K j æ r e b e b o e r!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K j æ r e b e b o e r!"

Transkript

1 K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a p f o r O p p u s s i n g e n a v o p p g a n g e n e b l e f u l l f ø r t v å r e n s o m e l l e r s b a r pr e g a v o r d i næ r d r i f t. V i f o r b e r e d t e o g g j e n n o m f ø r t e b o r e t t s l a g e t s 5 0 -å r s j u b i l e u m s a rr a n g e m e n t e r. D e t b l e v a l gt e n k o m i t é s o m j o b b et i h er d i g n o e n m å n e d e r o g 7. n ov e m b e r b l e j u b i l e et m a r k e r t i s a m a r b e i d m e d A k e r l i b or e t t s l a g s o m o g s å k u n n e f e i r e 5 0 år. I l ø p et av d e n n e n o v e m b e r -l ø r d a g e n b l e d e t a v v i k l e t a r r a n g e m e n t f o r b a r n o g j u b i l e u m s f e s t f o r b e b o e r e o g i n v i t e r t e. A n d r e f e l l e s a r r a n g e m e n t e r m e d v å r e n a b o -b o r e t t s l a g h a r b e s t å t t av j u l e t r e t e n n i n g m e d f a k k e l t o g o g j u l et r e f es t f o r d e m i n s t e. S l i k e s a m a r b e i d e r v e r d i f u l l e o g t r i v e l i g e f o r s t o r e o g s m å. S o m d e t f r e m g å r a v i n n k a l l i n g e n v i l v i a v h o l d e e t b e b o e r m ø t e i f o r k a n t a v g e n e r a l f o r s a m l i n g e n. D e t t e s t a rt e r k l o g k o m b i n e r e s m e d k a f f e o g l i t t å b i t e i. S t y r e t b e ny t t e r a n l e d n i n g e n h e r t i l å r e t t e e n s t o r t a k k t i l v å r e a n s at t e s o m a l l t i d s t i l l e r o p p o g g j ø r e n f a n t as t i s k g o d j o b b f o r E n gs l e t t a. D e t e r l a g t m y e a r b e i d i å g j ø r e å rs b e r e t n i n g e n o g r e g ns k a p et s å k om p l e t t o g f o r s t å e l i g s o m m u l i g. V å r t ø n s k e er d e r f o r a t d u l es e r n øy e i g j e n n o m h e f t e t s o m i t i l l e g g t i l å g i v e r d i f u l l o r i e n t e r i n g o m f j o r å r e t s d r i f t o g s å i n n e h o l d e r i nf o r m a s j o n s o m k a n k o m m e t i l ny t t e i a n d r e s i t u as j o n e r. T a v a r e p å h ef t et. V i ø ns k e r d e g v e l k o m m e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g m an d a g 2 8. apr i l k l i G ro r u d S am f u n n sh u s. D e t t e e r m u l i g h e t e n d u h a r t i l å de l t a i d i s k us j o n e n o g v e l g e d et s t y r e t s o m s k a l f o r v a l t e d i t t b o m i l j ø i d e t k o m m e n d e å r e t. J e g r e t t e r o g s å e n t a k k t i l b e b o e r e o g s t y r e t s o m h a r b i d r a t t t i l d e t g od e s a m a r b e i d e t i M e d v e n n l i g h i l s e n L a i l a L y s a k e r m o e n S t y r e l e d e r

2 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g Hvem kan delta på generalforsamlin g e n? A l l e a n d e l s e i e r e h a r r e t t t i l å v æ r e m e d i g e n e r a l f o r s a m l i n g e n m e d f o r s l a g -, t a l e - o g s t em m e r et t. Det er kun èn stemme pr. andel A n d e l s e i e r e ns ek t ef e l l e, s am b o e r e l l e r e t a n n et m e dl em a v a n d e l s e i e r e n s h u s s t a n d h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e d e o g t i l å u t t al e s e g. S t y r em e d l em m e r, f o r r e t n i n gs f ø r e r o g l e i e r a v b o l i g i b o r e t t s l a g e t h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e d e i g e n e r a l f o rs am l i n g en o g t i l å u t t al e s e g. E n a n d e l s e i e r k a n m ø t e m e d f u l l m e k t i g. I n g e n k a n v æ r e f u l l m e k t i g f or m e r e n n én andelseier, m en der fle r e ei e r en a n d e l s am m e n, k a n d e h a s am m e f u l l m ek t i g. E n f u l l m a k t k a n t r e k k e s t i l b ak e n å r s om h e l s t. E n a n d e l s e i e r k a n t a m e d e n r å d g i v e r t i l g e n e r a l f o rs am l i n g e n. R å d g i v e r e n h a r b a r e r e t t t i l å u t t a l e s e g d e rs om g en e r a l f o r s am l i n g e n t i l l a t e r d et.

3 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g I N N H O L D S F O R T E G N E L S E I n n k a l l i n g t i l g e n e r a l f o r s a m l i n g s i d e 4 T i l l i t s v a l g t e s i d e 5 F o r r e t n i n g s f ø r s e l o g r e v i s j o n s i d e 5 G e n e r e l l e o p p l y s n i n g e r om b o r e t t s l a g e t s i d e 6 S t y r e t s a r b e i d s i d e 1 7 B e m e r k n i n g e r t i l å r s r e g n s k a p e t f o r s i d e 2 1 K o s t n a d s u t v i k l i n g f o r s i d e 2 2 B u d s j e t t f o r s i d e 2 3 K a l b a k k e n F y r h u s S am e i e / K a l b ak k e n V a s k e r i s am e i e - h e n v i s n i n g s i d e 2 4 R e v i s o r s b e r e t n i n g s i d e 2 5 I n f o rm as j o n om å rs r e g n s k a p et s i d e 2 6 O v e r s i k t o v e r d i s p o n i b l e m i d l e r s i d e 2 6 R e s u l t a t r e g n s k a p f o r s i d e 2 7 B a l a n s e f o r s i d e 2 8 R e g n s k a ps p r i n s i p p e r i n f o r m a s j o n s i d e 2 9 N o t e r t i l r e g n s k a p e t s i d e 2 9 F o r s l a g t i l g e n e r a l f o r s a m l i n g e n s i d e 3 7 K a l b a k k e n F y r h u s S am e i e - å r s m e l d i n g / r e g n s k a p f o r s i d e 4 1 K a l b a k k e n V a s k e r i S am e i e - å r s m e l d i n g / r e g n s k a p f o r s i d e 5 5 O v e r s i k t s p l a n o v e r E n g s l e t t a b o r e t t s l a g s i d e 6 5 S k j e m a f o r s ø k n a d o m p a r k e r i n g s p l a s s s i d e 6 6 H j e m k r a f t s k j em a v e d e i e rs k i f t e e l l e r s k i f t e a v l e i e r i l e i l i g h et A v l e s i n g a v m å l e r s t a n d e l m å l e r s i d e 6 7 I n t e r n k o nt r o l l - E g e n k o n t r o l l / s j e k k l i s t e o g i n f o r m a s j o n s v e d l e g g f o r a n d e l s e i e r sid e 6 8 Brukerveiledning for Cover Innglassing ( balkong ) side 73

4 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i E n g s l e t t a B o r e t t s l a g a v h o l d e s m a n d a g 2 6. a pr i l kl i G r o r u d S am f u n n sh u s. T I L B E H AN D L I N G F O R E L I G G E R : 1. K O N S T I T U E R I N G A ) V a l g a v m ø t e l e d e r B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g t o a n d e l s e i e r e t i l å u n d e r s k r i v e p r o t o k o l l e n D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r B ) S t y r e t f o r e s l å r o v e r f ø r i n g a v å r e t s resultat til egenkapital 3. G O D TG J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r 4. F O R S L A G A ) F r a R e i d a r A h l s e n, C h r f. H e l l u m s v e i 1 7 F o r s l a g e r t a t t i n n b a k e rs t i h ef t et 5. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v s t y r e l e d e r f o r 2 å r B ) V a l g a v 1 s t y r e m e d l e m f o r 2 å r C ) V a l g a v 4 v a r a m e d l e m m e r f o r 1 å r D ) V a l g a v v a l g k o m i t é f o r 1 å r E ) V a l g a v d e l e g e r t m e d v a r a t i l O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n g f o r 1 å r F) V a l g a v r e p r e s e n t a n t e r t i l s K a l b a k k e n F y r h u s S a m e i e G ) Valg av representanter til s.1721 Kalbakken Vaskeri O s l o, S t y r e t i E n g s l e t t a B o r e t t s l a g L a i l a L y s ak e rm o e n / s / B j ø r n H a l v o r s e n / s / S i s s e l B a as l a n d / s / E i v i n d G i s k e / s /

5 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g Å R S B E R E T N I N G F O R T I L L I T S V A L G T E S i d e n f o r r i g e o r d i n æ r e g e n e r a l f o rs a m l i n g h a r b o r e t t s l a g e t s t i l l i t s v a l gt e v æ r t : S T Y R E T L e d e r L a i l a L y s a k e r m o e n K a l b a k k v e i e n 5 A Ne s t l e d e r B j ø r n H a l v o r s e n N e d r e K a l b a k k v e i 6 S t y r e m e d l e m S i s s e l B a a s l a n d K a l b a k k v e i e n 5 A S t y r e m e d l e m E i v i n d G i s k e K a l b a k k v e i e n 1 B V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e m K j e r s t i G a m r e C h r f. H e l l u m s v e i 2 3 V a r a m e d l e m S o l e L i p p e s t a d C h r f. H e l l u m s v e i 2 1 V a r a m e d l e m R o n n i E l l e f s e n K a l b a k k s t u b b e n 1 3 V a r a m e d l e m R u b e n S t o r m o A k e r l i a 2 6 D E L E G E R T T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G E N I O B O S D e l e g e r t O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n g L a i l a L y s a k e r m o e n K a l b a k k v n 5 A V a r a d e l e g e r t O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n g B j ø r n H a l v o r s e n N. K a l b a k k v e i 6 V A L G K O M I T E E N V a l g k o m i t e e n b e s t å e n d e a v G i n a E d l a n d, K o l b j ø r n J o h a n V o g t, R e i d a r A h l s e n o g C a n a n R a h n e m o o n bl e v a l g t p å o rd i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i , m e n t r a k k s e g f r a s i n e v e r v h øs t e n F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r u t f ø r t a v OB O S i h e n h o l d t i l k o n t r a k t. B o r et t s l a g e t h a r o r d i n æ r f o r r e t n i n g s f ø r e r k o n t r ak t s om i nk l ud e r e r v å r a n d e l a v f o r r e t n i n g s f ø rs e l f o r K a l b ak k e n F y r h u s S am e i e o g K a l b ak k e n V as k e r i S am e i e. A u t o r i s e r t r e g ns k a ps f ø r e r ( o p p d r a g s a n s v a r l i g ) e r r e g n s k a p s s j e f E g i l H a v r e, OB OS. B o r e t t s l a g e t s r e v i s o r e r P r i c e wa t e r h o u s e C o o p e r s A S.

6 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M B O R E T T S L A G E T Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjons - n u m m e r , l i g g e r i b y d e l 1 0 G r o r u d i O s l o k om m u n e o g h ar a d r e s s e: A k e r l i a 2 0, 2 2, 2 4, 2 6, 2 8 o g 3 3, 3 5, 3 7 C h r f. H e l l u m s v e i o g 2 1, 2 3, 2 5, 2 7, 2 9, 3 1 K a l b a k k s t u b b e n 1, 3, 5, 7, 9 o g 1 3, 1 5, 1 7, 1 9 K a l b a k k v n 1, 3, 5 N e d r e K a l b a k k v e i 6, 8, 1 0, 1 2, 1 4 B o r e t t s l a g e t b e s t å r a v a n d e l s l e i l i g h e t e r, f o r d e l t p å 1 7 b y g n i n g e r. T o m t e n, k j ø p t i e r p å m 2 o g h a r g å r d s n um m e r 9 1, b r u k s n u m m e r 5 2 o g 5 3. F ø r s t e i n n f l y t t i n g s k j e d d e i B o r e t t s l a g e r e t s am v i rk e f o r e t ak s o m h a r t i l f o rm å l å g i a n d e l s e i e r n e b r u k s r e t t t i l e g e n b o l i g i f o r e t a k e t s e i e n d o m ( b o r e t t ) o g å d r i v e v i r k s om h et s om s t å r i s a m m e n h e n g m e d d e t t e. B o r e t t s l a g e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b es t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d a t d e t y t r e m i l j ø f o r u r e n s e s i v e s e n t l i g g r a d. S e l s k a p e t d r i v e r i k k e m e d f o r s k n i n g s - o g ut v i k l i n g s ak t i v i t e t e r. A v b o r e t t s l a g e t s 4 s t y r em e d l em m e r e r d e t 2 k v i n n e r o g 2 m e n n. B o re t t s l a g e t e r p o s i t i v t i l l i k e s t i l l i n g o g t a r s i k t e p å a t d e t i k k e f o r e k o m m e r f o rs k j el l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a ns e t t el s e r. R E TN I N G S L I N JE R F O R S TY R E AR B E I D S t y r e t h a r v e d t a t t r e t n i n gs l i n j e r f o r s t y r e a r b e i d i b o r e t t s l a g e t. F o rm ål et m e d d i s s e e r å k l a r g j ø r e d e k r a v s om s t i l l es t i l d e t i l l i t s v a l g t e. R e t n i n gs l i n j e n e om h a nd l e r s t y r e a n s v a r f o r f o r v a l t n i n g a v d e øk o n om i s k e ve r d i e r, h a b i l i t et, t a us h e t s p l i k t, h o no r e r i n g, a t t e s t as j o n o g a n v i s n i n g a v ut b e t a l i n g e r. D R I F T S K O N T O R E T A d r e s s e : K a l b a k k s t u b b e n 1 1, O s l o T e l e f o n : ( t e l e f o n s v a r e r n å r u b e t j e n t ) F a x: M o b i l : E-p o s t : e n g s l b o n l i n e. n o K o n t o r t i d: M a n d a g / o n s d a g / t o r s d a g: T i r s d a g :

7 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g I N F O R M A S J O N S K A N A L P l a s s e r t p å a n a l o g t n e t t ( i k k e v i a de k o d e r ) U H F k a n a l , 2 5 MH z. A N S A T T E D r i f t s l e d e r S o l f r i d B e r n t s e n h a r a ns v a r f o r d a g l i g d r i f t i h e n h o l d t i l s t i l l i n g s b e s k r i v e l s e o g b e s v a r e r s p ø rs m å l k n y t t et t i l b of o r h o l d e t. D r i f t s l e d e r t r e f f es p å d r i f t s k o n t o r e t e l l e r p å t l f V å r e t o v a k t m e s t e r e u t f ø r e r s i t t a r b e i d e i h e n h o l d t i l s t i l l i n g s b es k r i v e l s e. D e t t e om f a t t e r o g s å b e r e d s k a p (s n ø r y d d i n g / s t r ø i n g ) i v i n t e r s es o n g e n. V ak t m e s t e r en s a r b e i d s o p p g a v e r o m f a t t e r b o r e t t s l a g e t s f e l l es om r å d e r, d v s t i l s y n m ed u t e a n l e g g o g b y g n i n g e n e. V a k t m es t e r k a n k o nt a k t es d a g l i g : R o n n y O l s e n R o g e r S k o g s e t h D e n e n k e l t e a n d e l s e i e r e r s e l v a n s v a r l i g f o r v e d l i k e h o l d i n n e i l e i l i g h e t e n s l i k d e t f r em g å r a v v e d t ek t e r o g h u s o r d e ns r e g l e r. V a k t m es t e r h a r i k k e p l i k t t i l å u t f ø r e o p p g a v e r i n n e i l e i l i g h et e n e. D e rs o m a n d e l s ei e r a v t a l e r s l i k bi s t a n d m e d v a k t m es t e r, s å a ns e s d e t t e å væ r e a v p r i v a t k ar a k t e r o g b o r et t s l a g e t u v e d k om m en d e. V a k t m es t e r h a r g j e n n om g å t t k u r s i s i k k e r h e t p å l e k e p l as s e n s om b l. a. i n n e bæ r e r a t d e f o r e t a r å r l i g k o n t r o l l m e d l ek e a p p a r a t e r o g l ek e p l a s s e n s u t f o rm i n g i f o r h o l d t i l r e g e l v e r k e t. O b l i g a t o r i s k t j e n es t e p e ns j o n ( O TP ) e r i n n f ø rt f o r b o r e t t s l a g e t s a n s at t e. OB O S er git t f u l l m ak t t i l å b es ø r g e a j o u r ho l d a v o r d n i n g e n f o r a l l e a ns a t t e. S N Ø R Y D D I N G / S T R Ø I N G D e t f o r e l i g g e r e g e n b e r e d s k a ps a v t a l e m e d v ak t m e s t e r n e s om om f at t e r s n ø r y d d i n g o g s t r ø i n g u t e n o m o r d i n æ r a r b e i d s t i d. A v t a l e n l ø p e r å r l i g i t i d s r o m m e t A r b e i d e t ut f ø r es m e d f ø l g e n d e p r i o r i t e r i n g : 1. I n n g a n g s p a r t i e r o g s t i k k v e i e r 2. F o r t a u ( i h h t e g e n a v t a l e m e d k o m m u n e n ) 3. P a r k e r i n g s p l a s s e r ( d e r s o m k j ø r e t ø y e t e r f j e r n e t ) o g f o r a n g a r a s j e r D e t p r e s i s e r e s a t s n ø r y d d i n g i g a t e / v e i b a n e e r k o m m u n e n s a n s v a r o g u t f ø r e s a v d em. B o r e t t s l a g e t r å d e r i k k e o v e r u t s t y r s om e r a n v e n d e l i g f o r d e n n e t y p e o p p g a v e r.

8 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g U T L E I E L O K A L E R B o r e t t s l a g e t h a r f ø l g e n d e u t l e i e l o k a l e r : L o k a l e , K a l b a k k s t u b b e n 1 1 K a l b a k k e n H u d o g f o t p l e i e L o k a l e , K a l b a k k s t u b b e n 1 1 D r i f t s k o n t o r L o k a l e , K a l b a k k s t u b b e n 1 1 Se Kalbakken Vaskeri L o k a l e , K a l b a k k v e i e n 3 C K a r i s hm a R a i s K l i n i k k s o n e t e r a p i / ø r e a k u p u n k t u r L o k a l e , N e d r e K a l b a k k v e i 1 4 L a g e r k j e l l e r L o k a l e , A k e r l i a 2 0 L a g e r k j e l l e r L o k a l e , K a l b a k k v e i e n 5 A L a g e r k j e l l e r R o m k j e l l e r C h r f. H e l l u m s v e i 6 T i d l i g e r e s ø p p e l r o m K A B E L -TV C a n a l D i g i t a l e r l e v e r a n d ø r a v t v - o g b r e d b å n d s t j e n e s t e r. H a r d u s pø r s m å l v e d r ø r e n d e ditt kabel-t v -abonnem ent, digital-t v e l l e r b r e d b å n d, k a n d u r i n g e t l f Å p n i n g s t i d e r h os k u n d e s e r v i c e e r m a n d a g - f r e d a g k l , l ø r d a g k l S ø n d a g e r e r s t en g t. O p ps t å r d e t f e i l p å k a b e l a n l e gg e t u t e n om n o r m a l å p n i n g s t i d, k a n d e t t e r a p po r t e r e s v i a t e l e f o n l ø r d a g e r k l o g s ø n d a g e r k l F o r y t t e r l i g e r e i n f o r m a s j o n v i s e s d e t t i l w w w. c a n a l d i g i t a l. n o Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv -anlegget som å skru av dekselet på antenne - k o n t a k t e n o g f o r e t a o m - el l e r t i l k o b l i n g e r. S l i k e i n n g r e p v i l k u n n e f o r å r s a k e f o rs t y r r e l s e r p å s i g n a lene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. B o r e t t s l a g e t h a r i n n g å t t a v t a l e o m l e v e r i n g a v K o m p l e t t. D i g i t a l H D -de k o d e r s am t m o d em f o r i nt e r n e t t e r l e v e r t a l l e hu s s t a n d e r, ut s t y r e t t i l h ø r e r C a n a l D i g i t a l o g s k a l fø l g e l ei l i g h e t e n. A n d e l s e i e r e r a n s v a r l i g f o r a t u t s t y r e t f i n n es i l e i l i g h e t e n t i l e n h v e r t i d. A v t a l e n s i k r e r a l l e t i l g a n g t i l u t v i d e t g r u n n p a k k e m e d i a l t 3 1 T V -k a n a l e r s am t a d g a n g til internett via kabel. Kostnader forbundet m ed dette fremkommer i result at r e g n s k a p e t u n d e r p o s t e n K a b e l / T V -a n l e g g.

9 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g K J Ø R I N G O G P A R K E R I N G P a r k e r i n g p å s t i k k v e i e r / u t e n f o r o p p g a n g e r e l l e r i k k e t i l l a t t, k u n k o r t s t a n s f o r a v - o g p å l e s s i n g ( i n n t i l 1 5 m i n ). D r i f t s k o n t o r e t u t s t e d e r p a rk e r i n g s t i l l at e l s e f or n ø d v e n d i g p a r k e r i n g u t o v e r 1 5 m i n. Os l o P a r k e r i n g s s e r v i c e A / S e r e n g a s j e rt t i l å p a t r u l j e r e b o r e t t s l a g et s e i e n d om o g b øt e l e gg e r / f j e r n e r k j ø r e t ø y s om p a r k e r es i s t r i d m e d s k i l t i n g p å s t e d et. S ø k n a d om p a r k e r i n g s pl a s s e l l e r g a r a s j e s e n d e s d r i f t s k o n t o r e t. S øk n a d s s k j em a f i n n es b a k i h e f t e t el l e r k a n f ås v e d h e n ve n d e l s e t i l d r i f t s k o n t o r e t. B o r e t t s l a g e t h a r o p pm e rk e d e p a r k e r i n g s p l as s e r. D e t v a r i n g e n l e d i g e p l a s s e r v e d å r s s k i f t e t. V e d å r s s k i f t e t e r d e t r eg i s t r e r t 3 0 s øk e r e h v o r a v 1 3 ø ns k e r p l a s s m e d m o t o r v a r m e r. I t i l l e g g f o r e l i g g e r d et 1 4 s øk n a d e r t i l p l as s n r. 2. L e d i g e p a r k e r i n g s p l as s e r o g g a r a s j e r k u n n g j ø r es i k k e. P a rk e r i n g s p l as s e r t i l d e l es f o r t l ø p e n d e et t e r s øk n a d s d at o. L e i e r e s om ø ns k e r å b y t t e p l as s h a r f o r t r i n n s r e t t t i l l e d i g e p l a s s e r f r e m f o r n y e s ø k e r e. Ø n s k e o m b y t t e a v p l as s m å m e dd e l e s d r i f t s k o nt o r e t s k r i f t l i g. D e t e r e t k r av a t s øk e r b o r i b o r e t t s l a g e t o g e i er e l l e r d i s p o n e r e r b i l t i l d a g l i g. D e o p pm e r k e d e pl a s s e n e k a n i k k e b e n y t t e s s om b es øk s p l a s s e r. D e t d i s p o n e r e s 2 0 g a r a s j e p l a s s e r h v o r e i e r a v s e l v e g a r a s j e n l e i e r t om t e g r u n n a v b o r e t t s l a g e t. D e t v a r i n g e n l e d i g e g a r a s j e r v e d å r s s k i f t e t. D e t f o r e l i g g e r 1 2 s øk n a d e r t i l g a r a s j e s am t 1 s øk n ad om b y t t e. G a r a s j e r t i l d el e s e t t e r a n s i e n n i t et i b o r e t t s l a g et. S t y r e t f a s t s e t t e r t i l d e l i n g s r e g l e r o g t a r s t i l l i n g t i l e v e n t u e l l e u n nt a k f r a d i s s e. D e n e n k e l t e l e i e r a v p a rk e r i n g s p l as s e l l e r g a r as j e k a n i t i l l e g g r ek v i r e r e b o r t t a u i n g f r a e g e n p l a s s e l l e r f o r a n e g e n g a r as j e. B o r t t a u i n g u t f ø r es a v Os l o P a rk e r i n g s s e r v i c e s om h a r v a k t t e l e f o n S K I L T O G N Ø K L E R B a r e g r a v e r t e, e n h e t l i g e s k i l t e r k an b e n y t t e s. D i s s e s k a l p as s e i s k i l t l om m e n e. D r i f t s k o nt o r e t g r a v e r e r s k i l t t i l n y e a n d e l s e i e r e o g f o r e t a r u t s k i f t i n g. A l l a n n e n m e rk i n g er ikke tillatt og fjernes uten forutgående varsel. D e r s om n øk l e r t i l p o s t k as s e n m i s t e s, m å d et b y t t e s l ås. S ø r g d e r f o r f o r å h a m i n s t t o n ø k l e r t i l p o s t k as s e n. D et v i l a l l t i d v æ r e b i l l i g e r e å f i l e n y n øk k e l e n n å b y t t e l å s. R E N H O L D O d i n R e n h o l d A S u t f ø r e r r e n h o l d a v f e l l e s r om. O p p g a n g e n e v a s k e s h v e r u k e m e d u n n t a k a v l o f t s t r a p p s om t a s m å n ed l i g. V a s k a v v i n d u e r i o p p g a n g e n o g k j e l l e r g u l v u t f ø r es h v e r v å r o g h øs t m e ns l o f t s g u l v r e n g j ø r e s h v e r v å r. A n d e l s e i e r h a r a n s v a r f o r å f j e r n e d ø r m at t e n p å v a s k e d a g e n s l i k at de t k a n r e n g j ø r e s u t e n f o r e n t r e d ø r e n. L i g g e r m at t e n d e r b l i r d e t v a s k e t r u n d t o g a n d e l s e i e r m å f u l l f ø r e r e n h o l d e t s e l v. V as k e d a g e r e r :

10 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g T i r s d a g : N e d r e K a l b a k k v e i 6, 8, 1 0, 1 2, 1 4, Ch r f. H e l l um s v e i 6, 8, 1 0, 1 2, 1 4, 1 6, 1 8. K a l b a k k s t u b b e n 1 3, 1 5, 1 7, 1 9. O n s d a g : K a l b a k k v e i e n 1, 3, 5. T o r s d a g : C h r f. H e l l um s v e i 7, 9, 1 1, 1 3, 1 5, 1, 19, 2 1, 2 3, 2 5, 2 7, 2 9, 3 1. K a l b a k k s t u b b e n 1, 3, 5, 7, 9, A k e r l i a 2 0, 2 2, 2 4, 2 6, 2 8, 3 3, 3 5, 3 7. B R U K S O V E R L AT I N G ( F R AM L E I E ) D e t e r i k k e t i l l a t t å o v e r l a t e b r u k e n a v b o l i g e n t i l a n d r e ut e n s t y r e t s s a m t y k k e o g g o d k j e n n e l s e a v b r u k e r. U l o v l i g o ve r l a t i n g a v b r u k k a n f ø r e t i l s a l g s på l e g g a v l e i l i g h e t e n. S ø k n a ds s k j em a f o r b r u k s o v e r l a t i n g f ås v e d h e n v e n d e l s e t i l OB O S p å t e l e f o n D e t e r r e g i s t r e r t 1 b r u k s o v e r l a t i n g i b o r e t t s l a g e t p e r D e t f o r e l i g g e r i t i l l e g g 1 3 b r u k s o v e r l a t i n g e r h v o r O s l o K om m u n e, B o l i g b y g g e r j u r i d i s k a n d e l s e i e r. D Y R E H O L D D e t e r v e d t a t t b es t em t e r e g l e r v e d r ø r e n d e d y r e h o l d. S øk n a d s e n d e s s t y r e t p å f a s t s a t t s k j e m a s o m f å e s v e d h e n v e n d e l s e t i l d r i f t s k o n t o r e t. D e t h e n s t i l l e s t i l h u n d e e i e r å t r e k k e b o r t f r a p l e n e r v e d l u f t i n g. Li k e l e d e s e r d e t e n s e l v f ø l g e a t d y r e t s e t t e r l a t e ns k a p e r f j e r n e s um i d d e l b a r t. 9 b e b o e r e h a r p r t i l l a t e l s e t i l å h o l d e h u n d. U T S T Y R M O N T E R T F O R B E B O E R E M E D N E D S A T T F U N K S J O N S E V N E D e t t e b e h a n d l e s a v b y d e l e n s om p å v e g n e a v b e b o e r s øk e r b o r e t t s l a g e t om e t a b l e r i n g a v k o n k r e t e h j e l p em i d l e r. S t y r e t be h a n d l e r o g t a r s t i l l i n g t i l s ø k n a d en. D e t p r e s i s e r e s a t u t s t y r e t e i es a v NA V s om o gs å h a r d r i f t s a n s v a r e t f o r d et t e. E v e n t ue l l e f e i l s om i k k e e n k e l t o g k o s t n a d s f r i t t k a n r e t t e s av v a k t m es t e r m å u t b e d r e s a v N A V. TE L E F O N I B o r e t t s l a g e t e r t i l s l u t t e t s am a r b e i ds a v t a l e n m e l l om T e l e n o r o g O B OS, s om g j e l d e r t i l o g s om g i r b e b o e r e m e d t e l e f o n a b o n n em e nt i T e l e n o r go d e r a b a t t e r. D e t g i s o p p t i l 2 5 % r a b a t t p å b r u k e n a v t e l e f o n e n ( g j e l d e r B a s i s -a b o n n e m e nt e n e ) p å f a s t t e l ef o n o g b r e d b å n d s t e l e f o n de r s om s am t a l ek o s t n a d e n o v e r s t i ge r , -. F r i b r u k a v f as t t e l e f o n h v e r l ø r d a g ( k u n s t a r t p r i s p å 8 9 ø r e p r. s am t a l e u a n s e t t varighet) på samtaler til andre fasttelefoner i N o r g e. D e n e n k e l t e b e b o e r f å r f r i et a b l e r i n g a v A D S L B r e d b å n d v e d b es t i l l i n g v i a i n t e r n e t t o g 1 0 % r a b a t t p å a b o n n em e nt s t y p e n e A D S L M e d i um o g 1 5 % p å A DS L P r em i um. ( R a b a t t y t e s i k k e p å n y b e s t i l t e a b o n n em e nt p å A D S L B as i s o g A D S L T u r b o ).

11 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g D e t g i s 3 0 m i n u t t e r ek s t r a f r i r i n g e t i d p å a l l e m o b i l a b o n n em e nt f r a T e l e n o r o g D j u i c e ( i k k e k o nt a n t k o r t o g D j u i c e C o n t r o l o g s u rf p r a t a b o n n em e nt ). E k s t r a ri n g e m i n u t t e r g i s u a v h e n g i g a v o m k u n d e n e r i e n b i n d i n g s p e r i o d e, o g a k t i v i s e r es v e d a t k u n d e n s e l v sender en SMS fra sin e g e n m o b i l t e l e f o n t i l n r m e d t ek s t : b e s t i l l o b o s B e s t i l l i n g a v t e l ef o n i o g i n t e r n e t t j en e s t e r g j ø r e s p å F E L LE S M ÅL I N G O G FE L LE S I NN K J Ø P AV S TR Ø M B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e m e d I s t a d K r a f t A S om f e l l es m å l i n g a v s t r øm f r em t i l O p p g j ø r f i n n e r s t e d i a p r i l o g d e n e n k e l t e a n d e l s e i e r f å r t i l s e n d t å rs op p g a v e. T i l g o d e/ s k y l d i g b e l ø p f r em k om m e r p å h us l e i e g i r o f o r j u l i m å n e d. V e d s a l g a v l e i l i g h e t e n e l l e r e i e r s k i f t e m å e i e r s k i f t e s k j em a / f l y t t es k j em a f y l l es u t ( f ås v e d h e n v e n d e l s e t i l I s t a d K r a f t A S p å t e l e f o n e l l e r i n t e r ne t t w w w. h j e m k r a f t. n o ). S k j em a e t f i n ne s o gs å b ak i h e f t e t el l e r i l e i l i g h et e n s s i k r i n g s s k a p. S p ø r s m å l ut o v e r d e t t e r e t t es d i r e k t e t i l I s t a d K r a f t A S. N o r g e s V a s s d r a g s - o g E n e r g i d i r e k t o r a t ( N V E ) h a r v e d t at t e n d r i n g e r i k o n t r o l l f o r s k r i f t e n s om i n n e b æ r e r at d a g e n s r e t t t i l å k r e v e f e l l es m å l i n g p e r f e l l es i n nt a k s l e d n i n g v i l o p p h ø r e, o g a t h v e r e n k e l t b o l i g ( l e i l i g h e t ) s k al m ål e s o g a v r e g n e s hv e r f o r s e g. B o r e t t s l a g v i l d e r f o r i k k e l e n g e r k un n e i n n g å a v t a l e om f e l l es s t r øm k j ø p f o r al l e a n d e l s e i e r n e i b o r et t s l a g e t o g s om k u n d e s t å a n s v a r l i g f o r b et a l i n g av s t r øm m e n, f o r d e r e t t e r s e l v å f o r e t a e n a v r e g n i n g a v d e e n k el t e a n d e l s e i e r n e. F o r s k r i f t s e n d r i n g e n t r e r i ut g a n g s pu n k t e t i k r a f t f r a F o r E n g s l e t t a s v e d k om m e n d e i n n e bæ r e r d e t t e at b o r e t t s l a g et v i l f o r b l i f e l l es m ål t i n n t i l n e t t s e l s k a p e t h a r i n s t a l l e r t n y e m å l e r e. D e t s k a l i n n f ø r e s e t n y t t a v a n s e r t t o -v e i s m å l e - o g s t y r i n g s s y s t em ( A M S ) o g i ns t a l l e r i ng e n a v d e t t e v i l væ r e d e t s i s t e t i d s p u n k t et b o r e t t s l a g k a n v æ r e f e l l es m å l t. D et e r i k k e e n d e l i g v e d t a t t a v N V E, m e n t r o l i g v i l s i s t e f r i s t f o r n e t t s e l s k a p e n e t i l å i n s t a l l er e o g i n n f ø r e A M S b l i I N D I V I D U E LL N E D BE T AL I N G AV FE L LE S G J E L D B o r e t t s l a g e t h a r l a g t t i l r e t t e f o r a t a n d e l s e i e r e k a n i n n b e t a l e s i n a n de l a v f e l l es g j e l d e n ( I N -o r d n i n g ). B o r e t t s l a g e t h a r i m i d l e r t i d i n n g å t t 5 å r s f a s t r e n t e a v t a l e m e d H us b a nk e n p å l å n 1 t i l 4, 7 % r e n t e. A v t a l e n g j e l d e r f r em t i l B o r e t t s l a g e t h a r o g s å i n n g å t t 5 å r s f a s t r e n t e a v t a l e m e d H u s b a n k e n p å l å n 2 t i l 3, 7 % r e n t e. A v t a l e n g j e l d e r f r em t i l B o r e t t s l a g e t h a r v e d t a t t å b i n d e r en t e n p å b e g g e l å n i H us b a n k e n o g d e t v i l d e r f o r i k k e væ r e a n l e d n i n g t i l å i n n b e t a l e p å s i n a n d e l a v f e l l e s gj e l d e n s å l e n g e f a s t r e n t e a v t a l e n g j e l d e r.

12 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g AV T AL E O M G AR AN TE R T B E T AL I N G AV F E L L E S K OS TN AD E R ( T E O R E T I S K L E I E ) B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e m e d OB OS om g a r a n t e r t b e t a l i n g a v f e l l es k o s t n a d e r. O B OS g a r a n t e r e r f o r o v e r f ø r s e l t i l b o r e t t s l a g e t h v e r m å n e d o g o v e r t a r d e r e t t e r a l t a ns v a r o g r i s i k o f o r e v e n t u e l l m a n g l e n d e i n nb e t a l i n g a v f e l l e s k os t n a d e r. F O R K J Ø P S R E T T F o r k j ø ps r e t t e n e r e n v i k t i g m e d l em s f o r d e l i O B OS. V e d s pø r s m å l om f o rk j ø ps r e t t e n k a n d u h e n v e n d e d e g t i l O B OS p å t e l e f o n F o r h v e r e n k e l t b o l i g b l i r d et v e d s a l g f as t s a t t e n e g e n f r i s t f o r å m e l de b r u k a v f o r k j ø ps r e t t e n (m e l d ef r i s t ). M e d l e m m e r s om v i l b e n y t t e f o r k j ø ps r e t t en, t a r k o nt a k t m e d O B O S f o r å f å o p p g i t t f a k s n u m m e r e l l e r e v e n t u e l l e -po s t a d r es s e s om k a n b e n y t t es. M e l d i n g e n m å v æ r e m o t t a t t a v OB O S i n n e n d e n f as t s a t t e f r i s t. M e l d e f r i s t e n v i l v æ r e n o r m a l t 5 v i r k e d a g e r e t t e r a t b o l i g e n e r k u n n g j o r t i O B O S -a n n o n s e i A f t e n p o s t e n o g / e l l e r p å ww w. o b o s. n o. H v i s OB O S m ot t a r m e l d i n g om f o r k j ø p e t t e r a t f r i s t e n e r g å t t u t, k a n d u i k k e k r e v e å f å o v e r t a bo l i g e n p å g r u n n l a g a v f o r k j ø ps r e t t e n. G j ø r d u b r uk a v f o r k j ø p s r e t t e n, t r e r d u i n n i e n a l l e r e d e i n n g å t t a v t a l e o g k j ø p e r b o l i g e n t i l d e n a v t a l t e p r i s p å a v t a l t e v i l k å r. F i n a n s i e r i n g e n m å v æ r e i o r d e n, o g d e n m å i s i n h e l h e t d o k um e n t e r e s s k r i f t l i g. E r d e t f l e r e m e d l em m e r s om v i l b en y t t e f o rk j ø ps r e t t e n, f å r d e n m e d l e n g s t a ns i e n n i t e t f o r t r i n n s r e t t. A n d e l s e i e r e i d e t b o r e t t s l a g e t b o l i g e n t i l h ø r e r g å r f o r a n øv r i g e m e dl em m e r i O B O S. D e r s o m f l e r e i b o r e t t s l a ge t v i l b e n y t t e f o r k j ø p s r e t t e n, b l i r n or m a l t b ot i d e n i b o r e t t s l a g et a v g j ø r e n d e. F O R S I K R I N G E R B o r e t t s l a g e t s e i e n d o m e r f o r s i k r e t i H a m m e r s b o r g F o r s i k r i n g A S m e d p o l i s e n um m e r F o r s i k r i n g e n d e k k e r b y g n i n g e n e, f e l l e s a r e a l o g b o l i g e r m e d ve g g f a s t u t s t y r. D e n d e k k e r o g s å b y g n i n g s m es s i ge t i l l e g g i n n r et n i n g e r o g f o r b e d r i n g e r i l e i l i g h e t e n b e k o s t e t a v a n d e l s e i e r. O p p s t å r d et s k a d e i l e i l i g h e t e n, s ør g f o r å b e g r e n s e s k a d e om f a n g e t m es t m ul i g o g p r ø v å k a r t l e g g e å r s ak e n t i l s k a d en. E r f l e r e l e i l i g h e t e r b e r ø r t, n o t e r h v o r d a n b e r ø r t e a n d e l s e i e r e k a n k o n t a k t es o g o p p l y s om d e t t e n å r s k a d e n m e l d es t i l f o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S p å t e l e f o n , f a k s e l l e r e-p o s t f o r s i k r i n o b os. n o F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n m e l d e r s k ad e n t i l f o r s i k r i n gs s e l s k a p e t, b es t i l l e r om ø ns k e l i g h å n d v e r k e r f o r r e p a r a s j o n o g s ø r g e r f o r a t k os t n a d e r k n y t t e t t i l s k a d en b l i r r e f u n d e r t e l l e r b e t a l t a v f o r s i k r i n g s s e l s k a p et. V e d s k a d e r s o m d e k k e s a v b o r e t t s l a g e t s b y g n i n g s f o r s i k r i n g k r e v e r f o r s i k r i n g s - s e l s k a p e t e n e g e n a n d e l p å k r , -. S e l v om b o r e t t s l a g et s f o rs i k r i ng b r u k e s, v i l a n d e l s e i e r b e l as t es h e l e e g e n a n d e l e n d e r s om f o r h o l d e t l i g g e r i n n e nf o r a n d e l s e i e r n es a n s v a r.

13 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g I N N B O F O R S I K R I N G D e n e n k e l t e a n d e l s e i e r m å h a e g en h j em f o rs i k r i n g s om d e k k e r i n n b o o g l øs ø r e ( d et v i l s i ut s t y r / i n n r e d n i n g s om d e t e r n a t u r l i g å t a m e d s e g n å r e n f l y t t e r ). D e t v i l væ r e g u n s t i g å k o n t ak t e O B OS F o r s i k r i n g f o r å f å t i l b u d p å i n n b o f o rs i k r i n g. D e n n e f o r s i k r i n g e n h a r l a v p r i s o g t i l p a s s e d e v i l k å r. OB OS F o rs i k r i n g h a r og s å g o d e t i l b u d p å ø v r i g e f o r s i k r i n gs p r o d u k t e r d e n e nk e l t e a n d e l s e i e r k a n h a b e h o v f o r. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I f ø l g e f o r s k r i f t o m b r a n n f o r e b y g g e n d e t i l t a k o g b r a n n t i l s y n s k a l a l l e bo l i g e r h a m i ns t é n g o d k j e n t r ø y k v a r s l e r, s am t m a nu e l t s l o k k i n gs u t s t y r s om i E n gs l e t t a i n n e b æ r e r b r a n n s l a n g e m o n t e rt i k j øk k e n b e nk. D e t e r b o r e t t s l a g et s a n s v a r å an s k af f e o g m o nt e r e u t s t y r e t, m e n s d e t e r a n de l s e i e r s a n s v a r å k o nt r o l l e r e a t u t s t y r e t e r i o r d e n. D e r s om ut s t y r e t e r d ef e k t, m e l d es d e t t e s k r i f t l i g t i l d r i f t s k o n t o r e t. N y t t b a t t e r i t i l r ø k v a r s e l ut l e v e r e s h v e r e nk e l t l e i l i g h e t å r l i g, s i s t i d e s em b e r H M S - I N TE R N K O N TR O L L F o r s k r i f t o m s y s t e m a t i s k h e l s e -, m i l j ø - o g s i k k e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e r ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f as t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s em b e r m e d v i r k n i n g f r a 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l at d e n e nk e l t e v i r k s om h et s k a l s ys t em at i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t e m m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. V i k t i g e l o v e r i h e n h o l d t i l d e t t e e r : L o v o m e l e k t r i s k e a n l e g g o g e l e k t r i s k u t s t y r L o v o m b r a n n - o g e k s p l o s j o n s v e r n L o v o m f o r u r e n s n i n g L o v o m a r b e i d s m i l j ø I n t e r n k o n t r o l l i n n e b æ r e r a t b o r e t t s l a g e t e r p å l a g t å p l a n l e g g e, o r g a n i s e r e, ut f ø r e, v e d l i k e h o l d e o g d o k u m e n t e r e a l t s o m h a r m e d h e l s e -, m i l j ø - o g s i k k er h e t å g j ø r e i b o r e t t s l a g et s r e g i. I nt e r n k o n t r o l l s ys t em et b es k r i v e r h v o r d a n d e t t e a rb e i d e t s k a l d r i v e s. S t y r e t i v a r e t a r i n t e r n k o n t r o l l e n m e d h e n s y n t i l b l a n t a n n e t b r a n n v e r n, f e l l es e l ek t r i s k a n l e g g o g l e k e p l as s u t s t y r. H a r b o re t t s l a g e t a n s a t t e m å d et o gs å o p p f y l l e k r a v e n e i a r b e i d s m i l j ø l o v e n i f o r h o l d t i l v e r n a v a r b e i d s t ak e r n e s h e l s e o g s i k k er h e t. D e t e r s a t t o p p r ø m n i n g s p l a n i a l l e o p p g a n g e r o g b e b o e r n e e r f o r p l i k t et t i l å g j ø re s e g k j e nt m e d d e n n e. B e b o e r n e / a n d e l s e i e r n e h a r p l i k t t i l å f o r et a e g e n k o nt r o l l p å d e t el e k t r i s k e a n l e g g e t i l e i l i g h e t e n e. S e e g e t s k j em a f o r d et t e b r uk b ak e r s t i h e f t e t. D e a n s a t t e e r t i l m e l d t b e d r i f t s h e l s e t j e n e s t e n s om et l e d d i b o r et t s l a g e t s H M S -a r b e i d. D e t g j e n n om f ø r e s r e g e l m es s i g h e l s e k o nt r o l l o g a r b e i d s m i l j ø o p pf ø l g i n g. B o r e t t s l a g e t s i n t e r n k o nt r o l l p e rm op p b e v a r e s p å d r i f t s k o n t o r e t.

14 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g E N E R G I R E G N S K A P F o r m å l e t m e d e t e n e r g i r e g n s k a p e r å g i s t y r e t e n o v e r s i k t o v e r b o r e t t s l a g e t s e n e r g i f o r b r u k, f o r d e l t p å r om o p p v a r m i n g, b e r e d n i n g a v v a rm t t a p p e v a n n, b e l y s n i n g, g å r d s l y s, f e l l e s v a s k e r i, e t c. E n e r g i r e g n s k a p et g i r b o r e t t s l a g e t e n m u l i g h e t t i l å f øl g e f o r b r u k s ut v i k l i n g e n o v e r t i d, n o e s o m g j ø r d e t m u l i g å s a m m e n l i g n e f o r b r u k e t i b o r e t t s l a g e t m e d t i l s v a r e n d e b o l i g s e l s k a p e r. D e t t e g i r s t y r e t e t g o d t b e s l ut n i n gs g r u n n l a g v e d v u r d e r i n g a v t i l t a k s om k a n f ø r e t i l ø k o n om i s k e b es p a r e l s e r p å s i k t. F r a o g m e d b l i r d et o b l i ga t o r i s k m e d e n e n e r g i a t t es t f o r a l l e b o l i g e r s om s k a l s e l g e s e l l e r l e i e s u t. N o r g e s V a s s d r a g s - o g e n e r g i d i r e k t o r a t ( N V E ) h ar a n s v a r e t f o r i m p l em e nt e r i n g e n a v o r d n i n g e n. P å w w w. e n e r g i m e r k i n g. n o k a n a n de l s e i e r e n u t a r b e i d e e n e n e r g i a t t es t f o r s i n bo l i g. OB OS v i l i l ø p e t a v t a i nn o p p l y s n i n g e r i e n e r g i r e g n s k a p e t s o m v i l væ r e t i l h j e l p v e d u t a r b e i d e l s e a v e n e r g i m e r k e t. H v a e r e t e n e r g i r e g n s k a p : E t e n e r g i r e g n s k a p m i n n e r m y e om e t t r a d i s j o n e l t ø k o n om i s k r e g n s k ap f o r et b o l i g s e l s k a p, m e n m a n d o k um e n t e r e r e n e r g i f o r b r u k i kw h i s t e d et f or ø k o n om i s k f o r b r u k i k r. H v o r d a n b r u k e s e t e n e r g i r e g n s k a p : E n e r g i r e g n s k a p et g i r v e r d i f ul l i nf o rm as j o n om h v a s om b e n y t t es a v en e r g i, o g h v a e n e r g i e n b r u k e s t i l. V e d å s am m en l i g n e e g e t f o r b r u k m e d f o r b r u k e t i a n d r e b o l i g s e l s k a p f å r m a n v e r d i f u l l i n f o r m a s j o n o m h v o r v i d t f o r b r u k e t e r r i m e l i g, e l l e r om d e t b ø r i v e r k s et t es t i l t a k f o r å r e d u s e re f o r b r u k e t. E n e r g i f o r b r u k i : G j e n n om s n i t t s f o r b r uk i E n gs l e t t t a b r l : kw h / m ² H v a b r u k e s e n e r g i e n t i l : F j e r n v a r m e t i l o p p v a r m i n g : 8 3 kw h / m ² S t r øm t i l g å r ds a n l e g g : 5 k W h / m ² S t r øm t i l h us h o l d n i n g o g v a rm t v a nn : 9 4 k W h / m ² F o r b r u k s u t v i k l i n g : E n g s l et t a b o r e t t s l a g h a r h at t e n e r g i r e g n s k a p i 9 å r. F o r b r u k e t a v v a r m e e r g r a d v i s r e d u s e r t i l ø p e t a v d i s s e å r e n e m ed u n n t a k a v d a d et v a r e n l i t en ø k n i n g. I e n e r g i r e g n s k a p e t e r d e t k o r r i g e r t f o r a t ut e t em p e r a t u r e n v a r i e r e r f r a å r t i l å r, s l i k at d i s s e t a l l e n e e r d i r ek t e s am m e n l i gn b a r e. A l l e t a l l e r r ef e r e r t t i l et n o rm al t k a l dt å r ( s t a t i s t i s k n o rm a l å r ). N e d g a n g e n i v a r m ef o r b r u k e t f r a t i l k a n h a f l e r e å r s ak e r : - v a r m e a n l e g g e t i E n g s l et t a v a r i l øp e t a v f e r d i g i n n r e g u l e r t o g de t v a r i n s t a l l e r t t e r m o s t a t i s k e r a d i a t o r v e n t i l e r i l e i l i g h e t e n e - d e t s e n t r a l e v a rm e a n l e g g e t s t y r e s m e r ak t i v t e n n t i d l i g e r e. - i f o r b i n d e l s e m e d v å t r om s r eh a b i l i t e r i n g e n e r v a rm e r ø r på bad fjernet i l e i l i g h e t e n e o g e rs t at t et m e d e l ek t r i s k e v a rm e k a b l e r i b a d e r om s g u l v e n e.

15 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g F o r b r u k e t a v s t r ø m i b o r e t t s l a g e t h a r ø k t j e v n t f r a F o r b r u k e t i e r nesten uendret i forhold til Dette har trolig sammenheng m ed at rehabilit e r i n g e n a v v å t r o m m e n e e r f e r d i g i l e i l i g h et e n e o g d e e l ek t r i s k e v a rm e k a b l e ne i b a d e r o m s g u l v e n e e r t at t i b r uk. S am m e n l i k n et m e d b o l i gs e l s k a p e r s om h a r t i l s v a r e n d e b y g n i n g s m as s e e r e n e r g i f o r b r u k e t t i l o p p v a r m i n g l a v t, m e n s s t r ø m f o r b r u k t i l v a r m t v a n n, h u s h o l d n i n g o g g å r d s a n l e g g e r n o rm a l t. D e s am m e n l i k n b a r e b o l i gs e l s k a p e n e h a r et g j e n n o m s n i t t s f o r b r u k p å kw h/ m ². R E H AB I L I TE R I N G O G S TØ R R E V E D LI K E H O L D År s t a l l T i l t a k F u l l f ø rt o p p us s i n g a v o p p g a n g e r. U t s k i f t i n g a v p os t k as s e r i 22 oppganger. Utvidels e a v l ek e p l a s s i A k e r l i a o g u t s k i f t i n g a v l e k e u t s t y r. U t s k i f t i n g a v d e f e k t e t a k n e d l ø p. R e h a b i l i t e r i n g a v d r e n e r i n g i K a l b ak k v e i e n 1 A o g 1 B. I n n g l a s s i n g b a l k o n g e r : l i m t om g l as s s om h a r l øs n e t f r a b es l a g e n e. Siden 2004 er glass på 152 balkonger omli m t O p p u s s i n g o p p g a n g e r p å b e g y n t, 20 o p p g a n g e r f u l l f ø r t. A l l e y t t e r d ø r er r e n s e t o g b e i s et. E t a b l e r i n g a v 1 7 n y e k j e l l e r b o d e r i f e l l es a r e a l. A k e r l i a 3 3 s e nk i n g a v k a n t s t ei n m ot s t i k k v e i. G j e nm u r i n g a v grunnm ursluker og fjerning av trilleveie r / t i l b a k e s t i l l i n g. P l e n o m r å d e m e l l o m l e k e p l a s s o g K a l b a k k s t u b b e n : e t a b l e r t 3 d r e n e r i n g s l e d n i n g e r k o b l e t o p p m ot s e p a r a t k um f o r b un d e t m e d e k s i s t e r e n d e k um. K o n t r o l l e r t t ak o g r e n s e t t ak r e n n e r, u t b e d r i n g a v n e d l ø p. S k i f t e t u t g j e r d e u t e n f o r N e d r e K a l b a k k v e i 6-8 o g b a k s i d e K a l b a k k - v e i e n 1 A F e r d i g s t i l t v å t r om s r e h a b i l i t e r i n g i re s t e r e n d e l ei l i g h e t e r. D e t t e i n n e b æ r e r k om p l e t t ut s k i f t n i n g a v s l u k o g a l l e r ø r f o r v a n n i n n l e g g o g a v l ø p s r ø r f r a k j e l l e r t i l ø v e r s t e b e b o d d e e t a s j e. V a r m t v a n n s b e r e d e r e b y t t e t o g b r a n n s l a n g e m o n t e r t i a l l e l e i l i g h e t e r. U t s k i f t n i n g a v r a d i a t o r v e n t i l e r o g i n n r e g u l e r i n g av v a r m e a n l e g g. S t o p p e k r a n m o n t er t i n n e n f o r e g e n l uk e i b a d e t a k. Ut s k i f t n i n g a v r ø y k v a r s e l i a l l e l e i l i g h e t er. Innføring av Kom plett som innebærer digit a l d ek o d e r, m o d em o g u t v i d e t p r o g r a m t i l b u d t i l a l l e l e i l i g h e t e r. E t a b l e r i n g a v s t o l p e b e l y s n i n g i N e d re K a l b a k k v e i s am t f r a C h r f. H e l l um s v e i 1 1 f o r b i l e k e p l as s i A k e r l i a o g m ot C h r f. H e l l um s v e i V å t r om s r e h a b i l i t e r i n g - f e r d i gs t i l t 23 0 l e i l i g h e t e r. F l yt t i n g a v d r i f t s k o n t o r i K a l b a k k s t u b b e n 1 1 o g o p p u s s i n g a v d e t n y e l ok a l e t. V e r k s t e d C h r f. H e l l um s v e i 8 : Ut v i d e t t i l å i nk l u d e r e h e l e b om b e r om m et. E t a b l er t v e r k s t e d i k j e l l e r K a l b ak k v e i e n 3 C D ø r p u m p e r h o v e d i n n g a n g s d ø r e r s k i f t e t. V å t r om s r e h a b i l i t e r i n g - f e r d i g s t i l t l e i l i g h e t e r. U t v e n d i g e s y k k e l r om - o p p us s i n g d ø r e r B y t t et u t a l l e p a p i r k u r v e r. T r a p p e n e s e r i o p p g a n g e r, u t b e d r e t s å r. P a r k e r i n g s pl a s s e r m e rk e t o p p p å n y. H o v e d t a v l e r, e t a b l e rt s t i k k o n t ak t e r o g i s o l e r i n g a v g u l v. P u s s e t o p p g a r a s j e / o g v e r k s t e d. H o v e d i n n g a n g s d ø r e r : D ø r p um p e r f l y t t et t i l i n n s i d e d ø r F o r n y e t b r a n n s i k r i n g s u t s t y r i l ei l i gh e t e n e, d v s. n y t t r ø yk v a r s e l o g b r a n n s l o k k i n g s a p p a r a t. Ut e a n l e g g e t : O p p r y d d i n g / f e l l i n g o g n y p l a n t n i n g a v t r æ r. L e k e p l as s e r : O p p r u s t n i n g a v p l a s s e n e, f o r n y e l s e a v

16 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g l e k e a p p a r a t e r. Ut s k i f t n i n g a v g j e r de t i K a l b ak k v e i e n 5 C m o t s k o l e/ i d r e t t s f e l t M o d e r n i s e r i n g a v e l e k t r i s k a n l e g g i a l l e l e i l i g h e t e r, k j e l l e r o g b e l y s n i ng a v o p p g a n g e r. U t s k i f t n i n g a v g j e r d e t m o t i d r e t t s f e l t e t f r a N e d r e K a l b a k k v e i 1 0 t i l C h r f. H e l l um s v e i N y e b e s l a g p å b a l k o n g e n e - v a n na v v i s n i n g r u n d t n e d e r s t e g l as s r e k k e. P å b e g y n t m o d e r n i s e r i n g a v e l ek t r i s k a n l e g g i a l l e l e i l i g h e t e r s am t k j el l e r o g b e l y s n i n g o p p g a n g e r. O p p g a n g e r, s k i f t et p l as t l i s t e r p å h å n d l ø p e r e. M o d e r n i s e r i n g a v T V -a n l e g g e t t i l br e d b å n d s s t a n d a r d R e h a b i l i t e r i n g a v t o r g u t e n f o r f o r r et n i n g s d e l e n a v K a l b ak k e n F y r h u s. A r b e i d e t e r ut f ø r t s am t i d i g m e d d re n e r i n g a v g r u n n m u r o g e t a b l e r i n g a v n y s t ø t t em u r. E t a b l e r i n g a v u t e g r i l l p å l ek e p l a s s i A k e r l i a O p p u s s i n g a v d r i f t s k o n t o r et. I n nk j ø p a v n y e k o nt o rm ø b l e r o g P C. I n n k j ø p a v n y e l ek e a p p a r a t e r t i l l ek e p l a s s e n e i A k e r l i a o g K a l b a k k v e i e n. Om l e g g i n g a v r e n o v a s j o ns r u t i n e r - s t e n g i n g a v s j a k t e r i o p p g a n g e n e o g e t a b l e r i n g a v u t v e n d i g e a v f a l l s h us Ny e g j e r d e r s om a v g r e n s n i n g m ot v e i e r o g g a n g a r e a l e r. N y e p a p i r k ur v e r o g s ø p p e l d u nk e r R e h a b i l i t e r i n g a v u t e a n l e g g et - m on t e r i n g a v k a nt s t e i n, n y a s f a l t e r i n g, o p p m e rk i n g a v p a rk e r i n g s p l as s e r. E t a b l e r i n g a v m ot o r v a r m e r e. N y p l a n t n i n g o g o p p r u s t ni n g a v u t ep l a s s e r i h h t. m y n d i g h et e n e s f o r s k ri f t e r. P e rm a n e n t f o t f o r j u l e t ræ r. S e p a r at e h e l l e l a gt e s i t t e p l a s s e r t i l k n y t t et o p p g a n g e n e / b l o k k e n e. N y e t ø r k es t a t i v e r / b a n k es t a t i v e r U t s k i f t n i n g a v e nt r e d ø r e r, 3 4 s t k I n n g l a s s i n g a v b a l k o n g e r, d e t b l e b e n y t t e t C o v e r -i n n g l a s s i n g. B l ok k 3 1, 3 2, 3 2 B, 4 2, 4 0, 3 8, 3 7 o g 3 4 b l e f e r d i g s t i l t i Ø v r i g e b l ok k e r e r f e r d i g s t i l t i U t e n d ø r s p os t k as s e a n l e g g e r s t at t e t m e d n y e s om e r m o n t e rt i n n e i o p p g a n g T o t a l r e h a b i l i t e r i n g. O m f a t t e r s am t l i g e b l o k k e r. E t a b l e r i n g a v n y g r u n n m u r i L e c a s om e r s l em m et, i s o l as j o n av g r u n n m u r m o t 1. et g., i s o l a s j o n og k l e d n i n g a v f a s a d e r / g a v l e r, m o nt e r i n g a v n y e b a l k o n g e r, v e g g f e l t i b a l k o n g e r i s o l e r t, p a n e l t o g b e i s e t, s t u e r s o m i k k e t i d l i g e r e h a d d e v en t i l h a r n å f å t t d et t e. E t t s o v e r om i h ve r l e i l i g h e t i b l ok k 4 4 e r u t s t y r t m ed l y d v e n t i l, d e t s am m e e r t i l f el l e f o r b a r n e r o m m e n e i b l ok k 4 6. I s ol a s j o n a v l o f t s g u l v. L a gt om t a k, n y p a p p / s l øy f e r / l e k t e r / t ak s t e i n. F o r b l o k k 3 1, 32 o g 3 2 B e r d e t b e n y t t e t d o b b e l t -f a l s e d e, l ak k e rt e s t å l p l at e r. N y e t a k r e n ne r o g n e d l ø p, n y e a v l ø p t i l o v e r v a n n. P i p e r, o m m u r i n g o g r e p a r a s j o n. N y e t a k - o g s o i l h at t e r, n y e b e s l a g. N y e i n n g a n g s p a r t i e r. N y u t e n d ø r s b e l y s n i ng. R e p a r e r t u t v e n d i g e t r a p p e r, e rs t at t e t ø d e l a gt e h e l l e r. V V S, ut v e n d i g e s t i k k o n t ak t e r ( ut t r e k k ) r e h a b i l i t e r t t i l k om m u n a l t i l k n y t n i n g. Gj e l d e r a l l e b l o k k e r u n n t a t t b l ok k 4 0 s om v a r ut f ø rt i N y e ut v e n d i g e s t o p p ek r a n e r p å v a n n i n n l e g g m / t e l e s k o p v a r e r ø r K j e l l e r - o p p u s s i n g a v f e l l e s r o m. S p a r k l e t o g m a l t v e g g e r, t ak, v i n d u s r am m e r, d ø r e r, g u l v o g r ø r L e k e p l a s s K a l b ak k v e i e n - p l a s s e n o p p r u s t e t, n y e l ek e a p p a r a t e r m o nt e r t, s a n d a v g r e n s n i n g s at t o p p P a r k e r i n g s pl a s s e r ; al l e p l as s e r m er k e t o p p p å n y. S t o p p e k r a n e r k a l d t v a n n b y t t e t t i l n y e, t i l g j e n g e l i g e s t o p p e k r a n e r f o r h v e r t o p p l e g g t i l l e i l i g h e t e n e. S t e n g e k r a n e r t i l h a g ev a n n s k i f t et.

17 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g N y e b r a n n f o r s k r i f t e r - i n n k j ø p a v rø y k v a r s l e r e o g b r a n n s l u k k i n g s a p p a r a t e r t i l a l l e l e i l i g h e t e r o g u t l e i e l o k al e r U t e a n l e g g e t, r e h a b i l i t e r i n g / k a n t s t i k k i n g, g j ø d s l i n g o g u g r as b e k j em pe l s e. B a r k l e g g i n g o g n y p l a n t i n g. Om l e gg a v p l e n i f o r h a g e r u t e nf o r b l ok k 4 6, 4 7, 4 8, s am t g a v l a r e a l v e d b l o k k 4 6. A s f a l t e r i n g. O p p a r b e i d e t s i t t e p l as s v e d b l o k k 2 4. Gj e r d e r o g t ø r k e b å s e r i s t a n d s at t. L ek e p l as s e r o p p us s e t, n y e l e k e a p p a r a t e r m o nt e r t o g n y s a n d i k a s s e n e. N y e p a p i r k u r v e r o g s ø p p e l k a s s e r s a t t ut / m o nt e r t. U t s k i f t n i n g a v e n t r e d ø r e r s t k O p p g a n g e r - r e p a r a s j o n a v v e g g f l a t e r o g t r a p p e r, m a l i n g. O p p us s i ng a v p o s t k a s s e r, o g s å u t v e n d i g e. N y e o p p s l a g s t a v l e r m o nt e r t i a l l e o p p g a n g e r R e n o v a s j o n, om l e g g i n g a v s y s t em. D em o nt e r i n g a v g am m e l t u t s t y r i s ø p p e l r om m e n e, i n s t a l l as j o n a v au t om a t i s k e s e k k ek a r u s e l l e r. U t s k i f t n i n g a v u t v e n d i g e s ø p p e l r o m s d ø r e r t i l T o t e n -d ø r e r i t e a k. I n s t a l l as j o n a v vanntilførsel og sluk i k j e l l e rs j a k t e r s am t e l. k r a f t i a l l e r om. O p p u s s i ng a v r o m m e n e. I ns t a l l as j o n a v t r a n s p o r t l u k e r i g r u n nm u r m e d t i l h ø r e n d e t r a n s p o r t b å n d i k j e l l e r. O p p a r b e i d e l s e a v t r i l l e v e i e r (k j e l l e rs j a k t e r ) o g i n n k j ø p a v c o n t a i n e r e m e d g a f f e l v o g n. O p p f ø r i n g a v v i n t e r i s o l e r t d r i f t s g a r a s j e i K a l b a k k s t u b b e n U t s k i f t n i n g a v e nt r e d ø r e r s t k. U t s k i f t n i n g s t i g e l e d n i n g e r / g å r d s l ys i a l l e b l o k k e r. N y i n nm at i a l l e a p p a r a t t a v l e r o g l ei l i g h e t e n e. U t s k i f t n i n g / m o n t e r i n g a v al l e h o v ed t a v l e r. N y e a rm a t u r e r i s ø p p e l r om. Y t t e r d ø r e r u t s k i f t e t t i l T o t e n -d ø r e r i t e a k. N y t t l å s s y s t em. D e t t e om f at t e r o g s å s ø p p e l r om s d ø r e r i b l o k k 3 1, 3 2, 3 2 B. P o r t t el e f o n, i ns t a l l as j o n og o m t r e k k i a l l e o p p g a n g e r. C h r f. H el l um s v e i 1 5 o g A k e r l i a 3 3 h a d d e i n s t a l l e r t t i d l i g e r e. D e t e r b e n y t t et S i e d l e s y s t em B om b e r om s s l u k e r r e p a r e r t o g s m u r t. N y e h å n d t ak p ås a t t. D r i f t s k o n t o r o p p r e t t e t i K a l b a k k s t u b b e n 1 1 ( f y r h u s b y g n i n g e n ) K j ø p a v f es t e t om t. Ut s k i f t i n g a v e nt r e d ø r e r s t k. O p p us s i n g a v f a s a d e r s o m e r b e l a g t m e d s t r i e o g m a l t, b a l k o n g e r o g g r u n n m u r e r m u r r e p a r e r t o g m a l t. V i n d us r am m e r b e i s e t Installasjon av kabel-t v a n l e g g t i l s a m t l i g e l e i l i g h et e r. Ut s k i f t n i n g a v v i n d u e r o g v e r a n d a d ø r e r, g j e l d e r a l l e l e i l i g h et e r s am t o p p g a n g s v i n d ue r, 3-l a g s g l a s s i l e i l i g h e t e r o g 2 -l a g s g l a s s i o p p g a n g e r. D e t e r b e h o l d t 6 s t k. S t r øm m e n h e v e / s k y v e d ø r e r i h h v. b l o k k 4 0 o g b l o k k 3 1/ 3 2 / 3 2B I s o l as j o n / k l e d n i n g a v ø v r i g e g a v l e r i b l ok k 2 4, 2 7, 3 4, 3 7, 3 8, 4 0, 4 2, 4 3, 44, 4 6, 4 7, G a v l v e g g e r : I s o l a s j o n / k l e d n i n g a v h e l g a v l e r i b l o k k 2 5, 2 7, 2 8, 4 0, 4 2 o g 3 4 ( m o t f y r h u s ) S T Y R E T S A R B E I D D e t h a r v æ rt a v v i k l et 1 0 s t y r em ø t er i l ø p et a v å r e t h v o r 9 2 s a k e r h a r b l i t t b e h a n d l e t. D e t h a r i t i l l e g g v æ rt h o l dt r e g e l m es s i g e d r i f t s m øt e r m e d d e a ns a t t e. Oppussing oppganger A r b e i d e t b l e f u l l f ø r t i m a i o g k o s t na d e r f o r b u n d e t m e d t i l t ak e t f r em k om m e r i n o t e n f o r d r i f t o g v e d l i k e h o l d. D e t h e n s t i l l es t i l b e b o e r n e å u t v i s e v a r s om h et n år t i n g s k a l t r a n s p o r t e r e s g j e n n om o p p g a n g e n s l i k a t v i u n n g å r s t y g g e m e rk e r p å v e g g e r o g a v s k a l l i n g i t ak.

18 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g N y e o g s t ø r r e t i ds r i k t i g e p o s t k as s er e r m o n t e rt i d e o p p g a n g e n e s om h a d d e g r ø n n e p o s t k a s s e r f r a 5 0 -å r e n e. U t o m h u s o m r å d e t D e t o p p s t o l ek k a s j e p å v a n n i n n l e gg e t t i l A k e r l i a 3 7 h v o r v a n n e t t r a k k u t i p l e n om r å d e t. U t b e d r e t a v S t e i n b a k k e n E n t r e p r e n ø r. S a m a r b e i d e t m e d D i n H a g e om v e d l i k e h o l d a v p l e n e r / b e p l a n t i n g v i d e r e f ø r es i R e h a b i l i t e rt d r e n e r i n g u t e nf o r K a l b a k k v e i e n 1 A o g 1 B h v o r t a k v a n n n å f ø r es i r ø r v i a n y k um u t e nf o r 1 B o g v i d e r e m o t k um i p l e n o m r å d e t. D e t f o r v e n t e s a t f u k t p r o b l e m e n e i d i s s e t o o p p g a n g e n e v i l b l i v e s e n t l i g b e d r e t s om a v f ø l g e a v t i l t a k et. I n n t r e n g i n g a v v a n n i k j el l e r k a n væ r e e t t e g n p å a t d r e n e r i n g e n i k k e l e n g e r f u n g e r e r. U t v i k l i n g e n f ø l g es nø y e o g r e h a b i l i t e r i n g v i l b l i g j e n n om f ø r t e t t e r h v e r t s om b e h o v e t m el d e r s e g. D e t o b s e r v e r e s a t e nk e l t e b r u k e r ut e a n l e g g e t s om a s k e b e g e r. S i g a r e t t s n e i p e r k as t e s u t e n f o r y t t e r d ø r o g d a g j e r n e i t r e r a m m e n s om l i g g e r u n d e r n e d l ø p en e. D e t t e g j e l d e r o g s å u n d e r e n k el t e v i n d u e r h v o r d e t t r o l i g r ø y k es ut a v v i n d u e t o g s n e i p e n k as t es n e d e t t e r p å. V i s a ns v a r, k a s t s ø pl a d e r d e n h ø r e r h j em m e! V å t r o m s r eh a b i l i t e r i n g 3. g a r a n t i å r K o n t r a k t e n m e d M u l t i b y g g i n n e bæ r e r 5 å r s g a r a n t i p å d e u t f ø r t e a r b e i d e r. I e r d et 3 å r s i d e n f e r d i gs t i l l e l s e. E v e n t u e l l e f e i l / p r o b l em e r s om o p p s t å r o g s o m k a n r e l a t e r es t i l M u l t i b y g g s a r b e i d e r m e l d e s t i l dr i f t s k o nt o r e t s å s n a r t d e o p p d a g e s. F o r h o l d s om i k k e k a n v e n t e r e k l a m e r e s u m i d d e l b a r t, e l l e r s s a m l e s d e t t e o p p o g r a p p o r t e r e s e n g a n g å r l i g r u n d t 1 5. j u n i. B e b o e r n e b e s v æ r e s p e s i e l t o p p m e r k s o m p å k r a n e r / k l o s e t t e r s o m b e g y n n e r å r e n n e, h v i l k e t i n n e b æ r e r at k r a n e n i k k e ho l d e r t e t t n å r d e n s t e n g e s. D e t t e k a n f o r å r s ak e k o n d e n s i r ø rs y s t em e t s om g å r i h i m l i n g e n p å b a d et, n o e s om i g j e n k a n r e s u l t e r e i f u k t s k a d e r. S ø r g f o r å u t b e d r e a l l e f e i l / m a n g l e r ut e n o p p h o l d f o r å u n n g å f ø l g es k a d e r. En g s l e t t a 5 0 å r J u b i l e e t b l e m a r k e r t 7. n o v e m b e r i s a m a r b e i d m e d A k e r l i b o r e t t s l a g s o m b l e k o n s t i t u e r t b a r e e n uk e et t e r E n gs l e t t a. D e t b l e e t m e g et v e l l yk k et a r ra n g e m e nt o g s æ r l i g i nt e r e s s a n t v a r d et å f ø l g e d e n p o s i t i v e o g om f a t t e n d e om t a l en a v b o r e t t s l a g e t i A k e rs A v i s / G r o r u d d a l e n. D e t b l e a r r a n g e r t v a n d r i n g g j e n n o m b o r e t t s l a g e n e f o r b a r n a s o m s a m m e n m e d N o r d t v e t S k o l e s M u s i k k o r p s e n d t e o p p p å G r o r u d S a m f u n n s h u s h v o r d e t v a r u n d e r h o l d n i n g a v K l o v n e n K n u t, p r e m i e r i n g a v t e g n e k o n k u r r a n s e o g s e r v e r i n g. P å k v e l d e n b l e d et a r r a n g e r t j u b i l eu m s m i d d a g h v o r n æ r b e b o e r e o g i n v i t e r t e d e l t o k. D e t v a r i n n s l a g f r a S k o g v e s e n e t, R i k k e L i e o g A r n e G a r v a n g. V i t a k k e r a l l e s om b i d r o t i l at d a g e n o g k v e l d e n b l e e k s t r a h y g g e l i g o g m i n n e r i k! V e l f e r d s t i l t a k D a g s t u r f o r p e n s j o n i s t e r D e t t e a r r a n g em e n t et h a r væ r t gj e n n o m f ø r t i m a n g e å r. D e s e n e r e å r en e h a r a n t a l l d e l t a k e r e s u n k et o g å r e t s t u r i j u n i b l e d e r f o r a v l y s t p g a f o r f å p åm e l dt e. I m i d l e r t i d bl e

19 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g d e t a r r a n g e r t n y t u r i a u g u s t, d e n n e g a n g i s a m a r b e i d m e d A k e r l i b o re t t s l a g. T u r e n g i k k t i l J e l ø y a o g b l e g j e n n om f ø rt t i l t r os s f o r l i t e n d e l t ak e l s e. J u l e t r e t e n n i n g D e t b l e f a k k e l t o g o g t e n n i n g a v j ul e t r æ r o gs å d et t e å r et p å f ø rs t e s øn d a g i a d v e n t. Mange bidro til stemningen og fikk en god julefølelse når Nordtvet Skole s M u s i k k k o r ps s p i l t e d e g am l e j u l es a n g e n e s am t i d i g s om j u l et r æ r n e gl ø d e t i m ø rk e t. S o l bæ r t o d d y o g p e p p e r k a k e r s m ak t e g o d t s om a v s l u t n i n g p å a r r a n g em e n t et. J u l e t r e f es t V i h o l d e r p å t r a d i s j o n e n e s e l v o m b a r n a i d a g h a r m a n g e t i l b u d o g s i k k e r t k a n j u l e f e s t e f l e r e s t e d e r. V i g å r s am m e n m e d n a b o b o r e t t s l ag e n e o g t i l s am m e n 7 2 b a r n h a d de d e t m o r s om t d i s s e s ø n d a g s t i m e n e. D e n n e g a n g h a d d e B j ø l s e n -n i s s e n e a n s v a r e t f o r u n d e r h o l d n i n g o g a r r a n g e m e n t. P ø l s e r o g b r u s o g g o d t, m e n h ø y d e p u n k t e t v a r p o s e n f r a n i s s e n o g s å i å r! S k a d e d y r b e k j e m p e l s e V i h a r et g o dt s am a r b e i d m e d A l f a S k a d e d y r k o n t r o l l s om g j e n n om f ø re r r e g e l m es s i g e k o n t r o l l e r p å e i e n d om m e n. V i m å o g s å d e n n e g a n g m i n n e om f ø l g en d e : - D e t e r i k k e t i l l at t å m at e d y r p å e i e n d o m m e n. L e g g i k k e m at p å b ak k e n, v i n d u s b r e t t e n e e l l e r b a l k o n g e n e. M a t t i l t r e k k e r a l l e s ul t n e d y r, i k k e ba r e f u g l e r. - M a t s om p l as s e r e s i l of t -/ k j e l l e r b o d e r m å o p p b e v a r e s i m e t a l l b o k s e r. D e t t e g j e l d e r o gs å s p i s e l i g j u l e p y n t! - U n n g å å s e n d e m at m e d b a r n a ut. - L e g g i k k e a v f a l l p å b a k k e n, b r u k p a p i r k u r v e n e. - S e t t i k k e a v f a l l s p os e n p å b ak k e n, s ø r g f o r a t d e n n e k om m e r i s ø p pe l h u s e t! Å t e b o k s e n e p l a s s e r t u t o m h u s i n n e h o l d e r p r e p a r a t e t B r o m a d i o l o n e s o m e r s t ø p t i n n i v o k s b l o k k. D e t e r s v e l g i n g a v p r e p a r a t e t s o m r e p r e s e n t e r e r s t ø r s t f a r e. V e d m i s t a n k e om f o r g i f t n i n g, k o n t ak t G i f t i n f o rm a s j o n e n t l f Meld fra til driftskontoret dersom du observerer skadedyr på eiendommen. Vi h e n s t i l l e r v i d e r e t i l v å r e b e b o e r e å u n n g å m a t i n g a v f u g l e r p å i d r e t t s f e l t e t. D e t t e t i l t r ek k e r s t o r e m e n g d e r f u g l e r s om s p r e r m a t e n, s k a p e r s t ø y, f o rs øp l e r f a s a d e r o g e r s v æ r t s j e n e r e n d e f o r d e s om b o r næ rm es t f e l t e t. D e t e r v i d e r e y t t e r s t v i k t i g a t e v e n t u e l l e t i l f e l l e r a v s k a d e d y r i n n e i l e i l i g h e t e n e b l i r r a p p o r t e r t t i l d r i f t s k o n t o r e t d e r s o m d e t t e o p p d a g e s! Å e t a b l e r e t i l t a k r a s k t e r h e l t a v g j ø r e n d e f o r å l yk k es m e d å u t r y d d e s k a d e d y r e n e. Av f a l l - r u t i n e r V i h a r et k o n t i n u e r l i g f ok us p å g o de r u t i n e r i f o r b i n d e l s e m e d a v f a l l s hå n d t e r i n g. D e t f o r v e n t e s a t a l l e s o m b o r i E n g s l e t t a g j ø r s i t t y t t e r s t e f o r å b e v a r e et t i l f r e d s s t i l l e n d e m i l j ø b å d e i n n e n d ø rs o g ut om h us. D e t t e o p p n å r v i v e d å o p p r e t t h o l de g o d e h o l d n i n g e r o g f ø l g e d e r u t i n e n e v i h a r b l i t t e n i g e om. H v e r o g e n m å t a a n s v a r og s ø r g e f o r at m i l j ø e t i k k e b l i r s k a d e l i d e n d e. L a g r i n g a v a v f a l l, r u s k o g r a s k i f e l l e s r om, k j e l l e r o g l of t e r i k k e t i l l at t!

20 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g V å r e r u t i n e r e r : G u l e a v f a l l s h u s : D a g l i g h u s h o l d n i n gs a v f a l l i r u n d l uk e (m e rk e t m e d g at e n um m e r ). S m å m e n g d e r p a p i r i r e k t a n g u l æ r l u k e. P a p i r c o n t ai n e r e : S t ø r r e m e n g d e r p a p i r, p a p p, em b al l a s j e. G l a s s c o nt a i n e r e : G l a s s, k e r am i k k o g m et a l l. F a r l i g a v f a l l : M i l j ø s t as j o n, S h e l l G r o r u d. R i v i n g s m a t e r i a l e r, h us g e r å d, i n n bo ( d v s. s t ø r r e t i n g ) l e v e r e s g r a t i s på R e n o v a s j o n s e t a t e ns gj e n b r u k s s t as j o n i B r o b ek k v n T l f Å p e n t m a n d a g -f r e d a g : o g l ø r d a g : G RA T I S! D e t o r g a n i s e r e s å r l i g e n R u s k e n -d a g p å v å r e n h v o r b e b o e r n e k a n r y d d e i b o d e r o g k v i t t e s e g m e d s k r ot p å e n e n k e l m å t e. V i l e i e r k om p r i m a t o r b i l e r s om k j ø r e r g j e n n o m b o r e t t s l a g e t e n e t t e r m i d d a g. H v e r e n k e l t m å s e l v m ø t e o p p o g s ø r g e f o r at a v f a l l e t k om m e r p å bi l e n! NB! Elektro, dvs. alt som har leding er spesialavfall og kan ikke kastes på bilen. Vi vil i o r g a n i s e r e s p es i e l l i n n s am l i n g a v P C, m a l i n g, k j em i k a l i e r, l y s s t o f f r ø r o g l i g n e n d e. D e t h e n s t i l l e s t i l a l l e å k o n t r o l l e r e a t f e l l e s r o m i k j e l l e r o g l o f t e r f r i t t f o r u v e d k om m e n d e t i n g o g d e r v e d k l ar e f o r v å r e n s r e n g j ø r i n g. H us k a t de t t e o gs å e r r øm n i n g s v e i e r! R e n o v a s j o n s e t a t e n h a r v a r s l et i v er k s et t e l s e a v k i l d es o r t e r i n g f o r v å r b y d e l f r a F o r n æ r m e r e i n f o r m a s j o n, s e r e n o v a s j o n s e t a t e n. o s l o. k o m m u n e. n o I n n gl a s s i ng a v b a l k on g e r - u t b e d r i n g P r o b l em e t m e d g l a s s s om l øs n e r f r a b e s l a g e n e p å b a l k o n g ut b e d r e s i s om m e rm å n e d e n e. S l i k e f o r h o l d m å m e l d es t i l d r i f t s k o n t o r et f o r o p pf ø l g i n g. B e h o v f o r m e r b o d p l a s s? T a k o nt a k t m e d d r i f t s k o nt o r e t d e rs o m d u h a r b e h o v f o r ek s t r a b o d. V i d i s p o n e r e r e n k e l t e r o m i n o e n b l o k k e r s o m k a n l e i e s u t. D e r s o m n o e n ø n s k e r å b y g g e n y, e k s t r a k j e l l e r b o d k a n m u l i g h e t e n f o r d et t e a v k l a r e s m e d d r i f t s k o n t o r e t. E n k e l t e b om b e r om k a n b e n y t t es f o r m i d l e r t i di g l a g r i n g a v t i n g s om i k k e f ås p l as s i e g e n b o d. K o nt a k t d r i f t s k o n t o r e t. S n ø p å t a k e t i s t a p p e r o g i s d a n n e l s e i t a k f r e m s p r i n g e t, t a k r e n n e r o g n e d l ø p V i h a r f r a å r t i l a n n e t s n ø r i k e v i nt r e o g d e t v i l a l l t i d o p p s t å v e k s l e n d e t e m p e r a t u r. S n ø e n p å t ak e n e e r n a t u r l i g n o k f ø l s om f o r t em p e r a t u r v a r i a s j o n e r no e s om b i d r a r t i l at s m e l t e v a n n f r a s n ø l as t p å t a k d a nn e r i s k a n t e r o g i s t a p p e r. I s t a p p e n e k a n b a r e n å e s f r a v i n d ue n e i ø v e r s t e et a s j e o g v i h e ns t i l l er d e r f o r t i l d e s om b o r ø v e r s t å b r e k k e a v d i s s e f ø r de v o k s e r s e g f o r s t o r e. P å d e n n e m åt e n h i n d r e r v i a t d i s s e f a l l e r n e d uk o n t r o l l e r t. D r i f t s p e r s o n e l l e t yt e r b i s t a n d v e d b e h o v. S å l e n g e t a k r e n n e r o g n e d l ø p e r f y l t m e d i s v i l s m e l t e v a n n f i n n e a n dr e v e i e r. H e r v i l o g s å b a l k o n g e n e v æ r e u t s a t t. B a l k o n g e n e e r e t u t e r om, h a r s l uk o g t å l e r v a n n, væ r o g v i n d.

21 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g B r u k a v f e l l e s r o m F e l l e s r om t i l s v a r e r a l t a r e a l e ut e n f o r e g e n l e i l i g h e t / p r i v a t l o f t - o g k j e l l e r b o d. B r u k e n a v d i s s e a r e a l e n e e r r e g u l e r t i H us o r d e n s r e g l e n e 4. F e l l es r om f u n g e r e r s om r ø m n i n g s v e i e r o g d e t e r d e r f o r s t re n g e k r a v t i l b r u k a v d i s s e a r e a l e ne. A r e a l e n e s k a l i k k e b r u k e s s om s øp p e l p l a s s ( h e n s et t i n g a v u t r a n g e r t e e l e k t r i s k e a p p a r a t e r, em b a l l as j e o g a n d r e e i e n d e l e r ). F a r e n f o r b r a n n s k a l r e du s e r e s t i l e t a b s o l u t t m i n i m u m. I k j e l l e r k a n b a r e s y k l e r, b a r n e v o g n e r o g r u l l a t o r e r o p p b e v a r e s. A l t a n n e t, o gs å s p o r t s a r t i k l e r s k al o p pb e v a r e s i e g e n b o d. D e t k r e v e s a t d e t t e r e s p e k t e r es. L o f t / r om f o r t ø r k i n g a v t ø y n y e r u t i n e r S o m b e g r e p e t i n n e b æ r e r, d e t t e e r a r e a l e a v s a t t t i l t ø r k i n g a v t ø y. I e n k e l t e r om e r d e t t e b l i t t r e n e l a g r i n gs r om m e d m ø b l e r, p a p p e s k e r o l. Å r m e d p åm i n n e l s e r h a r d e s s v e r r e p r e l l e t a v h o s e n k e l t e. Fo r å g j ø r e r om m e n e t i l g j e n g e l i g e t i l s i t t e g e n t l i g e f o r m å l v i l a l l e t ø r k e l o f t b l i a v l å s t i f o r b i n d e l s e m e d R u s k e n -a k s j o n e n A l t h e ns a t t i r o m m e n e s om i k k e e r f j e r n e t f ø r ak s j o n e n v i l b l i k a s t e t. D e s om ø ns k e r å b e n y t t e r om m e ne t i l å t ø r k e t ø y, m å t a k o n t ak t m ed d r i f t s k o n t o r e t o g k v i t t e r e u t n ø k k e l. D e t p r e s i s e r e s a t d e n n e o r d n i n g e n i k k e gj e l d e r A k e r l i a 3 3, 3 5 o g 3 7 hv o r r ø m ni n g s v e i g å r g j e n n o m r om m e t. D i s s e r om m e n e k a n d e r f o r i k k e l å s es, m e n m å v æ r e t i l g j e n g e l i g t i l e n h v e r t i d. B E M E R K N I N G E R T I L Å R S R E G N S K A P E T F O R R E G N S K A P F O R B O R E T T S L A G S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s e l s k a p e t s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om b o r et t s l a g e t s f o r v e n t e d e ø k o n om i s k e u t v i k l i n g e r om t a l t i å r s b e r e t n i n g e ns p u nk t e r om k o s t n a d s ut v i k l i n g o g b u d s j e t t f o r Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es h e r v e d a t f o r u t s e t n i n g e n om f o r t s at t d r i f t e r t i l s t e d e. S t y r e t m e n e r a t d e t g j e n n om f ø r t e v e d l i k e h o l d e t e r t i l s t r e k k e l i g f o r å o p p v e i e v e r d i f o r r i n g e l s e a v b y g n i n g e n e o g a t v i r k e l i g v e r d i a v b y g n i n g e n e e r h ø y e r e e n n d e n b o k f ø rt e v e r d i e n s om s t å r o p p f ø rt i r e g n s k a p et. R E S U L T AT Å r e t s r e s u l t a t p å k r , - s om f r em k om m e r i r e s ul t a t r e g ns k a pe t, f o r e s l ås o v e r f ø r t t i l e g e nk a p i t a l. D I S P O N I B L E M I D L E R B o r e t t s l a g e t s di s p o n i b l e m i dl e r p r u t g j ø r k r , -.

22 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g I N N T E K T E R D r i f t s i n n t e k t e n e i v a r t o t a l t k r , - m ot b u d s j e t t e r t k r , -. D e t t e e r k r , - h ø y e r e e n n b u d s j e t t e r t o g s k y l d e s i h o v e d s a k t i l b a k e b e t a l i n g etter avregning m ed Kalbakken Fyrhus pr (se note 3) samt andre in n t e k t e r. A n d r e i n n t ek t e r b es t å r i h o v e d s ak a v r e f u s j o n n y e b o d e r, g r a v e r i n g a v s k i l t e r, l ok a l l e i e, b o d l e i e o g a dm i n i s t r a s j o n a v v a s k e r i e t s b et a l i n gs s ys t em. I n n t e k t e n f r a p a r k e r i n gs p l a s s e r o g g a r a s j e r om f a t t e r g r u n n l e i e, b u d s j e t t e r t s um i n k l u d e r e r o g s å s t r øm l e i e f r a m ot or v a r m e r e. K O S T N A D E R D r i f t s k os t n a d e n e i v a r t o t a l t k r , - m o t b u ds j et t e r t k r , -. D e t t e e r k r , - l a v e r e e n n b u d s j e t t e r t o g s k y l d es i h o v e d s a k p o s t e n d r i f t o g v e d l i k e h o l d. K o s t n a d e n e t i l s t ø r r e v e d l i k e h o l d b l e n o e h ø y e r e e n n f o r v e n t e t. K os t na d e n k o n s u l e nt h o n o r a r O B OS P r o s j ek t b l e k os t n a ds f ø r t u n d e r s t ø r r e v e d l i k e h o l d s a r b e i d, n o e s om f o r k l a r e r l a v e r e k o ns u l e n t k o s t n a d e r e n n b u d s j e t t e r t. E n e r g i k os t n a d e n e o g a n d r e d r i f t s k o s t n a d e r b l e l a v e r e e n n b u d s j et t e rt. For ø v r i g v i s es t i l d e e nk e l t e t a l l e ne i r e s ul t a t et o g t i l b a l a ns e n, s am t d e e t t e r f ø l g e n d e r e g n s k a p s n o t e n e (s e b a k e rs t i å r s r e g n s k a p e t ). S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d. K o s t n a d s d i a g r a m Andre driftskostnader 6 % Dri ft og ved l i k e ho l d 2 5 % A v d r a g 2 7 % P e r s o n a l k o s t. / s t y r e h o n o ra r 1 0 % D i v. h o n o ra r e r 1 % Kommunale avg. / forsikringer 1 1 % F i n a n s k o s t n a d e r 1 8 % E n e r g i / f y r i n g 2 %

23 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g KO S T N A D S U T V I K L I N G F O R K O M M U N AL E AV G I F TE R R e n o v a s j o n s a v g i f t e n øk e r m e d 1 0%. I n g e n ø k n i n g a v d e ø v r i g e a v g i f t e n e. L ÅN B o r e t t s l a g e t h a r 2 l å n i H u s b a n k e n. L å n 1 h a r f as t r e n t e p å 4, 7 % f r em t i l , l å n 2 h a r f a s t r e n t e p å 3, 7 % f r e m t i l D e t e r i n n g å t t a v t a l e o m I N p å b e g g e l å n. D e t e r i k k e a n l e d n i n g f o r a n d e l s e i e r n e å b e n y t t e s e g a v I N -a v t a l e n s å l e n g e r e n t e n e r b u n d e t. F o r o p p l y s n i n g e r om o pp r i n n e l i g l å n e b e l ø p o g a k t u e l l r es t s a l d o p å b o r e t t s l a g e t s l å n h e n v i s e s d e t t i l n o t e i r e g ns k a p et. R E N TE R P Å B O R E T T S L A G E T S I N N S K U D D R e n t e s a t s e n e i OB O S p r. d e n : R e n t e r p å d r i f t s k o n t o : 0, 1 0 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 2, 7 5 % u n d e r k r , 8 5 % o v e r k r F O R R E T N I N G S F Ø R E R H O N O R A R E T F o r r e t n i n g s f ø r e r h o n o r a r e t f o r ø k e r m e d 4%. M E D L E M S K O N T I N G E N T E N M e d l e m s k o nt i n g e n t e n t i l O B O S e r k r 2 0 0, - p r. a n d e l s l ei l i g h e t f o r F r em t i l n å h a r O B O S k r e v e t i n n m e d l e m s k o n t i n g e n t e n f o r k u n è n a n d e l s e i e r v i a b or e t t s l a g e t. F r a o g m e d v i l O B OS k r e v e i n n m ed l em s k o n t i n g e nt f o r a l l e b o e n d e m e d l e m m e r. F o r t s at t v i l è n m e d l em s k o n t i n g e n t i n n k r e v e s v i a b o r et t s l a g e t, m e n s øv r i g e e i e r e a v b o l i g e n v i l b l i f a k t u r e r t f o r m e d l e m s k o n t i n g e n t e n p å h u s l e i e g i r o e n f o r j u n i m å n e d. R E V I S J O N S H O N O R A R E T R e v i s j o n s h o n o r a r e t øk e r t i l s v a r e n d e k o ns um p r i s i n d e k s e n. H ø s t e n b l e d e t g j e n n o m f ø r t e n a n b u d s k o nk u r r a n s e f o r r e v i s j o n a v b o r e t t s l a g e n e h v i l k e t h a r f ø rt t i l a t d e t f o rt s at t e r l a v e s a t s e r i r e v i s j o ns h o n o r a r. F O R S I K R I N G B y g n i n g s f o rs i k r i n g e n øk e r f r a t i l m e d c a. 2%. D e n n e øk n i n g e n i n k l u d e r e r 2, 8 % øk n i n g i b y g g e i n d e k s e n o g s o m r e f l ek t e r e r p r i s o p p g a n g e n p å h å n d v e r k s t j e n es t e r. D e n n e i n d e k s ø k n i n g e n e r l i k f o r a l l e f o r s i k r i n gs s e l s k a p e r. U t o v e r d e t t e f o r e t a r f o r s i k r i n g s s e l s k a p e n e i n d i v i d u e l l p r i s j us t e r i n g m e d b ak g r u n n i b o r e t t s l a g et s e g e n s k a d es i t u a s j o n. S T R Ø M P R I S E N E Strømprisen i Norge varierer m ed årstidene. Norm alt stig e r d e n i v i n t e r h a l v å r e t o g r e d u s e r e s i s om m e r h a l v å r e t. D e t t e o g a n d r e f ak t o r e r s om p å v i r k e r k ra f t p r i s e n e g j ø r

24 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g d e t v a n s k e l i g å s p å u t v i k l i n g e n i s t r øm p r i s e n e. D e n t o t a l e s t r øm p r i s e n t i l e n f o r b ru k e r b e s t å r a v t r e k om p o n e n t e r : S t r ø m m / m v a: F a k t i s k f o r b r u k a v re g n e t m ot l ø p e n d e k r af t p r i s i nk l. m v a. N e t t l e i e : E f f e k t l e d d, f a s t l e d d o g e n e r g i l e d d t r a n s p o r t e r t t i l s u m m å l e r s o m i g j e n f o r d e l e s u t p å a n d e l s e i e rn e t i l k n y t t et d e n e n k e l t e s um m å l e r. F o r b r u k s a v gi f t m e d m v a: A v g i f t t i l e n e r g i f o n d e t. B U D S J E T T Ti l o r i e n t e r i n g f o r g e n e r a l f o rs am l i ng e n h a r s t y r e t s a t t o p p e n o v e r s i k t o v e r b e r e g n e d e d r i f t s i n n t ek t e r o g d r i f t k os t n a d e r i T a l l e n e e r v i s t s om e g e n k o l on n e l e n g s t t i l h ø y r e i r e s u l t a t o p ps t i l l i n g e n. B u ds j e t t e t v i s e r e t f o r v e n t e t d r i f t s r e s ul t at p å k r ,- o g e t å rs r e s u l t a t p å k r ,-. N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e, e r d e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s øk n i n g p å c a. 3-5% i I p o s t e n d r i f t o g v e d l i k e h o l d e r d e t b e r e g n e t k r , - t i l s t ø r r e ve d l i k e h o l d h v o r d e s t ø r s t e p o s t e n e e r u t b e d r i n g a v i n n g l a s s i n g, d r e n e r i n g g r u n nm u r o g u t v e n d i g a n l e g g. D r i f t e n i f o r u t s et t e r e n øk n i ng a v f e l l e s k o s t n a d e n e p å 3 5% f r a F e l l e s k o s t n a d e n e h a r d e s i s t e 2 0 å r e n e b a r e v æ r t r e g u l e r t s om e n k o n s e k v e n s a v s t ø r r e r e h a b i l i t e r i n g s a r b e i d e r. D e t h a r i k k e v æ rt f o r e t a t t n o e n ø k ni n g p å b a k g r u n n a v g e n e r e l l k os t n a ds ø k ni n g i n n e n f o r d e om r å d e r b o r e t t s l a g e t e r b e r ø r t a v. V i h a r d e r f o r d e s i s t e t o å r e n e b e n y t t e t o p p s p a rt k a p i t a l f o r å d e k k e d r i f t s k o s t n a d en e. Ø k n i n g e n g i r f øl g e n d e u t s l a g f o r de f o r s k j e l l i g e l e i l i g h e t s s t ø r r e l s e r: 1 r om s f r a k r , - t i l k r , - 2 r om s f r a k r , - t i l k r , - 3 r om s f r a k r , - t i l k r , - 4 r om s f r a k r , - t i l k r , - F o r ø v r i g v i s es t i l d e e nk e l t e t a l l e ne i b u ds j e t t e t, s om e r u t a r b e i d e t på b a k g r u n n a v d e p l a n e r f o r s om f o r e l i g g e r o g d e e n d r i n g e r f o r n e s t e å r s om e r om t a l t t i d l i g e r e i å r s b e r e t n i n g e n. K A L B A K K E N F Y R H U S S A M E I E O G K A L B A K K E N V A S K E R I S A M E I E B o r e t t s l a g e t e r m e d e i e r i K a l b ak k en F y r h u s S am e i e o g K a l b a k k e n V a s k e r i S am e i e. S om e n o r i e n t e r i n g e r s e l s k a p e n e s å rs m e l d i n g p r i n nt a t t b a k e rs t i å r s m e l d i n gs h e f t et. O s l o, I s t y r e t f o r E n g s l e t t a B o r e t t s l a g L a i l a L y s a k e r m o e n / s / B j ø r n H a l v o r s e n / s / S i s s e l B a as l a n d / s / E i v i n d G i s k e / s /

25 P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s A S P o s t b o k s N O O s l o T e l e f o n T e l e f a k s T i l g e n e r a l f o r s a m l i n g e n i E n g s l e t t a B o r e t t s l a g R e v i s j o n s b e r e t n i n g f o r V i h a r re v i d e r t å r s r e g n sk a p e t f o r E n g s l e t t a B o r e t t s l a g f o r re g n sk a p s å r e t , s o m v i se r e t o v e r sk u d d p å k r V i h a r o g s å r e v i d e r t o p p l ys n i n g e n e i å r s b e r e t n i n g e n o m å r s r e g n s k a p e t o g f o r u t s e t n i n g e n o m f o r t s a t t d r i f t. Å r s r e g n sk a p e t b e s t å r a v r e su l t a t re g n sk a p, b a l a n s e, o p p s t i l l i n g o v e r d i sp o n i b l e m i d l e r o g n o t e o p p l ys n i n g e r. Re g n sk a p s l o v e n s r e g le r, f o r sk r i f t o m å r s r e g n sk a p o g å r s b e r e t n i n g f o r b o re t t s l a g o g n o r sk g o d r e g n sk a p s sk ik k e r a n v e n d t v e d u t a r b e i d e l s e n a v r e g n sk a p e t. Å r s r e g n sk a p e t o g å r sb e r e t n in g e n e r a v g i t t a v b o r e t t s l a g e t s s t yr e. V å r o p p g a v e e r å u t t a l e o s s o m å r s r e g n sk a p e t o g øv r i g e f o r h o l d i h e n h o ld t i l r e v i so r l o v e n s k r a v. V i h a r u t f ø r t r e v i s j o n e n i s a m s v a r m e d l o v, f o r s k r i f t o g g o d r e v i s j o n s s k i k k i No r g e, h e r u n d e r r e v i sj o n s s t a n d a r d e r v e d t a t t a v D e n n o r sk e R e v i s o r f o r e n in g. R e v i sj o n s s t a n d a r d e n e k r e v e r a t v i p l a n le g g e r o g u t f ø r e r re v i s j o n e n f o r å o p p n å b e t r yg g e n d e s ik k e rh e t f o r a t å r s r e g n sk a p e t i k k e i n n e h o l d e r v e s e n t l i g f e i l i n f o r m a s j o n. R e v i s j o n o m f a t t e r k o n t r o l l a v u t v a l g t e d e l e r a v m a t e r i a l e t s o m u n d e r b yg g e r i n f o rm a s j o n e n i å r s r e g n sk a p e t, v u r d e r i n g a v d e b e n yt t e d e r e g n sk a p sp r i n s i p p e r o g v e s e n t l i g e re g n sk a p s e s t im a t e r, sa m t v u r d e r i n g a v i n n h o ld e t i o g p r e s e n t a s j o n e n a v å r s r e g n s k a p e t. I d e n g r a d d e t f ø l g e r a v g o d r e v i sj o n ss k ik k, o m f a t t e r r e v i s j o n o g s å e n g j e n n o m g å e l s e a v b o r e t t s l a g e t s f o r m u e s f o r v a l t n i n g o g r e g n s k a p s - o g i n t e r n k o n t r o l l s ys t e m e r. V i m e n e r a t v å r r e v i s j o n g i r e t f o r s v a r l i g g ru n n l a g f o r v å r u t t a le l s e. V i m e n e r a t å r s r e g n sk a p e t e r a v g i t t i s a m sv a r m e d l o v o g f o r sk r i f t e r o g g i r e t r e t t v i se n d e b i l d e a v b o r e t t s l a g e t s øk o n o m i sk e st i l l i n g 3 1. d e s e m b e r o g a v r e su l t a t e t i re g n sk a p s å r e t i o v e r e n s s t e m m e l s e m e d n o r s k g o d r e g n s k a p s s k i k k l e d e l se n h a r o p p f yl t s i n p l ik t t i l å s ø rg e f o r o rd e n t l i g o g o v e r s ik t l i g r e g i s t re r i n g o g d o k u m e n t a sj o n a v r e g n sk a p so p p l ys n i n g e r i s a m sv a r m e d n o r s k l o v o g g o d b o k f ø r i n g s s k i k k o p p l ys n i n g e n e i å r s b e r e t n in g e n o m å r s r e g n sk a p e t o g o m f o r u t se t n i n g e n o m f o r t s a t t d r i f t e r k o n s i s t e n t e m e d å r s r e g n s k a p e t o g e r i s a m s v a r m e d l o v o g f o r s k r i f t e r. U t e n a t d e t h a r b e t yd n i n g f o r k o n k l u s j o n e n i a v s n i t t e t o v e r, v i l v i p r e s i se re a t i n g e n a v b u d sj e t t a l l e n e so m f r e m k o m m e r i re g n sk a p e t e r re v i d e r t. O s l o, 3. m a r s P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s A S C a t o G r ø n n e r n / s / Statsautorisert rev isor

26 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g E N G S L E T T A B O R E T T S L A G I N F O R M A S J O N O M Å R S R E G N S K A P E T Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e A. DISP. MIDLER PR B. E N D R I N G I D I S P. M I D L E R : Årets resultat (se res.regnskap) T i l b a k e f ø r i n g a v a v s k r i v n i n g Fradrag kjøpesum anl.midler Økning annen langsiktig gjeld Fradrag for avdrag på langs. lån Red. annen langsiktig gjeld Ekstraord. nedbet. IN-ordningen B. Å R E T S E N D R. I D I S P. M I D L E R C. DISP. MIDLER PR S P E S I F I K AS J O N A V D I S P O N I B L E M I D L E R : O m l ø p s m i d l e r K o r t s i k t i g g j e l d C. D I S P O N I B L E M I D L E R P R

27 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g E N G S L E T T A B O R E T T S L A G R E S U L T A T R E G N S K A P Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e D R I F T S I N N T E K T E R : Kapitalkostnader Innkrevde felleskostnader Vaskeri P-plasser/garasjer F y r h u s Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar A v s k r i v n i n g e r Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Kommunale avgifter Vaskeri M o t o r v a r m e r e F y r h u s Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N A D E R D R I F T S R E S U L T A T : Innbetalt andel fellesgjeld D R I F T S R E S U L T A T : F I N AN S I N N T E K T E R / -K O S T N A D E R : Finansinntekter Finanskostnader R E S. F I N AN S I N N T. / -K O S T N A D E R Å R S R E S U L T A T O v e r f ø r i n g e r : Til annen egenkapital

28 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g E N G S L E T T A B O R E T T S L A G B A L A N S E N o t e E I E N D E L E R A N L E G G S M I D L E R Bygninger T o m t Varige driftsmidler Aksjer og andeler S U M A N L E G G S M I D L E R O M L Ø P S M I D L E R Kortsiktige fordringer D r i f t s k o n t o i O B O S Innestående bank Sparekonto i OBOS A n d e l o m l ø p s m i d l e r i f e l l e s a n l e g g S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M E I E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Innskutt egenkapital 454 * Annen egenkapital S U M E G E N K A P I T A L G J E L D L A N G S I K T I G G J E L D Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd Annen langsiktig gjeld Andel langsiktig gjeld i fellesanlegg S U M L A N G S I K T I G G J E L D

29 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g K O R T S I K T I G G J E L D Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Påløpne renter Påløpne avdrag Andel kortsiktig gjeld i fellesanlegg Annen kortsiktig gjeld S U M K O R T S I K T I G G J E L D S U M E G E N K A P I T A L O G G J E L D P a n t s t i l l e l s e Garantiansvar OSLO, S T Y R E T F O R E N G S L E T T A B O R E T T S L A G L A I L A L Y S A K E R M O E N / s / S IS S E L B A A S L A N D /s / B J Ø R N H A L V O R S E N / s / E IV I N D G IS K E / s / N O T E : 1 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NOR som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. Borettslaget har etablert en ordning med mulighet for individuell nedbetaling av borettslagets fellesgjeld. Individuelle nedbetalinger fra andelseierne er behandlet etter egenkapitalløsningen. Egenkapitalløsningen innebærer at individuelle nedbetalinger fra andelseiernes side inntektføres i laget det året nedbetalingen finner sted, og føres via balansen som egenkapital. Individuelle nedbetalinger fra andelseierne går direkte videre til borettslagets lånegiver via en klientkonto, og påvirker ikke borettslagets likviditet. Nedbetalingene gir de andelseiere som har nedbetalt, reduksjon i rente- og avdragsdelen av fremtidige felleskostnader. Andelseierne som har nedbetalt ekstraordinært, har fått sikkerhet ved inntrederett i pantebrevet som borettslagets lånegiver har tinglyst på eiendommen. Borettslagets beregnede forpliktelse overfor andelseiere som har nedbetalt, fremgår som egenkapital fra IN, under noten for annen egenkapital.

30 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g N O T E : 2 I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R Felleskostnader Leie garasjer F r y s e b o k s e r Lokaler D i v e r s e 795 S U M I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R N O T E : 3 F Y R H U S Innbetalt à konto fra andelseierne Fyrhuskostnader: Engslettas andel à konto Avregning Brenselskostnader kontor S U M F Y R H U S N O T E : 4 A N D R E I N N T E K T E R Lokale-/ l a g e r l e i e Bodleie Kalbakken Fyrhus, adm.honorar Kalbakken Fyrhus, ref. andel div. kostnader Kalbakken Fyrhus, tomteleie Kalbakken Vaskeri, adm.honorar Nye kjellerboder, ref. andel kostnader G r a v e r i n g s k i l t Ref. rydding lokale 800 Ref. skader/erstatninger S U M A N D R E I N N T E K T E R N O T E : 5 P E R S O N A L K O S T N A D E R Ordinær lønn, fast ansatte O v e r t i d Påløpne feriepenger A r b e i d s g i v e r a v g i f t Pensjonskostnader Y r k e s s k a d e f o r s i k r i n g Refusjon sykepenger Personalopplæring, kurs Bedriftshelsetjeneste A r b e i d s k l æ r Andre personalkostnader S U M P E R S O N A L K O S T N A D E R Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 3 årsverk i selskapet.

31 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov. N O T E : 6 S T Y R E H O N O R A R Honorar til styret gjelder for perioden 2008/2009, og er på kr N O T E : 7 R E V I S J O N S H O N O R A R Revisjonshonoraret er på kr og er i sin helhet knyttet til revisjon. N O T E : 8 K O N S U L E N T H O N O R A R O B O S S U M K O N S U L E N T H O N O R A R N O T E : 9 D R I F T O G V E D L I K E H O L D O P P U S S IN G A V O P P G A N G E R : P r o s j e k t l e d e l s e, O B O S P r o s j e k e t A S Hovedentreprenør, Alliero AS Lek & Sikkerhet AS, oppgradert lekeplass S U M S T Ø R R E B Y G N I N G S M E S S I G E V E D L I K E H O L D Drift/vedlikehold bygninger D r i f t / v e d l i k e h o l d V V S Drift/vedlikehold elektro Drift /vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold porttelefonanlegg D r i f t / v e d l i k e h o l d b r a n n s i k r i n g Drift/vedlikehold fryseanlegg Drift/vedlikehold parkeringsanlegg Innglassing balkonger Egenandel forsikring S U M D R I F T O G V E D L I K E H O L D Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. N O T E : 1 0 K O M M U N A L E A V G I F T E R Vann- og a v l ø p s av g i f t Renovasjonsavgift S U M K O M M U N A L E A V G I F T E R

32 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g N O T E : 1 1 A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R L o k a l l e i e Container/rusken Skadedyrarbeid/soppkontroll Verktøy og redskaper Telefon-/kontormaskiner Driftsmateriell L y s p æ r e r o g s i k r i n g e r Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Kopieringsmateriell T r y k k s a k e r Aviser, tidsskrifter, faglitteratur Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kontorkostnader Telefon/bredbånd Porto Drivstoff biler, maskiner osv V e d l i k e h o l d b i l e r / m a s k i n e r o s v B i l g o d t g j ø r e l s e Reisekostnader -830 Bank- og kortgebyr Velferdskostnader S U M A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R N O T E : 1 2 F I N A N S I N N T E K T E R Renter av driftskonto i OBOS Renter av sparekonto i OBOS Renter Kalbakken Fyrhus Andre renteinntekter 81 S U M F I N A N S I N N T E K T E R N O T E : 1 3 F I N A N S K O S T N A D E R Husbanken, renter lån Husbanken, renter lån Husbanken, termingebyr lån -60 Oppbevaringsgebyr S U M F I N A N S K O S T N A D E R

33 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g N O T E : 1 4 B Y G N I N G E R K o s t p r i s / B o k f. v e r d i Oppskrevet Tilgang Tilgang S U M B Y G N I N G E R Tomten ble kjøpt i G.nr.91 / B.nr. 52 og 53 Bygningene er ikke avskrevet, styret har i stedet vurdert om tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jfr. note om drift og vedlikehold. N O T E : 1 5 V A R I G E D R I F T S M I D L E R Feiekost for Kubota 3560 Tilgang A v s k r e v e t t i d l i g e r e F e i e / s p y l e u t s t y r t i l W i l l e Tilgang Tilgang A v s k r e v e t t i d l i g e r e A v s k r e v e t i å r K o p i m a s k i n Tilgang A v s k r e v e t i å r Sandspreder til Kubota F1900 Tilgang A v s k r e v e t t i d l i g e r e A v s k r e vet i år Traktor Kubota F1900 Tilgang A v s k r e v e t t i d l i g e r e Traktor Kubota 3560 Tilgang Tilgang A v s k r e v e t t i d l i g e r e Traktor Kubota ZD21 Tilgang A v s k r e v e t t i d l i g e r e A v s k r e v e t i å r

34 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g Wille 455 med utstyr Tilgang A v s k r e v e t t i d l i g e r e A v s k r e v e t i å r W i l l e V i k e p l o g Tilgang A v s k r e v e t t i d l i g e r e A v s k r e v e t i å r S U M V A R I G E D R I F T S M I D L E R S U M Å R E T S A V S K R I V N I N G E R N O T E : 1 6 A K S J E R O G A N D E L E R Selskapet eier aksjer i Grorud Samfunnshus. Denne investeringen er regnskapsført etter kostmetoden, det vil si at de er bokført til opprinnelig kjøpspris. Antall aksjer: 124 Pålydende: 1 Balanseført verdi: 124 N O T E : 1 7 K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Avregningskonto IN-lån Kalbakken Fyrhus, avregning Kalbakken Fyrhus, adm.honorar Avs. ref. sykepenger Andre forskudd S U M K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Posten "Andre forskudd" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2010, med motpost i leverandørgjeld. Kostnadsføring og utbetaling vil skje i N O T E : 1 8 A N N E N E G E N K A P I T A L Opptjent egenkapital Egenkapital fra IN tidligere år Egenkapital fra IN Reduksjon EK fra IN S U M A N N E N E G E N K A P I T A L Egenkapital fra IN er spesifisert for å vise at opparbeidelsen av deler av egenkapitalen skyldes at andelseiere ekstraordinært har nedbetalt på sin andel av fellesgjelden. Tallet er beregnet med utgangspunkt i summen av samtlige ekstraordinære nedbetalinger som er foretatt over årenes løp, korrigert slik at egenkapitalen fra IN reduseres i samme takt som pantelånet. Linjen "Reduksjon EK fra IN" er beregnet ut fra at egenkapitalen fra IN skal reduseres i samme takt som pantelånet nedbetales.

35 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g N O T E : 1 9 P A N T -O G G J E L D S B R E V L Å N H U S B A N K E N A N N U I T E T S L Å N 1 Renter : 3,7 %, løpetid 12 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere, ordinære avdrag Nedbetalt i år, ordinære avdrag Nedbetalt tidligere, IN Nedbetalt i år, IN 0 Restgjeld til banken pr Lånet er et annuitetslån med fastrenteavtale 3,7 % til H U S B A N K E N A N N U I T E T S L Å N 2 Renter : 4,7 %, løpetid 21år Opprinnelig Nedbetalt tidligere, ordinære avdrag Nedbetalt i år, ordinære avdrag Nedbetalt tidligere, IN Nedbetalt i år, IN 0 Restgjeld til banken pr Lånet er et annuitetslån med fastrenteavtale 4,7% til S U M P A N T - O G G J E L D S B R E V L Å N For ytterligere informasjon om individuell nedbetaling av fellesgjeld, se note 1. N O T E : 2 0 B O R E T T S I N N S K U D D Opprinnelig Øket Øket Øket S U M B O R E T T S I N N S K U D D N O T E : 21 A N N E N L A N G S I K T I G G J E L D Depositum motorvarmere, 103 stk. à kr Depositum fryserbokskontakt I N N S K U D D / D E P O S I T U M L O K A L E R Lokale 30002, Driftskontor, Kalbakken 11 - innskudd Lokale 30005, Kjeller, Nedre Kalbakkvei 14 - innskudd Lokale 30006, Kjeller, Akerlia 20 - innskudd Lokale 30007, Kalbakkveien 5A - innskudd

36 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g Lokale 30001, Kalbakkstubben 11 Innskudd Depositum S u m - plassert på sparekonto i OBOS Lokale 30004, Kjeller Kalbakkveien 3C Depositum S u m - plasser på sparekonto i OBOS S U M A N N E N L A N G S I K T I G G J E L D N O T E : 2 2 S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R F o r s k u d d s t r e k k S k yl d i g a r b e i d s g i v e r a v g i f t S U M S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R N O T E : 2 3 A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D Feriepenger Avregningskonto strøm Kalbakken Vaskeri, 48 % andel resultat Innbetalt à konto S U M A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D N O T E : 2 4 P A N T S T I L L E L S E Av anleggets bokførte gjeld er kr sikret ved pant. Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr en bokført verdi på kr N O T E : 2 5 G A R A N T I A N S V A R Selskapet eier 46,5 % av Sameiet Kalbakken Fyrhus. Selskapet har solidaransvar for den samlede gjeld i Sameiet Kalbakken Fyrhus. Selskapets andel vises i balansen under omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Andel av driftskostnadene er inntatt i resultatregnskapet under posten Fyrhus. Selskapet eier 48 % av Sameiet Kalbakken Vaskeri Selskapet har solidaransvar for den samlede gjeld i Sameiet Kalbakken Vaskeri. Selskapets andel vises i balansen under omløpsmidler, langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld. Andel av driftskostnadene er inntatt i resultatregnskapet under posten Vaskeri.

37 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g T I L S A K S L I S T E N S P K T. 4 F O R S L A G F o r s l a g t i l g e n e r a l f o r s a m l i n g e n m o t t a t t f r a R e i d a r A h l s e n C h r f. H e l l u m s v e i P a r k e r i n g N å g j e l d e n d e m a x p a r k e r i n g s t i d p å 1 5 m i n f o r l e n g es t i l 3 0 m i n. M a x p a r k e r i n g s t i d m a r k e r e s t y d e l i g e r e e n n d e t s om e r t i l f e l l e i d a g. F o r o r d n i n g e n P a r k e r i n g s l ys p å o g m ot o r a v s l åt t f j e r n e s. 2. B e b o e r k o n t ak t Gjeninnføre ordningen hvor beboerne gis anledning til å fremsette spørsm åly t r i n g e r a v f e l l e s i n t e r e s s e n å r v i e r s a m l e t, f. e k s. i g e n e r a l f o r s am l i n g e l l e r a n d r e m ø t e r ut e n om d a g e n s t em a. F. ek s. i f o rm e n Å p e n h a l v t i m e. S t y r e t s k o m m e n t a r t i l f o r s l a g e t : 1. P a r k e r i n g H u s o r d e n s r e g l e n e s 6: P a r k e r i n g p å s t i k k v e i e r o g u t e nf o r o p pm e r k ed e p a r k e r i n g s p l a s s e r e r i k k e t i l l a t t, k u n k o r t s t a n s i f o r b i n d e l s e m e d a v - o g p å l e s s i n g. R e p a r a s j o n a v m ot o r k j ø r e t ø y e r e r i k k e t i l l a t t p å s t i k k v e i en e. T o m g a n g s k j ø r i n g m å i k k e f o r e k o m m e. T e k s t p å s k i l t e r : P r i v a t o m r å d e E n g s l e t t a b o r e t t s l a g A l l p a rk e r i n g p å b o r e t t s l a g e t s om rå d e e r k u n t i l l a t t p å a n v i s t e p l a s s er o g m e d g y l d i g l e i e a v t a l e. A l l p a r k e r i n g i g a n g - o g s t i k k v e i f o r b u d t. K u n a v o g p å l e s s i n g m a x 1 5 m i n m e d p a r k l ys p å o g m ot o r a v s l åt t. O v e r t r e d e l s e m e df ø r e r k o n t r o l l a v g i f t / b o r t t a u i n g f o r e i e rs re g n i n g o g r i s i k o. V e d å p a rk e r e h er a n s e s v i l k å r e n e f o r a k s e p t e r t. Om r å d e t hå n d h e v e s e t t e r p r i v a t r e t t s l i g e r e g l e r. E u r o g u a r d A / S, V ak t o g p a r k e r i n gs s e r v i c e T l f G e n e r a l f o r s am l i n g e n s b es l ut n i n g e r u t g a n g s p u n k t f o r s k i l t i n g e n p å e i e n d o m m e n. D e t e r a v a v g j ø r e n d e b e t y d n i n g a t a d k om s t e n p å v å r e s t i k k v e i e r o g f r em t i l d e n e nk e l t e o p p g a n g e r u h i n d r e t b å d e f o r u t r yk n i n g s k j ø r et ø y, g å e n d e o g d a s æ r l i g e l d r e o g b a r n. H e n s at t e k j ø r e t ø y s p e r r e r i m a n g e t i l f e l l e r s t i k k v e i e n / i n n g a n g e n h e l t m e d d e p r o b l e m e r d et t e s k a p e r. M a n g e b o r e t t s l a g h a r valgt å sette opp bommer i in nk j ø r i n g s v e i e n e, e n l øs n i n g s om i k k e e g n e r s e g i E n g s l et t a. S k i l t i n g s om r e g u l e r e r p a r k e r i n g i b o r e t t s l a g et h a r væ r t i b r u k i m a n ge å r, d a g e n s s k i l t i n g m e d 1 5 m i n b e g r e n s i n g b l e i v e r k s a t t D et t e h a r h e l t k l a r t r e d u s e r t p r o b l e m e t m e d u l o v l i g p a r k e r i n g o g f l e r e t i l b a k e m e l d i n g e r f r a b e b o e r n e v i s e r a t d e t t e f u n g e r e r b r a. T i l t r o s s f o r d e t t e h a r v i d e s s v e r r e m e d j e v n e m e l l om r om h e n v e n d e l s e r f r a b e b o e r n e s om k l a g e r o v e r u l o v l i g p a r k e r i n g o g n e d s a t t f r e m k o m m e l i g h e t o g m a n g e e t t e r l y s e r i n t e n s i v e r t p a t r u l j e r i n g. D e t e r o g s å u t a r b e i d e t e n l ø s ni n g h v o r d e t u t s t e d es p a r k e r i n gs t i l l a t el s e v e d b e h o v f o r p a r k e r i n g ut o v e r 1 5 m i n ( f l y t t i n g o l ).

38 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g S t y r e t m e n e r a t d a g e n s p a r k e r i n g s r u t i n e r f u n g e r e r s å o p t i m a l t s om m u l i g. Å e f f e k t u e r e e n b o rt t a u i n g p g a f e i l p ar k e r i n g i n n e b æ r e r a t k j ø r e t ø y e t b l i r s t å e n d e l a n g t u t o v e r 1 5 m i n. E n f o r l e n g e l s e a v d e n n e t i ds f r i s t e n v i l b a r e f o r s t e r k e p r o b l e m et. B e s t em m el s e n s om om f a t t e r p a r k e r i n g s l y s p å h a r s am m e n h e n g m e d a t k j ø r e t ø y e t l e t t e r e o b s e r v e r e s a v g å e n d e o g a n d r e k j ø r e n d e. M o t o r a v s l å t t h a r r e f e r a n s e t i l h us o r d e n s r e g l e n e s om s i e r a t t om g a n g s k j ø r i n g i k k e e r t i l l a t t. Styret finner det upraktisk å bruke større skilter enn de vi har i dag (hensyn til s t a b i l i t e t / v i n d ) o g t e k s t i n g e n v i l d e r f o r v æ r e b e g r e n s e t. H o v e d h e n s i k t e n e r a t h e l e t e k s t e n p å s k i l t e t s k a l v æ r e l e s b a r. U t h e v i n g a v n o e t e k s t v i l r e d u s e r e o p p m e rk s om h e t e n p å d e n ø v r i g e t e k s t e n. S t yr e t s i n n s t i l l i ng: N å v æ r e n d e be s t em m e l s e m e d m a x p a r k e r i n g s t i d p å 1 5 m i n s am t s k i l t e n es ut f o rm i n g b e h o l d e s o g v i d e r e f ø r e s. 2. B e b o e r k o n t a k t A h l s e n h a r t i d l i g e r e o p p f o r d r e t t i l å a v h o l d e b e b o e r m ø t e o g d e t v i l d e r f o r b l i a v v i k l et e t s l i k t m øt e i f o rk a n t av å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g. E r f a r i n g f r a d et t e m ø t et v i l g i os s i n d i k as j o n e r p å h v i l k e t b e h o v d e t v i l v æ r e f o r d e n n e t y p e m ø t e r. S t y r e t s i n n s t i l l i ng: B e b o e rm ø t e av h o l d e s i f o r k a nt a v å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g, d v s. m e l l o m k l

39 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g V AL G K O M I T E E N I N N S T I L L E R F Ø L G E N D E P E R S O N E R : A. S om s t yr e l e d e r f o r 2 å r f or e s l å s: L a i l a L y s a k e r m o e n K a l b a k k v e i e n 5 A G j e n v a l g B. S o m s t y r e m e d l e m m e r f o r 2 å r f o r e s l å s : B j ø r n H a l v o r s e n N e d r e K a l b a k k v e i 6 G j e n v a l g S t yr e m e d l e m m e r s o m i k k e e r p å v a l g : S i s s e l B a as l a n d E i v i n d G i s k e K a l b a k k v e i e n 5 A K a l b a k k v e i e n 1 B C. S o m v a r a m e d l e m m e r f o r 1 å r f o r e s l å s : 1. K j e r s t i G a m r e C h r f. H e l l u m s v e i 2 3 G j e n v a l g 2. S o l e L i p p e s t a d C h r f. H e l l u m s v e i 2 1 G j e n v a l g 3. R o n n i E l l e f s e n K a l b a k k s t u b b e n 1 3 G j e n v a l g 4. M a r i t E n g h A k e r l i a 2 0 N y D. S o m v a l g k o m i t é f o r 1 å r f o r e s l å s : 1. B e r i t S ø b e r g A k e r l i a 3 3 N y 2. J o a c h i m H å g e n s e n C h r f. H e l l u m s v e i 1 1 N y 3. H a r a l d M i d t b y A k e r l i a 3 3 N y E. S o m d e l e g e r t t i l o b o s g e n e r a l f o r s a m l i n g f o r e s l å s : L a i l a L y s a k e r m o e n K a l b a k k v e i e n 5 A G j e n v a l g S o m v a r a f o r d e l e g e r t t i l o b o s g e n e r a l f o r s a m l i n g f o r e s l å s : B j ø r n H a l v o r s e n N e d r e K a l b a k k v e i 6 G j e n v a l g F. S om r e p r e s e n t a n t e r t i l s K a l b a k k e n F y r h u s S a m e i e f o r e s l å s : Laila Lysakermoen Kalbakkveien 5A Gjenvalg B j ø r n H a l v o r s e n N e d r e K a l b a k k v e i 6 G j e n v a l g S i s s e l B a as l a n d K a l b a k k v e i e n 5 A G j e n v a l g

40 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g G. S om r e p r e s e n t a n t e r t i l s K a l b a k k e n V a s k e r i f o r e s l å s : Laila Lysakermoen Kalbakkveien 5A Gjenvalg B j ø r n H a l v o r s e n N e d r e K a l b a k k v e i 6 G j e n v a l g S i s s e l B a as l a n d K a l b a k k v e i e n 5 A G j e n v a l g O s l o, 9. m a r s E n g s l e t t a B o r e t t s l a g

41 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g T I L L I T S V A L G T E K A L B A K K E N F Y R H U S S A M E I E Å R S B E R E T N I N G F O R S i d e n f o r r i g e o r d i n æ r e s am e i e rm øt e h a r s am e i et s t i l l i t s v a l g t e v æ r t f øl g e n d e : S T Y R E T L e d e r L a i l a L y s a k e r m o e n K a l b a k k v e i e n 5 A S t y r e m e d l e m V i v i a n F r y d e n l u n d C h r f. H e l l u m s v e i 3 4 S t y r e m e d l e m T o m E r i k J ø r g e n s e n K a l b a k k s t u b b e n 2 0 S t y r e m e d l e m S i s s e l B a a s l a n d K a l b a k k v e i e n 5 A S t y r e m e d l e m P e r Ø s t m a r k S m e l t e d i g e l e n 2, D r ø b a k S t y r e m e d l e m G r y J ø k l i n g K a l b a k k s t u b b e n 2 0 S t y r e m e d l e m B j ø r n H a l v o r s e n N e d r e K a l b a k k v e i 6 S t y r e m e d l e m T. A l e k s a n d e r S e l v i g F r i t z n e r s G a t e 1 7 A, O s l o G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M S AM E I E T TI L L I TS V AL G TE O G AN S AT TE A v s am e i e t s 8 s t y r em e d l em m e r e r d e t 4 k v i n n e r o g 4 m e n n. S am e i et e r p o s i t i v t i l l i k es t i l l i n g o g t a r s i k t e p å a t d e t i k k e f o r e k om m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a n s e t t e l s e r. S a m e i e t d r i v e r i k k e m e d f o r s k n i n g s - o g ut v i k l i n g s ak t i v i t e t e r. S am e i e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b e s t em m el s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. D e t e r i n g e n a ns a t t e i s am e i et, a r b e i d s o p p g a v e n e u t f ø r e s a v a ns a t t e i E n gs l e t t a b o r e t t s l a g. Det har ikke vært skader eller ulykker i F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r u t f ø r t a v O B O S i h e n h o l d t i l k o nt r a k t. A ut o r i s e r t r e g n s k a ps f ø r e r ( o p p d r a g s a n s v a r l i g ) e r r e g n s k a p s s j e f E g i l H a v r e, OB OS. S am e i e t s r e v i s o r e r P r i c e wa t e r h o u s e C o o p e r s A S. E I E N D O M M E N S a m e i e t b e s t å r a v 1 s ek s j o n f o r d e l t p å v a rm es e n t r a l o g g a r a s j e. D e t e r i b o l i g b l ok k e n e o g n æ r i n g s l ok a l e n e a vs a t t t i l s am m en 2 2 t ek n i s k e r om ( u n d e r s e nt r a l e r ). D i s s e e r l ok a l i s e r t i k j e l l e r. S am e i e t e r r e g i s t r e r t i B r ø n n ø y s u nd m e d o r g a n i s a s j o ns n um m e r D e t l i g g e r i O s l o k o m m u n e o g h a r f øl g e n d e gå r d s n um m e r 9 1 o g b r u k s n um m e r 5 3. T om t e n e i es a v E n g s l et t a b o r e t t s l a g o g b l e k j ø pt i , d e n e r p å m 2. V a rm e s e nt r a l e n b l e s at t i d r i f t i M e d e i e r s e k s j o n f o r s t å s s a m e i e a n d e l i b e b y g d e i e n d o m m e d t i l k n y t t e t e n e r e t t t i l b r uk a v b o l i g e l l e r a n n e n b r uk s e n h et i e i e nd o m m e n. S t y r e t e r i k k e k j e n t m e d a t d e t y t r e m i l j ø et f o r u r e n s e s i v es e n t l i g g r a d.

42 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g D R I F T O G V E D L I K E H O L D I v a r L æ r um A S e r a ns v a r l i g f o r d r i f t o g v e d l i k e h o l d a v v a rm e a n l e g g e t i h e n h o l d t i l k o n t r a k t. D e t t e om f a t t e r o g s å 2 4 -t i m e rs d r i f t s o v e r v å k i n g. R E T N I N G S L I N J E R F O R S T Y R E A R B E I D S t y r e t h a r v e d t a t t r e t n i n gs l i n j e r f o r s t y r e a r b e i d. F o rm å l e t m e d d i s s e, e r å k l a r g j ø r e k r a v s o m s t i l l e s t i l d e t i l l i t s v a l gt e. R e t n i n g s l i n j e n e om h a n d l e r s t y r e a n s v a r f o r f o r v a l t n i n g a v d e ø k o n om i s k e v e r d i e r, h a b i l i t et, t a us h e t s p l i k t, h o n o r e r i n g, a t t e s t a s j o n og a n v i s n i n g a v u t b e t a l i n g e r. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R D e t e r u t p l as s e r t m a n u e l t s l o k k i n gs u t s t y r i f o rm a v p u l v e r a p p a r a t e r i b y g n i n g e n. U t s t y r e t k o n t r o l l e r e s å r l i g. F O R S I K R I N G S am e i e t s e i e n d om e r f u l l v e r d i f o rs i k r e t i I f S k a d e f o r s i k r i n g m e d p o l i s en u m m e r F u l l v e r d i f o r s i k r i n g v i l s i a t f o rs i k r i ng s s e l s k a p e t h a r a n s v a r e t f o r at s am ei e t t i l e n h v e r t i d h a r d e r i k t i g e f o rs i k r i n g s s um m e r. E n f o r u t s e t n i n g f o r d et t e e r a t f o rs i k r i ng s s e l s k a p e t f å r m el d i n g om v e s e nt l i g e v e r d i øk n i ng e r p å b y g n i n g e r, f. e k s. v e d r e h a b i l i t e r i n g e l l e r p å b y g g i n g. V e d t o t a l s k a d e s k a l e rs t at n i n g s b e l ø p e t d ek k e o p p f ø r i n g a v n y b y g n i n g a v s am m e s t a n d a r d o g s t ø r r e l s e. F y r i n g s a n l e g g e t m e d k j e l e r e r f u l l ve r d i f o r s i k r e t. O p p f ø l g i n g a v f o r s i k r i n gs s ak e r b l i r g j o r t a v F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i OB O S. H M S F o r s k r i f t o m s y s t e m a t i s k h e l s e -, m i l j ø - o g s i k k e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e n ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f a s t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s e m b e r m e d v i r k n i n g f r a 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l at d e n e nk e l t e v i r k s om h et s k a l s ys t em at i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t em m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. S A M E I E T S L Å N S am e i e t h a r i n g e n l å n. A V T A L E O M L E V E R A N S E A V E L E K T R I S K K R A F T OBOS har fremforhandlet avtale m ed LOS for leveranse av el-k r a f t. K r a f t f o r v a l t n i n g s a v t a l e n u t l ø p e r d e n S am e i e t h a r t i l t r å d t d e n n e a v t a l e n. A V T A L E O M O L J E L E V E R A N S E O B O S h a r a v t a l e m e d S t at o i l N o r g e A S om l e v e r i n g a v o l j e, g as s, e l ek t r i s k s t r øm t i l e l e k t r ok j e l e r o g a n d r e f y r i n g s r e l a t er t e p r o d u k t e r. R a b a t t e n g i s p å S t a t o i l s t i l e n h v e r t i d g j e l d e n d e l i s t e p r i s. V e d ut g a n g e n a v v a r r a b a t t e n p å 1 6 8, 5 ø r e p e r l i t e r e k s m v a. S am e i e t h a r t i l t r å dt d e n n e a v t a l e n.

43 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g R E H AB I L I TE R I N G S T Ø R R E V E D L I K E H O L D B y t t et u t h o v e d p um p e n r Opprinnelig pipe ble revet og ny pipe etablert. Rehabilit e r t l i t e n l u f t e p i p e. S a n e r i n g / i s o l e r i n g a v as b e s t l a n gs r ø r f ø r i n g i k j e l l e r e. F o r n y e l s e a v k o n t r a k t m e d H a f s l u n d F j e r n v a r m e f o r p e r i o d e n R e h a b i l i t e r t s p i l l v a n n s l e d n i n g f r a n e d r e k um i n e d k j ø r i n g t i l k om m u n a l t i l k n y t n i n g i K a l b a k k s t u b b e n In n r e g u l e r i n g a v v a r m e a n l e g g. Om b y g g i n g a v v a rm e s e nt r a l e n s un d e r s e n t r a l e r t i l m e n g d e r e g u l e r i n g. S k i f t e a v a u t om a t i k k ( v a rm e r e g u l a t o r ). U t s k i f t n i n g a v f o r b r u k s m å l e r e. O l j e t a n k e r -tilstandskontroll U t s k i f t n i n g a v r a d i a t o r v e n t i l e r B y t t e a v s i r k u l a s j o n s p u m p e r i u n d e r s t a s j o n e n e R e h a b i l i t e r i n g a v t r a p p t i l v a s k e r i e t T a k l u k e r o g v e g g e r i l o k a l e U t b e d r i n g a v t ak l u k e r o g v e g g e r i l o k a l e E t a b l e r i n g a v v ak u um u t l u f t e r. U t s k i f t n i n g a v ek s p a n s j o ns k a r s om e r p l as s e r t i f y r r om m et. N y t t l ås s ys t em t i l f y r h u s b y g n i n g e n. O p p u s s i n g g a r a s j e, k o n t o r, t o a l et t / d u s j o g h v i l e r om F j e r n e t / s i k r e t as b e s t i k j e l l e r e o g un d e r s t a s j o n e r R e h a b i l i t e r i n g e l ek t r i s k a n l e g g f o r h e l e e i e n d om m e n. E t a b l e r t n y e v a rm e k a b l e r i o p pk j ø rs e l e n t i l g a r as j e. M o n t e r t v a r m e v i f t e i ut l e i e l ok a l e F j e r n i n g a v a s b es t s o l as j o n i f y r h u s e t o g u n d e r s t as j o n e r. O p p g r a d e r t a l a rm a n l e g g t i l k n yt t e t s e n t r a l v a rm e a n l e g g e t. M o n t e r t u t s t y r f o r f j e r n a v l e s i n g a v h o v e d m å l e r f o r f j e r n v a r m e G j e n n om f ø rt t i l s t a n ds k o nt r o l l o g f or p r o s j e k t f o r s e nt r a l v a r m e a n l e g g et. I n n g å t t a v t a l e m e d V i k e n F j e r n v a r m e om i ns t a l l as j o n o g o v e r g a n g t i l f j e r n v a rm e. K o n s e r v e r t f y r i n g s a n l e g g e t M o n t e r t E n wa v a n n r e n s e s y s t em s o m s i k r e r o pt i m al k v a l i t et p å v a n ne t i a n l e g g e t F o r r e t n i n g s d e l - r e h a b i l i t e r t d r e n e r i n g / e t a b l e r t n y s t ø t t em u r o g o p p g r a d e r t t i l h ø r e n d e u t e om r å d e K ä l l e r - ut s k i f t n i n g a v s y l i n d e r. S k i f t e a v 2 v i n d u e r i 1. et g. m o t øs t. F o r e t a t t a s b es t s a n e r i n g a v k j e l e n e o g l e d n i n g e r i p um p e r om U t s k i f t n i n g a v 1 u t v e n d i g k u l v e r t E t a b l e r i n g a v v a n n m å l e r e o g a u t om at i s k p å f y l l i n g U t v e n d i g o p p u s s i n g f y r h u s b y g n i n g e n U t s k i f t n i n g a v 6 u t v e n d i g e k u l v e r t e r A u t om at i k k s k a p u n d e r s e nt r a l e r s k i f t e t R e h a b i l i t e r i n g a v o p p k j ø r s e l t i l g a r a s j e U t s k i f t n i n g s h u n t v e n t i l S h u n t v e n t i l f o r i n t e r n s i r k u l a s j o n i f y r h u s s k i f t e t. F y r h u s p i p e r e h a b i l i t e rt H o v e d p u m p e n r. 2 s k i f t et. L a g t om t i l k o b l i n g t i l ek s p a ns j o ns l e d n i n g.

44 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g H o v e d p u m p e r - s k i f t e t h o v e ds i k r i ng / k a b l e r s am t n y s t j e r n e / t r ek a n t v en d e r f o r h v e r a v p u m p e n e. F o r v a r m e r e k j e l e 1 o g 3 s k i f t e t / 9 2 U t s k i f t n i n g s t o p p e - o g s t e n g e k r a ne r i k j e l l e r n e E n e r g i m å l e r e - r e n o v e r i n g / k a l i b r e r i n g Montering av effektvelgersentral U t s k i f t n i n g a v l y s a rm at u r i g a r as j e. E t a b l e r i n g a v m ot o r v a r m e rk o n t ak t i u t l e i e l o k al e O m l e g g a v h o v e d t a k Nye oljetanker m/tilførselslednin g e r U t s k i f t n i n g a v y t t e r d ø r e r O p p u s s i n g a v f u r h u s l o k a l e n e / 8 5 F o r s h u n t i n g i u n d e r s t a s j o n e n e E N E R G I R E G N S K A P H v a e r e t e n e r g i r e g n s k a p : E t e n e r g i r e g n s k a p m i n n e r m y e om e t t r a d i s j o n e l t ø k o n om i s k r e g n s k ap f o r et boligselskap, men m an dokumenterer energif o r b r u k i k W h i s t e d e t f o r ø k o n om i s k f o r b r u k i k r. H v o r d a n b r u k e s e t e n e r g i r e g n s k a p : E n e r g i r e g n s k a p e t g i r v e r d i f u l l i n f o r m a s j o n o m h v a s o m b e n y t t e s a v e n e r g i, o g h v a e n e r g i e n b r u k e s t i l. V e d å s a m m e n l i g n e e g e t f o r b r u k m e d f o r b r u k e t i a n d r e b o l i g s e l s k a p e r f å r m a n v e r d i f u l l i n f o r m as j o n om h v o r v i d t f o r b r u k e t e r r i m el i g, e l l e r om d et b ø r i v e r k s e t t e s t i l t ak f o r å r e d u s e r e f o r b r u k e t. E n e r g i f o r b r u k i : S a m e i e t K a l b a k k e n F y r h u s e r e n l o k a l v a r m e s e n t r a l s o m l e v e r e r v a r m e t i l 3 b o r e t t s l a g, 2 f o r r e t n i n gs b y g g, 1 d r i f t s b y g n i n g o g 1 b a r n e h a g e. V a r m e s e n t r a l e n h a d d e t i d l i g e r e f y r i n g m e d o l j e, m e n i g i k k m a n o v e r t i l å m o t t a v a r m e f r a V i k e n F j e r n v a r m e s n e t t. V i k e n F j e r n v a r m e s k i f t e t i m a i n a v n t i l H a f s l u n d F j e r n v a r m e. G j e n n o m s n i t t l i g v a r m e f o r b r u k i f o r b y g n i n g e n e t i l k n y t t e t K a l b a k k e n F y r h u s v a r 9 2 kw h / m ². D e t e r s t o r v a r i a s j o n i f o r b r uk e t m e l l om d e ul i k e b y g n i n g e n e. T o t a l t v a r m e f o r b r u k ( o m r e g n e t t i l e t n o r m a l t k a l d t å r ) i v a r c a 5, 8 m i l l i o n e r k W h ( t o t a l l e v e r a n s e f r a H a f s l u n d F j e r n v a r m e k o r r i g e r t f o r variasjoner i u t e t em p e r a t u r ). F o r b r u k s u t v i k l i n g : F o r b r u k e t a v f j e r n v a r m e v a r i c a 4 % h ø y e r e e n n f o r b r u k e t i I e r f o r b r u k e t i g j e n r e d us e r t n o e o g e r n å p å om t r e n t s am m e n i v å s om i V a r i a s j o n e n e d e 3 s i s t e å r e n e e r i m i d l e r t i d s m å. T o t a l t s e t t e r d e s i s t e 3 å r s f o r b r u k c a 1 0% l a v e r e e n n t i d l i g e re. F o r b r u k e t a v v a rm e i d e 3 b o r e t t s l a g e n e v a r i e r e r n o e, m e n e r f o r a l l e i n n e n f o r e t o m r å d e s om m å a n s es s om m o d er a t e n e r g i f o r b r u k f o r d e n n e t y p e n b e b y g g e l s e. A k t u e l l e t i l t a k : K a l b a k k e n F y r h u s h a r i d e s e n e r e å r e n e g j e n n o m f ø r t f l e r e t i l t a k f o r å e f f e k t i v i s e r e e n e r g i f o r b r u k e t. S a m t l i g e b y g n i n g e r s o m f å r v a r m e f r a s e n t r a l e n

45 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g h a r n å f å t t n y e t e rm os t at i s k e r a d i at o r v e n t i l e r. I t i l l e g g e r v a rm e a n l e g g e t i n n r e g u l e r t. D e f o r s k j e l l i g e b y g n i n g e n e h a r l i t t f o r s k j e l l i g v a r m e b e h o v p å g r u n n a v u l i k t i s o l a s j o n s n i v å i y t t e r v e g g e n e. D e t h a r d e r m e d v æ r t e n u t f o r d r i n g å v e l g e r i k t i g t em p e r a t u r p å v a n n e t s om s e n d e s u t f r a f y r h u s e t. S om m e r e n b l e d e t f o r e t a t t e n o m b y g g i n g a v u n d e r s e n t r a l e n e i a n l e g g e t. D e t t e b l e g j o r t f o r å k u n n e g i n o k v a r m e t i l d e b y g n i n g e n e s o m h a r h ø y e s t v a r m e b e h o v u t e n å ø k e e n e r g i f o r b r u k e t i d e b y g n i n g e n e s o m t i d l i g e r e h a d d e n o k v a r m e. P r o s j e k t e t m e d o m b y g g i n g a v v a r m e a n l e g g e t b l e f e r d i g s t i l t h ø s t e n , m e d u n n t a k a v m o n t e r i n g a v h a s t i g h e t s r e g u l e r i n g e n p å h o v e d p u m p e n e i f y r h u s e t s o m b l e u t f ø r t i j a n u a r K a l b a k k e n F y r h u s h a r n å g j e n n o m f ø r t d e t e k n i s k e t i l t a k e n e s o m a n s e s a k t u e l l e f o r a n l e g g e t o g a n l e g g e t h a r f åt t en e n h e t l i g o g t i ds r i k t i g o p p b y g g i n g. E t s t a b i l t f o r b r u k d e 3 s i s t e å r e n e b e k r e f t e r a t d e t t e k n i s k e a n l e g g e t f u n g e r e r b r a. S T Y R E T S A R B E I D I d r i f t s å r e t h a r d et væ r t a v h o l d t 5 s t y r em ø t e r i t i l l e g g t i l a r b e i d s m ø t e r. D r i f t s l e d e r S o l f r i d B e r n t s e n h a r f u n g e r t s om s e k r e t æ r h a r v æ r t e t o r d i n æ r t d r i f t s å r. D e t b l e e t a b l e r t e g n e v e d t e k t e r f o r s am ei e t s om b l e u n d e r t e g n e t D i s s e v e d l eg g e s m el d i n g e n i s i n h e l h e t. D e t e r t o h o v e d p um p e r i f y r h u s e t h v o r a v d e n e n e b l e s k i f t e t u t i D e n a n d r e p l a n l e g g e s b y t t e t n å r a n l e g g e t s l åe s a v i Det har vært tilfeller av støy i a n l eg g e t o g I v a r L æ r um A S h a r e n g a s j e r t s e g a k t i v t i a r b e i d e t m e d å f i n n e u t å r s a k e n t i l d e t t e. B å d e l e v e r a n d ø r a v u t s t y r o g I n v a E n g i n e e r i n g (som innregulerte anlegget) har bidratt. Ved årsskiftet gjenstår det å løse problem et i N e d r e K a l b a k k v e i 1 0 h v o r s t ø y e n f o r t s a t t o p pt r e r, om e n n m e d r e d u s e r t s t y r k e. E t t e r a t a n l e g g e t b l e i n n r e g u l e r t h ar d e t væ r t p r o b l em et m e d å f å n ok v a r m e f r em t i l e t p a r b l o k k e r. I n v a E n g i n e e r i n g b i s t å r i ar b e i d e t m e d k a r t l e g g i n g f o r å k l a r l e g g e h v i l k e t i l t a k s om m å I v e r k s et t es f o r å l ø s e d e t t e. D e t f o r b e r e d e s r e h a b i l i t e r i n g a v f y r h u s b y g n i n g e n i O B O S P r os j e k t A S e r e n g as j e r t t i l å t a h å n d om p r o s j ek t a dm i n i s t r as j o n. R E G N S K A P E T F O R Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es he r v e d a t f o r u t s e t n i n g e n om f o r t s at t d r i f t e r t i l s t e d e. R E S U L T AT S a m e i e t s r e g n s k a p s e t t e s o p p s o m 0 -r e g n s k a p. S am e i e t s s t y r e h a r f o r u t a r be i d e t e t b u d s j et t s om gi r b a l a n s e.

46 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g I N N T E K T E R I n n t e k t e n e i v a r t i l s a m m e n k r , - m o t b u d s j e t t e rt m e d k r , -,. K O S T N A D E R D r i f t s k os t n a d e n e i v a r p å k r , - m o t b u d s j et t e r t m e d k r , -. D r i f t o g v e d l i k e h o l d b l e b u ds j e t t e r t m e d k r , -, m e n s r e g n s k ap e t v i s e r k r , -. H o v e d å r s a k e n t i l a v v i k e t v a r a t d e t v a r b u d s j e t t e r t m e d r e h a b i l i t e r i n g a v b y g n i n g e n. D e t t e a r b e i d et b l e i k k e p å b e g y n t i E n e r g i k os t n a d e r b l e b u d s j et t e r t m e d k r , -, m e ns r e g ns k a pe t v i s e r k r , -. H o v e d å r s a k e n t i l av v i k e t v a r a t d e t e r b e n y t t et m i n d r e e n e r g i e n n f o r v e n t et. A n d r e d r i f t s k o s t n a d e r b l e b u ds j et t e r t m e d k r , -, m e ns r e g ns k a p e t v i s e r k r , -. H o v e d å r s ak e n t i l a v v i k e t v a r a t b u d s j et t e r t e u t g i f t e r i f o r h o l d t i l r e h a b i l i t e r i n g e n i k k e b l e a n v e n d t i R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å r e t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p o g f o rm u e s f o r v a l t n i n g. R e v i s j o ns h o n o r a r e t f r em k om m e r s om e g e n p o s t i r e s u l t at r e g n s k a p e t. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i r e g n s k a p e t o g d e n r e g ns k a ps m e s s i g e o v e r s i k t s om f r em k om m e r u n d e r n ot e r t i l r e g ns k a p e t. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d. K O S T N A D S U T V I K L I N G R E N T E R R e n t e s a t s e n e i OB O S p e r d e n : R e n t e r p å d r i f t s k o n t o : 0, 1 0 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 2, 7 5 % u n d e r k r , 8 5 % o v e r k r S T R Ø M P R I S E N E D e n t o t a l e s t r øm p r i s e n t i l e n f o r b ru k e r b e s t å r a v t r e k om p o n e n t e r : K r a f t p r i s s om d ek k e r k os t n a d e n e v e d å p r o d u s e r e o g s e l g e d e n el e k t r i s k e k r a f t e n u t g j ø r c a. 4 3 % a v t ot a l s t r øm p r i s ( b e t a l es t i l k r a f t l e v e r a n d ø r ). N e t t l e i e f o r t r a n s p o r t a v d e n e l e k t r i s k e k r a f t e n u t g j ø r c a. 2 4 % a v t ot a l s t røm p r i s (b e t a l e s t i l n e t t s e l s k a p e t ). S t a t l i g e a v g i f t e r d vs. f o r b r u k e r a vg i f t, a v g i f t t i l E n e r g i f o n d et o g m e r v e r d i a v g i f t u t g j ø r c a. 3 3 % a v t ot a l s t røm p r i s. S t r ø m p r i s e n i N o r g e v a r i e r e r m e d å r s t i d e n e. N o r m a l t s t i g e r d e n i v i n t e r h a l v å r e t o g r e d u s e r e s i s om m e r h a l v å r e t. D e t t e o g a n d r e f ak t o r e r s om p å v i r k e r k ra f t p r i s e n e g j ø r d et v a n s k e l i g å s p å u t v i k l i n g e n i s t r ø m p r i s e n e F O R S I K R I N G B y g n i n g s f o rs i k r i n g e n øk e r f r a t i l m e d c a. 1, 9 %. D e n n e ø k n i n g e n i n k l u d e r e r 2, 8 % ø k n i n g i b y g g e i n d e k s e n s om r e f l e k t e r e r p r i s o p p g a n g e n p å h å n d v e r k s t j e n es t e r.

47 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g I n d e k s øk n i n g e n e r l i k f o r a l l e f o r s i k r i n g s s e l s k a p e r. U t o v e r d e t t e f o r et a r f o r s i k r i n g s s e l s k a p e n e i n d i v i d u e l l pr i s j u s t e r i n g m e d b ak g r u n n i s am e i e t s e g e n s k a d es i t u as j o n. F O R R E T N I N G S F Ø R E R H O N O R A R E T F o r r e t n i n g s f ø r e r h o n o r a r e t f o r ø k e r m e d c a. 4%. Ø V R I G E K O S T N A D E R N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e i b u d s j e t t e t h a r s t y r e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s s t i g n i n g. I N N T E K T S - O G K O S T N A D S O V E R S L A G F O R Å R ( B u d s j e t t ) S t y r e t h a r s a t t o p p e n o v e r s i k t o v e r f o r v e n t e d e i n n t e k t e r o g k o s t n a d e r i T a l l e n e e r v i s t s o m e g e n k o l o n n e v e d s i d e n a v r e s u l t a t r e g n s k a p e t. ( B u d s j e t t ) O v e r s i k t e n g i r et f o r v e n t e t å rs r e s u l t a t i b a l a ns e. I o v e r s i k t e n e r d e t t at t h e n s y n t i l de f o r h o l d s om e r n e v n t f o r a n. F o r øv r i g v i s e s t i l d e e n k e l t e t a l l e n e i o v e r s i k t e n. O s l o, I s t y r e t f o r K a l b a k k e n F y r h u s S a m e i e L a i l a L y s ak e rm o e n / s / V i v i a n F r y d e n l u n d / s / T om E r i k J ø r g e n s e n / s / S i s s e l B a as l a n d / s / P e r Ø s t m a rk / s / G r y J øk l i n g / s / B j ø r n H a l v o r s e n / s / T. A l ek s a n d e r S e l v i g / s /

48 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s A S P o s t b o k s N O O s l o T e l e f o n T e l e f a k s T i l s a m e i e r m ø t e i K a l b a k k e n F y r h u s S a m e i e R e v i s j o n s b e r e t n i n g f o r V i h a r r e v i d e r t å r s r e g n s k a p e t f o r K a l b a k k e n F y r h u s S am e i e f o r r e g n s k a p s å r e t , s om v i s e r et å rs r e s u l t a t p å k r. 0. V i h a r o g s å r e v i d e r t o p p l y s n i n g e n e i å r s b e r e t n i n g e n o m å r s r e g ns k a p e t o g f o r u t s e t n i n ge n om f o r t s a t t d r i f t. Å rs r e g n s k a p e t b e s t å r a v r e s u l t a t r e g n s k a p, b a l a n s e o g n o t e o p p l y s n i n g e r. R e g n s k a ps l o v e n s r eg l e r o g n o r s k g o d r e g n s k a p s s k i k k e r a n v e n d t v e d ut a r b e i d e l s e n a v r e g n s k a p e t. Å r s r e gn s k a p et o g å r s b e r e t n i n g e n e r a v g i t t a v s am e i et s s t y r e. V å r o p p g a v e e r å ut t a l e os s om å r s r e g n s k a p et o g ø v r i g e f o r h o l d i h e n h o l d t i l r e v i s o r l o v e n s k r a v. V i h a r ut f ø r t r e v i s j o n e n i s am s v a r m e d l o v, f o r s k r i f t o g g o d r e v i s j o n s s k i k k i N o r g e, h e r u n d e r r e v i s j o n s s t a n d a r d e r v e d t a t t a v D e n n o r s k e R e v i s o rf o r e n i n g. R e v i s j o n s s t a n d a r d e n e k r e v e r a t v i p l a n l e g g e r o g u t f ø r e r r e v i s j o n e n f or å o p p n å b e t r y g g e n d e s i k k e r h e t f o r at å rs r e g n s k a p e t i k k e i n n e h o l d e r v e s e nt l i g f e i l i nf o rm as j o n. R e v i s j o n om f a t t e r k o n t r o l l a v u t v a l g t e d e l e r a v m a t e r i a l et s om u n d e r b y g g e r i n f o rm a s j o n e n i å rs r e g n s k a p e t, v u r d e r i n g a v d e b e n y t t e d e r e g ns k a ps p r i n s i p p e r o g v e s e n t l i g e r e g n s k a p s e s t i m a t e r, s a m t v u r d e r i n g a v i n n h o l d et i o g p r e s e n t a s j o n e n a v å r s r e g n s k a p et. I d e n g r a d d e t f øl ge r a v g o d r e v i s j o ns s k i k k, om f at t e r r e v i s j o n o g s å e n g j e n n o m g å e l s e a v s a m e i e t s f o r m u e s f o r v a l t n i n g o g r e g n s k a p s - o g i nt e r n kontrollsystem er. Vi m ener at vår revisjon gir et forsvarli g g r u n n l a g f or v å r u t t a l e l s e. V i m e n e r a t å r s r eg n s k a p et e r av gi t t i s am sv ar m e d lo v o g f or s kr i f t e r o g g i r et r et t v i se n d e b i ld e a v s am ei e t s ø k o n o m i s ke st i l li n g 3 1. d e s em b er og av r e su lt a t e t i r eg n s k a ps å r et i ov er e n s st e m m e ls e m e d n o r s k g o d r e g n s k a p s s kikk le d e ls e n h a r o p pf ylt s i n p li k t t i l å s ø r g e f o r o r d e nt li g o g ov er si k t li g r e gi st r er i n g o g d ok u m e nt a sj o n av r e g n s k a p s o p p l y s n i n g e r i s a m s v a r m e d n o r s k l o v o g g o d b o k f ø r i n g s s k i k k o p p l ys n i n g e n e i å r s be r et ni n g e n o m år s r eg n s k a p et o g om f o r u t s et ni n g e n om f o r t s at t d r i f t e r k o n s i s t e nt e m ed år s r e g n s k a pe t o g e r i s am sv ar m e d lo v o g f o r s k r i f t er. U t e n a t d e t h a r b e t y d n i n g f o r k o nk l u s j o n e n i a v s n i t t e t o v e r, v i l v i p r e s i s e r e a t i n g e n a v b u d s j e t t a l l e n e s om f r em k om m e r i re g n s k a p e t e r r e v i d e r t. O s l o, 1 7. f e b r u a r P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s A S C a t o G r ø n n e r n / s / S t a t s a u t o r i s e r t r e v i s o r

49 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g K A L B A K K E N F Y R H U S S A M E I E R E S U L T A T R E G N S K A P Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e D R I F T S I N N T E K T E R : Innbetalinger Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r T o m t e l e i e Vannavgift Energi/ fyring Andre driftskostnader Kostnader til fordeling S U M D R I F T S K O S T N D R I F T S R E S U L T A T : F I N A N S I N N T E K T / K O S T N A D : Finansinntekter R E S. F I N A N S I N N T / K O S T N Å R S R E S U L T A T

50 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g K A L B A K K E N F Y R H U S S A M E I E B A L A N S E E I E N D E L E R N o t e A N L E G G S M I D L E R Varige driftsmidler S U M A N L E G G S M I D L E R 3 3 O M L Ø P S M I D L E R Kortsiktige fordringer D r i f t s k o n t o i O B O S Sparekonto i OBOS S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M E I E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L G J E L D L A N G S I K T I G G J E L D K O R T S I K T I G G J E L D Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Annen kortsiktig gjeld S U M K O R T S I K T I G G J E L D S U M E G E N K A P I T A L O G G J E L D P a n t s t i l l e l s e 0 0 Garantiansvar 0 0 OSLO, , S T Y R E T F O R K A L B A K K E N F Y R H U S S A M E I E Laila Lysakermoen /s/ Vivian Frydenlund /s/ T o m E r i k J ø r g e n s e n / s / S i s s e l B a as l a n d /s / P e r Ø s t m a r k / s / G r y J ø k l i n g / s / B j ø r n H a l v o r s e n / s / T. A l ek s a n d e r S el v i g / s /

51 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g N O T E : 1 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Å r s r e g n s k a p et er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NOR som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. N O T E : 2 A N D R E I N N T E K T E R Faktureringsgebyr 70 S U M A N D R E I N N T E K T E R 70 N O T E : 3 P E R S O N A L K O S T N A D E R O r d i n æ r l ø n n -547 O v e r t i d Påløpne feriepenger -568 A r b e i d s g i v e ravgift S U M P E R S O N A L K O S T N A D E R Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt under 0,75 årsverk i selskapet gjennom året. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. N O T E : 4 S T Y R E H O N O R A R Honorar til styret gjelder for perioden 2008/2009, og er på kr N O T E : 5 R E V I S J O N S H O N O R A R Revisjonshonoraret er på kr og er i sin helhet knyttet til revisjon. N O T E : 6 K O N S U L E N T H O N O R A R J u r i d i s k b i s t a n d O B O S P r o s j e k t A S Engsletta Borettslag, administrasjonshonorar S U M K O N S U L E N T H O N O R A R

52 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g N O T E : 7 D R I F T O G V E D L I K E H O L D R E H A B IL IT E R IN G A V F Y R H U S P IP E : Hovedentreprenør Rolf Holm AS, sluttoppgjør S U M R E H A B I L I T E R I N G Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold elektro Drift /vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold fyringsanlegget: Ivar Lærum, kontrakt drift og vedlikehold I v a r L æ r u m, s e r v i c e Enwa AS, vedlikehold vannrenser Arild Johansen, lufteskrue Kalbakken Fyrhus, andel fyringskostnader, 0,51% S U M D R I F T O G V E D L I K E H O L D N O T E : 8 V A N N A V G I F T Vannavgift 2009 *) S U M V A N N A V G I F T *)Beregning av vannavgift: Engsletta Borettslags vannavgift: * 1,6 % = Andel Kalbakken Fyrhus: 291 m2 / 695 m2 = N O T E : 9 E N E R G I / F Y R I N G Elektrisk energi F j e r n v a r m e S U M E N E R G I / F Y R I N G N O T E : 1 0 A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R Andre fremmede tjenester Kopieringsmateriell 2008/ Møter Andre kontorkostnader -237 Telefon/bredbånd 2008/ Porto 2008/ Bank og kortgebyr -75 S U M A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R N O T E : 1 1 F I N A N S I N N T E K T E R Renter av driftskonto i OBOS Renter av sparekonto i OBOS S U M F I N A N S I N N T E K T E R

53 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g N O T E : 1 2 V A R I G E D R I F T S M I D L E R Feiepistol Tilgang A v s k r e v e t t i d l i g e r e H ø y t r y k k v a s k e r Tilgang A v s k r e v e t t i d l i g e r e Sotsuger Tilgang A v s k r e v e t t i d l i g e r e S U M V A R I G E D R I F T S M I D L E R 3 N O T E : 1 3 K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R S k yl d i g v / b r e n s e l s o p p g j ø r : Kalbakken Hud og Fotpleie, vannavgift Kalbakken Fyrhus, brensel Montane Norge AS, vannavgift Montane Norge AS, brensel S U M K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R N O T E : 1 4 S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R F o r s k u d d s t r e k k -607 S k y l d i g a r b e i d s g i v e r a v g i f t -356 S U M S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R -963 N O T E : 1 5 A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D Feriepenger Engsletta Borettslag, administrasjonshonorar Til gode v/brenselsoppgjør: 098 Akerli Borettslag Engsletta Borettslag Kalbakken Vaskeri Nordtvedtbekken Borettslag Nordtvet Barnehage Kalbakken Hud og Fotpleie Kalbakken Senter AS Kontor Engsletta Borettslag Mehar Gruppen AS S U M A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D

54 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g N O T E : 1 6 AV R E G N I N G E I E R NE / ØV R I GE L E I E T AK E R E F O R D E LT B R E N S E L SO P P G JØ R K AL B AK K E N F Y R H U S S E L S K AP F o r b r u k F y r i n g s - Nøkkel Ø v r i g e F i n a n s - N e t t o I n n b e t. A v r e g n i n g m å lt i % k o s t n a d i % k o st n. i n nt e kt k o s t n a d a k o n t o A k e r l i B o r e t t s l a g 3 8, 5 2 % , 4 4 % E n g s l e t t a B o r e t t s l a g 4 5, 1 8 % , 1 4 % N o r d t v e d t b ek k e n B r l. 8, 9 9 % , 1 3 % Kalbakken Vaskeri 0, 3 4 % , 1 7 % M e h a r G r u p p e n A S 0, 3 8 % , 6 0 % K a l b a k k e n S e n t e r A S 4, 7 3 % , 0 0 % H u d o g F o t p l e i e 0, 1 6 % , 0 8 % K o n t o r E n g s le t t a B r l. 0, 3 2 % , 1 6 % N o r d t v e t B a r n e h a g e 0, 8 7 % , 5 1 % M o n t a n e N o r g e 0, 5 1 % , 2 6 % K a l b a k k e n F y r h u s 0, 0 0 % 0 0, 5 1 % S U M 1 0 0, 0 0 % %

55 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g T I L L I T S V A L G T E S AM E I E T K AL B AK K E N V AS K E R I Å R S B E R E T N I N G F O R S i d e n f o r r i g e o r d i n æ r e s am e i e rm øt e h a r s am e i et s t i l l i t s v a l g t e v æ r t f øl g e n d e : S T Y R E T L e d e r L a i l a L y s a k e r m o e n K a l b a k k v e i e n 5 A S t y r e m e d l e m V i v i a n F r y d e n l u n d C h r f. H e l l u m s v e i 3 4 S t y r e m e d l e m T o m E r i k J ø r g e n s e n K a l b a k k s t u b b e n 2 0 S t y r e m e d l e m S i s s e l B a a s l a n d K a l b a k k v e i e n 5 A S t y r e m e d l e m B j ø r n H a l v o r s e n N e d r e K a l b a k k v e i 6 S t y r e m e d l e m G r y J ø k l i n g K a l b a k k s t u b b e n 2 0 S t y r e m e d l e m P e r Ø s t m a r k S m e l t e d i g e l e n 2, D r ø b a k G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M S AM E I E T TI L L I TS V AL G TE O G AN S AT TE A v s am e i e t s 7 s t y r em e d l em m e r e r d e t 4 k v i n n e r o g 3 m e n n. S am e i et e r p o s i t i v t i l l i k e s t i l l i n g o g t a r s i k t e p å a t d e t i k k e f o r e k o m m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a n s e t t e l s e r. M e d e i e r s e k s j o n f o r s t å s s am e i e a nd e l i b e b y g d e i e n d om m e d t i l k n y t t e t e n e r e t t t i l b r uk a v b o l i g e l l e r a n n e n b r uk s e n h et i e i e nd o m m e n. S a m e i e t d r i v e r i k k e m e d f o r s k n i n g s - o g u t v i k l i n g s a k t i v i t e t e r. S am e i e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b e s t em m el s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. D e t h a r i k k e v æ rt s k a d e r el l e r u l y k k e r i F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r u t f ø r t a v OB O S i h e n h o l d t i l k o n t r a k t. A u t o r i s e r t r e g n s k a p s f ø r e r ( o p p d r ag s a n s v a r l i g ) e r r e g ns k a ps s j e f E g i l H a v r e, O B OS. S am e i e t s r e v i s o r e r P r i c e wa t e r h o u s e C o o p e r s A S. E I E N D O M M E N S am e i e t b e s t å r a v 1 s ek s j o n. S am e i e t e r r e g i s t r e r t i B r ø n n ø y s u nd m e d o r g a n i s a s j o ns n um m e r , d e t l i g g e r i O s l o k o m m u n e o g h a r g å r ds n um m e r 9 1 o g b r uk s n um m e r 5 3. T om t e n e i e s a v E n gs l e t t a b o r e t t s l a g o g b l e k j ø p t i , d e n e r p å m 2. M e d e i e r s e k s j o n f o r s t å s s am e i e a nd e l i b e b y g d e i e n d om m e d t i l k n y t t e t e n e r e t t t i l b r uk a v b o l i g e l l e r a n n e n b r u k s e n h e t i e i e n d o m m e n. S t y r e t e r i k k e k j e n t m e d a t d e t y t r e m i l j ø et f o r u r e n s e s i v es e n t l i g g r a d. A N S A T T E I S A M E I E T D e t e r e n a ns a t t i s am e i e t s om u t f ø r e r r e n h o l d. Ø v r i g e a r b e i d s o p p g av e r u t f ø r e s a v a n s a t t e i E n gs l e t t a b o r e t t s l a g.

56 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g R E T N I N G S L I N J E R F O R S T Y R E A R B E I D S t y r e t h a r v e d t a t t r e t n i n gs l i n j e r f o r s t y r e a r b e i d. F o rm å l e t m e d d i s s e, e r å k l a r g j ø r e k r a v s om s t i l l es t i l d e t i l l i t s v a l gt e. R e t n i n g s l i n j e n e om h a n d l e r s t y r e a n s v a r f o r f o r v a l t n i n g a v d e ø k o n om i s k e v e r d i e r, h a b i l i t et, t a us h e t s p l i k t, h o n o r e r i n g, a t t e s t a s j o n og a n v i s n i n g a v u t b e t a l i n g e r. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R D e t e r u t p l as s e r t m a n u e l t s l o k k i n gs u t s t y r i f o rm a v p u l v e r a p p a r a t e r i l o k a l e n e. Ut s t y r e t k o n t r o l l e r e s å r l i g. F O R S I K R I N G S am e i e t s e i e n d om m e r e r f u l l v e r d i f o r s i k r e t i I f S k a d ef o r s i k r i n g m e d po l i s e n um m e r M A S K I N E R I V A S K E R I E T T y p e : I n s t a l l e r t : V a s k e m a s k i n e r : 6 s t k k a p a s i t e t 6 k g / s t k k a p a s i t e t 1 0 k g T ø r k e t r o m l e r : 2 s t k k a p a s i t e t 1 0 k g / s t k k a p a s i t e t 6 k g S t r y k e m a s k i n e r : 2 s t k / S t y r i n g s t a v l e : 1 s t k D ø r l e s e r : 1 s t k S A M E I E T S L Å N S am e i e t h a r i n g e n l å n. A V T A L E O M L E V E R A N S E A V E L E K T R I S K K R A F T O B O S h a r f r em f o r h a n d l e t a v t a l e m ed LOS for leveranse av el-k r a f t. K r a f t f o r v a l t n i n g s a v t al e n u t l ø p e r d en S am e i e t h a r t i l t r å d t d e n n e a v t a l e n. D e t t e g j e l d e r k u n s t r øm t i l f e l l e s om r å d e o g i k k e p r i v a t a b o n n em e n t f o r d e n e n k e l t e l e i l i g h e t. S T Y R E T S A R B E I D S i d e n f o r r i g e å r s m ø t e h a r s t y r e t av h o l d t 5 m ø t e r. D r i f t s l e d e r S o l f r i d B e r n t s e n h a r f u n g e r t s om s ek r e t æ r. D e t b l e u t a r b e i d e t e g n e v e d t e k t e r f o r s am e i et i D i s s e g j e n g i s i s i n h e l h e t s om e n d e l a v å rs b e r e t n i n ge n. D e t f o r e l i g g e r s e r v i c e k o n t r a k t m e d M i e l e A S. M a s k i n e r i n s t a l l e r t e t t e r i n n g å r i a v t a l e n o g d e t u t a r b e i d e s å r l i g t es t r a p p o r t f o r d i s s e m as k i n e n e. F o r m as k i n e r i ns t a l l e r t f ø r u t f ø r es å r l i g h o v e d s e r v i c e. T i l s t a n d e n f o r a l l e m a s k i n e n e e r t i l f re d s s t i l l e n d e. 9 a v i n s t a l l a s j o n e n e i v a s k e r i e t h a r p as s e r t 1 0 å r o g f a l l e r d a u t e n f o r s e r v i c e a v t a l e n m e d M i e l e. D e t i n n e b æ r e r at a l l e r e p a r a s j o n e r/ s e r v i c e r f o r d i s s e m a s k i n e n e m å b e t a l e s f u l l t ut. D e t e r e n f o r u t s e t n i n g f o r s t a b i l d r i f t a t b r u k e r n e i n n r et t e r s e g et t e r d e r e t n i n g s l i n j e r s om f o r e l i g g e r o g s o m e r r e d e g j o r t f o r p å o p p s l a gs t a v l e n i v a s k e r i e t.

57 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g R E G N S K A P E T F O R Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es h e r v e d a t f o r u t s e t n i n g e n om f o r t s at t d r i f t e r t i l s t e d e. R E S U L T AT S a m e i e t s r e g n s k a p s e t t e s o p p s o m 0 -r e g n s k a p. S am e i e t s s t y r e h a r f o r u t a r be i d e t e t b u d s j et t s om gi r b a l a n s e. I N N T E K T E R I n n t e k t e n e i v a r t i l s a m m e n k r , - m o t b u ds j et t e r t m e d k r , -. A v v i k f r a b u d s j e t t s k y l d es at b r u k en a v v a s k e r i et e r r e d us e r t m e d 1 1% f r a f o r r i g e å r. D e t t e s e e s i s am m e n h e n g m e d a t b å d e E n g s l et t a o g A k e r l i a v s l ut t e t s i n v åt r om s r e h a b i l i t e r i n g i , n o e s om h a r b i d r a t t t i l at f l e re b e b o e r e h a r a n s k a f f e t s e g v as k em as k i n i l e i l i g h e t e n. K O S T N A D E R D r i f t s k o s t n a d e n e i v a r p å k r , - m o t b u d s j e t t e r t m e d k r , -. A v v i k i f o r h o l d t i l b u d s j e t t et s k y l d e s i h o v e d s a k d r i f t o g v e d l i k e h o l d s o m b l e b u ds j e t t e r t m e d k r , -, m e n s r e g n s k a p e t v i s e r k r , -. H o v e d å r s a k e n t i l a v v i k e t v a r s t ø r r e r e p a r a s j o n e r o g m å s e es i s am m en h e n g m e d e n r e d uk s j o n a v a n d r e d r i f t s k o s t n a d e r. K o s t n a d e r f o r b u n d e t m e d f y r i n g og e l e k t r i s k e n e r g i e r r e d u s e r t i f o r ho l d t i l b u d s j e t t. R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å re t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p o g f o rm u e s f o r v a l t n i n g. R e v i s j o ns h o n o r a r e t f r em k om m e r s om e g e n p o s t i r e s u l t at r e g n s k a p e t. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i r e g n s k a p e t o g d e n r e g ns k a ps m e s s i g e o v e r s i k t s om f r em k om m e r u n d e r n ot e r t i l r e g ns k a p e t. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d. K O S T N A D S U T V I K L I N G R E N T E R R e n t e s a t s e n i OB O S v a r 0, 1 0% på d r i f t s k o n t o p e r d e n S T R Ø M P R I S E N E D e n t o t a l e s t r øm p r i s e n t i l e n f o r b ru k e r b e s t å r a v t r e k om p o n e n t e r : k ra f t p r i s + n e t t l e i e + s t at l i g e a v g i f t e r. F O R S I K R I N G B y g n i n g s f o r s i k r i n g e n ø k e r f r a t i l m e d c a. 1, 9 %. D e n n e ø k n i n g e n i n k l u d e r e r 2, 8 % øk n i n g i b y g g e i n d e k s e n s om r e f l e k t e r e r p r i s o p p g a n g e n p å h å n d v e r k s t j e n es t e r.

58 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g I n d e k s øk n i n g e n e r l i k f o r a l l e f o r s i k r i n g s s e l s k a p e r. U t o v e r d e t t e f o r et a r f o r s i k r i n g s s e l s k a p e n e i n d i v i d u e l l p r i s j u s t e r i n g m e d b a k g r u n n i s am e i e t s e g e n s k a d es i t u as j o n. F O R R E T N I N G S F Ø R E R H O N O R A R E T F o r r e t n i n g s f ø r e r h o n o r a r e t f o r ø k e r m e d c a. 4%. Ø V R I G E K O S T N A D E R N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e i b u d s j e t t e t h a r s t y r e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s s t i g n i n g. I N N T E K T S - O G K O S T N A D S O V E R S L AG F O R Å R ( B u d s j e t t ) S t y r e t h a r s a t t o p p e n o v e r s i k t o v e r f o r v e n t e d e i n n t e k t e r o g k o s t n a d e r i T a l l e n e e r v i s t s o m e g e n k o l o n n e v e d s i d e n a v r e s u l t a t r e g n s k a p e t. ( B u d s j e t t ) O v e r s i k t e n g i r e t f o r v e n t e t å rs r e s u l t a t i b a l a ns e. I o v e r s i k t e n e r d e t t at t h e n s y n t i l de f o r h o l d s om e r n e v n t f o r a n. F o r øv r i g v i s e s t i l d e e n k e l t e t a l l e n e i o v e r s i k t e n. O s l o, I styret for Sam eiet Kalbakken Vaskeri L a i l a L y s ak e rm o e n / s / V i v i a n F r y d e n l u n d / s / T om E r i k J ø r g e n s e n / s / S i s s e l B a as l a n d / s / B j ø r n H a l v o r s e n / s / G r y J øk l i n g / s / P e r Øs t m a rk / s /

59 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s A S P o s t b o k s N O O s l o T e l e f o n T e l e f a k s Til sameiermøte i Sameiet Kalbakken Vaskeri R e v i s j o n s b e r e t n i n g f o r Vi har revidert årsregnskapet for Sameiet Kalbakken Vaskeri for regnskapsåret 2009, som viser et årsresultat på kr. 0. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Regnskapslovens regler og norsk god regnskapsskikk er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av sameiets styre. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til r e v i s o r l ov e n s k r a v. Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av sameiets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av sameiets økonomiske stilling 31. desember 2009 og av resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med norsk god regnskapsskikk ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med norsk lov og god b o k f ø r i n g s s k i k k opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og om forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Uten at det har betydning for konklusjonen i avsnittet over, vil vi presisere at ingen av budsjettallene som fremkommer i regnskapet er revidert. Oslo, 17. februar 2010 P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s A S Cato Grønnern /s/ Statsautorisert revisor

60 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g S AM E I E T K AL B AK K E N V AS K E R I R E S U L T A T R E G N S K A P Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e D R I F T S I N N T E K T E R : Innkrevde felleskostnader Andre inntekter Avregning med eierne S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar F o rretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Vannavgift K a l b a k k e n Fyrhus Elektrisk energi Andre driftskostnader Avregning med eierne S U M D R I F T S K O S T N D R I F T S R E S U L T A T : F I N A N S I N N T E K T / K O S T N A D : Finansinntekter R E S. F I N AN S I N N T / K O S T N Å R S R E S U L T A T

61 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g S AM E I E T K AL B AK K E N V AS K E R I B A L A N S E E I E N D E L E R N o t e A N L E G G S M I D L E R O M L Ø P S M I D L E R Kortsiktige fordringer D r i f t s k o n t o i O B O S S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M E I E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L G J E L D L A N G S I K T I G G J E L D Annen langsiktig gjeld S U M L A N G S I K T I G G J E L D K O R T S I K T I G G J E L D Leverandørgjeld 57 0 Skyldig offentlig myndigheter Annen kortsiktig gjeld S U M K O R T S I K T I G G J E L D S U M E G E N K A P I T A L O G G J E L D P a n t s t i l l e l s e 0 0 Garantiansvar 0 0 OSLO, , S T Y R E T F O R S A M E IE T K A LB A K K E N V A S K E R I Laila Lysakermoen /s/ Vivian Frydenlund /s/ T o m E r i k J ø r g e n s e n / s / S i s s e l B a as l a n d /s / B j ø r n H a l v o r s e n / s / G r y J ø k l i n g / s / P e r Ø s t m a r k / s /

62 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g N O T E : 1 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NOR som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. N O T E : 2 I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R Felleskostnader S U M I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R N O T E : 3 A N D R E I N N T E K T E R Innbetalt til vaskekonto Telenor S U M A N D R E I N N T E K T E R N O T E : 4 A V R E G N I N G M E D E I E R N E A N D E L A V Å R S R E S U L T A T : 098 Akerli Borettslag, 43 % Engsletta Borettslag, 48 % Nordtvedtbekken Borettslag, 9 % S U M A V R E G N I N G M E D E I E R N E N O T E : 5 P E R S O N A L K O S T N A D E R Ordinær lønn, fast ansatte O v e r t i d Lønn rengjøringshjelp Påløpne feriepenger A r b e i d s g i v e r a v g i f t Y r k e s s k a d e f o r s i k r i n g Refusjon sykepenger 720 S U M P E R S O N A L K O S T N A D E R Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt under 0,75 årsverk i selskapet gjennom året. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. N O T E : 6 S T Y R E H O N O R A R Honorar til styret gjelder for perioden 2008/2009, og er på kr

63 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g N O T E : 7 R E V I S J O N S H O N O R A R Revisjonshonoraret er på kr og er i sin helhet knyttet til revisjon. N O T E : 8 K O N S U L E N T H O N O R A R Engsletta Borettslag, administrasjon av betalingssystem S U M K O N S U L E N T H O N O R A R N O T E : 9 D R I F T O G V E D L I K E H O L D Drift/vedlikehold fyringsanlegg, lokale 30001, avregning brensel Drift/vedlikehold vaskerianlegg S U M D R I F T O G V E D L I K E H O L D N O T E : 1 0 K A L B A K K E N F Y R H U S Innbetalt a konto Til gode v/avregning S U M K A L B A K K E N F Y R H U S N O T E : 1 1 A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R Driftsmateriell T r y k k s a k e r -965 Kopieringsmateriell -31 Andre kontorkostnader -811 Porto -341 Bank og kortgebyr -73 S U M A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R N O T E : 1 2 F I N A N S I N N T E K T E R Renter av driftskonto i OBOS 95 S U M F I N A N S I N N T E K T E R 95 N O T E : 1 3 K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R 172 Kalbakken Fyrhus, avregning brensel Andel av årsresultat 2009: 098 Akerli Borettslag, 43 % Innbetalt a konto Engsletta Borettslag, 48 % Innbetalt a konto Nordtvedtbekken Borettslag, 9 % Innbetalt a konto S U M K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R

64 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g N O T E : 1 4 A N N E N L A N G S I K T I G G J E L D D e p o s i t u m v as k e r i k o r t : Saldo Innbetalt i S U M A N N E N L A N G S I K T I G G J E L D N O T E : 1 5 S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R F o r s k u d d s t r e k k S k yl d i g a r b e i d s g i v e r a v g i f t S U M S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R N O T E : 1 6 A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D Feriepenger Lokale 30001, avregning brensel S U M A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D Montane Norge AS har innbetalt et depositum for utleielokale i Pålydende kr er plassert på sparekonto i OBOS.

65 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g

66 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g E N G S L E T T A B O R E T T S L A G T l f K a l b a k k s t u b b e n 1 1, O s l o F a x : E-p o s t : e n g s l b o n l i n e. n o S Ø K N A D O M P A R K E R I N G S P L A S S! " # $ % &! & $ &! ' ( ) ) * +, ) -. & " ) &!. ) ) ' / 0 +,, + 1. ) ) = 6, < : ; ) + < < ) ) * -

67 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g

68 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g E g e n k o n t r o l l / s j e k k l i s t e f o r a n d e l s e i e r e / b e b o e r e i E n g s l e t t a b o r e t t s l a g V e i l e d n i n g t i l a n d e l s e i e r / b e b o e r S om et e l em e n t i b o r e t t s l a g e t s i nt e r n k o n t r o l l s ys t em s k a l d e n e nk e l t e andelseie r / b e b o e r f o r e t a e n å r l i g k o n t r o l l a v r i s i k om om e nt e r i n n e n f o r l e i l i g h e t e n s f i r e v e g g e r. D e t t e om h a n d l e r l e i l i g h e t en s f a s t e i ns t a l l e r t e l e d n i n gs n e t t m e d t i l k n y t t et e l e k t r o u t s t y r o g b r a n n s i k r i n g s ut s t yr. E v e n t u e l l e m a n g l e r p å o v e n n e v n t e u t s t y r s om r e l at e r e r s e g t i l a n d e l s e i e r s a n s v a r / v e d l i k e h o l ds p l i k t i h e n h o l d t i l h us l e i ek o n t r ak t, m å u t b e d r e s s na r e s t a v f a g k y n d i g e f o r a n d e l s e i e rs k os t n ad. A v h e n s y n t i l d o k um e nt a s j o n i f o r bi n d e l s e m e d e t e v e n t u e l t s a l g a v l ei l i g h e t e n o g s om d o k um e n t as j o n o v e r f o r b o r e t t s l a ge t o g t i l s y n s m y n d i g h et b ø r å r l i g e ut f y l t e s j e k k l i s t e r a r k i v e r e s. B e n y t t es a u t o r i s e r t e l e k t r i k e r / f i rm a t i l å f o r e t a k o n t r o l l o g e n e v e n t u e l l u t b e d r i n g, pl i k t e r f i rm a e t å f y l l e ut e n s am s v a r s e rk l æ r i n g n å r o p p d r a g e t e r a v s l ut t e t. D e n n e e r k l æ r i n g e n s k a l o p p b e v a r e s s om e n d e l a v d o k um e n t as j o n e n p å l e i l i g h et s a n l e g ge t. I h e n h o l d t i l h u s l e i ek o n t r ak t e n f o r be h o l d e r b o r e t t s l a g e t s e g r et t t i l å f å t i l g a n g t i l l e i l i g h e t e n i f o r b i n d e l s e m e d s t i k k pr ø v e k o n t r o l l om r i s i k om om e nt e r e r i o r d e n. Anleggsdel/sjekkpunkter/symptomer Sikringsskap: S i k r i n gs s k a p e t s k a l v æ r e r yd d i g o g uvedkommende materiell er ikke tillatt. Er kursfortegnelsen oppdatert? E r s i k r i n g s skapet låst? Går sikringene ofte? E r s i k r i n g e n e v a r m e? Leilighetens faste installerte lysarmaturer: Er leilighetens fastmonterte lysarmeturer i orden, uten sprekker og godt festet til underlaget? E r k u p l e r / l a m p e g l a s s h e l e? OK/eller anmerkning må utbedres med dato Dato når en utbedring ble utført

69 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g Kabler, ledninger, b r y t e r e o g s t i k k o n t a k t e r : Finnes det defekte brytere og stikkontakter dvs. er de sprukket, løse og varme?) Finnes det løse ledninger som ikke er tilfredsstillende festet? Finnes det slitte/beskadiget ledninger? Belysningsutstyr: B r u k e s r i k ti g styrke på lyspærer i henhold til hva som er angitt på belysningsutstyret? H a r l a m p e s k j e r m e r b r e n n m e r k e r? Står frittstående lamper stødig og er monterte lamper godt festet til underlaget? Elektrisk utstyr: Er kaffetrakter, strykejern og lignende trukket ut av stikkontakten når disse ikke er i bruk? E r T V -apparatet /dekoder slått av med A V -knapp når det ikke er i bruk? Er det ulyd i elektrisk utstyr? Er det elektriske utstyret (løsutstyr) godkjent, dvs. er det CE-merket? B r a n n s i k r i n g s u t styr: Fungerer røkvarsler til enhver tid, er den testet en gang pr. måned og er batteriet skiftet etter behov og minst en gang pr. år? Er brannslange korrekt montert i benk og k l a r t i l b r u k? Har du gjort deg kjent med eventuelle rømningsveier fra leiligheten /oppgangen/huset? B a d : Har du gjort deg kjent med brukerinformasjon for bad og følger instruksene? Lekkasjekontroll: Kontroller rørkoblinger jevnlig og utred å r s a k e n d e r s o m l ek k as j e s i k r i n g s l å r u t. Andelseiers/beboers notater: A n d e lseiers/beboers s i g n a t u r : A d r e s s e : Leil.nr.

70 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g

71 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g

72 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R M E D B U D S J E T T F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R M E D B U D S J E T T F O R S a m e i e t E d v a r d G r i e g s V e i 3-5 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t E d v a r d G r i e g s V e i 3-5, a v h o l d e s t o r s d

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i K o l b ot n To r g B s, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 i K o l b e n. D e t v i l a v h o

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t T o n s e n h a g e n 1 1, a v h o l d e s t o r s d ag 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å T o ns e n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L y s e T e r r a s s e B s, a v h o l d e s o n s d a g 1 6. 0 3. 20 1 1, k l. 1 8 : 0 0 p

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t T o n s e n h a g e n 1 1, a v h o l d e s t o r s d ag 2 6. m a rs 2 0 0 9, k l. 1 8 : 0 0 p å T o ns e n h a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i, a v h o l d e s t o r s d a g 2 6. 0 3. 20 0 9, k l. 1 8 : 0 0 p å L y s e j o r d e t s k o l e, V æ k e r ø v e i e n 1

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g en e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g en e r a l f o r s a m l i n g 1 U t s i k t s t o p p e n B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g en e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i U t s i k t s t o p p

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i H e l g es e n s g at e 8 2 / 8 4 A S a v h o l d e s m a nd a g 2 6. a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t K i r k e v e i e n 1 1 0, a v h o l d e s m a n d a g 2 0. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 0 0 i V es t r e A k e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Akersbakken Bo r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Øs t e r l i B o l i g s e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Sk ie n ko mm une. R EG UL E R I N GS B ES T E MM E L SER T I L D eta ljr e gu l e ri n g

Sk ie n ko mm une. R EG UL E R I N GS B ES T E MM E L SER T I L D eta ljr e gu l e ri n g R EG UL E R I N GS B ES T E MM E L SER T I L D eta ljr e gu l e ri n g K j ø r b ekk d a l en 12 D 220 / 211 m. fl R e g u l e r i n g s be s te mm e ls e r sist date r t 27.09.17. P l an k a r t sist

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L y s e T e r r a s s e B s, a v h o l d e s t o r s d a g 2 5. 0 3. 20 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å B j ø r n s l et t a s k o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s /

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i F j e l l hu s h a u g e n B o l i g s e l s k a p A / S a v h o l d e

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer