K j æ r e b e b o e r!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K j æ r e b e b o e r!"

Transkript

1 K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns k a p f o r V i ø ns k e r d e g v e l k om m e n t i l g e n er a l f o r s am l i n g : f r e d a g 2 3. a p r i l k l a u l a e n p å H e l l e r u d v i d e r e g å e n d e s k o l e D e t t e e r m u l i g h e t e n d u h a r t i l å d e l t a i d i s k us j o n e n o g v e l g e d et s t y r e t s om s k al f o r v a l t e d i t t b om i l j ø i d e t k om m e n de å r e t. S t y r e t h a r l a g t m y e a r b e i d i å g j ø r e å r s b e r e t n i n g e n o g r e g n s k a p e t s å k om p l et t o g f o r s t å e l i g s o m m u l i g. V å r t ø n s k e e r d e r f o r a t d u l e s e r n ø y e i g j e n n om h e f t e t o g v i s e r d i n i n t e r e s s e f o r b o r e t t s l a g e t v e d å m ø t e o p p p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n. H v e m k a n d e l t a p å g e n e r a l f o r s a m l i n g e n? A l l e a n d e l s e i e r e h a r r e t t t i l å v æ r e m e d i g e n e r a l f o r s a m l i n g e n m e d f o r s l a g s-, t a l e - o g s t em m e r e t t. D e t e r k u n è n s t e m m e p e r a n d e l. A n d e l s e i e r e ns ek t ef e l l e, s am b o e r e l l e r e t a n n et m e dl em a v a n d e l s e i e r e n s h u s s t a n d h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e de o g t i l å u t t al e s e g. S t y r em e d l em m e r, f o r r e t n i n gs f ø r e r o g l e i e r a v b o l i g i b o r e t t s l a g e t h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e d e i g e n e r a l f o r s am l i n g en o g t i l å u t t al e s e g. E n a n d e l s e i e r k a n m ø t e m e d f u l l m e k t i g. I n g e n k a n v æ r e f u l l m e k t i g f or m e r e n n é n a n d e l s e i e r, m e n d e r f l e r e ei e r en a n d e l s am m e n, k a n d e h a s am m e f u l l m ek t i g. E n f u l l m a k t k a n t r e k k e s t i l b ak e n å r s om h e l s t. E n a n d e l s e i e r k a n t a m e d e n r å d g i v e r t i l g e n e r a l f o rs am l i n g e n. R å d g i v e r e n h a r b a r e r e t t t i l å u t t a l e s e g d e rs om g en e r a l f o r s am l i n g e n t i l l a t e r d et.

2 S i d e T v e i t a B o r e t t s l a g I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i T v e i t a B o r e t t s l a g a v h o l d e s f r e d a g 2 3. a p r i l k l i a u l a e n, H e l l e r u d v i d e r e g å e n d e s k o l e T I L B E H AN D L I N G F O R E L I G G E R : 1. K O N S T I T U E R I N G A ) V a l g a v m ø t e l e d e r B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g t o a n d e l s e i e r e t i l å u n d e r s k r i v e p r o t o k o l l e n D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r B ) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v l e d e r f o r 1 å r B ) V a l g a v 2 s t y r e m e d l e m m e r f o r 2 å r C ) V a l g a v 4 v a r a m e d l e m m e r f o r s t y r e t f o r 1 å r D ) Valg av 3 m edlemmer til valg k o m i t é o g 1 v a r a m e d l e m, f o r 1 å r E ) V a l g a v 2 d e l e g e r t e m e d v a r a t i l O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n g f o r 1 å r F) V a l g a v 2 m e d l e m m e r t i l G a r a s j e - o g p a r k e r i n g s u t v a l g ( G P U ) f o r 1 å r G ) V a l g a v 3 m e d l e m m e r t i l V e l f e r d s u t v a l g fo r S e n i o r e r f o r 1 å r H ) V a l g a v 1 m e d l e m t i l u t v a l g f o r u t eo m r å d e n e f o r 1 å r I ) V a l g a v 3 m e d l e m m e r t i l B y g g e k o m i t e e n o g 1 v a r a m e d l e m f o r 1 å r 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r C ) H o n o r a r t i l u t v a l g s m e d l e m m e r D ) H o n o r a r t i l 1. v a r am a n n t i l s t y r e t F o r s l a g e r t a t t i n n b a k i Å r s r a p p o r t e n 5. E N E R G I Ø K O N OM I S E R I N G: I n s ta l l e r i n g a v v a r m e v e k sl e r e f o r a v k a s t l u f t e n o v e r t a k, r ø r -/ t a n k a n l e g g f o r s i r k u l a s j o n a v v a n n -/ g l y k o l b l a n d i n g o g v a r m e - p um p e a nl e g g f o r o p p v a r m i n g a v v a r m t f o r b r u k s v a n n S a k s d o k u m e n t a s j o n v i l b l i u t s e n d t s e p a r a t i g o d t i d f ø r g e n e r a l f o rs am l i n g e n. I t i l l e g g v i l d et b l i a v h o l d t e g et b e b o e r m øt e p å s ak e n f ø r g e n e r a l f o r s am l i n g e n. 6. F O R S L A G A ) D r i f t s k o n t o r å p e n t o m k v e l d e n B ) P a r k e r i n g a v p r i v a t b i l p å p a r k e r i n g s p l a s s f o r s t o r e k j ø r e t ø y C ) E n d r i n g o g ø k n i n g a v v a s k e t i d e r D ) V e d t e k t s e n d r i n g. K l a r g j ø r i n g a v v e d l i k e h o l ds a n s v a r f o r s e nt r a l v a r m es y s t em e t i b o l i g e r m el l om b o r e t t s l a g o g a n de l s e i e r. F o r s l a g e r t a t t i n n b a k e rs t i Å r s r a pp o r t e n.

3 S i d e T v e i t a B o r e t t s l a g O s l o, 1 6. m a rs S t y r e t i T v e i t a B o r e t t s l a g Thorbjørn Hansen / s / Bjørn Solberg / s / Ingar Elvenes / s / K j e l l S ø r e ns e n / s / W enc h e N i k o l a y s e n / s /

4 S i d e T v e i t a B o r e t t s l a g F O R R E T N I N GS O R D E N F O R G E N E R A L F O RS A M L I N GE N I TV E I TA B O R E TT S LA G : B e h a n d l e t o g v e d t a t t p å e k s t r a o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 9. o k t o b e r G e n e r a l f o rs am l i n g e n l e d e s a v b o r e t t s l a g et s s t y r e l e d e r, e l l e r e n an n e n p e r s o n o p p n e v n t a v g e n e r a l f o rs am l i n ge n. 2. M øt e l e d e r e n s k a l p å s e a t s ak e ne f å r e n f o r s v a r l i g b e h a n d l i n g. M ed u t g a n g s p u nk t i d a g s o r d e n o g f o r r e t n i n g s o r d en f o r m ø t et, l e g g e r h a n / h u n v e d k on s t i t u e r i n g e n f r am e t f o rs l a g t i l p l a n f o r g j e nn o m f ø r i n g e n a v m øt e t. 3. I n n l e d n i n gs f o r e d r a g m e d o p p s u m m e r i n g h o l d es i n n e nf o r r am m en a v 1 0 m i n ut t e r, a n d r e i n n l e g g i n n e n f o r r a m m e n a v 5 m i n u t t e r. I n g e n k a n f å o r d e t m e r e n n 3 g a n g e r i s a m m e s a k. A n n e n o g t r e d j e g a n g s i n n l e g g s k a l i k k e o v e r s t i g e 2 m i n u t t e r. N å r s t y r e t f å r s p ø r s m å l s o m k r e v e r m e r o m f a t t e n d e s v a r k a n m ø t e - l e d e r e n i n n v i l g e ut v i d e t t a l et i d, s l i k a t s p ø r r e r n e f å r s v a r p å s i n e s p ø r s m å l. 4. T i l f o r r e t n i n g s o r d e n k a n i n g e n f å o r d e t m e r e n n 1 g a n g, o g h ø y s t 1 m i n u t t t i l h v e r s a k. I n n l e g g e n e s k a l d r e i e s e g om m øt e t s t e k n i s k e g j e n n om f ø r i ng. 5. H v i s e t f o rs l a g e l l e r e n s a k f o r es l å s a v v i s t e l l e r u t s a t t, s k a l m øt e l e de r s ø r g e f o r a t f o r s l a g e t o m a v v i s n i n g e l l e r u t s e t t e l s e s e t t e s u n d e r v o t e r i n g u m i d d e l b a r t f ø r e n f o rt s et t e r d e b at t e n. 6. M ø t e l e d e r o g a n d e l s e i e r e k a n f o r e s l å s t r e k e l l e r a v s l u t n i n g a v d e b a t t e n m e d d e t a l e r e s o m h a r h a t t o r d e t i s a k e n. S l i k e f o r s l a g k a n m ø t e l e d e r e n t a o p p t i l d i r e k t e a v s t em n i n g, u t e n v i d e r e d e b a t t. 7. F o r s l a g k a n i k k e f r e m m e s e t t e r a t d e t e r s a t t s t r e k. E t t e r a t d e t e r s a t t s t r e k k a n f o rs l a g h e l l e r i k k e t r ek k es t i l b ak e om n o e n m o t s e t t e r s e g d e t t e. 8. G e n e r a l f o rs am l i n g e n b e h a n d l e r b a r e d e s ak e r s om e r n e v n t i i n nk a l l i n g e n, j f r. V e d t ek t e n es p u nk t ( 3 ). 9. A l l e f o r s l a g s k a l l e v e r e s s k r i f t l i g t i l m ø t e l e d e r e n, m e d f o r s l a g s s t i l l e r e n s n a v n o g b o l i g n u m m e r, e v e n t u e l t h v em s om h a n / h u n h a r f u l l m ak t f r a M e d u n n t a k a v d e s a k e r s o m e t t e r l o v o g v e d t e k t e r k r e v e r 2 / 3 f l e r t a l l, s k j e r a l l e v e d t a k v e d f l e r t a l l. F l e r t a l l i n n e b æ r e r a t m i n s t h a l v p a r t e n a v d e a v g i t t e s t e m m e r e r f o r e t t a v f o r s l a g e n e. V e d s t e m m e l i k h e t g j ø r m ø t e l e d e r e n s s t e m m e u t s l a g e t h v i s h a n / h u n h a r s t e m t. H v i s d e t e r s t e m m e l i k h e t v e d v a l g a v g j ø r e s s a k e n v e d l o d d - t r e k n i n g ( j f r. B o r e t t s l o v e n s ( 2 ) ) A v s t e m n i n g e n f o r e g å r v e d h å n d s o p p r e k n i n g. V a l g e l l e r a n d r e v e d t a k s k a l f o r e g å s k r i f t l i g d e r s o m m ø t e l e d e r e l l e r m i n s t e n t i e n d e d e l a v d e f r e m m ø t t e a n d e l s e i e r n e k r e v e r d e t H v i s d e t k o m m e r p r o t e s t m o t v o t e r i n g e n a v g j ø r g e n e r a l f o r s a m l i n g e n e t t e r f o r s l a g f r a m ø t e l e d e r e n o m d e t s k a l h o l d e s n y v o t e r i n g I p r o t ok o l l e n i n n f ø r es b a r e f o r s l ag e n e o g a v s t em n i n g e n e o g d e f at t e d e v e d t a k.

5 S i d e T v e i t a B o r e t t s l a g Å R S B E R E T N I N G F O R T I L L I T S V A L G T E S i d e n f o r r i g e o r d i n æ r e g e n e r a l f o rs a m l i n g h a r b o r e t t s l a g e t s t i l l i t s v a l gt e v æ r t : S T Y R E T L e d e r T h o r b j ø r n H a n s e n Nåkkves vei 5 Bolig N e s t l e d e r B j ø r n S o l b e r g N å k k v e s V e i 5 B o l i g S t y r e m e d l e m I n g a r E l v e n e s N å k k v e s V e i 1 B o l i g S t y r e m e d l e m K j e l l S ø r e n s e n N å k k v e s V e i 3 B o l i g S t y r e m e d l e m W e n c h e N i k o l a y s e n N å k k v e s V e i 1 B o l i g V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T 1.Varam edle m B e r i t K r a f t N å k k v e s V e i 5 B o l i g V a r a m e d l e m K a r i n A a s e n N å k k v e s V e i 5 B o l i g V a r a m e d l e m M e t t e I r e n e M a r t i n s e n N å k k v e s V e i 3 B o l i g V a r a m e d l e m K n u t M a r t i n O h l g r e n N å k k v e s V e i 5 B o l i g D E L E G E R T T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G E N I O B O S D e l e g e r t O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n g W e n c h e N i k o l a y s e n D e l e g e r t O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n g B j ø r n S o l b e r g V a r a d e l e g e r t O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n g B e r i t K r a f t V a r a d e l e g e r t O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n g K j e l l S ø r e n s e n V A L G K O M I T E E N * ) V a l g k o m i t e A n g e l i k a M e l h u u s Nåkkves Vei 5 Bolig V a l g k o m i t e K a r i n A a s e n N å k k v e s V e i 5 B o l i g V a l g k o m i t e K j e r s t i H a r a l d s e n N å k k v e s V e i 1 B o l i g V a r a m e d l e m S v e r r e H j o r t h a u g N å k k v e s V e i 1 B o l i g G AR AS J E / P AR K E R I N G S U TV AL G * ) Odd Erik Dahl N å k k v e s V e i 3 B o l i g P e r G r e g e r s e n N å k k v e s V e i 1 B o l i g V E LF E R D S U TV AL G F O R S E N I OR E R * ) A n n e K a t h r i n e R ø n n i n g N å k k v e s V e i 3 B o l i g M a r i e H a g e n N å k k v e s V e i 1 B o l i g T h e r e s e Z a r e c k i N å k k v e s V e i 3 B o l i g U T V A L G F O R U T E O M R Å D E N E E l s e K j ø l e n N å k k v e s V e i 5 B o l i g A n g e l i k a M e l h u u s N å k k v e s V e i 5 B o l i g

6 S i d e T v e i t a B o r e t t s l a g B Y G G E K O M I T E B j ø r n S o l b e r g, l e d e r N å k k v e s V e i 5, B o l i g K j e l l S ø r e n s e n N å k k v e s V e i 3, B o l i g P e r -O l a v A n d e r s e n N å k k v e s V e i 5, B o l i g O d d -T h o r e O l s e n, v a r a N å k k v e s V e i 3, B o l i g R E D A K S J O N S U T V A L G T V E I T -A-V I S D e t b l e i k k e v a l g t n o e R e d a k s j o n u t v a l g f o r T V E I T -A-V I S. * ) U t v a l g s o m h a r e n d r e t s a m m e n s e t n i n g i l ø p e t a v p e r i o d e n. E n d r i n g e n o m t a l e s u n d e r u t v a l g e n es r a p p o r t e r. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r u t f ø r t a v OB O S i h e n h o l d t i l k o n t r a k t. B o r e t t s l a g e t h a r o r d i n æ r f o r r e t n i n gs f ø r e rk o n t r a k t. A u t o r i s e r t r e g ns k a ps f ø r e r ( o p p d r ag s a n s v a r l i g ) e r r e g ns k a ps s j e f E g i l H a v r e, O B OS. B o r e t t s l a g e t s r e v i s o r e r P r i c e wa t e r h o u s e C o o p e r s A S. GE N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M B O R E T T S L A G E T Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjons - n u m m e r , l i g g e r i b y d e l 1 2 A l n a i O s l o k om m u n e o g h a r ad r e s s e : N å k k v e s V e i 1-5 U t l e i e l o k a l e r N å k k v e s v e i 7 o g 9 D r i f t s k o n t o r N å k k v e s v e i 1 1. B o r e t t s l a g e t b e s t å r a v a n d e l s b o l i g e r, f o r d e l t p å 3 b y g n i n g e r. I t i l l e g g k om m e r 1 t j e n e s t e b o l i g o g l o k a l e r t i l u t l e i e ( ne v n t f o r a n ). T o m t e n, k j ø p t i e r p å m 2 o g h a r f ø l g e n d e g å r d s - o g b r u k s n um m e r : F ø r s t e i n n f l y t t i n g s k j e d d e i B o r e t t s l a g e r e t s am v i rk e f o r e t ak s o m h a r t i l f o rm å l å g i a n d e l s e i e r n e b r u k s r e t t t i l e g e n b o l i g i f o r e t ak e t s e i e n d om ( b o r e t t ) o g å d r i v e v i r k s om h et s om s t å r i s a m m e n h e n g m e d d e t t e. B o r e t t s l a g e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b e s t e m m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d a t d e t y t r e m i l j ø f o r u r e n s e s i v e s e n t l i g g r a d. S e l s k a p e t d r i v e r i k k e m e d f o r s k n i n g s - o g ut v i k l i n g s ak t i v i t e t e r. A v b o r e t t s l a g e t s 5 s t y r em e d l em m e r e r d e t 1 k v i n n e o g 4 m e n n.

7 S i d e T v e i t a B o r e t t s l a g B o r e t t s l a g e t e r p o s i t i v t i l l i k e s t i l l i n g o g t a r s i k t e p å a t d e t i k k e f o r e k o m m e r f o r s k j e l l s - b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a n s e t t e l s e r. S t y r e t e r o gs å p o s i t i v t i l at k v i n n e a n d e l e n b ø r v æ r e i t r å d m ed l i k es t i l l i n gs l o v e n s 1 a. S y k e f r a v æ r et i b o r e t t s l a g e t e r p å 1. 6 % ( a n s at t e ). S TY R E T S t y r e t h a r k o nt o r i N åk k v e s v e i 1 1. N å r s t y r e t k a n t r e f f e s f i n n e r d u p å T v e i t -a-v i s i o n o g o p p s l a g s t a v l e n e. S e o g s å b o r e t t s l a g e t s h j e m m e s i d e p å w w w. t v e i t a b o r e t t s l a g. n o. R E TN I N G S L I N JE R F O R S TY R E AR B E I D S t y r e t h a r v e d t a t t r e t n i n gs l i n j e r f o r s t y r e a r b e i d i b o r e t t s l a g e t. F o rm ål et m e d d i s s e e r å k l a r g j ø r e d e k r a v s om s t i l l es t i l d e t i l l i t s v a l g t e. R e t n i n gs l i n j e n e om h a nd l e r s t y r e a n s v a r for forvaltning av de økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering, attesta - s j o n o g a n v i s n i n g a v ut b e t a l i n g e r. D R I F T S K O N T O R E T D a g l i g l e d e r Ø y v i n d R a a n å s i v a r e t a r d e n d a g l i g e d r i f t o g d e t l ø p e n d e v e d l i k e h o l d e t i b o r e t t s l a g e t, i s a m a r b e i d m e d d r i f t s -/ o g p r os j e k t s e k r e t æ r G r o E v e ns e n, i h e n h o l d t i l s t i l l i n g s b es k r i v e l s e. D r i f t s k o n t o r et h a r a d r e s s e N åk k v e s v e i 1 1 o g e r å p e n t h v e r d a g e r m e l l o m k l o g k l D a g l i g l e d e r o g s e k r et æ r k a n k o nt a k t e s p å t e l ef o n m e l l om k l , p å t e l e f a k s e l l e r e -p o s t p o s t v e i t a b o r e t t s l a g. n o. I saker som naturlig rettes til vaktmester kan førstevaktmester Ola Ravnkleven kon - t a k t e s p å t el e f o n n r. : på h v e r d a g e r i t i ds r om m et k l B y g g e k om i t e e n s v a r e r p å s pø r s m å l om r e h a b i l i t e r i n g e n h v e r o ns d a g m e l l om k l o g p å s t y r e r o m m e t i N åk k v es v e i 1 1. Det er ikke registrert skader eller ulykker for de ansatte eller tillitsvalgte ( som har opp - d r a g u t e p å a n l e g g e n e o g / e l l e r p å b y g g e p l a s s e n e ) i b o r e t t s l a g e t i V E K T E R T J E N E S T E G4S har i 2009 utført vektertjenester for garasjeanlegg og kjellerboder. Dette vil opp - høre i forbindelse med id r i f t s e t t e l s e a v k am e r a o v e r v å k i n gs s ys t em v ed t a t t p å GF Systemet er nå under innkjøring etter godkjent levering. Avtalen med G4S vil bli er - s t at t e t a v k am e r a o v e r v å k i n g s s y s t em et. P A R K E R I N G B o r e t t s l a g e t h a r p a r k e r i n g s p l a s s e r o g g a r a s j e p l a s s e r. S e f o r ø v r i g r a p p o r t f r a G a r a s j e - o g P a r k e r i n gs u t v a l g e t ( G P U ). B o re t t s l a g e t h a r i n n g å t t a v t a l e m e d C i t y P a r k om k o n t r o l l av gjesteparkeringsplassene og parkeringsplass for store bil e r f. o. m D e t t e i t i l l e g g t i l v i d e r e f ø r t a vt a l e om k o n t r o l l a v i n n g a n g s p a r t i e n e.

8 S i d e T v e i t a B o r e t t s l a g N Ø K L E R / S K I L T M M N ø k l e r, a v l ø p s r e ns, m a l i n g m m k an k j ø p e s p å D r i f t s k o n t o r et i å p n i n gs t i d e n m e l l om k l p å h v e r d a g e r. V AS K E R I D e t e r f el l e s v as k e r i i h v e r et a s j e. V a s k e r i e n e s k a l b r u k es i h e n h o l d t i l g j e l d e n d e r e g l e r n e d f e l t i H u s o r d e ns r e g l e n e. R E N H O L D B o r e t t s l a g e t h a r e g n e a n s a t t e s o m v a s k e r a l l e i n n v e n d i g e f e l l e s a r e a l e r, b o r t s e t t f r a v a s k e r i e n e o g v i n d u e r i k o r r i d o r e n e. V i n d u s r e n g j ø r i n g i v a s k e r i e n e og k o r r i d o r e n e h a r v æ r t t i l p as s et p å g å e n d e r e h a b i l i t e r i n g i 2 a v v å r e b l o k k e r. K A B E L -TV Get er leverandør av kabel-t v t j e ne s t e r t i l b o r e t t s l a g e t, i t i l l e g g t i l b r e d b å n d, t e l ef o n i o g digital-t v. G e t s s e r v i c et e l e f o n e r b e t j e n t m a n d a g - f r e d a g m e l l om k l o g o g l ø r d a g - s ø n d a g m el l om k l o g F e i l m e l d i n g o g s u p p o r t k a n o gs å m el d e s p å ww w. g e t. n o. Gets kunde - og servicemottak er lokalisert i Maridalsveien 323 i tilknytning til hoved - k o n t o r e t. H e r k a n m a n b l a n t a n n e t h e n t e e l l e r b y t t e d e k o d e r, i n t e r n e t t m o d em o g " g j ø r d e t s e l v -p a k k e r " f o r t e l ef o n i. P å Ge t s h j em m es i d e w w w. g e t. n o f i n n e r d u o v e r s i k t o v e r a k t u e l l e f o r h a n d l e r e i l o k al om r å d e t, s am t p r o d u k t i n f o rm as j o n o g b e s t i l l i n g s m u l i g h e t e r. D e t e r i nn g å t t a v t a l e m e d S p a c e w o rl d p å Tv e i t a s e n t e r s om l o k al f o r h an d l e r. OBOS og Get har inngått avtale for beboere i boligselskaper forvaltet av OBOS - kon - sernet om kollektiv avtale på Digital TV, internett og telefontjenester. Kontakt kunde - t j e n e s t e n f o r m e r i n f o rm as j o n. Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv -anlegget som å skru av dekselet på antennekon - t a k t e n o g f o r e t a o m - e l l e r t i l k o b l i n ge r. S l i k e i n n g r e p v i l k u n n e f o r å r s a k e f o r s t y r r e l s e r p å s i g n a l e n e t i l a n d r e b e boere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. TE L E F O N I B o r e t t s l a g e t e r t i l s l u t t e t s am a r b e i ds a v t a l e n m e l l om T e l e n o r o g O B OS, s om g j e l d e r t i l o g s om g i r b e b o e r e m e d t e l e f o n a b o n n em e nt i T e l e n o r go d e r a b a t t e r. Det gis opp til 2 5 % r a b a t t p å b r u k e n a v t e l e f o n e n ( g j e l d e r B a s i s -a b o n n e m e nt e n e ) p å f a s t t e l ef o n o g b r e d b å n d s t e l e f o n de r s om s am t a l ek o s t n a d e n o v e r s t i ge r , -. Fri bruk av fasttelefon hver lørdag (kun startpris på 89 øre pr. samtale uansett varig - h e t ) p å s a m t a l e r t i l a n d r e f a s t t e l ef o n e r i N o r g e.

9 S i d e T v e i t a B o r e t t s l a g D e n e n k e l t e b e b o e r f å r f r i et a b l e r i n g a v A D S L B r e d b å n d v e d b es t i l l i n g v i a i n t e r n e t t o g 10 % rabatt på abonnementstypene ADSL Medium og 15 % på ADSL Premium. (Ra - b a t t y t es i k k e p å n y b e s t i l t e a b o n n e m e nt p å A DS L B a s i s o g A DS L T u rb o ). D e t g i s 3 0 m i n u t t e r ek s t r a f r i r i n g e t i d p å a l l e m o b i l a b o n n em e nt f r a T e l e n o r o g D j u i c e ( i k k e k o nt a n t k o r t o g D j u i c e C o n t r o l o g s u rf p r a t a b o n n em e nt ). E k s t r a ri n g e m i n u t t e r g i s u a v h e n g i g a v o m k u n d e n e r i e n b i n d i n g s p e r i o d e, o g a k t i v i s e r es v e d a t k u n d e n s e l v s e n d e r e n S M S f r a s i n e g e n m o b i l t e l e f o n t i l n r m e d t ek s t : b e s t i l l o b o s B e s t i l l i n g a v t e l ef o n i o g i n t e r n e t t j en e s t e r g j ø r e s p å K R A F T L E V E R A N S E T I L B O R E T T S L A G E T S F E L L E S A N L E G G B o r e t t s l a g e t h a r g i t t O B O S f u l l m a k t t i l å f r e m f o r h a n d l e e n k r a f t a v t a l e. B o r e t t s l a g e t e r t i l s l u t t e t a v t a l e n m e d A l p i q N o r wa y A S o g L OS (A g d e r E n e r g i A S ). A l p i q N o r wa y A S står for rådgivning og kraftforvaltning, og LOS står for kraftleveranser og faktura - a d m i n i s t r a s j o n. K r a f t f o r v a l t n i n gs a v t a l e n u t l ø p e r d e n K r a f t f o r v a l t n i n g s a v t al e n g i r f ø l g e nd e f o r d e l e r f o r b o r e t t s l a g e t : E t t a v m a rk e d e t s l a v e s t e a dm i n i s t ra t i v e p å s l a g: 0, 9 5 ø r e p r. kw h. E l e k t r i s k k r a f t t i l s p o t p r i s k o m b i n e r t m e d f o r v a l t n i n g s om g i r g u n s t i g e s t r øm p r i s e r. P r o f e s j o n e l l f o r v a l t n i n g f r a A l p i q No r wa y A S E n e r g i p a r t n e r A S. B o r e t t s l a g e t v / s t y r e t f å r t i l g a n g t i l s i n e a n l e g g p å ww w. s t y r e r o m m et. ne t b l. a. f o r f o r b r u k s - o g f ak t u r e r i n gs d a t a. Rabattert kraft via kjøp fra energigjenvinnin g s a n l e g g h o s E l k em A S A o g T i n f os A S. I å r e n e g a k r a f t f o r v a l t n i n g s a v t a l e n t i l d e l s l a v e r e k r af t k os t n a d e r e n n d e f l es t e andre kraftalternativer. I 2009 har ikke kraftforvaltningsporteføljen gitt fullt så gode result a t e r. K o s t n a d e r t i l k r a f t i b l e l i k e v e l g u n s t i g e. E N E R G I R E G N S K A P Formålet med et energiregnskap er å gi styret en oversikt over borettslagets energifor - b r u k, f o r d e l t p å r om o p p v a rm i n g, be r e d n i n g a v v a r m t t a p p e v a n n, b e l y s n i n g, g å r d s l y s f e l l e s v as k e r i, et c. Energiregnskapet gir b o r e t t s l a g e t e n m u l i g h e t t i l å f øl g e f o r b r u k s ut v i k l i n g e n o v e r t i d, noe som gjør det mulig å sammenligne forbruket i borettslaget med tilsvarende bolig - s e l s k a p e r. D e t t e g i r s t y r e t e t g o d t b e s l u t n i n gs g r u n n l a g v e d v u r d e r i n g a v t i l t ak s om k a n f ø r e t i l ø k o n o m i s k e b es p a r e l s e r p å s i k t. F r a o g m e d b l i r d et o b l i ga t o r i s k m e d e n e n e r g i a t t es t f o r a l l e b o l i g e r s om s k a l selges eller leies ut. Norges Vassdrags - og energidirektorat (NVE ) har ansvaret for im - p l em e n t e r i n g e n a v o r d n i n g e n. P å w w w. e n e r g i m e r k i n g. n o k a n a n d e l s e i e r e n u t a r b e i d e en energiattest for sin bolig. OBOS vil i løpet av 2010 ta inn opplysninger i energir e g n s k a p e t s om v i l v æ r e t i l h j e l p ve d u t a r b e i d e l s e a v e n e r g i m e r k et.

10 S i d e T v e i t a B o r e t t s l a g AV T AL E O M G AR AN TE R T B E T AL I N G AV F E L L E S K OS TN AD E R ( TE O R E TI S K L E I E ) Borettsla g e t h a r a v t a l e m e d OB OS om g a r a n t e r t b e t a l i n g a v f e l l es k o s t n a d e r. O B OS g a r a n t e r e r f o r o v e r f ø r s e l t i l b o r e t t s l a g e t h v e r m å n e d o g o v e r t a r d e r e t t e r a l t a ns v a r o g r i s i k o f o r e v e n t u e l l m a n g l e n d e i n nb e t a l i n g a v f e l l e s k os t n a d e r. B R U K S O V E R L AT I N G ( F R AM L E I E ) D e t e r i k k e t i l l a t t å o v e r l a t e b r u k e n a v b o l i g e n t i l a n d r e u t e n s t y r e t s s a m t y k k e o g g o d - k j e n n e l s e a v b r u k e r. U l o v l i g o v e r l at i n g a v b r u k k a n f ø r e t i l s a l gs p å l e gg a v l e i l i g h e t e n. S ø k n a ds s k j em a f o r b r u k s o v e r l a t i ng f å s v e d h e n v e n d e l s e t i l O B O S på t e l e f o n D e t e r r e g i s t r e r t 1 3 b r u k s o v e r l a t i ng e r i b o r e t t s l a g e t p r I t i l l e g g e i e r O s l o k om m u n e 7 a n d e l e r. F O R K J Ø P S R E T T F o r k j ø ps r e t t e n e r e n v i k t i g m e d l em s f o r d e l i O B OS. V e d s pø r s m å l om f o rk j ø ps r e t t e n k a n d u h e n v e n d e d e g t i l O B O S p å t e l e f o n F o r h v e r e n k e l t b o l i g b l i r d e t v e d s a l g f a s t s a t t e n e g e n f r i s t f o r å m e l d e b r u k a v f o r - k j ø ps r e t t e n (m e l d ef r i s t ). M e d l em m e r s om v i l b e n y t t e f o r k j ø ps r e t t e n, t a r k o n t ak t m e d O B O S f o r å f å o p p g i t t f a k s n u m m e r e l l e r e v e n t u e l l e -p o s t a d r e s s e s o m k a n b e n y t t es. M e l d i n g e n m å v æ r e m o t t a t t a v O B O S i n n e n d e n f a s t s a t t e f r i s t. M e l d e f r i s t e n v i l v æ r e n o r m a l t 5 v i r k e d a g e r e t t e r a t b o l i g e n e r k u n n g j o r t i O B O S -a n n o n s e i A f t e n p o s t e n o g / e l l e r p å ww w. o b o s. n o. H v i s OB OS m ot t a r d i n m e l d i n g om f o r k j ø p e t t e r a t f r i s t e n e r g å t t ut, k a n d u i k k e k r e v e å f å o v e r t a b o l i g e n p å g r u n n l a g a v f o rk j ø ps r e t t e n. G j ø r d u b r uk a v f o r k j ø p s r e t t e n, t r e r d u i n n i e n a l l e r e d e i n n g å t t a v t a l e o g k j ø p e r b o l i g e n t i l d e n a v t a l t e p r i s p å a v t a l t e v i l k å r. F i n a n s i e r i n g e n m å v æ r e i o r d e n, o g d e n m å i s i n h e l h e t d o k um e n t e r e s s k r i f t l i g. E r d e t f l e r e m e d l em m e r s om v i l b en y t t e f o rk j ø ps r e t t e n, f å r d e n m e d l e n g s t a ns i e n n i t e t f o r t r i n n s r e t t. A n d e l s e i e r e i d e t b o r e t t s l a g e t b o l i g e n t i l h ø r e r g å r f o r a n øv r i g e m e dl em m e r i OBOS. Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsretten, blir normalt botiden i bo - r e t t s l a g e t a v g j ø r e n d e. F O R S I K R I N G E R B o r e t t s l a g e t s e i e n d o m m e r e r f o r s i k r e t i I f S k a d e f o r s i k r i n g m e d p o l i s en u m m e r F o r s i k r i n g e n d ek k e r b y g n i n g e n e, f e l l e s a r e a l o g b o l i g e r, m ed v e g g f a s t u t s t y r. Den dekker også bygningsmessige tillegginnretninger og forbedringer i boligen be - k o s t e t a v a n d e l s e i e r. O p p s t å r d et s k a d e i l e i l i g h e t e n, s ør g f o r å b e g r e n s e s k a d e om f a n g e t m es t m ul i g o g p r ø v å k a r t l e g g e å r s a k e n t i l s k a d e n. E r f l e r e l e i l i g h e t e r b e r ø r t, n o t e r h v o r d a n b e r ø r t e

11 S i d e T v e i t a B o r e t t s l a g andelseiere kan kontaktes og opplys om dette når skaden meldes til forsikringsav - d e l i n g e n i O B O S p å t e l e f o n , f a k s e l l e r e-p os t : f o r s i k r i n o b o s. n o F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n m e l d e r s k ad e n t i l f o r s i k r i n gs s e l s k a p e t, b es t i l l e r om ø ns k e l i g h å n d v e r k e r f o r r e p a r a s j o n o g s ø r g e r f o r a t k os t n a d e r k n y t t e t t i l s k a d en b l i r r e f u n d e r t e l l e r b e t a l t a v f o r s i k r i n g s s e l s k a p et. Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring, krever forsikringssels k a p et e n e g e n a n d e l p å k r , -. S e l v om b o r e t t s l a g e t s f o r s i k r i n g b r u k e s, k a n a n d e l s e i e r b e l as t es h e l e e l l e r d e l e r a v e g e n a n d e l e n d e r s om f o r h o l d e t l i gg e r i n n e n f o r a n d e l s e i e r n es a ns v a r. I N N B O F O R S I K R I N G D e n e n k e l t e a n d e l s e i e r m å h a e g e n h j e m f o r s i k r i n g s om d e k k e r i n n b o o g l øs ø r e ( d et v i l si utstyr /innredning som det er naturlig å ta med seg når en flytter ). Det vil være gun - s t i g å k o n t ak t e O B O S F o r s i k r i n g f o r å f å t i l b u d p å i n n b o f o rs i k r i n g. De n n e f o r s i k r i n g e n har lav pris og tilpassede vilkår. OBOS Forsikring har også gode tilbud på øvrige for - s i k r i n g s p r o d u k t e r d e n e nk e l t e a n de l s e i e r k a n h a b e h o v f o r. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I f ø l g e f o r s k r i f t om b r a n n f o r e b y g g e n d e t i l t a k o g b r a n n t i l s y n s k a l a l l e bo l i g e r h a m i ns t é n g o d k j e n t r ø y k v a r s l e r. D e t e r a n d e l s e i e r s a n s v a r å k o nt r o l l e r e a t u t s t y r e t e r i o r d e n. Borettslaget har som tidligere år gjennomført bytte av batterier og kontroll av røyk - v a r s l e r n e i b o l i g e n e. D e t e r f o r ø v r i g b r a n n s l a n g e t i l g j e n g e l i g i a l l e l e i l i g h e t e r f r a k o r r i d o r. H M S - I N T E R N K O N T R O L L Forskrift om systematisk helse -, miljø - og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkon - t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f as t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d es em b e r m e d v i rk n i n g f r a 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l a t d e n e n k e l t e v i r k s o m h e t s k a l s y s t e m a t i s e r e a r b e i d et m e d å et t e r l e v e b es t em m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t of f e nt l i g e. V i k t i g e l o v e r i h e n h o l d t i l d et t e e r: L o v o m e l e k t r i s k e a n l e g g o g e l e k t r i s k u t s t y r L o v o m b r a n n - o g e k s p l o s j o n s v e r n L o v o m f o r u r e n s n i n g L o v o m a r b e i d s m i l j ø. Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å planlegge, organisere, utføre, ved - likeholde og dokumentere alt som har med helse -, miljø - og sikkerhet å gjøre i boretts - l a g e t s r e g i. I n t e r nk o n t r o l l s y s t em e t b e s k r i v e r h v o r d a n d e t t e a r b e i d e t s k a l d r i v e s.

12 S i d e T v e i t a B o r e t t s l a g S t y r e t i v a r e t a r i n t e r nk o n t r o l l e n m ed h e n s y n t i l b l a nt a n n e t b r a n n v e r n, f e l l es e l ek t r i s k a n l e g g o g l e k e p l as s u t s t y r. H a r b o re t t s l a g e t a n s a t t e m å d et o gs å o p p f y l l e k r a v e n e i a r b e i d s m i l j ø l o v e n i f o r h o l d t i l v e r n a v a r b e i d s t ak e r n e s h e l s e o g s i k k er h e t. B e b o e r n e /andels e i e r n e h a r p l i k t t i l å f o r et a e g e n k o nt r o l l p å d e t el e k t r i s k e a n l e g g e t i l e i l i g h e t e n e. S T Y R E T S A R B E I D / I N F O R M A S J O N M ø t e v i r k s om h e t / -f o rm. D e t b l e a v h o l d t 1 6 s t y r em øt e r o g 1 r e g n s k a ps m ø t e i s t y r e s a k e r b l e behandlet i l ø p e t a v v i r k s om h e t s å re t D e t h a r v i d e r e v æ rt a v h o l d t d i v e r s e m øt e r m e d b y g g e k om i t e e n, h o v e d e n t r e p r e n ø r, u n d e r e n t r e p r e n ø r, f a g k o ns u l e n t e r, f i n a ns i n s t i t u s j o n e r o g m e d v å r j u r i d i s k e r å d g i v e r. D e t e r o g s å a v h o l d t 1 e k s t r a o r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g d e n 2 1. a p r i l S t y r e t h a r l a g t v e k t p å e n k l a r a r b e i d s d e l i n g m e l l om s t y r e t o g d r i f t s k on t o r. D e t t e f o r å g i s t y r e t a n l e d n i n g t i l å a r b e i d e m e d d e s t ø r r e o g v i k t i g e s ak e r s am t p r i n s i p i e l l e s pø r s m ål o g a v g j ø r e l s e r. S t y r e t h a r v a l g t e n d e l e g e r t l e d e l s e s f o r m i f o r h o l d t i l d r i f t s k o n t o r e t d a g l i g l e d e r, d r i f t s -/ p r o s j e k t s ek r e t æ r o g ø v r i g e a n s at t e v e d d r i f t s k o nt o r e t. I n f o rm a s j o n. Styret legger stor vekt på informasjonen til beboerne. De medier /organer som er ak - t u e l l e e r r u n d s k r i v, s t y r e t s k v a r t a l s r a p p o r t, R e h a b i l i t e r i n g s n y t t o g e n r e k k e r e t t e d e i n f o. -/ m i n i s k r i v t i l b e b o e r n e. S i s t n ev n t e g j e l d e r b å d e v a n l i g e s t y r es a k e r, m e n o g s å i n n e n p å g å e n d e r e h a b i l i t e r i n g a r b e i d e r e r d e t t e o f t e b e n y t t et. I t i l l e g g k om m e r T v e i t a V i s i o n o g p l a k a t e r o g o p p s l a g a v u l i k k a r a k t e r. I d e n n e s am m e n h e n g m å o g s å n e v n e s a t k om m u n i k a s j o n, di a l o g o g b e b o e r s e r v i c e e r v i k t i g e e l em e n t e r i v å r s am l e d e v i r k s om h e t. D e t t e nk e s h e r p å å p n e m ø t e r m e d h h v. s t y r e t o g B y g g ek om i t é e n ( r e h a b i l i t e r i n g s s p ø rs m å l ). A v s l ut n i n g s v i s ne v n e s o g s å Driftskontorets rolle i dette, der det gis lø p e n d e i n f o rm as j o n t i l b e b o e r n e, s am t a t d r i f t s a p p a r a t e t s s am l e d e s e r v i c e t i l b u d s t i l l es t i l b e b o e r n e s d i s p o s i s j on. R a p p o r t f r a vi r k s om h e t e n. Styret har holdt høyt fokus på oppfølging og kontroll av borettslagets økonomiske ut - vikling, driften, vedlikeholdet og den service vi yter overfor beboerne. Videre følges ut - v a l g e n e s a k t i v i t et e r o g a r b e i d o p p f o r å g i b e s t m u l i g f o r u t s e t n i n g e r f o r d e r e s v i r k e. Også klagesaker, søknader om brukeroverlating og nye andelseiere er sentrale fokus - o m r å d e r. M y e a v s t y r e t s t i d o g r es s u rs e r h a r v æ r t l a g t n e d p å p r os j e k t k o n t r o l l og -s t y r i n g i f o r - b i n d e l s e m e d p å g å e n d e r e h a b i l i t er i n g. I s t a r t et v å t r om s r e h a b i l i t e r i n g e n o g s å o p p. V i d e r ef ø r i n g e n a v d e s t o r e r e h a b i l i t e r i n g s p r os j e k t e n e h a r væ r t og v i l f o rt s at t v æ r e

13 S i d e T v e i t a B o r e t t s l a g en hovedoppgave for styret. I løpet av perioden skal Nv.1. fullføres og fasadeprosjekt - e t a v s l ut t es. V åt r om s p r o s j ek t et, s om n e v n t o v e r, f o r t s e t t e r i N v. 3. I k om m e n d e p e r i o d e v i l ut v i k l i n g e n a v u t l e i e l ok a l e n e, s p e s i e l t d e s om b e n y t t es s om barnehage, ha særlig oppmerksomhet. En konsulent arbeider med en plan for forbed - r i n g e r o g m u l i g om b y g g i n g. E l l e r s p l a n l e g g e s e n r e k k e t i l t a k s o m v i l b l i l a g t p å s l u t t e n a v e l l e r u m i d d e l b a r t e t t e r - p å. I d e n n e s am m e n h e n g k a n n e v n e s : a r b e i d et m e d u t b e d r i n g a v g a r a s j e a n l e g g e t ( i underetasjen ), grunnmurer og ringmurer, inngangspartier, vurdering av postkasse - a n l e g g o g c a l l i n g a n l e g g m e d t a nk e p å e v e n t u e l l ut s k i f t i n g, s am t ut om h us a r e a l e n e. H e r v i l s a n ns y n l i g v i s e n l a n ds k a ps a r k i t ek t f ø rs t u t a r b e i d e et f o r s l a g t i l f r em t i d l ø s ni n g f ø r d e t t e a r b e i d e t s l u t t f ø r es. Videre er det nedlagt betydelig arbeid i forbindelse med energisparing (ENØK - pro - sjektet ). Her er det etablert en egen prosjektorganisasjon og eksterne konsulenter en - g a s j e r t. D e t e r u t a r b e i d e t f o r s l a g t i l e n r e k k e m i n d r e o g e n k e l t e s t o r e t i l t ak, d e t t e f o r å o p p n å e t m e r k o s t n a d s e f f e k t i v t d r i f t s o p p l e g g f o r o p p v a r m i n g s - o g v a rm t v a n n s a n l e g g e t v å r t. V i h a r s øk t o g f å t t i n n v i l g e t s t ø t t e t i l s l i k e t i l t ak f r a E N O V A o g Os l o k om m u n e. Noen tiltak er iverksatt, bl.a. omlegging til bioolje. En viktig del av energiøkomiserings - t i l t ak e n e d r e i e r s e g om g j e n v i n n i ng a v e n e r g i f r a v e n t i l a s j o n s a n l e g ge n e s a v k as t l uf t ( o v e r t a k e n e ). F o r s l a g om å i ns t a l l e r e e t k om p l et t g j e n v i n n i n g s a n l e gg l e g g e s f r am p å å r e t s g e n e r a l f o rs am l i n g. H M S / I n t e r nk o n t r o l l h a r o g s å v æ r t v i e t t i d o g f o k us. P l a n e n e r å et a b l e r e e t k om p l et t s y s t e m f o r a l l e d r i f t s - o g a n l e g g s om r å d e r i b o r e t t s l a g et. A l l e l o v e r o g f o r s k r i f t e r s k a l f ø l g e s. Næ r i n gs l o k a l e n e v i l o gs å bl i e n d e l a v d e t t e. T i l t a k e r h e r i v e rk s at t a v h e n s y n t i l b r a n n v e r n, o g d e t a r b e i d e s o g s å m e d p l a n e r om f o r b e d r e t v e n t i l as j o n s a n l e g g i f m. b l a n t a n n e t V as s e n g a B a r n e h a g e. A l l e k os t n a d e r i d e n n e f o r b i n d e l s e f o r v e n t e s å b l i d e k k et v i a ut l e i ek o n t r a k t e n. P l a n e n e o m u t v i d e l s e a v p a r k e r i n g s a n l e g g e t f o r T v e i t a S e n t e r ( r a m m e s ø k n a d ) h a r g i t t styret en utfordring. Byggestart er planlagt i løpet av Styret vil i denne sammen - h e n g a r b e i d e f o r å b e g r e n s e u t v i d e l s e n m e s t m u l i g, o g f o r å f å d et s o m b y g g e s t i l å b l i til minst mulig sjenanse for beboerne. Helst vil vi at hele tilbygget skjer under nåvær - e n d e t e r r e n g n i v å, o g a t h e l e a n l e gg e t g i s e n m es t m u l i g p a r k m es s i g k a r a k t e r. Styret har iverksatt vedtak fra siste generalforsamling med installering av kameraover - v å k i n g i v e s t i b y l e, i n n -/ u t g a n g g a r a s j e r f o r g å e n d e o g p å d r i f t s k o n t o re t. E n e r g i s am a r b e i d et m e d OB O S F or r e t n i n g s b y g g - T v e i t a s e n t e r e r o p p s a g t. I t r å d m e d d e t t e h a r d e n n e l e v e r a n s e n f ra b o r e t t s l a g e t o p p h ø r t. D e t e r u t f ø r t l ø p e n d e v e d l i k e h o l d på h e i s e r, m e d wi r e s k i f t e p å 4 h e i s e r. D e t t e e t t e r vanlig pålegg fra heiskontrollen. Øvrige anlegg har vært underlagt vanlig vedlikeholds - i n n s a t s. V i k a n f o r ø v r i g n e v n e a t d r i f t s k o nt o r e t o g s t y r e r o m b l e p å be g y n t o p p u s s et i s l u t t e n a v o g v i l b l i a v s l ut t et i l ø p e t a v 1. k v a r t a l Styret har også hatt fokus på dueproblematikken. Vi har intensivert saneringer og inn - f a n g i n g a v d u e r. D et t e v i l b l i e t f as t i n n s l a g, d a d e t t e e r d e n m e s t ef f ek t i v e m å t e n å h o l d e k o n t r o l l p å b es t a n d e n. I t i l l eg g v i l v i v i d e r e u t v i k l e a v v i s n i n gs s y s t em e n e v å r e

14 S i d e T v e i t a B o r e t t s l a g b å d e p å t a k o g p å f l a t e r h v o r d u e n e s e t t e r s e g n e d. B r uk e n a v d u e n et t i d e ø v e r s t e e t a s j e n e e r u n d e r v u r d e r i n g. I v i l v i s øk e å g j e n n om f ø r e e v e n t ue l l e n y e t i l t ak i s am a r b e i d m e d OB O S F o r r e t n i n gs b y g g T v e i t a s e n t e r o g m e d Os l o k om m u n e, F r i l u f t s e t at e n. I n n b r u d d i k j e l l e r b o d e r o g i g a r a s j en e h a r v i s t e t s v æ r t l a v t om f a n g i d e t t e s om f ø l g e a v i n s t a l l as j o n a v k am e r a o v e r v å k i n g o g v e k t e r t j e n es t e. V ek t e r t j e n e s t e n v / G 4 S e r s a g t o p p, n o e s om v a r e n f o r u t s e t n i n g f o r v e d t a k et. A r b e i d e t m e d u t e om r å d e n e h a r s e l v s a g t væ r t v a n s k el i g g j o r t p å g r u n n a v p å g å e n d e r e h a b i l i t e r i n g. S om f ø l g e a v d e t t e h a r s am a r b e i d e t m e d D i n H a g e væ r t m e r b e g r e n s et og dreid seg om nødvendig beskjæring av utvendige hekker og trær og innendørsbe - p l a n t i n g i r e s e p s j o n e n e j u l o g p å s k e. O g s å s o m m e r b e p l a n t n i n g i p l a n t e b a s s e n g e n e u t e n f o r b l ok k e n e. D e t h a r v æ r t m a n g e t i l f e l l e r a v t i l g r i s i n g o g g u l v - o g s k r a p es k a d e r i f or b i n d e l s e m e d i n n -o g u t f l y t t i n g o g o p p u s s i n g a v l e i l i g h e t e r. D et s am m e g j e l d e r h e i s e r o g v e s t i b y l e. A l t dette medfører betydelig ekstraarbeid for vårt personale. O gs å b l om s t e r b r ø n n e n e i v e s t i b y l e n e h a r væ r t ut s at t f o r t y v e r i a v p l a n t e r o g h æ r v e r k v e d f l e r e t i l f e l l e r i S t y r e t m i n n e r om a t a l l e b e b o e r e s k a l h a n a v n e s k i l t p å e n t r é d ø r e r o g p o s t k as s e. S k i l t p å p o s t k a s s e s k a l i n n e h o l d e b o l i g n u m m e r o g f u l l t n a v n p å b e b o e r e. B o r e t t s l a g e t h a r n å k u n é n t j e n es t e b o l i g ( ) i g j e n. I 2009 har det vært innført elektronisk fakturabehandling. Dette for å ha en sikker kon - t r o l l m e d f ak t u r as t r øm m e n, ef f ek t i v i s e r i n g a v a r b e i d e t m e d f a k t u r a e r o g k o nt r o l l m e d / b e d r i n g a v l i k v i d i t e t. R E H AB I L I TE R I N G O G S TØ R R E V E D LI K E H O L D E N H I S TO R I S K O V E R S I K T R e h a b / S t ø r r e v e d l i k e h o l ds a r b e i d e r. R E H A B I L I T E R I N G/ V E D L I K E H O LD H i s t o r i s k o v e r s i k t : T ak e t i n r. 5 om t ek k e t G a r a s j e a n l e g g e t as f a l t e r t V a s k e r i e n e o p p u s s e t. N y t t s t y r e - o g v a k t m e s t e r r om N y t t s t y r i n gs s ys t em m o nt e r t i h e i s e n e L a v v o l t l y s p u n k t e r m o nt er t i f e l l es a r e a l e n e E l e k t r o d e k j e l e m o nt e r t H o v e d t a v l e n e u t s k i f t e t, 3 s t k R e h a b i l i t e r i n g a v f a s a d en e U t s k i f t i n g a v f o r d e l i n g s s e n t r a l e r, 6 s t k U t s k i f t i n g a v v a rm t v a n n s b e r e d e r e + m o nt e r i n g a v v e k s l e U t s k i f t i n g a v f o r d am p e r e i k j ø l e ro m m e n e U t s k i f t i n g a v o p p l e g g s k r a n e r p å v a r m e a n l e g g et M o n t e r i n g a v n y e ek s p a n s j o n s t a n k e r T ak om t e k k i n g i n r. 1 o g 3, s am t b r a n n s e k s j o n e r i n g T o -v e i s k om m u n i k as j o n m o n t e r t i h e i s e n e O p p u s s i n g a v k o r r i d o r e r, t r a p p e s j ak t e r, h e i s r e p o e r.

15 S i d e T v e i t a B o r e t t s l a g O p p g r a d e r i n g a v k a b e l ne t t e t s t j e r n e n e t t i n s t a l l e r t L a g t s t ø p e as f a l t i i n n g an g s p a r t i e n e p å b ak s i d e n a v b l ok k e n e S k i f t et s t o p p ek r a n e r t i l b ra n n s l a n g e n e i k o r r i d o r e n e R e h a b i l i t e r i n g a v b a d t i l v å t r om s n o r m e n F o rt s at t r e h a b i l i t e r i n g a v b a d t i l v å t r om s n o rm e n F o rt s at t r e h a b i l i t e r i n g a v b a d E t t e r i s o l e r i n g a v g ul v t i l l e i l i g h e t e n e m e d s t o r e b a l k o n g e r ( 6 s t k. ) F o r t s at t r e h a b i l i t e r i n g a v b a d ( 2 6 s t k. ) U t s k i f t i n g a v a g g r e g a t e r t i l k j ø l ea n l e g g e n e O m t e k k i n g a v t a k e n e p å t r e g a r a s j e n e P l a n l e g g i n g o g f o r b e r e d e n d e a r b e i d e v e d r. r e h a b i l i t e r i n g e n P l a n l e g g i n g o g f o r b e r e d e n d e a r b e i d e v e d r. r e h a b i l i t e r i n g e n Om t ek k i n g a v t ak e t o v e r b a r n e h a g e n u t e n f o r n r P r ø v e r e n s k n i n g a v b e t o n g e n i n r R e h a b i l i t e r i n g a v b a d ( 2 8 s t k. ) M e m b r a n l e g g i n g N å k k v e s v e i R e h a b i l i t e r i n g a v f a s a d e r N å k k v e s v e i 5 o g 3. O p p s t a r t r e h a b i l i t e r i n g a v v å t r o m N å k k v e s v e i 5. V i d e r e f ø r i n g a v a r b e i d e r m e d m e m b r a n l e g g i n g N åk k v es v e i 5 o g 3. An s a t t e. V å r e a n s at t e o g h o v e d a r b e i d s o p p g a v e r : N A V N S T I L L I N G H O V E D A R B E I D S O P P G A V E R Ø y v i n d R a a n å s D a g l i g l e d e r a n s a t t G r o E v e n s e n D r i f t s -/ p r o s j ek t s ek r. a n s a t t ( 8 0 % ) O l a R a v n k l e v e n 1. v a k t m es t e r, s am t a n s v a r l i g f o r N v 1 a n s a t t Haydar Pakirci V a k t m es t e r N v 3 a n s a t t L a r s T h a p p e r V a k t m es t e r N v 5 a n s a t t D a g l i g l e d e l s e a v d r i f t s k o n t o r et o g uteapparatet, styresekretær for - beredende / utførende saksbehand - ling, samt sekretær også i sammen - h e n g m e d r e h a b i l i t e r i n g s p r o s j e k t e r. S e k r e t æ r f u nk s j o n i f o r h o l d t i l d a g l i g d r i f t, s am t b i s t å r ak t i v t i r e l a s j o n t i l s t y r e - o g r e h a b i l i t e r i n g s s a k e r K o o r d i n e r e r d r i f t e n ut e, s am t f u l l t v a k t m es t e r a ns v a r o g s å f o r N v 1. O g s å a ns v a r l i g f o r f e l l es o p p g a v e r så som søppelhåndtering, gress - k l i p p i n g, s n ø b r ø y t i n g e t c. H a r o g s å h e l g e v a k t s e n e d e n f o r Ansvarlig for alle vaktmesteropp - g a v e r i N v 3, s am t f e l l es a n s v a r s. s. s ø p p e l h å n d t e r i n g, g r e s s k l i p p i n g, s n ø b r ø y t i n g e t c. Ansvarlig for alle vaktmesteropp - g a v e r i N v 5, s a m t f e l l e s a n s v a r s. s. s ø p p e l h å n d t e r i n g, g r e s s k l i p p i n g, s n ø b r ø y t i n g e t c. Fullt regjøringsansvar for alle blokk - e n e s f el l e s om r å d e r o g d r i f t s k o nt o r e t A v i g a i l S h o l am i t R e n h o l d e r O h a n a a n s a t t Nevzeta Sehic Renholder Fullt regjøringsansvar for alle blokk -

16 S i d e T v e i t a B o r e t t s l a g J a n F r e d r i k N o r d b y R u n e N o r d b y a n s a t t e n e s f el l e s om r å d e r o g d r i f t s k o nt o r e t H e l g e v a k t d el t i d F o r m i d d a g s v a k t l ø r d a g - o g s ø n d ag a n s a t t m o r g e n / f o rm i d d a g h v e r 3. h e l g. Hovedoppgaver er kontroll av inn - g a n g s p a r t i e r / h e i s e r, v a rm es e n t r a l og søppelhåndtering. Flaggheisin g H e l g e v a k t d el t i d a n s a t t i n n g å r o g s å F o r m i d d a g s v a k t l ø r d a g - o g s ø n d ag m o r g e n / f o rm i d d a g h v e r 3. h e l g. Hovedoppgaver er kontroll av inn - g a n g s p a r t i e r / h e i s e r, v a rm es e n t r a l o g s ø p p e l h å n d t e r i n g. Fl a g g h e i s i n g i n n g å r o g s å A nm. : T o v e M o e -G u m ø f r a t r å d t e s i n s t i l l i n g i a p r i l m n d. i F o r ø v r i g e r a l l e ut e n t i d s a n g i v e l s e a v s t i l l i n gs b r øk i % s t i l l i n g. V e l f e r d. Borettslaget har i 2009 gitt økonomisk støtte til 17. mai-a r r a n g em e n t p å T v e t e n g å r d v e d T v e i t a s k o l e o g t i l K a m p e n J an i t s j a r s om s p i l l e r i næ r om r å d e t 1 7. m ai. S t y r e t h a r o g s å i s e n d t b l om s t e r t i l j u b i l a n t e r s om f y l l e r 7 0, 7 5, 8 0, 8 5 o g 9 0 å r. S t y r e t t a r g j e r n e i m ot m e l d i n g e r om j u b i l a nt e r. S t y r e t h a r b e v i l g e t ø k o n o m i s k s t ø t t e t i l V e l f e r d s u t v a l g f o r s e n i o r e r. L e d i g e a n d el e r. A n t a l l l e d i gm el d t e b o l i g e r i b o r e t t s l a g e t i v a r 5 5. D u g n a d e r. V å r d u g n a d e n b l e h o l d t o v e r 2 d a ge r, o g k j e l l e r y d d i n g 2 d a g e r p å v å r e n o g 2 d a g e r p å h ø s t e n. V i t a k k e r a l l e r b e b o e r n e s o m d e l t ok. S T Y R E H O N O R A R O G F O R D E L I N G : S t y r e t s h o n o r a r e r s a m l e t k r , - f o r p e r i o d e n / p e r. å r. H e r u n d e r e r i n k l u d e r t h o n o r a r t i l 1. v a r a m e d l e m i s t y r e t, s o m m ø t e r f a s t, k r , -. S t y r e h o n o r a r e t ( e k s k l. h o n o r a r t i l 1. v a r am e d l em ) f o r d e l e r s e g s om f øl g e r : S t y r e l e d e r 4 5 % N e s t l e d e r 19 % S t y r e m e d l e m m e r 1 2 %

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Ø v r e L j a n B o l i gs am e i e I I I, a v h o l d e s t o rs d a g 3 0. a p r i l 2 0 0 9, kl. 1800 i Nordstrand Eldresenter,

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s /

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i P r o f es s o r D a h l s gt 3 9 A S, a v h o l d es t i r s da g 2. j

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R i n g g a t en T e r r a s s e S am e i e, a v h o l d e s 2 4. m a rs 2 0 1 0, kl. 18 :00 i Lilleborg Kirke. T I L B E HA

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

funktioner der er tilvalg er mærkede med **

funktioner der er tilvalg er mærkede med ** Dokumentet er inddelt som følgende: tavler er placerede bag låger for til- og fraluft generel beskrivelse - kredsskema 0 - tavle layout - grafiske lister reservedelsliste 0 - klemmematrice 0 - kabel plan

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

Et telemarked i endring Fire viktige tel etren d er V en tel o + B a n et el e + B red b ån d a l l ia n s en Hva vi j o b b er m es t m ed Jan Morten Ruud, BaneTele Høy ere krav til dekning o g tj enes

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

Biejjien vuelie solkvad

Biejjien vuelie solkvad Kornoter Frode Fjellheim Biejjien vuelie solkvad Preludium Kyrie Heevehtimmie/Gloria Frå fjell tekst: Håvamål Elden Smerten tekst: Den ældre Edda, Solarljod Beaivvás - Lova lova line (en gammel soljoik

Detaljer

STYREMØTE I SOFIES HAGE BORETTSLAG

STYREMØTE I SOFIES HAGE BORETTSLAG STYREMØTE I SOFIES HAGE BORETTSLAG Møtedato og tidspunkt 17.januar 2012, kl. 19.00-21.00 Møtested Styrerommet, Sofies Hage Innkalt Forfall Referent Eli Myrkaskog, Jan Sender, Bjørn Myhrvold, Simen Strand

Detaljer

. Signe-Marie Juliussen 2640002 I Byggeplass : Gm 95 ):;(:1in0g7 j5r.'15 Sign. TJ

. Signe-Marie Juliussen 2640002 I Byggeplass : Gm 95 ):;(:1in0g7 j5r.'15 Sign. TJ E-7 Beregningerjjmhihf NS3940 6 7 gesimshøyde 9 3 mønehøyde hovedtak Areaer (m2) BRA Evedpan Étgpan 7 * 120.4._ Utv. bod 1. etg 5.0 Tieggsareazutvendig 30.8 Bruksarea bóig 246 otat bruksaree Z A 277 Bebygd

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

Åpent referat styremøte 8/12 2014 - kl 18:00 på styrerommet

Åpent referat styremøte 8/12 2014 - kl 18:00 på styrerommet Åpent referat styremøte 8/12 2014 - kl 18:00 på styrerommet Møtt: Knut Erik, Øystein, Stian, Aase, Terje, Anne (vara), Fritz (vara), Orienteringssaker Godkjenning av referat for styremøte 10.11.2014 og

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41.

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41. , å _:,_.a x..i» \..v».. ikl.r...a A, f. a..4 h 4. m.41..t I A AA AVFALISROI m 15-3"- Icaatoumon I2,7m= AA o m 'n G 4.. 195.3!!! o f 8_ E I BBS E m H arrexksnvsnxs sum! 9,3,": i (783 i. ij I i- -.to F

Detaljer

Åpent referat styremøte 10/11 2014 - kl 18:00 på styrerommet

Åpent referat styremøte 10/11 2014 - kl 18:00 på styrerommet Åpent referat styremøte 10/11 2014 - kl 18:00 på styrerommet Møtt: Øystein, Knut Erik, Terje, Stian, Aase, Fritz (vara), Anne (Vara) Orienteringssaker Godkjenning av referat for styremøte 13.10.2014 og

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN HERØY VGS Eksisterande Plan 0

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN HERØY VGS Eksisterande Plan 0 Kjøkkenlager Kjøkken Kantine D1 A: 1,7 D1 A:, D1 A: 104,7 Kjøkkenlager D1 A: 1,0 A:,8 A: 3,4 A: 8,9 A: 46,6 A: 7, Renhold A: 1,0 A: 7,6 Grupperom A: 5,0 F.A aud A: 4,7 Heismaskin Tele/data A: 1,0 A: 5,

Detaljer

1 Nøklevann Borettslag

1 Nøklevann Borettslag 1 Nøklevann Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nøklevann Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Utviklingsplan Målestokk. dato 04.05.2015

Utviklingsplan Målestokk. dato 04.05.2015 MOLDE IDRETTSPARK Målestokk Planområdet D159 D157 D158 D107 D108 D109 b. o v n * D112 7x21M* D116 8x21M D115 D113 D114 8x21M D117 ri s t 20 0 x 9 0 c m D110 D119 D118 D120 14x21M D140 14x21M ri s t 15

Detaljer

TROLLERUDMOEN knutepunkt.

TROLLERUDMOEN knutepunkt. KONGSBERG SENTRUM Draen / Oslo E34 Larvik / Vestfold TROLLERUDMOEN Notodden / Haugesund E34 Unik næringseiendo på Kongsberg, ved nye E 34: Bensinstasjon / Vegservicnlegg Matservering Varehandel Pendlerparkering

Detaljer

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr.

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr. n a 7 4 7, Ro 7, n lko 6 6 6 7 6 7 Ro, 3 6 7,3 lk Inn 4 on 6 3 lk 7 on Ro, B B 4 7 4 He is lk B 4 ta 7,3 a le on D 3,7 rri Ko k. jø /K e tu, rri Ko,3 7,3 3, /s ile Hv Ro, 4 ør e yv Gla e ssv ro M,4 s B

Detaljer

Brannfjellveien Borettslag

Brannfjellveien Borettslag Brannfjellveien Borettslag Infoskriv Desember 2007 Kjære Andelshaver. Vi skriver 20. desember og julen rett rundt hjørnet. Styret ønsker med dette å sende ut en oppsummering av hva som har rørt seg i borettslaget

Detaljer

snitt tomt 3/11 snit snitt tomt 16 snitt tomt 6-13 Tegning er i målestokk ved utskrift i A3 kb kb kb

snitt tomt 3/11 snit snitt tomt 16 snitt tomt 6-13 Tegning er i målestokk ved utskrift i A3 kb kb kb lnp. _r ied us _n el øs sl ad lle \H ne l ø ss la dl e H \ R E LI F- \.. ih cre j-slo P P \ ut \ ep ak lse se m o _T \ p p\: F 9 9 9 9 9 9 9 99 /9, 9, /9 9m, 9 m, 9, m 9 //9 /, /,, m /, oppslling bosspann

Detaljer

ENERGIMERKING OG TILSTANDSANALYSE

ENERGIMERKING OG TILSTANDSANALYSE ENERGIMERKING OG TILSTANDSANALYSE NBEF 30.11.2011 Oddbjørn Evensen Energimerking og tilstandsanalyse Temaer: 1. Pilotprosjektet 2. Prosjekt på alle Statsbyggs eiendommer 3. Fra prosjekt til drift 2 Statsbygg

Detaljer

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG 2796 Tekst og musikk Trygve Hoff Nordnorsk Julesalme Arrangement Ragnar Rasmussen ANTANDO MUSIKKORLAG Nordnorsk Julesalme 5 S A T B 10 c P U c c c A cappella Ooo Ó el Ó - sig - na du dag ov -er for -

Detaljer

NS 3454: Livssykluskostnader. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig.

NS 3454: Livssykluskostnader. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig. A vdeling fr ingeniørutdanning Emne: Frvaltning Drift g Vedlikehld (FDV) Emnekde: SO262B Faglig ansvarlig: Hans J Berge Klasse! Gruppe(r) 3BK Eksamensppgaven/ Antall sider: 4 delprøven bestr av : Tillatte

Detaljer

SAGA-tomten 13.10.2011. Sarpsborg Kommune - Lokalisering nytt Kulturhus/Bibliotek -

SAGA-tomten 13.10.2011. Sarpsborg Kommune - Lokalisering nytt Kulturhus/Bibliotek - SAGA-omen I denne mulighessudien har vi vurder ombygging/påbygg og nybygg på SAGA-omens for å belyse poensiale il ny kulurhus og biblioek. De er lag vek på byplanmessige forhold og føringer på samme måe

Detaljer

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor.

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor. 45 Sor.III Mez.III Alt III T.III Bar.III Bas III Lro q.=6. Næ. # I m Næ "Bob Mcarrn" *) b marc. ste, ste, næ m. u. # Æblehøst dolce ohn rands, 2012 u # #. Kor ste u m m m kom mer rd vest b m, eu ro bm,..

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

Serviceprisliste DekkPartner

Serviceprisliste DekkPartner Serviceprisliste DekkPartner Gyldig fra 01.04.2014 Innholdsfortegnelse Side Person, vare, SUV, lett last, last/buss, MC 3 Traktor, industri, tilhenger, tralle, gressklipper 4 Truck luft, ( strøapparater,

Detaljer

Storskjæret borettslag

Storskjæret borettslag Storskjæret borettslag Våler i Solør 20 N Storskjæret borettslag Våler sentrum Storskjæret borettslag HASLEMOEN 20 Storskjæret borettslag Beliggenhet Borettslaget ligger på Storskjæret ved Haslemoen i

Detaljer

Viktige vedlikeholdsprosjekter 2014-2023. Beboermøte 1. september 2014 (Utsatt fra juni 2014)

Viktige vedlikeholdsprosjekter 2014-2023. Beboermøte 1. september 2014 (Utsatt fra juni 2014) * Viktige vedlikeholdsprosjekter 2014-2023 Beboermøte 1. september 2014 (Utsatt fra juni 2014) * Vedlikehold - prinsipper Vedlikehold og økonomi er styrets hovedoppgaver Styret er ansvarlig for å planlegge

Detaljer

M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S

M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S G a s s E n e rg i k o n fe ra n s e, 1 0. J u n i 2 0 0 9 E v a S o ls k jæ r B o x a s p e n In n h o ld O m M iljø In n o v a s jo n C O 2

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus. Tilstede var 14 andelseiere og 3 med fullmakt til sammen 17 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

Husordensregler MOSKING. 3. Søppelhåndtering. MoskingDrift AS Epost: post@mosking.no www.moskinr.no Org 997 970 691. 1.

Husordensregler MOSKING. 3. Søppelhåndtering. MoskingDrift AS Epost: post@mosking.no www.moskinr.no Org 997 970 691. 1. MOSKING Husordensregler 1. Brann, sikkerhet 1. Leietaker plikter å gjøre seg kjent med brannvarslingsanlegget. Leietaker skal opptre aktsomt i sin omgang med ild, varmekilder, kokeplater mv slik at det

Detaljer

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 31. mai 2007, kl. 1900 på Hersleb skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)Valg av sekretær

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Marmorberget Borettslag den 25.04.2012 kl. 18.30. Møtested: Grendehuset.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Marmorberget Borettslag den 25.04.2012 kl. 18.30. Møtested: Grendehuset. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Marmorberget Borettslag den 25.04.2012 kl. 18.30. Møtested: Grendehuset. Tilstede var 42 andelseiere og ingen med fullmakt, til sammen 42stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Oslo, [dato] 2006 Styret i Studio Pilestredet 2 Borettslag

Oslo, [dato] 2006 Styret i Studio Pilestredet 2 Borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2006 Ordinær generalforsamling i Studio Pilestredet 2 Borettslag, avholdes [...]dag [dato] 2006, kl. [tid] i [hvor]. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

"#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34!

#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34! ! "#$! &'()(*,(,-,.('/0! '1!20-34! 5!6!7!!"#$&'(")#$*#&($'$',-./0(")'()12*32'4'$54'62"($*667"#$&'$ 89:;

Detaljer