2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R M E D B U D S J E T T F O R

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R M E D B U D S J E T T F O R"

Transkript

1 S a m e i e t E d v a r d G r i e g s V e i 3-5 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t E d v a r d G r i e g s V e i 3-5, a v h o l d e s t o r s d a g 4. m a rs , k l i S t o r s t u a, K o l b o t n T e r r a s s e 1 1c. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G A ) V a l g a v m ø t e l e d e r B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g e n s a m e i e r t i l å u n d e r s k r i v e p r o t o k o l l e n D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n E) G o d k j e n n i n g a v d a g s o r d e n 2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R M E D B U D S J E T T F O R Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r 5. I N N K O M N E F O R S L A G A ) V e d t e k t s e n d r i n g 2 v e d r S a l g a v g a r a s j e p l a s s e r / b o d e r B ) V e d t e k t s e n d r i n g 2 v e d r u t l e i e a v g a r a s j e p l a s s e r / b o d e r C ) Forslag om innglas s i n g a v b a l k o n g e r I n n k om n e f o rs l a g e r t a t t i n n s om eg n e v e d l e g g. 6. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v 1 s t y r e l e d e r f o r 2 å r B ) V a l g a v 1 s t y r e m e d l e m f o r 2 å r C ) V a l g a v 1 v a r a m e d l e m f o r 2 å r o g 2 v a r a m e d l e m m e r f o r 1 å r D ) V a l g a v a r r a n g e m e n t s k o m i t é f o r 1 å r E) V a l g a v 2 m e d l e m m e r t i l V a l g k o m i t é f o r 2 å r E t t e r o r d i n æ rt s am e i em ø t e a v h o l d e s b e b o e rm øt e h v o r s p ø r s m å l o g s a k e r a v f e l l es i n t e r e s s e k a n t a s o p p. N o r d r e F o l l o B r a n n v e s e n e r i n v i t e r t t i l å i nf o rm e r e om b r a n n v e r n ( c a 3 0. m i n ) O s l o, 1 2. f e b r u a r S t y r e t i S a m e i e t E d v a r d G r i e g s V e i 3-5 H a r a l d P a u l s o n / s / M e t t e -L i s e H a g e n / s / L a r s K l e i v a n / s / I s am e i e rm ø t et h a r s am e i e r n e s t em m e r e t t m e d e n s t em m e f o r h v e r s e k s j o n d e e i e r. S am e i e r e n h a r r e t t t i l å m ø t e v e d f u l l m e k t i g. R e g i s t r e r i n g s b l a nk e t t e n l e v e r e s i ut f y l t s t a n d v e d i n n g a n g e n.

2 T I L L I T S V A L G T E S am ei e t E d v a r d G r i e g s V e i 3-5 Å R S B E R E T N I N G F O R S i d e n f o r r i g e o r d i n æ r e s am e i e rm øt e h a r s am e i et s t i l l i t s v a l g t e v æ r t f øl g e n d e : S T Y R E T L e d e r H a r a l d P a u l s o n E d v a r d G r i e g s V e i 5 S t y r e m e d l e m M e t t e -L i s e H a g e n E d v a r d G r i e g s V e i 3 S t y r e m e d l e m L a r s K l e i v a n E d v a r d G r i e g s V e i 3 V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e m L o l a A n i t a S t o r m o r k e n E d v a r d G r i e g s V e i 5 V a r a m e d l e m M a r i e R o l f -W æ r s t a d E d v a r d G r i e g s V e i 3 V a r a m e d l e m J a r l P a u l s e n E d v a r d G r i e g s V e i 3 G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M S AM E I E T TI L L I TS V AL G TE O G AN S AT TE A v s am e i e t s 3 s t y r em e d l em m e r e r d e t 1 k v i n n e o g 2 m e n n. S am e i e t e r p os i t i v t i l l i k es t i l l i n g o g t a r s i k t e p å at d et i k k e f o r e k om m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a n s e t t e l s e r. S a m e i e t d r i v e r i k k e m e d f o r s k n i n g s - o g ut v i k l i n g s ak t i v i t e t e r. S am e i e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b e s t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. S am e i e t h a r i n g e n a ns a t t e. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r i h e n h o l d t i l k o n t r ak t u t f ø r t a v OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S. A u t o r i s e r t r e g ns k a ps f ø r e r ( o p p d r ag s a n s v a r l i g ) e r r e g ns k a ps s j e f E g i l H a v r e, O B OS. S am e i e t s r e v i s o r e r E r n s t & Y o u n g A S. E I E N D O M M E N S am e i e t b e s t å r a v 3 9 s ek s j o n e r. S a m e i e t e r r e g i s t r e r t i B r ø n n ø y s u nd m e d o r g a n i s a s j o ns n um m e r S a m e i e t l i g g e r i O p p e g å r d k o m m u n e o g h a r f ø l g e n d e g å r d s - o g b r u k s n um m e r : M e d e i e r s e k s j o n f o r s t å s s am e i e a nd e l i b e b y g d e i e n d om m e d t i l k n y t t e t e n e r e t t t i l b r uk a v b o l i g e l l e r a n n e n b r uk s e n h et i e i e nd o m m e n. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d a t d e t y t r e m i l j ø e t f o r u r e n s es i v e s e nt l i g g r a d. 2

3 S am ei e t E d v a r d G r i e g s V e i 3-5 V A K T M E S T E R T J E N E S T E S am e i e t h a r a v t a l e om v a k t m e s t e rt j e n e s t e m e d A l t -m a n n a s s om k an k o n t ak t e s p å t el e f o n D e r s om i k k e a n n e t e r a v t a l t m e d s t y r e t p å f o r h å n d, m å s am e i e r p å r eg n e å m åt t e b et a l e f o r t j e n e s t e n s e l v. F O R S I K R I N G S am e i e t s e i e n d om m e r e r f u l l v e r d i f o r s i k r e t i G j e ns i d i g e F o rs i k r i n g m ed p o l i s e n um m e r F u l l v e r d i f o r s i k r i n g v i l s i a t f o rs i k r i n g s s e l s k a p et h a r a ns v a r e t f o r a t s am ei e t t i l enhver tid har de riktig e f o rs i k r i n g s s um m e r. E n f o r u t s et n i n g f o r d e t t e e r a t f o r s i k r i n g s s e l s k a p et f å r m e l di n g om v e s e nt l i g e v e r d i øk n i n g e r p å b y gn i n g e r, f. e k s. v e d r e h a b i l i t e r i n g e l l e r p å b y g g i n g. V e d t o t a l s k a d e s k al e r s t a t n i n gs b e l ø p et d e k k e o p p f ø r i n g a v n y b y g n i n g a v s a m m e s t a n d a r d o g s t ø r r e l s e. F o r s i k r i n g e n om f a t t e r o g s å b y g n i n g s m es s i g e f o r a n d r i n g e r s om d e n e n k e l t e s ek s j o n s e i e r g j ø r i n n e i b o l i g e n. D e n e n k e l t e s e k s j o n s e i e r m å s e l v s ø r g e f or å h a h j em f o r s i k ri n g s o m d e k k e r i n n bo og l ø s ø r e. H v i s s am e i e t s f o rs i k r i n g s k a l b e n y t t e s, m å b e b o e r n e s t r a k s m e l d e s k a d e n t i l F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S t l f f a k s e -p o s t : f o r s i k r i n o b o s. n o. O p p f ø l g i n g a v f o r s i k r i n gs a k e r b l i r g j o r t a v F o rs i k r i n gs a v d e l i n g e n i OB O S. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I h e n h o l d t i l f o r s k r i f t e n e s k a l d et væ r e i ns t a l l e r t r ø yk v a r s l e r o g b r a n ns l o k ni n g s a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e i a l l e l e i l i g h e t e n e. E i er / b e b o e r h a r a n s v a r e t f o r a t u t s t y re t e r t i l s t e d e o g f u n g e r e r. D e r s om u t s t y r e t e r d e f ek t, m e l d es d e t t e t i l s t y r e t. H M S F o r s k r i f t o m s y s t e m a t i s k h e l s e -, m i l j ø - o g s i k k e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e n ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f a s t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s e m b e r m e d v i r k n i n g f r a 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l at d e n e nk e l t e v i r k s om h et s k a l s ys t em at i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t em m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. B o l i g s el s k a p e r d ef i n e r t s om v i rk s o m h et o g s k a l d e r f o r h a i nt e r n k o n t r o l l s y s t em. D e t t e o m f a t t e r b l a n t a n n e t k o nt r o l l s ys t em o g o p pf ø l g i n g a v b r a n n v e r n, b y g g h e r r e f o r s k r i f t e r v e d b y g g e - o g a n l e g g s a r b e i d, l ek e p l as s e r o g e l ek t r i s k a n l e g g o g e l ek t r i s k u t s t y r h v o r f o r d e l i n g a v a n s v a r e t e r g i t t e n s l i k t o l k ni n g : S am e i e t e r a ns v a r l i g f o r a t d et e l ek t r i s k e a n l e g g e t o g u t s t y r e t i f e l l es a r e a l e t t i l e n h v e r t i d e r i o r d e n. I f o r h o l d t i l a n l e g g o g ut s t y r i d e n e n k e l t e b o e n h e t e r d e t s t y r e t s p l i k t å g j ø r e e i e r o g / e l l e r b r u k e r a v d e n e n k e l t e l e i l i g h e t o p pm e rk s om p å d e t a ns v a r s om d e h a r f o r å h o l d e e l e k t r i s k ut s t y r i o r d e n e t t e r g j e l d e n d e l o v o g f o rs k r i f t. 3

4 S am ei e t E d v a r d G r i e g s V e i 3-5 S A M E I E T S L Å N S a m e i e t h a r i k k e l å n. E I E N D E LE R O G G J E L D O M S E T N I N G O G T A K S T E R S am e i e r n e f å r t i l s e n dt s k j em a m ed o p p s t i l l i n g o v e r d e n e n k e l t e s e k s j o n s a n d e l a v s am e i e t s i n n t e k t e r, ut g i f t e r, gj e l d o g ei e n d e l e r. L i g n i n g s v e r d i e n f å r d e n e nk e l t e o p p g i t t p å l i g n i n g s k o n t o r e t. O m s e t n i n g a v s e k s j o n e n e s k j e r t i l m a rk e d s p r i s. D e t f i n n es i k k e t a k s t e r f o r s e k s j o n e n e v e r k e n h o s s t y r e t e l l e r f o r r e t n i n gs f ø r e r. S å l a n gt f o r r e t n i n g s f ø r e r e n f å r o p p g i t t o m s e t ni n g s p r i s e r, bl i r d i s s e r e g i s t re r t. F o r r e t ni n g s f ø r e r k a n, p å b a k g ru n n a v d i s s e o p p l y s n i n g e n e, g i a n t y d n i n g om p ri s n i v å e t f o r s e k s j o n e n e. T E L E N O R S am e i e t e r t i l s l u t t e t s am a r b e i d s a v t a l e n m e l l om T el e n o r o g OB O S E i e n d o m s f o r v a l t ni n g o m r a b a t t o r d n i n g p å b r u k a v f as t t el e f o n o g b r e d b å n d s t e l e f o n f o r b e bo e r e m e d a b o n n e m e n t i T e l e n o r. D e n e n k e l t e b e b o e r f å r o gs å r a b a t t v e d b es t i l l i n g a v A D S L b r e d b å n d o g b r u k a v m o bi l t e l ef o n. Bestilling av mobiltelefoni- o g i nt e r n e t t j e n es t e r k a n g j ø re s p å w w w. o b o s. n o. K A B E L -TV C a n a l D i g i t a l e r l e v e r a n d ø r a v t v - o g b r e d b å n d s t j e n e s t e r. H a r d u s pø r s m å l v e d r ø r e n d e d i t t kabel-t v -abonnem ent, digital-t v e l l e r b r e d b å n d, k a n d u r i n g e t l f Å p n i n gs t i d e r h o s k u n d e s e r v i c e e r m a n d a g - f r e d a g k l , l ø r d a g k l S ø n d a g e r e r s t e n g t. O p p s t å r d e t f e i l p å k a b e l a nl e g g e t u t e n om n o rm a l å p n i n g s t i d, k a n d e t t e r a p p o r t e r e s v i a t e l e f o n l ø r d a g e r k l o g s ø n d a g e r k l F o r y t t e r l i g e r e i n f o r m a s j o n v i s e s d e t t i l w w w. c a n a l d i g i t a l. n o Ingen m å gjøre inngrep i kabel-t v -a n l e g g e t s o m å s k r u a v d e k s e l e t p å a n t e n n e -k o n t ak t e n o g f o r e t a o m - e l l e r t i l k o b l i n g e r. S l i k e i n n g r e p v i l k u n n e f o r å r s ak e f o rs t y r re l s e r p å s i g n a l e n e t i l andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. A V T A L E O M L E V E R A N S E A V E L E K T R I S K K R A F T O B O S h a r f r e mforhandlet avtale m ed LOS for leveranse av el-k r a f t. K r a f t f o r v a l t n i n g s a v t al e n u t l ø p e r d en S am e i e t h a r t i l t r å d t d e n n e a v t a l e n. D e t t e g j e l d e r k u n s t r øm t i l f e l l e s om r å d e o g i k k e p r i v a t a b o n n em e n t f o r d e n e n k e l t e l e i l i g h e t. 4

5 S am ei e t E d v a r d G r i e g s V e i 3-5 S T Y R E T S A R B E I D S t y r e t s h o v e d o p p g a v e r h a r h o v e d s a k e l i g v æ r t f o k u s e r t o m k r i n g F D V ( F o r v a l t n i n g, D r i f t, V e d l i k e h o l d ) k n y t t e t t i l e i e n d o m o g t e k n i s k e i n s t a l l a s j o n e r O p p f ø l g i n g a v a r b e i d e r e t t e r e t t å r s b e f a r i n g H M S ( H e l s e M i l j ø S i k k e r h e t ) E n e r g i ø k o n o m i s e r i n g R e g u l e r i n g s p l a n e r s om h a r i n n v i rk n i n g p å S am e i e t B y g g e o p p e n s o l i d ø k o n o m i m e d t a n k e p å f r a m t i d i g v e d l i k e h o l d T o t a l t 6 s t y r em øt e r e r a v h o l d t. I t i l l e g g h a r d e e n k e l t e s t y r em e d l em m e r i u l i k g r a d væ r t e n g a s j e r t u t e n f o r m ø t e n e, b l a i f o r b i n d e l s e m e d u t a r b e i d e l s e a v i n f o rm as j o ns m at e r i e l l, m ø t e r m e d ut b y g g e r, v a k t m es t e r / s e r v i c e l e v e r a n d ø r e r, s am t k o n t ak t er m e d b e b o e r n e i f o r b i n d e l s e m e d k a r t l e g g i n g a v HM S. I t i l l e g g e r d et a v h o l d t m ø t e m e d k om m u n e n v e d r r e g u l e r i n g s p l a n e n f o r L i a v e i e n S yd. FDV A r b e i d e t m e d e t a b l e r i n g a v o v e r s i k t o g r u t i n e r f o r å k u n n e f ø l g e o p p d e u l i k e o p p g a v e r knyttet til eiendommen, er videreført. Dette er gjort i samarbeid med vaktmester Alt - M a n n, s om t i l d a g l i g e r S am e i e t s f ø r s t e h å n ds k o nt a k t m o t d e u l i k e s e r v i c e l e v e r a n d ø r e n e. B a s e r t p å d e t t e v i l S am e i e t i l ø p e t a v g j en n o m f ø r e d e f ø r s t e v e d l i k e h o l d s o p p g a v e r, s om f l i k k i n g a v t r a p p e o p p t r i n n, u b e d r i ng a v s å r / a vs k a l l i n g p å v e g g e r m v. S t y r e t h a r f u l gt o p p ut b e d r i n g a v f or h o l d / m a n g l e r s om bl e a v d e k k e t v e d e t t å rs b e f a r i n g i m a i , Det er ik k e r e g i s t r e r t l ek k a s j e p r o b l em e r i g a r as j e n et t e r at d e t b l e l a g t n y m em b r a n o v e r g a r a s j e d ek k et m e l l o m b y g n i n g e n e. D e t s am m e g j e l de r t i d l i g e r e r e g i s t r e r t l e k k as j e f r a t a k / n e d l ø ps r ø r i n r 5. I j u n i m å n e d b l e d e t s om t i d l i g e r e å r g j e n n om f ø rt e n d u g n a d h v o r m a n g e b e b o e r e d e l t o k o g h v o r d e t b l e r y d d e t o g v a s k e t ru n d t b y g n i n g e n e. E t t e r p å h a d d e v i e n h y g g e l i g a v s l u t n i n g m e d P i z z a o g t i l h ø r e n de d r i k k e, m e d g o d b i s t a n d f r a R a nd i F u r u / B å r d M a l m o s om a r r a n g e m e nt s k om i t é. V i t a k k e r f o r i n ns a t s e n f r a a l l e g e n e r e l t og f r a R a n d i o g B å r d s p e s i el t! S t y r e t t a r s i k t e p å å g j e nt a d e t s am m e h v e r t å r p å s am m e t i d. I d e n s am m e n h e n g e r r e d s k a p i g i t t e r b od e n i g a r a s j e n t i l g j e n g e l i g f o r a l l e s o m f ø l e r s e g k a l l e t t i l å b r u k e s i n g r ø n n e h e n d e r e l l er ø n s k e r å m åk e l i t t s nø. K o d e n e r S t y r e t a r b e i d e r m e d e n m e r h e ns i k t s m e s s i g p l a s s e r i n g a v s y k k e l o p pb e v a r i n g i g a r a s j e n o g v i l k om m e t i l b a k e m e d et f o r s l ag t i l d e t t e. D e t s y n es s om om v a r m e a n l e g g et n å f u n g e r e r s t a d i g b e d r e, o gs å e t t e r e n u n o rm a l t kald desember og januar. Klager er ikke mottatt, men eventuelle avvik meddeles Alt - M a n n o g b l i r d e r e t t e r f u l g t o p p m o t V V S C om f o rt / H a f s l u n d. S t y r e t e r o p p t a t t a v e n e r g i ø k o n o m i s e r i n g, f o r d i e n e r g i u t g j ø r c a % a v S am e i et s s am l e d e k os t n a d e r. V a rm e a n l e g ge t m å d e r f o r i n ns t i l l es s l i k at b e b oe r n e p å d e n e n e 5

6 S am ei e t E d v a r d G r i e g s V e i 3-5 s i d e n o p p n å r ak s e pt a b e l k om f o r t va r m e, ut e n a t d e t t i l f ø r es u n ø d v e nd i g v a r m e f r a H a f s l u n d. I t i l l e g g e r t em p e r a t u r e n i g a r a s j e a n l e g g e t n o e r e d u s e rt o g s k a l n å l i g g e p å c a g r a d e r v i n t e r s t i d ( t i d l i g e r e ). D e t a r b e i d e s f o r t s a t t m e d å r e d u s e r e g u l v v a r m e n i i n n g a n g s p a r t i e n e, s om e r f o r h ø y. S t y r e t h a r b e s l ut t et å i n s t a l l e r e a ut o m at i s k d ø r å p n e r t i l g a r a s j e a n l e g g e t f r a n r 3. Im idlertid sliter vi fortsatt m ed at noen beboere i nr 5 benytter ordinær nøkkel l ås o g f o r l a t e r d ø r e n i u l å s t s t i l l i n g. S t y r e t u n d e r s t r ek e r n o k e n g a n g at d et t e p å f ø r e r S am e i et u n ø d i g s i k k e r h e t s r i s i k o, b å d e i f o rh o l d t i l b r a n n o g t i l g a n g f o r u v e d k om m e n d e! V i h a d d e s t o r e d r i f t s p r o b l em e r m ed g a r a s j e p o r t e n i j a n u a r o g f e b r u a r, h v o r e t t e r b å d e g e a r b o k s o g f j æ r e r b l e s k i f t e t. D et s y n e s s om om p o r t e n n å o p p f ø r e r s e g n o e b e d r e. S t y r e t h a r h a t t e n l e n g r e d i al o g m ed N o r p o r t a n g å r s ak s s am m e n h e ng e r o g a n s v a r s f o r h o l d, s om b å d e om f at t er t r e t t h et s b r u d d p å f j æ r e r o g p å s t åt t s k a d e p å g e a r b o k s p g a e n t i d l i g e r e p å k j ø r s e l. M h t t r e t t h e t s b r u d d e r d e t k l a r t at n å v æ r e n d e f j æ r e r h a r b e g r e n s e t h o l d b a r h e t o g e t s e t t m e d s t e r k e r e f j æ r e r e r b es t i l t. M h t p å s t å t t s k a d e h a r o r d s t åt t m ot o r d o g s t y r e t h a r v a l gt å g o dt a d e l e r a v k os t n a d e n e. S t y r e t e r l i t e t i l f r e d s m e d h v o r d a n N o r p o r t h a r h å n d t e r t d e n n e s ak e n. I m i d l e r t i d v i l d et væ r e u h e n s i k t s m es s i g å s k i f t e l e v e r a n d ø r, f ø r r e k l am a s j o n s t i d e n e r u t e. S t y r e t v i l i m i d l e r t i d v u r d e r e d e t t e f o r t l ø p e n d e. S t y r e t h a r i s a m a r b e i d e m e d v å r a r k i t e k t s e t t p å u l i k e l ø s n i n g e r f o r s o l a v s k j e r m i n g, f o r b e b o e r e s om m å t t e ø ns k e d e t t e. M a n h a r k om m et f r am t i l e n f i n s t an d a r d l ø s n i n g, s om v i l b l i næ rm e r e b es k r e v e t o g i nf o rm e rt om t i l b e b o e r n e. D e r v i l d et og s å b l i o p p g i t t a k t u e l l e p r i s e r f r a v a l g t l e v e r a n d ø r. E n k e l t e b e b o e r e h a r h e n v e n d t s e g t i l s t y r e t v e d r ø r e n d e r e n g j ø r i n g a v b a l k o n g g l as s. St y r e t h a r v u r d e r t u l i k e l ø s n i n g e r. B a s e r t p å a n b e f a l i n g f r a g l a s s l e v er a n d ø r h a r s t y r e t k j ø pt i n n s p es i a l v a s k em i d d e l o g uts t y r o g l a g e t e n b r u k s a n v i s n i n g f o r d e t t e. D e t t e e r t i l g j e n g e l i g f o r a l l e b e b o e r e. H M S A r b e i d e t m e d d e t a l j e r t H M S -i ns t r uk s o g k a r t l e g g i n g e r v i d e r e f ø r t. F o r m ål e t e r å f o rm i d l e k u n n s k a p om v i k t i g e f o r h o l d s r e g l er s p e s i e l t k n yt t e t t i l b r a n n o g s i k k e rh e t f o r ø v r i g. S v a r p r o s e n t e n p å ut s e n dt e k a r t l e gg i n g s s k j em a e r e r n o e b e d r e e n n f o r r i g e å r, m e n k a n f o r t s at t f o r b e d r e s. S t y r e t o p p f o r d r e r b e b o e r e å t a f o r e b y g g e n d e H M S -a r b e i d e p å a l v o r. S t y r e t o r g a n i s e r t e et i nf o rm as j o n s m ø t e i s e p t em b e r i B r a n n v e s e n e t s l o k a l e r. K u n 2 f r a S t y r e t s am t é n b e b o e r m øt t e o p p, n o e s om v a r s væ r t s k u f f e n d e. D e t e r i k k e r e g i s t r e r t s t ø r r e a v v i k k n y t t e t t i l d e p o n e r i n g a v h u s h o l d n i ng s a v f a l l o g a v i s / p a p i r. D e t e r i m i d l e r t i d p å s i n p l a s s å g j e nt a p åm i n n e l s e n om a t m a n l o j a l t f ø l g e r o p p a t a v f a l l e t bl i r h å n d t e r t r i k t i g. C o n t a i n e r n e e r n å e n d a b e d r e m e rk e t, s l i k at e v e t m i s f o r s t å e l s e r u n n g å s. S t y r e t ø n s k e r o gs å å m i n n e om v i k t i g h et e n a v a t m a n l uk k e r g a r as j ep o r t o g i n n g a n g s d ø r e r e t t e r s e g f o r å u n ng å b e s øk a v uø n s k e d e p e r s o n e r. D e t t e g j e l d e r o g s å å l u k k e o p p f o r u k j e n t e p e rs o n e r, b åd e s om s i k k e r h e t s f o r e b y g g e n d e t i l t a k o g a t m a n i k k e 6

7 S am ei e t E d v a r d G r i e g s V e i 3-5 p å f ø r e r s i n e n a b o e r p å g å e n d e s e l g e r a v u l i k a r t. Ø ns k e r n o e n å k om m e i n n, p å l e g g e s d e n s om s l i p p e r i n n v e dk om m e n de s e l v å f ø l g e p e r s o n e n ( e ) r u n d t i nn t i l d e n/ d e h a r f o r l a t t b y g g e t. R e g u l e r i n g s p l a n L i a v e i e n S y d S t y r e t h a r f u l g t o p p f o r s l a g t i l r e g u l e r i n g s p l a n f o r L i a v e i e n S y d i f o r b i n d e l s e m e d p r o s j e k t e r a v n y e b o l i g b l ok k e r, s y k e h j e m o g k u l v e r t. S t y r e t h a r a v g i t t s i n e m e r k n a d e r t i l p l a n e n, s o m g å r p å f ø l g e n d e f o r h o l d p l a s s e r i n g a v r u n d k j ø r i n g e n, h e r un d e r b e h o v f o r s k j e rm i n g a v s t ø y og i n n s y n m o t n r 3 etablerin g a v g j e s t e p a r k e r i n g s p l a s s e r u t f o rm i n g a v s yk e h j em m e t m h p g es i m s h ø y d e o g s t ø r r e l s e. R e g u l e r i n g s p l a n e n b l e v e d t at t i O pp e g å r d K om m u n es t y r e , m e n S am e i e t h a r o p p r e t t h o l d t s i n e m e rk n a d e r / i n n s i ge l s e r. S p es i e l t h a r S am e i e t k l a g e t p å a t s y k e h j em m et e r b e s k r e v e t m e d s am m e g es i m s hø y d e s om n r 5, h v i l k e t i d e n m ø rk er e å r s t i d e n v i l l e g g e d e n e d e r s t e l e i l i g h e t e n e i n r 5 i s k y g g e. K l a g e n e r t i l b e h a n d l i ng i F y l k es m a n n e n o g a v k l a r i n g f o r v e n t e s i l ø p e t a v vå r e n. Økonom i S a m e i e t s ø k o n o m i e r g o d o g v i e r p å g o d v e i m e d å b y g g e o p p n ø d ve n d i g e g e n k a p i t a l for fremtidige vedlikeholdsbehov. Norm alt skal fellesutgifter/husleie reguleres i fo r h o l d til k o n s um p r i s i n d ek s e n. I m i dl e r t i d h ar S t y r e t s om f ø l g e a v d e t g o d e r e s u l t a t e t f o r b e s l u t t e t a t f e l l e s u t g i f t e r / h u s l e i e op p r e t t h o l d e s u e n d r e t f o r S t y r e t v i l l i k e v e l b em e rk e at s am e i e t s f r em t i d i g e ø k o n om i s k e u t v i k l i ng v i l a v h e n g e a v t o v e s e n t l i g e f a k t o r e r : u t v i k l i n g i e n e r g ip r i s e n s am t v e d l i k e h o l d a v b y g g o g t e k ni s k e i n s t a l l a s j o n e r. I n f o r m a s j o n o g b o g l e d e S t y r e t h a r e t t e r b e s t e e v n e f o rs øk t å h o l d e b e b o e r n e o p p d a t e r t om v i k t i g e s ak e r g j e n n o m å r e t. V i s e r f o r t s a t t h e l l e r i k k e b e h o v f o r å f o r e s l å f o r S am e i e m ø t et å i n n f ø r e k o n k r e t e o r d e n s r e g l e r, m e n at m an l e v e r s am m e n i h e n h o l d t i l p r i n s i p p e t H e n s y n o g T o l e r a n s e. D et v i l f r a t i d t i l a n n e n k u n n e o p p s t å u e n i g h e t / k r a n g e l m el l om e nk e l t e o g at m a n m e n e r at n a b o e n i k k e o p pf ø re r s e g s om m a n b ø r. S t y r e t h a r f å t t e n k el t e h e n v e n d e l s e r f r a b e b o e r e om s l i k e s ak e r. S t y r e t h a r i m i d l e r t i d f u n n e t a t d e t i k k e v i l væ r e r i k t i g b l a n d e s e g i n n i s l i k e s ak e r m e d m i n d r e d e i n n e bæ r e r e n g e ne r e l l b e l a s t n i n g p å m i l j ø et, o g o p p f o r d r e r d e r f o r b e b oe r n e å o r d n e o p p s e g i m e l l om. F o r ø v r i g o p p f o r d r e r S t y r e t a l l e t i l ak t i v t å bi d r a t i l å gj ø r e d e t r e n t o g h y g g e l i g r u n d t o m k r i n g p å e i e n d o m m e n o g t a r i m o t a l l e p o s i t i v e f o r s l a g o g d e k k e r e v e n t u e l l e m i n d r e k o s t n a d e r t i l i n nk j ø p. O g s å i v å r t a n d r e å r i E d v a r d G r i e g s v e i 3-5 e r t i l b a k em el d i n g e n f r a a l l e a t m a n s t o r t r i v e s. D e t e r s v æ r t h y g g e l i g å h ø r e, o g d et g j ø r o g s å l e t t e r e å u t f ø r e s i t t s t y r e v e r v f o r S am e i e t. S t y r e t v i l i g j e n t ak k e f o r e t g o d t s am a r b e i d e i å r e t s om ha r g å t t! 7

8 S am ei e t E d v a r d G r i e g s V e i 3-5 R E G N S K A P E T F O R S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s am e i et s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I n f o r m a s j o n o m s am ei e t s f o r v e n t e d e øk o n om i s k e u t v i k l i n g e r o m t a l t i å r s b e r e t n i n g e ns p u nk t om k o s t n a d s ut v i k l i n g o g b u ds j e t t f o r Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es h e r v e d at forutsetningen om fortsatt drift er til s t e d e. R E S U L T AT Å r e t s r e s u l t a t p å k r , - s om f r em k om m e r i r es u l t at r e g n s k a p et f o r e s l å s o v e r f ø r t t i l e g e nk a p i t a l. I N N T E K T E R I n n t e k t e n e i v a r t i l s a m m e n k r , - m o t b u d s j e t t e rt m e d k r , -. A n d r e i n n t e k t e r b e s t å r a v t i l b a k e f ø r i n g a v a v s e t n i n g f o r s t r øm K O S T N A D E R D r i f t s k o s t n a d e n e i v a r p å k r , - m o t b u d s j et t e r t m e d k r , -. V e s e n t l i g e a v v i k i f o r h o l d t i l b u d s j e t t e t s k y l d e s i h o v e d s a k : K om m u n a l e a v g i f t e r b l e b u ds j e t t e rt m e d k r , -, m e ns r e g ns k a p et v i s e r k r , -. H o v e d å r s a k e n t i l a v v i k e t v a r a t m a n i k k e h a d d e f u l l s t e n d i g e t a l l f r a å r e t f ø r s l i k at k o r r e k t b u ds j e t t e r i n g i k k e v a r m u l i g. F o r E n e r g i / f y r i n g e r d e t e t a v v i k i f o r h o l d t i l d e t b u ds j e t t e r t e p å k r , - s om s k y l d e s l a v e r e k os t n a d e n n bu d s j e t t e r t f o r e l ek t r i s k e n e r g i. R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å re t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p o g f o r m u e s f o r v a l t n i n g. R e v i s j o n s h o n o r a r e t f r e m k o m m e r s om e g e n p o s t i r e s u l t at r e g n s k a p e t. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i r e g n s k a p e t o g d e n r e g ns k a ps m e s s i g e o v e r s i k t s om f r em k om m e r u n d e r n ot e r t i l r e g ns k a p e t. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i vesentlig g r a d. 8

9 K O S T N A D S U T V I K L I N G S am ei e t E d v a r d G r i e g s V e i 3-5 R e n t e s a t s e n e i OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S p r. d e n : R e n t e r p å d r i f t s k o n t o : 0, 1 0 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 2, 7 5 % u n d e r k r , 8 5 % o v e r k r S T R Ø M P R I S E N E D e n t o t a l e s t r ø m p r i s e n t i l e n f o r b ru k e r b e s t å r a v t r e k om p o n e n t e r : K r a f t p r i s s om d ek k e r k os t n a d e n e v e d å p r o d u s e r e o g s e l g e d e n el e k t r i s k e k r a f t e n u t g j ø r c a. 4 3 % a v t ot a l s t r øm p r i s ( b e t a l es t i l k r a f t l e v e r a n d ø r ). N e t t l e i e f o r t r a n s p o r t a v d e n e l ek t ri s k e k r a f t e n u t g j ø r c a. 2 4 % a v t ot a l s t røm p r i s (b e t a l e s t i l n e t t s e l s k a p e t ). S t a t l i g e a v g i f t e r d vs. f o r b r u k e r a vg i f t, a v g i f t t i l E n e r g i f o n d et o g m e r v e r d i a v g i f t u t g j ø r c a. 3 3 % a v t ot a l s t røm p r i s. S t r ø m p r i s e n i N o r g e v a r i e r e r m e d å r s t i d e n e. N o r m a l t s t i g e r d e n i v i n t e r h a l v å r e t o g r e d u s e r e s i s om m e r h a l v å r e t. D e t t e o g a n d r e f ak t o r e r s om p å v i r k e r k ra f t p r i s e n e g j ø r d et v a n s k e l i g å s p å u t v i k l i n g e n i s t r ø m p r i s e n e E N E R G I M E R K I N G A V B O L I G F r a o g m e d b l i r d et o b l i ga t o r i s k m e d e n e n e r g i a t t es t f o r a l l e b o l i g e r s om s k a l selges elle r l e i e s u t. N o r g e s V a s s d r a g s - o g e n e r g i d i r e k t o r a t ( N V E ) h ar a n s v a r e t f o r i m p l em e nt e r i n g e n a v o r d n i n g e n. P å w w w. e n e r g i m e r k i n g. n o k a n s am e i e r n e s e l v ut a r b e i d e e n e n e r g i a t t es t f o r s i n b ol i g. I N N T E K T S - O G K O S T N A D S O V E R S L AG F O R Å R ( B u d s j e t t ) S t y r e t h a r s at t o p p e n o v e r s i k t o v er f o r v e n t e d e i n n t ek t e r o g k o s t n a d e r i T a l l e n e e r v i s t s o m e g e n k o l o n n e v e d s i d e n a v r e s u l t a t r e g n s k a p e t. ( B u d s j e t t ) O v e r s i k t e n e r b a s e r t p å u e n d r e d e f e l l e s k os t n a d e r f o r I posten drift og vedlikehold er det bare la g t t i l g r u n n k os t n a d e r t i l v a n l i g v e d l i k e h o l d. O v e r s i k t e n g i r et f o r v e n t e t å rs r e s u l t a t p å k r , -. I o v e r s i k t e n e r d e t t at t h e n s y n t i l de f o r h o l d s om e r n e v n t f o r a n. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i o v e r s i k t e n. K o l b o t n, I s t y r e t f o r S a m e i e t E d v a r d.g r i e g s V e i 3-5 H a r a l d P a u l s o n / s / M e t t e -L i s e H a g e n / s / L a r s K l e i v a n / s / 9

10 1 0 S a m e i e t E d v ar d.g r i e g s V e i

11 S a m e i e t E d v a r d G r i e g s V e i S A M E I E T E D V. G R I E G S V E I 3-5 R E S U L T A T R E G N S K A P Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e D R I F T S I N N T E K T E R : Innkrevde felleskostnader Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Kommunale avgifter Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N D R I F T S R E S U L T A T : F I N A N S I N N T E K T / K O S T N A D : Finansinntekter R E S. F I N AN S I N N T / K O S T N Å R S R E S U L T A T O v e r f ø r i n g e r : Til opptjent egenkapital Reduksjon udekket tap

12 12 S a m e i e t E d v ar d G r i e g s V e i S A M E I E T E D V. G R I E G S V E I 3-5 B A L A N S E N o t e EI E N D E L E R A N L E G G S M I D L E R O M L Ø P S M I D L E R Restanser felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer D r i f t s k o n t o i O B O S Sparekonto i OBOS S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M E I E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Opptjent egenkapital S U M E G E N K A P I T A L G J E L D L A N G S I K T I G G J E L D K O R T S I K T I G G J E L D Forskudd felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Annen kortsiktig gjeld S U M K O R T S I K T I G G J E L D S U M E G E N K A P I T A L O G G J E L D P a n t s t i l l e l s e 0 0 Garantiansvar

13 13 S a m e i e t E d v ar d G r i e g s V e i 3-5 Kolbotn, / S T Y R E T F O R S A M E I E T E D V. G R I E G S V E I 3-5 H A R A L D P A U L S O N M E T T E -L I S E H A G E N L A R S K L E I V A N N O T E : 1 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NOR som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. N O T E : 2 I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R Felleskostnader Administrasjonsutgifter Kabel TV S U M I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R N O T E : 3 A N D R E I N N T E K T E R Tilbakeført avsetting strøm for S U M A N D R E I N N T E K T E R N O T E : 4 P E R S O N A L K O S T N A D E R A r b e i d s g i v e r a v g i f t S U M P E R S O N A L K O S T N A D E R Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året. N O T E : 5 S T Y R E H O N O R A R Honorar til styret gjelder for perioden 2009, og er på kr ,-. Av disse er det allerede utbetalt på forskudd kr ,-. Det gjennstår dermed kr ,- for utbetaling. I tillegg har avtroppende styre fått blomster for kr 260,- jfr. note 10. N O T E : 6 R E V I S J O N S H O N O R A R Revisjonshonoraret er på kr 7 250,- og er i sin helhet knyttet til revisjon. 1 3

14 14 S a m e i e t E d v ar d G r i e g s V e i 3-5 N O T E : 7 D R I F T O G V E D L I K E H O L D Drift/vedlikehold bygninger Drift /vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold fyringsanlegg D r i f t / v e d l i k e h o l d b r a n n s i k r i n g Drift/vedlikehold garasjeanlegg S U M D R I F T O G V E D L I K E H O L D N O T E : 8 K O M M U N A L E A V G I F T E R Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift S U M K O M M U N A L E A V G I F T E R N O T E : 9 E N E R G I / F Y R I N G Elektrisk energi F j e r n v a r m e S U M E N E R G I / F Y R I N G N O T E : 10 A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R L o k a l l e i e -200 Driftsmateriell L y s p æ r e r o g s i k r i n g e r Vaktmestertjenester T r y k k s a k e r -892 Møter, kurs, oppdateringer mv -396 Andre kostnader tillitsvalgte -260 Telefon/bredbånd Porto Bank og kortgebyr S U M A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R N O T E : 11 F I N A N S I N N T E K T E R Renter av driftskonto i OBOS 494 Renter av sparekonto i OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader 372 S U M F I N A N S I N N T E K T E R

15 15 S a m e i e t E d v ar d G r i e g s V e i 3-5 N O T E : 12 K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Andre forskudd S U M K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Posten "Andre forskudd" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2010, med motpost i leverandørgjeld. Kostnadsføring og utbetaling vil skje i N O T E : 1 3 S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R F o r s k u d d s t r e k k S k yl d i g a r b e i d s g i v e r a v g i f t S U M S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R N O T E : 1 4 A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D Avsatt styrehonorar S U M A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D

16 16 S a m e i e t E d v ar d G r i e g s V e i 3-5 F o r s l a g o m v e d t e k t s e n d r i n g e r t i l S a m e i e m ø t e i E d v a r d G r i e g s v e i 3-5, t o r s d a g 4. m a r s F O R S L A G A : S A L G A V G A R A S J E P L A S S E R / B O D E R B a k g r u n n / B e g r u n n e l s e I g j e l d e n d e v e d t ek t e r 2 s i s t e l e d d, om h a n d l es b o d e r o g g a r a s j e p l as s e r s l i k : D e t s k a l t i l h v e r s ek s j o n s om b e n y t t e s t i l b e b o e l s e, væ r e r e t t t i l b o d. G a r a s j e p l as s e n e e r k j ø p t s æ r s k i l t. S t a t us e r n å a t a l l e s ek s j o n e n e n å h a r k j ø pt m i n s t é n g a r a s j e p l as s o g d i s p o n e r e r m i n s t é n b o d. O v e n s t å e n d e f o rm u l e r i n g k a n g i g r u n n l a g f o r e n f o r s t å e l s e a t g a r a s j ep l a s s ( e r ) o g b o d ( e r ) e r u a v h e n g i g e e n h e t e r s o m k a n d i s p o n e r e s u a v h e n g i g i f o rh o l d t i l b r u k s e n h e t e n/ l e i l i g h et e n, d v s. s e l g e s / l e i es ut f r i t t p å d e t å p n e m a r k ed e t. I m i d l e r t i d e r d e t i r e g u l e r i n g s b e s t e m m e l s e n e f o r E d v a r d G r i e g s v e i 3-5 f a s t s at t a t h v e r l e i l i g h e t s k a l h a t i l g a n g p å m i ns t é n p a rk e r i n g s pl a s s i g a r a s j e. I h e n h o l d t i l S am ei et s s e k s j o ns b e g j æ r i n g s om o gs å e r t i n g l y s t, e r f ø l g e l i g h v e r e n k e l t g a r as j e p l as s o g b o d ( e r ) r e g i s t r e r t s om t i l l e g g s a r e a l e t i l d i n r es p e k t i v e l e i l i g h e t / s e k s j o n. D et t e i n n e b æ r e r a t g a r a s j e p l as s / b o d i k k e k a n a v h e n d e s u a v h e n g i g a v l e i l i g h e t e n. N o e n s e k s j o ns e i e r e h a r k j ø pt ek s t r a g a r a s j e p l a s s o g b o d ( e r ) s om o gs å e r r e g i s t r e r t s om t i l l e g g s a r e a l e. D e r s om b e b o e r e ø n s k e r å a v h e n d e d i s s e, m e n e r s t y r e t a t d e t b ø r å p n e s f o r a t m a n k a n o v e r d r a d i s s e t i l a n d r e s ek s j o n s ei e r e o g r e g i s t re r e d e t s om t i l l e g gs a r e a l e t i l o v e r t a k e r e n s b r uk s e n h e t / l e i l i g h e t. S t y r e t m e n e r d e t e r b e h o v f o r a t de t t e p r es i s e r es i v e d t ek t e n e u n d e r 2, s i s t e l e d d o g f o r e s l å r at o v e n s t å e n d e b e s t e m m e l s e u t g å r o g e r s t a t t e s m e d f ø l g e nd e : G a r a s j e p l a s s e r o g b o d e r A l l e s e k s j o n s e i e r e h a r e r v e r v e t é n p a r k e r i n g s p l a s s i g a r a s j e a n l e g g e t o g d i s p o n e r e r é n b o d s am m e n m e d s i n s ek s j o n. P a r k e r i n g s p l as s o g b o d e r t i l l e g g s d e l e r / t i l l e g g s a r a l e t i l b r u k s e n h e t e ns h o v e d d e l o g k a n k u n o v e r d r a s s am m e n m e d s e k s j o ne n. P a r k e r i n g s pl a s s ( e r ) o g b o d ( e r ) s om e r v e r v e s a v s e k s j o ns e i e r e u t o ve r d e n p l a s s e n/ b o d e n s om e r v a r i g k n y t t et t i l s ek s j o n e n, s k al g j ø r es t i l t i l l e g gs d e l ( e r ) / t i l l e g gs a r e a l t i l e r v e rv e r s b r u k s e n h e t / l ei l i g h e t. P a r k e r i n g s pl a s s ( e r ) o g b o d ( e r ) k an k u n o v e r d r a s til s e k s j o n s e i e r e i S am e i e t E d v a r d G r i e g s v e i 3-5 o g r e g i s t r e r e s s om t i l l e g g s a r e a l e r t i l d i s s e b r uk s e n h e t en e. U t g i f t e r f o r b u n d e t m e d r e s ek s j o n e r i n g / t i n g l y s i n g i f o r b i n d e l s e m e d s al g e t, s k al b e t a l es a v s e k s j o ns e i e r. S a l g e t m el d e s t i l s t y r e t, s om a n g i t t i 6, r e g i s t r e r i n g av s am e i e r e. S a m e i e t h a r p l i k t t i l å v e d l i k e h o l d e h e l e g a r a s j e d e l e n, h e r u n d e r g a r a s j e p l a s s e r s om e r t i l l e g gs d e l e r. U n n t at t h e r f r a e r p o rt e r o g a n d r e i n s t a l l as j o n e r m o nt e r t a v s e k s j o ns e i e r e s e l v ( i k k e u t b y g g e r ). 1 6

17 17 S a m e i e t E d v ar d G r i e g s V e i 3-5 F O R S L A G B : U T L E I E A V G A R A S J E P L A S S E R / B O D E R V e d t e k t e n e s 2 s i s t e l e d d, s i s t e s e t n i n g, o m h a n d l e r f ø l g e n d e a n g. ut l e i e a v l ei l i g h e t e r : U t l e i e a v l e i l i g h e t e r m å m el d e s t i l s t y r e t. S t y r e t h a r f å t t e nk e l t e h e n v e n d e l s e r v e d r ø r e n d e b e h o v f o r r e t n i n g s l i n j e r v e d r ø r e n d e u t l e i e a v g a r a s j e p l a s s e r, i t i l f e l l e r d e r b e b o e r e i k k e l e n g e r h a r b e h o v f o r e g e n b i l. S e k s j o n s e i e r n e h a r, m e d u n n t ak a v b e g r e n s n i n g e r s om f ø l g e r a v S am ei e t s v e d t ek t e r o g e i e r s e k s j o ns l o v e n, f u l l r e t t s l i g rå d i g h e t o v e r s i n e s ek s j o n e r. D et t e i n n e b æ r e r at d e f r i t t k a n p a n t s e t t e, s e l g e o g l e i e u t s i n e s e k s j o n e r. G a r a s j e p l as s e r o g b o d e r k a n i k k e p a n t s e t t e s e l l e r s e l g es s e p a r a t f r a s i n e s e k s j o n e r. I m i d l e r t i d m e n e r s t y r e t a t seksjonseierne m å kunne le i e ut d i s s e, m e n a t S am e i e t s b e h o v f o r s i k k e r h e t o g a d g a n g s k o n t r o l l t i l f e l l e s a r e a l e r s i k r e s d e r s om l e i ef o r h o l d e t a b l e r es m e d a n d r e e n n S am e i e t s s ek s j o n s e i e r e. D e t e r v i k t i g a t s t y r e t o g v a k t m es t e r ( o g næ rm es t e n a b o ) t i l e n h v e r t i d v e t h v em s om d i s p o n e re r d e a k t u e l l e p l as s e n e o g h v o r d a n d e k a n k o n t a k t e s d e r s o m b i l m å f l y t t e s v e d v a s k o g v e d l i k e h o l d, e l l e r n å r s k a d e / n ø d s s i t u as j o n o p ps t å r. V i d e r e m å d e t s i k r e s a t a d g a n g k u n g i s t i l de n u t l e i d e g a r a s j e p l a s s e n o g at a n s v a r s f o r ho l d k n y t t e t t i l e v t. u r i k t i g b r u k a v p l a s s e n e o g e v t. s k a d e r e r k l a r e. S t y r e t f o r e s l å r d e r f o r f ø l g e n d e e n d r i n g e r t i l o v e ns t å e n d e b es t em m e l s e : U t l e i e U t l e i e a v l e i l i g h e t e r, s am t s e p a r a t u t l e i e a v t i l l e g gs a r e a l e r t i l b r u k s e nh e t e n, s k a l m el d e s t i l S t y r e t f ø r l e i e f o r h o l d et ab l e r e s. S ek s j o ns e i e r s k a l i nf o rm e re om l ei e t ak e r ( e ) s n a v n, t e l e f o n n r o g m a i l a d r e s s e s am t l e i e f o r h o l d e t s v a r i g h e t. V e d ut l e i e a v t i l l e g gs a r e a l e r t i l a n d r e e n n s e k s j on s e i e r e, s k a l l ei e t ak e r s b os t e d s a dr e s s e o gs å o p p g i s. S e k s j o ns e i e r s t å r ø k o n om i s k a ns va r l i g o v e r f o r S am ei e t f o r l ei e t ak e r s b r u k a v b r u k s e n h e t o g / e l l e r t i l l e g gs a r e a l e r. S e k s j o n s ei e r p l i k t e r å i nf o rm e r e l e i e t a k e r om S am e i e t s v e d t e k t e r o g at m a n s om l e i et a k e r o gs å e r f o r p l i k t et t i l å et t e r k om m e b e s t em m e l s e n e i d i s s e. V e d ut l e i e a v t i l l e g g s a r e a l e r t i l a nd r e e n n s ek s j o n s e i e r e, s k a l l e i e t ak e r s a d g a n g begrenses til de aktuell e t i l l e g g s a r e a l e r. F o r ut l e i e a v g a r as j e p l as s k a n n ø k k e l m e d a d g a n g t i l k u n t i l g a r a s j e a n l e g g e t b e s t i l l e s g j e n n om F o r r e t n i n g s f ø r e r. 1 7

18 S a m e i e t E d v ar d G r i e g s V e i 3-5

19 S a m e i e t E d v ar d G r i e g s V e i 3-5

20 S a m e i e t E d v ar d G r i e g s V e i 3-5

21 21 S a m e i e t E d v ar d G r i e g s V e i STYRETS INNSTILLING TIL FORSLAGENE SOM ER KOMMET OM INNGLASSING AV VERANDAER. F j o r å r e t s s am e i e rm øt e b e h a n d l e t h e n v e n d e l s e r f r a n o e n e nk e l t e m ed l em m e r a v s a m e i e t o m i n n g l a s s i n g a v v e r a n d a e r / t e r r a s s e r i e t a s j e n e u n d e r t o p p -e t a s j e n e. S t y r e t h a r i å r o g s å f å t t t r e f o rs l a g o m d e t s am m e. S t y r e t h a r b r u k t m y e t i d p å å b e h a n d l e d i s s e h e n v e n d e l s e n e g ru n d i g o g l a g t v e k t p å så vel p r a k t i s k e s o m f o rm e l l e s i d e r a v d e f o rs l a g e n e s om l i g g e r p å b o r d e t. N å r d e t g j e l d e r d e p r a k t i s k e t i n g e n e, e r s t y r e t a v d e n m e n i n g at :! "# $ %! $$ & # ' ( ) D e s s u t e n s i e r s a m e i e t s v e d t e k t e r i 1 2 f ø l g e n d e o m s l i k e f o r a n d r i n g e r : D e t k r e v e s m i ns t t o t r e d j e d e l e r a v d e a v g i t t e s t em m e n e i s am e i e rm øt e t f o r v e d t a k o m : $ $ * * **** $ "$ $ $ # + $, 2 1

22 22 S a m e i e t E d v ar d G r i e g s V e i 3-5 D e s s ut e n h e t e r d et i v e d t ek t e n e f or s am e i et : V e d t ak om s a l g e l l e r bo r t f e s t e a v h e l e e l l e r v e s e n t l i g e d e l e r a v e i e n d o m m e n s om t i l hø r e r f e l l es s k a pe t, s am t v e d t a k s o m i n n e b æ r e r v e s e n t l i g e e n d r i n g e r a v s am e i et s k a r ak t e r, k r e v e r t i l s lu t n i n g f r a s a m t l i g e s a m e i e r e. S t y r e t m e n e r a t e t f o r s l a g o m i n n g l a s s i n g a v v e r a n d a e n e n e p p e v i l f å d e n t i l s l u t n i n g e n bl a n t s am ei e r n e s om v e d t e k t e n e k r e v e r - e n t e n d e t v i l k r e v e t i l s l u t n i n g f r a t o t r e d j e d e l e r e l l e r t i l s l u t n i n g f r a al l e s am e i et s m e d l em m e r. P å b a k g r u n n a v d e o v e n s t å e n d e be t r a k t n i n g e n e, s e r s t y r e t i n g e n g r u n n t i l å g å v i d e r e m e d s ak e n p å d e t g r u n n l a g s om n å f o r e l i g g e r. 2 2

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i K o l b ot n To r g B s, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 i K o l b e n. D e t v i l a v h o

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t T o n s e n h a g e n 1 1, a v h o l d e s t o r s d ag 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å T o ns e n

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L y s e T e r r a s s e B s, a v h o l d e s o n s d a g 1 6. 0 3. 20 1 1, k l. 1 8 : 0 0 p

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g en e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g en e r a l f o r s a m l i n g 1 U t s i k t s t o p p e n B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g en e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i U t s i k t s t o p p

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t T o n s e n h a g e n 1 1, a v h o l d e s t o r s d ag 2 6. m a rs 2 0 0 9, k l. 1 8 : 0 0 p å T o ns e n h a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i H e l g es e n s g at e 8 2 / 8 4 A S a v h o l d e s m a nd a g 2 6. a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i, a v h o l d e s t o r s d a g 2 6. 0 3. 20 0 9, k l. 1 8 : 0 0 p å L y s e j o r d e t s k o l e, V æ k e r ø v e i e n 1

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L y s e T e r r a s s e B s, a v h o l d e s t o r s d a g 2 5. 0 3. 20 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å B j ø r n s l et t a s k o

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t K i r k e v e i e n 1 1 0, a v h o l d e s m a n d a g 2 0. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 0 0 i V es t r e A k e

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S a g a d am m e n, a v h o l d e s t o r s d a g 15. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 9. 0 0 i S am l i n g s s a l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Akersbakken Bo r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i Solbakken Velforening, a v h o l d e s t o r s d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 2 0. 1 5 p å Ok s t a d S k o l e. T I L B E HA N D L I N G F O R

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i 2

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i F o r n e b u k o l l e n B o l i g s am ei e, a v h o l d e s t o r s da g 2 3. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 : 0 0 p å S A

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t Ø k h o l m e n S j ø b o dm i l j ø a v h o l d e s f re d a g 3 0. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0. S t e d

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R i n g g a t en T e r r a s s e S am e i e, a v h o l d e s 2 4. m a rs 2 0 1 0, kl. 18 :00 i Lilleborg Kirke. T I L B E HA

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Selskapet har for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter.

Selskapet har for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter. ÅRSBERETNING 2008 FOR BORETTSLAGET SVERRE 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle Oslo

Detaljer