K j æ r e b e b o e r!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K j æ r e b e b o e r!"

Transkript

1 K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns k a p f o r V i ø ns k e r d e g v e l k om m e n t i l g e n er a l f o r s am l i n g : f r e d a g 2 3. a p r i l k l a u l a e n p å H e l l e r u d v i d e r e g å e n d e s k o l e D e t t e e r m u l i g h e t e n d u h a r t i l å d e l t a i d i s k us j o n e n o g v e l g e d et s t y r e t s om s k al f o r v a l t e d i t t b om i l j ø i d e t k om m e n de å r e t. S t y r e t h a r l a g t m y e a r b e i d i å g j ø r e å r s b e r e t n i n g e n o g r e g n s k a p e t s å k om p l et t o g f o r s t å e l i g s o m m u l i g. V å r t ø n s k e e r d e r f o r a t d u l e s e r n ø y e i g j e n n om h e f t e t o g v i s e r d i n i n t e r e s s e f o r b o r e t t s l a g e t v e d å m ø t e o p p p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n. H v e m k a n d e l t a p å g e n e r a l f o r s a m l i n g e n? A l l e a n d e l s e i e r e h a r r e t t t i l å v æ r e m e d i g e n e r a l f o r s a m l i n g e n m e d f o r s l a g s-, t a l e - o g s t em m e r e t t. D e t e r k u n è n s t e m m e p e r a n d e l. A n d e l s e i e r e ns ek t ef e l l e, s am b o e r e l l e r e t a n n et m e dl em a v a n d e l s e i e r e n s h u s s t a n d h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e de o g t i l å u t t al e s e g. S t y r em e d l em m e r, f o r r e t n i n gs f ø r e r o g l e i e r a v b o l i g i b o r e t t s l a g e t h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e d e i g e n e r a l f o r s am l i n g en o g t i l å u t t al e s e g. E n a n d e l s e i e r k a n m ø t e m e d f u l l m e k t i g. I n g e n k a n v æ r e f u l l m e k t i g f or m e r e n n é n a n d e l s e i e r, m e n d e r f l e r e ei e r en a n d e l s am m e n, k a n d e h a s am m e f u l l m ek t i g. E n f u l l m a k t k a n t r e k k e s t i l b ak e n å r s om h e l s t. E n a n d e l s e i e r k a n t a m e d e n r å d g i v e r t i l g e n e r a l f o rs am l i n g e n. R å d g i v e r e n h a r b a r e r e t t t i l å u t t a l e s e g d e rs om g en e r a l f o r s am l i n g e n t i l l a t e r d et.

2 S i d e T v e i t a B o r e t t s l a g I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i T v e i t a B o r e t t s l a g a v h o l d e s f r e d a g 2 3. a p r i l k l i a u l a e n, H e l l e r u d v i d e r e g å e n d e s k o l e T I L B E H AN D L I N G F O R E L I G G E R : 1. K O N S T I T U E R I N G A ) V a l g a v m ø t e l e d e r B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g t o a n d e l s e i e r e t i l å u n d e r s k r i v e p r o t o k o l l e n D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r B ) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v l e d e r f o r 1 å r B ) V a l g a v 2 s t y r e m e d l e m m e r f o r 2 å r C ) V a l g a v 4 v a r a m e d l e m m e r f o r s t y r e t f o r 1 å r D ) Valg av 3 m edlemmer til valg k o m i t é o g 1 v a r a m e d l e m, f o r 1 å r E ) V a l g a v 2 d e l e g e r t e m e d v a r a t i l O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n g f o r 1 å r F) V a l g a v 2 m e d l e m m e r t i l G a r a s j e - o g p a r k e r i n g s u t v a l g ( G P U ) f o r 1 å r G ) V a l g a v 3 m e d l e m m e r t i l V e l f e r d s u t v a l g fo r S e n i o r e r f o r 1 å r H ) V a l g a v 1 m e d l e m t i l u t v a l g f o r u t eo m r å d e n e f o r 1 å r I ) V a l g a v 3 m e d l e m m e r t i l B y g g e k o m i t e e n o g 1 v a r a m e d l e m f o r 1 å r 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r C ) H o n o r a r t i l u t v a l g s m e d l e m m e r D ) H o n o r a r t i l 1. v a r am a n n t i l s t y r e t F o r s l a g e r t a t t i n n b a k i Å r s r a p p o r t e n 5. E N E R G I Ø K O N OM I S E R I N G: I n s ta l l e r i n g a v v a r m e v e k sl e r e f o r a v k a s t l u f t e n o v e r t a k, r ø r -/ t a n k a n l e g g f o r s i r k u l a s j o n a v v a n n -/ g l y k o l b l a n d i n g o g v a r m e - p um p e a nl e g g f o r o p p v a r m i n g a v v a r m t f o r b r u k s v a n n S a k s d o k u m e n t a s j o n v i l b l i u t s e n d t s e p a r a t i g o d t i d f ø r g e n e r a l f o rs am l i n g e n. I t i l l e g g v i l d et b l i a v h o l d t e g et b e b o e r m øt e p å s ak e n f ø r g e n e r a l f o r s am l i n g e n. 6. F O R S L A G A ) D r i f t s k o n t o r å p e n t o m k v e l d e n B ) P a r k e r i n g a v p r i v a t b i l p å p a r k e r i n g s p l a s s f o r s t o r e k j ø r e t ø y C ) E n d r i n g o g ø k n i n g a v v a s k e t i d e r D ) V e d t e k t s e n d r i n g. K l a r g j ø r i n g a v v e d l i k e h o l ds a n s v a r f o r s e nt r a l v a r m es y s t em e t i b o l i g e r m el l om b o r e t t s l a g o g a n de l s e i e r. F o r s l a g e r t a t t i n n b a k e rs t i Å r s r a pp o r t e n.

3 S i d e T v e i t a B o r e t t s l a g O s l o, 1 6. m a rs S t y r e t i T v e i t a B o r e t t s l a g Thorbjørn Hansen / s / Bjørn Solberg / s / Ingar Elvenes / s / K j e l l S ø r e ns e n / s / W enc h e N i k o l a y s e n / s /

4 S i d e T v e i t a B o r e t t s l a g F O R R E T N I N GS O R D E N F O R G E N E R A L F O RS A M L I N GE N I TV E I TA B O R E TT S LA G : B e h a n d l e t o g v e d t a t t p å e k s t r a o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 9. o k t o b e r G e n e r a l f o rs am l i n g e n l e d e s a v b o r e t t s l a g et s s t y r e l e d e r, e l l e r e n an n e n p e r s o n o p p n e v n t a v g e n e r a l f o rs am l i n ge n. 2. M øt e l e d e r e n s k a l p å s e a t s ak e ne f å r e n f o r s v a r l i g b e h a n d l i n g. M ed u t g a n g s p u nk t i d a g s o r d e n o g f o r r e t n i n g s o r d en f o r m ø t et, l e g g e r h a n / h u n v e d k on s t i t u e r i n g e n f r am e t f o rs l a g t i l p l a n f o r g j e nn o m f ø r i n g e n a v m øt e t. 3. I n n l e d n i n gs f o r e d r a g m e d o p p s u m m e r i n g h o l d es i n n e nf o r r am m en a v 1 0 m i n ut t e r, a n d r e i n n l e g g i n n e n f o r r a m m e n a v 5 m i n u t t e r. I n g e n k a n f å o r d e t m e r e n n 3 g a n g e r i s a m m e s a k. A n n e n o g t r e d j e g a n g s i n n l e g g s k a l i k k e o v e r s t i g e 2 m i n u t t e r. N å r s t y r e t f å r s p ø r s m å l s o m k r e v e r m e r o m f a t t e n d e s v a r k a n m ø t e - l e d e r e n i n n v i l g e ut v i d e t t a l et i d, s l i k a t s p ø r r e r n e f å r s v a r p å s i n e s p ø r s m å l. 4. T i l f o r r e t n i n g s o r d e n k a n i n g e n f å o r d e t m e r e n n 1 g a n g, o g h ø y s t 1 m i n u t t t i l h v e r s a k. I n n l e g g e n e s k a l d r e i e s e g om m øt e t s t e k n i s k e g j e n n om f ø r i ng. 5. H v i s e t f o rs l a g e l l e r e n s a k f o r es l å s a v v i s t e l l e r u t s a t t, s k a l m øt e l e de r s ø r g e f o r a t f o r s l a g e t o m a v v i s n i n g e l l e r u t s e t t e l s e s e t t e s u n d e r v o t e r i n g u m i d d e l b a r t f ø r e n f o rt s et t e r d e b at t e n. 6. M ø t e l e d e r o g a n d e l s e i e r e k a n f o r e s l å s t r e k e l l e r a v s l u t n i n g a v d e b a t t e n m e d d e t a l e r e s o m h a r h a t t o r d e t i s a k e n. S l i k e f o r s l a g k a n m ø t e l e d e r e n t a o p p t i l d i r e k t e a v s t em n i n g, u t e n v i d e r e d e b a t t. 7. F o r s l a g k a n i k k e f r e m m e s e t t e r a t d e t e r s a t t s t r e k. E t t e r a t d e t e r s a t t s t r e k k a n f o rs l a g h e l l e r i k k e t r ek k es t i l b ak e om n o e n m o t s e t t e r s e g d e t t e. 8. G e n e r a l f o rs am l i n g e n b e h a n d l e r b a r e d e s ak e r s om e r n e v n t i i n nk a l l i n g e n, j f r. V e d t ek t e n es p u nk t ( 3 ). 9. A l l e f o r s l a g s k a l l e v e r e s s k r i f t l i g t i l m ø t e l e d e r e n, m e d f o r s l a g s s t i l l e r e n s n a v n o g b o l i g n u m m e r, e v e n t u e l t h v em s om h a n / h u n h a r f u l l m ak t f r a M e d u n n t a k a v d e s a k e r s o m e t t e r l o v o g v e d t e k t e r k r e v e r 2 / 3 f l e r t a l l, s k j e r a l l e v e d t a k v e d f l e r t a l l. F l e r t a l l i n n e b æ r e r a t m i n s t h a l v p a r t e n a v d e a v g i t t e s t e m m e r e r f o r e t t a v f o r s l a g e n e. V e d s t e m m e l i k h e t g j ø r m ø t e l e d e r e n s s t e m m e u t s l a g e t h v i s h a n / h u n h a r s t e m t. H v i s d e t e r s t e m m e l i k h e t v e d v a l g a v g j ø r e s s a k e n v e d l o d d - t r e k n i n g ( j f r. B o r e t t s l o v e n s ( 2 ) ) A v s t e m n i n g e n f o r e g å r v e d h å n d s o p p r e k n i n g. V a l g e l l e r a n d r e v e d t a k s k a l f o r e g å s k r i f t l i g d e r s o m m ø t e l e d e r e l l e r m i n s t e n t i e n d e d e l a v d e f r e m m ø t t e a n d e l s e i e r n e k r e v e r d e t H v i s d e t k o m m e r p r o t e s t m o t v o t e r i n g e n a v g j ø r g e n e r a l f o r s a m l i n g e n e t t e r f o r s l a g f r a m ø t e l e d e r e n o m d e t s k a l h o l d e s n y v o t e r i n g I p r o t ok o l l e n i n n f ø r es b a r e f o r s l ag e n e o g a v s t em n i n g e n e o g d e f at t e d e v e d t a k.

5 S i d e T v e i t a B o r e t t s l a g Å R S B E R E T N I N G F O R T I L L I T S V A L G T E S i d e n f o r r i g e o r d i n æ r e g e n e r a l f o rs a m l i n g h a r b o r e t t s l a g e t s t i l l i t s v a l gt e v æ r t : S T Y R E T L e d e r T h o r b j ø r n H a n s e n Nåkkves vei 5 Bolig N e s t l e d e r B j ø r n S o l b e r g N å k k v e s V e i 5 B o l i g S t y r e m e d l e m I n g a r E l v e n e s N å k k v e s V e i 1 B o l i g S t y r e m e d l e m K j e l l S ø r e n s e n N å k k v e s V e i 3 B o l i g S t y r e m e d l e m W e n c h e N i k o l a y s e n N å k k v e s V e i 1 B o l i g V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T 1.Varam edle m B e r i t K r a f t N å k k v e s V e i 5 B o l i g V a r a m e d l e m K a r i n A a s e n N å k k v e s V e i 5 B o l i g V a r a m e d l e m M e t t e I r e n e M a r t i n s e n N å k k v e s V e i 3 B o l i g V a r a m e d l e m K n u t M a r t i n O h l g r e n N å k k v e s V e i 5 B o l i g D E L E G E R T T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G E N I O B O S D e l e g e r t O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n g W e n c h e N i k o l a y s e n D e l e g e r t O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n g B j ø r n S o l b e r g V a r a d e l e g e r t O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n g B e r i t K r a f t V a r a d e l e g e r t O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n g K j e l l S ø r e n s e n V A L G K O M I T E E N * ) V a l g k o m i t e A n g e l i k a M e l h u u s Nåkkves Vei 5 Bolig V a l g k o m i t e K a r i n A a s e n N å k k v e s V e i 5 B o l i g V a l g k o m i t e K j e r s t i H a r a l d s e n N å k k v e s V e i 1 B o l i g V a r a m e d l e m S v e r r e H j o r t h a u g N å k k v e s V e i 1 B o l i g G AR AS J E / P AR K E R I N G S U TV AL G * ) Odd Erik Dahl N å k k v e s V e i 3 B o l i g P e r G r e g e r s e n N å k k v e s V e i 1 B o l i g V E LF E R D S U TV AL G F O R S E N I OR E R * ) A n n e K a t h r i n e R ø n n i n g N å k k v e s V e i 3 B o l i g M a r i e H a g e n N å k k v e s V e i 1 B o l i g T h e r e s e Z a r e c k i N å k k v e s V e i 3 B o l i g U T V A L G F O R U T E O M R Å D E N E E l s e K j ø l e n N å k k v e s V e i 5 B o l i g A n g e l i k a M e l h u u s N å k k v e s V e i 5 B o l i g

6 S i d e T v e i t a B o r e t t s l a g B Y G G E K O M I T E B j ø r n S o l b e r g, l e d e r N å k k v e s V e i 5, B o l i g K j e l l S ø r e n s e n N å k k v e s V e i 3, B o l i g P e r -O l a v A n d e r s e n N å k k v e s V e i 5, B o l i g O d d -T h o r e O l s e n, v a r a N å k k v e s V e i 3, B o l i g R E D A K S J O N S U T V A L G T V E I T -A-V I S D e t b l e i k k e v a l g t n o e R e d a k s j o n u t v a l g f o r T V E I T -A-V I S. * ) U t v a l g s o m h a r e n d r e t s a m m e n s e t n i n g i l ø p e t a v p e r i o d e n. E n d r i n g e n o m t a l e s u n d e r u t v a l g e n es r a p p o r t e r. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r u t f ø r t a v OB O S i h e n h o l d t i l k o n t r a k t. B o r e t t s l a g e t h a r o r d i n æ r f o r r e t n i n gs f ø r e rk o n t r a k t. A u t o r i s e r t r e g ns k a ps f ø r e r ( o p p d r ag s a n s v a r l i g ) e r r e g ns k a ps s j e f E g i l H a v r e, O B OS. B o r e t t s l a g e t s r e v i s o r e r P r i c e wa t e r h o u s e C o o p e r s A S. GE N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M B O R E T T S L A G E T Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjons - n u m m e r , l i g g e r i b y d e l 1 2 A l n a i O s l o k om m u n e o g h a r ad r e s s e : N å k k v e s V e i 1-5 U t l e i e l o k a l e r N å k k v e s v e i 7 o g 9 D r i f t s k o n t o r N å k k v e s v e i 1 1. B o r e t t s l a g e t b e s t å r a v a n d e l s b o l i g e r, f o r d e l t p å 3 b y g n i n g e r. I t i l l e g g k om m e r 1 t j e n e s t e b o l i g o g l o k a l e r t i l u t l e i e ( ne v n t f o r a n ). T o m t e n, k j ø p t i e r p å m 2 o g h a r f ø l g e n d e g å r d s - o g b r u k s n um m e r : F ø r s t e i n n f l y t t i n g s k j e d d e i B o r e t t s l a g e r e t s am v i rk e f o r e t ak s o m h a r t i l f o rm å l å g i a n d e l s e i e r n e b r u k s r e t t t i l e g e n b o l i g i f o r e t ak e t s e i e n d om ( b o r e t t ) o g å d r i v e v i r k s om h et s om s t å r i s a m m e n h e n g m e d d e t t e. B o r e t t s l a g e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b e s t e m m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d a t d e t y t r e m i l j ø f o r u r e n s e s i v e s e n t l i g g r a d. S e l s k a p e t d r i v e r i k k e m e d f o r s k n i n g s - o g ut v i k l i n g s ak t i v i t e t e r. A v b o r e t t s l a g e t s 5 s t y r em e d l em m e r e r d e t 1 k v i n n e o g 4 m e n n.

7 S i d e T v e i t a B o r e t t s l a g B o r e t t s l a g e t e r p o s i t i v t i l l i k e s t i l l i n g o g t a r s i k t e p å a t d e t i k k e f o r e k o m m e r f o r s k j e l l s - b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a n s e t t e l s e r. S t y r e t e r o gs å p o s i t i v t i l at k v i n n e a n d e l e n b ø r v æ r e i t r å d m ed l i k es t i l l i n gs l o v e n s 1 a. S y k e f r a v æ r et i b o r e t t s l a g e t e r p å 1. 6 % ( a n s at t e ). S TY R E T S t y r e t h a r k o nt o r i N åk k v e s v e i 1 1. N å r s t y r e t k a n t r e f f e s f i n n e r d u p å T v e i t -a-v i s i o n o g o p p s l a g s t a v l e n e. S e o g s å b o r e t t s l a g e t s h j e m m e s i d e p å w w w. t v e i t a b o r e t t s l a g. n o. R E TN I N G S L I N JE R F O R S TY R E AR B E I D S t y r e t h a r v e d t a t t r e t n i n gs l i n j e r f o r s t y r e a r b e i d i b o r e t t s l a g e t. F o rm ål et m e d d i s s e e r å k l a r g j ø r e d e k r a v s om s t i l l es t i l d e t i l l i t s v a l g t e. R e t n i n gs l i n j e n e om h a nd l e r s t y r e a n s v a r for forvaltning av de økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering, attesta - s j o n o g a n v i s n i n g a v ut b e t a l i n g e r. D R I F T S K O N T O R E T D a g l i g l e d e r Ø y v i n d R a a n å s i v a r e t a r d e n d a g l i g e d r i f t o g d e t l ø p e n d e v e d l i k e h o l d e t i b o r e t t s l a g e t, i s a m a r b e i d m e d d r i f t s -/ o g p r os j e k t s e k r e t æ r G r o E v e ns e n, i h e n h o l d t i l s t i l l i n g s b es k r i v e l s e. D r i f t s k o n t o r et h a r a d r e s s e N åk k v e s v e i 1 1 o g e r å p e n t h v e r d a g e r m e l l o m k l o g k l D a g l i g l e d e r o g s e k r et æ r k a n k o nt a k t e s p å t e l ef o n m e l l om k l , p å t e l e f a k s e l l e r e -p o s t p o s t v e i t a b o r e t t s l a g. n o. I saker som naturlig rettes til vaktmester kan førstevaktmester Ola Ravnkleven kon - t a k t e s p å t el e f o n n r. : på h v e r d a g e r i t i ds r om m et k l B y g g e k om i t e e n s v a r e r p å s pø r s m å l om r e h a b i l i t e r i n g e n h v e r o ns d a g m e l l om k l o g p å s t y r e r o m m e t i N åk k v es v e i 1 1. Det er ikke registrert skader eller ulykker for de ansatte eller tillitsvalgte ( som har opp - d r a g u t e p å a n l e g g e n e o g / e l l e r p å b y g g e p l a s s e n e ) i b o r e t t s l a g e t i V E K T E R T J E N E S T E G4S har i 2009 utført vektertjenester for garasjeanlegg og kjellerboder. Dette vil opp - høre i forbindelse med id r i f t s e t t e l s e a v k am e r a o v e r v å k i n gs s ys t em v ed t a t t p å GF Systemet er nå under innkjøring etter godkjent levering. Avtalen med G4S vil bli er - s t at t e t a v k am e r a o v e r v å k i n g s s y s t em et. P A R K E R I N G B o r e t t s l a g e t h a r p a r k e r i n g s p l a s s e r o g g a r a s j e p l a s s e r. S e f o r ø v r i g r a p p o r t f r a G a r a s j e - o g P a r k e r i n gs u t v a l g e t ( G P U ). B o re t t s l a g e t h a r i n n g å t t a v t a l e m e d C i t y P a r k om k o n t r o l l av gjesteparkeringsplassene og parkeringsplass for store bil e r f. o. m D e t t e i t i l l e g g t i l v i d e r e f ø r t a vt a l e om k o n t r o l l a v i n n g a n g s p a r t i e n e.

8 S i d e T v e i t a B o r e t t s l a g N Ø K L E R / S K I L T M M N ø k l e r, a v l ø p s r e ns, m a l i n g m m k an k j ø p e s p å D r i f t s k o n t o r et i å p n i n gs t i d e n m e l l om k l p å h v e r d a g e r. V AS K E R I D e t e r f el l e s v as k e r i i h v e r et a s j e. V a s k e r i e n e s k a l b r u k es i h e n h o l d t i l g j e l d e n d e r e g l e r n e d f e l t i H u s o r d e ns r e g l e n e. R E N H O L D B o r e t t s l a g e t h a r e g n e a n s a t t e s o m v a s k e r a l l e i n n v e n d i g e f e l l e s a r e a l e r, b o r t s e t t f r a v a s k e r i e n e o g v i n d u e r i k o r r i d o r e n e. V i n d u s r e n g j ø r i n g i v a s k e r i e n e og k o r r i d o r e n e h a r v æ r t t i l p as s et p å g å e n d e r e h a b i l i t e r i n g i 2 a v v å r e b l o k k e r. K A B E L -TV Get er leverandør av kabel-t v t j e ne s t e r t i l b o r e t t s l a g e t, i t i l l e g g t i l b r e d b å n d, t e l ef o n i o g digital-t v. G e t s s e r v i c et e l e f o n e r b e t j e n t m a n d a g - f r e d a g m e l l om k l o g o g l ø r d a g - s ø n d a g m el l om k l o g F e i l m e l d i n g o g s u p p o r t k a n o gs å m el d e s p å ww w. g e t. n o. Gets kunde - og servicemottak er lokalisert i Maridalsveien 323 i tilknytning til hoved - k o n t o r e t. H e r k a n m a n b l a n t a n n e t h e n t e e l l e r b y t t e d e k o d e r, i n t e r n e t t m o d em o g " g j ø r d e t s e l v -p a k k e r " f o r t e l ef o n i. P å Ge t s h j em m es i d e w w w. g e t. n o f i n n e r d u o v e r s i k t o v e r a k t u e l l e f o r h a n d l e r e i l o k al om r å d e t, s am t p r o d u k t i n f o rm as j o n o g b e s t i l l i n g s m u l i g h e t e r. D e t e r i nn g å t t a v t a l e m e d S p a c e w o rl d p å Tv e i t a s e n t e r s om l o k al f o r h an d l e r. OBOS og Get har inngått avtale for beboere i boligselskaper forvaltet av OBOS - kon - sernet om kollektiv avtale på Digital TV, internett og telefontjenester. Kontakt kunde - t j e n e s t e n f o r m e r i n f o rm as j o n. Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv -anlegget som å skru av dekselet på antennekon - t a k t e n o g f o r e t a o m - e l l e r t i l k o b l i n ge r. S l i k e i n n g r e p v i l k u n n e f o r å r s a k e f o r s t y r r e l s e r p å s i g n a l e n e t i l a n d r e b e boere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. TE L E F O N I B o r e t t s l a g e t e r t i l s l u t t e t s am a r b e i ds a v t a l e n m e l l om T e l e n o r o g O B OS, s om g j e l d e r t i l o g s om g i r b e b o e r e m e d t e l e f o n a b o n n em e nt i T e l e n o r go d e r a b a t t e r. Det gis opp til 2 5 % r a b a t t p å b r u k e n a v t e l e f o n e n ( g j e l d e r B a s i s -a b o n n e m e nt e n e ) p å f a s t t e l ef o n o g b r e d b å n d s t e l e f o n de r s om s am t a l ek o s t n a d e n o v e r s t i ge r , -. Fri bruk av fasttelefon hver lørdag (kun startpris på 89 øre pr. samtale uansett varig - h e t ) p å s a m t a l e r t i l a n d r e f a s t t e l ef o n e r i N o r g e.

9 S i d e T v e i t a B o r e t t s l a g D e n e n k e l t e b e b o e r f å r f r i et a b l e r i n g a v A D S L B r e d b å n d v e d b es t i l l i n g v i a i n t e r n e t t o g 10 % rabatt på abonnementstypene ADSL Medium og 15 % på ADSL Premium. (Ra - b a t t y t es i k k e p å n y b e s t i l t e a b o n n e m e nt p å A DS L B a s i s o g A DS L T u rb o ). D e t g i s 3 0 m i n u t t e r ek s t r a f r i r i n g e t i d p å a l l e m o b i l a b o n n em e nt f r a T e l e n o r o g D j u i c e ( i k k e k o nt a n t k o r t o g D j u i c e C o n t r o l o g s u rf p r a t a b o n n em e nt ). E k s t r a ri n g e m i n u t t e r g i s u a v h e n g i g a v o m k u n d e n e r i e n b i n d i n g s p e r i o d e, o g a k t i v i s e r es v e d a t k u n d e n s e l v s e n d e r e n S M S f r a s i n e g e n m o b i l t e l e f o n t i l n r m e d t ek s t : b e s t i l l o b o s B e s t i l l i n g a v t e l ef o n i o g i n t e r n e t t j en e s t e r g j ø r e s p å K R A F T L E V E R A N S E T I L B O R E T T S L A G E T S F E L L E S A N L E G G B o r e t t s l a g e t h a r g i t t O B O S f u l l m a k t t i l å f r e m f o r h a n d l e e n k r a f t a v t a l e. B o r e t t s l a g e t e r t i l s l u t t e t a v t a l e n m e d A l p i q N o r wa y A S o g L OS (A g d e r E n e r g i A S ). A l p i q N o r wa y A S står for rådgivning og kraftforvaltning, og LOS står for kraftleveranser og faktura - a d m i n i s t r a s j o n. K r a f t f o r v a l t n i n gs a v t a l e n u t l ø p e r d e n K r a f t f o r v a l t n i n g s a v t al e n g i r f ø l g e nd e f o r d e l e r f o r b o r e t t s l a g e t : E t t a v m a rk e d e t s l a v e s t e a dm i n i s t ra t i v e p å s l a g: 0, 9 5 ø r e p r. kw h. E l e k t r i s k k r a f t t i l s p o t p r i s k o m b i n e r t m e d f o r v a l t n i n g s om g i r g u n s t i g e s t r øm p r i s e r. P r o f e s j o n e l l f o r v a l t n i n g f r a A l p i q No r wa y A S E n e r g i p a r t n e r A S. B o r e t t s l a g e t v / s t y r e t f å r t i l g a n g t i l s i n e a n l e g g p å ww w. s t y r e r o m m et. ne t b l. a. f o r f o r b r u k s - o g f ak t u r e r i n gs d a t a. Rabattert kraft via kjøp fra energigjenvinnin g s a n l e g g h o s E l k em A S A o g T i n f os A S. I å r e n e g a k r a f t f o r v a l t n i n g s a v t a l e n t i l d e l s l a v e r e k r af t k os t n a d e r e n n d e f l es t e andre kraftalternativer. I 2009 har ikke kraftforvaltningsporteføljen gitt fullt så gode result a t e r. K o s t n a d e r t i l k r a f t i b l e l i k e v e l g u n s t i g e. E N E R G I R E G N S K A P Formålet med et energiregnskap er å gi styret en oversikt over borettslagets energifor - b r u k, f o r d e l t p å r om o p p v a rm i n g, be r e d n i n g a v v a r m t t a p p e v a n n, b e l y s n i n g, g å r d s l y s f e l l e s v as k e r i, et c. Energiregnskapet gir b o r e t t s l a g e t e n m u l i g h e t t i l å f øl g e f o r b r u k s ut v i k l i n g e n o v e r t i d, noe som gjør det mulig å sammenligne forbruket i borettslaget med tilsvarende bolig - s e l s k a p e r. D e t t e g i r s t y r e t e t g o d t b e s l u t n i n gs g r u n n l a g v e d v u r d e r i n g a v t i l t ak s om k a n f ø r e t i l ø k o n o m i s k e b es p a r e l s e r p å s i k t. F r a o g m e d b l i r d et o b l i ga t o r i s k m e d e n e n e r g i a t t es t f o r a l l e b o l i g e r s om s k a l selges eller leies ut. Norges Vassdrags - og energidirektorat (NVE ) har ansvaret for im - p l em e n t e r i n g e n a v o r d n i n g e n. P å w w w. e n e r g i m e r k i n g. n o k a n a n d e l s e i e r e n u t a r b e i d e en energiattest for sin bolig. OBOS vil i løpet av 2010 ta inn opplysninger i energir e g n s k a p e t s om v i l v æ r e t i l h j e l p ve d u t a r b e i d e l s e a v e n e r g i m e r k et.

10 S i d e T v e i t a B o r e t t s l a g AV T AL E O M G AR AN TE R T B E T AL I N G AV F E L L E S K OS TN AD E R ( TE O R E TI S K L E I E ) Borettsla g e t h a r a v t a l e m e d OB OS om g a r a n t e r t b e t a l i n g a v f e l l es k o s t n a d e r. O B OS g a r a n t e r e r f o r o v e r f ø r s e l t i l b o r e t t s l a g e t h v e r m å n e d o g o v e r t a r d e r e t t e r a l t a ns v a r o g r i s i k o f o r e v e n t u e l l m a n g l e n d e i n nb e t a l i n g a v f e l l e s k os t n a d e r. B R U K S O V E R L AT I N G ( F R AM L E I E ) D e t e r i k k e t i l l a t t å o v e r l a t e b r u k e n a v b o l i g e n t i l a n d r e u t e n s t y r e t s s a m t y k k e o g g o d - k j e n n e l s e a v b r u k e r. U l o v l i g o v e r l at i n g a v b r u k k a n f ø r e t i l s a l gs p å l e gg a v l e i l i g h e t e n. S ø k n a ds s k j em a f o r b r u k s o v e r l a t i ng f å s v e d h e n v e n d e l s e t i l O B O S på t e l e f o n D e t e r r e g i s t r e r t 1 3 b r u k s o v e r l a t i ng e r i b o r e t t s l a g e t p r I t i l l e g g e i e r O s l o k om m u n e 7 a n d e l e r. F O R K J Ø P S R E T T F o r k j ø ps r e t t e n e r e n v i k t i g m e d l em s f o r d e l i O B OS. V e d s pø r s m å l om f o rk j ø ps r e t t e n k a n d u h e n v e n d e d e g t i l O B O S p å t e l e f o n F o r h v e r e n k e l t b o l i g b l i r d e t v e d s a l g f a s t s a t t e n e g e n f r i s t f o r å m e l d e b r u k a v f o r - k j ø ps r e t t e n (m e l d ef r i s t ). M e d l em m e r s om v i l b e n y t t e f o r k j ø ps r e t t e n, t a r k o n t ak t m e d O B O S f o r å f å o p p g i t t f a k s n u m m e r e l l e r e v e n t u e l l e -p o s t a d r e s s e s o m k a n b e n y t t es. M e l d i n g e n m å v æ r e m o t t a t t a v O B O S i n n e n d e n f a s t s a t t e f r i s t. M e l d e f r i s t e n v i l v æ r e n o r m a l t 5 v i r k e d a g e r e t t e r a t b o l i g e n e r k u n n g j o r t i O B O S -a n n o n s e i A f t e n p o s t e n o g / e l l e r p å ww w. o b o s. n o. H v i s OB OS m ot t a r d i n m e l d i n g om f o r k j ø p e t t e r a t f r i s t e n e r g å t t ut, k a n d u i k k e k r e v e å f å o v e r t a b o l i g e n p å g r u n n l a g a v f o rk j ø ps r e t t e n. G j ø r d u b r uk a v f o r k j ø p s r e t t e n, t r e r d u i n n i e n a l l e r e d e i n n g å t t a v t a l e o g k j ø p e r b o l i g e n t i l d e n a v t a l t e p r i s p å a v t a l t e v i l k å r. F i n a n s i e r i n g e n m å v æ r e i o r d e n, o g d e n m å i s i n h e l h e t d o k um e n t e r e s s k r i f t l i g. E r d e t f l e r e m e d l em m e r s om v i l b en y t t e f o rk j ø ps r e t t e n, f å r d e n m e d l e n g s t a ns i e n n i t e t f o r t r i n n s r e t t. A n d e l s e i e r e i d e t b o r e t t s l a g e t b o l i g e n t i l h ø r e r g å r f o r a n øv r i g e m e dl em m e r i OBOS. Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsretten, blir normalt botiden i bo - r e t t s l a g e t a v g j ø r e n d e. F O R S I K R I N G E R B o r e t t s l a g e t s e i e n d o m m e r e r f o r s i k r e t i I f S k a d e f o r s i k r i n g m e d p o l i s en u m m e r F o r s i k r i n g e n d ek k e r b y g n i n g e n e, f e l l e s a r e a l o g b o l i g e r, m ed v e g g f a s t u t s t y r. Den dekker også bygningsmessige tillegginnretninger og forbedringer i boligen be - k o s t e t a v a n d e l s e i e r. O p p s t å r d et s k a d e i l e i l i g h e t e n, s ør g f o r å b e g r e n s e s k a d e om f a n g e t m es t m ul i g o g p r ø v å k a r t l e g g e å r s a k e n t i l s k a d e n. E r f l e r e l e i l i g h e t e r b e r ø r t, n o t e r h v o r d a n b e r ø r t e

11 S i d e T v e i t a B o r e t t s l a g andelseiere kan kontaktes og opplys om dette når skaden meldes til forsikringsav - d e l i n g e n i O B O S p å t e l e f o n , f a k s e l l e r e-p os t : f o r s i k r i n o b o s. n o F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n m e l d e r s k ad e n t i l f o r s i k r i n gs s e l s k a p e t, b es t i l l e r om ø ns k e l i g h å n d v e r k e r f o r r e p a r a s j o n o g s ø r g e r f o r a t k os t n a d e r k n y t t e t t i l s k a d en b l i r r e f u n d e r t e l l e r b e t a l t a v f o r s i k r i n g s s e l s k a p et. Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring, krever forsikringssels k a p et e n e g e n a n d e l p å k r , -. S e l v om b o r e t t s l a g e t s f o r s i k r i n g b r u k e s, k a n a n d e l s e i e r b e l as t es h e l e e l l e r d e l e r a v e g e n a n d e l e n d e r s om f o r h o l d e t l i gg e r i n n e n f o r a n d e l s e i e r n es a ns v a r. I N N B O F O R S I K R I N G D e n e n k e l t e a n d e l s e i e r m å h a e g e n h j e m f o r s i k r i n g s om d e k k e r i n n b o o g l øs ø r e ( d et v i l si utstyr /innredning som det er naturlig å ta med seg når en flytter ). Det vil være gun - s t i g å k o n t ak t e O B O S F o r s i k r i n g f o r å f å t i l b u d p å i n n b o f o rs i k r i n g. De n n e f o r s i k r i n g e n har lav pris og tilpassede vilkår. OBOS Forsikring har også gode tilbud på øvrige for - s i k r i n g s p r o d u k t e r d e n e nk e l t e a n de l s e i e r k a n h a b e h o v f o r. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I f ø l g e f o r s k r i f t om b r a n n f o r e b y g g e n d e t i l t a k o g b r a n n t i l s y n s k a l a l l e bo l i g e r h a m i ns t é n g o d k j e n t r ø y k v a r s l e r. D e t e r a n d e l s e i e r s a n s v a r å k o nt r o l l e r e a t u t s t y r e t e r i o r d e n. Borettslaget har som tidligere år gjennomført bytte av batterier og kontroll av røyk - v a r s l e r n e i b o l i g e n e. D e t e r f o r ø v r i g b r a n n s l a n g e t i l g j e n g e l i g i a l l e l e i l i g h e t e r f r a k o r r i d o r. H M S - I N T E R N K O N T R O L L Forskrift om systematisk helse -, miljø - og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkon - t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f as t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d es em b e r m e d v i rk n i n g f r a 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l a t d e n e n k e l t e v i r k s o m h e t s k a l s y s t e m a t i s e r e a r b e i d et m e d å et t e r l e v e b es t em m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t of f e nt l i g e. V i k t i g e l o v e r i h e n h o l d t i l d et t e e r: L o v o m e l e k t r i s k e a n l e g g o g e l e k t r i s k u t s t y r L o v o m b r a n n - o g e k s p l o s j o n s v e r n L o v o m f o r u r e n s n i n g L o v o m a r b e i d s m i l j ø. Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å planlegge, organisere, utføre, ved - likeholde og dokumentere alt som har med helse -, miljø - og sikkerhet å gjøre i boretts - l a g e t s r e g i. I n t e r nk o n t r o l l s y s t em e t b e s k r i v e r h v o r d a n d e t t e a r b e i d e t s k a l d r i v e s.

12 S i d e T v e i t a B o r e t t s l a g S t y r e t i v a r e t a r i n t e r nk o n t r o l l e n m ed h e n s y n t i l b l a nt a n n e t b r a n n v e r n, f e l l es e l ek t r i s k a n l e g g o g l e k e p l as s u t s t y r. H a r b o re t t s l a g e t a n s a t t e m å d et o gs å o p p f y l l e k r a v e n e i a r b e i d s m i l j ø l o v e n i f o r h o l d t i l v e r n a v a r b e i d s t ak e r n e s h e l s e o g s i k k er h e t. B e b o e r n e /andels e i e r n e h a r p l i k t t i l å f o r et a e g e n k o nt r o l l p å d e t el e k t r i s k e a n l e g g e t i l e i l i g h e t e n e. S T Y R E T S A R B E I D / I N F O R M A S J O N M ø t e v i r k s om h e t / -f o rm. D e t b l e a v h o l d t 1 6 s t y r em øt e r o g 1 r e g n s k a ps m ø t e i s t y r e s a k e r b l e behandlet i l ø p e t a v v i r k s om h e t s å re t D e t h a r v i d e r e v æ rt a v h o l d t d i v e r s e m øt e r m e d b y g g e k om i t e e n, h o v e d e n t r e p r e n ø r, u n d e r e n t r e p r e n ø r, f a g k o ns u l e n t e r, f i n a ns i n s t i t u s j o n e r o g m e d v å r j u r i d i s k e r å d g i v e r. D e t e r o g s å a v h o l d t 1 e k s t r a o r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g d e n 2 1. a p r i l S t y r e t h a r l a g t v e k t p å e n k l a r a r b e i d s d e l i n g m e l l om s t y r e t o g d r i f t s k on t o r. D e t t e f o r å g i s t y r e t a n l e d n i n g t i l å a r b e i d e m e d d e s t ø r r e o g v i k t i g e s ak e r s am t p r i n s i p i e l l e s pø r s m ål o g a v g j ø r e l s e r. S t y r e t h a r v a l g t e n d e l e g e r t l e d e l s e s f o r m i f o r h o l d t i l d r i f t s k o n t o r e t d a g l i g l e d e r, d r i f t s -/ p r o s j e k t s ek r e t æ r o g ø v r i g e a n s at t e v e d d r i f t s k o nt o r e t. I n f o rm a s j o n. Styret legger stor vekt på informasjonen til beboerne. De medier /organer som er ak - t u e l l e e r r u n d s k r i v, s t y r e t s k v a r t a l s r a p p o r t, R e h a b i l i t e r i n g s n y t t o g e n r e k k e r e t t e d e i n f o. -/ m i n i s k r i v t i l b e b o e r n e. S i s t n ev n t e g j e l d e r b å d e v a n l i g e s t y r es a k e r, m e n o g s å i n n e n p å g å e n d e r e h a b i l i t e r i n g a r b e i d e r e r d e t t e o f t e b e n y t t et. I t i l l e g g k om m e r T v e i t a V i s i o n o g p l a k a t e r o g o p p s l a g a v u l i k k a r a k t e r. I d e n n e s am m e n h e n g m å o g s å n e v n e s a t k om m u n i k a s j o n, di a l o g o g b e b o e r s e r v i c e e r v i k t i g e e l em e n t e r i v å r s am l e d e v i r k s om h e t. D e t t e nk e s h e r p å å p n e m ø t e r m e d h h v. s t y r e t o g B y g g ek om i t é e n ( r e h a b i l i t e r i n g s s p ø rs m å l ). A v s l ut n i n g s v i s ne v n e s o g s å Driftskontorets rolle i dette, der det gis lø p e n d e i n f o rm as j o n t i l b e b o e r n e, s am t a t d r i f t s a p p a r a t e t s s am l e d e s e r v i c e t i l b u d s t i l l es t i l b e b o e r n e s d i s p o s i s j on. R a p p o r t f r a vi r k s om h e t e n. Styret har holdt høyt fokus på oppfølging og kontroll av borettslagets økonomiske ut - vikling, driften, vedlikeholdet og den service vi yter overfor beboerne. Videre følges ut - v a l g e n e s a k t i v i t et e r o g a r b e i d o p p f o r å g i b e s t m u l i g f o r u t s e t n i n g e r f o r d e r e s v i r k e. Også klagesaker, søknader om brukeroverlating og nye andelseiere er sentrale fokus - o m r å d e r. M y e a v s t y r e t s t i d o g r es s u rs e r h a r v æ r t l a g t n e d p å p r os j e k t k o n t r o l l og -s t y r i n g i f o r - b i n d e l s e m e d p å g å e n d e r e h a b i l i t er i n g. I s t a r t et v å t r om s r e h a b i l i t e r i n g e n o g s å o p p. V i d e r ef ø r i n g e n a v d e s t o r e r e h a b i l i t e r i n g s p r os j e k t e n e h a r væ r t og v i l f o rt s at t v æ r e

13 S i d e T v e i t a B o r e t t s l a g en hovedoppgave for styret. I løpet av perioden skal Nv.1. fullføres og fasadeprosjekt - e t a v s l ut t es. V åt r om s p r o s j ek t et, s om n e v n t o v e r, f o r t s e t t e r i N v. 3. I k om m e n d e p e r i o d e v i l ut v i k l i n g e n a v u t l e i e l ok a l e n e, s p e s i e l t d e s om b e n y t t es s om barnehage, ha særlig oppmerksomhet. En konsulent arbeider med en plan for forbed - r i n g e r o g m u l i g om b y g g i n g. E l l e r s p l a n l e g g e s e n r e k k e t i l t a k s o m v i l b l i l a g t p å s l u t t e n a v e l l e r u m i d d e l b a r t e t t e r - p å. I d e n n e s am m e n h e n g k a n n e v n e s : a r b e i d et m e d u t b e d r i n g a v g a r a s j e a n l e g g e t ( i underetasjen ), grunnmurer og ringmurer, inngangspartier, vurdering av postkasse - a n l e g g o g c a l l i n g a n l e g g m e d t a nk e p å e v e n t u e l l ut s k i f t i n g, s am t ut om h us a r e a l e n e. H e r v i l s a n ns y n l i g v i s e n l a n ds k a ps a r k i t ek t f ø rs t u t a r b e i d e et f o r s l a g t i l f r em t i d l ø s ni n g f ø r d e t t e a r b e i d e t s l u t t f ø r es. Videre er det nedlagt betydelig arbeid i forbindelse med energisparing (ENØK - pro - sjektet ). Her er det etablert en egen prosjektorganisasjon og eksterne konsulenter en - g a s j e r t. D e t e r u t a r b e i d e t f o r s l a g t i l e n r e k k e m i n d r e o g e n k e l t e s t o r e t i l t ak, d e t t e f o r å o p p n å e t m e r k o s t n a d s e f f e k t i v t d r i f t s o p p l e g g f o r o p p v a r m i n g s - o g v a rm t v a n n s a n l e g g e t v å r t. V i h a r s øk t o g f å t t i n n v i l g e t s t ø t t e t i l s l i k e t i l t ak f r a E N O V A o g Os l o k om m u n e. Noen tiltak er iverksatt, bl.a. omlegging til bioolje. En viktig del av energiøkomiserings - t i l t ak e n e d r e i e r s e g om g j e n v i n n i ng a v e n e r g i f r a v e n t i l a s j o n s a n l e g ge n e s a v k as t l uf t ( o v e r t a k e n e ). F o r s l a g om å i ns t a l l e r e e t k om p l et t g j e n v i n n i n g s a n l e gg l e g g e s f r am p å å r e t s g e n e r a l f o rs am l i n g. H M S / I n t e r nk o n t r o l l h a r o g s å v æ r t v i e t t i d o g f o k us. P l a n e n e r å et a b l e r e e t k om p l et t s y s t e m f o r a l l e d r i f t s - o g a n l e g g s om r å d e r i b o r e t t s l a g et. A l l e l o v e r o g f o r s k r i f t e r s k a l f ø l g e s. Næ r i n gs l o k a l e n e v i l o gs å bl i e n d e l a v d e t t e. T i l t a k e r h e r i v e rk s at t a v h e n s y n t i l b r a n n v e r n, o g d e t a r b e i d e s o g s å m e d p l a n e r om f o r b e d r e t v e n t i l as j o n s a n l e g g i f m. b l a n t a n n e t V as s e n g a B a r n e h a g e. A l l e k os t n a d e r i d e n n e f o r b i n d e l s e f o r v e n t e s å b l i d e k k et v i a ut l e i ek o n t r a k t e n. P l a n e n e o m u t v i d e l s e a v p a r k e r i n g s a n l e g g e t f o r T v e i t a S e n t e r ( r a m m e s ø k n a d ) h a r g i t t styret en utfordring. Byggestart er planlagt i løpet av Styret vil i denne sammen - h e n g a r b e i d e f o r å b e g r e n s e u t v i d e l s e n m e s t m u l i g, o g f o r å f å d et s o m b y g g e s t i l å b l i til minst mulig sjenanse for beboerne. Helst vil vi at hele tilbygget skjer under nåvær - e n d e t e r r e n g n i v å, o g a t h e l e a n l e gg e t g i s e n m es t m u l i g p a r k m es s i g k a r a k t e r. Styret har iverksatt vedtak fra siste generalforsamling med installering av kameraover - v å k i n g i v e s t i b y l e, i n n -/ u t g a n g g a r a s j e r f o r g å e n d e o g p å d r i f t s k o n t o re t. E n e r g i s am a r b e i d et m e d OB O S F or r e t n i n g s b y g g - T v e i t a s e n t e r e r o p p s a g t. I t r å d m e d d e t t e h a r d e n n e l e v e r a n s e n f ra b o r e t t s l a g e t o p p h ø r t. D e t e r u t f ø r t l ø p e n d e v e d l i k e h o l d på h e i s e r, m e d wi r e s k i f t e p å 4 h e i s e r. D e t t e e t t e r vanlig pålegg fra heiskontrollen. Øvrige anlegg har vært underlagt vanlig vedlikeholds - i n n s a t s. V i k a n f o r ø v r i g n e v n e a t d r i f t s k o nt o r e t o g s t y r e r o m b l e p å be g y n t o p p u s s et i s l u t t e n a v o g v i l b l i a v s l ut t et i l ø p e t a v 1. k v a r t a l Styret har også hatt fokus på dueproblematikken. Vi har intensivert saneringer og inn - f a n g i n g a v d u e r. D et t e v i l b l i e t f as t i n n s l a g, d a d e t t e e r d e n m e s t ef f ek t i v e m å t e n å h o l d e k o n t r o l l p å b es t a n d e n. I t i l l eg g v i l v i v i d e r e u t v i k l e a v v i s n i n gs s y s t em e n e v å r e

14 S i d e T v e i t a B o r e t t s l a g b å d e p å t a k o g p å f l a t e r h v o r d u e n e s e t t e r s e g n e d. B r uk e n a v d u e n et t i d e ø v e r s t e e t a s j e n e e r u n d e r v u r d e r i n g. I v i l v i s øk e å g j e n n om f ø r e e v e n t ue l l e n y e t i l t ak i s am a r b e i d m e d OB O S F o r r e t n i n gs b y g g T v e i t a s e n t e r o g m e d Os l o k om m u n e, F r i l u f t s e t at e n. I n n b r u d d i k j e l l e r b o d e r o g i g a r a s j en e h a r v i s t e t s v æ r t l a v t om f a n g i d e t t e s om f ø l g e a v i n s t a l l as j o n a v k am e r a o v e r v å k i n g o g v e k t e r t j e n es t e. V ek t e r t j e n e s t e n v / G 4 S e r s a g t o p p, n o e s om v a r e n f o r u t s e t n i n g f o r v e d t a k et. A r b e i d e t m e d u t e om r å d e n e h a r s e l v s a g t væ r t v a n s k el i g g j o r t p å g r u n n a v p å g å e n d e r e h a b i l i t e r i n g. S om f ø l g e a v d e t t e h a r s am a r b e i d e t m e d D i n H a g e væ r t m e r b e g r e n s et og dreid seg om nødvendig beskjæring av utvendige hekker og trær og innendørsbe - p l a n t i n g i r e s e p s j o n e n e j u l o g p å s k e. O g s å s o m m e r b e p l a n t n i n g i p l a n t e b a s s e n g e n e u t e n f o r b l ok k e n e. D e t h a r v æ r t m a n g e t i l f e l l e r a v t i l g r i s i n g o g g u l v - o g s k r a p es k a d e r i f or b i n d e l s e m e d i n n -o g u t f l y t t i n g o g o p p u s s i n g a v l e i l i g h e t e r. D et s am m e g j e l d e r h e i s e r o g v e s t i b y l e. A l t dette medfører betydelig ekstraarbeid for vårt personale. O gs å b l om s t e r b r ø n n e n e i v e s t i b y l e n e h a r væ r t ut s at t f o r t y v e r i a v p l a n t e r o g h æ r v e r k v e d f l e r e t i l f e l l e r i S t y r e t m i n n e r om a t a l l e b e b o e r e s k a l h a n a v n e s k i l t p å e n t r é d ø r e r o g p o s t k as s e. S k i l t p å p o s t k a s s e s k a l i n n e h o l d e b o l i g n u m m e r o g f u l l t n a v n p å b e b o e r e. B o r e t t s l a g e t h a r n å k u n é n t j e n es t e b o l i g ( ) i g j e n. I 2009 har det vært innført elektronisk fakturabehandling. Dette for å ha en sikker kon - t r o l l m e d f ak t u r as t r øm m e n, ef f ek t i v i s e r i n g a v a r b e i d e t m e d f a k t u r a e r o g k o nt r o l l m e d / b e d r i n g a v l i k v i d i t e t. R E H AB I L I TE R I N G O G S TØ R R E V E D LI K E H O L D E N H I S TO R I S K O V E R S I K T R e h a b / S t ø r r e v e d l i k e h o l ds a r b e i d e r. R E H A B I L I T E R I N G/ V E D L I K E H O LD H i s t o r i s k o v e r s i k t : T ak e t i n r. 5 om t ek k e t G a r a s j e a n l e g g e t as f a l t e r t V a s k e r i e n e o p p u s s e t. N y t t s t y r e - o g v a k t m e s t e r r om N y t t s t y r i n gs s ys t em m o nt e r t i h e i s e n e L a v v o l t l y s p u n k t e r m o nt er t i f e l l es a r e a l e n e E l e k t r o d e k j e l e m o nt e r t H o v e d t a v l e n e u t s k i f t e t, 3 s t k R e h a b i l i t e r i n g a v f a s a d en e U t s k i f t i n g a v f o r d e l i n g s s e n t r a l e r, 6 s t k U t s k i f t i n g a v v a rm t v a n n s b e r e d e r e + m o nt e r i n g a v v e k s l e U t s k i f t i n g a v f o r d am p e r e i k j ø l e ro m m e n e U t s k i f t i n g a v o p p l e g g s k r a n e r p å v a r m e a n l e g g et M o n t e r i n g a v n y e ek s p a n s j o n s t a n k e r T ak om t e k k i n g i n r. 1 o g 3, s am t b r a n n s e k s j o n e r i n g T o -v e i s k om m u n i k as j o n m o n t e r t i h e i s e n e O p p u s s i n g a v k o r r i d o r e r, t r a p p e s j ak t e r, h e i s r e p o e r.

15 S i d e T v e i t a B o r e t t s l a g O p p g r a d e r i n g a v k a b e l ne t t e t s t j e r n e n e t t i n s t a l l e r t L a g t s t ø p e as f a l t i i n n g an g s p a r t i e n e p å b ak s i d e n a v b l ok k e n e S k i f t et s t o p p ek r a n e r t i l b ra n n s l a n g e n e i k o r r i d o r e n e R e h a b i l i t e r i n g a v b a d t i l v å t r om s n o r m e n F o rt s at t r e h a b i l i t e r i n g a v b a d t i l v å t r om s n o rm e n F o rt s at t r e h a b i l i t e r i n g a v b a d E t t e r i s o l e r i n g a v g ul v t i l l e i l i g h e t e n e m e d s t o r e b a l k o n g e r ( 6 s t k. ) F o r t s at t r e h a b i l i t e r i n g a v b a d ( 2 6 s t k. ) U t s k i f t i n g a v a g g r e g a t e r t i l k j ø l ea n l e g g e n e O m t e k k i n g a v t a k e n e p å t r e g a r a s j e n e P l a n l e g g i n g o g f o r b e r e d e n d e a r b e i d e v e d r. r e h a b i l i t e r i n g e n P l a n l e g g i n g o g f o r b e r e d e n d e a r b e i d e v e d r. r e h a b i l i t e r i n g e n Om t ek k i n g a v t ak e t o v e r b a r n e h a g e n u t e n f o r n r P r ø v e r e n s k n i n g a v b e t o n g e n i n r R e h a b i l i t e r i n g a v b a d ( 2 8 s t k. ) M e m b r a n l e g g i n g N å k k v e s v e i R e h a b i l i t e r i n g a v f a s a d e r N å k k v e s v e i 5 o g 3. O p p s t a r t r e h a b i l i t e r i n g a v v å t r o m N å k k v e s v e i 5. V i d e r e f ø r i n g a v a r b e i d e r m e d m e m b r a n l e g g i n g N åk k v es v e i 5 o g 3. An s a t t e. V å r e a n s at t e o g h o v e d a r b e i d s o p p g a v e r : N A V N S T I L L I N G H O V E D A R B E I D S O P P G A V E R Ø y v i n d R a a n å s D a g l i g l e d e r a n s a t t G r o E v e n s e n D r i f t s -/ p r o s j ek t s ek r. a n s a t t ( 8 0 % ) O l a R a v n k l e v e n 1. v a k t m es t e r, s am t a n s v a r l i g f o r N v 1 a n s a t t Haydar Pakirci V a k t m es t e r N v 3 a n s a t t L a r s T h a p p e r V a k t m es t e r N v 5 a n s a t t D a g l i g l e d e l s e a v d r i f t s k o n t o r et o g uteapparatet, styresekretær for - beredende / utførende saksbehand - ling, samt sekretær også i sammen - h e n g m e d r e h a b i l i t e r i n g s p r o s j e k t e r. S e k r e t æ r f u nk s j o n i f o r h o l d t i l d a g l i g d r i f t, s am t b i s t å r ak t i v t i r e l a s j o n t i l s t y r e - o g r e h a b i l i t e r i n g s s a k e r K o o r d i n e r e r d r i f t e n ut e, s am t f u l l t v a k t m es t e r a ns v a r o g s å f o r N v 1. O g s å a ns v a r l i g f o r f e l l es o p p g a v e r så som søppelhåndtering, gress - k l i p p i n g, s n ø b r ø y t i n g e t c. H a r o g s å h e l g e v a k t s e n e d e n f o r Ansvarlig for alle vaktmesteropp - g a v e r i N v 3, s am t f e l l es a n s v a r s. s. s ø p p e l h å n d t e r i n g, g r e s s k l i p p i n g, s n ø b r ø y t i n g e t c. Ansvarlig for alle vaktmesteropp - g a v e r i N v 5, s a m t f e l l e s a n s v a r s. s. s ø p p e l h å n d t e r i n g, g r e s s k l i p p i n g, s n ø b r ø y t i n g e t c. Fullt regjøringsansvar for alle blokk - e n e s f el l e s om r å d e r o g d r i f t s k o nt o r e t A v i g a i l S h o l am i t R e n h o l d e r O h a n a a n s a t t Nevzeta Sehic Renholder Fullt regjøringsansvar for alle blokk -

16 S i d e T v e i t a B o r e t t s l a g J a n F r e d r i k N o r d b y R u n e N o r d b y a n s a t t e n e s f el l e s om r å d e r o g d r i f t s k o nt o r e t H e l g e v a k t d el t i d F o r m i d d a g s v a k t l ø r d a g - o g s ø n d ag a n s a t t m o r g e n / f o rm i d d a g h v e r 3. h e l g. Hovedoppgaver er kontroll av inn - g a n g s p a r t i e r / h e i s e r, v a rm es e n t r a l og søppelhåndtering. Flaggheisin g H e l g e v a k t d el t i d a n s a t t i n n g å r o g s å F o r m i d d a g s v a k t l ø r d a g - o g s ø n d ag m o r g e n / f o rm i d d a g h v e r 3. h e l g. Hovedoppgaver er kontroll av inn - g a n g s p a r t i e r / h e i s e r, v a rm es e n t r a l o g s ø p p e l h å n d t e r i n g. Fl a g g h e i s i n g i n n g å r o g s å A nm. : T o v e M o e -G u m ø f r a t r å d t e s i n s t i l l i n g i a p r i l m n d. i F o r ø v r i g e r a l l e ut e n t i d s a n g i v e l s e a v s t i l l i n gs b r øk i % s t i l l i n g. V e l f e r d. Borettslaget har i 2009 gitt økonomisk støtte til 17. mai-a r r a n g em e n t p å T v e t e n g å r d v e d T v e i t a s k o l e o g t i l K a m p e n J an i t s j a r s om s p i l l e r i næ r om r å d e t 1 7. m ai. S t y r e t h a r o g s å i s e n d t b l om s t e r t i l j u b i l a n t e r s om f y l l e r 7 0, 7 5, 8 0, 8 5 o g 9 0 å r. S t y r e t t a r g j e r n e i m ot m e l d i n g e r om j u b i l a nt e r. S t y r e t h a r b e v i l g e t ø k o n o m i s k s t ø t t e t i l V e l f e r d s u t v a l g f o r s e n i o r e r. L e d i g e a n d el e r. A n t a l l l e d i gm el d t e b o l i g e r i b o r e t t s l a g e t i v a r 5 5. D u g n a d e r. V å r d u g n a d e n b l e h o l d t o v e r 2 d a ge r, o g k j e l l e r y d d i n g 2 d a g e r p å v å r e n o g 2 d a g e r p å h ø s t e n. V i t a k k e r a l l e r b e b o e r n e s o m d e l t ok. S T Y R E H O N O R A R O G F O R D E L I N G : S t y r e t s h o n o r a r e r s a m l e t k r , - f o r p e r i o d e n / p e r. å r. H e r u n d e r e r i n k l u d e r t h o n o r a r t i l 1. v a r a m e d l e m i s t y r e t, s o m m ø t e r f a s t, k r , -. S t y r e h o n o r a r e t ( e k s k l. h o n o r a r t i l 1. v a r am e d l em ) f o r d e l e r s e g s om f øl g e r : S t y r e l e d e r 4 5 % N e s t l e d e r 19 % S t y r e m e d l e m m e r 1 2 %

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t K i r k e v e i e n 1 1 0, a v h o l d e s m a n d a g 2 0. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 0 0 i V es t r e A k e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Akersbakken Bo r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i H e l g es e n s g at e 8 2 / 8 4 A S a v h o l d e s m a nd a g 2 6. a

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Øs t e r l i B o l i g s e

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S a g a d am m e n, a v h o l d e s t o r s d a g 15. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 9. 0 0 i S am l i n g s s a l

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer