INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010"

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i Solbakken Velforening, a v h o l d e s t o r s d a g 1 8. m a r s , k l p å Ok s t a d S k o l e. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G A ) Valg av møteleder B ) O p p t ak a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g e n e l l e r t o m e d l e m m e r t i l å u n d e r s k r i D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 4. B E H A N D L I N G O G G O D K J E N N I N G A V B U D S J E T T 5. I N N K O M N E F O R S L A G A ) Vedtektsendring 3 stemmerett ved ubetalt medlemskontigent B ) D e t v e d t e k t s f e s t e s r e t t t i l g r a t i s i n n s y n i v e l f o r e n i n g e n s r e g n s k a p m e d b i l a g. F O R S L A G F R A S T Y R E T C ) L å n e o p p t a k f o r b e l y s n i n g D ) R e o r g a n i s e r i n g a v v e l f o r e n i n g e n Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 6. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v s t y r e l e d e r f o r 1 å r B ) V a l g a v 4 s t y r e m e d l e m m e r f o r 2 å r C ) V a l g a v 2 v a r a m e d l e m m e r f o r 2 å r D ) Valg av 3 medlemmer til valgkomité for 1 år T r o n d h e i m, S t y r e t i S o l b a k k e n V e l f o r e n i n g G r e t h e S c h e i / s / J ø r g e n B y e / s / K a r i n S t o r h o l t / s / Oddvar Aune / s / Astrid Grøtli Hindbjørgen / s / I å r s m ø t e t h a r m e d l em m e n e s t em m e r et t m e d e n s t em m e f o r h v e r b ol i g / s ek s j o n d e e i e r. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 S o l b a k k e n V e l f o r e n i n g T I L L I T S V A L G T E Å R S B E R E T N I N G F O R Siden forrige ordinære årsmøte har velforeningens tillitsvalgte vært følgende : S T Y R E T Leder Grethe Schei Okstadplassen 38 J S t y r e m e d l e m J ø r g e n B y e O k s t a d p l a s s e n 2 Styremedlem Karin Storholt Okstadplassen 37 F S t y r e m e d l e m O d d v a r A u n e O k s t a d p l a s s e n 2 5 S t y r e m e d l e m A s t r i d G r ø t l i H i O n k d s b j t ø a r d g p e n l a s s e n 2 4 B V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e m J o h n P e t t e r U d n e s s O k s t a d p l a s s e n 3 2 A V a r a m e d l e m P e r E i t h u n O k s t a d p l a s s e n 3 6 B V A L G K O M I T E E N V a l g k o m i t e J o h a n n e s V a a g O k s t a d p l a s s e n 2 6 B Valgkomite Nina Volnes Greger Okstadplassen 23 V a l g k o m i t e H a n s J o h a n s e n O k s t a d p l a s e s n 3 5 C G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M V E L F O R E N I NG E N TI L L I TS V AL G TE O G AN S AT TE Av velforeningens 5 styremedlemmer er det 3 kvinner og 2 menn. V e l f o r e n i n g e n e r p os i t i v t i l l i k es t i l l i n g o g t a r s i k t e p å at d e t i k k e f o r ek o m m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i nn n g av p kjønn å g r ved u valg og ansettelser. V e l f o r e n i n g e n d r i v e r i k k e m e d - og f o utviklingsaktiviteter r s k n i n g s. Velforeningen følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Velforeningen har ingen ansatte. F O R R E T N I N G R S F E Ø L O G R E V I S J O N Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig ) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Velforeningen har ikke revisor. F O R S I K R I N G Velforeningen har personalfor s i k r i n g i I f S k a d e f o r s i k r i n g m e d p o l i s e nu m m e r H v i s v e l f o r e n i n g e n s f o rs i k r i n g s k a l b e n y t t es, m å m e d l em m e n e s t r ak s m e l d e s k a d e n t i l F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S t l f f a k s e-p o s t : f o r s i k r i n o b o s. n o. O p p f ø l g i n g a v ikringsaker f o r s blir gjort av Forsikringsavdelingen i OBOS. V E L F O R E N I N G E N S L Å N V e l f o r e n i n g e n h a r l å n i B o. l S e i b g a l a n o s g e n og N æ n r o t e i n r e g n s b k a p n e k t. e n A S

3 3 S o l b a k k e n V e l f o r e n i n g S T Y R E T S A R B E I D D e t h a r i l ø p e t a v p e r i o d e n f r a s i s t e å r s m ø t e bl i t t a r r a n g e r t 9 o r d i n æ re y s r t e m ø t e r. I t i l l e g g h a r s t y r e t h a t t m e d l em s m øt e r m e d d e t o t e r r a s s es am e i e n e, en e b o l i g e n e m e d parkering i garasjeanleggene, eneboligene med garasje på egen tomt og rekkehusene. J f r. p r o t o k o l l f r a å r s m ø t e s a k 4 : E t u t v a l g m e d 2 t p a e d r p s l as o n s e r n f r a S a m e o g 2 p e r s o n e r f r a v e l f o r e n i n g e n j o b b e r m e d et f o r s l a g t i l l øs n i n g a v d i s p o n e r i n g o g s k i l t i n g a v p a r k e r i n g s p l a s s e n p å b a k s i d e n -3 a 6 v -3 8 O. k D s e t a f o d r p e l i a g s g e s r e n 3 4 i k k e l øs n i n g i s a k e n p. t. E n k j e n t s ak f r a t i d l i g e r e e r at e n be b o e r p r a k t i s e r e r k o nt i n g e n t s t r e i k. S a k e n e r n å t at t videre til Sør -T r ø n d e l a g T i n g r e t t f or å f å e n a v g j ø r e l s e. P å o p p f o r d r i n g f r a f l e r e b e b o e r e ha r v e l f o r e n i n g e n u t r e d e t m u l i g h e t en f o r r e o r g a n i s e r i n g a v v e l f n i o n r g e n. K o n k l u s j o n e t t e r å h a g j e n n om f ø rt m ø t e r m e d v e l f or e n i n g e n s m e d l e m m e r e r a t e t s t o r t f l e r t a l l s e r -d u t e l i ng t i a v l om å r å d v e æ. r D e t t e p o s i t i v e t e r e t a r b e i d s om v i l t a t i d, o g k r e v e k om p et a n s e n å r d e t g j e l d e r e v e n t u e l -e t i e r s k i f t e, u t a r e b i d e l s e a v a v t al e r, v e d t ek t e r o g l i g n e n d e, o g d e rm e d e n o p p g av e s om e v e n t u e l t m å v i d e r e f ø r e s a v p åt r o p p e n d e s t y r e. B a l l p l as s p å b ak s i d e n a v t e r r a s s eh u s e n e e r e t e g e t p r o s j ek t, o g s k a l p l a n l e g g e s i s am h a n d l i n g m e d L a n g d a l e n o g Ok s t a d p a r k. V i ( S ol b a k k e n v e l f o r en i n g ) e r d e r r e p r e s e n t e r t m e d t r e p e r s o n e r i e n s am a r b e i ds g r u p p e. V i u n d e r s t r e k e r a t d e t t e m å a ns e s s om e t l a n g s i k t i g p r o s j e k t o v e r f l e r e å r. N å r d et g j e l d e r o p p g r a d e r i n g a v u t e a r e a l e r f o r ø v r i g, s å h a r d e t t e a r b e i d e t s i s t e år i f ø r s t e om g a n g v æ r tk o n s e n t r e r t om p l a n e r f o r e t a b l e r i n g a v b e d r e u t e b e l ys n i n g i o m r å d e t. A n d r e o p p g a v e r s t y r e t h a r j o b b e t m e d: S e p a r a t b a l a ns e f o r f el l e s g a ra s j e n e o g a v t al e r i f o r h o l d t i l v a k t m es t e rt j e n e s t e r, f o r r e t n i n g s f ø r e r, g r es s k l i p p i n g o g s n øb r ø y t i n g. E l l e r s h a r v i t a t t s t i l l i n g i m i n d r e e n k e l t s ak e r r e i s t a v b e b o e r n e o g g i t t d e n ø d v e n d i g e t i l b ak em e l di n g e r. I f j o r, s o m t i d l i g e r e b l e d e t i n n h e n t e t t i l l a t e l s e t i l -a å f t e b n, r e n n e b å l p men siden ingen gikk i spissen for arrangement knyttet til dett e, b l e bå l e t b r e n t a v v a k t m es t e r H. B u s c h k u n f o r å f å de t f j e r n e t. V å r d u g n a d e n b l e g j e n n o m f ø r t m e d g o d o p p s l u t n. i n g V i ø ns k e r a l l e a t O k s t a d p l a s s e n s k a l v æ r e et g o d t s t e d å b o. D e t e r m a n g e a r b e i d s o p p g a v e r å f o r t s e t t e m e d og n y e å t a f at t p å o g v i ø n s k e r d et n y e s t y r e t l y k k e t i l i a r b e i d e t v i d e r e.

4 4 S o l b a k k e n V e l f o r e n i n g R E G N S K A P E T F O R S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v v e l f o r e n i n ge n s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om v e l f o r e n i n g e n s f o r v e n t e d e ø k o n om i s k e utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om kostnadsutvikling og budsjett for Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. R E S U L T AT Å r e t s n e g a e t r i es v u l t at e r p å k r , - s om f r em k om m e r i r e s u l t a t re g n s k a p e t. I N N T E K T E R I n n t e k t e n e i v a r t i l s a m m e n 5 9 k 8 r 3 8 5, - m o t b u ds j et t e r t m e d k r ,-,. K O S T N A D E R Driftskostnadene i 2009 var på 5 kr , - m ot b u ds j e t t e r t m e d k r ,-. K o n s u l e nt h o n o r a r b l e b u d s j et t e rt m e d k r ,-, m e ns r e g ns k a p et v i s e r k r ,-. S e n o t e 5. Å rs a k e n t i l d e n n e o v e r s k r i d e l s e n e r u t t a k a v f o r l i k s k l a g e s am t s t e v n i n g t i l T r o n dh e i m T i n g r et t i f o r b i n d e l s e m e d i n n k r e v i n g a v k o nt i n g e n t f r a e t m e d l em. P e r s on a l k o s t n a d e r s e r u t t i l å v æ r e o v e r s k r e d e t m e n h 0 e 0 r 0, - e i r d e t p o s t vaktmestertjenester som er budsjettert under Drift og vedlikehold. P o s t e n A n d r e d r i f t s k o s t n a d e r e r o v e r s k r e d e t n o e p å g r u n n a v a t s t ø r s t e p a r t e n a v kostnadene med brøyting både for sesongen 2008 / 2009 og 2009 / 2010 er belastet i P o s t e n A vs k r i v n i n g e r e r å r l i g a v s k r i v n i n g p å g a r a s j e a n l e g g e t. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i r e g n s k a p e t o g d e n r e g ns k a ps m e s s i g e o v e r s i k t s om f r e m k o m m e r u n d e r n o t e r t i t. l r e g n s k a p e S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d. K O S T N A D S U T V I K L I N G Rentesatsene i OBOS Eiendomsforvaltning AS pr. den : Renter på driftskonto : 0, 10 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 2, 7 5 % u n d e r k r , 8 5 % o v e r k r

5 5 S o l b a k k e n V e l f o r e n i n g S T R Ø M P R I S E N E Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter : K r a f t p r s i om s d ek k e r k os t n a d e n e v e d å p r o d u s e r e o g s e l g e d e n el e k t r i s k e k r a f t e n u t g j ø r c a. 4 3 % a v t o t a l s t r les ø m til p r kraftleverandør i s ( b e t a ). N e t t l e f o i r e t r a n s p o r t a v d e n e l ek t ri s k e k r a f t e n utgjør ca. 24 % av total strømpris (betales til nettselskapet ). Statlige avgifter dvs. forbrukeravgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift utgjør ca. 33 % av total strømpris. Strømprisen i Norge varierer med årstidene. Normalt stiger den i h a vinter l v å r e t o g r e d u s e r e s i s om m e r h a l v å r e t. D e t t e o g a n d r e f ak t o r e r s om p å v i r k e r k ra f t p r i s e n e g j ø r d et v a n s k e l i g å s p å u t v i k l i n g e n i s t r ø m p r i s e n e K O M M U N A L E A V G I F T E R Renovasjonsavgiften øker med 10%. Ingen økning av de øvrige avgiftene. Ø V R I G E K O S T N A D E R N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e i b u d s j e t t e t h a r s t y r e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s s t i g n i n g. I N N T E K T - S O G K O S T N A D S O V E R S L A G R F 2010 O R ( Budsjett) Å Styret har satt opp en oversikt over forventede inntekter og kostnader i Tallene er vist som egen kolonne ved siden av resultatregnskapet. (Budsjett ) O v e r s i k t e n e r b a s e r t p å ø k t e k o s t n a d e r i f o r b i n d e l o r s g e a n i m s e r d i n g u t e b e l y s n i s om b e s k r e v e t i F o r s l a g f r a s t y r e t p k t C o g D. I t i l l e g g e r d e t t at t m ed k os t n a d e r p å k r , - t i l n y r e d s k a p s b o d s o m s t y r e m e n e r d e t e 0 r 0 0, - b t e i h l o r e v t t s f s a o k r o g k r. i forbindelse med innkreving av kontingent fra et medlem. T r o n d h e i m, I s t y r e t f o r S o l b a k k e n V e l f o r e n i n g

6 6 S o l b a k k e n V e l f o r e n i n g S ol b a k k e n V e l f o r e n i n g R E S U L T A T R E G N S K A P Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e D R I F T S I N N T E K T E R : Innkrevde felleskostnader 2 598, , , ,512 Andre inntekter ,113 0 S U M D R I F T S I N N T E K T E R 598, , , ,512 DR I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader 4-52,788-29,193-31,525-36,200 A v s k r i v n i n g e r 12-40, ,000 Forretningsførerhonorar -32,615-28,545-30,000-36,000 Konsulenthonorar 5-72,327-14,342-20,000-90,000 Drift og vedlikehold 6-173, , , ,000 F o r s i k r i n g e r -9,111-4,489-5,000-2,500 Kommunale avgifter 7-11,480-13,853-17,000-12,000 Kostnader sameie -52,206-55,678-58,000-60,000 Energi/ fyring 8-50,345-51,365-60,000-60,000 Andre driftskostnader 9-95, ,195-81,000-79,100 S U M D R I F T S K O S T N. -589, , , ,800 DR I F T S R E S U L T A T : 8, ,340 65, ,712 F I N A N S I N N T E K T / K O S T N A D : Finansinntekter ,240 0 Finanskostnader 11-66,958-73,339-65,000-71,000 R E S. F I N AN S I N N T / K O S T N. -66,336-68,099-65,000-71,000 Å R S R E S U L T A T -57,912 94, ,712 Ov e r f ø r i n g e r : Fra opptjent egenkapital -57,912 0 Til opptjent egenkapital 0 94,241

7 7 S o l b a k k e n V e l f o r e n i n g S o l b a k k e n V e l f o r e n i n g B A L A N S E N o t e E I E N D E L E R A N L E G G S M I D L E R Varige driftsmidler 12 1,720,000 1,760,000 S U M A N L E G G S M I D L E R 1,720,000 1,760,000 OM L Ø P S M I D L E R Restanser felleskostnader 33,456 21,097 Kortsiktige fordringer 13 1, D r i f t s k o n t o i O B O S 131, ,712 Innestående bank 1,642 1,500 S U M O M L Ø P S M I D L E R 168, ,416 SU M E I E N D E L E R 1,888,355 2,009,416 EG E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Opptjent egenkapital boliger 14 36, ,013 Opptjent egenkapital garasjer , ,861 S U M E G E N K A P I T A L 869, ,874 GJ E L D L A N G S I K T I G G J E L D Pant- og gjeldsbrevlån , ,681 S U M L A N G S I K T I G G J E L D 846, ,681 KO R T S I K T I G G J E L D Forskudd felleskostnader 57,272 40,562 Leverandørgjeld 87,462 48,698 Skyldig offentlig myndigheter 16 9, Påløpne renter 4,004 0 Påløpne avdrag 10,700 0 Annen kortsiktig gjeld 17 3,480 18,219 S U M K O R T S I K T I G G J E L D 172, ,861 SU M E G E N K A P I T A L O G G J E L D 1,888,355 2,009,416 P a n t s t i l l e l s e 18 Garantiansvar 0 0

8 8 S o l b a k k e n V e l f o r e n i n g TRONDHEIM, , S T Y R E T F O R S O L B A K K E N V E L F O R E N I N G

9 9 S o l b a k k e n V e l f o r e n i n g N O T E : 1 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NOR som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. Kjøp av garasje i 2003 er inntatt i regnskapet under anleggsmidler. N O T E : 2 I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R G a r a s j e l e i e 182,400 Garasje, lånedekning 161,500 Kontingent 254,400 S U M I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R 598,300 NO T E : 3 A N D R E I N N T E K T E R Bnbank 85 S U M A N D R E I N N T E K T E R 85 NO T E : 4 P E R S O N A L K O S T N A D E R Ordinær lønn, fast ansatte -20,930 Annen lønn, ikke feriepenger -23,200 Påløpne feriepenger -2,135 A r b e i d s g i v e r a v g i f t -6,523 S U M P E R S O N A L K O S T N A D E R -52,788 Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt under 0,75 årsverk i selskapet gjennom året. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. NO T E : 5 K O N S U L E N T H O N O R A R J u r i d i s k b i s t a n d -24,411 O B O S E i e n d o m s f o r v a l t n i n g A S -47,916

10 10 S o l b a k k e n V e l f o r e n i n g S U M K O N S U L E N T H O N O R A R -72,327 NO T E : 6 D R I F T O G V E D L I K E H O L D Drift /vedlikehold utvendig anl. -48,139 Drift/vedlikehold fellesanlegg -2,556 Drift/vedlikehold heisanlegg -117,886 Drift/vedlikehold garasjeanlegg -4,853 S U M D R I F T O G V E D L I K E H O L D -173,434 NO T E : 7 K O M M U N A L E A V G I F T E R Eiendomsskatt -11,480 S U M K O M M U N A L E A V G I F T E R -11,480 NO T E : 8 E N E R G I / F Y R I N G Elektrisk energi -50,345 S U M E N E R G I / F Y R I N G -50,345 NO T E : 9 A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R Verktøy og redskaper -4,845 Driftsmateriell -1,695 L y s p æ r e r o g s i k r i n g e r -1,875 S n ø r y d d i n g / g r e s s k l i p p i n g -65,112 Kontor- og datarekvisita -334 Kopieringsmateriell -848 T r y k k s a k e r -7,894 Andre kontorkostnader -2,329 Porto -5,309 Drivstoff biler, maskiner osv -669 Bank og kortgebyr -1,803 Velferdskostnader -2,944 S U M A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R -95,656 NO T E : 1 0 F I N A N S I N N T E K T E R Renter av driftskonto i OBOS 455 Renter bank 57 Renter av for sent innbetalte felleskostnader 110 S U M F I N A N S I N N T E K T E R 622 NO T E : 1 1

11 11 S o l b a k k e n V e l f o r e n i n g F I N A N S K O S T N A D E R BOLIG- O G N Æ R I N G S B A N K E N A S -66,006 Termingebyr -200 Renter leverandørgjeld -752 S U M F I N A N S K O S T N A D E R -66,958 NO T E : 1 2 V A R I G E D R I F T S M I D L E R Garasjeanlegg A v s k r i v es l i n e æ r t m e d 2 % å r l i g. Tilgang ,000,000 K o r r i g e r t a v s k r i v n i n g e r -240,000 A v s k r e v e t i å r -40,000 1,720,000 S U M V A R I G E D R I F T S M I D L E R 1,720,000 S U M Å R E T S A V S K R I V N I N G E R -40,000 NO T E : 1 3 K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Andre forskudd 1,737 S U M K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R 1,737 Posten "Andre forskudd" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2010, med motpost i leverandørgjeld. Kostnadsføring og utbetaling vil skje i N O T E : 1 4 E G E N K A P I T A L Opptjent egenkapital boliger ,013 Resultat boliger ,198 Opptjent egenkapital boliger ,815 Opptjent egenkapital garasjer ,861 Resultat garasjer ,285 Opptjent egenkapital garasjer ,146 S U M E G E N K A P I T A L 869,961 NO T E : 1 5 P A N T - O G G J E L D S B R E V L Å N B N -B a n k A S A Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 5,50%, løpetid 13 år Opprinnelig ,000,000 Nedbetalt tidligere 1,026,320 Nedbetalt i år 127, ,332

12 12 S o l b a k k e n V e l f o r e n i n g SU M P A N T- O G G J E L D S B R E V L Å N -846,332 NO T E : 1 6 S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R F o r s k u d d s t r e k k -5,568 S k yl d i g a r b e i d s g i v e r a v g i f t -3,576 S U M S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R -9,144 N O T E : 1 7 A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D Feriepenger -2,135 P u r r e g e b y r -1,345 S U M A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D -3,480 NO T E : 1 8 P A N T S T I L L E L S E Av anleggets bokførte gjeld er kr 2 millioner sikret ved pant. Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr en bokført verdi på N O T E : 1 9 RE G N S K A P F O R F E L L E S A N L E G G O G G A R A S J E kr 1,720, S o l b a k k e n V e l f o r e n i n g RE S U L T A T R E G N S K A P Regnskap B u d s j e t t Regnskap B u d s j e t t Fellesanlegg Fellesanlegg Garasje Garasje D R I F T S I N N T E K T E R : Innkrevde felleskostnader 254, , , ,488 Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R 254, , , ,488 DR I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader -52,788-29, ,250 A v s k r i v n i n g e r ,000-40,000 Forretningsførerhonorar -24,461-27,000-8,154-9,000 Konsulenthonorar -12,150-67,500-60,177-22,500 Drift og vedlikehold -168,581-90,000-4,853-10,000

13 13 S o l b a k k e n V e l f o r e n i n g F o r s i k r i n g e r -2, ,026-2,500 Kommunale avgifter ,480-12,000 Kostnader sameie ,206-60,000 Energi/ fyring 0-30,000-50,345-30,000 Andre driftskostnader -90,090-74,025-5,567-5,075 S U M D R I F T S K O S T N. -350, , , ,325 DR I F T S R E S U L T A T : -95,713 17, , ,163 F I N A N S I N N T E K T / K O S T N A D : Finansinntekter 467 2, Finanskostnader ,000-66,006-52,000 R E S. F I N AN S I N N T / K O S T N ,750-65,850-51,250 ÅR S R E S U L T A T -96, , ,913 Ov e r f ø r i n g e r : Til opptjent egenkapital 38,285 Fra opptjent egenkapital -96,198 BALANSE - EGENKAPITAL Opptjent egenkapital boliger 36, ,013 Opptjent egenkapital garasjer 833, ,861 S U M E G E N K A P I T A L 869, ,874 Egenkapital garasjer ihensyntattt lån og avskrivinger: Regnskapsmessig egenkapital 833, ,861 Minus akkumulert avdrag lån -1,153,668-1,026,320 P l u s s a k k u m u l e r t e a v s k r i v i n g e r 280, ,000 Netto egenkapital -40,522 8,541

14 14 S o l b a k k e n V e l f o r e n i n g S a k A S t y r e l e d e r i S o l b a k k e n V e l f o r e n i n g Grethe Schei O k s t a d p l a s s e n 3 8 J T I L L E R T I L L E R J e g f o r es l å r f ø l g e n d e e n d r i n g i v ed t e k t e n e, s om ø ns k es b e h a n d l et på f ø rs t e o r d i n æ r e å r s m øt e. Dette vil ikke få noen økonomiske konsekvenser. Da g e n s o r d l y d p å 3 : 3 Foreningens høyeste organ er årsmøtet. Hvert medlemskap gir en stemme, m e n f l e r e p e r s o n e r k a n m ø t - e o g o g f o r s h l a r gs r e t t a. l e Den daglige drift ivaretas av styret I n s t r u k s f o r s t y r e t o g v a l g k o m i t e b e t r a k t e s s o e m d t e k n t e r d. e l a v d i s s e v Vedtektens 3 foreslås endret til følgende : 3 Foreningens høyeste organ er årsmøtet. Hvert medlemskap gir en stemme, m e n f l e r e p e r s o n e r k a n m ø t - e o g o g f o r s h l a r gs r e t t a. l e Ved ubetalt kontingent, bortfaller stemme og møteretten. Den daglige drift ivaretas av styret Instruks for styret og valgkomite betraktes som en del av disse vedtekter. M e d h i l s e n Geir Gangåssæter O k s t a d p l a s s e n 3 8 D T I L L E R

15 15 S o l b a k k e n V e l f o r e n i n g S a k B i n n k om m e t p e r m a i l F r o m : " -M E v a r i e M y h r " -M < a E r i v e a.m y h t r o n d h e i m. k o m m u n e. n o > T o : < G r s c h e b r o a d p a r k. n o > S e n t : M o n d a y, F e b r u a r y 1 5, : 0 2 S u b j e c t : F o r s l a g t i l å r s m ø t e H e i! H e r k om m e r e t t f o r s l a g s om ø ns k es f r em m et f o r å r s m øt e t. F o r s l a g : D e t v e d t e k t s f e s t e s r e t t t i l g r a t i s i n n s y n i v e l f o r e n i n g e n s r e g n s k a p m e d b i l a g. R e g n s k a p e t m e d b i l a g k a n p r e s e n t e r e s i e l e k t r o n i s k f o rm. Vennligst bekreft at denne m ail er m ottatt innen fristen for forslag til å r s m øt e t. Steinar Myhr O k s t a d p l a s n s e 1 9 S t y r e t b em e r k e r at OB OS E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S h a r e t p r o d u k t s o m i n n e bæ r e r 2 h o v e d b ø k e r o g 4 ø k o n om i s k e r a pp o r t e r p r i s p. t. k r ,- p r. s e t t. Fr e m v i s n i n g ut o v e r dette vil måtte faktureres pr. time pris p.t. kr. 998,-. OBOS Eiendomsforvalting b e s i t t e r k u n r e g n s k a p m e d b i l l a g f ra o g m e d R e g ns k a p m e d bi l l a g f o r å r e n e t i l og med 2006 finnes ikke hos OBOS Eiendomsforvaltning AS.

16 16 S o l b a k k e n V e l f o r e n i n g F O R S L A G F R A S T Y R E T C ) B e l y s n i n g F o r b e l y s n i n g a v S o l b a k k e n V e l f o r e n i d n e g e r s d i e t t p t l a n l y a g t r t ot e a l o t m 3 5 r å l y s p u n k t h v o r a v 2 5 e r p å m a s t o g 1 0 p å v e g g. P r i s t i l b u d p å d e t t e f r a t o u l i k e l e v e r a n d ø r e r e r c a k r R e 5 p 0 a 0 r a s j o n a v a s f a l t e r s t i p 0 u 0 l 0. e r t t i l U n d e r f o r u t s e t n i n g o m 7 % r e n t e o g e n n e d b e t a l i å n v g i l s t d e i t t d e p å 1 0 å r s i n n e b æ r e e n øk i n g i k o n t i n g e n t p å k r/ å r / h u s s t a n d. Forslag til vedtak : Å r s m ø t e t i S o l b a k k e n V e l f o r e n i n g g i r s t y r e t f u l l 0 m 0 a 0 k t i l t i l å b e l y s n i n g a v om r å d e t s am t r e p a r a s j o n a v as f a l t s om m å t i l et t e r g r a vi n g i d e n fo r b i n d e l s e. D ) R e o r g a n i s e r i n g a v S o l b a k k e n V e l f o r e n i n g S t y r e t f o r e s l å r a t p åt r o p p e n d e s t y r e v i d e r e f ø r e r a r b e i d e t m e d r e o r g a n i s e r i n g a v S o l b a k k e n V e l f o r e n i n g. A nt a t t k os t n a d f o r u t r e d i n g a v m u l i g e o r g a n i s e r i n g s f o rm e r o g u t a r b e i d e l s e a v n y e v e d t e k t a e l r e r o g e a r v c a k r 5 0

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i 2

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Årsregnskap 2015. Kjerraten Barnehage SA. 3047 Drammen. Org.nr. 979 960 123

Årsregnskap 2015. Kjerraten Barnehage SA. 3047 Drammen. Org.nr. 979 960 123 Årsregnskap 2015 3047 Drammen Org.nr. 979 960 123 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noteopplysninger Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Foreldrebetaling - Annen inntekt

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Ordinært årsmøte i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger avholdes fredag 29. mai 2015 kl. 13:00 i Kyrre Greppsgt. 11. Til behandling foreligger: 1. ÅRSBERETNING FOR 2014 2. ÅRSREGNSKAP

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie 1 Marienfryd Utomhussameie Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR DISPONIBLE MIDLER PR. 30.4.2017 For å måle selskapets betalingsevne på kort sikt, beregner vi størrelsen på disponible midler, også kalt arbeidskapital. Størrelsen på disponible midler kan bl.a brukes

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

552 Sameiet Vardefjellet BK 2 Trinn 2

552 Sameiet Vardefjellet BK 2 Trinn 2 RESULTAT RESULTAT Note Regnskap Inntekter 2015 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Innkrevde felleskostnader 1 1 124 568 200 875 1 401 000 1 262 000 Andre inntekter 2 176 939 80 572 0 139 000 Sum

Detaljer

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-.

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2012. 643 18.09.2012 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2012. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR 2015 Vedlagt oversendes årsregnskapet for 2015 for behandling og godkjenning.

ÅRSREGNSKAPET FOR 2015 Vedlagt oversendes årsregnskapet for 2015 for behandling og godkjenning. Øgardshøgda Kabellag SA v/styret Lillestrøm, 3. mars 2016 ÅRSREGNSKAPET FOR 2015 Vedlagt oversendes årsregnskapet for 2015 for behandling og godkjenning. Kommentarer til regnskapet Driftsresultatet utgjør

Detaljer

Driftsinntekter Salgsinntekt 6 6 170 476 5 413 105 Annen driftsinntekt 77 897 174 462 Sum driftsinntekter 6 248 373 5 587 567

Driftsinntekter Salgsinntekt 6 6 170 476 5 413 105 Annen driftsinntekt 77 897 174 462 Sum driftsinntekter 6 248 373 5 587 567 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 6 170 476 5 413 105 Annen driftsinntekt 77 897 174 462 Sum driftsinntekter 6 248 373 5 587 567 Driftskostnader Lønnskostnad 3 3 172 175 2

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

FIL EIGEDOM AS. ÅRSREGNSKAP 2015 org.nr 912 545 202

FIL EIGEDOM AS. ÅRSREGNSKAP 2015 org.nr 912 545 202 FIL EIGEDOM AS ÅRSREGNSKAP 2015 org.nr 912 545 202 Resultatregnskap Fil Eigedom AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 896 598 0 Sum driftsinntekter 896 598 0 Avskrivning

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011.

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

Postene Innkrevde felleskostnader, Drift og vedlikehold og Andre driftskostnader er spesifisert i vedlagte noter.

Postene Innkrevde felleskostnader, Drift og vedlikehold og Andre driftskostnader er spesifisert i vedlagte noter. Til styret i Stenbråtlia Borettslag 682 09.09.2015 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.05.2015 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.05.2015. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Innkrevde felleskostnader,

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Årsregnskap - Resultat Årsregnskap Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS 157 Borettslaget Jacob Aallsgt 29 Årsregnskap - Resultat

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i H e l g es e n s g at e 8 2 / 8 4 A S a v h o l d e s m a nd a g 2 6. a

Detaljer

Til årsmøtet i Solbakken Velforening

Til årsmøtet i Solbakken Velforening Til årsmøtet i Solbakken Velforening Velkommen til årsmøte. Innkallingen inneholder velforeningens årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for velforeningen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IMS KJEDEN AS 978621996 MVA Styret innkaller herved til generalforsamling 10 juni kl 15.00 16.00 i selskapets lokaler i Fjellsdalen 5, 5155 Bønes. Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet.

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.05.2011. Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 30.05.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold

Detaljer

Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1

Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1 1 Tangerudhagen Boligsameie 1 Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Årsregnskap 2011 - Resultat

Årsregnskap 2011 - Resultat Årsregnskap 211 - Resultat Note Regnskap 211 Regnskap 21 Budsjett 211 Budsjett 212 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 692 112 657 648 692 135 692 14 Felleskostnader, spesifiserte 2 3 96 3 96 31

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Akersbakken Bo r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t

Detaljer

Resultatregnskap. Årnes Vannverk A/L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2006 2005

Resultatregnskap. Årnes Vannverk A/L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2006 2005 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 8 10 616 369 10 076 036 Annen driftsinntekt 244 834 29 000 Sum driftsinntekter 10 861 204 10 105 036 Varekostnader 81 252 232 166

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S a g a d am m e n, a v h o l d e s t o r s d a g 15. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 9. 0 0 i S am l i n g s s a l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I I B ol i g s am e i e, a v h o l d e s m a n d a g 2 0. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0, L a

Detaljer