K j æ r e b e b o e r!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K j æ r e b e b o e r!"

Transkript

1 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns k a p f o r V i ø ns k e r d e g v e l k om m e n t i l g e n er a l f o r s am l i n g. Dette er muligheten du har til å d e l t a i d i s k us j o n e n o g v e l g e d et s t y r e t s om s k al f o r v a l t e d i t t b om i l j ø i d e t k om m e n de å r e t Tir s d a g 3. ma i k l 1 9 : 0 0 p å H a s l e s k o l e S t y r e t h a r l a g t m y e a r b e i d i å g j ø r e å r s b e r e t n i n g e n o g r e g n s k a p e t s å k om p l et t o g f o r s t å e l i g s o m m u l i g. V å r t ø n s k e e r d e r f o r a t d u l es e r n ø y e i g j e n n om h e f t e t o g v i s e r d i n i n t e r e s s e f o r b o r e t t s l a g e t v e d å m ø t e o p p p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n. H v e m k a n d e l t a p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n? A l l e a n d e l s e i e r e h a r r e t t t i l å v æ r e m e d i g e n e r a l f o r s a m l i n g e n m e d f o r s l a g -, t a l e - o g s t e m m e r et t. Det er kun èn stemme pr. andel A n d e l s e i e r e ns ek t ef e l l e, s am b o e r e l l e r e t a n n et m e dl em a v a n d e l s e i e r e n s h u s s t a n d h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e de o g t i l å u t t al e s e g. S t y r em e d l em m e r, f o r r e t n i n gs f ø r e r o g l e i e r a v b o l i g i b o r e t t s l a g e t h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e d e i g e n e r a l f o rs am l i n g en o g t i l å u t t al e s e g. E n a n d e l s e i e r k a n m ø t e m e d f u l l m e k t i g. I n g e n k a n v æ r e f u l l m e k t i g f or m e r e n n é n a n d e l s e i e r, m e n d e r f l e r e ei e r en a n d e l s am m e n, k a n d e h a s am m e f u l l m e k t i g. E n f u l l m a k t k a n t r e k k e s t i l b a k e n å r s o m h e l s t. E n a n d e l s e i e r k a n t a m e d e n r å d g i v e r t i l g e n e r a l f o rs am l i n g e n. R å d g i v e r e n h a r b a r e r e t t t i l å u t t a l e s e g d e rs om g en e r a l f o r s am l i n g e n t i l l a t e r d et.

2 S i d e 2 H o v i n B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l g e n e r a l f o r s a m l i n g O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i H o v i n B o r e t t s l a g a v h o l d e s Tir s d a g 3. ma i kl. 1 9 : 0 0 p å H a s l e s k o l e. T I L B E H AN D L I N G F O R E L I G G E R : 1. K O N S T I T U E R I N G A ) V a l g a v m ø t e l e d e r B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g t o a n d e l s e i e r e t i l å u n d e r s k r i v e p r o t o k o l l e n D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r B ) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. G O D TG J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) A n d r e g o d t g j ø r e l s e r 4. I N N K O M N E F O R S L A G A ) E n d r e p a r k e r i n g s o r d n i n g e n f r a f a s t p l as s t i l p a rk e r i n g s r e t t m e d o b l a t, g y l d i g f o r a l l e b o r e t t s l a g e t s p l a s s e r 5. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v l e d e r f o r 2 å r B ) V a l g a v 2 s t y r em e d l em m e r f o r 2 å r C ) V a l g a v 5 v a r a m e d l e m m e r f o r 1 å r D ) V a l g a v v a l g k o m i t é f o r 1 å r E ) V a l g a v 2 d e l e g e r t ( e ) m e d v a r a t i l O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n g f o r 1 å r O s l o, S t y r e t i H o v i n B o r e t t s l a g Magnus Haldorsen / s / Ingrid Nergaard Fjeldstad / s / Trine Tvetbråten / s / A s t r i B e r gm å l / s / T o r A n d e r s M o e n / s /

3 S i d e 3 H o v i n B o r e t t s l a g Å R S B E R E T N I N G F O R T I L L I T S V A L G T E S i d e n f o r r i g e o r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g h a r b o r e t t s l a g e t s t i l l i t s v a l g t e v æ r t : S T Y R E T L e d e r M a g n u s H a l d o r s e n S t. J ø r g e n s V e i 5 N e s t l e d e r I n g r i d N e r g a a r d F j e l d s t a d S t. J ø r g e n s V e i 2 7 S t y r e m e d l e m T r i n e T v e t b r å t e n S t. J ø r g e n s V e i 6 1 S t y r e m e d l e m Astri Bergm ål S t. J ø r g e n s V e i 2 0 S t y r e m e d l e m T o r A n d e r s M o e n S t. J ø r g e n s V e i 2 3 V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e m B j ø r n E r i k M y h r e M a r i e H a m s u n s V e g 9 A V a r a m e d l e m L e i f G u l l i k s e n S t. J ø r g e n s V e i 5 7 V a r a m e d l e m M a r i S o l u m G r i m s t a d S t. J ø r g e n s V e i 3 5 V a r a m e d l e m L a r s H e n r i k P a a r u p M i c h e l s e n S t. J ø r g e n s V e i 1 6 V a r a m e d l e m K r i s t i n a B H a l v o r s e n S t. J ø r g e ns V e i 5 5 D E L E G E R T T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G E N I O B O S D e l e g e r t M a g n u s H a l d o r s e n S t. J ø r g e n s V e i 5 D e l e g e r t I n g r i d N e r g a a r d F j e l d s t a d S t. J ø r g e n s V e i 2 7 V a r a d e l e g e r t Astri Bergm ål S t. J ø r g e n s V e i 2 0 V a r a d e l e g e r t T r i n e T v e t b r å t e n S t. J ø r g e n s V e i 6 1 V A L G K O M I T E E N V a l g k o m i t e L e i f G u l l i k s e n S t. J ø r g e n s V e i 5 7 V a l g k o m i t e N i n a P a a r u p M i c h e l s e n S t. J ø r g e n s V e i 1 6 V a l g k o m i t e M a g n u s H a l d o r s e n S t. J ø r g e n s V e i 5 F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r u t f ø r t a v OB O S i h e n h o l d t i l k o n t r a k t. B o r et t s l a g e t h a r o r d i n æ r f o r r e t n i n g s f ø r e r k o n t r ak t. A u t o r i s e r t r e g ns k a ps f ø r e r ( o p p d r ag s a n s v a r l i g ) e r r e g ns k a ps s j e f E g i l H a v r e, O B OS. B o r e t t s l a g e t s r e v i s o r e r P r i c e wa t e r h o u s e C o o p e r s A S.

4 S i d e 4 H o v i n B o r e t t s l a g 2. 3 G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M B O R E T T S L A G E T Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjons - n u m m e r , l i g g e r i b y d e l 2 G r ü n e r l øk k a i Os l o k om m u n e og h a r a d r e s s e S t J ø r g e n s V e i B o r e t t s l a g e t b e s t å r a v a n d e l s l e i l i g h e t e r, f o r d e l t p å 2 5 b y g n i n g e r. T o m t e n, s o m b l e k j ø p t i , e r p å m 2 o g h a r f ø l g e n d e g å r d s - o g b r u k s n um m e r D e f ø r s t e i n n f l y t t i n g e n e s k j e d d e i p e r i o d e n B o r e t t s l a g e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b es t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. Styret er ikke kjent med at det ytre m iljø forurenses i vesentli g g r a d. S e l s k a p e t d r i v e r i k k e m e d f o r s k n i n g s - o g ut v i k l i n g s ak t i v i t e t e r. A v b o r e t t s l a g e t s 5 s t y r em e d l em m e r e r d e t 3 k v i n n e r o g 2 m e n n. Borettslaget er positiv til likestillin g o g t a r s i k t e p å at d et i k k e f o r ek om m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a ns e t t e l s e r V A K T M E S T E R T J E N E S T E V a k t m es t e r B e n t B r us t a d i v a r e t a r d e n d a g l i g e d r i f t o g d et l ø p e n d e ve d l i k e h o l d e t i b o r e t t s l a g e t i h e n h o l d t i l s t i l l i n g s b e s k r i v e l s e. V a k t m es t e rk o n t o r e t h a r a d r e s s e S t. J ø r g e ns v e i 3 9 o g e r å p e n t h v e r d a g e r m el l om k l. 0 7 o g k l V a k t m es t e r k a n o gs å k o n t ak t es p å t e l e f o n , m o b i l e l l e r e-p o s t v a k t m e s t e r. h o v i g e t m a i l. n o V e n n l i g s t i k k e r i n g u t e n o m o r d i n æ r a rb e i d s t i d. D e t h a r i k k e v æ rt a l v o r l i g e s k a d e r e l l e r u l y k k e r i S TY R E T S t y r e t k a n k o n t a k t e s p å e -p o s t h ov i n. b o r e t t s l a gm a i l. c om e l l e r v ed å b e n y t t e p o s t k a s s e ut e n f o r V a s k e r i e t i n r 3 9. S e o g s å b o r e t t s l a g e t s h j em m e s i d e r p å w w w. h o v i n b o r e t t s l a g. n o fo r o p p d a t e r t i nf o rm as j o n. B o r e t t s l a g e t h a r e n ut v i d e t f o r r e t n i n g s f ø r e rk o n t r a k t m e d OB O S. D et i n n e b æ r e r a t f o r v a l t n i n g s k o n s u l e n t M o r t e n R ø s t e n g e n s v a r e r p å h e n v e n d e l s e r t i l bo r e t t s l a g et i a r b e i d s t i d e n. M o r t e n k a n k o n t a k t e s p å t l f , e l l e r e -p o s t : m o r t e n. r o s t e n g e o b o s. n o. U t e n om v a n l i g a r b e i ds t i d k a n s t y r e t k o n t ak t es p å t l f S t y r e t h o l d e r b e b o e rm ø t e r d e r a l l e b e b o e r e m e d s p ø rs m å l t i l s t y r e t er v e l k om n e. M ø t et h o l d e s v a n l i g v i s f ø r s t e m a n d a g i m å n e d e n m e l l o m k l o g o g v i l f i n n e s t e d i V a s k e r i e t. En d r i n g e r k a n f o r e k om m e, s å f ø l g m e d p å n y h e t s b r e v e t o g v å r e h j em m es i d e r. S t y r e t g j ø r o p pm e r k s om p å a t a l l e s a k e r s om s k a l s t yr e b e h a n d l e s m å s e n d e s f o r v a l t n i n g s k o n s u l e n t e n s k i f t l i g, g j e r n e p e r e -post.

5 S i d e 5 H o v i n B o r e t t s l a g R E TN I N G S L I N J E R F O R S TY R E AR B E I D S t y r e t h a r v e d t a t t r e t n i n gs l i n j e r f o r s t y r e a r b e i d i b o r e t t s l a g e t. F o rm ål et m e d d i s s e e r å k l a r g j ø r e d e k r a v s om s t i l l es t i l d e t i l l i t s v a l g t e. R e t n i n gs l i n j e n e om h a nd l e r s t y r e a n s v a r for forvaltning av de økonom iske verdier, habilitet, taushetsplik t, h o no r e r i n g, a t t e s t as j o n o g a n v i s n i n g a v ut b e t a l i n g e r B O M I L J Ø V E K T E R B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e m e d S e c u r i t a s om v ak t h o l d i b o r e t t s l a g e t. D e rs om d u h a r b e h o v f o r a s s i s t a ns e k a n b om i l j ø ve k t e r k o n t ak t es. A s s i s t a ns e k a n f or e k s em p e l væ r e h j e l p t i l å s t o p p e h u s b r åk e l l e r u n o r m a l s t ø y i t i d s r om m et h us o r d e n s re g l e n e t i l s i e r at d e t s k a l v æ r e r o ( e t t e r k l h v e r d a g o g h e l g ). I t i l l e g g e r d e t t e l e f o n i s k a l a r m t j e n e s t e t i l k n y t t et h e i s a n l e g g i n r B om i l j ø v e k t e r t e l ef o n : B R U K S OV E RL ATI N G ( F R A M L E I E ) D e t e r i k k e t i l l a t t å o v e r l a t e b r u k e n a v b o l i g e n t i l a n d r e ut e n s t y r e t s s a m t y k k e o g g o d k j e n n e l s e a v b r u k e r. U l o v l i g o ve r l a t i n g a v b r u k k a n f ø r e t i l s a l g s på l e g g a v l e i l i g h e t e n. S ø k n a ds s k j em a f o r b r u k s o v e r l a t i n g f ås v e d h e n v e n d e l s e t i l OB O S p å t e l e f o n D e t e r r e g i s t r e r t 1 2 b r u k s o v e r l a t i n g e r i b o r e t t s l ag e t p e r I t i l l e g g k om m e r 9 o v e r l a t i n g e r t i l Os l o k om m u n e G AR A N T I F O R F E L L E S K O S T N A D E R ( T E O R E T I S K L E I E ) B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e m e d O B O S o m g a r a n t i f o r b e t a l i n g a v f e l l es k o s t n a d e r. O B OS g a r a n t e r e r f o r o v e r f ø r s e l t i l b o r e t t s l a g e t h v e r m å n e d o g o v e r t a r d e r e t t e r a l t a ns v a r o g r i s i k o f o r e v e n t u e l l m a n g l e n d e i n nb e t a l i n g a v f e l l e s k os t n a d e r B U T I K K E N Borettslaget har nærbutikk i f ø rs t e e t a s j e i S t. J ø r g e n s v e i 4 9. S t y r e t h å p e r a l l e i b o r e t t s l a g et s e r n y t t e n a v e n l o k a l b u t i k k m i d t i b o r e t t s l a g e t o g b e n y t t e r t i l b u d e t s l i k a t b u t i k k e n k a n ek s i s t e r e o gs å i å r e n e s om k om m e r.

6 S i d e 6 H o v i n B o r e t t s l a g P A R K E R I N G O G P A R K E R I N G S K O N T R O L L B o r e t t s l a g e t h a r p a r k e r i n g s p l a s s e r o g 6 g a r a s j e p l a s s e r s om l e i es ut e t t e r v e n t e l i s t e. P r i s e r p å p a r k e r i n gs p l a s s f r a 1. m a r s o p p g i t t p r m å n e d P a r k e r i n g s p l a s s k r S t r ø m b o k s k r G a r a s j e k r D e r s o m d u ø n s k e r p l a s s, t a k o nt a k t m e d v a k tm e s t e r. S t y r e t m i n n e r o m a t p l a s s e n i k k e f ø l g e r l e i l i g h et e n e. L e i ef o r h o l d e t o pp h ø r e r v e d s a l g, o v e r f ø r s e l e l l e r f r em l e i e. B e b o e r e k a n r i n g e A 1 S e c u r i t y p å d e r s om d e h a r b e h o v f o r p a r k e r i n g s b e v i s i b o r e t t s l a g e t. D e t t e k a n v æ r e i f o r b i n d e l s e m e d f l y t t i n g e l l e r a n d r e spesielle sit u as j o n e r. P a r k e r i n g s r eg l em e n t H o vi n B o re t t s l a g S t y r e t h a r v e d t a t t n y t t p a r k e r i n gs r e g l em e n t e t s om g j el d e r f o r p a rk e r i ng p å b o r e t t s l a g e t s i n e i e n d om. P a r k e r i n gs r e g l em e nt e t l i g g e r p å n e t t s i d e n e t i l H o v i n B o r e t t s l a g. P a r k e r i n g sp l a s s ti l b i l k ol l e k t i v e t. n o B o r e t t s l a g e t h a r f r em l e i d e n a v p a r k e r i n g s p l as s e n e t i l b i l k o l l ek t i v e t. n o f o r å g i b e b o e r e s om i k k e d i s p o n e r e r e g e n b i l e n m u l i g h e t t i l å i n n g å a v t a l e om b i l l e i e N Ø K L E R / S K I L T N ø k l e r t i l y t t e r d ø r e r k a n k j ø p es h os v a k t m es t e r t i l k r p e r s t k. S k i l t t i l r i n g ek l ok k e o g p o s t k a s s e b es t i l l es o gs å h o s v a k t m es t e r. S k i l t e r k o s t n a d s f r i t t f o r b eb o e r e RE N H O L D B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e m e d T & J Re n h o l d om v a s k a v t r a p p e o p p g a n g e r o g f e l l e s a r e a l e r. D e t v a s k e s u k e nt l i g i v i n t e r h a l v å r et o g a n n e n h v e r u k e i s om m e r h a l v å r e t B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I f ø l g e f o r s k r i f t o m b r a n n f o r e b y g g e n d e t i l t a k o g b r a n n t i l s y n s k a l a l l e bo l i g e r h a m i ns t é n g o d k j e n t r ø y k v a r s l e r, s am t m a nu e l t s l o k k i n gs u t s t y r i f o rm a v e nt e n p u l v e r a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e. D e t e r b o r e t t s l ag e t s a ns v a r å a ns k a f f e o g m o n t e re u t s t y r e t, m e ns d e t e r a n d e l s e i e r s a n s v a r å k o n t r o l l e r e a t ut s t y r e t e r i o r d e n. D e r s om u t s t y r e t e r d e f ek t, m el d e s d e t t e s k r i f t l i g t i l s t y r e t. B r a n n s l ok n i n g s a p p a r a t o g r ø y k v a rs l e r e i d e n e n k el t e l e i l i g h e t t i l h ø r e r b o r e t t s l a g e t o g s k a l v æ r e i g j e n i l e i l i g h e t e n d e rs o m d u f l y t t e r.

7 S i d e 7 H o v i n B o r e t t s l a g H M S - I N TE R N K O N TR O L L Styret iv a r e t a r i n t e r nk o n t r o l l e n m ed h e n s y n t i l b l a nt a n n e t b r a n n v e r n, f e l l es e l ek t r i s k a n l e g g o g l e k e p l as s u t s t y r o g k r a v e t t e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n i f o r h o l d t i l v e r n a v a r b e i d s t a k e r n es h e l s e o g s i k k e r h e t. B e b o e r n e / a n d e l s e i e r n e h a r p l i k t t i l å f o r et a e g e n k o nt r o l l p å d e t el e k t r i s k e a n l e g g e t i l e i l i g h e t e n e DI G I T AL TV Get er borettslagets leverandør av digital-t v t j e n es t e r t i l. D e n k o l l e k t i ve g r u n n p a k k e n ( S t a r t ) i n k l u d e r e r e n G e t b o x H D i u t e n e k s t r a k os t n a d. Ø ns k e r d u e n d e k o d e r m e d harddisk og opptaktmulig h e t ( G e t b o x H D P V R ) k a n d e n e nk e l t e v e l ge d e n n e t i l 9 9, - p r m n d. D et t e e r s e l vf ø l g e l i g v a l g f r i t t. D e n k o l l ek t i v e a v t a l e n i n n e bæ r e r i k k e a t n o e n b e b o e r e m å v e l g e t i l l eg g s p a k k e r, bredbånd eller telefoni. Avtalen med Get går kun på grunnpakken (Start ) for Digital- T V. G e t s s e r v i c e G e t s s e r v i c e t e l ef o n e r b et j en t m a n d a g - fr e d a g m e l l o m k l o g o g l ø r d a g - s ø n d a g m el l om k l o g F o r m e r i n f o rm as j o n, f e i l m el d i n g o g s u p p o r t g å i n n p å w w w. g e t. n o. H o s G e t s i n e f o r h a n d l e r e k a n d u b es t i l l e t j e n es t e r, b y t t e d e f e k t e m o d em / d ek o d e r e s am t r e t u r n e r e m o d em / d ek o d e r e m e d t i l b eh ø r v e d o p p s i g e l s e a v a b o n n em e n t. F l y t t i n g V e d f l y t t i n g m å b e b o e r n e h u s k e å l e v e r e d e k o d e r e n t i l b a k e t i l G e t s i d e n h v e r b e b o e r e r a n s v a r l i g f o r s i n d e k o d e r. N y e be b o e r e m å t a k o nt a k t m e d G et f o r å f å ut d e l t s i n d e k o d e r. N y e b e b o e r e s om al l e r e d e e r a b o n n em e n t h os G e t v i l f å s i n i n d i v i d u e l l e avtale på digital-t V i n n u n d e r d e n k o l l ek t i v e a v t al e n TE LE F O NI B o r e t t s l a g e t e r t i l s l u t t e t s am a r b e i ds a v t a l e n m e l l om T e l e n o r o g O B OS, s om g j e l d e r t i l o g s om g i r b e b o e r e m e d t e l e f o n a b o n n em e nt i T e l e n o r r ab a t t e r. B e s t i l l i n g a v t e l ef o n i o g i n t e r n e t t j en e s t e r g j ø r e s p å K R A F T L E V E R A N S E T I L B O R E T T S L A G E T S F E L L E S A N L E G G B o r e t t s l a g e t h a r g i t t O B OS f u l l m a k t t i l å f r em f o r h a n d l e e n k r a f t a v t a l e. B o r e t t s l a g e t e r t i l s l u t t e t a v t a l e n m ed A l p i q N o r wa y A S o g L OS (A g d e r E n e r g i A S ). A l p i q N o r w a y A S s t å r f o r r å d g i v n i ng o g k r af t f o r v a l t n i n g, o g L O S s t å r f o r k r a f t l e v e r a n s e r o g f a k t u r a a dm i n i s t r as j o n. K r af t f o r va l t n i n g s a v t a l e n u t l ø p e r d e n A V T A L E O M O L J E L E V E R A N S E O B O S h a r f r em f o r h a n d l e t e n a v t a l e m e d S t at o i l N o r g e A S om l e v e r i n g a v o l j e, g a s s, p e l l e t s, e l ek t r i s k s t røm t i l e l ek t r o k j e l e r o g a n d r e f y r i n g s r e l at e r t e p r o du k t e r.

8 S i d e 8 H o v i n B o r e t t s l a g E N Ø K S T Ø T T E T I L P E I S O V N O s l o k om m u n e g i r e t t i l s k u d d p å k r v e d ut s k i f t n i n g a v g am l e o v n e r t i l n y p e i s o v n. D e t t e m å m a n s ø k e o m F Ø R m a n b e s t i l l e r o v n. T a k o n t a k t m e d R e i ne r t s e n s om a d m i n i s t r e r e r o r d n i n g e n f o r k o m m u n e n p å t e l e f o n e l l e r p å e -p o s t e n o r e i n e r t s e n. n o f o r å f å s øk na d s s k j em a. 1. J ø t u l F veil til r ø r s t u s s T r a n s p o r t / m o n t / g o d k j e n n i n g = i n k. m v a 2. J ø t ul F s o r t v e i l t i l r ø r s t u s s T r a n s p o r t / m o n t / g o d k j e n n i n g = i n k. m v a 3. P e l l e t s o v n S 3 0 v e i l t i l r ø r s t u s s T r a n s p o r t / m o n t / g o d k j e n n i n g = i nk. m v a. B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e m e d l e v e r a n d ø r e n H e n r i k s e n p e i s f o r um om t i l b u d p å o v n e r. B e b o e r n e h e n v e n d e r s e g s e l v t i l He n r i k s e n p e i s f o r um o g s i e r a t d e er f r a H o v i n b o r e t t s l a g, s å f å r d e t i l b u d e t. H e n r i k s e n P e i s f o r u m A / S B r o b e k k v e i e n 1 1 5, O s l o T l f : p o s p e i s f o r um. n o M A L I N G A V B A L K O N G E R V a k t m es t e r e n h a r m a l i n g s om b e bo e r e k a n f å t i l s e l v å m a l e v e g g e r o g k a rm e r p å b a l k o n g e n e. H v e r l e i l i g h e t f å r t o l i t e r b a l k o n gm a l i n g v e d h e n v e n d e l s e t i l v a k t m es t e r e n. P e n s l e r m å b e b o e r n e s e l v s t å f o r U TS K I F TI N G AV D Ø R E R I N N TI L LE I LI G H E TE NE B o r e t t s l a g e t h a r b l i t t g j o r t o p pm e r k s om m e p å at f l e r e a v i n n g a n gs d ø re n e t i l d e e n k el t e l e i l i g h e t e n e i k k e l e n g e r h o l d e r d e n n ø d v e n d i g e s t a n d a r d i h e n h o l d t i l b r a n n f o r s k r i f t e n e. S t y r e t v i l i i v e r k s e t t e d e nø d v e n d i g e t i l t a k e n e f o r å f å r e t t et p å de t t e. B e b o e r e s o m n y l i g h a r b y t t e t d ø r s o m d a h a r k o r r e k t b r a n n k l as i f i s e r i n g v i l i k k e b l i b e r ø r t. Ø v r i g e b e b o e r e v i l f å s k i s s e r t m u l i g h e t t i l å b e t a l e d ø r e n v e d l e v e r i n g, e l l e r v e d å f å e n øk n i n g i h u s l e i e n o v e r e n p e r i o d e f o r å b e t a l e f o r d e n n e. D e t t e k o m m e r s t y re t t i l b a k e t i l n å r o m f a n g e r a v d e k k et, t i l b u d e r i n n he n t e t o g b e t a l i n gs o r d n i n g f as t s at t AK T I V I T E T E R I B O R E T T S L A G E T D e s e m b e r b l e d e t s t a r t e t e n n y t r a d i s j o n i b o r e t t s l a g e t, j u l e g r a n t e n n i n g. M a n g e s m å o g s t o r e m ø t t e o p p f o r å t e l l e n e d t i l l y s e n e bl e t e nt a v v ak t m es t e r e n. B o r e t t l s l a g e t h a r i t i l l e g g : - flaggheising m ed korpsm usikk 17. m ai - rusken i april/m ai - l o f t - o g k j e l l e r r y d d i n g b å d e v å r og h ø s t.

9 S i d e 9 H o v i n B o r e t t s l a g RE H AB I L I TE R I N G O G S TØ R R E V E D LI K E H O L D O p p g r a d e r i n g a v h e i s e n i n r 3 2. O m b y g g i n g a v v a s k e r i e t t i l f o r s am l i n g s h us. S i k r i n g a v g l a s s t ak o v e r ø v e r s t e b a l k o n g B y t t e a v p o r t t e l ef o n e r. B y t t e t i l b r a n n d ø r e r t i l l o f t s r om o g i k j e l l e r. A s b es t s a n e r i n g i l e i l i g h et e n e M a l i n g a v o p p g a n g e r o g i n s t a l l e r i ng a v n y e p o s t k as s e r N y t t a v f a l l s s y s t e m i f o rm a v n e d g ra v d e a v f a l l s b r ø n n e r. N y e l y s m as t er l a n g s g a n g v e i e n m ot H as l e t o r g. N e d g r a v i n g a v h ø y s p e n t k a b e l v e d f r i om r å d e t ø s t f o r b o r e t t s l a g et S l u t t f ø r i n g a v U t om h us f as e 2 / O pp a r b e i d i n g a v n y e p a r k e r i n g s p l as s e r / O p p r u s t i n g a v l e k e p l as s / P u s s i ng o g m a l i n g a v f as a d e r p å g a r as j er i n r o g S k i f t et ut l ås s y s t em e r i b o r e t t s l a g et (m a i ) / S l u t t f ø r i n g a v U t om hu s f a s e I i n k l us i v e b e p l a nt n i n g a v h ek k o g s t a u d e r i i n n g a n g s s o n e n e, n y h e k k o g i n n g j e r d i n g m o t G r e n s e v ei e n / I g a n g s et t i n g a v U t om h u s f as e I I S l u t t f ø r t m a l i n g a v v i n d u s r a m m e r F e r d i g s t i l l i n g a v n y t t el e k t r i s k a nl e g g i f el l e s a r e a l e r / Ut om h us p l a n f as e I i g a n gs a t t, o p p g r a d e r i n g a v a l l e i nn g a n g s s o n e r ( f as e I ) b es t å r a v i n n g a n g s p a r t i i s k i f e r / g r a n i t t, n y e b e n k e r o g s y k k e l s t a t i v / M a l i n g a v v i n d u s r am m e r f o r t s a t t e, s l ut t f ø r t i M a l i n g a v v i n d u s r am m e r bl e p å b eg y n t, a r b e i d e t f o r t s a t t e i / N y t t e l e k t r i s k a n l e g g i f el l e s a r e a l e r. A r be i d e t b l e p å b e g y n t i d es em b e r og ferdigstilt Innebærer sensorstyrt lys i t r a p p e l ø p o g i n n g a n g s p a r t i. L y s t i l k j e l l e r e s t y r es g j e n n om e n h o v e d b r y t e r v e d d ø r, s am m e g j e l d e r l o f t. / E n r ek k e p i pe r h a r b l i t t m o d i f i s e r t f o r å h i n d r e r ø y k n e d s l a g / U t b e d r i n g a v h e i s n r R e h a b i l i t e r i n g a v g a v l p i p e r / M o n t e r t d e k k p l a t e r o v e r a l l e k j e l l e r v i n du e r ( h i n d r e r r o t t e p l a g e r o g i n n b r u d d ) / E l e k t r i s k a n l e g g s k i f t et i k j e l l e r S t. J ø r g e n s v e i 1 4 o g F o r p r o s j e k t - U t o m h u s p l a n Oppgradering av kabel-tv-a n l e g ge t E t t e r i s o l e r i n g a v f as a d e n e o g f o r b l e n d i n g m e d t e g l / S t ø r r e r e p a r a s j o n e r a v t a k o g f e r d i g s t i l l i ng a v r e s t e r e n d e p i p e r ( e k s. g a v l p i p e r ), s am t ut s k i f t i n g a v t ak l uk e r / E l e k t r i s k a nl e g g i n n t i l a l l e l e i l i g h e t e n e t r u k k e t om / U t t r ek k s l ed n i n g e r / r ø r f o r k l o ak k s k i f t et R e h a b i l i t e r i n g a v b a d e r o m m e n e. A v s l u t t e t m e d i o M o n t e r i n g a v n y e b a l k o n g e r / S t i ge l e d n i n g e r f o r s t r øm s k i f t e t ut / R e p a r a s j o n a v p i p e r p å b e g y n t A s f a l t e r i n g a v s t i k k v e i e r o g m o n t e r i n g a v b e l y s n i n g Opprusting av kabel-t V -a n l e g g e t V i n d u e r s k i f t et / Y t t e r d ø r e r s k i f t e t / P o r t t e l e f o n e r m o n t e r t

10 S i d e 1 0 H o v i n B o r e t t s l a g 2. 4 F O R S I K R I N G E R B o r e t t s l a g e t s e i e n d o m m e r e r f o r s i k r e t i T r y g F o r s i k r i n g m e d a v t a l e nu m m e r F o r s i k r i n g e n d e k k e r b y g n i n g e n e, f e l l e s a r e a l o g b o l i g e r, m e d v e g g f as t u t s t y r. D e n d e k k e r o g s å b y g n i n g s m e s s i g e t i l l e g g i n n r e t n i n g e r o g f o r b e d r i n g e r i b ol i g e n b e k os t et a v a n d e l s e i e r. D e n e n k el t e a n d el s e i e r m å i m i d l e r t i d h a e g e n h j e m f or s i k r i ng s om d e k k e r i n n b o o g l ø s ø r e ( d e t v i l s i u t s t y r / i n n r e d n i n g s om d e t e r n a t u rl i g å t a m e d s e g n å r e n f l y t t e r ). O p p s t å r d et s k a d e : S ø r g f o r å b e g r e n s e s k a d e o m f a n g e t m e s t m u l i g K a r t l e g g s k a d e n E r f l e r e l e i l i g h e t e r b e r ø r t, n o t e r h v o r d a n b e r ø r t e a n d e l s e i e r e k a n k o n t a k t e s K o n t a k t O b o s f o r s i k r i n gs a v d e l i n g T l f : V e d s k a d e r s o m d e k k e s a v b o r e t t s l a g e t s b y g n i n g s f o r s i k r i n g k r e v e r, f o r s i k r i n g s - s e l s k a p e t e n e g e n a n d e l p å k r S el v om b o r e t t s l a g e t s f o r s i k r i n g b r u k e s, k a n a n d e l s e i e r b e l as t es h e l e e l l e r d e l er a v e g e n a n d e l e n d e r s om f o r h o l d et l i g g e r i n n e n f o r a n d e l s e i e r n e s a ns v a r F O R K J Ø P S R E T T F o r k j ø p s r e t t e n e r e n v i k t i g m e d l e m s f o r d e l i O B OS. V e d s pø r s m å l om f o rk j ø ps r e t t e n k a n d u h e n v e n d e d e g t i l O B OS p å t e l e f o n F o r h v e r e n k e l t b o l i g b l i r d et v e d s a l g f as t s a t t e n e g e n f r i s t f o r å m e l de b r u k a v f o r k j ø ps r e t t e n (m e l d ef r i s t ). Ø n s k e r d u å b e n y t t e f o r k j ø ps r e t t e n, g i s k r i f t l i g m e l d i n g t i l O B O S p e r e -p o s t f o r k j ø o b o s. n o e l l e r t el e f ak s M e l d i n g e n m å v æ r e m o t t a t t a v O B O S i n n e n d e n f a s t s a t t e f r i s t. M e l d e f r i s t e n v i l v æ r e n o rm a l t 5 v i rk e d a g e r e t t e r a t b o l i g e n e r k u n n g j o r t i O B O S -a n n o n s e i A f t e n p os t e n o g/ e l l e r på w w w. o b o s. n o. H v i s OB O S m ot t a r d i n m e l di n g om f o r k j ø p et t e r at f r i s t e n e r g åt t u t, k a n d u i k k e k r e v e å f å o v e r t a b o l i g e n p å g r u n n l a g a v f o r k j ø p s r et t e n. G j ø r d u b r u k a v f o r k j ø p s r e t t e n, t r e r d u i n n i e n a l l e r e d e i n n g å t t a v t a l e o g k j ø p e r b o l i g e n t i l d e n a v t a l t e p r i s p å a v t a l t e v i l k å r. F i n a n s i e r i n g e n m å v æ r e i o r d e n, o g d e n m å i s i n h e l h e t d o k um e n t e r e s s k r i f t l i g. E r d e t f l e r e m e d l em m e r s om v i l b en y t t e f o rk j ø ps r e t t e n, f å r d e n m e d l e n g s t a ns i e n n i t e t f o r t r i n n s r e t t. A n d e l s e i e r e i d e t b o r e t t s l a g e t b o l i g e n t i l h ø r e r g å r f o r a n øv r i g e m e dl em m e r i O B O S. D e r s om f l e r e i b o r e t t s l a ge t v i l b e n y t t e f o r k j ø p s r e t t e n, b l i r n or m a l t b ot i d e n i b o r e t t s l a g et a v g j ø r e n d e.

11 S i d e 1 1 H o v i n B o r e t t s l a g 2. 6 S T Y R E T S A R B E I D S i d e n f o r r i g e o r d i n æ r e g e n e r a l f o r s a m l i n g h a r s t y r e t a v h o l d t 1 3 m øt e r, o g i t i l l e g g p r o s j e k t m øt e r. S t y r e t h a r k a r t l a g t o g s at t o p p e t l an g t i d s b u ds j e t t f o r s t ø r r e r e h a b i l i t e ri n g e r o g vedlik e h o l d f o r p e r i o d e n t i l L a n g t i ds b u d s j et t et j us t e r es f or t l ø p e n d e, o g s t y r e t l e g g e r o p p t i l a t g e n e r a l f o r s a m l i n g e n h v e r t å r i n f o rm e r es om f ra m d r i f t e n p å d e u l i k e p r os j ek t e n e. F o r v i l d e s t ø r s t e p r os j e k t e ne v æ r e o p p g r a d e r i n g a v h e i s i n r 32, s i k r i n g a v g l a s s pl a t e n e p å t ak e t t i l d e ø v e rs t e b a l k o n g e n e o g om b y g g i n g a v v as k e r i et t i l f o r s m a l i n g s h us. I årene fremover li g g e r b l a n t a n n e t d i s s e o p p g r a d e r i n g e n e i n n e i l a n gt i d s b u ds j e t t e t : N y e i n n g a n g s d ø r e r o g a n d r e y t t e r d ø r e r, o g m a l i n g a v t a k o v e r i n n g a n g s d ø r e r M a l i n g a v o g r u n d t b a l k o n g e r ( t ak, r e k k v e r k o g v e g g e r ) D e t t a s f o r b e h o l d o m l ø p e n d e, e n d r e d e p r i o r i t e r i n g e r f r a m o v e r S T Y R E T S A R B E I D I I h a r s t y r e t a r b e i d e t m e d f l e re p r o s j ek t e r. As b e s t s a n e r i n g I l ø p et a v h a r S R S e r v i c e g j en n o m f ø r t a s b es t s a n e r i n g a v l uf t e l uk e n e m ot y t t e r v e g g i b o r e t t s l a g e t s b y g n i n g e r. E t t e r s am a r b e i d m e d O B O S P r os j e k t o g e n s t ø r r e g j e n n o m g a n g a v a n b u d s b e s k r i v e l s e n k l a r t e v i å f i n n e e n g o d l øs n i ng s om i v a r e t o k s i k k e r h e t e n o g s om s am t i d i g h o l d t s e g i n n e n f o r d e o p p r i n n e l i g e k os t n a d s r am m e n e. D e n u t v i d e d e f u l l m a k t e n t i l å t a o p p e t e k s t r a l å n f o r å g j e n n om f ø r e pr o s j e k t e t v a r d e r f o r i k k e nø d v e n d i g. Ny t t p o r t t e l e f o n a n l e g g V å r e n o g s om m e r e n b l e s k i f t e t v i ut v å r e g am l e p o r t t el e f o n e r ut m e d et t n y t t o g l a n g t b e d r e s y s t em. D e t n y e s ys t em et e r a v m e rk e t A i p h o n e, o g a r be i d e t b l e ut f ø r t a v A s s i s t e n t P a r t n e r A S. D e t b l e i ns t a l l e r t n y e r i n g e k l o k k e r m e d k am e r a u t e n f o r y t t e r d ø r e n e i h v e r o p p g a n g o g m on t e r t s v a r a p p a r a t i n n e i h v e r l e i l i g he t. B e b o e r n e k u n n e v e l g e m el l om t o s v a r a p p a r a t e r ; et t m e d l y d ( A u d i o ) o g e t t m e d f a r g em o n i t o r ( V i d e o ) d e r m a n s e r b i l d e a v d e n s o m r i n g e r p å. S v a r a p p a r a t e t m e d A u d i o b l e b e t a l t a v b o r e t t s l a g et, m e ns m e l l om l e g g e t f o r o p p g r a d e r i n g t i l f a r g em o n i t o r ( V i d e o ) b l e b e t a l t a v d e n e n k e l t e b e b o e r. Ny e b r a n n d ø r e r i o p p g a n g e r o g k j e l l e r e I s a m m e n h e n g m e d a s b e s t s a n e r i n g i l e i l i g h e t e n e b l e d e t a v d e k k et at m a n g e a v d e g a m l e d ø r e n e i o p p g a n g e n e s om g å r i n n t i l l of t s r om el l e r n e d i k j e l l er e o g s å v a r a s b e s t h o l d i g e. A n d r e v a r r e n e t r e d ø r e r s om i l i t e n g r a d v i l m o t s t å b r a n n. D e t v a r o g s å a s b e s t h o l d i g e d ø r e r n e d e i e n d e l a v k j e l l e r n e. D i s s e d ø r e n e e r s k i f t et u t m e d m o d e r n e s t å l d ø r e r s om m ø t e r s t r e n g e b r a n n k r a v. A r b e i d e t b l e u t f ø r t a v f i rm a et C a p i l l us. I lø p et

12 S i d e 1 2 H o v i n B o r e t t s l a g av 2. k v a r t a l v i l a r b e i d e t a vs l u t t e s m e d f u g i n g o g m al i n g a v g l i p p e r s om h a r o p p s t å t t v e d ut s k i f t n i n g a v d e g am l e d ø r e n e. By t t e a v r e n h o l d s f i r m a T & J R e n h o l d e r v å r a v t a l e p a r t n e r f o r v a s k a v t r a p p e o p p g a n g e n e. Op p g a n g e n e v a s k es h v e r u k e f r a o k t o b e r t i l o g m e d m a rs o g a n n e n h v e r u k e i p e ri o d e n a p r i l t i l s e p t em b e r. A r b e i d e t ut f ø r es f o r t i de n p å m a n d a g e r o g t i r s d a g e r. Bo r e t t s l a g e t s n e t t s i d e r I h a r b o r e t t s l a g e t b yt t e t p u b l i s e r i n g s s y s t em f o r n et t s i d e n e o g s y s t em at i s e r t i n f o r m a s j o n s å d e t e r l et t f o r b e b oe r n e å f i n n e n yt t i g o g o p p d a t e r t i n f o r m as j o n ; l i s t e n o v e r p a r k e r i n g s p l a s s e r, k o n t a k t i n f o r m a s j o n, i n f o r m a s j o n o m s t y r e t s a r b e i d o g e n k a l e n d e r m e d o v e r s i k t o v e r a l t s om s k j e r i b o r e t t s l a g e t. D e t e r b l i t t o p p r e t t et et n y h e t s b r e v s om s k a l b l i s e n d t u t c a. a n n e n h v e r m å n e d m e d d e n n y e s t e i n f o r m a s j o n e n. Ø n s k e r d u å a b o n n e r e p å n y h e t s b r e v e t? S e n d e n e -p o s t t i l h o v i n. b o r e t t s l a g m a i l. c o m. D e t e r o g s å o p p r e t t et e g e n s i d e på F a c e b o ok d e r d et l e g g es ut f o r t l ø p e n d e i n f o rm a s j o n. I forbindelse med overgang til digital-t V k a n v i i k k e l e n g e r b r u k e i n f or m as j o ns k a n a l e n over kabel-t V. I n f o r m a s j o n e n h e r e r f l y t t e t o v e r p å n e t t s i d e n e v å r e. W ebs i d e n e v å r e f i n n e r d e r e p å w w w. h o v i n b o r e t t s l a g. n o K O M M E N D E R E H A B I L I T E R I N G S - O G V E D L I K E H O L D S P R O S J E K T E R Fr a v a s k e r i t i l f o r s a m l i n g s h u s E t t e r ø ns k e f r a D i s e n v as k e r i, b l e l e i e a v t a l e n a v s l u t t e t f r a o g m e d F l e r e b e b o e r e i b o r e t t s l a g e t t o k o pp m e d s t y r e t a t d e ø ns k e r e t f o rs a m l i n g s h us, s om k u n n e b e n y t t es t i l u t l e i e, o g t i l ak t i v i t e t e r r e t t e t m o t b e b o e r e i b o r et t s l a g e t. P å g e n e r a l f o r s am l i n g e n b l e d et v e d t a t t at s t y r e t s k u l l e g å v i d e r e m e d p l a n e n e om å b y g g e o m v a s k e r i e t t i l f o rs am l i n g s h u s. S t y r e t en g as j e r t e k o ns u l e n t f i rm a et Ø y v i n d M o e n A S, HW R A rk i t ek t e r A S, o g e n t r e p r e n ø r B e n t z e n b y g g A S f o r å b i s t å om b y g g i n g a v l o k al e n e t i l f o r s am l i n gs h us ( h e r e t t e r om t al t s om V a s k e r i e t ). V a s k e r i et s om f e r d i gs t i l l e s v å r e n , v i l h a e n k a p a s i t e t p å 6 5 s i t t e p l as s e r, v i l v æ r e u n i v e r s e l t ut f o rm et, h a r k j øk k e n ( i k k e s t o r k j ø k k e n ) o g s k a l h o v e d s a k l i g k u n n e b e n y t t e s a v b e b o e r n e i b o r e t t s l a g et. V as k e r i et k a n l e i es t i l p r i v a t e a r r a n g em e n t, og v i l o g s å k u n n e l å n e s a v g r u p p e r i n g e r, h e r u n d e r b l a n t a n n e t t i l p e n s j o n i s t t r ef f, b a r s e l t r e f f o g u n g d om s ak t i v i t e t e r. F o r s a m l i n g s h us e t v i l ha scene som kan rigges til ved behov. Styret vil v u r d e r e s ø k n a d om b r u k a v V as k e r i e t e t t e r e n k o nk r e t h e l h et s v u r d e r i n g i h v e r t e n k e l t t i l f e l l e. P r i s e r o g r e g l e r f o r l e i e a v V a s k e r i e t v i l o p p d a t e r es p å b o r et t s l a g e t s n et t s i d e r.

13 S i d e 1 3 H o v i n B o r e t t s l a g O p p g r a d e r i n g a v h e i s i n r 3 2 H e i s e n m å t t e v e d l i k e h o l d es o g u t be d r e s f o r å m ø t e d e s i k k e r h e t s k r av s om s et t es t i l h e i s d r i f t. E u r o h e i s u t f ø r t e a r b e i d e t j a n u a r O p p g r a d e r i n g e n i n n eb a r o g s å a t i n t e r i ø r e t b l e m o d e r n i s e r t, s am t at d e t e k ni s k e e n d r i n g e n e g i r b e d r e d r i f t s s t a b i l i t e t. S i k r i n g a v g l a s s t a k p å d e ø v e r s t e b a l k o n g e ne S t y r e t h a r e n g a s j e r t A d am s t u e n B l i k k e n s l a g e r f o r s i k r i n g a v g l as s t a k p å d e ø v e r s t e b a l k o n g e n e i b o r et t s l a g e t. V i h a r t i d l i g e r e e r f a r t a v d i s s e p l at e n e h a r l ø s n e t o g f a l t n e d grunnet vær og vind. Dette utgjør en potensiell trussel for m ennesker og m aterie l l s om b e f i n n e r s e g p å b a k k e p l a n. F o r å g j ø r e f r em k om m e l i g h e t e n l e t t e r e f o r l i f t e n, h a r d e t bl i t t b r ø y t et på om r å d e n e n e d e n f o r d e b a l k o n g e n e h v o r a r b ei d v i l p å g å. A r b e i d et e r f o r v e n t e t av s l u t t et i l a m a r s L Ø P E N D E V E D L I K E H O L D S P R O S J E K T E R S k j ø t s e l D e t b l e i i n n g åt t a v t a l e om s k j ø t s e l m e d S t e e n o g L u n d A nl e g g s g a r t n e r m es t e r e, d e n n e a v t a l e n b l e f o r l e n g e t i f o r 2 s e s o n g e r o g , a v t al e n l ø p e r ut h ø s t e n S k j ø t s e l s a v t a l e n s k a l o m f a t t e s k j ø t s e l a v s t a u d e r, b u s k e f e l t, k l a t r e p l a n t e r, k l i pt e h ek k e r o g e n k e l t s t å e n d e b us k e r, n y e o g g a m l e t ræ r. D e t t e i n n e bæ r e r f j e r n i n g a v u g r e s s, s ø r g e f o r s u n n e v e k s t f o r h o l d o g k l i p p i n g. E rs t at n i n g a v dø d e p l a n e r vi l v æ r e e n d e l a v a v t a l e n. V a n n i n g s a n l e g g o g e t t e r s y n a v d e t t e v i l o g s å v æ r e g a r t n e r e n s a ns v a r. S i g j e r n e i f r a t i l s t y r e t d e r s om p l a nt e r e l l e r t r æ r i k k e g r o r s om d e s k a l. P a r k e r i n g S t y r e t h a r a r b e i d e t m e d m a n g e l e n p å p a r k e r i n gs p l a s s e r i b o r e t t s l a g et o g h a r t i d l i g e r e b l a n t a n n e t v u r d e r t t o u l i k e l ø s i n g e r f o r p a r k e r i n g s h u s. D i s s e l ø s n i n g e n e h a r i m i d l e rt i d v i s t s e g å g i f o r f å p l as s e r i f o r h o l d t i l k o s t n a d e n e. D e t e r c a p e rs o n e r p å v e n t e l i s t e n f o r å f å p a r k e r i n g s p l a s s p r S t y r e t m o t t a r j e v n l i g h e n v e n d e l s e r f r a b e b o e r e s om o p p l e v e r a t d e f as t e p a r k e r i n g s p l as s e n e s t å r u b e n yt t e t o g at d e t e r v a n s k e l i g å f i n n e p a r k e r i n gs p l a s s l a n g s v e i e n.

14 S i d e 1 4 H o v i n B o r e t t s l a g B r a n n s i k r i n g S t y r e t h a r i l ø p e t a v j o b b e t m e d å k a rt l e g g e b r a n n s i k k e r h e t e n i b o r e t t s l a g et. B o r e t t s l a g e t f ø l g e r k r a v e n e g i t t a v m y n d i g h e t e n e, m e n s t y r e t s k a l i s e p å m u l i g h e t e n f o r å gj e n n om f ø r e y t t e rl i g e r e t i l t a k f o r å s i k r e b e b o e r n e o g v e r d i e n e i b o r e t t s l a g et. A l l e l e i l i g h e t e r s om e r o v e r 1 2 m e t e r f r a b a k k e n f i k k h øs t e n m on t e r t e n s i k k e r h e t s l i n e f o r å o p p f y l l e k r a v e n e t i l f o rs v a r l i g r øm ni n g s v e i i d e t b ra n n e t a t e n i k k e k a n g a r a n t e r e at d e n l e n g s t e s t i g eb i l e n t i l e n h v e r t i d e r t i l g j e n g e l i g v ed e v e n t u e l l b r a n n. N y e b r a n n i n s t r u k s e r b l e h e n g t o p p i a l l e o p p g a n g e n e. S t y r e t o p p f o r d r e r a l l e b e b o e r e t i l å g j ø r e s e g k j e n t m e d d i s s e. N A B O L A G E T Snødeponiet p å H a s l e S t y r e t h a r v æ r t i k o n t ak t m e d k om m u n e n a n g å e n d e s n ø d e p o n i et p å H a s l e. I t i l l a t el s e n f o r m i d l e r t i di g s n ø d e p on i p å H a s l e s t å r d et at t om t e n s k a l v æ r e r y d d e t i n n e n m a r s D et b et y r i p r a k s i s at d e p o n i e t i k k e k a n b e n y t t es i ne s t e v i n t e r s e s o n g / S a m f e r d s e l s e t a t e n j o b b e r m e d å a ns k af f e n y e p e r m a n e n t e d e p o n i e r f r a n e s t e v i n t e rs e s o n g. S t y r e t v i l f ø l g e u t v i k l i n g e n. N y V a l l e H o vi n S t a d i o n V I F f ot b a l l h a r p l a n e r om å b y g g e n y s t a d i o n p å V a l l e H o v i n. H o v i n bo r e t t s l a g e r o p p t a t t a v a t n y s t a d i o n i k k e m å f ør e t i l s t ø r r e p r e s s p å p a r k e r i n gs p l as s e n e i S t. J ø r g e n s v e i, o g h a r d e r f o r i n nl e d e t s am a r b e i d m e d V a l l ef a r e t b o r et t s l a g o g V I F f o t b a l l o m å l ø s e d i s s e u t f o r d r i n g e n e. D e t e r o g s å t at t k o n t ak t m e d b y s t y r e t i O s l o k om m u n e. H o v i n b e k k e n u t b y g g e l s e E i e n d om m e n f o r es l å s u t b y g g e t i t rå d m e d p l a n l e g g i n gs p r o g r am m et f o r E n s j ø t i l h o v e d s a k e l i g b o l i g om r å d e. D e t a n t y d e s a t o m r å d e t v i l k u n n e g i n y e b o l i g e r. D e t e r b l i t t a v k l a r t a t om r å d e t o g s å k a n om f at t e e t n æ rs e n t e r m e d f o r r e t n i n g p å i n nt i l m ² s o m s k a l h a s i n h o v e d i n n g a n g f r a G r e n s e v e i e n.

15 S i d e 1 5 H o v i n B o r e t t s l a g B E M E R K N I N G E R T I L Å R S R E G N S K A P E T F O R R E G N S K A P F O R B O R E T T S L A G S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s e l s k a p e t s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I n f o r m a s j o n o m b o r e t t s l a g e t s f o r v e n t e d e ø k o n om i s k e u t v i k l i n g e r om t a l t i å r s b e r e t n i n g e ns p u nk t e r om k o s t n a d s ut v i k l i n g o g b u d s j e t t f o r Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es h e r v e d a t f o r u t s e t n i n g e n om f o r t s at t d r i f t e r t i l s t e d e. S t y r e t m e n e r a t d e t g j e n n om f ø r t e v e d l i k e h o l d e t e r t i l s t r e k k e l i g f o r å o p p v e i e v e r d i f o r r i n g e l s e a v b y g n i n g e n e o g a t v i r k e l i g v e r d i a v b y g n i n g e n e e r h ø y e r e e n n d e n b o k f ø rt e v e r d i e n s om s t å r o p p f ø rt i r e g n s k a p et. R E S U L T AT Å r e t s r e s u l t a t p å k r ,- s o m f r e m k om m e r i r es u l t at r e g n s k a p et, f o r e s l ås o v e r f ø r t t i l e g e nk a p i t a l. D I S P O N I B L E M I D L E R B o r e t t s l a g e t s di s p o n i b l e m i dl e r p r u t g j ø r k r ,-. I N N T E K T E R D r i f t s i n n t ek t e n e i v a r t o t a l t k r ,- m ot b u d s j e t t e r t k r ,-. D e t e r i n g e n v es e n t l i g e a v v i k i f o r ho l d t i l b u d s j e t t et, v e r k e n h v a g j e l d er t o t a l b e l ø p e t e l l e r d e e n k el t e i n n t ek t s p o s t e r. K O S T N A D E R D r i f t s k os t n a d e n e i v a r t o t a l t k r ,- m o t b u ds j et t e r t k r ,-. D e t e r i n g e n v e s e n t l i g e a v v i k i f o r h o l d t i l b u d s j e t t e t, v e r k e n h v a g j el d e r t ot a l b e l ø p e t e l l e r d e e n k e l t e k os t n a ds p o s t e r. R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å re t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p. R e v i s j o n s h o n o r a r e t f r em k om m e r s o m e g e n p os t i r es u l t at r e g n s k a p e t. F o r ø v r i g v i s e s t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i r e s ul t a t et o g t i l b a l a ns e n, s am t d e e t t e r f ø l g e n d e r e g n s k a p s n o t e n e (s e b a k e rs t i å r s r e g n s k a p e t ). S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d.

16 S i d e 1 6 H o v i n B o r e t t s l a g K O S T N A D S U T V I K L I N G F O R K O M M U N A L E A V G I F T E R R e n o v a s j o n s a v g i f t e n øk e r m e d 3 8%. I n g e n ø k n i n g a v d e ø v r i g e a v g i f t e n e. L ÅN B o r e t t s l a g e t h a r 1 l å n i H a n d e l s b a n k e n t i l e n f l y t e n d e r e n t e s at s 3, 6 0 % p r G j e n v æ r e n d e l ø p e t i d p å l å n e t e r 1 7 å r. F o r o p p l y s n i n g e r om o p p r i n n e l i g l ån e b e l ø p o g ak t u e l l r e s t s a l d o p å b or e t t s l a g e t s l å n h e n v i s e s d et t i l n o t e i r e g n s k a p e t. R E N T E R P Å I N N S K U D D R e n t e s a t s e n e i OB O S p r. d e n : R e n t e r p å d r i f t s k o n t o : 0, 1 0 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 3, 0 0 % u n d e r k r , 0 5 % f r a k r t i l k r 2 m i l l. 3, 1 0 % o v e r kr 2 m ill F O R R E T N I N G S F Ø R E R H O N O R A R E T B o r e t t s l a g e t h a r i k k e f åt t øk n i n g av f o r r e t n i n g s f ø r e r h o n o r a r e t f o r M E D L E M S K O N T I N G E N T E N M e d l e m s k o nt i n g e n t e n t i l O B O S e r k r 2 0 0, - p r. a n d e l s l ei l i g h e t f o r R E V I S J O N S H O N O R A R E T R e v i s j o n s h o n o r a r e t øk e r t i l s v a r e n d e k o ns um p r i s i n d e k s e n.

17 S i d e 1 7 H o v i n B o r e t t s l a g B U D S J E T T T i l o r i e n t e r i n g f o r g e n e r a l f o rs am l i ng e n h a r s t y r e t s a t t o p p e n o v e r s i k t o v e r b e r e g n e d e d r i f t s i n n t ek t e r o g d r i f t k os t n a d e r i T a l l e n e e r v i s t s om e g e n k o l on n e l e n g s t t i l h ø y r e i r e s u l t a t o p ps t i l l i n g e n. B u ds j e t t e t v i s e r e t f o r v e n t e t d r i f t s r e s ul t at p å k r ,- o g e t å rs r e s u l t a t p å k r ,-. N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e, e r d e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s øk n i n g p å c a. 3-5% i D r i f t e n i f o r u t s e t t e r v e r k e n n y e l å n e o p p t a k e l l e r ø k n i n g a v f e l l e s -k o s t n a d e n e. N å v æ r e n d e f e l l es k os t n a d e r v i l i f ø l g e b u d s j e t t e t øk e b o r e t t s l a g e t s d i s p o n i b l e m i d l e r. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e nk e l t e t a l l e ne i b u ds j e t t e t, s om e r u t a r b e i d e t på b a k g r u n n a v d e p l a n e r f o r s om f o r e l i g g e r o g d e e n d r i n g e r n e s t e å r s om e r om t al t t i d l i g e r e i å r s b e r e t n i n g e n. O s l o, I s t y r e t f o r H o v i n B o r e t t s l a g M a g n u s H a l d o r s e n / s / I n g r i d N e r g a a r d F j e l ds t a d / s / T r i n e T v e t b r å t e n / s / A s t r i B e r gm å l / s / T o r A n d e r s M o e n / s /

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t K i r k e v e i e n 1 1 0, a v h o l d e s m a n d a g 2 0. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 0 0 i V es t r e A k e

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i H e l g es e n s g at e 8 2 / 8 4 A S a v h o l d e s m a nd a g 2 6. a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Akersbakken Bo r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S a g a d am m e n, a v h o l d e s t o r s d a g 15. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 9. 0 0 i S am l i n g s s a l

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Øs t e r l i B o l i g s e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s /

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i F j e l l hu s h a u g e n B o l i g s e l s k a p A / S a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i F o r n e b u k o l l e n B o l i g s am ei e, a v h o l d e s t o r s da g 2 3. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 : 0 0 p å S A

Detaljer

L a r s A as b ø / s / A n d e r s H om m e r s t a d / s /

L a r s A as b ø / s / A n d e r s H om m e r s t a d / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 7. j u n i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å I l

Detaljer