K j æ r e b e b o e r!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K j æ r e b e b o e r!"

Transkript

1 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns k a p f o r V i ø ns k e r d e g v e l k om m e n t i l g e n er a l f o r s am l i n g. Dette er muligheten du har til å d e l t a i d i s k us j o n e n o g v e l g e d et s t y r e t s om s k al f o r v a l t e d i t t b om i l j ø i d e t k om m e n de å r e t. S t y r e t h a r l a g t m y e a r b e i d i å g j ø r e å r s b e r e t n i n g e n o g r e g n s k a p e t s å k om p l et t o g f o r s t å e l i g s o m m u l i g. V å r t ø n s k e e r d e r f o r a t d u l e s e r n ø y e i g j e n n o m h e f t e t o g v i s e r d i n i n t e r e s s e f o r b o r e t t s l a g e t v e d å m ø t e o p p p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n. H v e m k a n d e l t a p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n? A l l e a n d e l s e i e r e h a r r e t t t i l å v æ r e m e d i g e n e r a l f o r s a m l i n g e n m e d f o r s l a g -, t a l e - o g s t em m e r et t. D e t e r k u n én stemme pr. andel Andels e i e r e ns ek t ef e l l e, s am b o e r e l l e r e t a n n et m e dl em a v a n d e l s e i e r e n s h u s s t a n d h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e de o g t i l å u t t al e s e g. S t y r em e d l em m e r, f o r r e t n i n gs f ø r e r o g l e i e r a v b o l i g i b o r e t t s l a g e t h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e d e i g e n e r a l f o r s a m l i n g e n o g t i l å u t t al e s e g. E n a n d e l s e i e r k a n m ø t e m e d f u l l m e k t i g. I n g e n k a n v æ r e f u l l m e k t i g f or m e r e n n é n a n d e l s e i e r, m e n d e r f l e r e ei e r en a n d e l s am m e n, k a n d e h a s am m e f u l l m ek t i g. E n f u l l m a k t k a n t r e k k e s t i l b ak e n å r s om h e l s t. En andelseier kan ta m ed en rådgiver til g e n e r a l f o rs am l i n g e n. R å d g i v e r e n h a r b a r e r e t t t i l å u t t a l e s e g d e rs om g en e r a l f o r s am l i n g e n t i l l a t e r d et.

2 Si d e 2 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l g e n e r a l f o r s a m l i n g O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g a v h o l d e s to r s d a g 1 2. m a i k l i H a s l e k i r k e. T I L B E H AN D L I N G F O R E L I G G E R : 1. K O N S T I T U E R I N G A ) V a l g a v m ø t e l e d e r B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g t o a n d e l s e i e r e t i l å u n d e r s k r i v e p r o t o k o l l e n D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r B ) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. G O D TG J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) A n d r e g o d t g j ø r e l s e r 4. I N N K O M N E F O R S L A G A ) Hu s o r d e n s r e g l e r d y r e h o l d B ) H u s o r d e n s r e g l e r g r i l l p å b a l k o n g C ) K am e r a o v e r v å k n i n g v e d t e k t s e n d r i n g D ) E g e n a n d e l v e d b r u k a v b o r e t t s l a ge t s f o r s i k r i n g v e d t e k t s e n d r i n g E ) B e t a l i n g i v as k e r i e n e p r i n s i p p v e d t a k F) S a l g r å l o f t I n n k om n e f o rs l a g e r t a t t i n n b a k e rs t i h ef t et. 5. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v l e d e r f o r 1 å r B ) V a l g a v 2 s t y r em e d l em m e r f o r 2 å r C ) V a l g a v 4 v a r a m e d l e m m e r f o r 1 å r D ) V a l g a v v a l g k o m i t é f o r 1 å r E ) V a l g a v 1 d e l e g e r t m e d v a r a t i l O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n g f o r 1 å r O s l o, S t y r e t i K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g S t e i n B u g g e / s / N i n a T e r e s e A n d r e s e n / s / S t u r l e H o l a n d / s / S v e i n -G u s t a v O l s v o l d / s / G e i r J u l i u s s e n / s /

3 Si d e 3 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g Å R S B E R E T N I N G F O R T I L L I T S V A L G T E S i d e n f o r r i g e o r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g h a r b o r e t t s l a g e t s t i l l i t s v a l g t e v æ r t : S T Y R E T L e d e r S t e i n B u g g e F i n n s V e i 5 N e s t l e d e r N i n a T e r e s e A n d r e s e n E i n a r s V e i 1 9 S t y r e m e d l e m S t u r l e H o l a n d F i n n s V e i 7 S t y r e m e d l e m Ag a t e M a r i e Ø s t e b y ( f l y t t et, g i k k u t ) S t y r e m e d l e m G e i r J u l i u s s e n E i n a r s V e i 1 9 V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e m S v e i n -G u s t a v O l s v o l d F i n n s V e i 7 ( i n n f o r Ø s t e b y ) V a r a m e d l e m E s p e n T e k s u m Ø k e r n v e i e n 8 4 V a r a m e d l e m N i n a M e r e t e A n s t e i n s s o n E i n a r s V e i 6 V a r a m e d l e m H å v a r d G j e r d i n g -S m i t h E i n a r s V e i 1 D E L E G E R T T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G E N I O B O S D e l e g e r t O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n g S t e i n B u g g e F i n n s V e i 5 V a r a d e l e g e r t O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n g A g a t e M a r i e Ø s t e b y ( f l y t t e t ) V A L G K O M I T E E N V a l g k o m i t e Sofia Hola n d F i n n s V e i 7 V a l g k o m i t e P e d e r O l s e n F i n n s V e i 8 V a l g k o m i t e T r o n d A l a n W e h n E i n a r s V e i 6 A N D R E U T V A L G R e f e r a n s e g r u p p e M e t t e B j ø r l o E i n a r s V e i 2 1 R e f e r a n s e g r u p p e G e r d G r a n A n d r e a s s e n E i n a r s V e i 1 3 R e f e r a n s e g r u p p e H e n n y W a n d a P a u l s e n F i n n s V e i 7 R e f e r a n s e g r u p p e T r o n d G j e l l u m F i n n s V e i 6 R e f e r a n s e g r u p p e S o f i a H o l a n d F i n n s V e i 7 F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r u t f ø r t a v OB O S i h e n h o l d t i l k o n t r a k t. B o r et t s l a g e t h a r o r d i n æ r f o r r e t n i n g s f ø r e r k o n t r ak t. A u t o r i s e r t r e g n s k a p s f ø r e r ( o p p d r a g s a n s v a r l i g ) e r r e g ns k a ps s j e f E g i l H a v r e, O B OS. B o r e t t s l a g e t s r e v i s o r e r P r i c e wa t e r h o u s e C o o p e r s A S.

4 Si d e 4 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M B O R E T T S L A G E T Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjons - n u m m e r , l i g g e r i b y d e l 2 G r ü n e r l øk k a i O s l o k om m u n e o g h a r a d r e s s e: B e r g l j o t s V e i 2 E i n a r s V e i F i n n s V e i G r e n s e v e i e n Ø k e r n v e i e n B o r e t t s l a g e t b e s t å r a v a n d e l s l e i l i g h e t e r, f o r d e l t p å 1 6 b y g n i n g e r. I t i l l e g g k om m e r 1 t j e n e s t e l e i l i g h et. T o m t e n, k j ø p t i / e r p å m 2. E i e n d o m m e n h a r f ø l g e n d e g å r d s - o g b r u k s n um m e r : F ø r s t e i n n f l y t t i n g s k j e d d e i B o r e t t s l a g e r e t s am v i rk e f o r e t ak s o m h a r t i l f o rm å l å g i a n d e l s e i e r n e b r u k s r e t t t i l e g e n b o l i g i f o r e t ak e t s e i e n d om ( b o r e t t ) o g å d r i v e v i r k s om h et s om s t å r i s a m m e n h e n g m e d d e t t e. B o r e t t s l a g e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b e s t em m el s e r o g t i l s t r e be r e t g o d t a r b e i d s m i l j ø. S t y r e t e r i k k e k j e n t m e d a t d et y t r e m i l j ø f o r u r e n s e s i v es e n t l i g g r a d. B o r e t t s l a g e t d r i v e r i k k e m e d f o r s k n i n g s - o g ut v i k l i n g s ak t i v i t e t e r. A v b o r e t t s l a g e t s 5 s t y r em e d l em m e r e r d e t 2 k v i n n e r o g 3 m e n n. B o re t t s l a g e t t a r s i k t e p å a t d e t i k k e f o r e k o m m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a n s e t t el s e r. S TY R E T F ø r d u k o n t ak t e r s t y r e v a k t s j ek k om i nf o rm a s j o n e n d u s øk e r s t å r p å b o r e t t s l a g et s h j em m es i d e. S t y r e t h a r k o nt o r i G r e n s e v e i e n, og s t y r e v a k t t r e f f e r d u p å t e l e f o n H v i s d u i k k e f å r s v a r p å t e l e f o n, k a n d u l e g g e i g j e n b es k j e d p å t e l e f o ns v a r e r e n o g d u b l i r k o n t ak t et s å s n a r t s om m ul i g. D u k a n o g s å s e n d e b es k j e d s om S M S. S t y r e t s p o s t k a s s e s t å r i F i n n s v e i 7. B o r e t t s l a g e t s hj em m es i d e r e r w w w. k e y s e r l o k k a o s t. n o S t y r e t k a n o g s å k o n t a k t e s p å e -p o s t ; s t y r e k e y s e r l o k k a o s t. n o V i g j ø r o p p m e r k s o m p å a t s t y r e v a k t t e l e f o n e n i k k e e r e n 2 4 -t i m e r s v a k t t e l e f o n. R E TN I N G S L I N JE R F O R S TY R E AR B E I D S t y r e t h a r v e d t a t t r e t n i n g s l i n j e r f o r s t y r e a r b e i d i b o r e t t s l a g e t. F o rm ål et m e d d i s s e e r å k l a r g j ø r e d e k r a v s om s t i l l es t i l d e t i l l i t s v a l g t e. R e t n i n gs l i n j e n e om h a nd l e r s t y r e a n s v a r f o r f o r v a l t n i n g a v d e øk o n om i s k e ve r d i e r, h a b i l i t et, t a us h e t s p l i k t, h o no r e r i n g, a t t e s t a s j o n o g a n v i s n i n g a v ut b e t a l i n g e r.

5 Si d e 5 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g V AK TM E S TE R TJ E N E S TE V a k t m es t e r Ø y v i n d D a n i e l s e n i v a r e t a r d e n d a g l i g e d r i f t o g d e t l ø p e nd e v e d l i k e h o l d e t i b o r e t t s l a g et i h e n h o l d t i l s t i l l i n gs b es k r i v e l s e. V ak t m e s t e r k o nt o r e t h a r a d r e s s e G r e n s e v e i e n 3 9, m o b i l t e l e f o n A r b e i d s t i d e r H j el p v a k t m e s t e r e n! H v i s d u o p p d a g e r l am p e r s om b l i nk e r s å s e n d e n t e k s t m e l d i n g m e d h v o r d e t t e e r. A n d r e b e s k j e d e r t i l v ak t m e s t e r k a n l e g g e s i p os t k a s s e n u t e n f o r G r e n s e v e i e n 3 9, e l l e r s e n d e s t i l v a k t m e s t e k e y s e r l o k k a o s t. n o U n n g å å r i n g e u t e n om o r d i n æ r a r b e i d s t i d. D e t e r i k k e r e g i s t r e r t s k a d e r e l l e r ul y k k e r i b o r e t t s l a g e t i P A R K E R I N G B o r e t t s l a g e t h a r P -P L A S S E R s om l e i e s u t e t t e r v e n t e l i s t e r. S øk n a d s s k j em a k a n h e n t e s p å h j em m e s i d e n e v e n t u e l t v e d h e n v e n d e l s e t i l v a k t m es t e r / s t yr e v a k t. D e t s i s t e å r e t h a r e t t e r s p ø rs e l e n væ r t s t ø r r e e n n t i l g a n g p å p l a s s e r. I e n k e l t e om r å d e r e r d e t d e r f o r f o r t i d e n l a n g v e n t e t i d. N Ø K L E R / S K I L T S k j em a f o r b e s t i l l i n g a v s y s t em n øk l e r f å s v e d h e n v e n d e l s e t i l v ak t m e s t e r e l l e r h e n t es p å h j em m es i d e n. B es t i l l i n g s k j e r g j e n n o m s t y r e t o g b e s t i l t e n øk l e r h en t e s h os A k e r l ås, B r o b e k k v e i e n 1 0 5, t l f S e b e s t i l l i n g s s k j em a f o r næ rm e r e i n f o rm as j o n. B o r e t t s l a g e t d e k k e r n a v n e s k i l t p å r i n g e p a n e l o g p o s t k as s e v e d i n nf l y t t i n g, o gs å v e d b r u k s o v e r l a t i n g. D e t e r d e r f o r i n g en g r u n n t i l å b r u k e k l i s t r e l a p p e r! S k j e m a f o r b e s t i l l i n g h e n t e r d u p å h j e m m e s i d e n e l l e r v e d h e n v e n d e l s e t i l v ak t m e s t e r. V AS K E R I F e l l e s v a s k e r i e n e e r i Fi n n s v e i 5, Ø k e r n v e i e n 8 0 o g E i n a r s v e i 4, 5 og 1 7, o g s k a l b r u k e s i h e n h o l d t i l g j e l d e n d e r e g l e r. For all bruk av vaskeriene benyttes et vaskekort. Kortet skal inntil videre følg e l e i l i g h e t e n v e d o v e r d r a g e l s e. H v i s s k a d e p å k o r t e t, b es t i l l e s n y t t h o s s t y r e v a k t o g b e t a l e s a v d e n e n k el t e. R E N H O L D B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e m e d Øk o no m i s k e l ø s ni n g e r om v a s k a v t r a p p e o p p g a n g e r / f e l l e s a r e a l e r. K A B E L -TV B o r e t t s l a g e t h a r k o l l ek t i v a v t a l e m ed G e t p å k a b e l t j e n es t e r t i l b o r e t t s l a g e t, b r e d b å n d, telefoni og digital-t v. S e b o r e t t s l a ge t s h j em m es i d e f o r m e r i nf o rm a s j on. G e t s s e r v i c e t e l ef o n e r b et j en t m a n d a g - fr e d a g m e l l om k l o g o g l ø r d a g - s ø n d a g m el l om k l o g F e i l m el d i n g o g s u p p o r t k a n o g s å m e l d e s p å ww w. g e t. n o. G e t s k u n d e - o g s e r v i c em o t t ak e r l o k a l i s e r t i M a r i d a l s v e i e n i t i l k ny t n i n g t i l h o v e d k o n t o r e t. H e r k a n m a n bl a n t a n n e t h e n t e e l l e r b y t t e d e k o d e r, i nt e r n e t t m o d em o g

6 Si d e 6 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g " g j ø r d e t s e l v -p a k k e r " f o r t e l ef o n i. P å G et s h j em m e s i d e ww w. g e t. n o f i n n e r d u o v e r s i k t o v e r a k t u e l l e f o r h a n d l e r e i l o k a l om r å d e t, s am t p r o d u k t i n f o rm as j o n o g b e s t i l l i n g s m u l i g h e t e r. Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv -anlegget som å skru av dekselet på antenne - k o n t a k t e n o g f o r e t a o m - el l e r t i l k o b l i n g e r. S l i k e i n n g r e p k r e v e r a u t o r i s e r t i n s t a l l at ø r o g v i l k u n n e f o r å r s ak e f o r s t y r r e l s e r p å s i g n a l e n e t i l a n d r e b e b o e r e o g i v e r s t e f a l l forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. TE L E F O N I B o r e t t s l a g e t e r t i l s l u t t e t s am a r b e i ds a v t a l e n m e l l om T e l e n o r o g O B OS, s om g j e l d e r t i l o g s om g i r b e b o e r e m e d t e l e f o n a b o n n em e nt i T e l e n o r go d e r a b a t t e r. D e t g i s o p p t i l 2 5 % r a b a t t p å b r u k e n a v t e l e f o n e n ( g j e l d e r B a s i s -a b o n n e m e nt e n e ) p å f a s t t e l e f o n o g b r e d b å n d s t e l e f o n d e r s om s am t a l ek o s t n a d e n o v e r s t i ge r , -. F r i b r u k a v f as t t e l e f o n h v e r l ø r d a g ( k u n s t a r t p r i s p å 8 9 ø r e p r. s am t a l e u a n s e t t v a r i g h e t ) p å s am t a l e r t i l a n d r e f as t t e l e f o n e r i N o r g e. D e n e n k e l t e b e b o e r f å r f r i et a b l e r i n g a v A D S L B r e d b å n d v e d b es t i l l i n g v i a i n t e r n e t t o g 1 0 % r a b a t t p å a b o n n em e nt s t y p e n e A D S L M e d i um o g 1 5 % p å A DS L P r em i um. ( R a b a t t y t e s i k k e p å n y b e s t i l t e a b o n n em e nt p å A D S L B as i s o g A D S L T u r b o ). D e t g i s 3 0 m i n u t t e r ek s t r a f r i r i n g e t i d p å a l l e m o b i l a b o n n em e nt f r a T e l e n o r o g D j u i c e ( i k k e k o nt a n t k o r t o g D j u i c e C o n t r o l o g s u rf p r a t a b o n n em e nt ). E k s t r a ri n g e m i n u t t e r g i s u a v h e n g i g a v o m k u n d e n e r i e n b i n d i n g s p e r i o d e, o g a k t i v i s e r es v e d a t k u n d e n s e l v s e n d e r e n S M S f r a s i n e g e n m o b i l t e l e f o n t i l n r m e d t ek s t : b e s t i l l o b o s B e s t i l l i n g a v t e l ef o n i o g i n t e r n e t t j en e s t e r g j ø r e s p å w w w. o b o s. n o / t e l e n o r K R A F T L E V E R A N S E T I L S E L S K A P E T S F E L L E S A N L E G G B o r e t t s l a g e t h a r g i t t O B OS f u l l m a k t t i l å f r em f o r h a n d l e e n k r a f t a v t a l e. B o r e t t s l a g e t e r t i l s l u t t e t a v t a l e n m e d A l p i q N o r w a y A S o g L OS (A g d e r E n e r g i A S ). A l p i q N o r wa y A S s t å r f o r r å d g i v n i ng o g k r af t f o r v a l t n i n g, o g L O S s t å r f o r k r a f t l e v e r a n s e r o g f a k t u r a a dm i n i s t r as j o n. K r af t f o r va l t n i n g s a v t a l e n u t l ø p e r d e n K r a f t f o r v a l t n i n g s a v t al e n g i r f ø l g e nd e f o r d e l e r f o r b o r e t t s l a g e t : E t t a v m a rk e d e t s l a v e s t e a dm i n i s t ra t i v e p å s l a g: 0, 9 5 ø r e p r. kw h. E l e k t r i s k k r af t t i l s p ot p r i s k om b i n e rt m e d f o r v a l t n i n g s om g i r g u n s t i g e s t r øm p r i s e r. P r o f e s j o n e l l f o r v a l t n i n g f r a A l p i q No r wa y A S. B o r e t t s l a g e t v / s t y r e t f å r t i l g a n g t i l s i n e a n l e g g p å ww w. s t y r e r o m m et. ne t b l. a. f o r f o r b r u k s - o g f ak t u r e r i n gs d a t a. R a b a t t e r t k r a f t v i a k j ø p f r a e n e r g i g j e n v i n n i n g s a n l e g g h o s E l k em A S A o g E r am e t A S. F o r h a r k r a f t f o r v a l t n i n g s p o r t ef ø l j e n f u l g t m a rk e d s p r i s e n g j e n n om h e l e å r et, o g s t r ø m k o s t n a d e n e f o r k a n s am m e n l i g n es m e d e n s p o t p r i s a v t a l e.

7 Si d e 7 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g E N E R G I R E G N S K A P F o r m ål e t m e d et e n e r g i r e g n s k a p er å g i s t y r e t e n o v e r s i k t o v e r b o r e t t s l a g e t s e n e r g i f o r b r u k, f o r d e l t p å r om o p p v a r m i n g, b e r e d n i n g a v v a rm t t a p p e v a n n, b e l y s n i n g, g å r d s l y s, f e l l e s v a s k e r i, e t c. E n e r g i r e g n s k a p et g i r b o r e t t s l a g e t e n m u l i g h e t t i l å f øl g e f o r b r u k s ut v i k l i n g e n o v e r t i d, n o e s om g j ø r d e t m u l i g å s am m e nl i g n e f o r b r u k e t i b o r e t t s l a g e t m e d t i l s v a r e n d e b o l i g s e l s k a p e r. D e t t e g i r s t y r e t e t g o d t b e s l ut n i n gs g r u n n l a g v e d v u r d e r i n g a v t i l t a k s om k a n f ø r e t i l ø k o n om i s k e b es p a r e l s e r p å s i k t. F r a o g m e d b l e d et o b l i ga t o r i s k m e d e n e n e r g i a t t es t f o r a l l e b o l i g e r s om s k a l s e l g e s e l l e r l e i e s u t. N o r g e s V a s s d r a g s - o g e n e r g i d i r e k t o r a t ( N V E ) h ar a n s v a r e t f o r im plem enteringen av ordningen. På e r k i n g. n o k a n a n de l s e i e r e n u t a r b e i d e e n e n e r g i a t t es t f o r s i n bo l i g. H v a e r e t e n e r g i r e g n s k a p : E t e n e r g i r e g n s k a p m i n n e r m y e om e t t r a d i s j o n e l t ø k o n om i s k r e g n s k ap f o r et b o l i g s e l s k a p, m e n m a n d o k um e n t e r e r e n e r g i f o r b r u k i kw h i s t e d et f or i k r. H v o r d a n b r u k e s e t e n e r g i r e g n s k a p : E n e r g i r e g n s k a p et g i r v e r d i f ul l i nf o rm as j o n om h v a s om b e n y t t es a v en e r g i, o g h v a e n e r g i e n b r u k e s t i l. V e d å s am m en l i g n e e g e t f o r b r u k m e d f o r b r u k e t i a n d r e b o l i g s e l s k a p f å r m a n i n f o r m a s j o n o m h v o r v i d t f o r b r u k e t e r r i m e l i g, e l l e r o m d e t b ø r i v e r k s e t t e s t i l t ak f o r å r e d us e r e f o rb r u k e t. E n e r g i f o r b r u k i : G j e n n om s n i t t s f o r b r uk i b o l i g s el s k ap e t kw h / m ² H v a b r u k e s e n e r g i e n t i l : D i v e r s e f e l l es f o rm å l : 2 7 kw h / m ² P r i v a t l e i l i g h e t s f o r b r u k : 2 8 k W h / m ² O p p v a r m i n g : 7 6 kw h / m ² V a rm t v a n n : 2 8 kw h / m ² D e t e r r e l a t i vt s m å f o rs k j el l e r i e n e r g i f o r b r u k m el l om d e u l i k e b y g n i n ge n e i b o r e t t s l a g et, m e d u n n t a k a v G r e n s e v e i e n s om h a r et l a v t p r i v a t f o r b r u k o g et u n o rm a l t h ø y t f e l l e s f o r b r u k. Å r s a k e n t i l d e t u n o r m al e f el l e s f o r b r u k e t e r a t d e t e r b åd e l e i l i g h e t e r o g n æ r i n g s v i rk s om h e t p å d e n n e a d r e s s e n. F i n n s v e i 7 h a r o gs å et h ø yt, m e n i k k e u n o rm a l t, e n e r g i f o r b r u k s am m e n l i k n e t m e d d e a n d r e b y g n i n g e n e i b o l i g s e l s k a p e t. F o r b r u k s u t v i k l i n g : B o l i g s el s k a p e t h a r g j e n n om e n e r g i r e g n s k a p e t f o r b r u k s d a t a f o r d e 6 s i s t e å r e n e. E n e r g i f o r b r u k e t t i l o p p v a rm i n g e r r e d u s e r t n o e i s am m e n l i k n e t m e d t i dl i g e r e å r, m e ns d et ø v r i g e f o r b r u k et h a r h o l dt s e g s t a b i l t d i s s e 6 å r e n e. F o r b r u k e t t i l o p p v a r m i n g e r k o r r i g e r t f o r u l i k u t e t e m p e r a t u r f r a å r t i l å r, s l i k at f o r b r u k e t e r d i r e k t e s am m e n l i g n b a r t.

8 Si d e 8 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g T o t a l f o r b r u k i : kw h / m ² T o t a l f o r b r u k i : kw h / m ² T o t a l f o r b r u k i : k W h / m ² T o t a l f o r b r u k i : k W h / m ² A n d r e s a m m e n l i k n b a r e b o l i g s e l s k a p e r h a r e t g j e n n o m s n i t t s f o r b r u k p å k W h / m 2. K e y s e r l øk k a øs t b o r e t t s l a g et l a v t e n e r g i f o r b r u k s am m e n l i k n et m e d d e t t e. AV T AL E O M G AR AN TE R T B E T AL I N G AV F E L L E S K OS TN AD E R ( TE O R E TI S K L E I E ) B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e m e d O B O S o m g a r a n t e r t b e t a l i n g a v f e l l es k o s t n a d e r. O B OS g a r a n t e r e r f o r o v e r f ø r s e l t i l b o r e t t s l a g e t h v e r m å n e d o g o v e r t a r d e r e t t e r a l t a ns v a r o g r i s i k o f o r e v e n t u e l l m a n g l e n d e i n nb e t a l i n g a v f e l l e s k os t n a d e r. B R U K S O V E R L AT I N G ( F R E M L E I E ) Det er ikke tillatt å overlate bruken av boligen til a n d r e ut e n s t y r e t s s a m t y k k e o g g o d k j e n n e l s e a v b r u k e r. U l o v l i g o ve r l a t i n g a v b r u k k a n f ø r e t i l s a l g s på l e g g a v l e i l i g h e t e n. S ø k n a ds s k j em a f o r b r u k s o v e r l a t i n g f ås v e d h e n v e n d e l s e t i l OB O S p å t e l e f o n D e t e r r e g i s t r e r t 1 2 b r u k s o v e r l a t i n g e r i b o r e t t s l a g e t p r F O R K J Ø P S R E T T F o r k j ø ps r e t t e n e r e n v i k t i g m e d l em s f o r d e l i O B OS. V e d s pø r s m å l om f o rk j ø ps r e t t e n k a n d u h e n v e n d e d e g t i l O B OS p å t e l e f o n F o r h v e r e n k e l t b o l i g b l i r d e t v e d s a l g f a s t s a t t e n e g e n f r i s t f o r å m e l d e b r u k a v f o r k j ø ps r e t t e n (m e l d ef r i s t ). M e d l e m m e r s om v i l b e n y t t e f o r k j ø ps r e t t en, ta r k o nt a k t m e d O B O S f o r å f å o p p g i t t f a k s n u m m e r e l l e r e v e n t u e l l e -p o s t a d r es s e s om k a n b e n y t t es. M e l d i n g e n m å v æ r e m o t t a t t a v O B O S i n n e n d e n f a s t s a t t e f r i s t. M e l d e f r i s t e n v i l v æ r e n o r m a l t 5 v i r k e d a g e r e t t e r a t b o l i g e n e r k u n n g j o r t i O B O S -a n n o n s e i A f t e n p o s t e n o g / e l l e r p å ww w. o b o s. n o. H v i s OB O S m ot t a r d i n m e l di n g om f o rk j øp e t t e r a t f r i s t e n e r g å t t ut, k a n d u i k k e k r e v e å f å o v e r t a b o l i g e n p å g r u n n l a g a v f o rk j ø ps r e t t e n. G j ø r d u b r uk a v f o r k j ø p s r e t t e n, t r e r d u i n n i e n a l l e r e d e i n n g å t t a v t a l e o g k j ø p e r b o l i g e n t i l d e n a v t a l t e p r i s p å a v t a l t e v i l k å r. F i n a n s i e r i n g e n m å v æ r e i o r d e n, o g d e n m å i s i n h e l h e t d o k um e n t e r e s s k r i f t l i g. E r d e t f l e r e m e d l em m e r s om v i l b en y t t e f o rk j ø ps r e t t e n, f å r d e n m e d l e n g s t a ns i e n n i t e t f o r t r i n n s r e t t. A n d e l s e i e r e i d e t b o r e t t s l a g e t b o l i g e n t i l h ø r e r g å r f o r a n øv r i g e m e dl em m e r i O B O S. D e r s om f l e r e i b o r e t t s l a ge t v i l b e n y t t e f o r k j ø p s r e t t e n, b l i r n or m a l t b ot i d e n i b o r e t t s l a g et a v g j ø r e n d e.

9 Si d e 9 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g F O R S I K R I N G E R B o r e t t s l a g e t s e i e n d o m m e r e r f o r s i k r e t i O B O S S k a d e f o r s i k r i n g A S m e d p o l i s e n um m e r F o r s i k r i n g e n d ek k e r b y g n i n g e n e, f e l l es a r e a l o g b o l i g e r, m e d ve g g f a s t u t s t y r. D e n d e k k e r o g s å b y g n i n g s m e s s i g e t i l l e g g i n n r e t n i n g e r o g f o r b e d r i n g e r i b o l i g e n b e k o s t e t a v a n d e l s e i e r. O p p s t å r d et s k a d e i l e i l i g h e t e n, s ør g f o r å b e g r e n s e s k a d e om f a n g e t m es t m ul i g o g p r ø v å k a r t l e g g e å r s ak e n t i l s k a d en. E r f l e r e l e i l i g h e t e r b e r ø r t, n o t e r h v o r d a n b e r ø r t e a n d e l s e i e r e k a n k o n t a k t e s o g o p p l y s o m d e t t e n å r s k a d e n m e l d es t i l f o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S p å t e l e f o n , f a k s e l l e r e-p o s t f o r s i k r i n o b o s. n o F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n m e l d e r s k ad e n t i l f o r s i k r i n gs s e l s k a p e t, b es t i l l e r om ø ns k e l i g h å n d v e r k e r f o r r e p a r a s j o n o g s ø r g e r f o r a t k os t n a d e r k n y t t e t t i l s k a d en b l i r r e f u n d e r t e l l e r b e t a l t a v f o r s i k r i n g s s e l s k a p et. O B O S S k a d e f o rs i k r i n g A S k r e v e r d i f f e r e n s i e r t e g e n a n d e l. V e d v a n n s k a d e r e r e g e n a n d e l e n k r , - o g v e d øv r i g e s k a d e r e r e g e n a n d e l e n p å k r , -. Se l v om b o r e t t s l a g e t s f o r s i k r i n g b r u k e s, k a n a n d e l s e i e r b e l as t es h e l e e l l e r d e l e r a v e g e n a n d e l e n d e r s om f o r h o l d e t l i gg e r i n n e n f o r a n d e l s e i e r n es a ns v a r. I N N B O F O R S I K R I N G D e n e n k e l t e a n d e l s e i e r m å h a e g en h j em f o rs i k r i n g s om d e k k e r i n n b o o g l øs ø r e ( d et v i l si ut s t y r / i n n r e d n i n g s om d e t e r n a t u r l i g å t a m e d s e g n å r e n f l y t t e r ). D e t v i l væ r e g u n s t i g å k o n t ak t e O B OS S k a d e f or s i k r i n g A S f o r å f å t i l b u d p å i n n b o f o r s i k r i n g. D e n n e f o r s i k r i n g e n h a r l a v p r i s o g t i l p a s s e d e v i l k å r. O B O S F o r s i k r i n g h a r o g s å g o d e t i l b u d p å ø v r i g e f o r s i k r i n gs p r o d u k t e r d e n e nk e l t e a n d e l s e i e r k a n h a b e h o v f o r. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I f ø l g e f o r s k r i f t om b r a n n f o r e b y g g e n d e t i l t a k o g b r a n n t i l s y n s k a l a l l e bo l i g e r h a m i ns t é n g o d k j e n t r ø y k v a r s l e r, s am t m a nu e l t s l o k k i n gs u t s t y r i f o rm a v e nt e n p u l v e r a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e. D e t e r b o r e t t s l ag e t s a ns v a r å a ns k a f f e o g m o n t e re u t s t y r e t, m e ns d e t e r a n d e l s e i e r s a n s v a r å k o n t r o l l e r e a t ut s t y r e t e r i o r d e n. D e r s om u t s t y r e t e r d e f ek t, m e l d e s d e t t e s k r i f t l i g t i l s t y r e t. H M S - I N TE R N K O N TR O L L F o r s k r i f t o m s y s t e m a t i s k h e l s e -, m i l j ø - o g s i k k e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e r ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f as t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s em b e r m e d v i r k n i n g f r a 1. januar Forskriften stiller krav til a t d e n e nk e l t e v i r k s om h e t s k a l s y s t em a t i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t em m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. V i k t i g e l o v e r i h e n h o l d t i l d e t t e e r : L o v o m e l e k t r i s k e a n l e g g o g e l e k t r i s k u t s t y r L o v o m b r a n n - o g e k s p l o s j o n s v e r n L o v o m f o r u r e n s n i n g L o v o m a r b e i d s m i l j ø

10 Si d e 1 0 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g I n t e r n k o nt r o l l i n n e bæ r e r a t b o r e t t s l a g e t e r p å l a g t å p l a n l e g g e, o r g a n i s e r e, ut f ø r e, v e d l i k e h o l d e o g d o k u m e n t e r e a l t s o m h a r m e d h e l s e -, m i l j ø - o g s i k k er h e t å g j ø r e i b o r e t t s l a g e t s r e g i. I n t e r n k o n t r o l l s y s t e m e t b e s k r i v e r h v o r d a n d e t t e a rb e i d e t s k a l d r i v e s. S t y r e t i v a r e t a r i n t e r nk o n t r o l l e n m ed h e n s y n t i l b l a nt a n n e t b r a n n v e r n, f e l l es e l ek t r i s k a n l e g g o g l e k e p l as s u t s t y r. H a r b o re t t s l a g e t a n s a t t e m å d et o gs å o p p f y l l e k r a v e n e i a r b e i d s m i l j ø l o v e n i f o r h o l d t i l v e r n a v a r b e i d s t a k e r n e s h e l s e o g s i k k er h e t. B e b o e r n e / a n d e l s e i e r n e h a r p l i k t t i l å f o r et a e g e n k o nt r o l l p å d e t el e k t r i s k e a n l e g g e t i l e i l i g h e t e n e. R E H A B I L I T E R I N G O G S T Ø R R E V E D L I K E H O L D F a s a d e r e h a b i l i t e r i n g o g n y e b a l k on g e r f e r d i g s t i l t U t v e n d i g r e h a b i l i t e r i n g p å b e g y n t D r e n e r i n g / o p p g a n g e r D r e n e r i n g, s k i f t i n g a v d ø r e r o g o p p u s s i n g a v o p p g a n g e r D ø r t e l e f o n a n l e g g F o r e t a t t u t s k i f t i n g a v r e s t e r e n d e d ø r t e l e f o n a n l e g g R e h a b i l i t e r i n g e n a v v a s k e r i e n e f e r d i g P å b e g y n t u t s k i f t i n g a v d e f e k t e c a l l i n g a n l e g g Utvidet antall gjesteparkeringsplasser i Finns vei T a k e n e r e h a b i l i t e r t s a m m e n m e d p i p e n e B a d e r o m s r e h a b i l i t e r i n g U t r e k k s l e d n i n g e r f r a b l o k k e n e t i l k l o a k k l e d n i n g s k i f t et A v s l u t t e t u t s k i f t i n g a v h e l e d e t e l e k t r i s k e a n l e g g S T Y R E T S A R B E I D D e t h a r v æ rt a v h o l d t 1 5 s t y r em øt er s am t o r d i næ r g e n e r a l f o rs am l i n g i l ø p e t a v å r e t. I f o r b i n d e l s e m e d r e h a b i l i t e r i n g e n b l e d e t h o l dt et å p e n t s t y r em ø t e i V i l l a S o l h a u g h v o r b e b o e r n e k u n n e s t i l l e s p ø rs m å l om r e h a b i l i t e r i n g e n. B o m i l j ø D e t h a r i k k e v æ rt a v h o l d t n o e n f e l l e s m ø t e r m e l l om b o r e t t s l a g e n e i år. E t t e r a t b r a k k e r i g g e n v a r f j e r n e t f ra l e k e p l as s e n b l e d e l e r a v d e n i s l ag t. F r em t i l å r s s k i f t e t h a r d e n n e l i l l e s k ø y t e b an e n v æ r t g o dt b es øk t a v b a r n o g vo k s n e i f r a b o r e t t s l a g et.

11 Si d e 1 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g H M S H e l s e M i l j ø o g S i k k e r h e t H M S i n f o rm as j o n bl e s e n d t al l e b o e n h e t e r i m a i m å n e d. D e t e r m o nt e r t b r a n ns l u k k e r e p å l o f t o g i k j e l l e r s am t i v as k e r i e n e. Nå r d e t g j e l d e r b r a n n v a r s l i n g s a n l e g g h a r d e t t e a rb e i d e t i k k e b l i t t p r i o r i t e r t i å r e t s om h a r g å t t p å g r u n n av r e h a b i l i t e r i n g e n. S t y r e t h a r b r a n n v e r n p å d a g s o r d e n o g v i l s e om de t e r m u l i g å i m p l em e nt e r e e n l øs n i n g i n n e n f o r d a g e n s øk o n om i s k e r am m e r. I m a i m å n e d g j e n n o m f ø r t e O s l o b r a n n o g r e d n i n g s e t a t H M S -t i l s y n m e d v e k t p å brannsikkerhet. Det ble gitt ett oppfølg i n gs p u n k t f o r i n n f ø r i n g a v r u t i ne r f o r s j e k k / v e d l i k e h o l d a v r ø y k v a r s l e r og s l ok k e u t s t y r. S o m e t l e d d i o p p f ø l g i n g e n f r a H M S -t i l s y n e t b l e d e t i v e r k s a t t e n i n t e rn k o n t r o l l a v b o e n h e t e n e g j e n n om e n e g e nk o n t r o l l f r a b e b o e r n e. B r a n n s l uk n i n g s a p p a r a t e n e p l a n l e g g e s b y t t e t i Dugnad - c o n t a i n e r e C o n t a i n e r e b l e s a t t u t i a p r i l m å n ed o g d e t b l e i g j e n k j ø r t v e k k s t o r e m e n g d e r. D e t b l e i k k e o r g a n i s e r t n o e n d u g na d g r u n n e t r e h a b i l i t e r i n g e n. H u s l e i e r e g u l e r i n g Felleskostnadene ble økt med 15 % i m ars måned. Dette i h e n h o l d t i l d e n f i n a n s i e r i n gs p l a n e n s om b l e l a gt ve d l å n e o p p t a k. S l i k b i l d e t s e r u t i d a g h o l d e r v i p l a n e n o g n e s t e ø k n i n g v i l d a v æ r e i Kabel-TV og trappevask reguleres i henhold til reelle kostnader. Våre utgifter til kabel- T V ø k t e f r a 1. s e p t e m b e r, m e n d e t t e v i l f ø rs t b l i r e g u l e r t f r a 1. m a r s I n f o rm a s j o n r u n d s k r i v B o r e t t s l a g e t h a r e g e n h j em m es i d e w w w. k e y s e r l o k k a o s t. n o H e r l e g g es d e t u t n y h e t e r o g a k t u e l l i nf o rm as j o n. P å h j em m es i d e n u n d e r N y t t i g i nf o r m as j o n v i l d u m e d s t o r s a n n s y n l i g h e t f i n n e s v a r p å d e f l es t e s p ø r s m å l om d a g l i g d ag s e t i n g i b o r e t t s l a g e t v å r t. H e r k an d u h e n t e d i v e r s e s k j em a, s om b es t i l l i n g a v s k i l t t i l p os t k a s s e / r i n g ek n a p p, n ø k k e l b e s t i l l i n g, s ø k n a d / o p p s i g e l s e / s ø k n a d o m b y t t e a v p a r k e r i n gs p l a s s, o r i e n t e r i n g o m f r em g a n g s m åt e f o r s t r øm i k j e l l e r bo d m. m. S t y r e t i nf o rm e r e r b l e d i s t r i b u e r t m e d 5 ut g a v e r. I f o r b i n d e l s e m e d re h a b i l i t e r i n g e n e r r e h a b i n f o u t g i t t m e d i a l t 1 4 u t g av e r, h v i l k e t v i l s i i s n i t t c a h v e r 1 4. d a g. A l l u t s e n d t i n f o rm as j o n e r o g s å å f i n n e p å v å r h j em m es i d e. S t y r e t f i k k f i n e t i l b a k em e l d i n g e r p å d e n g r u n d i g e i n f o rm a s j o n e n i f o r b i n d e l s e m e d r e h a b i l i t e r i n g e n. M e n, d et v i s e r s eg n å i et t e rt i d at m a n g e b e b o e r e f ak t i s k i k k e h a r f å t t m e d s e g m y e a v i n f o r m a s j o n e n s o m b l e s e n d t u t. D et t e h a r s k a p t e n d e l m e r a r b e i d e.

12 Si d e 1 2 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g B e b o e r n e k a n t a o p p s ak e r m e d s t y r e t p å d e m å n e d l i g e s t y r em øt e n e. S t y r em øt e n e a v h o l d e s i G r e ns e v e i e n 3 9. S j ek k h j em m es i d e n f o r d a t o. A v o g t i l k an e t s t y r em ø t e b l i f l y t t et p å m e g e t k o rt v a r s e l. D es s ve r r e e r d e t i k k e a l l t i d v i r e k k e r å k un n g j ø r e d e t t e. H v i s e n s a k m å s t y r e b e h a n d l e s v i l d e n b l i s at t o p p p å n es t e m øt e. I n n g å t t e a v t a l e r / k o n t r a k t e r D e t e r i n n g å t t s e r v i c e a v t a l e om r e n g j ø r i n g a v s ø p p e l r om m e n e o g s øp p e l c o n t a i n e r e h v e r t a n n e t å r. F o r k o nt r o l l a v p a rk e r i n g p å b o r e t t s l a g e t s i nt e r n e v e i e r e r d et i n n g å t t k o n t r a k t m e d P d r i f t. D et t e f i rm a et b e n y t t e s o g s å a v l e i e t ak e r d e r s om d et e r nø d v e n d i g å f j e r n e u k j e n t k j ø r e t ø y f r a l e i d p a r k e r i n gs pl a s s. H us k a t d e t e r k r a v om ak t i v i t e t v e d k j ø r e t ø y e t h v i s d u s t å r f o r a n i n n g a n g e n f o r a v -/ p å l e s s i n g. H j e l p 2 4 i v a r e t a r b e d r i f t s h e l s e t j e n es t e n. V i h a r v i d e r e a v t a l e m e d S t i l T e k s t i l s e r v i c e om m a t t e r i i n n g a n g s p a r t i e t s am t a t d e t e r i n n g å t t s i k r i n g s a v t al e m e d Os l o V e g g d y r k o n t r o l l f o r å h o l d e b y g n i n ge n e f r i f o r m us o g r o t t e r. T r a p p e v a s k e r ut f ø r t a v Ø k o n om i s k e l ø s n i n g e r f r a 1. m a rs K o l l e k t i v a v t a l e m e d G et b l e i n n g å t t f r a 1. j a n u a r om l e v e r i n g a v d i g i t a l es i g n a l e r. G am l e Os l o S e r v i c es e n t r a l ( G O S ) h a r h a t t a vt a l e om g r e s s k l i p p i n g og k l i p pi n g a v h e k k e r. M e n, g r u n n e t r e h a b i l i t e r i ng e n b l e d e t t e i k k e s l u t t f ø rt. K u r s S t y r e l e d e r h a r g j e n n om f ø r t k u rs i b r a n n v e r n o g n e s t l e d e r h a r g j e n n om f ø rt H M S k u r s. M e d l e m a v v a l g k o m i t e e n h a r g j e n n o m f ø r t k u r s f o r v a l g k o m i t e e r. R e h a b i l i t e r i n g e n R e h a b i l i t e r i n g e n h a r t at t m y e t i d f or s t y r e t d e t t e å r e t. S t y r e l e d e r o g ne s t l e d e r h a r g j e n n o m f ø r t b y g g em ø t e r h v e r 1 4. d a g s am m e n m e d b y g g h e r r e o m b ud o g e n t r e p r e n ø r. I t i l l e g g t i l d e t t e h a r d e t v æ rt g j e n no m f ø r t e n d e l m ø t e r f o r å t r e f f e b es l u t n i n g e r, n o e d et h ø y e t a l l e t p å a v h o l d t e s t y r e m ø t e r v i s e r. D e t e r o g s å g j e n n om f ø r t uf o r m e l l e m ø t e r m e d r e f e r a n s e g r u p p e n. E t t å r s b ef a r i n g v i l b l i g j e n n om f ø rt h ø s t e n S e r v i c e a v t a l e r D e t e r i n n g å t t l a n g s i k t i g s e r v i c e a v t a l e m e d M i e l e f o r s am t l i g e v a s k e r i e r. D e t t e s i k r e r s e r v i c e p å m as k i n e n e i n n e n 4 8 t i m e r o g g i r s t y r e t g o d o v e r s i k t p å s e r v i c e k o s t n a d e r. D e t e r d e r f o r v i k t i g a t v a k t m es t e r k o n t a k t es s t r a k s d et o p p d a g e s f e i l p å e n m as k i n. A v t a l e n ut g å r i h h v o g f o r v å r e v a s k e r i e r. D a e r m as k i n e ne 1 2 å r e l l e r el d r e. Det er inngått serviceavtale m ed Overly s f o r å r l i g e t t e r s y n o g s e r v i c e a v r ø y k l uk e i F i n n s v e i 7.

13 Si d e 1 3 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g B e p l a n t n i n g, b u s k e r o g t r æ r G r u n n e t r e h a b i l i t e r i n g e n v a r d et i k k e s æ r l i g f r o d i g r u n d t v å r e b l ok k e r d e n n e s om m e r e n. S t y r e t h a r g j e n n om f ø r t et f o r p r o s j ek t m ht. å f å n o e n f o rs l a g t i l d e n u t ve n d i g e r e h a b i l i t e r i n g e n o g r e e t a b l e r i n g a v v å r e g r ø n t o m r å d e r m e d b e p l a n t i n g. R e s t a n s e r S t y r e t bl i r v a r s l et a v f o r r e t n i n g s f ø re r n å r b e b o e r e h a r u t e s t å e n d e l e i e f o r b l. a. p a r k e r i n g s p l as s. S t y r e t s p o l i c y i s l i k e s a k e r e r a t s ak e n g å r t i l i nk a s s o d e r s om i k k e a n d r e t i l t ak hj e l p e r. F o r h u s l e i e r es t a ns e r h a r b o r e t t s l ag e t g a r a n t e r t l e i e f r a O b os. D y r e h o l d D y r e h o l d e r i k k e t i l l a t t i b o r e t t s l a g et. I n n e k a t t e r t i l l at t ut e n s øk n a d, m e n d e t e r i k k e t i l l a t t å l a g e a r r a n g e m e n t e r s l i k a t k a t t e n k a n g å f r i t t u t o g i n n f o r e k s e m p e l v i a v e r a n d a. D a e r d e t i k k e l e n g e r i n n e k a t t. D y r e h o l d k a n i m i d l e r t i d t i l l a t es p å v i s s e v i l k å r. E g e t s k j em a m å f y l l es u t a v s øk e r. S k j em a o g n æ rm e r e o p p l y s n i n g e r f i n n e r d u p å hj em m es i d e n e v. v e d h e n v e n d e l s e t i l s t y r e t. P r d es em b e r e r de t å t t e b e b o e r e s om h a r f åt t i n n v i l g e t h u n d e h o l d. F o r s i k r i n g s s a k e r D e t h a r i l ø p e t a v å r e t v æ r t 1 1 s a k e r m o t 3 s a k e r i D e t t e f o r d e l e r s e g p å 3 b r a n n, 1 i n n b r u d d, 3 v a r m e k a b l e r o g 4 v a n n s k a d e r. S t y r e t s e r m e d b e k y m r i n g p å d e t h ø y e t a l l e t f o r s i k r i n g s s ak e r i , h v o r v a n n s k a d e r f r a v a rm t v a n n s b e r e d e r e n e r g j e n no m g å e n d e i a l l e s a k e n e. V i m i n n e r om a t a n d e l s h a v e r s v e d l i k e h o l d s a ns v a r o g s å om f a t t e r v a r m t v a n n s b e r e d e r e n. V e d e n e v e n t u e l l l ek k a s j e o g d e t t e h a r b a k g r un n i a l d e r, k a n e r s t a t n i n g e n b l i a vk o r t e t s om f ø l g e a v f o r s øm t v e d l i k e h o l d s p l i k t. A v t a l e n m e d OB O S S k a d e f o rs i k r i ng A S ( t i dl. H am m e rs b o r g f o rs i k r i n g) e r f o r l e n g e t. P l a n l a g t o p p g a v e r o g f r e m o v e r B r a n n v e r n S t y r e t v i l f o rt s et t e å a r b e i d e v i d e r e m e d s p ø rs m å l et h v o r d a n v i p å e n e n k e l, g o d o g i k k e f o r k os t b a r m å t e k a n f å b r a n n v a r s l i n g, i k k e b a r e f o r l of t, m e n o gs å a l l e b o e n h e t e r, k j e l l e r o g v a s k e r i. K i l d e s o r t e ri n g o g r e s t a v f a l l I n n e n u t g a n g e n a v s k a l v i v æ r e i g a n g m e d k i l d e s o r t e r i n g. I de n n e f o r b i n d e l s e s e r s t y r e t p å m u l i g h e t e n t i l å l e g g e om v å r t a v f a l l s s ys t em. D e n f ø r s t e l øs n i n g e n b l e

14 Si d e 1 4 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g f o r h o l d s v i s d y r, m e n d e t h a r n å k om m e t a n d r e l øs n i n g e r p å m a r k e d e s om m ul i g e n s v i l p a s s e o s s b e d r e. S t y r e t j o b b e r ak t i v t m e d å f i n n e e n l ø s ni n g f o r v å r a v f a l l s h å n d t e r i n g. V a s k e r i e n e V a s k e r i e n e b l e p u s s e t o p p o g m a s k i n e n e s k i f t e t ut i o g s er v i c e a v t a l e n m e d M i e l e g å r u t i S t y r e t h a r i v e rk s at t a r b e i d e t m e d å s e p å h v a v i s k a l g j ø r e v i d e r e m e d v a s k e r i e n e. E t t e r d i s s e å r e n es b r u k s am t e n b r uk e r u n d e r s øk e l s e v e t v i b l. a. a t m a n g e f o r t s a t t ø n s k e r å t ø rk e ut e no m t ø r k et r om m e l. D a g e ns t ø r k e r om e r i k k e s æ r l i g e g n e t o g d e t v i l d e rf o r v æ r e n at u r l i g å s e p å e n a n n e n l øs n i n g h e r. Nå r d e t g j e l d e r m as k i n e n e e r d i s s e i f o r h o l ds v i s go d s t a n d, m e n e nk e l t e h a r f åt t s k i f t e t s å å s i a l l e l e k t r o n i k k, s å s e r v i c e a v t a l e n h a r u t v i l s om t v æ r t l ø n ns om f o r os s. De t e r v e l d i g uj e v n bruk av vaskeriene, m en Finns vei 5, Ø k e r n v e i e n 8 0 o g E i n a rs v e i 1 7 e r a v d e s om b l i r m es t b r u k t. U t e o m r å d e r r e h a b i l i t e r i n g f a s e 3 S t y r e t e r i g a n g m e d å s e p å h v i l k e m u l i g h e t e r v i h a r f o r e n r e h a b i l i t e r i n g o g t i l b a k es e t t i n g a v v å r e ut e om r å d e r. D e t t e s am m e n m e d u t v e n d i g r e h ab i l i t e r i n g v i l v æ r e h o v e d o p p g a v e r i B E M E R K N I N G E R T I L Å R S R E G N S K A P E T F O R R E G N S K A P F O R B O R E T T S L A G S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s e l s k a p e t s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om b o r et t s l a g e t s f o r v e n t e d e ø k o n om i s k e u t v i k l i n g e r om t a l t i å r s b e r e t n i n g e ns p u nk t e r om k o s t n a d s ut v i k l i n g o g b u d s j e t t f o r Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es h e r v e d a t f o r u t s e t n i n g e n om f o r t s at t d r i f t e r t i l s t e d e. S t y r e t m e n e r a t d e t g j e n n om f ø r t e v e d l i k e h o l d e t e r t i l s t r e k k e l i g f o r å o p p v e i e v e r d i f o r r i n g e l s e a v b y g n i n g e n e o g a t v i r k e l i g v e r d i a v b y g n i n g e n e e r h ø y e r e e n n d e n b o k f ø rt e v e r d i e n s om s t å r o p p f ø rt i r e g n s k a p et. R E S U L T AT Å r e t s r e s u l t a t v i s e r e t u n d e rs k u d d p å k r ,- s om f r em k om m e r i r e s u l t a t r e g ns k a p et, f o r e s l å s d e k k et v e d o v e r f ø r i n g til k o nt o f o r e g e n k a p i t a l i b a l a n s e n. DI S P O N I B L E M I D L E R B o r e t t s l a g e t s di s p o n i b l e m i dl e r p r u t g j ø r k r ,-.

15 Si d e 1 5 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g I N N T E K T E R D r i f t s i n n t e k t e n e i v a r t o t a l t k r ,- m ot b u d s j e t t e r t k r ,-. D e t t e e r k r , - h ø y e r e e n n bu d s j e t t e r t o g s k y l d e s i h o v e d s a k vid e r e f a k t u re r i n g t i l a n d e l s e i e r e i f o r b i n d e l s e m e d r e h a b i l i t e r i n g e n. K O S T N A D E R D r i f t s k o s t n a d e n e i v a r t o t a l t k r ,- m o t b u ds j et t e r t k r ,-. D e t t e e r k r ,- h ø y e r e e n n b u d s j e t t e r t o g s k y l d e s i a l l h o v ed s a k k os t n a ds f ø r i n g e n a v r e h a b i l i t e r i n g e n m e d k r R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å re t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p. R e v i s j o n s h o n o r a r e t f r em k om m e r s o m e g e n p os t i r es u l t at r e g n s k a p e t. F o r ø v r i g v i s e s t i l d e e n k e l t e t a l l e n e i r e s u l t a t e t o g t i l b a l a n s e n, s am t d e e t t e r f ø l g e n d e r e g n s k a p s n o t e n e (s e b a k e rs t i å r s r e g n s k a p e t ). S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d. K O S T N A D S U T V I K L I N G F O R K O M M U N A L E A V G I F T E R R e n o v a s j o n s a v g i f t e n ø k e r m e d 3 8 %. I n g e n øk n i n g a v d e ø v r i g e a v gi f t e n e. L ÅN B o r e t t s l a g e t h a r 1 l å n i T e r r a B o l i g k r e d i t t A S ti l e n f l y t e n d e r e n t es a t s 3, 4 5 % p r Gj e n v æ r e n d e l ø p et i d p å l ån e t e r 2 9 å r. F o r o p p l y s n i n g e r om o p p r i n n e l i g l ån e b e l ø p o g ak t u e l l r e s t s a l d o p å b or e t t s l a g e t s l å n h e n v i s e s d e t t i l n o t e i r e g n s k a p e t. R E N T E R P Å I N N S K U D D R e n t e s a t s e n e i OB O S p r. d e n : R e n t e r p å d r i f t s k o n t o : 0, 1 0 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 3, 0 0 % u n d e r k r , 0 5 % f r a k r t i l k r 2 m i l l. 3,10% over kr 2 m ill F O R R E T N I N G S F Ø R E R H O N O R A R E T B o r e t t s l a g e t h a r i k k e f åt t øk n i n g av f o r r e t n i n g s f ø r e r h o n o r a r e t f o r M E D L E M S K O N T I N G E N T E N M e d l e m s k o nt i n g e n t e n t i l O B O S e r k r 2 0 0, - p r. a n d e l s l ei l i g h e t f o r

16 Si d e 1 6 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g R E V I S J O N S H O N O R A R E T R e v i s j o n s h o n o r a r e t ø k e r t i l s v a r e n d e k o ns um p r i s i n d e k s e n. F O R S I K R I N G B y g n i n g s f o rs i k r i n g e n øk e r f r a t i l m e d c a. 1, 7 %. D e n n e ø k n i n g e n i n k l u d e r e r 0, 9 % ø k n i n g i b y g g e i n d e k s e n o g s om r ef l e k t e r e r p r i s o p p g a n g e n p å h å n d v e r k s t j e n es t e r. D e n n e i n d e k s ø k n i n g e n e r l i k f o r a l l e f o r s i k r i n g s s e l s k a p e r. U t o v e r d e t t e f o r e t a r f o r s i k r i n gs s e l s k a p e n e i n d i v i d u e l l p r i s j u s t e r i n g m e d b a k g r u n n i b o r e t t s l a g et s e g e n s k a d es i t u as j o n. B U D S J E T T T i l o r i e n t e r i n g f o r g e n e r a l f o rs am l i ng e n h a r s t y r e t s a t t o p p e n o v e r s i k t o v e r b e r e g n e d e d r i f t s i n n t ek t e r o g d r i f t s k os t n a d e r i T a l l e n e e r v i s t s om e g e n k o l o n n e l e n g s t t i l h ø y r e i r e s u l t a t o p p s t i l l i n g e n. B u d s j e t t e t v i s e r e t f o r v e n t e t d r i f t s r e s ul t at p å k r ,- o g e t å rs r e s u l t a t p å k r ,-. ( m e r k a t d e t t e e r f ø r a v d r a g p å l å n ) N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e, e r d e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s øk n i n g p å c a. 3-5% i I p o s t e n d r i f t o g v e d l i k e h o l d e r d e t b e r e g n e t k r ,- ti l g e n e r e l t d r i f t o g v e d l i k e h o l d. D r i f t e n i f o r u t s et t e r i n g e n øk n i n g a v f e l l es k o s t n a d e n e. Kabel-TV a v g i f t b l e s at t o p p m e d k r 1 5 p r l e i l i g h et / m n d f r a Nåværende felleskostnader vil ifølge budsjettet øke borettslagets dis p o n i b l e m i d l e r. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e nk e l t e t a l l e ne i b u ds j e t t e t, s om e r u t a r b e i d e t på b a k g r u n n a v d e p l a n e r f o r s om f o r e l i g g e r o g d e e n d r i n g e r n e s t e å r s om e r om t al t t i d l i g e r e i å r s b e r e t n i n g e n. O s l o, I s t y r e t f o r K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g S t e i n B u g g e / s / N i n a T e r e s e A n d r e s e n / s / S t u r l e H o l a n d / s / S v e i n -G u s t a v O l s v o l d / s / G e i r J u l i u s s e n / s /

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i 2

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s /

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i P r o f es s o r D a h l s gt 3 9 A S, a v h o l d es t i r s da g 2. j

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R i n g g a t en T e r r a s s e S am e i e, a v h o l d e s 2 4. m a rs 2 0 1 0, kl. 18 :00 i Lilleborg Kirke. T I L B E HA

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Ø v r e L j a n B o l i gs am e i e I I I, a v h o l d e s t o rs d a g 3 0. a p r i l 2 0 0 9, kl. 1800 i Nordstrand Eldresenter,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i Solbakken Velforening, a v h o l d e s t o r s d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 2 0. 1 5 p å Ok s t a d S k o l e. T I L B E HA N D L I N G F O R

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

funktioner der er tilvalg er mærkede med **

funktioner der er tilvalg er mærkede med ** Dokumentet er inddelt som følgende: tavler er placerede bag låger for til- og fraluft generel beskrivelse - kredsskema 0 - tavle layout - grafiske lister reservedelsliste 0 - klemmematrice 0 - kabel plan

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I I B ol i g s am e i e, a v h o l d e s m a n d a g 2 0. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0, L a

Detaljer

Et telemarked i endring Fire viktige tel etren d er V en tel o + B a n et el e + B red b ån d a l l ia n s en Hva vi j o b b er m es t m ed Jan Morten Ruud, BaneTele Høy ere krav til dekning o g tj enes

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet S f u u ø! F f b fu H ø? D hj hu! I 1. ju 2019 p øu N h f y u ø, p fp A M- Syy (AMS). Sø øfbu p b, fj fbu Ehub p. D h b u f fu. Ifj jø j f pp. D ø ø p 100. Hf ø? S ø b y fbu, fu f b fyh, p f bu ff. H j?

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet S u uk ø! F b u Hv ø? D kk hj hu! I 1 ju 2019 p øku N k h y uk ø, p pk k Av M- Syy (AMS) Sø øbuk p b, j buk Ehub v kp D k k h v v b u ku Ij jø j v pp v D ø v ø p v 100 Hv ø? S ø v b y buk, u b ykkh, p

Detaljer

Biejjien vuelie solkvad

Biejjien vuelie solkvad Kornoter Frode Fjellheim Biejjien vuelie solkvad Preludium Kyrie Heevehtimmie/Gloria Frå fjell tekst: Håvamål Elden Smerten tekst: Den ældre Edda, Solarljod Beaivvás - Lova lova line (en gammel soljoik

Detaljer

TROLLERUDMOEN knutepunkt.

TROLLERUDMOEN knutepunkt. KONGSBERG SENTRUM Draen / Oslo E34 Larvik / Vestfold TROLLERUDMOEN Notodden / Haugesund E34 Unik næringseiendo på Kongsberg, ved nye E 34: Bensinstasjon / Vegservicnlegg Matservering Varehandel Pendlerparkering

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor.

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor. 45 Sor.III Mez.III Alt III T.III Bar.III Bas III Lro q.=6. Næ. # I m Næ "Bob Mcarrn" *) b marc. ste, ste, næ m. u. # Æblehøst dolce ohn rands, 2012 u # #. Kor ste u m m m kom mer rd vest b m, eu ro bm,..

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør TYPE PLAN KOMMUNEDELPLAN Tekniske tegninger E6 Gardermoen-Biri Parsell Moelv - Biri Ringsaker og Gjøvik kommuner Tegningshefte. Nytt alternativ sør Region øst Hamar kontorsted Dato: 19.desember 14 A 3

Detaljer

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG 2796 Tekst og musikk Trygve Hoff Nordnorsk Julesalme Arrangement Ragnar Rasmussen ANTANDO MUSIKKORLAG Nordnorsk Julesalme 5 S A T B 10 c P U c c c A cappella Ooo Ó el Ó - sig - na du dag ov -er for -

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

Utviklingsplan Målestokk. dato 04.05.2015

Utviklingsplan Målestokk. dato 04.05.2015 MOLDE IDRETTSPARK Målestokk Planområdet D159 D157 D158 D107 D108 D109 b. o v n * D112 7x21M* D116 8x21M D115 D113 D114 8x21M D117 ri s t 20 0 x 9 0 c m D110 D119 D118 D120 14x21M D140 14x21M ri s t 15

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN Høyring 2. HERØY VGS Situasjonsplan eksisterende

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN Høyring 2. HERØY VGS Situasjonsplan eksisterende LISJ EBØ VEG E aturbruk Y6. BYGGEGRESE MOT EKSISTEREDE 58 p-plasser + 7 HC p-plasser HERØY VGS EKSISTEREDE GE Y.TPO 11+2 MYKLEBUSTVE S E RE GG EG BY er L MC/ moped HERØY KULTURHUS / HERØYHLLE FO Å V S

Detaljer

SAGA-tomten 13.10.2011. Sarpsborg Kommune - Lokalisering nytt Kulturhus/Bibliotek -

SAGA-tomten 13.10.2011. Sarpsborg Kommune - Lokalisering nytt Kulturhus/Bibliotek - SAGA-omen I denne mulighessudien har vi vurder ombygging/påbygg og nybygg på SAGA-omens for å belyse poensiale il ny kulurhus og biblioek. De er lag vek på byplanmessige forhold og føringer på samme måe

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

KONTINUASJONSEKSAMENSOPPGAVE. Dato: I 10.01..04

KONTINUASJONSEKSAMENSOPPGAVE. Dato: I 10.01..04 Eksamenstid: 0900 1200 G høgsklen i sl KTUASJSEKSAMESPPGAVE e; : Emnekde: Grppe(r): Frvaltning drift g vedlikehld (FDV) l 50262 Dat: 100104 BK Eksamensppgaven Antall sider (inkl Antall ppgaver: besir av:

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

NS 3454: Livssykluskostnader. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig.

NS 3454: Livssykluskostnader. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig. A vdeling fr ingeniørutdanning Emne: Frvaltning Drift g Vedlikehld (FDV) Emnekde: SO262B Faglig ansvarlig: Hans J Berge Klasse! Gruppe(r) 3BK Eksamensppgaven/ Antall sider: 4 delprøven bestr av : Tillatte

Detaljer

25/394 25/392 25/276 25/275 5#000 5#000 5#000 5#000 5#000 25/332 25/196 FELLES#MELLOMROM###################################FELLES#GRØNTAREAL

25/394 25/392 25/276 25/275 5#000 5#000 5#000 5#000 5#000 25/332 25/196 FELLES#MELLOMROM###################################FELLES#GRØNTAREAL B / / A SSTUDIE#.0#KLOKKA#0:0 A / #00 I D DA G#S #00 #0 SSTUDIE#.0#KLOKKA#:0 0#000 / / UTSIKT /, 0 m / GRØNT #00 AREAL #00 / / ET TERM / / ÿvre Fyllingen #00 = 0 = 00 / / / / x x GRØNT AREAL ET TERM Jons

Detaljer