INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010"

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l , kl i BI Nydalens lokaler. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G A ) Valg av møteleder B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g v a s e k r e t æ r o g e n e l l e r t o s a m e i e r e t i l å u n d e r s k r i v D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r 5. INNKOMNE FORSLAG ( t a t t i n n p å -2 s i 9 ) d e n e 2 3 A ) Endring til parkeringssameiets vedtekter. Fremmet av Styret. B ) Tillegg til Husordensregel 11, Brannforebyggende sikkerhet. F r e m m e t a v S t y r e t C ) Ny Husordensregel mot bruk av rullebrett. Fremmet av Styret D ) Forslag om skjerming av balkonger mot innsyn. F r e m m e t a v -G O e l r h e a r d R ø n. E ) S a k om u n d e r g a n g. F r em m e t a v Th o m as B j ø r ns k a u. F) Øke fellesutgiftene med 5 % fra Fremmet av Styret. G ) Ny bredbåndsleverandør. Fremmet av Alf Ivar Martinsen. 6. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) Valg av styreleder B ) V a l g a v 3 s t y r e m e d l e m m e r f o r 2 å r C ) V a l g a v 4 v a r a m e d l e m m e r f o r 1 å r Styrets forslag til valg av medlemmer er vedlagt på side 30. O s l o, 1 8. m a r s Styret i Sameiet Nydalen Kvarter O l e-g e r h a r d R ø n / s / K a r i M o xn e s A n d e xe r / s / L a r s S v e n d s e n / s / T h om a s B j ø r n s k a u / s /

2 2 Nyda len Kv arter Sameie I s am e i e rm ø t et h a r s am e i e r n e s t em m e r e t t m e d e n s t em m e f o r h v e r s e k s j o n d e e i e r. S am e i e r e n h a r r e t t t i l å m ø t e v e d f u l l m e k t i g. D e s om ø ns k e r d e t, k a n s e n d e f u l l m a k t t i l styret v / styreleder ( i e br v e l l -po e r s t ) e. H u s k å p r e s i s e r e om d u e r f or e l l e r m ot f o r s l a g e n e i S ak D o g E. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen. I n n k a l l i n g o g å r sb e r e t n i ng f o r Nyd a l e n K v a r t e r p a r k e r i ng s s a m ei e s t å r p å si d e n e

3 3 Nyda len Kv arter Sameie Å R S B E R E T N I N G O R F T I L L I T S V A L G T E Siden forrige årsmøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende : S T Y R E T L e d e r O l e-g e r h a r d R ø n G u n n a r S c h j e l d e r u p s V S t y r e m e d l e m K a r i M o x n e s A n d e x e r G u n n a r S c h j e l d e r u p s Styremedlem * Sturla Møller Gunnar Schjelderups F V 11 S t y r e m e d l e m S o l v e i g G u n d e r s e n G u n n a r S c h j e l d e r u p s S t y r e m e d l e m T h o m a s B j ø r n s k a u G u n n a r S c h j e l d e r u p s V V a r a m e d l e m L a r s E G S v e n d s e n G u n n a r S c h j e l d e r u p s V 1 1 V a r a m e d l e m K r i s t i n H e g g e l u n d G u n n a r S c h j e l d e r u p s V a r a m e d l e m M o r t e n S o h l m a n G u n n a r S c h j e l d e r u p s V 1 1 V a r a m e d l e m A r n e W o r r e n G u n n a r S c h j e l d e r u p s * S t u r l a M ø l l e r s o l g t e s i n l e i l i g h e t i p e r i o d e n, o g b l e e rs t at t et a v e l ds t e t i l s t e d e væ r e n d e v a r a m e d l em. G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M S AM E I E T TI L L I TS V AL G TE O G AN S AT TE A v s t y r e ( t 9 s * ) m 8 e d l em m e r e r d et 5 ( 6 * ) m e n n o g 3 k v i n n e r. S am e i e t e r p os i t i v t i l l i k es t i l l i n g o g t a r s i k t e p å at d et i k k e f o r e k om m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a ns e t t e l s e r. S a m e i e t d r i v e r i k k e m e d - f og o r s utviklingsaktiviteter k n i n g s. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. S am e i e t h a r i n g e n a ns a t t e. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. A u t o r i s e r t r e g n s k a p s f ø r e r ( ansvarlig o p p d r a g ) s er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Sameiets revisor er BDO Noraudit Oslo DA. E I E N D O M M E N S a m e i e t b e s t å r a v - 3 og b næringsseksjoner o l, til sammen 386 seksjoner. Sameiet er registrert i Brønnøysund med organisasjonsnummer S a m e i et l i g g e r i O s l o k o m m u n e o g h a r f - ø o l g g b e r u n k d s e n um g å m r d e s r : M e d e i e r s e k s j o n f o r s t å s s am e i e a nd e l i b e b y g d e i e n d om m e d t i l k n y t t e t e n e r e t t t i l b r uk a v bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. S t y r e t e r i k k e k j e n t m e d a t d e t ses y t i vesentlig r e m l grad. j ø e t f o r u r e n

4 4 Nyda len Kv arter Sameie V A K T M E S T E R T J E N E S T E S am e i e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b e s t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. P r o f e s j o n e l l B e d r i f t Tj e n e s t e ( P B T) o v e r t o k s om v a k t m es t e r et t e r V ak t m e s t e r A n d e rs e n A S i j u n i, o g i v a r e t a r d e t l oldet ø p n d i e sameiet v e d l i henhold k e h til stillingsbeskrivelse. F O R S I K R I N G S am e i e t s e i e n d om m e r e r f u l l v e r d i f o r s i k r e t i I f S k a d ef o r s i k r i n g m e d po l i s e n um m e r F u l l v e r d i f o r s i k r i n g v i l s i a t f o rs i k r i ng s s e l s k a p e t h a r a n s v a r e t f o r at s am ei e t t i l e n h v e r t i d h a r de rik t i g e f o rs i k r i n g s s um m e r. E n f o r u t s e t n i n g f o r d et t e e r a t f o rs i k r i ng s s e l s k a p e t f å r m e l d i n g o m v e s e n t l i g e v e r d i øk n i n g e r p å b yg n i n g e r, f. e k s. v e d r e h a b i l i t e r i n g e l l e r p å b y g g i n g. V e d t o t a l s k a d e s k a l e r s t a t n i n g s b e l ø p e t d e k k e o p p f ø r i n g a v n d n a y r d b o y g n i n g a v s t ø r r e l s e. F o r s i k r i n g e n om f a t t e r o g s å b y g n i n g s m es s i g e f o r a n d r i n g e r s om d e n e n k e l t e s ek s j o n s e i e r gjør inne i boligen. D e n e n k e l t e s e k s j o n s e i e r m å s e l v s ø r g e f or å h a h j em f o r s i k ri n g s o m d e k k e r i n n bo og l ø s ø r e. Hvis sameiets forsikring skal benyt t e s, m å b e b o e r n e s t r a k s m e l d e s k a d e n t i l F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S t l f f a k s E-p o s t f o r s i k r i n o b o s. n o. Oppfølging av forsikringsaker blir gjort av Forsikringsavdelingen i OBOS. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R S am e i e t h a r a ns v a r e t f o r d e t s e n t ra l e b r a n n s y s t em e t. D et i nk l u d e r e r 1 s i r e n e i t ak et i h v e r l e i l i g h e t. D e t e r s t r e n g t f o r b u d t å t uk l e m e d d e n n e s i r e n e n. D e r s om de t e r p r o b l em e r m e d d e n, s k a l s t y r e t v a r s l es. I h e n h o l d t i l f o r s k r i f t e n e s k a l d e t v æ r e i s l n o s k ni t n a g l s l a p e p r a t r a t e r l l ø e y r k v a r s l b r a n n s l a n g e i l e i a l i l g h l e t e n e. E i er / b e b o e r h a r a n s v a r e t f o r a t u t s t y re t e r t i l s t e d e o g fungerer. Røykvarsleren i leiligheten er ikke koplet til sameiets felles brannsystem. H M S F o r s k r i f t o m s y s t e m -, a t i m s - i k l o h g j e l s ø i s k e k e r h a e r b t e s i d i v i rk s om he t e n ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f a s t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s e m b 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l at d e n e nk e l t e v i r k s om h et s k a l s ys t em at i s e r e arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskr ifter gitt av det offentlige. B o l i g s el s k a p e r d ef i n e r t s om v i rk s o m h et o g s k a l d e r f o r h a i nt e r n k o n t r o l l s y s t em. D e t t e o m f a t t e r b l a n t a n n e t k o nt r o l l s ys t em o g o p pf ø l g i n g a v b r a n n v e r n, b y g g h e r r e f o r s k r i f t e r v e d b y g g e - o g a n l e g g s a r b e i d, l ek e p l as s e r o g e l ek t r i s k a n l e g g o g e l ek t r i s k u t s t y r h v o r f o r d e l i n g a v a n s v a r e t e r g i t t e n s l i k t o l k ni n g : S am e i e t e r a ns v a r l i g f o r a t d et e l ek t r i s k e a n l e g g e t o g u t s t y r e t i f e l l es a r e a l e t t i l e n h v e r t i d e r i o r d e n. I f o r h o l d t i l a n l e g g o g ut s t y r i d e n e n k e l t e b o e n h e t e r d e t s l t i k y t r å e g t j ø s r e p e i e r o g / e l l e r b r u k e r a v d e n e n k e l t e l e i l i g h e t o p pm e rk s om p å d e t a ns v a r s om d e h a r f o r å h o l d e e l e k t r i s k ut s t y r i o r d e n e t t e r g j e l d e n d e l o v o g f o rs k r i f t.

5 5 Nyda len Kv arter Sameie EIENDELER OG GJELD OMSETNING OG TAKSTER S am e i e r n e f å r t i l s e n dt s k j em a m ed o p p s t i l l i n o g v e r d e n e n k e l t e s e k s j o n s a n d e l a v s am e i e t s i n n t e k t e r, ut g i f t e r, gj e l d o g ei e n d e l e r. L i g n i n g s v e r d i e n f å r d e n e nk e l t e o p p g i t t p å l i g n i n g s k o n t o r e t. Om s et n i n g a v s ek s j o n e n e s k j e r t i l m a rk e d s p r i s. D e t f i n n es i k k e t a k s t e r f o r s e k s j o n e n e v e r k e n h o s s t y r e t e l l e r f o r r e t n i n gs f ø r e r. S å l a n gt f o r r e t n i n g s f ø r e r e n f å r o p p g i t t o m s e t ni n g s p r i s e r, bl i r d i s s e r e g i s t re r t. F o r r e t ni n g s f ø r e r k a n, p å b a k g ru n n a v d i s s e opplysningene, gi antydning om prisnivået for seksjonene. T E L E N O R S a m e i e t e r t i l s l u T t el e t n o e r o t g OB O s S a E i m e n a d o r m s b f o e r v a i l t ni d n g s om a v t a rabattordning for beboere med telefonabonnement i Telenor. K A B E L -TV Sam eiet har kollektiv avtale med GET om levering av digital-t v o g br e d b å n d. A V T A L E O M L E V E R A N S E A V E L E K T R I S K K R A F T O B O S h a r f r e m f o r h a n d l me t ed LOS a v t a for l e leveranse av el-k r a f t. K r a f t f o r v a l t n i n g s a v t al e n u t l ø p e r d en S am e i e t h a r t i l t r å d t d e n n e a v t a l e n. D e t t e g j e l d e r k u n s t r øm t i l f e l l e s om r å d e o g i k k e p r i v a t a b o n n em e n t f o r d e n e n k e l t e l e i l i g h e t. STYRETS ARBEID - BOLIGSAMEIET M ø t e v i r o k m s h e t D e t h a r g e n e r e l t væ r t h ø y m ø t e ak t i v i t e t i p e r i o d e n. S t y r e t h a r a v h o l d t 1 5 s t y r em øt e r. I t i l l e g g h a r s t y r e t d e l t a t t i r e g e l m e s s i g e m ø t e r m e d ut b y g g e r o g e n t r ep r e n ø r. D e t e r o g s å g j e n n o m f ø r t m ø t e r m e d ø v r i g e a k t ø r e r i n æ r o m r å d e t p p e v n å, r H t e, i l o s o m B S v e l, P o l i t i et, B y d e l s u t v a l g e t o g S t or o. A l l e m ø t e n e h a r h a t t f ok us p å s a m ei e t s b es t e. S t y r e t h a r s o m m å l s e t t i n g å s -p v a o r s e t p s å o m a l v l i e m o t t a r. I p e r i -p o os d t e n r s h om a r a n t a l e r m o t t a t t o g s e n d t v æ r t o m t r e n t p å s a m m e a 8 n 0 i 0 v 0 å ). D s o e m t e r i e n f g j o d o r ( c i n d i k a t o r p å a k t i v i t et s n i v å o g a n t al l s ak e r s om v i h a r m åt t et h å n d t e r e. M å l s e t t i n g S t y r e t h a r t r e h o v e dm å l. D e t f ø r s t e e r å g j e n n om f ø r e o g a v s l ut t e al l e g a r a n t i a r b e i d e r s å r a s k t s om m u l i g m e d s å g o d t r es u l t a t s om m ul i g. D e t a n d r e e r å a r b e i d e f o r øk t t r i v s e l i s am e i et. D e t t e h a r b å d e et k o r t s i k t i g o g e t l a n g s i k t i g p e r s p e k t i v. D e t i nk l u d e r e r m a n g e s a k e r, s om s i k k e r h e t, u t v i k l i n g a v g r ø n t om r å d e t, r e n h o l d o g o r d e n. D e t t r e d j e h o v e d m å l e t e r å r å d ø e t k t i l e s am e v i et å. V r i t ønsker å kunne påvirke denne ved initiativ og samarbeid med relevante aktører. S t a t u s S am e i e t e r i a v s l ut n i n g e n a v o v e r g a n g s f as e n m e l l om g a r a n t i a r b e i d e r o g n o rm a l d r i f t. D et t e m e d f ø r t e a t b u d s j e t t e t f o r f o r t s a t i k t r e v d a r t a o b g a s m e a r n t g l e p n å d e u h s i s t o r i s k e t a l l. S t y r e t v a l g t e å s e d e n ø k o n om i s k e ut v i k l i n g e n i s am e i e t o v e r e n l e n g r e p e r i o d e e n n e t t å r. D e t v a r f o r t s a t t m a n g e s ak e r s o m m åt t e g j e n n om f ø r e s f o r at s am e i e t s i n t e r es s e r k u n n e i v a r e t a s p å e n s k i k. k e l D i e r g f m o r r å d e t v e a t m e r f o r b r uk i r e g n s k a pe t f o r Å r s r e g n s k a p e t f o r v i s e r at v i g å r i b a l a n s e. D et g i r et m e r f o r b r u k p å c a k r i

6 6 Nyda len Kv arter Sameie f o r h o l d t i l b u d s j e t t e t. H o v e d g r u n n e n t i l d e t t e e r e n u f o r u t s e t t øk n i n g i s t øm k o s t n a d e n e i s am e i et. Å rs r e g n s k a p e t f o r er d e t m e s t r e a l i s t i s k e g r u n n l a g e t v i h a r h a t t s i d e n sameiet ble etablert, for videre budsjettering av inntekter og utgifter. O v e r g a n g s f a s e n m e l l om g a r a n t i a rb e i d e r o g n o rm a l d r i f t h a r t at t l e n g r e t i d e n n a n t at t, p r i m æ r t p å g r u n n a v p r o b l em e r m e d d r e n e r i n ga v p l e n e n e v å r e. U t by g g e r g o d k j e n t e f ø r s t i h ø s t s t y r e t s k r a v om d r e n e r i n g a v s i d e v e i e n e v å r e. B e g g e d i s s e a r b e i d e n e v i l g j e n n o m f ø r e s v å r / s om m e r S am a r b e i d e t m e d ut b y g g e r ( N y d a l e n B o l i g A S ) e r g o d t, o g N C C a r be i d e r m å l r e t t e t f o r å f e r d i g s t i l l t e. s a O m p e p i g a e n g e n e e r s i k r e t m e -rekkverk d e k s t r i a alle w i etasjer r e. N C C s t a r t et a r b e i d e t f o r å d r e n e r e p l e n e n e v å r e, m e n f a nt p å hø s t e n a t l øs n i n g e n i k k e v a r t i l f r e ds s t i l l l e n d e. D e r f o r m å v i d e s s v e r r e v e n t e t i l v å r e n f ø r d et t e b l i r f e r d i g s t i l t. F l e r e l e k a s j e r i - o g b g o a d r a s j e a n l e g g e r u t b e d r e t i p e r i o d e n, o g d e g j e ns t å e n d e b l i r t a t t n å r k u l d e n s l i p p e r t a k et. D e t el e k t r i s k e a n l e g g e t e r i g o d s t a n d. D et s am m e e r b r a n n s ys t em et. Det er utført årlig HMS kontroll av lekeapparatene i uteområdet i perioden. D e t e r f o rt s at t p r o b l em e r m e d v a n n t r y k k o g v a rm t v a n n i f l e r e h u s. S t y r e t h a r i n n l e i d ek s t e r n e k s p e r t hj e l p f o r å f i n n e å rs a k e n t i l d e t t e, o g g j e n n om f ø r e nø d v e n d i g e u t b e d r i n g e r f o r å f å v v s t i l å f u n g e r e t i l f r e d s s t i l l e n d e i h e l e r i o s r a i m t e e t. i e t. D e t t e h a r M y e a r b e i d o g p e n g e r e r n e d l a g t i g r ø n t a n l e g g e t v å r t. M e n f o rt s at t e r d e t i k k e t i l f r e ds s t i l l e n d e, o g v i l k r e v e y t t e r l i g e r e i n v e s t e r i n g i F o r s ø p l i n g h a r b l i t t e t s t ø r r e p r o b l em i g j e n, e t t e r e n b e d r i n g i f j o r. I b r u k t e v i c a k r p å å k j ø r e b o r t a v f a l l s om b e b o e r e ( o g a n d r e ) s e t t e r i g j e n i ga r a s j e a n l e g g, b o d e r o g u t e n f o r m i l j ø s t a s j o n e n. D et t e k o m m e r i t i l l e g g t i l k os t n a d e r f o r d r i f t e n a v v å r t s e n t r a l e s ø p p e l a n l e g g (E n v a c ). S t y r e t m e ne r d e t t e e r u n ø d v e n d i g b r u k a v s am ei e r n e s p e n g e r,o g a r b e i d e r f o r m e r k os t-e f f e k t i v e l ø s n i n g e r. S am t i d i g e r d e t m y e p e n g er s om k a n s p a r e s dersom søppelsystemet og miljøstasjonen brukes etter hensikten. S t y r e t h a r, m e d b a s i s i å rs m ø t e v ed t a k f r a , a r b e i d e t p r o ak t i vt m e d å p å v i r k e u t b y g g i n g s p r o s e s s r e n S f a o n d a k e r v e i e n , 3 d v s A v a n t o r s n a bo t om t. V i h a r t y d e l i g g j o r t o v - e r o g f b o y r g n i P n g l s a e n t a t e n ( P B E ) at v i ø ns k e r å d e l t a i p r o s e s s e n, o g h a r o g s å s e n d t i n n e t f ø r s t e s k r i v d e r v i p å p e k e r n o e n a v f o r h o l d e n e v i e r o p p t a t t a v (s t ø y f r a s t u d e n t b o l i g e r ). I t i l l e g g h a r v i f o r be r e d t e t l a n g t s ak s i n n l e g g s om d et v i l v æ r e n a t u r l i g å s e n d e i n n n å r k o nk r e t pl a n f o r s l a g l i g g e r t i l o f f e nt l i g e t t e r s y n. D et k a n v i r k e s om P B E a l l e r e d e h a r t a t t n o e n a r g um e n t e r t i l f ø l g e, f o r d i P B E h a r i k k e a n b e f a l t A v a n t o r s r e v i d e r t e planskisse (innsendt desember 2009 ). Styret har fulgt utviklingen av planene for -Avantor t om t e n n ø y e. D e t s t å r m e r d e t a l j e rt om d et t e p å f ø l g e n d e n e t t s i d e ; N a b o s k a p e t m e d B S N o g B I s t u d en t e n e e r f o rt s at t v å r h o v e d u t f o r d r i n g. M y e r e s s u r s e r e r b r uk t p å å f å k o nt r o l l m e d s i t u as j o n e n, o g f l e r e m ø t e r e r h o l d t m e l l om B S N, B I, N y d a l s t o p p e n, g o s P s o. l V i e t r i m e i t d l e r o t i d i k k e f o r n ø y d m e d u t v i k l i n g e n, o g p r e s s e r n å p å f o r å f å B y d e l s u t v a l g e t o g l e d e l s e n p å B I t i l å t a m e r a n s v a r. Dette vil dessverre fortsette å være en hovedutfordring for sameiet. V i d e r e a r b e i d S t y r e t v i l f o rt s et t e å a r b e i d e m e d det r e m å l s et t i n g e n e s om e r ut a r b e i d e t. D e v i k t i g s t e e r a v s l u t t et, e l l e r næ r a v s l u t n i n g. V i an t a r a t s am e i e t v i l væ r e i n o rm al dr i f t i l ø p e t a v s om m e r e n D e s t o r e g a r a n t i a r b e i d e n e f o r v e n t e s d a å v æ r e f e rd i g e. F ok u s b l i r l a g t p å miljø og trivsel. Det inkluderer videre utvikling av sameiets boligmasse og grøntanlegg.

7 7 Nyda len Kv arter Sameie I tillegg vektlegges planene for nærområdet vårt. Det viktigste blir utbygging av - Avantor t o m t e n ( S a n d a k e r v e i -1 e 1 n 9 ). 1 S 1 3 t y r e t m å ak t i v t e n g as j e r e s e g i u t v i k l i n g s pl a n e n e f o r t o m t e n, b a s å e årsmøtets r t p retningslinjer fra B u d s j et t m e s s i g ø n s k e r v i å a v s et t e m e r m i d l e r t i l f r am t i d i g v e d l i k e h ol d. D e t t e e r r ef l e k t e r t i b u d s j e t t e t f o r S om v i s a i f j or, e r d e t t e o gs å d e t f ø r s t e b u ds j e t t e t s om e r b a s e r t p å e n god målestokk på de reelle, løpende utgiftene i sameiet. D e s s v e r r e m å v i f o rt s et t e å b r u k e m y e t i d o g r e s s u r s e r p å b r å k f r a B S N, m e n v i h a r s om a m bi s j o n å f å d e t t e u n d e r k o n t r o l l o g p å e t a k s e p t a b e l t n i v å. E t v i k t i g t i l t a k e r vektertjenesten. Vi har engasjert nytt selskap fra 1. april , o g v i v i l h a 2 v ek t e r e h e r i perioden fram til sommerferien. S t y r e t h a r b e s l ut t et å i n v e s t e r e i en v e d l i k e h o l ds p l a n, o g s e r b e h o v e t f o r å e n g a s j e r e e n fagperson til å følge opp denne. V i ø n s k e r e t t e t t e r e s a m a r b e i d m e d s a m e i e r e i e de n e v, i d e o r e g m v e i d l e n d e r f o r a r o r d n i n g m e d k o n t ak t / t i l l i t s p e r s o n i h v e r o p p g a n g. D e t m e n e r v i v i l væ r e e n s t y r k e f o r s am e i et o g f o r h v e r e n k el t. S t y r e t h a r o g s å v a l gt å s k i f t e f o r s i k r i n g s s e l s k a p, et t e r a t I f øk t e p r em i e n u a k s e p t a b e l t m y e. N y a v t a l e e r g j es o t a. r t m e d T r y g V V i s e r et b e h o v f o r n o e o p p g r a d e r i n g i o p p g a n g e n e, o g v i l a r b e i d e f or å f å d e t t e g j o r t, t i l e n a k s e pt a b e l k o s t n a d. S t y r e t h a r s om m ål s et t i n g a t s am ei e t s k al f o r t s et t e å ut v i k l e s e g i p os i t i v r e t n i n g, t i l g l e d e f o r o s s a l l e. V i ø n s k e r a t e t d k e v t a l i s t et k s a s l t em v p æ e l r å e k u n n e s i ; j eg b o r i N y d a l e n K v a r t e r. R E G N S K A P E T F O R S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s am e i et s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I n f o r m a s j o n o m s a m e i g e t r s f o r v omtalt i årsberetningens punkt om kostnadsutvikling og budsjett for Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es h e r v e d at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. R E S U L T AT Å r e t s r e s u l t a t p å k r , - s om f re m k om m e r i r e s u l t a t r e g ns k a p e t f or e s l å s o v e r f ø r t til egenkapital. I N N T E K T E R I n n t e k t e n e i v a r t i l s a m m e n 8 k 3 r , - m o t b u d s j e t t e rt m e d k r ,-. Se notene 2 og 3 til regnskapet for nærmere spesifikasjon av disse. K O S T N A D E R Driftskostnadene i 2009 var på kr , - m o t b u d s j et t e r t m e d k r ,-. R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å re t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p o g formuesforvaltning. Revisjonshonoraret fremkommer som egen post i resultatregnskapet. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i r e g n s k a p e t o g d e n r e g ns k a ps m e s s i g e o v e r s i k t s om f r em k om m e r u n d e r n ot e r t i l r e g ns k a p e t. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d.

8 8 Nyda len Kv arter Sameie K O S T N A D S U T V I K L I N G R e n t e s a t s e n e Eiendomsforvaltning i O B O S AS pr. den : Renter på driftskonto : 0, 10 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 2, 7 5 % u n d e r k r , 8 5 % o v e r k r S T R Ø M P R I S E N E Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter : K r a f t p r i s o s m d e k k e r k o e s n t e n v a e d å p r o d u s e r e o g s e l g e d e n el e k t r i s k e k r a f t e n u t g j ø r ca. 43 % av total strømpris (betales til kraftleverandør ). N e t t l e f o i r e t r a n s p o r t a v d e n e l ek t ri s k e k r a f t e n utgjør ca. 24 % av total strømpris (betales til nettselskapet ). Statlige avgifter dvs. forbrukeravgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift utgjør ca. 33 % av total strømpris. Strømprisen i Norge varierer med årstidene. Normalt stiger den i h a vinter l v å r e t o g r e d u s e r e s i s o m m e r h a l v å r e t. D e t t e o g a n d r e f a k t r d o et r e r s o m v a n s k e l i g å s p å u t v i k l i n g e n i s t r ø m p r i s e n e E N E R G I M E R K I N G A V I B O G L F r a o g m e d b l i r d et o b l i ga t o r i s k m e d e n e n e r g i a t t es t f o r a l l e b o l i g e r s om s k a l s e l g e s e l l e r l e i e s u t. N o r g - e o s g V e a n s e s r g d i r d a i r g e s k t o r a t ( N V E ) h ar a n s v a r e t f o r i m p l e m e n t e i r n g e n a v o r d n i n g e n. P å w w w. e n e r g i m e r k i n g. n o k a n s am e i e r n e s e l v ut a r b e i d e e n e n e r g i a t t es t f o r s i n b ol i g. K O M M U N A L E A V G I F T E R Renovasjonsavgiften øker med 10%. Ingen økning av de øvrige avgiftene. Ø V R I G E K O S T N A D E R N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s j e t t n e a t d h e a n r e s t y i r e t r b e u g d n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s s t i g n i n g.

9 9 Nyda len Kv arter Sameie I N N T E K T - S OG KOSTNADSOVERSLAG FOR ÅR 2010 (Budsjett) Styret har satt opp en oversikt over forventede inntekter og kostnader i Tallene er vist som egen kolonne ved siden av resultatregnskapet. (Budsjett ) O v e r s i k t e n e r b a 5 s % e r øk t n i ng p å a v f e l l es k o s t n a d e n e f r a , s om b l e v e d t a t t p å å r s m øt e t i , s am t e n y t t e r l i g e re ø k n i n g p å 5% f r a De t t e e r n ø d v e n d i g f o r å g i e t ak s e p t a b e l t o v e r s k u d d i B u d s j e t t e t t v f i o r s v e r n t e t e å r s r es u l t a t p å k r ,-. I o v e r s i k t e n e r d e t t at t h e n s y n t i l de f o r h o l d s om e r n e v n t f o r a n. Forøvrig vises til de enkelte tallene i oversikten. O s l o, 1 8. m a r s Styret i Sameiet Nydalen Kvarter Ole-Gerhard Røn / s / Kari Moxnes xe Ande r / s / L a r s S v e n d s e n / s / T h om a s B j ø r n s k a u / s /

10 1 0! " # $ # % # & ' ( ) & $ & $ * ( +! $ & ( & $ &!, - ' &. )! & $ / & ) $ ' &! * & # 0 &! ( & $ &!, - ' &. )! & & # 0 * &! 1 ( )$ & &! ) & # % ' '0 * #12$ / * & )$ ' &!00 - $ & &$ * " & &! $ & ( * #0 & &! %! &!$ & (!!! '$!3 & #0 &! " &! * ) & %!! & #01" &! &00 - $ &4 & #0 ) & & & ' & # 0 # $ # # $, & & ) & '! ) & ' %! " & $ ' & & ) & # 0 &! 3 & # 0 &! * " & &! $ & & ) & ) #0 $ &!! - & *00 ) & & * %!! & ( * & # 0 &! + ) $ & / ' $ / & / '! $ & ) $ ) & # ) $ / %!+! & )$ 5 &$ ( ) ( & ' )1 #$! ' & )$ 5 #$ # #$, &1 / & % ' & & ) $ 5! ' ' & ) & '!!! ) ) $ & & $ # & 4 & 4 & ) $ 5! ' ' & & # & ) &! ) $0 & & %! + & & ) $ 5 & * 00 * " &! -& ' & $ # # & / &!! * & #0 &!$ # # &$ & / ' & ) & &!$ &$$ ( 5 4 & ) $ 5 (!! & #! ) %! )! & ' & & ) (! & $ &! ( % ' & " - & $ ( 5 & $ * & # 0 &! 1) % ' & $ ) ' & " & -!! & ' & & # 0 0$ $00 & ) & &!$ & & #0 &!$ (! &1 (! ) % ' &$ )$ / ' &!$0 & &! 5 & ) * & # 0 &! 6 ' & ' ' &! + & ) ' & ) $ 5 # $ # # 1 (!! & & ) $ 5 * & 5 & ( *& & ) & # 0 &! ( % & )! $ & 2 # 0 $! & #! 2 -! & ( &$ ( & &! ) * & )$ 5$ &! )$ % ) * %!! & & $ ( & &! * & #0 &! & )$!!$ ( ) ( & ' ) #$! &$ &! &!! )$ & ' & "$ ' & ) & #0 &! + # ($ # &!$$ ' & & ( " & ) & %!! &!$ & # 0 * &! $ ) & &! & ( ( & & ( & ' ' & # 0 # $ # # $, & & ' & & / 00 -! $0$ #!! $ * + & ' &! $ ) & $ #! $ & $! & $ ' # % ( &! 5 ) & # $ &$ ( ) ( & ' ) ' " # + $ # $ # # $, & 00 - $ & &$ * " & &!$ & ( * & #0 &! %! &!$ & (!!! '$! & # $! &! & ( & ' * & #0 &! &$ ( ) ( & ' ) # $! & 7( & &! &!! &! ' & 8 8!! %!$ &! & )$

11 1 1 R E S U L T A T R E G N S K A P Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e D R I F T S I N N T E K T E R : Innkrevde felleskostnader Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar A v s k r i v n i n g e r Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Festeavgift Kommunale avgifter G a r a s j e r Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N A D E R D R I F T S R E S U L T A T : F I N AN S I N N T E K T E R / -K O S T N A D E R : Finansinntekter Finanskostnader R E S. F I N AN S I N N T. / -K O S T N A D E R Å R S R E S U L T A T O v e r f ø r i n g e r : Til opptjent egenkapital Fra opptjent egenkapital

12 1 2 B A L A N S E N o t e E I E N D E L E R A N L E G G S M I D L E R Varige driftsmidler S U M A N L E G G S M I D L E R O M L Ø P S M I D L E R Restanser felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer D r i f t s k o n t o i O B O S Sparekonto i OBOS S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M E I E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Opptjent egenkapital S U M E G E N K A P I A L T G J E L D L A N G S I K T I G G J E L D K O R T S I K T I G G J E L D Forskudd felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Annen kortsiktig gjeld S U M K O R T S I K T I G G J E L D S U M E G E N K A P I T A L O G G J E L D P a n t s t i l l e l s e 0 0 Garantiansvar 0 0

13 1 3 Oslo 18. mars 2010 Styret i Sameiet Nydalen Kvarter O l e-gerhard Røn /s/ Kari Moxnes Andexer /s/ Lars Svendsen /s/ T h o m a s B j ø r n s k a u / s /

14 1 4 N O T E : 1 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NOR som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. N O T E : 2 I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R P a r k e r i n g s l e i e Felleskostnader Felleskostnader i 2008 (seksjon 362) E k s t r a K j e l l e b o d T V Kabel TV S U M I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R R E D U K S J O N G R U N N E T T O M M E L E I E F O R H O L D E k s t r a k j e l l e r b o d -300 S U M I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R N O T E : 3 A N D R E I N N T E K T E R Automatpenger parkering Gebyrer feiing oa Egenandel forsikringsskade G a r a s j e b r i k k e Leie-08 Hasaab Invest Parkeringsleie Barnehage Tine refusjon bom S U M A N D R E I N N T E K T E R N O T E : 4 P E R S O N A L K O S T N A D E R Honorar for bistand til styret J.J.Gulbrandsen vedr garantiarbeider Påløpne feriepenger A r b e i d s g i v e r a v g i f t S U M P E R S O N A L K O S T N A D E R Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året.

15 1 5 N O T E : 5 S T Y R E H O N O R A R Honorar til styret gjelder for perioden 2008/2009, og er på kr ,-. I tillegg har styret fått dekket bevertning for kr ,- jfr. note 12. N O T E : 6 R E V I S J O N S H O N O R A R R e v i s j o n s h oraret o n er på kr ,-, og er i sin helhet knyttet til revisjon Av dette er kr ,- for revisjon i N O T E : 7 K O N S U L E N T H O N O R A R Juridisk bistand Obos Profesjonell Bygg O B O S E i e n d o m s f o r v a l t n i n g A S S U M K O N S U L E N T H O N O R A R N O T E : 8 D R I F T O G V E D L I K E H O L D Drift/vedlikehold bygninger D r i f t / v e d l i k e h o l d V V S Drift/vedlikehold elektro Drift /vedlikehold utvendig anlegg D r i f t / v e old d l heisanlegg i k e h D r i f t / v e d l i k e h o l d b r a n n s i k r i n g Drift/vedlikehold ventilasj.anl Drift/vedlikehold parker.anl D r i f t / v e d l i k e h o l d E N V A C Egenandel forsikring S U M D R I F T O G V E D L I K D E H O L N O T E : 9 K O M M U N A L E A V G I F T E R Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift S U M K O M M U N A L E A V G I F T E R Tometeleie betales i tillegg til Boligstiftelsen Nydalen for tomt i Vitaminveien 5 B Kr ,- er for 2007 og 2008.

16 1 6 N O T E : 1 0 G A R A S J E R Leie A n d e l a v f o r s i k r i n g s p r e m i e Rep./vedlikehold Andel av strømutgifter S U M G A R A S J E R N O T E : 1 1 E N E R G I Y / R I F N G Elektrisk energi E l e k t r i s k e n e r g i d ek k es a v g a r a s j e s am e i e t S U M E N E R G I / F Y R I N G N O T E : 1 2 A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R L o k a l l e i e Container Driftsmateriell L y s p æ r e r o g s i k r i n g e r Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Vektertjenester Kontor- og datarekvisita T r y k k s a k e r Møter, kurs, oppdateringer mv -80 Andre kostnader tilli t s v a l g t e Andre kontorkostnader Telefon/bredbånd Porto Bank- og kortgebyr Velferdskostnader -568 S U M A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R N O T E : 1 3 F I N A N S I N N T E K T E R Renter av d r i f t s k o n t o i O B O S Renter av sparekonto i Obos Renter av for sent innbetalte felleskostnader Andre renteinntekter 123 S U M F I N A N S I N N T E K T E R

17 1 7 N O T E : 1 4 F I N A N S K O S T N A D E R Renter kommunale avgifter -618 S U M F I N A N S K O S T N A D E R -618 N O T E : 1 5 V A R I G E D R I F T S M I D L E R Inventar K o s t p r i s A v s k r e v e t t i d l i g e r e A v s k r e v e t i å r S U M V A R I G E D R I F T S M I D L E R SU M Å R E T S A V S K R I V N I N G E R N O T E : 1 6 K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Utlegg skadesaker City Parkeringsautomat des Envac Andre forskudd S U M K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Posten "Andre forskudd" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2010, med motpost i leverandørgjeld. Kostnadsføring og utbetaling vil skje i N O T E : 1 7 S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R S k yl d i g a r b e i d s g i v e r a v g i f t -288 S U M S K Y L D I G O T F L F I E G N E M Y N D I G H E T E R -288 N O T E : 1 8 A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D Feriepenger P u r r e g e b y r Norsk Vekter avsatt des S U M A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D

18 1 8 INNKALLING TIL MØTE I PARKERINGSSAMEIET 2010 M ø t e i P a r k e r i n g s s a m e i e t rs, d a g a 1 v 5. h o a l p d r i e l s t 0 o, k l i B I N y d a l e n s l o k a l e r. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G A ) Valg av møteleder B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v s e k r e t æ r o g e n e l l e r t o s a m e i e r e t i l å u n d e r s k r i v D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G F O R Ø K O N OM I 4. I N N K O M N E F O R S L A G A. E n d r i n g f r a S am e i e t i l E i e re a v b r u k s r e t t ti l g a r a s j e p l a s s e r. F o r sl a g f r a O B O S o g S t yr e t. B. Ø k e f el l e s k o s t n a d en e t i l k r 2 10, p r m ån e d f r a D e t e r n ø d v e n d i g f o r å g å i b a l 0 a. n F s o e r sl a i g f 2 r a 0 1 S t yr e t. O s l o, 1 8. m a r s S t y r e t i N y d a l e n K v a r t e r p a r k e r i n g s s a m e i e O l e-g e r h a r d R ø n / s / K a r i M o xn e s A n d e xe r / s / L a r s S v e n d s e n / s / T h om a s B j ø r n s k a u / s / I p a r k e r i n gs s am e i e rm øt e t h a r s am e i e r n e s t em m e r e t t m e d e n s t em m e f o r h v e r parkeringsplass de eier. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

19 1 9 Å R S B E R E T N I N G P A R K E R I N G S S A M E I E T F O R T I L L I T S V A L G T E S i d e n f o r r i g e å r s m ø t e h a r s a m e i e t s t i l : l i t s v a l g t e v æ r t f ø l g e n d e S T Y R E T L e d e r O l e-g e r h a r d R ø n G u n n a r S c h j e l d e r u p s V 1 1 Styremedlem Kari Moxnes Andexer Gunnar Schjelderups V Styremedlem * Sturla Møller Gunnar Schjelderups V 11 F S t y r e m e d l e m S o l v e i g G u n d e r s e n G u n n a r S c h j e l d e r u p s V S t y r e m e d l e m T h o m a s B j ø r n a s u k G u n n a r S c h j e l d e r u p s V 1 1 V a r a m e d l e m L a r s E G S v e n d s e n G u n n a r S c h j e l d e r u p s V 1 1 F Varamedlem Kristin Heggelund Gunnar Schjelderups V V a r a m e d l e m M o r t e n S o h l m a n G u n n a r S c h j e l d e r u p s V 1 1 F V a r a m e d l e m A r n e W o r r e n G u n n a r S c h j e l d e r u p s V * S t ø l u l e r s o l g t a e s i n M l e i l i g h e t i p e r i o d e n, o g b l e e rs t at t et a v e l ds t e t i l s t e d e væ r e n d e v a r a m e d l em. G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M S AM E I E T TI L L I TS V AL G TE O G AN S AT TE A v s t y r e t s 8 ( 9 * ) m e d l em m e r e r d et 5 ( 6 * ) m e n n o g 3 k v i n n e r. S a m e i e t e r p o s i t i v t g i t l a r s i l k t i e k p e å s at t d i et l i l k k i e n f o g r e k o om m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a ns e t t e l s e r. S a m e i e t d r i v e r i k k e m e d - f og o r s utviklingsaktiviteter k n i n g s. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. S a m e i e t a r i h n g e n a ns a t t e. E I E N D O M M E N Nydalen Kvarter Sameie har 305 ( ) garasjeplasser a v d i s s e l i g g e r i f e l l es a r e a l e n e t i l S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r i g n r 7 7, b n r 5 7. D e r e s t e r e n d e 6 1 p l a s s e n e l i g g e r i e n, e g e s e n k s j a o m n l 3 e 6 s 1 e. k s j S e o k n s j o n e n e i e s a v B o l i gs t i f t e l s e n N y d a l e n ( 5 0 p l as s e r ), N y d a l e n B o l i g A S ( 9 p l as s e r ) o g C a r b o A S ( 2 plasser ), hvor de 3 selskapene alle har ideelle andeler av seksjon 361. B A K G R U N N F O R N A V N E E N D R I N G I d a g ek s i s t e r e d e t v e d t e k t e r f o r Ny d a l e n K v a r t e r P a rk e r i n g s s am e i e.d i s e b l e l a g e t i forbindelse med planleggingen av et eget parkeringssameie med ideelle andeler V e. d s e k s j o n e r i n g, b l e a r e a l e t f o r g a r a s j e p l a s s e r i k k e o p p r e t t e t s om e n e ge n s ek s j o n, o g b l e d e r m e d s am ei e t s f e l l es a r e a l.r e gu l e r i n g a v d e t t e f e l l es a r e a l e t b ø r et te r s t y r e t s o g f o r r e t n i n g s f ø r e r s o p p f a t n i n g t as i nn i v e d t ek t e n e t i l N y d a l e n K v a r t e r S am e i e, d a m a n i k k e kan ha egne vedtekter for fellesareal. B e n y t t es b e n e v n e l s e n s am ei e / pa r k e r i n g s s am e i e i d e n n e f o r b i n d e l s e, k a n d e t o p p f a t t e s s o m a t d e n e n k e e n l f y t s i e s k e i g a e r a s j e d pl a s s e n.d e t t e i g j e n k a n f ø r e t i l s p ø r s m å l k n y t t e t t i l p a n t s e t t e l s e og om d et ut s t e d e s s k j øt e p å g a r a s j e p l a s s e n.d e t b r u k e r n e a v g a r a s j e p l as s e n e h a r k j ø p t, e r k u n e n b r uk s r et t, o g i k k e en i d e e l l a n d e l. I d e e l l e a n d e l e r t i n g l y s t t e s r t i o l g i d e b e r l l u e k a s n r d e l e r k a n o gs å t i n g l y s e s, m e ns d et e r ingen muligheter til å tinglyse bruksrett til plasser i fellesareal.

20 2 0 S T Y R E T S A R B E I D M ø t e v i r k s o m h e t D e t h a r g e n e r e l t væ r t h ø y m ø t e ak t i v i t e t i p e r i o d e n. S t y r e t h a r a v h o l d t 1 5 s t y r em øt e r. I tillegg har s t y r e t d e l t a t t i r e g e l m e s s i g e m ø t e r m e d ut b y g g e r o g e n t r ep r e n ø r. D e t e r o g s å g j e n n o m f ø r t m ø t e r m e d ø v r i g e ak t ø r e r i næ r om r å d e t v å r t, s om B S N, N y d a l s t o p p e n, H e i l o v e l, P o l i t i et, B y d e l s u t v a l g e t o g S t or o. A l l e m ø t e n e h a r h a t t f ok us p å s a m ei e t s b es t e. Styret har som målsetting å svare -p o s t s om på v i all m o t t a r e. M å l s e t t i n g S t y r e t h a r t r e h o v e dm å l. D e t f ø r s t e e r å g j e n n om f ø r e o g a v s l ut t e al l e g a r a n t i a r b e i d e r s å r a s k t s om m u l i g m e d s å g o d t r es u l t a t s om m ul i g. D e t a n d r e e r å a r b ei d e f o r ø k t t r i v s e l i s a m e i e t t e h. a r b å D d e e t k o r t s i k t i g o g e t l a n g s i k t i g p e rs p e k t i v. D e t i n k l u d e r e r m a n g e saker, som sikring av parkeringsplasser og boder, lettere innkjøring, renhold og orden. D e t t r e d j e h o v e dm å l et e r å øk e v år t e n g a s j em e n t i ut v i k l i n g e n a v næ r o m r å d e t t i l s am e i et. D e t g j e l d e r b l a v e i e r o g p a r k e r i n g. V i ø ns k e r å k u n n e p å v i r k e d e n n e v e d i n i t i a t i v o g s am a r b e i d m e d r e l e v a n t e ak t ø r e r. S t a t u s S am e i e t e r i a v s l ut n i n g e n a v o v e r g a n g s f as e n m e l l om g a r a n t i a r b e i d e r o g n o rm a l d r i f t. D e t t e m e d f ø rt e a t b u d s j et t et f o r f o r t s a t t v a r b a s e rt p å u s i k r e d at a o g m a n g l e n d e h i s t o r i s k e t al l. S t y r e t v a l g t e å s e de n ø k o n om i s k e u t v i k l i n g e n i s am e i e t o v e r e n l e n g r e p e r i o d e e n n e t t å r. Å r s r e g n s k a p e t v i s e r et o v e r s k u d d p å k r D et e r i t r å d m e d b u d s j e t t o g s t y r e t s m å l s e t t i n g o m a t plassene g a r a s skal j e gå i økonomisk balanse. S t y r e t h a r a r b e i d e t ak t i vt f o r å a v s l u t t e a l l e u t es t å e n d e f o r d r i n g e r m ed e i e r e a v p a r k e r i n g s p l as s e r i B S N g a r as j e n ( s e k s j o n ). D e t b l e e n d e l i g a v k l a r t r e t t f ø r j u l, o g d e t e r n å t i n g l y s t 3 e i e r e p å d e r. T 6 i d 1 l i g p e l r e a s v a s r e d n et e b d a e r e é n t i n g l ys t e i e r, N y d a l e n B o l i g A S. D e v a r i k k e v i l l i g e t i l å b e t al e f el l e s ut g i f t e r f o r a l l e p l a s s e n e, o g et t e r e n lengre prosess ble det følgende deling ; p l a s s e r p å B S N - 9 p l a s s e r p å N y d a l e n B o l i g A S - 2 p l a s s e r p å C a r b o A S S i d e nk r a v e t v å r t o gs å g j el d e r e r i n n t ek t e n f o r n o e s t ø r r e e n n b u d s j e t t e r t. V i f t e a n l e g g e t h a r k r e v d y t t e r l i g e r e j u s t e r i n g e r f o r å v i rk e o p t i m a l t. D e t f u n g e r e r n å g o d t. G a r a s j e n h a r v æ r t r e n g j o r t 4 g a n g e r i å r. D e t h a r s t b y a r e r t e v æ r t d e l v i vurderer nå mer grundig vask av garasjeanlegget. D r i f t a v g a r as j e p o r t e n e r f o r t s a t t k o s t b a r. G r u n n e n e r a t p o r t e n b r uk e s s v æ r t m e g et, o g s å a v f o r t g j e n g e r e. F i n n e r v i i k k e et an n e t o p e r a s j o ns m ø ns t e r v i l ut g i f t en e s a ns y n l i g v i s f o r t s e t t e. S t rer y r e derfor t v u alternativ r d e portløsning. O v e r g a n g s f a s e n m e l l om g a r a n t i a rb e i d e r o g n o rm a l d r i f t h a r t at t n o e l e n g r e t i d e n n f o r v e n t e t, D e t g j el d e r p r i m æ r t v a n n l e k k as j e r i n n i p a r k e r i n g s a n l e g g et. D i s s e e r pl a n l a g t u t b e d r e t i n n e n s om m e r e n S a m a r b e i d e t m e d g u g t e b r y ( N y d a l e n B o l i g A S ) e r g o d t, o g N C C a r be i d e r m å l r e t t e t f o r å f e r d i g s t i l l e s am ei e t. A n t a l l i n n b r u d d o g h æ r v e r k e r p å et l a v t n i v å. V i d e o o v e r v å k n i n g e n f u n g e r e r t i l f r e d s s t i l l e n d e. B r a n n s y s t em e t e r g j e n n om g åt t, o g e r i g o d, f o r s k r i f t s m e s s i g s t a n d. me er D det t elektriske a m anlegget.

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i K o l b ot n To r g B s, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 i K o l b e n. D e t v i l a v h o

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t T o n s e n h a g e n 1 1, a v h o l d e s t o r s d ag 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å T o ns e n

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g en e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g en e r a l f o r s a m l i n g 1 U t s i k t s t o p p e n B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g en e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i U t s i k t s t o p p

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t T o n s e n h a g e n 1 1, a v h o l d e s t o r s d ag 2 6. m a rs 2 0 0 9, k l. 1 8 : 0 0 p å T o ns e n h a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i H e l g es e n s g at e 8 2 / 8 4 A S a v h o l d e s m a nd a g 2 6. a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i Solbakken Velforening, a v h o l d e s t o r s d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 2 0. 1 5 p å Ok s t a d S k o l e. T I L B E HA N D L I N G F O R

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t K i r k e v e i e n 1 1 0, a v h o l d e s m a n d a g 2 0. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 0 0 i V es t r e A k e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

Selskapet har for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter.

Selskapet har for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter. ÅRSBERETNING 2008 FOR BORETTSLAGET SVERRE 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle Oslo

Detaljer

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Akersbakken Bo r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i 2

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR DISPONIBLE MIDLER PR. 30.4.2017 For å måle selskapets betalingsevne på kort sikt, beregner vi størrelsen på disponible midler, også kalt arbeidskapital. Størrelsen på disponible midler kan bl.a brukes

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S a g a d am m e n, a v h o l d e s t o r s d a g 15. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 9. 0 0 i S am l i n g s s a l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 9. mars 2010, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 10.04.2008, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 21.04.2010, kl. 18.00 i OBOS Hetland sine lokaler, Langflåtveien 29, Mariero. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

Til seksjonseierne i Gommerud Boligsameie

Til seksjonseierne i Gommerud Boligsameie Til seksjonseierne i Gommerud Boligsameie Velkommen til sameiermøte, tirsdag 25. april 2017 kl. 18.00 i Bærums Verk Idrettsforenings klubbhus, Gommerudbanen. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer