K j æ r e b e b o e r!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K j æ r e b e b o e r!"

Transkript

1 K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r S t y r e t h a r l a g t m y e a r b e i d i å g j ø r e å r s b e r e t n i n g e n o g r e g n s k a p e t s å f o r s t å e l i g s om m ul i g. V å r t ø ns k e e r d e r f o r at d u l e s e r n ø y e i g j e n n om h e f t e t o g v i s e r d i n i nt e r e s s e f o r b o r e t t s l a g e t v e d å m ø t e o p p p å g e n e r a l f o r s a m l i n g e n T i r s d a g 2 7. a p r i l , k l o k k a p å H a s l e s k o l e V i ø n s k e r d e g v e l k o m m e n t i l g e n er a l f o r s am l i n g. D et t e e r m u l i g h e t e n d u h a r t i l å d e l t a i d i s k us j o n e n o g v e l g e d e t s t y r e t s om s k a l f o r v a l t e d i t t b om i l j ø i d e t k om m e n d e å r e t. A l l e a n d e l s e i e r e h a r r e t t t i l å v æ r e m e d i g e n e r a l f o r s a m l i n g e n m e d f o r s l a g -, t a l e - o g s t em m e r e t t. A n d e l s e i e r e n s e k t e f e l l e, s am b o e r e l l e r e t a n n et m e d l em a v a n d e l s e i e r e n s h u s s t a n d h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e de o g t i l å u t t al e s e g. S t y r em e d l em m e r, f o r r e t n i n g s f ø r e r o g l ei e r a v b o l i g i b o r e t t s l a g et h a r r et t t i l å væ r e t i l s t e d e i g e n e r a l f o r s am l i n g e n o g t i l å u t t al e s e g. E n a n d e l s e i e r k a n m øt e m e d f u l l m ek t i g. I n g e n k a n v æ r e f u l l m e k t i g f o r m e r e n n én a n d e l s e i e r, m e n d e r f l e r e e i e r e n a n d e l s am m e n, k a n d e h a s am m e f u l l m ek t i g. E n f u l l m a k t k a n t r e k k es t i l b a k e n å r s om h e l s t. E n a n d e l s e i e r k a n t a m e d e n r å d g i v e r t i l g e n e r a l f o rs am l i n g e n. R å d g i v e r e n h a r b a r e r e t t t i l å u t t a l e s e g d e rs om g e n e r a l f o r s a m l i n g e n t i l l a t e r d e t.

2 I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i H o v i n B o r e t t s l a g a v h o l d e s Ti r s d a g 2 7. a p r i l kl på H a s l e s k ol e. T I L B E H A N D L I N G F O R E L I G G E R : 1. K O N S T I T U E R I N G A ) V a l g a v m ø t e l e d e r B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g t o a n d e l s e i e r e t i l å u n d e r s k r i v e p r o t o k o l l e n D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G Å R S R E G N S K A P F O R A ) Å r s r e g n s k a p e t f o r B ) A n v e n d e l s e a v d i s p o n i b l e m i d l e r p r G O D TG J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r 5. O R I E N TE R I N GS S AK E R 6. F O R S L A G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G A ) O m b y g g i n g a v v a s k e r i t i l f o r s a m l i n g s h u s B ) E n d r i n g e r i H u s o r d e n s r e g l e n e 7. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v 3 s t y r em e d l em m e r f o r 2 å r B ) V a l g a v 5 v a r a m e d l e m m e r f o r 1 å r C ) V a l g a v m e d l e m m e r t i l v a l g k o m i t é f o r 1 å r D ) V a l g a v 2 d e l e g e r t ( e ) m e d v a r a t i l O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n g f o r 1 å r O s l o, S t y r e t i H o v i n B o r e t t s l a g M a g n u s H a l d o r s e n / s / I n g r i d N e r g a a r d F j e l ds t a d / s / S v e r r e M o l a n d s v e e n / s / T r i n e T v e t b r å t e n / s / A s t r i d B e r gm å l / s /

3 S i d e H o v i n B o r e t t s l a g 2. Å R S B E R E T N I N G F O R T I L L I T S V A L G T E S i d e n f o r r i g e o r d i n æ r e g e n e r a l f o rs a m l i n g h a r b o r e t t s l a g e t s t i l l i t s v a l gt e v æ r t : S T Y R E T L e d e r M a g n u s H a l d o r s e n S t J ø r g e n s V e i 5 N e s t l e d e r I n g r i d N e r g a a r d F j e l d s t a d S t J ø r g e n s V e i 2 7 S t y r e m e d l e m S v e r r e M o l a n d s v e e n S t J ø r g e n s V e i 6 1 S t y r e m e d l e m T r i n e T v e t b r å t e n S t J ø r g e n s V e i 6 1 S t y r e m e d l e m Astrid Bergm ål S t J ø r g e n s V e i 2 0 V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e m B j ø r n E r i k M y h r e S t J ø r g e n s V e i 5 V a r a m e d l e m L e i f G u l l i k s e n S t J ø r g e n s V e i 5 7 V a r a m e d l e m H a r a l d A a s e n S t J ø r g e n s V e i 5 7 V a r a m e d l e m L i n e N o r u m W i s t i n g G r e f s e n k o l l v e i e n 1 2 B V a r a m e d l e m M a r i S o l u m G r i m s t a d S t J ø r g e n s V e i 3 5 D E L E G E R T T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G E N I O B O S D e l e g e r t M a g n u s H a l d o r s e n S t J ø r g e ns V e i 5 D e l e g e r t I n g r i d N e r g a a r d S t J ø r g e n s V e i 2 7 V a r a d e l e g e r t S v e r r e M o l a n d s v e e n S t J ø r g e n s V e i 6 1 V a r a d e l e g e r t T r i n e T v e t b r å t e n S t J ø r g e n s V e i 6 1 V A L G K O M I T E E N V a l g k o m i t e L e i f G u l l i k s e n S t J ø r g e n s V e i 5 7 V a l g k o m i t e S v e r r e M o l a n d s v e e n S t J ø r g e n s V e i 6 1 Valg k o m i t e N i n a P a r u p M i c h e l s e n S t J ø r g e n s V e i F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r e r f u n k s j o n e n i OB OS e r ut v i d e t s l i k a t v å r f o r v a l t n i n g s k o n s u l e nt o gs å d e l t a r p å o g h å n d t e r e r f o r b e r e d e l s e r t i l s t y r e m ø t e n e, k l a r g j ø r s a k s p a p i r e r, i n n k a l l i n g e r o g u t s e n d e l s e. K o ns u l e n t e n s k r i v er r e f e r a t o g f ø l g e r o p p s t y r e v e d t a k. V e dk om m e n d e m ø t e r s a m m e n m e d s t y r e t p å b e b o e r m ø t e n e, o g b e s v a r e r t e l e f o n, b r e v o g e -p o s t. B o r e t t s l a g e t e r s v æ r t g o d t f o r n ø y t m e d o r d n i n g e n, s om a v l a s t e r s t y r e m e dl em m e n e t i l a n d r e o p p g a v e r, s p e s i e l t d e s t o r e i n v e s t e r i n g s - o g v e d l i k e h o l ds p r o s j ek t e n e. A u t o r i s e r t r e g ns k a ps f ø r e r ( o p p d r ag s a n s v a r l i g ) e r r e g ns k a ps s j e f E g i l H a v r e, O B OS. B o r e t t s l a g e t s r e v i s o r e r P r i c e wa t e r h o u s e C o o p e r s A S.

4 S i d e H o v i n B o r e t t s l a g 2. 3 G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M B O R E T T S L A G E T Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjons - n u m m e r , l i g g e r i b y d e l 2 G r ü n e r l øk k a i Os l o k om m u n e og h a r a d r e s s e S t J ø r g e n s V e i B o r e t t s l a g e t b e s t å r a v a n d e l s l e i l i g h e t e r, f o r d e l t p å 2 5 b y g n i n g e r. T om t e n, s o m b l e k j ø p t i , e r p å m 2 o g h a r f ø l g e n d e g å r d s - o g b r u k s n um m e r F ø r s t e i nn f l y t t i n g s k j e d d e i B o r e t t s l a g e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b es t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. S t y r e t e r i k k e k j e n t m e d a t d e t y t r e m i l j ø f o r u r e n s e s i v e s e n t l i g g r a d. S e l s k a p e t d r i v e r i k k e m e d f o r s k n i n g s - o g ut v i k l i n g s ak t i v i t e t e r. A v b o r e t t s l a g e t s 5 s t y r em e d l em m e r e r d e t 3 k v i n n e r o g 2 m e n n. Borettslaget er posit i v t i l l i k es t i l l i n g o g t a r s i k t e p å at d et i k k e f o r ek om m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a ns e t t e l s e r V A K T M E S T E R T J E N E S T E V a k t m es t e r B e n t B r us t a d i v a r e t a r d e n d a g l i g e d r i f t o g d et l ø p e n d e ve d l i k e h o l d e t i b o r e t t s l a g et i h e n h o l d t i l s t i l l i n gs b es k r i v e l s e. V ak t m e s t e r k o nt o r e t h a r a d r e s s e S t. J ø r g e n s v e i 3 9 o g e r å p e n t h v e r d a g e r m e l l om k l. 0 7 o g k l V ak t m e s t e r k a n o gs å k o n t ak t es p å t e l ef o n , m o bi l e l l e r e-p o s t v a k t m e s t e r. h o v i g e t m a i l. n o V e nn l i g s t i k k e r i n g ut e n om o r d i næ r a rb e i d s t i d. D e t h a r i k k e v æ rt a l v o r l i g e s k a d e r e l l e r u l y k k e r i B O M I L J Ø V E K T E R B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e m e d S e c u r i t a s om v ak t h o l d i b o r e t t s l a g e t. D e rs om d u h a r b e h o v f o r a s s i s t a ns e k a n b om i l j ø ve k t e r k o n t ak t es. A s s i s t a ns e k a n f or e k s em p e l væ r e h j e l p t i l å s t o p p e h u s b r åk e l l e r u n o r m a l s t ø y i t i d s r om m et h us o r d e n s re g l e n e t i l s i e r at d e t s k a l v æ r e r o ( e t t e r k l h v e r d a g o g h e l g ). I t i l l e g g e r d e t t e l e f o n i s k a l a r m t j e n e s t e t i l k n y t t et h e i s a n l e g g i n r B om i l j ø v e k t e r t e l ef o n : S TY R E T S t y r e t h a r k o n t o r i S t. J ø r g e n s v e i 3 2 o g k a n k o n t a k t e s p å e -p o s t h o v i n b o r e t t s l a b o r e t t s l a g. n e t e l l e r v e d å b e n y t t e p os t k as s e u t e nf o r n r 3 2. S e o gs å b o r e t t s l a g e t s h j e m m e s i d e r p å w w w. h o v i n b o r e t t s l a g. n o. B o r e t t s l a g e t h a r e n ut v i d e t f o r r e t n i n g s f ø r e rk o n t r a k t m e d OB O S. D et i n n e b æ r e r a t f o r v a l t n i n g s k o n s u l e nt M o r t e n R øs t e n g e n s v a r e r p å h e n v e n d e l s e r t i l bo r e t t s l a g et i a r b e i d s t i d e n. M o r t e n k a n k o n t a k t e s p å t l f , e l l e r e -p o s t : m o r t e n. r o s t e n g e o b o s. n o U t e n om v a n l i g a r b e i ds t i d k a n s t y r e t k o n t ak t es p å t l f S t y r e t h o l d e r b e b o e r m ø t e r d e r a l l e b e b o e r e m e d s p ø r s m å l t i l s t y r e t er v e l k om n e. M ø t et h o l d e s f ø r s t e m a n d a g i m å n e d e n m el l om k l o g S t yr e t g j ø r o p pm e r k s om p å a t a l l e s a k e r s om s k a l s t yr e b e h a n d l e s m å s e n d e s f o r v a l t n i n g s k o n s u l e n t e n s k i f t l i g, g j e r n e p e r e -post.

5 S i d e H o v i n B o r e t t s l a g RE TN I N G S LI N J E R F O R S TY R E AR B E I D S t y r e t h a r v e d t a t t r e t n i n gs l i n j e r f o r s t y r e a r b e i d i b o r e t t s l a g e t. F o rm ål et m e d d i s s e e r å k l a r g j ø r e d e k r a v s o m s t i l l e s t i l d e t i l l i t s v a l g t e. R e t n i n g s l i n j e n e om h a nd l e r s t y r e a n s v a r f o r f o r v a l t n i n g a v d e øk o n om i s k e ve r d i e r, h a b i l i t et, t a us h e t s p l i k t, h o no r e r i n g, a t t e s t as j o n o g a n v i s n i n g a v ut b e t a l i n g e r K AB E L TV G e t e r b o rettslagets leverandør av digital-t v t j e n es t e r t i l. H o v i n b o r et t s l a g h a r f r a m a rs 2009 inngått kollektiv avtale om levering av digital-tv som oppgradering fra kabel-t v. D e n k o l l ek t i v e g r u n n p a k k e n ( S t a rt ) i n k l u d e r e r e n G e t b o x H D i u t e n e k s t r a k os t n a d. Ø n s k e r d u e n d ek o d e r m e d h a r d d i s k o g o p p t ak t m u l i g h et ( G e t b o x H D P V R ) k a n d e n e n k e l t e v e l g e d e n n e t i l 9 9, - p r m n d. D e t t e e r s e l v f ø l g e l i g v a l gf r i t t. I t i l l e g g k a n h v e r b e b o e r v e l g e 2 v a l g f r i e k a n a l e r. B y t t e a v v a l g f r i e k a n a l e r g j ø r e s u t e n k os t n a d. D e n k o l l e k t i v e a v t a l e n i n n e bæ r e r i k k e a t n o e n b e b o e r e m å v e l g e t i l l eg g s p a k k e r, bredbånd eller telefoni. Avtalen med Get går kun på grunnpakken (Start) for Digital- T V. G e t s s e r v i c e G et s s e r v i c e t e l ef o n e r b e t j e n t m a n d a g - f r e d a g m el l om k l o g o g l ø r d a g - s ø n d a g m e l l om k l o g F o r m e r i nf o r m as j o n, f e i l m e l di n g o g s u p p o r t g å i n n p å w w w. g e t. n o. H o s G et s i n e f o r h a n d l e r e k a n d u b e s t i l l e t j e n e s t e r, b y t t e d e f e k t e m o d e m / d e k o d e r e s a m t r e t u r n e r e m o d e m / d e k o d e r e m e d t i l b e h ø r v e d o p ps i g e l s e a v a b o n n em e nt. F l y t t i n g V e d f l yt t i n g m å b e b o e r n e h u s k e å l e v e r e d e k o d e r e n t i l b ak e t i l G e t s i d e n h v e r b e b o e r e r a n s v a r l i g f o r s i n d e k o d er. N y e b e b o e r e m å t a k o n t ak t m e d G e t f o r å f å u t d e l t s i n d e k o d e r. N y e b e b o e r e s o m a l l e r e d e e r a b o n n e m e nt h os G et v i l f å s i n i n d i v i d u e l l e avtale på digital-t V i n n u n d e r d e n k o l l ek t i v e a v t al e n P A R K E R I N G O G P A R K E R I N G S K O N T R O L L B o r e t t s l a g e t h a r p a rk e r i n g s p l as s e r s om l e i es u t et t e r v e nt e l i s t e. B o r e t t s l a g e t h a r o g s å 8 g a r a s j e p l a s s e r s o m l e i es ut e t t e r a ns i e n n i t et i b o r e t t s l a g e t. D e r s o m d u ø n s k e r p l a s s, t a k o nt a k t m e d v a k tm e s t e r. S t y r e t m i n n e r om a t p l as s e n i k k e f ø l g e r l e i l i g h et e n e. L e i ef o r h o l d e t o pp h ø r e r v e d s a l g, o v e r f ø r s e l e l l e r f r em l e i e. A 1 S e c u r i t y f ø r e r b l a n t a n n e t k o n t r o l l m e d a t bi l e r i k k e s t å r p a rk e r t p å g r ø n t a r e a l e r e l l e r a t bi l e r s t å r i s t i k k v e i e n e u t e n f o r b l o k k e n e i m e r e n n 1 0 m i n, s am t a t b e b o e r e i k k e b e n y t t e r s e g a v g j e s t e p a r k e r i n g e n u t e n f o r b u t i k k e n ut e n om p å k v e l ds t i d. B e b o e r e k a n r i n g e A 1 S e c u r i t y p å d e r s om d e h a r b e h o v f o r p a r k e r i n g s b e v i s i b o r e t t s l a g e t. D e t t e k a n v æ r e i f o r b i n d e l s e m e d f l y t t i n g e l l e r a n d r e s p e s i el l e s i t u as j o n e r.

6 S i d e H o v i n B o r e t t s l a g N Ø K L E R / S K I L T N ø k l e r k a n k j ø p es h os v ak t m e s t e r t i l k r p e r s t k. S k i l t t i l r i n g e k l o k k e o g p os t k as s e b e s t i l l e s o g s å h o s v a k t m e s t e r. S k i l t e r k o s t n a d s f r i t t f o r b e b o e r e V AS K E R I D e t e r i n g e n f e l l es v a s k e r i t j e n es t e r i r e g i a v H o v i n B o r e t t s l a g RE N H O L D B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e m e d T T R en h o l d om v as k a v t r a p p e o p p g a n g e r o g f e l l es a r e a l e r. D e t v a s k e s u k e nt l i g i v i n t e r h a l v å r et o g a n n e n h v e r u k e i s om m e r h a l v å r e t B R U K S O V E R L A T I N G ( F R A M L E I E ) D e t e r i k k e t i l l a t t å o v e r l a t e b r u k e n a v b o l i g e n t i l a n d r e ut e n s t y r e t s s a m t y k k e o g godkje n n e l s e a v b r u k e r. U l o v l i g o ve r l a t i n g a v b r u k k a n f ø r e t i l s a l g s på l e g g a v l e i l i g h e t e n. S ø k n a ds s k j em a f o r b r u k s o v e r l a t i n g f ås v e d h e n v e n d e l s e t i l OB O S p å t e l e f o n D e t e r r e g i s t re r t 1 0 b r u k s o v e r l a t i n g e r i b o r e t t s l ag e t p e r I t i l l e g g k o m m e r o v e r l a t i n g e r t i l Os l o k om m u n e G AR A N T I F O R F E L L E S K O S T N A D E R ( T E O R E T I S K L E I E ) B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e m e d OB OS om g a r a n t i f o r b et a l i n g a v f e l l es k o s t n a d e r. O B OS g a r a n t e r e r f o r o v e r f ø r s e l t i l b o r e t t s l a g e t h v e r m å n e d o g o v e r t a r d e r e t t e r a l t a n s v a r o g r i s i k o f o r e v e n t u e l l m a n g l e n d e i n nb e t a l i n g a v f e l l e s k os t n a d e r B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I f ø l g e f o r s k r i f t om b r a n n f o r e b y g g e n d e t i l t a k o g b r a n n t i l s y n s k a l a l l e bo l i g e r h a m i ns t é n g o d k j e n t r ø y k v a r s l e r, s am t m a nu e l t s l o k k i n gs u t s t y r i f o rm a v e nt e n p u l v e r a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e. D e t e r b o r e t t s l ag e t s a ns v a r å a ns k a f f e o g m o n t e re u t s t y r e t, m e ns d e t e r a n d e l s e i e r s a n s v a r å k o n t r o l l e r e a t ut s t y r e t e r i o r d e n. D e r s om u t s t y r e t e r d e f ek t, m el d e s d e t t e s k r i f t l i g t i l s t y r e t. L å s m e s t e r 1 A / S e r e n g a s j e r t f o r f or e s t å k o n t r o l l a v r ø y k v a r s l e r e o g b r a n n s l o k n i n gs a p p a r a t e r. D e g å r k o n t r o l l r u n d e e n g a n g i å r e t i s am t l i g e l e i l i g h e t e r. D e r s om m a n i k k e e r h j em m e p å de t t e t i ds p u n k t e t h a r e n a n l e d n i n g t i l å f o r e t a k o n t r o l l e n h os l e v e r a n d ø r e n. B r a n n s l o k n i n g s a p p a r a t o g r ø y k v a rs l e r e i d e n e n k el t e l e i l i g h e t t i l h ø r e r b o r e t t s l a g e t o g s k a l v æ r e i g j e n i l e i l i g h e t e n d e rs o m d u f l y t t e r TE LE F O NI B o r e t t s l a g e t e r t i l s l u t t e t s am a r b e i ds a v t a l e n m e l l om T e l e n o r o g O B OS, s om g j e l d e r t i l o g s o m g i r b e b o e r e m e d t e l e f o n a b o n n em e nt i T e l e n o r r ab a t t e r. B e s t i l l i n g a v t e l ef o n i o g i n t e r n e t t j en e s t e r g j ø r e s p å

7 S i d e H o v i n B o r e t t s l a g K R A F T L E V E R A N S E T I L B O R E T T S L A G E T S F E L L E S A N L E G G B o r e t t s l a g e t h a r g i t t O B OS f u l l m a k t t i l å f r em f o r h a n d l e e n k r a f t a v t a l e. B o r e t t s l a g e t e r t i l s l u t t e t a v t a l e n m ed A l p i q N o r wa y A S o g L OS (A g d e r E n e r g i A S ). A l p i q N o r wa y A S s t å r f o r r å d g i v n i ng o g k r af t f o r v a l t n i n g, o g L O S s t å r f o r k r a f t l e v e r a n s e r o g f a k t u r a a dm i n i s t r as j o n. K r af t f o r va l t n i n g s a v t a l e n u t l ø p e r d e n A V T A L E O M O L J E L E V E R A N S E O B O S h a r f r em f o r h a n d l e t e n a v t a l e m e d S t at o i l N o r g e A S om l e v e r i n g a v o l j e, g a s s, p e l l e t s, e l ek t r i s k s t røm t i l e l ek t r o k j e l e r o g a n d r e f y r i n g s r e l at e r t e p r o du k t e r E N Ø K S T Ø T T E T I L P E I S O V N O s l o k om m u n e g i r e t t i l s k u d d p å k r v e d ut s k i f t n i n g a v g am l e o v n e r t i l n y p e i s o v n. D e t t e m å m a n s ø k e om F Ø R m a n b e s t i l l e r o v n. T a k o n t ak t m e d R e i ne r t s e n s om a d m i n i s t r e r e r o r d n i n g e n f o r k o m m u n e n p å t e l e f o n e l l e r p å e -p o s t e n o r e i n e r t s e n. n o f o r å f å s øk na d s s k j em a. T i l b u d g j e l d e r b l a nt a n n e t f ø l g e n de o v n e r : 1. J ø t u l F S o r t v e i l t i l R ø r S t us s T r a ns p o r t / m o n t e r i n g = i n k l m v a 2. J ø t u l F v e i l t i l R ø r S t us s T r a n s po r t / m o n t e r i n g = i n k l m v a B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e m e d l e v e r a n d ø r e n H e n r i k s e n p e i s f o r um om t i l b u d p å o v n e r. B e b o e r n e h e n v e n d e r s e g s e l v t i l He n r i k s e n p e i s f o r um o g s i e r a t d e er f r a H o v i n b o r e t t s l a g, s å f å r d e t i l b u d e t. H e n r i k s e n P e i s f o r u m A / S B r o b e k k v e i e n 1 1 5, O s l o T l f : p o s p e i s f o r um. n o BE D R I FS T AV T AL E M E D V AL H AL L TR E N I N G O G TE R AP I S E N TE R B e b o e r e f å r 1 5% r a b a t t a v v e i l p r i s, d v s k r , - p r m n d. 1 2 m n d b i nd i n g s t i d. I n n m e l d i n g s a v g i f t k r 1 9 9, -. D e t t e k a n i k k e k om b i n e r es m e d a n d r e t i l bu d. F o r i n f o rm a s j o n om å p n i n g s t i d e r o g t i m e pl a n s e w w w. v t t s. n o M A L I N G A V B A L K O N G E R V a k t m e s t e r e n h a r m a l i n g s o m b e b o e r e k a n f å t i l s e l v å m a l e v e g g e r o g k a rm e r p å b a l k o n g e n e. H v e r l e i l i g h e t få r t o liter b a lk on gma lin g ved h en ven d else t i l va k t mest eren. P e n s l e r m å b e b o e r n e s e l v s t å f o r U TS K I F TI N G AV D Ø R E R I N N TI L LE I LI G H E TE NE / N Y TT T I L B U D Høsten 2009 valgte 35 beboere å skifte ut sine leili g h e t s d ø r e r. S t y r e t h a r n å i n n h e n t et e t n y t t t i l b u d f r a D V S E N T R E P R E N Ø R A S p å ut s k i f t n i n g a v d ø r e r. D et t e t i l b u d e t h a r s i g n e r i n g s f r i s t f o r u t s k i f t n i n g a v d ø r t i d l i g h ø s t. D ø r e n e v i l k o s t e k r. T a k o n t a k t m e d v a k t m e s t e r f o r å f å b e s t i l l i n g s s k j em a.

8 S i d e H o v i n B o r e t t s l a g RE H AB I L I TE R I N G O G S TØ R R E V E D LI K E H O L D A s b es t s a n e r i n g i l e i l i g h et e n e. M a l i n g a v o p p g a n g e r o g i n s t a l l e r i n g a v n y e p o s t k a s s e r N y t t a v f a l l s s y s t em i f o rm a v n e d g ra v d e a v f a l l s b r ø n n e r. N y e l y s m as t er l a n g s g a n g v e i e n m o t H a s l e t o r g. N e d g r a v i n g a v h ø y s p e n t k a b e l v e d f r i om r å d e t ø s t f o r b o r e t t s l a g et S l u t t f ø r i n g a v U t om h us f as e 2 / O pp a r b e i d i n g a v n y e p a r k e r i n g s p l as s e r / O p p r u s t i n g a v l e k e p l as s / P u s s i ng o g m a l i n g a v f as a d e r p å g a r as j er i n r o g S k i f t et ut l ås s y s t em e r i b o r e t t s l a g et (m a i ) / S l u t t f ø r i n g a v U t om hu s f a s e I i n k l us i v e b e p l a nt n i n g a v h ek k o g s t a u d e r i i n n g a n g s s o n e n e, n y h e k k o g i n n g j e r d i n g m o t G r e n s e v ei e n / I g a n g s et t i n g a v U t om h u s f as e I I S l u t t f ø r t m a l i n g a v v i n d u s r a m m e r F e r d i g s t i l l i n g a v n y t t el e k t r i s k a nl e g g i f el l e s a r e a l e r / Ut om h us p l a n f as e I i g a n gs a t t, o p p g r a d e r i n g a v a l l e i nn g a n g s s o n e r ( f as e I ) b es t å r a v i n n g a n g s p a r t i i s k i f e r / g r a n i t t, n y e be n k e r o g s y k k e l s t a t i v / M a l i n g a v v i n d u s r am m e r f o r t s a t t e, s l ut t f ø r t i M a l i n g a v v i n d u s r am m e r bl e p å b eg y n t, a r b e i d e t f o r t s a t t e i / N y t t e l e k t r i s k a n l e g g i f el l e s a r e a l e r. A r be i d e t b l e p å b e g y n t i d es em b e r o g f e r d i g s t i l t I n n e bæ r e r s e ns o r s t y r t l ys i t r a p p e l ø p o g i n n g a n g s p a r t i. L y s t i l k j e l l e r e s t y r es g j e n n om e n h o v e d b r y t e r v e d d ø r, s am m e g j e l d e r l o f t. / E n r ek k e p i pe r h a r b l i t t m o d i f i s e r t f o r å h i n d r e r ø y k n e d s l a g / U t b e d r i n g a v h e i s n r R e h a b i l i t e r i n g a v g a v l p i p e r / M o n t e r t d e k k p l a t e r o v e r a l l e k j e l l e r v i n du e r ( h i n d r e r r o t t e p l a g e r o g i n n b r u d d ) / E l e k t r i s k a n l e g g s k i f t et i k j e l l e r S t. J ø r g e n s v e i 1 4 o g F o r p r o s j e k t - U t o m h u s p l a n Oppgradering av kabel-tv-a n l e g ge t E t t e r i s o l e r i n g a v f as a d e n e o g f o r b l e n d i n g m e d t e g l / S t ø r r e r e p a r a s j o n e r a v t a k o g f e r d i g s t i l l i ng a v r e s t e r e n d e p i p e r ( e k s. g a v l p i p e r ), s am t ut s k i f t i n g a v t ak l uk e r / E l e k t r i s k a nl e g g i n n t i l a l l e l e i l i g h e t e n e t r u k k e t om / U t t r ek k s l ed n i n g e r / r ø r f o r k l o ak k s k i f t et R e h a b i l i t e r i n g a v b a d e r o m m e n e. A v s l u t t e t m e d i o M o n t e r i n g a v n y e b a l k o n g e r / S t i g e l e d n i n g e r f o r s t r ø m s k i f t e t ut / R e p a r a s j o n a v p i p e r p å b e g y n t A s f a l t e r i n g a v s t i k k v e i e r o g m o n t e r i n g a v b e l y s n i n g Opprusting av kabel-t V -a n l e g g e t V i n d u e r s k i f t et / Y t t e r d ø r e r s k i f t e t / P o r t t e l e f o n e r m o n t e r t H M S - I N TE R N K O N TR O L L S t y r e t i v a r e t a r i n t e r n k o n t r o l l e n m ed h e n s y n t i l b l a nt a n n e t b r a n n v e r n, f e l l es e l ek t r i s k a n l e g g o g l e k e p l as s u t s t y r o g k r a v e t t e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n i f o r h o l d t i l v e r n a v a r b e i d s t a k e r n es h e l s e o g s i k k e r h e t. B e b o e r n e / a n d e l s e i e r n e h a r p l i k t t i l å f o r e t a e g e n k o n t r o l l p å d e t e l e k t r i s k e a n l e g g e t i l e i l i g h e t e n e.

9 S i d e H o v i n B o r e t t s l a g 2. 4 F O R S I K R I N G E R B o r e t t s l a g e t s e i e n d o m m e r e r f o r s i k r e t i N E M I F O R S I K R I N G A S A m e d a v t a l e n um m e r F o rs i k r i n g e n d e k k e r b y gn i n g e n e, f e l l e s a r e a l o g b o l i g e r, m ed v e g g f a s t u t s t y r. D e n d e k k e r o g s å b y g n i n g s m e s s i ge t i l l e g g i n n r et n i n g e r o g f o r b e d r i n g e r i b o l i g e n b e k o s t e t a v a n d e l s e i e r. D e n e n k e l t e a n d e l s e i e r m å i m i dl e r t i d h a eg e n h j e m f o r s i k r i n g s o m d e k k e r i n n b o o g l ø s ø r e ( d e t v i l s i u t s t y r / i n n r ed n i n g s om d e t e r n a t u r l i g å t a m e d s e g n å r e n f l y t t e r). O p p s t å r d et s k a d e : S ø r g f o r å b e g r e n s e s k a d e o m f a n g e t m e s t m u l i g K a r t l e g g s k a d e n E r f l e r e l e i l i g h et e r b e r ø r t, n o t e r h v o r d a n b e r ø r t e a n d e l s e i e r e k a n k o nt a k t e s s k a d e o p p g j ø rs a v d e l i n g e n, C r a wf o r d & C om p a n y, P os t b o k s 1 1 3, S a n d v i k a. F a s t e k o nt a k t p e r s o n e r p å d a g t i d : o P e r E g i l R ø e d, , p e r. e g i l. r o e c r a w c o. n o o L i s b e t h B. S e i m, , l i s b e t h. s i e c r a w c o. n o A l a rm t el e f o n h e l e d ø g n e t : V e d s k a d e r s o m d e k k e s a v b o r e t t s l a g e t s b y g n i n g s f o r s i k r i n g k r e v e r, f o r s i k r i n g s - s e l s k a p e t e n e g e n a n d e l p å k r S el v om b o r e t t s l a g e t s f o r s i k r i n g b r u k e s, k a n a n d e l s e i e r b e l as t es h e l e e l l e r d e l er a v e g e n a n d e l e n d e r s om f o r h o l d et l i g g e r i n n e n f o r a n d e l s e i e r n e s a ns v a r FORK J Ø P S R E T T F o r k j ø ps r e t t e n e r e n v i k t i g m e d l em s f o r d e l i O B OS. V e d s pø r s m å l om f o rk j ø ps r e t t e n k a n d u h e n v e n d e d e g t i l O B OS p å t e l e f o n F o r h v e r e n k e l t b o l i g b l i r d et v e d s a l g f as t s a t t e n e g e n f r i s t f o r å m e l de b r u k a v f o r k j ø p s r e t t e n ( m e l d e f r i s t ). Ø n s k e r d u å b e n y t t e f o r k j ø ps r e t t e n, g i s k r i f t l i g m e l d i n g t i l O B O S p e r e -p o s t f o r k j ø o b o s. n o e l l e r t el e f ak s M e l d i n g e n m å v æ r e m o t t a t t a v O B O S i n n e n d e n f a s t s a t t e f r i s t. M e l d e f r i s t e n v i l v æ r e n o rm a l t 5 v i rk e d a g e r e t t e r a t b o l i g e n e r k u n n g j o r t i O B O S -a n n o n s e i A f t e n p os t e n o g/ e l l e r på w w w. o b o s. n o. H v i s OB O S m ot t a r d i n m e l di n g om f o r k j ø p et t e r at f r i s t e n e r g åt t u t, k a n d u i k k e k r e v e å f å o v e r t a b o l i g e n p å g r u n n l a g a v f o r k j ø p s r et t e n. G j ø r d u bruk av forkjø p s r e t t e n, t r e r d u i n n i e n a l l e r e d e i n n g å t t a v t a l e o g k j ø p e r b o l i g e n t i l d e n a v t a l t e p r i s p å a v t a l t e v i l k å r. F i n a n s i e r i n g e n m å v æ r e i o r d e n, o g d e n m å i s i n h e l h e t d o k um e n t e r e s s k r i f t l i g. E r d e t f l e r e m e d l e m m e r s o m v i l b e n y t t e f o r k j ø p s r e t t e n, f å r d e n m e d l e n g s t a ns i e n n i t e t f o r t r i n n s r e t t. A n d e l s e i e r e i d e t b o r e t t s l a g e t b o l i g e n t i l h ø r e r g å r f o r a n øv r i g e m e dl em m e r i O B O S. D e r s om f l e r e i b o r e t t s l a ge t v i l b e n y t t e f o r k j ø p s r e t t e n, b l i r n or m a l t b ot i d e n i b o r e t t s l a g et a v g j ø r e n d e.

10 S i d e H o v i n B o r e t t s l a g 2. 6 S T Y R E T S A R B E I D S i d e n f o r r i g e o r d i n æ r e g e n e r a l f o rs a m l i n g h a r s t y r e t a v h o l d t 1 3 m øt e r, o g i t i l l e g g p r o s j e k t m øt e r K O M M E N D E R E H A B I L I T E R I N G S - O G V E D L I K E H O L D S P R O S J E K T E R Styret har kartlagt og satt opp et langtidsbudsjett for større rehabili t e ri n g e r o g v e d l i k e h o l d f o r p e r i o d e n t i l L a n g t i ds b u d s j et t et j us t e r es f or t l ø p e n d e, o g s t y r e t l e g g e r o p p t i l at g e n e r a l f o rs a m l i n g e n h v e r t å r i n f o rm e r es om f ra m d r i f t e n p å d e u l i k e p r os j ek t e n e. M a l i n g a v o p p g a n g e n e o g n y e p o s t k a s s e r, s a m t a s b e s t s a n e r i n g i l ei l i g h e t e n e h a r v æ r t d e s t o r e i n v e s t e r i n g e n e i s om e r f i n a n s i e rt o v e r l ø p e n d e d r i f t. F o r v i l d e s t ø r s t e p r os j e k t e ne v æ r e n y e p o r t t e l e f o n e r o g n y e dø r e r i o p p g a n g e r o g k j e l l e r e, o p p g r a d e r i n g a v h e i s i n r 3 2, s a m t a v s l u t n i n g a v a s b e s t p r o s j e k t e t. V i d e r e e v t. n y t t f o r s am l i n g s h us, g i t t g e n e ra l f o r s am l i n g e n s g o d k j e n n i n g. I å r e n e f r em o v e r l i g g e r b l a n t a n n e t d i s s e o p p g r a d e r i n g e n e i n n e i l a n gt i d s b u ds j e t t e t : N y e i n n g a n g s d ø r e r o g a n d r e y t t e r d ø r e r, o g m a l i n g a v t a k o v e r i n n g a n g s d ø r e r M a l i n g a v o g r u n d t b a l k o n g e r ( t ak, r e k k v e r k o g v e g g e r ) D e t t as f o r b e h o l d om l ø p e n d e, e nd r e d e p r i o r i t e r i n g e r f r am o v e r V AS K E R I, S AM F U N N S H U S O G S TY R E R OM E t t e r ø ns k e f r a D i s e n v as k e r i, b l e l e i e a v t a l e n a v s l u t t e t f r a o g m e d F l e r e b e b o e r e i b o r e t t s l a g e t h a r t a t t o p p m e d s t y r e t a t d e ø ns k e r e t f or s am l i n gs h u s, s om v i l k u n n e b e n y t t es t i l u t l ei e, og t i l a k t i v i t et e r r e t t e t m o t b e b o e r e i b o r e t t s l a g et. P å g e n e r a l f o r s am l i n g e n b l e d et v e d t a t t at s t y r e t s k u l l e f o r e t a e n ut r e d n i n g a v m u l i g h e t e n e f o r o g k o s t n a d e n e v ed å e t a b l e r e g r e n d e h u s o g k om m e t i l b ak e t i l d e t t e p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n i E n om f a t t e n d e o p p g r a d e r i n g a v l ok a l e t v i l væ r e n ø d v e n d i g u a v h e n g i g a v h v a s l a gs b r u k v i f i n n e r f o r l o k al e n e i f r em t i de n. S t y r e t h a r e n g as j e r t M o r t e n H ø y m e r f r a Ø y v i n d M o e n A S o g a r k i t e k t T o r e W i t z ø e f r a HW R A rk i t ek t e r A S, f o r å v u r d e r e e n e v e n t u e l l o m b y g g i n g a v l o k a l e n e o g t i l å t e gn e f o r s l a g t i l f o r s am l i n g s h us. Om by g g i n g a v v a s k e r i e t v i l a v h e n g i g e a v g e n e r a l f o r s am l i n gs v e d t a k, s am t at k om m un e n g o d k j e n n e r s ø k n a d o m b r u k s e n d r i n g. I f ø l g e et o v e r s l a g gj o r t a v O s l o B y g g e n t r ep r e n ø r v i l o m b y g g i n g t i l f o rs am l i n gs h u s h a en k os t n a ds r am m e p å r u n d t 2 m i l l i on e r k r o n e r. S t y r e r om m et l i g g e r i 9. e t as j e p å hø y b l o k k a ( n r. 3 2 ). D e t t e e r et f o r h o l d s v i s s t o r t l o k al e s o m i d a g u t n y t t e s d å r l i g o g i h o v e d s a k k u n b r u k es t i l s t y r e m ø t e r o g b e b o e r m øt e r c a e n g a n g i m å n e d e n. I f o r b i n d e l s e m e d e t a b l e r i n g a v e v t. n y t t g r e n d e h u s h a r s t y r e t o g s å s e t t p å m u l i g h e t f o r å s e l g e l o k a l e t s om l e i l i g h e t, o g f l y t t e s t y r em ø t e r o g b e b o e r m ø t e r t i l d e t n y e g r e n d e h u s e t. D et e r p e r i d a g b et y d e l i g us i k k e r h e t om k om m u n e n v i l g o dk j e n n e s øk n a d o m b r u k s e n d r i n g t i l l e i l i g h e t, o g d e t e r d e r f o r u s i k k e r t o m d e t t e p r o s j e k t e t v i l k u n n e l a s eg r e a l i s e r e. S t y r e t v i l a r b e i d e v i d e r e m e d u l i k e m u l i g h e t e r f o r a l t e r n a t i v b r u k a v d e t t e l ok a l et.

11 S i d e H o v i n B o r e t t s l a g M AL I N G AV O P P G AN G E N E O G N Y E P O S TK AS S E R I b l e p r o s j ek t et m e d o p p g r a d e r i n g a v o p p g a n g e n e g j e n n o m f ø r t. P r o s j e k t e t b e s t o a v å m a l e o v e r f l a t e n e i o p p g a n g e n e, b y t t e u t p o s t k as s e n e o g f j e r n e ga m l e a v f a l s l uk e r. Dette gjør at alle leilig h e t e n e n å ha r s t o r e p o s t k as s e r s l i k a t d e t o g s å v i l v æ r e p l a s s n o k t i l å f å b øk e r o g l i k n e n d e i p o s t k as s e n e A S B E S T S A N E R I N G I l ø p et a v h a r S R S e r v i c e g j en n o m f ø r t a s b es t s a n e r i n g a v l uf t e l uk e n e m ot y t t e r v e g g i b o r e t t s l a g e t s b y g n i n g e r. E t t e r s am a r b e i d m e d O B O S P r os j e k t o g e n s t ø r r e g j e n n o m g a n g a v a n b u d s b e s k r i v e l s e n k l a r t e v i å f i n n e e n g o d l øs n i ng s om i v a r e t a r s i k k e r h e t e n o g s om s am t i d i g h o l d t s e g i n n e n f o r d e o p p r i n n e l i g e k os t n a d s r am m e n e. D e n u t v i d e d e f u l l m a k t e n t i l å t a o p p e t e k s t r a l å n f o r å g j e n n om f ø r e pr o s j e k t e t v a r d e r f o r i k k e nø d v e n d i g. P r o s j ek t et f o r v e n t e s f e r d i gs t i l t v i n t e r e n / v å r e n N Y T T P O R T T E L E F O N A N L E G G D e t h a r b l i t t s t a d i g f l e r e f e i l p å H o v i n b o r e t t s l a gs g am l e p o r t t e l e f o n e r. V å r e n o g s o m m e r e n s k i f t e s d e r f o r v å r e g am l e p o r t rt e l e f o n e r ut m e d e t t ny t t o g l a n g t b e d r e s y s t em. D e t n y e s ys t em et e r a v m e r k e t A i p h o n e, o g a r b e i d e t u t f ø r e s a v A s s i s t e nt P a r t n e r A S. D e t b l i r i ns t a l l e r t n y e r i n g e k l o k k e r m e d k am e r a u t e n f o r y t t e r d ø r e n e i h v e r o p p g a n g o g m o n t e r t s v a r a p p a r a t i n n e i h v e r l e i l i g he t. B e b o e r n e k a n v e l g e m e l l om t o s v a r a p p a r a t e r ; et t m e d l y d ( A u d i o ) s om t i l s v a r e r d e t v i h a r i d a g o g e t t m e d f a r g em o n i t o r ( V i d e o ) d e r m a n s e r b i l d e a v d e n s om r i n g e r p å. S v a r a p p a r a t e t m e d A u d i o e r b e t a l t a v b o r e t t s l a g e t, m e n s m e l l o m l e g g e t f o r o p p g r a d e r i n g t i l f a r g em o n i t o r ( V i d e o ) b e t a l es a v d e n e nk e l t e b eb o e r o g k os t e r k r. S v a r a p p a r a t m e d k u n l y d ( A u d i o ) S v a r a p p a r a t m e d f a r g e m o n i t o r ( V i d e o ) N Y E S T ÅL D Ø R E R I O P P GAN G E R O G K J E L LE R E I s a m m e n h e n g m e d as b es t s a n e r i n g i l e i l i g h e t e n e b l e d e t a v d e k k et at m a n g e a v d e g a m l e d ø r e n e i o p p g a n g e n e s om g å r i n n t i l l of t s r om el l e r n e d i k j e l l er e o g s å v a r a s b e s t h o l d i g e. A n d r e v a r r e n e t r e d ø r e r s om i l i t e n g r a d v i l m o t s t å b r a n n. D e t e r o g s å a s b e s t h o l d i g e d ø r e r n e d e i e n d e l a v k j e l l e r n e. D i s s e d ø r e n e b l i r v å re n s k i f t e t u t m e d m o d e r n e s t å l dø r e r s om m øt e r s t r e n g e b r a n nk r a v. A r b e i d e t ut f ø re s a v f i rm a e t C a p i l l u s.

12 S i d e H o v i n B o r e t t s l a g L E K E P L AS S E N D e t e r s t o r p å g a n g t i l l ek e p l a s s e n. D e t t e h a r o g s å m e df ø r t a t b a r n o g f am i l i e r ut e n f o r b o r e t t s l a g et, s am t b a r n e h a g e r o g s k o l ek l as s e r h a r s t r øm m e t t i l f o r å b e n y t t e a n l e g g e t. E t t e r m y e s t ø y p r o b l em e r o g s t o r b e l a s t n i n g f o r b e b o e r n e i n æ r h et e n h a r s t y r e t d e r f o r t i l s k r e v e t s k o l e n e o g b a r n e h a g e n e s a m t i n f o r m e r t b e b o e r n e o m r e g l e n e f o r l e k e p l a s s e n o g a nm o d e t om å v i s e h e n s y n o g m o n t e r t o p p s k i l t s om f o r k l a r e r a t l e k e p l a s s e n e r p r i v a t om r å d e o g t i l b r u k f o r b a r n a i H o v i n b o r e t t s l a g. D e r s om d u b e n y t t e r l e k e p l as s e n - v i s h e ns y n f o r d e n æ r l i g g e n d e l e i l i g h e t e n e B O R E T T S L A G E T S N E TTS I D E R I h a r b o r e t t s l a g e t s at s et p å op p d a t e r t e n e t t s i d e r h v o r d e t e r l e t t f o r b e b o e r n e å f i n n e n y t t i g o g o p p d at e r t i nf o rm as j o n ; l i s t e n o v e r p a r k e r i n g s p l as s e r, k o n t ak t i nf o rm as j o n, i n f o rm as j o n om s t y r e t s a r b e i d o g e n k a l e n d e r m e d o v e r s i k t o v e r a l t s o m s k j e r i b o r e t t s l a g et. D e t e r b l i t t o p p r e t t et et n y h e t s b r e v s om s k a l b l i s e n d t u t c a. a n n e n h v e r m å n e d m e d d e n n y e s t e i n f o r m a s j o n e n. Ø n s k e r d u å a b o n n e r e p å n y h e t s b r e v e t? S e n d e n e -p o s t t i l hovin.borettsla g m a i l. c o m. I forbindelse med overgang til digital-t V k a n v i i k k e l e n g e r b r u k e i n f or m as j o ns k a n a l e n over kabel-t V. I n f o rm as j o n e n h e r e r f l y t t e t o v e r p å n e t t s i d e n e v å r e. V i a r b e i d e r o gs å m e d å f å e n s t a s j o n æ r t a v l e i f o r b i n d e l s e m e d e v t. o p p u s s i n g a v d e t g a m l e v a s k e r i e t. S l i k s k al a l l i n f o rm a s j o n v æ r e t i l g j en g l i g f o r a l l e v å r e b e b o e r e. W ebs i d e n e v å r e f i n n e r d e r e p å w w w. h o v i n b o r e t t s l a g. n o U T O M H U S P R O S J E K T E T / S K J Ø T S E L I b l e s i s t e d e l a v u t om h us p r os j e k t e t f u l l f ø rt et t e r p l a n e n m e d pl a n t i n g a v b us k e r o g s å i n g a v p l e n. D et b l e i i nn g å t t a v t a l e om s k j ø t s e l m e d S t e en o g L u n d A n l e g g s g a r t n e rm es t e r e, d e n n e a v t a l e n v i l b l i f o r l e n g e t o g d e v i l h a a ns v a r e t f o r s k j ø t s e l a v g r ø n t a r e a l e n e o g s å i S k j ø t s e l s a v t a l e n s k a l om f a t t e s k j øt s e l a v s t a u d e r, b us k ef e l t, k l a t r e p l an t e r, k l i pt e h ek k e r o g e n k e l t s t å e n d e b us k e r, n y e o g g a m l e t ræ r. D e t t e i n n e bæ r e r f j e r n i n g a v u g r e s s, sørge for sunne vekstforhold og klippin g. E rs t at n i n g a v dø d e p l a n e r vi l v æ r e e n d e l a v a v t a l e n. V a n n i n g s a n l e g g o g e t t e r s y n a v d e t t e v i l o g s å v æ r e g a rt n e r e n s a ns v a r. S i g j e r n e i f r a t i l s t y r e t d e r s om p l a nt e r e l l e r t r æ r i k k e g r o r s om d e s k a l.

13 S i d e H o v i n B o r e t t s l a g P A R K E R I N G S t y r e t h a r a r b e i d e t m e d m a n g e l e n p å p a r k e r i n gs p l a s s e r i b o r e t t s l a g et o g h a r t i d l i g e r e b l a n t a n n e t v u r d e r t t o u l i k e l øs i n g er f o r p a r k e r i n gs h u s. D i s s e l ø s n i n ge n e h a r i m i d l e rt i d v i s t s e g å g i f o r f å p l as s e r i f o r h o l d t i l k os t n a d e n e. D e t e r c a 9 0 p e rs on e r p å v e n t e l i s t e n f o r å f å p a r k e r i n g s p l a s s p r S t y r e t h a r b e s l ut t et å ø k e l e i e p r i s en f o r p a r k e r i n gs p l as s e n e i b o r e t t s l a g e t f r a 1. m a r s Øk n i n g e n k om m e r h o v e d s ak e l i g p å b a k g r u n n a v ø k t e k o s t n a de r t i l v e d l i k e h o l d o g s t o r e t t e r s p ø rs e l et t e r p a rk e r i n gs p l a s s e r b l a nt b e b o e r n e i b o r e t t s l ag e t. N y e p r i s e r f r a 1. m a r s o p p g i t t p r m å n ed P a r k e r i n gs p l a s s k r S t r øm b o k s k r G a r a s j e k r B U T I K K E N I l ø p et a v b l e d e t k l a r t at l e i e t a k e r e n a v b u t i k k l o k al e n e i k k e k l a r t e å d r i f t e b u t i k k e n t i l e t p os i t i v t r es u l t at. I f o rb i n d e l s e m e d a t n y l e i et a k e r s k u l l e s i g n e r es v a r d e t b e h o v f o r å o p p g r a d e r e l o k a l e n e. N y t t g u l v b l e d e r f o r l a gt i l ok a l e n e s om m e r/ h øs t e n L e i e t ak e r e n g j o r d e o gs å s t ør r e i n v e s t e r i n g e r f o r å t i l r e t t e l e g g e f o r e n i n n b y d e n d e n æ r b u t i k k. D e t h a r d e s i s t e å r e n e v i s t s e g v e l d i g v a n s k e l i g å d r i v e b u t i k k i b o r e t t s l a g et p g a s t e r k k o nk u r r a n s e f r a d e næ r l i g g e n d e d a g l i g v a r e b u t i k k e n e (I c a o g K i wi ). L e i e t ak e r e n m e l dt e et t e r h ve r t a t d e i k k e k l a r t e å f å om s e t n i n ge n t i l å d ek k e u t g i f t e n e o g ø n s k e t s e g u t a v k o n t r a k t e n. D a s t y r e t k om i k o n t ak t m ed d a g e n s l e i e t a k e r, s om v i h a r s t o r t r o r p å at k a n k l a r e å f å b u t i k k d r i f t e n t i l å f un g e r e, v a l g t e v i å a v s l u t t e d e t e k s i s t e r e n d e s am a r b ei d e t o g i n n g å e n a v t a l e m e d d a g e n s l e i et a k e r. S t y r e t h å p e r a l l e i b o r e t t s l a g e t s e r n y t t e n a v e n l o k a l b ut i k k m i dt i b o r e t t s l a g et o g b e n y t t e r t i l b u d e t s l i k a t b u t i k k e n k a n e k s i s t er e o g s å i å r e n e s om k om m e r R E N H O L D I f o r b i n d e l s e m e d o p p g r a d e r i n g e n a v o p p g a n g e n e h a r s t y r e t o g s å t a t t e n gjennomgang av krav til renholdstjenestene. Etter dette var gjort kontaktet styret TT - R e n h o l d f o r å f å e t t i l b u d i h t. d e n y e k r a v e n e. T i l b u d e t f r a T T -R e n h o l d v i r k e t u f o r h o l d s m es s i g d y r t, s l i k at s t y r e t v a l g t e å i n v i t e r e t i l e n a n b u ds r u n d e. R e s u l t a t et b l e a t a v t a l e n m e d T T -R e n h o l d b l e s a g t o p p o g T & J R e n h o l d e r e n g a s j er t m e d o p p s t a r t f r a 1. a p r i l. S t y r e t h å p e r d e n n e n ye a v t a l e n v i l gj ø r e at v i k a n h o l d e o p p g a n g e n e r e n e o g p e n e o g s å i f r em t i d e n B R A N N S I K R I N G S t y r e t h a r i l ø p e t a v j o b b e t m e d å k a rt l e g g e b r a n n s i k k e r h e t e n i b o r e t t s l a g et. B o r e t t s l a g e t f ø l g e r k r a v e n e g i t t a v m y n d i g h e t e n e, m e n s t y r e t s k a l i s e p å m ul i g h e t e n f o r å gj e n n om f ø r e y t t e rl i g e r e t i l t a k f o r å s i k r e b e b o e r n e o g v e r d i e n e i b o r e t t s l a g et N Y TT R Ø R AN L E G G V AK TM E S TE R K O N TO R I f o r b i n d e l s e m e d a v s l u t n i n g i d r i f t e n a v D i s e n V as k e r i, b l e g am m el t r ø r a n l e g g i v a k t m es t e r e ns k o n t o r o p p g r a d e r t i

14 S i d e H o v i n B o r e t t s l a g E V T. N Y V AL L E H O V I N S T AD I O N V I F f ot b a l l h a r p l a n e r om å b y g g e n y s t a d i o n p å V a l l e H o v i n. H o v i n bo r e t t s l a g e r o p p t a t t a v a t n y s t a d i o n i k k e m å f ø r e t i l s t ø r r e p r e s s p å p a r k e r i n gs p l as s e n e i S t. J ø r g e n s v e i, o g h a r d e r f o r i n nl e d e t s am a r b e i d m e d V a l l ef a r e t b o r et t s l a g o g V I F f o t b a l l o m å l ø s e d i s s e u t f o r d r i n g e n e. D e t e r o g s å t at t k o n t ak t m e d b y s t y r e t i O s l o k om m u n e. Pr. nå ser bygging av ny stadion ut til å ligge en del å r f r am i t i d RE TTS TV I S T I a v s l o s t y r e t e n s øk n a d om h u n d e h o l d p å b a k g r u n n a v a t d e t t e v i l l e f ø r e t i l u l e m p e f o r ø v r i g e b e b o e r e ( r e f. h u s o r d e n s r e g l e n e o g B o r e t t s l a g s l o v a 5-1 1, 4. l e d d ). S a k e n bl e r e t t s l i g f o r f u l g t t i l Ti n g r e t t e n. D om m e n g a v a n d e l e s e i e r m ed h o l d i å h ol d e h u n d p å g i t t e v i l k å r, p å b a k g r u n n av s p e s i e l l e k o n k r et e f o r h o l d s om b l e v e k t l a gt s t e rk t i d e n n e s a k e n. D e t b l e p å p e k t i d o m m e n at b o r e t t s l a g e t s s a k s g a n g f o r ø v r i g v a r r y d d i g o g i t r å d m e d l o v e n. D om m e n s e t t e r e t t e r s t y r e t s v u r d e r i n g i n g e n p r e s i d e n s f o r ø v r i g e s a k e r, s l i k at b o r e t t s l a g et f o r t s a t t k a n p r a k t i s e r e h u n d e h o l d s r e g e l e n s o m t i d l i g e r e. 3. B E M E R K N I N G E R T I L Å R S R E G N S K A P E T F O R R E G N S K A P F O R B O R E T T S L A G S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s e l s k a p e t s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om b o r et t s l a g e t s f o r v e n t e d e ø k o n om i s k e u t v i k l i n g e r om t a l t i å r s b e r e t n i n g e ns p u nk t e r om k o s t n a d s ut v i k l i n g o g b u d s j e t t f o r Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s a t t o p p u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es h e r v e d a t f o r u t s e t n i n g e n om f o r t s at t d r i f t e r t i l s t e d e. S t y r e t m e n e r a t d e t g j e n n om f ø r t e v e d l i k e h o l d e t e r t i l s t r e k k e l i g f o r å o p p v e i e v e r d i f o r r i n g e l s e a v b y g n i n g e n e o g a t v i r k e l i g v e r d i a v b y g n i n g e n e e r h ø y e r e e n n d e n bo k f ø rt e v e r d i e n s om s t å r o p p f ø rt i r e g n s k a p et R E S U L T AT Å r e t s r e s u l t a t p å k r , - s om f r em k om m e r i r e s ul t a t r e g ns k a pe t, f o r e s l ås o v e r f ø r t t i l e g e nk a p i t a l D I S P O N I B L E M I D L E R B o r e t t s l a g e t s di s p o n i b l e m i dl e r p r u t g j ø r k r , I N N T E K T E R D r i f t s i n n t ek t e n e i v a r t o t a l t k r , - m ot b u d s j e t t e r t k r , -. D e t e r i n g e n v e s e n t l i g e a v v i k i f o r h o l d t i l b u d s j e t t e t, v e r k e n h v a g j el d e r t ot a l b e l ø p e t e l l e r d e e n k e l t e i n n t ek t s p o s t e r.

15 S i d e H o v i n B o r e t t s l a g 3. 5 K O S T N A D E R D r i f t s k os t n a d e n e i v a r t o t a l t k r , - m o t b u ds j et t e r t k r , -. Å r s ak e n t i l at b e l ø p e t e r m i n d r e e nn b u d s j e t t e r a t n o e n a v p r o s j ek t e ne s om v a r b u d s j e t t e r t i i k k e f e r d i g s t i l l es f ø r , o g a t e n s t ø r r e d e l a v d i s s e p r o s j e k t e n e u t g i f t s f ø r e s i f r am f o r F o r ø v r i g v i s es t i l d e e nk e l t e t a l l e ne i r e s ul t a t et o g t i l b a l a ns e n, s am t d e e t t e r f ø l g e n d e r e g n s k a p s n o t e n e (s e b a k e rs t i å r s r e g n s k a p e t ). S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d K O S T N A D S U T V I K L I N G F O R K OM M U N AL E AV G I F TE R R e n o v a s j o n s a v g i f t e n øk e r m e d 1 0%. I n g e n ø k n i n g a v d e ø v r i g e a v g i f t e n e L ÅN B o r e t t s l a g e t h a r 1 l å n i H a n d e l s b an k e n t i l e n f l y t e n d e r e n t e s at s 3, 3 5% p r G j e n v æ r e n d e l ø p e t i d p å l å n e t e r 1 8 å r. F o r o p p l y s n i n g e r om o p p r i n n e l i g l ån e b e l ø p o g ak t u e l l r e s t s a l d o p å b or e t t s l a g e t s l å n h e n v i s e s d et t i l n o t e i r e g n s k a p e t R E N T E R P Å B O R E T T S L A G E T S I N N S K U D D R e n t e s a t s e n e i OB O S p r. d e n : R e n t e r p å d r i f t s k o n t o : 0, 1 0 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 2, 7 5 % u n d e r k r , 8 5 % o v e r k r F O R R E T N I N G S F Ø R E R H O N O R A R E T F o r r e t n i n g s f ø r e r h o n o r a r e t f o r ø k e r m e d 3 % t i l k r , M E D L E M S K O N T I N G E N T M e d l e m s k o nt i n g e n t e n t i l O B O S e r k r 2 0 0, - p r. a n d e l s l ei l i g h e t f o r R E V I S J O N S H O N O R A R R e v i s j o n s h o n o r a r e t øk e r t i l s v a r e n d e k o ns um p r i s i n d e k s e n. H ø s t e n b l e d et g j e n n om f ø rt e n a n b u d s k o nk u r r a n s e f o r r e v i s j o n a v b o r e t t s l a g e n e hvil k e t h a r f ø rt t i l a t d et f o r t s a t t e r l a v e s a t s e r i r e v i s j o ns h o n o r a r.

16 S i d e H o v i n B o r e t t s l a g F O R S I K R I N G B y g n i n g s f o r s i k r i n g e n ø k e r f r a t i l m e d c a. 9 %. D e n n e øk n i n g e n i n k l u d e r e r 2, 8 % øk n i n g i b y g g e i n d e k s e n o g s o m r e f l ek t e r e r p r i s o p p g a n g e n p å h å n d v e r k s t j e n e s t e r. D e n n e i n d e k s ø k n i n g e n e r l i k f o r a l l e f o r s i k r i n gs s e l s k a p e r. Ut o v e r d e t t e f o r et a r f o r s i k r i n g s s e l s k a p e n e i n d i v i d u e l l pr i s j u s t e r i n g m e d b ak g r u n n i b o r e t t s l a g e t s e g e n s k a d es i t u as j o n S T R Ø M P R I S E N E S t r ø m p r i s e n i N o r g e v a r i e r e r m e d å r s t i d e n e. N o r m a l t s t i g e r d e n i v i n t e r h a l v å r e t o g r e d u s e r e s i s om m e r h a l v å r e t. D e t t e o g a n d r e f ak t o r e r s om p å v i r k e r k ra f t p r i s e n e g j ø r d e t v a n s k e l i g å s p å u t v i k l i n g e n i s t r ø m p r i s e n e. D e n t o t a l e s t r øm p r i s e n t i l e n f o r b ru k e r b e s t å r a v t r e k om p o n e n t e r : K r a f t p r i s s om d ek k e r k os t n a d e n e v e d å p r o d u s e r e o g s e l g e d e n el e k t r i s k e k r a f t e n u t g j ø r c a. 4 3% a v t o t al s t r øm p r i s ( b e t a l e s t i l k r a f t l e v e r a n d ø r ). N e t t l e i e f o r t r a n s p o r t a v d e n e l e k t ri s k e k r a f t e n ut g j ø r c a. 2 4 % a v t ot a l s t r øm p r i s ( b e t a l e s t i l n e t t s e l s k a p e t ). S t a t l i g e a v g i f t e r, d e t v i l s i f o r b r u k s a v g i f t, a v g i f t t i l E n e r g i f o n d e t o g m e r v e r d i a v g i f t, u t g j ø r c a. 3 3 % a v t ot a l s t røm p r i s. F r a o g m e d b l i r d e t o b l i g a t o r i s k m e d e n e n e r g i a t t es t f o r a l l e b o l i g e r s om s k a l s e l g e s e l l e r l e i e s u t. N o r g e s V a s s d r a g s - o g e n e r g i d i r e k t o r a t ( N V E ) h ar a n s v a r e t f o r i m p l em e nt e r i n g e n a v o r d n i n g e n. P å w w w. e n e r g i m e r k i n g. n o k a n a n de l s e i e r e n u t a r b e i d e e n e n e r g i a t t es t f o r s i n bo l i g B U D S J E T T Ti l o r i e n t e r i n g f o r g e n e r a l f o rs am l i ng e n h a r s t y r e t s a t t o p p e n o v e r s i k t o v e r b e r e g n e d e d r i f t s i n n t ek t e r o g d r i f t k os t n a d e r i T a l l e n e e r v i s t s om e g e n k o l on n e l e n g s t t i l h ø y r e i r e s u l t a t o p ps t i l l i n g e n. B u ds j e t t e t v i s e r e t f o r v e n t e t d r i f t s r e s ul t at p å k r ,- o g e t å rs r e s u l t a t p å k r ,-. P å g r u n n a v d e s t o r e i n v e s t e r i n g e n e s om m å g j ø r es i b u d s j e t t er e r b o r e t t s l a g et m e d e t u n d e r s k u d d f o r D e t t e g j ø r at d e d i s p o n i b l e m i d l e n e r e d u s e r e s f r a k r t i l k r S t y r e t m e n e r e t ni v å p å e g e n k a p i t a l e n p å r u n d t 3 m i l l i o n e r k r o n e r e r t i l s t r e k k e l i g t i l å s i k r e e n g o d o g s t a b i l ø k o n om i i b o r e t t s l a ge t. I p o s t e n d r i f t o g v e d l i k e h o l d e r d et b e r e g n e t 6, 3 m i l l i o n e r k r o n e r t i l s t ø r r e v e d l i k e h o l d s o m i h o v e d s a k o m f a t t e r n y e p o r t t e l e f o n e r o g n y e d ø r e r i o p p g a n g e r o g k j e l l e r e, o p p g r a d e r i n g a v h e i s i n r 3 2, s am t a v s l u t n i n g a v a s b es t p r o s j ek t et. V i d e r e e v t. n y t t f o r s am l i n g s h us, g i t t g e n e r a l f o rs am l i n g e n s g o dk j e n n i n g. Når det gjelder de øvrige kostnadene, er det regnet med en generell prisøknin g p å c a. 3-5% i

17 S i d e H o v i n B o r e t t s l a g D r i f t e n i f o r u t s et t e r v e r k e n n y e l å n e o p p t a k e l l e r ø k n i n g a v f e l l e s k o s t n a d e n e. N å v æ r e n d e f e l l es k os t n a d e r v i l i f ø l g e b u d s j e t t e t r e d u s e r e b o r e t t s l a g e t s d i s p o n i bl e m i d l e r, m e n s t y r e t m e n e r d et e r f o rs v a r l i g i F o r ø v r i g v i s es t i l d e e nk e l t e t a l l e ne i b u ds j e t t e t, s om e r u t a r b e i d e t på b a k g r u n n a v d e p l a n e r f o r s om f o r e l i g g e r o g d e e n d r i n g e r n e s t e å r s om e r om t al t t i d l i g e r e i å r s b e r e t n i n g e n. O s l o, I s t y r e t f o r H o v i n B o r e t t s l a g M a g n u s H a l d o r s e n / s / I n g r i d N e r g a a r d F j e l ds t a d / s / S v e r r e M o l a n d s v e e n / s / T r i n e T v e t b r å t e n / s / A s t r i d B e r gm å l / s /

18 P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s A S P o s t b o k s N O O s l o T e l e f o n T e l e f a k s T i l generalforsamlingen i H o v i n B o r e t t s l a g R e v i s j o n s b e r e t n i n g f o r Vi har revidert årsregnskapet for Hovin Borettslag for regnskapsåret 2009, som viser et overskudd på kr Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, oppstilling over disponible midler og noteopplysninger. R e g n s k a ps l o v e n s r e gl e r, forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag og norsk god regnskapsskikk er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av borettslagets styre. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens k r a v. Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av borettslagets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av borettslagets økonomiske stilling 31. desember 2009 og av resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med norsk god regnskapsskikk ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med norsk lov og god bokføringsskikk opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og om forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Uten at det har betydning for konklusjonen i avsnittet over, vil vi presisere at ingen av budsjettallene som fremkommer i regnskapet er revidert. Videre vil vi presisere at borettslaget har negativ egenkapital pr 31.desember Det vises til omtale i note 19. Oslo, 24. februar 2010 P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s A S Cato Grønnern /s/ Statsautorisert revisor K o n t o r e r : A r e n d a l B e r g e n D r a m m e n F r e d r i k s t a d F ø rd e H am a r K ri s t i an s a n d M o i Ra n a M o l de M å l ø y N ar v i k O s l o S t a va n ge r S t r y n Tr om s ø Tr o n d he im T ø n s b e r g Å l e s u n d P r i c ew a t e rh ou s e C o op e r s n a v ne t ref e re r e r ti l i nd i v i du e ll e m e d le m sf i rm ae r t il k n y t t e t d en v e r de n s om s p e nn e nd e P ri c ew at e r h ou s e C o op e r s o r g a n i s a s j o n e n M e d l e m m e r a v D e n n o r s k e R e v i s o r f o r e n i n g F o r e t a k s r e g i s t e r e t : N O w w w. p w c. n o

19 S i d e H o v i n B o r e t t s l a g 7 2 H O V I N B O R E T T S L A G I N F O R M A S J O N O M Å R S R E G N S K A P E T Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Å r s r e g n s k a p e t g i r i m i d l e r t i d i k k e en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e A. DISP. MIDLER PR B. E N D R IN G I D IS P. M I D L E R : Årets resultat (se res.regnskap) T i l b a k e f ø r i n g a v a v s k r i v n i n g Tillegg for nye langsiktige lån Salg tjenesteleilighet Fradrag for avdrag på langs. lån B. Å R E T S E N D R. I D I S P. M I D L E R C. DISP. MIDLER PR S P E S I F I K AS J O N A V D I S P O N I B L E M I D L E R : O m l ø p s m i d ler K o r t s i k t i g g j e l d C. D I S P O N I B L E M I D L E R P R

20 S i d e H o v i n B o r e t t s l a g R E S U L T A T R E G N S K A P Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e D R I F T S I N N T E K T E R : I n n k r e vde felleskostnader Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar A v s k r i v n i n g e r Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Kommunale avgifter Andre anlegg Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N D R I F T S R E S U L T A T : F I N A N S I N N T E K T / K O S T N A D : Finansinntekter Finanskostnader R E S. F I N AN S I N N T / K O S T N Ekstraordinære kostnader Å R S R E S U L T A T O v e r f ø r i n g e r : Reduksjon udekket tap

21 S i d e H o v i n B o r e t t s l a g E I E N D E L E R B A L A N S E N o t e A N L E G G S M I D L E R Bygninger T o m t Varige driftsmidler S U M A N L E G G S M I D L E R O M L Ø P S M I D L E R Kundefordringer Kortsiktige fordringer D r i f t s k o n t o i O B O S Bedriftskonto Nordea Sparekonto i OBOS Annen fordring S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M E I E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Innskutt egenkapital 540 * Udekket tap S U M E G E N K A P I T A L G J E L D L A N G S I K T I G G J E L D Pant- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd S U M L A N G S I K T I G G J E L D K O R T S I K T I G G J E L D Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Påløpne renter Annen kortsiktig gjeld S U M K O R T S I K T I G G J E L D S U M E G E N K A P I T A L O G G J E L D

22 S i d e H o v i n B o r e t t s l a g P a n t s t i l l e l s e Garantiansvar 0 0 OSLO, , S T Y R E T F O R H O V I N B O R E T T S L A G M A G N U S H A L D O R S E N / s / S V E R R E M O L A N D S V E E N /s / I N G R I D N E R G A A R D F J E L D S T A D /s/ T R IN E T V E T B R Å T E N / s / A S T R ID B E R G M Å L / s /

23 S i d e H o v i n B o r e t t s l a g N O T E : 1 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NOR som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. N O T E : 2 I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R Felleskostnader P a r k e r i n g s l e i e G a r a s j e l e i e Brensel Lokaler S t r ø m m o t o r v a r m e r e Avregning FK avg.fritt S U M I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R R E D U K S J O N G R U N N E T T O M M E L E I E F O R H O L D P a r k e r i n g s l e i e G a r a s j e l e i e Lokaler S t r ø m m o t o r v a r m e r e -50 S U M I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R N O T E : 3 A N D R E I N N T E K T E R Brensel Leie antenneplass Egenandel forsikring Balkongplater N e m i F o r s i k r i n g N ø k l e r S U M A N D R E I N N T E K T E R

24 S i d e H o v i n B o r e t t s l a g N O T E : 4 P E R S O N A L K O S T N A D E R Ordinær lønn, fast ansatte O v e r t i d Annen lønn, ikke feriepenger Påløpne feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader A F P - pensjon Y r k e s s k a d e f o r s i k r i n g Refusjon sykepenger A r b e i d s k l æ r Andre personalkostnader S U M P E R S O N A L K O S T N A D E R Det har gjennoms n i t t l i g v æ r t s ys s e l s at t 1 å r s v e r k i s e l s k a p e t. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov. N O T E : 5 S T Y R E H O N O R A R Honorar til styret gjelder for perioden 2008/2009, og er på kr ,- I tillegg har styret fått dekket blomster, mat og drikke for kr 4 316,- jfr. note 11 N O T E : 6 R E V I S J O N S H O N O R A R Revisjonshonoraret er på kr ,- og er i sin helhet knyttet til revisjon. N O T E : 7 K O N S U L E N T H O N O R A R J u r i d i s k b i s t a n d O B O S O B O S P r o s j e k t A S Østengen & Bergo AS Advokatfirmaet Haavind AS H ø g l u n d W i t z ø e R ø n n i n g A r k i t e k t e r A S Norconsult Øyvind Moen AS S U M K O N S U L E N T H O N O R A R

25 S i d e H o v i n B o r e t t s l a g N O T E : 8 D R I F T O G V E D L I K E H O L D S k j ø t s e l s k o n t r a k t Nye postkasser og maling av oppganger Nye Porttelefoner Sanering t i l l u f t s s l u k e r Nye dører til loft og kjellere S U M S T Ø R R E B Y G N M E S S I G E V E D L I K E H O L D Drift/vedlikehold bygninger D r i f t / v e d l i k e h o l d V V S Drift/vedlikehold elektro Drift /vedlikehold utvendig anl Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold fyringsanlegg D r i f t / v e d l i k e h o l d b r a n n s i k r i n g Drift/vedlikehold ventilasj.anl Egenandel forsikring Kostnader dugnader S U M D R I F T O G V E D L I K E H O L D Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. N O T E : 9 K O M M U N A L E A V G I F T E R Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift S U M K O M M U N A L E A V G I F T E R N O T E : 1 0 A N D R E A N L E G G K O S T N A D E R O l j e Elektrisk energi S U M A N D R E A N L E G G

26 S i d e H o v i n B o r e t t s l a g N O T E : 1 1 A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R Container D i v e r s e l e i e k o s t n a d e r / l e a s i n g Verktøy og redskaper Telefon-/kontormaskiner -290 Driftsmateriell L y s p æ r e r o g s i k r i n g e r Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Kopieringsmateriell T r y k k s a k e r Aviser, tidsskrifter, faglitteratur Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Telefon/bredbånd Porto Drivstoff biler, maskiner osv V e d l i k e h o l d b i l e r / m a s k i n e r o s v Bank og kortgebyr V e lferdskostnader S U M A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R N O T E : 1 2 F I N A N S I N N T E K T E R Renter av driftskonto i OBOS Renter av sparekonto i OBOS S U M F I N A N S I N N T E K T E R N O T E : 1 3 F I N A N S K O S T N A D E R Renter, lån i Handelsbanken Gebyr, lån i Handelsbanken -780 Renter, Nordea -7 Oppbevaringsgebyr Renter leverandørgjeld S U M F I N A N S K O S T N A D E R

27 S i d e H o v i n B o r e t t s l a g N O T E : 1 4 E K S T R A O R D I N Æ R E K O S T N A D E R A d v o k a t f i r m a e t O l e C h r i s t i a n H ø i e S U M E K S T R A O R D I N Æ R E K O S T N A D E R N O T E : 1 5 B Y G N I N G E R K o s t p r i s / B o k f. v e r d i Oppskrevet Tilgang Tilgan S U M B Y G N I N G E R Tomten ble kjøpt i 1986 Gnr.122/bnr.148 Kr ,- tillagt bygget gjelder opparbeidelse av plattinger ved inngangspartiene. Bygningene er ikke avskrevet, styret har i stedet vurdert om tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jfr. note om drift og vedlikehold. N O T E : 1 6 V A R I G E D R I F T S M I D L E R G r e s s k l i p p e r Tilgang A v s k r e v e t t i d l i g e r e A v s k r e v e t i å r M a s k i n e r Tilgang Avskrevet tid l i g e r e A v s k r e v e t i å r Sandspreder Tilgang A v s k r e v e t t i d l i g e r e Snøfreser Tilgang A v s k r e v e t t i d l i g e r e A v s k r e v e t i å r

28 S i d e H o v i n B o r e t t s l a g Wille 455 med utstyr Tilgang A v s k r e v e t t i d l i g e r e A v s k r e v e t i å r S U M V A R I G E D R I F T S M I D L E R S U M Å R E T S A V S K R I V N I N G E R N O T E : 1 7 K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Sykepenger Andre forskudd S U M K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Posten "Andre forskudd" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2010, med motpost i leverandørgjeld. Kostnadsføring og utbetaling vil skje i N O T E : 1 8 A N N E N F O R D R I N G Andre innskudd S U M A N N E N F O R D R I N G N O T E : 1 9 U D E K K E T T A P ( N E G A T I V E G E N K A P I T A L ) Balansen i årsregnskapet viser negativ egenkapital. Dette skyldes at eiendelene, deriblant bygningene, står bokført til opprinnelige priser. Konsekvensen av dette er at de balanseførte verdiene av eiendelene ikke gjenspeiler markedsprisen. Erfaring med omsetning av enkeltleiligheter gir informasjon om at den totale verdien av borettslagets eiendommer er høyere enn den balanseførte verdi. Dermed vurderes den faktiske egenkapital til å være positiv av styret i borettslaget. N O T E : 2 0 P A N T - O G G J E L D S B R E V L Å N Handelsbanken Renter : 3,85%, løpetid 19 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år S U M P A N T - O G G J E L D S B R E V L Å N

29 S i d e H o v i n B o r e t t s l a g N O T E : 2 1 B O R E T T S I N N S K U D D Opprinnelig S U M B O R E T T S I N N S K U D D N O T E : 2 2 S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R F o r s k u d d s t r e k k S k yl d i g a r b e i d s g i v e r a v g i f t S U M S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R N O T E : 2 3 A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D Feriepenger S U M A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D N O T E : 2 4 P A N T S T I L L E L S E Av anleggets bokførte gjeld er kr sikret ved pant. Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr en bokført verdi på kr ,-

30 S i d e H o v i n B o r e t t s l a g 6. F O R S L A G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G A ) OM B Y G G I N G AV V A S K E R I T I L F O R S A M L I N G S H U S F o r s l a g s s t i l l e r : S t y r e t F o r s l a g t i l v e d t a k : G e n e r a l f o r s am l i n g e n g i r s t y r e t f u l l m ak t t i l å b y g g e om t i d l i g e r e v a s k e r i i S t J ø r g e n s v e i n r 3 9 t i l f o rs am l i n g s h us. S t y r e t s b e g r u n n e l s e : P å g e n e r a l f o r s a m l i n g e n b l e d e t v e d t a t t at s t y r e t s k u l l e f o r e t a en u t r e d n i n g a v m ul i g h e t e n e f o r o g k os t n a d e n e v ed å e t a b l e r e g r e n d e h u s o g k om m e t i l b ak e t i l d e t t e p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n i S t y r e t o p ps e r v e r e r b e t y d e l i g e t t e r s p ø r s e l et t e r et f o r s am l i n g s h us bl a n t b e b o e r n e i H o v i n B o r e t t s l a g. E t g r e n d e h u s v i l g i k u n n e l e i e s u t t i l u l i k e s os i a l e s am m e n k om s t e r, s om d å p, k o n f i rm a s j o n e r, b u r s d a ge r o s v. K os t n a ds o v e r s l a g f o r om by g g i n g e n e r p å c a 2 m i l l i o n e r k r o n e r. S t y r e t v i l u t a r b e i d e e t s t r e n g t r e g e l v e r k f o r u t l e i e a v l o k a l e n e s l i k a t d e t i k k e s k a l o p p s t å b e l as t ni n g f o r b e b o e r e s om b o r r u n d t. D e t t e g j el d e r b l a n t a n n e t h v o r l e n g e m a n k a n h o l d e p å, h v o r o f t e l o k a l e n e l ei e s ut o g g r e n s e r f o r s t ø y n i v å. S e y t t e r l i g e r e om t a l e u n d e r p u n k t S t y r e t s a r b e i d. S t yr e t s v u r d e r i n g: S t y r e t s t ø t t e r f o rs l a g e t. B ) E n d r i n g e r i h u s o r d e n s r e g l e n e F o r s l a g s s t i l l e r : S t y r e t F o r s l a g t i l v e d t a k : G e n e r a l f o r s am l i n g e n v e d t a r r e v i d e r t e h u s o r d e n s r e g l e r s om f o r e s l å t t u n d e r. S t y r e t s b e g r u n n e l s e : H u s o r d e n s r e g l e n e b l e s i s t r e v i d e r t i å r D e t h a r e t t e r 1 0 å r o p p s t å t t b e h o v f o r e n g j e n n o m g a n g o g j us t e r i n g a v r e g e l v e r k e t. S t y r e t h a r d e r f o r g j e n n om gå t t o g f o r n y e t h u s o r d e n s r e g l e n e p å e n r e k k e p un k t e r. R e v i d e r t f o r s l a g t i l r e g e l v e r k f ø l g e r u n d e r. S t yr e t s v u r d e r i n g: S t y r e t s t ø t t e r f o rs l a g e t.

31 S i d e H o v i n B o r e t t s l a g F o r s l a g t i l r e v i d e r t h u s o r d e n s r e g l e r : H U S O R D E N S R E G L E R F O R H O V I N B O R E T T S L A G V e d t a t t p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n 2 5. a p r i l R e v i d e r t a p r i l E n d r i n g e r a v d y r e h o l d 2 7. a p r i l R e v i d e r t 5. a p r i l R e v i d e r t 2 7. a p r i l H o v i n B o r e t t s l a g e r a n d e l s e i e r n e s e i e n d o m o g s om n a b o e r m å v i h a h u s o r d e n s r e g l e r s om s i k r e r os s o r d e n o g r o. D et er v i s om e i e r l e i l i g h e t e n e o g s om i f e l l e s s k a p e r ø k o n om i s k a ns v a r l i g e f o r a t ei e n d o m m e n e r i f o r s v a r l i g s t a n d. F o r å o p p n å e t g o d t f o r h o l d m e l l o m b e b o e r n e, m å v i s e l v s ø r g e f o r b e s t m u l i g s t a n d a r d a v b y g n i n g e r, p l e n e r, v e i e r o g ø v r i g e u t v e n d i g e a n l e g g. U t g i f t e r v e d s k a d e r o g t i l r e p a r a s j o n e r m å d ek k es a v h u s l e i e i n n t e k t e n e. D e t m å d e rf o r v æ r e i b e b o e r n e s i n t e r e s s e å o v e r h o l d e d i s s e e nk l e r e g l e r f o r h u s o r d e n. B o r e t t s l a g e t e r u n d e r l a g t l o v o m b u r e t t s l a g ( B o r e t t s l a g s l o v a ) n r B e b o e r n e o p p f o r d r e s t i l å g j ø r e s e g k j e n t s i ne p l i k t e r e t t e r d e n n e l o v e n. V I S H E N S Y N T I L D I N E N A B O E R R o o g o r d e n D e t s k a l i a l m i n n e l i g h e t v æ r e r o i l e i l i g h e t e n e f r a k l t i l M u s i k k ø v e l s e r e r i k k e t i l l a t t f ø r k l o g e t t e r k l P å s ø n - o g h e l l i g d a g e r e r ø v i n g i k k e t i l l at t. M u s i k k u n d e r v i s n i n g k a n b a r e t i l l at e s e t t e r s æ r s k i l t a v t a l e m e d n a b o e r o g s t y r e t. Bygningsm essig arbeid som m edfører forandringer av bærende konstruksjoner i l e i l i g h e t e n e r i k k e t i l l a t t u t e n g o d k j e n n e l s e a v s t y r e t. B e b o e r e r s e l v a n s v a r l i g f o r å s j e k k e h v i l k e v e g g e r s om e r bæ r e n d e k o n s t r u k s j o n e r. N ø d v e n d i g a r b e i d b ø r s k j e i o r d i næ r a r b e i d s t i d p å d a g e n. H v i s d e t t e i k k e e r m u l i g, o g a r b e i d e t e r a v e n s l i k a r t at d e t k a n v i r k e s j e n e r e n d e p å n a b o e n, m å d e t t e f i n n e s t e d f ø r k l p å h v e r d a g e r o g e r i k k e t i l l a t t p å s ø n - o g h e l l i g d a g e r. B a n k i n g o g b o r r i n g i b e t o n g e r u a n n s et t i k k e t i l l a t t e t t e r k l F E L L E S O M R Å D E N E U T E P a r k e r i n g B i l o p p s t i l l i n g s p l as s e n e u t e nf o r d e e n k e l t e b l o k k e n e k a n l ei e s a v a n d e l s e i e r e. V a k t m es t e r e n a dm i n i s t r e r v e n t e l i s t e o g u t l e i e. P l as s e n v i l b l i i n n d r a t t o m d e n i k k e b e n y t t e s. F o r ø k t t r i v s e l i b o r e t t s l a g e t h e n s t i l l e r s t y r e t t i l at b r u k a v s t i k k v e i e n e b e g r e n s e s i s t ø rs t m ul i g g r a d.

32 S i d e H o v i n B o r e t t s l a g K o r t e r e o p p h o l d f o r a v -/ p å l e s s i n g a v t y n g r e k o l l i t i l l a t es i i n nt i l 1 0 m i n. P a r k e r i n g s b e v i s f o r e t l e n g r e t i ds r om k a n s k a f f es ho s v a k t m es t e r e l l e r d i r ek t e f r a k o n t r o l l s e l s k a p. P a r k e r i n g i s t i k k v e i e n e o g p å g r ø nt a r e a l e t / g r e s s et e r i k k e t i l l at t. S e l v e S t. J ø r g e n s v e i e r e n k om m u n a l v e i, s å h e r gj e l d e r k om m u n a l e p a r k e r i n g s r e g l e r. L e k D e t o p p f o r d r e s t i l a t l ek i s t i k k v e i en e o g p å p l e n e n g j ø r e s s å h e n s y ns f u l l t s om m ul i g. D e t h e n v i s es f o r ø v r i g e t i l l e k e p l as s e n i b o r e t t s l a g e t. P å s e a t b a r n e l l e r a n d r e i k k e o p p ho l d e r s e g i t r a p p e o p p g a n g e r, l of t el l e r k j el l e r, s am t a t i n g e n t e g n e r, r i p e r, k r i t t e r, e l l e r p å a n n e n m å t e ø d e l e g g e r h us v e g g e r, t r a p p e o p p g a n g e r e l l e r u t s t y r f o r ø v r i g. D e t e r ø n s k e l i g m e d e n e n h e t l i g f a s a d e M a r k i s e r s k a l v æ r e l i k e f o r h e l e b l o k k e n p å b e b o e rm ø t e k a n d u s e e k s em p e l p å t i l l a t t m a rk i s e d u k. D e s om h a r f l a g g s t a n g e l l e r l i g n e n d e p å b a l k o n g e n, m å f ø l g e d e l o v b e s t em t e r e g l e r f o r f l a g g i n g o g v i s e f l a g g k ul t u r. I n n g l a s s e r i n g a v b a l k o n g e r m å f ø l g e b o r e t t s l a g e t s g o d k j e n t e i n n g l a s s e r i n g s s l øs n i n g. D e t e r i k k e t i l l a t t å s et t e o p p e g e n p a r a b o l a n t e n n e e l l e r a n d r e a n t e n ne r a v n o e s l a g. E v e n t u e l l d i s p e ns a s j o n m å i n n h e n t e s s k r i f t l i g h o s s t y r e t. F E L L E S O M R Å D E N E I N N E K j e l l e r, t r a p p e o p p g a n g o g l o f t T r a p p e o p p g a n g e n e, k j e l l e r g a n g e r o g l o f t s g a n g e n e s k al v æ r e f r i f o r s k o, s yk l e r, s k i, k j e l k e r m e d m e r. B a r n e v o g n e r m å i k k e h i n d r e f e r d s e l i o p p g a n g e n. B e b o e r e o p p f o r d r e s t i l å b e n y t t e b o d e n e s i ne f o r o p p b e v a r i n g. L a g r i n g a v g am l e m ø b l e r o g a n n e t l øs ø r e e r i k k e t i l l at t p å l of t e l l e r i k j e l l e r g a n g e n e. U t s t y r s om e r ø d e l a g t o g s om i k k e e r i b r uk m å i k k e b l i s t å e n d e i o p pl a g s r om m e n e. D e o b j e k t e r s om a v b e b o e r n e b l i r h e n s a t t i f e l l es a r e a l e n e v i l bl i k as t e t ( u t e n v a rs e l ) u n d e r d e å r l i g e r y d d e a k s j o n e r p å l o f t o g i k j e l l e r. Dører til kjeller og loft skal all t i d væ r e l ås t. I n n g a n g s dø r e n e s k a l v æ r e l ås t h e l e d ø g n e t. F o r l a t a l d r i k j el l e r e l l e r l o f t ut e n å på s e a t a l t l ys e r s l uk k et. B r uk a v s t e a r i n l y s / å p e n i l d e r i k k e t i l l at t i k j e l l e r e l l e r p å l o f t. D e t e r f o r b u d t å b e n y t t e e l l e r l a g r e br a n n f a r l i g e og/eller il l el u k t e n d e v æ s k e r i k a n ne r e l l e r p å m as k i n e r ( M o p e d e r e t c ) i k j e l l e r e l l e r p å l o f t. D e t e r i k k e t i l l a t t å k o b l e s e g i n n på b o r e t t s l a g e t s s t r øm n e t t i k j e l l e r og l o f t.

33 S i d e H o v i n B o r e t t s l a g B a l k o n g o g l u f t i n g B a l k o n gk a n t o g v i n d u e r m å i k k e b r u k e s t i l l uf t i n g e l l e r b a nk i n g a v t ø y e l l e r s e n g ek l æ r. L u f t i n g a v l e i l i g h e t e n g j e n n om t r a pp e o p p g a n g e n e e r f o r b u d t. V e d t ø rk i n g a v k l es v a s k p å b a l k o n g e n e m å s n o r e r o g v a s k h e n g e u n d e r b a l k o n g e n s o v e r k a n t s l i k a t d e t t e i k k e e r t i l s j e n a n s e f o r b l o k k e n s u t s e e n d e. B a n k i n g a v t e p p e r e t c. m å i k k e u t f ø r e s f r a b a l k o n g e r. V a s k a v b a l k o n g s k a l f o r e g å p å e n s l i k m åt e a t d e t i k k e e r t i l s j e n a n s e f o r ø v r i g e b e b o e r e. S t ø v / s m us s k a l s am l es og k as t es s om a v f a l l o g s k a l p å i n ge n m å t e b ø r s t e s u t f r a b a l k o n g e n. D e t m å s ø r g e s f o r g o d ut l u f t i n g a v l e i l i g h e t e n e, s l i k a t d e t i k k e o p p s t å r f u k t i g h e t i n o e n r o m. V e n t i l e r i l e i l i g h e t e n e b ø r s t å m es t m ul i g å p n e h e l e å r e t. T r a p p er o m s v i n d u e r o g t a k l uk e r s k al v æ r e l u k k et i r e g n o g s n ø væ r, h u s k s t o rm k r ok e n n å r d i s s e v i n d u e n e s e t t e s o p p. B a d, w c, k r a n e r o g l e d n i n g e r All e r om m å h o l d e s s å p a s s o p p v a r m et at v a n n e t i l e d n i n g e n e i k k e f r y s e r. K a s t i k k e f r em m e d l e g em e r i k l os e t t e t. A v s t e n g i n g a v s t i g ek r a n s k al k u n f o r et a s e t t e r a t n a b o e r s om b e r ø r es a v s t e n g n i n g e n e r v a r s l e t. V a n n l e k k a s j e r V a n n l e k k a s j e r e r h o v e d s a k e l i g a n d e l s e i e r s a n s v a r. S k a d e r s om o pp s t å r h os n a b o e n u n d e r, m å d ek k e s a v a n d e l s e i e r s o m h a r f o r å r s a k et l ek k a s j e n. U n n t a k e r b r u d d p å s t i g e l e d n i n g. P R A K T I S K E R E G L E R Av f a l l Restavfall er det som blir igjen etter at du har sortert ut papir, glass, m etallemballa s j e, k l æ r, f a r l i g a v f al l o g g r o v a v f a l l. D et t e s k a l i b r ø n n e n e m e d m e r k et "? - r e s t a v f a l l " T i n g s o m e r fo r s t o rt t i l å g å n e d i a v f a l l s b r ø n n e n e s k a l t a s v a r e p å i b o d / l e i l i g h e t f r am t i l l o f t - o g k j e l l e r r y d d i n g s om v i h a r 2 g a n g e r i å r et, v å r o g h øs t. P a p p s om i k k e g å r n e d i a v f a l l s b r ø n n e n e m å b r e t t es t i l d e g j ø r d e t, e l l e r o p p b e v a r e s i b o d t i l l o f t - o g k j e l l e r r y d d i n g e n e. M a l e r e s t e r / s p a n n e r m i l j ø a v f a l l o g s k a l l e v e r e s t i l M i l j øs t as j o n. E l e k t r i s k e o g e l e k t r o n i s k e p r o d u k t e r b e t e g n e s s o m E E -a v f a l l ( a l t s o m b r u k e r s t r øm e l l e r b at t e r i e r ). E E -a v f a l l s k a l l e v e r e s t i l f o r h a n d l e re a v e l e k t r i s k e p r o d uk t e r. Hundehold D e t e r t i l l a t t m e d g o dk j e n t f ø r e r h un d, s am t g o d k j e n t t j e n e s t e h u n d f o r p o l i t i o g t o l l v e s e n i b o r e t t s l a g e t e t t e r s øk n a d t i l s t y r e t. H u n d e h o l d ut o v e r d e t t e e r i k k e t i l l a t t. D e t e r t i l l a t t å h o l d e k at t s om h o l d es i n n e. G r i l l i ng B r u k a v k u l l g r i l l p å b a l k o n g e r i k k e t i l l a t t. B r uk a v g as s g r i l l o g e l e k t r i s k i l d e r t i l l at t.

34 S i d e H o v i n B o r e t t s l a g B r u k s o v e r l a t i n g ( f r e m l e i e ) Begrunnet søknad om framleie m å godkjennes av styret, og in g e n k an f l y t t e i n n f ø r s l i k g o d k j e n n i n g f o r e l i g g e r. S øk n a d s pa p i r e r f å s v e d h e n v e n d e l s e t i l O B O S. V a k t m e s t e r V a k t m es t e r s k a l p ås e at h us o r d e n e n b l i r f ul g t, o g s k a l om n ø d v e n d i g m e l d e f o r s øm m e l s e e l l e r m i s b r uk t i l s t y r et. S om a n s at t i b o r et t s l a g e t h a r v a k t m e s t e r k r a v p å å b l i v i s t t i l b ø r l i g r e s p ek t o g f o r s t å e l s e u n d e r u t ø v e l s e n a v s i n e p l i k t e r. S t y r e t A l l e s ak e r s om ø n s k es t at t o p p, m å s e n d e s s k r i f t l i g t i l b o r e t t s l a g e t s s t y r e. M u l i g e m e l d i n g e r f r a s t y r e t t i l b o r e t t s h a v e r n e s k a l g j e l d e o g r e s p e k t e r e s p å s a m m e v i s s om h u s o r d e n e n s b es t em m e l s e r. B o r et t s h a v e r n e g j ø r e s o p pm e r k s om p å a t h us o r d e n s b e s t e m m e l s e r i n n g å r s o m e n d e l a v l e i e k o n t r a k t e n.

35 S i d e H o v i n B o r e t t s l a g 7. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E I n n s t i l l i n g f r a v a l g k o m i t e e n i H o v i n b o r e t t s l a g t i l g e n e r a l f o r s a m l i n g e n S t y r e m e d l e m m e r ( v e l g e s f o r 2 å r ) I n g r i d N e r g a a r d F j e l d s t a d S t. J ø r g e n s v e i 2 7 T r i n e T v e t b r å t e n S t. J ø r g e n s v e i 6 1 T o r A n d r e s M o e n S t. J ø r g e n s v e i 2 3 S t y r em e d l em m e r s om i k k e e r p å va l g. S t y r e l e d e r : M a g n u s H a l d o r s e n S t. J ø r g e n s v e i 5 S t y r em e d l em : A s t r i d B e r g m ål S t. J ø r g e n s v e i 2 0 V a r am e d l em m e r t i l s t y r e t ( v a l g t f o r e t t å r ) 1. v a r am e d l em : L e i f G u l l i k s e n S t. J ø r g e n s v e i v a r am e d l em : M a r i G r i m s t a d S t. J ø r g e n s v e i v a r am e d l em : B j ø r n E r i k M y h r e S t. J ø r g e n s v e i 5 4. v a r am e d l em : L a r s H e n r i k P a a r u p M i c h e l s e n S t. J ø r g e n s v e i v a r am e d l em : C h r i s t i n a H a l v o r s e n S t. J ø r g e n s v e i 5 5 D e l e g e r t t i l g e n e r a l f o r s am l i n g e n i O b o s D e l e g e r t M a g n u s H a l d o r s e n S t. J ø r g e n s v e i 5 D e l e g e r t Astrid Bergm ål S t. J ø r g e n s v e i 2 0 V a r a d e l e g e r t I n g r i d N e r g a a r d F j e l d s t a d S t. J ø r g e n s v e i 2 7 V a r a d e l e g e r t T r i n e T v e t b r å t e n S t. J ø r g e n s v e i 6 1 S t y r e t s i n ns t i l l i n g t i l v a l g k om i t e: M e d l e m : N i n a P a a r u p M i c h e l s e n S t. J ø r g e n s v e i 1 6 M e d l e m : L e i f G u l l i k s e n S t. J ø r g e n s v e i 5 7 M e d l e m : M a g n u s H a l d o r s e n S t. J ø r g e n s v e i 5 O s l o, m a r s I v a l g k om i t e e n f o r H o v i n B o r e t t s l a g N i n a P a a r u p M i c h e l s e n L e i f G u l l i k s e n S v e r r e M o l a n d s v e e n S t J ø r g e n s V e i 1 6, O s l o S t J ø r g e n s V e i 5 7, O s l o S t. J ø r g e n s V e i 6 1, O s l o

36 S i d e H o v i n B o r e t t s l a g V e l k o m m e n t i l d e r e s n æ r b u t i k k m e d s ø n d a g s å p e n t Å p n i n g s t i d e r M a n d a g - f r e d a g L ø r d a g S ø n d a g Å p n e t o gs å a l l e h e l l i g d a g e r h e l e år e t! 7 D a y s S t. Jø r g e n s v e i O s l o T l f : E-p o s t : h. d a g l i g v a r g m a i l. c o m

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i H e l g es e n s g at e 8 2 / 8 4 A S a v h o l d e s m a nd a g 2 6. a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t K i r k e v e i e n 1 1 0, a v h o l d e s m a n d a g 2 0. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 0 0 i V es t r e A k e

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Akersbakken Bo r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Øs t e r l i B o l i g s e

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s /

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i F j e l l hu s h a u g e n B o l i g s e l s k a p A / S a v h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S a g a d am m e n, a v h o l d e s t o r s d a g 15. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 9. 0 0 i S am l i n g s s a l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 F j e l l h u s h a u g e n B o l i g s. A / S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i F j e l l h u s h a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer