INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009"

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l , k l i V as s b o n n s k o l e, C h r i s t i an S i n d i n gs v e i 5 5 (m us i k k r om m e t ). T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G A ) V a l g a v m ø t e l e d e r B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v s e k r et æ r o g t o s a m e i e r e t i l å u n d e r s k r i v e p r o t o k o l l e n s a m m e n m e d m ø t e l e d e r D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n E ) G o d k j e n n i n g a v d a g s o r d e n 2. Å R S B E R E T N I N G F O R A ) Å R S R E G N S K A P F O R S t y r e t f o r e s l å r overføring av årets resultat til egenkapital B ) B U D S J E T T S t y r e t s f o r s l a g t i l b u d s j e t t f o r f r e m l e g g e s t i l o r i e n t e r i n g 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r 5. I N N K O M N E F O R S L A G A ) S a k f r a A r n e C l em e nt f o r s l a g o m e n d r i n g a v h u s o r d e n s r e g l e n e p k t. 5 B ) S a k f r a R u n e S t i a u r e n o g K a t h e A a s t a d f o r s l a g om e n d r i n g a v v e d t ek t e n e. I n n k om n e f o rs l a g e r t a t t i n n s om eg n e v e d l e g g. C ) S t y r e t s f o r s l a g t i l e n d r i n g a v s a m e i e t s v e d t e k t e r D ) S t y r e t s f o r s l a g t i l e n d r i n g a v s a m e i e t s h u s o r d e n s r e g l e r 6. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v s t y r e l e d e r f o r 1 å r B ) V a l g a v 1 s t y r e m e d l e m f o r 2 å r C ) V a l g a v 1 s t y r e m e d l e m f o r 1 å r D ) V a l g a v 2 v a r a m e d l e m m e r f o r 2 å r E ) V a l g a v 1 v a r a m e d l e m f o r 1 å r F) V a l g a v 2 m e d l e m m e r t i l v a l g k o m i t e e n f o r 1 å r O s l o, 2 5. m a r s S t y r e t i V e s t r e I n g i e r å s e n B S Bjø r n R a n g e s E l f i S pæ r e n s A n n e L i s e B j e r k e s I s am e i e rm ø t et h a r s am e i e r n e s t em m e r e t t m e d e n s t em m e f o r h v e r s e k s j o n d e e i e r. S am e i e r e n h a r r e t t t i l å m ø t e v e d f u l l m e k t i g. R e g i s t r e r i n g s b l a nk e t t e n l e v e r e s i ut f y l t s t a n d v e d i n n g a n g e n.

2 2 V e s t r e I n g i e r å s e n B o l i g s a m e i e T I L L I T S V A L G T E Å R S B E R E T N I N G F O R S i d e n f o r r i g e o r d i n æ r e s am e i e rm øt e h a r s am e i et s t i l l i t s v a l g t e v æ r t f øl g e n d e : S T Y R E T L e d e r B j ø r n R a n g e M o n r a d J o h a n s e n s V e i 6 S t y r e m e d l e m E l f i S p æ r e n F a r t e i n V a l e n s V e i 3 3 S t y r e m e d l e m A n n e L i s e B j e r k e F a r t e i n V a l e n s V e i 3 5 V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e m Trude Rom i F a r t e i n V a l e n s V e i 3 3 V a r a m e d l e m T h o m a s M o e K r i s t i a n s e n M o n r a d J o h a n s e n s V e i 2 V a r a m e d l e m A n e t t e H o l u m S o l h e i m F a r t e i n V a l e n s V e i 3 3 A n e t t e H o l um S o l h e i m f r a t r å d t e s t y r e t i d es em b e r p å g r u n n a v f l y t t i n g. GENERELL E O P P L Y S N I N G E R O M S AM E I E T TI L L I TS V AL G TE O G AN S AT TE A v s am e i e t s 3 s t y r em e d l em m e r e r d e t 2 k v i n n e r o g 1 m a n n. S am e i e t e r p os i t i v t i l l i k es t i l l i n g o g t a r s i k t e p å at d et i k k e f o r e k om m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n o g m a n g f o l d. De t o p p f o r d r e s d e r f o r a t d e t t as h e ns y n t i l d e t t e v e d v a l g a v s t y r e, k om i t e e r o g u t v a l g. S a m e i e t d r i v e r i k k e m e d f o r s k n i n g s - o g ut v i k l i n g s ak t i v i t e t e r. S am e i e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b e s t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. S am e i e t h a r i n g e n a ns a t t e. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r i h e n h o l d t i l k o n t r ak t u t f ø r t a v OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S. A u t o r i s e r t r e g ns k a ps f ø r e r ( o p p d r ag s a n s v a r l i g ) e r r e g ns k a ps s j e f E g i l H a v r e, O B OS. S am e i e t s r e v i s o r e r E r n s t & Y o u n g A S. E I E N D O M M E N S a m e i e t b e s t å r a v 8 4 s ek s j o n e r. S am e i e t e r r e g i s t r e r t i B r ø n n ø y s u nd m e d o r g a n i s a s j o ns n um m e r S a m e i e t l i g g e r i O p p e g å r d k o m m u n e o g h a r f ø l g e n d e g å r d s - o g b r u k s n um m e r : M e d e i e r s e k s j o n f o r s t å s s a m e i e a n d e l i b e b y g d e i e n d o m m e d t i l k n y t t e t e n e r e t t t i l b r u k a v b o l i g e l l e r a n n e n b r uk s e n h et i e i e nd o m m e n. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d a t d e t y t r e m i l j ø e t f o r u r e n s es i v e s e nt l i g g r a d.

3 3 V e s t r e I n g i e r å s e n B o l i g s a m e i e V AK TM E S TE R TJ E N E S TE S am e i e t h a r i n n g å t t k o n t r ak t p å v ak t m e s t e r t j e n es t e r m e d A l t -M a n n A S. T e l e f o n S n ø b r ø y t i n g s t r ø i n g a v G j e rs r u d. T e l e f o n D e r s om i k k e a n n e t e r a v t a l t m e d s t y r e t p å f o r h å n d, m å s e k s j o ns e i e r p å r e g n e å m å t t e b e t al e f o r t j e n es t e n s e l v. G A R A S J E P O R T Å P N E R B e s t i l l es h os J a n L u n d e r I n g. A S. T l f : N Ø K L E R N A V N E S K I L T T I L R I N G E T A B L Å Systemnøkkel b e s t i l l e s s k r i f t l i g h os f o r r e t n i n g s f ø r e r OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g a s. T e l e f o n s e n t r a l b o r d e t , t e l e f a k s e l l e r e -p o s t a d re s s e: o e o b o s. n o. S k i l t t i l r i n g e t a b l å b e s t i l l e s v e d h e n v e n d e l s e t i l s t y r e t s l e d e r. S k i l t t i l po s t k a s s e r b es t i l l e s d i r e k t e t i l D a t a C a l l, t e l e f o n : R E N H O L D S am e i e t h a r a v t a l e m e d R e n h o l d s p a r t n e r Ø s t f o r r e n h o l d a v s am e i et s o p p g a n g e r e n g a n g p r u k e, s am t u t s k i f t i n g a v m a t t e r hv e r 1 4 d a g. F O R S I K R I N G Sam eiets eiendomm er er full v e r d i f o r s i k r e t i I f S k a d ef o r s i k r i n g m e d po l i s e n um m e r F u l l v e r d i f o r s i k r i n g v i l s i a t f o rs i k r i ng s s e l s k a p e t h a r a n s v a r e t f o r at s am ei e t t i l e n h v e r t i d h a r d e r i k t i g e f o rs i k r i n g s s um m e r. E n f o r u t s e t n i n g f o r d et t e e r a t f o rs i k r i ng s s e l s k a p e t f å r m e l d i n g o m v e s e n t l i g e v e r d i øk n i n g e r p å b yg n i n g e r, f. e k s. v e d r e h a b i l i t e r i n g e l l e r p å b y g g i n g. V e d t o t a l s k a d e s k a l e r s t at n i n gs b e l ø p e t d e k k e o p p f ø r i n g a v n y b y g n i n g a v s am m e s t a n d a r d o g s t ø r r e l s e. F o r s i k r i n g e n o m f a t t e r o g s å b y g n i n g s m e s s i g e f o r a n d r i n g e r s o m d e n e n k e l t e s ek s j o n s e i e r g j ø r i n n e i b o l i g e n. D e n e n k e l t e s e k s j o n s e i e r m å s e l v s ø r g e f or å h a h j em f o r s i k ri n g s o m d e k k e r i n n bo og l ø s ø r e. H v i s s am e i e t s f o rs i k r i n g s k a l b e n y t t e s, m å b e b o e r n e s t r a k s m e l d e s k a d e n t i l F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S t l f f a k s E -p o s t f o r s i k r i n o b o s. n o. O p p f øl g i n g av f o r s i k r i n g s s ak e r b l i r g j o r t a v F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I h e n h o l d t i l f o r s k r i f t e n e s k a l d e t v æ r e i n s t a l l e r t r ø y k v a r s l e r o g b r a n ns l o k ni n g s a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e i a l l e l e i l i g h e t e n e. E i er b e b o e r h a r a n s v a r e t f o r a t u t s t y re t e r t i l s t e d e o g f u n g e r e r. H M S F o r s k r i f t o m s y s t e m a t i s k h e l s e -, m i l j ø - o g s i k k e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e n ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f a s t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s e m b e r m e d v i r k n i n g f r a

4 4 V e s t r e I n g i e r å s e n B o l i g s a m e i e 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l at d e n e nk e l t e v i r k s om h et s k a l s ys t em at i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t em m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. B o l i g s e l s k a p e r d e f i n e r t s o m v i r k s o m h e t o g s k a l d e r f o r h a i nt e r n k o n t r o l l s y s t em. D e t t e o m f a t t e r b l a n t a n n e t k o nt r o l l s ys t em o g o p pf ø l g i n g a v b r a n n v e r n, b y g g h e r r e f o r s k r i f t e r v e d b y g g e - o g a n l e g g s a r b e i d, l ek e p l as s e r o g e l ek t r i s k a n l e g g o g e l ek t r i s k u t s t y r h v o r f o r d e l i n g a v a n s v a r e t e r g i t t e n s l i k t o l k ni n g : S am e i e t e r a ns v a r l i g f o r a t d et e l ek t r i s k e a n l e g g e t o g u t s t y r e t i f e l l es a r e a l e t t i l e n h v e r t i d e r i o r d e n. I f o r h o l d t i l a n l e g g o g ut s t y r i d e n e n k e l t e b o e n h e t e r d e t s t y r e t s p l i k t å g j ø r e e i e r o g e l l e r b r u k e r a v d e n e n k e l t e l e i l i g h e t o p pm e rk s om p å d e t a ns v a r s om d e h a r f o r å h o l d e e l e k t r i s k ut s t y r i o r d e n e t t e r g j e l d e n d e l o v o g f o rs k r i f t. S A M E I E T S L Å N S a m e i e t h a r l å n i O B O S. S e b a l an s e n o g n ot e i r e g n s k a p e t. E I E N D E LE R O G G J E L D O M S E T N I N G O G T A K S T E R S am e i e r n e f å r t i l s e n dt s k j em a m ed o p p s t i l l i n g o v e r d e n e n k e l t e s e k s j o n s a n d e l a v s am e i e t s i n n t e k t e r, ut g i f t e r, gj e l d o g ei e n d e l e r. L i g n i n g s v e r d i e n f å r d e n e nk e l t e o p p g i t t p å l i g n i n g s k o n t o r e t. Om s et n i n g a v s ek s j o n e n e s k j e r t i l m a rk e d s p r i s. D e t f i n n es i k k e t a k s t e r f o r s e k s j o n e n e v e r k e n h o s s t y r e t e l l e r f o r r e t n i n gs f ø r e r. S å l a n gt f o r r e t n i n g s f ø r e r e n f å r o p p g i t t o m s e t ni n g s p r i s e r, bl i r d i s s e r e g i s t re r t. F o r r e t ni n g s f ø r e r k a n, p å b a k g ru n n a v d i s s e o p p l y s n i n g e n e, g i a n t y d n i n g om p ri s n i v å e t f o r s e k s j o n e n e. T E L E N O R S a m e i e t e r t i l s l u t t e t s a m a r b e i d s a v t a l e n m e l l o m T el e n o r o g OB O S E i e n d o m s f o r v a l t ni n g om r a b a t t o r d n i n g f o r b e b o e r e m e d t e l e f o n a b o n n e m e nt i T e l e n o r. D e t g i s r a b a t t p å : - T e l l e r s k r i t t t r a f i k k f r a f a s t t e l e f o n - F r i b r u k a v f as t t e l ef o n h v e r l ø r d ag ( k u n s t a rt p r i s p å 8 9 ø r e p r s am t al e u a n s e t t v a r i g h e t ). I N T E R N E T T Internettilgang er inkludert i avtalen m ed Canal Digital Kabel-T V A S K A B E L -TV Canal Digital Kabel TV AS er leverandør av kabel-tv t j e n e s t e r. H a r du s p ø rs m å l vedrørende ditt kabel-t v -abonnement, digital-t v e l l e r b r e d b å n d, k a n du r i n g e t l f Åp n i n g s t i d e r h o s k u n d e s e r v i c e e r m a n d a g - f r e d a g 0 8: : 0 0, l ø rd a g 1 0 : : 0 0. S ø n d a g e r e r s t e n g t. O p p s t å r f e i l på k a b e l a n l e g g e t p å s ø n d a g e r, k a n d e t t e r a p p o r t e r e s v i a t e l e f o n o gs å s ø n d a g e r m e l l o m 1 0 : 0 0 o g 2 2 : 0 0. For ytterligere inform asjon vis e s de t t i l w w w. c a n a l d i g i t a l. n o Ingen m å gjøre inngrep i kabel-t V a n l e g g e t s om å s k r u a v d e k s e l et p å a n t e n n e k o n t ak t e n o g f o r e t a o m - e l l e r t i l k o b l i n g e r. S l i k e i n n g r e p v i l k u n n e f o r å r s a k e f o r s t y r r e l s e r p å s i g n a l e n e t i l andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-tv a n l eg g e t.

5 5 V e s t r e I n g i e r å s e n B o l i g s a m e i e A V T A L E O M L E V E R A N S E A V E L E K T R I S K K R A F T O B O S h a r f r em f o r h a n d l e t a v t a l e m e d L O S f o r l e v e r a n s e a v e l ek t r i s k k r a f t. O p p r i n n e l i g a v t a l e m e d L OS ut l ø p d e n OB O S h a r f o r l e n g e t a v t a l e n f r a m e d d e s am m e f o r d e l e n e s om i f o r r i g e p e ri o d e. S am e i e t h a r t i l t r å dt d e n n e a v t a l e n. D e t t e g j e l d e r k u n s t r øm t i l f e l l e s om r å d e o g i k k e p r i v a t a b o n n em e n t f o r d e n e n k e l t e l e i l i g h e t. R e s u l t a t e t a v k r a f t f o r v a l t n i n g s a v t a l e n h a r g i t t b es p a r e l s e r o gs å i D et h a r væ r t s t o r e o m r å d em es s i g e v a r i a s j o n e r i N o r ge i , m e n m å l t m o t gj e n n om s ni t t l i g s p o t p r i s s e r b e s p a r e l s e n e ut t i l å b l i c a 1 1 %. R E H AB I L I TE R I N G S T Ø R R E V E D L I K E H O L D S a m t l i g e v a r m t v a n n s t a n k e r e r s k i f t e t o g d et e l ek t r i s k e a n l e g g e t i f o r b i n d e l s e m e d d i s s e e r v es e n t l i g o p p g r a d e r t. N y e s a n d k as s e r m l o k k e r k j ø p t i nn o g m o nt e r t. N o e n s e t t ut em ø b l e r e r s k i f t et ut d e ø v r i g e e r m a l t. K a r t o v e r s am e i et e r s a t t o p p p å h j ø r n e t a v M J F V. T o u t e p l as s e r e r o p p g r a d e r t m e d b e l e g n i n g s s t e i n. L e k e p l a s s e n e r o p p g r a d e r t m e d ny t t k l a t r et å r n. G a r a s j e p o r t e n e e r m a l t. S i k k e r h e t s g j æ r d e e r m o nt e r t p å ga r a s j e t ak v FV 3 3. N y t t b r e d b å n d s a n l e g g e r b es t i l t o g m o n t e rt. C a n a l D i g i t al. O P A K r a p p o r t e r u t a r b e i d e t o g h a n d l i n g s p l a n f r em l e g g e s. D i v e r s e t ræ r o g b us k e r e r k ut t et f j e r n e t. M a l i n g t i l d e s om s e l v ø n s k e t å m al e t e r r a s s e n e s i n e b l e d e l t u t L a k k e r i n g a v s ø p p e l s t a t i v e r g j e n no m f ø r t I n s t a l l e r t c a l l i n g s s y s t em. V a n n l e k k a s j e i M o n r a d J o h a n s e n s v e i 2 : S a m e i e t h a r d e k k e t s k a d e n g j e n n o m s i t t f o r s i k r i n g s s e l s k a p I f, o g f o r s i k r i n g e n s e g e n a n d e l p å k r , - e r d e k k et a v l e i l i g h e t e ns e i e r. F i rm a P o we r C l e a n A S h a r g j e n n om f ø rt r e n s i n g a v a l l e v e n t i l as j o n s k a n a l e r i s am e i e t. S a n d k a s s e n e i s a m e i e t e r f j e r n e t p å g r u n n a v h e l s e f a r e. D i s s e v i l b l i e r s t a t t e t m e d f i r e l u k k b a r e s a n d k as s e r s om s e t t e s u t p å e g n e t s t e d i m ai. F e r d i g g r e s s b l e p l a nt e t ut p å t o s t e d e r e t t e r at n e v n t e s a n dk a s s e r va r f j e r n e t. F ø l g e n d e o p p d r a g e r t i l d e l t v å r t v ak t m e s t e r f i rm a A l t M a n n o g u n d e r l e v e r a n d ø r e r : S ø p l e s k u r r e n g j o r t o g o v e r f l at e b e h a n d l e t o l j et. B e i s et a l l e n y e p l a nk i h e l e s am e i et s om s n ek k e r K n u t E r s l a n d m o n t er t e s om m e r e n ( s yk k e l s k u r, t ak s t ø t t e r o g g j e r d e r ). V a s k e t t r e v e r k g el e n d e r v e d t r a p pe n e d g a n g M J 2. B e i s et g e l e n d e r m e l l om M J 4 o g M J 6. B e i s e t o g r e t t e o p p p a r k e r i n gs s t o pp e r e m e l l om M J 4 o g M J 6. S k i f t et ut r å t t e n p l a nk o g v a s k e b e i s e p l a nk p å g a r a s j e n i v å i M J 6. M o n t e r t d r y p p n e s e f o r å f o r h i n d r e m e r r åt e s am m e s t e d. B e i s et g e l e n d e r m e l l om M J 6 o g FV 3 7. B e i s et g e l e n d r e ut e n f o r l ei l i g h e t e r p å b a k k e n i v å F V

6 6 V e s t r e I n g i e r å s e n B o l i g s a m e i e S j e k k e t o g r e t t e t o p p a l l e t ak r e n n e n e d l ø p. R e p a r e r t h e n g s e l p å s ø pl e s k u r u t en f o r F V 3 1 o g FV 3 7. S am t l i g e h e ng s l e r e r g j e n n om g å t t o g s i k r e t. R e p a r e r t s k i f t e t u t d ef e k t e d ø r p um p e r. R e p a r e r t d ø r F V 3 7. S a m t l i g e f a s a d e r o g h a l v t a k e r v a s k e t o g s p y l t m e d s o p p d r e p e n d e m i d l e r. G a r a s j e p o r t e n e e r o p p g r a d e r t t i l au t om a t i s k l uk k i n g et t e r f em m i n ut t e r. G a r a s j e p o r t e n e i M J 2 4 o g FV å p n e s m e d n øk k e l f j e r n k o nt r o l l, m e n k a n p g a. i ns t a l l e rt s y s t em k u n l u k k e s a u t om a t i s k. G a r a s j e p o r t e n i MJ 6 k a n i t i l l e g g l u k k e s m e d nø k k e l f j e rn k o n t r o l l. E t t e r e k s t r em t r e g n v æ r h øs t e n , o p p s t o d d e t v a n n s k a d e r i l e i l i gh e t H i FV 3 3. S k a d e n e r ut b e d r e t p å s am e i et r e g n i n g, d a v a n n s k a de n e o p p s t o d p å g r u n n a v l i t e n k a p a s i t et i d e t n y e t ak r e n n e n e d l ø p e t s om e r m ontert som et pil ot p r o s j ek t p å ut s i d e n a v d e n a k t u e l l e l e i l i g h et e n. E t t e r a n b u d s r u n d e r e r d e t b e s l u t t et å g i o p p d r a g e t m e d å s k i f t e ut s am e i et s v a rm t v a n n s t a n k e r t i l S k i V V S S e n t e r A S C om f o r t H M S t i l t a k i s t y r e p e r i o d e n, f ø l g e n d e a r b e i d b l e v e d t a t t o g e r u t f ø r t : F j e r n e t i k k e g o d k j e n t l e k et å r n o g s k l i e r. F a s a d e v a s k a v i n n g a n gs p a r t i e r o g f j e r n i n g a v v e g e t as j o n. R e t t e t o p p t a k o v e r i n n g a n g s p a r t i e r o g s a t t o p p s i k k e r h e t s g j e r d e r v e d f a r l i ge p a r t i e r p å s am e i et s om r å d e. J u s t e r i n g o p p r e t t i n g a v s ø p p e l s k u re n e. L ø s e s t ei n b l o k k e r f j e r n e t f r a s k r å n i n g e n e o g s t e i nm u r e r u t e nf o r g a r a s j e p o r t. F V 3 1 o g g a r a s j e dø r M J 6 r e t t et o p p. S p r e k k i b e t o n gm u r p å n e d s i d e n av M J 2 e r m e rk e t, f ø l g e r ut v i k l i n g e n. O p p r e t t i n g a v f u n d am e n t e r p å e n k e l t e s y k k e l s k u r. V a s k a v g a n g e r o g t r a p p e r e r s a t t u t t i l R e n h o l ds p a r t n e r Øs t G a r a n t i a r b e i d e r i M o n r a d J o h a n s e n s v e i 2 o g F a r t e i n V a l e n s v e i 3 5 G r a v e a r b e i d e r o g u t s k i f t i n g a v v a rm t - o g k a l dt v a n n s r ø r o g om l e g g i ng a v t r a s e e r i F a r t e i n V a l e n s v e i 3 5 S e k s j o n 2 5 i F a r t e i n V a l e n s v e i b l e t o t a l r e n o v e r t s o m f ø l g e a v f u k t s k a d e r S i k r i n g a v g a r a s j e p o r t s a m t m o n t e r i n g a v f o t o c e l l e f o r n ø d r o p D i v e r s e v e d l i k e h o l d f o r k r , - T e r r a s s e g u l v - l a gt v a n n t e t t b e l e gg o g m ek a n i s k r e p a r e r t T e r r a s s e h i m l i n g e r - m a l t o g m e k an i s k r e p a r e r t V e g g s k i v e r o g b l om s t e r k as s e r - m a l t o g m e k a ni s k r e p a r e r t V e g g e r o g v i n d u e r - o v e r f l a t e b e ha n d l e t S i t t e g r u p p e r - hellelagt plattinger m ed hekk på sam eiets uteareal S T Y R E T S A R B E I D S t y r e t h a r i v a l g p e r i o d e n h a t t 1 4 s t y r e m øt e r. I t i l l e g g h a r v i a v h o l d t e t s a m e i e r m ø t e i f o r b i n d e l s e m e d o p p g r a d e r i n g a v k a b e l T V t i l b r e d b å n d. C a n a l D i g i t a l d e l t ok p å d e t t e m ø t et o g i n f o rm e rt e om t i l b ud e t s om om f at t e r b å d e T V, i n t e r n e t t o g e v e n t u e l l I P t el e f on. T i l b u d e t e r s væ r t g o dt d et v i l k o s t e k r p r. m n d.

7 7 V e s t r e I n g i e r å s e n B o l i g s a m e i e f o r d e n e n k el t e h u s s t a n d m e d b r ed b å n d s TV o g i n t e r n e t t. D e t t e e r de t t at t h ø y d e f o r i h u s l e i e øk n i n g e n p r V a rm t v a n n s t a n k e n e e r i ns t a l l e rt og s am s v a r s e rk l æ r i n g e r m o t t at t f r a L a rm e r u d. V i h a r i g a n g s a t t e t s a m a r b e i d m e d O P A K s o m h a r v æ r t p å b e f a r i n g. I d e n f o r b i n d e l s e b l e d e t g j e n n om f ø r t e n b e b o e r u n d e r s ø k e l s e o g v i h a r s a t t o p p e n h a n d l i n g s p l a n f o r d e t f r em t i d i g e v e d l i k e h o l d et a v b y g n i ng s m as s e n. D e n n e g å r o v e r f l e r e år o g v i ø ns k e r a t s am e i e r n e s k a l g o dk j e n n e d e n n e p å å r s m ø t e t. D et t e p g a. f r em t i d i g e k os t n a d e r. B e b o e u n d e r s ø k el s e n v i s t e e n v e l di g p o s i t i v o p p f at n i n g a v s am ei e t o g d e t v i rk e r s om om d e f l e s t e t r i v e s g o dt. I u n d e r s øk e l s e n b a v i om i n n s p i l l t i l e n d r i n g e r o g s pe s i e l t h a r v i f å t t f o r s l a g o m k l a r e r e r e g l e r f o r p a rk e r i n g s r u t i n e r. D e t t e e r u t a r b e i d et a v s t y r e t s e h u s o r d e n s r e g l e n e. I f o r b i n d e l s e m e d H M S h a r v i f o r et a t t e n d e l o p p g r a d e r i n g e r a v u t e om r å d e n e. D e t e r a n l a g t t o u t e p l as s e r m e d b e l e g g n i n g s s t en, n y e u t em ø b l e r o g s a n dk a s s e r er k j ø pt i n n. D et e r f o r e t a t t e n o p p r y d n i n g p å u t e o m r å d e n e, s i k r i n g a v t a k e t p å c a r p o r t e n i FV 3 3, k l i p p i n g o g f j e r n i n g a v t ræ r o g b u s k e r, s am t m a l i n g o g v e d l i k e h o l d a v g a r a s j e p o rt e r. S ø p l es t at i v e n e e r l a k k e rt o g d e n å r l i g e d u g n a d e n e r g j e n n o m f ø r t. H o v e d l e k e p l as s e n e r o p p g r a d e r t m e d et n y t t k l a t r e t å r n. R E G N S K A P E T F O R S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s am e i et s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om s am ei e t s f o r v e n t e d e øk o n om i s k e u t v i k l i n g e r o m t a l t i å r s b e r e t n i n g e ns p u nk t e r om k o s t n a d s ut v i k l i n g o g b u ds j e t t f o r E g e n k a p i t a l e n p r e r n eg a t i v m e d k r , - s om v i l b l i r e d u s e r t m e d et b u d s j e t t e r t p os i t i v t å rs r e s u l t a t i p å c a , -. D e n n e g a t i v e e g e n k a p i t a l e n s k y l de s t i d l i g e r e s t ø r r e v e d l i k e h o l d s om e r l å n e f i n a ns i e r t m e d k r , - o g s k a l n e d b e t a l es i h e n h o l d t i l n e d b e t al i n g s p l a n o v e r 2 5 å r. F r e m t i d i g e d r i f t s o v e r s k u d d s k al væ r e m e d p å å s n u s am e i e t s n e g a t i v e e g e n k a p i t a l ( g j e l d ) t i l å b l i p os i t i v. M e d d e t t e s om b a k g ru n n e r f o r u t s e t n i n g om f o r t s a t t d r i f t t i l s t e d e o g å r s r e g n s k a p et. Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es h e r v e d a t f o r ut s et n i n g e n om f o r t s at t d r i f t er t i l s t e d e. R E S U L T AT Å r e t s n e g a t i v t r e s u l t a t p å ( -) k r , - s om f r em k om m e r i r e s u l t a t r e g n s k a p e t f o r e s l å s o v e r f ø r t t i l e g e nk a p i t a l. I N N T E K T E R I n n t e k t e n e i v a r t i l s a m m e n k r , - m o t b u d s j e t t e rt m e d k r , -. A n d r e i n n t ek t e r b es t å r a v t i l s k u d d l e k e t å r n f r a O p p g å r d K om m u n e p å k r , -. K O S T N A D E R D r i f t s k o s t n a d e n e i v a r p å k r , - m o t b u d s j e t t e r t m e d k r , -.

8 8 V e s t r e I n g i e r å s e n B o l i g s a m e i e D r i f t o g v e d l i k e h o l d b l e b u ds j e t t e r t m e d k r , -, m e ns r e g n s k a pe t v i s e r k r , -. H o v e d å r s a k e n t i l a v v i k et v a r u t s k i f t i n g a v v a rm t v a n ns b e h o l d e r e. K om m u n a l e a v g i f t e r h a r h a t t s t ø r r e ø k n i n g e n n d e t s om bl e b u d s j e t t e r t f o r i p e r i o d e n. N o e s om s k y l d e s a t øk n i n g e n i k k e v a r k j e n t p å b u d s j e t t i d s p u nk t et. R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å re t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p o g f o rm u e s f o r v a l t n i n g. R e v i s j o ns h o n o r a r e t f r em k om m e r s om e g e n p o s t i r e s u l t at r e g n s k a p e t. F o r ø v r i g v i s e s t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i r e g n s k a p e t o g d e n r e g ns k a ps m e s s i g e o v e r s i k t s om f r em k om m e r u n d e r n ot e r t i l r e g ns k a p e t. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d. K O S T N A D S U T V I K L I N G R e n t e s a t s e n e i O B O S E i e n d o m s f o r v a l t n i n g A S p r. d e n : R e n t e r p å d r i f t s k o n t o : 0, 1 0 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 4, 6 0 % u n d e r 0, 5 m i l l i o n e r 4, 7 0 % m e l l om 0, 5 m i l l i o n e r o g 2 m i l l i o n e r % o v e r 2 m i l l i o n e r S T R Ø M P R I S E N E D e n t o t a l e s t r ø m p r i s e n t i l e n f o r b r u k e r b e s t å r a v t r e k o m p o n e n t e r : K r a f t p r i s s om d ek k e r k os t n a d e n e v e d å p r o d u s e r e o g s e l g e d e n el e k t r i s k e k r a f t e n u t g j ø r c a. 4 4 % a v t ot a l s t r øm p r i s ( b e t a l es t i l k r a f t l e v e r a n d ø r ). N e t t l e i e f o r t r a n s p o r t a v d e n e l ek t ri s k e k r a f t e n u t g j ø r c a. 2 2 % a v t ot a l s t røm p r i s (b e t a l e s t i l n e t t s e l s k a p e t ). S t a t l i g e a v g i f t e r d vs. f o r b r u k e r a vg i f t, a v g i f t t i l E n e r g i f o n d et o g m e r v e r d i a v g i f t u t g j ø r c a. 3 4 % a v t ot a l s t røm p r i s. S t r ø m p r i s e n i N o r g e v a r i e r e r m e d å r s t i d e n e. N o r m a l t s t i g e r d e n i v i n t e r h a l v å r e t o g r e d u s e r e s i s o m m e r h a l v å r e t. D e t t e o g a n d r e f ak t o r e r s om p å v i r k e r k ra f t p r i s e n e g j ø r d et v a n s k e l i g å s p å u t v i k l i n g e n i s t r ø m p r i s e n e F O R S I K R I N G B y g n i n g s f o rs i k r i n g e n øk e r f r a t i l m e d c a. 9, 3 %. D et t e s k yl d e s at i n d ek s e n s om r e f l e k t e r e r p r i s o p p g a n g e n p å h å n d v e r k s t j e n e s t e r h a r ø k t t i l s v a r e n d e. D e n n e i n d e k s ø k n i n g e n e r l i k f o r a l l e f o rs i k r i n g s s e l s k a p e r. Ut o v e r d e t t e f o r e t a r f o r s i k r i n g s s e l s k a p e n e i n d i v i d u e l l pr i s j u s t e r i n g m e d b ak g r u n n i s am e i e t s e g e n s k a d es i t u as j o n.

9 9 V e s t r e I n g i e r å s e n B o l i g s a m e i e K O M M U N A L E A V G I F T E R Ø k n i n g e n f o r e r b u d s j e t t e r t m e d v a n n - o g a v l ø ps a v g i f t e n øk e r m e d 3, 5 % o g r e n o v a s j o n s a v g i f t e n øk e r m e d 4, 6%. Ø V R I G E K O S T N A D E R N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e i b u d s j e t t e t h a r s t y r e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s s t i g n i n g. B U D S J E T T I n n t e k t s - o g k o s t n ad s o ve r s l a g f o r å r S t y r e t h a r s a t t o p p e n o v e r s i k t o v er f o r v e n t e d e i n n t ek t e r o g k o s t n a d e r i V E D L I K E H O L D S P L A N F O R Bygning T i l t ak a v s t ø t t em u r v e g g i g a r a s j e an l e g g e t , - R i g g o g d r i f t i n k l. p r o s j e k t e r i n g, a d m., k o n t r o l l o g o p p f ø l g i n g , - M v a , , - E l -k r a f t K o n t r o l l a v j o r d i n g s a n l e g g , - R i g g o g d r i f t i nk l. p r o s j e k t e r i n g, a dm., k o n t r o l l o g o p p f øl g i n g , - M v a , , - B r a n n s i k r i n g K o n t r o l l a v a l l e g j e n n o m f ø r i n g e r i b a n n c e l l e b e g r e n s e n d e K o n s t r u k s j o n e r , - R i g g o g d r i f t i n k l. p r o s j e k t e r i n g, a d m. K o n t r o l l o g o p p f ø l g i n g , - M v a , , - S u m e k s t r a o r d i n æ r t v e d l i k e h o l d k r , - O v e r s i k t e n e r b a s e r t p å 7,5% økning av felles k os t n a d e r f r a 1. j a n u a r M e l d i n g b l e s e n d t s ek s j o n s e i e r n e i b r e v a v B u d s j et t o v e r s i k t e n g i r et f o r v e n t e t å rs r e s u l t a t p å k r , -. O s l o, 2 5. m a r s I s t y r e t f o r V e s t r e I n g i e r å s e n B S B j ø r n R a n g e s E l f i S pæ r e n s Anne Lise Bje r k e s

10 1 0 V e s t r e I n g i e r å s e n B o l i g s a m e i e Til års mø te i V e s t r e I n g i e r å s e n B o l i g s a m e i e S t a t s a u t o r i s e r t e r e v i s o r e r E r n s t & Y o u n g A S C h r i s t i a n F r e d e r i k s p l. 6, N O O s l o O s l o A t r i u m, P. O. B o x 2 0, N O O s l o F o r e t a k s r e g i s t e r e t : N O M V A T l f : F a x : w w w. e y. n o M e d l e m m e r a v D e n n o r s k e R e v i s o r f o r e n i n g R E V I S J O N S B E R E T N I N G F O R Vi h ar re vid er t års r egn s kape t fo r V es tr e In gier ås e n Boligs a mei e f o r r egn s kap s år et , s o m vis er et un d ers ku dd p å kr , -. V i h a r o g s å r e v i d e r t o p p l y s n i n g e n e i å r s b er etn in gen o m år s r egn s kap et, fo r uts etnin gen o m f or ts att dr ift o g f ors lage t til d ekn in g a v un d er s kud d et. År sr egn ska pe t b es tår av re s ultatre gns ka p, b alan se og n ot eo pp lys ni nge r. R e g n s k a p s l o v e n s r e g l e r o g g o d r e g n s k a p s k i k k i N o r g e er a n v e n d t v e d u t a r b e i d e l s e n av re gns ka pe t. Års re gns ka pet o g år s ber etnin gen e r avgi tt av s a me iets s t yre. Vår o pp gave er å u ttale os s o m år s r egn s kap et og øvr ige f or hol d i hen ho ld ti l re vis or lo ven s kr av. Vi h ar utf ørt revi sj on en i s ams var med l o v, f o r s k r i f t o g g o d r e v i s j o n s s k i k k i N or ge, h er und er r e v i s j o n s s t a n d a r d e r v e d t a t t a v D e n n o r s k e R e v i s o r f o r e n i n g. R e v i s j o n s s t a n d a r d e n e kr eve r at vi p lan le gger og ut fø rer re visj on en fo r å o p pn å betryg gen d e s i kker he t fo r at års re gns ka pe t ikke i nn eh old er ves ent li g f e i l i n f o r m a s j o n. R e v i s j o n o m f a t t e r ko ntr oll av ut valgt e d el er a v mate rialet so m un d er bygge r in for masj o n en i års re gns ka pe t, vur d er ing av d e be nyt te de regn s kap s pr ins ip per o g ves e nt li ge re gns ka ps e sti ma ter, s amt vur d er in g a v in n hol det i og pr es ent as j one n av å rs regn s kap et. I de n gra d det f ø l g e r av god r evi sj o ns s kik k, o mf at ter revis j on ogs å en gj en nom gåel s e av s amei ets f or mue s for val tnin g o g r e g n s k a p s - og in ter n ko ntr olls ys temer. Vi men er at vår r evis jo n gir et fo r s varlig gr un n lag for vå r ut ta lelse. V i m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t e r a v g i t t i s a m s v a r m ed l ov og fo r s kri fter og gir et r e t t v i s e n d e b i l d e av s a me iet s ø k o n o mi s k e s t i l l i n g 3 1. d e se m b e r o g a v r e s u l t a t e t i re gn s kap s året i ove re ns s te mmels e med go d r e g n s k a p s s k i k k i N o r g e l e d e l s e n h a r o p p f y l t s i n p l i k t t i l å s ø r g e f o r o r d e n t l i g o g o v e r s i k t l i g r egis tr er in g o g d o ku men tas jo n av r egn s kap s op p lys nin ger i s ams va r me d lo v o g g o d b o k f ø r i n g s s k i k k i N o r g e o pp lys n in gen e i år s ber etninge n om å rs r egn s kap et, f oruts et nin gen o m fo r ts a tt dr if t og f o rs lage t til d e k n i n g a v u n d e r s k u d d e t e r k o n s i s t e n t e m e d å r s r e g n s k a p et o g e r i s ams var med lo v o g f o rs kr if ter. Uten at det har b et ydn in g fo r ko nkl us j one n i avs n ittet ove r, vil vi p r es i sere at b u dsj ettallen e i re s ultatre gns ka pe t ikke er u nd erl agt revis j on. Os lo, 2 7. mar s E R N S T & Y O U N G A S T er j e T v e d t s tats aut oris ert r e v i s o r s ign.

11 1 1 V e s t r e I n g i e r å s e n B o l i g s a m e i e V E S T R E I N G I E R Å S E N B S R E S U L T A T R E G N S K A P N o t e R e g n s k a p R e g n s k a p B u d s j e t t B u d s j e t t D R I F T S I N N T E K T E R : Innkrevde felleskostnader Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar F o r r e tningsførerhonorar Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Kommunale avgifter Energi fyring Kabel- TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N D R I F T S R E S U L T A T : F I N A N S I N N T E K T K O S T N A D : Finansinntekter Finanskostnader R E S. F I N AN S I N N T K O S T N Å R S R E S U L T A T O v e r f ø r i n g e r : Udekket tap Reduksjon udekket tap

12 1 2 V e s t r e I n g i e r å s e n B o l i g s a m e i e V E S T R E I N G I E R Å S E N B S B A L A N S E N o t e E I E N D E L E R A N L E G G S M I D L E R O M L Ø P S M I D L E R Restanser felleskostnader Kortsiktige fordringer D r i f t s k o n t o i O B O S Sparekonto i OBOS S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M E I E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Udekket tap S U M E G E N K A P I T A L G J E L D L A N G S I K T I G G J E L D Pant- og gjeldsbrevlån S U M L A N G S I K T I G G J E L D K O R T S I K T I G G J E L D F o r s k u d d f e l l e s k o s t n a der Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Annen kortsiktig gjeld S U M K O R T S I K T I G G J E L D S U M E G E N K A P I T A L O G G J E L D P a n t s t i l l e l s e 0 0 Garantiansvar 0 0 OSLO, mars 2009 S T Y R E T F O R V E S T R E I N G I E R Å S E N B S Bjørn Range s Elfi Spæren s Anne Lise Bjerke s

13 1 3 V e s t r e I n g i e r å s e n B o l i g s a m e i e N O T E : 1 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. N O T E : 2 I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R Felleskostnader S U M I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R N O T E : 3 A N D R E I N N T E K T E R Oppegård kommune, tilskudd leketårn S U M A N D R E I N N T E K T E R N O T E : 4 P E R S O N A L K O S T N A D E R A r b e i d s g i v e r a v g i f t S U M P E R S O N A L K O S T N A D E R Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året. N O T E : 5 S T Y R E H O N O R A R Honorar til styret gjelder for perioden , og er på kr Det ble avsatt kr i regnskapet I tillegg ble det utbetalt forskudd på kr 8 000,- For perioden I tillegg har styret fått dekket styremiddager 2007 og 2008 for kr jfr. note 8. N O T E : 6 R E V I S J O N S H O N O R A R Revisjonshonoraret er på kr og er i sin helhet knyttet til revisjon.

14 1 4 V e s t r e I n g i e r å s e n B o l i g s a m e i e N O T E : 7 D R I F T O G V E D L I K E H O L D Bravida, utskiftning av varmtvannsbeholdere S U M S T Ø R R E B Y G N M E S S I G E V E D L I K E H O L D Driftvedlikehold bygninger D r i f t v e d l i k e h o l d V V S Driftvedlikehold elektro Drift vedlikehold utvendig anlegg Driftvedlikehold b r a n n s i k r i n g Driftvedlikehold garasjeanlegg Kostnader dugnader S U M D R I F T O G V E D L I K E H O L D N O T E : 8 A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R Driftsmateriell Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer S n ø r y d d i n g Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita -834 T r y k k s a k e r Aviser, tidsskrifter, faglitteratur -625 Møter, kurs, oppdateringer -825 Andre kostnader ti l l i t s v a l g t e Andre kontorkostnader -358 Porto Gaver -300 Bank og kortgebyr S U M A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R N O T E : 9 F I N A N S I N N T E K T E R Renter av driftskonto i OBOS Renter bank Renter av for sent innbetalte felleskostnader 828 S U M F I N A N S I N N T E K T E R N O T E : 1 0 F I N A N S K O S T N A D E R Renter lån OBOS S U M F I N A N S K O S T N A D E R

15 1 5 V e s t r e I n g i e r å s e n B o l i g s a m e i e N O T E : 1 1 K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Til gode LOS S U M K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R N O T E : 1 2 P A N T - O G G J E L D S B R E V L Å N O B O S, blanco-lån. Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 7,95%, løpetid 25 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år S U M P A N T - O G G J E L D S B R E V L Å N N O T E : 1 3 S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R F o r s k u d d s t r e k k S k yl d i g a r b e i d s g i v e r a v g i f t S U M S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R N O T E : 1 4 A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D Avsatt styrehonorar S U M A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D

16 16 V e s t r e I n g i e r å s e n B S S a k 5 A I n n k o m n e f o r s l a g f r a M e t t e o g A r n e C l e m e n t F o r s l a g s o m ø n s k e s b e h a n d l e t p å o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e, F o r s l a g e t e r m e l dt p r. e l ek t r o n i s k p o s t 2. m a r s t i l f o r r e t n i n g s f ø re r. I h u s o r d e n s r e g l e n e s p k t. 5 f r e m k o m m e r d e t a t m a r k i s e f a r g e n e p å b l o k k e n e i s am e i et s k a l v æ r e i s am s v a r m e d s t y r e t s be s t em m e l s e r o g d e r e s p ek t i v e f a r g e k o d e r f o r d e u l i k e bl o k k e r e r f a s t s at t. U n d e r t e gn e d e ø n s k e r å f r em m e f o rs l a g om e n d r i n g a v d e n r i g i d e b e s t e m m e l s e n o m a t a l l e i e n b l o k k m å h a s a m m e f a r g e p å m a r k i s e n e. D e t v i d e rm e d ø n s k e r e r, n å r m a n s k i f t e r m a rk i s e d uk e r, å k u n n e v e l ge e n a v d e t r e f a r g e n e s om e r a n g i t t i d a g e ns h us o r d e n s r e g l e r. M a r k i s e n e e r t i l d e l s i s å d å r l i g f o r f a t n i n g a t f l e r e e r m o d n e f o r u t s k i f t i n g. V i m e n e r b e s t e m t a t d e t e s t e t i s k h e l l e r v i l v æ r e p o s i t i v t, f a s a d em es s i g m e d n o e l i v s om l i g g e r i b r uk a v f o r s k j e l l i g e m a rk i s e f a r g e r i s am m e b l o k k. I t i l l e g g m e n e r v i at d e t f o r d e e n k el t e b e b o e r e v i l v æ r e ulike ønsker om m arkisefarger relatert til blant annet interiørinnredning og personlig s m ak. V i d e r e s y n e s v i d et e r e n v e s e n t l i g b e g r e n s n i n g a v s am ei e r n e s r å d e r e t t o v e r e g e n b o l i g a t m a n e r p å l a g t m a rk i s e a v k u n e n b e s t em t f a r g e. V i e r k j e nt m e d a t d e t i m a n g e a n dr e b o l i g s am ei e r e r å p n e t f o r e n s l i k f r i h e t. P e r s o n l i g s y n e s v i a t d e n r ø d e m a r k i s e d u k en i F a rt e i n V a l e n s v e i 3 3 e r m e g e t d o m i n e r e n d e o g t u n g, d e t bl i r m ø r k t n å r d e n e r n ed e. F o r s l a g s gi v e r s f o r sl a g: V i f o r e s l å r at d et i h u s o r d e ns r e g l e n e s pk t. 5 s om om t a l e r m a r k i s e n es f a r g e, s k a l l y d e : M a r k i s e n e s f a r g e s k a l v æ r e i s a m s v a r m e d s t y r e t s b e s t e m m e l s e r. No e n a v f a r g e k o d e n e k a n v æ r e ut g å t t, m e n e n l ev e r a n d ø r l e v e r e r f a r g e n e : H i l m a r H a m m e r h e i A S, t e l e f o n F a r g e k o d e n e i v å r t s a m e i e e r s o m f ø l g e r: D F U r ø d 3 2 8, D F U b e i g e 0 3 4, DFU g r ø n n M e d v e n n l i g h i l s e n M e t t e o g A r n e C l e m e n t F a r t e i n V a l e n s v e i 3 3, K o l b o t n S t y r e t s i n n s t i l i n g t i l s a k e n : S t y r e t m e n e r d e t e r v i k t i g a t d et e r e n h e l h e t l i g f as a d e p å b l ok k e n e i s a m ei e t. S t y r e t e r b e k ym r e t f o r d e t e s t e t i s k e d e rs om d e t s k a l b l i f r i t t f r em m e d ul i k e f a r ge r p å m a r k i s e n e p å d e n e n k e l t e b l ok k. D e r s om d e t s k a l e n d r e s t i l e n n y f a r g e, s å v i l de t t a m a n g e å r, f ø r d e t t e k a n væ r e g j e n n om f ø r t d a s t y r e t i k k e h a r f u l l m ak t t i l å p å l e g ge s am ei e r n e å s k i f t e m a rk i s e r p å g r u n n a v e n d r i ng a v f a r g e r. S t y r e t h a r f o rs t å e l s e f o r a t d e rø d e ma r k i s e n e k a n v i r k e m ø r k e o g v i l i l ø p e t a v å r e t v u r d e r e m u l i g e l ø s n i n g e r p å d a g e n s o r d n i n g. S t y r e t v i l d e r f o r a n b e f al e s am e i e rm ø t et å a v v i s e f o r s l a g e t.

17 17 V e s t r e I n g i e r å s e n B S S a k 5 B I n n k o m m e t f o r s a l g f r a R u n e S t i a u r e n o g K a t h e A a s t a d S t y r e t s i n n s t i l l i n g t i l s a k e n : S a m e i e t v e d t ok p å å rs m ø t e t i å e n d r e v a l g p e r i o d e n f o r s t y r e t s m e dl em m e r o g v a r a m e d l em m e r f r a 1 t i l 2 å r. O r d n i n g e r g j e l d e r f r a v a l g p e r i o d e n s om s t a r t e r 2 9, a p r i l D a o r d n i n g e n e r e n n å i k k e er f o r s øk t m e n e r s t y r e t d e t e r f e i l å e n d r e o r d n i n g e n n å. S t y r e t a n b e f a l e r d e r f o r s am e i e r m øt e t å a v v i s e f o rs l a g e t. Forslaget krever minst 2 3 av de avgitte stemmer på sameiermøtet.

18 18 V e s t r e I n g i e r å s e n B S S a k 5 C S t yr e t s f o r s l a g t i l e n d ri n g a v s am e i e t s v e d t e k t e r.! " # $! % % & $ % ' % $ & % $ % % ' ( " ) % * + % ( % $ %, % & ) -.! # # % & ', $ %, $ # #, % $ & % & + 0 $ &, %. + 1 $! " - $ & $! " - % % & $ % ' % $ & % $ % % % 3 % $ & $3 ' ' $ ( % % $ % % 3% % $ % % % &, $ 3 ( $ & % $ % % $ %, ( % % $ % * 2 % $ 1 * % % % % % & % % ( & 4 * %, & $ * 1 * % $ * * % % $ 1 4, $ & % % 1 $ % $ & 1 % # % 3 1 * % % (, %, % % * + % % $ ( % % * & %, % % & + % # % % % $ # # $ $ & # % $ % &, % % 1, % $ ' % 2 % % & ( 3 % % % & & % %, & $ * * % $ *, % 1 * % % 1 4, $ & % % 1 $ % $ & $, % $, % 1 * ( % & & % % % ( % % 3 1 %, $ % $ & 3 % 3 % % % $ % 3 % $ & % ( $ & %, % % & % 3 % $ %, % % $ % 3 1 % $ & ', % % ( % $ % * + % $ % * 3 $ ( %, # % % & % $ % $ % * + %, ( %, & % % 5 % $ % ' % $ % & $ 2 % 5 3 % $ & 3 4 % * $ 3 $ & % * + %, 2 % $ % 5 % $ % * % % % ), & % % % $ 3 2 $ & % $ % % # $ * $ ' ( 0 % %, % ( % $ % 3 % $ & % & % 1, % ( 3 % $ & % ( %, % * % & ( %, * 3 % ( 3 % $ & % & % % $ % % % 3 % # $ * ( % 3 %, + % 3 3 % % 1 & $ 3 % % $ & % $ % * # % % $, % % * % % % * + % 3, % % # % * $ ( % % * + % $ % % 4 * $ * % 3 # $ * % % ( % 3 $ & % $ % %, $ $ * 6 7 % % % * # $ $ % 1 % # # $ % % %! 8 ( ' % * (, % % $ * $ & ', % % & % 4 ( $ & * 1 & $ 3 % % ( %,, $ 3 ( % $ %, % 3, % % % % $ % % % % 4 % % # ' % $ % 4 * % %, $ * %, (, % % * % % % * + 9 % $ $ & % : # ' ( $ %, % % * % % % $ % ; %, % % * % % % $ % ' 3 % ( %, $ * %, % 4, ( %, $ & 3 ' % ( %, % 2 & $ & % $ & %,, * 2 % 4& % 3 ( %, $ *%, 3 ( %, * %, % % & $ &, % 3$, % % * 2 % & $ 3 1 * $ % % % 3 % % # % % *, & & $, % % * % % % * + 3 ' 3 % % % 2 $ + % & % # + % ', % % % 4, ( %, $ & ; ( %, $ & 3, $ & ( 2 & $ & % $ & * * % ' $ * * % % (, % % * % % % $ % 1 % 2 % &, * + % $ & < % 1, % * % 1 ( %, $ & % ( $, 1 % & * & % # # % $ & ( # 6 &, $ % % $ * % $ + % ' $ * * % 1, % % %, $ & % % % % 4 2 % % % = ( % % % & 1 ( %

19 19 V e s t r e I n g i e r å s e n B S > % % % $ % ( % % $ & $ $ &, % $ % 3 # $ * % % ( % 3, % 4( $ & % % $ % % $ %, $ ( ( %, % * % & 1, % % & % * ( %, * %, % %, $ % ' %, % * $ 3 $ & ( % # ' % & & % ' 3 2 % & % & % $ % * + % $ % 4 % % $ & % $ % 4 ( % % &, $ 0 % $ % 4 % 9 ' 4 % :, % ( % ' $ % 1 & & % ( # $ ' %, 2 % * # ' 3 ', $ % 1 & & % ( 3 % 1 ( % % $ % %, 3 4 % $ 3 $ % ( % $ & ( * % 4 * % %, % ' % ( % % $ % $, % ( % ' * $ & & * # # $ % $ % $ % 4 % * * + % * $ 3 $ & %, ( % # ' $ ", & % & 4 2, & % * % % % $ % 4 * % %, % # ', %, $ 0 % % $ % 4 % * % ( % $ $ * $ & % ', % % % 3 * (, % % *, $ 0 % $ % 4 %, % ' 2 % 3 $ %, % 4, ( %, $ & % % $ 5, % ( % $ % % * $ 3 $ & * % ( %, % & $, $ & # # & $ ( $ * % * %, % 4 * % %, % *, $ 0 % $ % 4 % $ * % * $ 3 $ & %, $. & 4 2, & % ( %! " 7 ' % $ % 4 % % $ % % % % % %, % % % 3 ( % % * +, % % $ % % $ % % % $ ' 4 % %, 3 1 % * $ & 1 * * ( 0 % * $ 3 $ & & 1, % % & % ( % * + % $ % % # $ 7 ', %, $ 0 % % $ % 4 % *, $ % * % %, %? $ 1 % $ & : & ( 4 % %, % : & ( # * 3 4 % = : & ( ( % $ % %, % % $ * * % $ % $ 2 % $ ' 1, % % & % # * %, : # # * ( ( % 3 % & % % % :, * + % $ & ( 4 % $ * $ & 3 :, * + % $ & (, &, % %, $ & 3 2 %. # # & + 4 & 1, + % ) & ( 2 % %, % 2 % %, % % ( %, % % & % ( $ $ ( %, % * % % * % % ( $ $ * $ & % %,, % 1 * 3 4 & % ( ( % 9 ( % $ % % * + % : % % ( %, % * % % ( & + 4 % % * % %, $ % $ & 3 % $ 3, $ ( & $ % % % %, % % $ * % %, % 1 $ & %, 2 ( % $ & $, % $ & + % % % $ * % % 3 & % 3 * % % & & % ' ( ) ( * ) ( + % &, - *. ) % $ % 4 % %, % ( 2 % %, % < ( $ %, % % $ * * % % $ %, % ( % & % % $ % 4 % % 4 % %, %, % $ %, % ( 0 %, % % $ % %

20 20 V e s t r e I n g i e r å s e n B S %,, % 1 * 3 4 & % ( ( % 9 ( % $ % % * + % : % % ( %, % * % % ( & + 4 % % * % %, $ % $ & 3 % $ 3, $ ( & $ % % % %, % % $ * % & % %, % % % % 1 & % < $ * * % % % %, % & + %, % ( & ( & + 4 % * % ( %,,, % * $ & 0 & 1 2 $ & % $ % * % 2 % ( % & % # ' % $ % 4 % % $ % % 2 % * % ' ( % %, % %, % % &. ( %, % % 2 % %, % 5 ( %, % + % % % & + 4 $ ' & ( & 3 % # ' % $ * ' % ( # % ( 2 % % # ' ( & ( % ' 2 % %, % ( % & % 0 * $ & + % % % & + 4 $ ' 0 & % 3 % ' 3 ( $ & % ( % $ % % 3 % % $ & & %, % $ ( %, ( ( %, % * % & ( %, * 3 % # ' % $ % 4 % > % $ ' % % $ # # & ( * + %, $ & % 3 % $ & 3 4 % &, % 3 1 * + 0 % & $ $ 1 * 3, $ % 3 % %, % % 4 9 : & 3 4 % $ 2 %,, % # # 3 2 % $ % 3 # $ * % % 2 % * * $ $ 3 ( $ & ( %, $ * %, % # ' 2 & $ & % % & 3 % % % & & 0 & 1 2 " 2 % % % 1 $ &, 2 * $ & ' $ %, % % % $ %, % > % $ * * % % % % % % 3 3 % ( %, * ( %, $ % $ & 3 % %, % % $ * % & % %, % % % % 1 & % 2 % * $ * * % 1 % % $ % 4 % &, * + % % %? % ( % % $ & % 2 * 3 3 % % 3 %, $ & % & 1 %, $ & % $ * * % $ & & % $, % ( %, % 1, + % % + % 3 4 % 2 % $ * %, 3 4 % 4 * $ * ( % % 1 % & & 3 $ & % $ % # ' % % 8 (, % ' $ & % 3 % % 1 & $ 3 % 0 & 1 2, $ & % $ $ & % $ % ( %, % * % * % % 1 % ( % $ % 4 % %, $ 5. 3 % (, % ( & $ % % % 0 & 1 2 % $ % 4 % * %, 5. 3 % (, % ( & $ % % % ( %, & % % 3 % % ( $, %, % % ( % $ %, % ' ( %, * % $ * * % $ % ( % ( %, $ & &, %, % 1 2 $ & % (, % % * % % 1 * % % % % 3 4 % $ % ( % ( %, $ & 1 % # % 3, % % * % % % $ % %, * ## 4 $ & ( $ & % $ % & & % % 3 % % ( % % % % ( % % $ & %, % % ( % $ %, % * % ( % % % $ & % % % $ % % 0 & 1 2 % & * # % * % ( $, % % ( % ( $ ( & # ' % $ % 4 % 0 & > % $ * * % % 3 4 & % (, $ % ( %, % * % % % ' ( %, % * % % $, % % $ % % * + ( % & + %, % % & % % $ ( % $ % % * + % (. $!! -

21 21 V e s t r e I n g i e r å s e n B S S a k 5 D S t y r e t f o r s l a g t i l e n d r i n g a v s a m e i e t s h u s o r d e n s r e g l e r " %,! " " %, % % % %, $ & %?!!! & " # $ " < ( % % * % % $ % % ( $ & 3 % % % % % $ 1, % % & % % $ 3 1 & % $ $ & % % & $ & & %, % ', % ' $ * * % 1 * % $ *, % + % % %, % > $ % 1, % % & % % * $ 4 1 $ & &, $ * % % % % %, % & 2 & & % $ % $ % 4 * + 4 $ & # ' $ & % $ % & & ( % $ % % 3 1, %, 1 * ( 4, ( %, $ & 2 * % 6& ( % # $ % # + % & $ ( * # ' & & ( % $ % % % $ * * % $ + % % &, % # # % $, %, % # * % $ & # % 3 % 4 * %, % & $ $ % * * % $ & # * % $ & 1 $ & % % 7 * % $ & # ', % * + 4 % & & ( % $ % % % 3 1, % $ % % # $ * % ' & + 4 %, % % * + % 3 % 4 * %, % % % % * # * % % $ & + %, # * % $ & # % % 1 %, 4 % % % 3 % 4 * %, % &, % % % % $ * * % # * % $ & # * * % * + 4 % % % 1 % & $ % % $ % * $ * * % % % % # ' & + % % # * % $ & # % % > % % & + %, % = # $ & ( & % ' % & % * +4 % 42 ' # ' ( $ % $, # * % % $ *, % % $ $, % 3 4 2,, $ & 7 * % $ & # % *, % % 3 + % 3 % & * $ $ ( * % $ # ' # * % $ & # % 3 + % # % % % % & % $ % & % $ $ $ % * % % & % $ < % % $ & ( % $ ( % ( & % $ * * % $1 % 2 % * $3$ & % 2 * * % & % * + 4 % 4 2 * $ * * % 3 % 1 ( % * $ % ( % & & % % &, % $ % # + % ( $ * % 3 2 %, % % $ * * % $ $ & + % % $ ( * % % % $ * * % $ + % # % *, % % 3 + % 3 % & * $ ' $ * * % % ( 3 % $ %, $ & % % % % % $ %, $ & % %, 3 4 % 1 % # % 3, % 4 ( $ & % + % # % % % $ * * % # # % ( $ & # 3 % % 4, ( %, $ & 1 2 $ $ % & ' $ * * % $, % # * % $ & ; 2 % ' ( 0 % % * % ', % & + %, % # # % ( $ & ( $, 3 $ & % ( 0 * % ( $ %, % $ 3 3 % $ & % % % % % 3 % * % # % 3 * $ 3 % % % % % % ( % 3 # $ * % $ ' & + 4 % % & * + % %, > % % % 1 $ * 1 * * $ & ( & + % # % %, $ ( 0 % % % $ & + % % " % $ % % * $ 3 % % * #, % 3 % % % & & $, % > % & % %, 1 &, ( % ' %, # # 2,, $ & & * + 4 $ & ( * > % % $ % $ % ' ( 0 % 3 $ * $ & %, % # $ & % & 1 * ( # % % % * * %, 3 4 % 3 % 3, % ' $ * * % 3 % & ' $ 0 % % ( 1 % % & & % & % * $ % * $ * % % # # 3 ( $ & & $ *, % $ * * % $, % % % + % % %, % * $ % 3 & % * ( 0 % $ ( %, 2 % % % % %

22 22 V e s t r e I n g i e r å s e n B S * & % & % % ' $ * * % 1 * % $ 1 3 $ & % % $ $ & ( 4 2 % % % & % * 0 > & %, % # ' * & % & % % $ ' 1 3 % % % 4 * % 4 2 1, % 2 $ & 4 2, % 9 = : & $ *, % $ * * % + % % % % % # 2 $ & ( * & & 1 ( ' $ * * % 3 % * % 1 3 $ & & 4 * $ & ( ( $, 1 % & ( % * & * % $ * * % $ 1 * ( * 1 & $ # ' * & % % 5 % % % % $ * * % $ 4 # # % * # * * % 3 ( $ & & * % $ 4 # # % * % % 1 % 3 1 % < 1, $ & ( 3 * # * * % 3 ( $ & & * % $ 4 # # % * 1 % % 1 % 3 1 % 7 # # & # # $ * % $ 0 * $ % %, % % < ( $ 4 # # % * 1 % % % 3 1 % ' $ * * % 3 % % ' # % % $ 4 # # % 5 # # $ 5 # # # % % % ( % % $ * % % % 4 % % $ & %, % % $ $ % # ' 3 $ % 2 > % % $ * * % $ ' 3 2 % 4 # # % * 1 % % %, ( 3 3 # # 1 $ & $ * ( 3 % % % % ( ( $ & 3 ' $ & % $ $ % # ' 3 $ % 2 ( % 1 * ( 3 2 ( % * % $ #' $ & % $ % % $ %, % 3 1, 3 + % %, % & * + % % & & % ', % % % $ & + % % %, % 1 * * $ * * % # # % ( % $, % % # # % ( $ & ( % % & % %, % ( 0 * % 1 ( % ( % % % 3 * $ 3 % % $ * * % $ < ( $, % 4 % $ * + % % & & % % ( ' ( %, * %, % & + 4 % % % % % & & % % $ * + % % % ' $ * * % % % % %, & + %, % ( % % ( & % 2 * % * $ ( % % $ * 1 % % 1 *, $ ' # % ( % $ * + % % % 1 * * 2 % % %, % & ' * + % % % 3 % + % %, 4 % * ( 0 % ', $ ( 0 % % % $ * + % % %! 4 $ $ & & 4 * $ & ( 4 2 $ # # % & & % % % 3 1, > % % $ * * % $ ' 3 % 1 3 $ & 1 $ # # % & & % % & + % % A, 4 % % ## % ## & & % % ' $ * * % % % % %, & + %, % ( % * $ 3 % % # # % ( * % 1 * % $ & ( $ % $ % 2 ' + % % & & % % ( * % ' $ & $ 3 $, % % %,, 1 &, % ( % ( ' * 1 * % % *, % 1 * * % & %, & & $ * % * $ * * % % * % $ # # & & % % B %, 4 % % * ( 0 % ' # " <, ( 1, 2 * 1, ' 4 * % 2 % 3 &, * + % % % ( % 1 % $ % % * ( 2 % % * * % $ * % ( $ 1, 2, % ( $ % % & ' ( 0 % ( ( $ & + % % 3 4 ( $ & % % % % > % % $ * * % $ ', % % % 1, 2 $ ( % % $ $ & % 9 1, % 5 * % 5 1, & * : & % * + % 3 1, % 65 * %, %, % & % % * 0 $ & ' % ( % % 3 % $ & 3 4 % > % % & + %, % $ & % % % % % $ %, $ & % & 1 2 ' %, % 3 $ * $ &,, % % * % % % $ % % ( $ & 3 *, % ' % # # ' 4 % 3, $ & % 3 % * % # % 3 2 $ & ( ( % & & %, 4 % * &, * + % % ( 2 % % *, % ' # # # ( % ( $ %, $ & % $ * * % * 3 2 % ; ( %, * %, % * % * $ * * % * % $ % % ' 1 & ' $ # # $ & * * 1 % # # $ % 2 % % $ % % % ( $ & 3 4 & ( 4 # $ % & % % $ $ & %, % ' # % # # % * 3 % $ $ & % % ( $ 3 4 % & % $ $ & % % 4 ( $ & % * % ' % & 1 % % $ * 1 $ 4 % % 1 & ' # # % * % % # ', % *, % 1 * 3 ' * % ( %, ( % % ( % & %, & + % % + % % $ $ $

23 23 V e s t r e I n g i e r å s e n B S % % ' % % ( % $ % % % $ % % ' * %, % 3 $ 2 % ( $, % % * % ( % & &, 2 * * % * * % % % $ & %, % $ % $ $ & % % % < ( $, % % # ' ( $ ( % & &, 2 % % % $ % % $ $ & % * 2 % * % ( % % $ % % 3 % & % % & $ & & + 4, % % 4, ( %, $ & 3 ' 3 ' % $ $ & % % % & + & % % % % % & % %, % # ' % & & 2 % & $ 3 ' 3 ', % % % 3 % % $ % 3, ' %, % 2 % 5 3 % $ & 3 4 % % % ), & % % % $ 3 2 $ & > % % & + %, % & ' 3 & + % # % % % $ % % ( ( % 3 $ & % $ % 3 % *, % % % 1 % # % $ & % $ % % % % $ % % 3 ' ( 3 % % $ % % % $ % % % ( $ & 3 % * $ ( %, $ & % % = 3 2 % $ %, ( 3 % % $ % % $ % * % % # $ * % ' % % % & % % $ & % $ % 1, % % & % & ( %, % * % % $ & 34 % % $ % $ # # * ( # * % * $ $ % $ % * % % 5 2 % % $ % % ' %, $ & % 3 % $ & & % 2 %, % %, * $ $ $ & % * * * % % > % * ( 0 % $ % $ $ & % % % 3 * $ * " 1 $ * * 4 ( $ & % $ % $ $ & % % ' $ * * % % % % * > % % $ * * % %, $ & $ ', $ ( % 1 $ * * 6 % % & 1, % ( $ $ & 7 ' ( %, & % 3 * $ * " & 3 4, & % * " $, & % * " * * $ & % & $ & & ' %, % * # % $ & % % % * ' % 2 $ % &, $ % ' $ 3 % % # ' 3 ', % * & % & 3 & * ( 0 % * $ 3 $ & % & 1, % % & % %, % 2 % %, % % % % ( % % $ # * % ( %, % $ % ( % $. -

24 24 V e s t r e I n g i e r å s e n B S

25 25 V e s t r e I n g i e r å s e n B S V e d l e g g : G j e l d e n d e v e d t e k t e r G j e l d e n d e h u s o r d e n s r e g l e r I n f o rm as j o n f r a s t y r e t i V e s t r e I n g i e r å s e n B o l i g s am ei e :

26 26 V e s t r e I n g i e r å s e n B S! " "! # $ ) " # $ " % % & $ % ' % $ & % $ % % ' ( " ) % * + % ( % $ %, % & ) -.! # # % & ', $ %, $ # #, % $ & % & + 0 $ &, %. + 1 $! " - $ & $! " - % % & $ % ' % $ & % $ % % % 3 % $ & $3 ' ' $ ( % % $ % % 3% % $ % % % &, $ 3 ( $ & % $ % % $ %, ( % % $ % * 2 % $ 1 * % % % % % & % % ( & 4 * %, & $ * 1 * % $ * * % % $ 1 4, $ & % % 1 $ % $ & 1 % # % 3 1 * % % (, %, % % * + % % $ ( % % * & %, % % & + % # % % % $ # # $ $ & # % $ % &, % % 1, % $ ' % 2 % % & ( 3 % % % & & % %, & $ * * % $ *, % 1 * % % 1 4, $ & % % 1 $ % $ & $, % $, % 1 * ( % & & % % % ( % % 3 1 %, $ % $ & 3 % 3 % % % $ % 3 % $ & % ( $ & %, % % & % 3 % $ %, % % $ % 3 1 % $ & ', % % ( % $ % * + % $ % * 3 $ ( %, # % % & % $ % $ % * + %, ( %, & % % 5 % $ % ' % $ % & $ 2 % 5 3 % $ & 3 4 % * $ 3 $ & % * + %, 2 % $ % 5 % $ % * % % % ), & % % % $ 3 2 $ & % $ % % # $ * $ ' ( 0 % %, % ( % $ % 3 % $ & % & % 1, % ( 3 % $ & % ( %, % * % & ( %, * 3 % ( 3 % $ & % & % % $ % % % 3 % # $ * ( % 3 %, + % 3 3 % % 1 & $ 3 % % $ & % $ % * # % % $, % % * % % % * + % 3, % % # % * $ ( % % * + % $ % % 4 * $ * % 3 # $ * % % ( % 3 $ & % $ % %, $ $ * 6 7 % % % * # $ $ % 1 % # # $ % % %! 8 ( ' % * (, % % $ * $ & ', % % & % 4 ( $ & * 1 & $ 3 % % ( %,, $ 3 ( % $ %, % 3, % % % % $ % % % % 4 % % # ' % $ % 4 * % %, $ * %, (, % % * % % % * + 9 % $ $ & % : # ' ( $ %, % % * % % % $ % ; %, % % * % % % $ % ' 3 % ( %, $ * %, % 4, ( %, $ & 3 ' % ( %, % 2 & $ & % $ & %,, * 2 % 4 & % 3 ( %, $ * %, 3 ( %, * %, % % & $ &, % 3$, % % * 2 % & $ 3 1 * $ % % % 3 % % # % % *, & & $, % % * % % % * + 3 ' 3 % % % 2 $ + % & % # + % ', % % % 4, ( %, $ &

27 27 V e s t r e I n g i e r å s e n B S ; ( %, $ & 3, $ & ( 2 & $ & % $ & * * % ' $ * * % % (, % % * % % % $ % 1 % 2 % &, * + % $ & < % 1, % * % 1 ( %, $ & % ( $, 1 % & * & % # # % $ & ( # 6 &, $ % % $ * % $ + % ' $ * * % 1, % % %, $ & % % % % 4 2 % % % = ( % % % & 1 ( % > % % % $ % ( % % $ & $ $ &, % $ % 3 # $ * % % ( % 3, % 4( $ & % % $ % % $ %, $ ( ( %, % * % & 1, % % & % * ( %, * %, % %, $ % ' %, % * $ 3 $ & ( % # ' % & & % ' 3 2 % & % & % $ % * + % $ % 4 % % $ & % $ % 4 ( % % &, $ 0 % $ % 4 % 9 ' 4 % :, % ( % ' $ % 1 & & % ( # $ ' %, 2 % * # ' 3 ', ( % % $ % %, 3 4 % & $ % 3 $ 3 $ % ( % $ & ( * % 4 * % %, % * $ & $ % $ % 4 % * * + % * $ 3 $ & %, ( % # ' $ ", & % & 4 2, & % * % % % $ % 4 * % %, % # ', %, $ 0 % % $ % 4 % * % ( % $ $ * $ & % ', % % % 3 * (, % % *, $ 0 % $ % 4 %, % ' 2 % 3 $ %, % 4, ( %, $ & % % $ 5, % ( % $ % % * $ 3 $ & * % ( %, % & $, $ & # # & $ ( $ * % * %, % 4 * % %, % *, $ 0 % $ % 4 % $ * % * $ 3 $ & %, $. & 4 2, & % ( %! " 7 ' % $ % 4 % % $ % % % % % %, % % % 3 ( % % * +, % % $ % % $ % % % $ ' 4 % %, 3 1 % * $ & # $ 7 ', %, $ 0 % % $ % 4 % *, $ % * % %, %? $ 1 % $ & %, $ & 3 2 %. # # & + 4 & 1, + % ) & ( 2 % %, % % ( %, % % & % ( $, % * % % ( $ $ * $ & % % $ % 4 % %, % ( 2 % %, % < ( $ %, % % $ * * % % $ %, % ( % & % % $ % 4 % % 4 % %, %, % $ %, % ( 0 %, % % $ % % %,, % 1 * 3 4 & % ( ( % 9 ( % $ % % * + % : % % ( %, % * % % ( & + 4 % % * % %, $ % $ & 3 % $ 3, $ ( & $ % % % %, % % $ * % & % %, % % % % 1 & % < $ * * % % % %, % & + %, % ( & ( & + 4 % * % ( %,,, % * $ & $ & % $ % * % 2 % ( % & % # ' % $ % 4 % % $ % % 2 % * % ' ( % %, % %, % % &. ( %, % % 2 % %, % 5 ( %, % + % % % & + 4 $ % '

28 28 V e s t r e I n g i e r å s e n B S 2 % %, % 5 ( %, % + % % % & + 4 $ ' & ( & 3 % # ' % $ * ' % ( # % ( 2 % % # ' ( & ( % ' 2 % %, % ( % & % 0 * $ & + % % % & + 4 $ ' 2 % 3 % ' 3 ( $ & % ( % $ % % 3 % % $ & & %, % $ ( %, ( ( %, % * % & ( %, * 3 % # ' % $ % 4 % > % $ ' % % $ # # & ( * + %, $ & % 3 % $ & 3 4 % &, % 3 1 * + 0 % & $ $ 1 * 3, $ % 3 % %, % % 4 9 : & 3 4 % $ 2 %,, % # # 3 2 % $ % 3 # $ * % % 2 % * * $ $ 3 ( $ & ( %, $ * %, % # ' 2 & $ & % % & 3 % % % & & " 2 % % % 1 $ &, 2 * $ & ' $ %, % % % $ %, % & $ %, % % % % 3 % 1 $ & % 4 ( $ & % 3 3 % ( %, * %, $ % $ & 3 % %, % % $ * % & % %, % % % % 1 & % 2 % * $ * * % 1 % % $ % 4 % %, $ %, + %, % % (, % ( & $ % % % 2 * * %? % 2 * 3 3 % % 3 %, $ & % & 1 %, $ & % % % 3, % % $ $ & % $ % % % 1 & $ 3 % % 4 % % ' % 3 ( % % $ & % % $3 % % & + % 34 % $ * ' $ * % 34 % %, % & 4 * $ * ( % % 1 % & & 3 $ & % $ % # ' % % 8 (, % ' $ & % 3 % % 1 & $ 3 %, $ & % $ $ & % $ % ( %, % * % * % % 1 % ( % $ % 4 % %, $ 5. 3 % (, % ( & $ % % % % $ % 4 % * %, 5. 3 % (, % ( & $ % % % ( %, & % % 3 % % ( $, %, % % ( % $ %, % ' ( %, * % $ * * % $ % ( % ( %, $ & &, %, % 1 2 $ & % (, % % * % % 1 * % % % % 3 4 % $ % ( % ( %, $ & 1 % # % 3, % % * % % % $ % %, * # # 4 $ & ( $ & % $ % & & % % 3 % % ( % % % % ( % % $ & %, % % ( % $ %, % * % ( % % % $ & % % % $ % % % & * # % * % ( $, % % ( % ( $ ( & # ' % $ % 4 % 3 > % $ * * % % 3 4 & % (, $ % ( %, % * % % % ' ( %, % * % % $, % % $ % % * + ( % & + %, % % & % % $ ( % $ % % * + % (. $!! -

29 29 V e s t r e I n g i e r å s e n B S "! " "!!! " # $ " < ( % % * % % $ % % ( $ & 3 % % % % % $ 1, % % & % % $ 3 1 & % $ $ & % % & $ & & %, % ', % ' $ * * % 1 * % $ *, % + % % %, % > $ % 1, % % & % % * $ 4 1 $ & &, $ * % % % % %, % & 2 & & % $ % $ % 4 * + 4 $ & # ' $ & % $ % & & ( % $ % % 3 1, %, 1 * ( 4, ( %, $ & 2 * % 6& ( % # $ % # + % & $ ( * # ' & & ( % $ % % % $ * * % $ + % % &, % # # % $, %, % # * % $ & # % 3 % 4 * %, % & $ $ % * * % $ & # * % $ & 1 $ & % % 7 * % $ & # ', % * + 4 % & & ( % $ % % % 3 1, % $ % % # $ * % ' & + 4 %, % % * + % 3 % 4 * %, % % % % * # * % % $ & + %, # * % $ & # % % 1 %, 4 % % % 3 % 4 * %, % &, % % % % $ * * % # * % $ & # * * % * + 4 % % % 1 % & $ % % $ % * $ * * % % % % # ' & + % % # * % $ & # % % > % % & + %, % = # $ & ( & % ' % & % * +4 % 42 ' # ' ( $ % $, # * % % $ *, % % $ $, % 3 4 2,, $ & 7 * % $ & # % *, % % 3 + % 3 % & * $ $ ( * % $ # ' # * % $ & # % 3 + % # % % % % & % $ % & % $ $ $ % * % % & % $ < % % $ & ( % $ ( % ( & % $ * * % $1 % 2 % * $3$ & % 2 * * % % * + 4 % 4 2 * $ * * % 3 % 1 ( % * $ % ( % & & % % &, % $ % # + % ( $ * % 3 2 %, % % $ * * % $ $ & + % % $ ( * % % % $ * * % $ + % # % *, % % 3 + % 3 % & * $ ' $ * * % % ( 3 % $ %, $ & % % % % % $ %, $ & % %, 1 % # % 3, % 4 ( $ & % + % # % % % $ * * % # # % ( $ & # 3 % % 4, ( %, $ & 1 2 $ $ % & ' $ * * % $, % # * % $ & ; 2 % ' ( 0 % % * % ', % & + %, % # # % ( $ & ( $, 3 $ & % ( 0 * % ( $ %, % $ 3 3 % $ & % % % % % % % % % ( % 3 # $ * % $ ' & + 4 % % & * + % %, > % % % 1 $ * 1 * * $ & ( & + % # % %, $ ( 0 % % % $ & + % %

30 30 V e s t r e I n g i e r å s e n B S " % $ % % * $ 3 % % * #, % 3 % % % & & $, % > % & % %, 1 &, ( % ' %, # # 2,, $ & & * + 4 $ & ( * > % % $ % $ % ' ( 0 % 3 $ * $ & %, % # $ & % & 1 * ( # % % % * * %, 3 4 % 3 % 3, % ' $ * * % 3 % & ' $ 0 % % ( 1 % % & & % & % * $ % * $ * % % # # 3 ( $ & & $ *, % $ * * % $, % % % + % % %, % * $ % 3 & % * ( 0 % $ ( %, 2 % % % % % % ( 3 & % *, % % * ( 0 % 1 & ' % A % ( %, 4 % ( % % 3 & % %? < $ < % % $ % % 3! " & % *, % % $ ( ' % $ % % 3 4 & %? % $ % ( % $. C..? > ; 4,. " % $ % ( % $. C. -? > ; % $ & %. ), D % ( % $ E? > ; & 4., D % ( % $ C )? > ; 4,. " 7 6, $ % % & $ & %, % ' $ * * % % % # # 1 % 2 % $ % % & ' $ * * % 1, % % %, $ & % % % % 4 2 % % % = ' 3 % % & 1 ( % * & % & % % ' $ * * % 1 * % $ 1 3 $ & % % $ $ & ( 4 2 % % % & % * 0 > & %, % # ' * & % & % % $ ' 1 3 % % % 4 * % 4 2 1, % 2 $ & 4 2, % 9 = : & $ *, % $ * * % + % % % % % # 2 $ & ( * & & 1 ( ' $ * * % 3 % * % 1 3 $ & & 4 * $ & ( ( $, 1 % & ( % * & * % $ * * % $ 1 * ( * 1 & $ # ' * 1 # ' * & % % 5 % % % % $ * * % $ 4 # # % * # * * % 3 ( $ & & * % $ 4 # # % * % % 1 % 3 1 % < 1, $ & ( 3 * # * * % 3 ( $ & & * % $ 4 # # % * 1 % % 1 % 3 1 % 7 # # & # # $ * % $ 0 * $ % %, % % < ( $ 4 # # % * 1 % % % 3 1 % ' $ * * % 3 % % ' # % % $ 4 # # % 5 # # $ 5 # # # % % % ( % % $ * % % % 4 % % $ & %, % % $ $ % # ' 3 $ % 2 > % % $ * * % $ ' 3 2 % 4 # # % * 1 % % %, ( 3 3 # # 1 $ & $ * ( 3 % % % % ( ( $ & 3 ' $ & % $ $ % # ' 3 $ % 2 ( % 1 * ( 3 2 ( % * % $ # ' $ & % $ % % $ %, % 3 1, 3 + % %, % & * + % % & & % ', % % % $ & + % % %, % 1 * * $ * * % # # % ( % $, % % # # % ( $ & ( % % & % %, % ( 0 * % 1 ( % ( % % % 3 * $ 3 % % $ * * % $ < ( $, % 4 % $ * + % % & & % % ( ' ( %, * %, % & + 4 % % % % % & & % % $ * + % % % ' $ * * % % % % %, & + %, % ( % % ( & % 2 * % * $ ( % % $ * 1 % % 1 *, $ ' # % ( % $ * + % % % 1 * * 2 % % %, % & ' * + % % % 3 % + % %, 4 % * ( 0 % ', $ ( 0 % % % $ * + % % %! 4 $ $ & ( 4 2 $ # # % & & % % % 3 1, > % % $ * * % $ ' 3 % 1 3 $ & 1 $ # # % & & % % & + % % A, 4 % % # # % ( * % 1 * % $ & ( $ % $ % 2 ' + % % & & % % ( * % ' $ & $ 3 $, % % %,, 1 &, % ( % ( ' * 1 * % % *, % 1 * * % & %, & & $ * % * $ * * % % * % $ # # & & % % B %, 4 % % * ( 0 % ' # " <, ( 1, 2 * 1, ' 4 * % 2 % 3 &, * + % % % ( % 1 % $ % % * ( 2 % % * * % $ * % ( $ 1, 2, % ( $ % % & ' ( 0 % (

31 31 V e s t r e I n g i e r å s e n B S ( $ & + % % 3 4 ( $ & % % % % > % % $ * * % $ ', % % % 1, 2 $ ( % % $ $ & % 9 1, % 5 * % 5 1, & * : & % * + % 3 1, % 65 * %, %, % & % % * 0 $ & ' % ( % % 3 % $ & 3 4 % > % % & + %, % $ & % % % % % $ %, $ & % & 1 2 ' %, % 3 $ * $ &,, % % * % % % $ % % ( $ & 3 *, % ' % # # ' 4 % 3, $ & % 3 % * % # % 3 2 $ & ( ( % & & %, 4 % * &, * + % % ( 2 % % *, % ' # # # ( % ( $ %, $ & % $ * * % * 3 2 % ; ( %, * %, % * % * $ * * % * % $ % % ' 1 & ' $ # # $ & * * 1 % # # $ % 2 % % $ % % % ( $ & 3 4 & ( 4 # $ % & % % $ $ & %, % ' # % # # % * 3 % $ $ & % % ( $ 3 4 % & % $ $ & % % 4 ( $ & % * % ' % & 1 % % $ * 1 $ 4 % % 1 & ' # # % * % % # ', % *, % 1 * 3 ' * % ( %, ( % % ( % & %, & + % % + % % $ $ $ % % ' % % ( % $% % % $ % % ' * %, % 3 $ 2 % ( $, % % * % ( % & &, 2 * * % * * % % % $ & %, % $ % $ $ & % % % < ( $, % % # ' ( $ ( % & &, 2 % % % $ % % $ $ & % * 2 % * % ( % % $ % % 3 % & % % & $ & & + 4, % % 4, ( %, $ & 3 ' 3 ' % $ $ & % % % & + & % % % % % & % %, % # ' % & & 2 % & $ 3 ' 3 ', % % % 3 % % $ % 3, ' %, % 2 % 5 3 % $ & 3 4 % % % ), & % % % $ 3 2 $ & > % % & + %, % & ' 3 & + % # % % % $ % % ( ( % 3 $ & % $ % 3 % *, % % % 1 % # % $ & % $ % % % % $ % % 3 ' ( 3 % % $ % % % $ % % % ( $ & 3 % * $ ( %, $ & % % = 3 2 % $ %, ( 3 % % $ % % $ % * % % # $ * % ' % % % & % % $ & % $ % 1, % % & % & ( %, % * % % $ & 3 4 % % $ % $ # # * (, 4 65 # * % * $ $ % $ % * % % 5 2 % % $ % % ' %, $ & % 3 % $ & & % > % * ( 0 % $ % $ $ & % % % 3 * $ * " 1 $ * * 4 ( $ & % $ % $ $ & % % ' $ * * % % % % * > % % $ * * % %, $ & $ ', $ ( % 1 $ * * 6 % % & 1, % ( $ $ & 7 ' ( %, & % 3 * $ * " & 3 4, & % * " $, & % * " * * $ & % & $ & & ' %, % * # % $ & % % % * ' % 2 $ % & $ 3 % %, $ % # ' 3 ', % * & % & 3 & * ( 0 % * $ 3 $ & % & 1, % % & % %, % 2 % %, % % % % ( % % $ # * % ( %, % $ % ( % $. -

32 32 V e s t r e I n g i e r å s e n B S % * 5 % ) + 6 ) 7 1 ) % %& % % & + %, % 3 1, & *, % $ % % % % ( * $3$ & 4 *, %, % $ % $ % 2 % 34, 2 * 33%. >2 % % $ % % % ( $ & 3 *, % % 3 ' * % (, 2 % % ( % $ & * 3 % % % & + % % % ( 2 % ) <1, % *$, 34 % $ ', $ % % $ % ', % 13$ & ( 1, % * $ * * % * + % # ' % $ % ', % % % # ' * ( % * % # % E <1, % 6 % % * % % $ % % 3 # $ * % % & $ * ' 3+ % % % * * % % % 1, % 5 * % ' % % % % & # ' % $ % ', % - > % 13 %, 2 % % ' * + % % & 34 & %, % # # & $ % % & % " <1, % ' $ * * % ( 0 % % % $ % $$ & % % %, %, % $ * * % % # # 0$, %! >2 % % $ % % &, 1, % 5 * % 3+ % %, %, $ % % & % % $ * * % ( %, % > $ % % & % % ' % % %, % ( 1, % % & % % & 1,, # ' % & % % %, % 3 1,, # ' 1, % % & % % ;, % % & %, % % $ 3 ' %, & ( $ % # % * % % ( % ' %, % % & % 3, 2 %, > 2 %? F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F $ % (? F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F, % %? F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F ;, % * $3? FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF %, 5,? F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F Returneres: Vestre Ingieråsen boligsameie v O B O S E i e n d o m s f o r v a l t n i n g Postboks 6668 St. Olavs plass 0129 Oslo

33 33 V e s t r e I n g i e r å s e n B S $ % $ % %, % % D e t v i s es t i l t i dl i g e r e o r i e n t e r i n g f r a s t y r e t a n g å e n d e t i l s t a n d s k o n t r o l l a v e i e n d o m m e n e tilhørende vårt sam eie. K o n t r o l l e n b l e u t f ø r t i f o r b i n d e l s e m e d a t s t y r e t ø n s k e t e n o v e r s i k t ov e r t e k n i s k t i l s t a n d p å b y g n i n g e n e o g d e t e k n i s k e a n l e g g e n e, o g e n v e d l i k e h o l d s p l a n s om k a n b e n y t t e s t i l b u d s j et t e r i n g o g p l a n l eg g i n g a v v e d l i k e h o l ds a r b e i d e r d e n e s t e 1 0 å r. E i e n d o m m e n b e s t å r a v 4 t e r r a s s e b l o k k e r m e d a d r e s s e F a r t e i n V a l e n s v e i o g M o n r a d J o h a n s e n s v e i D e t e r t i l s am m e n 8 4 e i e r s ek s j o n e r. D e t e r 2 garasjeanlegg på eiendommen og disse ligger under blokken i Fartein Valens vei o g M o n r a d J o h a n s e n s v e i 2-4. B y g n i n g e n e e r o p p f ø r t i t i ds r om m et o g h a r g j e n n om g å t t en k e l t e o p p g r a d e r i n g s a r b e i d e r o g v e d l i k eh o l d s a r b e i d e r d e n s e n e r e t i d. I b l e d e t u t f ø r t f l e r e v e d l i k e ho l d s a r b e i d e r o g u t s k i f t n i n g e r. D e de l e r a v f a s a d e n e s o m h a r t r e p a n e l b l e m a l t, s am t v i n d u e r o g b a l k o n g d ø r e r. B a l k o n g gu l v e n e, s om e r a v b e t o n g, b l e o g s å m a l t i s am m e p e r i o d e. D e t b l e s a t t i n n n y e i n n g a n g s d ø r e r i a l l e o p p g a n g e n e o g d e t b l e m o n t e r t n yt t c a l l i n g s a n l e g g. D e l e r a v d r e n e r i n g e n e r s k i f t e t u t r u n d t e n k e l t e a v b l ok k e n e. O P A K h a r b ef a r t 1 a v l e i l i g h e t e n e f o r å f å e t g e n e r e l t i n n t r y k k a v t e k ni s k e i ns t a l l a s j o n e r o g b y g n i n g s m es s i g e f o r h o l d. B y g n i n g e n h a r b e h o v f o r o p p g r a de r i n g e r b å d e u t v e n d i g o g i n n v e n d i g i å r e n e f r em o v e r. Fasader og tak er besiktiget fra bakkeniv å. V e d l a g t f ø l g e r e t s am m e n d r a g a v r a p p o r t e n. P å s am e i et s m øt e i a p r i l ø n s k e r v i å d r ø f t e m e d d e r e h v o r d a n v i s k a l b e n y t t e s o s s v i d e r e a v r a p p o r t e n. D e t gj e l d e r b l. a. h v o r d a n s k a l v i g j e n n om f ø r e r de t t e v e d l i k e h o l d o g o p p g r a d e r i n g ø k o n o m i s k. D e t v i l d e r f o r væ r e s v æ r t v i k t i g at d u d e l t a r p å å r e t s s am e i em ø t e. V e n n l i g h i l s e n S t y r e t.

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Ø v r e L j a n B o l i gs am e i e I I I, a v h o l d e s t o rs d a g 3 0. a p r i l 2 0 0 9, kl. 1800 i Nordstrand Eldresenter,

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i H e l g es e n s g at e 8 2 / 8 4 A S a v h o l d e s m a nd a g 2 6. a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t K i r k e v e i e n 1 1 0, a v h o l d e s m a n d a g 2 0. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 0 0 i V es t r e A k e

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Akersbakken Bo r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i F o r n e b u k o l l e n B o l i g s am ei e, a v h o l d e s t o r s da g 2 3. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 : 0 0 p å S A

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S a g a d am m e n, a v h o l d e s t o r s d a g 15. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 9. 0 0 i S am l i n g s s a l

Detaljer

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s /

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i P r o f es s o r D a h l s gt 3 9 A S, a v h o l d es t i r s da g 2. j

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i Solbakken Velforening, a v h o l d e s t o r s d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 2 0. 1 5 p å Ok s t a d S k o l e. T I L B E HA N D L I N G F O R

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Øs t e r l i B o l i g s e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i 2

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer