INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009"

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l , k l i V as s b o n n s k o l e, C h r i s t i an S i n d i n gs v e i 5 5 (m us i k k r om m e t ). T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G A ) V a l g a v m ø t e l e d e r B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v s e k r et æ r o g t o s a m e i e r e t i l å u n d e r s k r i v e p r o t o k o l l e n s a m m e n m e d m ø t e l e d e r D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n E ) G o d k j e n n i n g a v d a g s o r d e n 2. Å R S B E R E T N I N G F O R A ) Å R S R E G N S K A P F O R S t y r e t f o r e s l å r overføring av årets resultat til egenkapital B ) B U D S J E T T S t y r e t s f o r s l a g t i l b u d s j e t t f o r f r e m l e g g e s t i l o r i e n t e r i n g 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r 5. I N N K O M N E F O R S L A G A ) S a k f r a A r n e C l em e nt f o r s l a g o m e n d r i n g a v h u s o r d e n s r e g l e n e p k t. 5 B ) S a k f r a R u n e S t i a u r e n o g K a t h e A a s t a d f o r s l a g om e n d r i n g a v v e d t ek t e n e. I n n k om n e f o rs l a g e r t a t t i n n s om eg n e v e d l e g g. C ) S t y r e t s f o r s l a g t i l e n d r i n g a v s a m e i e t s v e d t e k t e r D ) S t y r e t s f o r s l a g t i l e n d r i n g a v s a m e i e t s h u s o r d e n s r e g l e r 6. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v s t y r e l e d e r f o r 1 å r B ) V a l g a v 1 s t y r e m e d l e m f o r 2 å r C ) V a l g a v 1 s t y r e m e d l e m f o r 1 å r D ) V a l g a v 2 v a r a m e d l e m m e r f o r 2 å r E ) V a l g a v 1 v a r a m e d l e m f o r 1 å r F) V a l g a v 2 m e d l e m m e r t i l v a l g k o m i t e e n f o r 1 å r O s l o, 2 5. m a r s S t y r e t i V e s t r e I n g i e r å s e n B S Bjø r n R a n g e s E l f i S pæ r e n s A n n e L i s e B j e r k e s I s am e i e rm ø t et h a r s am e i e r n e s t em m e r e t t m e d e n s t em m e f o r h v e r s e k s j o n d e e i e r. S am e i e r e n h a r r e t t t i l å m ø t e v e d f u l l m e k t i g. R e g i s t r e r i n g s b l a nk e t t e n l e v e r e s i ut f y l t s t a n d v e d i n n g a n g e n.

2 2 V e s t r e I n g i e r å s e n B o l i g s a m e i e T I L L I T S V A L G T E Å R S B E R E T N I N G F O R S i d e n f o r r i g e o r d i n æ r e s am e i e rm øt e h a r s am e i et s t i l l i t s v a l g t e v æ r t f øl g e n d e : S T Y R E T L e d e r B j ø r n R a n g e M o n r a d J o h a n s e n s V e i 6 S t y r e m e d l e m E l f i S p æ r e n F a r t e i n V a l e n s V e i 3 3 S t y r e m e d l e m A n n e L i s e B j e r k e F a r t e i n V a l e n s V e i 3 5 V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e m Trude Rom i F a r t e i n V a l e n s V e i 3 3 V a r a m e d l e m T h o m a s M o e K r i s t i a n s e n M o n r a d J o h a n s e n s V e i 2 V a r a m e d l e m A n e t t e H o l u m S o l h e i m F a r t e i n V a l e n s V e i 3 3 A n e t t e H o l um S o l h e i m f r a t r å d t e s t y r e t i d es em b e r p å g r u n n a v f l y t t i n g. GENERELL E O P P L Y S N I N G E R O M S AM E I E T TI L L I TS V AL G TE O G AN S AT TE A v s am e i e t s 3 s t y r em e d l em m e r e r d e t 2 k v i n n e r o g 1 m a n n. S am e i e t e r p os i t i v t i l l i k es t i l l i n g o g t a r s i k t e p å at d et i k k e f o r e k om m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n o g m a n g f o l d. De t o p p f o r d r e s d e r f o r a t d e t t as h e ns y n t i l d e t t e v e d v a l g a v s t y r e, k om i t e e r o g u t v a l g. S a m e i e t d r i v e r i k k e m e d f o r s k n i n g s - o g ut v i k l i n g s ak t i v i t e t e r. S am e i e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b e s t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. S am e i e t h a r i n g e n a ns a t t e. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r i h e n h o l d t i l k o n t r ak t u t f ø r t a v OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S. A u t o r i s e r t r e g ns k a ps f ø r e r ( o p p d r ag s a n s v a r l i g ) e r r e g ns k a ps s j e f E g i l H a v r e, O B OS. S am e i e t s r e v i s o r e r E r n s t & Y o u n g A S. E I E N D O M M E N S a m e i e t b e s t å r a v 8 4 s ek s j o n e r. S am e i e t e r r e g i s t r e r t i B r ø n n ø y s u nd m e d o r g a n i s a s j o ns n um m e r S a m e i e t l i g g e r i O p p e g å r d k o m m u n e o g h a r f ø l g e n d e g å r d s - o g b r u k s n um m e r : M e d e i e r s e k s j o n f o r s t å s s a m e i e a n d e l i b e b y g d e i e n d o m m e d t i l k n y t t e t e n e r e t t t i l b r u k a v b o l i g e l l e r a n n e n b r uk s e n h et i e i e nd o m m e n. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d a t d e t y t r e m i l j ø e t f o r u r e n s es i v e s e nt l i g g r a d.

3 3 V e s t r e I n g i e r å s e n B o l i g s a m e i e V AK TM E S TE R TJ E N E S TE S am e i e t h a r i n n g å t t k o n t r ak t p å v ak t m e s t e r t j e n es t e r m e d A l t -M a n n A S. T e l e f o n S n ø b r ø y t i n g s t r ø i n g a v G j e rs r u d. T e l e f o n D e r s om i k k e a n n e t e r a v t a l t m e d s t y r e t p å f o r h å n d, m å s e k s j o ns e i e r p å r e g n e å m å t t e b e t al e f o r t j e n es t e n s e l v. G A R A S J E P O R T Å P N E R B e s t i l l es h os J a n L u n d e r I n g. A S. T l f : N Ø K L E R N A V N E S K I L T T I L R I N G E T A B L Å Systemnøkkel b e s t i l l e s s k r i f t l i g h os f o r r e t n i n g s f ø r e r OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g a s. T e l e f o n s e n t r a l b o r d e t , t e l e f a k s e l l e r e -p o s t a d re s s e: o e o b o s. n o. S k i l t t i l r i n g e t a b l å b e s t i l l e s v e d h e n v e n d e l s e t i l s t y r e t s l e d e r. S k i l t t i l po s t k a s s e r b es t i l l e s d i r e k t e t i l D a t a C a l l, t e l e f o n : R E N H O L D S am e i e t h a r a v t a l e m e d R e n h o l d s p a r t n e r Ø s t f o r r e n h o l d a v s am e i et s o p p g a n g e r e n g a n g p r u k e, s am t u t s k i f t i n g a v m a t t e r hv e r 1 4 d a g. F O R S I K R I N G Sam eiets eiendomm er er full v e r d i f o r s i k r e t i I f S k a d ef o r s i k r i n g m e d po l i s e n um m e r F u l l v e r d i f o r s i k r i n g v i l s i a t f o rs i k r i ng s s e l s k a p e t h a r a n s v a r e t f o r at s am ei e t t i l e n h v e r t i d h a r d e r i k t i g e f o rs i k r i n g s s um m e r. E n f o r u t s e t n i n g f o r d et t e e r a t f o rs i k r i ng s s e l s k a p e t f å r m e l d i n g o m v e s e n t l i g e v e r d i øk n i n g e r p å b yg n i n g e r, f. e k s. v e d r e h a b i l i t e r i n g e l l e r p å b y g g i n g. V e d t o t a l s k a d e s k a l e r s t at n i n gs b e l ø p e t d e k k e o p p f ø r i n g a v n y b y g n i n g a v s am m e s t a n d a r d o g s t ø r r e l s e. F o r s i k r i n g e n o m f a t t e r o g s å b y g n i n g s m e s s i g e f o r a n d r i n g e r s o m d e n e n k e l t e s ek s j o n s e i e r g j ø r i n n e i b o l i g e n. D e n e n k e l t e s e k s j o n s e i e r m å s e l v s ø r g e f or å h a h j em f o r s i k ri n g s o m d e k k e r i n n bo og l ø s ø r e. H v i s s am e i e t s f o rs i k r i n g s k a l b e n y t t e s, m å b e b o e r n e s t r a k s m e l d e s k a d e n t i l F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S t l f f a k s E -p o s t f o r s i k r i n o b o s. n o. O p p f øl g i n g av f o r s i k r i n g s s ak e r b l i r g j o r t a v F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I h e n h o l d t i l f o r s k r i f t e n e s k a l d e t v æ r e i n s t a l l e r t r ø y k v a r s l e r o g b r a n ns l o k ni n g s a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e i a l l e l e i l i g h e t e n e. E i er b e b o e r h a r a n s v a r e t f o r a t u t s t y re t e r t i l s t e d e o g f u n g e r e r. H M S F o r s k r i f t o m s y s t e m a t i s k h e l s e -, m i l j ø - o g s i k k e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e n ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f a s t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s e m b e r m e d v i r k n i n g f r a

4 4 V e s t r e I n g i e r å s e n B o l i g s a m e i e 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l at d e n e nk e l t e v i r k s om h et s k a l s ys t em at i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t em m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. B o l i g s e l s k a p e r d e f i n e r t s o m v i r k s o m h e t o g s k a l d e r f o r h a i nt e r n k o n t r o l l s y s t em. D e t t e o m f a t t e r b l a n t a n n e t k o nt r o l l s ys t em o g o p pf ø l g i n g a v b r a n n v e r n, b y g g h e r r e f o r s k r i f t e r v e d b y g g e - o g a n l e g g s a r b e i d, l ek e p l as s e r o g e l ek t r i s k a n l e g g o g e l ek t r i s k u t s t y r h v o r f o r d e l i n g a v a n s v a r e t e r g i t t e n s l i k t o l k ni n g : S am e i e t e r a ns v a r l i g f o r a t d et e l ek t r i s k e a n l e g g e t o g u t s t y r e t i f e l l es a r e a l e t t i l e n h v e r t i d e r i o r d e n. I f o r h o l d t i l a n l e g g o g ut s t y r i d e n e n k e l t e b o e n h e t e r d e t s t y r e t s p l i k t å g j ø r e e i e r o g e l l e r b r u k e r a v d e n e n k e l t e l e i l i g h e t o p pm e rk s om p å d e t a ns v a r s om d e h a r f o r å h o l d e e l e k t r i s k ut s t y r i o r d e n e t t e r g j e l d e n d e l o v o g f o rs k r i f t. S A M E I E T S L Å N S a m e i e t h a r l å n i O B O S. S e b a l an s e n o g n ot e i r e g n s k a p e t. E I E N D E LE R O G G J E L D O M S E T N I N G O G T A K S T E R S am e i e r n e f å r t i l s e n dt s k j em a m ed o p p s t i l l i n g o v e r d e n e n k e l t e s e k s j o n s a n d e l a v s am e i e t s i n n t e k t e r, ut g i f t e r, gj e l d o g ei e n d e l e r. L i g n i n g s v e r d i e n f å r d e n e nk e l t e o p p g i t t p å l i g n i n g s k o n t o r e t. Om s et n i n g a v s ek s j o n e n e s k j e r t i l m a rk e d s p r i s. D e t f i n n es i k k e t a k s t e r f o r s e k s j o n e n e v e r k e n h o s s t y r e t e l l e r f o r r e t n i n gs f ø r e r. S å l a n gt f o r r e t n i n g s f ø r e r e n f å r o p p g i t t o m s e t ni n g s p r i s e r, bl i r d i s s e r e g i s t re r t. F o r r e t ni n g s f ø r e r k a n, p å b a k g ru n n a v d i s s e o p p l y s n i n g e n e, g i a n t y d n i n g om p ri s n i v å e t f o r s e k s j o n e n e. T E L E N O R S a m e i e t e r t i l s l u t t e t s a m a r b e i d s a v t a l e n m e l l o m T el e n o r o g OB O S E i e n d o m s f o r v a l t ni n g om r a b a t t o r d n i n g f o r b e b o e r e m e d t e l e f o n a b o n n e m e nt i T e l e n o r. D e t g i s r a b a t t p å : - T e l l e r s k r i t t t r a f i k k f r a f a s t t e l e f o n - F r i b r u k a v f as t t e l ef o n h v e r l ø r d ag ( k u n s t a rt p r i s p å 8 9 ø r e p r s am t al e u a n s e t t v a r i g h e t ). I N T E R N E T T Internettilgang er inkludert i avtalen m ed Canal Digital Kabel-T V A S K A B E L -TV Canal Digital Kabel TV AS er leverandør av kabel-tv t j e n e s t e r. H a r du s p ø rs m å l vedrørende ditt kabel-t v -abonnement, digital-t v e l l e r b r e d b å n d, k a n du r i n g e t l f Åp n i n g s t i d e r h o s k u n d e s e r v i c e e r m a n d a g - f r e d a g 0 8: : 0 0, l ø rd a g 1 0 : : 0 0. S ø n d a g e r e r s t e n g t. O p p s t å r f e i l på k a b e l a n l e g g e t p å s ø n d a g e r, k a n d e t t e r a p p o r t e r e s v i a t e l e f o n o gs å s ø n d a g e r m e l l o m 1 0 : 0 0 o g 2 2 : 0 0. For ytterligere inform asjon vis e s de t t i l w w w. c a n a l d i g i t a l. n o Ingen m å gjøre inngrep i kabel-t V a n l e g g e t s om å s k r u a v d e k s e l et p å a n t e n n e k o n t ak t e n o g f o r e t a o m - e l l e r t i l k o b l i n g e r. S l i k e i n n g r e p v i l k u n n e f o r å r s a k e f o r s t y r r e l s e r p å s i g n a l e n e t i l andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-tv a n l eg g e t.

5 5 V e s t r e I n g i e r å s e n B o l i g s a m e i e A V T A L E O M L E V E R A N S E A V E L E K T R I S K K R A F T O B O S h a r f r em f o r h a n d l e t a v t a l e m e d L O S f o r l e v e r a n s e a v e l ek t r i s k k r a f t. O p p r i n n e l i g a v t a l e m e d L OS ut l ø p d e n OB O S h a r f o r l e n g e t a v t a l e n f r a m e d d e s am m e f o r d e l e n e s om i f o r r i g e p e ri o d e. S am e i e t h a r t i l t r å dt d e n n e a v t a l e n. D e t t e g j e l d e r k u n s t r øm t i l f e l l e s om r å d e o g i k k e p r i v a t a b o n n em e n t f o r d e n e n k e l t e l e i l i g h e t. R e s u l t a t e t a v k r a f t f o r v a l t n i n g s a v t a l e n h a r g i t t b es p a r e l s e r o gs å i D et h a r væ r t s t o r e o m r å d em es s i g e v a r i a s j o n e r i N o r ge i , m e n m å l t m o t gj e n n om s ni t t l i g s p o t p r i s s e r b e s p a r e l s e n e ut t i l å b l i c a 1 1 %. R E H AB I L I TE R I N G S T Ø R R E V E D L I K E H O L D S a m t l i g e v a r m t v a n n s t a n k e r e r s k i f t e t o g d et e l ek t r i s k e a n l e g g e t i f o r b i n d e l s e m e d d i s s e e r v es e n t l i g o p p g r a d e r t. N y e s a n d k as s e r m l o k k e r k j ø p t i nn o g m o nt e r t. N o e n s e t t ut em ø b l e r e r s k i f t et ut d e ø v r i g e e r m a l t. K a r t o v e r s am e i et e r s a t t o p p p å h j ø r n e t a v M J F V. T o u t e p l as s e r e r o p p g r a d e r t m e d b e l e g n i n g s s t e i n. L e k e p l a s s e n e r o p p g r a d e r t m e d ny t t k l a t r et å r n. G a r a s j e p o r t e n e e r m a l t. S i k k e r h e t s g j æ r d e e r m o nt e r t p å ga r a s j e t ak v FV 3 3. N y t t b r e d b å n d s a n l e g g e r b es t i l t o g m o n t e rt. C a n a l D i g i t al. O P A K r a p p o r t e r u t a r b e i d e t o g h a n d l i n g s p l a n f r em l e g g e s. D i v e r s e t ræ r o g b us k e r e r k ut t et f j e r n e t. M a l i n g t i l d e s om s e l v ø n s k e t å m al e t e r r a s s e n e s i n e b l e d e l t u t L a k k e r i n g a v s ø p p e l s t a t i v e r g j e n no m f ø r t I n s t a l l e r t c a l l i n g s s y s t em. V a n n l e k k a s j e i M o n r a d J o h a n s e n s v e i 2 : S a m e i e t h a r d e k k e t s k a d e n g j e n n o m s i t t f o r s i k r i n g s s e l s k a p I f, o g f o r s i k r i n g e n s e g e n a n d e l p å k r , - e r d e k k et a v l e i l i g h e t e ns e i e r. F i rm a P o we r C l e a n A S h a r g j e n n om f ø rt r e n s i n g a v a l l e v e n t i l as j o n s k a n a l e r i s am e i e t. S a n d k a s s e n e i s a m e i e t e r f j e r n e t p å g r u n n a v h e l s e f a r e. D i s s e v i l b l i e r s t a t t e t m e d f i r e l u k k b a r e s a n d k as s e r s om s e t t e s u t p å e g n e t s t e d i m ai. F e r d i g g r e s s b l e p l a nt e t ut p å t o s t e d e r e t t e r at n e v n t e s a n dk a s s e r va r f j e r n e t. F ø l g e n d e o p p d r a g e r t i l d e l t v å r t v ak t m e s t e r f i rm a A l t M a n n o g u n d e r l e v e r a n d ø r e r : S ø p l e s k u r r e n g j o r t o g o v e r f l at e b e h a n d l e t o l j et. B e i s et a l l e n y e p l a nk i h e l e s am e i et s om s n ek k e r K n u t E r s l a n d m o n t er t e s om m e r e n ( s yk k e l s k u r, t ak s t ø t t e r o g g j e r d e r ). V a s k e t t r e v e r k g el e n d e r v e d t r a p pe n e d g a n g M J 2. B e i s et g e l e n d e r m e l l om M J 4 o g M J 6. B e i s e t o g r e t t e o p p p a r k e r i n gs s t o pp e r e m e l l om M J 4 o g M J 6. S k i f t et ut r å t t e n p l a nk o g v a s k e b e i s e p l a nk p å g a r a s j e n i v å i M J 6. M o n t e r t d r y p p n e s e f o r å f o r h i n d r e m e r r åt e s am m e s t e d. B e i s et g e l e n d e r m e l l om M J 6 o g FV 3 7. B e i s et g e l e n d r e ut e n f o r l ei l i g h e t e r p å b a k k e n i v å F V

6 6 V e s t r e I n g i e r å s e n B o l i g s a m e i e S j e k k e t o g r e t t e t o p p a l l e t ak r e n n e n e d l ø p. R e p a r e r t h e n g s e l p å s ø pl e s k u r u t en f o r F V 3 1 o g FV 3 7. S am t l i g e h e ng s l e r e r g j e n n om g å t t o g s i k r e t. R e p a r e r t s k i f t e t u t d ef e k t e d ø r p um p e r. R e p a r e r t d ø r F V 3 7. S a m t l i g e f a s a d e r o g h a l v t a k e r v a s k e t o g s p y l t m e d s o p p d r e p e n d e m i d l e r. G a r a s j e p o r t e n e e r o p p g r a d e r t t i l au t om a t i s k l uk k i n g et t e r f em m i n ut t e r. G a r a s j e p o r t e n e i M J 2 4 o g FV å p n e s m e d n øk k e l f j e r n k o nt r o l l, m e n k a n p g a. i ns t a l l e rt s y s t em k u n l u k k e s a u t om a t i s k. G a r a s j e p o r t e n i MJ 6 k a n i t i l l e g g l u k k e s m e d nø k k e l f j e rn k o n t r o l l. E t t e r e k s t r em t r e g n v æ r h øs t e n , o p p s t o d d e t v a n n s k a d e r i l e i l i gh e t H i FV 3 3. S k a d e n e r ut b e d r e t p å s am e i et r e g n i n g, d a v a n n s k a de n e o p p s t o d p å g r u n n a v l i t e n k a p a s i t et i d e t n y e t ak r e n n e n e d l ø p e t s om e r m ontert som et pil ot p r o s j ek t p å ut s i d e n a v d e n a k t u e l l e l e i l i g h et e n. E t t e r a n b u d s r u n d e r e r d e t b e s l u t t et å g i o p p d r a g e t m e d å s k i f t e ut s am e i et s v a rm t v a n n s t a n k e r t i l S k i V V S S e n t e r A S C om f o r t H M S t i l t a k i s t y r e p e r i o d e n, f ø l g e n d e a r b e i d b l e v e d t a t t o g e r u t f ø r t : F j e r n e t i k k e g o d k j e n t l e k et å r n o g s k l i e r. F a s a d e v a s k a v i n n g a n gs p a r t i e r o g f j e r n i n g a v v e g e t as j o n. R e t t e t o p p t a k o v e r i n n g a n g s p a r t i e r o g s a t t o p p s i k k e r h e t s g j e r d e r v e d f a r l i ge p a r t i e r p å s am e i et s om r å d e. J u s t e r i n g o p p r e t t i n g a v s ø p p e l s k u re n e. L ø s e s t ei n b l o k k e r f j e r n e t f r a s k r å n i n g e n e o g s t e i nm u r e r u t e nf o r g a r a s j e p o r t. F V 3 1 o g g a r a s j e dø r M J 6 r e t t et o p p. S p r e k k i b e t o n gm u r p å n e d s i d e n av M J 2 e r m e rk e t, f ø l g e r ut v i k l i n g e n. O p p r e t t i n g a v f u n d am e n t e r p å e n k e l t e s y k k e l s k u r. V a s k a v g a n g e r o g t r a p p e r e r s a t t u t t i l R e n h o l ds p a r t n e r Øs t G a r a n t i a r b e i d e r i M o n r a d J o h a n s e n s v e i 2 o g F a r t e i n V a l e n s v e i 3 5 G r a v e a r b e i d e r o g u t s k i f t i n g a v v a rm t - o g k a l dt v a n n s r ø r o g om l e g g i ng a v t r a s e e r i F a r t e i n V a l e n s v e i 3 5 S e k s j o n 2 5 i F a r t e i n V a l e n s v e i b l e t o t a l r e n o v e r t s o m f ø l g e a v f u k t s k a d e r S i k r i n g a v g a r a s j e p o r t s a m t m o n t e r i n g a v f o t o c e l l e f o r n ø d r o p D i v e r s e v e d l i k e h o l d f o r k r , - T e r r a s s e g u l v - l a gt v a n n t e t t b e l e gg o g m ek a n i s k r e p a r e r t T e r r a s s e h i m l i n g e r - m a l t o g m e k an i s k r e p a r e r t V e g g s k i v e r o g b l om s t e r k as s e r - m a l t o g m e k a ni s k r e p a r e r t V e g g e r o g v i n d u e r - o v e r f l a t e b e ha n d l e t S i t t e g r u p p e r - hellelagt plattinger m ed hekk på sam eiets uteareal S T Y R E T S A R B E I D S t y r e t h a r i v a l g p e r i o d e n h a t t 1 4 s t y r e m øt e r. I t i l l e g g h a r v i a v h o l d t e t s a m e i e r m ø t e i f o r b i n d e l s e m e d o p p g r a d e r i n g a v k a b e l T V t i l b r e d b å n d. C a n a l D i g i t a l d e l t ok p å d e t t e m ø t et o g i n f o rm e rt e om t i l b ud e t s om om f at t e r b å d e T V, i n t e r n e t t o g e v e n t u e l l I P t el e f on. T i l b u d e t e r s væ r t g o dt d et v i l k o s t e k r p r. m n d.

7 7 V e s t r e I n g i e r å s e n B o l i g s a m e i e f o r d e n e n k el t e h u s s t a n d m e d b r ed b å n d s TV o g i n t e r n e t t. D e t t e e r de t t at t h ø y d e f o r i h u s l e i e øk n i n g e n p r V a rm t v a n n s t a n k e n e e r i ns t a l l e rt og s am s v a r s e rk l æ r i n g e r m o t t at t f r a L a rm e r u d. V i h a r i g a n g s a t t e t s a m a r b e i d m e d O P A K s o m h a r v æ r t p å b e f a r i n g. I d e n f o r b i n d e l s e b l e d e t g j e n n om f ø r t e n b e b o e r u n d e r s ø k e l s e o g v i h a r s a t t o p p e n h a n d l i n g s p l a n f o r d e t f r em t i d i g e v e d l i k e h o l d et a v b y g n i ng s m as s e n. D e n n e g å r o v e r f l e r e år o g v i ø ns k e r a t s am e i e r n e s k a l g o dk j e n n e d e n n e p å å r s m ø t e t. D et t e p g a. f r em t i d i g e k os t n a d e r. B e b o e u n d e r s ø k el s e n v i s t e e n v e l di g p o s i t i v o p p f at n i n g a v s am ei e t o g d e t v i rk e r s om om d e f l e s t e t r i v e s g o dt. I u n d e r s øk e l s e n b a v i om i n n s p i l l t i l e n d r i n g e r o g s pe s i e l t h a r v i f å t t f o r s l a g o m k l a r e r e r e g l e r f o r p a rk e r i n g s r u t i n e r. D e t t e e r u t a r b e i d et a v s t y r e t s e h u s o r d e n s r e g l e n e. I f o r b i n d e l s e m e d H M S h a r v i f o r et a t t e n d e l o p p g r a d e r i n g e r a v u t e om r å d e n e. D e t e r a n l a g t t o u t e p l as s e r m e d b e l e g g n i n g s s t en, n y e u t em ø b l e r o g s a n dk a s s e r er k j ø pt i n n. D et e r f o r e t a t t e n o p p r y d n i n g p å u t e o m r å d e n e, s i k r i n g a v t a k e t p å c a r p o r t e n i FV 3 3, k l i p p i n g o g f j e r n i n g a v t ræ r o g b u s k e r, s am t m a l i n g o g v e d l i k e h o l d a v g a r a s j e p o rt e r. S ø p l es t at i v e n e e r l a k k e rt o g d e n å r l i g e d u g n a d e n e r g j e n n o m f ø r t. H o v e d l e k e p l as s e n e r o p p g r a d e r t m e d et n y t t k l a t r e t å r n. R E G N S K A P E T F O R S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s am e i et s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om s am ei e t s f o r v e n t e d e øk o n om i s k e u t v i k l i n g e r o m t a l t i å r s b e r e t n i n g e ns p u nk t e r om k o s t n a d s ut v i k l i n g o g b u ds j e t t f o r E g e n k a p i t a l e n p r e r n eg a t i v m e d k r , - s om v i l b l i r e d u s e r t m e d et b u d s j e t t e r t p os i t i v t å rs r e s u l t a t i p å c a , -. D e n n e g a t i v e e g e n k a p i t a l e n s k y l de s t i d l i g e r e s t ø r r e v e d l i k e h o l d s om e r l å n e f i n a ns i e r t m e d k r , - o g s k a l n e d b e t a l es i h e n h o l d t i l n e d b e t al i n g s p l a n o v e r 2 5 å r. F r e m t i d i g e d r i f t s o v e r s k u d d s k al væ r e m e d p å å s n u s am e i e t s n e g a t i v e e g e n k a p i t a l ( g j e l d ) t i l å b l i p os i t i v. M e d d e t t e s om b a k g ru n n e r f o r u t s e t n i n g om f o r t s a t t d r i f t t i l s t e d e o g å r s r e g n s k a p et. Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es h e r v e d a t f o r ut s et n i n g e n om f o r t s at t d r i f t er t i l s t e d e. R E S U L T AT Å r e t s n e g a t i v t r e s u l t a t p å ( -) k r , - s om f r em k om m e r i r e s u l t a t r e g n s k a p e t f o r e s l å s o v e r f ø r t t i l e g e nk a p i t a l. I N N T E K T E R I n n t e k t e n e i v a r t i l s a m m e n k r , - m o t b u d s j e t t e rt m e d k r , -. A n d r e i n n t ek t e r b es t å r a v t i l s k u d d l e k e t å r n f r a O p p g å r d K om m u n e p å k r , -. K O S T N A D E R D r i f t s k o s t n a d e n e i v a r p å k r , - m o t b u d s j e t t e r t m e d k r , -.

8 8 V e s t r e I n g i e r å s e n B o l i g s a m e i e D r i f t o g v e d l i k e h o l d b l e b u ds j e t t e r t m e d k r , -, m e ns r e g n s k a pe t v i s e r k r , -. H o v e d å r s a k e n t i l a v v i k et v a r u t s k i f t i n g a v v a rm t v a n ns b e h o l d e r e. K om m u n a l e a v g i f t e r h a r h a t t s t ø r r e ø k n i n g e n n d e t s om bl e b u d s j e t t e r t f o r i p e r i o d e n. N o e s om s k y l d e s a t øk n i n g e n i k k e v a r k j e n t p å b u d s j e t t i d s p u nk t et. R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å re t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p o g f o rm u e s f o r v a l t n i n g. R e v i s j o ns h o n o r a r e t f r em k om m e r s om e g e n p o s t i r e s u l t at r e g n s k a p e t. F o r ø v r i g v i s e s t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i r e g n s k a p e t o g d e n r e g ns k a ps m e s s i g e o v e r s i k t s om f r em k om m e r u n d e r n ot e r t i l r e g ns k a p e t. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d. K O S T N A D S U T V I K L I N G R e n t e s a t s e n e i O B O S E i e n d o m s f o r v a l t n i n g A S p r. d e n : R e n t e r p å d r i f t s k o n t o : 0, 1 0 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 4, 6 0 % u n d e r 0, 5 m i l l i o n e r 4, 7 0 % m e l l om 0, 5 m i l l i o n e r o g 2 m i l l i o n e r % o v e r 2 m i l l i o n e r S T R Ø M P R I S E N E D e n t o t a l e s t r ø m p r i s e n t i l e n f o r b r u k e r b e s t å r a v t r e k o m p o n e n t e r : K r a f t p r i s s om d ek k e r k os t n a d e n e v e d å p r o d u s e r e o g s e l g e d e n el e k t r i s k e k r a f t e n u t g j ø r c a. 4 4 % a v t ot a l s t r øm p r i s ( b e t a l es t i l k r a f t l e v e r a n d ø r ). N e t t l e i e f o r t r a n s p o r t a v d e n e l ek t ri s k e k r a f t e n u t g j ø r c a. 2 2 % a v t ot a l s t røm p r i s (b e t a l e s t i l n e t t s e l s k a p e t ). S t a t l i g e a v g i f t e r d vs. f o r b r u k e r a vg i f t, a v g i f t t i l E n e r g i f o n d et o g m e r v e r d i a v g i f t u t g j ø r c a. 3 4 % a v t ot a l s t røm p r i s. S t r ø m p r i s e n i N o r g e v a r i e r e r m e d å r s t i d e n e. N o r m a l t s t i g e r d e n i v i n t e r h a l v å r e t o g r e d u s e r e s i s o m m e r h a l v å r e t. D e t t e o g a n d r e f ak t o r e r s om p å v i r k e r k ra f t p r i s e n e g j ø r d et v a n s k e l i g å s p å u t v i k l i n g e n i s t r ø m p r i s e n e F O R S I K R I N G B y g n i n g s f o rs i k r i n g e n øk e r f r a t i l m e d c a. 9, 3 %. D et t e s k yl d e s at i n d ek s e n s om r e f l e k t e r e r p r i s o p p g a n g e n p å h å n d v e r k s t j e n e s t e r h a r ø k t t i l s v a r e n d e. D e n n e i n d e k s ø k n i n g e n e r l i k f o r a l l e f o rs i k r i n g s s e l s k a p e r. Ut o v e r d e t t e f o r e t a r f o r s i k r i n g s s e l s k a p e n e i n d i v i d u e l l pr i s j u s t e r i n g m e d b ak g r u n n i s am e i e t s e g e n s k a d es i t u as j o n.

9 9 V e s t r e I n g i e r å s e n B o l i g s a m e i e K O M M U N A L E A V G I F T E R Ø k n i n g e n f o r e r b u d s j e t t e r t m e d v a n n - o g a v l ø ps a v g i f t e n øk e r m e d 3, 5 % o g r e n o v a s j o n s a v g i f t e n øk e r m e d 4, 6%. Ø V R I G E K O S T N A D E R N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e i b u d s j e t t e t h a r s t y r e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s s t i g n i n g. B U D S J E T T I n n t e k t s - o g k o s t n ad s o ve r s l a g f o r å r S t y r e t h a r s a t t o p p e n o v e r s i k t o v er f o r v e n t e d e i n n t ek t e r o g k o s t n a d e r i V E D L I K E H O L D S P L A N F O R Bygning T i l t ak a v s t ø t t em u r v e g g i g a r a s j e an l e g g e t , - R i g g o g d r i f t i n k l. p r o s j e k t e r i n g, a d m., k o n t r o l l o g o p p f ø l g i n g , - M v a , , - E l -k r a f t K o n t r o l l a v j o r d i n g s a n l e g g , - R i g g o g d r i f t i nk l. p r o s j e k t e r i n g, a dm., k o n t r o l l o g o p p f øl g i n g , - M v a , , - B r a n n s i k r i n g K o n t r o l l a v a l l e g j e n n o m f ø r i n g e r i b a n n c e l l e b e g r e n s e n d e K o n s t r u k s j o n e r , - R i g g o g d r i f t i n k l. p r o s j e k t e r i n g, a d m. K o n t r o l l o g o p p f ø l g i n g , - M v a , , - S u m e k s t r a o r d i n æ r t v e d l i k e h o l d k r , - O v e r s i k t e n e r b a s e r t p å 7,5% økning av felles k os t n a d e r f r a 1. j a n u a r M e l d i n g b l e s e n d t s ek s j o n s e i e r n e i b r e v a v B u d s j et t o v e r s i k t e n g i r et f o r v e n t e t å rs r e s u l t a t p å k r , -. O s l o, 2 5. m a r s I s t y r e t f o r V e s t r e I n g i e r å s e n B S B j ø r n R a n g e s E l f i S pæ r e n s Anne Lise Bje r k e s

10 1 0 V e s t r e I n g i e r å s e n B o l i g s a m e i e Til års mø te i V e s t r e I n g i e r å s e n B o l i g s a m e i e S t a t s a u t o r i s e r t e r e v i s o r e r E r n s t & Y o u n g A S C h r i s t i a n F r e d e r i k s p l. 6, N O O s l o O s l o A t r i u m, P. O. B o x 2 0, N O O s l o F o r e t a k s r e g i s t e r e t : N O M V A T l f : F a x : w w w. e y. n o M e d l e m m e r a v D e n n o r s k e R e v i s o r f o r e n i n g R E V I S J O N S B E R E T N I N G F O R Vi h ar re vid er t års r egn s kape t fo r V es tr e In gier ås e n Boligs a mei e f o r r egn s kap s år et , s o m vis er et un d ers ku dd p å kr , -. V i h a r o g s å r e v i d e r t o p p l y s n i n g e n e i å r s b er etn in gen o m år s r egn s kap et, fo r uts etnin gen o m f or ts att dr ift o g f ors lage t til d ekn in g a v un d er s kud d et. År sr egn ska pe t b es tår av re s ultatre gns ka p, b alan se og n ot eo pp lys ni nge r. R e g n s k a p s l o v e n s r e g l e r o g g o d r e g n s k a p s k i k k i N o r g e er a n v e n d t v e d u t a r b e i d e l s e n av re gns ka pe t. Års re gns ka pet o g år s ber etnin gen e r avgi tt av s a me iets s t yre. Vår o pp gave er å u ttale os s o m år s r egn s kap et og øvr ige f or hol d i hen ho ld ti l re vis or lo ven s kr av. Vi h ar utf ørt revi sj on en i s ams var med l o v, f o r s k r i f t o g g o d r e v i s j o n s s k i k k i N or ge, h er und er r e v i s j o n s s t a n d a r d e r v e d t a t t a v D e n n o r s k e R e v i s o r f o r e n i n g. R e v i s j o n s s t a n d a r d e n e kr eve r at vi p lan le gger og ut fø rer re visj on en fo r å o p pn å betryg gen d e s i kker he t fo r at års re gns ka pe t ikke i nn eh old er ves ent li g f e i l i n f o r m a s j o n. R e v i s j o n o m f a t t e r ko ntr oll av ut valgt e d el er a v mate rialet so m un d er bygge r in for masj o n en i års re gns ka pe t, vur d er ing av d e be nyt te de regn s kap s pr ins ip per o g ves e nt li ge re gns ka ps e sti ma ter, s amt vur d er in g a v in n hol det i og pr es ent as j one n av å rs regn s kap et. I de n gra d det f ø l g e r av god r evi sj o ns s kik k, o mf at ter revis j on ogs å en gj en nom gåel s e av s amei ets f or mue s for val tnin g o g r e g n s k a p s - og in ter n ko ntr olls ys temer. Vi men er at vår r evis jo n gir et fo r s varlig gr un n lag for vå r ut ta lelse. V i m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t e r a v g i t t i s a m s v a r m ed l ov og fo r s kri fter og gir et r e t t v i s e n d e b i l d e av s a me iet s ø k o n o mi s k e s t i l l i n g 3 1. d e se m b e r o g a v r e s u l t a t e t i re gn s kap s året i ove re ns s te mmels e med go d r e g n s k a p s s k i k k i N o r g e l e d e l s e n h a r o p p f y l t s i n p l i k t t i l å s ø r g e f o r o r d e n t l i g o g o v e r s i k t l i g r egis tr er in g o g d o ku men tas jo n av r egn s kap s op p lys nin ger i s ams va r me d lo v o g g o d b o k f ø r i n g s s k i k k i N o r g e o pp lys n in gen e i år s ber etninge n om å rs r egn s kap et, f oruts et nin gen o m fo r ts a tt dr if t og f o rs lage t til d e k n i n g a v u n d e r s k u d d e t e r k o n s i s t e n t e m e d å r s r e g n s k a p et o g e r i s ams var med lo v o g f o rs kr if ter. Uten at det har b et ydn in g fo r ko nkl us j one n i avs n ittet ove r, vil vi p r es i sere at b u dsj ettallen e i re s ultatre gns ka pe t ikke er u nd erl agt revis j on. Os lo, 2 7. mar s E R N S T & Y O U N G A S T er j e T v e d t s tats aut oris ert r e v i s o r s ign.

11 1 1 V e s t r e I n g i e r å s e n B o l i g s a m e i e V E S T R E I N G I E R Å S E N B S R E S U L T A T R E G N S K A P N o t e R e g n s k a p R e g n s k a p B u d s j e t t B u d s j e t t D R I F T S I N N T E K T E R : Innkrevde felleskostnader Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar F o r r e tningsførerhonorar Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Kommunale avgifter Energi fyring Kabel- TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N D R I F T S R E S U L T A T : F I N A N S I N N T E K T K O S T N A D : Finansinntekter Finanskostnader R E S. F I N AN S I N N T K O S T N Å R S R E S U L T A T O v e r f ø r i n g e r : Udekket tap Reduksjon udekket tap

12 1 2 V e s t r e I n g i e r å s e n B o l i g s a m e i e V E S T R E I N G I E R Å S E N B S B A L A N S E N o t e E I E N D E L E R A N L E G G S M I D L E R O M L Ø P S M I D L E R Restanser felleskostnader Kortsiktige fordringer D r i f t s k o n t o i O B O S Sparekonto i OBOS S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M E I E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Udekket tap S U M E G E N K A P I T A L G J E L D L A N G S I K T I G G J E L D Pant- og gjeldsbrevlån S U M L A N G S I K T I G G J E L D K O R T S I K T I G G J E L D F o r s k u d d f e l l e s k o s t n a der Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Annen kortsiktig gjeld S U M K O R T S I K T I G G J E L D S U M E G E N K A P I T A L O G G J E L D P a n t s t i l l e l s e 0 0 Garantiansvar 0 0 OSLO, mars 2009 S T Y R E T F O R V E S T R E I N G I E R Å S E N B S Bjørn Range s Elfi Spæren s Anne Lise Bjerke s

13 1 3 V e s t r e I n g i e r å s e n B o l i g s a m e i e N O T E : 1 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. N O T E : 2 I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R Felleskostnader S U M I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R N O T E : 3 A N D R E I N N T E K T E R Oppegård kommune, tilskudd leketårn S U M A N D R E I N N T E K T E R N O T E : 4 P E R S O N A L K O S T N A D E R A r b e i d s g i v e r a v g i f t S U M P E R S O N A L K O S T N A D E R Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året. N O T E : 5 S T Y R E H O N O R A R Honorar til styret gjelder for perioden , og er på kr Det ble avsatt kr i regnskapet I tillegg ble det utbetalt forskudd på kr 8 000,- For perioden I tillegg har styret fått dekket styremiddager 2007 og 2008 for kr jfr. note 8. N O T E : 6 R E V I S J O N S H O N O R A R Revisjonshonoraret er på kr og er i sin helhet knyttet til revisjon.

14 1 4 V e s t r e I n g i e r å s e n B o l i g s a m e i e N O T E : 7 D R I F T O G V E D L I K E H O L D Bravida, utskiftning av varmtvannsbeholdere S U M S T Ø R R E B Y G N M E S S I G E V E D L I K E H O L D Driftvedlikehold bygninger D r i f t v e d l i k e h o l d V V S Driftvedlikehold elektro Drift vedlikehold utvendig anlegg Driftvedlikehold b r a n n s i k r i n g Driftvedlikehold garasjeanlegg Kostnader dugnader S U M D R I F T O G V E D L I K E H O L D N O T E : 8 A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R Driftsmateriell Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer S n ø r y d d i n g Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita -834 T r y k k s a k e r Aviser, tidsskrifter, faglitteratur -625 Møter, kurs, oppdateringer -825 Andre kostnader ti l l i t s v a l g t e Andre kontorkostnader -358 Porto Gaver -300 Bank og kortgebyr S U M A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R N O T E : 9 F I N A N S I N N T E K T E R Renter av driftskonto i OBOS Renter bank Renter av for sent innbetalte felleskostnader 828 S U M F I N A N S I N N T E K T E R N O T E : 1 0 F I N A N S K O S T N A D E R Renter lån OBOS S U M F I N A N S K O S T N A D E R

15 1 5 V e s t r e I n g i e r å s e n B o l i g s a m e i e N O T E : 1 1 K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Til gode LOS S U M K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R N O T E : 1 2 P A N T - O G G J E L D S B R E V L Å N O B O S, blanco-lån. Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 7,95%, løpetid 25 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år S U M P A N T - O G G J E L D S B R E V L Å N N O T E : 1 3 S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R F o r s k u d d s t r e k k S k yl d i g a r b e i d s g i v e r a v g i f t S U M S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R N O T E : 1 4 A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D Avsatt styrehonorar S U M A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D

16 16 V e s t r e I n g i e r å s e n B S S a k 5 A I n n k o m n e f o r s l a g f r a M e t t e o g A r n e C l e m e n t F o r s l a g s o m ø n s k e s b e h a n d l e t p å o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e, F o r s l a g e t e r m e l dt p r. e l ek t r o n i s k p o s t 2. m a r s t i l f o r r e t n i n g s f ø re r. I h u s o r d e n s r e g l e n e s p k t. 5 f r e m k o m m e r d e t a t m a r k i s e f a r g e n e p å b l o k k e n e i s am e i et s k a l v æ r e i s am s v a r m e d s t y r e t s be s t em m e l s e r o g d e r e s p ek t i v e f a r g e k o d e r f o r d e u l i k e bl o k k e r e r f a s t s at t. U n d e r t e gn e d e ø n s k e r å f r em m e f o rs l a g om e n d r i n g a v d e n r i g i d e b e s t e m m e l s e n o m a t a l l e i e n b l o k k m å h a s a m m e f a r g e p å m a r k i s e n e. D e t v i d e rm e d ø n s k e r e r, n å r m a n s k i f t e r m a rk i s e d uk e r, å k u n n e v e l ge e n a v d e t r e f a r g e n e s om e r a n g i t t i d a g e ns h us o r d e n s r e g l e r. M a r k i s e n e e r t i l d e l s i s å d å r l i g f o r f a t n i n g a t f l e r e e r m o d n e f o r u t s k i f t i n g. V i m e n e r b e s t e m t a t d e t e s t e t i s k h e l l e r v i l v æ r e p o s i t i v t, f a s a d em es s i g m e d n o e l i v s om l i g g e r i b r uk a v f o r s k j e l l i g e m a rk i s e f a r g e r i s am m e b l o k k. I t i l l e g g m e n e r v i at d e t f o r d e e n k el t e b e b o e r e v i l v æ r e ulike ønsker om m arkisefarger relatert til blant annet interiørinnredning og personlig s m ak. V i d e r e s y n e s v i d et e r e n v e s e n t l i g b e g r e n s n i n g a v s am ei e r n e s r å d e r e t t o v e r e g e n b o l i g a t m a n e r p å l a g t m a rk i s e a v k u n e n b e s t em t f a r g e. V i e r k j e nt m e d a t d e t i m a n g e a n dr e b o l i g s am ei e r e r å p n e t f o r e n s l i k f r i h e t. P e r s o n l i g s y n e s v i a t d e n r ø d e m a r k i s e d u k en i F a rt e i n V a l e n s v e i 3 3 e r m e g e t d o m i n e r e n d e o g t u n g, d e t bl i r m ø r k t n å r d e n e r n ed e. F o r s l a g s gi v e r s f o r sl a g: V i f o r e s l å r at d et i h u s o r d e ns r e g l e n e s pk t. 5 s om om t a l e r m a r k i s e n es f a r g e, s k a l l y d e : M a r k i s e n e s f a r g e s k a l v æ r e i s a m s v a r m e d s t y r e t s b e s t e m m e l s e r. No e n a v f a r g e k o d e n e k a n v æ r e ut g å t t, m e n e n l ev e r a n d ø r l e v e r e r f a r g e n e : H i l m a r H a m m e r h e i A S, t e l e f o n F a r g e k o d e n e i v å r t s a m e i e e r s o m f ø l g e r: D F U r ø d 3 2 8, D F U b e i g e 0 3 4, DFU g r ø n n M e d v e n n l i g h i l s e n M e t t e o g A r n e C l e m e n t F a r t e i n V a l e n s v e i 3 3, K o l b o t n S t y r e t s i n n s t i l i n g t i l s a k e n : S t y r e t m e n e r d e t e r v i k t i g a t d et e r e n h e l h e t l i g f as a d e p å b l ok k e n e i s a m ei e t. S t y r e t e r b e k ym r e t f o r d e t e s t e t i s k e d e rs om d e t s k a l b l i f r i t t f r em m e d ul i k e f a r ge r p å m a r k i s e n e p å d e n e n k e l t e b l ok k. D e r s om d e t s k a l e n d r e s t i l e n n y f a r g e, s å v i l de t t a m a n g e å r, f ø r d e t t e k a n væ r e g j e n n om f ø r t d a s t y r e t i k k e h a r f u l l m ak t t i l å p å l e g ge s am ei e r n e å s k i f t e m a rk i s e r p å g r u n n a v e n d r i ng a v f a r g e r. S t y r e t h a r f o rs t å e l s e f o r a t d e rø d e ma r k i s e n e k a n v i r k e m ø r k e o g v i l i l ø p e t a v å r e t v u r d e r e m u l i g e l ø s n i n g e r p å d a g e n s o r d n i n g. S t y r e t v i l d e r f o r a n b e f al e s am e i e rm ø t et å a v v i s e f o r s l a g e t.

17 17 V e s t r e I n g i e r å s e n B S S a k 5 B I n n k o m m e t f o r s a l g f r a R u n e S t i a u r e n o g K a t h e A a s t a d S t y r e t s i n n s t i l l i n g t i l s a k e n : S a m e i e t v e d t ok p å å rs m ø t e t i å e n d r e v a l g p e r i o d e n f o r s t y r e t s m e dl em m e r o g v a r a m e d l em m e r f r a 1 t i l 2 å r. O r d n i n g e r g j e l d e r f r a v a l g p e r i o d e n s om s t a r t e r 2 9, a p r i l D a o r d n i n g e n e r e n n å i k k e er f o r s øk t m e n e r s t y r e t d e t e r f e i l å e n d r e o r d n i n g e n n å. S t y r e t a n b e f a l e r d e r f o r s am e i e r m øt e t å a v v i s e f o rs l a g e t. Forslaget krever minst 2 3 av de avgitte stemmer på sameiermøtet.

18 18 V e s t r e I n g i e r å s e n B S S a k 5 C S t yr e t s f o r s l a g t i l e n d ri n g a v s am e i e t s v e d t e k t e r.! " # $! % % & $ % ' % $ & % $ % % ' ( " ) % * + % ( % $ %, % & ) -.! # # % & ', $ %, $ # #, % $ & % & + 0 $ &, %. + 1 $! " - $ & $! " - % % & $ % ' % $ & % $ % % % 3 % $ & $3 ' ' $ ( % % $ % % 3% % $ % % % &, $ 3 ( $ & % $ % % $ %, ( % % $ % * 2 % $ 1 * % % % % % & % % ( & 4 * %, & $ * 1 * % $ * * % % $ 1 4, $ & % % 1 $ % $ & 1 % # % 3 1 * % % (, %, % % * + % % $ ( % % * & %, % % & + % # % % % $ # # $ $ & # % $ % &, % % 1, % $ ' % 2 % % & ( 3 % % % & & % %, & $ * * % $ *, % 1 * % % 1 4, $ & % % 1 $ % $ & $, % $, % 1 * ( % & & % % % ( % % 3 1 %, $ % $ & 3 % 3 % % % $ % 3 % $ & % ( $ & %, % % & % 3 % $ %, % % $ % 3 1 % $ & ', % % ( % $ % * + % $ % * 3 $ ( %, # % % & % $ % $ % * + %, ( %, & % % 5 % $ % ' % $ % & $ 2 % 5 3 % $ & 3 4 % * $ 3 $ & % * + %, 2 % $ % 5 % $ % * % % % ), & % % % $ 3 2 $ & % $ % % # $ * $ ' ( 0 % %, % ( % $ % 3 % $ & % & % 1, % ( 3 % $ & % ( %, % * % & ( %, * 3 % ( 3 % $ & % & % % $ % % % 3 % # $ * ( % 3 %, + % 3 3 % % 1 & $ 3 % % $ & % $ % * # % % $, % % * % % % * + % 3, % % # % * $ ( % % * + % $ % % 4 * $ * % 3 # $ * % % ( % 3 $ & % $ % %, $ $ * 6 7 % % % * # $ $ % 1 % # # $ % % %! 8 ( ' % * (, % % $ * $ & ', % % & % 4 ( $ & * 1 & $ 3 % % ( %,, $ 3 ( % $ %, % 3, % % % % $ % % % % 4 % % # ' % $ % 4 * % %, $ * %, (, % % * % % % * + 9 % $ $ & % : # ' ( $ %, % % * % % % $ % ; %, % % * % % % $ % ' 3 % ( %, $ * %, % 4, ( %, $ & 3 ' % ( %, % 2 & $ & % $ & %,, * 2 % 4& % 3 ( %, $ *%, 3 ( %, * %, % % & $ &, % 3$, % % * 2 % & $ 3 1 * $ % % % 3 % % # % % *, & & $, % % * % % % * + 3 ' 3 % % % 2 $ + % & % # + % ', % % % 4, ( %, $ & ; ( %, $ & 3, $ & ( 2 & $ & % $ & * * % ' $ * * % % (, % % * % % % $ % 1 % 2 % &, * + % $ & < % 1, % * % 1 ( %, $ & % ( $, 1 % & * & % # # % $ & ( # 6 &, $ % % $ * % $ + % ' $ * * % 1, % % %, $ & % % % % 4 2 % % % = ( % % % & 1 ( %

19 19 V e s t r e I n g i e r å s e n B S > % % % $ % ( % % $ & $ $ &, % $ % 3 # $ * % % ( % 3, % 4( $ & % % $ % % $ %, $ ( ( %, % * % & 1, % % & % * ( %, * %, % %, $ % ' %, % * $ 3 $ & ( % # ' % & & % ' 3 2 % & % & % $ % * + % $ % 4 % % $ & % $ % 4 ( % % &, $ 0 % $ % 4 % 9 ' 4 % :, % ( % ' $ % 1 & & % ( # $ ' %, 2 % * # ' 3 ', $ % 1 & & % ( 3 % 1 ( % % $ % %, 3 4 % $ 3 $ % ( % $ & ( * % 4 * % %, % ' % ( % % $ % $, % ( % ' * $ & & * # # $ % $ % $ % 4 % * * + % * $ 3 $ & %, ( % # ' $ ", & % & 4 2, & % * % % % $ % 4 * % %, % # ', %, $ 0 % % $ % 4 % * % ( % $ $ * $ & % ', % % % 3 * (, % % *, $ 0 % $ % 4 %, % ' 2 % 3 $ %, % 4, ( %, $ & % % $ 5, % ( % $ % % * $ 3 $ & * % ( %, % & $, $ & # # & $ ( $ * % * %, % 4 * % %, % *, $ 0 % $ % 4 % $ * % * $ 3 $ & %, $. & 4 2, & % ( %! " 7 ' % $ % 4 % % $ % % % % % %, % % % 3 ( % % * +, % % $ % % $ % % % $ ' 4 % %, 3 1 % * $ & 1 * * ( 0 % * $ 3 $ & & 1, % % & % ( % * + % $ % % # $ 7 ', %, $ 0 % % $ % 4 % *, $ % * % %, %? $ 1 % $ & : & ( 4 % %, % : & ( # * 3 4 % = : & ( ( % $ % %, % % $ * * % $ % $ 2 % $ ' 1, % % & % # * %, : # # * ( ( % 3 % & % % % :, * + % $ & ( 4 % $ * $ & 3 :, * + % $ & (, &, % %, $ & 3 2 %. # # & + 4 & 1, + % ) & ( 2 % %, % 2 % %, % % ( %, % % & % ( $ $ ( %, % * % % * % % ( $ $ * $ & % %,, % 1 * 3 4 & % ( ( % 9 ( % $ % % * + % : % % ( %, % * % % ( & + 4 % % * % %, $ % $ & 3 % $ 3, $ ( & $ % % % %, % % $ * % %, % 1 $ & %, 2 ( % $ & $, % $ & + % % % $ * % % 3 & % 3 * % % & & % ' ( ) ( * ) ( + % &, - *. ) % $ % 4 % %, % ( 2 % %, % < ( $ %, % % $ * * % % $ %, % ( % & % % $ % 4 % % 4 % %, %, % $ %, % ( 0 %, % % $ % %

20 20 V e s t r e I n g i e r å s e n B S %,, % 1 * 3 4 & % ( ( % 9 ( % $ % % * + % : % % ( %, % * % % ( & + 4 % % * % %, $ % $ & 3 % $ 3, $ ( & $ % % % %, % % $ * % & % %, % % % % 1 & % < $ * * % % % %, % & + %, % ( & ( & + 4 % * % ( %,,, % * $ & 0 & 1 2 $ & % $ % * % 2 % ( % & % # ' % $ % 4 % % $ % % 2 % * % ' ( % %, % %, % % &. ( %, % % 2 % %, % 5 ( %, % + % % % & + 4 $ ' & ( & 3 % # ' % $ * ' % ( # % ( 2 % % # ' ( & ( % ' 2 % %, % ( % & % 0 * $ & + % % % & + 4 $ ' 0 & % 3 % ' 3 ( $ & % ( % $ % % 3 % % $ & & %, % $ ( %, ( ( %, % * % & ( %, * 3 % # ' % $ % 4 % > % $ ' % % $ # # & ( * + %, $ & % 3 % $ & 3 4 % &, % 3 1 * + 0 % & $ $ 1 * 3, $ % 3 % %, % % 4 9 : & 3 4 % $ 2 %,, % # # 3 2 % $ % 3 # $ * % % 2 % * * $ $ 3 ( $ & ( %, $ * %, % # ' 2 & $ & % % & 3 % % % & & 0 & 1 2 " 2 % % % 1 $ &, 2 * $ & ' $ %, % % % $ %, % > % $ * * % % % % % % 3 3 % ( %, * ( %, $ % $ & 3 % %, % % $ * % & % %, % % % % 1 & % 2 % * $ * * % 1 % % $ % 4 % &, * + % % %? % ( % % $ & % 2 * 3 3 % % 3 %, $ & % & 1 %, $ & % $ * * % $ & & % $, % ( %, % 1, + % % + % 3 4 % 2 % $ * %, 3 4 % 4 * $ * ( % % 1 % & & 3 $ & % $ % # ' % % 8 (, % ' $ & % 3 % % 1 & $ 3 % 0 & 1 2, $ & % $ $ & % $ % ( %, % * % * % % 1 % ( % $ % 4 % %, $ 5. 3 % (, % ( & $ % % % 0 & 1 2 % $ % 4 % * %, 5. 3 % (, % ( & $ % % % ( %, & % % 3 % % ( $, %, % % ( % $ %, % ' ( %, * % $ * * % $ % ( % ( %, $ & &, %, % 1 2 $ & % (, % % * % % 1 * % % % % 3 4 % $ % ( % ( %, $ & 1 % # % 3, % % * % % % $ % %, * ## 4 $ & ( $ & % $ % & & % % 3 % % ( % % % % ( % % $ & %, % % ( % $ %, % * % ( % % % $ & % % % $ % % 0 & 1 2 % & * # % * % ( $, % % ( % ( $ ( & # ' % $ % 4 % 0 & > % $ * * % % 3 4 & % (, $ % ( %, % * % % % ' ( %, % * % % $, % % $ % % * + ( % & + %, % % & % % $ ( % $ % % * + % (. $!! -

21 21 V e s t r e I n g i e r å s e n B S S a k 5 D S t y r e t f o r s l a g t i l e n d r i n g a v s a m e i e t s h u s o r d e n s r e g l e r " %,! " " %, % % % %, $ & %?!!! & " # $ " < ( % % * % % $ % % ( $ & 3 % % % % % $ 1, % % & % % $ 3 1 & % $ $ & % % & $ & & %, % ', % ' $ * * % 1 * % $ *, % + % % %, % > $ % 1, % % & % % * $ 4 1 $ & &, $ * % % % % %, % & 2 & & % $ % $ % 4 * + 4 $ & # ' $ & % $ % & & ( % $ % % 3 1, %, 1 * ( 4, ( %, $ & 2 * % 6& ( % # $ % # + % & $ ( * # ' & & ( % $ % % % $ * * % $ + % % &, % # # % $, %, % # * % $ & # % 3 % 4 * %, % & $ $ % * * % $ & # * % $ & 1 $ & % % 7 * % $ & # ', % * + 4 % & & ( % $ % % % 3 1, % $ % % # $ * % ' & + 4 %, % % * + % 3 % 4 * %, % % % % * # * % % $ & + %, # * % $ & # % % 1 %, 4 % % % 3 % 4 * %, % &, % % % % $ * * % # * % $ & # * * % * + 4 % % % 1 % & $ % % $ % * $ * * % % % % # ' & + % % # * % $ & # % % > % % & + %, % = # $ & ( & % ' % & % * +4 % 42 ' # ' ( $ % $, # * % % $ *, % % $ $, % 3 4 2,, $ & 7 * % $ & # % *, % % 3 + % 3 % & * $ $ ( * % $ # ' # * % $ & # % 3 + % # % % % % & % $ % & % $ $ $ % * % % & % $ < % % $ & ( % $ ( % ( & % $ * * % $1 % 2 % * $3$ & % 2 * * % & % * + 4 % 4 2 * $ * * % 3 % 1 ( % * $ % ( % & & % % &, % $ % # + % ( $ * % 3 2 %, % % $ * * % $ $ & + % % $ ( * % % % $ * * % $ + % # % *, % % 3 + % 3 % & * $ ' $ * * % % ( 3 % $ %, $ & % % % % % $ %, $ & % %, 3 4 % 1 % # % 3, % 4 ( $ & % + % # % % % $ * * % # # % ( $ & # 3 % % 4, ( %, $ & 1 2 $ $ % & ' $ * * % $, % # * % $ & ; 2 % ' ( 0 % % * % ', % & + %, % # # % ( $ & ( $, 3 $ & % ( 0 * % ( $ %, % $ 3 3 % $ & % % % % % 3 % * % # % 3 * $ 3 % % % % % % ( % 3 # $ * % $ ' & + 4 % % & * + % %, > % % % 1 $ * 1 * * $ & ( & + % # % %, $ ( 0 % % % $ & + % % " % $ % % * $ 3 % % * #, % 3 % % % & & $, % > % & % %, 1 &, ( % ' %, # # 2,, $ & & * + 4 $ & ( * > % % $ % $ % ' ( 0 % 3 $ * $ & %, % # $ & % & 1 * ( # % % % * * %, 3 4 % 3 % 3, % ' $ * * % 3 % & ' $ 0 % % ( 1 % % & & % & % * $ % * $ * % % # # 3 ( $ & & $ *, % $ * * % $, % % % + % % %, % * $ % 3 & % * ( 0 % $ ( %, 2 % % % % %

22 22 V e s t r e I n g i e r å s e n B S * & % & % % ' $ * * % 1 * % $ 1 3 $ & % % $ $ & ( 4 2 % % % & % * 0 > & %, % # ' * & % & % % $ ' 1 3 % % % 4 * % 4 2 1, % 2 $ & 4 2, % 9 = : & $ *, % $ * * % + % % % % % # 2 $ & ( * & & 1 ( ' $ * * % 3 % * % 1 3 $ & & 4 * $ & ( ( $, 1 % & ( % * & * % $ * * % $ 1 * ( * 1 & $ # ' * & % % 5 % % % % $ * * % $ 4 # # % * # * * % 3 ( $ & & * % $ 4 # # % * % % 1 % 3 1 % < 1, $ & ( 3 * # * * % 3 ( $ & & * % $ 4 # # % * 1 % % 1 % 3 1 % 7 # # & # # $ * % $ 0 * $ % %, % % < ( $ 4 # # % * 1 % % % 3 1 % ' $ * * % 3 % % ' # % % $ 4 # # % 5 # # $ 5 # # # % % % ( % % $ * % % % 4 % % $ & %, % % $ $ % # ' 3 $ % 2 > % % $ * * % $ ' 3 2 % 4 # # % * 1 % % %, ( 3 3 # # 1 $ & $ * ( 3 % % % % ( ( $ & 3 ' $ & % $ $ % # ' 3 $ % 2 ( % 1 * ( 3 2 ( % * % $ #' $ & % $ % % $ %, % 3 1, 3 + % %, % & * + % % & & % ', % % % $ & + % % %, % 1 * * $ * * % # # % ( % $, % % # # % ( $ & ( % % & % %, % ( 0 * % 1 ( % ( % % % 3 * $ 3 % % $ * * % $ < ( $, % 4 % $ * + % % & & % % ( ' ( %, * %, % & + 4 % % % % % & & % % $ * + % % % ' $ * * % % % % %, & + %, % ( % % ( & % 2 * % * $ ( % % $ * 1 % % 1 *, $ ' # % ( % $ * + % % % 1 * * 2 % % %, % & ' * + % % % 3 % + % %, 4 % * ( 0 % ', $ ( 0 % % % $ * + % % %! 4 $ $ & & 4 * $ & ( 4 2 $ # # % & & % % % 3 1, > % % $ * * % $ ' 3 % 1 3 $ & 1 $ # # % & & % % & + % % A, 4 % % ## % ## & & % % ' $ * * % % % % %, & + %, % ( % * $ 3 % % # # % ( * % 1 * % $ & ( $ % $ % 2 ' + % % & & % % ( * % ' $ & $ 3 $, % % %,, 1 &, % ( % ( ' * 1 * % % *, % 1 * * % & %, & & $ * % * $ * * % % * % $ # # & & % % B %, 4 % % * ( 0 % ' # " <, ( 1, 2 * 1, ' 4 * % 2 % 3 &, * + % % % ( % 1 % $ % % * ( 2 % % * * % $ * % ( $ 1, 2, % ( $ % % & ' ( 0 % ( ( $ & + % % 3 4 ( $ & % % % % > % % $ * * % $ ', % % % 1, 2 $ ( % % $ $ & % 9 1, % 5 * % 5 1, & * : & % * + % 3 1, % 65 * %, %, % & % % * 0 $ & ' % ( % % 3 % $ & 3 4 % > % % & + %, % $ & % % % % % $ %, $ & % & 1 2 ' %, % 3 $ * $ &,, % % * % % % $ % % ( $ & 3 *, % ' % # # ' 4 % 3, $ & % 3 % * % # % 3 2 $ & ( ( % & & %, 4 % * &, * + % % ( 2 % % *, % ' # # # ( % ( $ %, $ & % $ * * % * 3 2 % ; ( %, * %, % * % * $ * * % * % $ % % ' 1 & ' $ # # $ & * * 1 % # # $ % 2 % % $ % % % ( $ & 3 4 & ( 4 # $ % & % % $ $ & %, % ' # % # # % * 3 % $ $ & % % ( $ 3 4 % & % $ $ & % % 4 ( $ & % * % ' % & 1 % % $ * 1 $ 4 % % 1 & ' # # % * % % # ', % *, % 1 * 3 ' * % ( %, ( % % ( % & %, & + % % + % % $ $ $

23 23 V e s t r e I n g i e r å s e n B S % % ' % % ( % $ % % % $ % % ' * %, % 3 $ 2 % ( $, % % * % ( % & &, 2 * * % * * % % % $ & %, % $ % $ $ & % % % < ( $, % % # ' ( $ ( % & &, 2 % % % $ % % $ $ & % * 2 % * % ( % % $ % % 3 % & % % & $ & & + 4, % % 4, ( %, $ & 3 ' 3 ' % $ $ & % % % & + & % % % % % & % %, % # ' % & & 2 % & $ 3 ' 3 ', % % % 3 % % $ % 3, ' %, % 2 % 5 3 % $ & 3 4 % % % ), & % % % $ 3 2 $ & > % % & + %, % & ' 3 & + % # % % % $ % % ( ( % 3 $ & % $ % 3 % *, % % % 1 % # % $ & % $ % % % % $ % % 3 ' ( 3 % % $ % % % $ % % % ( $ & 3 % * $ ( %, $ & % % = 3 2 % $ %, ( 3 % % $ % % $ % * % % # $ * % ' % % % & % % $ & % $ % 1, % % & % & ( %, % * % % $ & 34 % % $ % $ # # * ( # * % * $ $ % $ % * % % 5 2 % % $ % % ' %, $ & % 3 % $ & & % 2 %, % %, * $ $ $ & % * * * % % > % * ( 0 % $ % $ $ & % % % 3 * $ * " 1 $ * * 4 ( $ & % $ % $ $ & % % ' $ * * % % % % * > % % $ * * % %, $ & $ ', $ ( % 1 $ * * 6 % % & 1, % ( $ $ & 7 ' ( %, & % 3 * $ * " & 3 4, & % * " $, & % * " * * $ & % & $ & & ' %, % * # % $ & % % % * ' % 2 $ % &, $ % ' $ 3 % % # ' 3 ', % * & % & 3 & * ( 0 % * $ 3 $ & % & 1, % % & % %, % 2 % %, % % % % ( % % $ # * % ( %, % $ % ( % $. -

24 24 V e s t r e I n g i e r å s e n B S

25 25 V e s t r e I n g i e r å s e n B S V e d l e g g : G j e l d e n d e v e d t e k t e r G j e l d e n d e h u s o r d e n s r e g l e r I n f o rm as j o n f r a s t y r e t i V e s t r e I n g i e r å s e n B o l i g s am ei e :

26 26 V e s t r e I n g i e r å s e n B S! " "! # $ ) " # $ " % % & $ % ' % $ & % $ % % ' ( " ) % * + % ( % $ %, % & ) -.! # # % & ', $ %, $ # #, % $ & % & + 0 $ &, %. + 1 $! " - $ & $! " - % % & $ % ' % $ & % $ % % % 3 % $ & $3 ' ' $ ( % % $ % % 3% % $ % % % &, $ 3 ( $ & % $ % % $ %, ( % % $ % * 2 % $ 1 * % % % % % & % % ( & 4 * %, & $ * 1 * % $ * * % % $ 1 4, $ & % % 1 $ % $ & 1 % # % 3 1 * % % (, %, % % * + % % $ ( % % * & %, % % & + % # % % % $ # # $ $ & # % $ % &, % % 1, % $ ' % 2 % % & ( 3 % % % & & % %, & $ * * % $ *, % 1 * % % 1 4, $ & % % 1 $ % $ & $, % $, % 1 * ( % & & % % % ( % % 3 1 %, $ % $ & 3 % 3 % % % $ % 3 % $ & % ( $ & %, % % & % 3 % $ %, % % $ % 3 1 % $ & ', % % ( % $ % * + % $ % * 3 $ ( %, # % % & % $ % $ % * + %, ( %, & % % 5 % $ % ' % $ % & $ 2 % 5 3 % $ & 3 4 % * $ 3 $ & % * + %, 2 % $ % 5 % $ % * % % % ), & % % % $ 3 2 $ & % $ % % # $ * $ ' ( 0 % %, % ( % $ % 3 % $ & % & % 1, % ( 3 % $ & % ( %, % * % & ( %, * 3 % ( 3 % $ & % & % % $ % % % 3 % # $ * ( % 3 %, + % 3 3 % % 1 & $ 3 % % $ & % $ % * # % % $, % % * % % % * + % 3, % % # % * $ ( % % * + % $ % % 4 * $ * % 3 # $ * % % ( % 3 $ & % $ % %, $ $ * 6 7 % % % * # $ $ % 1 % # # $ % % %! 8 ( ' % * (, % % $ * $ & ', % % & % 4 ( $ & * 1 & $ 3 % % ( %,, $ 3 ( % $ %, % 3, % % % % $ % % % % 4 % % # ' % $ % 4 * % %, $ * %, (, % % * % % % * + 9 % $ $ & % : # ' ( $ %, % % * % % % $ % ; %, % % * % % % $ % ' 3 % ( %, $ * %, % 4, ( %, $ & 3 ' % ( %, % 2 & $ & % $ & %,, * 2 % 4 & % 3 ( %, $ * %, 3 ( %, * %, % % & $ &, % 3$, % % * 2 % & $ 3 1 * $ % % % 3 % % # % % *, & & $, % % * % % % * + 3 ' 3 % % % 2 $ + % & % # + % ', % % % 4, ( %, $ &

27 27 V e s t r e I n g i e r å s e n B S ; ( %, $ & 3, $ & ( 2 & $ & % $ & * * % ' $ * * % % (, % % * % % % $ % 1 % 2 % &, * + % $ & < % 1, % * % 1 ( %, $ & % ( $, 1 % & * & % # # % $ & ( # 6 &, $ % % $ * % $ + % ' $ * * % 1, % % %, $ & % % % % 4 2 % % % = ( % % % & 1 ( % > % % % $ % ( % % $ & $ $ &, % $ % 3 # $ * % % ( % 3, % 4( $ & % % $ % % $ %, $ ( ( %, % * % & 1, % % & % * ( %, * %, % %, $ % ' %, % * $ 3 $ & ( % # ' % & & % ' 3 2 % & % & % $ % * + % $ % 4 % % $ & % $ % 4 ( % % &, $ 0 % $ % 4 % 9 ' 4 % :, % ( % ' $ % 1 & & % ( # $ ' %, 2 % * # ' 3 ', ( % % $ % %, 3 4 % & $ % 3 $ 3 $ % ( % $ & ( * % 4 * % %, % * $ & $ % $ % 4 % * * + % * $ 3 $ & %, ( % # ' $ ", & % & 4 2, & % * % % % $ % 4 * % %, % # ', %, $ 0 % % $ % 4 % * % ( % $ $ * $ & % ', % % % 3 * (, % % *, $ 0 % $ % 4 %, % ' 2 % 3 $ %, % 4, ( %, $ & % % $ 5, % ( % $ % % * $ 3 $ & * % ( %, % & $, $ & # # & $ ( $ * % * %, % 4 * % %, % *, $ 0 % $ % 4 % $ * % * $ 3 $ & %, $. & 4 2, & % ( %! " 7 ' % $ % 4 % % $ % % % % % %, % % % 3 ( % % * +, % % $ % % $ % % % $ ' 4 % %, 3 1 % * $ & # $ 7 ', %, $ 0 % % $ % 4 % *, $ % * % %, %? $ 1 % $ & %, $ & 3 2 %. # # & + 4 & 1, + % ) & ( 2 % %, % % ( %, % % & % ( $, % * % % ( $ $ * $ & % % $ % 4 % %, % ( 2 % %, % < ( $ %, % % $ * * % % $ %, % ( % & % % $ % 4 % % 4 % %, %, % $ %, % ( 0 %, % % $ % % %,, % 1 * 3 4 & % ( ( % 9 ( % $ % % * + % : % % ( %, % * % % ( & + 4 % % * % %, $ % $ & 3 % $ 3, $ ( & $ % % % %, % % $ * % & % %, % % % % 1 & % < $ * * % % % %, % & + %, % ( & ( & + 4 % * % ( %,,, % * $ & $ & % $ % * % 2 % ( % & % # ' % $ % 4 % % $ % % 2 % * % ' ( % %, % %, % % &. ( %, % % 2 % %, % 5 ( %, % + % % % & + 4 $ % '

28 28 V e s t r e I n g i e r å s e n B S 2 % %, % 5 ( %, % + % % % & + 4 $ ' & ( & 3 % # ' % $ * ' % ( # % ( 2 % % # ' ( & ( % ' 2 % %, % ( % & % 0 * $ & + % % % & + 4 $ ' 2 % 3 % ' 3 ( $ & % ( % $ % % 3 % % $ & & %, % $ ( %, ( ( %, % * % & ( %, * 3 % # ' % $ % 4 % > % $ ' % % $ # # & ( * + %, $ & % 3 % $ & 3 4 % &, % 3 1 * + 0 % & $ $ 1 * 3, $ % 3 % %, % % 4 9 : & 3 4 % $ 2 %,, % # # 3 2 % $ % 3 # $ * % % 2 % * * $ $ 3 ( $ & ( %, $ * %, % # ' 2 & $ & % % & 3 % % % & & " 2 % % % 1 $ &, 2 * $ & ' $ %, % % % $ %, % & $ %, % % % % 3 % 1 $ & % 4 ( $ & % 3 3 % ( %, * %, $ % $ & 3 % %, % % $ * % & % %, % % % % 1 & % 2 % * $ * * % 1 % % $ % 4 % %, $ %, + %, % % (, % ( & $ % % % 2 * * %? % 2 * 3 3 % % 3 %, $ & % & 1 %, $ & % % % 3, % % $ $ & % $ % % % 1 & $ 3 % % 4 % % ' % 3 ( % % $ & % % $3 % % & + % 34 % $ * ' $ * % 34 % %, % & 4 * $ * ( % % 1 % & & 3 $ & % $ % # ' % % 8 (, % ' $ & % 3 % % 1 & $ 3 %, $ & % $ $ & % $ % ( %, % * % * % % 1 % ( % $ % 4 % %, $ 5. 3 % (, % ( & $ % % % % $ % 4 % * %, 5. 3 % (, % ( & $ % % % ( %, & % % 3 % % ( $, %, % % ( % $ %, % ' ( %, * % $ * * % $ % ( % ( %, $ & &, %, % 1 2 $ & % (, % % * % % 1 * % % % % 3 4 % $ % ( % ( %, $ & 1 % # % 3, % % * % % % $ % %, * # # 4 $ & ( $ & % $ % & & % % 3 % % ( % % % % ( % % $ & %, % % ( % $ %, % * % ( % % % $ & % % % $ % % % & * # % * % ( $, % % ( % ( $ ( & # ' % $ % 4 % 3 > % $ * * % % 3 4 & % (, $ % ( %, % * % % % ' ( %, % * % % $, % % $ % % * + ( % & + %, % % & % % $ ( % $ % % * + % (. $!! -

29 29 V e s t r e I n g i e r å s e n B S "! " "!!! " # $ " < ( % % * % % $ % % ( $ & 3 % % % % % $ 1, % % & % % $ 3 1 & % $ $ & % % & $ & & %, % ', % ' $ * * % 1 * % $ *, % + % % %, % > $ % 1, % % & % % * $ 4 1 $ & &, $ * % % % % %, % & 2 & & % $ % $ % 4 * + 4 $ & # ' $ & % $ % & & ( % $ % % 3 1, %, 1 * ( 4, ( %, $ & 2 * % 6& ( % # $ % # + % & $ ( * # ' & & ( % $ % % % $ * * % $ + % % &, % # # % $, %, % # * % $ & # % 3 % 4 * %, % & $ $ % * * % $ & # * % $ & 1 $ & % % 7 * % $ & # ', % * + 4 % & & ( % $ % % % 3 1, % $ % % # $ * % ' & + 4 %, % % * + % 3 % 4 * %, % % % % * # * % % $ & + %, # * % $ & # % % 1 %, 4 % % % 3 % 4 * %, % &, % % % % $ * * % # * % $ & # * * % * + 4 % % % 1 % & $ % % $ % * $ * * % % % % # ' & + % % # * % $ & # % % > % % & + %, % = # $ & ( & % ' % & % * +4 % 42 ' # ' ( $ % $, # * % % $ *, % % $ $, % 3 4 2,, $ & 7 * % $ & # % *, % % 3 + % 3 % & * $ $ ( * % $ # ' # * % $ & # % 3 + % # % % % % & % $ % & % $ $ $ % * % % & % $ < % % $ & ( % $ ( % ( & % $ * * % $1 % 2 % * $3$ & % 2 * * % % * + 4 % 4 2 * $ * * % 3 % 1 ( % * $ % ( % & & % % &, % $ % # + % ( $ * % 3 2 %, % % $ * * % $ $ & + % % $ ( * % % % $ * * % $ + % # % *, % % 3 + % 3 % & * $ ' $ * * % % ( 3 % $ %, $ & % % % % % $ %, $ & % %, 1 % # % 3, % 4 ( $ & % + % # % % % $ * * % # # % ( $ & # 3 % % 4, ( %, $ & 1 2 $ $ % & ' $ * * % $, % # * % $ & ; 2 % ' ( 0 % % * % ', % & + %, % # # % ( $ & ( $, 3 $ & % ( 0 * % ( $ %, % $ 3 3 % $ & % % % % % % % % % ( % 3 # $ * % $ ' & + 4 % % & * + % %, > % % % 1 $ * 1 * * $ & ( & + % # % %, $ ( 0 % % % $ & + % %

30 30 V e s t r e I n g i e r å s e n B S " % $ % % * $ 3 % % * #, % 3 % % % & & $, % > % & % %, 1 &, ( % ' %, # # 2,, $ & & * + 4 $ & ( * > % % $ % $ % ' ( 0 % 3 $ * $ & %, % # $ & % & 1 * ( # % % % * * %, 3 4 % 3 % 3, % ' $ * * % 3 % & ' $ 0 % % ( 1 % % & & % & % * $ % * $ * % % # # 3 ( $ & & $ *, % $ * * % $, % % % + % % %, % * $ % 3 & % * ( 0 % $ ( %, 2 % % % % % % ( 3 & % *, % % * ( 0 % 1 & ' % A % ( %, 4 % ( % % 3 & % %? < $ < % % $ % % 3! " & % *, % % $ ( ' % $ % % 3 4 & %? % $ % ( % $. C..? > ; 4,. " % $ % ( % $. C. -? > ; % $ & %. ), D % ( % $ E? > ; & 4., D % ( % $ C )? > ; 4,. " 7 6, $ % % & $ & %, % ' $ * * % % % # # 1 % 2 % $ % % & ' $ * * % 1, % % %, $ & % % % % 4 2 % % % = ' 3 % % & 1 ( % * & % & % % ' $ * * % 1 * % $ 1 3 $ & % % $ $ & ( 4 2 % % % & % * 0 > & %, % # ' * & % & % % $ ' 1 3 % % % 4 * % 4 2 1, % 2 $ & 4 2, % 9 = : & $ *, % $ * * % + % % % % % # 2 $ & ( * & & 1 ( ' $ * * % 3 % * % 1 3 $ & & 4 * $ & ( ( $, 1 % & ( % * & * % $ * * % $ 1 * ( * 1 & $ # ' * 1 # ' * & % % 5 % % % % $ * * % $ 4 # # % * # * * % 3 ( $ & & * % $ 4 # # % * % % 1 % 3 1 % < 1, $ & ( 3 * # * * % 3 ( $ & & * % $ 4 # # % * 1 % % 1 % 3 1 % 7 # # & # # $ * % $ 0 * $ % %, % % < ( $ 4 # # % * 1 % % % 3 1 % ' $ * * % 3 % % ' # % % $ 4 # # % 5 # # $ 5 # # # % % % ( % % $ * % % % 4 % % $ & %, % % $ $ % # ' 3 $ % 2 > % % $ * * % $ ' 3 2 % 4 # # % * 1 % % %, ( 3 3 # # 1 $ & $ * ( 3 % % % % ( ( $ & 3 ' $ & % $ $ % # ' 3 $ % 2 ( % 1 * ( 3 2 ( % * % $ # ' $ & % $ % % $ %, % 3 1, 3 + % %, % & * + % % & & % ', % % % $ & + % % %, % 1 * * $ * * % # # % ( % $, % % # # % ( $ & ( % % & % %, % ( 0 * % 1 ( % ( % % % 3 * $ 3 % % $ * * % $ < ( $, % 4 % $ * + % % & & % % ( ' ( %, * %, % & + 4 % % % % % & & % % $ * + % % % ' $ * * % % % % %, & + %, % ( % % ( & % 2 * % * $ ( % % $ * 1 % % 1 *, $ ' # % ( % $ * + % % % 1 * * 2 % % %, % & ' * + % % % 3 % + % %, 4 % * ( 0 % ', $ ( 0 % % % $ * + % % %! 4 $ $ & ( 4 2 $ # # % & & % % % 3 1, > % % $ * * % $ ' 3 % 1 3 $ & 1 $ # # % & & % % & + % % A, 4 % % # # % ( * % 1 * % $ & ( $ % $ % 2 ' + % % & & % % ( * % ' $ & $ 3 $, % % %,, 1 &, % ( % ( ' * 1 * % % *, % 1 * * % & %, & & $ * % * $ * * % % * % $ # # & & % % B %, 4 % % * ( 0 % ' # " <, ( 1, 2 * 1, ' 4 * % 2 % 3 &, * + % % % ( % 1 % $ % % * ( 2 % % * * % $ * % ( $ 1, 2, % ( $ % % & ' ( 0 % (

31 31 V e s t r e I n g i e r å s e n B S ( $ & + % % 3 4 ( $ & % % % % > % % $ * * % $ ', % % % 1, 2 $ ( % % $ $ & % 9 1, % 5 * % 5 1, & * : & % * + % 3 1, % 65 * %, %, % & % % * 0 $ & ' % ( % % 3 % $ & 3 4 % > % % & + %, % $ & % % % % % $ %, $ & % & 1 2 ' %, % 3 $ * $ &,, % % * % % % $ % % ( $ & 3 *, % ' % # # ' 4 % 3, $ & % 3 % * % # % 3 2 $ & ( ( % & & %, 4 % * &, * + % % ( 2 % % *, % ' # # # ( % ( $ %, $ & % $ * * % * 3 2 % ; ( %, * %, % * % * $ * * % * % $ % % ' 1 & ' $ # # $ & * * 1 % # # $ % 2 % % $ % % % ( $ & 3 4 & ( 4 # $ % & % % $ $ & %, % ' # % # # % * 3 % $ $ & % % ( $ 3 4 % & % $ $ & % % 4 ( $ & % * % ' % & 1 % % $ * 1 $ 4 % % 1 & ' # # % * % % # ', % *, % 1 * 3 ' * % ( %, ( % % ( % & %, & + % % + % % $ $ $ % % ' % % ( % $% % % $ % % ' * %, % 3 $ 2 % ( $, % % * % ( % & &, 2 * * % * * % % % $ & %, % $ % $ $ & % % % < ( $, % % # ' ( $ ( % & &, 2 % % % $ % % $ $ & % * 2 % * % ( % % $ % % 3 % & % % & $ & & + 4, % % 4, ( %, $ & 3 ' 3 ' % $ $ & % % % & + & % % % % % & % %, % # ' % & & 2 % & $ 3 ' 3 ', % % % 3 % % $ % 3, ' %, % 2 % 5 3 % $ & 3 4 % % % ), & % % % $ 3 2 $ & > % % & + %, % & ' 3 & + % # % % % $ % % ( ( % 3 $ & % $ % 3 % *, % % % 1 % # % $ & % $ % % % % $ % % 3 ' ( 3 % % $ % % % $ % % % ( $ & 3 % * $ ( %, $ & % % = 3 2 % $ %, ( 3 % % $ % % $ % * % % # $ * % ' % % % & % % $ & % $ % 1, % % & % & ( %, % * % % $ & 3 4 % % $ % $ # # * (, 4 65 # * % * $ $ % $ % * % % 5 2 % % $ % % ' %, $ & % 3 % $ & & % > % * ( 0 % $ % $ $ & % % % 3 * $ * " 1 $ * * 4 ( $ & % $ % $ $ & % % ' $ * * % % % % * > % % $ * * % %, $ & $ ', $ ( % 1 $ * * 6 % % & 1, % ( $ $ & 7 ' ( %, & % 3 * $ * " & 3 4, & % * " $, & % * " * * $ & % & $ & & ' %, % * # % $ & % % % * ' % 2 $ % & $ 3 % %, $ % # ' 3 ', % * & % & 3 & * ( 0 % * $ 3 $ & % & 1, % % & % %, % 2 % %, % % % % ( % % $ # * % ( %, % $ % ( % $. -

32 32 V e s t r e I n g i e r å s e n B S % * 5 % ) + 6 ) 7 1 ) % %& % % & + %, % 3 1, & *, % $ % % % % ( * $3$ & 4 *, %, % $ % $ % 2 % 34, 2 * 33%. >2 % % $ % % % ( $ & 3 *, % % 3 ' * % (, 2 % % ( % $ & * 3 % % % & + % % % ( 2 % ) <1, % *$, 34 % $ ', $ % % $ % ', % 13$ & ( 1, % * $ * * % * + % # ' % $ % ', % % % # ' * ( % * % # % E <1, % 6 % % * % % $ % % 3 # $ * % % & $ * ' 3+ % % % * * % % % 1, % 5 * % ' % % % % & # ' % $ % ', % - > % 13 %, 2 % % ' * + % % & 34 & %, % # # & $ % % & % " <1, % ' $ * * % ( 0 % % % $ % $$ & % % %, %, % $ * * % % # # 0$, %! >2 % % $ % % &, 1, % 5 * % 3+ % %, %, $ % % & % % $ * * % ( %, % > $ % % & % % ' % % %, % ( 1, % % & % % & 1,, # ' % & % % %, % 3 1,, # ' 1, % % & % % ;, % % & %, % % $ 3 ' %, & ( $ % # % * % % ( % ' %, % % & % 3, 2 %, > 2 %? F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F $ % (? F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F, % %? F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F ;, % * $3? FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF %, 5,? F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F Returneres: Vestre Ingieråsen boligsameie v O B O S E i e n d o m s f o r v a l t n i n g Postboks 6668 St. Olavs plass 0129 Oslo

33 33 V e s t r e I n g i e r å s e n B S $ % $ % %, % % D e t v i s es t i l t i dl i g e r e o r i e n t e r i n g f r a s t y r e t a n g å e n d e t i l s t a n d s k o n t r o l l a v e i e n d o m m e n e tilhørende vårt sam eie. K o n t r o l l e n b l e u t f ø r t i f o r b i n d e l s e m e d a t s t y r e t ø n s k e t e n o v e r s i k t ov e r t e k n i s k t i l s t a n d p å b y g n i n g e n e o g d e t e k n i s k e a n l e g g e n e, o g e n v e d l i k e h o l d s p l a n s om k a n b e n y t t e s t i l b u d s j et t e r i n g o g p l a n l eg g i n g a v v e d l i k e h o l ds a r b e i d e r d e n e s t e 1 0 å r. E i e n d o m m e n b e s t å r a v 4 t e r r a s s e b l o k k e r m e d a d r e s s e F a r t e i n V a l e n s v e i o g M o n r a d J o h a n s e n s v e i D e t e r t i l s am m e n 8 4 e i e r s ek s j o n e r. D e t e r 2 garasjeanlegg på eiendommen og disse ligger under blokken i Fartein Valens vei o g M o n r a d J o h a n s e n s v e i 2-4. B y g n i n g e n e e r o p p f ø r t i t i ds r om m et o g h a r g j e n n om g å t t en k e l t e o p p g r a d e r i n g s a r b e i d e r o g v e d l i k eh o l d s a r b e i d e r d e n s e n e r e t i d. I b l e d e t u t f ø r t f l e r e v e d l i k e ho l d s a r b e i d e r o g u t s k i f t n i n g e r. D e de l e r a v f a s a d e n e s o m h a r t r e p a n e l b l e m a l t, s am t v i n d u e r o g b a l k o n g d ø r e r. B a l k o n g gu l v e n e, s om e r a v b e t o n g, b l e o g s å m a l t i s am m e p e r i o d e. D e t b l e s a t t i n n n y e i n n g a n g s d ø r e r i a l l e o p p g a n g e n e o g d e t b l e m o n t e r t n yt t c a l l i n g s a n l e g g. D e l e r a v d r e n e r i n g e n e r s k i f t e t u t r u n d t e n k e l t e a v b l ok k e n e. O P A K h a r b ef a r t 1 a v l e i l i g h e t e n e f o r å f å e t g e n e r e l t i n n t r y k k a v t e k ni s k e i ns t a l l a s j o n e r o g b y g n i n g s m es s i g e f o r h o l d. B y g n i n g e n h a r b e h o v f o r o p p g r a de r i n g e r b å d e u t v e n d i g o g i n n v e n d i g i å r e n e f r em o v e r. Fasader og tak er besiktiget fra bakkeniv å. V e d l a g t f ø l g e r e t s am m e n d r a g a v r a p p o r t e n. P å s am e i et s m øt e i a p r i l ø n s k e r v i å d r ø f t e m e d d e r e h v o r d a n v i s k a l b e n y t t e s o s s v i d e r e a v r a p p o r t e n. D e t gj e l d e r b l. a. h v o r d a n s k a l v i g j e n n om f ø r e r de t t e v e d l i k e h o l d o g o p p g r a d e r i n g ø k o n o m i s k. D e t v i l d e r f o r væ r e s v æ r t v i k t i g at d u d e l t a r p å å r e t s s am e i em ø t e. V e n n l i g h i l s e n S t y r e t.

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Ø v r e L j a n B o l i gs am e i e I I I, a v h o l d e s t o rs d a g 3 0. a p r i l 2 0 0 9, kl. 1800 i Nordstrand Eldresenter,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s /

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i P r o f es s o r D a h l s gt 3 9 A S, a v h o l d es t i r s da g 2. j

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i Solbakken Velforening, a v h o l d e s t o r s d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 2 0. 1 5 p å Ok s t a d S k o l e. T I L B E HA N D L I N G F O R

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i 2

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R i n g g a t en T e r r a s s e S am e i e, a v h o l d e s 2 4. m a rs 2 0 1 0, kl. 18 :00 i Lilleborg Kirke. T I L B E HA

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

L a r s A as b ø / s / A n d e r s H om m e r s t a d / s /

L a r s A as b ø / s / A n d e r s H om m e r s t a d / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 7. j u n i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å I l

Detaljer

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011.

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-.

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2012. 643 18.09.2012 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2012. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet.

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.05.2011. Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 30.05.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I I B ol i g s am e i e, a v h o l d e s m a n d a g 2 0. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0, L a

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Ordinært årsmøte i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger avholdes fredag 29. mai 2015 kl. 13:00 i Kyrre Greppsgt. 11. Til behandling foreligger: 1. ÅRSBERETNING FOR 2014 2. ÅRSREGNSKAP

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

funktioner der er tilvalg er mærkede med **

funktioner der er tilvalg er mærkede med ** Dokumentet er inddelt som følgende: tavler er placerede bag låger for til- og fraluft generel beskrivelse - kredsskema 0 - tavle layout - grafiske lister reservedelsliste 0 - klemmematrice 0 - kabel plan

Detaljer

Årsoppgjør 407 EUGENIES GATE 3 AS

Årsoppgjør 407 EUGENIES GATE 3 AS Årsoppgjør 6.04. Resultatregnskap for Note Inntekter Felleskostnader 3 628 3 628 44 90 3 648 Andre leieinntekter 2 3 04 23 462 20 04 3 04 Sum inntekter 324 732 335 090 462 005 324 752 Driftskostnader Revisjonshonorar

Detaljer

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Resultatregnskap Note 2012 2011 Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Lønnskostnader m.m. 2 91 280 34 230 Annen driftskostnad 2 618 533 178 140 Driftsresultat -35

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer