K j æ r e b e b o e r!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K j æ r e b e b o e r!"

Transkript

1 K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns k a p f o r V i ø n s k e r d e g v e l k o m m e n t i l g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 6. m a i k l i H o v s e t e r. s k o l e s a u l a D e t t e e r m u l i g h e t e n d u h a r t i l å d e l t a i d i s k u s j o n e n k al o g v e l g e d e t s t forvalte ditt bomiljø i det kommende året. S t y r e t h a r l a g t m y e a r b e i d i å g j ø r e å r s b e r e t n i n g e n o g r e g n s k a p e t s å k om p l et t o g f o r s t å e l i g s om m u l i g. V å r t ø n s k e er d e r f o r a t d u l es e r n ø y e i g j e n n om h e f t e t o g v i s e r d i n i n t e r e s s e f o r b o r e t t s l a g e t v e d å m ø t e o p p p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n. H v e m k a n d e l t a p å g e n e r a l f o? r s a m l i n g e n A l l e a n d e l s e i e r e h a r r e t t t i l å v æ r e m e d i g e n -, e r a l f o r s a m l i t a l - o e g s t em m e r e t t. Det er kun èn stemme per andel A n d e l s e i e r e ns ek t ef e l l e, s am b o e r e l l e r e t a n n et m e dl em a v a n d e l s e i e r e n s h u s s t a n d h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e d e o g t i l å u t t a l e s e g. S t y r em e d l em m e r, f o r r e t n i n gs f ø r e r o g l e i e r a v b o l i g i b o r e t t s l a g e t h a r r e t t t i l å væ r e til stede i generalforsamlingen og til å ut t a l e s e g. E n a n d e l s e i e r k a n m ø t e m e d f u l l m e k t i g. I n g e n k a n v æ r e f u l l m e k t i g f or m e r e n n é n a n d e l s e i e r, m e n d e r f l e r e e i e r e n an d e l s am m e n, k a n d e h a s am m e f u l l m e k t i g. E n f u l l m ak t k a n t r ek k es t i l b ak e n å r s om h e l s t. E n a n d e l s e i e r k a n t a m g i e v d e r e t i n l g e r n å e d r a l f o rs am l i n g e n. R å d g i v e r e n h a r b a r e rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det.

2 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g a v h o l d 2 6. m a i k l. 1 8: 0 0 i H o v s e t e r s k o l e s au l a. TIL BEHANDLING FORELIGGER : 1. K O N S T I T U E R I N G A ) Valg av møteleder B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g t o a n d e l s e i e r e t i l å u n d e r s k r i v e p r o t D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. ÅR S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r B ) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. G O D TG J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r C ) Andre godtgjørelser 4. F O R S L A G A ) Forslag av fra andelseier Tanja n i Or n g, H o v s e t e r v e i e n 4 2 B. B ) Forslag om å tillate gassgrill og elektrisk grill til bruk på verandaene. C ) F o r s l a g a v f r a a n d e l s e i e r B e n t e W e s D ) Forslag om endring i Husordensreglenes punkt 9 dyrehold. Forslagene er tatt in n b a k e rs t i h ef t e t 5. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v 2 s t y r e m e d l e m m e r f o r 2 å r B ) V a l g a v 4 v a r a m e d l e m m e r f o r 1 å r C ) V a l g a v v a l g k o m i t é f o r 1 å r D ) V a l g a v 1 d e l e g e r t (e ) m e d v a r a t i l O B O S å g r e n e r a l f o r s a m l i O s l o, S t y r e t i M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g B j ø r n E r i k S e e b e r g / s / K j e l l W e r n e r D i g r e / s / A n n e L i s e A r n e s e n / s / S t i a n G j e r t s e n / s / R a n d i A n s ok / s /

3 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g F O R R E T N I N G S O R D E N 1. Generalforsam lingen gjennomføres i henhold til Lov om borettsla g og b o r e t t s l a g e t s v e d t e k t e r. 2. G e n e r a l f o r s am l i n g e n l e d e s a v s t y re t s l e d e r e l l e r a v e n m ø t e l e d e r v a l g t a v g e n e r a l f o r s am l i n g e n. 3. M ø t e l e d e r e n s k a l p å s e a t r e s n a f o k r e s n v e a r l i f g å b e h a n d l i n g i h e n h o l d t i l l o v o g v e d t e k t e r. M e d u t g a n g s p u nk t i d a gs o r d e n o g f o r r e t ni n g s o r d e n f o r generalforsamlingen legger møteleder frem en plan for gjennomføringen. 4. D e t s k a l u n d e r m øt e l e d e r s a n s v a r f ø r e s p r o t o k ol l o v e r a l l e s ak e r s om b e h a n d l e s o g a l l e v e d t a k s om t r e f f e s a v g e n e r a l f o r s am l i n g e n. I p r o t ok o l l e n f ø r e s a l l e v a l g s am t eventuelle protokolltilførsler som generalforsamlingen fatter vedtak om å ta inn. 5. A l l e f o r s l a g s k a l, s å l a n g t d e t e r m u l i g, n l m e v d e r e s s k r i f t l i forslagsstillerens navn og leilighetsnummer. 6. I n g e n h a r r e t t t i l o r d e t m e r e n n 3 ga n g e r i s am m e s ak. I n n l e d n i n g s f o r e d r a g m å i k k e o v e r s t i g e 5 m i n. Ø v r i g e i n n l e g g s k a l i k k e o v e r s t i g e h e n h o l d s v i s 3 m i n. f o r f ø r s t e i n n l eg g o g 2 m i n. f o r d e. ø v r i g M ø t e l e d e r h a r r e t t t i l å l a s t y r e t s r ep r e s e n t a n t e r f å ut v i d e t t a l e t i d f o r å s v a r e p å spørsmål som er stilt. 7. O r d e t t i l f o r r e t n i n g s o r d e n g i s 1 g an g t i l h v e r s ak o g m e d e n t a l et i d på h ø y s t 1 m i n u t t. 8. F o r s l a g k a n i k k e f r em m es et t e r a t s t r ek e r s a t, o g f r em s at t e f o rs l a g k a n i k k e t r e k k e s h v i s n o e n m ot s et t e r s e g de t t e. 9. H v i s e t f o rs l a g e l l e r e n s a k f o r es l ås ut s at t, s k al m ø t e l e d e r s ø r g e f o r a t f o rs l a g e t om d e t t e b l i r s at t u n d e r v o t e r i n g f ø r e n f o r t s e t t e r d e b a t t e n. T i ds p u n k t et f or f o r s l a g et s behandling må samtidig fastsettes.

4 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g Å R S B E R E T N I N G F O R T I L L I T S V A L G T E Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært : S T Y R E T L e d e r B j ø r n E r i k S e e b e r g H o v s e t e r v n 5 0 A N e s t l e d e r K j e l l W e r n e r D i g r e S ø r k e d a l s v n D S t y r e m e d l A n n e m L i s e A r n e s e n H o v s e t e r v n 3 2 A S t y r e m e d l S t e i m a n G j e r t s e n H o v s e t e r v n 5 2 A S t y r e m e d l R a e n d m i A n s o k H o v s e t e r v n 4 2 B V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e S m t i g M o r t e n K a r l s e n H o v s e t e r v n 4 2 B V a r a m e d l e O m r w a l l A n d e r s e n h o v s e t e r v n 4 6 B V a r a m e d l e M m o g e n s J e s s n e H o v s e t e r v n 3 2 B V a r a m e d l e P m e r F r e d r i k S t e f f e n s e nh o v s e t e r v n 4 8 A D E L E G E R T T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G E N I O B O S D e l e g e r t O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n gb j ø r n E r i k S e e b e H r o g v s e t e r v n 5 0 V a r a d e l e g e r t O B O S g e n e r a l f o r s a m S l t i n g a n G j e r t s e n H o v s e t e r v n 5 2 V A L G K O M I T E E N Valgkomite Muhammad Basit Hovsetervn 44 B V a l g k o m i t e B j ø r g T o r u n F r a n t z e n H o v s e t e r v n 5 6 C Valgkomite Hamid Sajjadi Hovsetervn 44 B V a l g k o m i t e J o r u n n O f f e n b e r g H o v s e t e r v n 4 6 A F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold t i l k o n t r a k t. B o r et t s l a g e t h a r o r d i n æ r f o r r e t n i n g s f ø r e r k o n t r a k t. A u t o r i s e r t r e g n s k a p s f ø r e r ( o p p d r a g s -a n s v a r l i g ) sjef Egil Havre, OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS.

5 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M B O R E T T S L A G E T B o r e t t s l a r g e t r e g e i s t r e r t i F o r e t a k s r e g i s t e r e t i B r ø n n ø y s u n -d m e d o r g a n i s n u m m e r , l i g g e r i b y d e l 7 V es t r e A k e r i Os l o k om m u n e o g h a r a d r e s s e : H o v s e t e r v n B o r e t t s l a g e t b e s t å r a v a n d e l s l e i l i b y g h n e i t n g e e r,. I t i f l l e o g r g d k e om l t m e p r å t j e n es t e l e i l i g h e t e r. T o m t e n, k j ø p t 2 i o g h a 1 r 9 f 8 ø l 6 g e n d e - r o g g å r b d r u s p k s å n um m 3 e 9 r : m , 312, 313 Første innflytting skjedde i B o r e t t s l a g e r e t s a m v i r k e f o r e t a k s g o i m a n d h e a l s r e i e t r n i e l b r u k f s o r e r t t m t i å l l e g e å n b o l i g i f o r e t ak e t s e i e n d om ( b o r e t t ) o g å d r i v e v i r k s om h et s om s t å r i s a m m e n h e n g m e d d e t t e. B o r e t t s l a g e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b es t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. S e l s k a p e t d r i v e r i k k e m e d - f o g r s ut k v n i k l n i n g g s s ak t i v i t e t e r. Av borettslagets 5 styremedlemmer er det 2 kvinner og 3 menn. B o r e t t s l a g e t e r p os i t i v t i l l i k es t i l l i n g o g t a r s i k t e p å at d et i k k e f o r ek om m e r f o r s k j e l l s dling b e h a på n grunn av kjønn ved valg og ansettelser. S T Y R E T / D A G L I G L E D E R / V E D L I K E H O L D S T E K N I K E R E S t y r e t h a r k o nt o r i H o vs e t e r v e i e n 4 4 C. K o n t o r e t b em a n n e s n o rm a l t a v d a g l i g l e d e r s o m o g s å n å s v i a t e l -p e os f o t. n o g e D a g l i g l e d e r M a r i t P h a r o h a r a n s va r f o rd e n d a g l i g e d r i f t e n, o g e r t i l gj e n g e l i g p å d a g t i d f o r s am a r b e i d s p a r t n e r e, l e v e r a n d ø r e r o g b e b o e r e. D a g l i g l e d e r h a r t re f f t i d f o r b e b o e r n e m el l om k l o g t i r s d a g, o n s d a g o g t o r s d a g. I t i l l e g g e r d et t r e f f t i d o ns d a g mellom , hvor r e s e rep n t a n t e r f r a s t y r e t e r t i l s t e d e. D a g l i g l e d e r n å s i kontortiden via telefon o 9 g v i -post a e m e k l e n b o r g. b o r e t t s l a g. e t m a i l. n V e d l i k e h o l ds t e k n i k e r n e H a r a l d S un d o g H am i d S a j j a d i h a r d e t d a g l i ge a n s v a r e t f o r å vedlikeholde bygninger og uteomr å d e r. D e e r t i l g j e n g e l i g e p å m o b i 9 l (Harald ) e l l e r (Hamid ) i a r b e i d s t i d e n. I t i l l e g g e r tekni- n a v v e d l i k e h k e r n e r e s e r v e f o r d a g l i g l e d e r i h en n e s t r ef f t i d. V e d l i k e h o l ds t ek n i k e r n e e r o g s å b e h j e l p e l i g e m e d å u t f ø r e e l n ds k l o p e p g a v v e d r l f o i r k b e h b o e r n e, s å s om s k i f t e a v p a k n i n g e r, o p p h e n g a v b i l d e r, o g l i g n e n d e.b e b o e r e b l i r f ak t u r e r t f o r a r b e i d e t m e d kr 300, - per påbegynt time, inkludert smådeler. Beboere oppfordres til å bruke våre hjemmesider på w w w. b o r e t t s l a g. n e t / m e k l e n b g o r

6 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g V A K T O R D N I N G E N D e n d ø g n k o n t i n u e r l i g e v a k t o r d n i n g e n b l e f r a 3. j a n u a r o v e r f ø r t t i l I S S L a n d s c a p i n g. H e i s a l a rm e n i n n g å r i d e n n e t j e n es t e n o g e r k o b l e t t i l I S S v a k t s e nt r a l. U t e n o m d e a n s a t t e s a r b e i d s t i d k a n b e b o e r n e r i n g e a I s s S i S s t a ns p å e f o r v e d a k u t t e b e h o v. R E T N I N G S L I N J E R F O R S T Y R E A R B E I D S t y r e t h a r v e d t a t t r e t n i n gs l i n j e r f o r s t y r e a r b e i d i b o r e t t s l a g e t. F o rm ål et m e d d i s s e e r å klargjøre de krav som still es t i l d e t i l l i t s v a l g t e. R e t n i n gs l i n j e n e om h a nd l e r s t y r e a n s v a r f o r f o r v a l t n i n g a v d e øk o n om i s k e ve r d i e r, h a b i l i t et, t a us h e t s p l i k t, h o no r e r i n g, attestasjon og anvisning av utbetalinger. P A R K E R I N G Det hører en parkeringsplass i garasje til de fleste leilig h e t e n e. D e t f i n n e s t ot a l t n i g a r a s j e a n l e g g. Å t t e a v d em e r g a ra s j e h u s u n d e r b l o k k e n e, o g d et s i s t e e r e t u t e n d ø rs g a r a s j e h u s m e d t o et a s j e r. F o r d e l e i l i g h e t e n e h v o r d e t i k k e m e d f ø l g e r g a r a s j e p l as s, o g f o r d e be b o e r e s om t r e n g e r m e r e n n é n p l a l er s s d, a g l f i g o l r e m d e i r d e v e n t u e l t l e d i g e p l a s s e r. B e b o e r e k a n o g s å l e i e f as t p l a s s p å g j es t e p a r k er i n g s p l a s s e n e v e d h e n v e n d e l s e t i l d a g l i g l e d e r. D et e r e t b e g r e n s et a n t al l p l as s e r t i l l ei e u t e. E nk e l t pl a s s e r k a n k u n l e i es u t t i l b o r e t t s l a g e t s b e b o e r e. N Ø K L E R / S K I LT N ø k l e r o g s k i l t k a n b es t i l l e s h o s da g l i g l e d e r. E t t s e t t s k i l t p e r b e b o er e r g r a t i s. D e rs om det er nødvendig med utskiftning grunnet navneendringer, koster nytt skiltsett kr 30 -., R E N H O L D Borettslaget har avtale med ABO Miljørenhold AS om vask av r a t p p e r o g v i n d u e r i o p p g a n g e n e. B o r e t t s l a g et h a r o gs å i n n g å t t e n a v t a l e m e d L e k o M a t t e r A S om u t s k i f t i n g a v d ø rm a t t e r h v e r 6. u k e. K A B E L -TV / B R E D B ÅN D / TE L E F O N I Get er leverandør av kabel-tv tjenester til borettslaget, i tillegg g t digital-t v. G e t s s e r v i c et e l e f o n e r b e t j e n t m a n d a g- f r e d a g m e l l om k l o g o g l ø r d a g - s ø n d a g m el l om k l o g F e i l m e l d i n g o g s u p p o r t k a n o gs å m el d e s p å ww w. g e t. n o. G e t s k u n - d e o g s e r v i c e m o t t a k e r l o k a l i s e r t 2 3 i M t a i r l i k d n a y l t s n v i e i n g e n -t 3 i l h o t o r e t. H e r k a n m a n bl a n t a n n et h en t e e l l e r b y t t e d ek o d e r, i n t e r n e t t m o d e m o g " gj ø r d e t s e l v-p a k k e r" f o r t e l ef o n i. P å G e t s h j em m es i d e ww w. g e t. n o f i n n e r d u o v e r s i k t o v e r a k t u e l l e f o r h a n d l e r e i l o k a l o m r å d e t, s a m t n p og r o bestillingsmuligheter d u k t i n f o r m a s j o.

7 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g O B O S o g G e t h a r i n n g å t t a v t a l e f o r b e b o e - r e i b o l k o n s e r n e t om k o l l e k t i v a v t a l e p å Di g i t a l T V, i nt e r n e t t o g t e l e f o n t j e n e s t e r. K o n t ak t kundetjenesten for mer informasjon. I n g e n m å re g inngrep j ø i kabel-tv-anlegget som å skru av dekselet k o n t på a k- antenne t e n o g - e l f l e r o t i l r k o b e l i n t g e a r. S l i k o e m i n n g r e p k r e v e r o f f e n t l i g a u t or i s a s j o n o g v i l k u n n e f o r å r s ak e f o r s t y r r e l s e r p å s i g n a l e n e t i l a n d r e b e b o e r e o g i v e rs t e f a l l f o r å r s ak e ø d e l e gelser i kabel-t v a n l e g g e t. Borettslagsrabatt for telefoni hos Telenor B o r e t t s l a g e t e r t i l s l u t t e t s am a r b e i ds a v t a l e n m e l l om T e l e n o r o g O B OS, s om g j e l d e r t i l og som gir beboere med telefonabonnement i Telenor gode rabatter. Det gis opp til 25% rabatt på bruken av telefonen (gjelder Basis-abonnementene) på fasttelefon og bredbåndstelefon dersom samtalekostnaden overstiger 5000,-. Fri bruk av fasttelefon hver lørdag (kun startpris på 89 øre per samtale uansett varighet) på samtaler til andre fasttelefoner i Norge. Den enkelte beboer får fri etablering av ADSL Bredbånd ved bestilling via internett og 10% rabatt på abonnementstypene ADSL Medium og 15% på ADSL Premium. (Rabatt ytes ikke på nybestilte abonnement på ADSL Basis o g A D S L T u r b o ). Det gis 30 minutter ekstra fri ringetid på alle mobilabonnement fra Telenor og Djuice (ikke kontantkort og Djuice Control og surfprat abonnement). Ekstra ringeminutter gis uavhengig av om kunden er i en bindingsperiode, og aktiviseres ved at kunden selv sender en SMS fra sin egen mobiltelefon til nr 2000 med tekst OBOS. B e s t i l l i n g a v t e l ef o n i o g i n t e r n e t t j en e s t e r g j ø r e s p å ww w. o b o s. n o, e l l e r v e d å s e n d e e n S M S t i l m e d k o d e o r d OB O S. K R A F T L E V E R A N S E T I L B O R E T T S L A G E T S F E L L E S A N L E G G Borettslaget har gitt OBOS fullmakt til å fremforhandle en kraftavtale. B o r e t t s l a g e t e r t i l s l u t t e ta v t a l e n m ed A l p i q N o r wa y A S o g L OS (A g d e r E n e r g i A S ). A l p i q N o r w a y A S s t å r f o r r å d g i v n i n g o g k r a f r t f o f r k o r a f v t l a e l v e t r a n i s n e g r, o g L O og fakturaadministrasjon. Kraftforvaltningsavtalen utløper den Kraftforvaltningsavtalen gir følgende fordeler for borettslaget : Ett av markedets laveste administrative påslag: 0,95 øre per kwh. E l e k t r i s k k r a potpris f t i kombinert l s med forvaltning som gir gunstige strømpriser. Profesjonell forvaltning fra Alpiq Norway AS Energipartner AS. Borettslaget v/styret får tilgang til sine anlegg på bl.a. for forbruksog faktureringsdata. Rabattert kraft via kjøp fra energigjenvinningsanlegg hos Elkem ASA og Tinfos AS. I å r e n e g a k r a f t f o r v a l t n i n g s a v t a l e n t i l d e l s l a v e r e k r af t k os t n a d e r e n n d e f l es t e a n d r e k r a f t a l t e r n a t i v e r. I h a r i k k e k r a f t f o r o v d a e l t n i n g s p o r resultater. Kostnader til kraft i 2009 ble likevel gunstige.

8 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g AVTALE OM GARANTERT BETALING AV FELLESKOSTNADER ( TEORETISK LEIE ) B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e m e d OB OS om g a r a n t e r t b e t a l i n g a v f e l l es k o s t n a d e r. O B OS g a r a n t e r e r f o r o v e r f ø r s e l t i l b o r e t t s l a g e th v e r m å n e d o g o v e r t a r d e r e t t e r a l t a ns v a r o g r i s i k o f o r e v e n t u e l l m a n g l e n d e i n nb e t a l i n g a v f e l l e s k os t n a d e r. B R U K S O V E R L ATI N G ( F R A M L E I E ) D e t e r i k k e t i l l a t t å o v e r l a t e b r u k e n a v b o l i g e n t i l a n d r e ut e n s t y r e t s s a m t y k k e o g g o d k j e n n e l s e a v b r u k e r. U l e r o l a v t l i n i g a v o b v r u k k a n f ø r e t i l s a l g s på l e g g a v l e i l i g h e t e n. S ø k n a ds s k j em a f o r b r u k s o v e r l a t i n g f ås v e d h e n v e n d e l s e t i l OB O S p å t e l e f o n Det er registrert 5 bruksoverlatinger i borettslaget per F O R K J Ø P S R E T T F o r k ps j r ø e t t e n e r e n v i k t i g m e d l em s f o r d e l i O B OS. V e d s pø r s m å l om f o rk j ø ps r e t t e n k a n d u h e n v e n d e d e g t i l O B OS p å t e l e f o n F o r h v e r e n k e l t b o l i g b l i r d et v e d s a l g f as t s a t t e n e g e n f r i s t f o r å m e l de b r u k a v f o r k j ø p s r e t t e n ( m e l d e f r i s t ). M e i d l l b e m n y m t t e r f o r s k o j ø m ps r v e t t en, t a r k o nt a k t m e d O B O S f o r å f å o p p g i t t f a k s n u m m e r -p o e s l t a l d e r es r s e v s om e n t k u a e n l b l e n y t e t es. M e l d i n g e n m å v æ r e m o t t a t t a v OB O S i n n e n d e n f as t s a t t e f r i s t. M e l d e f r i s t e n v i l v æ r e normalt 5 virkedager etter at boligen er kunngjor t i -a O n B n O o n S s e i A f t e n p o s t e n o g / e l l e r p å ww w. o b o s. n o. H v i s OB O S m ot t a r d i n m e l di n g om f o rk j øp e t t e r a t f r i s t e n e r g å t t ut, k a n d u i k k e k r e v e å f å o v e r t a b o l i g e n p å g r u n n l a g a v f o rk j ø ps r e t t e n. Gjør du bruk av forkjøpsretten, trer du inn i en allerede in n g å t t a v t a l e o g k j ø p e r b o l i g e n t i l d e n a v t a l t e p r i s p å a v t a l t e v i l k å r. F i n a n s i e r i n g e n m å v æ r e i o r d e n, o g d e n m å i s i n h e l h e t d o k um e n t e r e s s k r i f t l i g. E r d e t f l e r e m e d l em m e r s om v i l b en y t t e f o rk j ø ps r e t t e n, f å r d e n m e d l e n g s t a ns i e n n i t e t f o r t r i n n s r d e t l s t e i. e r e A i n d e t b o r e t t s l a g e t b o l i g e n t i l h ø r e r g å r f o r a n øv r i g e m e dl em m e r i O B O S. D e r s om f l e r e i b o r e t t s l a ge t v i l b e n y t t e f o r k j ø p s r e t t e n, b l i r n or m a l t b ot i d e n i b o r e t t s l a g et a v g j ø r e n d e. F O R S I K R I N G E R Borettslagets eiendommer er forsikret i If Skadeforsikr i n gm e d p o l i s en u m m e r F o r s i k r i n g e n d ek k e r b y g n i n g e n e, f e l l e s a r e a l o g b o l i g e r, m ed v e g g f a s t u t s t y r. D e n d e k k e r o g s å b y g n i n g s m es s i ge t i l l e g g i n n r et n i n g e r o g f o r b e d r i n g e r i b o l i g e n bekostet av andelseier. O p p s t å r d e t s k a d e i l e i l i g h e t g r e n, s e s k ø a r d e g om f a o n r g e t å m es b t m ul i g o g p r ø v å k a r t l e g g e å r s ak e n t i l s k a d en. E r f l e r e l e i l i g h e t e r b e r ø r t, n o t e r h v o r d a n b e r ø r t e a n d e l s e i e r e k a n k o n t a k t es o g o p p l y s om d e t t e n å r s k a d e n m e l d es t i l f o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S 86 p 55 å 00 t e, l e faks f o n e l l e r e-post obos. no

9 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n m e l d e r s k ad e n t i l f o r s i k r i n gs s e l s k a p e t, b es t i l l e r om ø ns k e l i g h å n d v e r k e r f o r r e p a r r g e a r s f o j r a o t n k os o t n g a d e s r ø k n y t t e t t i l s k a d en b l i r r e f u n d e r t e l l e r b e t a l t a v f o r s i k r i n g s s e l s k a p et. V e d s k a d e r s o m d e k k e s a v b o r e t t s l a g e t s b y g n i n g s f o r s i k r i n g, - k r e v e r f o r s i s e l s k a p e t e n e g e n a n d e l p å k r ,-. S e l v o m b o r e t t s l a g e t s f o r s i k r a i n a g n d b e r l s u e k i e s r, b e k l as t es h e l e e l l e r d e l e r a v egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiernes ansvar. I N N B O F O R S I K R I N G D e n e n k e l t e a n d e l s e i e r m å h a e g en h j em f o rs i k r i n g s om d e k k e r i n n b o o g l øs ø r e ( d e t v i l s i u t s t y r / i n n r e d n i n g t s a o m e d d s e t g n å e r e n n f a l y t t u e r ). l i g å D e t v i l væ r e g u n s t i g å k o n t a k t e OB O S F o r s i k r i n g f o r å f å t i l b u d p å i nn b o f o r s i k r i n g. D e n n e f o r s i k r i n g e n h a r l a v p r i s o g t i l p a s s e d e v i l k å r. OB OS F o rs i k r i ng h a r o g s å g o d e t i l b u d p å ø v r i g e f o r s i k r i n g s p r o d u k t e r d e n i e r e k n a k n e l h a t e be h a o n v d e f o l r. s B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I f ø l g e f o r s k r i f t om b r a n n f o r e b y g g e n d e t i l t a k o g b r a n n t i l s y n s k a l a l l e bo l i g e r h a m i ns t é n g o d k j e n t r ø y k v a r s l e r, s am t m a nu e l t s l o k k i n gs u t s t y r i f o rm a v e nt e n p u l v e r a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e. D e t e r b o r e t t s l a g ets a n s v a r å a n s k a f f e o g m o n t e r e u t s t y r e t, m e ns d et e r a n d e l s e i e rs a n s v a r å k o nt r o l l e r e at u t s t y r e t e r i o r d e n. D e r s om ut s t y r e t e r d ef e k t, m el d e s d e t t e skriftlig til styret. H M S - I N TE R N K O N TR O L L F o r s k r i f t o m s y s t e m -, a t i m s - i k og l h sikkerhetsarbeid j e l ø s e i virksomheter (Internkontrollf o r s k r i f t e n ) b l e f a s t s at t v e d k gl. r e s. 6. d es em b e r m e d v i rk n i n g f ra 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l at d e n e nk e l t e v i r k s om h e t s k a l s y s t em a t i s e re a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t e m m e l s e n e i l o v e r i t t a o v g d e f t o f r f e s nt k l r i g i e. f t e r g V i k t i g e l o v e r i h e n h o l d t i l d e : t t e e r Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr Lov om brann- og eksplosjonsvern Lov om forurensning Lov om arbeidsmiljø I n t e r n k o n t r o l l i n n e b æ r e r a t b o r e t p l t a s n l e g a g e, e t o r g e a r n i s p e å r e l, a ut g f t ø r e, å v e d l i k e h o l d e o g d o k u m e n t e r e a l t s o m -, h a m r - i o m l g e s j d i k ø k h er e h l e s t e å g j ø r e i borettslagets regi. Internkontrollsystemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives. S t y r e t i v a r e t a r i n t e r n k o n t r o l l e n t a n m n e d t b r h a e n n s v y e n r n, t f e i l l es l e b l ek l a t r n i s k a n l e g g o g l e k e p l as s u t s t y r. H a r b o re t t s l a g e t a n s a t t e m å d et o gs å o p p f y l l e k r a v e n e i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. B e b o e r n e / a n d e l s e i e r n e h a r p l i k t t i l å f o r e t a e g e n k o n t r o l l p å d e t el e k t r i s k e a n l e g g e t i l e i l i g h e t e n e.

10 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g R E H AB I L I TE R I N G O G S TØ R R E V E D LI K E H O L D O p p u s s i n g a v g j es t e r om s b a d e n e m e d n y t t s a n i t æ r u t s t y r o g d us j t i l be g g e g j e s t e r om Kontor, personalrom, garantiarbeider O p p u s s i n g a v k o n t o r o g a l ro p m e r. s o n Ferdigstilling av verandaprosjektet inkl. garantiarbeider Rehabilitering veranda / fasader Garasjer, -/ gjeste f e l l e s r o m, v e n t i l a s j o n R e h a b i l i t e r i n g a v g a r a s j e a n l e g g i n r 5 0 o g 3 4 s a m t g a r a s j e h u s N y o p p v a s k m a s k i n o g s t o r komfyr k j ø k til k e fellesrommet n O p p g r a d e r i n g a v v e n t i l a s j o n s a n l e g g O p p r e t t i n g a v e k s t r a g j e s t e r o m i 5 2 A Grillplass, fellesrom, garasjeportåpner Ny grillplass. Oppussing av bad i fellesrom. Nye garasjeportåpnere Brannvernskontroll Uteboder -/ b om b. e r om, trim as b e s t, m m. O p p u s s i n g a v u t e b o d e r. O p p u s s i ng a v t r i m r om o g b om b e r om. A s b es t s a n e r i n g. H e i s v e d l i k e h o l d. R e n o v e r i n g a v s ø p p e l Soilrør, el-anlegg, fellesrom, mm. Utskifting av horisontale soilrør i garasjer. Nullstilling av el-a n l e g g. N y e m ø b l e r f e l l e s r om. E t a b l e r t v e d l i k e h o l d s pl an f o r b o r e t t s l a g e t. F l e r e n y e s ø p p el k a s s e r p å u t e om r å d e t P o r t e r o g l ys i g a r a s j e r, s ø p p e l b e h. m m N ø d l y s i g a r a s j e r. N y e g a r a s j e p o r t e r o g l y s a rm at u r e r i ut e g a r a s j e n. N y e søppelbeholdere ute. Varmeovner i trappeoppganger. S T Y R E T S A R B E I D Siden forrige ordinære generalforsamling har styret avholdt 17 møter. I e t s å g am m e l t b o r e t t s l a g s om v å rt, e r d e t s e l vs a g t m a n g e t i n g s om e t t e r h v e r t b e g y n n e r å t r e n g e v e d l i r k e t h s o om l d h. a r g I åt t, å h a r s t y r e t j o b b e t m e d å i d e nt i f i s e r e e n d e l a v d i s s e b e h o v e n e. D et e r k l a r t a t v i i k k e k a n g j e n n om f ø r e a l t p å e n g a n g, s å d e t h a r v æ rt v i k t i g å f i n n e ut h v a s o m s k a l p r i o r i t e r e s. T i l d e t t e h a r v i b r u k t s t y r e t s e g e n kom petanse, m en også in n h e n t e t e k s t e r n e k s p e r t h j el p. E t e k s em p e l p å d e t t e h a r væ r t r e p a r a s j o n a v f u g e n e m e l l om b et o n g e l em e n t e n e. H e r f i k k v i s p r i k e n d e r å d f r a ek s p e rt e n e. N o e n m e nt e v i b u r d e t a å f u g e p å n y t t o v e r a l t, n o e s o m v i v a r i f e r d m e d å s t a r t e f o a p r i p n. g f r M a e n t r e d p a r e n v ø i r e n f e i s om k k b e v a r a k t u e l l e f o r j o b b e n, m e n t e d e a t d e t b a r e v a r n ø d v e n d i g å f u g e pr o b l e m om r å d e n e. S i d e n d e n n e l ø s n i n g e n s e l vs a g t i nn e b a r e n m y e m i n d r e k os t n a d, o g a t v i t a r v a r e p å

11 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g v e r d i e n a v d e f u g e n e s o m f o r t s a t t v i r å k f e o r d, e n. v a E l n g s t l i k e l ø s t n i y n r g e t r å g s e l v s a g t a v h e n g i g a v a t v i h a r o bs e r v a n t e b e b o e r e s om r a s k t, g i r s t y r e t b e s k j e d om n å r d e o b s e r v e r e r p r o b l em e r m e d b y g n i n g s m a s s e n. N o e v i i s t y r e t o p p l e v e r a t v i h a r, s å t a k k t i l a l l e s o m h j e l p e r t i bygningsmasse vedlike. E l l e r s v a r å r e t s væ r t p r e g e t a v h u s o r d e n s r e g l e n e. D a s p es i e l t r e g l e n e r u n d t m a rk i s e r o g d y r e h o l d. B e b o e r e h ar m e d r e t t e p åt a l t a t r e g l e n e f o r m a r k i s e r i k k e bl e etterlevd. Styret har over flere år sendt beboere m ed feil markis e r br e v, h v o r d e t t e b l e p å l a g t ut b e d r e t, u t e n a t d et h a r b l i t t v es e n t l i g b e d r e. S å i f j o r b e s t e m t e v i o s s f o r å f å e n b e d r i n g p å d e t t e. V i g a b e s k j e d om at m a r k i s e r s om i k k e v a r i he n h o l d t i l r e g l e n e v i l l e b l i f j e r n e t a v b o r e t t s l a g e s t om n v æ i f r em f o r h e a m n t d l i e t d e, t b r s a t m i l t b u i d d i g t i l d e s om v i l l e k j ø p e n y. D a m a n g e b e b o e r e m e n e r a t r e g l e n e f o r f a rg e v a l g e r u m o d e r n e, p r o v o s e r t e t r u s s e l e n om a t m a rk i s e r a v f e i l f a r g e v i l l e b l i f j e r n e t f r am a t s t y r e l e d e r b l e k o n t a k t e t a v b e b o e r e s m o m k u n l n e u r g t j ør e e s p. å V i h o v p p a l y s t o e s e l v s a g t om a t d e t e r b e b o e r n e, g j e n n o m g e n e r a l f o r s am l i n g e n, s om b e s t em m e r r e g l e n e. O g v i o p p l y s t e om a d g a n g e n t i l å k r e v e e k s t r a o r d i næ r g e n er a l f o r s am l i n g, h v i s u n d e r s k r i f t e r t i l m e r e n n 1 0% a v an d e l s e i e r e n e b l e s am l e t i n n. D et b l e g j o r t, o g e n e k s t r a o r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g f o r å b e h a n d l e d e t t e p u n k t e t i h u s or d e n s r e g l e n e b l e g j e n n o m f ø r t. D e t s om s t y r e t f i n n e r s væ r t u h e l di g, e r at p å d e n n e g e n e r a l f o r s am l i ng e n v a r d e t i k k e m e r e n n c a 5 0 a n d e l s e i e r e r e p r e s e n t e r t. O g b a r e n o e n y t e r s t f å a v d e a n d e l s e i e r e n e s om h a d d e k r e v d g e n e r a l f o rs am l i ng e n v a r t i l s t e d e. H us o r d e n s r e g l e ne b l e i k k e e n d r e t p å d e n n e g e n e r a l f o r s am l i n g e n, o g p a r a d o k s et e r at h a d d e al l e s om s k r e v u n d e r p å listen, møtt opp, ville resultatet sannsynligvis blitt motsatt. S t y r e t f ø l e r a t b o r e t t s l a g et h a r et d e m ok r a t i p r o b l em p g a d e n l a v e de l t a g e l s e n p å g e n e r a l f o r s am l i n g e r. T y p i s k m ø t e r e r c a 2 0 % r e p r e s e n t e r t, o g m a n k a n a l t s å f å e t b i n d e n e f l e r t a l l, m e d b a r e 1 0% a v a n d e l s e i e r n e i r y g g e n. D e t t e s y n es s t y r e t i k k e e r h e l d i, m g e n d e t e r d i s s e d em ok r a t i s k e s pi l l e r e g l e n e s om g j e l d e r. S e l v om d e a v d e n n e g r u n n e n h a r s v a k h e t e r, e r d et f o rt s a t t d et b es t e a l t e r n a t i v et v i h a r. V å r o p p f o r d r i n g e r t i l alle beboerene ; møt opp på alle generalforsamlinger! A l l i k e v e l e r d et d y r e h o l d s om s t y r e t b r u k e r d e s i d e r t m es t t i d p å. B o r e t t s l a g et h a r a l l t i d h a t t f o r b u d m ot d y r e h o l d, o g d e n n e p a r a g r a f e n a v h u s o r d e n s r e g l e n e h a r v æ r t o p p e t i l g e n e r a l f o r s am l i n g e n m a n g e g a n ge r, s e n es t N a b o k o n f l i k t e r v a r d e s s v e r r e o g s å e n a v d e s a t t k e e b n r e u k e s m o y e t s i d t p y å r e t m å i V i b o r t et t p å h v e r a n d r e, og e r i f o r s k j e l l i g e f as e r a v l i v e t. A l l i k e v e l, t a t t i b e t r a k t i n g a v b o r e t t s l a g et s s t ø r r e l s e. I k k e g l em at d e t e r m a n g e t et t s t e d e r i N o r g e, som har færre innbyggere enn oss, og det er få konflikter m ell om n a b o e r. U a n s e t t e r d e t v i k t i g at a l l e t a r h e n s y n t i l h v e r a n d r e, m e n o gs å at v i v i s e r s t o r t o l e r a n s e. D e t e r a v h o l d t 1 7 s t y r em øt e r o g 1 e k s t r a o r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g s i d e n f o r r i g e g e n e r a l f o r s am l i n g. D e t e r o g s å a r r a n g e r t 2 b e b o e r m ø t e r t, k a S n t ef. a H r t a m n s e f d e j u s l et r e t e n n i n g o g j u l e t r e f e s t. H ø s t e n a r r a n g e r t e b o r e t t s l a g e t - o g s e m i n a r m e d O s

12 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g R e d n i n g s e t a t om f o r e b y g g e n d e t i l t a k o g h v a gj ø r e n h v i s d et b e g y n ne r å b r e n n e. D e t var dessverre dårlig oppmøte fra andelseiere med OBRE. B E M E R K N I N G E R T I L Å R S R E G N S K A P E T F O R R E G N S K A P F O R B O R E T T S L A G S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s e l s k a p e t s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I n f o k r o m n om a s i j s k o e n o m b o r e utvikling er omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. S t y r e t m r e at n e det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie - verdifor r i n g e l s e a v b y g n i n g e n e o g at v i r k el i g v e r d i a v b y g n i n g e n e e r h ø y e r e e n n d e n b o k f ø r t e v e r d i e n s om s t å r o p p f ø rt i r e g n s k ap e t. R E S U L T AT Årets resultat på kr ,- som fremkom m e i r e s ul t a t r e g ns k a pe t, f o r e s l ås o v e r f ø r t t i l e g e n k a p i t a l. D I S P O N I B L E M I D L E R B o r e t t s l a g e t s di s p o n i b l e m i dl e r p e r ut g j ø r k r , -. I N N T E K T E R Driftsinntektene i 2009 var totalt 1 1 kr , - m ot b u d s j e t t e r t k r ,-. D e t t e e r kr , - høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak økning av - innkrev k o s t n a d e r. A n d r e i n n t e k t e r b e s t å r i h o v e d s a k a v k o r t t i d s u t l e i e å l p o n k e a r e l, e r o g n ø k l e r, e t c. K O S T N A D E R Driftskostnadene i 2009 var totalt 7 kr , - m o t b u d s j et t e r t k r ,-. D e t t e e r k r , - l a v e r e e n n b u ds j e t t e r t o g s k y l d e s i h o v e d s ak p os t e n e D r i f t o g V e d l i k e h o l d, Energi /fyring, og Andre Driftskostnader. F o r ø v r i g v i s e s t i l d e e n k e l t e t a l l e n e i r e s u am l t d a e t e t t e r o f ø g l g t e n i d l e b a l a n s e n, r e g n s k a p s n ot e n e (s e b a k e rs t i å r s r e g n s k a p e t ). S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d.

13 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g K O S T N A D S U T V I K L I N G F O R K O M M U N AL E AV G I F TE R R e n o v a s j o n s a v g i f t e n ø d k 10% e r. m Ingen e økning av de øvrige avgiftene. L ÅN B o r e t t s l a g e t h a r e t t a n n u i t e t s l å n i T e r r a B o l i gk r e d i t t, m e d m å n e d l i g e t e rm i n e r, o g t i l e n flytende rentesats 3,35 % per Gjenværende løpetid på lånet er 28 år. For opplysninger om oppr i n n e l i g l ån e b e l ø p o g ak t u e l l r e s t s a l d o p å b or e t t s l a g e t s l å n henvises det til note i regnskapet. R E N T E R P Å B O R E T T S L A G E T S I N N S K U D D R e n t e s a t s e n e i OB O S p e r d e n : Renter på driftskonto : 0, 10 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 2, 7 5 % u n d e r k r , 8 5 % o v e r k r F O R R E T N I N G S F Ø R E R H O N O R A R E T Forretningsførerhonoraret for 2010 øker med 4 % til 2 0 kr , -. M E D L E M S K O N T I N G E N T E N Medlemskontingenten til OBOS er kr 200,- per andelsleilighet for R E V I S J O N S H O N O R A R E T R e v i s j o n s h o n o k r e a r r t i l e s v t a r e n ø d e k o ns um p r i s i n d e k s e n. H ø s t e n b l e d et g j e n n om f ø rt e n a n b u d s k o nk u r r a n s e f o r r e v i s j o n a v b o r e t t s l a g e n e h v i l k e t h a r f ø rt t i l a t d et f o r t s a t t e r l a v e s a t s e r i r e v i s j o ns h o n o r a r. F O R S I K R I N G B y g n i n g s f o rs i k r i n g e n øk e r f r a t i l m e d c a. 5 %. D e n n e ø k ni n g e n i n k l u d e r e r 2,8 % økning i byggeindeksen og som reflekterer prisoppgangen på håndverkstjenester. D e n n e i n d e k s ø k n i n g e n e r l i k f o r a l l e f o r s i k r i n g s s e l s k a p e r. U t o -v e r d e t s e l s k a p e n e i n d i v i d u e l l p r i s j u s t e grunn i n g i borettslagets m e d b a k egen skadesituasjon. S T R Ø M P R I S E N E Strømprisen i Norge varierer med årstidene. Normalt stiger den i h a vinter l v å r e t o g r e d u s e r e s i s om m e r h a l v å r e t. D e t t e o g a n d r e f ak t o r e r s om p å v i r k e r k ra f t p r i s e n e g j ø r d e t v a n s k e l i g utviklingen å s p å i strømprisene.

14 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter : K r a f t p r s i om s d e k k er k o st n a d e n e v e d å p r o d u s er e o g se lg e d e n e le k t r i s k e kr a f t e n utgjør ca. 43% av total strømpris (betales til kraftleverandør ). N e t t l e i e f o r t r a n s p or t av d e n e le k t r i s k e kr a f t e n u t gj ør ca. 2 4 % av t o t a l s t r øm p r i s ( b e t a le s t i l n e t t s e ls k a p e t ). S t a t l i g e a v gi f t e r, d e t v i l s i f or b r u ks av gi f t, av gi f t t i l E n e r g i f o n d et og m er v e r di av g i f t, utgjør ca. 33% av total strømpris. F r a o g m e d b l i r d et o b l i ga t o r i s k m e d e n e n e r g i a t t es t f o r a l l e b o l i g e r s om s k a l s e l g e s e l l e r l e i e s u t. N o r g - e o s g V e a n s e s r g d i r d a i r g e s k t o r a t ( N V E ) h ar a n s v a r e t f o r implementeringen av ordningen. Påw w w. e n e r g i m e r k i k n a g n. a n d o e l s e i e r e n utarbeide en energiattest for sin bo l i g. B U D S J E T T T i l o r i e n t e r i n g f o r g e n e r a l f o rs am l i ng e n h a r s t y r e t s a t t o p p e n o v e r s i k t o v e r b e r e g n e d e d r i f t s i n n t ek t e r o g d r i f t k os t n a d e r i T a l l e n e e r v i s t s om e g e n k o l on n e l e n g s t t i l h ø y r e i r e s u l t a t o p ps t i l l i n g e n. B u ds j e t t e t v i s e r e t f o r v e n t e t d r i f t s r e s ul t at p å k r , - o g e n f o r v e n t e t e n d r i n g i å rs r e s u l t at p å k r ,-. N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e, e r d e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s øk n i n g p å c a. 3-5% i I p o t e s n d r i f t o g v e d l i k e h o l d e r d et b e r e g n e t k r ,- t i l s t ø r r e ve d l i k e h o l d s om blant annet omfatter drenering av kulvert og testoppgang for ny dørtelefon. Driften i 2010 forutsetter en økning av felleskostnadene på 3 % fra D e ø k t e f e l os l t n e s a k d e n e i v i l i f ø l g e b u ds j e t t e t øk e b o r e t t s l a g et s d i s p o n i b l e m i d l e r m a r g i n a l t. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e nk e l t e t a l l e ne i b u ds j e t t e t, s om e r u t a r b e i d e t på b a k g r u n n a v d e p l a n e r f o r s o m f o r e l i g g e r o g d e e n d r i n g e r n e s t e i å r s o m e r å r s b e r e t n i n g e n. O s l o, I s t y r e t f o r M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g B j ø r n E r i k S e e b e r g / s / K j e l l W e r n e r D i g r e / s / A n n e L i s e A r n e s e n / s / S t i a n G j e r t s e n / s / R a n d i A n s ok / s /

15 S i d e 1 5 P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s P o s t b o k s N O O s l o T e l e f o n T e l e f a k s A S Til generalforsamlingen imeklenborg Borettslag R e v i s j o n s b e r e t n i n g f o r V i h a r r e v i d e r t å r s r e g n s k a p e t f o r M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g f o r r e g ns k ap s å r e t , s om viser et overskudd på kr Vi har r e v også i d e r t o p p l ys n i n ge n e i å r s b e r e t n i n g e n om å r s r e g n s k a p e t o g f o r u t s e t n i n g e n om f o r t s a t t d r i f t. Å r s r e g n s k a p e t b e s t å r a v r es u l t at r e g n s k a p, b al a n s e, o p p s t i l l i n g o v e r d i s p o n i b l e m i d l er o g noteopplysninger. Regnskapslovens regler, forskrift om årsregnskap s og b e r år e t n i n g f o r b o r e t t s l a g o g n o r s k g o d r e g n s k a p s s k i k k e r a n v e n d t v e d u t a r b e i d e l s en a v r e g n s k a p et. Å r s r e g n s k a p e t o g å r s b e r et n i n g e n e r a v g i t t a v b o r et t s l a g e t s s t y r e. V år o p p g a v e e r å u t t a l e o s s o m å r s r e g n s k a p e t o g ø v r i g e f o r h o l d i h e n h o r l a v d. t i l r e v i s o r l V i h a r ut f ø r t r e v i s j o n e n i s am s v a r m e d l o v, f o r s k r i f t o g g o d r e v i s j o n s s k i k k i N o r g e, h e r u n d e r r e v i s j o n s s t a n d a r d e r v e d t a t t a v D e n n o r s k e R e v i s o rf o r e n i n g. R e v i s j o n s s t a n d a r d e n e k r e v e r a t v i p l a n l e g g e r o g u t f ø r e r r e v i s j o n e n f or å o p p n å b e t r y g g e n d e s r i h e k t k f e o r at å rs r e g n s k a p e t i k k e i n n e h o l d e r v e s e nt l i g f e i l i nf o rm as j o n. R e v i s j o n om f a t t e r k o n t r o l l a v u t v a l g t e d e l e r a v m a t e r i a l et s om u n d e r b y g g e r i n f o rm a s j o n e n i å rs r e g n s k a p e t, v u r d e r i n g a v d e b e n y t t e d e r e g ns k a ps p r i n s i p p e r o g v e s e n t l i g e r e g n s k a p s e s t i m am a t e v u r, d e r s i n g a v i n n h o l d et i o g p r e s e n t a s j o n e n a v å r s r e g n s k a p et. I d e n g r a d d e t f øl ge r a v g o d r e v i s j o ns s k i k k, om f at t e r r e v i s j o n o g s å e n g j e n n o m g å e l s e a v b o r e t t s l a g e t s f o r m u e s f o r v a l t n i - n og g i o n g t e r n r e g n s k a p s kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon et gir forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. V i m e n er at å r s r eg n s k a p et e r av gi t t i s am sv ar m e d lo v o g f or s kr i f t e r o g g i r et r et t v i se n d e b i ld e a v b or e t t s la g e t s ø k o n o m i s ke st i l li n g 3 1. d e s em b er og av r e su lt a t e t i r eg n s k a ps å r et i ov er e n s st e m m e ls e m e d n o r s k g o d r e g n s k a p s s k i k k le d e ls e n h a r o p pf ylt s i n p li k t t i l å s ø r g e f o r o r d e nt li g o g ov er si k t li g r e gi st r er i n g o g d ok u m e nt a sj o n av r e g n s k a p s o p p l y s n i n g e r i s a m s v a r m e d n o r o s k f ø l r i o v n g s o s g k i g k o k d b o p p l ys n i n g e n e i å r s be r et ni n g e n o m år s r eg n s k a p et o g om f o r u t s et ni n g e n om f o r t s at t d r i f t e r k o n s i s t e nt e m ed år s r e g n s k a pe t o g e r i s am sv ar m e d lo v o g f o r s k r i f t er. Uten at det har betydning for konklu s j o n e n i a v s n i t t e t o v e r, v i l v i p r e s i s e r e a t i n g e n a v budsjettallene som fremkommer i regnskapet er revidert. O s l o, 1 8. m a r s P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s A S C a t o G r ø n n e r n / s / Statsautorisert revisor K o n t o r e r : A r e n d a l B e r g e n D r a m m e n F r e d r i k s t a d F ø r d e H a m a r y K N r a i r v ik s t O i s l o a n St s a va n n d ge M r S o t r y n i Tr o R m a s n ø a Tr on M o d l he d im e M å l ø T ø n s b e r g Å l e s u n d P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s n a v n e t r e f e r e r e r t i l i n d i v i d u e l l e m e d l e m s f i r m a e r t i l k n y t t e t d e n v e r d e n s o m s p e n n e n d e P Medlemmer av Den norske Revisorforening Foretaksregisteret : NO

16 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g M E K L E N B O R G B O R E T T S L A G I N F O R M A S J O N O M Å R S R E G N S K A P E T Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Å r s r e g n s k a p e t g i r i m i d l e r t i d i k k e e n f u l l s t e n d i g o v e r s i k t o v e r b o r e t årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økon o m i s k e midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. R e g n s k a p R e g n s k a p B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER : Årets resultat (se res.regnskap) T i l b a k e f ø r i n g a v a v s k r i 16v n i n g Fradrag for gjennomført påkostn Fradrag overført til bygninger Fradrag overført egenkapitalen Tillegg for nye langsiktige lån Fradrag for avdrag på langs. lån Red. annen langs. gjeld B. Å R E T S E N D R. I D I S P M I D L 1 E 496 R C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER : O m l ø p s m i d l e r K o r t s i k t i g g j e l d C. D I S P O N I B L E M I D L E R P R

17 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g M E K L E N B O R G B O R E T T S L A G R E S U L T A T R E G N S K A P R e g n s k a p R e g n s k a p B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e D R I F T S I N N T E K T E R : Innkrevde felleskostnader Parkeringsplasser Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER D R I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT : F I N AN S I N N T E K T E R / -K O S T N A D E R : Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT. / -KOSTNADER ÅRSRESULTAT O v e r f ø r i n g e r : Til opptjent egenkapital Fra opptjent egenkapital

18 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g M E K L E N B O R G B O R E T T S L A G B A L A N S E EIENDELER N o t e A N L E G G S M I D L E R Bygninger Rehabilitering T o m t Varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER O M L Ø P S M I D L E R Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS Innestående bank Sparekonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Innskutt egenkapital 410 * Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL G J E L D L A N G S I K T I G G J E L D Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd Annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD K O R T S I K T I G G J E L D Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar 0 0 B j ø r n E r i k S /s/ e e b e r g Oslo, , Styret for Meklenborg Borettslag K j e l l W e r n e r /s/ D i g r e Stian Gjertsen /s/ R a nd i A n s ok / s / Anne Lise Arnesen /s/

19 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g N O T E : 1 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Å r s r e g n s k a p e t e r s a t t o p p i s a m s v a r m e d r e g n s k a p s l o v e n o g g o d r e g n s k a p s s k ik k f o r s m å f o r e t a k, s a m t f o r s k r i f t o m å r s r e g n s k a p o g å r s b e r e t n i n g i b a o v r i e n t n k t r e s v l d a e g f. e l l e I s k n o n s tn a e d k e t r s f k j ø e r i n g m å n e d l i g. O B O S k o n s e r n e t d i s p o n e r e r e g e n s k a t t e t r e k k s k o n t o i D n B N O R s o m e r - o p p r e t t b e t a l i n g s l o v e -1 n 2. F 5 o r s k u d d s t r e k k b l i r o v e r f ø r t d e n n e k o n t o e n h o v n e o d r a u r t, b e l t a ø l n n i n og andre trekkpliktige ytelser. N O T E : 2 I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R F e l l e s k o s t n a d e r P a r k e r i n g s l e i e G a r a s j e l e i e L o k a l e r D i v e r s e F r a m l e i e t i l l e g g U t l e i e a v -p l 2 3 a s s p e r t i -b l o r n e a t b t o s l a g SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER R E D U K S J O N G R U N N E T T O M M E L E I E F O R H O L D P a r k e r i n g s l e i e L o k a l e r D i v e r s e SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER N O T E : 3 A N D R E I N N T E K T E R I n n g a n g s n ø k l e r D e p o s i t u m l o k a l e å r D i v e r s e N ø k l e r a k t i v i t e t s r o m U t l e i e f e l l e s r o m G a r a s j e k o r t G a r a s j e å p n e r U t l e i e g j e s t e r o m J u l e t r e f e s t V a k t m e s t e r a r b e i d Diverse viderefaktureringer SUM ANDRE INNTEKTER N O T E : 4 P E R S O N A L K O S T N A D E R O r d i n æ r l ø n n, f a s t a n s a t t e O v e r t i d A n n e n l ø n n Påløpne feriepenger F r i b o l i g Naturalytelser, fri bil, etc. speil A r b e i d s g i v e r a v g i f t P e n s j o n s k o s t n a d e r AFP - pensjon Y r k e s s k a d e f o r s i k r i n g K a n t i n e k o s t n a d e r B e d r i f t s h e l s e t j e n e s t e A r b e i d s k l æ r SUM PERSONALKOSTNADER D e t h a r g j e n n o m s n i t t l i g v æ r t s y s s e l s a t t 2, 5 å r s v e r k i s e l s k a p e t -. S e l s k a p e n s j o n s o r d n i n g e t t e r l o v o m o b l i g a t o r i s k t j e n e s t e p e n s j o n, o g r d n h i n a g r s o e m t a b l e r t p e n s j tilfredsstiller kravene i denne lov.

20 S i d e M e k l e n b o r g B o r e t t s l a g N O T E : 5 S T Y R E H O N O R A R Honorar til styret gjelder for perioden 2008/2009, og er på kr I tillegg har styret, ansatte og utvalg fått dekket diverse bevertning for kr jfr. note 11. N O T E : 6 R E V I S J O N S H O N O R A R Revisjonshonoraret er på kr og er i sin helhet knyttet til revisjon. N O T E : 7 K O N S U L E N T H O N O R A R Juridisk bistand OBOS OBOS Prosjekt AS Multiconsult AS IngeniørPlan AS SUM KONSULENTHONORAR N O T E : 8 D R I F T O G V E D L I K E H O L D Rehabilitering av 2 gjestebaderom SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift / vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift /vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold ventilasj.anl Drift/vedlikehold garasjeanlegg Kostnader leiligheter, lokaler Egenandel forsikring Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. N O T E : 9 K O M M U N A L E A V G I F T E R Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER N O T E : 1 0 E N E R G I / F Y R I N G Elektrisk energi SUM ENERGI / FYRING

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i K o l b ot n To r g B s, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 i K o l b e n. D e t v i l a v h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t T o n s e n h a g e n 1 1, a v h o l d e s t o r s d ag 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å T o ns e n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g en e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g en e r a l f o r s a m l i n g 1 U t s i k t s t o p p e n B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g en e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i U t s i k t s t o p p

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i 2

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Selskapet har for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter.

Selskapet har for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter. ÅRSBERETNING 2008 FOR BORETTSLAGET SVERRE 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle Oslo

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t T o n s e n h a g e n 1 1, a v h o l d e s t o r s d ag 2 6. m a rs 2 0 0 9, k l. 1 8 : 0 0 p å T o ns e n h a

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i Solbakken Velforening, a v h o l d e s t o r s d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 2 0. 1 5 p å Ok s t a d S k o l e. T I L B E HA N D L I N G F O R

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i H e l g es e n s g at e 8 2 / 8 4 A S a v h o l d e s m a nd a g 2 6. a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 25. mai

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Akersbakken Bo r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t

Detaljer

År 2017 År 2016 Disponible midler Disponible midler Årets resultat

År 2017 År 2016 Disponible midler Disponible midler Årets resultat Disponible midler Danvik Borettslag Disponible midler Forskrift om årsoppgjør for borettslag stiller krav til at årsregnskapet skal inneholde en egen oppstilling over borettslagets disponible midler og

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Ø v r e L j a n B o l i gs am e i e I I I, a v h o l d e s t o rs d a g 3 0. a p r i l 2 0 0 9, kl. 1800 i Nordstrand Eldresenter,

Detaljer

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet.

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.05.2011. Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 30.05.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold

Detaljer