INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010"

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs , k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et s H u s K j el s ås, M y r e r v e i e n 4 0. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G A ) V a l g a v m ø t e l e d e r B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g e n s a m e i e r t i l å u n d e r s k r i v e p r o t o k o l l e n D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n E ) G o d k j e n n i n g a v d a g s o r d e n 2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r 5. B U D S J E T T I N N K O M N E F O R S L A G D e t e r i k k e m ot t at t n o e n f o rs l a g t i l b e h a n d l i n g s a k 6 u t g å r f r a d a g s o r d e n 7. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v s t y r e l e d e r f o r 2 å r B ) V a l g a v 1 s t y r e m e d l e m f o r 2 å r C ) V a l g a v 1 v a r a m e d l e m f o r 2 å r D ) V a l g a v 1 m e d l e m t i l v a l g k o m i t é O s l o, S t y r e t i O l a v T y r h a u g / s / R a g n h i l d H a u g e r u d / s / K j e t i l B e r g / s / G u n n I r e n T a n g e n / s / S am e i e r e n h a r r e t t t i l å m ø t e v e d f u l l m e k t i g. R e g i s t r e r i n g s b l a nk e t t e n l e v e r e s i ut f y l t s t a n d v e d i n n g a n g e n.

2 2 S A K 2 Å R S B E R E T N I N G F O R T I L L I T S V A L G T E S i d e n f o r r i g e o r d i n æ r e s am e i e rm øt e h a r s am e i et s t i l l i t s v a l g t e v æ r t f øl g e n d e : S T Y R E T L e d e r O l a v T y r h a u g G r e f s e n k o l l v e i e n 2 0 C S t y r e m e d l e m R a g n h i l d H a u g e r u d G r e f s e n k o l l v e i e n 2 0 B S t y r e m e d l e m Kje t i l B e r g G r e f s e n k o l l v e i e n 2 0 F S t y r e m e d l e m G u n n I r e n T a n g e n G r e f s e n k o l l v e i e n 2 0 G V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e m P e r O f s t a d G r e f s e n k o l l v e i e n 2 0 A V a r a m e d l e m J e a n -P i e r r e M i n a s s i a n G r e f s e n k o l l v e i e n 2 0 E V A L G K O M I T E E N V a l g k o m i t e Ø y s t e i n J e n s e n G r e f s e n k o l l v e i e n 2 0 F V a l g k o m i t e R o a r L e n n e r t z e n G r e f s e n k o l l v e i e n 2 0 A V a l g k o m i t e W enc h e J o h a n n e S t a f f G r e f s e n k o l l v n 2 0 C G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M S AM E I E T TI L L I TS V AL G TE O G AN S AT TE A v s am e i e t s 4 s t y r em e d l em m e r e r d e t 2 k v i n n e r o g 2 m e n n. Sam eiet er positiv til l i k es t i l l i n g o g t a r s i k t e p å at d et i k k e f o r e k om m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a ns e t t e l s e r. S a m e i e t d r i v e r i k k e m e d f o r s k n i n g s - o g ut v i k l i n g s ak t i v i t e t e r. S a m e i e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b e s t e m m e l s e r o g t i l s t r e b e r e t g o d t a r b e i d s m i l j ø. S am e i e t h a r 1 d e l t i ds a n s at t v a k t m e s t e r. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r i h e n h o l d t i l k o n t r ak t u t f ø r t a v OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S. A u t o r i s e r t r e g ns k a ps f ø r e r ( o p p d r ag s a n s v a r l i g ) e r r e g ns k a ps s j e f E g i l H a v r e, O B OS. S a m e i e t s r e v i s o r e r E r n s t & Y o u n g A S. E I E N D O M M E N S am e i e t b e s t å r a v 7 7 s ek s j o n e r. S am e i e t e r r e g i s t r e r t i B r ø n n ø y s u nd m e d o r g a n i s a s j o ns n um m e r S am e i e t l i g g e r i O s l o k o m m u n e o g h a r f ø l g e n d e g å r d s - o g b r u k s n um m e r : Med eierseksjon forstås sameieandel i b e b y g d e i e n d om m e d t i l k n y t t e t e n e r e t t t i l b r uk a v b o l i g e l l e r a n n e n b r uk s e n h et i e i e nd o m m e n. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d a t d e t y t r e m i l j ø e t f o r u r e n s es i v e s e nt l i g g r a d.

3 3 V A K T M E S T E R T J E N E S T E V a k t m e s t e r R o a r L e n n e r t z e n i v a r e t a r d e n d a g l i g e d r i f t o g d e t l ø p e nd e v e d l i k e h o l d e t i s am e i et i h e n h o l d t i l s t i l l i n gs b e s k r i v e l s e. F O R S I K R I N G S am e i e t s e i e n d om m e r e r f u l l v e r d i f o r s i k r e t i I f S k a d ef o r s i k r i n g m e d po l i s e n um m e r F u l l v e r d i f o r s i k r i n g v i l s i a t f o rs i k r i ng s s e l s k a p e t h a r a n s v a r e t f o r at s am ei e t t i l e n h v e r t i d h a r d e r i k t i g e f o rs i k r i n g s s um m e r. E n f o r u t s e t n i n g f o r d et t e e r a t f o rs i k r i ng s s e l s k a p e t f å r m e l d i n g o m v e s e n t l i g e v e r d i øk n i n g e r p å b yg n i n g e r, f. e k s. v e d r e h a b i l i t e r i n g e l l e r p å b y g g i n g. V e d t o t a l s k a d e s k a l e r s t a t n i n g s b e l ø p e t d e k k e o p p f ø r i n g a v n y b y g n i n g a v s am m e s t a n d a r d o g s t ø r r e l s e. F o r s i k r i n g e n om f a t t e r o g s å b y g n i n g s m es s i g e f o r a n d r i n g e r s om d e n e n k e l t e s ek s j o n s e i e r g j ø r i n n e i b o l i g e n. D e n e n k e l t e s e k s j o n s e i e r m å s e l v s ø r g e f or å h a h j em f o r s i k ri n g s o m d e k k e r i n n bo og l ø s ø r e. Hvis sam eiets forsikrin g s k a l b e n y t t e s, m å b e b o e r n e s t r a k s m e l d e s k a d e n t i l F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S t l f f a k s e -p o s t : f o r s i k r i n o b o s. n o. O p p f ø l g i n g a v f o r s i k r i n gs s ak e r b l i r g j o r t a v F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i OB O S. S t y r e t h a r i n n g å t t n y a v t a l e m e d Ha m m e r s b o r g F o r s i k r i n g, H am m e rs b o r g T o r g 1, O s l o s om v i l g j e l d e f r a m e d p o l i s en u m m e r : B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I h e n h o l d t i l f o r s k r i f t e n e s k a l d et væ r e i ns t a l l e r t r ø yk v a r s l e r o g b r a n ns l o k ni n g s a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e i a l l e l e i l i g h e t e n e. E i er / b e b o e r h a r a n s v a r e t f o r a t u t s t y re t e r t i l s t e d e o g f u n g e r e r. D e r s om u t s t y r e t e r d e f ek t, m e l d es d e t t e t i l s t y r e t. H M S F o r s k r i f t o m s y s t e m a t i s k h e l s e -, m i l j ø - o g s i k k e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e n ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f as t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s e m b e r m e d v i r k n i n g f r a 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l at d e n e nk e l t e v i r k s om h et s k a l s ys t em at i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t em m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. B o l i g s e l s k a p e r d e f i n e r t s o m v i r k s o m h e t o g s k a l d e r f o r h a i nt e r n k o n t r o l l s y s t em. D e t t e o m f a t t e r b l a n t a n n e t k o nt r o l l s ys t em o g o p pf ø l g i n g a v b r a n n v e r n, b y g g h e r r e f o r s k r i f t e r v e d b y g g e - o g a n l e g g s a r b e i d, l ek e p l as s e r o g e l ek t r i s k a n l e g g o g e l ek t r i s k u t s t y r h v o r f o r d e l i n g a v a n s v a r e t e r g i t t e n s l i k t o l k n i n g : S am e i e t e r a ns v a r l i g f o r a t d et e l ek t r i s k e a n l e g g e t o g u t s t y r e t i f e l l es a r e a l e t t i l e n h v e r t i d e r i o r d e n. I f o r h o l d t i l a n l e g g o g ut s t y r i d e n e n k e l t e b o e n h e t e r d e t s t y r e t s p l i k t å g j ø r e e i e r o g / e l l e r b r u k e r a v d e n e n k e l t e l e i l i g h e t o p pm e rk s om p å d e t a ns v a r s om d e h a r f o r å h o l d e e l e k t r i s k ut s t y r i o r d e n e t t e r g j e l d e n d e l o v o g f o rs k r i f t. S a m e i e t b r u k e r H M S -p e r m m e d ab o n n e m e n t f r a O b o s. V a k t m es t e r u t f ø r e r r e g e l m es s i g e k o n t r o l l e r.

4 4 E I E N D E LE R O G G J E L D O M S E T N I N G O G T A K S T E R S a m e i e r n e f å r t i l s e n d t s k j e m a m ed o p p s t i l l i n g o v e r d e n e n k e l t e s e k s j o n s a n d e l a v s am e i e t s i n n t e k t e r, ut g i f t e r, gj e l d o g ei e n d e l e r. L i g n i n g s v e r d i e n f å r d e n e nk e l t e o p p g i t t p å l i g n i n g s k o n t o r e t. Om s et n i n g a v s ek s j o n e n e s k j e r t i l m a rk e d s p r i s. D e t f i n n es i k k e t a k s t e r f o r s e k s j o n e n e v e r k e n h o s s t y r e t e l l e r f o r r e t n i n gs f ø r e r. S å l a n gt f o r r e t n i n g s f ø r e r e n f å r o p p g i t t o m s e t ni n g s p r i s e r, bl i r d i s s e r e g i s t re r t. F o r r e t ni n g s f ø r e r k a n, p å b a k g ru n n a v d i s s e o p p l y s n i n g e n e, g i a n t y d n i n g om p ri s n i v å e t f o r s e k s j o n e n e. T E L E N O R S a m e i e t e r t i l s l u t t e t s a m a r b e i d s a v t a l e n m e l l om T el e n o r o g OB O S E i e n d o m s f o r v a l t ni n g o m r a b a t t o r d n i n g p å b r u k a v f as t t el e f o n o g b r e d b å n d s t e l e f o n f o r b e bo e r e m e d a b o n n e m e n t i T e l e n o r. D e n e n k e l t e b e b o e r f å r o gs å r a b a t t v e d b es t i l l i n g a v A D S L b r e d b å n d o g b r u k a v m obiltelefon. Bestilling av mobiltelefoni- o g i nt e r n e t t j e n es t e r k a n g j ø re s p å w w w. o b o s. n o. K A B E L -TV Get er leverandør av kabel-tv tjenester til sameiet, i tillegg til bredbånd, telefoni og digital-t v. G e t s s e r v i c e t e l e f o n e r b e t j e n t m a n d a g - f r e d a g m e l l om k l o g o g l ø r d a g - s ø n d a g m e l l om k l o g F e i l m el d i n g o g s u p p o r t k a n o g s å m el d e s p å w w w. g e t. n o. G e t s k u n d e - o g s e r v i c em o t t ak e r l o k a l i s e r t i M a r i d a l s v e i e n i t i l k ny t n i n g t i l h o v e d k o n t o r e t. Her kan man blant annet hente eller bytte dekoder, internettmodem og "gjør det selv - p a k k e r " f o r t e l e f o ni. P å G e t s h j em m es i d e w w w. g e t. n o f i n n e r d u o v e r s i k t o v e r ak t u e l l e f o r h a n d l e r e i l ok a l om r å d e t, s am t pr o d u k t i n f o rm as j o n o g b es t i l l i n g s m u l i g h e t e r. O B O S o g G e t h a r i n n g å t t a v t a l e f o r b e b o e r e i b o l i g s e l s k a p e r f o r v a l t e t a v O B O S -k o ns e r n e t o m k o l l e k t i v a v t a l e p å D i g i t a l T V, i n t e r n e t t o g t e l ef o n t j e n es t e r. K o nt ak t k u n d et j e n e s t e n f o r m e r i n f o rm as j o n. Ingen m å gjøre inngrep i kabel-t v -a n l e g g e t s o m å s k r u a v d e k s e l e t p å a n t e n n e k o n t a k t e n o g f o r e t a o m - e l l e r t i l k o b l i n g e r. S l i k e i n n g r e p v i l k u n n e f o r å r s ak e f o rs t y r re l s e r p å s i g n a l e n e t i l andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. A V T A L E O M L E V E R A N S E A V E L E K T R I S K K R A F T O B O S h a r f r e m f o r h a n d l e t a v t a l e m e d L O S for leveranse av el-k r a f t. K r a f t f o r v a l t n i n g s a v t al e n u t l ø p e r d en S am e i e t h a r t i l t r å d t d e n n e a v t a l e n. D e t t e g j e l d e r k u n s t r øm t i l f e l l e s om r å d e o g i k k e p r i v a t a b o n n em e n t f o r d e n e n k e l t e l e i l i g h e t. R E H AB I L I TE R I N G S T Ø R R E V E D L I K E H O L D S A R B E I D E R M u r s k a d e i C o g G er u t b e d r e t o g s k a d e d e v i n d u e r e r s k i f t e t. T ak s t at u s e r v u r d e r t o g f ø l g e s o p p v i d e r e M a l i n g a v o p p g a n g 2 0 E o g G V a rm t v a n n s t a n k e r s j ek k e t M a l i n g a v v i n d u e r o g t e r r a s s e r

5 5 S T Y R E T S AR B E I D n o e n a k t u e l l e s a k e r G R E F S E N K O L L V E I E N 1 6 ( B o l i g b y g g e l a g e t U S B L ) O s l o k om m u n e, P l a n. O g b y g n i n g s e t a t e n h a r g i t t r am m et i l l a t el s e t i l o p p f ø r i n g a v 5 7 l e i l i g h e t e r i 2 b o l i g b l o k k e r i 6-8 e t a s j e r p å t om t a. S t y r e t h a r i f l e r e o m g a n g e r g i t t u t t a l e l s e r i s ak e n. V å r e k om m e n t a r e r h a r s æ r l i g g åt t p å a n t a l l l e i l i g h e t e r, u t i l f re d s s t i l l e n d e p a r k e r i n g s f o r h o l d, o v e r s k r i d e l s e av b y g g e g r e n s e r o g m a n g l e n d e d ok um e n t as j o n p å t i l p a s ni n g t i l n a b o b e b y g g e l s e. I r am m e t i l l a t e l s e n e r d e t t a t t h e ns y n t i l n o e a v d e t t e. L e i l i g h e t e n e e r n å m a r k e ds f ø r t. De t e r us i k k e r t n å r d e t b l i r b y g g es t ar t. V A R M T V A N N S B E H O L D E R E S t y r e t f o r u t s e t t e r f o r t s at t a t d et i a l l e l e i l i g h e t e r m e d b e h o l d e r e f r a / 8 6 s k i f t es t i l n y b e h o l d e r i n n e n u t g a n g e n a v V i h a r h a t t t i l b u d f r a 2 f i rm a e r f o r u t s k i f t i n g. A n d r e g o d k j e n t e r ø r l e g g e r f i rm a e r k a n s e l v f ø l g e l i g o gs å b e n y t t e s. A S F A L T E R I N G D e t e r f o r et a t t r e p a r a s j o ns a r b e i d e r v e d i n n g a n g s p a r t i 2 0 F, v e d i n n k j ø r i n g s om r å d e t m e l l om 2 0 A o g B o g v e d 2 0 G. H M S ( H e l s e, M i l j ø o g S i k k e rh e t ) D e t e r e t a b l e r t r u t i n e r i h e n h o l d t i l f o r s k r i f t e r. D e t e r m o n t e r t b r a n n v a r s l e r e o g p u l v e r - b r a n n s l u k n i n gs a p p a r a t e r i al l e o p pg a n g e r. G A R A S J E N S t e i n s e t t i n g a v i n n k j ø r i n g s o m r å d e t m e d f ø r t e d å r l i g e r e s i k t f o r h o l d. F j e r n i n g a v 2-3 s t e i n e r h a r b e d r e t s i k t e n n o e m e n f o r t s at t m å m a n v æ r e s p es i e l t f o rs i k t i g v e d u t k j ø r i n g f r a g a r a s j e n. I e t as j e n o v e r, g a r a s j e f o r G r e f s e nt o p p e n B / S, e r d et s t o r e v a n n p r o b l e m e r v e d s nø s m e l t i n g p å g r u n n a v m a n g l e n d e a v l ø p. V i e r k o n t ak t et f o r å s e p å m u l i g h e t e r f o r å l e g g e a v l ø p t i l l e d n i n g s n e t t e t v i a v å r g a r a s j e. T R E F E L L I N G F e l l i n g a v t ræ r i om r å d e t m e l l om 2 0 C o g G e r u t f ø r t i t r å d m e d v e d t a k i s am e i e rm øt e o g s l i k d et b l e v a r s l e t i o r i e n t e r i n g s s k r i v f r a s t y r e t D e t b l e e n g a s j e r t e k s t e r n t f i r m a f o r r y d d i n g o g b o r t k j ø r i n g a v t r e v i r k e. V E R A N D A I 2 0 E T a k r e n n e k o ns t r u k s j o n i t a k o v e r i nn g a n g s p a r t i e r o g v e r a n d a e r h a r då r l i g f a l l m ot n e d l ø p o g d e t o p p s t å r l et t l e k k as j e r. P å e n v e r a n d a i 2 0 E m e d s t ø r r e l ek k a s j e er d e t l a gt n y e t a k r e n n e r o g n y t t t a k b e l e g g. D e t t e h a r v æ r t r e l at i v t om f at t e n d e o g k os t n a ds k r e v e n d e. D et k a n b l i a k t u e l t å g j ø r e t i l s v a r e n d e u t b e d r i n g p å a n d r e v e r a n d a e r e t t er h v e r t. D I V E R S E V E D L I K E H O L D D e t e r u t f ø r t n o e n m i n d r e v e d l i k e ho l d s a r b e i d e r p å b y g n i n g e n e. A l l e t r a p p e o p p g a n g e r e r bonet. Et større boningsarbeid er planla g t u t f ø r t i S O R T E R I N G A V A V F A L L S am e i e t h a r m å t t et b et a l e k r , - e k s t r a f o r a vf a l l s om i k k e e r s o r t e r t. S p es i a l a v f a l l e l e k t r i s k e a r t i k l e r, m al i n g, b a t t e r i e r e t c. m å l e v e r e s t i l s p es i a l m o t t a k s om e r i i K a p e l l v e i e n e l l e r p å S h e l l K j e l s å s, K j e l l s ås v e i e n

6 6 R E G N S K A P E T F O R S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s am e i et s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om s am ei e t s f o r v e n t e d e øk o n om i s k e u t v i k l i n g e r o m t a l t i å r s b e r e t n i n g e n s p u n k t o m k o s t n a d s ut v i k l i n g o g b u ds j e t t f o r Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es h e r v e d a t f o r ut s et n i n g e n om f o r t s at t d r i f t er t i l s t e d e. R E S U L T AT Å r e t s r e s u l t a t p å k r , - s o m f r e m k o m m e r i r e s u l t a t r e g n s k a p et f o r e s l å s o v e r f ø r t t i l e g e nk a p i t a l. A v d e t t e e r k r , - i n n b e t a l i n g t i l f r em t i d i g v e d l i k e h o l d. R e s u l t a t u t e n v e d t a t t ek s t r a i n n b e t a l i n g e r k r , -. I N N T E K T E R I n n t e k t e n e i v a r t i l s a m m e n k r , - m o t b u d s j e t t e rt m e d k r , -,. A v v i k e t s k y l d e s v e d t a t t ek s t r a i n n be t a l i n g i å r em øt e t t i l f r em t i di g v e d l i k e h o l d s om i k k e v a r b u d s j e t t e rt p å k r , -. A n d r e i n n t ek t e r b es t å r a v i n n b e t a l i n g a v f e l l e ut g i f t e r t i l g a r a s j e f o r d em s om h a r e k s k l u s i v b r u k s r e t t t i l e k s t r a g a r a s j e p l a s s. K O S T N A D E R D r i f t s k o s t n a d e n e i v a r p å k r , - m o t b u d s j et t e r t m e d k r , -. A v v i k e t s k y l d e s i h o v e d s a k i k k e m o t t a t t a v r e g n i n g p å s t røm f o r s i s t e k v a r t a l A v v i k f o r ø v r i g f r em g å r a v n ot e r. R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å r e t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p o g f o rm u e s f o r v a l t n i n g. R e v i s j o ns h o n o r a r e t f r em k om m e r s om e g e n p o s t i r e s u l t at r e g n s k a p e t. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i r e g n s k a p e t o g d e n r e g ns k a ps m e s s i g e o v e r s i k t s om f r em k om m e r u n d e r n ot e r t i l r e g ns k a p e t. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d. K O S T N A D S U T V I K L I N G R e n t e s a t s e n e i OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S p r. d e n : R e n t e r p å d r i f t s k o n t o : 0, 1 0 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 2, 7 5 % u n d e r k r , 8 5 % o v e r k r S T R Ø M P R I S E N E D e n t o t a l e s t r øm p r i s e n t i l e n f o r b ru k e r b e s t å r a v t r e k om p o n e n t e r : K r a f t p r i s s om d ek k e r k os t n a d e n e v e d å p r o d u s e r e o g s e l g e d e n el e k t r i s k e k r a f t e n u t g j ø r c a. 4 3 % a v t o t a l s t r øm p r i s ( b et a l es t i l k r a f t l e v e r a n d ø r ). N e t t l e i e f o r t r a n s p o r t a v d e n e l ek t ri s k e k r a f t e n u t g j ø r c a. 2 4 % a v t ot a l s t r øm p r i s.

7 7 S t a t l i g e a v g i f t e r d vs. f o r b r u k e r a vg i f t, a v g i f t t i l E n e r g i f o n d et o g m e r v e r d i a v g i f t u t g j ø r c a. 3 3 % a v t o t a l s t r øm p r i s. S t r ø m p r i s e n i N o r g e v a r i e r e r m e d å r s t i d e n e. N o r m a l t s t i g e r d e n i v i n t e r h a l v å r e t o g r e d u s e r e s i s om m e r h a l v å r e t. D e t t e o g a n d r e f ak t o r e r s om p å v i r k e r k ra f t p r i s e n e g j ø r d et v a n s k e l i g å s p å u t v i k l i n g e n i s t r ø m p r i s e n e E N E R G I M E R K I N G A V B O L I G F r a o g m e d b l i r d et o b l i ga t o r i s k m e d e n e n e r g i a t t es t f o r a l l e b o l i g e r s om s k a l s e l g e s e l l e r l e i e s u t. N o r g e s V a s s d r a g s - o g e n e r g i d i r e k t o r a t ( N V E ) h ar a n s v a r e t f o r i m p l em e nt e r i n g e n a v o r d n i n g e n. P å w w w. e n e r g i m e r k i n g. n o k a n s am e i e r n e s e l v ut a r b e i d e e n e n e r g i a t t es t f o r s i n b ol i g. F O R S I K R I N G B y g n i n g s f o rs i k r i n g e n øk e r f r a t i l m e d g e n e r e l t 7, 8 %. D en n e ø k n i n g e n i n k l u d e r e r 2, 8 % øk n i n g i b y g g e i n d e k s e n s om r e f l ek t e r e r p r i s o p p g a n g e n p å h ån d v e r k s t j e n es t e r. I n d e k s øk n i n g e n e r l i k f o r a l l e f o r s i k r i n g s s e l s k a p e r. U t o v e r d e t t e f o r et a r f o r s i k r i n g s s e l s k a p e n e i n d i v i d u e l l p r i s j u s t e r i n g m e d b ak g r u n n i s am e i e t s e g e n s k a d es i t u as j o n. V i h a r i n n g å t t n y av t a l e m e d H am m e rs b o r g F o r s i k r i ng s om h a r r e d u s e rt k o s t n a d e n m e d k r , -. K O M M U N A L E A V G I F T E R R e n o v a s j o n s a v g i f t e n øk e r m e d 1 0 %. I n g e n øk n i n g a v d e ø v r i g e a v gi f t e n e. Ø V R I G E K O S T N A D E R N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e i b u d s j e t t e t h a r s t y r e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s s t i g n i n g. I N N T E K T S - O G K O S T N A D S O V E R S L AG F O R Å R ( B u d s j e t t ) S t y r e t h a r s a t t o p p e n o v e r s i k t o v e r f o r v e n t e d e i n n t e k t e r o g k o s t n a d e r i T a l l e n e e r v i s t s o m e g e n k o l o n n e v e d s i d e n a v r e s u l t a t r e g n s k a p e t. ( B u d s j e t t ) O v e r s i k t e n e r b a s e r t p å 5 % ø k n i n g a v f e l l es k o s t n a d e r f r a O v e r s i k t e n g i r e t f o r v e n t e t å r s r e s u l t a t p å k r ,-. I o v e r s i k t e n e r d e t t at t h e n s y n t i l de f o r h o l d s om e r n e v n t f o r a n. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i o v e r s i k t e n. O s l o, / I s t y r e t f o r O l a v T y r h a u g / s / R a g n h i l d H a u g e r u d / s / K j e t i l B e r g / s / G u n n I r e n T a n g e n / s /

8 8 S t a t s a u t o r i s e r t e r e v i s o r e r E r n s t & Y o u n g A S C h r i s t i a n F r e d e r i k s p l. 6, N O Oslo O s l o A t r i u m, P. O. B o x 2 0, N O Oslo F o r e t a k s r e g i s t e r e t : N O M V A T lf : F a x : w w w. e y. n o M e d l e m m e r a v D e n n o r s k e R e v i s o r f o r e n i n g Ti l år s mø te t i R E V I S J O N S B E R E T N I N G F O R V i ha r r evid ert å rs re gns ka pet fo r Gref sen se tere n Boligs a me ie for re gns ka ps å ret 200 9, s o m vis e r et o ver s kud d p å kr ,-. V i h a r o g s å r e v i d e r t o p p l y s n i n g e n e i å rs b ere tn in gen om å rs r egn s kap et, f or uts etni nge n om f o rt satt dr ift og for s laget til an ven d els e av o ver s ku dd et. Års re gns ka pe t b es tå r av r es ultatr egn s kap, b alan se og no te op p lys nin ger. R e g n s k a p s l o v e n s r e g l e r o g g o d r e g n s k a p s k i k k i N o r g e er a n v e n d t v e d u t a r b e i d e ls en av r egn s kap et. År s regn s kap et o g år s ber etnin gen e r avgi tt av s a me iets s t yre. V år o p pga ve e r å utta le o ss o m år s re gns ka pe t o g ø vr ige fo r hol d i hen ho ld ti l re vis or lo ven s kr av. V i ha r u tf ø rt re visj on en i s ams var med l o v, f o r s k r i f t o g g o d r e v i s j o n s s k i k k i Nor ge, h er und er r e v i s j o n s s t a n d a r d e r v e d t a t t a v D e n n o r s k e R e v i s o r f o r e n i n g. R e v i s j o n s s t a n d a r d e n e kr eve r at vi p lan le gger o g u tf øre r r evis jo ne n f or å o pp n å be tr yg gen de s ikke rh et fo r at års re gns ka pe t ikke i nn eh old er ves ent li g f e i l i n f o r ma sj o n. R e v i s j o n o m f a t t er ko n trol l av u tva lgte d eler av ma ter ialet so m un d er bygge r in f ormas j on en i år sr egn s kap et, vu r der in g a v d e b en ytted e regn s kap s pr ins ip per o g ves e nt li ge r egn s kap s est imate r, s a mt vu r der in g av in nh old et i o g p r es ent as j one n av å rs regn s kap et. I de n gra d det f ø l g er a v go d re visj o n ss kik k, o mfa tter revi sj on o gs å en gj e nno mgå els e a v s amei ets f or mue s for val tnin g o g r e g n s k a p s - o g in te rn ko ntr olls ys t emer. Vi men er at vår r evis jo n gir et fo r s varlig gr un n lag for vå r u ttalels e. V i m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t e r a v g i t t i s a m s v a r me d lo v o g f o rs kr if ter o g gi r et r e t t v i s e n d e b i l d e av s a me iet s ø k o n o m i s k e s t i l li n g 3 1. d e se mb e r o g a v r e s u l t a t e t i r egn s kap s året i ove re ns s te mmels e med go d r e g n s k a p s s k i k k i N o r g e l e d e l s e n h a r o p p f y l t s i n p l i k t t i l å s ø r g e f o r o r d e n t l i g o g o v e r s i k t l i g r egis tr er in g o g d o ku men tas jo n av r egn s kap s o pp lys ni nge r i s ams var med l ov og g o d b o k f ø r i n g s s k i k k i N o r g e o p pl ys ni nge ne i års be retni ngen o m år s r egn s kap et, f oruts et nin gen o m fo r ts a tt dr if t og f o rs lage t til a n v e n d e l s e a v o v e r s k u d d e t e r k o n s i s t e n t e m e d å r s r e g n s kap et o g er i s a ms va r me d lo v o g f or s kr if te r. Ute n at d et h ar b etyd ni ng fo r kon klu sj o nen i a vs ni tt et o ver, vil vi p r es i sere at b u dsj ettallen e i r es ultatr egn s kap et ikke er u n d erla gt re visj o n. O s l o, 1 9. f e b r u a r E R N S T & Y O U N G A S T e r j e T v e d t s t a t s a u t o r i s e r t r e v i s o r s ign.

9 9 S A K 3, 4 O G 5 R E S U L T A T R E G N S K A P Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett N o t e D R I F T S I N N T E K T E R : Innkrevde felleskostnader Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N A D E R DRIFTSRESULTAT : F I N AN S I N N T E K T E R / -K O S T N A D E R : Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT. / -KOSTNADER ÅRSRESULTAT O v e r f ø r i n g e r : Til opptjent egenkapital

10 1 0 B A L A N S E N o t e E I E N D E L E R A N L E G G S M I D L E R Tomt SUM ANLEGGSMIDLER O M L Ø P S M I D L E R Restanser felleskostnader Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS Sparekonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL G J E L D K O R T S I K T I G G J E L D Forskudd felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD S U M E G E N K A P I T A L O G G J E L D P a n t s t i l l e l s e 0 0 Garantiansvar 0 0 OSLO, / S T Y R E T F O R G R E F S E N S E T E R E N B O L I G S A M E I E OLAV TYRHAUG/s/ KJETIL BERG/s/ RAGNHILD HAUGERUD/s/ GUNN IREN TANGEN/s/

11 1 1 N O T E : 1 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. O B O S k o n s ernet disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NOR som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. N O T E : 2 I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R Felleskostnader Garasjeleie Frysebokser Ekstra innbet Ekstra bod SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER N O T E : 3 A N D R E I N N T E K T E R Avr. fellesutgifter garasje SUM ANDRE INNTEKTER N O T E : 4 P E R S O N A L K O S T N A D E R Ordinær lønn, fast ansatte Overtid Annen lønn, ikke feriepenger Påløpne feriepenger Arbeidsgiveravgift Yrkesskadeforsikring SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt under 0,75 årsverk i selskapet gjennom året. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. N O T E : 5 S T Y R E H O N O R A R Honorar til styret gjelder for perioden 2008/2009, og er på kr I tillegg har styret fått dekket to styremiddager for til sammen kr 9392.jfr. Note 10. N O T E : 6 R E V I S J O N S H O N O R A R Revisjonshonoraret er på kr og er i sin helhet knyttet til revisjon.

12 1 2 N O T E : 7 D R I F T O G V E D L I K E H O L D Drift/vedlikehold bygninger D r i f t / v e d l i k e h o l d V V S Drift /vedlikehold utvendig anlegg Drift / vedlikehold brannsikring -325 Drift/vedlikehold ventilasj.anl Drift/vedlikehold garasjeanlegg Egenandel forsikring SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD N O T E : 8 K O M M U N A L E A V G I F T E R Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER N O T E : 9 E N E R G I / F Y R I N G Elektrisk energi SUM ENERGI / FYRING N O T E : 1 0 A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R Container Verktøy og redskaper Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Renhold ved firmaer Snørydding / gressklipping Andre fremmede tjenester Trykksaker Aviser, tidsskrifter, faglitteratur Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Porto Vedlikehold biler / maskiner osv -230 Girogebyr iht. kontr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER

13 1 3 N O T E : 1 1 F I N A N S I N N T E K T E R Renter av driftskonto i OBOS 885 Renter bank Renter av for sent innbetalte felleskostnader Andre renteinntekter 69 SUM FINANSINNTEKTER N O T E : 1 2 S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER N O T E : 1 3 A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D Feriepenger P u r r e g e b y r -236 Avsatt styrehonorar SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD

14 14 S AK 7 - V A L G U n d e r t e gn e d e o g R o ar L. b le g j e nv a lg t f o r 2 å r i , W e nc h e S. f or 2 år i J e g s yn e s d e t e r m e st r yd d i g a t Å r sm øt e t v e lg e r n y v a lg k o m i t è, R o ar L. o g W e nc he J. S. g å r u t o g s e l v e r j e g p å v a l g. E r d e t ø n s k e l i g, k a n j e g t a e n n y 2 å r s p e r i o d e, m e n s t i l l e r g j e r n e m i n p l a s s t i l d i s p o s i s j o n o m Å r sm øt e t ø n s ke r e n h e lt n y k o m i t è. ( e n b ø r v e lg e s s o m l e d e r a v k o m i t è e n ). D e t b e t y r a t 2 s k a l v e l g e s f o r 2 å r o g 1 f o r 1 å r.

15 15 H U S O R D E N S R E G L E R FOR G R E F S E N S E T E R E N B O L I G S A M E I E 1. B e b o e r n e pl i k t e r å f ø l g e hu s o r de n s r e g l e n e o g e r a n s v a rl i g f o r at d e o v e r h o l d e s a v hu s s t a n d e n o g de s o m gi s a dg a n g ti l l ei l i g h e t e n. H u s k a t l o j a l o p p f ø l g i n g a v r e g l e n e f r a d e n e n k e l t e s s i d e e r e t h e l t v e s e n t l i g b i d r a g ti l e t g od t b om i l j ø. 2. M el di n g e r f r a s t yr e t t i l b eb o e r n e e r å b e t r a k t e s o m m i dl e r t i di g e h u s o r d e n s r eg l e r so m m å e nd e l i g v e d t a s a v p å f ø l g en d e s am e i e rm ø t e. 3. V a k t m e s t e r h a r f u l l m a k t f r a s t yr e t t i l å p å s e a t h u s o rd e n s r e gl e ne o v e r h o l d e s, o g k an p å B o l i g s am e i e t s v e g n e g r i p e i n n v ed o v e r t re d e l s e r. H e n v e n d e l s e r ti l s t yr e t e l l e r f o r re t n i n g s f ø r e r om hu s o r d e n s k j e r s k r i f t l i g. E v e n t u e l l e uo v e r e n s s t e m m e l s e r b ø r i m i d l e r t i d f ø r s t sø k e s o rd n et i n t e r n t. 4. B i l - og m o t o r s yk k e l k j ø r i n g p å ga n g v e i e n e e r i k k e t i l l a t t. P a r k e r i n g e r k u n t i l l a t t p å d e r e g i s t r e r t e p l a s s e r. Al l k j ø r i n g p å ti l l k j ø r s e l s v e i e n e o g i c a r p o r t a n l e gg e t m å s k j e m ed s to r a k t s o m h e t. D e t b ø r n yt t e s l ys, og f a r t e n b ø r ho l d e s u nd e r 1 5 km / t a v h ens yn t i l b a r n o g v o k s n e s s i k k e r he t. G j e s t e p a r k e r i n g s p l a s s e r s k al k un b r u k e s a v g j e s t e r. 5. S ø p p el m å p a k k e s g od t i n n fo r å h i nd r e l u k t og ti l g ri s i n g a v k a s s e n e o g r o m m e t f o r ø v ri g. D e t m å i k k e k as t e s b r e n n e n d e, l e t t a n t e n n el i g o g l e t t k n u s e l i g a v f a l l i k a s s e n e. S t ø r r e k a r t o n g e r e l l e r l i g n e n d e m å k u n h e n s e t t e s p å a n vi s t e pl a s s e r. 6. Al l e r o m m å h ol d e s o p p v a rm e t p å e n sl i k m å t e a t v a n n o g a v l øp i k k e f r ys e r. An n e t e n n k l o s e t t p a p i r m å i k k e k a s t e s i k l o s e t t e t. 7. D yr s o m e r ti l u l em p e f o r a nd r e b e b o e r e, m å i k k e h ol d e s i l e i l i ghe t e n e. L u f t i n g a v d y r e t s k a l s k j e u t e n om g an g v e i en e, g a r a s j e n e o g b a rn a s l e k e p l a s s e r. L u f t i n g a v d y r e t m å s k j e u n d e r k o n t r ol l. H un d e e k s k r e m e n t e r m å f j e r n e s. 8. M u s i k k - o g s a ng u nd e r v i s ni n g t i l l a t e s b a r e e t t e r s k ri f t l i g a v t a l e m e d s t yr e t o g / e l l e r n a b o e n e.

16 16 9. B e b o e r n e pl i k t e r å s ø r g e f o r r o o g o rd e n i o g u t e n f o r l e i l i gh e t e ne. D e m å i k k e b r u k e s s l i k a t a nd r e s j e n e re s. F r a k l t i l k l m å b e bo e r n e v i s e s æ rl i g h en s yn s f u l l h e t, s l i k a t a n d r e b e bo e r e s n a t t e s ø v n i k k e fo r s t yr r e s. V æ r s p e s i el t op pm e r ks o m p å a t s t e r e o a n l e g g i l e i l i g h e t e n e o g hø yl yd t t a l e o g m u s i k k p å t e r r a s se n e o g b a l k o n g en e vi l fo r s t yr r e b e b o e re i e t s t o r t om f a n g. Te p p e b a n k i n g p å t e r r a s s e n e o g b a l k o n g en e bø r s ø k e s u nn g å t t. Tø r k i n g a v t ø y p å t e r r a s s e n e o g b al k o n ge n e m å s k j e u t e n a t d e t e r ti l s j e n a n s e f o r n a b o e n e. D e t m å u t vi s e s s t o r h en s yn s f u l l h e t v e d g r i l l i n g p å t e r r a s s e n e o g b a l k o n g e n e. D e t e r k u n t i l l a t t å b e n y t t e e l e k t r i s k - e l l e r p r o p an g ri l l Av h e n s yn t i l t r a p p e v a s k og g ene r e l l ad k om s t t i l op p g a ng e n e, e r d e t i k k e a d g a n g t i l å h a g j e n s t a n d e r s t å en d e i g a ng e n e. S yk l e r o g s po r t su t s t yr o. l. p l a s s e r e s i b od e n e. B e b o e r n e pl i k t e r å h ol d e i nn g a ng s d ø r e n e l u k k e t o g l å s t t i l e nh ve r t i d. B e b o e r n e pl i k t e r å v e r n e om t ræ r, pl e n e r o g a n d r e yt r e a n l e g g S t yr e t s g o d k j e n n e l s e m å i n n h ent e s f o r a l l e f o r a nd r i n g e r so m h ar i n n v i r k n i n g p å b e b y g g e l s e n s u t s e e n d e, s å s o m f. e k s. m a l i n g, r a d i o - og T V -a n t e n n e r, f l ag g s t e n g e r, s k i l t e l l e r an d r e u t v e n d i g e f a s t e i n n re t n i n g e r. V e d b r u d d p å d e n n e b e s t e m m el s e k a n s t yr e t k r e v e a t f o r h ol d e ne t i l b a k e f ø r e s t i l d e t o p p r i n n e l i g e. I n n v e n di g e e n d ri n g e r i l ei l i g h e t en e s om m e d f ø r e r i nn g r e p i b yg g e t s b æ r e nd e k o n s t ru k s j o n e r, m å i kk e f o r e t a s. Li k e l e d e s m å d e t h e l l e r i k k e f o r e t a s f o r a n d r i n g e r so m k a n væ r e t i l u l em p e f o r n ab o e r.

17 17 VE D T E K T E R F O R G R E F S E N S E T E R E N B O L I G S A M E I E R e v i d e r t i s a m e i e r m ø t e d e n 4. m a r s T i l l e g g i 2, v e d t a t t i å r s m ø t e 1 3. m a r s N A V N, F O R R E T N I N G S K O N T O R O G F O R M Å L S am e i e t s n a v n e r G r e f s e n s et e r e n B o l i g s am e i e. S am e i e t h a r f o r r e t n i n g s k o n t o r i Os l o. S am e i e t h a r t i l f o rm å l å i v a r e t a s am ei e r n e s f e l l es i n t e r es s e r i d r i f t o g a d m i n i s t r a s j o n a v e i e n d o m m e n g n r. 7 5 b n r. 2 Os l o m e d f e l l e s a n l e g g a v e n h v e r a r t. 2 O R G A N I S E R I N G A V S A M E I E T O G R Å D E R E T T S a m e i e t b e s t å r a v 7 7 s e k s j o n e r i h e n h o l d t i l o p p d e l i n g s b e g j æ r i n g t i ng l y s t d e n 2 5. f e b r u a r A l l e s ek s j o n e r s k a l væ r e m e d l em a v s am e i et o g s ek s j o n e n e k a n i k k e s k i l l es f r a d e l t a g e l s e i s am e i et. H v e r s am e i e r h a r e n e r e t t t i l b r u k av s i n s ek s j o n o g r e t t t i l å n y t t e f e l l es a r e a l e r t i l d e t d e e r b e r e g n e t t i l. E n e r e t t t i l m i d l e r t i d i g b r u k a v d e l e r a v f e l l es a r e a l e t e l l e r f e l l es a n l e g g e n e k a n v e d t as m e d 2 / 3 -d e l s f l e r t a l l e t t e r r e g l e n e i e i e r s ek s j o ns l o v e n s 1 9, 5. l e d d. A l l e s ek s j o ns e i e r e h a r b r uk s r et t t i l e n g a r a s j e p l a s s i B o l i gs am e i et G re f s e nk o l l v e i e n 2 1. S e k s j o n s e i e r e s om h a r k j ø p t m i d l er t i d i g b r uk s r et t t i l ek s t r a g a r a s j e p l a s s k a n i k k e s e l g e d e n n e b r uk s r e t t e n t i l a n d r e e n n s ek s j o ns e i e r e i e l l e r t i l s am e i et G r e f s e ns e t e r e n B o l i g s am e i e, g n r. 7 5, b n r. 2 i Os l o k om m u n e. V e d s a l g a v m i d l e r t i d i g b r u k s r e t t s k a l m e l d i n g o m o v e r d r a g e l s e s e n de s t i l s t y r e t o g t i l f o r r e t n i n g s f ø r e r f o r r e g i s t r e r i n g. Ov e r s i k t o v e r e i e r e a v ek s t r a g a r a s j e p l a s s v e d l e g g e s v e d t e k t e n e. V e d o v e r d r a g e l s e e n dr e s l i s t e n a v s t y r e t ut e n å rs m øt e t s g o d k j e n n i n g. H v e r s a m e i e r p l i k t e r å o v e r h o l d e b e s t e m m e l s e n e s o m f øl g e r o p p d e l i n g s b e g j æ r i n g e n, l o v om e i e rs e k s j o n e r, d i s s e v e d t e k t e r o g h us o r d e n s r e g l e r f as t s a t t a v s am e i et. B r u k s e n h e t e n k a n b a r e b e n y t t e s t i l b o l i g f o rm ål o g s l i k a t d e n i k k e e r t i l u n ø d i g e l l e r u r i m e l i g u l e m p e f o r b r u k e r n e a v d e ø v r i g e s e k s j o n e r v e d f. e k s. s t ø y, l u k t, e. l i g n. F e l l e s a n l e g g e t m å i k k e n y t t es s l i k a t a n d r e b r u k e r e u nø d i g e l l e r u r i m e l i g h i n d r e s i d e n b r u k a v a n l e g g e n e s om e r a v t a l t e l l e r f o r u t s a t t.

18 18 U t e n s k r i f t l i g s am t yk k e f r a s t y r e t ha r e n s ek s j o n s e i e r i k k e r et t t i l å e nd r e u t v e n d i g e f a s a d e r, f o r e t a b y g n i n g s m es s i g e f o r a n d r i n g e r e l l e r i n s t al l a s j o n e r, f. ek s. e n d r e f a r g e, f o r e t a u t s k i f t i n g a v v i n d u s g l as s e. l i g n. I n n v e n d i g e e n d r i n g e r i b r u k s e n h e t e n e s om m e df ø r e r i n n g r e p i b y g g e t s b æ r e n d e k o n s t r u k s j o n e r m å i k k e f o r e t a s u t e n s t y r e t s g o d k j e n n e l s e. L e d n i n g e r, r ø r o g l i k n e n d e nø d v e n d i g e i n s t a l l as j o n e r k a n f ø r e s g j e n n o m b r u k s e n h e t e n h v i s d e t i k k e e r t i l v es e n t l i g u l em pe f o r s am e i e r e n. S am e i e r e n s k al g i a d g a n g t i l b r u k s e n h e t e n f o r n ø d v e n d i g et t e rs y n o g v e d l i k e h o l d a v i n s t a l l a s j o n e n e. 3 F E L L E S K OS TN AD E R, H E F TE LS E S FO RM OG P AN TE R E T T. F e l l e s k o s t n a d e r e r k o s t n a d e r v e d e i e n d o m m e n s om i k k e e r k n y t t e t t i l d e n e n k el t e b r u k s e n h e t. F e l l e s k o s t n a d e n e s k a l f o r d e l es m e l l om s am e i e r n e et t e r s t ø r r e l s e n på s am ei e b r ø k e n. V e d f o rs i nk e t b et a l i n g k a n s t y r e t på l e g g e m o r a r e n t e r o g p u r r e g e b y r. S t y r e t f a s t s e t t e r a k o n t o b e l ø p s om f o r f a l l e r f o rs k u d ds v i s h v e r t k v a r ta l. K j ø p e r e r a ns v a r l i g f o r u b e t a l t a n de l a v d r i f t s ut g i f t e r t i l b o l i g s am ei e t, e v e n t u e l t a n d r e u t g i f t e r s o m s a m e i e t h a r b e s t e m t, b l i r b e t a l t d e r s o m i k k e s e l g e r h a r be t a l t p r. f r a f l y t t i n g / o v e r d r a g e l s e s t i ds p u n k t. F o r f e l l es a ns v a r o g f o r p l i k t e l s e r he f t e r d e n e nk e l t e s am e i e r i f o r h o l d t i l s i n s am e i e b r øk. D e a n d r e s am e i e r n e h a r l o v b e s t em t p a nt e r e t t i s ek s j o n e n f o r k r a v m o t s am e i e r e n s om f ø l g e a v s am ei e f o r h o l d e t. P a n t e k r a v e t k a n i k k e o v e r s t i g e e t b e l ø p s om f o r h v e r b r u k s e n h e t s va r e r t i l f o l k et r y g d e n s g r u n n b e l ø p p å d e t t i d s p u n k t d a t v a n g s d ek n i n g b e s l u t t e s g j e n n om f ø r t. I t i l l e g g h a r s am ei e t t i n g l ys t p a n t e re t t i h v e r s e k s j o n m e d k r , - t i l d ek n i n g a v s am e i et s f e l l e s ut g i f t e r. D e n n e p a nt e r e t t e r u t e n o p p t r i n n s r et t o g s k a l h a p r i o r i t e t e t t e r f ø r s t e g a n gs o v e r d r a g e l s e s s um og s e n e r e e t t e r 9 0 % a v l å n e t ak s t a v h o l d t e t t e r F o r s i k r i n g s r å d e t s r e g l e r. 4 V E D L I K E H O L D D e n e n k e l t e s a m e i e r s k a l h o l d e b r u k s e n h e t e n f o r s v a r l i g v e d l i k e s l i k a t d e t i k k e o p p s t å r s k a d e e l l e r u l em p e f o r a n d r e s am e i e r e. S a m e i e r e n s v e d l i k e h o l d s a n s v a r f o r i n n v e n d i g e v a n n - o g a v l ø p s l e d n i n g e r g å r f r em t i l f o r g r e n i n g s p u n k t et p å e i e n d om m en s h o v e d l e d n i n g i n n t i l s e k s j o n e n o g f o r e l ek t r i s k e l e d n i n g e r t i l o g m e d s ek s j o n e n s s i k r i n g s p u nk t. E i e r a v s e k s j o n e r f o r p l i k t et t i l å u t f ø r e e t f o r s v a r l i g v e d l i k e h o l d a v i n nr e t n i n g e r s å s om a v s k j e rm i n g e r, l e v e g g, g j e r d e r, o. l i g n. s om h a n h a r m o nt e r t / b y g g e t på f e l l es a r e a l o g e r a n s v a r l i g f o r m u l i g e s k a d e r p å e g e n e l l e r a n d r e s s ek s j o n e v e n t. f el l e s a r e a l s om m åt t e v æ r e f o r å r s ak e t a v i n n r e t n i n g e n.

19 19 E g e n a n d e l e t t e r f o rs i k r i n g s s k a d e s o m h a r s i n o p p r i n n e l s e i n n e nf o r s am ei e r e n s b r u k s e n h e t e l l e r i u t s t y r s om l i g g e r u n d e r s am ei e r e n s v e d l i k e h o l ds p l i k t, p l i k t e s d e k k e t a v s am e i e r e n. Yt r e v e d l i k e h o l d a v e i e n d om m e n m e d b y g n i n g e r, f el l e s r om, f e l l es a re a l e r, a n l e g g o g u t s t y r h e r u n d e r t r a p p e o p p g a n g e r o g i n n g a n g s d ø r e r t i l o p p g a n g e n e r s am ei e t s a ns v a r. 5 V E D L I K E H O L D S F O N D S am e i e rm ø t e t k a n v e d t a a vs e t n i ng t i l f o n d t i l d e k n i n g a v f r em t i d i g e v e d l i k e h o l d s ut g i f t e r, p åk o s t n i n g e r e l l e r a n d r e f e l l es t i l t ak p å e i e n d om m e n. D e b e l ø p s e k s j o ns e i e r n e s k a l i n n be t a l e t i l f o n d e t i n n k r e v e s i d e n m å n e d l i g e / k v a r t a l s v i s e b et a l i n g t i l d e k n i n g a v f e l l e s k os t n a d e n e. 6 O V E R D R A G E L S E / U T L E I E A V S E K S J O N S a l g a v s e k s j o n s k a l m e l d es t i l s t y r e t f o r r e g i s t r e r i n g. E r v e r v e r a v s e k s j o n o g l e i e t ak e r t i l b r u k s e n h et s k a l g o dk j e n n e s a v s t y r e t. G o d k j e n n e l s e k a n i k k e n e k t e s u t en s ak l i g g r u n n. E i e r e a v s e k s j o n s om i k k e b o r i s ek s j o n e n m å m e l d e s i n e l l e r k o n t ak t p e r s o n s b o p e l a d r e s s e t i l s t y r e t. 7 S T Y R E T O G S T Y R E T S O P P G A V E R S am e i e t s k a l h a et s t y r e p å f i r e m e d l e m m e r o g t o v a r am e d l em m e r s o m v e l g e s f o r t o å r a v g a n g e n d e r s om s am ei e rm øt e t i k k e b e s t em m e r n o e a n n e t. S t y r e l ed e r e n v e l g e s s æ rs k i l t. D e n s o m e r u m y n d i g, k a n i k k e v æ r e s t y r em e d l em. B a r e f y s i s k e p e r s o n e r k a n v e l g e s s om s t y r em e d l em. S t y r e t s k a l s ø r g e f o r v e d l i k e h o l d og d r i f t a v e i e n d om m e n o g e l l e r s s ør g e f o r f o r v a l t n i n g a v s am e i et s a n l i g g e n d e r i s am s v ar m e d l o v, v e d t e k t e r o g v e dt a k i s am ei e rm øt e t. S t y r e t e r a n s v a r l i g f o r å h o l d e b e by g g e l s e n f u l l v e r d i f o rs i k r e t t i l e n h v e r t i d. A v g j ø r e l s e r s om k a n t as a v e t v a n l i g f l e r t al l i s am e i e rm ø t e k a n o g s å t a s a v s t y r e t om i k k e a n n e t f øl g e r a v l o v e l l e r v e d t ek t e r e l l e r s am e i e rm ø t e t s v e d t a k i de t e n k el t e t i l f e l l e. T o s t y r em e d l em m e r i f e l l es s k a p f or p l i k t e r s am ei e t o g t e g n e r s am ei e t s n a v n. S t y r e t k a n g i p r o k u r a. I s a k e r s om g j e l d e r v a n l i g f o r v a l t n i n g o g v e d l i k e h o l d, k a n f o r r e t n i n g s f ø r e r r e p r e s e n t e r e s am e i e r n e. 8 S T Y R E M Ø T E T S t y r e l e d e r s k a l s ø r g e f o r a t d e t a v h o l d e s s t y r e m ø t e s å of t e s om d et t r e n g s. E t s t y r em e d l em e l l e r f o r r e t n i n gs f ø r e r k a n k r e v e a t s t y r e t s am m e nk a l l es.

20 20 S t y r em øt e l e d es a v s t y r e l e d e r e n. E r i k k e s t y r e l e d e r e n t i l s t e d e, s k a l s t y r e t v e l g e e n m ø t e l e d e r. D e t s k a l u n d e r m ø t e l e d e r s a n s v a r f ø r e s p r o t o k o l l o v e r a l l e s ak e r s om b e h a n d l e s o g a l l e v e d t a k s om g j ø r e s a v s t y r e t. P r o t o k o l l e n s k a l u n d e r s k r i v e s a v de f r em m ø t t e s t y r em e d l em m e r. S t y r e t e r v e d t a k s f ø r t n å r m e r e n n h a l v p a r t e n a v a l l e s t y r em e d l em m er e r t i l s t e d e. V e d t a k k a n g j ø r e s m e d m e r e n n h a l v p a r t e n a v d e a v g i t t e s t em m e n e. S t å r s t em m e n e l i k t, gj ø r m ø t el e d e r e n s s t em m e u t s l a g e t. D e s om s t em m e r f o r et v e d t a k, m å l i k e v e l u t g j ø r e m e r e n n e n t r e d j e d e l a v a l l e s t y r e m e d l em m e n e. 9 S A M E I E R M Ø T E T D e n ø v e r s t e m y n d i g h e t i s am e i et u t ø v e s a v s am e i e rm øt e t. O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e h o l d es h v er t å r i n n e n ut g a n g e n a v a p r i l m å n ed. E k s t r a o r d i næ r t s am ei e rm øt e s k a l h o l d e s n å r s t y r e t f i n n e r d et n ø d v en d i g e l l e r n å r m i n s t 1 / 1 0 -d e l a v s am e i e r n e k r e v e r d e t o g s am t i d i g o p p g i r h v i l k e s a k e r d e ø n s k e r b e h a n d l e t. B l i r s a m e i e r m ø t e s o m s k a l h o l d e s e t t e r l o v e n, v e d t e k t e r e l l e r v e d t a k p å s am ei e rm øt e t i k k e i n nk a l t, k a n e n s am e i e r, et s t y r e m e d l em e l l e r f o r r e t n i n gs f ø r e r k re v e a t s k i f t e r et t e n s n a r e s t o g f o r s am e i e r n e s f e l l e s k o s t n a d, i n nk a l l e r t i l s am ei e rm øt e. Alle sam eiere har rett til å delta i sam eie r m ø t e m e d f o r s l a g s -, t a l e o g s t em m e r et t. L i k e l e d e s h a r s am e i e r e n s ek t e f el l e, s am b o e r e l l e r e t a n n et m e d l em a v s am e i e r e ns h u s s t a n d r e t t t i l å v æ r e t i l s t e d e o g t i l å ut t a l e s e g. S t y r e l e d e r o g f o r r e t n i n g s f ø r e r h a r p l i k t t i l å v æ r e t i l s t e d e m e d m i n d r e d e t e r å p e n b a r t u n ø d v e n d i g e l l e r d e h a r g y l d i g f o r f a l l. M ø t e - o g t a l e r et t h a r s t y r em e d l em m e r, f o r r e t n i n g s f ø r e r o g l e i e r a v bo l i g s ek s j o n. R e v i s o r h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e d e i s am ei e rm øt e t o g r e t t t i l å u t t a l e s e g. En sam eier kan møte ved fullm ektig. Fullmektig e n s k a l l e g g e f r em s k r i f t l i g o g d a t e rt f u l l m ak t. F u l l m ak t e n a n s es å g j e l de f ø rs t k om m e n d e s am e i e rm ø t e m e d m i n d r e a n n e t f r em g å r. F u l l m ak t e n k a n n å r s om h e l s t t i l b a k ek a l l es. Det skal under m øteleders ansvar føres protokoll over de saker som behandles og all e v e d t a k s om t r e f f e s a v s am e i e rm ø t e t. P r o t ok o l l e n s k a l u n d e rs k r i v e s av m ø t el e d e r e n o g m i n s t e n s am e i e r s om u t p e k es a v s am e i e rm ø t et b l a nt d e s om e r t i l s t e d e. P r o t ok o l l e n s k a l t i l e n h v e r t i d h o l d es t i l g j e n g e l i g f o r s am e i e r n e. 1 0 S A K E R S O M S K A L B E H A N D L E S P Å O R D I N Æ R T S AM E I E RM Ø TE. P å d e t o r d i n æ r e s am e i e rm øt e t s k a l d i s s e s ak e r b e h a n d l e s : - K o n s t i t u e r i n g - S t y r e t s å r s b e r e t n i n g - S t y r e t s r e g n s k a p s o v e r s i k t f o r f o r e g å e n d e å r - S t y r e t s f o r s l a g t i l b u ds j e t t

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i H e l g es e n s g at e 8 2 / 8 4 A S a v h o l d e s m a nd a g 2 6. a

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Ø v r e L j a n B o l i gs am e i e I I I, a v h o l d e s t o rs d a g 3 0. a p r i l 2 0 0 9, kl. 1800 i Nordstrand Eldresenter,

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t K i r k e v e i e n 1 1 0, a v h o l d e s m a n d a g 2 0. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 0 0 i V es t r e A k e

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S a g a d am m e n, a v h o l d e s t o r s d a g 15. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 9. 0 0 i S am l i n g s s a l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Akersbakken Bo r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i Solbakken Velforening, a v h o l d e s t o r s d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 2 0. 1 5 p å Ok s t a d S k o l e. T I L B E HA N D L I N G F O R

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Øs t e r l i B o l i g s e

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s /

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i F j e l l hu s h a u g e n B o l i g s e l s k a p A / S a v h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR DISPONIBLE MIDLER PR. 30.4.2017 For å måle selskapets betalingsevne på kort sikt, beregner vi størrelsen på disponible midler, også kalt arbeidskapital. Størrelsen på disponible midler kan bl.a brukes

Detaljer

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-.

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2012. 643 18.09.2012 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2012. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i 2

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i F o r n e b u k o l l e n B o l i g s am ei e, a v h o l d e s t o r s da g 2 3. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 : 0 0 p å S A

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer