K j æ r e b e b o e r!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K j æ r e b e b o e r!"

Transkript

1 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns k a p f o r V i ø ns k e r d e g v e l k om m e n t i l g e n er a l f o r s am l i n g. Dette er muligheten du har til å d e l t a i d i s k us j o n e n o g v e l g e d et s t y r e t s om s k al f o r v a l t e d i t t b om i l j ø i d e t k om m e n de å r e t. S t y r e t h a r l a g t m y e a r b e i d i å g j ø r e å r s b e r e t n i n g e n o g r e g n s k a p e t s å k om p l et t o g f o r s t å e l i g s o m m u l i g. V å r t ø n s k e e r d e r f o r a t d u l e s e r n ø y e i g j e n n o m h e f t e t o g v i s e r d i n i n t e r e s s e f o r b o r e t t s l a g e t v e d å m ø t e o p p p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n. H v e m k a n d e l t a p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n? A l l e a n d e l s e i e r e h a r r e t t t i l å v æ r e m e d i g e n e r a l f o r s a m l i n g e n m e d f o r s l a g -, t a l e - o g s t em m e r et t. D e t e r k u n én stemme pr. andel Andels e i e r e ns ek t ef e l l e, s am b o e r e l l e r e t a n n et m e dl em a v a n d e l s e i e r e n s h u s s t a n d h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e de o g t i l å u t t al e s e g. S t y r em e d l em m e r, f o r r e t n i n gs f ø r e r o g l e i e r a v b o l i g i b o r e t t s l a g e t h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e d e i g e n e r a l f o r s a m l i n g e n o g t i l å u t t al e s e g. E n a n d e l s e i e r k a n m ø t e m e d f u l l m e k t i g. I n g e n k a n v æ r e f u l l m e k t i g f or m e r e n n é n a n d e l s e i e r, m e n d e r f l e r e ei e r en a n d e l s am m e n, k a n d e h a s am m e f u l l m ek t i g. E n f u l l m a k t k a n t r e k k e s t i l b ak e n å r s om h e l s t. En andelseier kan ta m ed en rådgiver til g e n e r a l f o rs am l i n g e n. R å d g i v e r e n h a r b a r e r e t t t i l å u t t a l e s e g d e rs om g en e r a l f o r s am l i n g e n t i l l a t e r d et.

2 Si d e 2 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l g e n e r a l f o r s a m l i n g O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g a v h o l d e s to r s d a g 1 2. m a i k l i H a s l e k i r k e. T I L B E H AN D L I N G F O R E L I G G E R : 1. K O N S T I T U E R I N G A ) V a l g a v m ø t e l e d e r B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g t o a n d e l s e i e r e t i l å u n d e r s k r i v e p r o t o k o l l e n D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r B ) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. G O D TG J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) A n d r e g o d t g j ø r e l s e r 4. I N N K O M N E F O R S L A G A ) Hu s o r d e n s r e g l e r d y r e h o l d B ) H u s o r d e n s r e g l e r g r i l l p å b a l k o n g C ) K am e r a o v e r v å k n i n g v e d t e k t s e n d r i n g D ) E g e n a n d e l v e d b r u k a v b o r e t t s l a ge t s f o r s i k r i n g v e d t e k t s e n d r i n g E ) B e t a l i n g i v as k e r i e n e p r i n s i p p v e d t a k F) S a l g r å l o f t I n n k om n e f o rs l a g e r t a t t i n n b a k e rs t i h ef t et. 5. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v l e d e r f o r 1 å r B ) V a l g a v 2 s t y r em e d l em m e r f o r 2 å r C ) V a l g a v 4 v a r a m e d l e m m e r f o r 1 å r D ) V a l g a v v a l g k o m i t é f o r 1 å r E ) V a l g a v 1 d e l e g e r t m e d v a r a t i l O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n g f o r 1 å r O s l o, S t y r e t i K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g S t e i n B u g g e / s / N i n a T e r e s e A n d r e s e n / s / S t u r l e H o l a n d / s / S v e i n -G u s t a v O l s v o l d / s / G e i r J u l i u s s e n / s /

3 Si d e 3 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g Å R S B E R E T N I N G F O R T I L L I T S V A L G T E S i d e n f o r r i g e o r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g h a r b o r e t t s l a g e t s t i l l i t s v a l g t e v æ r t : S T Y R E T L e d e r S t e i n B u g g e F i n n s V e i 5 N e s t l e d e r N i n a T e r e s e A n d r e s e n E i n a r s V e i 1 9 S t y r e m e d l e m S t u r l e H o l a n d F i n n s V e i 7 S t y r e m e d l e m Ag a t e M a r i e Ø s t e b y ( f l y t t et, g i k k u t ) S t y r e m e d l e m G e i r J u l i u s s e n E i n a r s V e i 1 9 V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e m S v e i n -G u s t a v O l s v o l d F i n n s V e i 7 ( i n n f o r Ø s t e b y ) V a r a m e d l e m E s p e n T e k s u m Ø k e r n v e i e n 8 4 V a r a m e d l e m N i n a M e r e t e A n s t e i n s s o n E i n a r s V e i 6 V a r a m e d l e m H å v a r d G j e r d i n g -S m i t h E i n a r s V e i 1 D E L E G E R T T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G E N I O B O S D e l e g e r t O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n g S t e i n B u g g e F i n n s V e i 5 V a r a d e l e g e r t O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n g A g a t e M a r i e Ø s t e b y ( f l y t t e t ) V A L G K O M I T E E N V a l g k o m i t e Sofia Hola n d F i n n s V e i 7 V a l g k o m i t e P e d e r O l s e n F i n n s V e i 8 V a l g k o m i t e T r o n d A l a n W e h n E i n a r s V e i 6 A N D R E U T V A L G R e f e r a n s e g r u p p e M e t t e B j ø r l o E i n a r s V e i 2 1 R e f e r a n s e g r u p p e G e r d G r a n A n d r e a s s e n E i n a r s V e i 1 3 R e f e r a n s e g r u p p e H e n n y W a n d a P a u l s e n F i n n s V e i 7 R e f e r a n s e g r u p p e T r o n d G j e l l u m F i n n s V e i 6 R e f e r a n s e g r u p p e S o f i a H o l a n d F i n n s V e i 7 F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r u t f ø r t a v OB O S i h e n h o l d t i l k o n t r a k t. B o r et t s l a g e t h a r o r d i n æ r f o r r e t n i n g s f ø r e r k o n t r ak t. A u t o r i s e r t r e g n s k a p s f ø r e r ( o p p d r a g s a n s v a r l i g ) e r r e g ns k a ps s j e f E g i l H a v r e, O B OS. B o r e t t s l a g e t s r e v i s o r e r P r i c e wa t e r h o u s e C o o p e r s A S.

4 Si d e 4 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M B O R E T T S L A G E T Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjons - n u m m e r , l i g g e r i b y d e l 2 G r ü n e r l øk k a i O s l o k om m u n e o g h a r a d r e s s e: B e r g l j o t s V e i 2 E i n a r s V e i F i n n s V e i G r e n s e v e i e n Ø k e r n v e i e n B o r e t t s l a g e t b e s t å r a v a n d e l s l e i l i g h e t e r, f o r d e l t p å 1 6 b y g n i n g e r. I t i l l e g g k om m e r 1 t j e n e s t e l e i l i g h et. T o m t e n, k j ø p t i / e r p å m 2. E i e n d o m m e n h a r f ø l g e n d e g å r d s - o g b r u k s n um m e r : F ø r s t e i n n f l y t t i n g s k j e d d e i B o r e t t s l a g e r e t s am v i rk e f o r e t ak s o m h a r t i l f o rm å l å g i a n d e l s e i e r n e b r u k s r e t t t i l e g e n b o l i g i f o r e t ak e t s e i e n d om ( b o r e t t ) o g å d r i v e v i r k s om h et s om s t å r i s a m m e n h e n g m e d d e t t e. B o r e t t s l a g e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b e s t em m el s e r o g t i l s t r e be r e t g o d t a r b e i d s m i l j ø. S t y r e t e r i k k e k j e n t m e d a t d et y t r e m i l j ø f o r u r e n s e s i v es e n t l i g g r a d. B o r e t t s l a g e t d r i v e r i k k e m e d f o r s k n i n g s - o g ut v i k l i n g s ak t i v i t e t e r. A v b o r e t t s l a g e t s 5 s t y r em e d l em m e r e r d e t 2 k v i n n e r o g 3 m e n n. B o re t t s l a g e t t a r s i k t e p å a t d e t i k k e f o r e k o m m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a n s e t t el s e r. S TY R E T F ø r d u k o n t ak t e r s t y r e v a k t s j ek k om i nf o rm a s j o n e n d u s øk e r s t å r p å b o r e t t s l a g et s h j em m es i d e. S t y r e t h a r k o nt o r i G r e n s e v e i e n, og s t y r e v a k t t r e f f e r d u p å t e l e f o n H v i s d u i k k e f å r s v a r p å t e l e f o n, k a n d u l e g g e i g j e n b es k j e d p å t e l e f o ns v a r e r e n o g d u b l i r k o n t ak t et s å s n a r t s om m ul i g. D u k a n o g s å s e n d e b es k j e d s om S M S. S t y r e t s p o s t k a s s e s t å r i F i n n s v e i 7. B o r e t t s l a g e t s hj em m es i d e r e r w w w. k e y s e r l o k k a o s t. n o S t y r e t k a n o g s å k o n t a k t e s p å e -p o s t ; s t y r e k e y s e r l o k k a o s t. n o V i g j ø r o p p m e r k s o m p å a t s t y r e v a k t t e l e f o n e n i k k e e r e n 2 4 -t i m e r s v a k t t e l e f o n. R E TN I N G S L I N JE R F O R S TY R E AR B E I D S t y r e t h a r v e d t a t t r e t n i n g s l i n j e r f o r s t y r e a r b e i d i b o r e t t s l a g e t. F o rm ål et m e d d i s s e e r å k l a r g j ø r e d e k r a v s om s t i l l es t i l d e t i l l i t s v a l g t e. R e t n i n gs l i n j e n e om h a nd l e r s t y r e a n s v a r f o r f o r v a l t n i n g a v d e øk o n om i s k e ve r d i e r, h a b i l i t et, t a us h e t s p l i k t, h o no r e r i n g, a t t e s t a s j o n o g a n v i s n i n g a v ut b e t a l i n g e r.

5 Si d e 5 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g V AK TM E S TE R TJ E N E S TE V a k t m es t e r Ø y v i n d D a n i e l s e n i v a r e t a r d e n d a g l i g e d r i f t o g d e t l ø p e nd e v e d l i k e h o l d e t i b o r e t t s l a g et i h e n h o l d t i l s t i l l i n gs b es k r i v e l s e. V ak t m e s t e r k o nt o r e t h a r a d r e s s e G r e n s e v e i e n 3 9, m o b i l t e l e f o n A r b e i d s t i d e r H j el p v a k t m e s t e r e n! H v i s d u o p p d a g e r l am p e r s om b l i nk e r s å s e n d e n t e k s t m e l d i n g m e d h v o r d e t t e e r. A n d r e b e s k j e d e r t i l v ak t m e s t e r k a n l e g g e s i p os t k a s s e n u t e n f o r G r e n s e v e i e n 3 9, e l l e r s e n d e s t i l v a k t m e s t e k e y s e r l o k k a o s t. n o U n n g å å r i n g e u t e n om o r d i n æ r a r b e i d s t i d. D e t e r i k k e r e g i s t r e r t s k a d e r e l l e r ul y k k e r i b o r e t t s l a g e t i P A R K E R I N G B o r e t t s l a g e t h a r P -P L A S S E R s om l e i e s u t e t t e r v e n t e l i s t e r. S øk n a d s s k j em a k a n h e n t e s p å h j em m e s i d e n e v e n t u e l t v e d h e n v e n d e l s e t i l v a k t m es t e r / s t yr e v a k t. D e t s i s t e å r e t h a r e t t e r s p ø rs e l e n væ r t s t ø r r e e n n t i l g a n g p å p l a s s e r. I e n k e l t e om r å d e r e r d e t d e r f o r f o r t i d e n l a n g v e n t e t i d. N Ø K L E R / S K I L T S k j em a f o r b e s t i l l i n g a v s y s t em n øk l e r f å s v e d h e n v e n d e l s e t i l v ak t m e s t e r e l l e r h e n t es p å h j em m es i d e n. B es t i l l i n g s k j e r g j e n n o m s t y r e t o g b e s t i l t e n øk l e r h en t e s h os A k e r l ås, B r o b e k k v e i e n 1 0 5, t l f S e b e s t i l l i n g s s k j em a f o r næ rm e r e i n f o rm as j o n. B o r e t t s l a g e t d e k k e r n a v n e s k i l t p å r i n g e p a n e l o g p o s t k as s e v e d i n nf l y t t i n g, o gs å v e d b r u k s o v e r l a t i n g. D e t e r d e r f o r i n g en g r u n n t i l å b r u k e k l i s t r e l a p p e r! S k j e m a f o r b e s t i l l i n g h e n t e r d u p å h j e m m e s i d e n e l l e r v e d h e n v e n d e l s e t i l v ak t m e s t e r. V AS K E R I F e l l e s v a s k e r i e n e e r i Fi n n s v e i 5, Ø k e r n v e i e n 8 0 o g E i n a r s v e i 4, 5 og 1 7, o g s k a l b r u k e s i h e n h o l d t i l g j e l d e n d e r e g l e r. For all bruk av vaskeriene benyttes et vaskekort. Kortet skal inntil videre følg e l e i l i g h e t e n v e d o v e r d r a g e l s e. H v i s s k a d e p å k o r t e t, b es t i l l e s n y t t h o s s t y r e v a k t o g b e t a l e s a v d e n e n k el t e. R E N H O L D B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e m e d Øk o no m i s k e l ø s ni n g e r om v a s k a v t r a p p e o p p g a n g e r / f e l l e s a r e a l e r. K A B E L -TV B o r e t t s l a g e t h a r k o l l ek t i v a v t a l e m ed G e t p å k a b e l t j e n es t e r t i l b o r e t t s l a g e t, b r e d b å n d, telefoni og digital-t v. S e b o r e t t s l a ge t s h j em m es i d e f o r m e r i nf o rm a s j on. G e t s s e r v i c e t e l ef o n e r b et j en t m a n d a g - fr e d a g m e l l om k l o g o g l ø r d a g - s ø n d a g m el l om k l o g F e i l m el d i n g o g s u p p o r t k a n o g s å m e l d e s p å ww w. g e t. n o. G e t s k u n d e - o g s e r v i c em o t t ak e r l o k a l i s e r t i M a r i d a l s v e i e n i t i l k ny t n i n g t i l h o v e d k o n t o r e t. H e r k a n m a n bl a n t a n n e t h e n t e e l l e r b y t t e d e k o d e r, i nt e r n e t t m o d em o g

6 Si d e 6 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g " g j ø r d e t s e l v -p a k k e r " f o r t e l ef o n i. P å G et s h j em m e s i d e ww w. g e t. n o f i n n e r d u o v e r s i k t o v e r a k t u e l l e f o r h a n d l e r e i l o k a l om r å d e t, s am t p r o d u k t i n f o rm as j o n o g b e s t i l l i n g s m u l i g h e t e r. Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv -anlegget som å skru av dekselet på antenne - k o n t a k t e n o g f o r e t a o m - el l e r t i l k o b l i n g e r. S l i k e i n n g r e p k r e v e r a u t o r i s e r t i n s t a l l at ø r o g v i l k u n n e f o r å r s ak e f o r s t y r r e l s e r p å s i g n a l e n e t i l a n d r e b e b o e r e o g i v e r s t e f a l l forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. TE L E F O N I B o r e t t s l a g e t e r t i l s l u t t e t s am a r b e i ds a v t a l e n m e l l om T e l e n o r o g O B OS, s om g j e l d e r t i l o g s om g i r b e b o e r e m e d t e l e f o n a b o n n em e nt i T e l e n o r go d e r a b a t t e r. D e t g i s o p p t i l 2 5 % r a b a t t p å b r u k e n a v t e l e f o n e n ( g j e l d e r B a s i s -a b o n n e m e nt e n e ) p å f a s t t e l e f o n o g b r e d b å n d s t e l e f o n d e r s om s am t a l ek o s t n a d e n o v e r s t i ge r , -. F r i b r u k a v f as t t e l e f o n h v e r l ø r d a g ( k u n s t a r t p r i s p å 8 9 ø r e p r. s am t a l e u a n s e t t v a r i g h e t ) p å s am t a l e r t i l a n d r e f as t t e l e f o n e r i N o r g e. D e n e n k e l t e b e b o e r f å r f r i et a b l e r i n g a v A D S L B r e d b å n d v e d b es t i l l i n g v i a i n t e r n e t t o g 1 0 % r a b a t t p å a b o n n em e nt s t y p e n e A D S L M e d i um o g 1 5 % p å A DS L P r em i um. ( R a b a t t y t e s i k k e p å n y b e s t i l t e a b o n n em e nt p å A D S L B as i s o g A D S L T u r b o ). D e t g i s 3 0 m i n u t t e r ek s t r a f r i r i n g e t i d p å a l l e m o b i l a b o n n em e nt f r a T e l e n o r o g D j u i c e ( i k k e k o nt a n t k o r t o g D j u i c e C o n t r o l o g s u rf p r a t a b o n n em e nt ). E k s t r a ri n g e m i n u t t e r g i s u a v h e n g i g a v o m k u n d e n e r i e n b i n d i n g s p e r i o d e, o g a k t i v i s e r es v e d a t k u n d e n s e l v s e n d e r e n S M S f r a s i n e g e n m o b i l t e l e f o n t i l n r m e d t ek s t : b e s t i l l o b o s B e s t i l l i n g a v t e l ef o n i o g i n t e r n e t t j en e s t e r g j ø r e s p å w w w. o b o s. n o / t e l e n o r K R A F T L E V E R A N S E T I L S E L S K A P E T S F E L L E S A N L E G G B o r e t t s l a g e t h a r g i t t O B OS f u l l m a k t t i l å f r em f o r h a n d l e e n k r a f t a v t a l e. B o r e t t s l a g e t e r t i l s l u t t e t a v t a l e n m e d A l p i q N o r w a y A S o g L OS (A g d e r E n e r g i A S ). A l p i q N o r wa y A S s t å r f o r r å d g i v n i ng o g k r af t f o r v a l t n i n g, o g L O S s t å r f o r k r a f t l e v e r a n s e r o g f a k t u r a a dm i n i s t r as j o n. K r af t f o r va l t n i n g s a v t a l e n u t l ø p e r d e n K r a f t f o r v a l t n i n g s a v t al e n g i r f ø l g e nd e f o r d e l e r f o r b o r e t t s l a g e t : E t t a v m a rk e d e t s l a v e s t e a dm i n i s t ra t i v e p å s l a g: 0, 9 5 ø r e p r. kw h. E l e k t r i s k k r af t t i l s p ot p r i s k om b i n e rt m e d f o r v a l t n i n g s om g i r g u n s t i g e s t r øm p r i s e r. P r o f e s j o n e l l f o r v a l t n i n g f r a A l p i q No r wa y A S. B o r e t t s l a g e t v / s t y r e t f å r t i l g a n g t i l s i n e a n l e g g p å ww w. s t y r e r o m m et. ne t b l. a. f o r f o r b r u k s - o g f ak t u r e r i n gs d a t a. R a b a t t e r t k r a f t v i a k j ø p f r a e n e r g i g j e n v i n n i n g s a n l e g g h o s E l k em A S A o g E r am e t A S. F o r h a r k r a f t f o r v a l t n i n g s p o r t ef ø l j e n f u l g t m a rk e d s p r i s e n g j e n n om h e l e å r et, o g s t r ø m k o s t n a d e n e f o r k a n s am m e n l i g n es m e d e n s p o t p r i s a v t a l e.

7 Si d e 7 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g E N E R G I R E G N S K A P F o r m ål e t m e d et e n e r g i r e g n s k a p er å g i s t y r e t e n o v e r s i k t o v e r b o r e t t s l a g e t s e n e r g i f o r b r u k, f o r d e l t p å r om o p p v a r m i n g, b e r e d n i n g a v v a rm t t a p p e v a n n, b e l y s n i n g, g å r d s l y s, f e l l e s v a s k e r i, e t c. E n e r g i r e g n s k a p et g i r b o r e t t s l a g e t e n m u l i g h e t t i l å f øl g e f o r b r u k s ut v i k l i n g e n o v e r t i d, n o e s om g j ø r d e t m u l i g å s am m e nl i g n e f o r b r u k e t i b o r e t t s l a g e t m e d t i l s v a r e n d e b o l i g s e l s k a p e r. D e t t e g i r s t y r e t e t g o d t b e s l ut n i n gs g r u n n l a g v e d v u r d e r i n g a v t i l t a k s om k a n f ø r e t i l ø k o n om i s k e b es p a r e l s e r p å s i k t. F r a o g m e d b l e d et o b l i ga t o r i s k m e d e n e n e r g i a t t es t f o r a l l e b o l i g e r s om s k a l s e l g e s e l l e r l e i e s u t. N o r g e s V a s s d r a g s - o g e n e r g i d i r e k t o r a t ( N V E ) h ar a n s v a r e t f o r im plem enteringen av ordningen. På e r k i n g. n o k a n a n de l s e i e r e n u t a r b e i d e e n e n e r g i a t t es t f o r s i n bo l i g. H v a e r e t e n e r g i r e g n s k a p : E t e n e r g i r e g n s k a p m i n n e r m y e om e t t r a d i s j o n e l t ø k o n om i s k r e g n s k ap f o r et b o l i g s e l s k a p, m e n m a n d o k um e n t e r e r e n e r g i f o r b r u k i kw h i s t e d et f or i k r. H v o r d a n b r u k e s e t e n e r g i r e g n s k a p : E n e r g i r e g n s k a p et g i r v e r d i f ul l i nf o rm as j o n om h v a s om b e n y t t es a v en e r g i, o g h v a e n e r g i e n b r u k e s t i l. V e d å s am m en l i g n e e g e t f o r b r u k m e d f o r b r u k e t i a n d r e b o l i g s e l s k a p f å r m a n i n f o r m a s j o n o m h v o r v i d t f o r b r u k e t e r r i m e l i g, e l l e r o m d e t b ø r i v e r k s e t t e s t i l t ak f o r å r e d us e r e f o rb r u k e t. E n e r g i f o r b r u k i : G j e n n om s n i t t s f o r b r uk i b o l i g s el s k ap e t kw h / m ² H v a b r u k e s e n e r g i e n t i l : D i v e r s e f e l l es f o rm å l : 2 7 kw h / m ² P r i v a t l e i l i g h e t s f o r b r u k : 2 8 k W h / m ² O p p v a r m i n g : 7 6 kw h / m ² V a rm t v a n n : 2 8 kw h / m ² D e t e r r e l a t i vt s m å f o rs k j el l e r i e n e r g i f o r b r u k m el l om d e u l i k e b y g n i n ge n e i b o r e t t s l a g et, m e d u n n t a k a v G r e n s e v e i e n s om h a r et l a v t p r i v a t f o r b r u k o g et u n o rm a l t h ø y t f e l l e s f o r b r u k. Å r s a k e n t i l d e t u n o r m al e f el l e s f o r b r u k e t e r a t d e t e r b åd e l e i l i g h e t e r o g n æ r i n g s v i rk s om h e t p å d e n n e a d r e s s e n. F i n n s v e i 7 h a r o gs å et h ø yt, m e n i k k e u n o rm a l t, e n e r g i f o r b r u k s am m e n l i k n e t m e d d e a n d r e b y g n i n g e n e i b o l i g s e l s k a p e t. F o r b r u k s u t v i k l i n g : B o l i g s el s k a p e t h a r g j e n n om e n e r g i r e g n s k a p e t f o r b r u k s d a t a f o r d e 6 s i s t e å r e n e. E n e r g i f o r b r u k e t t i l o p p v a rm i n g e r r e d u s e r t n o e i s am m e n l i k n e t m e d t i dl i g e r e å r, m e ns d et ø v r i g e f o r b r u k et h a r h o l dt s e g s t a b i l t d i s s e 6 å r e n e. F o r b r u k e t t i l o p p v a r m i n g e r k o r r i g e r t f o r u l i k u t e t e m p e r a t u r f r a å r t i l å r, s l i k at f o r b r u k e t e r d i r e k t e s am m e n l i g n b a r t.

8 Si d e 8 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g T o t a l f o r b r u k i : kw h / m ² T o t a l f o r b r u k i : kw h / m ² T o t a l f o r b r u k i : k W h / m ² T o t a l f o r b r u k i : k W h / m ² A n d r e s a m m e n l i k n b a r e b o l i g s e l s k a p e r h a r e t g j e n n o m s n i t t s f o r b r u k p å k W h / m 2. K e y s e r l øk k a øs t b o r e t t s l a g et l a v t e n e r g i f o r b r u k s am m e n l i k n et m e d d e t t e. AV T AL E O M G AR AN TE R T B E T AL I N G AV F E L L E S K OS TN AD E R ( TE O R E TI S K L E I E ) B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e m e d O B O S o m g a r a n t e r t b e t a l i n g a v f e l l es k o s t n a d e r. O B OS g a r a n t e r e r f o r o v e r f ø r s e l t i l b o r e t t s l a g e t h v e r m å n e d o g o v e r t a r d e r e t t e r a l t a ns v a r o g r i s i k o f o r e v e n t u e l l m a n g l e n d e i n nb e t a l i n g a v f e l l e s k os t n a d e r. B R U K S O V E R L AT I N G ( F R E M L E I E ) Det er ikke tillatt å overlate bruken av boligen til a n d r e ut e n s t y r e t s s a m t y k k e o g g o d k j e n n e l s e a v b r u k e r. U l o v l i g o ve r l a t i n g a v b r u k k a n f ø r e t i l s a l g s på l e g g a v l e i l i g h e t e n. S ø k n a ds s k j em a f o r b r u k s o v e r l a t i n g f ås v e d h e n v e n d e l s e t i l OB O S p å t e l e f o n D e t e r r e g i s t r e r t 1 2 b r u k s o v e r l a t i n g e r i b o r e t t s l a g e t p r F O R K J Ø P S R E T T F o r k j ø ps r e t t e n e r e n v i k t i g m e d l em s f o r d e l i O B OS. V e d s pø r s m å l om f o rk j ø ps r e t t e n k a n d u h e n v e n d e d e g t i l O B OS p å t e l e f o n F o r h v e r e n k e l t b o l i g b l i r d e t v e d s a l g f a s t s a t t e n e g e n f r i s t f o r å m e l d e b r u k a v f o r k j ø ps r e t t e n (m e l d ef r i s t ). M e d l e m m e r s om v i l b e n y t t e f o r k j ø ps r e t t en, ta r k o nt a k t m e d O B O S f o r å f å o p p g i t t f a k s n u m m e r e l l e r e v e n t u e l l e -p o s t a d r es s e s om k a n b e n y t t es. M e l d i n g e n m å v æ r e m o t t a t t a v O B O S i n n e n d e n f a s t s a t t e f r i s t. M e l d e f r i s t e n v i l v æ r e n o r m a l t 5 v i r k e d a g e r e t t e r a t b o l i g e n e r k u n n g j o r t i O B O S -a n n o n s e i A f t e n p o s t e n o g / e l l e r p å ww w. o b o s. n o. H v i s OB O S m ot t a r d i n m e l di n g om f o rk j øp e t t e r a t f r i s t e n e r g å t t ut, k a n d u i k k e k r e v e å f å o v e r t a b o l i g e n p å g r u n n l a g a v f o rk j ø ps r e t t e n. G j ø r d u b r uk a v f o r k j ø p s r e t t e n, t r e r d u i n n i e n a l l e r e d e i n n g å t t a v t a l e o g k j ø p e r b o l i g e n t i l d e n a v t a l t e p r i s p å a v t a l t e v i l k å r. F i n a n s i e r i n g e n m å v æ r e i o r d e n, o g d e n m å i s i n h e l h e t d o k um e n t e r e s s k r i f t l i g. E r d e t f l e r e m e d l em m e r s om v i l b en y t t e f o rk j ø ps r e t t e n, f å r d e n m e d l e n g s t a ns i e n n i t e t f o r t r i n n s r e t t. A n d e l s e i e r e i d e t b o r e t t s l a g e t b o l i g e n t i l h ø r e r g å r f o r a n øv r i g e m e dl em m e r i O B O S. D e r s om f l e r e i b o r e t t s l a ge t v i l b e n y t t e f o r k j ø p s r e t t e n, b l i r n or m a l t b ot i d e n i b o r e t t s l a g et a v g j ø r e n d e.

9 Si d e 9 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g F O R S I K R I N G E R B o r e t t s l a g e t s e i e n d o m m e r e r f o r s i k r e t i O B O S S k a d e f o r s i k r i n g A S m e d p o l i s e n um m e r F o r s i k r i n g e n d ek k e r b y g n i n g e n e, f e l l es a r e a l o g b o l i g e r, m e d ve g g f a s t u t s t y r. D e n d e k k e r o g s å b y g n i n g s m e s s i g e t i l l e g g i n n r e t n i n g e r o g f o r b e d r i n g e r i b o l i g e n b e k o s t e t a v a n d e l s e i e r. O p p s t å r d et s k a d e i l e i l i g h e t e n, s ør g f o r å b e g r e n s e s k a d e om f a n g e t m es t m ul i g o g p r ø v å k a r t l e g g e å r s ak e n t i l s k a d en. E r f l e r e l e i l i g h e t e r b e r ø r t, n o t e r h v o r d a n b e r ø r t e a n d e l s e i e r e k a n k o n t a k t e s o g o p p l y s o m d e t t e n å r s k a d e n m e l d es t i l f o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S p å t e l e f o n , f a k s e l l e r e-p o s t f o r s i k r i n o b o s. n o F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n m e l d e r s k ad e n t i l f o r s i k r i n gs s e l s k a p e t, b es t i l l e r om ø ns k e l i g h å n d v e r k e r f o r r e p a r a s j o n o g s ø r g e r f o r a t k os t n a d e r k n y t t e t t i l s k a d en b l i r r e f u n d e r t e l l e r b e t a l t a v f o r s i k r i n g s s e l s k a p et. O B O S S k a d e f o rs i k r i n g A S k r e v e r d i f f e r e n s i e r t e g e n a n d e l. V e d v a n n s k a d e r e r e g e n a n d e l e n k r , - o g v e d øv r i g e s k a d e r e r e g e n a n d e l e n p å k r , -. Se l v om b o r e t t s l a g e t s f o r s i k r i n g b r u k e s, k a n a n d e l s e i e r b e l as t es h e l e e l l e r d e l e r a v e g e n a n d e l e n d e r s om f o r h o l d e t l i gg e r i n n e n f o r a n d e l s e i e r n es a ns v a r. I N N B O F O R S I K R I N G D e n e n k e l t e a n d e l s e i e r m å h a e g en h j em f o rs i k r i n g s om d e k k e r i n n b o o g l øs ø r e ( d et v i l si ut s t y r / i n n r e d n i n g s om d e t e r n a t u r l i g å t a m e d s e g n å r e n f l y t t e r ). D e t v i l væ r e g u n s t i g å k o n t ak t e O B OS S k a d e f or s i k r i n g A S f o r å f å t i l b u d p å i n n b o f o r s i k r i n g. D e n n e f o r s i k r i n g e n h a r l a v p r i s o g t i l p a s s e d e v i l k å r. O B O S F o r s i k r i n g h a r o g s å g o d e t i l b u d p å ø v r i g e f o r s i k r i n gs p r o d u k t e r d e n e nk e l t e a n d e l s e i e r k a n h a b e h o v f o r. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I f ø l g e f o r s k r i f t om b r a n n f o r e b y g g e n d e t i l t a k o g b r a n n t i l s y n s k a l a l l e bo l i g e r h a m i ns t é n g o d k j e n t r ø y k v a r s l e r, s am t m a nu e l t s l o k k i n gs u t s t y r i f o rm a v e nt e n p u l v e r a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e. D e t e r b o r e t t s l ag e t s a ns v a r å a ns k a f f e o g m o n t e re u t s t y r e t, m e ns d e t e r a n d e l s e i e r s a n s v a r å k o n t r o l l e r e a t ut s t y r e t e r i o r d e n. D e r s om u t s t y r e t e r d e f ek t, m e l d e s d e t t e s k r i f t l i g t i l s t y r e t. H M S - I N TE R N K O N TR O L L F o r s k r i f t o m s y s t e m a t i s k h e l s e -, m i l j ø - o g s i k k e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e r ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f as t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s em b e r m e d v i r k n i n g f r a 1. januar Forskriften stiller krav til a t d e n e nk e l t e v i r k s om h e t s k a l s y s t em a t i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t em m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. V i k t i g e l o v e r i h e n h o l d t i l d e t t e e r : L o v o m e l e k t r i s k e a n l e g g o g e l e k t r i s k u t s t y r L o v o m b r a n n - o g e k s p l o s j o n s v e r n L o v o m f o r u r e n s n i n g L o v o m a r b e i d s m i l j ø

10 Si d e 1 0 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g I n t e r n k o nt r o l l i n n e bæ r e r a t b o r e t t s l a g e t e r p å l a g t å p l a n l e g g e, o r g a n i s e r e, ut f ø r e, v e d l i k e h o l d e o g d o k u m e n t e r e a l t s o m h a r m e d h e l s e -, m i l j ø - o g s i k k er h e t å g j ø r e i b o r e t t s l a g e t s r e g i. I n t e r n k o n t r o l l s y s t e m e t b e s k r i v e r h v o r d a n d e t t e a rb e i d e t s k a l d r i v e s. S t y r e t i v a r e t a r i n t e r nk o n t r o l l e n m ed h e n s y n t i l b l a nt a n n e t b r a n n v e r n, f e l l es e l ek t r i s k a n l e g g o g l e k e p l as s u t s t y r. H a r b o re t t s l a g e t a n s a t t e m å d et o gs å o p p f y l l e k r a v e n e i a r b e i d s m i l j ø l o v e n i f o r h o l d t i l v e r n a v a r b e i d s t a k e r n e s h e l s e o g s i k k er h e t. B e b o e r n e / a n d e l s e i e r n e h a r p l i k t t i l å f o r et a e g e n k o nt r o l l p å d e t el e k t r i s k e a n l e g g e t i l e i l i g h e t e n e. R E H A B I L I T E R I N G O G S T Ø R R E V E D L I K E H O L D F a s a d e r e h a b i l i t e r i n g o g n y e b a l k on g e r f e r d i g s t i l t U t v e n d i g r e h a b i l i t e r i n g p å b e g y n t D r e n e r i n g / o p p g a n g e r D r e n e r i n g, s k i f t i n g a v d ø r e r o g o p p u s s i n g a v o p p g a n g e r D ø r t e l e f o n a n l e g g F o r e t a t t u t s k i f t i n g a v r e s t e r e n d e d ø r t e l e f o n a n l e g g R e h a b i l i t e r i n g e n a v v a s k e r i e n e f e r d i g P å b e g y n t u t s k i f t i n g a v d e f e k t e c a l l i n g a n l e g g Utvidet antall gjesteparkeringsplasser i Finns vei T a k e n e r e h a b i l i t e r t s a m m e n m e d p i p e n e B a d e r o m s r e h a b i l i t e r i n g U t r e k k s l e d n i n g e r f r a b l o k k e n e t i l k l o a k k l e d n i n g s k i f t et A v s l u t t e t u t s k i f t i n g a v h e l e d e t e l e k t r i s k e a n l e g g S T Y R E T S A R B E I D D e t h a r v æ rt a v h o l d t 1 5 s t y r em øt er s am t o r d i næ r g e n e r a l f o rs am l i n g i l ø p e t a v å r e t. I f o r b i n d e l s e m e d r e h a b i l i t e r i n g e n b l e d e t h o l dt et å p e n t s t y r em ø t e i V i l l a S o l h a u g h v o r b e b o e r n e k u n n e s t i l l e s p ø rs m å l om r e h a b i l i t e r i n g e n. B o m i l j ø D e t h a r i k k e v æ rt a v h o l d t n o e n f e l l e s m ø t e r m e l l om b o r e t t s l a g e n e i år. E t t e r a t b r a k k e r i g g e n v a r f j e r n e t f ra l e k e p l as s e n b l e d e l e r a v d e n i s l ag t. F r em t i l å r s s k i f t e t h a r d e n n e l i l l e s k ø y t e b an e n v æ r t g o dt b es øk t a v b a r n o g vo k s n e i f r a b o r e t t s l a g et.

11 Si d e 1 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g H M S H e l s e M i l j ø o g S i k k e r h e t H M S i n f o rm as j o n bl e s e n d t al l e b o e n h e t e r i m a i m å n e d. D e t e r m o nt e r t b r a n ns l u k k e r e p å l o f t o g i k j e l l e r s am t i v as k e r i e n e. Nå r d e t g j e l d e r b r a n n v a r s l i n g s a n l e g g h a r d e t t e a rb e i d e t i k k e b l i t t p r i o r i t e r t i å r e t s om h a r g å t t p å g r u n n av r e h a b i l i t e r i n g e n. S t y r e t h a r b r a n n v e r n p å d a g s o r d e n o g v i l s e om de t e r m u l i g å i m p l em e nt e r e e n l øs n i n g i n n e n f o r d a g e n s øk o n om i s k e r am m e r. I m a i m å n e d g j e n n o m f ø r t e O s l o b r a n n o g r e d n i n g s e t a t H M S -t i l s y n m e d v e k t p å brannsikkerhet. Det ble gitt ett oppfølg i n gs p u n k t f o r i n n f ø r i n g a v r u t i ne r f o r s j e k k / v e d l i k e h o l d a v r ø y k v a r s l e r og s l ok k e u t s t y r. S o m e t l e d d i o p p f ø l g i n g e n f r a H M S -t i l s y n e t b l e d e t i v e r k s a t t e n i n t e rn k o n t r o l l a v b o e n h e t e n e g j e n n om e n e g e nk o n t r o l l f r a b e b o e r n e. B r a n n s l uk n i n g s a p p a r a t e n e p l a n l e g g e s b y t t e t i Dugnad - c o n t a i n e r e C o n t a i n e r e b l e s a t t u t i a p r i l m å n ed o g d e t b l e i g j e n k j ø r t v e k k s t o r e m e n g d e r. D e t b l e i k k e o r g a n i s e r t n o e n d u g na d g r u n n e t r e h a b i l i t e r i n g e n. H u s l e i e r e g u l e r i n g Felleskostnadene ble økt med 15 % i m ars måned. Dette i h e n h o l d t i l d e n f i n a n s i e r i n gs p l a n e n s om b l e l a gt ve d l å n e o p p t a k. S l i k b i l d e t s e r u t i d a g h o l d e r v i p l a n e n o g n e s t e ø k n i n g v i l d a v æ r e i Kabel-TV og trappevask reguleres i henhold til reelle kostnader. Våre utgifter til kabel- T V ø k t e f r a 1. s e p t e m b e r, m e n d e t t e v i l f ø rs t b l i r e g u l e r t f r a 1. m a r s I n f o rm a s j o n r u n d s k r i v B o r e t t s l a g e t h a r e g e n h j em m es i d e w w w. k e y s e r l o k k a o s t. n o H e r l e g g es d e t u t n y h e t e r o g a k t u e l l i nf o rm as j o n. P å h j em m es i d e n u n d e r N y t t i g i nf o r m as j o n v i l d u m e d s t o r s a n n s y n l i g h e t f i n n e s v a r p å d e f l es t e s p ø r s m å l om d a g l i g d ag s e t i n g i b o r e t t s l a g e t v å r t. H e r k an d u h e n t e d i v e r s e s k j em a, s om b es t i l l i n g a v s k i l t t i l p os t k a s s e / r i n g ek n a p p, n ø k k e l b e s t i l l i n g, s ø k n a d / o p p s i g e l s e / s ø k n a d o m b y t t e a v p a r k e r i n gs p l a s s, o r i e n t e r i n g o m f r em g a n g s m åt e f o r s t r øm i k j e l l e r bo d m. m. S t y r e t i nf o rm e r e r b l e d i s t r i b u e r t m e d 5 ut g a v e r. I f o r b i n d e l s e m e d re h a b i l i t e r i n g e n e r r e h a b i n f o u t g i t t m e d i a l t 1 4 u t g av e r, h v i l k e t v i l s i i s n i t t c a h v e r 1 4. d a g. A l l u t s e n d t i n f o rm as j o n e r o g s å å f i n n e p å v å r h j em m es i d e. S t y r e t f i k k f i n e t i l b a k em e l d i n g e r p å d e n g r u n d i g e i n f o rm a s j o n e n i f o r b i n d e l s e m e d r e h a b i l i t e r i n g e n. M e n, d et v i s e r s eg n å i et t e rt i d at m a n g e b e b o e r e f ak t i s k i k k e h a r f å t t m e d s e g m y e a v i n f o r m a s j o n e n s o m b l e s e n d t u t. D et t e h a r s k a p t e n d e l m e r a r b e i d e.

12 Si d e 1 2 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g B e b o e r n e k a n t a o p p s ak e r m e d s t y r e t p å d e m å n e d l i g e s t y r em øt e n e. S t y r em øt e n e a v h o l d e s i G r e ns e v e i e n 3 9. S j ek k h j em m es i d e n f o r d a t o. A v o g t i l k an e t s t y r em ø t e b l i f l y t t et p å m e g e t k o rt v a r s e l. D es s ve r r e e r d e t i k k e a l l t i d v i r e k k e r å k un n g j ø r e d e t t e. H v i s e n s a k m å s t y r e b e h a n d l e s v i l d e n b l i s at t o p p p å n es t e m øt e. I n n g å t t e a v t a l e r / k o n t r a k t e r D e t e r i n n g å t t s e r v i c e a v t a l e om r e n g j ø r i n g a v s ø p p e l r om m e n e o g s øp p e l c o n t a i n e r e h v e r t a n n e t å r. F o r k o nt r o l l a v p a rk e r i n g p å b o r e t t s l a g e t s i nt e r n e v e i e r e r d et i n n g å t t k o n t r a k t m e d P d r i f t. D et t e f i rm a et b e n y t t e s o g s å a v l e i e t ak e r d e r s om d et e r nø d v e n d i g å f j e r n e u k j e n t k j ø r e t ø y f r a l e i d p a r k e r i n gs pl a s s. H us k a t d e t e r k r a v om ak t i v i t e t v e d k j ø r e t ø y e t h v i s d u s t å r f o r a n i n n g a n g e n f o r a v -/ p å l e s s i n g. H j e l p 2 4 i v a r e t a r b e d r i f t s h e l s e t j e n es t e n. V i h a r v i d e r e a v t a l e m e d S t i l T e k s t i l s e r v i c e om m a t t e r i i n n g a n g s p a r t i e t s am t a t d e t e r i n n g å t t s i k r i n g s a v t al e m e d Os l o V e g g d y r k o n t r o l l f o r å h o l d e b y g n i n ge n e f r i f o r m us o g r o t t e r. T r a p p e v a s k e r ut f ø r t a v Ø k o n om i s k e l ø s n i n g e r f r a 1. m a rs K o l l e k t i v a v t a l e m e d G et b l e i n n g å t t f r a 1. j a n u a r om l e v e r i n g a v d i g i t a l es i g n a l e r. G am l e Os l o S e r v i c es e n t r a l ( G O S ) h a r h a t t a vt a l e om g r e s s k l i p p i n g og k l i p pi n g a v h e k k e r. M e n, g r u n n e t r e h a b i l i t e r i ng e n b l e d e t t e i k k e s l u t t f ø rt. K u r s S t y r e l e d e r h a r g j e n n om f ø r t k u rs i b r a n n v e r n o g n e s t l e d e r h a r g j e n n om f ø rt H M S k u r s. M e d l e m a v v a l g k o m i t e e n h a r g j e n n o m f ø r t k u r s f o r v a l g k o m i t e e r. R e h a b i l i t e r i n g e n R e h a b i l i t e r i n g e n h a r t at t m y e t i d f or s t y r e t d e t t e å r e t. S t y r e l e d e r o g ne s t l e d e r h a r g j e n n o m f ø r t b y g g em ø t e r h v e r 1 4. d a g s am m e n m e d b y g g h e r r e o m b ud o g e n t r e p r e n ø r. I t i l l e g g t i l d e t t e h a r d e t v æ rt g j e n no m f ø r t e n d e l m ø t e r f o r å t r e f f e b es l u t n i n g e r, n o e d et h ø y e t a l l e t p å a v h o l d t e s t y r e m ø t e r v i s e r. D e t e r o g s å g j e n n om f ø r t uf o r m e l l e m ø t e r m e d r e f e r a n s e g r u p p e n. E t t å r s b ef a r i n g v i l b l i g j e n n om f ø rt h ø s t e n S e r v i c e a v t a l e r D e t e r i n n g å t t l a n g s i k t i g s e r v i c e a v t a l e m e d M i e l e f o r s am t l i g e v a s k e r i e r. D e t t e s i k r e r s e r v i c e p å m as k i n e n e i n n e n 4 8 t i m e r o g g i r s t y r e t g o d o v e r s i k t p å s e r v i c e k o s t n a d e r. D e t e r d e r f o r v i k t i g a t v a k t m es t e r k o n t a k t es s t r a k s d et o p p d a g e s f e i l p å e n m as k i n. A v t a l e n ut g å r i h h v o g f o r v å r e v a s k e r i e r. D a e r m as k i n e ne 1 2 å r e l l e r el d r e. Det er inngått serviceavtale m ed Overly s f o r å r l i g e t t e r s y n o g s e r v i c e a v r ø y k l uk e i F i n n s v e i 7.

13 Si d e 1 3 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g B e p l a n t n i n g, b u s k e r o g t r æ r G r u n n e t r e h a b i l i t e r i n g e n v a r d et i k k e s æ r l i g f r o d i g r u n d t v å r e b l ok k e r d e n n e s om m e r e n. S t y r e t h a r g j e n n om f ø r t et f o r p r o s j ek t m ht. å f å n o e n f o rs l a g t i l d e n u t ve n d i g e r e h a b i l i t e r i n g e n o g r e e t a b l e r i n g a v v å r e g r ø n t o m r å d e r m e d b e p l a n t i n g. R e s t a n s e r S t y r e t bl i r v a r s l et a v f o r r e t n i n g s f ø re r n å r b e b o e r e h a r u t e s t å e n d e l e i e f o r b l. a. p a r k e r i n g s p l as s. S t y r e t s p o l i c y i s l i k e s a k e r e r a t s ak e n g å r t i l i nk a s s o d e r s om i k k e a n d r e t i l t ak hj e l p e r. F o r h u s l e i e r es t a ns e r h a r b o r e t t s l ag e t g a r a n t e r t l e i e f r a O b os. D y r e h o l d D y r e h o l d e r i k k e t i l l a t t i b o r e t t s l a g et. I n n e k a t t e r t i l l at t ut e n s øk n a d, m e n d e t e r i k k e t i l l a t t å l a g e a r r a n g e m e n t e r s l i k a t k a t t e n k a n g å f r i t t u t o g i n n f o r e k s e m p e l v i a v e r a n d a. D a e r d e t i k k e l e n g e r i n n e k a t t. D y r e h o l d k a n i m i d l e r t i d t i l l a t es p å v i s s e v i l k å r. E g e t s k j em a m å f y l l es u t a v s øk e r. S k j em a o g n æ rm e r e o p p l y s n i n g e r f i n n e r d u p å hj em m es i d e n e v. v e d h e n v e n d e l s e t i l s t y r e t. P r d es em b e r e r de t å t t e b e b o e r e s om h a r f åt t i n n v i l g e t h u n d e h o l d. F o r s i k r i n g s s a k e r D e t h a r i l ø p e t a v å r e t v æ r t 1 1 s a k e r m o t 3 s a k e r i D e t t e f o r d e l e r s e g p å 3 b r a n n, 1 i n n b r u d d, 3 v a r m e k a b l e r o g 4 v a n n s k a d e r. S t y r e t s e r m e d b e k y m r i n g p å d e t h ø y e t a l l e t f o r s i k r i n g s s ak e r i , h v o r v a n n s k a d e r f r a v a rm t v a n n s b e r e d e r e n e r g j e n no m g å e n d e i a l l e s a k e n e. V i m i n n e r om a t a n d e l s h a v e r s v e d l i k e h o l d s a ns v a r o g s å om f a t t e r v a r m t v a n n s b e r e d e r e n. V e d e n e v e n t u e l l l ek k a s j e o g d e t t e h a r b a k g r un n i a l d e r, k a n e r s t a t n i n g e n b l i a vk o r t e t s om f ø l g e a v f o r s øm t v e d l i k e h o l d s p l i k t. A v t a l e n m e d OB O S S k a d e f o rs i k r i ng A S ( t i dl. H am m e rs b o r g f o rs i k r i n g) e r f o r l e n g e t. P l a n l a g t o p p g a v e r o g f r e m o v e r B r a n n v e r n S t y r e t v i l f o rt s et t e å a r b e i d e v i d e r e m e d s p ø rs m å l et h v o r d a n v i p å e n e n k e l, g o d o g i k k e f o r k os t b a r m å t e k a n f å b r a n n v a r s l i n g, i k k e b a r e f o r l of t, m e n o gs å a l l e b o e n h e t e r, k j e l l e r o g v a s k e r i. K i l d e s o r t e ri n g o g r e s t a v f a l l I n n e n u t g a n g e n a v s k a l v i v æ r e i g a n g m e d k i l d e s o r t e r i n g. I de n n e f o r b i n d e l s e s e r s t y r e t p å m u l i g h e t e n t i l å l e g g e om v å r t a v f a l l s s ys t em. D e n f ø r s t e l øs n i n g e n b l e

14 Si d e 1 4 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g f o r h o l d s v i s d y r, m e n d e t h a r n å k om m e t a n d r e l øs n i n g e r p å m a r k e d e s om m ul i g e n s v i l p a s s e o s s b e d r e. S t y r e t j o b b e r ak t i v t m e d å f i n n e e n l ø s ni n g f o r v å r a v f a l l s h å n d t e r i n g. V a s k e r i e n e V a s k e r i e n e b l e p u s s e t o p p o g m a s k i n e n e s k i f t e t ut i o g s er v i c e a v t a l e n m e d M i e l e g å r u t i S t y r e t h a r i v e rk s at t a r b e i d e t m e d å s e p å h v a v i s k a l g j ø r e v i d e r e m e d v a s k e r i e n e. E t t e r d i s s e å r e n es b r u k s am t e n b r uk e r u n d e r s øk e l s e v e t v i b l. a. a t m a n g e f o r t s a t t ø n s k e r å t ø rk e ut e no m t ø r k et r om m e l. D a g e ns t ø r k e r om e r i k k e s æ r l i g e g n e t o g d e t v i l d e rf o r v æ r e n at u r l i g å s e p å e n a n n e n l øs n i n g h e r. Nå r d e t g j e l d e r m as k i n e n e e r d i s s e i f o r h o l ds v i s go d s t a n d, m e n e nk e l t e h a r f åt t s k i f t e t s å å s i a l l e l e k t r o n i k k, s å s e r v i c e a v t a l e n h a r u t v i l s om t v æ r t l ø n ns om f o r os s. De t e r v e l d i g uj e v n bruk av vaskeriene, m en Finns vei 5, Ø k e r n v e i e n 8 0 o g E i n a rs v e i 1 7 e r a v d e s om b l i r m es t b r u k t. U t e o m r å d e r r e h a b i l i t e r i n g f a s e 3 S t y r e t e r i g a n g m e d å s e p å h v i l k e m u l i g h e t e r v i h a r f o r e n r e h a b i l i t e r i n g o g t i l b a k es e t t i n g a v v å r e ut e om r å d e r. D e t t e s am m e n m e d u t v e n d i g r e h ab i l i t e r i n g v i l v æ r e h o v e d o p p g a v e r i B E M E R K N I N G E R T I L Å R S R E G N S K A P E T F O R R E G N S K A P F O R B O R E T T S L A G S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s e l s k a p e t s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om b o r et t s l a g e t s f o r v e n t e d e ø k o n om i s k e u t v i k l i n g e r om t a l t i å r s b e r e t n i n g e ns p u nk t e r om k o s t n a d s ut v i k l i n g o g b u d s j e t t f o r Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es h e r v e d a t f o r u t s e t n i n g e n om f o r t s at t d r i f t e r t i l s t e d e. S t y r e t m e n e r a t d e t g j e n n om f ø r t e v e d l i k e h o l d e t e r t i l s t r e k k e l i g f o r å o p p v e i e v e r d i f o r r i n g e l s e a v b y g n i n g e n e o g a t v i r k e l i g v e r d i a v b y g n i n g e n e e r h ø y e r e e n n d e n b o k f ø rt e v e r d i e n s om s t å r o p p f ø rt i r e g n s k a p et. R E S U L T AT Å r e t s r e s u l t a t v i s e r e t u n d e rs k u d d p å k r ,- s om f r em k om m e r i r e s u l t a t r e g ns k a p et, f o r e s l å s d e k k et v e d o v e r f ø r i n g til k o nt o f o r e g e n k a p i t a l i b a l a n s e n. DI S P O N I B L E M I D L E R B o r e t t s l a g e t s di s p o n i b l e m i dl e r p r u t g j ø r k r ,-.

15 Si d e 1 5 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g I N N T E K T E R D r i f t s i n n t e k t e n e i v a r t o t a l t k r ,- m ot b u d s j e t t e r t k r ,-. D e t t e e r k r , - h ø y e r e e n n bu d s j e t t e r t o g s k y l d e s i h o v e d s a k vid e r e f a k t u re r i n g t i l a n d e l s e i e r e i f o r b i n d e l s e m e d r e h a b i l i t e r i n g e n. K O S T N A D E R D r i f t s k o s t n a d e n e i v a r t o t a l t k r ,- m o t b u ds j et t e r t k r ,-. D e t t e e r k r ,- h ø y e r e e n n b u d s j e t t e r t o g s k y l d e s i a l l h o v ed s a k k os t n a ds f ø r i n g e n a v r e h a b i l i t e r i n g e n m e d k r R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å re t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p. R e v i s j o n s h o n o r a r e t f r em k om m e r s o m e g e n p os t i r es u l t at r e g n s k a p e t. F o r ø v r i g v i s e s t i l d e e n k e l t e t a l l e n e i r e s u l t a t e t o g t i l b a l a n s e n, s am t d e e t t e r f ø l g e n d e r e g n s k a p s n o t e n e (s e b a k e rs t i å r s r e g n s k a p e t ). S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d. K O S T N A D S U T V I K L I N G F O R K O M M U N A L E A V G I F T E R R e n o v a s j o n s a v g i f t e n ø k e r m e d 3 8 %. I n g e n øk n i n g a v d e ø v r i g e a v gi f t e n e. L ÅN B o r e t t s l a g e t h a r 1 l å n i T e r r a B o l i g k r e d i t t A S ti l e n f l y t e n d e r e n t es a t s 3, 4 5 % p r Gj e n v æ r e n d e l ø p et i d p å l ån e t e r 2 9 å r. F o r o p p l y s n i n g e r om o p p r i n n e l i g l ån e b e l ø p o g ak t u e l l r e s t s a l d o p å b or e t t s l a g e t s l å n h e n v i s e s d e t t i l n o t e i r e g n s k a p e t. R E N T E R P Å I N N S K U D D R e n t e s a t s e n e i OB O S p r. d e n : R e n t e r p å d r i f t s k o n t o : 0, 1 0 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 3, 0 0 % u n d e r k r , 0 5 % f r a k r t i l k r 2 m i l l. 3,10% over kr 2 m ill F O R R E T N I N G S F Ø R E R H O N O R A R E T B o r e t t s l a g e t h a r i k k e f åt t øk n i n g av f o r r e t n i n g s f ø r e r h o n o r a r e t f o r M E D L E M S K O N T I N G E N T E N M e d l e m s k o nt i n g e n t e n t i l O B O S e r k r 2 0 0, - p r. a n d e l s l ei l i g h e t f o r

16 Si d e 1 6 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g R E V I S J O N S H O N O R A R E T R e v i s j o n s h o n o r a r e t ø k e r t i l s v a r e n d e k o ns um p r i s i n d e k s e n. F O R S I K R I N G B y g n i n g s f o rs i k r i n g e n øk e r f r a t i l m e d c a. 1, 7 %. D e n n e ø k n i n g e n i n k l u d e r e r 0, 9 % ø k n i n g i b y g g e i n d e k s e n o g s om r ef l e k t e r e r p r i s o p p g a n g e n p å h å n d v e r k s t j e n es t e r. D e n n e i n d e k s ø k n i n g e n e r l i k f o r a l l e f o r s i k r i n g s s e l s k a p e r. U t o v e r d e t t e f o r e t a r f o r s i k r i n gs s e l s k a p e n e i n d i v i d u e l l p r i s j u s t e r i n g m e d b a k g r u n n i b o r e t t s l a g et s e g e n s k a d es i t u as j o n. B U D S J E T T T i l o r i e n t e r i n g f o r g e n e r a l f o rs am l i ng e n h a r s t y r e t s a t t o p p e n o v e r s i k t o v e r b e r e g n e d e d r i f t s i n n t ek t e r o g d r i f t s k os t n a d e r i T a l l e n e e r v i s t s om e g e n k o l o n n e l e n g s t t i l h ø y r e i r e s u l t a t o p p s t i l l i n g e n. B u d s j e t t e t v i s e r e t f o r v e n t e t d r i f t s r e s ul t at p å k r ,- o g e t å rs r e s u l t a t p å k r ,-. ( m e r k a t d e t t e e r f ø r a v d r a g p å l å n ) N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e, e r d e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s øk n i n g p å c a. 3-5% i I p o s t e n d r i f t o g v e d l i k e h o l d e r d e t b e r e g n e t k r ,- ti l g e n e r e l t d r i f t o g v e d l i k e h o l d. D r i f t e n i f o r u t s et t e r i n g e n øk n i n g a v f e l l es k o s t n a d e n e. Kabel-TV a v g i f t b l e s at t o p p m e d k r 1 5 p r l e i l i g h et / m n d f r a Nåværende felleskostnader vil ifølge budsjettet øke borettslagets dis p o n i b l e m i d l e r. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e nk e l t e t a l l e ne i b u ds j e t t e t, s om e r u t a r b e i d e t på b a k g r u n n a v d e p l a n e r f o r s om f o r e l i g g e r o g d e e n d r i n g e r n e s t e å r s om e r om t al t t i d l i g e r e i å r s b e r e t n i n g e n. O s l o, I s t y r e t f o r K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g S t e i n B u g g e / s / N i n a T e r e s e A n d r e s e n / s / S t u r l e H o l a n d / s / S v e i n -G u s t a v O l s v o l d / s / G e i r J u l i u s s e n / s /

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R M E D B U D S J E T T F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R M E D B U D S J E T T F O R S a m e i e t E d v a r d G r i e g s V e i 3-5 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t E d v a r d G r i e g s V e i 3-5, a v h o l d e s t o r s d

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i K o l b ot n To r g B s, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 i K o l b e n. D e t v i l a v h o

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t T o n s e n h a g e n 1 1, a v h o l d e s t o r s d ag 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å T o ns e n

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L y s e T e r r a s s e B s, a v h o l d e s o n s d a g 1 6. 0 3. 20 1 1, k l. 1 8 : 0 0 p

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t T o n s e n h a g e n 1 1, a v h o l d e s t o r s d ag 2 6. m a rs 2 0 0 9, k l. 1 8 : 0 0 p å T o ns e n h a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g en e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g en e r a l f o r s a m l i n g 1 U t s i k t s t o p p e n B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g en e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i U t s i k t s t o p p

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i, a v h o l d e s t o r s d a g 2 6. 0 3. 20 0 9, k l. 1 8 : 0 0 p å L y s e j o r d e t s k o l e, V æ k e r ø v e i e n 1

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Akersbakken Bo r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t K i r k e v e i e n 1 1 0, a v h o l d e s m a n d a g 2 0. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 0 0 i V es t r e A k e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i H e l g es e n s g at e 8 2 / 8 4 A S a v h o l d e s m a nd a g 2 6. a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L y s e T e r r a s s e B s, a v h o l d e s t o r s d a g 2 5. 0 3. 20 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å B j ø r n s l et t a s k o

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Øs t e r l i B o l i g s e

Detaljer

Sk ie n ko mm une. R EG UL E R I N GS B ES T E MM E L SER T I L D eta ljr e gu l e ri n g

Sk ie n ko mm une. R EG UL E R I N GS B ES T E MM E L SER T I L D eta ljr e gu l e ri n g R EG UL E R I N GS B ES T E MM E L SER T I L D eta ljr e gu l e ri n g K j ø r b ekk d a l en 12 D 220 / 211 m. fl R e g u l e r i n g s be s te mm e ls e r sist date r t 27.09.17. P l an k a r t sist

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer