S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L"

Transkript

1 K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns k a p f o r V i ø n s k e r d e g v e l k o m m e n t i l g e n e r a l f o r s a m l i n g T o r s d a g 2 0. m a i k l S a r o n l o k a l e r, Am m e r u d ve i e n 2 9 F. S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L D e t t e e r m u l i g h e t e n d u h a r t i l å d e l t a i d i s k us j o n e n o g v e l g e d et s t y r e t s om s k al f o r v a l t e d i t t b om i l j ø i d e t k om m e n de å r e t. S t y r e t h a r l a g t m y e a r b e i d i å g j ø r e å r s b e r e t n i n g e n o g r e g n s k a p e t s å k om p l et t o g f o r s t å e l i g s om m u l i g. V å r t ø n s k e er d e r f o r a t d u l es e r n ø y e i g j e n n om h e f t e t o g v i s e r d i n i n t e r e s s e f o r b o r e t t s l a g e t v e d å m ø t e o p p p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n. H v e m k a n d e l t a p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n? A l l e a n d e l s e i e r e h a r r e t t t i l å v æ r e m e d i g e n e r a l f o r s a m l i n g e n m e d f o r s l a g -, t a l e - o g s t em m e r et t. Det er kun èn stemme pr. andel A n d e l s e i e r e ns ek t ef e l l e, s am b o e r e l l e r e t a n n et m e dl em a v a n d e l s e i e r e n s h u s s t a n d h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e de o g t i l å u t t al e s e g. S t y r e m e d l e m m e r, f o r r e t n i n gs f ø r e r o g l e i e r a v b o l i g i b o r e t t s l a g e t h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e d e i g e n e r a l f o rs am l i n g en o g t i l å u t t al e s e g. E n a n d e l s e i e r k a n m ø t e m e d f u l l m e k t i g. I n g e n k a n v æ r e f u l l m e k t i g f or m e r e n n é n a n d e l s e i e r, m e n d e r f l e r e e i e r e n a n d e l s a m m e n, k a n d e h a s am m e f u l l m ek t i g. E n f u l l m a k t k a n t r e k k e s t i l b ak e n å r s om h e l s t. E n a n d e l s e i e r k a n t a m e d e n r å d g i v e r t i l g e n e r a l f o rs am l i n g e n. R å d g i v e r e n h a r b a r e r e t t t i l å u t t a l e s e g d e rs om g en e r a l f o r s am l i n g e n t i l l a t e r d et.

2 S i d e A m m e r u d l i a B o r e t t s l a g F o r r e t n i n g s o r d e n 1. G e n e r a l f o r s a m l i n g e n g j e n n o m f ø r e s i h e n h o l d t i l L o v o m b o r e t t s l a g o g b o r e t t s l a g e t s v e d t e k t e r. 2. G e n e r a l f o r s a m l i n g e n l e d e s a v s t yr e t s f o r m a n n e l l e r a v e n m ø t e l e d e r v a l g t a v g e n e r a l f o r s a m l i n g e n. 3. M ø t e l e d e r e n s k a l p å s e a t s a k e n e f å r e n f o r s v a r l i g behandling i henhold t i l l o v o g v e d t e k t e r. M e d u t g a n g s p u n k t i d a g s o r d e n o g f o r r e t n i n g s o r d e n f o r g e n e r a l f o r s a m l i n g e n l e g g e r m ø t e l e d e r f r e m e n p l a n f o r g j e n n o m f ø r i n g e n. 4. P r o t o k o l l e n f ø r e s a v d e n v a l g t e s e k r e t æ r. I p r o t o k o l l e n f ø r es a l l e v a l g o g v e d t a k s a m t e v e n t u e l l e p r o t o k o l l t i l f ø r s e l e r s o m generalf o r s a m l i n g e n f a t t e r v e d t a k o m a t s k a l t a s i nn. 5. A l l e f o r s l a g s k a l, s å l a n g t d e t e r m u l i g, l e v e r e s s k r i f t l i g t i l m ø t e l e d e r e n m e d f o r s l a g s t i l l e r e n s n a v n o g l e i l i g h e t s n u m m e r. 6. I n g e n h a r r e t t t i l o r d e t m e r e n n 3 g a n g e r i s a m m e s a k. I n n l e d n i n g s f o r e d r a g m å i k k e o v e r s t i g e 1 0 m i n. Ø v r i g e i n n l e g g s k a l i k k e o v e r s t i ge h e n h o l d s v i s 5 m i n. f o r f ø r s t e i n n l e g g o g 2 m i n. f o r d e ø v r i g e. M ø t e l e d e r h a r r e t t t i l å l a s t yr e t s r e p r e s e n t a n t e r f å u t v i d e t t a l e t i d f o r ' a s v a r e p å s p ø r s m å l s o m e r s t i l t. 7. O r d e t t i l f o r r e t n i n g s o r d e n g i s 1 g a n g t i l h v e r s a k o g m e d e n t a l e t i d p å h ø ys t 1 m i n u t t. F o r s l a g k a n i k k e f r e m m e s e t t e r a t s t r e k e r s a t t, o g f r e m s a t t e f o r s l a g k a n i k k e t r e k k e s h v i s n o e n m o t s e t t e r s e g d e t t e.

3 S i d e A m m e r u d l i a B o r e t t s l a g I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G O r d i næ r g e n e r a l fo r s a m l i ng i Am m e r u dl i a B o r e t t s l a g a v h o l d e s t or s d a g 2 0. m a i k l i S a r on l ok a l e r, Am m e r u d v ei e n 2 9 F. T I L B E H AN D L I N G F O R E L I G G E R : 1. K O N S T I T U E R I N G A ) V a l g a v m ø t e l e d e r B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g t o a n d e l s e i e r e t i l å u n d e r s k r i v e p r o t o k o l l e n D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r B ) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. G O D TG J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r C ) A n d r e g o d t g j ø r e l s e r 4. F O R S L A G A ) Arve Skogli foreslår at borettslaget så snart som mulig avvikler vår praksis med å gjøre det mulig for et eller flere mobilselskaper m.m. å sette opp antenner på vår eiendom. B ) K a r i D yr d a l, kommer følgende forslag: Ordensregler for hundehold i borettslaget: C ) S ve i n T e r je S t e f f e n s e n, Am m e r u d g r e n d a k o m m e r f ø l g e n d e f o r s l a g : Generalforsamlingen vedtar at styret kan inngå avtale om leveranse av bredbånd over fibernett. F o r s l a g e r t a t t i n n b a k e rs t i h ef t et 5. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v 2 s t y r em e d l em m e r f o r 2 å r B ) V a l g a v 2 v a r a m e d l e m m e r f o r 1 å r C ) V a l g a v v a l g k o m i t é f o r 1 å r D ) V a l g a v 2 d e l e g e r t ( e ) m e d v a r a t i l O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n g f o r 1 å r O s l o, S t y r e t i A m m e r u d l i a B o r e t t s l a g B j ø r n E r i k G u l b r a n d s e n / s / E r i k B R ø e d / s / R a n d i A. N i l s e n / s / B a a r d K r i s t i a ns e n / s / B e r i t W al b y e / s /

4 S i d e A m m e r u d l i a B o r e t t s l a g T I L L I T S V A L G T E Å R S B E R E T N I N G F O R S i d e n f o r r i g e o r d i n æ r e g e n e r a l f o rs a m l i n g h a r b o r e t t s l a g e t s t i l l i t s v a l gt e v æ r t : S T Y R E T L e d e r B j ø r n E r i k G u l b r a n d s e n A m m e r u d g r e n d a N e s t l e d e r E r i k B R ø e d A m m e r u d h e l l i n g a 4 3 L a s s e O t t a r A l v e r x ) A m m e r u d g r e n d a B a a r d K r i s t i a n s e n A m m e r u d h e l l i n g a 4 1 B e r i t W a l b y e A m m e r u d h e l l i n g a 8 0 V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T R a n d i A d e l e N i l s e n x ) A m m e r u d h e l l i n g a 6 2 A b d i r a hm a n I s m a i l Y us u f A m m e r u d h e l l i n g a 7 4 x ) L a s s e O. A l v e r h a r v æ r t p å m i l i t æ r t o p p d r a g i u t l an d et i s t y r e p e r i o d e n. R a n d i A. N il s e n r y k k et d e r f o r o p p s o m s t y r e m e d l e m i h a n s f r a v æ r. L a s se e r n å t r y g t t i lb a k e i l an d et i g je n. D E L E G E R T T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G E N I O B O S D e l e g e r t E r i k B R ø e d A m m e r u d h e l l i n g a 4 3 D e l e g e r t H a n s i n e S o f i e H a n s e n Am m e r u d h e l l i n g a 7 2 V a r a d e l e g e r t A n n e E l t o n A m m e r u d h e l l i n g a 6 4 V a r a d e l e g e r t G j e r m u n d E n g e l a n d A m m e r u d h e l l i n g a 6 4 V A L G K O M I T E E N H e i d i S a n d A m m e r u d h e l l i n g a 6 0 A n n e E l t o n A m m e r u d h e l l i n g a 6 4 G j e r m u n d E n g e l a n d A m m e r u d h e l l i n g a 6 4 R o a r A l e x a n d e r S t e n s s o n A m m e r u d g r e n d a M a r i t P e r s s o n A m m e r u d h e l l i n g a 7 4 F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r u t f ø r t a v OB O S i h e n h o l d t i l k o n t r a k t. B o r e t t s l a g e t h a r f o r e nk l e t f o r r e t n i ng s f ø r e rk o n t r a k t. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er regnskapssje f E g i l H a v r e, O B OS. B o r e t t s l a g e t s r e v i s o r e r P r i c e wa t e r h o u s e C o o p e r s A S. G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M B O R E T T S L A G E T Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjons - n u m m e r , l i g g e r i b y d e l 1 0 G r o r u d i O s l o k o m m u n e o g h a r a d r e s s e: A m m e r u d g r e n d a A m m e r u d h e l l i n g a A m m e r u d h e l l i n g a A m m e r u d h e l l i n g a B o r e t t s l a g e t b e s t å r a v a n d e l s l e i l i g h e t e r, f o r d e l t p å 4 b y g n i n g e r. I t i l l e g g k om m e r 2 t j e n e s t e l e i l i g h et e r. T o m t e n, k j ø p t i e r p å m 2 o g h a r f ø l g e n d e g å r d s - o g b r u k s n um m e r : , 7 6, 7 8, 8 1, 8 3

5 S i d e A m m e r u d l i a B o r e t t s l a g F ø r s t e i n n f l y t t i n g s k j e d d e i B o r e t t s l a g e r e t s am v i rk e f o r e t ak s o m h a r t i l f o rm å l å g i a n d e l s e i e r n e b r u k s r e t t t i l e g e n b o l i g i f o r e t a k e t s e i e n d o m ( b o r e t t ) o g å d r i v e v i r k s o m h e t s o m s t å r i s a m m e n h e n g m e d d e t t e. B o r e t t s l a g e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b es t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d a t d e t y t r e m i l j ø f o r u r e n s e s i v e s e n t l i g g r a d. S e l s k a p e t d r i v e r i k k e m e d f o r s k n i n g s - o g ut v i k l i n g s ak t i v i t e t e r. A v b o r e t t s l a g e t s 5 s t y r em e d l em m e r e r d e t 1 k v i n n e o g 4 m e n n. B o r e t t s l a g e t e r p os i t i v t i l l i k es t i l l i n g o g t a r s i k t e p å at d et i k k e f o r ek om m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a ns e t t e l s e r. S TY R E T S t y r e t a v h o l d e r s i n e s t y r e m ø t e r i A m m e r u d h e l l i n g a 6 2. H e n v e n d e l s e t i l s t y r e t m å s k j e s k r i f t l i g, a d r e s s e r t t i l D r i f t s k o n t o r e t, A m m e r u d h e l l i n g a 6 2, OS L O, e l l e r p -p os t : p o s a m m e r u d l i a. n o R E TN I N G S L I N JE R F O R S TY R E AR B E I D S t y r e t h a r v e d t a t t r e t n i n gs l i n j e r f o r s t y r e a r b e i d i b o r e t t s l a g e t. F o rm ål et m e d d i s s e e r å k l a r g j ø r e d e k r a v s om s t i l l es t i l d e t i l l i t s v a l g t e. R e t n i n gs l i n j e n e om h a nd l e r s t y r e a n s v a r f o r f o r v a l t n i n g a v d e øk o n om i s k e ve r d i e r, h a b i l i t et, t a us h e t s p l i k t, h o no r e r i n g, a t t e s t as j o n o g a n v i s n i n g a v ut b e t a l i n g e r. V AK TM E S TE R TJ E N E S TE / AN D R E AN S AT TE B o r e t t s l a g e t h a r 4 v ak t m es t e r e t i l å i v a r e t a d e t d a g l i g e v e d l i k e h o l d av b o r e t t s l a g e t i h e n h o l d t i l s t i l l i n g s i n s t r uk s. B o r e t t s l a g e t h a r d ø g nk o n t i n u e r l i g v a k t, o g v a k t h a v e n d e v a k t m es t e r k a n n å e s p å v a k t t e l ef on e n : D e t e r i k k e r e g i s t r e r t s k a d e r e l l e r ul y k k e r i b o r e t t s l a g e t i T i l å t a s e g a v r e n h o l d e t a v b o r e t t s l a g e t s l o k a l e r o g k j e l l e r g a n g e r h a r e n r e n h o l d e r h a t t d e n n e j o b b e n i m a n g e å r. D r i f t s k o nt o r e t e r b em a n n e t a v e n d r i f t s l e d e r s om t r e f f e s i k o n t o rt i d e n: M a n d a g t i l f r e d a g m e l l om k l o k k l P å t o r s d a g h o l d e r k o n t o r e t å p e n t t i l k l T o r e U d n æ s g i k k i h ø s t a v s o m p e n s j o n i s t i O B OS, m e n p å g r u n n a v v å t r o m s r e h a b i l i t e r i n g e n h a r s t y r e t b e s l u t t e t å a n s et t e h am s om d a g l i g l e d e r i 6 0 % s t i l l i n g i n nt i l r e h a b i l i t e r i n g e n e r f e rd i g. M e d s å s t o r e a r b e i d e r i d r i f t ov e r s å l a n g t i d, e r d e t e n f o r d e l m e d s t a b i l l e d e l s e, bå d e n å r d e t g j e l d e r s t y r e t o g a ns a t t e. H a n s i t t e r p å d r i f t s k o nt o r e t t i r s d a g, o ns d a g o g f re d a g i k o n t o r t i d e n. H a n k a n k o n t ak t es s k r i f t l i g p å t o r a m m e r u d l i a. n o F o r å f å e t b i l d e a v v å r e a ns a t t e, k a n d u g å i n n p å h j em m e s i d e n w w w. a m m e r u d l i a. n o. V E K T E R T J E N E S T E B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e m e d S m a rt S ec u r i t y A S s om v ak t - o g p a r k e r i n g s t j e n es t e r p å b o r e t t s l a g et e i e n d om. V ak t s e l s k a pe t t r ef f es p å t l f E l l e r k u n d e s e n t e s m a r t s e c u r i t y. n o. S t y r e t b r uk e r o g s å S m a r t S ec u r i t y t i l v a k t t j e n es t e i b l o k k e n e om n at t e n et t e r b e h o v.

6 S i d e A m m e r u d l i a B o r e t t s l a g P A R K E R I N G B o r e t t s l a g e t h a r p a r k e r i n gs p l a s s e r o g g a r a s j e r. D r i f t s k o n t o r et i b o r e t t s l a g e t f o r d e l e r p a r k e r i n g s p l a s s e r. S a l g a v g a r a s j er s k a l g o dk j e n n e s a v s t y r e t. D e t e r i f e b r u a r l e d i g e g a r a s j e r s om l i g g e r p å n e t t e t, m e n i n g e n l e d i g e p a r k e r i n gs p l a s s e r. A n t a t t v e n t e t i d e r c a et å r. N Ø K L E R / S K I L T N ø k l e r o g p o s t k as s e s k i l t k a n k j ø pe s / b es t i l l e s p å D r i f t s k o nt o r e t. V AS K E R I B o r e t t s l a g e t h a r f el l e s v as k e r i e r i hv e r b l o k k. B r u k e n a v v a s k e r i e t e r gr a t i s o g s k a l s k j e i h e n h o l d t i l v a s k e r i i n s t r u k s s om e r s a t t o p p i h v e r t v as k e r i. V as k ei n s t r u k s e n s k a l b l i u t l e v e r t s am m e n m e d h u s o r d e n s re g l e n e p å k o nt r a k t s m ø t e i O B OS. R E N H O L D B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e m e d S TE FA N om v a s k a v t r a p p r o p p g a n g e r m e d r e p r o e r u k e n t l i g. H a n v as k e r o p p g a n g s v i nd u e r 2 g a n g e r i å r e t. S TE F A N b o ne r o g s å U. e t g et t e r b e h o v. ( S e e g et p u nk t i s t y r e t s m e l d i n g ) K A B E L -TV G e t e r l e v e r a n d ø r av kabel-t v t j e ne s t e r t i l b o r e t t s l a g e t, i t i l l e g g t i l b r e d b å n d, t e l ef o n i o g digital-t v. G e t s s e r v i c et e l e f o n e r b e t j e n t m a n d a g - f r e d a g m e l l om k l o g o g l ø r d a g - s ø n d a g m el l om k l o g F e i l m e l d i n g o g s u p p o r t k a n o gs å m el d e s p å ww w. g e t. n o. G e t s k u n d e - o g s e r v i c em o t t ak e r l o k a l i s e r t i M a r i d a l s v e i e n i t i l k ny t n i n g t i l h o v e d k o n t o r e t. H e r k a n m a n bl a n t a n n e t h e n t e e l l e r b y t t e d e k o d e r, i nt e r n e t t m o d em o g " g j ø r d e t s e l v -p a k k e r " f o r t e l ef o n i. P å G et s h j em m e s i d e ww w. g e t. n o f i n n e r d u o v e r s i k t o v e r a k t u e l l e f o r h a n d l e r e i l o k a l om r å d e t, s am t p r o d u k t i n f o rm as j o n o g b e s t i l l i n g s m u l i g h e t e r. OBOS og Get har inngått avtale for beboere i boligselskaper forvaltet av OBOS - k o n s e r n e t o m k o l l e k t i v a v t a l e p å D i g i t a l T V, i n t e r n e t t o g t e l e f o n t j e n e s t e r. K o n t ak t k u n d e t j e n es t e n f o r m e r i n f o rm as j on. Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv -anlegget som å skru av dekselet på antenne - k o n t a k t e n o g f o r e t a o m - el l e r t i l k o b l i n g e r. S l i k e i n n g r e p v i l k u n n e f o r å r s a k e f o rs t y r r e l s e r p å s i g n a l e n e t i l a n d r e b e b o e r e o g i v e r s t e f all forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. TE L E F O N I B o r e t t s l a g e t e r t i l s l u t t e t s am a r b e i ds a v t a l e n m e l l om T e l e n o r o g O B OS, s om g j e l d e r t i l o g s om g i r b e b o e r e m e d t e l e f o n a b o n n em e nt i T e l e n o r go d e r a b a t t e r. D e t g i s o p p t i l 2 5 % r a b a t t p å b r u k e n a v t e l e f o n e n ( g j e l d e r B a s i s -a b o n n e m e nt e n e ) p å f a s t t e l ef o n o g b r e d b å n d s t e l e f o n de r s om s am t a l ek o s t n a d e n o v e r s t i ge r , -. F r i b r u k a v f as t t e l e f o n h v e r l ø r d a g ( k u n s t a r t p r i s p å 8 9 ø r e p r. s am t a l e u a n s e t t v a r i g h e t ) p å s a m t a l e r t i l a n d r e f a s t t e l e f o n e r i N o r g e.

7 S i d e A m m e r u d l i a B o r e t t s l a g D e n e n k e l t e b e b o e r f å r f r i et a b l e r i n g a v A D S L B r e d b å n d v e d b es t i l l i n g v i a i n t e r n e t t o g 1 0 % r a b a t t p å a b o n n em e nt s t y p e n e A D S L M e d i um o g 1 5 % p å A DS L P r em i um. ( R a b a t t y t e s i k k e p å n y b e s t i l t e a b o n n em e nt p å A D S L B as i s o g A D S L T u r b o ). D e t g i s 3 0 m i n u t t e r e k s t r a f r i r i n g e t i d p å a l l e m o b i l a b o n n em e nt f r a T e l e n o r o g D j u i c e ( i k k e k o nt a n t k o r t o g D j u i c e C o n t r o l o g s u rf p r a t a b o n n em e nt ). E k s t r a ri n g e m i n u t t e r g i s u a v h e n g i g a v o m k u n d e n e r i e n b i n d i n g s p e r i o d e, o g a k t i v i s e r es v e d a t k u n d e n s e l v s e n d e r e n S M S f r a s i n e g e n m o b i l t e l e f o n t i l n r m e d t ek s t : b e s t i l l o b o s B e s t i l l i n g a v t e l ef o n i o g i n t e r n e t t j en e s t e r g j ø r e s p å K R A F T L E V E R A N S E T I L B O R E T T S L A G E T S F E L L E S A N L E G G B o r e t t s l a g e t h a r g i t t O B OS f u l l m a k t t i l å f r em f o r h a n d l e e n k r a f t a v t a l e. B o r e t t s l a g e t e r t i l s l u t t e t a v t a l e n m ed A l p i q N o r wa y A S o g L OS (A g d e r E n e r g i A S ). A l p i q N o r wa y A S s t å r f o r r å d g i v n i ng o g k r af t f o r v a l t n i n g, o g L O S s t å r f o r k r a f t l e v e r a n s e r o g f a k t u r a a dm i n i s t r as j o n. K r af t f o r va l t n i n g s a v t a l e n u t l ø p e r d e n K r a f t f o r v a l t n i n g s a v t al e n g i r f ø l g e nd e f o r d e l e r f o r b o r e t t s l a g e t : E t t a v m a rk e d e t s l a v e s t e a dm i n i s t ra t i v e p å s l a g: 0, 9 5 ø r e p r. kw h. E l e k t r i s k k r af t t i l s p ot p r i s k om b i n e rt m e d f o r v a l t n i n g s om g i r g u n s t i g e s t r øm p r i s e r. P r o f e s j o n e l l f o r v a l t n i n g f r a A l p i q No r wa y A S E n e r g i p a r t n e r A S. B o r e t t s l a g e t v / s t y r e t f å r t i l g a n g t i l s i n e a n l e g g p å ww w. s t y r e r o m m et. ne t b l. a. f o r f o r b r u k s - o g f ak t u r e r i n gs d a t a. R a b a t t e r t k r a f t v i a k j ø p f r a e n e r g i g j e n v i n n i n g s a n l e g g h o s E l k e m A S A o g T i n f o s A S. I å r e n e g a k r a f t f o r v a l t n i n g s a v t a l e n t i l d e l s l a v e r e k r af t k os t n a d e r e n n d e f l es t e a n d r e k r a f t a l t e r n a t i v e r. I h a r i k k e k r a f t f o r v a l t n i n g s p o rt e f ø l j e n g i t t f ul l t s å g o d e r e s u l t a t e r. K os t n a d e r t i l k r a f t i b l e l i k e v e l g u ns t i g e. FELLES M ÅL I N G O G FE L LE S I NN K J Ø P AV S TR Ø M B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e om f e l l es m å l i n g a v s t r øm m e d L O S A S. V e d s a l g a v l e i l i g h e t e n el l e r e i e rs k i f t e, m å e i e rs k i f t es k j em a/ f l y t t es k j em a f y l l l e s u t ( S k j e m a f å s v e d h e n v e n d e l s e t i l L O S A S p å t e l e f o n e l l e r i n t e r n e t t w w w. l o s. n o ). S p ø rs m å l u t o v e r d e t t e r e t t e s d i r e k t e L OS A S. AV T AL E O M G AR AN TE R T B E T AL I N G AV F E L L E S K OS TN AD E R ( TE O R E TI S K L E I E ) B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e m e d OB OS om g a r a n t e r t b e t a l i n g a v f e l l es k o s t n a d e r. O B OS g a r a n t e r e r f o r o v e r f ø r s e l t i l b o r e t t s l a g e t h v e r m å n e d o g o v e r t a r d e r e t t e r a l t a ns v a r o g r i s i k o f o r e v e n t u e l l m a n g l e n d e i n nb e t a l i n g a v f e l l e s k os t n a d e r. B R U K S O V E R L AT I N G ( F R AM L E I E ) D e t e r i k k e t i l l a t t å o v e r l a t e b r u k e n a v b o l i g e n t i l a n d r e u t e n s t y r e t s s a m t y k k e o g g o d k j e n n e l s e a v b r u k e r. U l o v l i g o ve r l a t i n g a v b r u k k a n f ø r e t i l s a l g s på l e g g a v l e i l i g h e t e n. S ø k n a ds s k j em a f o r b r u k s o v e r l a t i n g f ås v e d h e n v e n d e l s e t i l OB O S p å t e l e f o n D e t e r r e g i s t r e r t b r u k s o v e r l a t i n g e r i b o r e t t s l a g e t p r A v d i s s e e r c a k om m u n al e l e i l i g h e t e r.

8 S i d e A m m e r u d l i a B o r e t t s l a g F O R K J Ø P S R E T T F o r k j ø ps r e t t e n e r e n v i k t i g m e d l em s f o r d e l i O B OS. V e d s pø r s m å l om f o rk j ø ps r e t t e n k a n d u h e n v e n d e d e g t i l O B OS p å t e l e f o n F o r h v e r e n k e l t b o l i g b l i r d e t v e d s a l g f a s t s a t t e n e g e n f r i s t f o r å m e l de b r u k a v f o r k j ø ps r e t t e n (m e l d ef r i s t ). M e d l e m m e r s om v i l b e n y t t e f o r k j ø ps r e t t en, t a r k o nt a k t m e d O B O S f o r å f å o p p g i t t f a k s n u m m e r e l l e r e v e n t u e l l e -p o s t a d r es s e s om k a n b e n y t t es. M e l d i n g e n m å v æ r e m o t t a t t a v OB O S i n n e n d e n f as t s a t t e f r i s t. M e l d e f r i s t e n v i l v æ r e n o r m a l t 5 v i r k e d a g e r e t t e r a t b o l i g e n e r k u n n g j o r t i O B O S -a n n o n s e i A f t e n p o s t e n o g / e l l e r p å ww w. o b o s. n o. H v i s OB O S m ot t a r d i n m e l di n g om f o rk j øp e t t e r a t f r i s t e n e r g å t t ut, k a n d u i k k e k r e v e å f å o v e r t a b o l i g e n p å g r u n n l a g a v f o rk j ø ps r e t t e n. G j ø r d u b r uk a v f o r k j ø p s r e t t e n, t r e r d u i n n i e n a l l e r e d e i n n g å t t a v t a l e o g k j ø p e r b o l i g e n t i l d e n a v t a l t e p r i s p å a v t a l t e v i l k å r. F i n a n s i e r i n g e n m å v æ r e i o r d e n, o g d e n m å i s i n h e l h e t d o k um e n t e r e s s k r i f t l i g. Er det flere medlemmer som vil benytte forkjø ps r e t t e n, f å r d e n m e d l e n g s t a ns i e n n i t e t f o r t r i n n s r e t t. A n d e l s e i e r e i d e t b o r e t t s l a g e t b o l i g e n t i l h ø r e r g å r f o r a n øv r i g e m e dl em m e r i O B O S. D e r s om f l e r e i b o r e t t s l a ge t v i l b e n y t t e f o r k j ø p s r e t t e n, b l i r n or m a l t b ot i d e n i b o r e t t s l a g et a v g j ø r e n d e. F O R S I K R I N G E R B o r e t t s l a g e t s e i e n d o m m e r e r f o r s i k r e t i N E M I F O R S I K R I N G A S A m e d p o l i s e n um m e r F o rs i k r i n g e n d e k k e r b y gn i n g e n e, f e l l e s a r e a l o g b o l i g e r, m ed v e g g f a s t u t s t y r. Den dekker også bygningsm essige tillegginnretninger og forbedringer i boli g e n b e k o s t e t a v a n d e l s e i e r. O p p s t å r d et s k a d e i l e i l i g h e t e n, s ør g f o r å b e g r e n s e s k a d e om f a n g e t m es t m ul i g o g p r ø v å k a r t l e g g e å r s ak e n t i l s k a d en. E r f l e r e l e i l i g h e t e r b e r ø r t, n o t e r h v o r d a n b e r ø r t e a n d e l s e i e r e k a n k o n t a k t e s o g o p p l y s o m d e t t e n å r s k a d e n m e l d es t i l D r i f t s k o nt o r e t i b o r e t t s l a g et p å t e l ef o n D r i f t s k o nt o r e t m e l d e r s k a d e n t i l f o rs i k r i n g s s e l s k a p e t, b es t i l l e r om ø ns k e l i g h å n d v e r k e r f o r r e p a r a s j o n o g s ø r g e r f o r at k o s t n a d e r k n y t t e t t i l s k a d e n bl i r r e f u n de r t e l l e r b et a l t a v f o r s i k r i n g s s e l s k a p et. V e d s k a d e r s o m d e k k e s a v b o r e t t s l a g e t s b y g n i n g s f o r s i k r i n g, k r e v e r f o r s i k r i n g s - s e l s k a p e t e n e g e n a n d e l p å k r , -. S e l v om b o r e t t s l a g e t s f o r s i k r i n g b r u k e s, k a n a n d e l s e i e r b e l as t es h e l e e l l e r d e l e r a v e g e n a n d e l e n d e r s o m f o r h o l d e t l i g g e r i n n e n f o r a n d e l s e i e r n es a ns v a r. I N N B O F O R S I K R I N G D e n e n k e l t e a n d e l s e i e r m å h a e g en h j em f o rs i k r i n g s om d e k k e r i n n b o o g l øs ø r e ( d et v i l s i ut s t y r / i n n r e d n i n g s om d e t e r n a t u r l i g å t a m e d s e g n å r e n f l y t t e r ). D e t v i l væ r e g u n s t i g å k o n t ak t e O B OS F o r s i k r i n g f o r å f å t i l b u d p å i n n b o f o rs i k r i n g. D e n n e f o r s i k r i n g e n h a r l a v p r i s o g t i l p a s s e d e v i l k å r. O B O S F o r s i k r i n g h a r og s å g o d e t i l b u d p å ø v r i g e f o r s i k r i n gs p r o d u k t e r d e n e nk e l t e a n d e l s e i e r k a n h a b e h o v f o r.

9 S i d e A m m e r u d l i a B o r e t t s l a g B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I f ø l g e f o r s k r i f t om b r a n n f o r e b y g g e n d e t i l t a k o g b r a n n t i l s y n s k a l a l l e bo l i g e r h a m i ns t é n g o d k j e n t r ø y k v a r s l e r, s am t m a nu e l t s l o k k i n gs u t s t y r i f o rm a v e nt e n p u l v e r a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e. D e t e r b o r e t t s l a g e t s a n s v a r å a n s k a f f e o g m o n t e re u t s t y r e t, m e ns d e t e r a n d e l s e i e r s a n s v a r å k o n t r o l l e r e a t ut s t y r e t e r i o r d e n. D e r s om u t s t y r e t e r d e f ek t, m el d e s d e t t e s k r i f t l i g t i l s t y r e t. H M S - I N TE R N K O N TR O L L F o r s k r i f t o m s y s t e m a t i s k h e l s e -, m i l j ø - o g s i k k e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e r ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f as t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s em b e r m e d v i r k n i n g f r a 1. j a n u a r F o rs k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l a t d e n e nk e l t e v i r k s om h e t s k a l s y s t em a t i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t em m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. V i k t i g e l o v e r i h e n h o l d t i l d e t t e e r : L o v o m e l e k t r i s k e a n l e g g o g e l e k t r i s k u t s t y r L o v o m b r a n n - o g e k s p l o s j o n s v e r n L o v o m f o r u r e n s n i n g L o v o m a r b e i d s m i l j ø I n t e r n k o nt r o l l i n n e bæ r e r a t b o r e t t s l a g e t e r p å l a g t å p l a n l e g g e, o r g a n i s e r e, ut f ø r e, v e d l i k e h o l d e o g d o k u m e n t e r e a l t s o m h a r m e d h e l s e -, m i l j ø - o g s i k k er h e t å g j ø r e i b o r e t t s l a g et s r e g i. I nt e r n k o n t r o l l s ys t em et b es k r i v e r h v o r d a n d e t t e a rb e i d e t s k a l d r i v e s. S t y r e t i v a r e t a r i n t e r nk o n t r o l l e n m ed h e n s y n t i l b l a nt a n n e t b r a n n v e r n, f e l l es e l ek t r i s k anlegg og lekeplas s u t s t y r. H a r b o re t t s l a g e t a n s a t t e m å d et o gs å o p p f y l l e k r a v e n e i a r b e i d s m i l j ø l o v e n i f o r h o l d t i l v e r n a v a r b e i d s t ak e r n e s h e l s e o g s i k k er h e t. B e b o e r n e / a n d e l s e i e r n e h a r p l i k t t i l å f o r et a e g e n k o nt r o l l p å d e t el e k t r i s k e a n l e g g e t i l e i l i g h e t e n e. R E H A B I L I T E R I N G O G S TØ R R E V E D LI K E H O L D N y e v i n d u e r p å i n n g a n g s s i d e n V a rm e a n l e g g e t b e r e d e r r o m m e ne b l e om b y g d m e d v a r m e p um p e / N y e v i n d u e r p å b a l k o n g s i d e n N y e y t r e v i n d f a n g s d ø r e r. N y e i n d r e v i n d f a n g s d ø r e r N y k l e d n i n g p å g a r a s j e p o r t e r o g ga r a s j e v e g g e r. B e i s i n g a v g a r a s j e n e / K j e l l e r d ø r e r o g m e l l om g a n gs d ø r e r i 5. o g 1 0. et g. e r s k i f t et m e d n y e a l um i n i um s d ø r e r. F u k t s a n e r i n g i k j e l l e r v e d i ns t al l a s j o n a v e l e k t r o o s m os e a n l e g g / O p p u s s i n g a v l ek e p l a s s e n e O p p u s s i n g a v v a s k e r i e n e B r a n n s e k s j o n e r i n g a v al l e t a k Ut v i d e t o g i n n g l as s et b a l k o n g e r / S k i f t et ( r e n o v e r t ) k j ø l e v æ s k e i v a r m e p um p e n e. S k i f t et d ef e k t e p um p e r.

10 S i d e A m m e r u d l i a B o r e t t s l a g S k i f t et 4 h e i s e r. P å p a r k e r i n gs p l a s s e n ut e n f o r bl o k k 1 e r t r em as t e n e s k i f t et t i l s t å l m a s t e r. L e d n i n g s n e t t et m e l l om m as t e n e e r l a g t i r ø r u n d e r j o r d e n L a g t a s f a l t p å o p p a r b e i d e t g a n g s t i f r a b l o k k 2 n e d t i l k om m u n a l g a n g v e i. S a t t o p p l y s m a s t e r l a n gs g a n g s t i e n o g a n d r e g a n g s t i e r i b o r e t t s l a g et. S k i f t et 4 h e i s e r. E t t e r p å l e g g f r a He i s k o nt r o l l e n h a r b o r e t t s l a g et b e g y n t a r b e i d e t m e d å m o n t e r e i n n e r d ø r e r i h e i s e n e B o r e t t s l a g e t f o r t s at t e å s k i f t e 8 n ye h e i s e r, s am t m o nt e r t i n n e r d ø r e r i d i s s e B o r e t t s l a g e t f o r t s at t e å s k i f t e 6 n ye h e i s e r, s am t m o nt e r t i n n e r d ø r e r i d i s s e. R e h a b i l i t e r i n g a v t ø r r o p p l e g g I n s t a l l e r t r ø y k v e n t i l a s j o n i t r a p p e r o m D e r e s t e r e n d e h e i s e n e b l e s k i f t et i / / B a d e r om s r e h a b i l i t e r i n g. D e n e k s t r a o r d i n æ r e g e n e r a l f o r s a m l i n g e n v e d t o k rehabilitere badene og skifte soil- o g v a n n r ø r p å k ot t o g k j øk k e n. S t y r e t r e g n e r m e d a t a r b e i d e t v i l t a e t å r i h v e r b l ok k, s l i k a t r e h a b i l i t e r i n g v i l væ r e f e r d i g i Nye sikringskap (disse blir skiftet etter hvert i a l l e o p p g a n g e n e ). N y e d ø r e r t i l s i k r i n gs s k a p e n e. S k i f t et 2 v a rm e p um p e r. L a g e t n y e u t e p l as s e r i g a v l e n e p å b l o k k e n e m e d s t ø t t e f r a H U S B A NK E N. N y y t t e r k l e d n i n g p å h e i s h u s i t o b l o k k e r. S TY R E TS AR B E I D I P E R I O D E N S i d e n f o r r i g e o r d i n æ r e g e n e r a l f o rs a m l i n g h a r s t y r e t a v h o l d t 1 5 s t y r e m ø t e r o g 1 6 b y g g e m ø t e r m e d S -B y g g A S o g OB O S P r os j e k t A S ( O P A S ). I t i l l e g g h a r d e t v æ rt a v h o l d t e n e k s t r a o r d i n æ r g e n e r a l f o r s am l i n g h v o r h u n d e h o l d i b o r e t t s l a g e t v a r p å d a g s o r d e n. V e d s i d e n a v d e t v a n e l i g e s t y r e a r b e i d e t h a r s t y r e t, s am m e n m e d d r i f t s l e d e r o g d a g l i g l e d e r, j o b b e t f r em n o e n v i k t i g e p r o s j e k t e r. B e r e d e r r o m m e n e S t y r e t h a r i d e s i s t e å r e n e v æ rt k l ar o v e r a t v a rm e p um p e a n l e g g e t v å r t h a r b e g y n t å d r a p å å r e n e ( 2 1 å r ). V i h a r d e r f o r l e t t m e d l y s å l y k t e f o r å f i n n e e t n y t t s ys t em s om l a r s eg i n t e g r e r e m e d d e e k s i s t e r e n d e i ns t a l l as j o n e n e s om e r n ø d v e n d i g t i l å f u n g e r e. D e t t e v i s t e s e g å b l i b å d e v a n s k e l i g o g t i d s k r e v e n d e, m e n p l u t s e l i g d u k k e t d e t o p p e n l ev e r a n d ø r m e d d e t r e t t e p r o d u k t e t f o r os s. L ø s ni n g e n k om om t r e nt s am t i d i g s om e t t a v vå r e b e r e d e r r o m ( v i h a r 8 r om i a l t ) k o l l a p s et h e l t. S t y r e t v e d t ok d a å b y g g e om t o b er e d e r r o m, s l i k a t v i f i k k i g a n g d et s om i k k e f u n g e r t e, o g a t v i f i k k b r u k b a r e r e s e r v e d e l e r a v d e t a n d r e r o m m e t. D e t g i r o s s l i t t p u s t e r o m h v i s d e t b l i r f l e r e h a v a r i e r. K os t n a d e n f o r d e t t e bl e p å c a m i l l. s om v i v a l g t e å t a o v e r d r i f t e n, o g s om d e t i k k e v a r b u ds j et t e r t m e d. D e t t e g i r k o nt o e n S t ø r re b y g n i n g s m es s i g v e d l i k e h o l d e n s p r e k k i f o r h o l d t i l b u d s j et t.

11 S i d e A m m e r u d l i a B o r e t t s l a g K o m m u n a l e l e i l i g h e t e r B o r e t t s l a g e t h a r c a k om m u n al e l e i l i g h et e r s om f o r v a l t e s a v B o l i g b y g g O s l o K F. D e t e r e n k j e nt s a k a t m a n g e a v de s om b e b o e r d i s s e l e i l i g h et e n e e r o p p h a v e t t i l m a n g e p r o b l em e r f o r s i n e n a b o e r. S t y r e t h a r d e r f o r o p p r e t t et k o n t ak t m e d f o r v a l t e r n e i k o m m u n e n, o g d e t h a r v æ r t a v h o l d t f l e r e m øt e r. F e l l e s a r e a l e n e i n n e b e s t å r a v o p p g a n g e r, p l a t å e r, i n n ga n g s p a r t i e r, k j e l l e r g a n g e r o g v a s k e r i e r. D e a l l e r f l e s t e k l a r e r å b r uk e d i s s e om r å d en e u t e n p r o b l em e r, d e t e r b a r e n oe n f å s om ø d e l e g g e r f o r d e m a n g e. D e t t e e r s y n d, D e t k o s t e r m y e å s e t t e i s t a nd e t t e r t a g g i n g, i n n b r u d d o g h æ r v e r k, d e t e r m y e hæ r v e r k i A m m e r u d l i a B o r e t t s l a g. V å r e h e i s em o n t ø r e r f o r t el l e r os s a t 2 5 % a v k os t n a d e n e t i l h e i s e r hæ r v e r k. D et b l i r m y e p e n g e r. I t o a v v as k e r i e n e h a r d e t v æ r t f o l k s om h a r i n n e å ø d e l a g t k l æ r o g v as k e l ås e r i s t o r t om f a n g. F o r å l ø s e d e t t e p r ob l em e t h a r s t y r e t v e d t a t t å b y t t e u t d ø r l å s e n e i v a s k e r i e n e m e d l ås e r s om e r a v l e s b a r e. D e t t e gj ø r a t v i k a n l e s e h v e m s om h a r v a s k e t i forkant når hærverk skjer. Det er skiftet dørlås i et v as k e r i, o g d et ha r i k k e væ r t n o e h æ r v e r k d e r s i d e n. D i s s e l å s e n e er v e l d i g d y r e s l i k a t v i m å s k i f t e l i t t e t t e r l i t t. E t t e r b r a n n e n i A H 3 7 U et g., h vo r a l l e k j e l l e r b o d e n e b l e t o t a l s k a dd, b l e k j e l l e r e n r e n g j o r t o g m a l t. D e t b l e s a t t o p p n y e k j e l l e r b o d e r i s t å l n e t t i n g. D e t t e b l e b e k os t et a v f o r s i k r i n g s s e l s k a p et. H e i s e n e i b o r e t t s l a g e t e r k o s t b a r e i d r i f t. S t y r e t v e d t o k å g j ø r e e n e k s t r a i n ns a t s p å h e i s e n e i f o r k a n t a v b a d e r om s r e h a b i l i t e r i n ge n. R e h a b i l i t e r i n g e n l e g g e r e t s t o r t p r e s s p å h e i s e n e, d e t e t f l e r e t o n n b et o n g s om s k a l f r a k t e s n e d o g o p p. P r o s j ek t l e d e r og p l a s s l e d e l s e n i S-B y g g A S p r ø v e r å f å a r b e i d e r n e t i l å i k k e o v e r l e s s e h e i s e n e, m e n de t e r f r i s t e n e å l e g g e l i t t f o r m y e b et o n g i h e i s e n. D e t h a r o g s å o p p s t å t t n o e n a l v o r l i g e p r o b l em e r m e d e t p a r h e i s e r, s om v å r h e i s l e v e r a n d ø r E u r o H e i s A S i k k e h a r k l a rt å l ø s e s e l v. D et m åt t e f o l k f r a f a b r i k k e n i T ys k l a n d f o r å l ø s e p r o b l em e n e. S t y r e t b ek l a g e r a t d i s s e h e i s e n e h a r s t åt t l e n g e, o g d e p r ob l em e r b e b o e r e i d i s s e o p p g a n g en e h a r h a t t. B a d e r o m s r e h a bi l i t e r i n g e n R e h a b i l i t e r i n g e n g å r s i n g a n g. S -B y g g A S e r g o d t i g a n g m e d d e n a nd r e b l o k k e n ( B l o k k 3 ). B l o k k 4 e r f e r d i g t i l o v e r l e v e r i n g. D e t e r i n g e n n e v n e v e r d i g e p r o b l em e r, o g u t g i f t e n e l i g g e r u n d e r b u ds j e t t. B u d s j e t t e t l i g g e r p å 4 3 m i l l. p r. b l o k k, o g v i h a r b r u k t c a. 3 8 m i l l. p å s a m m e b l ok k. K o s t n a d e n e r e l a t e r e r s e g s l i k : E n t r e p r e n ø r m / t i l l e g g ( a s b e s t ), P r o s j e k t l e d e l s e k o p i e r i n g o g g e b y r. K r , - P å l ø p e n d e, m e n i k k e f a k t u r e r t f o r b l o k k , - K o s t n a d e r b l o k k 4 K r , - V i g j ø r o p pm e rk s om p å at k os t n a de r f o r b u n d e t m e d l å n e t i k k e e r m ed t a t t. S om d et f r em g i k k a v v e d t ak e t p å d e n e k s t r a o r d i n æ r e g e n e r a l f o r s am l i n g e n i l å r e h a b i l i t e r i n g s b u d s j e t t e t p å m i l l. a v d et t e s k u l l e b o r e t t s l a g e t t a op p e t l å n p å m i l l. R e s t e n c a 2 5 m i l l. s k u l l e b r u k e s a v o p ps p a r t e m i d l e r. E t t e r g e n er a l f o r s am l i n g e n h a r b o r e t t s l a g e t h at t s t o r e u t g i f t e r p å b l. a. h e i s e r, b e r e d e r r om, u t v e nd i g a n l e g g o g s i k r i n g s s k a p. S t y r e t v e d t o k å l a d i s s e k o s t n a d e n e g å o v e r d r i f t e n. F l e r e a v s t y r e t s m e d l em m e r h a r hv e r o n s d a g g j e n n om h el e å r e t m øt t i S h o wr o m m et p å R i g g e n. H e r h a r d e i 2 t i m e r h v e r g a n g, s a m m e n m e d r e p r e s e n t a n t e r f r a S -B y g g A S, h j u l p et b e b o e r e å v e l g e b a d e r o m s u t s t y r. D e t t e e r e n f i n m åt e f o r s t y r e t å h a e n dialog med beboerne under rehabiliteringen. Mange problemer er blitt til ikke - p r o b l e m e r p å d e n n e m åt e n.

12 S i d e A m m e r u d l i a B o r e t t s l a g Tr a p p e v a s k e n. S z c z e p a n K r y z a n i a k ( S TE FA N ) h ar v a s k et i b o r e t t s l a g e t i o v e r 2 5 å r, a n s a t t i f l e r e v a s k e f i rm a e r. S t y r e n e s om h a r s i t t e t i d i s s e å r h a r v æ r t f o r n ø y d m e d h a n s a r b e i d g j e n n o m a l l e å r e n e, s å d e t v a r n a t u r l i g å v e l g e h a ns f i rm a, s om h a n e t a b l e r t e n å r m y n d i g h e t e n e å p n e t f o r at u t e n l a nd s k e f i rm a e r k u n n e e t a b l e r e s e g i N o r g e. S t y r e t gj o r d e h am o p pm e r k s om p å a t d et v a r S t ef a n v i e n g as j e r t e, o g a t d et v a r h a n som sto ansvarlig f o r d e n j o b b e n s o m s k u l l e u t f ø r es. D et g i k k d es s v er r e s l i k s t y r e t f r y k t et. S t e f a n b l e s j e f o g h a n k l a r t e i k k e å k o nt r o l l e r e s i n e a ns a t t e, o g f o r å g j ø r e e n l a n g h i s t o r i e k o r t ; P å g r u n n a v a l l e k l a g e n e f r a b e b o e r n e, h a r s t y r e t va l g t å s i h am o p p, o g e n g a s j e r e f i rm a P r o f es j o n e l l B yg g T j e n e s t e A S ( P B T ) t i l å v a s k e bo r e t t s l a g et. D e t v i l k os t e b o r et t s l a g e t n o e m e r, m e n s t y r e t t r o r k o n t r o l l e n o g k om m u ni k as j o n e n m el l om P B T o g d r i f t s k o n t o r et b l i r m e g et b e d r e e n n d e n s om h a r væ r t. D et t e v e d t ak e t v a r i k k e l e t t å t a, s om s a gt ; S t e f a n h a r t r o s s a l t j o b b et i b o r e t t s l a g e t i o v e r 2 5 å r. P B T b e g y n n e r å v a s k e A m m e r u d b o r e t t s l a g e t t e r P ås k e. V a l g k o m i t e e n h a r i p e r i o d e n a v h o l d t 5 m ø t e r. I nf o s k r i v bl e h e n g t o p p i a l l e o p p g a ng e r o g l a g t ut p å b o r e t t s l a g e t s h j e m m e s i d e. V i h a r h a t t s am t a l e r m e d d e t n å v æ r e n d e s t y r e t o g n y e k a n d i d a t e r. H e l e v a l g k o m i t è e n h a r d e l t a t t p å k u rs i r e g i a v O B OS. Av a n d r e t i n g s t yr e o g b o r e t t s l ag e t h a r g j o r t k a n n e v n e s ; D e t h a r o g s å i å r f o r e t a t t b e h a n d l i n g e r m o t s k a d e d y r i b o r e t t s l a g e t. V i s t ø t t e r A m m e r u d s k o l es M u s i k k o r p s o g A m m e r u d d a g e n e, s om s t y r e t s y nt e s e r f l ot t e t i l t a k o g s om v i v e t m a n g e a v b e b o e r n e i A m m e r u d l i a b r l d e l t a r i. K o n f l i k t r å d e t h a r o g s å i å r e t s om g i k k b e h a n d l e t f l e r e s ak e r. N o e n a v di s s e h a r væ r t l a n g e o g v a n s k e l i g e, o g h a r k r e v e t m y e e n er g i o g t i d a v r å d e t s m e d l em m e r. B E M E R K N I N G E R T I L Å R S R E G N S K A P E T F O R R E G N S K A P F O R B O R E T T S L A G S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s e l s k a p e t s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om b o r et t s l a g e t s f o r v e n t e d e ø k o n om i s k e u t v i k l i n g e r om t a l t i å r s b e r e t n i n g e ns p u nk t e r om k o s t n a d s ut v i k l i n g o g b u d s j e t t f o r Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es h e r v e d a t f o r u t s e t n i n g e n om f o r t s at t d r i f t e r t i l s t e d e. St y r e t m e n e r a t d e t g j e n n om f ø r t e v e d l i k e h o l d e t e r t i l s t r e k k e l i g f o r å o p p v e i e v e r d i f o r r i n g e l s e a v b y g n i n g e n e o g a t v i r k e l i g v e r d i a v b y g n i n g e n e e r h ø y e r e e n n d e n b o k f ø rt e v e r d i e n s om s t å r o p p f ø rt i r e g n s k a p et. R E S U L T AT Å r e t s r e s u l t a t v i s e r e r u n d e r s k u d d p å k r , - s om f r em k om m e r i r e s u l t a t r e g ns k a p et, f o r e s l å s d e k k et v e d o v e r f ø r i n g f r a k o n t o f o r e g e nk a p i t a l i b al a n s e n. D I S P O N I B L E M I D L E R B o r e t t s l a g e t s di s p o n i b l e m i dl e r p r u t g j ø r k r , -. I N N T E K T E R D r i f t s i n n t ek t e n e i v a r t o t a l t k r , - m ot b u d s j e t t e r t k r , -. D e t t e e r k r , - l a v e r e e n n b u ds j e t t e r t o g s k y l d es i h o v e d s ak a t øk n i ng i

13 S i d e A m m e r u d l i a B o r e t t s l a g f e l l e s k os t n a d e n e p å g r u n n a v b a d e r o m s r e h a b i l i t e r i n g e n b l e i v e r k s a t t n o e s e n e r e e n n p l a n l a g t. A n d r e i n n t e k t e r b e s t å r i h o v e d s ak a v b o m p e n g e r, n øk k el s a l g o g a n t en n e l e i e. K O S T N A D E R D r i f t s k o s t n a d e n e i v a r t o t a l t k r , - m o t b u ds j et t e r t k r , -. D e t t e e r k r , - hø y e r e e n n b u d s j e t t e r t o g s k y l d es i h o v e d s ak at k o s t n a d e n e t i l b a d e r o m s r e h a b i l i t e r i n g e n p å k r , - e r h o l dt ut e n f o r d et a l m i n n e l i g e d r i f t s b u d s j et t et. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e nk e l t e t a l l e ne i r e s ul t a t et o g t i l b a l a ns e n, s am t d e e t t e r f ø l g e n d e r e g n s k a p s n o t e n e (s e b a k e rs t i å r s r e g n s k a p e t ). S t y r e t e r i k k e k j e n t m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d. K O S T N A D S U T V I K L I N G F O R K O M M U N AL E AV G I F TE R R e n o v a s j o n s a v g i f t e n øk e r m e d 1 0%. I n g e n ø k n i n g a v d e ø v r i g e a v g i f t e n e. L ÅN B o r e t t s l a g e t h a r 1 l å n i O B OS t i l en f l y t e n d e r e nt e s at s 3, 4 5 % p r G j e n v æ r e n d e l ø p e t i d p å l å n e t e r 9 å r. I t i l l e g g h a r b o r e t t s l a g e t e t d el u t b e t a l t r e h a b i l i t e r i n g s l å n i OB OS t i l e n f l y t e n d e r e n t e s a t s 3, 4 5 % p r G j en v æ r e n d e l ø p e t i d p å l å n et e r 3 0 å r. B o r e t t s l a g e t h a r 2 l å n i H u s b a n k e n t i l f as t r e nt e p å h e n h o l ds v i s 4, 6 % o g 4, 8 %. F a s t r e nt e p e r i o d e n l ø p e r f r a f r em t i l p å e n e l å n et o g t i l p å d e t a n d r e l å n e t. G j e n v æ r e n d e l ø p et i d p å l å n e n e e r 1 6 o g 1 5 å r. F o r o p p l y s n i n g e r om o p p r i n n e l i g l ån e b e l ø p o g ak t u e l l r e s t s a l d o p å b or e t t s l a g e t s l å n h e n v i s e s d et t i l n o t e i r e g n s k a p e t. R E N T E R P Å B O R E T T S L A G E T S I N N S K U D D R e n t e s a t s e n e i OB O S p r. d e n : R e n t e r p å d r i f t s k o n t o : 0, 1 0 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 2, 7 5 % u n d e r k r , 8 5 % o v e r k r F O R R E T N I N G S F Ø R E R H O N O R A R E T F o r r e t n i n g s f ø r e r h o n o r a r e t f o r r e d u s e r e s m e d 3 3 % t i l k r , -. D e t t e h a r s am m e n h e n g m e d at b o r e t t s l a g e t b e t a l t e f o r u t v i d et k o n t r ak t m e d T or e U d n æ s s om d a g l i g l e d e r. H a n e r n å a n s a t t d i r e k t e i A m m e r u d l i a B o r e t t s l a g, o g d et e r f o r h a n d l e t f r em e n n y o r d i n æ r f o r r e t n i n g s f ø r er k o n t r a k t m e d OB O S. M E D L E M S K O N T I N G E N T E N M e d l e m s k o nt i n g e n t e n t i l O B O S e r k r 2 0 0, - p r. a n d e l s l ei l i g h e t f o r

14 S i d e A m m e r u d l i a B o r e t t s l a g R E V I S J O N S H O N O R A R E T R e v i s j o n s h o n o r a r e t ø k e r t i l s v a r e n d e k o n s u m p r i s i n d e k s e n. H ø s t e n b l e d et g j e n n om f ø rt e n a n b u d s k o nk u r r a n s e f o r r e v i s j o n a v b o r e t t s l a g e n e h v i l k e t h a r f ø rt t i l a t d et f o r t s a t t e r l a v e s a t s e r i r e v i s j o ns h o n o r a r. F O R S I K R I N G B y g n i n g s f o rs i k r i n g e n øk e r f r a t i l m e d c a. 1 5 %. D e n n e ø k n i n g e n i n k l u d e r e r 2, 8 % øk n i n g i b y g g e i n d e k s e n o g s om r e f l ek t e r e r p r i s o p p g a n g e n p å h å n d v e r k s t j e n es t e r. D e n n e i n d e k s ø k n i n g e n e r l i k f o r a l l e f o r s i k r i n gs s e l s k a p e r. Ut o v e r d e t t e f o r et a r f o r s i k r i n g s s e l s k a p e n e i n d i v i d u e l l pr i s j u s t e r i n g m e d b ak g r u n n i b o r e t t s l a g e t s e g e n s k a d es i t u as j o n. S T R Ø M P R I S E N E S t r ø m p r i s e n i N o r g e v a r i e r e r m e d å r s t i d e n e. N o r m a l t s t i g e r d e n i v i n t e r h a l v å r e t o g r e d u s e r e s i s om m e r h a l v å r e t. D e t t e o g a n d r e f ak t o r e r s om p å v i r k e r k ra f t p r i s e n e g j ø r d e t v a n s k e l i g å s p å u t v i k l i n g e n i s t r øm p r i s e n e. D e n t o t a l e s t r øm p r i s e n t i l e n f o r b ru k e r b e s t å r a v t r e k om p o n e n t e r : K r a f t p r i s s om d ek k e r k os t n a d e n e v e d å p r o d u s e r e o g s e l g e d e n el e k t r i s k e k r a f t e n u t g j ø r c a. 4 3% a v t o t al s t r øm p r i s ( b e t a l e s t i l k r a f t l e v e r a n d ø r ). N e t t l e i e f o r t r a n s p o r t a v d e n e l ek t ri s k e k r a f t e n ut g j ø r c a. 2 4 % a v t ot a l s t r øm p r i s ( b e t a l e s t i l n e t t s e l s k a p e t ). S t a t l i g e a v g i f t e r, d e t v i l s i f o r b r u k s a v g i f t, a v g i f t t i l E n e r g i f o n d e t o g m e r v e r d i a v g i f t, u t g j ø r c a. 3 3 % a v t ot a l s t røm p r i s. F r a o g m e d b l i r d et o b l i ga t o r i s k m e d e n e n e r g i a t t es t f o r a l l e b o l i g e r s om s k a l s e l g e s e l l e r l e i e s u t. N o r g e s V a s s d r a g s - o g e n e r g i d i r e k t o r a t ( N V E ) h ar a n s v a r e t f o r i m p l e m e n t e r i n g e n a v o r d n i n g e n. P å w w w. e n e r g i m e r k i n g. n o k a n a n de l s e i e r e n u t a r b e i d e e n e n e r g i a t t es t f o r s i n bo l i g. B U D S J E T T T i l o r i e n t e r i n g f o r g e n e r a l f o rs am l i ng e n h a r s t y r e t s a t t o p p e n o v e r s i k t o v e r b e r e g n e d e d r i f t s i n n t ek t e r o g d r i f t k os t n a d e r i T a l l e n e e r v i s t s om e g e n k o l on n e l e n g s t t i l h ø y r e i r e s u l t a t o p p s t i l l i n g e n. B u d s j e t t e t v i s e r e t f o r v e n t e t d r i f t s r e s u l t a t p å m i n u s k r ,- o g et å rs r e s u l t a t på m i n us k r ,-. N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e, e r d e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s øk n i n g p å c a. 3 5 % i Til baderomsrehabil i t e r i n g e n e r d et b e r e g n e t k r , i k os t n ad e r i I p o s t e n d r i f t o g v e d l i k e h o l d e r d e t b e r e g n e t k r , - t i l s t ø r r e ve d l i k e h o l d s om o m f a t t e r i ns t a l l e r i n g a v n y e v a rm ep u m p e r i 2 b e r e d e r r o m, n y e s i k r i n g s s k a p i e n b l ok k o g o p p a r b e i d e n y p a r k e r i n g s a n l e gg i d e n ø v r e p l a s s e n f o r a n b l ok k 1. I t i l l e g g t i l d e t t e m å v i s e t t e a v p e n g e r t i l t ø rk i n g ( Os m os e ) a v g r u n nm u r e n i 2 a v b l ok k e n e, s om a l l t i d h a r v æ r t p l a g et a v v å t g r u n nm u r. T i l s am m e n v i l d e t t e b e l ø p e s e g t i l c a. 5 m i l l. k r o n e r. D r i f t e n i f o r u t s et t e r e n øk n i ng a v f e l l es k o s t n a d e n e p å 5 % f r a S am t å p n i n g a v k r , - p å b y g g e l å n e t t i l v å t r om s r e h a b i l i t e r i n g e n.

15 S i d e A m m e r u d l i a B o r e t t s l a g A M M E R U D V A R M E S E N T R A L A S B o r e t t s l a g e t e r m e d e i e r i A m m e r u d V a rm es e n t r a l A S. V a rm es e n t r a l e n e r r e g i s t r e r t i F o r e t a k s r e g i s t e r e t m e d o r g a n i s a s j o n s n u m m e r o g i M V A -m a nt a l l et. E i e n d om m e n h a r g å r d s n um m e r 95 o g b r u k s n um m e r 9 3 o g e r p å m 2. S e l s k a p e t e i e r t om t e n. S om e n o r i e n t e r i n g e r r e s u l t a t r e g ns k a p p r i n nt a t t n e d e n f o r. D e s om ø n s k e r y t t e r l i g e r e i n f o rm as j o n om s am e i et, k a n h e n v e n d e s e g t i l f o r re t n i n g s f ø r e r f o r å f å u t l e v e r t s am e i e t s å r s b e r e t n i n g og r e g n s k a p. A m m e r u d V a r m e s e n t r a l h a r i n n g å t t e n l a n gs i k t i g a v t a l e m e d H af s l u nd F j e r n v a r m e A S. V a rm e s e nt r a l e n h a r t i d l i g e r e i nf o r m e rt om p l a n e n e f o r e n k o n v e r t e r i n g f r a d a g e n s l ø s n i n g m e d ol j e / g as s t i l b i o b r e n s el i f o rm a v t r e p e l l e t s. P r o s j ek t et h ad d e e t b u ds j e t t p å ca. 7 millioner kroner, hvorav 1 million ble dekket av investeringsstøtte fra ENØK - e t a t e n i Os l o. F o r v e n t e t b es p a r e l s e v e d p r o s j ek t et b l e b e r e g n e t t i l o p p m o t 2 m i l l i o n e r p e r å r. E n k o n v e t e r i n g t i l b i o b r e n s el v i l l e re d u s e r e k l i m a g as s ut s l i p p e n e f r a A m m e r u d V a r m e s e n t r a l m e d c a. 8 5 %. D e t t e t i l s v a r e r d e t s a m l e d e C O 2 -u t s l i p p e t f r a c a b i l e r p e r å r. P r o s j ek t e t v a r p l a nl a g t s l ut t f ø r t i d es em b e r I s i s t e d e l a v p l a n l e g g i n gs f as e n a v b i o b r e n s e l p r o s j ek t e t k om d e t e t f or n y e t i n i t i at i v f r a H a f s l u n d F j e r n v a r m e s o m ø n s k e t å l e v e r e f j e r n v a r m e t i l A m m e r u d V a r m es e n t r a l A S t i l p r i s e r s om v i l l e v æ r e k o nk u r r a n s ed y k t i g i f o r h o l d t i l d e t p l a n l a g t e b i ob r e n s e l p r o s j ek t e t. T i l b u d e t f r a H a f s l u n d F j e r n v a r m e b l e v u r d e r t a v s t y r e t i A m m e r u d V a r m es e n t r a l i s am a r b e i d m e d f a g p e r s o n e r i O B O S P r o s j ek t A S. K o nk l us j o n e n b l e a t t i l b u d e t f r a H a f s l u n d F j e r n v a r m e v a r g u n s t i g f o r A m m e r u d V a rm es e n t r a l o g a l l e d e s om m ot t a r v a r m e f r a s e n t r a l e n. Ammerud Varmesentral valgte på denne bakgrunn å skrinlegge det planlagte bio - b r e n s e l p r o s j e k e t o g i s t e d e t i n n g å e n l a n g s i k t i g a v t a l e m e d H af s l u n d F j e r n v a r m e A S. D e t v i l væ r e f l e r e f o r d e l e r m e d t i l k o b l i n g e n t i l f j e r n v a rm e : - Ikke behov for å ta opp lån for å investere i om bygging til biobrensel - I k k e a ns v a r f o r d r i f t - o g v e d l i k e h o l d a v u t s t y r f o r p r o d u k s j o n a v v a rm e, A m m e r u d V a r m e s e n t r a l s d r i f t s a n s v a r v i l h e r e t t e r p r i m æ rt v æ r e k n y t t e t t i l r ø r n e t t e t m e l l om v a rm es e n t r a l e n og d e u l i k e b y g n i n g e n e s om f å r v a rm e f r a v a r m e s e nt r a l e n. - I n g e n l o k al l uf t f o r u r e n s i n g i f o rm av f o r b r e n n i n g a v o l j e, g a s s e l l e r b i o b r e n s e l p å A m m e r u d - I k k e b e h o v f o r i n n t r a n s p o r t a v b r e n s e l ( o l j e, g a s s, b i o b r e n s e l ) t i l v a r m e s e n t r a l e n D e t i n n l e d e s n å d e r f o r e t n y t t k a p i t t e l i A m m e r u d V a rm es e n t r a l A S s i n h i s t o r i e. D e n e s t e 2 0 å r e n e v i l v i f å v a r m e n l e ve r t s e nt r a l e n f r a H a f s l u n d Fj e r n v a r m e i s t e d e n f o r å f y r e s e l v m e d o l j e, g a s s o g s t røm. A m m e r u d V a rm es e n t r a l v i l s e l v f øl g e l i g l e v e v i d e r e, n å s om k n u t e p u n k t f o r v a rm em ot t a k o g v i d e r e d i s t r i b u s j o n i e g et n e t t t i l a l l e d a g e n s u n d e r s e n t r a l e r. V i v i l o g s å h a r es er v e l ø s n i n g i b e r e d s k a p i l a n g t i d f r e m o v e r i f o rm a v t o s v æ r e o l j e b r e n n e r e o g l i t e r f y r i n g s o l j e p å t a n k. Beboerne på Ammerud vil i første omgang merke omkoblingen ved at det blir i gang - s a t t g r a v e a r b e i d f o r å l e g g e f r em f j e r n v a r m e r ø r f r a K a l b ak k e n o g f r e m t i l A m m e r u d V a r m e s e n t r a l. I a n l e g g s p e r i o d e n v i l d e t t e b l. a. k u n n e m e d f ø r e n o e r ed u s e r t k a p a s i t e t p å g a t e p a r k e r i n g l a n gs A m m e r u d v e i e n. N å r H a f s l u n d F j e r n v a r m e e r f e r d i g m e d å

16 S i d e A m m e r u d l i a B o r e t t s l a g l e g g e f r em s i n e r ø r v i l d e t bl i s l ut t p å t u n g t r a n s p o rt e n i n n t i l A m m e r ud V a rm es e n t r a l. Til slutt vil det selvfølgelig også merkes i og med at det ikke vil r yk e f r a s e n t r a l e ns p i p e r, v e r k e n f r a o l j e, g as s e l l e r t r e p e l l e t s. D e t f o r v e n t es a t v a rm e l e v e r a n s e n f r a H a f s l u n d Fj e r n v a r m e v i l k u n n e s t a r t es o p p i s e p t em b e r S e r e s u l t a t r e g ns k a p o g B a l a n s e n f o r A m m e r u d V a rm es e n t r a l A S s om e r p l as e r t e t t e r b o r e t t s l a g et s r e g n s k a p b ak i h e f t e t. O s l o, I s t y r e t f o r A m m e r u d l i a B o r e t t s l a g B j ø r n E r i k G u l b r a n d s e n / s / E r i k B R ø e d / s / R a n d i A. N i l s e n / s / B a a r d K r i s t i a ns e n / s / B e r i t W a l b y e / s /

17 P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s A S P o s t b o k s N O O s l o T e l e f o n T e l e f a k s T i l g e n e r a l f o rs am l i n g e n i A m m e r u d l i a B o r e t t s l a g R e v i s j o n s b e r e t n i n g f o r V i h ar r ev i d er t å r s r e g ns k a p et f or Am m e r ud li a B o r e t t s la g f or r e g n sk a p s år e t , so m v i s e r e t u n d er s k ud d p å kr V i h ar o gs å r ev i d er t o pp l ys n i n g e n e i år s b er et n i ng e n om å r s r e g ns k a p e t o g f o r u t s e t n i n g e n o m f o r t s a t t d r i f t. År s r e g n s ka p e t b e s t å r av r e s u lt a t r e g n sk a p, b a la n s e, o p p st i lli n g o v e r d i s p o ni b le m i d le r o g n o t eo p p lys n i n g e r. R e g n s k a p s lo v e ns r e g le r, f or s k r i f t om år sr eg n s k a p o g år s b er e t n i n g f o r b o r e t t s l a g o g n o r s k g o d r e g n s k a p s s k i k k e r a n v e n d t v e d u t a r b e i d e l s e n a v r e g n sk a p e t. År s r e g n s k a pe t o g å r s b e r et ni n g e n e r av gi t t av b o r et t s la g e t s s t yr e. V år op p g av e e r å u t t a le o s s o m å r sr e g n sk a p et o g ø v r i g e f o r h o ld i h en h o ld t i l r ev i s or lo v e n s kr av. V i h a r u t f ø r t r e v i s j o n e n i s a m s v a r m e d l o v, f o r s k r i f t o g g o d r e v i s j o n s s k i k k i N or g e, he r u n d er r ev i s j on s st a n d ar d e r v e dt at t av D e n n or s ke R ev i s o r f or e n i n g. R ev i sj o n s st a n d ar d e n e k r ev e r a t v i p la n le g g e r o g u t f ør e r r ev i sj o n en f o r å o p p n å b e t r yg g e n d e si k k er h et f o r at år sr e g n s ka p e t i k k e i n n e h o ld e r v e s e nt li g f e i l i n f o r m a s j o n. R e v i s j o n o m f a t t e r k o n t r o l l av u t v a lg t e d e le r av m at e r i a le t s om u n d er b yg g e r i nf o r m a sj o n e n i år sr e g n s k ap e t, v u r d er i n g av d e b e n yt t e de r e g ns k a p sp r i n si p p e r o g v e s en t li g e r e g ns k a p s e st i m at e r, s am t v u r d e r i n g a v i n n h o l d e t i o g p r e s e n t a s j o n e n a v å r s r e g n s k a p e t. I d e n g r a d d e t f ø l g e r a v g o d r ev i s j o ns s ki k k, o m f a t t e r r e v i s j o n o g s å e n g j e n n o m g å e l s e a v b o r e t t s l a g e t s f o r m u e s f o r v a l t n i n g o g r e g n s k a p s - o g i n t er n k o n t r o l ls ys t e m er. V i m e n e r at v å r r ev i sj o n g i r e t f or sv ar li g g r u n n la g f o r v år u t t a le ls e. V i m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t e r a v g i t t i s a m sv ar m e d lo v o g f or s kr i f t e r o g g i r et r et t v i se n d e b i ld e a v b or e t t s la g e t s ø k o n o m i s ke st i l li n g 3 1. d e s em b er og av r e su lt a t e t i r eg n s k a ps å r et i ov er e n s st e m m e ls e m e d n o r s k g o d r e g n s k a p s s k i k k l e d e l s e n h a r o p p f y l t s i n p l i k t t i l å s ø r g e f o r o r d e n t l i g o g o v er si k t li g r e gi st r er i n g o g d ok u m e nt a sj o n av r e g n s k a p s o p p l y s n i n g e r i s a m s v a r m e d n o r s k l o v o g g o d b o k f ø r i n g s s k i k k o p p l ys n i n g e n e i å r s be r et ni n g e n o m år s r eg n s k a p et o g om f o r u t s et ni n g e n om f o r t s at t d r i f t e r k o n s i s t e n t e m e d å r s r e g n s k a p e t o g e r i s a m s v a r m e d l o v o g f o r s k r i f t er. U t e n a t d e t h a r b e t y d n i n g f o r k o nk l u s j o n e n i a v s n i t t e t o v e r, v i l v i p r e s i s e r e a t i n g e n a v b u d s j e t t a l l e n e s om f r em k om m e r i re g n s k a p e t e r r e v i d e r t. O s l o, 2 3. m a r s P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s A S C a t o G r ø n n e r n / s / S t a t s a u t o r i s e r t r e v i s o r K o n t o re r : A re nd a l B e r ge n D ra m m en F r ed r ik s t a d F ø r de H am a r K ri s t i an s a n d M o i R an a M ol de M å l ø y N a r v ik O s l o St a va n ge r S t r y n Tr o m s ø Tr on d he im T ø n s b e r g Å l e s u n d P r i c ew a t e rh o u s e Co o pe r s n a v ne t ref e r er e r ti l i n di v i d ue ll e m e d l em sf i rm ae r t il k n y t t e t d en v e r de n s o m s pe n ne nd e P ri c ew at e r h ou s e C o op e r s o r g a n i s a s j o n e n M e d l e m m e r a v D e n n o r s k e R e v i s o r f o r e n i n g F o r e t a k s r e g i s t e r e t : N O w w w. p w c. n o

18 S i d e A m m e r u d l i a B o r e t t s l a g A M M E R U D L I A B O R E T T S L A G I N F O R M A S J O N O M Å R S R E G N S K A P E T Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Å r s r e g nskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del v i k t i g e ø k o n o m i s k e forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e A. DISP. MIDLER PR B. E N D R I N G I D I S P. M I D L E R : Årets resultat (se res.regnskap) T i l b a k e f ø r i n g a v a v s k r i v n i n g Tillegg for kostnadsført påkost Fradrag kjøpesum anl.midler Tillegg for nye langsiktige lån Fradrag for avdrag på langs. lån Innsk. øremerk. bankkto B. Å R E T S E N D R. I D I S P. M I D L E R C. DISP. MIDLER PR S P E S I F I K AS J O N A V D I S P O N I B L E M I D L E R : O m l ø p s m i d l e r K o r t s i k t i g g j e l d C. D I S P O N I B L E M I D L E R P R

19 S i d e A m m e r u d l i a B o r e t t s l a g A M M E R U D L I A B O R E T T S L A G R E S U L T A T R E G N S K A P D R I F T S I N N T E K T E R : Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e Innkrevde felleskostnader G a r a s j e r P a r k e r i n g s p l a s s e r Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar A v s k r i v n i n g e r Revisjonshonorar Andre honorarer F o rretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Rehabilitering Bad Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Kommunale avgifter G a r a s j e r P a r k e r i n g s p l a s s e r Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N A D E R D R I F T S R E S U L T A T : F I N AN S I N N T E K T E R / -K O S T N A D E R : Finansinntekter Finanskostnader R E S. F I N AN S I N N T. / -K O S T N A D E R Å R S R E S U L T A T O v e r f ø r i n g e r : Til opptjent egenkapital Fra opptjent egenkapital

20 S i d e A m m e r u d l i a B o r e t t s l a g A M M E R U D L I A B O R E T T S L A G B A L A N S E E I E N D E L E R N o t e A N L E G G S M I D L E R Bygninger Rehabilitering T o m t Varige driftsmidler Aksjer og andeler Øremerkede midler Langsiktige fordringer S U M A N L E G G S M I D L E R O M L Ø P S M I D L E R Kundefordringer Kortsiktige fordringer D r i f t s k o n t o i O B O S Innestående bank Sparekonto i OBOS S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M E I E N D E L E R EG E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Innskutt egenkapital 981 * Opptjent egenkapital S U M E G E N K A P I T A L G J E L D L A N G S I K T I G G J E L D Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd Annen langsiktig gjeld S U M L A N G S I K T I G G J E L D

21 S i d e A m m e r u d l i a B o r e t t s l a g K O R T S I K T I G G J E L D Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Påløpne renter Påløpne avdrag Annen kortsiktig gjeld S U M K O R T S I K T I G G J E L D S U M E G E N K A P I T A L O G G J E L D P a n t s t i l l e l s e Garantiansvar 0 0 OSLO, , S T Y R E T F O R A M M E R U D L I A B O R E T T S L A G Bjørn Erik Gulbrandsen /s/ Erik B. Røed /s/ Randi A. Nilsen /s/ Baard Kristiansen /s/ Berit Walbye /s/

22 S i d e A m m e r u d l i a B o r e t t s l a g N O T E : 1 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NOR som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven F o r s k u d d s t r e k k b l i r overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. N O T E : 2 I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R Felleskostnader Leietillegg for påbygg Leietillegg TV S U M I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R N O T E : 3 A N D R E I N N T E K T E R Bompenger Antenneleie Diverse utfakturert N ø k k e l s a l g S U M A N D R E I N N T E K T E R

23 S i d e A m m e r u d l i a B o r e t t s l a g N O T E : 4 P E R S O N A L K O S T N A D E R Ordinær lønn, fast ansatte O v e r t i d Lønn rengjøringshjelp Påløpne feriepenger F r i b o l i g Naturalytelser, fri bil, etc. speil A r b e i d s g i v e r a v g i f t Pensjonskostnader A F P - pensjon Y r k e s s k a d e f o r s i k r i n g Refusjon sykepenger Gaver til ansatte Kantinekostnader Bedriftshelsetjeneste A r b e i d s k l æ r Andre personalkostnader -886 S U M P E R S O N A L K O S T N A D E R Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 7 årsverk i selskapet. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov. N O T E : 5 S T Y R E H O N O R A R Honorar til styret gjelder for perioden 2008/2009, og er på kr ,-. I tillegg har styret fått dekket bespisning/og annet for kr ,- jfr. Note 13. N O T E : 6 R E V I S J O N S H O N O R A R Revisjonshonoraret er på kr ,-, og er i sin helhet knyttet til revisjon. N O T E : 7 K O N S U L E N T H O N O R A R Juridisk bistand, Obos Andre konsulenthonorarer, Obos S U M K O N S U L E N T H O N O R A R

24 S i d e A m m e r u d l i a B o r e t t s l a g N O T E : 8 D R I F T O G V E D L I K E H O L D R i n g s i d e R ø r - Skifte Varmepumper H.Hansen& søn- Omkledning heishus H a l v o r s e n e l ek t r i s k e - Skifte Sikringsanlegg Oppgradering Uteanlegg T i l s k u d d H u s b a n k en R E H A B I L I T E R I N G B A D P r o s j e k t l e d e l s e Andre konsulent honorar Kopieringsutgifter Bygningsgebyr Hovedentreprenør Andre byggeentrepriser V. V. S arbeider Andre V.V.S. arbeider H e i s e r S U M R E H A B I L I T E R I N G S U M S T Ø R R E B Y G N I N G S M E S S I G E V E D L I K E H O L D Drift/vedlikehold bygninger D r i f t / v e d l i k e h o l d V V S D r ift/vedlikehold elektro Drift /vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold fellesanlegg Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold fyringsanlegg D r i f t / v e d l i k e h o l d b r a n n s i k r i n g Drift/vedlikehold vaskerianlegg Drift/vedlikehold ventilasj.anl Drift/vedlikehold rehnholdsmidler Kostnader leiligheter, lokaler Egenandel forsikring S U M D R I F T O G V E D L I K E H O L D Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene

25 S i d e A m m e r u d l i a B o r e t t s l a g N O T E : 9 K O M M U N A L E A V G I F T E R Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift S U M K O M M U N A L E A V G I F T E R N O T E : 1 0 G A R A S J E R Leieinntekter K O S T N A D E R G A R A S J E R F o r s i k r i n g Rep./vedlikehold Elektrisk energi D i v e r s e k os t n a d e r S U M K O S T N A D E R G A R A S J E R S U M G A R A S J E R N O T E : 1 1 P A R K E R I N G S P L A S S E R Leieinntekter U T G I F T E R P A R K E R I N G S P L A S S E R Elektrisk energi Diverse reparasjoner Asfaltering S U M K O S T N A D E R P A R K E R I N G S P L A S S S U M P A R K E R I N G S P L A S S E R N O T E : 1 2 E N E R G I / F Y R I N G Elektrisk energi Varmesentralen S U M E N E R G I / F Y R I N G

26 S i d e A m m e r u d l i a B o r e t t s l a g N O T E : 1 3 A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R L o k a l l e i e Container Skadedyrarbeid/soppkontroll D i v e r s e l e i e k o s t n a d e r / l e a s i n g Verktøy og redskaper Driftsmateriell L y s p æ r e r o g s i k r i n g e r Renhold ved firmaer Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita T r y k k s a k e r Aviser, tidsskrifter, faglitteratur -750 Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Telefon/bredbånd Telefonreparasjoner -852 Porto Drivstoff biler, maskiner osv V e d l i k e h o l d b i l e r / m a s k i n e r o s v Reisekostnader Bank- og kortgebyr Velferdskostnader Konstaterte tap S U M A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R N O T E : 1 4 F I N A N S I N N T E K T E R Renter av øremerkede midler 317 Renter av driftskonto i Obos Renter Sparekonto i Obos Andre renteinntekter S U M F I N A N S I N N T E K T E R

27 S i d e A m m e r u d l i a B o r e t t s l a g N O T E : 1 5 F I N A N S K O S T N A D E R H U S B A N K G R U N N L Å N H U S B A N K G R U N N L Å N Renter Rehabliteringslån Renter lån Obos Forsinkelsesrente Ammerud Varmesentral -934 Etableringsgebyr lån Obos Renter konto DnB -71 G e b y r H u s b a n k l å n -60 Gebyr lån Obos T i n g l y s n i n g s g e b y r n y t t l å n Oppbevaringsgebyr Renter leverandørgjeld -700 S U M F I N A N S K O S T N A D E R N O T E : 1 6 B Y G N I N G E R Kostpris/Bokført verdi Tilgang i S U M B Y G N I N G E R Tomten ble kjøpt i 1986 Gnr.95/bnr.76,78,81,83 og 127 Tjenesteleilighet hvor innskudd ikke er beregnet: Nr. 140, 188 og 359 Bygningene er ikke avskrevet, styret har i stedet vurdert om tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jfr. note om drift og vedlikehold. N O T E : 1 7 V A R I G E D R I F T S M I D L E R Data/telefon/komm u n i k a s j o n Tilgang A v s k r e v e t i å r G r e s s k l i p p e r n r. 2 Tilgang A v s k r e v e t t i d l i g e r e A v s k r e v e t i å r Løvsuger Tilgang A v s k r e v e t t i d l i g e r e A v s k r e v e t i å r

28 S i d e A m m e r u d l i a B o r e t t s l a g S a n d s i l o Tilgang A v s k r e v e t t i d l i g e r e S e r v e r Tilgang A v s k r e v e t t i d l i g e r e Snøfreser nr.3 Tilgang A v s k r e v e t t i d l i g e r e A v s k r e v e t i å r Tilhenger Tilgang A v s k r e v e t t i d l i g e r e A v s k r e v e t i å r Traktor m/vikeplog Tilgang A v s k r e v e t t i d l i g e r e W I L L E F E I E M A S K I N Tilgang A v s k r e v e t t i d l i g e r e Wille 455 med utstyr Tilgang A v s k r e v e t t i d l i g e r e W I L L E Tilgang A v s k r evet tidligere A v s k r e v e t i å r W i l l e W I l i f t 7 Tilgang A v s k r e v e t t i d l i g e r e W i l l e V i k e p l o g Tilgang A v s k r e v e t t i d l i g e r e

29 S i d e A m m e r u d l i a B o r e t t s l a g W ille bakskjær m/fastvinkel Tilgang A v s k r e v e t t i d l i g e r e W i l l e S n ø s k u f f e Tilgang A v s k r e v e t t i d l i g e r e W I L L E S A N D S T R Ø E R Tilgang A v s k r e v e t t i d l i g e r e W I L L E V A N N T A N K Tilgang A v s k r e v e t t i d l i g e r e Data-anlegg Tilgang A v s k r e v e t t i d l i g e r e F y r k j e l e K o s t p r i s Tilgang A v s k r e v e t t i d l i g e r e Innskudd garasje nr.1 Tilgang Innskudd garasje nr.2 Tilgang Garasjeanlegg K o s t p r i s A v s k r e v e t t i d l i g e r e G a r a s j e anlegg Tilgang Garasje Borettslaget Tilgang Tilgang A v s k r e v e t t i d l i g e r e

30 S i d e A m m e r u d l i a B o r e t t s l a g L E K E A P P E R A T E R K o s t p r i s A v s k r e v e t t i d l i g e r e A v s k r e v e t i å r Parkeringsannlegg Tilgang A v s k r e v e t t i d l i g e r e S U M V A R I G E D R I F T S M I D L E R S U M Å R E T S A V S K R I V N I N G E R N O T E : 1 8 A K S J E R O G A N D E L E R S e l s kapet eier aksjer i Ammerud Varmesentral. Denne investeringen er regnskapsført etter kostmetoden, det vil si at de er bokført til opprinnelig kjøpspris. Antall aksjer: 476 Pålydende: Kr 100,- Balanseført verdi: kr ,-. Den samlede aksjekapital i Ammerud Varmesentral er på kr ,-. N O T E : 1 9 L A N G S I K T I G E F O R D R I N G E R Tilgode hos andelseier (Rettsforlik) Andel tomt Ammerud Varmesentral S U M L A N G S I K T I G E F O R D R I N G E R N O T E : 2 0 K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Utlegg skadesaker Refusjon Sykepenger Ammerud Varmesentral Avregning Avsetning Bompenger aug/okt Andre forskudd K r a v s t r ø m, M o e n K j ø p b æ r b a r P C ( k o n t o r ) D e l k r e d e r a v s e t n i n g Erstatningssak tidligere Styreleder S U M K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Posten "Andre forskudd" inkluderer mottatte, fakturaer som vedrører 2010, med motpost i leverandørgjeld. Kostnadsføring og utbetaling vil skje i 2010.

31 S i d e A m m e r u d l i a B o r e t t s l a g N O T E : 2 1 P A N T E - O G G J E L D S B R E V L Å N O B O S Lånet er et serielån med flytende rente. Renter : 3,45%, løpetid 10 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år Husbanken Lånet er et annuitetslån med fastrenteavtale frem til Renter : 4,80%, løpetid 25 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år Husbanken Lånet er et annuitetslån med fastrenteavtale frem til Renter : 4,60%, løpetid 25 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år OBOS Delutbetalt Rehabiliteringslån Renter :3,45%, løpetid 30 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere 0 Nedbetalt i år S U M P A N T E -O G G J E L D S B R E V L Å N N O T E : 2 2 B O R E T T S I N N S K U D D Opprinnelig Korrigert innskudd S U M B O R E T T S I N N S K U D D N O T E : 2 3 A N N E N L A N G S I K T I G G J E L D Innskudd Ammerudlia Garasjelag S U M A N N E N L A N G S I K T I G G J E L D

32 S i d e A m m e r u d l i a B o r e t t s l a g N O T E : 2 4 S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R F o r s k u d d s t r e k k Andre trekk S k yl d i g a r b e i d s g i v e r a v g i f t S U M S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R N O T E : 2 5 A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D Feriepenger Midlertidig deposita Leie uavregnet Formye oppgjør håndkasse -411 Antenneleie S U M A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D N O T E : 2 6 P A N T S T I L L E L S E Av anleggets bokførte gjeld er kr ,- sikret ved pant. Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr en bokført verdi på kr ,-.

33 S i d e A m m e r u d l i a B o r e t t s l a g R E G N S K A P F O R A M M E R U D V A R M E S E N T R A L R e s u l t a t r e g n s k a p R e g n s k a p R e g n s k a p B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e D R I F T S I N N T E K T E R : I n n b e t a l i n g e r A v r e g n i n g m e d e i e r n e S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : P e r s o n a l k o s t n a d e r S t y r e h o n o r a r R e v i s j o n s h o n o r a r A n d r e h o n o r a r e r F o r r e t n i n g s f ø r e r h o n o r a r K o n s u l e n t h o n o r a r D r i f t o g v e d l i k e h o l d F o r s i k r i n g e r K o m m u n a l e a v g i f t e r E n e r g i / f y r i n g Kabel- / T V -a n l e g g A n d r e d r i f t s k o s t n a d e r A v r e g n i n g m e d e i e r n e S U M D R I FT S K O ST N D R I F T S R E S U L T A T : F I N A N S I N N T E K T / K O S T N A D : F i n a n s i n n t e k t e r F i n a n s k o s t n a d e r R E S. FI N AN S I N N T / KO ST N Å R S R E S U L T A T

34 S i d e A m m e r u d l i a B o r e t t s l a g B A L A N S E E I E N D E L E R A N L E G G S M I D L E R N o t e Bygninger T o m t Varige driftsmidler S U M A N L E G G S M I D L E R O M L Ø P S M I D L E R Restanser felleskostnader Kortsiktige fordringer Til gode offentlige myndigheter D r i f t s k o n t o i O B O S S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M E I E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Aksjekapital S U M E G E N K A P I T A L G J E L D L A N G S I K T I G G J E L D Annen langsiktig gjeld S U M L A N G S I K T I G G J E L D K O R T S I K T I G G J E L D Forskudd felleskostnader Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld S U M K O R T S I K T I G G J E L D S U M E G E N K A P I T A L O G G J E L D P a n t s t i l l e l s e 0 0 Garantiansvar 0 0 OSLO, , S T Y R E T F O R A M M E R U D V A R M E S E N T R A L A S F IN N D Y R K O R N / S / T O R E U D N Æ S / S / KNUT-H E L G E S T R Ø M S N E S /S / T E R J E S T R Ø M S N E S / S / B J Ø R N E R I K G U L B R A N D S E N / S / R A G N A R K J E N E S / S /

35 Side Ammerudlia Borettslag 4. FORSLAG A) Forslaget fra Arve Skogli. Styrets innstilling: Styret har inngått langsiktig avtaler med Nødnett og et Mobilselskap. Dette gir borettslaget inntekter på ca. kr ,- i året, eller dekning av 3 stk 1-roms leiligheter i året. Styret ber generalforsamlingen avvise forslaget.

36 Side 36 B) Forslaget fra Kari Dyrdal 340 Ammerudlia Borettslag

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i 2

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

L a r s A as b ø / s / A n d e r s H om m e r s t a d / s /

L a r s A as b ø / s / A n d e r s H om m e r s t a d / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 7. j u n i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å I l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Ø v r e L j a n B o l i gs am e i e I I I, a v h o l d e s t o rs d a g 3 0. a p r i l 2 0 0 9, kl. 1800 i Nordstrand Eldresenter,

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R i n g g a t en T e r r a s s e S am e i e, a v h o l d e s 2 4. m a rs 2 0 1 0, kl. 18 :00 i Lilleborg Kirke. T I L B E HA

Detaljer

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s /

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i P r o f es s o r D a h l s gt 3 9 A S, a v h o l d es t i r s da g 2. j

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i Solbakken Velforening, a v h o l d e s t o r s d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 2 0. 1 5 p å Ok s t a d S k o l e. T I L B E HA N D L I N G F O R

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

funktioner der er tilvalg er mærkede med **

funktioner der er tilvalg er mærkede med ** Dokumentet er inddelt som følgende: tavler er placerede bag låger for til- og fraluft generel beskrivelse - kredsskema 0 - tavle layout - grafiske lister reservedelsliste 0 - klemmematrice 0 - kabel plan

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

Biejjien vuelie solkvad

Biejjien vuelie solkvad Kornoter Frode Fjellheim Biejjien vuelie solkvad Preludium Kyrie Heevehtimmie/Gloria Frå fjell tekst: Håvamål Elden Smerten tekst: Den ældre Edda, Solarljod Beaivvás - Lova lova line (en gammel soljoik

Detaljer

Et telemarked i endring Fire viktige tel etren d er V en tel o + B a n et el e + B red b ån d a l l ia n s en Hva vi j o b b er m es t m ed Jan Morten Ruud, BaneTele Høy ere krav til dekning o g tj enes

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I I B ol i g s am e i e, a v h o l d e s m a n d a g 2 0. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0, L a

Detaljer

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor.

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor. 45 Sor.III Mez.III Alt III T.III Bar.III Bas III Lro q.=6. Næ. # I m Næ "Bob Mcarrn" *) b marc. ste, ste, næ m. u. # Æblehøst dolce ohn rands, 2012 u # #. Kor ste u m m m kom mer rd vest b m, eu ro bm,..

Detaljer

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr.

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr. n a 7 4 7, Ro 7, n lko 6 6 6 7 6 7 Ro, 3 6 7,3 lk Inn 4 on 6 3 lk 7 on Ro, B B 4 7 4 He is lk B 4 ta 7,3 a le on D 3,7 rri Ko k. jø /K e tu, rri Ko,3 7,3 3, /s ile Hv Ro, 4 ør e yv Gla e ssv ro M,4 s B

Detaljer

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør TYPE PLAN KOMMUNEDELPLAN Tekniske tegninger E6 Gardermoen-Biri Parsell Moelv - Biri Ringsaker og Gjøvik kommuner Tegningshefte. Nytt alternativ sør Region øst Hamar kontorsted Dato: 19.desember 14 A 3

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG 2796 Tekst og musikk Trygve Hoff Nordnorsk Julesalme Arrangement Ragnar Rasmussen ANTANDO MUSIKKORLAG Nordnorsk Julesalme 5 S A T B 10 c P U c c c A cappella Ooo Ó el Ó - sig - na du dag ov -er for -

Detaljer

SAGA-tomten 13.10.2011. Sarpsborg Kommune - Lokalisering nytt Kulturhus/Bibliotek -

SAGA-tomten 13.10.2011. Sarpsborg Kommune - Lokalisering nytt Kulturhus/Bibliotek - SAGA-omen I denne mulighessudien har vi vurder ombygging/påbygg og nybygg på SAGA-omens for å belyse poensiale il ny kulurhus og biblioek. De er lag vek på byplanmessige forhold og føringer på samme måe

Detaljer

TROLLERUDMOEN knutepunkt.

TROLLERUDMOEN knutepunkt. KONGSBERG SENTRUM Draen / Oslo E34 Larvik / Vestfold TROLLERUDMOEN Notodden / Haugesund E34 Unik næringseiendo på Kongsberg, ved nye E 34: Bensinstasjon / Vegservicnlegg Matservering Varehandel Pendlerparkering

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

Utviklingsplan Målestokk. dato 04.05.2015

Utviklingsplan Målestokk. dato 04.05.2015 MOLDE IDRETTSPARK Målestokk Planområdet D159 D157 D158 D107 D108 D109 b. o v n * D112 7x21M* D116 8x21M D115 D113 D114 8x21M D117 ri s t 20 0 x 9 0 c m D110 D119 D118 D120 14x21M D140 14x21M ri s t 15

Detaljer

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 137

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 137 137 Anne G olden N orsk u n d erv i sn in ijen fo r u te n la n d s k e s t u d e n te r U n i v e r s i t e t e t i O slo PRESENTASJON AV PROSJEKTET LÆREBOKSPRM N å r d e f r e n u nedspråkliye e l e

Detaljer