INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009"

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l , k l p å B e r l e S k o l e, P r of e s s or D a h l s G a t e 3 0, 2. e t g., Os l o. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G A ) Valg av møtele d e r B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v s e k r e t æ r o g e n s a m e i e r t i l å u n d e r s k r i v e p r o t o k o l D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 4. B U D S J E T T F O R G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r 6. I N N K O M N E F O R S L A G Det har ikke kommet inn forslag som skal behandles. D e t v i l b l i g i t t e n o r i e n t e r i n g o m u t s k i f t n i n g a v t a k f o Sameiets vedtekter og husordensregler er tatt inn som egne vedlegg. 7. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v 2 s t y r e m e d l e m m e r f o r 2 å r B ) V a l g a v 2 v a r a m e d l e m m e r f o r 1 å r C ) V a l g a v 2 m e d l e m m e r t i l v a l g k o m i t é B e b o e r m ø t e E v e n t u e l t O s l o, 2 3. m a r s Styret i Sameiet Langaardløkken A n d r e a s N o r em T om S. M a r t i n s e n J ø r g e n W æ r h a u g I s am e i e rm ø t et h a r s am e i e r n e s t em m e r e t t m e d e n s t em m e f o r h v e r s e k s j o n d e e i e r. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 T I L L I T S V A L G T E Å R S B E R E T N I N G F O R Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende : S T Y R E T L e d e r A n d r e a s N o B r e i m s k e b y v n. 8 4 B Styremedlem Tom S. Martinsen Briskebyvn. 86 A S t y r e m e d l e m J ø r g e n W æ r h a u g L ø v e n s k i o l d s g t. 2 2 B V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e m M a r i u s G a h r W e n d e l B r b o i r g s k e b y v n. 8 6 A V a r a m e d l e m N i k o l a i K W i n g e S c h i v e s g t. 1 B V A L G K O M I T E E N H A R B E S T Å T T A V H e l l e n M a t h i s e n o g G r e t h e H u s e b y G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M S AM E I E T TI L L I TS V AL G TE O G AN S AT TE Av sameiets 3 styremedlemmer er det ingen kvinner og 3 menn. S am e i e t e r p os i t i v t i l l i k es t i l l i n g o g t a r s i k t e p å at d et i k k e f o r e k om m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a n n v v e k d j v a ø l g o g a ns e t t e l s e r. S a m e i e t d r i v e r i k k e m e d - f og o r s utviklingsaktiviteter k n i n g s. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. S am e i e t h a r 1 a n s a t t. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n ld e r til i kontrakt h e n h utført o av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig ) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Sameiets revisor er PKF Revisjon. AS E I E N D O M M E N S a m e i e t b e s t å r a v 8 4 s e k s j o n e r, i n k l. 1 v a k t m e s t e r s e ek k s s j o n e r o. g 2 n æ r i n g s s Sameiet er registrert i Brønnøysund med organisasjonsnummer Sameiet ligger ioslo kommune og har følgende gårds - o g b r u k s n um m e r : M e d e i e r s e k s j o n s f s am o r e s i t e a å nd e l i b e b y g d e i e n d om m e d t i l k n y t t e t e n e r e t t t i l b r uk a v bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Styret er ikke kjent med at det ytre miljøet forurenses i vesentlig grad. V A K T M E S T E R T J E N E S T E Vaktmester Berhane Haile ivaretar den g daglige d e t ø p e n d e drift ve d l i k e h o l d e t i s am ei e t i h e n h o l d t i l s t i l l i n g s b es k r i v e l s e. V ak t m e s t e r k a n k o n t ak t es p å t e l e f o n e l l e r

3 3 F O R S I K R I N G S am e i e t s e i e n d om m e r e r f u l l v e r d i f o r s i k r e t i I f S k a d ef o r s i k r i n g m e d po l i s e n um m e r F u l l v e r d i k f r o i n r g s v i l s i a t f o rs i k r i ng s s e l s k a p e t h a r a n s v a r e t f o r at s am ei e t t i l e n h v e r t i d h a r d e r i k t i g e f o rs i k r i n g s s um m e r. E n f o r u t s e t n i n g f o r d et t e e r a t f o rs i k r i ng s s e l s k a p e t f å r m e l d i n g o m v e s e n t l i g e v e r d i ø k n i n g e r p å b y g n i n g e r, f. e k s. b v y g e g d i n r g. e V h e a d b i l i t e r i t o t a l s k a d e s k a l e r s t at n i n gs b e l ø p e t d e k k e o p p f ø r i n g a v n y b y g n i n g a v s am m e s t a n d a r d o g s t ø r r e l s e. F o r s i k r i n g e n om f a t t e r o g s å b y g n i n g s m es s i g e f o r a n d r i n g e r s om d e n e n k e l t e s ek s j o n s e i e r gjør inne i boligen. D e n e n k e l t e s e k s j o n s e i e r m å s f e or l v å h s a ø h r j g em e f o r s i k ri n g s o m d e k k e r i n n bo og l ø s ø r e. H v i s s am e i e t s f o rs i k r i n g s k a l b e n y t t e s, m å b e b o e r n e s t r a k s m e l d e s k a d e n t i l F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S t l f f a k s E-p o s t f o r s i k r i n o b o s. n o. Oppfølging av forsikringsakerblir gjort av Forsikringsavdelingen i OBOS. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I h e n h o l d t i l f o r s k r i f t e n e s k a l d et væ r e i ns t a l l e r t r ø yk v a r s l e r o g b r a n ns l o k ni n g s a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e i s e k a s l j o l n e r. S ek s j o n s e i e r h a r a ns v a r e t f o r a t u t s t y r et e r t i l s t e d e o g f u n g e r e r. H M S F o r s k r i f t o m s y s t e m -, a t i m s - i k o l g h s j e i l k ø k s e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e n ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f a s t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s e m b 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l a t d e n e n k e l e t r e v i r k s o m h e t arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. B o l i g s el s k a p e r d ef i n e r t s om v i rk s o m h et o g s k a l d e r f o r h a i nt e r n k o n t r o l l s y s t em. D e t t e o m f a t t e r b l a n t a n n e t k o n t r o l l s y g s a t v e b m r a n o n g v e r o n p, p b f y g ø g l h e g r i r e n f o r s k r i f t e r v e d b y g g e - o g a n l e g g s a r b e i d, l ek e p l as s e r o g e l ek t r i s k a n l e g g o g e l ek t r i s k u t s t y r h v o r f o r d e l i n g a v a n s v a r e t e r g i t t e n s l i k t o l k ni n g : S am e i e t e r a ns v a r l i g f o r a t d et e l ek t r i s k e a n l e g g e t o g u t s t y r e t i f e l l n e h s v a e r e t i a d l e r t i o r t d e i n l. I f o e r h o l d t i l a n l e g g o g ut s t y r i d e n e n k e l t e b o e n h e t e r d e t s t y r e t s p l i k t å g j ø r e e i e r o g / e l l e r b r u k e r a v d e n e n k e l t e l e i l i g h e t o p pm e rk s om p å d e t a ns v a r s om d e h a r f o r å h o l d e e l e k t r i s k ut s t y r i o r d e n e t t e r g j e l d e n d e l o v o g f o rs k r i f t. S A M E I E T S L Å N S am e i e t v i l i l ø p e t a v v å r e n t a o p p l å n p å k r , i D nb N O R. D e t b l e v e d t at t p å ekstraordinært sameiermøte i november EIENDELER OG GJELD OMSETNING OG TAKSTER Sameierne får tilsendt skjema med oppstilling over den enkelt e s e k s j o n s a n d e l a v s am e i e t s inntekter, utgifter, gjeld og eiendeler. Ligningsverdien får den enkelte oppgitt på ligningskontoret. Om s et n i n g a v s ek s j o n e n e s k j e r t i l m a rk e d s p r i s. D e t f i n n es i k k e t a k s t e r f o r s e k s j o n e n e v e r k e n h o s s t y r e t e l l e r r f. o S r å r l a e n t gt n i f o n r r g e s t n f i n ø g r s e f ø r e r e n f å r o p p g i t t

4 4 o m s e t ni n g s p r i s e r, bl i r d i s s e r e g i s t re r t. F o r r e t ni n g s f ø r e r k a n, p å b a k g ru n n a v d i s s e opplysningene, gi antydning om prisnivået for seksjonene. T E L E N O R S a m e i e t e r t i l s l u t t e t s a m S a E r i e n b d e o m i s f o d r v s a l a t ni v n g t om a l e n rabattordning for beboere med telefonabonnement i Telenor. D e t g i s r a b a t t p å : - T e l l e r s k r i t t / t r a f i k k f r a f a s t t e l e f o n - Fri bruk av fasttelefon hver lørdag (kun startpris på 89 øre pr samtale uansett varighet ). Den enkelte beboerfår også rabatt ved bestilling av : - ADSL, oppringt internett og m obiltelefoni - B r e d b å n d s t e l ef o n i - M e d 3 t y p e r T e l e n o -abonnement r gis en totalkunderabatt i tillegg til de øvrige rabattene. K A B E L -TV GET er leverandør av kabel-tv tjenester til sameiet,i tillegg til bredbånd, telefoni og digital- T V. G e t s s e r v i c et e l e f o n e r b e t j e n t m a n d a g- f r e d a g m e l l om k l o g o g l ø r d a g - s ø n d a g m el l om k l o g F e i l m el d i n g o g s u p p o r t k a n o g s å m e l d e s p å w w w. g e t. n o. G e t s k u n - d o e g s e r v i c em o tt ak e r l o k a l i s e r t i M a r i d a l s v e i e n i t i l k ny t n i n g t i l h o v e d k o n t o r e t. H e r k a n m a n b l a n t a n n e t h e n t e e l l e r b y t t e d ek o d e r, i nt e r n e t t m o d em o g " g j ø r d et s e l v p a k k e r " f o r t e l e f o ni. P å G e t s h j em m es i d e w w w. g e t. n o f i n n e r d u o v e r s i k t o v e r ak t u e l l e f o r h a n d l e r kalområdet e i l o, samt produktinformasjon og bestillingsmuligheter. O B O S o g G e t h a r i n n g å t t a v t a l e f o r b e b o e -k r o ns e e r i n e t b o l i o m k o l l e k t i v a v t a l e p å D i g i t a l T V, i n t e r n e t t o g t e l ef o n t j e n es t e r. K o nt ak t k u n d et j e n e s t e n f o r m er inform asjo n. Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv anlegget som å skru av dekselet k o n ak t på e n o antenne g f o r - e t l l e a r t i l k o b l m i n g e r. S l i k e i n n g r e p v i l k u n n e f o r å r s ak e f o rs t y r re l s e r p å s i g n a l e n e t i l andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. A V T A L E O M L E V E R A N S E A V E L E K T R I S K K R A F T OBOS har fremforhandlet avtale m ed LOS for leveranse av el-k r a f t. O p p r i n n e l i g a v t a l e m e d L OS ut l ø p d e n OB O S h a r f o r l e n g e t a v t a l e n f r a med de samme fordelene e p som e ri o d e i. forrig S am e i e t h a r t i l t r å dt d e n n e a v t a l e n. D e t t e g j e l d e r k u n s t r øm t i l f e l l e s om r å d e o g i k k e p r i v a t a b o n n em e n t f o r d e n e n k e l t e l e i l i g h e t. R e s u l t a t et a v k r a f t f o r v a l t n i n gs a v t a l e n h a r g i t t b es p a r e l s e r o gs å i D et h a r væ r t s t o r e o m r å d e m e s s i g e v a r j o i n a e s r i N o r ge i , m e n m å l t m o t gj e n n om s ni t t l i g s p o t p r i s s e r b e s p a r e l s e n e ut t i l å b l i c a 1 1 %. A V T A L E O M O L J E L E V E R A N S E O B O S h a r f r em f o r h a n d l e t e n n y av t a l e m e d S t a t o i l N o r g e A S om l e ve r i n g a v o l j e, g a s s, p e l l e t s, e l e k t r i s k s t r ø m t n i d r l e f y e r i l n g e s k r t e l r at o e k r t j e e p l r o e du r k t e o r g. a R a b a t t e n g i s p å S t a t o i l s t i l e n h v e r t i d g j e l d e n d e l i s t e p r i s

5 5 V e d u t g a n g e n a v v a r r a b a t t en p å 1 6 8, 5 ø r e p e r l i t e r ek s m v a. Ved bestilling av olje fra Statoil via internett gis det en ytterligere rabatt på 3 øre per lit e r Sameiet har tiltrådt denne avtalen. E N E R G I R E G N S K A P F o r m ål e t m e d et e n e r g i r e g n s k a p er å g i s t y r e t e n o v e r s i k t o v e r s am e i e t s e n e r g i f o r b r u k. O v e r s i k t e n v i s e r t i l h v i l k e t f o rm å l en e r g i e n i s am e i e t b r u k es ( r om o p pv a r m i n g, b e r e d n i n g a v v a r m t t a p p e v a n n, n b i e n l g, y g s å r d s l y s, f e l l es v a s k e r i, e t c. ). F o r s am e i e t i n n e b æ r e r d et t e at e ne r g i r e g n s k a p e t g i r s t y r e t e n m u l i g h e t t i l å f øl g e f o r b r u k s ut v i k l i n g e n o v e r t i d, n o e s o m g j ø r d e t m u l i g å s am m e nl i g n e f o r b r u k e t i s am e i e t m e d tilsvarende boligselskaper. D e t t e g i r t e t s g t o y d r t b e s l ut n i n gs g r u n n l a g v e d v u r d e r i n g a v e n e r g i b e s p a r e n d e t ek n i s k e tiltak. Tiltak som kan føre til økonomiske besparelser på lengre sikt. E n e r gi r e g n s k a p f o r L a n g a a r dl øk k e n b ol i g s am e i e. Hva er et energiregnskap : E t e n e r g i r e g n s k a p m i n n e r m y e om e t t r a d i s j o n e l t ø k o n om i s k r e g n s k ap f o r et b o l i g s e l s k a p, m e n m a n d o k um e n t e r e r e n e r g i f o r b r u k i kw h i s t e d et f or ø k o n om i s k f o r b r u k i k r. Hvordan brukes et energiregnskap : E n e r g i r e g n s k a p e t g i r v e r d i f u l l i n f o r e m n a y s t t es j o a n v en o m e r g h i, v o a g s o m b h v a e n e r g i e n b r u k e s t i l. V e d å s am m e n l i g n e e g et f o r b r u k m e d f o r b r u k e t i a n d r e b o l i g s e l s k a p f å r m a n v e r d i f u l l i nf o r m as j o n om h v o r v i d t f o r b r u k et e r r i m el i g, e l l e r om det bør iverksettes tiltak for å redusere forbruket. E n e r gi f o r b r u k i : G j e n n om s n i t t s f o r b r uk i b o r e t t s l a g et : kw h / m ² F o r b r u k e t i a n d r e s am m e nl i g n b a r e b y g n i n g e r e r c a kw h/ m ². D e n s am m e nl i k n b a r e b e b y g g e l s e n h a r g e n e r e l t e t hø y t e n e r g i f o r b r u k. L a n g a a r d l ø k k e n b o r e t t s l a g h a r e t f o r b r u k u n d e r g j n e n e n o g m r u s p p n a i. t D t e e t t e e r f e o n r d e t y d e l i g f o r b e d r i n g i f o r h o l d t i l t i dl i ge r e å r d a L a n g a a r d l ø k k e n h a r h at t e t f o r b r u k g o dt o v e r g j e n n o m s n i t t e t. Hva brukes energien til : S t r øm o g ol j e t i l o p p v a rm i n g o g t ap p e v a n n : kw h / m ² S t r øm t i l h us h o l d n i n g : 3 8 kw h / m ² S t r øm t i l a n d r e f e l l es f o rm ål : 6 kw h / m ² F o r b r u k s u t v i k l i n g : L a n g a a r d l ø k k e n b o r et t s l a g et a b l e r t e t j e n e s t e n e n e r g i r e g n s k a p i D e t e r i n n h e n t e t f o r b r u k s d a t -2 a 0 0 f 8 o. r O p ps 2 0 t 0 i l 5 l i n g e n v i s e r e n v i s s n e dg a n g i f o r b r u k e t f r a r t o p i p l v a r m 2 0 i n 0 g. 7 D f e t o ø v r i g e f o r b r u k e t h o l d t s e g r e l a t i v t s t a b i l t. F r a t i l h a r d e t v æ r t e n - b o e g t y d e l i g r e d u v a r m t v a n n s f o r b r u k e t.

6 6 T o t a l f o r b r u k i : kw h / m ² T o t a l f o r b r u k i : kw h / m ² T o t a l f o r b r u k i : kw h / m ² T o t a l f o r b r u k i : k W h / m ² A v d e t t o t al e e n e r g i f o r b r u k et e r d et o p p v a rm i n g o g v a rm t v a n n s om ut g j ø r d e n s t ø rs t e a n d e l e n. D e r f o r e r d e t s v æ r t v i k t i g å v u r d e r e om d e t e r f o r b e d r i n g s p o t e n s i a l e p å v a rm e a n l e g g e t. G r u n n l e g g e n d e f o r u i n t g s e e r t f o n r å k u n n e r e g u l e r e v a rm e f o r b r uk e t på e n f o r n u f t i g m åt e e r : - Nøyaktig og riktig styring av - tur og r e t u r t em p e r a t u r t i l r a d i a t o r e n e. - Termostatventiler på alle radiatorer. Eventuelt en moderne styring - av tur o g r e t u r t e m p e r t a r t h e u ns r y n t i l t v a rm i e l a g r i n g r i by a g d g e i t, a t o f o r s i nk e l s e r i t em p e r a t u r r e g u l e r i n ge n a v a n l e g g e t, p r o g n o s e r f o r f o r ve n t e t e n d r i n g i v æ r o g t em p e r a t u r o g v ar i e r e n d e a k t i v i t e t i l e i l i g h e t e n e g j e nn o m d ø g n e t. REHABILITERING STØRRE VEDLIKEHOLD D e t v i l b l i i g a n gs a t to p p u s s i n g a v t r a p p e r o m o g u t s k i f t i n g a v i n n g a n gs d ø r e r m e l l om trapperom og leiligheter. S T Y R E T S A R B E I D I p e r i o d e n h a r d e t v æ r t a v h o l d t 7 s t y r e m ø t e r. M a n g e s ak e r h a r v æ r t d r ø f t et o g l ø s t ut e n s t y r em øt e v i a m a i l o g t el e f o n. S t y r e t h a r o g s å f o r e t at tb e f a ri n g e r p å f e l l e s om r å d e n e. D e t h a r b l i t t s e n dt u t 1 r u n ds k r i v. V e d l i k e h o l d S t y r e t h a r b r u k t m y e t i d p å a r b e i d e t m e d å f e r d i g s t i l l e a n b u d p å o p p us s i n g o g ut s k i f t n i n g a v i n n g a n g s d ø r e r m e l l o m o p p g a n g o g l e i l i g h e t. O p p u s s i n g s a r b n e i d e t v i l D e t h a r v æ rt h ø y d r i f t s s i k k e r h e t p å o l j e f y r e r e t t e r t i d l i g e r e å r s r e p a r a s j o n e r. P g a t i d l i g e r e v e d l i k e h o l d / o p p g r a d e r i n g e r a v f y r o v n e r, h a r f o r b r u k e t a v e n e r g i p r k vm s u n k et m e d c a 1 5 % f r a t i l Det har ikke vært foretatt større vedlikeholds a r b e i d a v S am e i e t s b y gn i n g s m as s e e l l e r u t e om r å d e r. S t y r e t e r i f e r d m e d å f å f l e r e t i l b u d p å u t s k i f t n i n g a v t a k p å L ø v e ns k i ol d s g a t e 2 0. S t y r e t v i l e t t e r a l l s a n n s y n l i g h e t a n b e f a l e at t a k e t s k i f t es u t et t e rs om d e t t e t ak et i k k e h a r f å t t n o e n o p p g r a d e r i n g p å f l e r e t i å r, s am t at d e t e r l ek k as j e r. K o s t n a d e n f o r t ak u t s k i f t n i n g e n v i l b l i belastet Sameiets egenkapital. D u g n a d h a r b l i t t a v h o l d t m e d e t r e l a t i v t s v a k t o p p m ø t e, h v o r c a. 1 6 s e k s j o n e r v a r r e p r e s e n t e r t e. S t y r e t f i n n e r d e t b ek l a g e l i g at i k k e f l e r e v i l i v a r e t a d e f i n e f e l l es a r e a l e n e o g h å p e r p å e t b e d r e o p p m ø t e v å r e n

7 7 A n n e t Styret har opprettet en egen nettside for Sam eiet. Her vil nyttig inform asjon bli l a g t ut i l ø p et av våren. Adressen er D e t h a r b l i t t g j e n n om f ø r t et e n e r g i re g n s k a p s om v i s t e at s am ei e t s e ne r g i f o r b r u k e r h ø y e r e e n n g j e n n om s n i t t. E t t e r a t S a m e i e t s b u d s j e t s a t t o f p o p r o g 2 r e 0 v 0 i 9 d e r b t, l e r d et s a t t i g a n g k o s t n a d s b es p a r e n d e t i l t ak. S t y r e t h a r b y t t e t f o r s i k r i n gs s e l s k a p f r a I F t i l Gj e n s i di g e e t t e r å h a i n n h e n t e t a n b u d. D e t t e v i l g i e n å r l i g b e s p a r e l s e p å c a. k r , S a m t i d i g e r d e t t i n g s om t y d e r p å a t e n e r e g n i v p i l r b l i s l a v e r e i D e t p å g å r o gs å e n f u l l g j e n n o m g a n g a v ut g i f t e r t i l v ak t m e s t e r o g t r a p p e v a s k. S t y r et h a r d e r f o r h å p om a t d e t n e g at i v e r e s u l t at e t i k k e v i l b l i s å s t o r t s om b u ds j et t e r t. S t y r e t h a r f o r t s a t t a r b e i d e t m e d p å l e g g rm o m e r. D m e a s l s v i e n r r g e e a r v d e t v i n d u s k a f o r t s at t s am e i e r e s om i k k e h a r e t t er k om m et å rs m øt e t s t i d l i g e r e v e d t a k om m al i n g a v v i n d u s k a rm e r. S t y r e t s y n e s d e t e r s v æ r t b e k l a g e l i g at e nk e l t e s am e i e r e i k k e ø ns k e r å f ø l g e opp pålegg om vedlikehold av vinduskarmer. Vi har hatt en løpende dialog på videre vedlikehold. R E G N S K A P E T F O R S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s am e i et s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om s am ei e t s f o r v e n t e d e øk o n om i s k e u t v i k l i n g e r o m t a l t rsberetningens i å punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es h e r v e d at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. R E S U L T AT Å r e t s r e s u l t a t p å k r ,- s om f r e m k om m e r i r e s u l t a t r e g n s k a p e t f o r e s l å s o v e r f ø r t til egenkapital. I N N T E K T E R I n n t e k t e n e i v a r t i l s a m m e n 2 k 1 r , - s om b u ds j e t t e r t. K O S T N A D E R Driftskostnadene i 2008 var på 2 kr , - m o t b u d s j et t e r t m e d k r ,-, s om e r e t uv e s e n t l i g n e g at i v t a v v i k p å k r ,-. Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr ,, m e ns r e g n s k a pe t v i s e r k r ,-. D e t e r i n g e n s p es i e l l å r s ak t i l a v v i k e t, d r i f t o g v e d l i k e h o l d a v s am e i et e r b l i t t m i n d r e k os t b a rt e n n f o r v e n t e t d a b t u b d l e s j l a e g t h t ø e s t e n E n e r g i b l e b u ds j e t t e r t m e d k r ,-, m e ns r e g n s k a p et v i s e r k r , -. F o r b r u k e t a v o l j e e r g å t t o p p i f o r h o l d t i l m e ns el e k t r i s k s t r øm h a r g åt t n e d i f o r h o l d t i l

8 8 R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å re t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p o g formuesforvaltning. Revisjonshonoraret fremkommer som egen post i resultatregnskapet. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i r e g n s k a p e t o g d e n r e g ns k a ps m e s s i g e o v e r s i k t s om f r em k om m e r u n d e r n ot e r t i l r e g ns k a p e t. S t y re t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d. K O S T N A D S U T V I K L I N G Rentesatsene i OBOS Eiendomsforvaltning AS pr. den : Renter på driftskonto : 0, 10 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 4, 6 0 % u n d e r 0, 5 m i l l i o n e r 4, 7 0 % m e l l om 0, 5 m i l l i o n e r o g 2 m i l l i o n e r 5.00 % over 2 millioner S T R Ø M P R I S E N E Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter : K r a f t p r s i om s d ek k e r k os t n a d e n e v e d å p r o d u s e r e o g s e l g e d e n el e k t r i s k e k r a f t e n u t g j ø r c a. 4 4 % a v t mpris o t a ( l betales s t r til ø kraftleverandør ). N e t t l e f o i r e t r a n s p o r t a v d e n e l ek t ri s k e k r a f t e n utgjør ca. 22 % av total strømpris (betales til nettselskapet ). Statlige avgifter dvs. forbrukeravgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift u t g j ø r c a. 3 4 % a v t ot a l s t røm p r i s. Strømprisen i Norge varierer med årstidene. Normalt stiger den i h a vinter l v å r e t o g r e d u s e r e s i s om m e r h a l v å r e t. D e t t e o g a n d r e f ak t o r e r s om p å v i r k e r k ra f t p r i s e n e g j ø r d et v a n s k e l i g å s p å u t v i k l i n g e n i s t r ø m p r i s e n e F O R S I K R I N G B y g n i n g s f o r s i k n r øk i e n r g f e r a t i l m e d c a. 9, 3 %. D et t e s k yl d e s at i n d ek s e n s om r e f l e k t e r e r p r i s o p p g a n g e n p å h å n dv e r k s t j e n es t e r h a r øk t t i l s v a r e n d e. D e n n e i n d e k s ø k n i n g e n e r l i k f o r a l l e f o rs i k r i n g s s e l s k a p e r. Ut o v e r d e t t e f o r e t a r forsikringsselskapene individuell pris j u s t e r i n g m e d b ak g r u n n i s am e i e t s e g e n s k a d es i t u as j o n. K O M M U N A L E A V G I F T E R Vann - og avløpsavgiften øker med 3,5% og renovasjonsavgiften øker med 4,6 %. Ø V R I G E K O S T N A D E R N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e i b u d s j e t t e t h a r s t y r e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s s t i g n i n g.

9 9 I N N T E K T - S OG KOSTNADSOVERSLAG FOR ÅR 2009 (Budsjett) S t y r e t h a r s a t t o p p e n o v e r s i k t o v e r f o r v e n t o e s t d n e a d i e r n i n 2 t 0 e 0 k 9 t. e r o g k Tallene er vist som egen kolonne ved siden av resultatregnskapet. (Budsjett ) O v e r s i k t e n e r b a u s e n r d t r e d e p å f e l l e s k os t n a d e r f o r å r e t D e t v i l a l l i k e v e l b l i e n øk n i n g i f e l l es k os t n a d e n e f r a 1. j u l i p å g r u n n a v o p p u s s i n g a v o p p g a n g e r. D e t h e n v i s es t i l t i d l i g e r e s k r i v a v n o v em b e r , j f r v e d t a k p å ek s t r a o r d i n æ rt s am e i e rm ø t e i n o v em b e r De t v i l b l i s e n d t u t v a r s el om øk n i ng a v f e l l es k o s t n a d e n e i g o d t i d f ø r 1. j u l i O v e r s i k t e n g i r et f o r v e n t e t n e g at i v å r s r e s u l t at p å k r ,-. I o v e r s i k t e n e r d e t t at t h e n s y n t i l de f o r h o l d s om e r n e v n t f o r a n. F o r ø v r i g v i s e s t i l d e i e o n v k e r l s i k t e n. t a l l e n O s l o, 2 3. m a r s I s t y r e t f o r A n d r e a s N o r em T om S. M a r t i n s e n J ø r g e n W æ r h a u g

10 1 0

11 S A M E I E T L A N G A A R D L Ø K K E N R E S U L T A T R E G N S K A P N o t e R e g n s k a p R e g n s k a p B u d s j e t t B u d s j e t t D R I F T S I N N T E K T E R : Innkrevde felleskostnader S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F TS K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Kommunale avgifter Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N D R I F TS R E S U L T A T : F I N A S N I N N T E K T / K O S T N A D : Finansinntekter Finanskostnader R E S. F I N AN S I N N T / K O S T N Å R S R E S U L T A T O v e r f ø r i n g e r : Til opptjent egenkapital

12 S A M E I E T L A N G A A R D L Ø K K E N B A L A N S E N o t e E I E N D E L E R A N L E G G S M I D L E R Leiligheter/ lokaler S U M A N L E G G S M I D L E R 1 1 O M L Ø P S M I D L E R Restanser felleskostnader Kortsiktige fordringer Håndkasse D r i f t s k o n t o i O B O S Sparekonto i OBOS S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M EI E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Opptjent egenkapital S U M E G E N K A P I T A L G J E L D L A N G S I K T I G G J E L D K O R T S I K T I G G J E L D Forskudd felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Annen kortsiktig gjeld S U M K O R T S I K T I G G J E L D S U M EG E N K A P I T A L O G G J E L D P a n t s t i l l e l s e 0 0 Garantiansvar 0 0 O S L O, / S T Y R E T F O R S A M E I E T L A N G A A R D L Ø K K E N A N D R E A S N O R E M T O M S. M A R T I N S J E N Ø R G E N W Æ R H A U G

13 1 3 N O T E : 1 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. N O T E : 2 I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R P a r k e r i n g s l e i e Felleskostnader Vaktmesterleiligheten S U M I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R N O T E : 3 P E R S O N A L K O S T N A D E R Ordinær lønn, fast ansatte O v e r t i d Lønn r e n g j ø r i n g s h j e l p Påløpne feriepenger F r i b o l i g Naturalytelser, fri bil, etc. speil A r b e i d s g i v e r a v g i f t Pensjonskostnader Y r k e s s k a d e f o r s i k r i n g Refusjon sykepenger 378 S U M P E R S O N A L K O S T N A D E R Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 1 år s v e r k i s e l s k a p e t. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov. N O T E : 4 S T Y R E H O N O R A R Honorar til styret gjelder for perioden 2008/2009, og er på kr I tillegg har styret fått dekket servering for kr 5 204, jfr. note 10. N O T E : 5 R E V I S J O N S H O N O R A R Revisjonshonoraret er på kr 8 750, og er i sin helhet knyttet til revisjon. N O T E : 6 K O N S U L E N T H O N O R A R Advokatfirmaet Arntsen Adv.firmaet Storeng, Beck & Due Lund Hammersborg Eiendomsdrift S U M K O N S U L E N T H O N O R A R

14 1 4 N O T E : 7 D R I F T O G V E D L I K E H O L D Drift/vedlikehold bygninger D r i f t / v e d l i k e h o l d V V S Drift/vedlikehold elektro Drift /vedlikehold utvendig anl Drift/vedlikehold fyringsanlegg Egenandel forsikring Kostnader dugnader S U M D R I F T O G V E D L I K E H O L D N O T E : 8 K O M M U N A L E A V G I F T E R Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renova s j o n s a v gi f t S U M K O M M U N A L E A V G I F T E R N O T E : 9 E N E R G I / F Y R I N G Elektrisk energi O l j e S U M EN E R G I / F Y R I N G N O T E : 10 A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R Container Verktøy og redskaper -188 Telefon-/kontormaskiner Driftsmateriell L y s p æ r e r o g s i k r i n g e r Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita -205 T r y k k s a k e r Aviser, tidsskrifter, faglitteratur -720 Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader -50 Telefon/bredbånd Porto D r i v toff s biler, maskiner osv -639 Gaver Bank og kortgebyr S U M A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R

15 1 5 N O T E : 11 F I N A N S I N N T E K T E R Renter av driftskonto i OBOS Renter bank Renter av for sent innbetalte felleskostnader 773 Andre renteinntekter 79 S U M F I N A N S I N N T E K T E R N O T E : 12 F I N A N S K O S T N A D E R Renter leverandørgjeld -136 S U M F I N A N S K O S T N A D E R -136 N O T E : 13 L E I L I G H E T E R Leiligheter 1 S U M L E I L I G H E T E R 1 Tjenesteleilighet hvor innskudd ikke er beregnet: Nr 39 N O T E : 14 K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R IF, løpende skadesaker OEF, refusjon S U M K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R N O T E : 15 S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R F o r s k u d d s t r e k k S k yl d i g a r b e i d s g i v e r a v g i f t S U M S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R N O T E : 1 6 A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D Feriepenger G j e r d e o g S i k r i n g s s e r v i c e, t i l b a k e h ol dt Gjeld ansatte/tillitsvalgte -243 Gjeld ansatte/tillitsvalgte Avsatt styrehonorar S U M A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D

16 16 V E D T E K T E R F O R V e d t a t t i k o n s t i t u e r e n d e s a m e i e r m ø t e d e n R e v i d er t i s am ei e r m øt e d e n , , , o g N A V N, F O R R E T N I N G S K O N T O R O G F O R M Å L Sameiets navn er Sameiet Langaardløkken. Sameiets navn er "Sameiet Langaardløkken". Gnr. 212, Bnr. 22 i Oslo Kommune. S am e i e t s m e d l em m e r b es t å r a v i nn e h a v e r e a v s e l v e i e r s e k s j o n e r i Lø v e n s k i o l ds g a t e 2 0, 2 2 o g 2 4, S c h i v es g a t e 1 o g 3 o g B r i s k e b y v e i e n 8 4 o g 8 6. S a m e i e t s f o r m å l e r å a d m i n i s t r e r e d r i f t e i v n a re a t v a d e i l t a e g n e d r o n m e s m e n e o g å felles interesser. 2 O R G A N I S E R I N G A V S A M E I E T O G R Å D E R E T T S am e i e t b e s t å r a v 8 2 b o l i g s ek s j o ne r o g 2 f o r r e t ni n g e r i h e n h o l d t i l oppdelingsbegjæring tinglyst den A l l e s ek s j o n e r s k a l væ r e m e d l em a v s am e i et o g s ek s j o n e n e k a n i k k e s k i l l es f r a deltagelse i sameiet. H v e r s am e i e r h a r e n e r e t t t i l b r u k av s i n s ek s j o n o g r e t t t i l å n y t t e f e l l es a r e a l e r t i l d e t d e e r b e r e g n e t t i l. E n e r e t t t i l m i d l e r t i d i g b r u k a v d e l e r a v f e l l es a r e a l e t e l l e r f e l l es a n l e g g e n e k a n v e d t as m e d 2 / -dels 3 fler tall etter reglene i eierseksjonslovens 19, 5. ledd. H v e r s am e i e r p l i k t e r å o v e r h o l d e be s t em m e l s e n e s om f øl g e r o p p d e l i n g s b e g j æ r i n g e n, lov om eierseksjoner, disse vedtekter og husordensregler fastsatt av sameiet. B r u k s e n h e t e n k a n b a r e b e n y t t f e o s rm ål t i o g l s l i k b o a l t d i e g n i k k e e r t i l u n ø d i g e l l e r u r i m el i g u l em p e f o r b r u k e r n e a v de ø v r i g e s ek s j o n e r v e d f. e k s. s t ø y, l u k t, e. l i g n. F e l l e s a n l e g g e t m å i k k e n y t t es s l i k a t a n d r e b r u k e r e u nø d i g e l l e r u r i m e l i g h i n d r e s i d e n b r u k a v a n l e g g e n e s o m e r r a f o v r u t a s l a t t. e l l e U t e n s k r i f t l i g s am t yk k e f r a s t y r e t ha r e n s ek s j o n s e i e r i k k e r et t t i l å e nd r e u t v e n d i g e f a s a d e r, f o r e t a b y g n i n g s m es s i g e f o r a n d r i n g e r e l l e r i n s t al l a s j o n e r, f. ek s. e n d r e f a r g e, f o r e t a u t s k i f t i n g a v v i n d u s g l as s e. l i g n. Innvendige endringer i b r u k s e n h e t e n e s om m e df ø r e r i n n g r e p i b y g g e t s b æ r e n d e k o n s t r u k s j o n e r m å i k k e f o r e t as u t en s t y r e t s g o d k j e n n e l s e. L e d n i n g e r, r ø r o g l i k n e n d e nø d v e n d i g e i n s t a l l as j o n e r k a n f ø r e s g j e n n o m b r u k s e n h e t e n h v i s d e t i k k e e r t i l v es e n t l i g u l em pe f o r s am e i e r e n.

17 17 S a me i e r e n s k al g i a d g a n g t i l b r u k s e n h e t e n f o r n ø d v e n d i g et t e rs y n o g v e d l i k e h o l d a v i n s t a l l a s j o n e n e. 3 FELLESKOSTNADER, HEFTELSESFORM OG PANTERETT F e l l e s k o s t n a d e r e r k o s t n a d e r v e d e i e n d o m m e n s om i k k e e r k n y t t e t t i l d e n e n k el t e b r u k s e n h e t. F e l l e s k o s t n a d e n e s k a l f o r d e l es m e l l om s am e i e r n e et t e r s am e i e b r ø k e n. V e d f o rs i nk e t b et a l i n g k a n s t y r t p å l e g g e m o r a r e n t e r o g p u r r e g e b y r. Styret fastsetter a kontobeløp som forfaller forskuddsvisd e n 1. i m å n e d e n F o r f e l l es a ns v a r o g f o r p l i k t e l s e r he f te r d e n e nk e l t e s am e i e r i f o r h o l d t i l s i n s am e i e b r øk. D e a n d r e s am e i e r n e h a r l o v b e s t em t p a nt e r e t t i s ek s j o n e n f o r k r a v m o t s am e i e r e n s om f ø l g a v s am ei e f o r h o l d e t. P a n t ek r a v e t k a n i k k e o v e r s t i g e e t b e l ø p s om f o r h v e r b r u k s e n h e t s v a r e r t i l f o l k b e e t l ø r p y g p d å e d n e s t t i g d r s p u n nk n t d a t va n g s d e k n i n g b e s l u t t e s g j e n n om f ø r t. 4 VEDLIKEHOLD D e n e n k e l t e s am e i e r s k al h o l d e b ru k s e n h e t e n f o rs v a r l i g v e d l i k e s l i k a t d e t i k k e o p p s t å r s k a d e e l l e r u l em p e f o r a n d r e s am e i e r e. S am e i e r e n s v e d l i k e h o l ds a ns v a r f o r i n n v e n d i g e v a n n - o g a v l ø p s l e d n i n g e r g å r f r em t i l f o r g r e n i n g s p u nk t et p å e i e n d om m e ns h o v e d l e d n i n g i n n t i l s ek s j o n e n o g f o r e l e k t r i s k e l e d n i n g e r t i l o g m e d s e k s j o n e ns s i k r i n g s p u nk t. E i e r a v s e k s j o n e r f o r p l i k t e t t i l å i n n g l a s s i n g, l e v e g g, g j e r d e r, o. l i g n. s om h a n h a r m o nt e r t / b y g g e t p å f e l l e s a r e a l o g e r a n s v a r l i g f o r m u l i g e s k a d e r p å e g en e l l e r a n d r e s s ek s j o n e v e n t u e l t f e l l e s a r e a l s om m åt t e v æ r e f o r å r s ak e t a v i n n r e t n i ng e n. E g e n a n d e l e t t e r f o r s i k r i n g s s k a d e p p r s i n o n m e l s h e a i r n n e s nf i o n r s am o ei e r e n s b r u k s e n h e t e l l e r i u t s t y r s om l i g g e r u n d e r s am ei e r e n s v e d l i k e h o l ds p l i k t, p l i k t e s d e k k e t a v s am e i e r e n. Y t r e v e d l i k e h o l d a v e i e n d om m e n m e d b y g n i n g e r, f el l e s r om, f e l l es a re a l e r, a n l e g g o g u t s t y r h e r u n d e r t r a p p e o p p g a n g e ngsdører r o g i til n n oppgangen g a er sameiets ansvar. 5 R E G I S T R E R I N G A V S A M E I E R E

18 18 R e g i s t r e r i n g a v s am e i e r e- S a l g a v s ek s j o n e r i s am ei e t s k a l r e g i s t r e re s v e d s t y r e t g j e n n o m f o r r e t n i n gs f ø r e r, s om p å s e r a t g j e l d e n d e b es t em m e l s e r b l i r f u l g t. E i e r s k i f t e g e b y r v b e k j t ø a p l e r, e s h v i s a i k k e a n n e t e r a v t a l t m e d s el g e r. L e i e t ak e r e a v s e k s j o n e n s k a l m e l d e s s t y r e t i s am ei e t. E i e r e a v s e k s j o n e n s om i k k e b o r i s e k s j o n e n m å m e l d e eller s i n kontaktpersons bopeladresse til s t y r e t o g f o r r e t n i ng s f ø r e r. 6 STYRET OG STYRETS OPPGAVER S am e i e t l e d es a v et s t y r e p å t r e m e d l e m m e r, b e s t å e n d e a v l e d e r, n e s t l e d e r o g e t t s t y r em e d l em v a l g t a v o g b l a nt s am ei e r n e. S t y r e t v e l g es f o r e n p e r i o d e p å 2 år, h v o r a v n e s t l e d e r v e l g es i a n n e t å r e n n l e d e r o g s t y r e m e d l e m, t disse s l i k ikke a fratrer samtidig. Styreleder velges særskilt. D e t s k a l v æ r e 2 v a r a r e p r e s e n t a n t e r s om v e l g e s f o r e n p e r i o d e p å e t å r. De som velges, bør være eiere som er bosatt eller har forretning i eiendommene. S t y r e t e r b e m y n d i g e t i a l t s d a o g m l i g v e e d r r i f t ø a r v e r i e n d e om n m e n e. Styret forplikter Sameiet ved underskrift av to medlemmer i fellesskap. 7 S T Y R E M Ø T E S t y r e l e d e r s k a l s ø r g e f o r at d et a vh o l d e s s t y r em øt e s å of t e s om d et t r e n g s. E t s t y r em e d l em e l l e r f o r r e t n i n gs f ø r e r k a n k r e v e a t s t y r e ts am m e nk a l l es. S t y r em øt e l e d es a v s t y r e l e d e r e n. E r i k k e s t y r e l e d e r e n t i l s t e d e, s k a l s t y r e t v e l g e e n m ø t e l e d e r. D e t s k a l u n d e r m øt e l e d e r s a n s v a r f ø r e s p r o t o k ol l o v e r a l l e s ak e r s om b e h a n d l e s o g alle vedtak som gjøres av styret. Protokollen skal underskriv e s a v de f r em m ø t t e s t y r em e d l em m e r. S t y r e t e r v e d t a k s f ø r t n å r m e r e n n h a l v p a r t e n a v a l l e s t y r em e d l em m er e r t i l s t e d e. V e d t a k k a n g j ø r es m e d m e r e n n ha l v p a r t e n a v d e a v g i t t e s t em m e n e. S t å r s t em m e n e l i k t, gj ø r m ø t el e d e r e n s s t em m e u t s l a g e t. 8 SAMEIERMØTET D e n ø v e r s t e m y n d i g h e t i s am e i et u t ø v e s a v s am e i e rm øt e t. O r d i n æ r t s am e i e rm øt e h o l d es h v er t å r i n n e n ut g a n g e n a v a p r i l m å n ed. E k s t r a o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e s k a l h o l d e s n å r s t y r e t f r m i i n s e t r d e t n ø 1 / 10-del av sameierne krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

19 19 B l i r s am e i e rm ø t e s om s k a l h o l d es e t t e r l o v e n, v e d t e k t e r e l l e r v e d t a k p å s am ei e rm øt e t ikke innkalt, kan en sameier, et styremedlem eller forretningsfører kreve at s k i f t e r et t e n snarest og for sameiernes felles kostnad, innkaller til sameiermøte. A l l e s a m e i e r e h a r r e t t t i l å d e l t a i s a m -, e t i a l e r m o g ø s t em m e d r et t f. o r s l a g s L i k e l e d e s h a r s am e i e r e n s ek t e f el l e, s am b o e r e l l e r e t a n n et m e d l em a v s am e i e r e ns h u s s t a n dr e t t t i l å v æ r e t i l s t e d e o g t i l å ut t a l e s e g. S t y r e l e d e r o g f o r r e t n i n g s f ø r e r h a r p l i k t t i l å v æ r e t i l s t e d e m e d m i n d r e d e t e r å p e n b a r t unødvendig eller de har gyldig forfall. M ø t e- o g t a l e r e t t h a r s t y r e m e d l e m m e r, f o r r e t n i n g s f ø. r e r o g l e i e r R e v i s o r h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e d e i s am ei e rm øt e o g t i l å ut t a l e s e g. E n s am e i e r k a n m øt e v e d f u l l m ek t i g. F u l l m ek t i g e n s k a l l e g g e f r em s k r i f t l i g o g d a t e rt f u l l m ak t. F u l l m ak t e n a n s es å g j e l de f ø rs t k om m e n d e s am e i e rm ø t e m e d m i n d r e a n n e t fremgår. Fullmakten kan når som helst tilbakekalles. D e t s k a l u n d e r m øt e l e d e r s a n s v a r f ø r e s p r o t o k ol l o v e r d e s ak e r s om b e h a n d l e s o g a l l e v e d t a k s om t r e f f e s a v s am e i e rm ø t e t. P r o t ok o l l e n s k a l u n d e rs k r i v e s av m ø t el e d e r e n o g m i n s t e n s a m e i e r s o m u t p e k e s a v s a m t d e i s e om r m e ø r t i e l s t e d b e l. a P n r o t ok o l l e n skal til enhver tid holdes tilgjengelig for sameierne. 9 S A K E R S O M S K A L B E H A N D L E S P Å O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E P å d e t o r d i n æ r e s am e i e rm øt e t s k a l d i s s e s ak e r b e h a n d l e s : - K o n s t i t u e r i n g - S t y r e t s å r s b e r e t n i n g - S t y r e t s skapsoversikt r e g n for foregående år - Styrets forslag til budsjett - A n d r e s a k e r s o m e r n e v n t i i n n k a l l i n g e n - Valg av styremedlemmer og -leder (når valgperioden er utløpt ). 1 0 I N N K A L L I N G O G M Ø T E L E D E L S E I n n k a l l i n g t i t et l s k s a l a s m k j e i s k e r i f t m l i g ø t i l m e d l em m e n e m e d v a rs e l p å m i ns t å t t e o g h ø y s t t j u e d a g e r. Å r s b e r e t n i n g, r e g n s k a p o g e v e n t ue l l r e v i s j o ns b e r e t n i n g s k a l s e n e s t e n u k e f ø r ordinært sameiermøte sendes ut til alle sameiere med kjent adresse. E k s t r a o r d i øt e n k æ a n r, o t m d e t s e r a n ø m d v e n d i g e, i r n n k m a l l e s m ed k o r t e r e f r i s t s om l i k e v e l s k a l v æ r e m i ns t 3 d a ge r. S t y r e t s k a l p å f o r h å n d v a r s l e s am e i e r n e om d a t o f o r s am e i e rm øt e t og om s i s t e f r i s t f o r innlevering av saker som ønskes behandlet. I n n k a l l i n g e n s k a l b e s t e m t a n g i d e s a k e r s om s k al b e h a n d l e s i s am e i e r m øt e t. S k a l et f o r s l a g, s om et t e r l o v om e i e r s ek s j o n e r e l l e r v e d t e k t e n e m å v e d t a s m e d m i ns t t o t r e d j e d e l s f l e r t a l l k u n n e b e h a n d l e s, m å h o v e d i n n h o l d e t i f o rs l a g e t v æ r e a n g i t t i i n n k a l l i n g e n.

20 20 S a m e i e r m ø t e t s k a l l s e t d y e r e s l e a d v e r e n m e d m i n d r e s am ei e rm øt e t v e l g e r e n a n n e n møteleder som ikke behøver være sameier. 1 1 SAMEIERMØTETS VEDTAK I s am e i e rm ø t et h a r h v e r s e k s j o n en s t em m e. M e d d e u n n t a k s om f ø l g e r a v l o v e l l e r v e d t e k t e n e a v g j ø r e s a l l e s ak e r m e d a l m i n n e l i g ( s i m l p t ) e f l e r t a l l a v d e a v g i t t e s t em m e r. V e d o p p t e l l i n g a v s t em m e r a ns e s b l a n k e s t em m e r s om i k k e a v g i t t. S t å r s t em m e n e l i k t, avgjøres saken ved loddtrekning. Det kreves minst to tredjedeler av de avgitte stemmene i sameiermøtet for vedtak om : - e n d r i n g a v t e v k e t d e n e - om b y g g i n g, p å b y g g i n g e l l e r a n d r e e n d r i n g e r a v b e b y g g e l s e n e l l e r t o m t e n s om e t t e r forholdene i sameiet går utover vanlig forvaltning eller vedlikehold. - om g j ø r i n g a v f e l l es a r e a l e r t i l n y e b r u k s e n h e t e r el l e r u t v i d e l s e a v ek s i s t e r e n d e b r u k s e n h e t e r - s a l g, k j ø p, b o r t l e i e e l l e r l e i e a v f as t e i e n d om, h e r u n d e r s ek s j o n i s am ei e t s om t i l h ø r e r e l l e r s k a l t i l h ø r e s a m e i e r n e i f e l l e s s k a p - a n d r e r e t t s l i g e d i s p os i s j o n e r o v e r f as t e i e n d om s om g å ut o v e r v a n l i g f o r v a l t n i n g, - samtykke til endrin g a v f o rm ål f o r b r u k s e n h et o g t i l r e s ek s j o n e r i n g s o m m e df ø r e r øk n i n g a v det samlede stemmeantallet - t i l t a k s om h a r s am m e n h e n g m e d s am ei e r e n e s b o e l l e r b r uk s i nt e r e s s e r o g s om g å r u t o v e r v a n l i g f o r v a l t n i n g o g v e d l i k e h o l k d o n om n å i s r k a n t s i v a l r t a k e t f e l l e r u t l e g g for sameierne på mer enn 5 prosent av de årlige fellesutgiftene. V e d t a k om s a l g e l l e r b o r t f es t e a v h e l e e l l e r v e s e nt l i g e d e l e r a v e i e nd o m m e n s am t v e d t a k s o m i n n e b æ r e r v e s e n t l i g e e n d r i n g e r a v s a m e i e t n i s n g k f r a r a k t e r, samtlige sameiere. 1 2 HABILITET E t s t y r em e d l em m å i k k e d e l t a i s t y r e t s b e h a n d l i n g e l l e r a v g j ø r e l s e av n o e s p ø rs m å l s om m e d l em m e t s e l v e l l e r næ r s t åe n d e h a r e n f r em t r e d e n d e p e r s o n l i g e l l e r ø k o n om i s k e s æ r i n t e r e s s e i. D e t s a m m e g j el d e r f o r f o r r e tn i n g s f ø r e r en.

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i Solbakken Velforening, a v h o l d e s t o r s d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 2 0. 1 5 p å Ok s t a d S k o l e. T I L B E HA N D L I N G F O R

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie, avholdes torsdag 26.04. 2007, kl. 18.00 i BIs lokaler, Auditorium B1-020. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Sameie, avholdes tirsdag 24.04.2007, Kl 20.00 i Bjørndal Idrettsforening klubbhus TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 10.04.2008, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R i n g g a t en T e r r a s s e S am e i e, a v h o l d e s 2 4. m a rs 2 0 1 0, kl. 18 :00 i Lilleborg Kirke. T I L B E HA

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 9. mars 2010, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s /

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i P r o f es s o r D a h l s gt 3 9 A S, a v h o l d es t i r s da g 2. j

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 22. april 2008, kl. 18.00 i Oslo Misjonskirke Betlehem på Abildsø, Ungdomssalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i 2

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Ø v r e L j a n B o l i gs am e i e I I I, a v h o l d e s t o rs d a g 3 0. a p r i l 2 0 0 9, kl. 1800 i Nordstrand Eldresenter,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i Rådhusgata 21 Sameie, avholdes onsdag 4. mars 2009, kl. 17:30 i People & Coffee, Rådhusgata 21. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011.

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Solsiden 4 Boligsameie, avholdes tirsdag 8. mars 2011, kl. 18.00 på Radisson SAS hotellet i Nydalen. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett V E D T E K T E R FOR SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201 Reviderte vedtekter vedtatt på ordinært sameiermøte 22.04.03, sist endret 21.04.05, sist endret på ordinært årsmøte 30.04.2012. Sameiet

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 3.mai 2007, kl. 18.00 i kantinen, Hammersborg Torg 3. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet.

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.05.2011. Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 30.05.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000 Ordinært sameiermøte i Solbakken II boligsameie, avholdes tirsdag 4. april 2000 kl. 19.00 i Seterbråten Skole, kantinen v/ gymsalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes mandag 31. mars 2008, kl. 18.00 på Radisson SAS Hotell, Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 25. mars, kl. 19.00 i Hotell Scandic Edderkoppen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak

Detaljer

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-.

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2012. 643 18.09.2012 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2012. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER S. 6091 c:\fab\frode beyer files\kjelsåshaugen bs\vedtekter husorden hms\6091 kjelsåshaugen boligsameie - vedtekter.doc KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE Kjelsåshaugen Boligsameie

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes mandag 20. april 2009, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 23. mars 1999 i medhold av Lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31. Endret på ekstraordinært sameiermøte

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 tilpasset og vedtatt i ekstraordinært sameiermøte den 27.11.2000 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31. Sist endret 27.04.2011 1

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005 Ordinært sameiemøte i Solbakken II Boligsameie, avholdes mandag 11.04, 2005, kl. 18.30 i Prestelia Grendehus på Bjørndal. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Vedtekter for Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1 (heretter kalt sameiet). Revidert utgave etter årsmøtet 26.04.2012

Vedtekter for Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1 (heretter kalt sameiet). Revidert utgave etter årsmøtet 26.04.2012 Vedtekter for Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1 (heretter kalt sameiet). Revidert utgave etter årsmøtet 26.04.2012 1 Samtlige eiere utgått fra Kringkollen Borettslag 1, under gnr 163 bnr 11, Bøler,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 15 april 2008, kl. 18.00 på Etterstadkroken Videregående skole(kantinen). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 21. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Sist endret på ordinært sameiermøte 21.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 1 Sameiet Kanalveien Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 Konstituerende sameiermøte i Kanalveien Eierseksjonssameie, avholdes tirsdag, 3. mai 2011, kl. 18.00 i Thon Hotell Arena, Lillestrøm.

Detaljer

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie 1 Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2002

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2002 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2002 Ordinært sameiermøte i Solbakken II boligsameie, avholdes onsdag 24. april 2002, kl. 18.30 i Prestelia Grendehus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 31. mai 2007, kl. 1900 på Hersleb skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)Valg av sekretær

Detaljer

DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R

DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R Sist endret 19. april 2012 1 Boligsameiets navn er Dønskitoppen Boligsameie. Det består av 65 eierseksjoner på eiendommen gnr. 80, bnr.

Detaljer

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie 1 Malmøgata 9 Sameie Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie 1 St. Halvardsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 1 Eierseksjonssameiet Sverdrups Gate 22 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups Gate 22 avholdes Tirsdag 27.april 2010 kl. 18.00 i fellesrommet, Sverdrupsgate 22.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: SAMEIET TONSENHAGEN 11 1 av 1 Tonsenhagen 11 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Vevelstadåsen Boligsameie

Vevelstadåsen Boligsameie V E D T E K T E R (vedtatt 08.03.99) (Endret 1, 5, 15, 16, 17 og 18 i sameiermøte 19. april 2010) (Endret 11 og 17, 20 flyttet fra 18 og nye 16 og 19 i sameiermøte 15. mars 2011) 1 Sameiets navn er "Vevelstadåsen

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Skullerudtunet Terrasse Sameie, avholdes onsdag 25. april 2007, kl. 1800 i Skullerudstua. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Ordinært sameiermøte i Skullerudtunet Terrasse Sameie, avholdes onsdag 25. april 2007, kl. 1800 i Skullerudstua. TIL BEHANDLING FORELIGGER: INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Skullerudtunet Terrasse Sameie, avholdes onsdag 25. april 2007, kl. 1800 i Skullerudstua. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

VEDTEKTER. for. Eierseksjonssameiet Brinken 9-13

VEDTEKTER. for. Eierseksjonssameiet Brinken 9-13 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Brinken 9-13 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 16. juni 2011 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1 Eiendommen - formål Eierseksjonssameiet (heretter

Detaljer

VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL

VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie Vedtatt på ordinært sameierøte 14.04.86 Endret i sameiermøte 30.06.1993 Revidert i sameiermøte den 11. mars 1999 Endret ved presisering av 3 i sameiermøte 20. april

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Røa Boligsameie, avholdes tirsdag 25. april 2006, kl. 19.00 i Røa Eldresenter. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer