I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e"

Transkript

1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs , k l p å L o f s r u d s k ol e, L i l l e A u d i t o r i um T i l b e h a n d l i n g f o r e l i g g e r : 1. K O N S T I T U E R I N G A ) V a l g a v m ø t e l e d e r B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) Valg a v r e f e r e n t o g e n e l l e r t o s e k s j o n s e i e r e t i l å u n d e r s k r i v e p r o t o k o l l e n D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R O G B U D S J E T T S t y r e t f o r e s l å r n e g a t i v t r e s u l t a t blir dekket inn av oppspart egenkapital 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T F O R I N N K O M N E F O R S L A G A ) G o d t g j ø r e l s e t i l t i l l i t s v a l g t e f o r I n n k om n e f o rs l a g e r t a t t i n n s om eg n e v e d l e g g. 6. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v 2 s t y r e m e d l e m m e r f o r 2 å r B ) V a l g a v 1 v a r a m e d l em f o r 2 å r C ) V a l g a v v a l g k o m i t é f o r 1 å r O s l o, 8. f e b r u a r S t y r e t i R u d s h ø g d a V B / S Ø y v i n d H e l g e m o H e s t n e s / s / G e i r A s k a ut r u d / s / B e n t e L ys e g g e n / s / I s am e i e rm ø t et h a r s am e i e r n e s t em m e r e t t m e d e n s t em m e f o r h v e r s e k s j o n d e e i e r. S am e i e r e n h a r r e t t t i l å m ø t e v e d f u l l m e k t i g. R e g i s t r e r i n g s b l a nk e t t e n l e v e r e s i ut f y l t s t a n d v e d i n n g a n g e n.

2 S i d e R u d s h ø g d a V B / S T I L L I T S V A L G T E Å R S B E R E T N I N G F O R S i d e n f o r r i g e o r d i n æ r e s am e i e rm øt e h a r s am e i et s t i l l i t s v a l g t e v æ r t f øl g e n d e : S T Y R E T L e d e r Ø y v i n d H e l g e m o H e s t n e s V e n d o m v e i e n 3 S t y r e m e d l e m G e i r A s k a u t r u d B l a k k e n s V e i 9 4 S t y r e m e d l e m B e n t e L y s e g g e n B l a k k e n s V e i 9 8 V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e m Moham ed Dailal Temsamani B l a k k e n s V e i 9 4 V a r a m e d l e m E l i s a S t o k k a B l a k k e n s V e i 9 6 V A L G K O M I T E E N V a l g k om i t e B r y n j a r H a n s e n B l a k k e n s V e i V a l g k o m i t e R a m o n O P B i g g i o B l a k k e n s v e i G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M S A M E I E T T I L L I T S V A L G T E O G A N S A T T E A v s am e i e t s 3 s t y r em e d l em m e r e r d e t 1 k v i n n e o g 2 m e n n. Sam eiet er positiv til likestilling og tar sikte på at det ikke forekommer forskje l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a ns e t t e l s e r. S am e i e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b e s t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. S am e i e t h a r i n g e n a ns a t t e. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r i h e n h o l d t i l k o n t r ak t u t f ø r t a v OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S. A u t o r i s e r t r e g ns k a ps f ø r e r ( o p p d r ag s a n s v a r l i g ) e r r e g ns k a ps s j e f E g i l H a v r e, O B OS. S am e i e t s r e v i s o r e r E r n s t & Y o u n g A S. E I E N D O M M E N S am e i e t b e s t å r a v 7 0 s ek s j o n e r, hv o r a v e n s e k s j o n e i es a v R u d s h ø gd a V B S o g R u ds h ø g d a V H L. S a m e i e t e r r e g i s t r e r t i F o r et a k s r e g i s t e r e t i B r ø n n ø ys u n d m e d o r g a n i s a s j o ns n um m e r S a m e i e t l i g g e r i O s l o k o m m u n e o g h a r f ø l g e n d e g å r d s - o g b r u k s n um m e r : M e d e i e r s e k s j o n f o r s t å s s a m e i e a n d e l i b e b y g d e i e n d o m m e d t i l k n y t t e t e n e r e t t t i l b r u k a v b o l i g e l l e r a n n e n b r uk s e n h et i e i e nd o m m e n. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d a t d e t y t r e m i l j ø f o r u r e n s e s i v e s e n t l i g g r a d. S e l s k a p e t d r i v e r i k k e m e d f o r s k n i n g s - o g ut v i k l i n g s ak t i v i t e t e r.

3 S i d e R u d s h ø g d a V B / S V A K T M E S T E R T J E N E S T E S t y r e t i n n g i k k p r k o n t r a k t o m v a k t m e s t e r t j e n es t e r m e d I nd u s t r i L am b e r t s e t e r A S ( I L A S ). V a k t m es t e rs o p p g a v e r o g a n s v a r g j e l d e r s am e i e t s f e l l es u t e om r å d e, s om f o r e k s em p e l s n øm åk i n g o g s t r ø i n g, s k i f t i n g a v l y s pæ r e r o g l ys r ø r, r y d d i n g a v s ø p p e l, k l i p p i n g a v p l e n o g k a n t e r, s a m t e t g e n e r e l t v e d l i k e h o l d. S t y r e t h a r o g s å i n n g å t t a v t a l e m e d I L A S om v as k a v t r a p p e r o g o p p ga n g e r i d e r ø d e b l o k k e n e. S e o g s å S t y r e t s a r b e i d, p u n k t 5. F o r v a k t m e s t e r t j e n es t e r i n n e i l e i l i g h e t e n e m å s ek s j o n s e i e r s e l v b es t i l l e o g b et a l e, d e r s om i k k e a n n e t e r a v t a l t m e d s t y r e t p å f o r h å n d. P A R K E R I N G G a r a s j e f ø l g e r l e i l i g h e t e n e. G a r a s j e p o r t å p n e r b e s t i l l e s v i a s t y r e t. F O R S I K R I N G S am e i e t s e i e n d om m e r e r f u l l v e r d i f o r s i k r e t i G j e ns i d i g e F o rs i k r i n g m ed p o l i s e n um m e r F u l l v e r d i f o r s i k r i n g v i l s i a t f o r s i k r i n g s s e l s k a p e t h a r a ns v a r e t f o r a t s am ei e t t i l e n h v e r t i d h a r d e r i k t i g e f o rs i k r i n g s s um m e r. E n f o r u t s et n i n g f o r d e t t e e r a t f o r s i k r i n g s s e l s k a p et f å r m e l di n g om v e s e nt l i g e v e r d i øk n i n g e r p å b y gn i n g e r, f. e k s. v e d rehabilitering eller påbygging. Ved totalskade skal erstatningsbelø p et d e k k e o p p f ø r i n g a v n y b y g n i n g a v s am m e s t a n d a r d o g s t ø r r e l s e. F o r s i k r i n g e n om f a t t e r o g s å b y g n i n g s m es s i g e f o r a n d r i n g e r s om d e n e n k e l t e s ek s j o n s e i e r g j ø r i n n e i b o l i g e n. D e n e n k e l t e s e k s j o n s e i e r m å s e l v s ø r g e f or å h a h j em f o r s i k ri n g s o m d e k k e r innbo og l ø s ø r e. H v i s s am e i e t s f o rs i k r i n g s k a l b e n y t t e s, m å b e b o e r n e s t r a k s m e l d e s k a d e n t i l F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S t l f f a k s E-m a i l f o r s i k r i n o b o s. n o. O p p f ø l g i n g a v f o r s i k r i n g s a k e r b l i r g j o r t a v F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I h e n h o l d t i l f o r s k r i f t e n e s k a l d et væ r e i ns t a l l e r t r ø yk v a r s l e r o g b r a n ns l o k ni n g s a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e i a l l e l e i l i g h e t e n e. E i er / b e b o e r h a r a n s v a r e t f o r a t u t s t y re t e r t i l s t e d e o g f u n g e r e r. D e r s om u t s t y r e t e r d e f ek t, m e l d es d e t t e s k r i f t l i g t i l s t y r e t. H M S F o r s k r i f t o m s y s t e m a t i s k h e l s e -, m i l j ø - o g s i k k e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e n ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f as t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s em b e r m e d v i r k n i n g f r a 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l a t d e n e n k e l t e v i r k s om he t s k a l s y s t em a t i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t em m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. B o l i g s el s k a p e r d ef i n e r t s om v i rk s o m h et o g s k a l d e r f o r h a i nt e r n k o n t r o l l s y s t em. D e t t e o m f a t t e r b l a n t a n n e t k o n t r o l l s y s t e m o g o p p f ø l g i n g a v b r a n n v e r n, b y g g h e r r e f o r s k r i f t e r v e d b y g g e - o g a n l e g g s a r b e i d, l ek e p l as s e r o g e l ek t r i s k a n l e g g o g e l ek t r i s k u t s t y r h v o r f o r d e l i n g a v a n s v a r e t e r g i t t e n s l i k t o l k ni n g : S am e i e t e r a ns v a r l i g f o r a t d et e l ek t r i s k e a n l e g g e t o g utstyret i fellesarealet til enhver tid e r i o r d e n. I f o r h o l d t i l a n l e g g o g ut s t y r i d e n e n k e l t e

4 S i d e R u d s h ø g d a V B / S b o e n h e t e r d e t s t y r e t s p l i k t å g j ø r e e i e r o g / e l l e r b r u k e r a v d e n e n k e l t e l e i l i g h e t o p p m e rk s om p å d e t a ns v a r s om de h a r f o r å h o l d e e l ek t r i s k u t s t y r i or d e n e t t e r g j e l d e n d e l o v o g f o r s k r i f t. L Å N S am e i e t h a r i n g e n l å n. S e b a l a ns e n s am t n ot e i r e g n s k a p e t. T E L E N O R S am e i e t e r t i l s l u t t e t s am a r b e i d s a v t a l e n m e l l om T el e n o r o g OB O S E i e n d o m s f o r v a l t ni n g om r a b a t t o r d n i n g p å b r u k a v f as t t e l e f on o g b r e d b å n d s t e l ef o n f o r b e b o e r e m e d a b o n n em e nt i T e l e n o r. D e n e n k e l t e b e b o e r f å r o gs å r a b a t t v e d b es t i l l i n g a v A D S L b r e d b å n d o g b r u k a v m obiltelefon. Bestilling av mobiltelefoni- o g i nt e r n e t t j e n es t e r k a n g j ø re s p å w w w. o b o s. n o / t e l e n o r K A B E L -TV C a n a l D i g i t a l e r l e v e r a n d ø r a v tv - o g b r e d b å n d s t j e n e s t e r. H a r d u s pø r s m å l v e d r ø r e n d e d i t t kabel-t v -abonnem ent, digital-t v e l l e r b r e d b å n d, k a n d u r i n g e t l f Å p n i n gs t i d e r h o s k u n d e s e r v i c e e r m a n d a g - fr e d a g k l , l ø r d a g k l S ø n d a g e r e r s t e n g t. O p p s t å r d et f e i l p å k a b e l a nl e g g e t u t e n om n o rm a l å p n i n g s t i d, k a n d e t t e r a p p o r t e r e s v i a t e l e f o n l ø r d a g e r k l o g s ø n d a g e r k l F o r y t t e r l i g e r e i n f o r m a s j o n v i s e s d e t t i l w w w. c a n a l d i g i t a l. n o Ingen m å gjøre inngrep i kabel-t v -a n l e g g e t s o m å s k r u a v d e k s e l e t p å a n t e n n e -k o n t ak t e n o g f o r e t a o m - e l l e r t i l k o b l i n g e r. S l i k e i n n g r e p v i l k u n n e f o r å rs a k e f o r s t y r r e l s e r p å s i g n a l e n e til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. A V T A L E O M L E V E R A N S E A V E L E K T R I S K K R A F T OBOS har fremforhandlet avtale m ed LOS for leveranse av el-k r a f t. K r a f t f o r v a l t n i n g s a v t al e n u t l ø p e r d en S am e i e t h a r t i l t r å d t d e n n e a v t a l e n. D e t t e g j e l d e r k u n s t r øm t i l f e l l e s om r å d e o g i k k e p r i v a t a b o n n em e n t f o r d e n e n k e l t e l e i l i g h e t. F J E R N V A R M E S am e i e t f å r l e v e r t f j e r n v a r m e f r a Ha f s l u n d F j e r n v a rm e A S. E N E R G I M E R K I N G F r a o g m e d b l e d et o b l i ga t o r i s k m e d e n e n e r g i a t t es t f o r a l l e b o l i g e r s om s k a l s e l g e s e l l e r l e i e s u t. N o r g e s V a s s d r a g s - o g e n e r g i d i r e k t o r a t ( N V E ) h ar a n s v a r e t f o r i m p l e m e nt e r i n g e n a v o r d n i n g e n. P å w w w. e n e r g i m e r k i n g. n o k a n s e k s j o n s e i e r e n u t a r b e i d e e n e n e r g i a t t es t f o r s i n b ol i g. S T Y R E T S A R B E I D I a p r i l g i k k v i i d i a l o g m e d C a n a l D i g i t a l, o g f i k k r a s k t p å p l a s s e n n y a v t a l e. T i l b a k e m e l d i n g e n e f r a s e k s j o n s e i e r n e h a r v æ r t s v æ r t g o d. V i h a r h at t i p e r i o d e n f l e r e l e k k a s j e r p å f e l l es a n l e g g e t, d e r i b l a nt s p r u k n e k a l dt v a n n s r ø r i g a r a s j e a n l e g g e t o g l e k k as j e f r a f j er n v a r m e a n l e g g e t.

5 S i d e R u d s h ø g d a V B / S F r a o k t o b e r h a r I n v a E n g i n ee r i n g j o b b e t m e d r e h a b i l i t e r i n g a v f j e r n v a r m e a n l e g g e t. B e b o e r e e r p l a g e t a v s t ø y o g d å r l i g v a r m e. A r b e i d e t e r n å s l u t t f ø rt, og d e t v i s e r s e g a t a n l e g g e t e r f ei l d i m e ns j o n e r t o g m å b y g g e s o p p f o r å yt e k o r r e k t. R e pa r a s j o n e n e u t f ø r e s i S t y r e t h a r e t t e r s am e i e rm øt e t b e s t å t t a v : Ø y v i n d H e l g e m o H e s t n e s : G e i r A s k a ut r u d : B e n t e L ys e g g e n : M o h a m e d T em s am a n i : E l i s a S t ok k a: S t y r e l e d e r S t y r e m e d l e m S t y r e m e d l e m V a r a m e d l e m V a r a m e d l e m O B O S E i e n d o m s f o r v a l t n i n g A S ( f o r r e t n i n g s f ø r e r ) h a r o p p r e t t e t e n e -p o s t a d r e s s e s om seksjonseiere og beboere kan benytte ved henvendelser til s t y r e t : R u d sh o g d a st yr e r o m m e t. n e t N B! R u d s h ø g d a s k r i v e s h e r m e d O, i k k e Ø. V i i n f o r m e r t e i m a r s o m d e n n y e s t y r e s a m m e n s e t n i n g e n, m e d f ø l g e n d e o v e r s i k t o v e r a n s v a r s - o g o p p g a v e f o r d e l i n g e n i s t y r e t : Ø y v i n d : G e n e r e l l f o r v a l t n i n g a v s am e i e t, øk o n om i, f o r s i k r i n g s s ak e r, k o n t r ak t e r, d u g n a d, s t y r e m ø t e r, i n f o -s k r i v. G e i r : B e s t i l l i n g a v s ys t em n øk l e r, g a r as j e p o r t e n ( t e k n i s k + f j e r nk o n t r o l l ), varm e/radiator, ventilasjon, kabel-tv. B e n t e : O p p f ø l g i n g a v v a k t m e s t e r t j e n es t en, h u s o r d e ns r e g l e n e o g parkeringsbestemmelsene, uteområdene, HMS -perm elektro, postkasse - / r i n g e k l ok k es k i l t, d u g n a d. S t y r e t h a r a v h o l d t s e k s o r d i næ r e s t y r e m ø t e r, e t t ek s t r a o r d i n æ r t s t y r em ø t e o g e n e k s t r a o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i : : Ø y v i n d, B e nt e o g G e i r : Ø y v i n d, B e nt e, G e i r og M o h am e d : Ø y v i n d, B e n t e o g G e i r : Ø y v i n d, B e n t e, G e i r o g M o h a m e d ( e k s t r a o r d i n æ r t s t y r e m ø t e ) : E k s t r a o r d i n æ r t å r s m ø t e : Ø y v i n d o g B e n t e : Ø y v i n d, B e n t e o g G e i r : Ø y v i n d, B e n t e o g G e i r I p e r i o d e n e m el l om s t y r em ø t e n e ha r s t y r e l e d e r o g s t y r e m e d l em m e r f o r t l ø p e n d e h a t t k o n t ak t p r. e -p o s t o g t e l e f o n f o r o p pf ø l g i n g a v s t y r e v e d t a k, p å g å e n d e s ak e r og a n d r e a k t u el l e h e n v e n d e l s e r. S e r v i c e a v t a l e r S t y r e t h a r s e r v i c e -/ a b o n n em e n t es a v t a l e r m e d : a. I n d u s t r i L am b e r t s e t e r A S (I L A S ) t l f / ( R o y Ch a t o O l s e n ). V a k t m es t e r a v t a l e f o r f e l l es u t e om rå d e r. A v t a l e om v a s k a v t r a p p e r o g o p pg a n g e r, s am t k j e l l e r g a n g e r o g s v a l g a n g e r. b. J a n B j ø r n e b y / H a r r y K r i s t i a ns e n t l f

6 S i d e R u d s h ø g d a V B / S S n øm åk i n g o g s t r ø i n g a v h o v e d g a n g v e i e n e r u n d t i B l a k k e ns v e i K o n t r a k t i s am a r b e i d m e d H u s ei e r l a g e t. c. I v a r L æ r um A S tl f / ( O l a v L æ r u m ) S p e s i a l i s t p å f j e r n v a r m e / v a r m t v a n n, s a m t r ø r l e g g e r. S e r v i c e p å r a d i a t o r e r o g t e rm o s t a t e r. A v t a l e om a v l es n i n g a v m ål e r e s u l t a t e r p å f o r b r uk a v f j e r n v a r m e o g va r m t v a n n f o r B o l i g s am ei e t o g H u s e i e r l a g et, s am t i n ns e n d i n g a v r es u l t at e n e t i l a v r e g n i n g h o s f o r r e t n i n g s f ø r e r, O B O S E i e n d o m s f o r v a l t n i n g A S, v i a O B O S P r o s j e k t A S. d. G r a n r u d E l e k t r i s k e A S ( e l ek t r i k e r ) tl f K o n t r o l l a v d e t e l ek t r i s k e a n l e g g et h v e r t a n n e t å r. U t a r b e i d e l s e a v p e rm m e d r u t i n e r f o r H M S / i nt e r n k o n t r o l l e l ek t r o. e. P o we r C l e a n N o r g e A S tl f ( T e r j e H j e r p s e t h ), e v A b o n n em e n t s a v t a l e om v a s k i n g av s ø p p e l c o n t a i n e r e, t ak r e n n e r o g n e d l ø p, s l uk p å t a k e n e, s am t et a s j es k i l l e r e. f. C o r r o t e a m A S tl f ( K n u t E i n a r R i i s e ). S e r v i c e a v t a l e m e d å r l i g k o nt r o l l a v k at o d i s k a n l e g g i g a r as j e a n l e g g e t. g. G r ø nt m i l j ø S e r v i c e a v t a l e p å u t e om r å d e r. h. F a l c h S t o r O s l o S e r v i c e A S tl f B o r t t a u i n g a v f e i l p a rk e r t e bi l e r. i. E f f e k t i v s k a d e d y r k o n t r o l l t l f / Ved problem er med for eksem pel m aur. Beboere kan selv kontakte firm a e t. F ø l g e n d e o p p g a v e r e r u t f ø r t : 1. I n f o rm as j o n f r a s t y r e t S t y r e t h a r i s e n d t ut 1 0 i n f o rm as j o ns s k r i v. D i s s e h a r om ha n d l e t b l a n t a n n e t : A p r i l : C a n a l D i g i t a l, r e h a b i l i t e r i n g s p r o s j ek t et, f o r s ø p l i n g, g j es t e p a r k e r i n g, k j ø r i n g i s a m e i e t o g F o l l o b a n e n. M a i : I n f o rm as j o n om s t ø y k l a g e r, g r i l l i n g o g o p p g r a d e r i n g a v u t e om r å d e r. J u l i : I n f o rm as j o n om s t ø y k l a g e r, g r i l l i n g o g o p p g r a d e r i n g a v u t e om r å d e r. S e p t em b e r : I n f o rm a s j o n om r e h a b i l i t e r i n g a v b y g g o g f j e r n v a rm e a n l e g g, t r e f e l l i n g, b r e v f r a s k a t t e e t a t e n om o p pm å l i ng a v a l l e s e k s j o n e r, k o n t r o l l a v b o d e r o g u t l e i e a v e n b o d. O k t o b e r : T r e f e l l i n g. Os l o t r e f el l i n g s k a l f e l l e t r æ r p å f e l l es om r å d e t, o g i s k r å n i n g e n n e d e nf o r b l o k k e n e. N o v e m b e r : R e h a b i l i t e r i n g a v f j e r n v a r m e a n l e g g e t. I N V A h a r s a t t i g a n g a r b e i d e ne, o g m å i n n i a l l e s ek s j o n e r f o r k o nt r o l l a v r a d i a t o r e r. D e s em b e r : R e h a b i l i t e r i n g a v f j e r n v a rm e a n l e gg e t, b r uk a v g j es t e p a rk e r i n g e n o g r e n h o l d / s n øm åk i n g. F e b r u a r : I n f o rm a s j o n om o p p b e v a r i n g a v p r i v a t e e i e n d e l e r i o p p g an g e n e, k o nt r o l l a v r ø y k v a r s l e r o g b r a n ns l u k n i n gs ap p a r a t, i nf o rm a s j o n om v i d e r e f o r m i d l i n g a v v e d t ek t e r o g hu s o r d e n s r e g l e r, i n f o om v i k t i g h et en v e d b r u k a v f a g f o l k v e d o p p u s s i n g, u t l e i e a v M C -b o d 2. B r e v o g k l a g e r t i l / f r a s e k s j o n s e i e r e S t y r e t h a r s k r e v e t 1 3 b r e v o g b e h a n d l e t e t m i n d r e a n t a l l k l a g e r. K l a ge n e h a r i s t o r g r a d s am m e n h e n g m e d b r u d d p å R u d s h ø g d a F e l t 5 B o l i g s am ei e s hu s o r d e n s r e g l e r.

7 S i d e R u d s h ø g d a V B / S 3. S e k s j o n n r. 1 ( t i d l. v a k t m e s t e r l e i l i g h e t ) A l l e i n n t e k t e r o g ut g i f t e r k n y t t et t i l s e k s j o n n r. 1 i B l ak k e ns v e i f or d e l e s i f o r h o l d e t 70/108 Boligs am ei e t o g 3 8 / H us e i e r l a g e t. D et t e f o r d i l e i l i g h e t e n e i e s a v et g r e n d e l a g s om e r e t f e l l es s k a p a v d e t o b o l i gs e l s k a p e n e. D e t e r t o t al t s e k s j o n e r / h u s, h v o r a v B o l i gs am e i e t h a r 7 0. S e f o r ø v r i g p u nk t n r. 6 V e d l i k e h o l d. Nåværende leietaker betale r k r , - p e r m å n e d i l e i e. G a r a s j e p l a s s e n e r, e t t e r l e i et a k e rs ø n s k e, t at t u t a v l e i ek o n t r a k t e n, og l e i e s u t f o r 4 0 0, - k r o n e r p r. m å n e d. 4. U t l e i e a v f i r e b o d e r u n d e r k j e l l e r e t a s j e i B l a k k e n s v e i n r De fire bodene ble bygget i 1997 etter init i at i v f r a d a v æ r e n d e s e k s j o ns e i e r ( e ). D e t b l e b y g g e t f i r e b o d e r, o g s e k s j o ns e i e rn e d e k k e t s e l v a l l e k o s t n a d e r. T i l g j e n g j e l d i n n g i k k d a v æ r e n d e s t y r e e n 1 2 -å r s l e i ek on t r a k t h v o r d e f i r e e i e r n e f i k k l e i e g r a t i s. T r e a v b o d e n e e r s e n e r e o v e r d r a t t t i l a n d r e s ek s j o n s e i e r e p å g r u n n a v f l yt t i ng f r a s am e i et. B o d n r. 4 s t å r p r. i d a g t om, m e n er g j o r t t i l g j e n g e l i g f o r ut l e i e. 5. V a k t m e s t e r a v t a l e I L A S u t f ø r e r v a k t m es t e rt j e n e s t e r på om r å d e t. V a k t m es t e r s o p p g a v e r o g a n s v a r g j e l d e r v å r t f e l l e s u t e om r å d e, s om f o r e k s em p e l s n øm åk i n g o g s t r ø i ng, s k i f t i n g a v l y s p æ r e r o g l y s r ø r, r y d d i n g a v s ø pp e l, k l i p p i n g a v p l e n o g k a n t e r, s am t et g e n e r e l t v e d l i k e h o l d. 6. V e d l i k e h o l d S t y r e t h a r u t a r b e i d e t e n o v e r s i k t, V e d l i k e h o l d o g o p p g r a d e r i n g, s om e r e n k r o n o l o g i s k l i s t e o v e r (s t ø r r e ) v e d l i k e h o l d s a r b e i d s om e r f o r e t a t t i l ø pe t a v p e r i o d e n O v e r s i k t e n f øl g e r s om e g e t v e d l e g g o g i n n e h o l d e r o gs å v e d l i k e h o l d s om t i d l i g e r e s t y r e r h a r g j e n n om f ør t, m e n d e n d e l e n a v o v e r s i k t e n e r i k k e l i k e f u l l s t e n d i g. I o v e r s i k t e n s p r i s k o l o n n e s t å r d et n o e n s t e d e r e n s um x 7 0 / e l l e r 6 2 / 8 0. D e t t e k om m e r a v f ø l g e n d e t o f o r d e l i n gs n ø k l e r m e l l om B ol i g s am e i e t o g H us e i e r l a g e t : D e t o b o l i gs e l s k a p e n e h a r t i l s am m e n / s ek s j o n e r / h u s, h v o r a v B o l i g s am e i et b e s t å r a v 7 0. L e i e i n n t ek t e n e o g a l l e u t g i f t e r t i l d e n u t l e i d e s e k s j o n n r. 1 b l i r d e r f o r f o r d e l t m e d 7 0/ t i l B o l i gs a m ei e t o g 3 8 / t i l H u s e i e r l a g e t. S e f o r ø v r i g p u n k t n r. 3. G a r a s j e a n l e g g e t h a r t i l s am m e n 80 p l a s s e r, h v o r a v B ol i g s am e i e t d i s p o n e r e r 6 2. U t g i f t e n e t i l g a r a s j e a n l e g g e t b l i r d e r f o r f o r d e l t m e d 6 2 / 8 0 t i l B o l i gs am e i et o g 1 8 / 8 0 t i l H us e i e r l a g e t. P l a n e r f o r : R e h a b i l i t e r i n g a v f as a d e n e r p r os j e k t e r t o g a r b e i d e n e s t a r t e r v å r e n V i d e r e r e h a b i l i t e r i n g a v f j e r n v a r m e a n l e g g e t u t f ø r e s i Q 2 -Q U t o v e r d e t t e e r d e t i k k e p l a n l a g t ar b e i d, d a k o s t n a d e n e v e d d e o v e nn e v n t e a r b e i d e n e e r s å k os t n a ds d r i v e n d e a t s t y r e t m e n e r a l t a n n e t a r b e i d m å v e n t e t i l r e s u l t at e t a v a r b e i d e n e s t å r f e r d i g. S t y r e t m e n e r v e d l i k e h o l d s n øk k e l en i v a r e t a s et t e r p l a n e n.

8 S i d e R u d s h ø g d a V B / S 7. M å l i n g a v f j e r n v a r m e o g v a rm t v a n n I h e n h o l d t i l a n b e f a l i n g e r i E N Ø K -ra p p o r t e n e r d e t i n s t a l l e r t i n d i v i d u e l l e m å l e r e f o r R u d s h ø g d a f e l t 5 b o l i gs am e i e o g H u s e i e r l a g e t, s om f å r f j e r n v a r m e v i a s e nt r a l i B l a k k e ns v e i T i d l i g e r e b r øk v a r s om f ø l g e r: / t i l B o l i g s am e i e t / t i l H u s e i e r l a g et F r a o g m e d s k a l k o r r ek t f o r b ru k f a k t u r e r e s. R e s u l t a t e n e v i s e r en l i t e n b e s p a r e l s e f o r R u d s hø g d a f el t 5 B o l i g s am e i e. 8. R e h a b i l i t e r i n g a v f j e r n v a r m e a n l e gg e t E t t e r g j e n t a t t e k l a g e r f r a b e b o e r e h a r s t y r e t i v e r k s a t t r e h a b i l i t e r i n g o g i n n r e g u l e r i n g a v f j e r n v a r m e a n l e g g e t. R es u l t at e n e f o r e l i g g e r, o g a n l e g g e t k r e v e r e n s t ø r r e om b y g n i n g f o r å f u n g e r e k o r r e k t. V i d e r e a r b e i d e r e r e s t i m e r t t i l c a , -, o g a n s e s a v s t y r e t s o m n ø d v e n d i g f o r å g i b e b o e r e d e n f j e r n v a r m e t j e n e s t e n d e t b e t a l e s f o r g j e n n om f e l l e s k os t n a d e n e. 9. G a r a s j e p o r t e n R o s i n g s h a r h a t t e n r ek k e u t r y k ni ng e r i f o r å r e p a r e r e p o r t e n. S t y r e t b a t i d l i g o m e n t e k n i s k s t at u s f o r p o r t e n, o g p o r t e n e r i f ø l g e R os i n g s i g o d s t an d. E t t e r k l a g e r f r a b e b o e r e e r m o t o r e n s t ø y d e m p e t m e d g u m m i b r a k e t t e r D u g n a d M e d 2 6 o p p m ø t t e s e k s j o n e r v å r e n o g 1 7 o p pm ø t t e s ek s j o n e r hø s t e n h a r v i f å t t u t f ø r t d e a l l e r f l es t e p l a n l a g t e o p p g a v e r. S t em n i n g e n h a r væ r t g o d, o g væ r e t h a r i d e t s t o r e o g h el e v æ rt b r a. S t y r e t v i l i g j e n t a k k e m a n g e a v d e f a s t e d u g n a d s d e l t a k e r n e s om s t i l l e r o p p å r e t t e r å r, h v o r a v e n k e l t e e r m e d b e g g e da g e n e, o g g j e r n e m e d t o f r a h u s s t a n d e n. O B O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A / S ut b e t a l e r d u g n a d s g e b y r k u n t i l s e k s j o n s e i e r e, o g ikke til leietakere. Dette innebærer at de som leier le i l i g h et i s am e i e t, m å o p p g i s e k s j o ns e i e r s n a v n o g k o n t o n um m e r p å f r em m øt e l i s t e n e u n d e r d u g n a d e n e. E n l e i e t a k e r s om d e l t a r p å d u g n a d, m å d e r f o r a v t a l e m e d s i n s ek s j o n s e i e r om h v o r d a n d u g n a d s g e b y r e t s k a l ut b e t a l es. B E M E R K N I N G E R T I L Å R S R E G N S K A P E T S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s e l s k a p e t s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om s am ei e t s f o r v e n t e d e øk o n om i s k e u t v i k l i n g e r o m t a l t i å r s b e r e t n i n g e ns p u nk t e r om k o s t n a d s ut v i k l i n g o g b u ds j e t t f o r Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es h e r v e d a t f o r u t s e t n i n g e n om f o r t s at t d r i f t e r t i l s t e d e. R E S U L T AT Å r e t s r e s u l t a t p å k r ,- s om f r em k om m e r i r e s ul t a t r e g ns k a pe t f o r es l å s d e k k et i n n f r a o p pt j e n t eg e n k a p i t a l. I N N T E K T E R I n n t e k t e n e i v a r t i l s a m m e n k r ,- m o t b u d s j e t t e rt m e d k r

9 S i d e R u d s h ø g d a V B / S V e s e n t l i g e a v v i k i f o r h o l d t i l b u d s j e t t e t s k y l d e s i h o v e d s a k m i n d r e i n n t e k t e r p å f r em l e i e e n n f o r v e n t e t. K O S T N A D E R D r i f t s k os t n a d e n e i v a r p å k r ,- m o t b u d s j et t e r t m e d k r ,-. V e s e n t l i g e a v v i k i f o r h o l d t i l b u d s j et t e t s k y l d es i h o v e d s a k : D r i f t o g v e d l i k e h o l d b l e b u ds j e t t e r t m e d k r ,-, m e ns r e g n s k a pe t v i s e r k r ,-. H o v e d å r s a k e n t i l a v v i k et v a r k o s t na d e r i f o r b i n d e l s e m e d o p p s t a r t r e h a b i l i t e r i n g f a s a d e r, k r , - t i l a r k i t e k t o g k r t i l O b o s P r os j ek t. V i d e r e b l e r e h a b i l i t e r i n g a v f j e r n v a r m e a n l e g g n o e d y r e r e e n n f o r v e n t e t. F o r K a b e l t v e r d e t e t a v v i k i f o r h o l d t i l d e t b u d s j et t e r t e p å k r ,- s om s k y l d e s o p p g r a d e r i n g t i l H D - k v a l i t et. F o r e n e r g i / f y r i n g e r d et et a v v i k i f o r h o l d t i l d e t b u ds j e t t e r t e p å k r , - s om s k y l d e s e k s t r em k a l d v i nt e r ø k t f o r b r u k p å c a. 2 5 % o g ø k t e k r a f t p r i s e r p å c a. 2 5 %. R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å re t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p o g f o rm u e s f o r v a l t n i n g. R e v i s j o ns h o n o r a r e t f r em k om m e r s om e g e n p o s t i r e s u l t at r e g n s k a p e t. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e nk e l t e t a l l e ne i d r i f t s o v e r s i k t e n o g t i l b a l a ns e n, s am t d e e t t e r f ø l g e n d e r e g n s k a p s n ot e n e ( s e b a k e r s t i å r s b e r e t ni n g e n ). S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d. K O S T N A D S U T V I K L I N G R E N T E R R e n t e s a t s e n e i OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S p r. d e n : R e n t e r p å d r i f t s k o n t o : 0, 1 0 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 3, 0 0 % u n d e r k r , 0 5 % f r a k r t i l k r 2 m i l l. 3, 1 0 % o v e r kr 2 mill F O R S I K R I N G B y g n i n g s f o rs i k r i n g e n øk e r f r a t i l m e d c a. 1, 4 %. D e n n e ø k n i n g e n i n k l u d e r e r 0, 9 % ø k n i n g i b y g g e i n d e k s e n o g s o m r e f l ek t e r e r p r i s o p p g a n g e n p å hå n d v e r k s t j e n es t e r. D e n n e i n d e k s ø k n i n g e n e r l i k f o r a l l e f o r s i k r i n gs s e l s k a p e r. Ut o v e r d e t t e f o r et a r f o r s i k r i n g s s e l s k a p e n e i n d i v i d u e l l pr i s j u s t e r i n g m e d b ak g r u n n i s am e i e t s e g e n s k a d es i t u as j o n. K O M M U N A L E A V G I F T E R R e n o v a s j o n s a v g i f t e n øk e r m e d 3 8%. I n g e n ø k n i n g a v d e ø v r i g e a v g i f t e n e. Ø V R I G E K O S T N A D E R N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e i b u d s j e t t e t h a r s t y r e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s s t i g n i n g.

10 S i d e R u d s h ø g d a V B / S I N N T E K T S - OG K O S T N A D S O V E R S L AG F O R ( B u d s j e t t ) T i l o r i e n t e r i n g f o r s am ei e rm øt e t h ar s t y r e t s at t o p p e n o v e r s i k t o v e r be r e g n e d e d r i f t i n n t ek t e r o g d r i f t k o s t n a d e r i T a l l e n e e r v i s t s om e g e n k o l o nn e l e n g s t t i l hø y r e f o r r e s u l t a t o p ps t i l l i n g e n. B u d s j et t et v i s e r e t f o r v e n t e t d r i f t s re s u l t at p å k r ,- o g e t f o r v e n t e t å r s r e s u l t a t p å k r ,-. D e t n e g a t i v e å rs r es u l t at e t s k y l d e s r e h a b i l i t e r i n g a v f a s a d e r. Underskuddet blir d ek k et i n n a v op p t a k l å n o g o p p a r b e i d e t e g e n k a p i t a l. O v e r s i k t e n e r b a s e r t p å u e n d r e d e f e l l e s k o s t n a d e r f o r å r e t , s e l v o m s t y r e t h a r v a r s l e t ø k t e f e l l e s k os t n a d e r p å 5 % f r a I o v e r s i k t e n e r d e t t at t h e n s y n t i l de f o r h o l d s om e r n e v n t f o r a n. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i o v e r s i k t e n. O s l o, 8. f e b r u a r I s t y r e t f o r R u d s h ø g d a V B / S Ø y v i n d H e l g e m o H e s t n e s / s / G e i r A s k a ut r u d / s / B e n t e L ys e g g e n / s /

11 1 1 R u d s h ø g d a V B / S

12 1 2 R u d s h ø g d a V B / S

13 S i d e R u d s h ø g d a V B / S R E S U L T A T R E G N S K A P Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e D R I F T S I N N T E K T E R : Innkrevde felleskostnader Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar A v s k r i v n i n g e r Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Kommunale avgifter Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N A D E R D R I F T S R E S U L T A T F I N AN S I N N T E K T E R / -K O S T N A D E R : Finansinntekter Finanskostnader R E S. F I N AN S I N N T. / -K O S T N A D E R Å R S R E S U L T A T O v e r f ø r i n g e r : T i l o p p t je n t e g e n k a p i t a l F r a o p p t je n t e g e n k a p i t a l

14 S i d e R u d s h ø g d a V B / S B A L A N S E N o t e E I E N D E L E R A N L E G G S M I D L E R Varige driftsmidler S U M A N L E G G S M I D L E R O M L Ø P S M I D L E R Restanser felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer D r i f t s k o n t o i O B O S Sparekonto i OBOS S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M E I E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Opptjent egenkapital S U M E G E N K A P I T A L K O R T S I K T I G G J E L D Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Annen kortsiktig gjeld S U M K O R T S I K T I G G J E L D S U M E G E N K A P I T A L O G G J E L D P a n t s t i l l e l s e 0 0 Garantiansvar 0 0 O S L O S T Y R E T F O R R U D S H Ø G D A V B / S Ø Y V I N D H E L G E M O H E S T N E S /s/ G E I R A S K A U T R U D /s/ B E N T E L Y S E G G E N /s/

15 S i d e R u d s h ø g d a V B / S N O T E : 1 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapssk i k k i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NOR som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. V i r k n i n g s o m f ø l g e a v e n d r i n g i r e g n s k a p s p r i n s i p p. Boligselskapet har endret regnskapsprinsipp for kostnadsføring av styrehonorar. Tidligere har kostnadsført styrehonorar vært basert på en avsetning. I fremtiden vil man kostnadsføre styrehonoraret som blir vedtatt på generalforsamlingen det enkelte år. Virkningen i overgangsåret er at styrehonorar i 2010 fremgår med kr. 0 selv om honorar er utbetalt. Dette skyldes tilbakeføring av tidligere avsetning. N O T E : 2 I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R Felleskostnader P a r k e r i n g s l e i e F r a m l e i e t i l l e g g E k s t r a k j e l l e r b o d Dugnad S U M I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R R E D U K S J O N G R U N N E T T O M M E L E I E F O R H O L D P a r k e r i n g s l e i e S U M I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R N O T E : 3 A N D R E I N N T E K T E R Inntektsføres tidligere avsatt beløp 419 S U M A N D R E I N N T E K T E R 419 N O T E : 4 S T Y R E H O N O R A R I tillegg har styret fått dekket mat og gaver for kr jfr. note 10 Det er ikke kostnadsført styrehonorar i regnskapet i Honorar til styret er utbetalt med kr , jfr. note 1. Lån styremedlem kr jfr note 13. Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året. 0 N O T E : 5 R E V I S J O N S H O N O R A R Revisjonshonoraret er på kr og er i sin helhet knyttet til revisjon.

16 S i d e R u d s h ø g d a V B / S N O T E : 6 K O N S U L E N T H O N O R A R J u r i d i s k b i s t a n d O B O S E i e n d o m s f o r v a l t n i n g A S S U M K O N S U L E N T H O N O R A R N O T E : 7 D R I F T O G V E D L I K E H O L D Enerhaugen Arkitektkontor O B O S P r o s j e k t Inva Engineering AS S U M S T Ø R R E B Y G N I N G S M E S S I G E V E D L I K E H O L D Drift/vedlikehold bygninger D r i f t / v e d l i k e h o l d V V S Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold fyringsanlegg D r i f t / v e d l i k e h o l d b r a n n s i k r i n g Drift/vedlikehold garasjeanlegg Egenandel forsikring Kostnader dugnader S U M D R I F T O G V E D L I K E H O L D N O T E : 8 K O M M U N A L E A V G I F T E R Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift S U M K O M M U N A L E A V G I F T E R N O T E : 9 E N E R G I / F Y R I N G Elektrisk energi F j e r n v a r m e S U M E N E R G I / F Y R I N G N O T E : 1 0 A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Ly s p æ r e r o g s i k r i n g e r Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer S n ø r y d d i n g / g r e s s k l i p p i n g Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita T r y k k s a k e r Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Telefon/bredbånd

17 S i d e R u d s h ø g d a V B / S Porto Bankgebyr -894 Velferd -100 Konstaterte tap S U M A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R N O T E : 1 1 F I N A N S I N N T E K T E R Renter av driftskonto i OBOS 446 Renter av sparekonto i OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader Andre renteinntekter S U M F I N A N S I N N T E K T E R N O T E : 1 2 V A R I G E D R I F T S M I D L E R S n ø f r eser K o s t p r i s 2009 A v s k r i v e s o v e r 7 å r A v s k r e v e t t i d l i g e r e A v s k r e v e t i å r S U M V A R I G E D R I F T S M I D L E R S U M Å R E T E S A V S K R I V N I N G E R N O T E : 1 3 K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Fordringer/håndkasse for ansatte/tillitsvalgte Til gode Rudshøgda Huseierlag S U M K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R N O T E : 1 4 A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D F ø r t f e i l s e l s k a p Annen kortsiktig gjeld til Rudshøgda Huseierlag Fakturagebyr 174 Hafslund Fjernvarme oppgjør S U M A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D

18 S i d e R u d s h ø g d a V B / S F o r s l a g f r a s t yr e t. S t y r e h o n o r a r e t h e v e s t i l k r , - fo r p e r i o d e n i f o r b i nd e l s e m e d r e h a b i l i t e r i n g s p r o s j e k t e t. H o n o r a r e t n e d j us t e r e s v e d å r s m ø t et de r s om r e h a b i l i t e r i n g s p r o s j e k t e t e r a v s l ut t e t. V a l g k om i t e e n f å r et h o n o r a r p å , - p r. m e d l em p r. å r. Styret begrunner forslaget med følgende: S t y r e t f o r v e n t e r e n s t o r a r b e i d s m en g d e k n y t t et t i l r e h a b i l i t e r i n gs p r o s j e k t e t V i d e r e f o r v e n t es d e t a t m e d l em m en e m å t a f r i f r a j o b b e n f o r å s t i l l e i b y g g e m øt e r, m e d a n d r e o r d s t ø r r e t a p a v i n nt e k t. S t y r e l e d e r e r i k k e l e n g e r i nt e r n, o g a v l ø n n e s n o e h ø y e r e s om ek s t e rn t m e d l em.

19 S i d e R u d s h ø g d a V B / S V e d l i k e h o l d o g o p p g r a d e r i n g i R u d s h ø g d a F e l t V B o l i g s a m e i e Å R T I L T A K F I R M A K O S T N A D R e h a b i l i t e r i n g a v f j e r n v a r m e a n l e g g e t I N V A , - e k s. m v a R e h a b i l i t e r i n g a v f a s a d e r O B O S P r o s j e k t , - i nkl. Å R T I L T A K F I R M A K O S T N A D E k s. m v a R e h a b i l i t e r i n g a v f j e r n v a r m e a n l e g g I N V A , - e k s. m v a. A v t a l e o m m å l e r a v l e s n i n g f o r B o l i g s a m e i e t o g H u s e i e r l a g e t, o g i n n s e n d i n g t i l f o r r e t n i n g s f ø r e r ; f j e r n v a r m e o g v a r m t v a n n I v a r L æ r u m A S , - ( N B! H ø y p r i s 1. å r p g a. i n v e s t e r i n g s k o s t n a d e r ) E t t e r b e h a n d l i n g a v t a k s t e i n o g e t a s j e s k i l l e r e P o w e r C l e a n N o r g e A S I k k e u t f ø r t V a s k a v e t a s j e s k i l l e r e p å a l l e f e m b l o k k e r P o w e r C l e a n N o r g e A S , - Rens av takrenner og nedløp p å hv it og g ul blokk P o w e r C l e a n N o r g e A S , - R e n s a v t a k r e n n e r o g n e d l ø p p å a l l e 9 b o d e r P o w e r C l e a n N o r g e A S V a s k a v g a r a s j e a n l e g g P o w e r C l e a n N o r g e A S , - x 6 2 / 8 0 = , - R e n s i n g a v t a k s l u k o g n e d l ø p p å d e r ø d e b l o k k e n e P o w e r C l e a n N o r g e A S U t f ø r t s a m t i d i g m e d t a k r e n n e r V a s k / r e n g j ø r i n g a v s ø p p e l c o n t a i n e r e i d e 3 s ø p p e l b o d e n e P o w e r C l e a n N o r g e A S , - O p p g r a d e r i n g a v s k r å n i n g e r f o r a n n r o g , s a m t d i v e r s e a n n e t a r b e i d m e d u t e o m r å d e r. G r ø n t M i l j ø A S , - S k i f t e t i l d o b b e l k a p p e p å l yk t e s t o l p e v e d 1 0 6, s a m t s k i f t e a v div erse annet s kadet el. Materi ell , - L a m p e m / l y s s e n s o r o v e r i n f o -s k a p e t v / n r G r a n r u d E l e k t r i s k e A S c a , - B e l y s n i n g m e l l o m 1. e t. o g U -e t. i d e 9 o p p g a n g e n e G r a n r u d E l e k t r i s k e A S , - M a t t e r i d e 9 o p p g a n g e n e i n r A J P r o d u k t e r A S , - Å R T I L T A K F I R M A K O S T N A D K o s t n a d s r a p p o r t f o r f a s a d e r o g t e r r a s s e r O b o s P r o s j e k t A S , - V a s k / r e n g j ø r i n g a v s ø p p e l c o n t a i n e r e i d e 3 s ø p p e l b o d e n e P o w e r C l e a n N o r g e A S , - R e n s i n g a v t a k s l u k o g n e d l ø p p å d e r ø d e b l o k k e n e P o w e r C l e a n N o r g e A S , - H ø y t t r yk k s s p yl i n g a v t e r r a s s e n e d l ø p e n e f r a 2. e t a s j e p å v e s t s i d e n a v d e r ø d e b l o k k e n e P o w e r C l e a n N o r g e A S 4, 9 0 0, - F. o. m : V a s k a v t r a p p e r o g o p p g a n g e r i d e r ø d e b l o k k e n e, f i r e g a n g e r p r. m å n e d, i n k l u d e r t i f e l l e s u t g i f t e n e. I n d u s t r i L a m b e r t s e t e r ( I L A S ) A S , - k r / m n d. K o n t r o l l a v f a l l f o r h o l d p å t e r r e n g m o t b yg n i n g e n e + r a p p o r t O b o s P r o s j e k t A S , -

20 S i d e R u d s h ø g d a V B / S Tilleggs arbei d; ut skif tin g a v d i v. s t o p p e k r a n e r o g r ø r l e n g d e r I v a r L æ r u m A S , - T i l k o b l i n g s a r b e i d f o r e l e k t r i s k e m å l e r e ( F A S E 1 ) G r a n r u d E l e k t r i s k e A S c a , - O p p s p l i t t i n g a v m å l i n g f o r f j e r n v a r m e o g v a r m t v a n n m e l l o m B o l i g s a m e i e t o g H u s e i e r l a g e t ( F A S E 1 ) I v a r Lærum AS O B O S P r o s j e k t A S ( O P A S ) , -+ O P A S : c a , - K a n t s t e i n e r v e d h u s k e s t a t i v e t o g r u n d t " b o m m e n i b a k k e n " G r ø n t M i l j ø A S , - R e k k v e r k l a n g s g a n g v e i e n i s k r å n i n g e n n e d e n f o r n r V e d l i k e h o l d s -S e r v ice , - E t a b l e r i n g a v t r a p p e r i s k r å n i n g e n n e d e n f o r n r , o g n e d f r a g a n g v e i e n t i l n r / V e d l i k e h o l d s -S e r v i c e , 5 0 Å R T I L T A K F I R M A K O S T N A D H ø y t r yk k s v a s k a v g u l v i g a r a s j e a n l e g g e t P o w e r C l e a n F a s a d e o g G r a f i t t i A S , - x 6 2 / 8 0 = V a s k a v e t a s j e s k i l l e r e p å a l l e f e m b l o k k e r P o w e r C l e a n F a s a d e o g G r a f i t t i A S , - V a s k / r e n g j ø r i n g a v 3 s ø p p e l b o d e r m e d t i l h ø r e n d e s ø p p e l c o n t a i n e r e P o w e r C l e a n F a s a d e o g G r a f i t t i A S , - R e n s a v t a k r e n n e r o g n e d l ø p p å h v i t o g g u l b l o k k P o w e r C l e a n F a s a d e o g G r a f i t t i A S , - R e n s a v t a k r e n n e r o g n e d l ø p p å a l l e 9 b o d e r P o w e r C l e a n F a s a d e o g G r a f i t t i A S , - T a k s t e i n r e n s p å a l l e 9 b o d e r P o w e r C l e a n F a s a d e o g G r a f i t t i A S , - T a k s t e i n r e n s p å h v i t b l o k k m / b o d e r P o w e r C l e a n F a s a d e o g G r a f i t t i A S , - T a k s t e i n r e n s p å g u l b l o k k P o w e r C l e a n F a s a d e o g G r a f i t t i A S , - R e n s i n g a v t a k s l u k o g n e d l ø p p å d e r ø d e b l o k k e n e P o w e r C l e a n N o r g e A S , - R e n s i n g a v s a m e i e t s a v l ø p s s y s t e m, h e r u n d e r a v l ø p s r ø r p å k j ø k k e n o g b a d, i a l l e 7 0 s e k s j o n e r P o w e r C l e a n N o r g e A S , - I n n k j ø p a v s n ø f r e s e r m e d k j e t t i n g e r J e r n i a A S , - A s f a l t e r i n g m e l l o m b l o k k e n e i g a r a s j e a n l e g g e t T e r j e H a n s e n A S , - x 6 2 / 8 0 = , - Å R T I L T A K F I R M A K O S T N A D A s f a l t e r i n g a v a l l e g a n g v e i e r o g s t i k k v e i e r T e r j e H a n s e n A S , - A s f a l t e r i n g a v t r e d o b b e l t b å s e r, s a m t d i v e r s e l a p p i n g a v h u l l i g a r a s j e n T e r j e H a n s e n A S , - x 6 2 / 8 0 = , - R e n s i n g a v a l l e v e n t i l a s j o n s r ø r f r a t a k o g i n n i d e n e n k e l t e l e i l i g h e t, i a l l e 7 0 s e k s j o n e r P o w e r C l e a n N o r g e A S , - E N Ø K -a n a l y s e O b o s P r o s j e k t A S , - R e n s i n g a v t a k s l u k o g n e d l ø p p å d e r ø d e b l o k k e n e I n d u s t r i L a m b e r t s e t e r ( I L A S ) A S , - Oppgradering av 2/ 3 av skr åni n g e n u t e n f o r n r G r ø n t M i l j ø A S , - T o n y e f o t b a l l m å l o g e t t n y t t b a s k e t s t a t i v p å f o t b a l l b a n e n S m a r t H a n d e l A S , - / , - ( 5 0 / 5 0 m e d H U S )

21 S i d e R u d s h ø g d a V B / S N y t t h u s k e s t a t i v, m e d f a l l m a t t e r, u t e n f o r n r. 9 4 / 9 6 S m a r t H a n d e l A S , - O p p u s s i n g a v b a d e t i s e k s j o n 1 I S S F a c i l i t y S e r v i c e s A S , - x 7 0 / = , V e d l i k e h o l d s n ø k k e l e n O b o s P r o s j e k t A S , - N y e u t e l a m p e r i d e 9 o p p g a n g e n e i d e r ø d e b l o k k e n e G r a n r u d E l e k t r i s k e A S , - B e v e g e l s e s s e n s o r e r f o r b e l ys n i n g e n i g a r a s j e a n l e g g e t G r a n r u d E l e k t r i s k e A S , - x 6 2 / 8 0 = , - E t a b l e r i n g a v H M S -/ I K -p e r m f o r s a m e i e t s e l e k t r i s k e a n l e g g G r a n r u d E l e k t r i s k e A S , - H ø y t r y k k s v a s k a v s ø p p e l c o n t a i n e r e o g s ø p p e l b o d e r Holm lia V aktm es ters erv ic e A S , - M a l i n g a v d e h v i t e g j e r d e n e u t e n f o r n r ( h v i t b l o k k ) S e k s j o n s e i e r n e m a l t e s e l v t e r r a s s e n e u n d e r v å r d u g n a d e n. Å R T I L T A K F I R M A K O S T N A D F j e r n i n g a v t r æ r p å f o t b a l l b a n e n o g l a n g s g a n g v e i e n v e d " b o m m e n i b a k k e n " O s l o T r e f e l l i n g A S , - O m t e k k i n g ( n y e t a k d u k e r ) p å d e r ø d e b l o k k e n e Protan Tak AS ( N B! S t o r k o n f l i k t s a k p g a. l e k k a s j e r ) c a , - N y e s l u k p å t a k e t p å d e t r e r ø d e b l o k k e n e P r o t a n T a k A S , - N y e r ø y k l u k e r i d e n i o p p g a n g e n e i d e r ø d e b l o k k e n e ACO Platmo AS ( E v e r l i t e P l a s t m o A S ) , - I n f o -s k a p p å s ø p p e l b o d e n v / n r M B L D e s i g n A S , - B o n i n g a v t r a p p e r o g g u l v i o p p g a n g e n e i d e r ø d e b l o k k e n e K r i s t i a n i a R e n h o l d A S , - M a s k i n e l l f e i i n g a v g a r a s j e a n l e g g e t H o l m l i a V a k t m e s t e r s e r v i c e A S , - x 6 2 / 8 0 = , - I n n k j ø p a v g r e s s k l i p p e r J e r n i a A S , - I n n k j ø p a v g r e s s t r i m m e r ( k a n t k l i p p e r m e d s n o r ) J e r n i a A S , H ø y t r y k k s v a s k a v s ø p p e l c o n t a i n e r e o g s ø p p e l b o d e r H o l m l i a V a k t m e s t e r s e r v i c e A S , - N y p o r t i g j e r d e t t i l v e s t s i d e n, m e l l o m n r o g N o r d s t r a n d G j e r d e f a b r i k k A S , - S k i f t e t d ø r t i l g a r a s j e n, p å s ø r s i d e n a v n r ( g u l b l o k k ) A u t o m a t s i k r i n g e r i h o v e d s i k r i n g s s k a p e n e i k j e l l e r b o d e n e G r a n r u d E l e k t r i s k e A S , - N y e l y s a r m a t u r e r i g a r a s j e a n l e g g e t G r a n r u d E l e k t r i s k e A S , - x 6 2 / 8 0 = , - Å R T I L T A K F I R M A K O S T N A D M a s k i n e l l f e i i n g a v g a r a s j e a n l e g g e t H o l m l i a V a k t m e s t e r s e r v i c e A S , - x 6 2 / 8 0 = , -

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i H e l g es e n s g at e 8 2 / 8 4 A S a v h o l d e s m a nd a g 2 6. a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t K i r k e v e i e n 1 1 0, a v h o l d e s m a n d a g 2 0. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 0 0 i V es t r e A k e

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S a g a d am m e n, a v h o l d e s t o r s d a g 15. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 9. 0 0 i S am l i n g s s a l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Akersbakken Bo r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Øs t e r l i B o l i g s e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i F o r n e b u k o l l e n B o l i g s am ei e, a v h o l d e s t o r s da g 2 3. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 : 0 0 p å S A

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i 2

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR DISPONIBLE MIDLER PR. 30.4.2017 For å måle selskapets betalingsevne på kort sikt, beregner vi størrelsen på disponible midler, også kalt arbeidskapital. Størrelsen på disponible midler kan bl.a brukes

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R i n g g a t en T e r r a s s e S am e i e, a v h o l d e s 2 4. m a rs 2 0 1 0, kl. 18 :00 i Lilleborg Kirke. T I L B E HA

Detaljer

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011.

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i Solbakken Velforening, a v h o l d e s t o r s d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 2 0. 1 5 p å Ok s t a d S k o l e. T I L B E HA N D L I N G F O R

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet.

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.05.2011. Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 30.05.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold

Detaljer