K j æ r e b e b o e r!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K j æ r e b e b o e r!"

Transkript

1 K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns k a p f o r V i ø n s k e rd e g v e l k om m e n t i l g e n er a l f o r s am l i n g ti r s d a g 2 1. j u ni kl i V o k s e n k i r k e. D e t t e e r m u l i g h e t e n d u h a r t i l å d e l t a i d i s k us j o n e n o g v e l g e d et s t y r e t s om s k al forvalte ditt bomiljø i det kommende året. S t y r e t h a r l a g t m y e a r b e i d i å g j ø r e å r s b e r e t n i n g e n o g r e g n s k a p e s t å k om p l et t o g f o r s t å e l i g s om m u l i g. V å r t ø n s k e er d e r f o r a t d u l es e r n ø y e i g j e n n om h e f t e t o g v i s e r d i n interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. H v e m k a n d e l t a p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n? A l l e a n d e l s e i e r e h a r r et t t i l å væ r e m e d g i e n e r a l f o r s a m l i n g e n m e -, d f t - o a r l s e l a g o g s t em m e r et t. D e t e r k n u stemme n é pr. andel A n d e l s e i e r e ns ek t ef e l l e, s am b o e r e l l e r e t a n n et m e dl em a v a n d e l s e i e r e n s h u s s t a n d h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e de o g t i l å u t t al e s e g. S t y r em e d l em m e r, f o r r e t n i n gs f ø r e r o g l e i e r a v b o l i g i b o r e t t s l a g e t h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e d e i g e n e r a l f o rs am l i n g en o g t i l å u t t al e s e g. E n a n d e l s e i e r k a n m ø t e m e d f u l l m e k t i g. I n g e n k a n v æ r e f u l l m e k t i g f or m e r e n n é n a n d e l s e i e r, m e n d e r f l e r e ei e r en a n d e l s am m e n, k a n d e h a s am m e f u l l m ek ti g. E n f u l l m a k t k a n t r e k k e s t i l b ak e n å r s om h e l s t. E n a n d e l s e i e r k a n t a m e d e n r å d g i v e r t i l g e n e r a l f o rs am l i n g e n. R å d g i v e r e n h a r bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det.

2 S i d e O r e b a k k e n B o r e t t s l a g I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Ordinær generalfor sa m l i n g i O r e b o a r k e k t e t n s l b a g a v h o l d e s mandag 21. juni 2010 kl i Voksen kirke TIL BEHANDLING FORELIGGER : 1. K O N S T I T U E R I N G A ) Valg av møteleder B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g t o a n d e l s e i e r e t i l å u n d e r s k r i v e p r o t D ) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r B ) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. G O D TG J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r 4. F O R S L A G( s e s i d e 2 6 ) A ) P a r k e r i n g s h us e t, ybygg n eller ehabiliterin r g B ) T e n n i s b an e p å t ak e t a v p a r k e r i n g s h u s e t F o r s l e a n g e e r t a t t i n n b a k e rs t i h ef t e t 5. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v 2 s t y r e m e d l e m m e r f o r 2 å r B ) V a l g a v 4 v a r a m e d l e m m e r f o r 1 å r C ) V a l g a v v a l g k o m i t é f o r 1 å r D ) V a l g a v 1 gert d e l med e vara til OBOS generalforsamling for å 1 E ) V a l g a v tivitetsutvalg A k for 1 år O s l o, S t y r e t i O r e b a k k e n B o r e t t s l a g R u n e F j ø r t of t / s / J o n M a g n e N i e l s e n / s / H e n r i k D Fi n s r u d / s / B e r i t B j a rk e N o r t v e d t / s / M i k k e l H o v d e n A a s / s /

3 S i d e O r e b a k k e n B o r e t t s l a g Å R S B E R E T N I N G F O R S t y r e t v i l i s v n i n s l v e i s d e n t i l n b g o re t t s l a g e t s h j em m es i d e p å I nt e r n e t t, w w w. o r e b a k k e n. H n o e r l i g g e r d e t m y e n y t t i g i n f o rm as j o n om b o r e t t s l a g e t o g v å r t n æ rm i l j ø. S t y r e t v i l i å rs b e r e t n i n g en f ø rs t o g f r em s t om t a l e p e r i o d e n s i d e n f o r r i g e g e n e r a l f o r s a m l i n g o g a k t u e l e r l / r e a b a f t t i a v r t a m l e a r a. v t a 1. T I L L I T S V A L G T E Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært : S T Y R E T Leder Rune Fjørtoft Landingsveien 120 N e s t l e d e r H e n r i k D o n s F i n s r u d L a n d i n g s v e i e n 6 8 S t y r e m e d l J o e n m M a g n e N i e l s e n L a n d i n g s v e i e 6 n 7 S t y r e m e d l Berit e m Bjarke Nortvedt Landingsveien 92 S t y r e m e d l M e i k m k e l H o v d e n A a s L a n d i n g s v e i e n 7 2 V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e O m l a v E r i k s t a d L a n d i n g s v e i e n 8 6 V a r a m e d l e C m h a r l o t t e H o r n s e t h L a n d i n g s v e i e n 9 4 V a r a m e d l e D m a g B e c k e L a n d i n g s v e i e n Va r a m e d l e mj o n P e t t e r H e e s c h L a n d i n g s v e i e n 9 0 D E L E G E R T T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G E N I O B O S Delegert Rune Fjørtoft Landingsveien 120 V a r a d e l e g e r t H e n r i os k Finsrud D Landingsveien 68 V A L G K O M I T E E N V a l g k o m i t e O l e K r i s t i a n N o r d b y L a n d i n g s v e i e n V a l g k o m i t e Hi l d e L u k k a s s e n L a n d i n g s v e i e n 8 2 V a l g k o m i t e O l a v E r i k s t a d L a n d i n g s v e i e n 8 6 A K T V I T E T S U T V A L G Mål f r i d H a g e L a n d i n g s v e i e n 9 0 Anne Schei Landingsveien 124 E l i s e Y a t e s L a n d i n g s v e i e n 8 4 E i v i n d S t e e n s t r u p L a n d i n g s v e i e n 9 0

4 S i d e O r e b a k k e n B o r e t t s l a g B O M I L J Ø U T V A L G E T H A R B E V S T F Ø Å T L G T E N D A E B L O K K R E P R E S E N T A N T E R L. v n K r i s t i n H a g e n L a n d i n g s v e i e n 5 8 L.vn Elisabeth Brodtkorb Landingsveien 68 L. v n Kari-A n n e S k å r d e r u d L a n d i n g s v e i e n 7 8 L. v n. 8 0 M o r g a n T o r v o l t L a n d i n g s v e i e n 8 0 L. v n. 8 2 L i v K j æ r, H i l d e L u k k a L s a s n e d n i n g s v e i e n 8 2 L. v n. 8 4 ( i n g e n ) L. v n. 8 6 ( i n g e n ) L.vn Målfrid Hage Landingsveien 90 L.vn Arild Saga Landingsveien 96 L.vn Ole-Kristian Nordby Landingsveien 100 L. v n ( i n g e n ) L.vn Karianne Paulsen Landingsveien 120 L.vn Anne Schei (leder ) Landingsveien 124 L.vn Linda Gjelsten Landingsveien 132 L.v n J e n s T h i e l e m a n n L a n d i n g s v e i e n F O R R E T N I N G S FØ R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r u t f ø r t a v OB O S i h e n h o l d t i l k o n t r a k t.b o r et t s l a g e t h a r f o r e nk l e t f o r r e t n i n g s f ø r e r k o n t r ak t. A u t o r i s e r t r e g n s k a ps f ø r e r ( o p p d r a g s a n s v a r l i g ) e r regnskapssjef Egil Havre, OBOS.Borettslagets revisor o p e r s. er Pri 3. G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M B O R E T T S L A G E T B o r e t t s l a g e t l i g g e r i b y d e l V e s t r e A k e r i O s l o m e d -1 g 3 a 8 t. e a d r e s s e Parkeringshuset har adresse Landingsveien 54. Første innflytting var i B o r e t t s l a g e t b e s t å r a v 1 3 p a b r l k e o r k i n k gs e r h u s o g o g 1 h a r i a l t 4 29 a n d e l s l e i l i g h e t e r. D e r t i l k om m e r 2 ut l e i e l ok a l e r o g 5 f e l l e s r om (s e l s k a ps l o k a l e, t r i m r om, o v e r n a t t i n gs r om f o r g j e s t e r o g t o l o k a l e r f o r v a k t m es t e r / s t y r e ). L e i e t ak e r e i u t l e i e l ok a l e n e e r B a m s e h a g e n b a r n e h a g e o g k V i k e l u s b t. r e A k e r s S E i e n d o m m e n h a r g å r d s n u m m e r o g b r u k s B o r e t t s l a g e t e i e r t om t e n ( 5 7, 6 m å l ). B o r e t t s l a g e t e r r e g i s t r e r t i f o r et a k s r e g i s t e r e t i B r ø n n ø y s u n d m e d o r g a n i s a s j o ns nu m m e r B o r e t t s l a g e t f ø l g e r a r b e i d s l m i k i es l t i l j l i ø n l gs o l o v e n s b o e g s t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r e t g o d t a r b e i d s m i l j ø o g l i k es t i l l i n g m el l om k j ø n n e n e. S t y r e t b e s t å r a v 1 k v i n n e o g 4 m e n n. B o r e t t s l a g et h a r t o a ns a t t e, v a k t m es t e r o g d a g l i g l e d e r. S t y r e t e r i k k e k j e n t m e d a t d e t y t r e m i l j ø f o nt r l u i g r g e r n a s d e. s i v e s e

5 S i d e O r e b a k k e n B o r e t t s l a g 3. 1S TY R E T S t y r e t b es t å r a v l e d e r, 4 s t y r em e d l e m m e r o g 4 v a r am e d l em m e r. H e nv e n d e l s e r t i l s t y r e t s k a l i h o v e d s a k s k j e s k -p r o i s t f e t l l e l r i b r g e v. i P o s f t k o as r s m e n a u v t e n e f o r i n n g a n g e n t i l s t y r e k o n t o r e t k a n b e n y t t e s. V um e n m n l e r i p g å s d t a g t o i d p p o g i t e l e f k v e l d s t i d v e d s k r i f t l i g e h e n v e n d e l s e r t i l s t y r e t. A n o n ym e h e n v e n d e l s er b e h a n d l e s i k k e. S t y r e t h a r t a us h e t s p l i k t. E n k l e r e s a k e r s om i k k e k r e v e r s t y r e b e h a n d l i n g k a n t as p e r t e l e f o n e l l e r v e d f r e m m ø t e i s t y r e t s e l. l e r d a g l i g l e d e r s k o n t S t y r e t h a r v e d t a t t s t a n d a r d r e t n i n gs l i n j e r f o r d e t l ø p e n d e s t y r e a r b e i d e t. F o rm å l e t m e d d i s s e e r å k l a r g j ø r e d e k r a v s om s t i l l e s t i l d e t i l l i t s v a l g t e. R e t n i n gs l i n j en e om h a n d l e r styreansvar for forvaltning av de økonom iske verdier, habilitet, taushetsplik t, honorering, attestasjon og anvisning av utbetalinger VAKTMESTER B o r e t t s l a g e t s v ak t m e s t e r e r I n g a r G r ø n n. V a k t m es t e r h a r f l ek s i b e l a rb e i d s t i d. K j e r n e t i d e n e r f r -1 a 4 : k 3 0. l. S t y r 0 e 8 t : v e 3 d 0 s t y r e l e d e r e r v a k t m e s t er s næ rm e s t e o v e r o r d n e d e. V a k t r m s e o s p t p g e a v e r e r b e s k r e v e t i e g e n a r b e i d s i ns t ru k s. V a k t m es t e r m ø t e r p å f ø r s t e d e l a v s t y r em ø t e ne v e d b e h o v. Vaktmester skal kun kontaktes i arbeidstiden, unntatt i viktige, påtrengende tilfeller. Styrene i Orebakken og Jarbakken har avtale om v a samarbeid k t m es t e r t j e n es t r. om Dette samarbeidet fortsetter i tråd med den praksisen e n h a r h a t t d e s i s t e t r e å r e n e. 3. 3D A G L I G L E D E R B o r e t t s l a g e t h a r d a g l i g l e d e r i 5 0 % s t i l l i n g. D a g l i g l e d e r e r J a n R øs e g g. H a n e r b e b o e r i b o r e t t s l a g e t o g h a r l a n g s i e t t r e f i s a t y r i e t n. g S t y m r e t d v e d å s t y r e l e d e r e r d a g l i g l e d e r s næ rm e s t e o v e r o r d n e d e. D a g l i g l e d e r s a r b e i ds o p p g a v e r e r s a k s b e h a n d l i n g i f o r b i n d e l s e m e d i v e r k s e t t e l s e o g o p p f ø l g i n g a v s t y r e v e d t a k, p r os j ek t o p p f ø l g n i n g, t i l b u d s i n n h e n t i n g, k o n t r a k t s f o r h a n d l i n g e r, b efa r i n g e r, s ak s f o r b e r e d e l s e r f o r s t y r em øt e r o g g e n e r a l f o r s a m l i n g, u t f o r m e i n f o r m a s j o - n o g t r e i g l n s k a b ps e b k o e n t r e o, l l, f a k t u r a g j e n n o m f ø r i n g a v i n t e r n k o nt r o l l o pp g a v e r o g a n d r e a d m i n i s t r a t i v e r ut i n e r. D a g l i g l e d e r d e l t a r p å s t y r e m ø t e n e s- o g t a h l a e r e t t d. e r f o r s l a g H v o r d a n f å k o n t a k t m e d s t y r e t, v a k t m e s t e r e l l e r d a g l i K o n t o r L a n d i n g s v e i e n 7 8, i n n g a n g p å k o r t s i d e n a v b l o k k e n Kontortid daglig leder Tirsdag k l. 1 0 : : 0 0 Kontortid styret Første torsdag i k måneden l. 1 8 : : 30 T e l e f o n i k o n t o r t i d e n Mobiltelefon vaktmester mellom kl. 08 : 30 og 14 : 30 P o s t a d r e s s e O r e b a k k e n b o r e t t s l a g, L a n d i n g s v e i e n 7 8, O s l o T e l e f a k s I n t e r n et t w w w. o r e b a k k e n. n o E-p o s t s t y r e o r e b a k k e n. n o

6 S i d e O r e b a k k e n B o r e t t s l a g 3. 4 BOMILJØUTVALG, AKTIVITETSUTVALG OG ELDRETREFF B o m i l j ø u t v a l g e t B om i l j ø u t v a l g e t b e s t å r a v e n el l e r f l e r e b l o k k r e p r e s e n t a n t e r f r a h v e r bl o k k. B om i l j ø u t v a l g e t m ø t es v e d b e h o v. U tv a l g e t t a r o p p o g b e h a n d l e r s ak e r f r a b l o k k m ø t e n e o g f r a s t y r e t, s p e - s i o g e l m t i l j øs t r k a i p v e s n e d l e s ak e r, s om b e p l a n t n i n g, i n n r e d n i n g o g d e k o r e r i n g a v f e l. l e s r o m m. v A k t i v i t e t s u t v a l g e t A k t i v i t et s ut v a l g e t a r r a n g e r e r s os i a l e t i l s e t n i n g e r f o r b e b o e r n e. E t r t a d i s j o n s r i k t a r r a n g e m e n t e r j u l e g r a n t e n n i n g f ør s t e s ø n d a g i a d v e n t p å t o r g e t m ed g l ø g g, j u l em u s i k k o g p o s e r t i l b a r n a.i v i n t e r b l e d e t a r r a n g e r t s k i r e n n f o r b a rn a m e d s t o r s u k s es s. B e g g e a r r a n g em e n t e n e v a r s v æ r t v e l l y k k e t o g m a n g e b e b o e r e h a d d e m ø t t f r m e. E l d r e t r e f f E n g a n g i u k e n e r d e t t r e f f f o r b o r et t s l a g e t s e l d r e i D a g l i gs t u e n i L. v n T r e f f e n e e r p å t i r s d a g e r m e l l om k l o g k l m e d k af f e o g l i t t å b i t e i. De t e r b a r e t i l å m ø t e o p p! 3. 5 FELLES MÅLING P OG A V KJØ S T R Ø M B o r e t t s l a g e t h a ra v t a l e m e d I s t a d K r a f t A S om l e v e r i n g a v s t røm t i l be b o e r n e. I s t a d K r a f t A S e r p r o d uk t e i e r a v H j em K r a f t. S t y r e t h a r i n n g åt t e n k r a f t a v t a l e d e r s t r øm p r i s e n f ø l g e r m a r k e ds p r i s e n. O v e r t i d h a r d e t t e v i s t s e g å v æ r e d et r i m el i g s t e k r a f t p r o d u k t et. K r a f t l e n v d e ø r e a n s p å s l a g p å m a rk e d s p r i s e n e r 1, 2 5 ø r e/ kw h ( n e t t l ei e o g o f f e n t l i g e avgifter kommer i tillegg ). I tillegg kommer en fastavgift på kr pr, å r. V e d s a l g a v l e i l i g h e t e nm å et e i e rs k i f t e s k j em a f y l l e s u t. S k j em a e t k a n f ås p å w w w. h j e m k r a f, t. v e n d o å g e r H i j em n K r af t p å t el e f o n , e l l e r v e d henvendelse til styret. F o r b e l y s n i n g e n p å b o r e t t s l a g e t s ut e om r å d e r h a r H a f s l u n d N et t d r i f t o g v e d l i k e h o l d s a ns v a r e t RABATTAVTALE MED A L CAN D I G I T A L ( I N T E ) R N E T B o r e t t s l a g e t h a r e n s åk a l t U Gm I-a v t a l e ( U tv i d e t G r u n n p a k k e m e d I nt e r n e t t ) m e d C a n a l D i g i t a l. A v t a l e n g i r b e b o e r n e r a b a -e t n t h o s p C å a n a l I n t e r n e t D i g i t a l. U Gm I-a v t a l e n k o s t e r b o r e t t s l a g e t k r 2 5,- p e r b o e n h e t p e r m å ne d, d v s. k r p r å r. A v t a l e n g i r b e b o e r n e h a s t i g h e ter og priser som vist i følgende tabell ( p r. m a i ) : Produkt Hastighet ( inn / ut ) Beboer betaler M I N I 0, 9/0, 9M b p s 9 7 k r / m n d MIDI 5/2 Mbps 267 kr / mnd MAXI 12 /5 Mbps 347 kr / mnd MEGA 25 /5 Mbps 447 kr / mnd G I G A 7 0 / 5M b p s k r / m n d

7 S i d e O r e b a k k e n B o r e t t s l a g 3. 7 PARKERIN G O G K J Ø R I N G B o r e t t s l a g e t h a r a -Drift v t a AS l e (www m. e pdrift. A k ) f e o r å no h å P n d h e v e p a r k e r i n g s b e s t em m e l s e n e. K o n t r ol l a v g i f t e ns s t ø r r e l s e e r k r Eventuelle klager på ilagt kontrollavgift skal rettes til parkeringsselskapet B r. u k eventuelt klageskjem a s om f i n n es p å w w w. p d r i f t. n o / k l a g e s k j em a. p d f. F ø r e r i k k e k l a g e n f r em k a n k o p i a v k l a g e n s en d e s s t y r e t. F i n n e r s t y r e t a t k l a g e n s k a l t as t i l f ø l g e, vil styret varsle parkeringsselskapet og beboer om dette. B o r e t t s l a g e t s - o g k j p a ø r k r e r i n gs b e s t em m e l s e r e r n e d f e l t i h us o r d e n s r e g l e n e s om e r v e d t a t t a v b o r et t s l a g e t s g e n e r a l f o rs am l i n g. H us o r d e n s r e g l e n e f i n n e s p å w w w. o r e b a k k e n. n o 3. 8R E N H O L D Fir m a e t T r a p p e v a s k utførte S e r rengjøring v i c e A S av trappeoppgange r, k j e l l er, e r g a n g trimrom og overnattingsrom frem til 1. juni Fra den datoen utføres vaskingen a v f i r m a e t Ø k o n o m i s k e ( s eu L n ø d s e r n s i t y r n e g t s e a r b e i d A, S pk t ). E v e n t u e l l e klager på rengjøringen skal rettes til styret, som vil t a f o r h o l d e t o p p m e d f i rm a e t SKADEDYRBEKJEMPELSE B o r e t t s e l t h a g r a v t a l e m e d I S S S k a d e d y r s e r v i c e f o r å h i n d r e u t b r e de l s e a v m u s o g r o t t e r i b o r e t t s l a g e t. F i rm a e t e t t e r f yl l e r å t es t as j o n e r m e d g i f t 4 g a n g e r å r l i g BRANNSIKRINGSUTSTYR I f ø l g e f o r s k r i f t o m b r a n n f o r e b y g g e n d e t i l t a k e o r g h a b m r i a ns n n t t i l s y n s é n g o d k j e n t r ø y k v a r s l e r s am t m a nu e l t s l o k k i n gs u t s t y r i f o rm a v e nt e n p u l v e r a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e. D e t e r b o r e t t s l ag e t s a ns v a r å a ns k a f f e o g m o n t e re u t s t y r e t. A l l e leiligheter fikk levert ut en røykvarsler og ett pulverapparat i 2001 a. p p Pulver a r a t e n e b l e k o nt r o l l e r t i a p r i l N å r d et g j e l d e r b o r e t t s l a g e t s a ns v a r f o r m o n t e r i n g a v r ø y k v a r s l e r h a r d e t b l i t t a n s et t s om t i l s t r ek k e l i g at a n d e l s e i e r e r g i t t i ns t r uk s j o n e r f o r m o n t e r i n g a v d e n n e. D e t e r a n d e l s e i e r s a n s v a r t å e r k i o n r t d e r n o. l l e r e a t Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret HM S O G I N TE R N K O N TR O L L F o r s k r i f t o m s y s t e m -, a t i m s - i k o l g h s j e i l k ø k s e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e r s t i l l e r k r a v t i l a t d e n e n k e l t e v i r k s o m h e t s k a l s y s t e m a t i et s t e r l e ve a b r e b s e t em i d m e e t l s e m n e d å i lover og forskrifter gitt av det offentlige. I n t e r n k o nt r o l l i n n e bæ r e r a t b o l i gs e l s k a p e t e r p ål a g t å p l a n l e g g e, o r g a n i s e r e, ut f ø r e, v e d l i k e h o l d e o g d ok um e nt e r e a l t s o m h a r m e d h e l s e, m i l j ø o g s i k k e rh e t å g j ø r e i b o r e t t s l a g e t i. s Internkontrollsystemet e g beskriver hvordan dette arbeidet skal drives. S t y r e t i v a r e t a r i n t e r nk o n t r o l l e n m ed h e n s y n t i l b l a nt a n n e t b r a n n v e r n, f e l l es e l ek t r i s k a n l e g g, l ek e p l a s s u t s t y r o g k r a v e ne i a r b e i d s m i l j ø l o v e n t i l v e r n a v a rb e i d s t ak e r n e s h e l s e o g k s e i r h k e t. Andelseier har plikt til å foreta egenkontroll på det elektriske anlegget i leilighetene.

8 S i d e O r e b a k k e n B o r e t t s l a g R E H AB I L I TE R I N G O G S TØ R R E V E D L I KE H O L D I o v e r s i k t e n e r v e d l i k e h o l d/ r e h a b i l i t e r i n g s om i k k e l e n g e r a n s es r e l e v a n t t at t u t. D e t k a n f. e k s. v æ r e o p a p v u s i s i n n g a n g s d ø r e r -tallet p å 9, 0 fordi disse ble skiftet i Å R T I L T A K 1986 Utbedret fasader. Skiftet alle småvinduer Installert callinganlegg I n s t a l l e r t v a n nm å l e r e i al l e b l ok k e r. U t v e n d i g o p p us s i n g a v h ø y b l o k k e n e o -h g u s p. Om t ek k i n g a v a l l e t a k E l e k t r i s k e p o r t e r o g n -hus y e. b Alle e s l kjellergulv a g i p malt B a l k o n g f a s a d e n e p å k j ø k k e n s i d e n i -1 b l 3 8 o k p k u s e s n e t opp. Heisene rehabilitert etter nye forskriftskrav G r a v d l a n g s k j e l l e r m -6 u 0 r f o L r. b v e n d. r e d 5 r 6 e n e ri n g. F o r b e d r e t utlufting av blokkenes oppforede tretak S t ø p e a s f a l t p å d e k k e n e o g m a l t i n n v e n d i -h g u e s. v e g g e r / t a k i Påbegynt oppussing / rehabilitering av fasadene P å b e g y n t om t e k k i n g a v t ak e n e, n ye s i nk s l u k f r a b a l k o n gt a k, f o r i n g i f l n e r d l e ø p s i r ø n r d f r a e t a k. G r a v d l a n g s k j e l l e rm u r L. v n. 106 for bedre drenering. Videreført oppussing av fasadene S l u t t f ø rt om t ek k i n g a v a l l e b l o k k e ne s t a k o g f as a d e o p p u s s i n g a v l a v b l o k k e n es s t u es i d e. M a l t g a v l ve g g e r / k j e l l e r i n n g a n g e r. M a l t s e k s o p p g a n g e r ( L. v n. 6 6, 6 8, 7 2, 7 4, 7 6, 7 8 ) O p p u s s et h ø y b l ok k e n es f a s a d e r m ot v es t o g l a v b l o k k e n es f a s a d e r ( b a l k o n g e r ) p å k j øk k e ns i de n ( s l u t t f ø r t v å r e n ). U t b e d r e t ( d r e n e r t ) t e g l f o r b l e n d i n g e n p å h e i s o p p b y g g e n e p å t a k. L a g t v a r m e k a b l e r -h l u a s n g s o g p f o r a r n t e n p e o p å d e t o ø v e r s t e p l a n s am t g a n g v e i f r a h j ø r n e t a v L. v n M a l t al l e g u l v -v, e g g e r o g t a k i k j e l l e r e. P å b e g y n o t p p g m a n a g l e i r ( n L g. v n a. v 8 0, , , ). A ns k af f et n y e pu l v e r a p p a r a t o g r ø k v a r s l e r e t i l a l l e l e i l i g h e t e n e. M o n r t p å e t r a t p p e a r v m s a t s e u r i e l a v b l o k k e r o g e t t n y t t p u n k t i h v e r e t as j e i h ø yb l o k k e n e S l u t t f ø rt i ns t al l a s j o n s a r b e i d e n e f o r f e l l es m å l i n g o g f e l l es k j ø p a v s t r øm. S l ut t f ø r t om b y g g i n g a v k a be l n e t t e t f o r b r e d b å n d s t j e n es t e r. S l u t t f ø r t f a s a d e o p p u s s i e n r g ) p å ( l b a v b l k o o k n k g e n es k j øk k e ns i d e o g m a l i n g a v 2 1 o p p ga n g e r ( s e ). O p p g r a d e r t t o r g e t. M o n t e r t n y e f o rs k r i f t s m es s i g e l ek e a p p a r a t e r p å l e k e p l a s s e n e. A n l a g t b a l l b i n g e n i v e H d o v s g e r t u e s rd a b l a e n. P u s s e t o p p D a g l i g s t u e n. i k k e B e i s e t v e n d e r m ot b a l k o n g e n e. A n l a g t n y g a n g v e i m e d v a rm ek a b l e r l a n g s -h p u s e t s v e s t s i d e. M a l t o p p g a n g e n -1 e 1 4 i. L. v n P å b e g y n t u t s k i f t i n g a v v i n d u e r o g d ø r e r m o t b a l k o n g e r. D r e n e r i n g s a r b e i d e r v e d L. v n. 7 4, 8 8 o g p g a. f uk t i g h et i k j e l l e r. r t M o n b t r e a n n s t i -r g e o r m s l t e i l i g l h e t 2 e n e i h ø y b l ok k e n e. M o n t e r t n y t t i n n v e n d i g n e d l ø ps r ø r f r a t ak i L. v n o g A n l a g t n y e d ø r e r t i l p l a n 2 o g 3 i p -h u s e t s v e s t f as a d e f o r e n k l e r e a d k om s t. F u l l f ø rt ut s k i f t i n g a v v i n d u e r o g d ø r e r m ot b a l k o n g e r.

9 S i d e O r e b a k k e n B o r e t t s l a g Full f ø rt f o r n y e l s e a v i n n g a n gs p a r t i e n e ( n y t t d ø rf e l t ). A n l a g t t r i n n f r i a d k om s t u t e n f r a t i l i n n g a n g s dø r e n e. U t b e d r e t ( d r e n e r t ) b a l k o n g e r med problemer med vannansamling. Fastmontert grill på torget N y e i n d r e d ø r o g v e g g f e l t i i n n g a n g s. p E a r s t a i t t et i h ø y b l o k k e n e h e l l e r -s t m e i d n S p å g a n g v e i -h u v s e t d s ø p s t r e o g s y d l i g e f a s a d e Alle trær på borettslagets område ble beskåret U t b e d r i n g a v i n d r e t a k n e d l ø p s -1 r 1 ø 4 r, i L 2. 0, v o n g M a l i n g a v l i s t e r, k a r m e r o g g e k l e e n n es d e r i h ø y b l o k t r a p p e r o m. V a r m e k a b l e r i i n n g a n g s p -7 a r 8, t i -1 8 e 8 r 0 0 i L. v n. 7 4 o g A s f a l t e r t p a r k e r i n g s o m r å d e t o -h g u s o. m r å d e t r u n d t N y e f a r t s h um p e r v e d L. v n. 6 8, 9 0, 1 1 2, o g v e d O r e b a k k e n b a r n e h a g e / v e d s t y r e r o m m e t. A l l e b l o k k e n es t a k v i f t e r s om e r montert på toppen av luftekanalene ble renset M a l t i n n g a n g s p a r t i e n e i h ø y b l ok k e n e, h e r u n d e r h e i s d ø r e n e. N y i n n r e d n i n g i h e i s s t o l e n e i h ø y b l o k k e n e. B o n et g u l v e n e i a l l e e t a s j e r i h ø y b l ok k e n es t r a p p e r om. P u s s e t o p p n y t t t r i m r om, o v e r n a t t i n g s r o m f r, o r s t y r g e j l o e k s a t l e e t / k o nt o r p l a s s f o r d a g l i g l e d e r o g B am s e h a g e n b a r n e h a g e. N y e p o s t k as s e r. I n s p ek s j o n a v a l l e l e i l i g h et e n e s p u l v e r a p p a r a t e r, j f N y e p u l v e r a p p a r a t e r i p-h u s, s am t n y e s k a p t i l a p p a r a t e ne. N y t t e l ek t r o n i s k n ø k k e l s y s t e m t i l f r e i n l n f l r i e a s d k l om o k s t a t i l f e n l l e. s l ok T a l e n e. G j e r d e m o t n o r d o g v e s t r u n d t k j øk k e n h a g e n e. S k i f t et u t g am l e a r m at u r e r i o p p g a n g e r, i n n g a n g s pa r t i e r o g k j e l l e r p a r t i e r. O m l e g g i n g a -s v t e s i n p å u t e om r å de t Utbedret resterende indre taknedløpsrør (. jfr 2 0 ) 0 7 me d i n v e n d i g f o r i n g ( s t r øm p et r e k k i n g ).L a g t v a rm ek a b l e r f o r a n i n n g a n g e n e t i l f e l l es l ok a l e n e o g t r i n n f r i a d k om s t m e d v a rm ek a b l e r f o r a n i n n g a n g e n t i ls t y r e k o nt o r e t. L a g t n y e f a r t s h um p e r v e d L. v n og ved nedkjøring fra midtplassen. Utbedret setningeri - s st e i n f o r a n t r e l e i l i g h e t e r. U t l b e i d l r i g e h t e t e v r t t a e n r n s k a d e r i t o v a n n i n n s i g u t e nf r a. R e p a r e r t f u n da m e nt u n d e r v i f t em ot o r i L v n R e p a r e r t s k a d e r p å s yk k el s k u re n e ( t r e v e r k, b es l a g, t a k b e l e g g ). M a l t a l l e s y k k e l s k u r, be n k e r o g b o r d p å ut e om r å d e t. Beis et a l l e u t e n d ø rs t r e k o ns t r uk s j o n e r ( p l a t t i n g e r, l e v e g g e r, b l om s t e r k as s e r ). B ei s et g j e r d e r u nd t p a r s e l l e n e ( k j ø k k e n h a g e n e ). F o r n y e t l e k e a p p a r a t e r f o r a n B am se h a n g e n b a r n e h a g e F o r e t a t t b r a n n t e t t i n g m e l l om k a rm o g v e g g i a l l e e n t r é d ø r e n e t i l l e i l i g h e te n e. M o n t e r t n y e d ø r l uk k e r e p å a l l e i n d r e d ø r e r t i l o p p g a n g e ne i l a v b l o k k e n e. S k i f t et ut e nk e l t e a v v a n n k r a n e n e u t e n d ø r s. 4. F O R S I K R I N G E R B o r e t t s l a g e t s ei e n d om m e r e r f o rs i k r e t i G j e ns i d i g e m e d p o l i s e n um m e r S e f o r ø v r i g p k t o m b i k y r t i n t g e s s a e v l s k f a p o r i s a p r i l F o r s i k r i n g e n d e k k e r b y g n i n g e n e, f e l l es a r e a l o g b o l i g e r, m e d v e g g f as t u t s t y r. D e n d ek k e r o g s å bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier.

10 S i d e O r e b a k k e n B o r e t t s l a g Den enkelte andelseier m å im idlertid ha egen hjem f o r s i k r i n g s om d ek k e r i n n b o o g løsøre ( det vil si utstyr / innredning som det er naturlig å ta med seg når en flytter ). O p p s t å r d et s k a d e i l e i l i g h e t e n, s ør g f o r å b e g r e n s e s k a d e om f a n g e t m es t m ul i g o g p r ø v å k a r t l e g g e å r s a k e n t i l s k a d e t n e. r b e E r ø r t, n f o l t e r r h v e o r d l a e n i b l e r i ø r g t e h e a n d e l s e i e r e k a n k o n t a k t es o g o p p l y s om d e t t e n å r s k a d e n m e l d es t i l f o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S 86 p 55 å 00 t e, l e faks f o n e l l e r e-post obos.. no F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S m e l d eskaden r til for s i k r i n g s s e l s k a p eto g b e s t i l l e r om ø n s k e l i g h å n d v e r k e r f o r r e p a r a s j on o g s ø r g e r f o r at k os t n a d e r k n y t t et t i l s k a d e n b l i r r e f u n d e r t e l l e r b et a l t a v f o rs i k r i n gs s e l s k a p e t. V e d s k a d e r s o m d e k k e s a v b o r e t t s l a g e t s b y g n i n g s f o r s i k r i n g - k r e v e r f o r s i k r s e l s k a p t e n e g e n a n d e l p å k r , -. S e l om v b o r e t t s l a g et s f o rs i k r i ng b r u k e s, k a n s t y r e t v e d t a a t a n d e l s ei e r b e l a s t e s h e l e e l l e r d el e r a v e g e n a n d e l e n de r s om f o r h o l d e t skyldes grov uaktsomhet eller ellers ligger innenfor andelseierens ansvar. 5. S T Y R E T S A R B E I D Sid e n f o r r i g e o r d i n æ r e g e n e r a l f o rs a m l i n g h a r s t y r e t a v h o l d t 1 5 m ø t e r o g h a t t 9 5 s a k e r t i l b e h a n d l i n g ( p r.8. juni). S t y r e v a k t e r e r a v h o l d t h v e r t o r s d a g k l. 1 8 : : 3 0 i s t y r e r o m m. 78 e t., F r a L o. g v m n e d m a i e r d e t s t y r e v a k t e r f ø r s t e t o r s d a n g e i m å n e d e n. S t y r e t e r r ep r e s e n t e r t i S am e i et H o v s et e r K a be l n e t t (S H K ) o g h a r d e l t a t t i 1 m ø t ed e r. S e l v om d e t t e p u n k t e t om h a n d l e r s t y r e t s a r b e i d i nk l u d e r e r o g s å d e t t e p u n k t e t o p p g a v e r s om e r ut f ø rt a v d a g l i g l e d e r S t yr e t s m e d l em m e r, o p p g a v e f o rd e l i n g S t y r e t h a r f o r d e l t o p p g a v e n e s e g i m el l om e t t e ri n t e r es s e om r å d e, m en m e d t i l p as n i n g e r o g f o el r i d n g a l t et t e r s ak s m e n g d e, a r b e i d s s i t u a s j o n e t c I n f o r m a s j o n t i l / f r a b e b o e r n e S t y r e t t i l s t r e b e ren god komm unikasjon med beboerne. Inform asjon fra styret til a l l e beboerne skjer gjennom Informasjonsbrev i beboers pos tk a s s e r e l l e r s om o p p s l a g i o p p g a n g e n. D e v i h a r r e g i s -p t o r s t e a r d r t e s s m e e f å d r o e gs å I n f o rm as j o n s b r e v e n e t i l s e n d t -p o p s å t. S e i d e n f o r r i g e g en e r a l f o r s am l i n g e r d e tg å t t ut 4 I n f o r m as j o ns b r e v. S t yr e t h a r e -p g e o n s t e a d r e s, s e t yr e r e b a k k e n,.n s o o m k a n b e n y s t v t e d e kommunikasjon med styret, daglig leder eller vaktmester. Borettslaget har egen hjemmeside på Internett, www. orebakken. S no i d e n ei n n e h o l d e r mye nyttig informasjon om borettslaget. I tillegg finner en her også t s borettslage husordensregler og vedtekter og bilder av felleslokalene. Borettslaget har egen inform asjonskanal på kabel-t V n e t t e t, k a n a l C6 1. K a n a l e n i n n e h o l d e r k o n t ak t i nf o rm as j o n t i l s t y r e t, v ak t m es t e r o g d a g l i g l e d e r. K a n a l e n i n n e h o l d e r o g s å i nf o rm as j o n om og b i l d e r a v u t l e i e l o k al e n e, D a g l i gs t u e n, t r i m r om o g o v e r n a t t i n g s r om f o r g j es t e r.

11 S i d e O r e b a k k e n B o r e t t s l a g 5. 3Samarbeidet med vaktmester S t y r e t v i l f r em h e v e d e t g o d e s am ar b e i d e t m e d v ak t m e s t e r I n g a r G r øn n o g e r g o d t f o r n ø y d m e d a r b e i d e t h a n r b u o t r e f t t s ø l r a g e e r t. H f a o n m ø t e r p å s t y r e m ø t e n e v e d b e h o v. S t y r e t s l e d e r h a r h a t t m e d a r b e i d e r s am t a l e m e d v ak t m e s t e r. 5. 4Samarbeidet med daglig leder S t y r e t h a r e t g o dt s am a r b e i d m e d d a g l i g l e d e r o g e r g o dt f o r n ø y d m ed d e t a r b e i d e t h a n u t f ø r e r. D a g l i g r l m e y d e r a v d f e o n r d e a s g t l i g å e d r i f t e n a v b o r e t t s l a g e t, j f.p k t H a n e r g r u n d i g o g h a r g o d i n ns i k t i m a n g e a v d e s ak e n e s om b e r ø r e r b o r e t t s l a g e t. Styrets leder har hatt medarbeidersamtale med daglig leder Va k t m e s t e r s a m a r b e i d m e d J a r b a k k e n I j a n u a r i s n t n g y i r k e k n e i O r e b a k k e n o g J a r b a k k e n e n a v t a l m e o m s a m a r vaktmestertjenester, jf. pkt Dette samarbeidet fortsetter i tråd med den praksisen e n h a r h a t t d e s i s t e t r e å r e n e. V å r v a k t m es t e r m e n e r h a n s t o rt s e t t ha r f å t t d e n h j el p o g a v l a s t n i n g h r a b n e h o a v f o r. Enk e l t e t i d k r e v e n d e a r b e i d s o p p g a v e r s om f a l l e r sammen i tid, f.eks. snøbrøyting, singelopptaking o g l ø v o p ps am l i n g, h a r b e g g e v a k t m es t r e n e s om r e g e l n ok m e d s i t t. S am a r b e i d e t b i d r a r o gs å t i l e t k o l l e g i a l t f e l l e s s k a p S a m a r b e i d e t m e l l o m laget b o r e t og t s Forsvaret F o r s v a r e t e r a n d e l s e i e r t i l 4 1 l e i l i gh e t e r i b o r e t t s l a g e t. F o rs v a r e t h a r o p p n e v n t e n kontaktperson i sinboligavdeling som styret forholder seg til F e l l e s l o k a l e n e B o r e t t s l a g e t h a r t r e o v e r n a t t i n g s r o m, e t s e l s k e a t p t s r i l m o r om k a l. e ( D a g l i A l l e t r e l ok a l e n e e r m y e b r u k t. F o r åb r u k e f e l l es l o k a l e n e t r e n g e r m a n e ne l ek t r o n i s k n ø k k e l b r i k k e s om f ås k j ø p t i k o n t or t i d e n. D e n n e ak t i v e r e s a v s t y r e t f o r d e n a k t u e l l e l e i e p e r i o d e n. R e s e r v a s j o n e r k a n g j ø r -post e s v til e d styret å s e d e orebakken e.. no P r. m a i e r d e t a n d e l s ei e r e s om b r u k e r t r i m r om m et. D e t e r 12 f l e r e e n n p å s am m e t i d i f j o r. S i d e n i f j o r s om m e r h a r d e t væ r t h e l e o v e r n a t t i ng s d ø g n p å d e t r e g j e s t e r o m m e ( pr n e ). Dag l i g s t u e n h a r v æ rt i b r u k i 6 0 g a n g e r. I t r i m r o m m e t b l e d e t i p e r i o d e n t m ø o y n d t e m e r p t i n (l e g y k d s a t b r s a or b s e r e n d e h i m l i n g s p l a t ). e r 5. 8 R e h a b i l i t / e n r y i b n y g ga v p a r k e r i n g s h u s Store deler av styrets ressurser har det siste året gått med til å vurderehva en ør b gjøre med parkeringshuset. Utredningsprosessen har tatt lengre tid enn først antatt. A v d e n g r u n n e r d e t i k i k n e f o rm b l a s i j o t ns t m ø n t o e e l l e r ek s t r a o r d i n æ r g e n e r a l f o r s am l i n go m s a k e. n S t y r e t b e k l a g e r d e t t e. I fjorhøst engasjerte styret arkitekt f å ut a r b e i d e t for et s k i s å s e p r os j ek t f o r a l t e r n a t i v e t n y b y g g. D a r e s u l t at e t f o r e l å t i d l i g er e i v å r b l e d et k l a r t a t k os t n a d e n e f o r e t n y t t, p l a s s t ø pt b y g g v i l l e b l i s å h ø y e a s t t y r e t a n s å d et a l t e r n a t i v e t s om u re a l i s t i s k o g i k k e f o r s v a r l i g å l e g g e f e r r a l e f o m r s am f o l i r n g e g n e. n I s t e d e t h a r s t y r e t i n n h e n t e t t i l b u d p å e n v e s e n t l i g r i m e l i g e r e m o d u l l ø s n i n g ( s t å l k o ns t r uk s j o n U ). n d e r f o rs l ag t i l generalforsamlingen påside 26 er denne løsningen beskrevet i detalj.

12 S i d e O r e b a k k e n B o r e t t s l a g 5. 9Rehabilitering av balkonger D e t e r i n n g å t t k o n t r ak t m e d rå d g i v e n d e i n g e n i ø r f i rm a om p r o s j ek t e r i n g o g o p p f ø l gi n g av arbeidene. Supplerende klorid pr ø v e r a v b e t o n g e n i b a l k o n g e n e e r t a t t. P r o s j ek t e r i n g e n v i l i k k e b a r e om f a t t e m et o d e f o r r e p a r a s j o n o g u t b e dr i n g a v b e t o n g o g a r m e r i n g, n y o v e r f l a t e b e h a. n d l m i e n g o e g t v s u c å r d e r i n g b a v l k o n g e n e s f u n k s o g j o n a l t e r n a t i v e l øs n i n g e r f o r f. ek s. a v r en n i n g, r e k k v e r k e t c. D e t t a s s i k t e på u t s e n d e l s e a v anbudsm aterialet in n e n 1. s e p t e m b e r i å r Varmekabler ved inngangene til felleslokaler D e t e r l a g t v a rm e k a bl e r f o r a n i n n ga n g e n e t i l t r i m r om m e t o g o v e r n a t t i n g s l o k a l et. T r i n n f r i a dk om s t m e d v a rm ek a b e l e r o g s å l a gt f o r a n i n n g a n g e n t i l s t yr e k o n t o r e t i L a n d i n g s v e i e n Rehabilitering av indre taknedløpsrør Arbeidet med rehabilitering av indre taknedløpsrør ( s om e r i n ns t ø p t i b e t o n g v e g g )b l e fullført i Inspeksjon av avløpsrør og ventilasjonskanaler D e t e r f o r et a t t s t i k k p r ø v e r a v i n n v e n d i g t i l s t a n d i a v l ø ps r ø r o g v e n t i l as j o n s k a n a l e r m e d s t o r t s e t t t i l f r e ds s t i l l e n d e r es u l t at.b r u d d i a v l ø ps r ø r u n d e r k j e l l e r g u l v e t i L v n o g i g r u n n e n u t e n f o r i n n g a n g e n t i l t r i m ro m m e t i L v n e r bl i t t ut b e d r e t.g e n e r e l l r e n s a v v e n t i l a s j o ns k a n a l e n e e r f o r e l ø pi g i k k e p å k r e v e t m, e n r e t t i n n e n f o ra v t r e k k s v e n t i l e n e i l e i l i g h e t e n e e r d e t s t e d v i s b e h a o v v k f a n o a r l v r e e g n g p e g j n a ø. r f e i t t a n v g s et n i n g r u n d t v e n t. D i e l t e n k a n e n k e l t u t f ø r e s s a e v l vv b e b d o e å r n t e r e k k e u t, v e n t i l e n r e n g j ø r b a e k v e n t i o l g e t r n y k k e d en p å p l a s s e t t e r p å Radonundersøkelse S o m l e d d -a i r b e i d H e M t i S b o r e t t s l a g e t b l e d et s i s t v i n t e r f o r e t a t t m ål i n g a v r a d o n k o n s en t r a s j o n e n i l e i l i g h e t e r s om l i g g e r h e l t e l l e r d e l v i s o v e r g r u n n e n, k r y p r om eller kjeller samt i kjellerganger og i felleslokalene. U n n t at t e t p a r l e i l i g h e t e r, s om v i l b l i f u l g t o p p s p e s i e l t, l i g g e r m å l e r e s u l t a t ( s e k n j e r p g e o d d e t ) a n b u e n f d e a r l t d e n n y e t i l t ak s g r e n s e n p å å r s m i d d e l v e r d i 10 0 B q / m Nye fartshumper, utbedret setninger i steinbelagte arealer N y e f a r t s h u m p e r e r l a g t u -5 t 8 e n o f g o i r n e d L k v j n ø. r i n g 5 e 6 n f r a m i dt p l a s s e n ( v e d u t e g r i l l e n ). S e t n i n g e r i s t e i n l e g g i n g e n f o r a n e p t l an r e e r l u e t i b e l d i r e g t. h e t e r p å b a Spørsmål om montering av varmepumpe i leilighet D e t h a r i p e r i o d e n v æ r t e t p a r s pø rs m å l f r a b e b o e r e om m o n t e r i n g a v v a r m e p um p e i l e i l i g h e t e n.e t t e r k o n s u l t a s j o n m e d f a g f o l k i t y O r B e O t S p r f i a t n s t i e p t p v om s e d t a t a k d e t t e i k k e t i gr l l u a t n e n s e t e s t e o n t e r i t p å k f as k a d e n ( ), v s t ø i y e k f s p t o n e r i n k g a s s e mot naboer (viftestøy ) og inngrep (rørgjennomføringer i ) f a s a. d D e es n s ut e n a ns e s i k k e b e h o v e t f o r v a rm e p um p e å v æ r e s p e s i e l t s t o r t i b l ok k l e i l i g h et e r, s om h a r t o e l l e r f l e r e v a r m e s k i g l e r l m e o v t e n g a b o Spørsmål om strøm til elbiler F o r e l ø i g p h a r d e t k u n v æ r t e t p spørsmål a r om dette f r ab e b o e r e. Lø s n i n g e n h a r væ r t e n t e n a t b e b o e r s ø r g e r f o r m o nt e r i n g a v 1 6 A k u rs m e d m å l e r t i l s i n eg e n p l a s s i p a r k e r i n huset g s eller at lading skjer fra eksis t e r e n d e 1 0 A k u rs e r p å p l a s s e n e i p a r k e r i n huset g s når biltypen er konstruert for det. I siste tilfellefaktureres b e b o e r e t

13 S i d e O r e b a k k e n B o r e t t s l a g s t i p u l e r t å r s b e l ø p f o r s t r s øk ø m s f v i o s r h b a r d u e k r e f o t r. s t r øm F o m en i p a r k e r i n h g u s e t v æ r t blet t i kontinuerlig l k o siden i fjor,uten den periodevis e i n n- o g u t k o b l i som n g har vært praktisert om vinteren f o r å b e g r strømforbruket e n s e til mo t o r v a r m. e r e Utbedring ev leiligheter etter vannlekkasje utenfra Nødvendige utbedringsarbeider innvendig i to leiligheter og på en balkong e t a t er t for etter vanninnsig utenfra ( regn /snøsmelting ) Reparasjon av fundament for viftemotor Defekt vibrasjonsdemper under fundament for v i f t em o t o r i v i f t e r om, L v n. 8 2, e r b l i t t r e p a r e r t Utomhus vedlikehold S k a d e r p å s y k k e l s k u r e n e ( t r e v e r k, l e g b g e ) s e l r r a e g p, a r e r t. a A k l b l e s y k k e l s k u r o g b e n k e r o g b o r d p å ut e p l a s s e n e e r m al t. A l l e p l at t i n g e r, l e v e g g e r o g b l o m s t e r k as s e r e r b e i s e t. G j e r d et r u n d t p a r s e l l e n e (k j ø k k e n h a g e n e ) e r b e i s et D. e t e r s at t o p p n y e l e k e a p p a r a t e r v e d B am s e h a g e n b a r n e h a g e Ny kontrak t o m r en h ol d i o p p g an g e r og f e l l e s r om. E t t e r a n b u d s r u n d e e r k o n t r ak t i n ng å t t m e d v a s k e f i rm a e t Ø k o n o m i s k e l ø s, n i n g e r s o m g i r innsparing e n på ca kr pr. år. Som før vaskes oppgangene (fredag e r ), trimrom og overnattingsrommene ukentlig,med grundig e r e r e n g j ø r i ng m å n e d l i g o g k v a r t a l s v i s ( i nk l. k j e l l e r g a n g ). D a g l i g s t u e n, h v o r h v e r l e i e t a g e r s k a l g j ø r e r e n t et t e r s e g, f å r e n g r u n n v a s k h v e r og m utvidet å n e d vask hvert kvartal N y a v t a l e o m s k a d ed yr k o n t r o l l D e t e r f o r e t a t t r e f o r h a n d l i n g a v adedyrbekjempelse a v t a l e n o m s k i borettslaget. P r i s e n er redusert i samsvar med den kontrollaktivitet som h o s o har s s. vist se N y a v t a l e o m v e dl i k e ho l d a v b l om s t e r k a s s e r, l e k e a p p a r a t e r e t c. D e t e r f o r e t a t t r e f o r h a n d l i n g a v a v t a l e n o m l d a p v l p a l a n n t e k s as t e s e l r l o g v e d o g l e k e a p p a r a t e r. A v t a l e n om f a t t e r f u n k s j o ns e t t e r s y n o g r u t i n em es s i g v e d l i k e h o l d a v lekeapparatene vår og høst. I plantekassene og på enkelte - o g andre b u s k f e l t e plante r på om rådet foretas beskjæring, ugressfjerning, replanting, gjødslin g e t c. e t p a r g a n g e r i å r e t Nye dørlukkere på indre inngangsdører til oppgangene i lavbl Ut s k i f v t a i r n g b l i t t n ø p d g v a e. n e d l d i e g o g s l i t as j e, s om h a d d e f ø rt t i l o l j e l e k k a s j e f r a h a l v p a r t e n a v d ø r l i u k k l e a r v n b e l o k ( h k ø e y n b e l o k k e n e f i k k n y e i n d r ed ø r e r m e d v e g g f e l t e r i ) N y lå n g i v e r f o r b o r e t t s l a g e t s f e l l e s g j e l d I i n n g i k k OB OS a v t a l e ome n e i e r p o s t i T e r r a B o l i g k r e d i t t A S. d I e n n e f o r b i n d e l s e f i k k b o r et t s l a g e t t i l b u d om å o v e r f ør e s i t t l å n f r a O B O S t i l T e r r a B o l i gk r e d i t t. L å n e r e n t e e n r r a i B o l i T gk r e d i t t l å 0, 3 5 p r o s e n t p o e n g l a v e r e e n n f o r l ån e t v i h a d d e i O B O S. S t y r e t b e s l ut t et p å d e n n e b a k g r u n n å f l y t t e b o r e t t s l a g e t s l å n o v e r t i l T e r r a B o l i g k r e d i t t. S e o gs å n o t e 1 7 t i l r e g n s k a p e t / b a l a ns e n Kontroll av brannsikkerhet, branntetting ø k a r m e r i e n t av r é d ø d r e n e

14 S i d e O r e b a k k e n B o r e t t s l a g S o m l e d d -a i r b e i H M d e S t i b o r e t t r s a l n a n g s e i t k k e r h e b t e l n l i e s a f r e a l e n e g j e n n o m g åt t a v k o ns u l e n t f i rm a. F ug e n m e l l om v e g g o g k a rm i e nt r é d ø r e n e t i a l l e l e i l i g h e t e n e e r bl i t t b r a n n t et t e t p å f o r s k r i f t s m es s i g m åt e.d a o p p g a n ge n e e r r ø m n i n g s v e d e h i j em, m e l i e b r a r n n f o r d s k r e i f t e n e g i m t t p å l e g g t i l b eb o e r n e i u n d e r e t a s j e l e i l i g h et e n eo m f j e r øbler n i og n annen g innredning a v m plassert inisjen utenfor entrédøren t i l d i s s e i l i l g h e et e n e Dugnad, containere Dugnaden våren 2010 ble avhold t 2 9. a p r i l. S t y r e t v i l r e t t e e n s t o r t ak k t i l al l e s om deltok. Containere for beboeres avfall settes ut 4 ganger i året Utførte vedlikeholdsarbeider i perioden U t b e d r e t r e s t e r e n d e i n d r e t ak n e d l ø p s r ø r ( j f ) m e d i n n v e n d i g f or i n g ( s t r øm p et r e k k i n g ). L a gt v a rm ek ab l e r f o r a n i n n g a n g e n e t i l f e l l es l o k al e n e o t g r i n nf r i a d k o m s t m e d v a r m e k a b l e i r n n g f a o n r g e a n t i ls t y r e k o nt o r e t. L a g t n y e f a r t s h um p e r v e d L. v n o g v e d n e dk j ø r i n g f r a m i d t p l as s e n. Ut b e d r e t s e t n i n g e r s-s i t e i n f o r a n t r e l e i l i g h e t e r. t vannskader U t b e d r e i to leiligheter e t t e r v a n n i n n s i g ut e n f ra. R e p a r e r t f u n d am e n t u n d e r v i f t em o t o r i L v n R e p a r e r t s k a d e r p å s yk k el s k u re n e ( t r e v e r k, b e s l a g, t ak b e l e g g ). M a l t a l l e s y k k e l s k u r, b e nk e r o g b o r d p å u t e om r åd e t. B e i s e t a l l e u t e n d ø r s t r e k o n s t r u ( p k l s a j t t i o ng n e r, l e v e g g e r, b l om s t e r k as s e r ). B ei s e t g j e r d e r u n d t parsellene (kjøkkenhagene ). Fornyet lekeapparater foran Bamsehagen barnehage. F o r e t a t t b r a n n t e t t i n g m e l l om k a rm o g v e g g i a l l e e n t r é d ø r e n e t i l l e i l i gh e t e n e. M o n t e r t n y e d ø r l u k k e r e p å a l l e i n d r ed ø r e r t i l o p p g a n g e n e i l a v b l o k k e n e.s k i f t e t u t e n k e l t e a v v a n n k r a n e n e u t e n d ø r s Aktuelle investeringer og vedlikeholdsarbeider S t y r e t h a r i d e n t i f i s e r t f ø l g e n d e ak t u e l l e i n v e s t e r i n g e r o g v e d l i k e h o l ds a r b e i d e r s om bø r v u r d e r e s i id o e g r e. v V e d l i k e h o l d ehabilitering / r og maling av balkonger V u r d e r e f o r n y e l s e a v g l a s s f i b e r p l a t e n e m ( i f e m l. l o m b a l k o n g e n e b a l k o n g r e h a b i l i t e r i n g e n ). Vurdere drenering av blokker som ikke er blitt drenert V i d e r e u t b e d r i n g a v s - e o t g n i m n u g r s s k a d e r i b y g n i n g s m a s s e n V i d e r e o m l e g g g a i v n -s s t ei n p g a. s e t n i n g e r, s t y g g e k a n t e r et c. Videre maling av oppganger R e n s e v e n t i l as j o ns k a n a l e r ( p å l e ng r e s i k t ). 6. B E M E R K N I N G E R T I L Å R S R E G N S K A P E T F O R R E G N S K A P F O R B O R E T T S L A G Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapet s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om b o r et t s l a g e t s f o r v e n t e d e ø k o n om i s k e utvikling er omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s a t t o p p u n d e r t s a f t t o d r u i f t. s D e et t b n ek i n r e g f t es a v f o herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. S t y r e t m e n e r a t d e t g j e n n om f ø r t e v e d l i k e h o l d e t e r t i l s t r e k k e l i g f o r å o p p v e i e

15 S i d e O r e b a k k e n B o r e t t s l a g v e r d i f o r r i n g e l s e a v b y g n i n g e n e o g a t v i r k e l i g v e r d i a v b y g n i n g e n e e r h ø y e r e e n n d e n b o k f ø r t v e r d i e n s om s t å r o p p f ø rt i r e g n s k a p et. R E S U L T AT Å r e t s r e s u l t a t p å k r ,- s om f r em k om m e r i r e s ul t a t r e g ns k a pe t, f o r e s l ås overført til egenkapital. D I S P O N I B L E M I D L E R Borettslagets disponible midler pr utgjør kr , -. I N N T EK T E R D r i f t s i n n t ek t e n e i v a r t o t a l t k r ,- m ot b u d s j e t t e r t k r ,-. D e t e r i n g e n v e s e n t l i g e a v v i k i f o r h o l d t i l b u d s j e t t e t, v e r k e n h v a g j el d e r t ot a l b e l ø p e t e l l e r d e e n k e l t e i n n t ek t s p o s t e r. A n d r e i n n t e k t e r b e s t å r i h o v e d l i s n a g k t i l a t r v i m r i om n n, b e t t f o a r s i k ri n g s o p p g j ø r o g s a l g a v n øk l e r/ p o r t å p n e r e. K O S T N A D E R Driftskostnadene i 2009 var totalt 8 kr , - m o t b u d s j et t e r t k r ,-. D e t t e e r k r , - l a v e r e e n n bu d s j e t t e r t o g s k y l d e s i h o v e d s a k l av e r e s t r øm k os tn a d e r. For ø v r i g v i s es t i l d e e nk e l t e t a l l e ne i r e s ul t a t et o g t i l b a l a ns e n, s am t d e e t t e r f ø l g e n d e r e g n s k a p s n o t e n (s e b a k e rs t i å r s r e g n s k a p e t ). S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d. K O S T N A D S U T V I K L I N G F O R K O M M U N AL E AV G I F TE R R e n o v a s j o n s a v g i f t e n ø k e r %. m Ingen e d 1 økning 0 av de øvrige avgiftene. L ÅN B o r e t t s l a g e t h a r 1 l å n i T e r r a B o l i g k r e d i t t % t p i r. l 2 2. e 0 n 3. 1 f 0. l y t e n d e r Gjenværende løpetid på lånet er 5 år. F o r o p p l y s n i n g e r o m o p p r e i b n e n l ø e p l o i g ak l t u e å n l l r e s t s a l d o p å b or e t t s l a g e t s l å n henvises det til note i regnskapet. R E N T E R P Å B O R E T T S L A G E T S I N N S K U D D R e n t e s a t s e n e i OB O S p r : R e n t e r p å d r i f t s k o n t o: 0, 1 0% R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 2, 7 5% u n d e r k r , 8 5% o v e r k r F O R R E T N I N G S F Ø R E R H O N O R A R E T F o r r e t n i n g s f ø r e r h o n o r a r e t f o r 2 % t i l ø k r1 e 9 r m 4 e, -. d 5

16 S i d e O r e b a k k e n B o r e t t s l a g M E D L E M S K O N T I N G E N T E N Medlemskontingenten til OBOS er kr 200,- pr. andelsleilighet for R E V I S J O N S H O N O R A R E T R e v i s j o n s h o n o r a r e t øk e r t i l s v a r e n d e k o ns um p r i s i n d e k s e n. H ø s t e n b l e d e t g j e n n o m f ø r t e n a n b u d s k o nk u r r a n s e f o r r e v i s j o n a v b o r e t t s l a g e n e h v i l k e t h a r f ø rt t i l a t det fortsatt er lave satser i revisjonshonor a r. F O R S I K R I N G B y g n i n g s f o r s i k r i n g e n r e d u s e r e s f r a k r t 1 2 i 2 l m e d c a B U D S J E T T T i l o r i e n t e r i n g f o r g e n e r a l f o rs am l i ng e n h a r s t y r e s t a t t o p p e n o v e r s i k t o v e r b e r e g n e d e d r i f t s i n n t ek t e r o g d r i f t k os t n a d e r i K os t n a d e r a v b et y d n i n g i f o r bi n d e l s e m e d n y b y g g e l l e r r e h a b i l i t e r i n g a v p a r k e r i n g s h u s e s t am t b a l k o n g r e h a b i l i t e r i n g e n f o r v e n t e s ikke å påløpe i inneværende år.tallene e g er n k o l o n vist n e l en g s i l h ø som y r e i r e s u l t a t o p ps t i l l i n g e n. B u ds j e t t e t v i s e r e t f o r v e n t e t d r i f t s r e s u l t a t p å k 3 r ,- o g e t å r s r e s u l t at p å k r ,-. N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e, e r d e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s øk n i n g p å c a. -53 % i I p o s t e n d r i f t o g v e d l i k e h o l d e r d e t b e r e g n e 3 t 0 k 0 r ,-. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e nk e l t e t a l l e ne i b u ds j e t t e t, s om e r u t a r b e i d e t på b a k g r u n n a v d e p l a n e r f o r s om f o r e l i g g e r o g d e e n d r i n g e r n e s t e å r s om e r om t al t t i d l i g e r e i å r s b e r e t n i n g e n. O s l o, / Styret i Orebakken Borettslag R u n e F j ø r t of t / s / J o n M a g n e N i e l s e n / s / H e n r i k D Fi n s r u d / s / B e r i t B j a rk e N o r t v e d t / s / M i k k e l H o v d e n A a s / s /

17 P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s P o s t b o k s N O O s l o T e l e f o n T e l e f a k s A S Til generalforsamlingen i Orebakken Borettslag R e v i s j o n s b e r e t n i n g f o r Vi har revidert årsregnskapet for Orebakken Borettslag for regnskapsåret 2009, som viser et overskudd på kr Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, oppstilling over disponible midler og noteopplysninger. R e g n s k a ps l o v e n s r e gl e r, forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag og norsk god regnskapsskikk er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av borettslagets styre. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens k r a v. Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av borettslagets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av borettslagets økonomiske stilling 31. desember 2009 og av resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med norsk god regnskapsskikk ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med norsk lov og god bokføringsskikk opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og om forutsetningen om fortsatt drift er k o n s i s nte e med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Uten at det har betydning for konklusjonen i avsnittet over, vil vi presisere at ingen av budsjettallene som fremkommer i regnskapet er revidert. Oslo, 23. mars 2010 P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s A S Cato Grønnern /s/ Statsautorisert revisor K o n t o r e r : d A a l r B e e n r ge n D ra m m en F r ed r ik s t a d F ø r de H am a r K ri s t i an s a n d M o i R an a M ol de M å l ø y N a r v ik O s l o St a va n ge r S t r y n Tr o m s ø Tr on d he im T ø n s b e r g Å l e s u n d PricewaterhouseCoopers navnet refererer til individuelle medlemsfirmaer tilknyttet den verdensomspennende Pricewater h ou s e C o op e r s o r g a n i s a s j o n e n M e d l e m m e r a v D e n n o r s k e R e v i s o r f o r e n i n g F o r e t a k s r e g i s t e r e t : N O w w w. p w c. n o

18 S i d e O r e b a k k e n B o r e t t s l a g O R E B A K K E N B O R E T T S L A G I N F O R M A S J O N O M Å R S R E G N S K A P E T Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette i nebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. R e g n s k a p R e g n s k a p B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e A. D I S P LER. PR. M I D B. ENDRING I DISP. MIDLER : Årets resultat (se res.regnskap) Reduksjon andel anleggsm. i fellesanl Økning egenkapital i fellesanlegg T i l b a k e f ø r i n g a v a v s k r i v n i n g Fradrag kjøpesum anl.midler Fradrag for avdrag på langs. lån B. Å R E T S E N D R. I D I S P. M I D 1 L 649 E R C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER : O m l ø p s m i d l e r K o r t s i k t i g g j e l d C. D I S P O N I B L E M I D L E R P R

19 S i d e O r e b a k k e n B o r e t t s l a g O R E B A K K E N B O R E T T S L A G R E S U L T A T R E G N S K A P R e g n s k a p R e g n s k a p B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e D R I F T S I N N T E K T E R : Innkrevde felleskostnader Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar A v s k r i inger v n Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Kommunale avgifter Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N A D E R D R I F T S R E S U L T A T : F I N AN S I N N T E K T E R / -K O S T N A D E R : Finansinntekter Finanskostnader R E S. F I N AN S I N N T. / -K O S T N A D E R Å R S R E S U L T A T O v e r f ø r i n g e r : Til opptjent egenkapital

20 S i d e O r e b a k k e n B o r e t t s l a g B A L A N S E E I E N D E L E R N o t e A N L E G G S M I D L E R Bygninger T o m t Andel egenkapital i fellesanlegg Andel anleggsmidler i fellesanlegg Varige driftsmidler S U M A N L E G G S M I D L E R O M L Ø P S M I D L E R Kundefordringer K o r t s i k t i ringer g e f o r d D r i f t s k o n t o i O B O S Innestående bank Sparekonto i OBOS A n d e l o m l ø p s m i d l e r i f e l l e s a n l e g g S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M E I E N D E R L E E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Innskutt egenkapital 429 * Opptjent egenkapital S U M E G E N K A P I T A L G J E L D L A N G S I K T I G G J E L D Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd Annen langsiktig gjeld S U M L A N G S I K T I G G J E L D K O R T S I K T I G G J E L D Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Påløpne renter Påløpne avdrag Andel kortsiktig gjeld i fellesanlegg Annen kortsiktig gjeld S U M K O R T S I K T I G G J E L D S U M E G E N K A P I T A L O G G J E L D P a n t s t i l l e l s e

21 S i d e O r e b a k k e n B o r e t t s l a g OSLO / Styret i Orebakken borettslag Rune Fjørtoft /s/ Jon Magne Nielsen /s / Henrik D Finsrud /s/ Berit Bjarke Nortvedt /s/ Mikkel Hovden Aas /s/ N O T E 1 : R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. Andel anleggsmidler, omløpsmidler og kortsiktig gjeld i fellesanlegg er omklassifisert til andel egenkapital i fellesanlegg. N O T E 2 : I N N K R E V D E O F S T E L N A L D E S R K Felleskostnader Lokaler, Vestre Aker, Bamsehagen S U M I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R A N D R E L E I E I N N T E K T E R P a r k e r i n g s l e i e Lokaler S U M I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R N O T E 3 : A N D R E I N N T E K T E R Innbetalt til trimrom Refusjon Bamsehagen Barnehage Refusjon utlegg fra beboer IF S k a d e f o r s i k r i n g, f o r s i k r i n g s o p p g j ø r Salg av portåpnere, nøkler m.m S U M A N D R E I N N T E K T E R N O T E 4 : P E R S O N A L K O S T N A D E R Ordinær lønn, fast ansatte O v e r t i d Påløpne feriepenger A r b e i d s g i v e r a v g i f t Pensjonskostnader A F P - pensjon Y r k e s s k a d e f o r s i k r i n g S U M P E R S O N A L K O S T N A D E R Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 1,5 årsverk i selskapet. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov.

22 S i d e O r e b a k k e n B o r e t t s l a g N O T E 5 : S T Y R E H O N O R A R Honorar til styret gjelder for perioden 2008/2009, og er på kr ,- N O T E : 6 R E V I S J O N S H O N O R A R Revisjonshonoraret er på kr ,- og er i sin helhet knyttet til revisjon. N O T E : 7 K O N S U L E N T H O N O R A R O B O S, j u r i d i s k b i s t a n d O B O S, l i k v i d i t e ts r a p p o r t OBOS Prosjekt AS, bistand vedrørende radon -637 Radonlab, sporfilm, analyse, målerapport Norconsult, 3. partsvurdering p-hus Haavind Vislie AS, møteleder generalforsamling S U M K O N S U L E N T H O N O R A R N O T E 8 : D R I F T O G V E D L I K E H O L D OBOS Prosjekt, heisbistand, taknedløp, garasje m.m Moderne Byggfornyelse, oppussing f e l l e s l o k a l e r K r i s t i a n O l i m b A S, t a k n e d l ø p Låsgruppen, adgangskontroll S U M S T Ø R R E B Y G N I N G S M E S S I G E V E D L I K E H O L D Drift/vedlikehold bygninger D r i f t / v e d l i k e h o l d V V S D r i ft/vedlikehold elektro Drift /vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold fellesanlegg Drift/vedlikehold heisanlegg D r i f t / v e d l i k e h o l d b r a n n s i k r i n g Drift/vedlikehold garasjeanlegg Kostnader leiligheter, lokaler Egenandel forsikring S U M D R I F T O G V E D L I K E H O L D Styret mener gjennomført vedlikehold er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. N O T E 9 : K O M M U N A I L F E T E R A V G Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift S U M K O M M U N A L E A V G I F T E R

23 S i d e O r e b a k k e n B o r e t t s l a g N O T E 1 0 : E N E R G I / F Y R I N G Elektrisk energi S U M E N E R G I / F Y R I N G N O T E 1 1: A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R L o k a l l e i e Container Skadedyrkontroll D i v e r s e l e i e k o s t n a d e r / l e a s i n g Verktøy og redskaper Driftsmateriell Renhold ved firmaer Andre fremmede tjenester, vesentlig vaktmestertjeneste Kontor- og datarekvisita Kopieringsmateriell -31 T r y k k s a k e r Aviser, tidsskrifter, faglitteratur Møter, kurs, oppdateringer mv -990 Andre kostnader tillit s v a l g t e Andre kontorkostnader Telefon/bredbånd Porto Drivstoff biler, maskiner osv V e d l i k e h o l d b i l e r / m a s k i n e r o s v Bank- og kortgebyr Velferdskostnader S U M A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R N O T E 1 2 : F I N A N S I N N T E K T E R Renter av driftskonto i OBOS Renter av sparekonto i OBOS Andre renteinntekter, DnB NOR 14 S U M F I N A N S I N N T E K T E R N O T E 1 3 : N S F K I O S N T A N A D E R Renter lån i OBOS Renter lån i Terra Boligkreditt AS Renter leverandørgjeld -59 Andre rentekostnader, termingebyr og fellesobligasjon S U M F I N A N S K O S T N A D E R

24 S i d e O r e b a k k e n B o r e t t s l a g N O T E 1 4 : N I N B G Y E G R K o s t p r i s /B o k fø r t verdi S U M B Y G N I N G E R Tomten ble kjøpt i 1986, G.nr. / b.nr Bygningene er ikke avskrevet, styret har i stedet vurdert om tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jfr. note om drift og vedlikehold. N O T E 1 5 : V A R I G E D R I F T S M I D L E R Feiemaskin nr 3 Tilgang A v s k r e v e t t i d l i g e r e G r e s s k l i p p e r n r. 2 Tilgang A v s k r e v e t t i d l i g e r e K o p i e r i n g s m a s k i n Tilgang A v s k r e v e t t i d l i g e r e Løvsuger Tilgang Tilgang A v s k r e v e t t i d l i g e r e Sandstrøer Tilgang A v s k r e v e t t i d l i g e r e S n ø f reser nr. 2 Tilgang A v s k r e v e t t i d l i g e r e A v s k r e v e t i å r Traktor nr. 2 Tilgang A v s k r e v e t t i d l i g e r e Garasjeanlegg Tilgang Inventar Tilgang A v s k r e v e t i å r K o r r S U M V A R I G E D R I F T S M I D L E R S U M Å R E T S A V S K R I V N I N G E R

25 S i d e O r e b a k k e n B o r e t t s l a g N O T E 1 6 : K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Andre forskudd SU M K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Posten "Andre forskudd" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2010, med motpost i leverandørgjeld. Kostnadsføring og utbetaling vil skje i N O T E 1 7 : P - A O N G T E G J E L D S B R E V L Å N O B O S Lånet er et serielån med flytende rente. Renter : 3,45 %, løpetid 15 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år T e r r a B o l i g k r e d i t t A S Lånet er et serielån med flytende rente. Renter : 3,10 %, løpetid 6 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere 0 Nedbetalt i år S U M P A N T - E O G G J E L D S B R E V L Å N N O T E 1 8 : B O R E T T S I N N S K U D D Opprinnelig S U M B O R E T T S I N N S K U D D N O T E 1 9 : A N N E N L A N G S I K T I G G J E L D Depositum leiligheter S U M A N N E N L A N G S I K T I G G J E L D N O T E 2 0 : S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R F o r s k u d d s t r e k k S k y l ig d arbeidsgiveravgift S U M S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R N O T E 2 1 : A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D Feriepenger Midlertidig deposita -300 S U M A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D N O T E 2 2 : P A N T S T I L L E L S E Av anleggets bokførte gjeld er kr sikret ved pant. Eiendommer som er stillet som sikkerhet hadde pr en bokført verdi på kr

26 S i d e O r e b a k k e n B o r e t t s l a g F O R S L A G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G E N A ) N yt t p a r k e r i n g s h u s e l l e r r e h a b i l i t e r i n g a v e k s i s t e r e n d e p a r k er i n g s h u s 1. I n n l e d n i n g 1. 1 Bakgrunn Hø s t e n f i k k s t y r e t g j e n n om f ør t om f a t t e n d e a n a l y s e r a v k v a l i t et en p å b e t o n g d e k k e n e o g b e t o n g s ø y l e n e i p a h r us k e r t. i U n g d s e r s ø k e l ne s e v i s t e a t b e t o n g e n u n d e r s t ø p e a s f a l t e n i p ar k e r i n g s h u s et h a r k l o r i d i ni t i e r t e k o r r o s j s s o k n a d e r ( t v e r r s n i t t r e d uk s j o n e r ) p å a l l e d e un d e r s ø k t e s t e d e n e. K l o r i d e n e s t am m e r f r a t i n e s a l t e r ( v e i s a l t ) s om b i l e n e d r a r m e d s e g i n n. K o r r o s j o n b et y r a t d et s k j e r e n o p pl ø s n i n g a v m et a l l ( a rm e r i n g e n i ) be t o n g e n g j e n n o m e n k j e m i s k r e a k s j o n. H a v r i a l s l e l l m e n a n t i l d j e r n a r k a n p m a n s i at a r m e r i n g e n r us t e r. P a rk e r i n g s h us e ts b æ r e e v n e r e d u s e r e s o v e r t i d s o m f ø l g e a v s l i k k o r r o s j o n. På s l u t t e n a -t v a l 1 l et 9 9 b 0 l e d e t l ag t s t ø p e as f a l t p åd e t r e ø v e r s t e d ek k e n e i parkeringshuset for å beskytte armeringen g e n m ot i s a l beton t h o l di g v a n n o g d e rm e d m ot v i d e r e k o r r o s j o n. Fø r s t ø p e as f a l t b l e p å f ø rt h a d d e d ek k e n e v æ r t u t s a t t f o r v e i s a l t siden parkeringshuset ble oppført. Erfaringer fra -h u s ha tilsvarende r v i s t a t p s t ø p e as f a l t i k k e s t o p p e r a l l e r e d e på g å e n d e k o r r o s j o n e na v a rm e r i n ge n. S t y r e t v a r s l e t i I n f o rm as j o ns b r e v n r. 2 / ( uk e 4 ) om r es u l t at e n e f ra u n d e r s ø k e l s e n e a v p a rk e r i n g s h us e t. S t y r e t s k i s s e r t e t r e m ul i g e a l t e r n a t i v e r f o r p a r k e r i n g s h u s et. 1. R e h a b i l i g t e a r v i n e k s i s t e r -h e n u d s e p 2. B y g g e n y t -h t u s p 3. By g g e n y t -hus t p kombinert med nye leiligheter Ti l g e n e r a l f o rs am l i n g e n i m ed d e l t e s t y r e t at e n i k k ev i l l e a n b e f al e a l t e r n a t i v 3. S e p u n k t 5. 8 i f j o r å r e t s å r s b e r e t n i ng f o r s t y r e t s b e g r u n n e l s e f o r d e t t e. E n s t å r d e rm e d igjen med alternativ 1 og 2.Selv om rehabilite r i n g k a n g i e n t i l f r e d s s t i l l e n d e l øs n i n g f o r m a n g e å r f r em o v e r h a r s t y r e t l a g t n e d m y e a r b e i d i åv u r d e r e o g å u t r e d eom e t n y t t p a r k e r i n gs h u s e r d e n b es t e l øs n i n g e n p å b å d e k o r t o g l a n g s i k t. I d e n n e u t r e d n i n g e n e r d e t o g s å v u r d e r t o m e t s h us n y t k u t n n e p t a i r l f ø k r e r s i n o n e g n s h u t i l l e g gs f u nk s j o n e r s om f. ek s. b o d er, h e i s, f l e r e p a rk e r i n g s p l as s e r, s t ør r e p a r k e r i n g s p l as s e r o g e t p a r k e r i n g s h u s i t r e et a s j e r s l i k a t d e t b l i r m i nd r e d o m i n e r e n d e Fakta om dagens parkeringshus Dagens parkeringshus er 36 år gammelt. D e t h a r e n k a p as i t e t p å 4 14 p l a s s e r. T o a v d i s s e p l as s e n e e r i b o r e t t s l a g e t s e i e, d v s. d e t e r a n d e l s e i e r e s om h a r p l a s s i p a r k e r i n g s h u s et. D e t e r a n d e l s e i e r e i b o r e t t s l a g e t. A l t s å e r d e t 17 a n d e l s e i e r e s o m i k k e h a r p a r k e r i n g s p l a s s r i n gs d a h g u e s n. s P a r p k a e r i k n gs e h u s e t h a r f i r e

27 S i d e O r e b a k k e n B o r e t t s l a g e t a s j e r. P l a s s e n i p a r k e r i n gs h u s et f ø l g e r l e i l i g h e t e n o g k a n i k k e s e l g es s e p a r a t, m e n d e n k a n l ei e s u t. I n e d e r s t e e t as j e i p a rk e r i n g s h us e t e r c a. h a l v e a r e a l et t i l f l u k t s r om. D e t t e e r e t p r i v a t tilfluktsrom og det er e bor t t s l a g e t s o m e i e r s om e r a ns v a r l i g f o r v e d l i k e h o l d e t. F r a S i v i l f o rs v a r e t, s om h a r a ns v a r f o r å f ø r e t i l s y n m e d o g f o r v a l t e o f f e n t l i g e o g p r i v a t e t i l f l u k t s r om, h a r v i f åt t b e s k j e d om a t d e t s k a l m y e t i l f o r å f r i g j ø r e e k s i s t e r e n d e t i l f l u k t s r o m rm t i å l ( f o r a v n å d r d e l t f i l o f l e r e p a rk e r i n g s p l as s e r ). D er s om d et b y g g e s n y t t p a r k e r i n gs h u s v i l d eti k k eb l i s t i l t k r a v om at d e t s k a l i n n r e d e s t i l f l u k t s r om i n y t t p a r k e r i n g s h u s, d vs. b o r e t t s l a g e t f r i r s e g d a f r a v e d l i k e h o l d s a ns v a r e t o g d e t g i r r om f o r f l e r e r i p n a g r s p k l as s e r. B o r e t t s l a g e t h a r 7 0 ut e n d ø r s p l a s s e r s om l e i es ut t i l b e b o e r e, f o r t r i n ns v i s t i l d e m e d t o b i l e r. D e s i s t e å r e n e h a r d e t v æ r t v e n t e l i s t e f o r l e i e a v p a r k e r i n gs pl a s s u t e n d ø rs. Det er 57 gjesteparkeringsplasser utendørs. Det er stadig vekk o b l e pr m e r f o r g j e s t e n e v å r e å f i n n e p a r k e r i n g s pl a s s, s æ r l i g p å k v e l d e r o g i h e l g e r. D e t t e s k y l d e s t i l e n v i s s g r a d l i b e r a l e p a r k e r i n g s b es t em m e l s e r f o r e g n e b e b o e r e o g s t y r e t s d i s p e n s a s j o n e r t i l b e b o e r e m e d t o b i l e r t i l å p a r k e r e p å g j e s t e f u l l t p å ut l e i e p l a s s e n e B o r e t t s l a g e t s ø k o no m i O r e b a k k e n b o r e t t s l a g h a r i a l l e å r h a t t e n g o d øk o n om i, s am t i d i g s om d e t e r g j e n n o m f ø r t n ø d v e n d i g e r e h a b i - o l g i v t e e d r l i k e n h g o s l d s p r os j e k t e r. D e s i s t e å r e n e h a r b o r e t t s l a g e t s k o s t n a d e r v æ r t e k t e l n a e v s e r l v e om e n d n e t e i r n g n j e n n om f ø rt m a n g e v e d l i k e h o - l o d g s o p p g r a d er i n g s a r b e i d e r. D e n øk o n om i s k e s i t u a s j o n e n i d a g m å b e t e g n es s om s væ r t g u ns t i g. V e d u t g a n g e n a v h a d d e b o r e t t s l a g e t c a. 8, 3 millioner kroner på bok.denne summen forventes å stige a. 1 0 m til i l l v e d c u t g a n g e n a v i n n e v æ r e n d e å r. B o r e t t s l a g e t h a r o g s å s v æ r t l a v f el l e s g j e l d, b å d e m å l t i k r o n e r o g s om a n d e l a v l e i l i g h e t e n s v e r d i. -r o m E s n l e t i l i y g p h i et s h k a d d 3 e v e d i n n g a n g e n t i l å r e t e n f e l l e s g j e l d p å c a k r o n e r. e t e F n o e r l i g f g e i r r f e l r l es o m g j s e l d e i n l p å i c g a h k r o n e r. F e l l es g j e l d e n s om a n d e l a v l e i l i g h e t e ns v e r d i k a n s t o r t s e t t a ns l å s t i l u n d e r 1 p r o s e n t. B o r e t t s l a g e t s t å r d e r f o r g o d t r us t e t t i l å t a o p p n y e f e l l e s l å n f o r å f i n a n s i e r e s t ø r r e p r o s j ek t e r. A v k j e n t e s v t e d ø l r i k r e e h o l ds b e h ov i å r e n e f r em o v e r e r d e t k u n r e h ab i l i t e r i n g a v b a l k o n g e r s om a nt a s å h a e n s t ø r re ø k o n om i s k k o ns e k v e ns f o r b o r e t t s l a g et. K o s t n a d e r t i l r e h a b i l i t e r i n g a v b a l k o n g e n e l i g g e r i n n e i e s t i m at e n e f o r f r em t i d i g f e l l e s g j e l d o g f e l l e s k o s l t e n i e a ) d s e om r ( p h r e u s e nt e r e s h e r. U t o v e r b a l k o n g e n e ( o g s e l vs a g t p a r k e r i n g s h u s et )k a n i k k e s t y r e t s e a t d e t v i l k om m e s t ø r r e k os t n a d e r f o r b o r e t t s l a g et t i l r e h a b i l i t e r i n g o g v e d l i k e h o l d i m an g e å r f r em o v e r. Se i denne forbindelseogså punkt for gjennomfør t e v e d l i k e h - o l g d s r e h a b i l i t e r i n g s p r o s j e k t e r d e s i s t e år e n e o g p u n k t f o r v e d l i k e h o l ds b e h o s v om styret har identifiserti årene som kommer Rehabilitering er alternativet til nybygg Skal parkeringshuset brukes videre slik det står i dag, er det e t s styr p l i k t å g j e n n o m f ø r e p åk r e v d s i k k e r h e t s m e s s i g v e d l i k e h o l d. R e h a b i l i t e r i n g s al t e r n a t i v e t e r

28 S i d e O r e b a k k e n B o r e t t s l a g s å l e d e s i k k e g j e n s t a n d f o r a v s t em n i n g p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n, m e n b l i r r e s ul t a t et hvis beboerne stemmer nei til nytt parkeringshus. D e t e r s å l e d e s m e r k o s t d n å a b d y e g n g e v e t n y t t p a rk e r i n g s h us f r em f o r å r e h a b i l i t e r e d e t g am l e a n d e l s e i e r ne i n v i t e r e s t i l å v u r d e r e n å r e n s k a l t a s t i l l i n g t i l om d e t ø ns k es et n y t t p a rk e r i n g s h us el l e r om d et ek s i s t e r e n d e s k a l r e h a b i l i t e r e s Leiligheter som ikke har plass s h u s e t i i parkering d a g I b o r e t t s l a g et e r d et 1 7 l e i l i g h e t e r s o m i k k e h a r p a r k e r i n gs p l a s s i d a ge n s p a r k e r i n g s h u s. M e d b y g g i n g a v n y t t p a r k e r i n gs h us l i g g e r d e t i f o r s l a g e t a t d i s s e l e i l i g h e t e n e v i l f å t i l d e l t e n p a r k e r i n g s p l a s s i d e t n y e p a r k e r i d i n s s g e s h l e u i s l i e g t h. et e n A e n d e l s e i e r k a n i k k e m ot s e t t e s e g å f å e n s l i k p a r k e r i n g s p l as s o g v i l d e rm e d v æ re m e d å d e k k e i n v e s t e r i - n o g s f r e m t i d i g e - og d r v i e d f l t i k s e h o l ds k os t n a d e r f o r d e t n y e p a r k e r i n g s h u s e t. I f o r s l a g e t o m n y b y g g l i g g e r d e t g a s t h u s f et e l l e s g j e l ø k e r m e d l i k e m y e m ål t i k r o n e r f or a l l e l e i l i g h e t e r i b o r e t t s l a g et. L e i l i g h e t e r s om i k k e h a r p a r k e r i n gs p l a s s i d a g e ns p a r k e r i n gs h u s h a r l a v e r e f e l l e s k os t n a d e r ( h u s l e i e ) e n n s am m e nl i g n b a r e l e i l i g h et e r i b o r et t s l a ge t. N å r di s s e l e i l i g h e t e n e t t m e e a d l t e r d n e a t i v e t f å r t i l d e l t e n p a r k e r i n gs p l a s s i p a rk e r i n g s h u s e t e r d e t r i m e l i g a t d e r e s m å n e d l i g e f e l l e s k os t n a d e r j u s t e r e s t i l s am m e n i vå s om s am m e nl i g n b a r e l e i l i g h et e r s om ha r p a r k e r i n g s p l as s f r a f ø r. D e t t e l ø s e s v e d a t d i s s e l e i l i r g i n h gs e t h e u n s e t i l l f e g å g r s om e t i l s p v a r e k r e d i f f e r a n s e n m e l l om l i k e l e i l i g h e t e r m e d o g ut e n p a r k e r i n gs p l a s s i p a rk e r i n g s h us e t. E t s l i k t p a r k e r i n g s h us t i l l e g g v i l p. t. u t g j ø r e m e l l om o g k r o n e r p r m å n e d. D e n s å k a l t e h u s l e i e b r ø k e n, s o m a n g i r h v o r m e y l e s d k e a n l e b n e k t e a l t e a - a v o n g d r i f t s v e d l i k e h o l d s k o s t n a d e n e i e t b o r e t t s l a g e n d r e si k k es om f ø l g e a v d e t t e. V e d r e h a b i l i t e r i n g v i l k a p a s i t e t e n i p a r k e r i n g s h u s et i k k e øk e, o g d e 17 l e i l i g h e t e n e u t e n p l a s s i p a r k e r i n g s h u s e t v i l f o r b l i u t e n i n n. e E n d n ø j r u s r i d i p s a k r k e r i n g s p l a s s b e t e n k n i n g s om s t y r e t h a r f å t t ut a rb e i d e t a v a d v o k a t i O B OS k o nk l u de r e r m e d a t kostnader til r e h a b i l i t a e v r n i y t t n p g a r k e r i n g s h u s i d e n n e s t ø r r e l s es or d e n e n i k k e k a n p å l e g g e s a n d e l s ei e r e s om i k k e h ar n o e n n y t t e a v t i l t a k et. D e t v i s es i d e n n e sa m m e n h e n g t i l b u r e t s l a -1 g s 9 l ( 1 o ) v 1. a I r e h a 5 b i l i t e r i n gs a l t e r n a t i ve t v i l s å l e d es k o s t n a d e n e b l i f o r d e l t p å d e an d e l e n e s om a l l e r e d e h a r p a rk e r i n g s p l a s s i p a r k e r i n g s h u s et Midlertidig parkering E n t e n p a r k e r i n g s h u s e t s k a l r e h a b i l i g t e s r n e y s t t m e å l ut l f or e r d r i n d g e t n i b y g f o r h o l d t i l m i d l e r t i d i g p a r k e r i n g l ø s e s. V i h a r a v t a l t m e d V ok s e n s k ol e a t d e r e s p a r k e r i n g s p l as s e r p å v e i e n n e d f r a R em a k a n b e n y t t e s p å e t t e rm i d d ag, k v e l d o g n a t t e s t i d. D e t k a n o g s å v æ r e ak t ue l t å s p ø r r e V ok s e n k i rk e om d e r esp l as s e r k a n b e n y t t e s. E n k om m e r d e s s v e r r e l i k e v e l i k k e ut e n om at b i l e r o g s å m å p l a s s e r es i n n e p å b o o m r å d e t i - e b l y l g e g r r e h a b i l i t e r i n g s p e r i o d e n. D e t t e b e t y r o gs å a t n o e n grøntarealer må tas i bruk til dette. 1 data.no/all/h l h t m l -1 # 9 5

29 S i d e O r e b a k k e n B o r e t t s l a g D e t v i l d a b l i l a g t a v g j ø r e n d e v e k t p å a t d s e k t a l væ r e g o d f r e m ko m m e l i g h e t fo r utrykningskjøretøyer og høy sikkerhet for barna og skjerming av lekearealer. Det vil også bli lagt ut midlertidige fartshindre for å sikre lav fart inne på boområdet. V e d r e h a b i l i t e r i n g h a r v i f å t t o p p h l u y s s et t k a n t r e p h a r b i k l e i t r e r i e n s g e s t as j e f o r e t a s j e, e l l e r h a l v e e t as j e p l a n a v g an g e n. D e t t e v i l g i e n k o r t e r e p e r i o de m e d m i d l e r t i d i g p a r k e r i n g. V e d b y g g i n g a v n y t t p a r k e r i n g s h us v i l e n o gs å t i l s t r e b e a t p l a n e n e t a s i b r u k e t t e r h v e r t s o m d e e r r i k k e f a e vk r d l a i r t g. e, m e n d e t t e e E t k a r t h v o r d e t e r a vm e r k et h v o r b i l e r k a n p a r k e r e s i n n e p å b o om r å d e t s om s i k r e r f o r s v a r l i g f r em k om m e l i g h e t f o r u t ry k n i n g s k j ø r e t ø y e r o g s om t a r h e ns y n t i l b a r n a v i l b l i u t a r b e i d e t Styrets vurderinger S t y r e t e r d e l t i s y n e t p l å a g e o t m s k a b l o b r y e g t g t e s n y t t p a r k e r i n gs h u s h u s. S t y r e t s flertall s o mb es t å r a v s t y r e l e d e r R u n e F j ø r t of t, n es t l e d e r H e n r i k D. Fi n s r u d o g styremedlem Berit Nortvedt mener borettslaget bør bygge et nytt. parkeringshus Styrets mindretall som består av Jon Magne n o g Nielse M i k k e l H o v de n A s m e n e r d e t eksisterende parkeringshuset bør rehabiliteres. I k a p i t t e l 2 o g 3 r e d e g j ø r e s f o r h e r d u e n d e t r o k o s a t l n a t d e s r a n s a l t a g i. v I k e a n p e i t t e l 4 f o r e t as d e t e n s am m e n l i g n i n g a v e s t i m e r t e v i r k n i n g e r f o r f e l l e s gj e l de n o g f e l l e s k os tn a d e n e ( h us l e i e n ) v e d de t o a l t e r n a t i v e n e. 2. F o r s l a g o m å b y g g e n y t t p a r k e r i n g s h u s S t y r e t s flertall, s t y r e l e d e r R u n e Fj ø r t o f t, n es t l e d e r H e n r i k D. F i n s r u d o g s t y r em e d l em B e r i t N o rt v e d t m e n e r b o r e t t s l a g e t b ø r b y g g e e t n y t t p a rk e r i n g s h us. V i m e n e r et n y t t o g m o d e r n e p a r k e r i n gs h u s e r d e n b e s t e l øs n i n g e n f o r b o r e t t s l a g e t bå d e p å k o r t o g l a n g s i k t. D et v i l s i b å d e f o r d e s om b o r h e r i d a g o g f o r d e s om s k al b o h e r i f r em t i d e n. Borettslaget står nå foran en gylden anledning til å sørge at borettslaget får et nyt t o g m o d e r n e p a rk e r i n g s h us m e d p l as s t i l a l l e b e b o e r n e, s am t i d i g s om d et g i r os s f l e r e p a r k e r i n g s p l as s e r ut e n d ø r s s om k a n d i s p o n e r e s a v o s s s e l v e l l e r v å r e g j e s t e r. D et k a n v æ r e å r t i l n es t e g a n g bo r e t t s l a g et f å r d e n n e m ul i g h e t e n Hvorfor velge nyt parkeringshus? F l e r e p a r k e r i n g s p l a s s e r i n n e I e t n y t t p a r k e r i n gs h u s v i l e n f å 2 0 n y e p l a s s e r i n n e n d ø r s. D e t t e v i l b i d r a t i l a at l l e l e i l i g h e t e n e i b o r e t t s l a g et e n e g e n p a r k e r i n g s p l as s i p a rk e r i n g s h us e t. I d a g e r d e t 1 7 l e i l i g h e t e r s o m i k k e a rk h e a r i n g s p h l us a s e s t. V i m e p n e r d e t t e h a r en v e r d i i k k e b a r e f o r d e s om f å r p l as s, m e n o gs å f o r ø v r i g e a n d e l s e i e r e v e d a t d e t f r i g j ø r e s p ot e n s i e l t 1 7 p l a s s e r u t e n d ø rs. F o r b o r e t t s l ag e t s om h e l h et h a r d et o gs å e n v er d i a t a l l e l e i l i g h e t e n e h a r p a r k e r i n d g ø s r s p. l a s s i n n e

30 S i d e O r e b a k k e n B o r e t t s l a g F l e r e p a r k e r i n g s p l a s s e r u t e E t t e r v å r v u r d e r i n g h a r b o r e t t s l a g et b e h o v f o r f l e r e p a rk e r i n g s p l as s e r e n n d e t v i h a r i d a g. D e t e r g r u n n t i l å t r o at u t v i k l i n g e n v i l g å i r e t n i n g a v at f l e r e o g f l e r e h u s h o l d n i n g e r v i l h a f l e r e bi l e r. F r e m v ek s t e n a e v l bi l e r v i l bi d r a t i l d e t t e. E n e l b i l a n s k af f es g j e r n e i t i l l e g g t i l d e n b i l e n m a n a l l e r e d e h a r. I f o rs l a g e t f o r es l å s d e t d e r f o r o gs å a t d et b l i r p a r k e r i n g p å t ak e t t i l d e t n y e p a r k e r i n g s h u s et. T ak e t v i l h a e n k a p a s i t et p å i n n t i l b i l e r p å t ak e t, m e d n e t l e g g e s o p p t i l l a v e r e u t n y t t e l s es g r a d e n n d e t t e f o r å g i p l as s t i l b us k e r o g g rø n t a r e a l e r m el l om b i l o p p s t i l l i n g s p l as s e n e. D et v i l k u n n e b l i om l a g 7 0 p a r k e r i n gs p l a s s e r p å t a k e t. D e t ø k t e a n t a l l p a r k e r i n g s p l a s s e r u t e n d ø r s g i r r o m e r, f m o e r n d f i l s s e r e g j e s t e p l p l a s s e n e k a n o g s å l e i es u t t i l b e b oe r e m e d f l e r e b i l e r. H v i s d e t e r r o m f o r d e t k a n plassene også leies ut til beboere som har tilhengere S ø y l e f r i p a r k e r i n g, m e r o v e r s i k t l i g N y b y g g e t s o m f o r e s l å s h e r v i l g j ø r e d e t e n r k l er e i n r g e s p l å a s s p e a n r e k e r e f o r d i i k k e v i l h a s ø y l e r i f o r k a nt a v p l as s e n s l i k d e t e r i d a g e ns p a r k e r i n gs hu S s. e b i l d e b ak i innkallingen for å se hvordan den søylefrie løsningen ser ut Fjerning av indre betongvegger mellom parkeringsplasser B e t o n g v e g g e n e s o m s k i o l g l t o e r p l a s t s o e r i n nt i l l a n g v e g g e n m o t s ør b l i r b o r t e v e d n y b y g g. D e t t e g j e l d e r f o r 5 2 l e i l i g he t e r, o g v i l b e d r e p a r k e r i n gs f o r h o l d e n e b e t r a k t el i g f o r d i s s e. Fj e r n i n g a v i n d r e b e t o n gv e g g e r v i l o g s å væ r e e t g o d e f o r e n k e l t e a n d r e p a r k e r i n g s p l a s s e r s o m delen e r av i parkeringshuset d e n der det er tilfluktsrom. F o r d e 5 2 l e i l i g h e t e n e s om h a r p a rk e r i n g i n n t i l v e g g e n m o t s ø r v i l d en s ø y l ef r i e l ø s n i n g e n bl i s æ r l i g m e r k b a r s i d e n b e t o n g v e g g e n e s om s k i l l e r t o o g t o p l a s s e r b l i r b o r t e. D e t t e g j e l d e r o g s å e n k e l t e an d r ep a r k e r i n g s p l as s e r s om e r i de n d e l e n a v parkeringshuset der det er tilfluktsrom D e t e s t e t i s k e b å d e u t v e n d i g o g i n n v e n d i g P a r k e r i n g s h us e t e r d e t f ø r s t e s om m ø t e r e n d e r s om e n b es øk e r os s m e d b i l. E t n y t t m o d e r n e p a r k e r i n g s h u s v i l g j ø r e a n k r o e m, s am t e t i n d i g t s r om i v d e l t v i l g e l ø f t e h e l e o m r å d e t. S r e b ak b i i l n nk d e a l l i n g e n s om v i s e r h v o r d a n e t n yt t p a r k e r i n g s h u s v i l k u n n e f r em s t å f r a u t s i d e n. I n n v e n d i g v i l d e n s ø y l e f r i e k o n s t r u k s j o n e n g i et l ys e r e, et m e r l uf t i g og e t m e r oversiktlig parkeringshus,og dermed et hyggeligere parkeringshus å ferdes i L e t t e r e a d k o m s t o g ø k t s i k k e r h e t ; t r a p p e t å r n o g h e i s I e t n y t t p a r k e r i n gs h u s v i l d et b l i t o u t v e n d i g e t r a p p e t å r n p å h v e r k o rt e n d e a v b y g g e t. D e t t e ø k e r a n t a l l u t g a n g e r o g l e g g e r t i m l e l l r om e t b t o e l i g f o g o r a t a v s t a n d e n p a r k e r i n g s p l as s b l i r n o e k o r t e r e. To t r a p p e t å r n g i r o gs å b e d r e r øm n i n g s v e i e r o g d e r m e d ø k t s i k k e r h e t, o g e r d e r f o r o g s å e t k r a v t i l n y b y g g a v d e n n e t y p e n.i t i l l e g g v i l inn- og utkjøringsportene for bilene også være adkomst for gående.

31 S i d e O r e b a k k e n B o r e t t s l a g D e t t as o gs å s i k t e p å h e i s i t i l k n yt n i n g t i l d e t e n t e r a p p e t å r n et, m e n de t t e e r i k k e l a g t inn i kostnadsbildet under e l l e r i t e. g D n i e n n g e n k e os t n a d e n a n s l ås t i l c a. 1 m i l l i o n k r o n e r. F o r d e l i n g e n a v p a r k e r i n g s p l a s s e r i d a g e n s p a r k e r i n t g e s r h ul u o s g i s e k r p å m a n g e f o r d i l e i l i g h e t e r l e n gs t u n n a p a r k e r i n g s h u s e t h a r p l as s e r i d e n e d e r s t e e t a s j e n e. S am t i d i g e r d et f l e r e l e i l i g h e t e r m ed p l a s s e r i f j e r d e et a s j e s om v i l h a k o r t e r e v e i t i l b o l i g e n o m e n h a d d e p a r k e r i n g s p l a s s i f ø r s t e e l l y t e t r a n d r e e t a s j e. parkeringshus ligger det i dette forslaget at parkeringsplassene fordeles mer logisk. I d e t o n e d e r s t e p l a n e n e e r d e t i da g v e n t i l a s j o n s k a n a l e r s om d el s e r t i l h i n d e r f o r parkering, særlig for større biler. I nytt bygg blir ventilasjonen plassert m ellom s t øt t e v e g g m o t s ø r o g s e l v e p a r k er i n g s h u s m o d ul e n e. V e n t i l a s j o ns k a n a l e n e v i l d a ikke være til hinder for parkering på disse planene Ansvar for tilfluktsrom faller bort V e d b y g g i n g a v n y t t p a r k e r i n g s h u s v i l k r a v o m t i l f l u k t s r o m f a l l borettslagets ansvar for å vedlikeholde dette Økonomisk forutsigbarhet V e d å b y g g e et n y t t p a r k e r i n gs h u s v i l e n h a s t ø r r e øk o n om i s k f o r u t s i g b a r h e t n å r d e t gjelder kostnader til fremtidig vedlikehold K o s t n a d e r v e d e t n yt t p a r k e r i n gs h u s v s. r e h a bi l i t e r i ng D e t å b y g g e e t n y t t m o d e r n e p a rk e r i n g s h u s m e d d e k v a l i t e t e n e s om f o r e s l ås h e r v i l v æ r e d y r e r e e n n å r e h a b i l i t e r e e t ek s i s t e r e n d e p a r k e r i n g s h us. D e øk o n o m i s k e k o n s ek v e n s e n e k om m e r v i t i l b ak e t i l s e n e r e i f o rs l a g e t, m e n k o rt o p ps um m e rt v i l fellesgjelden for de som har parkeringsplass i dagisolert sett øke med ca kroner dersom en skal r e h a b i l i parkeringshuset t e r e. Bygges det et n y t t p a r k e r i n g s h u s d e r d e t b l i r p a r k e r i n g s p l as s t i l a l l e a n d e l s e i e r n v e i l f e l l es g j e l d e n i s o l er t s et t øk e m e d c a kr o n e r. T i l l e g g s g j el d e n e n f å r v e d a t d e t by g g e s e t n y t t p a r k e r i n g s h us f r em f o r å r e h a b i l i t e r e b l i r a l t s å 000 c a. kroner for de som har parkeringsplass i d a g ( 9 6 p r o s e n t a v b e b o e r n e ). V i m e n e r e t n y t t p a r k e r i n g s h us m ed d e k v a l i t e t e n e s om e r b es k r e v e to v e r rettferdiggjør en slik tilleggsinvestering i denne størrelsesorden H o v e d t r e k k i f o r s l a g e t o m n y t t p a r k e r i n g s h u s D a g e n s p a r k e r i n gs h u s r i v e s o g e r s t at t es m e d e t s t å l b as e r t m o d u l b as e r t parkeringshus i fire etasjer levert av Multiparking Skandinavia AS, w w w. m u l i t p a r k. i K n a g p. a s n i o t e t e n i p a r k e r i n g s h us e t e r p å p l a s s er s om p l a n s k i s s e n e b ak i i n nk a l l i n g e n v i s e r. D e t l e g g e s i m i d l e rt i d o p p t i l 4 34 b i l o p p s t i l l i n g s p l a s s e r f o r å g j ø r e p l a s e s h u t s en i e l. D g e a t t n e g b f e e t y l r at f r e m t i a l l e a n d e l e r i b o r e t t s l a g e t f å r p l a s s i d e t n y e p a rk e r i n g s h us e t. I d a g h a r p a r k e r i n g s h u s et e n k a p as i t et p å 41 4 p l a s s e r.

32 S i d e O r e b a k k e n B o r e t t s l a g B r e d d e n p å h v e r p a r k e r i n g s pl a s s b l i r 2, 5 m e t e r s om i d a g. K j ø r e b a n e n b l i r s om i d a g, 6 m e t e r b r e d. M e r k at d et i s k i s s e r o g t e g n i n g e r i k k e e r l a g t i n n h e i s, m e n a t e n t a r sikte på at det anlegges en heis i tilknytning til ett (eller begge ) trappetårnene. M e d p l a s s e r i d et n y e p a rk e r i n g s h u s et v i l d e t væ r e f em p l as s e r m e r e n n d e t e r l e i l i g h e t e r i et. b Di o r s s e e t p t l as s l s a e g n e v i l b l i d i s p o n e r t a v b o r e t t s l ag e t b l. a. t i l p a r k e r i n g f o r t r a k t o r o g o p p b e v a r i n g a v a n n e n r e d s k a p e t t e r b e h o v. Hv i s d e t s k u l l e v æ r e p l a s s e r s om b o r e t t s l a g e t i k k e h a r b e h o v f o r k a n d i s s e l e i es ut t i l b e b o e r n e. P å d e t n y e p a r k e r i n gs h u s et b l i r d e t c a. 7 0 p a r k e r i n gs p l a s s e r p å t ak e t m e d o p p a r b e i d e d e g r ø n t a r e a l e r o g b u s k e r m e l l om b i l o p p s t i l l i n g s p l as s e n e. D e t n y e p a r k e r i n gs h u s e t s e n k es 1, 5 m et e r i g r u n n e n i f o r h o l d t i l d a ge n s parkeringshus. Høyden på parkeringshuset blir likevel om lag som i d a g. D e t t e s k y l d es at d e t i d a g e n s p a rk e r i n g s h u s e r s æ r l i g l a v t u n d e r t ak e t i n o e n a v e t as j e n e. M e d n y t t p a r k e r i n gs h u s b l i r d et f u l l h ø y d e i a l l e et a s j e n e. L e n g d e n p å p a r k e r i n g s h u s et øk es m e d c a. 2, 5 m et e r m o t ø s t, m e ns b r e d d e n b l i r o m l a g d e n s a m m e s o m a g d e n s p a rk e r i n g s h us. D e t l e g g e s d e t o p p t i l at d e t e l ek t r i s k e a n l e g g e d i m e n s j o n e r es s l i k at e l b i l e r k a n l a d e s v e d d e n e n k e l t e p l as s. E k s t r a b r e d e p a r k e r i n g s p l as s e r f o r b e v e g e l s es h em m e d e a n l e g g e s p å ut e n d ø r s p a r k e r i n g s pl a s s Nærmere om forslaget E t s t a å s l e rt b m o d u l b as e r t p a r k e r i ng s h u s f o r e s l å s f o r d i d e t t e g i r l a n gt l a v e r e i n v e s t e r i n g s k os t n a d e r e n n et n y t t p a r k e r i n g s h u s i b et o n g. A l l e s t å l e l e m e nt e n e v i l v æ r e v a r m g a l v a n i s e r t t i l p a s s - e o t g v n æ o rf r o s r h k o e l d. k V l a i rm m g a l v a n i s e r i n g a n v e n d e s f o r å b e s k y t t k o t r r e o s j m o n o ( r u s t ). I t i l e g g v i l a l l e d ek k e n e b l i p å f ø rt støpeasfalt for ytterligere beskyttelse. I t i l l e g g t i l l a v e r e b y g g e k o s t n a d e r h a r e t s t å l b as e r t m o d u l b as e r t b y gg d e n f o r d e l e n at b y g g e t i d e n e r k o r t e r e e n n f o r e t b yg g i b e t o n g. Den foreslåtte løsnin g e n g i r r om f o r å v e l g e f l e r e u l i k e f a s a d e l øs n i n ge r ( d e om r å d e n e d e r d a g e n s p a r k e r i n gs h u s h a r b r un e m e t a l l p l a t e r ). D e t k a n væ r e u l i k e f a s a d e r i s t ål, m e n o g s å i gl a s s o g t r e e l l e r e n k om bi n a s j o n. F as a d e n k a n o gs å l ys s e t t e s p å u l i k e m åt e r h v i s ø ns k e l i g. If o rs l a g e t h e r t as d e t i k k e e n d e l i g s t i l l i n g t i l v a l g a v f a s a d e. D e t t e m å e n k om m e t i l b ak e t i l o g d e tvil væ r e ak t u e l t å i n v o l v e r e b e b o e r n e o g / e l l e r B om i l j ø u t v a l g e t i d et t e. L e v e r a n d ør e n o p p l y s e r a t v a l g a v a n d r e t y p er fasadeløsninger vil ligge innenfor tilb u d e t m e d m i n d r e d e t v e l g es l ø s n i n g e r m e d spesielle glassfasader B y g g e p e r i o d e f o r n y t t p a r k e r i n g s h u s T o t a l b y g g e t i d f r a r i v i n g s t a r t e r t i l ny t t p a r k e r i n gs h u s k a n t as i b r u k e r a n s l å t t t i l 9 måneder. Byggeperioden legges fortrinnsvis fra mars til november. I d e n f o r s l åt t e l øs n i n g e n b l i r d a g e n s s t ø t t em u r f o r p a r k e r i n gs h u s et m o t s ø r b e h o l d t, m e n d e t l a g e s e n n y s t ø t t em u r i n ne n f o r d e n n e. D e t t e g j ø r a t m a n i k k e t r e n g e r å f o r e t a om f a t t e n d e g r a v e a r b e i d e r u t e n f o r p a r k e r i n gs h u s et m o t s ø r, d vs. p å d a g e n s g j e s t e p a rk e r i n g.

33 S i d e O r e b a k k e n B o r e t t s l a g M e r o m d e n f o r es l å t t e l ø s n i n g e n og n o e n b i l d e r k a n e n s e p å h e r : w w w. m u l t i p a rk i n g. n o/ v a r / s t o r a g e / or i g i n a l / m u l t i p a r k i n g _ p a rk e r i n g s h us _ b r o s j y r e. p d f 2. 5 K o s t n a d e r f o r n y t t p a r k e r i n g s h u s Styret har m ottatt tilbud fra Multiparking Skandinavia AS og Askim E n t r e p r e n ø r A S p å e t s t å l b as e r t m o d u l b a s e rt p a r k e r i ng s h u ssom beskrevet over til 8 0 m i l l i o n e r k r o n e r i n k l u d e r t m e r v e r d i a v g i f t. I d e n n e pr i s e n l i g g e r o gs å k os t n a d e r t i l r i v i ng a v e k s i s t e r e n d e p a r k e r i n g s h u s, f u n d a m e n t e r i n g e n o g s t ø t t e m r, u r e r, l a n d s e l e k t r i s k e a r b e i d e r, v e n t i l a s j o n o g r ø r a r b e i d e r.a r b e i d e n e s om A s k i m E n t r e p r e n ø r A S h a r g i t t p r i s p å v i l b l i s e n d t p å a n bu d f o å r s e om k os t n a d e n e k a n s en k e s y t t e r l i g e r e. I d e t v i d e r e h a r e n l a gt t i l g r u n n e t k o n s e r v a t i v t a n s l a g p å k os t n a d e ne t i l n t y t parkeringshus på 85 millioner kroner B e r e g n e d e v i r kn i ng e r f o r f e l l e sgj e l d e n M e d e t n y t t p a r k e r i n gs h u s v i l a l l e b e b o e r n e f å p a r k e r i n g s pl a s s i p a r k e r i n g s h u s e t. F e l l e s g j e l d e n f o r b y g g i n g a v n yt t p a r k e r i n g s h u s d e l es l i k t p å a l l e a n de l e r i b o r e t t s l a g e t s, al l e d v b o r e t t s l a g e t s a n d e l e r. V e d b y g g i n g a v e t n y t t p a r k e r i n gs h u s v i l f e l l es g j e l d e i n s o l e rt s e t t øk e m e d c a k r o n e r f o r h v e r l e i l i g h et.i k a p i t t e l e t E n ø k o n om i s k s am m e ns t i l l i n g a v d e t o a l t e r n a t i, v e n l e n g e r b a k i d o k u m e n t e t e om r e v n i s e t r a h b v a e l d l en t s o t a l e fellesgjelden er estimert til for ulike leilighetstyper p r n 0 å 1 r 3 e n o g s å t a r hensyn til eksisterende fellesgjeld og forventet fellesgjeld for balkongrehabiliteringen. E n 3-r o m s l e i l g i h e t v i l f o r e k s e m p e l c a. h a 2 4 e 7 n 0 0 f 0 e k l r o l n e r s p g r j e l d p å D e rs om e n v e l g e r r e h a b i l i t e r i n g s a l t e r n a t i v e t v i l s am m e l e i l i g h e t h a c a k r o n e r i f e l l e s g j e l d. S e l v o m f e l l e s k o s t n a d e n e ø k e r e r d e t g r u n a n r k t e r i l n h g u å s v t i l r b l o i a t e t n y t t f r e m h e v e t s o m e t p o s i n t v i e d v t s a l g e l a v e m b o e l i g i b o r e t t s l a g e t. D et e r i n g e n a u t om a t i k k i a t s al g s p r i s e n s om a n d e l s e i e r s i t t e r i g j e n m e d f a l l e r t i l s va r e n d e ø k n i n g e n i f el l e s g j el d e n. S e l v om d e t h a r v æ rt k j e n t s i d e n uk e 4 i a t felleskostnadene vil kunne øke i borettslaget e pga h. b i r l i t e r i n g a v ba l k o n g e ro g pa r k e r i n g s h u s, e l l e r b y g g i n g a v n y t t p a rk e r i n g s h use r d et l i t e s om t y d e r p å a t d et t e h a r g i t t s e g u t s l a g p å s a l gs p r i s e n e i b o r e t t s l a g e t. I m a i b l e e n f i r e r om s l e i l i g h et s o l g t for 3, 6 millioner k r o n e r k r o n e r o v e r t a k s t Beregnede virkninger for felleskostnadene ( husleien ) I k a p i t E t n e l ø k 4 o n o m i s k s a m m e n s t i l l i n g a v d e, t e o r d e a t l s at t e o r p n p a t e n i v e n e tabell som viserestimerte felleskostnade r p r f o r ul i k e l e i l i g h e t s t y p e r. M e d de forutsetningene som er l a gt i n n v i l f el l e s k os t n a d e n e ø k e m e d 3 8 p r o s e n t. I g j e n n o m s n i t t f o r a l l e l e i l i g h e t s t y p e r u t g j ø r d e t t e c a k r p r. m å n e d. E t v i k t i g p o e n g f o r s t y r em e d l em m e n e s om m e n e r d et e rf r em t i d s r et t e t å b y g g e n y t t p a r k e r i n g s h u s f r e m f o r å r e h a b i l i r at t e d r e n e e k d s e t r t a ø g k a ni m ng l e n d e t t e gi r i d e m å n e d l i g e f e l l es k os t n a d e n e ut g j ø r c a t i l k r o n e r f o r d e f l e s t e l e i l i g h e t s t y p e r.

34 S i d e O r e b a k k e n B o r e t t s l a g I t al l e n e o v e r e r d e t l a g t t i l g r u n n en r e n t e p å 4, 9 p r o s e nt. V i v i l i d e nn e s am m e n h e n g p e k e p å a t d e f a r k l e d et e m s e t n e r e a t r e n a t e k n i v t å e ø t i r N o e r g e n v e i l h o l i d e f i n s e g l a v t i m a n g e å r f r em o v e r. R e nt e n p å b o r e t t s l a g e t s l å n e r i d a g 3, 1 p r o s e n t F i n a n s i e r i n g I f o r s l a g e t l e g g e s d e t t i l g r u n n 4 0 å r s n e d b e t a l i n g s t i d f o r l å n e t t i l m e d 4 å r o g 1 0 m å n e v d e r a s g s f a r i p. e D r e i t t o e d b e i d r a r t i l at øk n i ng e n i felleskostnadene (husleien ) blir lavere enn om nedbetalingstiden er kortere. L a n g n e d b e t a l i n g s t i d p å l å n e t k a n f o r s v a r e s f o r d i b y g g e t v i l h a e n l e ve t i d s om l a n g t o v e r g å r n e d b e t a l i n g s t i d e n, s a m r e t d i e d l e i r g a v s l å o n m e t v s i t l v o æ r e n e d b e t a l t n å r større vedlikeholdsbehov melder seg Hva forslaget om nybygg ikke innebærer I I nf o rm as j o n s b r e v n r 2/ ( u k e 4 ) s k i s s e r t e s t y r e t at e n m e d et n y t t p a r k e r i n gs h u s k u n n e s e p å l ø s ni n g e r s om g a e n v e r d i u t o v e r d a g e n sp a r k e r i n gs h u s o g s om et r e h a b i l i t e r i n g s a l t e r n a t i v i k k e g i r r om f o r. D e t b l e bl. a. a n t y d e t a t s e l ve p a r k e r i n g s p l as s e n e k u n n e væ r e s t ø r r e, a t d e t bl e r om f o r gj e s t e p l a s s e r i n n e n d ø r s, a t d e t k a n l a g e s b o d i t i l k n y t n i n g t i l h v e r p a l r b i k l e r, v i a n s g k s e p l as a s s, t i l p a for biler, eget lokale for borettslagets maskinpark (traktor gressklipper ) mv. D e t b l e o gs å l ø f t e t e n t a nk e om at d e l e r a v p a r k e r i n g s h us e t k u n n e l eg g e s u n d e r b a k k e n d e r v i i d a g h a r g j e s t e p a r k e r i n g o g a t r s a n t a l l p a r f o r d e l e s p å t r e et a s j e r. A l l e d i s s e t i l l e g gs f u nk s j o n e n e e r gr u n d i g v u r d e r t a v s t y r e t o g d e t e r og s å i n n h e n t et k o s t n a d s o v e r s l a g f o r al t e r n a t i v e t m e d å l e g g e d e l e r a v p a r k e r i n gs hu s e t i n n u n d e r dagens gjesteparkering. En slik løsning viste seg å bli alt o r f k os t b a r t t i l a t n o e n i s t y r e t v i l l e a n b e f a l e d e t t e. S i d e n en d a s t o d i gj e n m e d e n l ø s n i n g d e r e n i h o v e ds a k h a r d a g e n s a r e a l t i l b e n y t t e l s e b l e d e t h e l l e r i k k e p l as s t i l d e ø v r i g e t i l l e g gs f u nk s j o n e n e s om i s o l e r t s et t k u n n e v æ rt ø ns k e l i g e m e n s om o g s å v i l l e d r a o p p k o s t n a d e n u e f o r h o l ds m es s i g. I f o rs l a g e t om n y t t p a r k e r i n g s h us s o m l e g g e s f r em h e r e r d et d e r f o r pr i o r i t e r e r t f l e r e p a r k e r i n g s p l as s e r m e d d e ø v r i g e t i l l e g g s v e r d i e n e s om et n y t t p a r k e r i n g s h u s v i l t i l f ø r e, j f. om t a l e n o v e r. F o r s l a g e t o m b g y g a g v i n y t t p a r k e r i n g s h u s e r b e t i od n k g j e n t n e s a v a v a t d e t g offentlige etater og myndigheter.

35 S i d e O r e b a k k e n B o r e t t s l a g 3. R e h a b i l i t e r i n g a v e k s -h i u s t e r e n d e p 3. 1 B a k g r u n n S e o g s å i n n l e d n i n g e n t i -h us l. f o r s l a g e t o m n y t t P I f o r b i n d e l s e m e d d e t e k n i s k e u n d e r s s ø t k e n e l 2 0 s 0 8 e n b l e a v b y g n i n g e n b o r e t t s l a g et a n b e f a l t e n b e s t em t t y p e r e h a b i l i t e r i n g (k a t o d i s k b e s k y t t e l s e, s e n e d e n f o r ) o g f i k k e r f a r i n gs t a l l f o r k o s t n a d e n e f o r d e n n e m et o d e n. D e n n e r e h a b i l i t e r i n g s m et o d e n m e d o p p da t e r t e e r f a r i n gs t a l l e r l a gt t i l g r u n n i d e n v i d e r e b e s k r i lsen v e av rehabiliteringsalternativet B e s k r i v e l s e D e k j em i s k e p r os e s s e n e s om f ø r e r t i l k o r r o s j o n a v a rm e r i n g e n k a n s t o p p e s v e d b r u k a v e l e k t r i s i t e t, s å k a l tk a t o d i s k b es k y t t e l s e ( K B ). K o r t f o r t al t bl i r s t ø p e a s f a l t e n f j e r n e t, s y n l i g e b e t o n g s k a d e r o g t o b n o g m e n u i t b e b d r e s, b e t o n g f l at e r o g s ø y l e r s l i p es el l e r s a n d b l å s e s, d e t l e g g e s -7 e m t m t n y y k t s t l i t e 4 d e k k e o v e r e n s t r øm l e d e n d e a n o d e. P å s at t s p e n n i n g m e l l om a n o d e n og a rm e r i n g e n l e d e r s t r øm t v e r s g j en n o m d e k k e t o g stopper korrosjonen av armeringen. Himli n g e r, v e g g e r o g s ø y l e r d ek k e s m e d k a r b o n a t i s e r i n gs b r em s e n d e m al i ng. D e n n e l ø s n i n g e n h a r v æ r t i b r u k i 2 0 å r i N o r g e o g e r e r f a r i n g s m e s s i g d e n e n e s t e m et o d e n s om h a r v i s t s e g ef f ek t i v i å s t o p p e k o r r o s j o n e n. V e d b e h o v k om bi n e r e s d e n n e l ø s n i n g e n m e d f o r s te r k n i n ge r a v b y g g k o n s t r uk s j o n e n. D e n u t v e n d i g e f a s a d e n v i l s am t i d i g b l i r e h a b i l i t e r t, h e r u n de r u t s k i f t i n g a v d e t b r u n e m e t al l p an e l e t. U n d e r s ø k e l s e r s o m e r f o -h r u e s t e a t s t t ak v a i s v e r p at d e t i k k e e r b eh o v f o r o m f a t t e n d e r e h a b i l i t e r i n g a v d e t t e n å. A n l eg g e t b e n y t t e r 2 V s p e n n i n g. S t r øm f o r b r u k e t e r f o rs v i n n e n d e l i t e o g h a r i p r a k s i s i n g e n k os t n a ds m es s i g b e t y d n i n g Nærmere om rehabiliteringsalternativet R e h a b i l i t e r i n g v e d b r u k a v K B e r s o m n e v n t o v e r, e n v e l p r ø v d m et o de m e d k j e n t e e r f a r i n g s t a l l a d f e n o e r. I k p å o v s e t n n t e a v g e n e r a l f o r s am l i n g e ns a v g j ør e l s e e r d et d e r f o r i k k e f u n n e t nø d v e n d i g å u t re d e a l t e r n a t i v e t i d et a l j o g i n n h e n t e t i l b u d f r a e n t r e p r e n ø r. R e h a b i l i t e r i n g a v p a r k e r i n gs h u s et v i l s et t e d e t i n y s t a n d o g s å h v a gj e l d e r f a s a d e r, panelfelter, ele k t r i s k o p p l e g g, v e n t i l a s j o n, p o r t e r, i n n v e n d i g o g ut v e n d i g m a l i n g s am t eventuelt tilfluktsromfasilitetene. S t y r e t v i l a v k l a r e m e d S i v i l f o r s v a r e t om t i l f l uk t s r om m e t, s om u t g j ø r c a. h a l v p a r t e n a v n e d e r s t e e t a s j e, e t t e r o g om s g j ør ø e k s t n i l a n o d e n f l e k r e a n s p a r k e r i n g s p l as s e r, om d e t m å o p pr e t t h o l d e s s l i k d e t e r i d a g e l l e r om d e t o gs å m å r e h a b i l i t e r e s B y g g e p e r i o d e V e d e n r e h a b i l i t e r i n g e r d et v a n l i g å r e h a b i l i t e r e et a s j e f o r et a s j e. D e t k a n o gs å væ r e a k t u e l t å d e l e a v e t as j e n o gr e h a b i l i t e r e h a l v e et a s j e n om g a n g e n d e r s om d e t s k u l l e

36 S i d e O r e b a k k e n B o r e t t s l a g v æ r e ø ns k e l i g. D et k a n væ r e f o r b i g å e n d e s i t u as j o n e r d e r r e h a b i l i t e r i n g e n a v d e k k et i e n e t a s j e k a n m e df ø r e at b i l e n e un d e r o g s å m å f l y t t es u n n a f o r å v æ r e p å d e n s i k r e s i d e n. A n l e g g s p e r i o d e n e r a ns l åt t i l å væ r e om l a g 3 m å n e d e r p e r et a s j e. D e t e r r i m el i g å anta at anleggsperioden vil være kortere for nederste plan. T o t a l a n l e g gs p e r i o d e k a n b l i o p p m ot et t å r, m e n s t ø r s t e d e l e n a v p ar k e r i n g s h u s et kan benyttes mens det rehabiliteres K o s t n a d e r f o h r a b r i e l i t e r i n g E r f a r i n g s m e s s i g l i g g e r k o s t n a d e n f o r r e h a b i l i -5 t 0 e % r i a v n g m e d K B p å c k o s t n a d e n f o r n y b y g g, m e d r e g n e t d r i f t s k os t n a d e r. I v å r t t i l f el l e e r t o t al e r e h a b i l i t e r i n g s k o s t n a d e r e s t i m e rt t i l s t ø r r e l s e s o r d e n 4 0 m i l l i o n e r k r. Næ rm e r e s a m m e n l i g n i a v n k os t n a d e n e k an l e s es s e n e r e i d o k um e nt e t u n d e r k a p i t t e l et E n ø k o n o m i s k s a m m e n s t i l l i n g a v d e t. o a l t e r n a t i v e n e K B -a n l e g g k r e v e r e n v i s s o v e r v å k n i n g e t t e r a t d et e r i n s t a l l e r t. D et l i g g e r i n n e i p r i s e n de første 5 år. Deretter antas drift- og vedlike h o l ds k o s t n a d e n e å væ r e c a kr /år. 10 års driftsoppfølging kan inngå i avtalen med entreprenør H v o r f o r r e h a b i l i t e r e p a r k e r i n g s h u s e t f r e m f o r å b y g g e n B i l l i g e r e R e h a b i l i t e r i n g a v p a r k e r i n gs h u s et v i l v æ r e v e s e nt l i g b i l l i g e r e å g j e n no m f ø r e f o r b o r e t t s l a g et. D e t v i l m e df ø r e m i n d re ø k n i n g i f e l l es k o s t n a d e n e ( h u s l e i e n ) e n n om man skulle velge nytt. D e t e s t e t i s k e b å d e u t v e n d i g o g i n n v e n d i g E t r e h a b i l i t e r t p a r k e r i n gs h u s v i l f r e m s t å s om n y t t o g t i d s m e s s i g o g m e d n y e p a n e l f e l t e r. Muligheter ved rehabilitering O g s å et r e h a b i l i t e r t p a rk e r i n g s h us k a n t i l p a s s es e n d r e d e b e h o v, m u l i g h e t e r s om b o r e t t s l a g et n å e l l e r s e n e r e k a n v e l g e å g j e n n om f ø r e s om d e r s om g e n e r a l f o r s am l i n g e n i k k e v e l g e r ny b y g g. K o s t n a d e n e f o r di s s e t i l l e gg e n e e r i k k e inkludert i kostnadsestimatene for rehabilitering. D i s s e m u l i g h e t e n e e r : P a r k e r i n g p å t ak e t. D e t m å i s å f a l l b y g g e s e n r am p e t i l s v a r e n d e f o r s l a g e t i n y b y g g. T a k e t h a r i d a g s am m e de k k et y k k e l s e s om d e ø v r i g e e t as j es k i l l e r n e o g k a n i u t g a n g s p u n k t e t b e n y t t e s t i l u p n a d r e k r s e øk r i e l n s g e. r v i l N æ r m e r e a v d e k k e om d e t e v e n t u e l t e r n ø d ve n d i g å f o rs t e rk e t ak e t n o e (s om v i l v æ r e e n relativt enkel sak ). N y o v e r f l a t e p å b et o n g f a s a d e n (m u r m o t s ø r / øs t / v e s t ). F o r e k s em p e l t e g l s t e i n eller annet utenpå betongveggen. (Nye åpne panelfelter er inklu d e r t i k o s t n a d s es t i m a t et f o r r e h a b i l i t e r i n g e n ). Opplegg for el-bil

37 S i d e O r e b a k k e n B o r e t t s l a g 4. E n ø k o n o m i s k s a m m e n s t i l l i n g a v d e t o a l t e r n a t O B O S h a r l a g e t e n l i k v i d i t e t s a n a l ys e f o r b o r e t t s l a g e t f o r å es t i m e r e ni v å e t p å f e l l e s gj e l d e nv e d f e r d i gs t i l l e l s eo g f e l l e s k os t n a d e n e ( h us l e i e n ) v e d by g g i n g a v n y t t p a r k e r i n g s h u o s g r e h a b i l i t e r i n g a v d e t e k s i s t e r e n d e p a rk e r i n g s h us e t I. d e n n e l i k v i d i t e t s a n a l y s e n e r d e t l a g t i n n f o r u t s e t n i n g e r o m r e n t - e n i v å o g k j og rehabiliteringsbehov i årene fremover, h e r u n d e r r e h a b i l i te r i n g a v b a l k o n g e r. I likviditetsanalysen erdet lagt til grunn et rentenivå 0 p r os e n t. R e på n t e n 4 p, å 9 b o r e t t s l a g e t e s r i d l a å g n 3, 1 0 p r os e n t. I b e g g e a l t e r n a t i v e n e e r d e t l a g t t i l g r u n n e n n e d b e t a l i n g s t i d p å 4 0 å r o g a v d r a g s f r i h e t i 4 å r o g 1 0 m å n e d e. r N e d b e t a l i n gs t i d o g a v d r a g s f r i h et m å v u r d e r e s i f o r h o l d t i l f o r v e n t e t l e v e t i d p å h h v. e t r e h a b i l i t e r t o g e t n y t t p a rk e r i n g s h us, s am t rehabiliteringsbehov i fremtiden for de to alternativene. D e t e r v i k t i g å m e rk e s e g at øk n i ng e n i fellesgjelden ogfelles k o s t n ad e n e s om s k i s s e r e s h e r o g s å i nk l u d e r e rl å n eo p p t a k i f o r b i n d e l s e m e d d e n f o r e s t å e n d e b a l k o n g r e h a b i l i t samt e r i n borettslagets g e n eksisterende gjeld. P r , o m d v c s a. t r e å r orettslagets a n s l å s t b o t a l fellesgjeld e til : 1 0 5, 8m i l l. k r o n e r v e db y g g i n g a v n y t t p a r k e r i n gs h u s. A v d e t t e ut g j ø r 8 5 m i l l. kroner fellesgjeld knyttet til nytt parkeringshus. 5 9, 5m ill. k r o n e r v e d r e h a b i l i t e r i n g a v e k s i s t e r e n d e p a r k e r i n g s h us. A v d e t t e u t g j ø r 4 0 m i l l. k r o n e r f e l l e s g j e l d k n y t t e t r t e n i d l e p a r rk e h r a i n b g i s l h us i. t e r i n g a v I f o rs l a g e t om n y t t p a r k e r i n g s h us o g i a l t e r n a t i v e t om r e h a b i l i t e r i n g a v e k s i s t e r e n d e parkeringshus er følgende prinsipper lagt til grunn : F e l l e s g j e l d e n f o r r e h a b i l i t e r i n g d e l e s l i k t p å d e a n d e l s e i e r e s om i d ag h a r p a r k e r i n g s p l a v s s 4, 1 2 a d n d e l e r. F e l l e s g j e l d e n f o r b y g g i n g a v n yt t p a r k e r i n g s h u s d e l es l i k t p å a l l e a n de l e r i b o r e t t s l a g et, d v s al l e b o r e t t s l a g e t s a n d e l e r. Likviditetsanalysen viser at : felleskostnadene ved byggingav n y t t p a r k e r i n g b s ø h r u ø s k es m e d 38 p r o s e n t p r m e d d e g i t t e f o r u t s e t n i n ge n e om r e n t e o g n e d b e t a l i n gs t i d. I g j e n n om s ni t t u t g j ø r d e t t e c a o k n r e r p r. a n de l. felleskostnadene ved r e h a b i l i t e r i n g a v g a m m e l t p a bør r k e øk r i e n s g m s h e u d s 2 0 prosent pr med de gitte forutsetningene n e d om b et a rente l i n g s i d. I og gjennomsnitt utgjør dette ca 460 o n kr e r p r. a n d e l. F o r å t a h ø y d e f o r b u d s j et t e r t p r i s s t i g n i n g v i s e r a n a l y s e n at f e l l es k os t n a d e n e b ø r ø k es m e d 2 p r os e n t v e d r e h a b i l i t er i n g o g 4 p r o s e nt v e d n y b y g g i 2. ha l v å r

38 S i d e O r e b a k k e n B o r e t t s l a g Fordelt på ulike leilighetstyper I t a b e l l e n u n d e r v i s es e n o v e r s i k t o v e re s t i m e rt e f e l l es k os t n a d e r p r o g estimert fellesgjeldpr fordelt på ulike leilighetstyper v e d h h v. b y g g i n g a v n y t t p a r k e r i n g s h u s o g r e h a b i l i t e r i n g a v e k s i s t d e b r y e g n g d i e n g p a a v r k e r i n g s h u s n y t t p a r k e r i n g s h -h u s t i e l l r e g g p et, j f. p u nk t 1. 5, i nk l u d e r t i f el l e s k os t n a d e n ef o r d e l e i l i g h e t e r s o m i d a g i k k e h a r keringsplass p a r i parkeringshuset. E n 3-r om s l e i l g i h et s om d e t e r s t y k k e r a v i b o r e t t s l a g e t v i l f o r e k s e m p e l h a e n felle s gj e l d p å c a k r o n e r p r d e r s om e n v e l g e r å b y g g e n y t t p a r k e r i n g s h u s. D e rs om e n v e l g e r re h a b i l i t e r i n g s a l t e r n a t i v e t v i l s am m e l e i l i g h e t h a c a kroner i fellesgjeld. Forskjellen k r o n e r. utgjør 101 D e n s a m m e -r om 3 s l e i l i g h et e nv i l h a f e l l e s k o s t n a d e r ( h u 3 s 4 l 5 e k i r o e n ) e r p r. å c a d e r s om e n v e l g e r å b y g g e n y t t p a rk e r i n g s h us. D e r s om en v e l g e r r e h a b i l i t e r i n g s a l t e r n a t i v e t v i l s am m e l e i l i g h e t h a c a k r o n e r i f e l l e s k os t n a d e r. Forskjellen utgjør 436 kroner. De t t e er es t i m e r te s t ø r r e l s e r, b as er t p å d e n i n f o rm as j o n e n e n h a d d e d a d e n l e g g e s f r em. N i v å e t p å f e l l e s k o s t n a d e n e f o r u t s e -t t e r a t b å d e b a l k r e h a b i l i t e r i n g e n o g l ø s n i n g e n s om v e l g e s f o r p a rk e r i n g s h us e t e r g j e nn o m f ø r t p å d et t e t i d s p u nk t et. M e r k o g s å at k os t n a d e r t i l r e h a b i l i t e r i n g a v b al k o n g e r o g å r l i g e n o rm a l e d r i f - t o g s v e d l i eh k o l d s k os t n a d e r og u t g i f t e r s om b o r e t t s l a g e t e l l e rs ha rer inklu d e r t. S a m m e nl i gn i ng a v f e l l e s g j e l d ca. p r og f e l l e s k o s t n a d er ( h u s l ei e ) f o r n y t t p a r k e r i s n og g s h rehabilitert u parkeringshus fordelt på leilighetstyper An t. An t a l l r o m l ei l. Ar e al P - F e ll e s ko st. F e l l es g je l d T o t al f e l l esg je ld n y t t p -h u s T o tal f el l esg je ld re h ab. p -h u s Di f f. n ytt p -h u s - p l a s s p r p 9 r p 9 r p r re h a b. T o t al f el le sk o st. n yt t p - h u s p r T o tal f el l e s k o s t. Diff. nytt p - r eh ab. p -h u s h us - p r re h ab , 3 Nei , 3 Ja , 2 Ja , 2 Nei , 6 Nei , 6 Ja , 5 Ja , 3 Ja , 6 Ja , 4 Ja , 4 Nei , 5 Nei , 7 Ja , 5 Ja K o l o ne n e m e d o v e r s k r i f t D i f -h f u e s r a n r e s h e a b. n y v t i s t e r f o p r s k j e l l e n i h h v. f e l l e s gj e l dp r o g f e l l e s k os t n a d e r p r om d e t b y g g e s n y t t parkeringshus eller det eksisterend e rehabiliter e s.

39 S i d e O r e b a k k e n B o r e t t s l a g A v s t e m n i n g D e t s k a l s t em m e s o v e r om g e n e r a l f o r s am l i n g e n ø ns k e r å b y g g e n y t t p a r k e r i n g s h u s. D e r s om f o r s l a g e t om n y b y g g i k k e f å r 2 / 3 f l e r t al l b l a nt d e a v g i t t e s t em m e n e i n n e b æ r e r dette at man gjennomfører rehabiliteringsalternativet. D e t e r v i k t i g å v æ r e k l a r o v e r a t u an s e t t om m a n s t em m e r j a e l l e r n e i t i l n y t t parkeringshus vil fellesutgiftene (husleien ) øke, men i forskjellig grad. S t yr e t s f l e r t a l l S t y r e l e d e r R u n e F j ø r t o f t, n e s t l e d e r H e n r i k D. Fi n s r u d o g s t y r em e d l em B e r i t N o r t v e d t m e n e r b o r e t t s l a g e t b ø r b y g g e e t ny t t p a r k e r i n gs h u s. V i m e n e r et n y t t o g m o d e r n e p a r k e r i n g s h u s e r d e n b es t e l øs n i ng e n f o r b o r e t t s l a g et b å d e p å k o rt og l a n g s i k t. D e t v i l s i b å d e f o r d e s om b o r h e r i d a g o g f o r d e s om s k a l b o h e r i f r em t i d e n. D e t e r f l e r t a l l et so p p f a t ni n g a t b o r e t t s l a g e t h e r s t å r f o r a n e n g y l d e n an l e d n i n g t i l å s ø r g e at b o r e t t s l a g et f å r e t n y t t o g m o d e r n e p a rk e r i n g s h us m e d p l as s t i l a l l e b e b o e r n e, s am t i d i g s om d e t g i r os s f l e r e p a r k e r i n gs p l a s s e r ut e n d ø r s s om k a n disponeres av oss selv eller våregjester. Det kan -4 0 være å r t i l ne 30 s t e g a n g borettslaget får denne muligheten. S t yr e t s m i n d r e t a l l S t y r em e d l em m e n e J o n M a g n e N i e l s e n o g M i k k el H o v d e n A as m e ne r b o r e t t s l a g e t b ø r r e h a b i l i t e r e d a g e n s p a r k e r i n g s h u s. M i n d r e t a l l e t a et n e r k j e n n e r a n y b y g g v i l i n n e b æ r e v i l gi p a r k e r i ng s h u s et e t l øf t, m e n at d e t i k k e e r v e r d e n d o b l i n g a v p r i s e n. M i n d r e t a l l e t m e n e r a t pa r k e r i n g s h u s et k a n f å et u t s e e n d em es s i g l ø f t ut e n k o s t n a d e n m e d å b y g g e n y t t. Forslag til vedtak : S t y r e t g i s f u l l m a n k d t l e og t i n l n g å k o f nt o r a r k h t om b y g g i n g a v n yt t p a rk e r i n g s h us som beskrevet i kapittel 2. K o s t n a d s r am m e n s e t t e s t i l i s t ø r r el s e s o r d e n 8 5 m i l l i o n e r k r o n e r.

40 415 Orebakken Borettslag En illustrasjon på hvordan et nytt parkeringshus vil kunne se ut sett fra øst. Merk at fasadevalg vil en komme tilbake til, jf. punkt 2.3 i forslaget. Side 40

41 S i d e O r e b a k k e n B o r e t t s l a g Illustrasjon på et nytt parkeringshus sett fra øst. M e r k a t s t yr e t i k k e s t ø t t e r f o r s l a g e t o m t e n n i s b an e p å taket av parkeringshuset selv om det er tegnet inn her.

42 S i d e O r e b a k k e n B o r e t t s l a g I l l u s t r a s j o n p å e t n y t s t s e t p t a f r a k e s r ø. M i r e n r g k s a h t u s t yr e t i k k e s t ø t t e r f o r s l a g e t o m t e n n i s b an e p å taket av parkeringshuset selv om det er tegnet inn her.

43 415 Orebakken Borettslag Illustrasjon av hvordan et nytt parkeringshus blir innvendig, søylefri parkering Side 43

44 S i d e O r e b a k k e n B o r e g t t s l a S k i s s e a v p l a n 1 t i l 3 i n y t t p a r k e r i n g s h u s. D e t v i l b l i a v s a t a r e a l f o r g å e n d e t i l t r a p p e h u s e n e.

45 S i d e O r e b a k k e n B o r e g t t s l a S k i s s e a v p l an 4 o g t a k e t p å n yt t p a r k e r i ng s h u s. D e t l eg g e s o p p t i l c a. 7 0 pl a s s e r på taket (ikke 104 ) med busker og grøntarealer mellom biloppstillingsplassene.

46 S i d e O r e b a k k e n B o r e g t t s l a B ) F o r s l a g o m te n n i s b a n e p å t a k e t a v e k s i s t e r e n d e e l l e r n y t t p a r k e r i n g s h u s F o r s l a g e t f r em m e s a v a n d e l s e i e r G. G j e rs t a d o g f r a P.A m u n d s e n i L a n d i n g s v e i e n D e t o m a n i p u l e r t e b i l d e n e u n d e r v i -h s u e s r o g e k s n i y t -h s t u s e m r p e d n d e p e v e n t u e l t bi l op p s t i l l i n g s pl a s s e r p å t a k e t. F o r m ål e t m e d f o r s l a g et e r å f å b y g g e t e n t e n n i s b a n e t i l O r e b a k k e n s s t o r e o g s m å b e b o e r e. E r d et i k k e f l e r t a l l f o r d et f o r e s l ås d e t å s e t t e a v p l as s s l i k at e n s l i k u n i k mulighet kan realiseres senere. E t s l i k t a n l e g g v i l v æ r e u n i k t b å d e f o r d e s om s p i l l e r t e n n i s, m e n o g s å d e s om i k k e g j ø r d e t. I f ø l g e O B O S m e g l e r v i l de t v æ r e e t s t o r t p l us s å h a e t b i l d e a v e t s l i k t a n l e g g p å e t s a l gs p r o s p ek t. I d et po p u l æ r e om r å d e t v i b o r i v i l t i l g a n ge n t i l e t s l i k t a n l e g g h a e n v e r d i. D e t e r m a n g e u n g d o m r k m e r e r s p o s r o t e m n i d o y m r å d e t ( o g s å s om b o r i O r e b a k k e n ) o g s om k u nn e f u n g e r e s om e n t e n n i s t r e n e r f o r i n n t i l 7 b a r n. H e r e r d e t m a n g e m u l i g h e t e r. H å p e r a t o gs å d e s om i k k e v i l h a n o e n d i r e k t e n y t t e a v e t s l i k t a n l e g g s t øt t e r o p p.u n de r f ø l g e r a l t e r n a t i v e r a ) t i l c ) s om vi i n v i t e r e r g e n e r a l f o r s am l i n g e n t i l å t a s t i l l i n g t i l : a) V e d b y g g i n g a v n y t t e l l e r a v r e g h a m b i m l e l i -h t u e s r p s i e t n t es g de t a v e t a r e a l p å t a k e t s l i k a t d e t å p n e r m u l i g h e t e r f o r s b e y n g e g r i e. n g a v e n t e n n i Meningen med dette forslaget er at et nytt eller -h u restaurert s i k k e l u k k e r f o r e p n s l i unik k mulighet i fremtiden. b ) F o r s l a g b e r å g å v i d e r e m e d i d e e n. I s a m a r b e i d m øk e d n a S d t y r e t s e n d til OBOS om støtte fra D E T. D e MILJØFON t v i l o g s å b l i u n d e r s øk t om d e t e r m u l i g h e t m u e n a r l s t øt t e. f K o s r t n a d e k r u o t r e m d es o g f r em m e s p å ek s t r a o r d i n æ r g e n e r a l f o r s am l i n g h øs t e n Ge n e r a l f o r s am l i n g e n i å r ( 2 1. j u n i ) f a l l e r i

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Akersbakken Bo r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i H e l g es e n s g at e 8 2 / 8 4 A S a v h o l d e s m a nd a g 2 6. a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t K i r k e v e i e n 1 1 0, a v h o l d e s m a n d a g 2 0. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 0 0 i V es t r e A k e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i 2

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer