INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009"

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l , k l p å B e r l e S k o l e, P r of e s s or D a h l s G a t e 3 0, 2. e t g., Os l o. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G A ) Valg av møtele d e r B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v s e k r e t æ r o g e n s a m e i e r t i l å u n d e r s k r i v e p r o t o k o l D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 4. B U D S J E T T F O R G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r 6. I N N K O M N E F O R S L A G Det har ikke kommet inn forslag som skal behandles. D e t v i l b l i g i t t e n o r i e n t e r i n g o m u t s k i f t n i n g a v t a k f o Sameiets vedtekter og husordensregler er tatt inn som egne vedlegg. 7. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v 2 s t y r e m e d l e m m e r f o r 2 å r B ) V a l g a v 2 v a r a m e d l e m m e r f o r 1 å r C ) V a l g a v 2 m e d l e m m e r t i l v a l g k o m i t é B e b o e r m ø t e E v e n t u e l t O s l o, 2 3. m a r s Styret i Sameiet Langaardløkken A n d r e a s N o r em T om S. M a r t i n s e n J ø r g e n W æ r h a u g I s am e i e rm ø t et h a r s am e i e r n e s t em m e r e t t m e d e n s t em m e f o r h v e r s e k s j o n d e e i e r. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 T I L L I T S V A L G T E Å R S B E R E T N I N G F O R Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende : S T Y R E T L e d e r A n d r e a s N o B r e i m s k e b y v n. 8 4 B Styremedlem Tom S. Martinsen Briskebyvn. 86 A S t y r e m e d l e m J ø r g e n W æ r h a u g L ø v e n s k i o l d s g t. 2 2 B V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e m M a r i u s G a h r W e n d e l B r b o i r g s k e b y v n. 8 6 A V a r a m e d l e m N i k o l a i K W i n g e S c h i v e s g t. 1 B V A L G K O M I T E E N H A R B E S T Å T T A V H e l l e n M a t h i s e n o g G r e t h e H u s e b y G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M S AM E I E T TI L L I TS V AL G TE O G AN S AT TE Av sameiets 3 styremedlemmer er det ingen kvinner og 3 menn. S am e i e t e r p os i t i v t i l l i k es t i l l i n g o g t a r s i k t e p å at d et i k k e f o r e k om m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a n n v v e k d j v a ø l g o g a ns e t t e l s e r. S a m e i e t d r i v e r i k k e m e d - f og o r s utviklingsaktiviteter k n i n g s. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. S am e i e t h a r 1 a n s a t t. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n ld e r til i kontrakt h e n h utført o av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig ) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Sameiets revisor er PKF Revisjon. AS E I E N D O M M E N S a m e i e t b e s t å r a v 8 4 s e k s j o n e r, i n k l. 1 v a k t m e s t e r s e ek k s s j o n e r o. g 2 n æ r i n g s s Sameiet er registrert i Brønnøysund med organisasjonsnummer Sameiet ligger ioslo kommune og har følgende gårds - o g b r u k s n um m e r : M e d e i e r s e k s j o n s f s am o r e s i t e a å nd e l i b e b y g d e i e n d om m e d t i l k n y t t e t e n e r e t t t i l b r uk a v bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Styret er ikke kjent med at det ytre miljøet forurenses i vesentlig grad. V A K T M E S T E R T J E N E S T E Vaktmester Berhane Haile ivaretar den g daglige d e t ø p e n d e drift ve d l i k e h o l d e t i s am ei e t i h e n h o l d t i l s t i l l i n g s b es k r i v e l s e. V ak t m e s t e r k a n k o n t ak t es p å t e l e f o n e l l e r

3 3 F O R S I K R I N G S am e i e t s e i e n d om m e r e r f u l l v e r d i f o r s i k r e t i I f S k a d ef o r s i k r i n g m e d po l i s e n um m e r F u l l v e r d i k f r o i n r g s v i l s i a t f o rs i k r i ng s s e l s k a p e t h a r a n s v a r e t f o r at s am ei e t t i l e n h v e r t i d h a r d e r i k t i g e f o rs i k r i n g s s um m e r. E n f o r u t s e t n i n g f o r d et t e e r a t f o rs i k r i ng s s e l s k a p e t f å r m e l d i n g o m v e s e n t l i g e v e r d i ø k n i n g e r p å b y g n i n g e r, f. e k s. b v y g e g d i n r g. e V h e a d b i l i t e r i t o t a l s k a d e s k a l e r s t at n i n gs b e l ø p e t d e k k e o p p f ø r i n g a v n y b y g n i n g a v s am m e s t a n d a r d o g s t ø r r e l s e. F o r s i k r i n g e n om f a t t e r o g s å b y g n i n g s m es s i g e f o r a n d r i n g e r s om d e n e n k e l t e s ek s j o n s e i e r gjør inne i boligen. D e n e n k e l t e s e k s j o n s e i e r m å s f e or l v å h s a ø h r j g em e f o r s i k ri n g s o m d e k k e r i n n bo og l ø s ø r e. H v i s s am e i e t s f o rs i k r i n g s k a l b e n y t t e s, m å b e b o e r n e s t r a k s m e l d e s k a d e n t i l F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S t l f f a k s E-p o s t f o r s i k r i n o b o s. n o. Oppfølging av forsikringsakerblir gjort av Forsikringsavdelingen i OBOS. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I h e n h o l d t i l f o r s k r i f t e n e s k a l d et væ r e i ns t a l l e r t r ø yk v a r s l e r o g b r a n ns l o k ni n g s a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e i s e k a s l j o l n e r. S ek s j o n s e i e r h a r a ns v a r e t f o r a t u t s t y r et e r t i l s t e d e o g f u n g e r e r. H M S F o r s k r i f t o m s y s t e m -, a t i m s - i k o l g h s j e i l k ø k s e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e n ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f a s t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s e m b 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l a t d e n e n k e l e t r e v i r k s o m h e t arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. B o l i g s el s k a p e r d ef i n e r t s om v i rk s o m h et o g s k a l d e r f o r h a i nt e r n k o n t r o l l s y s t em. D e t t e o m f a t t e r b l a n t a n n e t k o n t r o l l s y g s a t v e b m r a n o n g v e r o n p, p b f y g ø g l h e g r i r e n f o r s k r i f t e r v e d b y g g e - o g a n l e g g s a r b e i d, l ek e p l as s e r o g e l ek t r i s k a n l e g g o g e l ek t r i s k u t s t y r h v o r f o r d e l i n g a v a n s v a r e t e r g i t t e n s l i k t o l k ni n g : S am e i e t e r a ns v a r l i g f o r a t d et e l ek t r i s k e a n l e g g e t o g u t s t y r e t i f e l l n e h s v a e r e t i a d l e r t i o r t d e i n l. I f o e r h o l d t i l a n l e g g o g ut s t y r i d e n e n k e l t e b o e n h e t e r d e t s t y r e t s p l i k t å g j ø r e e i e r o g / e l l e r b r u k e r a v d e n e n k e l t e l e i l i g h e t o p pm e rk s om p å d e t a ns v a r s om d e h a r f o r å h o l d e e l e k t r i s k ut s t y r i o r d e n e t t e r g j e l d e n d e l o v o g f o rs k r i f t. S A M E I E T S L Å N S am e i e t v i l i l ø p e t a v v å r e n t a o p p l å n p å k r , i D nb N O R. D e t b l e v e d t at t p å ekstraordinært sameiermøte i november EIENDELER OG GJELD OMSETNING OG TAKSTER Sameierne får tilsendt skjema med oppstilling over den enkelt e s e k s j o n s a n d e l a v s am e i e t s inntekter, utgifter, gjeld og eiendeler. Ligningsverdien får den enkelte oppgitt på ligningskontoret. Om s et n i n g a v s ek s j o n e n e s k j e r t i l m a rk e d s p r i s. D e t f i n n es i k k e t a k s t e r f o r s e k s j o n e n e v e r k e n h o s s t y r e t e l l e r r f. o S r å r l a e n t gt n i f o n r r g e s t n f i n ø g r s e f ø r e r e n f å r o p p g i t t

4 4 o m s e t ni n g s p r i s e r, bl i r d i s s e r e g i s t re r t. F o r r e t ni n g s f ø r e r k a n, p å b a k g ru n n a v d i s s e opplysningene, gi antydning om prisnivået for seksjonene. T E L E N O R S a m e i e t e r t i l s l u t t e t s a m S a E r i e n b d e o m i s f o d r v s a l a t ni v n g t om a l e n rabattordning for beboere med telefonabonnement i Telenor. D e t g i s r a b a t t p å : - T e l l e r s k r i t t / t r a f i k k f r a f a s t t e l e f o n - Fri bruk av fasttelefon hver lørdag (kun startpris på 89 øre pr samtale uansett varighet ). Den enkelte beboerfår også rabatt ved bestilling av : - ADSL, oppringt internett og m obiltelefoni - B r e d b å n d s t e l ef o n i - M e d 3 t y p e r T e l e n o -abonnement r gis en totalkunderabatt i tillegg til de øvrige rabattene. K A B E L -TV GET er leverandør av kabel-tv tjenester til sameiet,i tillegg til bredbånd, telefoni og digital- T V. G e t s s e r v i c et e l e f o n e r b e t j e n t m a n d a g- f r e d a g m e l l om k l o g o g l ø r d a g - s ø n d a g m el l om k l o g F e i l m el d i n g o g s u p p o r t k a n o g s å m e l d e s p å w w w. g e t. n o. G e t s k u n - d o e g s e r v i c em o tt ak e r l o k a l i s e r t i M a r i d a l s v e i e n i t i l k ny t n i n g t i l h o v e d k o n t o r e t. H e r k a n m a n b l a n t a n n e t h e n t e e l l e r b y t t e d ek o d e r, i nt e r n e t t m o d em o g " g j ø r d et s e l v p a k k e r " f o r t e l e f o ni. P å G e t s h j em m es i d e w w w. g e t. n o f i n n e r d u o v e r s i k t o v e r ak t u e l l e f o r h a n d l e r kalområdet e i l o, samt produktinformasjon og bestillingsmuligheter. O B O S o g G e t h a r i n n g å t t a v t a l e f o r b e b o e -k r o ns e e r i n e t b o l i o m k o l l e k t i v a v t a l e p å D i g i t a l T V, i n t e r n e t t o g t e l ef o n t j e n es t e r. K o nt ak t k u n d et j e n e s t e n f o r m er inform asjo n. Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv anlegget som å skru av dekselet k o n ak t på e n o antenne g f o r - e t l l e a r t i l k o b l m i n g e r. S l i k e i n n g r e p v i l k u n n e f o r å r s ak e f o rs t y r re l s e r p å s i g n a l e n e t i l andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. A V T A L E O M L E V E R A N S E A V E L E K T R I S K K R A F T OBOS har fremforhandlet avtale m ed LOS for leveranse av el-k r a f t. O p p r i n n e l i g a v t a l e m e d L OS ut l ø p d e n OB O S h a r f o r l e n g e t a v t a l e n f r a med de samme fordelene e p som e ri o d e i. forrig S am e i e t h a r t i l t r å dt d e n n e a v t a l e n. D e t t e g j e l d e r k u n s t r øm t i l f e l l e s om r å d e o g i k k e p r i v a t a b o n n em e n t f o r d e n e n k e l t e l e i l i g h e t. R e s u l t a t et a v k r a f t f o r v a l t n i n gs a v t a l e n h a r g i t t b es p a r e l s e r o gs å i D et h a r væ r t s t o r e o m r å d e m e s s i g e v a r j o i n a e s r i N o r ge i , m e n m å l t m o t gj e n n om s ni t t l i g s p o t p r i s s e r b e s p a r e l s e n e ut t i l å b l i c a 1 1 %. A V T A L E O M O L J E L E V E R A N S E O B O S h a r f r em f o r h a n d l e t e n n y av t a l e m e d S t a t o i l N o r g e A S om l e ve r i n g a v o l j e, g a s s, p e l l e t s, e l e k t r i s k s t r ø m t n i d r l e f y e r i l n g e s k r t e l r at o e k r t j e e p l r o e du r k t e o r g. a R a b a t t e n g i s p å S t a t o i l s t i l e n h v e r t i d g j e l d e n d e l i s t e p r i s

5 5 V e d u t g a n g e n a v v a r r a b a t t en p å 1 6 8, 5 ø r e p e r l i t e r ek s m v a. Ved bestilling av olje fra Statoil via internett gis det en ytterligere rabatt på 3 øre per lit e r Sameiet har tiltrådt denne avtalen. E N E R G I R E G N S K A P F o r m ål e t m e d et e n e r g i r e g n s k a p er å g i s t y r e t e n o v e r s i k t o v e r s am e i e t s e n e r g i f o r b r u k. O v e r s i k t e n v i s e r t i l h v i l k e t f o rm å l en e r g i e n i s am e i e t b r u k es ( r om o p pv a r m i n g, b e r e d n i n g a v v a r m t t a p p e v a n n, n b i e n l g, y g s å r d s l y s, f e l l es v a s k e r i, e t c. ). F o r s am e i e t i n n e b æ r e r d et t e at e ne r g i r e g n s k a p e t g i r s t y r e t e n m u l i g h e t t i l å f øl g e f o r b r u k s ut v i k l i n g e n o v e r t i d, n o e s o m g j ø r d e t m u l i g å s am m e nl i g n e f o r b r u k e t i s am e i e t m e d tilsvarende boligselskaper. D e t t e g i r t e t s g t o y d r t b e s l ut n i n gs g r u n n l a g v e d v u r d e r i n g a v e n e r g i b e s p a r e n d e t ek n i s k e tiltak. Tiltak som kan føre til økonomiske besparelser på lengre sikt. E n e r gi r e g n s k a p f o r L a n g a a r dl øk k e n b ol i g s am e i e. Hva er et energiregnskap : E t e n e r g i r e g n s k a p m i n n e r m y e om e t t r a d i s j o n e l t ø k o n om i s k r e g n s k ap f o r et b o l i g s e l s k a p, m e n m a n d o k um e n t e r e r e n e r g i f o r b r u k i kw h i s t e d et f or ø k o n om i s k f o r b r u k i k r. Hvordan brukes et energiregnskap : E n e r g i r e g n s k a p e t g i r v e r d i f u l l i n f o r e m n a y s t t es j o a n v en o m e r g h i, v o a g s o m b h v a e n e r g i e n b r u k e s t i l. V e d å s am m e n l i g n e e g et f o r b r u k m e d f o r b r u k e t i a n d r e b o l i g s e l s k a p f å r m a n v e r d i f u l l i nf o r m as j o n om h v o r v i d t f o r b r u k et e r r i m el i g, e l l e r om det bør iverksettes tiltak for å redusere forbruket. E n e r gi f o r b r u k i : G j e n n om s n i t t s f o r b r uk i b o r e t t s l a g et : kw h / m ² F o r b r u k e t i a n d r e s am m e nl i g n b a r e b y g n i n g e r e r c a kw h/ m ². D e n s am m e nl i k n b a r e b e b y g g e l s e n h a r g e n e r e l t e t hø y t e n e r g i f o r b r u k. L a n g a a r d l ø k k e n b o r e t t s l a g h a r e t f o r b r u k u n d e r g j n e n e n o g m r u s p p n a i. t D t e e t t e e r f e o n r d e t y d e l i g f o r b e d r i n g i f o r h o l d t i l t i dl i ge r e å r d a L a n g a a r d l ø k k e n h a r h at t e t f o r b r u k g o dt o v e r g j e n n o m s n i t t e t. Hva brukes energien til : S t r øm o g ol j e t i l o p p v a rm i n g o g t ap p e v a n n : kw h / m ² S t r øm t i l h us h o l d n i n g : 3 8 kw h / m ² S t r øm t i l a n d r e f e l l es f o rm ål : 6 kw h / m ² F o r b r u k s u t v i k l i n g : L a n g a a r d l ø k k e n b o r et t s l a g et a b l e r t e t j e n e s t e n e n e r g i r e g n s k a p i D e t e r i n n h e n t e t f o r b r u k s d a t -2 a 0 0 f 8 o. r O p ps 2 0 t 0 i l 5 l i n g e n v i s e r e n v i s s n e dg a n g i f o r b r u k e t f r a r t o p i p l v a r m 2 0 i n 0 g. 7 D f e t o ø v r i g e f o r b r u k e t h o l d t s e g r e l a t i v t s t a b i l t. F r a t i l h a r d e t v æ r t e n - b o e g t y d e l i g r e d u v a r m t v a n n s f o r b r u k e t.

6 6 T o t a l f o r b r u k i : kw h / m ² T o t a l f o r b r u k i : kw h / m ² T o t a l f o r b r u k i : kw h / m ² T o t a l f o r b r u k i : k W h / m ² A v d e t t o t al e e n e r g i f o r b r u k et e r d et o p p v a rm i n g o g v a rm t v a n n s om ut g j ø r d e n s t ø rs t e a n d e l e n. D e r f o r e r d e t s v æ r t v i k t i g å v u r d e r e om d e t e r f o r b e d r i n g s p o t e n s i a l e p å v a rm e a n l e g g e t. G r u n n l e g g e n d e f o r u i n t g s e e r t f o n r å k u n n e r e g u l e r e v a rm e f o r b r uk e t på e n f o r n u f t i g m åt e e r : - Nøyaktig og riktig styring av - tur og r e t u r t em p e r a t u r t i l r a d i a t o r e n e. - Termostatventiler på alle radiatorer. Eventuelt en moderne styring - av tur o g r e t u r t e m p e r t a r t h e u ns r y n t i l t v a rm i e l a g r i n g r i by a g d g e i t, a t o f o r s i nk e l s e r i t em p e r a t u r r e g u l e r i n ge n a v a n l e g g e t, p r o g n o s e r f o r f o r ve n t e t e n d r i n g i v æ r o g t em p e r a t u r o g v ar i e r e n d e a k t i v i t e t i l e i l i g h e t e n e g j e nn o m d ø g n e t. REHABILITERING STØRRE VEDLIKEHOLD D e t v i l b l i i g a n gs a t to p p u s s i n g a v t r a p p e r o m o g u t s k i f t i n g a v i n n g a n gs d ø r e r m e l l om trapperom og leiligheter. S T Y R E T S A R B E I D I p e r i o d e n h a r d e t v æ r t a v h o l d t 7 s t y r e m ø t e r. M a n g e s ak e r h a r v æ r t d r ø f t et o g l ø s t ut e n s t y r em øt e v i a m a i l o g t el e f o n. S t y r e t h a r o g s å f o r e t at tb e f a ri n g e r p å f e l l e s om r å d e n e. D e t h a r b l i t t s e n dt u t 1 r u n ds k r i v. V e d l i k e h o l d S t y r e t h a r b r u k t m y e t i d p å a r b e i d e t m e d å f e r d i g s t i l l e a n b u d p å o p p us s i n g o g ut s k i f t n i n g a v i n n g a n g s d ø r e r m e l l o m o p p g a n g o g l e i l i g h e t. O p p u s s i n g s a r b n e i d e t v i l D e t h a r v æ rt h ø y d r i f t s s i k k e r h e t p å o l j e f y r e r e t t e r t i d l i g e r e å r s r e p a r a s j o n e r. P g a t i d l i g e r e v e d l i k e h o l d / o p p g r a d e r i n g e r a v f y r o v n e r, h a r f o r b r u k e t a v e n e r g i p r k vm s u n k et m e d c a 1 5 % f r a t i l Det har ikke vært foretatt større vedlikeholds a r b e i d a v S am e i e t s b y gn i n g s m as s e e l l e r u t e om r å d e r. S t y r e t e r i f e r d m e d å f å f l e r e t i l b u d p å u t s k i f t n i n g a v t a k p å L ø v e ns k i ol d s g a t e 2 0. S t y r e t v i l e t t e r a l l s a n n s y n l i g h e t a n b e f a l e at t a k e t s k i f t es u t et t e rs om d e t t e t ak et i k k e h a r f å t t n o e n o p p g r a d e r i n g p å f l e r e t i å r, s am t at d e t e r l ek k as j e r. K o s t n a d e n f o r t ak u t s k i f t n i n g e n v i l b l i belastet Sameiets egenkapital. D u g n a d h a r b l i t t a v h o l d t m e d e t r e l a t i v t s v a k t o p p m ø t e, h v o r c a. 1 6 s e k s j o n e r v a r r e p r e s e n t e r t e. S t y r e t f i n n e r d e t b ek l a g e l i g at i k k e f l e r e v i l i v a r e t a d e f i n e f e l l es a r e a l e n e o g h å p e r p å e t b e d r e o p p m ø t e v å r e n

7 7 A n n e t Styret har opprettet en egen nettside for Sam eiet. Her vil nyttig inform asjon bli l a g t ut i l ø p et av våren. Adressen er D e t h a r b l i t t g j e n n om f ø r t et e n e r g i re g n s k a p s om v i s t e at s am ei e t s e ne r g i f o r b r u k e r h ø y e r e e n n g j e n n om s n i t t. E t t e r a t S a m e i e t s b u d s j e t s a t t o f p o p r o g 2 r e 0 v 0 i 9 d e r b t, l e r d et s a t t i g a n g k o s t n a d s b es p a r e n d e t i l t ak. S t y r e t h a r b y t t e t f o r s i k r i n gs s e l s k a p f r a I F t i l Gj e n s i di g e e t t e r å h a i n n h e n t e t a n b u d. D e t t e v i l g i e n å r l i g b e s p a r e l s e p å c a. k r , S a m t i d i g e r d e t t i n g s om t y d e r p å a t e n e r e g n i v p i l r b l i s l a v e r e i D e t p å g å r o gs å e n f u l l g j e n n o m g a n g a v ut g i f t e r t i l v ak t m e s t e r o g t r a p p e v a s k. S t y r et h a r d e r f o r h å p om a t d e t n e g at i v e r e s u l t at e t i k k e v i l b l i s å s t o r t s om b u ds j et t e r t. S t y r e t h a r f o r t s a t t a r b e i d e t m e d p å l e g g rm o m e r. D m e a s l s v i e n r r g e e a r v d e t v i n d u s k a f o r t s at t s am e i e r e s om i k k e h a r e t t er k om m et å rs m øt e t s t i d l i g e r e v e d t a k om m al i n g a v v i n d u s k a rm e r. S t y r e t s y n e s d e t e r s v æ r t b e k l a g e l i g at e nk e l t e s am e i e r e i k k e ø ns k e r å f ø l g e opp pålegg om vedlikehold av vinduskarmer. Vi har hatt en løpende dialog på videre vedlikehold. R E G N S K A P E T F O R S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s am e i et s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om s am ei e t s f o r v e n t e d e øk o n om i s k e u t v i k l i n g e r o m t a l t rsberetningens i å punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es h e r v e d at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. R E S U L T AT Å r e t s r e s u l t a t p å k r ,- s om f r e m k om m e r i r e s u l t a t r e g n s k a p e t f o r e s l å s o v e r f ø r t til egenkapital. I N N T E K T E R I n n t e k t e n e i v a r t i l s a m m e n 2 k 1 r , - s om b u ds j e t t e r t. K O S T N A D E R Driftskostnadene i 2008 var på 2 kr , - m o t b u d s j et t e r t m e d k r ,-, s om e r e t uv e s e n t l i g n e g at i v t a v v i k p å k r ,-. Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr ,, m e ns r e g n s k a pe t v i s e r k r ,-. D e t e r i n g e n s p es i e l l å r s ak t i l a v v i k e t, d r i f t o g v e d l i k e h o l d a v s am e i et e r b l i t t m i n d r e k os t b a rt e n n f o r v e n t e t d a b t u b d l e s j l a e g t h t ø e s t e n E n e r g i b l e b u ds j e t t e r t m e d k r ,-, m e ns r e g n s k a p et v i s e r k r , -. F o r b r u k e t a v o l j e e r g å t t o p p i f o r h o l d t i l m e ns el e k t r i s k s t r øm h a r g åt t n e d i f o r h o l d t i l

8 8 R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å re t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p o g formuesforvaltning. Revisjonshonoraret fremkommer som egen post i resultatregnskapet. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i r e g n s k a p e t o g d e n r e g ns k a ps m e s s i g e o v e r s i k t s om f r em k om m e r u n d e r n ot e r t i l r e g ns k a p e t. S t y re t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d. K O S T N A D S U T V I K L I N G Rentesatsene i OBOS Eiendomsforvaltning AS pr. den : Renter på driftskonto : 0, 10 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 4, 6 0 % u n d e r 0, 5 m i l l i o n e r 4, 7 0 % m e l l om 0, 5 m i l l i o n e r o g 2 m i l l i o n e r 5.00 % over 2 millioner S T R Ø M P R I S E N E Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter : K r a f t p r s i om s d ek k e r k os t n a d e n e v e d å p r o d u s e r e o g s e l g e d e n el e k t r i s k e k r a f t e n u t g j ø r c a. 4 4 % a v t mpris o t a ( l betales s t r til ø kraftleverandør ). N e t t l e f o i r e t r a n s p o r t a v d e n e l ek t ri s k e k r a f t e n utgjør ca. 22 % av total strømpris (betales til nettselskapet ). Statlige avgifter dvs. forbrukeravgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift u t g j ø r c a. 3 4 % a v t ot a l s t røm p r i s. Strømprisen i Norge varierer med årstidene. Normalt stiger den i h a vinter l v å r e t o g r e d u s e r e s i s om m e r h a l v å r e t. D e t t e o g a n d r e f ak t o r e r s om p å v i r k e r k ra f t p r i s e n e g j ø r d et v a n s k e l i g å s p å u t v i k l i n g e n i s t r ø m p r i s e n e F O R S I K R I N G B y g n i n g s f o r s i k n r øk i e n r g f e r a t i l m e d c a. 9, 3 %. D et t e s k yl d e s at i n d ek s e n s om r e f l e k t e r e r p r i s o p p g a n g e n p å h å n dv e r k s t j e n es t e r h a r øk t t i l s v a r e n d e. D e n n e i n d e k s ø k n i n g e n e r l i k f o r a l l e f o rs i k r i n g s s e l s k a p e r. Ut o v e r d e t t e f o r e t a r forsikringsselskapene individuell pris j u s t e r i n g m e d b ak g r u n n i s am e i e t s e g e n s k a d es i t u as j o n. K O M M U N A L E A V G I F T E R Vann - og avløpsavgiften øker med 3,5% og renovasjonsavgiften øker med 4,6 %. Ø V R I G E K O S T N A D E R N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e i b u d s j e t t e t h a r s t y r e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s s t i g n i n g.

9 9 I N N T E K T - S OG KOSTNADSOVERSLAG FOR ÅR 2009 (Budsjett) S t y r e t h a r s a t t o p p e n o v e r s i k t o v e r f o r v e n t o e s t d n e a d i e r n i n 2 t 0 e 0 k 9 t. e r o g k Tallene er vist som egen kolonne ved siden av resultatregnskapet. (Budsjett ) O v e r s i k t e n e r b a u s e n r d t r e d e p å f e l l e s k os t n a d e r f o r å r e t D e t v i l a l l i k e v e l b l i e n øk n i n g i f e l l es k os t n a d e n e f r a 1. j u l i p å g r u n n a v o p p u s s i n g a v o p p g a n g e r. D e t h e n v i s es t i l t i d l i g e r e s k r i v a v n o v em b e r , j f r v e d t a k p å ek s t r a o r d i n æ rt s am e i e rm ø t e i n o v em b e r De t v i l b l i s e n d t u t v a r s el om øk n i ng a v f e l l es k o s t n a d e n e i g o d t i d f ø r 1. j u l i O v e r s i k t e n g i r et f o r v e n t e t n e g at i v å r s r e s u l t at p å k r ,-. I o v e r s i k t e n e r d e t t at t h e n s y n t i l de f o r h o l d s om e r n e v n t f o r a n. F o r ø v r i g v i s e s t i l d e i e o n v k e r l s i k t e n. t a l l e n O s l o, 2 3. m a r s I s t y r e t f o r A n d r e a s N o r em T om S. M a r t i n s e n J ø r g e n W æ r h a u g

10 1 0

11 S A M E I E T L A N G A A R D L Ø K K E N R E S U L T A T R E G N S K A P N o t e R e g n s k a p R e g n s k a p B u d s j e t t B u d s j e t t D R I F T S I N N T E K T E R : Innkrevde felleskostnader S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F TS K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Kommunale avgifter Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N D R I F TS R E S U L T A T : F I N A S N I N N T E K T / K O S T N A D : Finansinntekter Finanskostnader R E S. F I N AN S I N N T / K O S T N Å R S R E S U L T A T O v e r f ø r i n g e r : Til opptjent egenkapital

12 S A M E I E T L A N G A A R D L Ø K K E N B A L A N S E N o t e E I E N D E L E R A N L E G G S M I D L E R Leiligheter/ lokaler S U M A N L E G G S M I D L E R 1 1 O M L Ø P S M I D L E R Restanser felleskostnader Kortsiktige fordringer Håndkasse D r i f t s k o n t o i O B O S Sparekonto i OBOS S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M EI E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Opptjent egenkapital S U M E G E N K A P I T A L G J E L D L A N G S I K T I G G J E L D K O R T S I K T I G G J E L D Forskudd felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Annen kortsiktig gjeld S U M K O R T S I K T I G G J E L D S U M EG E N K A P I T A L O G G J E L D P a n t s t i l l e l s e 0 0 Garantiansvar 0 0 O S L O, / S T Y R E T F O R S A M E I E T L A N G A A R D L Ø K K E N A N D R E A S N O R E M T O M S. M A R T I N S J E N Ø R G E N W Æ R H A U G

13 1 3 N O T E : 1 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. N O T E : 2 I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R P a r k e r i n g s l e i e Felleskostnader Vaktmesterleiligheten S U M I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R N O T E : 3 P E R S O N A L K O S T N A D E R Ordinær lønn, fast ansatte O v e r t i d Lønn r e n g j ø r i n g s h j e l p Påløpne feriepenger F r i b o l i g Naturalytelser, fri bil, etc. speil A r b e i d s g i v e r a v g i f t Pensjonskostnader Y r k e s s k a d e f o r s i k r i n g Refusjon sykepenger 378 S U M P E R S O N A L K O S T N A D E R Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 1 år s v e r k i s e l s k a p e t. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov. N O T E : 4 S T Y R E H O N O R A R Honorar til styret gjelder for perioden 2008/2009, og er på kr I tillegg har styret fått dekket servering for kr 5 204, jfr. note 10. N O T E : 5 R E V I S J O N S H O N O R A R Revisjonshonoraret er på kr 8 750, og er i sin helhet knyttet til revisjon. N O T E : 6 K O N S U L E N T H O N O R A R Advokatfirmaet Arntsen Adv.firmaet Storeng, Beck & Due Lund Hammersborg Eiendomsdrift S U M K O N S U L E N T H O N O R A R

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Boligsameie, avholdes mandag 24.4 2006, kl. 20.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen.

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen. Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. sameiermøte Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 7. mars 2012 kl. 1800. Møtested : Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, 1166 Oslo. Tilstede var 19 seksjonseiere og 13 med fullmakt

Detaljer

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt.

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt. Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600 www.spatind.no Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt Spåtind Fritid AS Design: Ink Design & Interiør AS v/thomas Riise Trykk:

Detaljer

V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA

V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA Revisjon mars 2015 VEDTEKTER FOR 2 ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA 1 Asker Seilforenings Bryggelag Bryggelagetets navn er Asker Seilforenings Bryggelag

Detaljer

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det Aksjonrerene i Pareto World Wide Shipping II AS 8. november20ll FUSJON AV PARE,TOS SHIPPINGSELSKAPER Vedlagt er innkalling til ekstraordinrer generalforsamling i Pareto World Wide Shipping II AS (pwws

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Til alle beboere og venner av Myken Myken 22. januar 2010 Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Butikk på Myken har i alle år vært en viktig del av samfunnet både for å ha mulighet

Detaljer

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket NÆROMRÅDET Flotte forhold både for liten og stor. Myrkdalen Vest I Myrkdalen er det fantastiske forhold i skibakkene. Fotograf: Svein Ulvund Snøsikkert område Gode forhold både for både langrenn og alpint

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA Vedtatt av årsmøtet 17. april 2012 1 Firma Samvirkeforetakets navn er Glommen Skog SA. Glommen Skog SA er et andelslag for skogeiere. Glommen Skog SA har vekslende kapital

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT.

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. NGTFS FORBUNDSTING vedtok innføringen av Mysoft Idrett for alle lag tilsluttet NGTF på forbundstinget i 2012. Vedtaket

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011.

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Barnehagen eies og drives av Skogkanten Barnehage SA. Sørumsand 2.5.2011 1 NAVN OG FORRETNINGSSTED Samvirkeforetakets navn er

Detaljer

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA.

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA. VEDTEKTER FOR SØRFOLD KRAFTLAG SA (vedtatt 29.6.2010) Vedtektsendring 10, 2. avsnitt vedtatt i årsmøte 9.6.2011 Vedtektsendring 8, 1. avsnitt vedtatt i årsmøte 21.6.2012 Vedtektsendring 12 vedtatt i årsmøte

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

Vedtekter for ALLSKOG SA

Vedtekter for ALLSKOG SA Vedtekter for ALLSKOG SA Vedtatt på representantskapsmøtet 30. april 2014 1 Navn Samvirkeforetakets navn er ALLSKOG SA. Andelseiernes ansvar for foretakets forpliktelser er begrenset til andelsinnskuddet

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Prisliste Fjordsol 09.8.2015

Prisliste Fjordsol 09.8.2015 Prisliste Fjordsol 09.8.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8

Detaljer

Prisliste Fjordsol 11.7.2015

Prisliste Fjordsol 11.7.2015 Prisliste Fjordsol.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 11.8.2015

Prisliste Fjordsol 11.8.2015 Prisliste Fjordsol.8.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 22.7.2015

Prisliste Fjordsol 22.7.2015 Prisliste Fjordsol.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 13.6.2015

Prisliste Fjordsol 13.6.2015 Prisliste Fjordsol.6.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 30.7.2015

Prisliste Fjordsol 30.7.2015 Prisliste Fjordsol 0.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8

Detaljer