INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009"

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a u d i t o r i u m T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G A ) V a l g a v m ø t e l e d e r B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v s e k r e t æ r o g e n s a m e i e r t i l å u n d e r s k r i v e p r o t o k o l l e n D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n E) G o d k j e n n i n g a v d a g s o r d e n 2. Å R S B E R E T N I N G F O R M E D B U D S J E T T F O R Å R S R E G N S K A P F O R S t y r e t f o r e s l å r o v e r f ø r i n g a v å rets resultat til egenkapital 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r 5. I N N K O M N E F O R S L A G D e t e r i k k e k om m et i n n f o rs l a g t i l be h a n d l i n g p å å r s m ø t et. G j e l d e n d e v e d t e k t e r o g h u s o r d e n s r e g l e r e r t a t t m e d s o m e g e t v e d l e g g 6. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v 2 s t y r e m e d l e m m e r f o r 2 å r B ) V a l g a v 1 v a r a m e d l e m f o r 2 å r C ) V a l g a v 2 m e d l e m m e r t i l v a l g k o m i t é f o r 2 å r O s l o, S t y r e t i R u d s h ø g d a V B / S J a n P e t t e r N i e l s e n / s / G e i r A s k a ut r u d / s / B e n t e L ys e g g e n / s / I s a m e i e r m ø t e t h a r s a m e i e r n e s t e m m e r e t t m e d e n s t em m e f o r h v e r s e k s j o n d e e i e r. S am e i e r e n h a r r e t t t i l å m ø t e v e d f u l l m e k t i g. R e g i s t r e r i n g s b l a nk e t t e n l e v e r e s i ut f y l t s t a n d v e d i n n g a n g e n.

2 2 R u d s h ø g d a V B / S T I L L I T S V A L G T E Å R S B E R E T N I N G F O R S i d e n f o r r i g e o r d i n æ r e s a m e i e r m ø t e h a r s am e i et s t i l l i t s v a l g t e v æ r t f øl g e n d e : S T Y R E T L e d e r J a n P e t t e r N i e l s e n B l a k k e n s v e i 9 4 S t y r e m e d l e m G e i r A s k a u t r u d B l a k k e n s v e i 9 4 S t y r e m e d l e m B e n t e L y s e g g e n B l a k k e n s v e i 9 8 V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e m M a l i k B a s h i r A h m e d Blakkens vei 9 4 V a r a m e d l e m Moham ed Temsamani B l a k k e n s v e i 9 4 G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M S AM E I E T TI L L I TS V AL G TE O G AN S AT TE A v s am e i e t s 3 s t y r em e d l em m e r e r d e t 1 k v i n n e o g 2 m e n n. S a m e i e t e r p o s i t i v t i l l i k e s t i l l i n g o g t a r s i k t e p å at d et i k k e f o r e k om m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a ns e t t e l s e r. S a m e i e t d r i v e r i k k e m e d f o r s k n i n g s - o g ut v i k l i n g s ak t i v i t e t e r. S am e i e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b e s t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. S a m e i e t h a r i n g e n a n s a t t e. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r i h e n h o l d t i l k o n t r ak t u t f ø r t a v OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S. A u t o r i s e r t r e g ns k a ps f ø r e r ( o p p d r ag s a n s v a r l i g ) e r r e g ns k a ps s j e f E g i l H a v r e, O B OS. S am e i e t s r e v i s o r e r E r n s t & Y o u n g A S. E I E N D O M M E N S a m e i e t b e s t å r a v 6 9 s ek s j o n e r. S am e i e t e r r e g i s t r e r t i B r ø n n ø y s u nd m e d o r g a n i s a s j o ns n um m e r S a m e i e t l i g g e r i O s l o k o m m u n e o g h a r f ø l g e n d e g å r d s - o g b r u k s n um m e r M e d e i e r s e k s j o n f o r s t å s s am e i e a nd e l i b e b y g d e i e n d om m e d t i l k n y t t e t e n e r e t t t i l b r uk a v b o l i g e l l e r a n n e n b r uk s e n h et i e i e nd o m m e n. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d a t d e t y t r e m i l j ø e t f o r u r e n s es i v e s e nt l i g g r a d. V A K T M E S T E R T J E N E S T E S a m e i e t h a r a v t a l e o m v a k t m e s t e r t j e n e s t e m e d B j ø r n J o h a n s e n s om k a n k o nt a k t e s p å t e l e f o n D e r s om i k k e a n n e t e r a v t a l t m e d s t y r e t p å f o r h å n d, m å s e k s j o ns e i e r p å r e g n e å m å t t e b e t a l e f o r t j e n es t e n s e l v.

3 3 R u d s h ø g d a V B / S P A R K E R I N G G a r a s j e f ø l g e r l e i l i g h e t e n e. G a r a s j e p o r t å p n e r b e s t i l l e s v i a s t y r e l e d e r. F O R S I K R I N G S am e i e t s e i e n d om m e r e r f u l l v e r d i f o r s i k r e t i G j e ns i d i g e F o rs i k r i n g m ed p o l i s e n um m e r F u l l v e r d i f o r s i k r i n g v i l s i a t f o rs i k r i n g s s e l s k a p et h a r a ns v a r e t f o r a t s am ei e t t i l e n h v e r t i d h a r d e r i k t i g e f o rs i k r i n g s s um m e r. E n f o r u t s et n i n g f o r d e t t e e r a t f o r s i k r i n g s s e l s k a p et f å r m e l di n g om v e s e nt l i g e v e r d i øk n i n g e r p å b y gn i n g e r, f. e k s. v e d r e h a b i l i t e r i n g e l l e r p å b y g g i n g. V e d t o t a l s k a d e s k al e r s t a t n i n gs b e l ø p et d e k k e o p p f ø r i n g a v n y b y g n i n g a v s am m e s t a n d a r d o g s t ø r r e l s e. F o r s i k r i n g e n o m f a t t e r o g s å b y g n i n g s m e s s i g e f o r a n d r i n g e r s om d e n e n k e l t e s ek s j o n s e i e r g j ø r i n n e i b o l i g e n. D e n e n k e l t e s e k s j o n s e i e r m å s e l v s ø r g e f or å h a h j em f o r s i k ri n g s o m d e k k e r i n n bo og l ø s ø r e. H v i s s am e i e t s f o rs i k r i n g s k a l b e n y t t e s, m å b e b o e r n e s t r a k s m e l d e s k a d e n t i l F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S t l f f a k s E -p o s t f o r s i k r i n o b o s. n o. O p p f ø l g i n g a v f o r s i k r i n gs a k e r b l i r g j o r t a v F o rs i k r i n gs a v d e l i n g e n i OB O S. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I h e n h o l d t i l f o r s k r i f t e n e s k a l d e t v æ r e i n s t a l l e r t r ø yk v a r s l e r o g b r a n ns l o k ni n g s a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e i a l l e l e i l i g h e t e n e. E i er / b e b o e r h a r a n s v a r e t f o r a t u t s t y re t e r t i l s t e d e o g f u n g e r e r. D e r s om u t s t y r e t e r d e f ek t, m e l d es d e t t e t i l s t y r e t. H M S F o r s k r i f t o m s y s t e m a t i s k h e l s e -, m i l j ø - o g s i k k e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e n ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f a s t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s e m b e r m e d v i r k n i n g f r a 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l at d e n e nk e l t e v i r k s om h et s k a l s ys t em at i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t em m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. B o l i g s el s k a p e r d ef i n e r t s om v i rk s o m h et o g s k a l d e r f o r h a i nt e r n k o n t r o l l s y s t em. D e t t e o m f a t t e r b l a n t a n n e t k o nt r o l l s ys t em o g o p pf ø l g i n g a v b r a n n v e r n, b y g g h e r r e f o r s k r i f t e r v e d b y g g e - o g a n l e g g s a r b e i d, l e k e p l a s s e r o g e l e k t r i s k a n l e g g o g e l ek t r i s k u t s t y r h v o r f o r d e l i n g a v a n s v a r e t e r g i t t e n s l i k t o l k ni n g : S am e i e t e r a ns v a r l i g f o r a t d et e l ek t r i s k e a n l e g g e t o g u t s t y r e t i f e l l es a r e a l e t t i l e n h v e r t i d e r i o r d e n. I f o r h o l d t i l a n l e g g o g ut s t y r i d e n e n k e l t e b o e n h e t e r d e t s t y r e t s p l i k t å g j ø r e e i e r o g / e l l e r b r u k e r a v d e n e n k e l t e l e i l i g h e t o p pm e rk s om p å d e t a ns v a r s om d e h a r f o r å h o l d e e l e k t r i s k ut s t y r i o r d e n e t t e r g j e l d e n d e l o v o g f o rs k r i f t. S A M E I E T S L Å N S a m e i e t h a r l å n i O B O S. S e b a l an s e n o g n ot e i r e g n s k a p e t. E I E N D E LE R O G G J E L D O M S E T N I N G O G T A K S T E R S am e i e r n e f å r t i l s e n dt s k j em a m ed o p p s t i l l i n g o v e r d e n e n k e l t e s e k s j o n s a n d e l a v s am e i e t s i n n t e k t e r, ut g i f t e r, gj e l d o g ei e n d e l e r. L i g n i n g s v e r d i e n f å r d e n e n k e l t e o pp g i t t p å l i g n i n gs k o nt o r e t.

4 4 R u d s h ø g d a V B / S O m s e t n i n g a v s e k s j o n e n e s k j e r t i l m a r k e d s p r i s. D e t f i n n es i k k e t a k s t e r f o r s e k s j o n e n e v e r k e n h o s s t y r e t e l l e r f o r r e t n i n gs f ø r e r. S å l a n gt f o r r e t n i n g s f ø r e r e n f å r o p p g i t t o m s e t ni n g s p r i s e r, bl i r d i s s e r e g i s t re r t. F o r r e t ni n g s f ø r e r k a n, p å b a k g ru n n a v d i s s e o p p l y s n i n g e n e, g i a n t y d n i n g om p ri s n i v å e t f o r s e k s j o n e n e. T E L E N O R S am e i e t e r t i l s l u t t e t s am a r b e i d s a v t a l e n m e l l om T el e n o r o g OB O S E i e n d o m s f o r v a l t ni n g om r a b a t t o r d n i n g f o r b e b o e r e m e d t e l e f o n a b o n n e m e nt i T e l e n o r. D e t g i s r a b a t t p å : - T e l l e r s k r i t t / t r a f i k k f r a f a s t t e l e f o n - F r i b r u k a v f a s t t e l e f o n h v e r l ø r d ag ( k u n s t a rt p r i s p å 8 9 ø r e p r s am t al e u a n s e t t v a r i g h e t ). D e n e n k e l t e b e b o e r f å r o gs å r a b a t t v e d b es t i l l i n g a v : - ADSL, oppringt internett og m obiltelefoni - B r e d b å n d s t e l ef o n i - M e d 3 t y p e r T e l e n o r -a b o n n em e nt g i s e n t o t al k u n d e r a b a t t i t i l l e g g t i l d e ø v r i g e r a b a t t e n e. K A B E L -TV Canal Digital Kabel TV AS er leverandør av kabel-tv t j e n e s t e r. H a r du s p ø rs m å l vedrørende ditt kabel-t v -abonnement, digital-t v e l l e r b r e d b å n d, k a n du r i n g e t l f Å p n i n g s t i d e r h o s k u n d e s e r v i c e e r m a n d a g - f r e d a g 0 8: : 0 0, l ø rd a g 1 0 : : 0 0. S ø n d a g e r e r s t e n g t. O p p s t å r f e i l på k a b e l a n l e g g e t p å s ø n d a g e r, k a n d e t t e r a p p o r t e r e s v i a t e l e f o n o gs å s ø n d a g e r m e l l o m 1 0 : 0 0 o g 2 2 : 0 0. F o r y t t e r l i g e r e i n f o rm as j o n v i s e s de t t i l w w w. c a n a l d i g i t a l. n o Ingen m å gjøre inngrep i kabel-t V a n l e g g e t s o m å s k r u a v d e k s e l e t p å a n t e n n e -k o n t ak t e n o g f o r e t a o m - e l l e r t i l k o b l i n g e r. S l i k e i n n g r e p v i l k u n n e f o r å rs a k e f o r s t y r r e l s e r p å s i g n a l e n e t i l andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-tv a n l eg g e t. A V T A L E O M L E V E R A N S E A V E L E K T R I S K K R A F T OBOS har fremforhandlet avtale m ed LOS for leveranse av el-k r a f t. O p p r i n n e l i g a v t a l e m e d L O S u t l ø p d e n OB O S h a r f o r l e n g e t a v t a l e n f r a m e d d e s am m e f o r d e l e n e s om i f o r r i g e p e ri o d e. S am e i e t h a r t i l t r å dt d e n n e a v t a l e n. D e t t e g j e l d e r k u n s t r øm t i l f e l l e s om r å d e o g i k k e p r i v a t a b o n n em e n t f o r d e n e n k e l t e l e i l i g h e t. R e s u l t a t e t a v k r a f t f o r v a l t n i n gs a v t a l e n h a r g i t t b es p a r e l s e r o gs å i D et h a r væ r t s t o r e o m r å d em es s i g e v a r i a s j o n e r i N o r ge i , m e n m å l t m o t gj e n n o n s n i t t l i g s p ot p r i s s e r b e s p a r e l s e n e ut t i l å b l i c a 1 1 %. F J E R N V A R M E S a m e i e t f å r l e v e r t f j e r n v a r m e f r a H a f s l u n d F j e r n v a rm e A S. P r i s e n p å f j e r n v a r m e v a r i e r e r g j e n n o m å r e t. F o r u t s a t t l i k t f o r b r u k i s om i , r e g n e r H a f s l u n d F j e r n v a r m e A S m e d e n ø k n i n g i f j e r n v a r m ek o s t n a d e n i å r p å c a 5 %. D et t e v i l i m i d l e r t i d a v h e n g e a v u t v i k l i n g e n i p r i s p å el e k t r i s k k r a f t o g o l j e.

5 5 R u d s h ø g d a V B / S 1. S T Y R E T S A R B E I D I R U D S H Ø G D A F E L T V B O L I G S A M E I E S t y r e t h a r e t t e r s am e i e rm øt e t b e s t å t t a v : J a n P e t t e r N i e l s e n : G e i r A s k a ut r u d : B e n t e L ys e g g e n : M a l i k B as h i r A hm e d: M o h a m e d T em s am a n i : s t y r e l e d e r s t y r e m e d l e m s t y r e m e d l e m v a r a m e d l e m v a r a m e d l e m V i i nf o rm e r t e i a p r i l om d e n n y e s t y r e s a m m e n s et n i n g e n, o g h e r f ø l ge r e n o p p d a t e r t o v e r s i k t o v e r h v e m d e r e k a n k o n t ak t e om h v a i s t y r e t : J a n P e t t e r: G e n e r e l l f o r v a l t n i n g a v s a m e i e t, ø k o n o m i, f o r s i k r i n g s s a k e r, k o n t r a k t e r, d u g n a d, s t y r e m ø t e r, i n f o -s k r i v. G e i r : B e s t i l l i n g a v s ys t em n øk l e r, g a r as j e p o r t e n ( t e k n i s k + f j e r nk o n t r o l l ), varm e/radiator, ventilasjon, kabel-tv. B e n t e : O p p f ø l g i n g a v v a k t m e s t e r t j e n es t en, h u s o r d e ns r e g l e n e o g p a r k e r i n g s b e s t e m m e l s e n e, u t e o m r å d e n e, H M S -p e r m e l e k t r o, p o s t k a s s e -/ / r i n g e k l ok k es k i l t, d u g n a d. S t y r e t h a r a v h o l d t f i r e s t y r em øt e r i p e r i o d e n : : J a n P e t t e r, G e i r, B e n t e, B as h i r o g M o h a m e d : J a n P e t t e r, B e n t e o g M o h a m e d ( g i k k i n n s om s t y r em e d l em i G e i r s f ra v æ r ) : J a n P e t t e r, G e i r, B e n t e o g M o h am e d : J a n P e t t e r, G e i r, B e n t e o g M o h am e d. I p e r i o d e n e m el l om s t y r em ø t e n e ha r s t y r e l e d e r o g s t y r e m e d l em m e ne f o r t l ø p e n d e k o nt a k t p r. e -p o s t o g t e l ef o n f o r o p p f øl g i n g a v s t y r e v e d t a k, p å g å e n d e s a k e r og a n d r e a k t u el l e h e n v e n d e l s e r. S t y r e t h a r d e r f o r s e t t d et s om t i l s t r e k k e l i g å a v h o l d e f i r e s t y r e m ø t e r S e r v i c e a v t a l e r S t y r e t h a r s e r v i c e a v t al e m e d: a. E f f e k t i v s k a d e d y r k o n t r o l l t l f / V e d p r o b l em e r m e d f o r e k s em p el m a u r. B e b o e r e k a n s e l v k o n t ak t e f i rm a e t. b. G r a n r u d E l e k t r i s k e A S ( e l ek t r i k e r ) t l f K o n t r o l l a v d e t e l ek t r i s k e a n l e g g et h v e r t a n n e t å r. U t a r b e i d e l s e a v p e rm m e d r u t i n e r f o r H M S / i nt e r n k o n t r o l l e l ek t r o. c. F a l c h S t o r O s l o S e r v i c e A S t l f B o r t t a u i n g a v f e i l p a rk e r t e bi l e r.

6 6 R u d s h ø g d a V B / S d. J a n B j ø r n e b y / H a r r y K r i s t i a ns e n t l f S n øm åk i n g o g s t r ø i n g a v h o v e d g a n g v e i e n e r u n d t i B l a k k e ns v e i ; k o nt r a k t i s am a r b e i d m e d H u s e i e r l a g et. e. C o r r o t e a m A S t l f / S e r v i c e a v t a l e m e d å r l i g k o nt r o l l a v k at o d i s k a n l e g g i g a r as j e a n l e g g e t. F ø l g e n d e o p p g a v e r e r u t f ø r t : 1. I n f o rm as j o n f r a s t y r e t S t y r e t h a r i s e n d t ut s j u i n f o rm as j o ns s k r i v. D i s s e h a r om ha n d l e t b l a n t a n n e t : A p r i l : N y t t s t y r e, s am t a k t u e l l e t e l e f o n n um m e r. M a i : I n f o om E n e r g i g j e n v i n n i n g s e t at e n s i n f o rm as j o ns m øt e J u n i : A s f a l t e r i n g, g r i l l i n g, h e ns y n s f u l l h e t v e d g r i l l i n g, f r i v i l l i g m a l i n g, s am t a n s v a r v e d o p p u s s i n g a v l e i l i g h e t en e ( s p e s. b a d o g k j øk k e n ). S e p. / ok t. : S t a t us i a r b e i d e t m e d f j e r n v a rm e og v a r m t v a n n, s t at u s i a r b e i d e n e m e d o p p g r a d e r i n g a v u t e o m r å d e n e, f j e r n i n g a v k u ns t i g e g r e s s m at t e r f r a t e r r a s s e n e om v i nt e r e n, t r a p p e v a s k o g bi l k j ø r i n g p å g a n g v e i e n e. D e s em b e r : V i k t i g h e t e n a v g o d v e n t i l as j o n, s t at u s i a r b e i d e t om f j e r n v a rm e o g v a r m t v a n n, s am t k as t i n g a v j u l e p ap i r. J a n u a r : F e b r u a r : I n f o rm as j o n om s e n t r a l v a rm e n, m e d t i l b ak em e l d i n gs s l i p p, v e d r ø r e n d e p r o b l e m e r m e d r a d i a t o r e n e ; s p e s i e l t s u s i n g i r ø r e n e o g d å r l i g v a r m e. L a v e r e s t r øm f o r b r u k i , u r e t t m es s i g t i l b o b l i n g t i l d e t e l ek t r i s k e a n l e g g e t i g a r as j e n. E n k e l t e i n f o -s k r i v ( o g s t y r e r e f e r a t ) e r s e n d t t i l t i l s k r i v e r a d r e s s e n e ; d e s e k s j o ns e i e r n e s om s e l v i k k e b e b o r l e i l i g h e t e n e. 2. K l a g e r f r a / t i l s e k s j o n s e i e r e S t y r e t h a r b e h a n d l e t 1 0 k l a g e r f r a / t i l s ek s j o ns e i e r e. K l a g e n e g j e l d e r m a n g l e n d e o p p f ø l g i n g a v o g b r u d d p å R u d s hø g d a F e l t V s h u s o r d e n s r e g l e r. 3. V a k t m es t e r l e i l i g h e t A l l e ut g i f t e r o g i n n t ek t e r k n y t t et t i l v a k t m es t e r l e i l i g h e t e n (s e k s j o n n r. 1 ) i B l a k k e n s v e i f o r d e l e s i f o r h o l d e t 7 0/ B o l i g s am e i et o g 3 8 / H us e i e r l a g e t. D e t t e f o r d i l e i l i g h e t e n e i es a v e t g r e n d e l a g s om e r et f e l l e s s k a p a v d e t o b o l i g s e l s k a p e n e. D et e r t o t a l t s ek s j o n e r / b o e n h et e r, h vo r a v B o l i g s am e i e t h a r 7 0 ( 6 9 ).

7 7 R u d s h ø g d a V B / S N å v æ r e n d e l e i e t a k e r f l yt t e t i n n p r o g b et a l t e i f j o r k r o n e r p r. m å n e d. I h e n h o l d t i l k o n t r ak t e n bl e h u s l e i e n p r øk t t i l k r o n e r p r. m å n e d. K o nt r a k t e n u t l ø p e r p r S t y r e t v i l, i s am a r b e i d m e d s t y r e t i Huseierlaget, tilby leie t ak e r e n n y l e i e a v t a l e, m e n t i l e n h ø y e r e l e i e p r i s. D e t t e p å g r u n n a v d e n g e n e r e l l e p r i s o p p g an g e n i l e i em a r k e d e t d e s e n e r e å r. G a r a s j e p l a s s e n e r, e t t e r l e i et a k e rs ø n s k e, t at t u t a v l e i ek o n t r a k t e n, og h a r i p e r i o d e r v æ r t ut l e i d f o r k r o n e r p r. m å ne d. P å g r u n n a v f u k t m e r k e r e t t e r k o n de n s f r a d e l v i s u i s o l e r t e r ø r i v e g g en v a l g t e s t y r e n e i B o l i g s am ei e t o g H u s e i e r l a g et å p u s s e o p p b a d e t i v ak t m es t e r l e i l i g he t e n. D e n o p p r i n n e l i g e l i n o l e um e n bl e r e v e t o p p, o g b å d e g u l v o g v e g g e r b l e t ø r k e t. D e r e t t e r b l e d e t l a g t n y l i n o l e um p å g u l v e t, o g d e t b l e l a g t v å t r om s t a p e t p å a l l e f i r e v e g g e n e, m e d b o r d l a n gs t o p p e n. I S S F ac i l i t y S e r v i c es u t f ø r t e a r b e i de n e, o g p r i s e n v a r t ot a l t c a k r o n e r, i n k l. m v a., n o e s om b l e f o r d e l t et t e r o ve n n e v n t e f o r d e l i n g s n øk k e l. S t y r e t m e l d t e s k a d e n i n n t i l Gj e n s i d i g e F o r s i k r i n g, m e n k o n d e ns s k a de r s om f ø l g e a v d å r l i g i s o l e r i n g f r a e nt r e p e n ø r e n s (S e l v a a g b y g g ) s i d e, d e k k e s i k k e a v f o r s i k r i n g e n. 4. V a k t m e s t e r a v t a l e S t y r e t f o r n y e t k o n t r a k t e n m e d B j ø r n J o h a n s e n ( é n m a n n s f i r m a ) p r N y t t i k o nt r a k t e n f o r k a l e n d e r å r e t e r a t v a k t m es t e r s om et m i n i m um s k a l v æ r e t i l s t e d e t o f a s t e d a g e r i uk e n ; m a n d a g o g o n s d a g. V e d s n øf a l l k a n di s s e d a g e n e b l i e n d r e t. G o d t g j ø r e l s e n b l e øk t t i l k r o n e r i nk l. m v a. V a k t m e s t e r s o p p g a v e r o g a n s v a r g j e l d e r v å r t f e l l e s u t e om r å d e, s om f o r e k s em p e l s n øm åk i n g o g s t r ø i n g, s k i f t i n g a v l y s p æ r e r o g l y s r ø r, r y d d i n g a v s ø pp e l, k l i p p i n g a v p l e n o g k a nt e r, s am t e t g e n e r e l t ve d l i k e h o l d. 5. V e d l i k e h o l d s n ø k k e l e n R e n s i n g a v v e n t i l as j o ns k a n a l e n e: P o we r C l e a n N o r g e A S ut f ø r t e a r be i d e t h e l t e t t e r t i d s p l a n e n o g p r i s t i l b u d e t ; c a k r o n e r i nk l. m v a. G j e n s t å en d e s ek s j o ns e i e r e s om i k k e h a r væ r t t i l g j e n g e l i g e, o g s om h e l l e r i k k e h ar k o n t ak t et s t y r e t, m å s e l v b ek o s t e e v e n t u e l l r e n s i n g. N y t t h u s k e s t at i v : S m a r t H a n d e l A S l e v e r t e o g m o nt er t e n y t t h u s k es t a t i v m e d f a l l m a t t e r i h e n h o l d t i l p r i s t i l b u d et ; c a k r o n e r i n k l. m v a. D e t b l e r as k t s v æ rt p o p u l æ rt b l a n t b å d e s m å& s t o r e b a r n h e l t et t e r h e n s i k t e n! N y e f o t b a l l m å l o g b e s k y t t e l s e s n e t t, s a m t b as k et s t a t i v p å f ot b a l l b a n en : S m a r t H a n d e l A S l e v e r t e o g m o nt er t e n y t t u t s t y r p å f o t b al l b a n e n i h e n h o l d t i l p r i s t i l b u d et ; c a k r o n e r i n k l. m v a. D e t t e b l e o g s å r a s k t s væ r t p o p u l æ r t bl a n t

8 8 R u d s h ø g d a V B / S b å d e b a r n o g u n g d o m m e r. E t t e r a v t a l e m e d H u s e i e r l a g e t d e l e s d i s s e u t g i f t e n e 5 0 / 5 0. Styret søkte Oslo kommune om Forenklet tilskuddsordning for mindre kostnads - k r e v e n d e n æ r m i l j ø a n l e g g, a d m. v i a K i r k e - o g k u l t u r d e p a r t em e n t et ( f r a t i p p em i d l e n e ) o g b l e i n n v i l g et k r o n e r i t i l s k u d d. S k r å n i n g e n v e d B l ak k e ns v e i : Grønt Miljø AS fjernet i november 2007 beplantning i skråningen nedenfor nr , o g v å r e n b l e om r å d e t s p r ø y t e t t r e g a n g e r f o r å f å f j e r n e t ug r e s s o g g am l e r ø t t e r. N y b e p l a nt n i n g b l e f o r e t at t i j u l i A r b e i d e n e bl e u t f ø r t i h e n h o l d t i l p r i s t i l b u d et ; c a k r o n e r i n k l. m v a. K a t o d i s k a n l e g g : D e t k at o d i s k e a n l e g g e t i g a r a s j e n b l e d i a g n o s t i s e rt o g r e p a r e r t, o g s p e n n i n g b l e p å s a t t a v P r o t e c t o r A S. P r i s : c a k r o n e r i nk l. m v a., o g i nk l. k o n s u l e n t t j e n e s t e r f r a O B O S P r o s j e k t A S. S t y r e t h a r i n n g å t t e n s e r v i c e a v t a l e m e d C o r r o t e am A S. A v t a l e n i n n eb æ r e r e n å r l i g k o nt r o l l a v k a t o d i s k a n l e g g i ga r a s j e a n l e g g e t. P r i s : k r o n er i n k l. m v a. A s f a l t e r i n g: A s f a l t e r i n g e r i k k e e n d e l a v s e l v e V e d l i k e h o l d s n ø k k e l e n, m e n d e t v æ r t et p r i o r i t e r t o m r å d e f o r s t y r e t i f l e r e å r. F ø r s t i s å s t y r e t d et s om øk o n om i s k m u l i g o g f o r s v a r l i g å b es t i l l e n y a s f a l t. S t y r e t a v h o l d t i f e b r u a r e t s am a r b e i d s m ø t e m e d H us e i e r l a g e t h v o r v i b l a n t a n n e t bestemte oss for å innhente et oppdatert tilb u d f r a a n b u d s v i n n e r e n f r a , Os l o V e i A S. O s l o V e i A S l e v e r t e i m i dl e r t i d et op p d a t e r t t i l b u d s om v i s t e e t a r e a l f o r s am e i et s om v a r k u n h al v p a r t e n a v a r e a l e t s am m e f i rm a m å l t e o p p i f j o r. D e s s u t e n v a r a s f a l t p r i s e n øk t m e d h e l e 4 5 %. S t y r e t i n n h e n t et d e r f o r et a n n e t t i l b ud f r a et k o n k u r r e r e n d e f i rm a, T e r j e H a ns e n A S, s om v a r c a k r o n e r l a v e r e i p r i s ; t o t a l t c a k r o n e r i n k l. m v a. S t y r e t v e d t ok d e rf o r e n s t em m i g å b e n y t t e T e r j e H a n s e n A S, et t e r å h a i n n h en t e t r ef e r a n s e l i s t e f r a f i rm a et. A s f a l t e r i n g e n bl e u t f ø r t i j u n i, o g a rb e i d e t b l e i h o v e d s ak ut f ø rt s v æ rt t i l f r e ds s t i l l e n d e. S t y r e t p å p e k t e i m i d l e r t i d e nk e l t e f o r h o l d s om m åt t e r e t t e s o p p, h e r u n d e r i n n g a n g s p a r t i e t o g v a n n d a m m e n u t e nf o r n r , f j e r n e he l l e n e i d et h ø y e t r a p p e t r i n n e t n e d t i l g a r a s j e n m e l l om n r o g 1 0 2, s am t as f a l t k a n t e n o p p m ot h us k e s t a t i v e t u t e nf o r n r T e r j e H a n s e n A S f ul g t e i k k e d et t e t i l f r e ds s t i l e n d e o p p, s el v e t t e r u k e nt l i g p u r r i n g f r a s t y r e t s s i d e. D e h a r l o v e t å r e t t e op p o g f e r d i g s t i l l e a s f a l t a r b e i d e n e e t t e r p ås k e G r u n n e t a n d r e v i k t i g e v e d l i k e h o l d s b e h o v f a n t s t y r e t d e t i k k e r i k t i g å pr i o r i t e r e n y a s f a l t i g a r a s j e a n l e g g e t i V i f i k k i m i d l e rt i d l a p p e t e n d e l h u l l i a s f a l t d e k k e t i g a r a s j e n e, s a m t h e l a s f a l t e r t t r e d o b b e l t b å s e r h v o r d e t v a r s t o r e h u l l / s k a d e r i g a m m e l as f al t.

9 9 R u d s h ø g d a V B / S P l a n e r f o r : F o r h a r s t y r e t s a t t a v k r o n e r t i l t o n y e t r a p p e r ; é n i s k rå n i n g e n v e d n r , o g d e n a n d r e f r a g a n g v e i e n o g n e d m el l om n r o g 1 0 6, j f. v e d t a k p å s a m e i e r m ø t e t V i h a r d e s s ut e n s a t t a v p e n g e r t i l et r ek k v e r k l a n g s g a n g v e i e n f o r b i b om m e n i b ak k e n. Styret vil for øvrig, ut ifra budsjettsituasjonen, følge opp flere forslag i Vedlikeholds - n ø k k e l e n. S e f o r ø v r i g n e s t e p u n k t ; E N Ø K -a n a l y s e. 6. E N Ø K -a n a l y s e M å l i n g a v f j e r n v a r m e o g v a rm t v a n n : I h e n h o l d t i l a n b e f a l i n g e r i E N Ø K -ra p p o r t e n, o g m e d h e n v i s n i n g t i l s am ei e rm øt e t s t i l s l u t n i n g , h a r s t y r e t s t a r t e t a r b e i d e t m e d å f å s e p a r a t e m å l i n g e r a v f j e r n v a r m e o g v a rm t v a n n i v å r t s am ei e o g H us e i e r l a g e t. D e t t e e r e n f o r u t s e t n i n g f o r å k u n n e i ns t a l l e r e i n d i v i d u e l l e m å l e r e i d e n e nk e l t e l e i l i g h et. H o v e d f o r m å l et e r å r e d u s e r e f o r b r u k e t o g d e rm e d u t g i f t e n e t i l f j e r n v a rm e o g v a r m t v a n n. H u s e i e r l a g e t ø n s k e r i k k e å væ r e m e d p å e n s l i k o p p s p l i t t i n g, m e n v i l h e l l e r f o r t s at t b e n y t t e d a g e n s f o r d e l i n g a v u t g i f t en e s om e r b as e r t p å d e n o p p r i n n e l i g e a r e a l b r ø k e n i d e t o b o l i gs e l s k a p e ne. S am e i et s s t y r e e r k j e n t m e d a t f l e r e b o l i g e r i H u s e i e r l a g e t e r b y g g e t u t m e d t i l de l s s t o r e t i l l e g g s a r e a l e r, o g v i m e ne r d e r f o r a t t i d l i g e r e a r e a l b r øk i k k e l e n g e r g i r e t k o r r e k t b i l d e a v f o r d e l i n g e n a v d et f ak t i s k e f o r b r u k e t. I h e n h o l d t i l o v e n n e v n t e h a r s t y r e t l a g t o p p t i l f øl g e n d e f r em d r i f t s p l a n : S t y r e t v e d t o k p å m ø t e t å s e n d e i n n E N Ø K -s øk n a d f o r t o f a s e r i d et t e a r b e i d e t : F a s e 1 e r o p p s p l i t t i n g a v f e l l es m å l i n g e n a v f j e r n v a r m e o g v a rm v a n n. D e t t e i n n e b æ r e r å f å i ns t a l l e r t n y e m å l e r e i f el l e s a n l e g g e t s l i k a t d e t f ak t i s k e f o r b r u k e t t i l v å r t s am e i e o g H u s e i e r l a g e t m å l e s h v e r f o r s e g. F r e m t i l n å e r d e t o b o l i g s e l s k a p e n e s f o r b r u k b l i t t f o r d e l t g j e n n om e n t e o r e t i s k a r e a l b r ø k. F a s e 2 g j e l d e r i ns t a l l e r i n g a v i n d i v i d u e l l e m å l e r e i h v e r a v v å r e 7 0 s ek s j o n e r, s l i k at d et f a k t i s k e f o r b r u k e t m ål e s o g a v r e g n e s i f o r h o l d t i l i n n b e t a l t e f e l l es u t g i f t e r f r a d e n e nk e l t e s e k s j o n s e i e r. S e k s j o n s ei e r e s om h a r b e t a l t f o r m y e, f å r p e n g e r t i l b ak e, m e ns d e s om h a r b r u k t m e r f j e r n v a r m e o g / e l l e r v a r m t v a n n e n n f e l l e s ut g i f t e n e d ek k e r, m å b e t a l e e k s t r a. S t y r e t h a r m o t t a t t t i l s a g n o m E N Ø K -t i l s k u d d p å k r o n e r f o r f as e 1 o g 2. O B O S P r o s j e k t A S b l e e n g a s j e r t t i l å f o r e s t å a n b u d s r u n d e n f o r f as e 1, o g s t y r e t v e d t o k å a k s e p t e r e a n b u d e t t i l f i rm a e t I v a r Læ r um A S, p å l y d e n d e k r o n e r i n k l. m v a. S t y r e t a nm o d e t d e r e t t e r O B OS P r o s j ek t A S om å b e s t i l l e i h e n h o l d t i l a n b u d e t. S t y r e t h a r s a t t a v p e n g er i b u d s j e t t f o r s l a g e t f o r t i l f as e 1.

10 1 0 R u d s h ø g d a V B / S F o r f a s e 2 e r d e t i E N Ø K -r a p p o r t en a n s l åt t e t i n v e s t e r i n gs b e h o v p å c a k r o n e r i n k l. m v a., o g s t y r e t h a r t i d l i g e r e v a r s l e t at d e t v i l bl i f r em m et et f o rs l a g om å i n s t a l l e r e i n d i v i d u e l l e m å l e r e f o r f j e r n v a r m e o g v a rm t v a n n p å å r e t s s am ei e rm øt e. D e t t e e r n å f o r e l ø p i g u t s a t t. D et v i s e s i d e n f o r b i n d e l s e t i l s t y r e v e d t a k a v : - S t y r et v e d t ok e ns t e m m i g å ut s et t e å f r e m m e f o r s l a g t i l s a m e i e r m ø t e t o m f as e 2 å i n s t a l l e r e i n d i v i d u e l l e m å l e r e f o r f j e r n v a r m e o g v a r m t v a n n. D e t t e m e d f ø l g e n d e b e g r u n n e l s e r : * A v r e g n i n g e n f r a H a f s l u n d E n e r g i A S v i s e r et b et y d e l i g l av e r e f o r b r uk f o r e n n f o r t i d l i g e r e å r. * E N Ø K -a n a l y s e n v i s e r et i nv es t e r i ng s b e h o v p å c a k r o n e r f o r f as e 2. S t y r e t s e rf a r i n g e r f r a f a s e 1 t i l s i e r i m i d l e r t i d a t s t y r e t ø n s k e r å b r u k e m e r t i d p å å i n n h e n t e o g v u r d e r e k o nk r e t e a n b u d f r a a k t u e l l e l e v e r a n d ø r er. D e t t e g j e l d e r a n b u d b å d e f o r s e l v e m å l e r n e o g i n s t a l l e r i n gs a r b e i d e n e, m e n o g s å f o r a r b e i d e t m e d m å l e r a v l es n i n g o g a v r e g n i n g e r. 7. Oppgradering av anlegget for kabel-tv S t y r e t h a r i n n g å t t e n k o n t r ak t m e d C a n a l D i g i t a l A S h v o r f i rm a e t h a r o p p g r a d e r t v å r t k a b e l a n l e g g f o r T V, o g d e t e r i ns t al l e r t n y e k o n t ak t e r i l e i l i g h e t e n e. Op p g r a d e r i n g e n e r f o r å f o r b e r e d e o s s p å f r em t i d e n, m e n d e n e n k e l t e b e b o e r v i l f o r e l øp i g i k k e m e r k e n o e n f o r s k j e l l m h t. t i l h v i l k e T V -k an a l e r v i k a n s e p å. A r b e i d e n e u t f ør e s u t e n e k s t r a k o s t n a d f o r s am e i e t, m o t a t v i h a r f o r p l i k t et os s t i l å v æ r e k u n d e r h o s C a n a l D i g i t a l A S i y t t e r l i g e r e f e m å r. V i k a n i m i dl e r t i d k j ø p e o s s ut a v k o n t r ak t e n d e rs om s t y r e t e l l e r s am e i e rm ø t et s k ul l e ø ns k e d e t t e. 8. S e r v i c e p å r a d i a t o r e n e S t y r e t gj e n n om f ø rt e i f e b r u a r e n k a rt l e g g i n g a v u l i k e r a d i a t o r p r o b l em e r ( s us i n g i r ø r, d å r l i g v a r m e m. m. ). O p p f ø l g i n g e n a v d e t t e t ok d es s v e r r e v e s e nt l i g l e n g r e t i d e n n f o r u t s a t t. D e t t e f o r d i V V S -g r u p p e n, e t t e r g j e nt a t t e p u r r i n g e r f r a s t y r e t, i k k e s v a r t e p å v å r e h e n v e n d e l s e r. S t y r e t h a r n å k o n t ak t et f i rm a e t I v a r Læ r um A S s o m s k a l u t f ø r e s e r v i c e j o b b e n p å r a d i a t o r e n e. N y i n f o rm a s j o n m e d s v a r s l i p p b l e l a g t i a l l e p o s t k a s s e n e, s am t s e n dt t i l a l l e t i l s k r i v e r a d r e s s e n e ( s ek s j o n s ei e r e s o m l e i e r ut l e i l i g h e t e n ), i uk e 4/ A k t u e l l e s ek s j o n s e i e r e v i l b l i k o nt a k t e t e t t er h v e r t. 9. H M S -p e r m f o r d e t e l ek t r i s k e a n l e gg e t S o m f ø l g e a v a t H a f s l u n d N e t t A S i g j e n n om f ø r t e e n s i k k e r h e t s k o n t r o l l a v d e t e l e k t r i s k e a n l e g g e t, b l e d e t u t a r b e i d e t e n H M S -p e rm f o r s am e i et s f el l e s a n l e g g. S t y r e t e n g a s j e r t e f i r m a e t G r a n r u d E l e k t r i s k e A S t i l å u t a r b e i d H M S -pe r m e n, o g p r i s e n v a r c a k r o n e r i n k l. m v a. S t y r e t g å r i nt e r n k o n t r o l l r u n de c a. h v e r 3. m å n e d o g k v i t t e r e r u t at k o n t r o l l e n e r u t f ø r t.

11 1 1 R u d s h ø g d a V B / S 1 0. J o r d i n g s f e i l i d e t e l ek t r i s k e a n l e g ge t I f o r b i n d e l s e m e d a t h o v e d s i k r i n g e n f o r B l a k k e n s v e i ut l øs t e s e g h e l e f i r e g a n g e r i l ø p e t a v s om m e r e n o g h øs t e n , f a n t G r a n r u d E l ek t r i s k e A S e n j o r d i n g s f ei l i d e t el e k t r i s k e a n l e g g et. U n d e r d e n n e k o n t r o l l e n b l e d e t o gs å o p p d a g e t a t d et i e n k el t e g a r as j e b o d e r v a r m o nt e r t o p p e n k o n t ak t t i l d e t e l ek t r i s k e a n l e g g e t. S l i k e k o b l i n g e r k an m e d f ø r e pr o b l e m e r p g a. k a p a s i t e t e n p å s t røm k u rs e n s om f ø r e r t i l g a r a s j e a n l e g g e t. D e v i l o g s å k u n n e m e df ø r e f a r e f o r f e i l på d e t e l ek t r i s k e a n l e g g e t, d a k o b l i n g s a r b e i d e t of t e i k k e b l i r u t f ø r t i h e n h o l d t i l g j e l d e nd e f o r s k r i f t e r. D e t t e k a n i gj e n h a f o r å r s a k e t jordin g s f e i l e n, o g a t s i k r i n g e n d e rm e d s el v u t l øs t e s e g v e d d e f i r e o ve n n e v n t e t i l f e l l e n e. S t y r e t h a r t i l s k r e v e t d e ak t u e l l e s ek s j o n s e i e r e om d i s s e f o r h o l d e n e. S t y r e t f o r u t s e t t e r a t d e n n e t y p e u re t t m es s i g k o b l i n g p å f e l l e s a n l e g g et o p p h ø r e r m e d u m i d d e l b a r v i r k n i n g. Ut i f r a e r f a r i ng e n v i g j o r d e o s s, v i l s t y r e t f o r e t a t i l s v a r e n d e k o n t r o l l m e d g a r as j e b o d e n e u n d e r d e r e s t e r e n d e b l o k k e n e. D e r s om d e t i f r em t i d e n o p p d a g e s e n n y, t i l s v a r e n d e k o b l i n g ut e n a t d e t e r g i t t s k r i f t l i g t i l l a t e l s e f r a s t y r e t, v i l s t y r e t s e n d e f a k t u r a e n f o r r e p a r a s j o n/ s e r v i c e t i l d e ( n ) a n s v a r l i g e s e k s j o ns e i e r ( e ) d i r e k t e. O v e n n e v n t e k o nt r o l l o g r e p a r a s j o n s a r b e i d k o s t e t s am e i et c a k r o n e r i nk l. m v a. S t y r e t m i n n e r f o r ø v r i g om a t s e k sj o n s e i e r e r an s v a r l i g og s å n å r l e i l i g h e t e n l e i e s ut R e n s i n g a v s l u k p å t a k e n e P å g r u n n a v v a n n a n s am l i n g b es t i l t e s t y r e t f i rm a e t I n d us t r i L am b e r t s et e r A S (I L A S ) t i l å r e n s e a l l e s l u k e n e p å t ak e n e i de r ø d e b l ok k e n e. P r i s : c a k r o n e r i n k l. m v a D u g n a d S a m e i e t h a r s o m t i d l i g e r e å r a v h o l d t b å d e v å r - o g h øs t d u g n a d; 5. o g 6. m a i o g 2 4. o g 2 5. s e pt em b e r h u s s t a n d e r h a r d e l t a t t p å é n a v d u g n a d e n e, o g 1 0 h us s t a n d e r h a r d e l t a t t p å b e g g e. D et t e i n n e bæ r e r a t 3 6 % a v d e 7 0 h u s s t a n d e n e i s am e i et h a r d e l t a t t p å m i n s t é n a v d u g n a d e n e, n o e s o m e r om t r e n t l i k o p ps l u t n i n g s am m e n l i g n et m e d P å g r u n n a v g j e n n om g å e n d e l a v op p s l u t n i n g p å h øs t d u g n a d e n d e s en e r e å r, v u r d e r e r s t y r e t å a v h o l d e h øs t d u g n a d p å k u n é n d a t o i S t y r e t ø n s k e r s a m t i d i g å t a k k e m a n g e a v d e f a s t e d u g n a d s d e l t a k e r n e s o m s t i l l e r o p p å r e t t e r å r, h v o r a v e n k e l t e e r m e d b e g g e d a g e n e, o g n o e n m e d t o f r a h u s s t a n d e n.

12 1 2 R u d s h ø g d a V B / S O B O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A / S ut b e t a l e r d u g n a d s g e b y r k u n t i l s e k s j o n s e i e r e, o g i k k e t i l l ei e t ak e r e. D e t t e i n n e bæ r e r a t d e s om l e i e r l e i l i g h et i s am e i e t, m å o p p g i s e k s j o ns e i e r s n a v n o g k o n t o n um m e r p å f r em m øt e l i s t e n e u n d e r d u g n a d e n e. E n l e i e t a k e r s om d e l t a r p å d u g n a d, m å d e r f o r a v t a l e m e d s i n s ek s j o n s e i e r om h v o r d a n d u g n a d s g e b y r e t s k a l ut b e t a l es S k i l t t i l p o s t k a s s e r o g r i n g e k l o k k e r S t y r e t h a r v i d e r e f ø r t a r b e i d e t m e d å k o n t ak t e s e k s j o ns e i e r e o g b e b oe r e f o r å t a i m o t b e s t i l l i n g e r p å n y e s k i l t f o r p o s t k as s e r o g / e l l e r r i n g e k l ok k e r. U t s k i f t i ng e n b l i r f o r e t at t p r i m æ r t f o r å b e d r e i nf o rm a s j o n e n t i l b e s ø k e n d e, s am t p os t o g am b ul a n s e, m e n o gs å for å få et m est m ulig lik t ut s e e n d e, o g d e rm e d e n g o d es t et i s k p r o f i l, i s am e i e t. S k i l t e n e b l i r d e r f o r b es t i l t o g b e t a l t a v s am e i et. A c c es s l ås & n øk k e l A S l e v e r e r s k i l t e n e. R E G N S K A P E T F O R S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s am e i et s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om s am ei e t s f o r v e n t e d e øk o n om i s k e u t v i k l i n g e r o m t a l t i å r s b e r e t n i n g e ns p u nk t e r om k o s t n a d s ut v i k l i n g o g b u ds j e t t f o r Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es h e r v e d a t f o r ut s et n i n g e n om f o r t s at t d r i f t er t i l s t e d e. R E S U L T AT Å r e t s r e s u l t a t p å k r , - s om f r em k om m e r i r es u l t at r e g n s k a p et f o r e s l å s o v e r f ø r t t i l e g e nk a p i t a l. I N N T E K T E R I n n t e k t e n e i v a r t i l s am m e n k r , - m o t b u d s j e t t e rt m e d k r , -. A n d r e i n n t ek t e r b es t å r i s a l g a v f j er n k o n t r o l l. K O S T N A D E R D r i f t s k os t n a d e n e i v a r p å k r , - m o t b u d s j et t e r t m e d k r , -. V e s e n t l i g e a v v i k i f o r h o l d t i l b u d s j et t e t s k y l d es i h o v e d s a k : Energi b l e b u ds j e t t e r t m e d k r , -, m e ns r e g n s k a p et v i s e r k r , -. H o v e d å r s ak e n t i l a v vi k e t v a r m y e l a v e r e f o r b r u k e n n b ud s j e t t e r t. R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å re t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p o g f o rm u e s f o r v a l t n i n g. R e v i s j o ns h o n o r a r e t f r em k om m e r s om e g e n p o s t i r e s u l t at r e g n s k a p e t.

13 1 3 R u d s h ø g d a V B / S F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i r e g n s k a p e t o g d e n r e g ns k a ps m e s s i g e o v e r s i k t s om f r em k om m e r u n d e r n ot e r t i l r e g ns k a p e t. St y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d. K O S T N A D S U T V I K L I N G R e n t e s a t s e n e i OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S p r. d e n : R e n t e r p å d r i f t s k o n t o : 0, 1 0 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 4, 6 0 % u n d e r 0, 5 m i l l i o n e r 4, 7 0 % m e l l om 0, 5 m i l l i o n e r o g 2 m i l l i o n e r % o v e r 2 m i l l i o n e r S T R Ø M P R I S E N E D e n t o t a l e s t r øm p r i s e n t i l e n f o r b ru k e r b e s t å r a v t r e k om p o n e n t e r : K r a f t p r i s s o m d e k k e r k o s t n a d e n e v e d å p r o d u s e r e o g s e l g e d e n e l e k t r i s k e k r a f t e n u t g j ø r c a. 4 4 % a v t ot a l s t r øm p r i s ( b e t a l es t i l k r a f t l e v e r a n d ø r ). N e t t l e i e f o r t r a n s p o r t a v d e n e l ek t ri s k e k r a f t e n u t g j ø r c a. 2 2 % a v t ot a l s t røm p r i s (b e t a l e s t i l n e t t s e l s k a p e t ). S t a t l i g e a v g i f t e r d vs. f o r b r u k e r a vg i f t, a v g i f t t i l E n e r g i f o n d et o g m e r v e r d i a v g i f t ut g j ø r c a. 3 4 % a v t ot a l s t røm p r i s. S t r ø m p r i s e n i N o r g e v a r i e r e r m e d å r s t i d e n e. N o r m a l t s t i g e r d e n i v i n t e r h a l v å r e t o g r e d u s e r e s i s om m e r h a l v å r e t. D e t t e o g a n d r e f ak t o r e r s om p å v i r k e r k ra f t p r i s e n e g j ø r d et v a n s k e l i g å s p å u t v i k l i n g e n i s t r ø m p r i s e n e FOR S I K R I N G B y g n i n g s f o rs i k r i n g e n øk e r f r a t i l m e d c a. 9, 3 %. D et t e s k yl d e s at i n d ek s e n s om r e f l e k t e r e r p r i s o p p g a n g e n p å h å n dv e r k s t j e n es t e r h a r øk t t i l s v a r e n d e. D e n n e i n d e k s ø k n i n g e n e r l i k f o r a l l e f o rs i k r i n g s s e l s k a p e r. Ut o v e r d e t t e f o r e t a r f o r s i k r i n g s s e l s k a p e n e i n d i v i d u e l l pr i s j u s t e r i n g m e d b ak g r u n n i s am e i e t s e g e n s k a d es i t u as j o n. K O M M U N A L E A V G I F T E R V a n n - o g a v l ø ps a v g i f t e n øk e r m e d 3, 5% o g r e n o v a s j o ns a v g i f t e n øk er m e d 4, 6 %. Ø V R I G E K O S T N A D E R N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e i b u d s j e t t e t h a r s t y r e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s s t i g n i n g.

14 1 4 R u d s h ø g d a V B / S I N N T E K T S - O G K O S T N A D S O V E R S L AG F O R Å R ( B u d s j e t t ) S t y r e t h a r s a t t o p p e n o v e r s i k t o v e r f o r v e n t e d e i n n t e k t e r o g k o s t n a d e r i Tallene er vist som egen kolonne ved sid e n a v r e s u l t a t r e g n s k a p e t. ( B u d s j e t t ) O v e r s i k t e n e r b as e r t p å u e n d r e d e f e l l e s k os t n a d e r f o r å r e t I p o s t e n d r i f t o g v e d l i k e h o l d e r d et b e r e g n e t k r , - t i l s t ø r r e v e d l i k e h o l d s o m o m f a t t e r f as e 1 o p p s p l i t t i n g a v f e l l e s m å l i n g e n a v f j e r n v a r m e o g v a r m v a n n, s e p u n k t 6 u n d e r S t y r e t s a r b e i d. D e t t e i n n eb æ r e r å f å i ns t a l l e r t n y e m å l e r e i f e l l e s a n l e g g e t s l i k a t d e t f a k t i s k e f o r b r u k e t t i l v å r t s am e i e og H u s e i e r l a g e t m å l es h v e r f o r s e g. O v e r s i k t e n g i r e t f o r v e n t e t å r s r e s u l t a t p å k r , -. I o v e r s i k t e n e r d e t t at t h e n s y n t i l de f o r h o l d s om e r n e v n t f o r a n. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e nk e l t e t a l l e ne i o v e r s i k t e n. O s l o, I s t y r e t f o r R u d s h ø g d a V B / S J a n P e t t e r N i e l s e n / s / G e i r A s k a u t r u d / s / B e nt e L y s e g g e n / s /

15 15 R u d s h ø g d a V B / S S t a t s a u t o r i s e r t e r e v i s o r e r E r n s t & Y o u n g A S C h r i s t i a n F r e d e r i k s p l. 6, N O O s l o O s l o A t r i u m, P. O. B o x 2 0, N O O s l o F o r e t ak s r e gi st e re t : N O M V A T l f : F a x: w w w. e y. n o M e d l e m m e r a v D e n n o r s k e R e v i s o r f o r e n i n g T i l å r s m ø t e t i Ru d s hø gd a V B oligs amei e R E V I S J O N S B E R E T N I N G F O R Vi h ar re vid er t års r egn s kape t fo r R uds h ø gda V B o li gs ameie fo r r egn s kap s åre t 200 8, s o m vis e r et ove rs ku d d på kr ,-. V i h a r o g s å r e v i d e r t o p p l y s n i n g e n e i å r s b e r e t n i n gen om å rs r egn s kap et, fo r uts etnin gen o m f or ts att dr ift o g f ors lage t til a nve nd els e av o ver s ku dd et. Års re gns ka pe t b es tå r av re s ultatre gns ka p, b alan se og n ot eo pp lys ni nge r. R e g n s k a p s l o v e n s r e g l e r o g g o d r e g n s k a p s k i k k i N o r g e er a n v e n d t v e d u t a r b e i d e l s e n a v r e gns ka pe t. Års re gns ka pet o g år s ber etnin gen e r avgi tt av s a me iets s t yre. Vår o pp gave er å u ttale os s o m år s r egn s kap et og øvr ige f or hol d i hen ho ld ti l re vis or lo ven s kr av. Vi h ar utf ørt revi sj on en i s ams var med l o v, f o r s k r i f t o g g o d r e v i s j o n s s k i k k i N o r g e, h e r und er r e v i s j o n s s t a n d a r d e r v e d t a t t a v D e n n o r s k e R e v i s o r f o r e n i n g. R e v i s j o n s s t a n d a r d e n e kr eve r at vi p lan le gger og ut fø rer re visj on en fo r å o p pn å betryg gen d e s i kker he t fo r at års re gns ka pe t ikke i nn eh old er ves ent li g f e il in f o r m a s j o n. Re v i sj o n o m f a t t e r k o n t r o l l av ut valgt e d el er a v mate rialet so m un d er bygge r in for masj o n en i års re gns ka pe t, vur d er ing av d e be nyt te de regn s kap s pr ins ip per o g ves e nt li ge re gns ka ps e sti ma ter, s amt vur d er in g a v in n hol det i og pr es ent as j one n av å rs regn s kap et. I de n gra d det fø lge r av god r evi sj o ns s kik k, o mf at ter revis j on ogs å en gje nno mgå els e a v s amei ets f or mue s for val tnin g o g r e g n s k a p s - og in ter n ko ntr olls ys temer. Vi men er at vår r evis jo n gir et fo r s varlig gr un n lag for vå r ut ta lelse. V i m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t e r a v g i t t i s a m s v a r m e d l o v o g f or s kr if ter og gir et r e t t v i s e n d e b i l d e av s ameie ts ø k o n o m i s k e s t i l l i n g 3 1. d es e m b e r o g a v r e s u l t a t e t i r egn s kap s år et i o ver en ss tem me ls e me d g o d r e g n s k a p s s k i k k i N o r g e l e d e l s e n h a r o p p f y l t s i n p l i k t t i l å s ø r g e f o r o r d e n t l i g o g o v e r s i k t l i g r e g i s t r e r i ng og do ku men ta sjo n av re gns ka ps op p lys nin ger i s a ms va r me d l ov o g g o d b o k f ø r i n g s s k i k k i N o r g e op p lys n in gen e i år s ber et ningen o m år s r egn s kap et, f oruts et ni nge n om f o rts att drif t og f or s laget til an ven de lse av ove rs ku d de t er ko ns is ten te me d års regn s kap et og er i s ams var med l ov og fo r s krifte r. Uten at det har b et ydn in g fo r ko nkl us j one n i avs n ittet ove r, vil vi p r es i sere at b u dsj ettallen e i re s ultatre gns ka pe t ikke er u nd erl agt revis j on. O s l o, 2 6. f e b r u a r E R N S T & Y O U N G A S T er j e T v e d t s t a t s a u t o r i s e r t r e v i s o r s ign.

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Ø v r e L j a n B o l i gs am e i e I I I, a v h o l d e s t o rs d a g 3 0. a p r i l 2 0 0 9, kl. 1800 i Nordstrand Eldresenter,

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s /

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i P r o f es s o r D a h l s gt 3 9 A S, a v h o l d es t i r s da g 2. j

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i 2

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R i n g g a t en T e r r a s s e S am e i e, a v h o l d e s 2 4. m a rs 2 0 1 0, kl. 18 :00 i Lilleborg Kirke. T I L B E HA

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i Solbakken Velforening, a v h o l d e s t o r s d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 2 0. 1 5 p å Ok s t a d S k o l e. T I L B E HA N D L I N G F O R

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Et telemarked i endring Fire viktige tel etren d er V en tel o + B a n et el e + B red b ån d a l l ia n s en Hva vi j o b b er m es t m ed Jan Morten Ruud, BaneTele Høy ere krav til dekning o g tj enes

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

funktioner der er tilvalg er mærkede med **

funktioner der er tilvalg er mærkede med ** Dokumentet er inddelt som følgende: tavler er placerede bag låger for til- og fraluft generel beskrivelse - kredsskema 0 - tavle layout - grafiske lister reservedelsliste 0 - klemmematrice 0 - kabel plan

Detaljer

TROLLERUDMOEN knutepunkt.

TROLLERUDMOEN knutepunkt. KONGSBERG SENTRUM Draen / Oslo E34 Larvik / Vestfold TROLLERUDMOEN Notodden / Haugesund E34 Unik næringseiendo på Kongsberg, ved nye E 34: Bensinstasjon / Vegservicnlegg Matservering Varehandel Pendlerparkering

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

Kun stn eren s Hus et pro sjekt for Hø stut stillinge n av Ståle Søren s e n

Kun stn eren s Hus et pro sjekt for Hø stut stillinge n av Ståle Søren s e n Kun stn eren s Hus et pro sjekt for Hø stut stillinge n av Ståle Søren s e n Installasjonen vist slik den ønskes m o ntert ved inngangspartiet til Kunstner nes h us, Det vil være m ulig å bevege seg u

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I I B ol i g s am e i e, a v h o l d e s m a n d a g 2 0. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0, L a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

Biejjien vuelie solkvad

Biejjien vuelie solkvad Kornoter Frode Fjellheim Biejjien vuelie solkvad Preludium Kyrie Heevehtimmie/Gloria Frå fjell tekst: Håvamål Elden Smerten tekst: Den ældre Edda, Solarljod Beaivvás - Lova lova line (en gammel soljoik

Detaljer

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden.

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden. LIVSSTIL HVEM: Line Evensen BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden utenfor Oslo. FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og hans to barn,

Detaljer

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor.

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor. 45 Sor.III Mez.III Alt III T.III Bar.III Bas III Lro q.=6. Næ. # I m Næ "Bob Mcarrn" *) b marc. ste, ste, næ m. u. # Æblehøst dolce ohn rands, 2012 u # #. Kor ste u m m m kom mer rd vest b m, eu ro bm,..

Detaljer

F R A N K In n m u rin g s k r a g e INNMURINGSKRAGE

F R A N K In n m u rin g s k r a g e INNMURINGSKRAGE F R A N K In n m u rin g s k r a g e INNMURINGSKRAGE 1 P r o ble m stillin g D et er et gje nta g e n d e pro ble m å la g e gje nn o mførin g er for rør i b y g nin g er. N e d gra v d e rørle d nin g

Detaljer

Nytt innte kts s ys te m for kommune ne avtale mellom H, Frp o g V

Nytt innte kts s ys te m for kommune ne avtale mellom H, Frp o g V Nytt innte kts s ys te m for kommune ne avtale mellom H, Frp o g V Re g je rin g s p a rt ie n e o g Ve n s t re e r e n ig e o m e n d rin g e r i kommune ne s innt e kt s s ys t e m s om s ikre r g ode

Detaljer

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør TYPE PLAN KOMMUNEDELPLAN Tekniske tegninger E6 Gardermoen-Biri Parsell Moelv - Biri Ringsaker og Gjøvik kommuner Tegningshefte. Nytt alternativ sør Region øst Hamar kontorsted Dato: 19.desember 14 A 3

Detaljer

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr.

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr. n a 7 4 7, Ro 7, n lko 6 6 6 7 6 7 Ro, 3 6 7,3 lk Inn 4 on 6 3 lk 7 on Ro, B B 4 7 4 He is lk B 4 ta 7,3 a le on D 3,7 rri Ko k. jø /K e tu, rri Ko,3 7,3 3, /s ile Hv Ro, 4 ør e yv Gla e ssv ro M,4 s B

Detaljer

œ»u ========================= & # f > > > > l l l l l jœ»j œ»j ˆ« =========================? # ˆ«jœ» J ˆ«j œ J l

œ»u ========================= & # f > > > > l l l l l jœ»j œ»j ˆ« =========================? # ˆ«jœ» J ˆ«j œ J l & # K K K 10 K K K K K K K K K K K K K K K Nei nه smi er han ti a e va re en ter som han m ter og han rem? # J ˆ_ med strand Tra a a a a a ˆ_ J J a a a a a a J J J J J J & # > > > > # 2 4 J J ˆ ˆK J K

Detaljer

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 137

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 137 137 Anne G olden N orsk u n d erv i sn in ijen fo r u te n la n d s k e s t u d e n te r U n i v e r s i t e t e t i O slo PRESENTASJON AV PROSJEKTET LÆREBOKSPRM N å r d e f r e n u nedspråkliye e l e

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t V i d s y n, a v h o l d e s o n s d a g 6. a pr i l 2 0 1 1, k l.

Detaljer

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER 32 PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER RAGN HILD SIL KO SET før s te ama nu en sis dr.oecon, In sti tutt for mar keds fø ring, Han dels høy sko len BI PRIS OG BESLUTNINGER I BEDRIFTER Pris har til dels

Detaljer

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER Ved inngåelse av leieavtale skal det alltid utleveres husordensregler, vedlagt i denne permen. Samtlige leietakere og de leietakerne gir adgang til boligen er underlagt

Detaljer