INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010"

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l , kl i BI Nydalens lokaler. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G A ) Valg av møteleder B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g v a s e k r e t æ r o g e n e l l e r t o s a m e i e r e t i l å u n d e r s k r i v D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r 5. INNKOMNE FORSLAG ( t a t t i n n p å -2 s i 9 ) d e n e 2 3 A ) Endring til parkeringssameiets vedtekter. Fremmet av Styret. B ) Tillegg til Husordensregel 11, Brannforebyggende sikkerhet. F r e m m e t a v S t y r e t C ) Ny Husordensregel mot bruk av rullebrett. Fremmet av Styret D ) Forslag om skjerming av balkonger mot innsyn. F r e m m e t a v -G O e l r h e a r d R ø n. E ) S a k om u n d e r g a n g. F r em m e t a v Th o m as B j ø r ns k a u. F) Øke fellesutgiftene med 5 % fra Fremmet av Styret. G ) Ny bredbåndsleverandør. Fremmet av Alf Ivar Martinsen. 6. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) Valg av styreleder B ) V a l g a v 3 s t y r e m e d l e m m e r f o r 2 å r C ) V a l g a v 4 v a r a m e d l e m m e r f o r 1 å r Styrets forslag til valg av medlemmer er vedlagt på side 30. O s l o, 1 8. m a r s Styret i Sameiet Nydalen Kvarter O l e-g e r h a r d R ø n / s / K a r i M o xn e s A n d e xe r / s / L a r s S v e n d s e n / s / T h om a s B j ø r n s k a u / s /

2 2 Nyda len Kv arter Sameie I s am e i e rm ø t et h a r s am e i e r n e s t em m e r e t t m e d e n s t em m e f o r h v e r s e k s j o n d e e i e r. S am e i e r e n h a r r e t t t i l å m ø t e v e d f u l l m e k t i g. D e s om ø ns k e r d e t, k a n s e n d e f u l l m a k t t i l styret v / styreleder ( i e br v e l l -po e r s t ) e. H u s k å p r e s i s e r e om d u e r f or e l l e r m ot f o r s l a g e n e i S ak D o g E. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen. I n n k a l l i n g o g å r sb e r e t n i ng f o r Nyd a l e n K v a r t e r p a r k e r i ng s s a m ei e s t å r p å si d e n e

3 3 Nyda len Kv arter Sameie Å R S B E R E T N I N G O R F T I L L I T S V A L G T E Siden forrige årsmøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende : S T Y R E T L e d e r O l e-g e r h a r d R ø n G u n n a r S c h j e l d e r u p s V S t y r e m e d l e m K a r i M o x n e s A n d e x e r G u n n a r S c h j e l d e r u p s Styremedlem * Sturla Møller Gunnar Schjelderups F V 11 S t y r e m e d l e m S o l v e i g G u n d e r s e n G u n n a r S c h j e l d e r u p s S t y r e m e d l e m T h o m a s B j ø r n s k a u G u n n a r S c h j e l d e r u p s V V a r a m e d l e m L a r s E G S v e n d s e n G u n n a r S c h j e l d e r u p s V 1 1 V a r a m e d l e m K r i s t i n H e g g e l u n d G u n n a r S c h j e l d e r u p s V a r a m e d l e m M o r t e n S o h l m a n G u n n a r S c h j e l d e r u p s V 1 1 V a r a m e d l e m A r n e W o r r e n G u n n a r S c h j e l d e r u p s * S t u r l a M ø l l e r s o l g t e s i n l e i l i g h e t i p e r i o d e n, o g b l e e rs t at t et a v e l ds t e t i l s t e d e væ r e n d e v a r a m e d l em. G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M S AM E I E T TI L L I TS V AL G TE O G AN S AT TE A v s t y r e ( t 9 s * ) m 8 e d l em m e r e r d et 5 ( 6 * ) m e n n o g 3 k v i n n e r. S am e i e t e r p os i t i v t i l l i k es t i l l i n g o g t a r s i k t e p å at d et i k k e f o r e k om m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a ns e t t e l s e r. S a m e i e t d r i v e r i k k e m e d - f og o r s utviklingsaktiviteter k n i n g s. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. S am e i e t h a r i n g e n a ns a t t e. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. A u t o r i s e r t r e g n s k a p s f ø r e r ( ansvarlig o p p d r a g ) s er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Sameiets revisor er BDO Noraudit Oslo DA. E I E N D O M M E N S a m e i e t b e s t å r a v - 3 og b næringsseksjoner o l, til sammen 386 seksjoner. Sameiet er registrert i Brønnøysund med organisasjonsnummer S a m e i et l i g g e r i O s l o k o m m u n e o g h a r f - ø o l g g b e r u n k d s e n um g å m r d e s r : M e d e i e r s e k s j o n f o r s t å s s am e i e a nd e l i b e b y g d e i e n d om m e d t i l k n y t t e t e n e r e t t t i l b r uk a v bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. S t y r e t e r i k k e k j e n t m e d a t d e t ses y t i vesentlig r e m l grad. j ø e t f o r u r e n

4 4 Nyda len Kv arter Sameie V A K T M E S T E R T J E N E S T E S am e i e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b e s t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. P r o f e s j o n e l l B e d r i f t Tj e n e s t e ( P B T) o v e r t o k s om v a k t m es t e r et t e r V ak t m e s t e r A n d e rs e n A S i j u n i, o g i v a r e t a r d e t l oldet ø p n d i e sameiet v e d l i henhold k e h til stillingsbeskrivelse. F O R S I K R I N G S am e i e t s e i e n d om m e r e r f u l l v e r d i f o r s i k r e t i I f S k a d ef o r s i k r i n g m e d po l i s e n um m e r F u l l v e r d i f o r s i k r i n g v i l s i a t f o rs i k r i ng s s e l s k a p e t h a r a n s v a r e t f o r at s am ei e t t i l e n h v e r t i d h a r de rik t i g e f o rs i k r i n g s s um m e r. E n f o r u t s e t n i n g f o r d et t e e r a t f o rs i k r i ng s s e l s k a p e t f å r m e l d i n g o m v e s e n t l i g e v e r d i øk n i n g e r p å b yg n i n g e r, f. e k s. v e d r e h a b i l i t e r i n g e l l e r p å b y g g i n g. V e d t o t a l s k a d e s k a l e r s t a t n i n g s b e l ø p e t d e k k e o p p f ø r i n g a v n d n a y r d b o y g n i n g a v s t ø r r e l s e. F o r s i k r i n g e n om f a t t e r o g s å b y g n i n g s m es s i g e f o r a n d r i n g e r s om d e n e n k e l t e s ek s j o n s e i e r gjør inne i boligen. D e n e n k e l t e s e k s j o n s e i e r m å s e l v s ø r g e f or å h a h j em f o r s i k ri n g s o m d e k k e r i n n bo og l ø s ø r e. Hvis sameiets forsikring skal benyt t e s, m å b e b o e r n e s t r a k s m e l d e s k a d e n t i l F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S t l f f a k s E-p o s t f o r s i k r i n o b o s. n o. Oppfølging av forsikringsaker blir gjort av Forsikringsavdelingen i OBOS. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R S am e i e t h a r a ns v a r e t f o r d e t s e n t ra l e b r a n n s y s t em e t. D et i nk l u d e r e r 1 s i r e n e i t ak et i h v e r l e i l i g h e t. D e t e r s t r e n g t f o r b u d t å t uk l e m e d d e n n e s i r e n e n. D e r s om de t e r p r o b l em e r m e d d e n, s k a l s t y r e t v a r s l es. I h e n h o l d t i l f o r s k r i f t e n e s k a l d e t v æ r e i s l n o s k ni t n a g l s l a p e p r a t r a t e r l l ø e y r k v a r s l b r a n n s l a n g e i l e i a l i l g h l e t e n e. E i er / b e b o e r h a r a n s v a r e t f o r a t u t s t y re t e r t i l s t e d e o g fungerer. Røykvarsleren i leiligheten er ikke koplet til sameiets felles brannsystem. H M S F o r s k r i f t o m s y s t e m -, a t i m s - i k l o h g j e l s ø i s k e k e r h a e r b t e s i d i v i rk s om he t e n ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f a s t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s e m b 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l at d e n e nk e l t e v i r k s om h et s k a l s ys t em at i s e r e arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskr ifter gitt av det offentlige. B o l i g s el s k a p e r d ef i n e r t s om v i rk s o m h et o g s k a l d e r f o r h a i nt e r n k o n t r o l l s y s t em. D e t t e o m f a t t e r b l a n t a n n e t k o nt r o l l s ys t em o g o p pf ø l g i n g a v b r a n n v e r n, b y g g h e r r e f o r s k r i f t e r v e d b y g g e - o g a n l e g g s a r b e i d, l ek e p l as s e r o g e l ek t r i s k a n l e g g o g e l ek t r i s k u t s t y r h v o r f o r d e l i n g a v a n s v a r e t e r g i t t e n s l i k t o l k ni n g : S am e i e t e r a ns v a r l i g f o r a t d et e l ek t r i s k e a n l e g g e t o g u t s t y r e t i f e l l es a r e a l e t t i l e n h v e r t i d e r i o r d e n. I f o r h o l d t i l a n l e g g o g ut s t y r i d e n e n k e l t e b o e n h e t e r d e t s l t i k y t r å e g t j ø s r e p e i e r o g / e l l e r b r u k e r a v d e n e n k e l t e l e i l i g h e t o p pm e rk s om p å d e t a ns v a r s om d e h a r f o r å h o l d e e l e k t r i s k ut s t y r i o r d e n e t t e r g j e l d e n d e l o v o g f o rs k r i f t.

5 5 Nyda len Kv arter Sameie EIENDELER OG GJELD OMSETNING OG TAKSTER S am e i e r n e f å r t i l s e n dt s k j em a m ed o p p s t i l l i n o g v e r d e n e n k e l t e s e k s j o n s a n d e l a v s am e i e t s i n n t e k t e r, ut g i f t e r, gj e l d o g ei e n d e l e r. L i g n i n g s v e r d i e n f å r d e n e nk e l t e o p p g i t t p å l i g n i n g s k o n t o r e t. Om s et n i n g a v s ek s j o n e n e s k j e r t i l m a rk e d s p r i s. D e t f i n n es i k k e t a k s t e r f o r s e k s j o n e n e v e r k e n h o s s t y r e t e l l e r f o r r e t n i n gs f ø r e r. S å l a n gt f o r r e t n i n g s f ø r e r e n f å r o p p g i t t o m s e t ni n g s p r i s e r, bl i r d i s s e r e g i s t re r t. F o r r e t ni n g s f ø r e r k a n, p å b a k g ru n n a v d i s s e opplysningene, gi antydning om prisnivået for seksjonene. T E L E N O R S a m e i e t e r t i l s l u T t el e t n o e r o t g OB O s S a E i m e n a d o r m s b f o e r v a i l t ni d n g s om a v t a rabattordning for beboere med telefonabonnement i Telenor. K A B E L -TV Sam eiet har kollektiv avtale med GET om levering av digital-t v o g br e d b å n d. A V T A L E O M L E V E R A N S E A V E L E K T R I S K K R A F T O B O S h a r f r e m f o r h a n d l me t ed LOS a v t a for l e leveranse av el-k r a f t. K r a f t f o r v a l t n i n g s a v t al e n u t l ø p e r d en S am e i e t h a r t i l t r å d t d e n n e a v t a l e n. D e t t e g j e l d e r k u n s t r øm t i l f e l l e s om r å d e o g i k k e p r i v a t a b o n n em e n t f o r d e n e n k e l t e l e i l i g h e t. STYRETS ARBEID - BOLIGSAMEIET M ø t e v i r o k m s h e t D e t h a r g e n e r e l t væ r t h ø y m ø t e ak t i v i t e t i p e r i o d e n. S t y r e t h a r a v h o l d t 1 5 s t y r em øt e r. I t i l l e g g h a r s t y r e t d e l t a t t i r e g e l m e s s i g e m ø t e r m e d ut b y g g e r o g e n t r ep r e n ø r. D e t e r o g s å g j e n n o m f ø r t m ø t e r m e d ø v r i g e a k t ø r e r i n æ r o m r å d e t p p e v n å, r H t e, i l o s o m B S v e l, P o l i t i et, B y d e l s u t v a l g e t o g S t or o. A l l e m ø t e n e h a r h a t t f ok us p å s a m ei e t s b es t e. S t y r e t h a r s o m m å l s e t t i n g å s -p v a o r s e t p s å o m a l v l i e m o t t a r. I p e r i -p o os d t e n r s h om a r a n t a l e r m o t t a t t o g s e n d t v æ r t o m t r e n t p å s a m m e a 8 n 0 i 0 v 0 å ). D s o e m t e r i e n f g j o d o r ( c i n d i k a t o r p å a k t i v i t et s n i v å o g a n t al l s ak e r s om v i h a r m åt t et h å n d t e r e. M å l s e t t i n g S t y r e t h a r t r e h o v e dm å l. D e t f ø r s t e e r å g j e n n om f ø r e o g a v s l ut t e al l e g a r a n t i a r b e i d e r s å r a s k t s om m u l i g m e d s å g o d t r es u l t a t s om m ul i g. D e t a n d r e e r å a r b e i d e f o r øk t t r i v s e l i s am e i et. D e t t e h a r b å d e et k o r t s i k t i g o g e t l a n g s i k t i g p e r s p e k t i v. D e t i nk l u d e r e r m a n g e s a k e r, s om s i k k e r h e t, u t v i k l i n g a v g r ø n t om r å d e t, r e n h o l d o g o r d e n. D e t t r e d j e h o v e d m å l e t e r å r å d ø e t k t i l e s am e v i et å. V r i t ønsker å kunne påvirke denne ved initiativ og samarbeid med relevante aktører. S t a t u s S am e i e t e r i a v s l ut n i n g e n a v o v e r g a n g s f as e n m e l l om g a r a n t i a r b e i d e r o g n o rm a l d r i f t. D et t e m e d f ø r t e a t b u d s j e t t e t f o r f o r t s a t i k t r e v d a r t a o b g a s m e a r n t g l e p n å d e u h s i s t o r i s k e t a l l. S t y r e t v a l g t e å s e d e n ø k o n om i s k e ut v i k l i n g e n i s am e i e t o v e r e n l e n g r e p e r i o d e e n n e t t å r. D e t v a r f o r t s a t t m a n g e s ak e r s o m m åt t e g j e n n om f ø r e s f o r at s am e i e t s i n t e r es s e r k u n n e i v a r e t a s p å e n s k i k. k e l D i e r g f m o r r å d e t v e a t m e r f o r b r uk i r e g n s k a pe t f o r Å r s r e g n s k a p e t f o r v i s e r at v i g å r i b a l a n s e. D et g i r et m e r f o r b r u k p å c a k r i

6 6 Nyda len Kv arter Sameie f o r h o l d t i l b u d s j e t t e t. H o v e d g r u n n e n t i l d e t t e e r e n u f o r u t s e t t øk n i n g i s t øm k o s t n a d e n e i s am e i et. Å rs r e g n s k a p e t f o r er d e t m e s t r e a l i s t i s k e g r u n n l a g e t v i h a r h a t t s i d e n sameiet ble etablert, for videre budsjettering av inntekter og utgifter. O v e r g a n g s f a s e n m e l l om g a r a n t i a rb e i d e r o g n o rm a l d r i f t h a r t at t l e n g r e t i d e n n a n t at t, p r i m æ r t p å g r u n n a v p r o b l em e r m e d d r e n e r i n ga v p l e n e n e v å r e. U t by g g e r g o d k j e n t e f ø r s t i h ø s t s t y r e t s k r a v om d r e n e r i n g a v s i d e v e i e n e v å r e. B e g g e d i s s e a r b e i d e n e v i l g j e n n o m f ø r e s v å r / s om m e r S am a r b e i d e t m e d ut b y g g e r ( N y d a l e n B o l i g A S ) e r g o d t, o g N C C a r be i d e r m å l r e t t e t f o r å f e r d i g s t i l l t e. s a O m p e p i g a e n g e n e e r s i k r e t m e -rekkverk d e k s t r i a alle w i etasjer r e. N C C s t a r t et a r b e i d e t f o r å d r e n e r e p l e n e n e v å r e, m e n f a nt p å hø s t e n a t l øs n i n g e n i k k e v a r t i l f r e ds s t i l l l e n d e. D e r f o r m å v i d e s s v e r r e v e n t e t i l v å r e n f ø r d et t e b l i r f e r d i g s t i l t. F l e r e l e k a s j e r i - o g b g o a d r a s j e a n l e g g e r u t b e d r e t i p e r i o d e n, o g d e g j e ns t å e n d e b l i r t a t t n å r k u l d e n s l i p p e r t a k et. D e t el e k t r i s k e a n l e g g e t e r i g o d s t a n d. D et s am m e e r b r a n n s ys t em et. Det er utført årlig HMS kontroll av lekeapparatene i uteområdet i perioden. D e t e r f o rt s at t p r o b l em e r m e d v a n n t r y k k o g v a rm t v a n n i f l e r e h u s. S t y r e t h a r i n n l e i d ek s t e r n e k s p e r t hj e l p f o r å f i n n e å rs a k e n t i l d e t t e, o g g j e n n om f ø r e nø d v e n d i g e u t b e d r i n g e r f o r å f å v v s t i l å f u n g e r e t i l f r e d s s t i l l e n d e i h e l e r i o s r a i m t e e t. i e t. D e t t e h a r M y e a r b e i d o g p e n g e r e r n e d l a g t i g r ø n t a n l e g g e t v å r t. M e n f o rt s at t e r d e t i k k e t i l f r e ds s t i l l e n d e, o g v i l k r e v e y t t e r l i g e r e i n v e s t e r i n g i F o r s ø p l i n g h a r b l i t t e t s t ø r r e p r o b l em i g j e n, e t t e r e n b e d r i n g i f j o r. I b r u k t e v i c a k r p å å k j ø r e b o r t a v f a l l s om b e b o e r e ( o g a n d r e ) s e t t e r i g j e n i ga r a s j e a n l e g g, b o d e r o g u t e n f o r m i l j ø s t a s j o n e n. D et t e k o m m e r i t i l l e g g t i l k os t n a d e r f o r d r i f t e n a v v å r t s e n t r a l e s ø p p e l a n l e g g (E n v a c ). S t y r e t m e ne r d e t t e e r u n ø d v e n d i g b r u k a v s am ei e r n e s p e n g e r,o g a r b e i d e r f o r m e r k os t-e f f e k t i v e l ø s n i n g e r. S am t i d i g e r d e t m y e p e n g er s om k a n s p a r e s dersom søppelsystemet og miljøstasjonen brukes etter hensikten. S t y r e t h a r, m e d b a s i s i å rs m ø t e v ed t a k f r a , a r b e i d e t p r o ak t i vt m e d å p å v i r k e u t b y g g i n g s p r o s e s s r e n S f a o n d a k e r v e i e n , 3 d v s A v a n t o r s n a bo t om t. V i h a r t y d e l i g g j o r t o v - e r o g f b o y r g n i P n g l s a e n t a t e n ( P B E ) at v i ø ns k e r å d e l t a i p r o s e s s e n, o g h a r o g s å s e n d t i n n e t f ø r s t e s k r i v d e r v i p å p e k e r n o e n a v f o r h o l d e n e v i e r o p p t a t t a v (s t ø y f r a s t u d e n t b o l i g e r ). I t i l l e g g h a r v i f o r be r e d t e t l a n g t s ak s i n n l e g g s om d et v i l v æ r e n a t u r l i g å s e n d e i n n n å r k o nk r e t pl a n f o r s l a g l i g g e r t i l o f f e nt l i g e t t e r s y n. D et k a n v i r k e s om P B E a l l e r e d e h a r t a t t n o e n a r g um e n t e r t i l f ø l g e, f o r d i P B E h a r i k k e a n b e f a l t A v a n t o r s r e v i d e r t e planskisse (innsendt desember 2009 ). Styret har fulgt utviklingen av planene for -Avantor t om t e n n ø y e. D e t s t å r m e r d e t a l j e rt om d et t e p å f ø l g e n d e n e t t s i d e ; N a b o s k a p e t m e d B S N o g B I s t u d en t e n e e r f o rt s at t v å r h o v e d u t f o r d r i n g. M y e r e s s u r s e r e r b r uk t p å å f å k o nt r o l l m e d s i t u as j o n e n, o g f l e r e m ø t e r e r h o l d t m e l l om B S N, B I, N y d a l s t o p p e n, g o s P s o. l V i e t r i m e i t d l e r o t i d i k k e f o r n ø y d m e d u t v i k l i n g e n, o g p r e s s e r n å p å f o r å f å B y d e l s u t v a l g e t o g l e d e l s e n p å B I t i l å t a m e r a n s v a r. Dette vil dessverre fortsette å være en hovedutfordring for sameiet. V i d e r e a r b e i d S t y r e t v i l f o rt s et t e å a r b e i d e m e d det r e m å l s et t i n g e n e s om e r ut a r b e i d e t. D e v i k t i g s t e e r a v s l u t t et, e l l e r næ r a v s l u t n i n g. V i an t a r a t s am e i e t v i l væ r e i n o rm al dr i f t i l ø p e t a v s om m e r e n D e s t o r e g a r a n t i a r b e i d e n e f o r v e n t e s d a å v æ r e f e rd i g e. F ok u s b l i r l a g t p å miljø og trivsel. Det inkluderer videre utvikling av sameiets boligmasse og grøntanlegg.

7 7 Nyda len Kv arter Sameie I tillegg vektlegges planene for nærområdet vårt. Det viktigste blir utbygging av - Avantor t o m t e n ( S a n d a k e r v e i -1 e 1 n 9 ). 1 S 1 3 t y r e t m å ak t i v t e n g as j e r e s e g i u t v i k l i n g s pl a n e n e f o r t o m t e n, b a s å e årsmøtets r t p retningslinjer fra B u d s j et t m e s s i g ø n s k e r v i å a v s et t e m e r m i d l e r t i l f r am t i d i g v e d l i k e h ol d. D e t t e e r r ef l e k t e r t i b u d s j e t t e t f o r S om v i s a i f j or, e r d e t t e o gs å d e t f ø r s t e b u ds j e t t e t s om e r b a s e r t p å e n god målestokk på de reelle, løpende utgiftene i sameiet. D e s s v e r r e m å v i f o rt s et t e å b r u k e m y e t i d o g r e s s u r s e r p å b r å k f r a B S N, m e n v i h a r s om a m bi s j o n å f å d e t t e u n d e r k o n t r o l l o g p å e t a k s e p t a b e l t n i v å. E t v i k t i g t i l t a k e r vektertjenesten. Vi har engasjert nytt selskap fra 1. april , o g v i v i l h a 2 v ek t e r e h e r i perioden fram til sommerferien. S t y r e t h a r b e s l ut t et å i n v e s t e r e i en v e d l i k e h o l ds p l a n, o g s e r b e h o v e t f o r å e n g a s j e r e e n fagperson til å følge opp denne. V i ø n s k e r e t t e t t e r e s a m a r b e i d m e d s a m e i e r e i e de n e v, i d e o r e g m v e i d l e n d e r f o r a r o r d n i n g m e d k o n t ak t / t i l l i t s p e r s o n i h v e r o p p g a n g. D e t m e n e r v i v i l væ r e e n s t y r k e f o r s am e i et o g f o r h v e r e n k el t. S t y r e t h a r o g s å v a l gt å s k i f t e f o r s i k r i n g s s e l s k a p, et t e r a t I f øk t e p r em i e n u a k s e p t a b e l t m y e. N y a v t a l e e r g j es o t a. r t m e d T r y g V V i s e r et b e h o v f o r n o e o p p g r a d e r i n g i o p p g a n g e n e, o g v i l a r b e i d e f or å f å d e t t e g j o r t, t i l e n a k s e pt a b e l k o s t n a d. S t y r e t h a r s om m ål s et t i n g a t s am ei e t s k al f o r t s et t e å ut v i k l e s e g i p os i t i v r e t n i n g, t i l g l e d e f o r o s s a l l e. V i ø n s k e r a t e t d k e v t a l i s t et k s a s l t em v p æ e l r å e k u n n e s i ; j eg b o r i N y d a l e n K v a r t e r. R E G N S K A P E T F O R S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s am e i et s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I n f o r m a s j o n o m s a m e i g e t r s f o r v omtalt i årsberetningens punkt om kostnadsutvikling og budsjett for Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es h e r v e d at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. R E S U L T AT Å r e t s r e s u l t a t p å k r , - s om f re m k om m e r i r e s u l t a t r e g ns k a p e t f or e s l å s o v e r f ø r t til egenkapital. I N N T E K T E R I n n t e k t e n e i v a r t i l s a m m e n 8 k 3 r , - m o t b u d s j e t t e rt m e d k r ,-. Se notene 2 og 3 til regnskapet for nærmere spesifikasjon av disse. K O S T N A D E R Driftskostnadene i 2009 var på kr , - m o t b u d s j et t e r t m e d k r ,-. R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å re t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p o g formuesforvaltning. Revisjonshonoraret fremkommer som egen post i resultatregnskapet. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i r e g n s k a p e t o g d e n r e g ns k a ps m e s s i g e o v e r s i k t s om f r em k om m e r u n d e r n ot e r t i l r e g ns k a p e t. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d.

8 8 Nyda len Kv arter Sameie K O S T N A D S U T V I K L I N G R e n t e s a t s e n e Eiendomsforvaltning i O B O S AS pr. den : Renter på driftskonto : 0, 10 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 2, 7 5 % u n d e r k r , 8 5 % o v e r k r S T R Ø M P R I S E N E Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter : K r a f t p r i s o s m d e k k e r k o e s n t e n v a e d å p r o d u s e r e o g s e l g e d e n el e k t r i s k e k r a f t e n u t g j ø r ca. 43 % av total strømpris (betales til kraftleverandør ). N e t t l e f o i r e t r a n s p o r t a v d e n e l ek t ri s k e k r a f t e n utgjør ca. 24 % av total strømpris (betales til nettselskapet ). Statlige avgifter dvs. forbrukeravgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift utgjør ca. 33 % av total strømpris. Strømprisen i Norge varierer med årstidene. Normalt stiger den i h a vinter l v å r e t o g r e d u s e r e s i s o m m e r h a l v å r e t. D e t t e o g a n d r e f a k t r d o et r e r s o m v a n s k e l i g å s p å u t v i k l i n g e n i s t r ø m p r i s e n e E N E R G I M E R K I N G A V I B O G L F r a o g m e d b l i r d et o b l i ga t o r i s k m e d e n e n e r g i a t t es t f o r a l l e b o l i g e r s om s k a l s e l g e s e l l e r l e i e s u t. N o r g - e o s g V e a n s e s r g d i r d a i r g e s k t o r a t ( N V E ) h ar a n s v a r e t f o r i m p l e m e n t e i r n g e n a v o r d n i n g e n. P å w w w. e n e r g i m e r k i n g. n o k a n s am e i e r n e s e l v ut a r b e i d e e n e n e r g i a t t es t f o r s i n b ol i g. K O M M U N A L E A V G I F T E R Renovasjonsavgiften øker med 10%. Ingen økning av de øvrige avgiftene. Ø V R I G E K O S T N A D E R N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s j e t t n e a t d h e a n r e s t y i r e t r b e u g d n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s s t i g n i n g.

9 9 Nyda len Kv arter Sameie I N N T E K T - S OG KOSTNADSOVERSLAG FOR ÅR 2010 (Budsjett) Styret har satt opp en oversikt over forventede inntekter og kostnader i Tallene er vist som egen kolonne ved siden av resultatregnskapet. (Budsjett ) O v e r s i k t e n e r b a 5 s % e r øk t n i ng p å a v f e l l es k o s t n a d e n e f r a , s om b l e v e d t a t t p å å r s m øt e t i , s am t e n y t t e r l i g e re ø k n i n g p å 5% f r a De t t e e r n ø d v e n d i g f o r å g i e t ak s e p t a b e l t o v e r s k u d d i B u d s j e t t e t t v f i o r s v e r n t e t e å r s r es u l t a t p å k r ,-. I o v e r s i k t e n e r d e t t at t h e n s y n t i l de f o r h o l d s om e r n e v n t f o r a n. Forøvrig vises til de enkelte tallene i oversikten. O s l o, 1 8. m a r s Styret i Sameiet Nydalen Kvarter Ole-Gerhard Røn / s / Kari Moxnes xe Ande r / s / L a r s S v e n d s e n / s / T h om a s B j ø r n s k a u / s /

10 1 0! " # $ # % # & ' ( ) & $ & $ * ( +! $ & ( & $ &!, - ' &. )! & $ / & ) $ ' &! * & # 0 &! ( & $ &!, - ' &. )! & & # 0 * &! 1 ( )$ & &! ) & # % ' '0 * #12$ / * & )$ ' &!00 - $ & &$ * " & &! $ & ( * #0 & &! %! &!$ & (!!! '$!3 & #0 &! " &! * ) & %!! & #01" &! &00 - $ &4 & #0 ) & & & ' & # 0 # $ # # $, & & ) & '! ) & ' %! " & $ ' & & ) & # 0 &! 3 & # 0 &! * " & &! $ & & ) & ) #0 $ &!! - & *00 ) & & * %!! & ( * & # 0 &! + ) $ & / ' $ / & / '! $ & ) $ ) & # ) $ / %!+! & )$ 5 &$ ( ) ( & ' )1 #$! ' & )$ 5 #$ # #$, &1 / & % ' & & ) $ 5! ' ' & ) & '!!! ) ) $ & & $ # & 4 & 4 & ) $ 5! ' ' & & # & ) &! ) $0 & & %! + & & ) $ 5 & * 00 * " &! -& ' & $ # # & / &!! * & #0 &!$ # # &$ & / ' & ) & &!$ &$$ ( 5 4 & ) $ 5 (!! & #! ) %! )! & ' & & ) (! & $ &! ( % ' & " - & $ ( 5 & $ * & # 0 &! 1) % ' & $ ) ' & " & -!! & ' & & # 0 0$ $00 & ) & &!$ & & #0 &!$ (! &1 (! ) % ' &$ )$ / ' &!$0 & &! 5 & ) * & # 0 &! 6 ' & ' ' &! + & ) ' & ) $ 5 # $ # # 1 (!! & & ) $ 5 * & 5 & ( *& & ) & # 0 &! ( % & )! $ & 2 # 0 $! & #! 2 -! & ( &$ ( & &! ) * & )$ 5$ &! )$ % ) * %!! & & $ ( & &! * & #0 &! & )$!!$ ( ) ( & ' ) #$! &$ &! &!! )$ & ' & "$ ' & ) & #0 &! + # ($ # &!$$ ' & & ( " & ) & %!! &!$ & # 0 * &! $ ) & &! & ( ( & & ( & ' ' & # 0 # $ # # $, & & ' & & / 00 -! $0$ #!! $ * + & ' &! $ ) & $ #! $ & $! & $ ' # % ( &! 5 ) & # $ &$ ( ) ( & ' ) ' " # + $ # $ # # $, & 00 - $ & &$ * " & &!$ & ( * & #0 &! %! &!$ & (!!! '$! & # $! &! & ( & ' * & #0 &! &$ ( ) ( & ' ) # $! & 7( & &! &!! &! ' & 8 8!! %!$ &! & )$

11 1 1 R E S U L T A T R E G N S K A P Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e D R I F T S I N N T E K T E R : Innkrevde felleskostnader Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar A v s k r i v n i n g e r Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Festeavgift Kommunale avgifter G a r a s j e r Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N A D E R D R I F T S R E S U L T A T : F I N AN S I N N T E K T E R / -K O S T N A D E R : Finansinntekter Finanskostnader R E S. F I N AN S I N N T. / -K O S T N A D E R Å R S R E S U L T A T O v e r f ø r i n g e r : Til opptjent egenkapital Fra opptjent egenkapital

12 1 2 B A L A N S E N o t e E I E N D E L E R A N L E G G S M I D L E R Varige driftsmidler S U M A N L E G G S M I D L E R O M L Ø P S M I D L E R Restanser felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer D r i f t s k o n t o i O B O S Sparekonto i OBOS S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M E I E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Opptjent egenkapital S U M E G E N K A P I A L T G J E L D L A N G S I K T I G G J E L D K O R T S I K T I G G J E L D Forskudd felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Annen kortsiktig gjeld S U M K O R T S I K T I G G J E L D S U M E G E N K A P I T A L O G G J E L D P a n t s t i l l e l s e 0 0 Garantiansvar 0 0

13 1 3 Oslo 18. mars 2010 Styret i Sameiet Nydalen Kvarter O l e-gerhard Røn /s/ Kari Moxnes Andexer /s/ Lars Svendsen /s/ T h o m a s B j ø r n s k a u / s /

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Boligsameie, avholdes mandag 24.4 2006, kl. 20.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen.

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen. Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. sameiermøte Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 7. mars 2012 kl. 1800. Møtested : Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, 1166 Oslo. Tilstede var 19 seksjonseiere og 13 med fullmakt

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

Prisliste Fjordsol 09.8.2015

Prisliste Fjordsol 09.8.2015 Prisliste Fjordsol 09.8.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8

Detaljer

Prisliste Fjordsol 11.7.2015

Prisliste Fjordsol 11.7.2015 Prisliste Fjordsol.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 11.8.2015

Prisliste Fjordsol 11.8.2015 Prisliste Fjordsol.8.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 22.7.2015

Prisliste Fjordsol 22.7.2015 Prisliste Fjordsol.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 13.6.2015

Prisliste Fjordsol 13.6.2015 Prisliste Fjordsol.6.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 30.7.2015

Prisliste Fjordsol 30.7.2015 Prisliste Fjordsol 0.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8

Detaljer

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt.

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt. Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600 www.spatind.no Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt Spåtind Fritid AS Design: Ink Design & Interiør AS v/thomas Riise Trykk:

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket NÆROMRÅDET Flotte forhold både for liten og stor. Myrkdalen Vest I Myrkdalen er det fantastiske forhold i skibakkene. Fotograf: Svein Ulvund Snøsikkert område Gode forhold både for både langrenn og alpint

Detaljer

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det Aksjonrerene i Pareto World Wide Shipping II AS 8. november20ll FUSJON AV PARE,TOS SHIPPINGSELSKAPER Vedlagt er innkalling til ekstraordinrer generalforsamling i Pareto World Wide Shipping II AS (pwws

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 13 ÅRSRAPPORT 2013 1 Styrets beretning 2013 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler,

Detaljer

BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ

BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ Leiligheter for deg som vet hva du vil ha! KORSVIKA DJUPVIKA LADEHALVØYA RINGVE- BUKTA Midt i hjertet av Ladehalvøya Trondheimsfolk trenger neppe noen forklaring på hvorfor det er

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme.

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. 7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Se leveransebeskrivelse. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Havseilervegen

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS NO 958 427 700 MVA Nygårdsgaten 13/15 P.b. 236 5804 Bergen Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger Telefon 02070 Telefaks 55 30 32 70 www.eiendomsmegler1.no

Detaljer

GAMBORGS PLASS - GRÜNERLØKKA -

GAMBORGS PLASS - GRÜNERLØKKA - GMORGS PLSS - GRÜNERLØKK - GMORGS PLSS, GRÜNERLØKK VELKOMMEN TIL GMORGS PLSS. STEDET SOM VIL GI DEG GODE MINNER OG OPPLEVELSER FOR LIVET. HER OR DU SENTRLT PÅ GRÜNERLØKK MED LT V FSILITETER I UMIDDELR

Detaljer

BYGGETRINN 2. Leiligheter for deg som vet hva du vil ha!

BYGGETRINN 2. Leiligheter for deg som vet hva du vil ha! BYGGETRINN 2 Leiligheter for deg som vet hva du vil ha! Alle bilder er av illustrativ karakter, endringer vil forekomme KORSVIKA DJUPVIKA LADEHALVØYA RINGVE- BUKTA Midt i hjertet av Ladehalvøya Trondheimsfolk

Detaljer

Årrsrapport 2013 KONTORBYGG AS Forretningsbygget på Skagerak Arena

Årrsrapport 2013 KONTORBYGG AS Forretningsbygget på Skagerak Arena Årsrapport 2013 KONTORBYGG AS Forretn ningsbygget på Skagerak Arena Innholdsfortegnelse Organisasjonsforhold Styrets beretning for 2013 3 4 Daglig leders orientering om virksomheten: 1. Skjematisk oversikt

Detaljer