INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009"

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a u d i t o r i u m T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G A ) V a l g a v m ø t e l e d e r B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v s e k r e t æ r o g e n s a m e i e r t i l å u n d e r s k r i v e p r o t o k o l l e n D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n E) G o d k j e n n i n g a v d a g s o r d e n 2. Å R S B E R E T N I N G F O R M E D B U D S J E T T F O R Å R S R E G N S K A P F O R S t y r e t f o r e s l å r o v e r f ø r i n g a v å rets resultat til egenkapital 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r 5. I N N K O M N E F O R S L A G D e t e r i k k e k om m et i n n f o rs l a g t i l be h a n d l i n g p å å r s m ø t et. G j e l d e n d e v e d t e k t e r o g h u s o r d e n s r e g l e r e r t a t t m e d s o m e g e t v e d l e g g 6. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v 2 s t y r e m e d l e m m e r f o r 2 å r B ) V a l g a v 1 v a r a m e d l e m f o r 2 å r C ) V a l g a v 2 m e d l e m m e r t i l v a l g k o m i t é f o r 2 å r O s l o, S t y r e t i R u d s h ø g d a V B / S J a n P e t t e r N i e l s e n / s / G e i r A s k a ut r u d / s / B e n t e L ys e g g e n / s / I s a m e i e r m ø t e t h a r s a m e i e r n e s t e m m e r e t t m e d e n s t em m e f o r h v e r s e k s j o n d e e i e r. S am e i e r e n h a r r e t t t i l å m ø t e v e d f u l l m e k t i g. R e g i s t r e r i n g s b l a nk e t t e n l e v e r e s i ut f y l t s t a n d v e d i n n g a n g e n.

2 2 R u d s h ø g d a V B / S T I L L I T S V A L G T E Å R S B E R E T N I N G F O R S i d e n f o r r i g e o r d i n æ r e s a m e i e r m ø t e h a r s am e i et s t i l l i t s v a l g t e v æ r t f øl g e n d e : S T Y R E T L e d e r J a n P e t t e r N i e l s e n B l a k k e n s v e i 9 4 S t y r e m e d l e m G e i r A s k a u t r u d B l a k k e n s v e i 9 4 S t y r e m e d l e m B e n t e L y s e g g e n B l a k k e n s v e i 9 8 V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e m M a l i k B a s h i r A h m e d Blakkens vei 9 4 V a r a m e d l e m Moham ed Temsamani B l a k k e n s v e i 9 4 G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M S AM E I E T TI L L I TS V AL G TE O G AN S AT TE A v s am e i e t s 3 s t y r em e d l em m e r e r d e t 1 k v i n n e o g 2 m e n n. S a m e i e t e r p o s i t i v t i l l i k e s t i l l i n g o g t a r s i k t e p å at d et i k k e f o r e k om m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a ns e t t e l s e r. S a m e i e t d r i v e r i k k e m e d f o r s k n i n g s - o g ut v i k l i n g s ak t i v i t e t e r. S am e i e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b e s t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. S a m e i e t h a r i n g e n a n s a t t e. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r i h e n h o l d t i l k o n t r ak t u t f ø r t a v OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S. A u t o r i s e r t r e g ns k a ps f ø r e r ( o p p d r ag s a n s v a r l i g ) e r r e g ns k a ps s j e f E g i l H a v r e, O B OS. S am e i e t s r e v i s o r e r E r n s t & Y o u n g A S. E I E N D O M M E N S a m e i e t b e s t å r a v 6 9 s ek s j o n e r. S am e i e t e r r e g i s t r e r t i B r ø n n ø y s u nd m e d o r g a n i s a s j o ns n um m e r S a m e i e t l i g g e r i O s l o k o m m u n e o g h a r f ø l g e n d e g å r d s - o g b r u k s n um m e r M e d e i e r s e k s j o n f o r s t å s s am e i e a nd e l i b e b y g d e i e n d om m e d t i l k n y t t e t e n e r e t t t i l b r uk a v b o l i g e l l e r a n n e n b r uk s e n h et i e i e nd o m m e n. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d a t d e t y t r e m i l j ø e t f o r u r e n s es i v e s e nt l i g g r a d. V A K T M E S T E R T J E N E S T E S a m e i e t h a r a v t a l e o m v a k t m e s t e r t j e n e s t e m e d B j ø r n J o h a n s e n s om k a n k o nt a k t e s p å t e l e f o n D e r s om i k k e a n n e t e r a v t a l t m e d s t y r e t p å f o r h å n d, m å s e k s j o ns e i e r p å r e g n e å m å t t e b e t a l e f o r t j e n es t e n s e l v.

3 3 R u d s h ø g d a V B / S P A R K E R I N G G a r a s j e f ø l g e r l e i l i g h e t e n e. G a r a s j e p o r t å p n e r b e s t i l l e s v i a s t y r e l e d e r. F O R S I K R I N G S am e i e t s e i e n d om m e r e r f u l l v e r d i f o r s i k r e t i G j e ns i d i g e F o rs i k r i n g m ed p o l i s e n um m e r F u l l v e r d i f o r s i k r i n g v i l s i a t f o rs i k r i n g s s e l s k a p et h a r a ns v a r e t f o r a t s am ei e t t i l e n h v e r t i d h a r d e r i k t i g e f o rs i k r i n g s s um m e r. E n f o r u t s et n i n g f o r d e t t e e r a t f o r s i k r i n g s s e l s k a p et f å r m e l di n g om v e s e nt l i g e v e r d i øk n i n g e r p å b y gn i n g e r, f. e k s. v e d r e h a b i l i t e r i n g e l l e r p å b y g g i n g. V e d t o t a l s k a d e s k al e r s t a t n i n gs b e l ø p et d e k k e o p p f ø r i n g a v n y b y g n i n g a v s am m e s t a n d a r d o g s t ø r r e l s e. F o r s i k r i n g e n o m f a t t e r o g s å b y g n i n g s m e s s i g e f o r a n d r i n g e r s om d e n e n k e l t e s ek s j o n s e i e r g j ø r i n n e i b o l i g e n. D e n e n k e l t e s e k s j o n s e i e r m å s e l v s ø r g e f or å h a h j em f o r s i k ri n g s o m d e k k e r i n n bo og l ø s ø r e. H v i s s am e i e t s f o rs i k r i n g s k a l b e n y t t e s, m å b e b o e r n e s t r a k s m e l d e s k a d e n t i l F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S t l f f a k s E -p o s t f o r s i k r i n o b o s. n o. O p p f ø l g i n g a v f o r s i k r i n gs a k e r b l i r g j o r t a v F o rs i k r i n gs a v d e l i n g e n i OB O S. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I h e n h o l d t i l f o r s k r i f t e n e s k a l d e t v æ r e i n s t a l l e r t r ø yk v a r s l e r o g b r a n ns l o k ni n g s a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e i a l l e l e i l i g h e t e n e. E i er / b e b o e r h a r a n s v a r e t f o r a t u t s t y re t e r t i l s t e d e o g f u n g e r e r. D e r s om u t s t y r e t e r d e f ek t, m e l d es d e t t e t i l s t y r e t. H M S F o r s k r i f t o m s y s t e m a t i s k h e l s e -, m i l j ø - o g s i k k e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e n ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f a s t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s e m b e r m e d v i r k n i n g f r a 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l at d e n e nk e l t e v i r k s om h et s k a l s ys t em at i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t em m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. B o l i g s el s k a p e r d ef i n e r t s om v i rk s o m h et o g s k a l d e r f o r h a i nt e r n k o n t r o l l s y s t em. D e t t e o m f a t t e r b l a n t a n n e t k o nt r o l l s ys t em o g o p pf ø l g i n g a v b r a n n v e r n, b y g g h e r r e f o r s k r i f t e r v e d b y g g e - o g a n l e g g s a r b e i d, l e k e p l a s s e r o g e l e k t r i s k a n l e g g o g e l ek t r i s k u t s t y r h v o r f o r d e l i n g a v a n s v a r e t e r g i t t e n s l i k t o l k ni n g : S am e i e t e r a ns v a r l i g f o r a t d et e l ek t r i s k e a n l e g g e t o g u t s t y r e t i f e l l es a r e a l e t t i l e n h v e r t i d e r i o r d e n. I f o r h o l d t i l a n l e g g o g ut s t y r i d e n e n k e l t e b o e n h e t e r d e t s t y r e t s p l i k t å g j ø r e e i e r o g / e l l e r b r u k e r a v d e n e n k e l t e l e i l i g h e t o p pm e rk s om p å d e t a ns v a r s om d e h a r f o r å h o l d e e l e k t r i s k ut s t y r i o r d e n e t t e r g j e l d e n d e l o v o g f o rs k r i f t. S A M E I E T S L Å N S a m e i e t h a r l å n i O B O S. S e b a l an s e n o g n ot e i r e g n s k a p e t. E I E N D E LE R O G G J E L D O M S E T N I N G O G T A K S T E R S am e i e r n e f å r t i l s e n dt s k j em a m ed o p p s t i l l i n g o v e r d e n e n k e l t e s e k s j o n s a n d e l a v s am e i e t s i n n t e k t e r, ut g i f t e r, gj e l d o g ei e n d e l e r. L i g n i n g s v e r d i e n f å r d e n e n k e l t e o pp g i t t p å l i g n i n gs k o nt o r e t.

4 4 R u d s h ø g d a V B / S O m s e t n i n g a v s e k s j o n e n e s k j e r t i l m a r k e d s p r i s. D e t f i n n es i k k e t a k s t e r f o r s e k s j o n e n e v e r k e n h o s s t y r e t e l l e r f o r r e t n i n gs f ø r e r. S å l a n gt f o r r e t n i n g s f ø r e r e n f å r o p p g i t t o m s e t ni n g s p r i s e r, bl i r d i s s e r e g i s t re r t. F o r r e t ni n g s f ø r e r k a n, p å b a k g ru n n a v d i s s e o p p l y s n i n g e n e, g i a n t y d n i n g om p ri s n i v å e t f o r s e k s j o n e n e. T E L E N O R S am e i e t e r t i l s l u t t e t s am a r b e i d s a v t a l e n m e l l om T el e n o r o g OB O S E i e n d o m s f o r v a l t ni n g om r a b a t t o r d n i n g f o r b e b o e r e m e d t e l e f o n a b o n n e m e nt i T e l e n o r. D e t g i s r a b a t t p å : - T e l l e r s k r i t t / t r a f i k k f r a f a s t t e l e f o n - F r i b r u k a v f a s t t e l e f o n h v e r l ø r d ag ( k u n s t a rt p r i s p å 8 9 ø r e p r s am t al e u a n s e t t v a r i g h e t ). D e n e n k e l t e b e b o e r f å r o gs å r a b a t t v e d b es t i l l i n g a v : - ADSL, oppringt internett og m obiltelefoni - B r e d b å n d s t e l ef o n i - M e d 3 t y p e r T e l e n o r -a b o n n em e nt g i s e n t o t al k u n d e r a b a t t i t i l l e g g t i l d e ø v r i g e r a b a t t e n e. K A B E L -TV Canal Digital Kabel TV AS er leverandør av kabel-tv t j e n e s t e r. H a r du s p ø rs m å l vedrørende ditt kabel-t v -abonnement, digital-t v e l l e r b r e d b å n d, k a n du r i n g e t l f Å p n i n g s t i d e r h o s k u n d e s e r v i c e e r m a n d a g - f r e d a g 0 8: : 0 0, l ø rd a g 1 0 : : 0 0. S ø n d a g e r e r s t e n g t. O p p s t å r f e i l på k a b e l a n l e g g e t p å s ø n d a g e r, k a n d e t t e r a p p o r t e r e s v i a t e l e f o n o gs å s ø n d a g e r m e l l o m 1 0 : 0 0 o g 2 2 : 0 0. F o r y t t e r l i g e r e i n f o rm as j o n v i s e s de t t i l w w w. c a n a l d i g i t a l. n o Ingen m å gjøre inngrep i kabel-t V a n l e g g e t s o m å s k r u a v d e k s e l e t p å a n t e n n e -k o n t ak t e n o g f o r e t a o m - e l l e r t i l k o b l i n g e r. S l i k e i n n g r e p v i l k u n n e f o r å rs a k e f o r s t y r r e l s e r p å s i g n a l e n e t i l andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-tv a n l eg g e t. A V T A L E O M L E V E R A N S E A V E L E K T R I S K K R A F T OBOS har fremforhandlet avtale m ed LOS for leveranse av el-k r a f t. O p p r i n n e l i g a v t a l e m e d L O S u t l ø p d e n OB O S h a r f o r l e n g e t a v t a l e n f r a m e d d e s am m e f o r d e l e n e s om i f o r r i g e p e ri o d e. S am e i e t h a r t i l t r å dt d e n n e a v t a l e n. D e t t e g j e l d e r k u n s t r øm t i l f e l l e s om r å d e o g i k k e p r i v a t a b o n n em e n t f o r d e n e n k e l t e l e i l i g h e t. R e s u l t a t e t a v k r a f t f o r v a l t n i n gs a v t a l e n h a r g i t t b es p a r e l s e r o gs å i D et h a r væ r t s t o r e o m r å d em es s i g e v a r i a s j o n e r i N o r ge i , m e n m å l t m o t gj e n n o n s n i t t l i g s p ot p r i s s e r b e s p a r e l s e n e ut t i l å b l i c a 1 1 %. F J E R N V A R M E S a m e i e t f å r l e v e r t f j e r n v a r m e f r a H a f s l u n d F j e r n v a rm e A S. P r i s e n p å f j e r n v a r m e v a r i e r e r g j e n n o m å r e t. F o r u t s a t t l i k t f o r b r u k i s om i , r e g n e r H a f s l u n d F j e r n v a r m e A S m e d e n ø k n i n g i f j e r n v a r m ek o s t n a d e n i å r p å c a 5 %. D et t e v i l i m i d l e r t i d a v h e n g e a v u t v i k l i n g e n i p r i s p å el e k t r i s k k r a f t o g o l j e.

5 5 R u d s h ø g d a V B / S 1. S T Y R E T S A R B E I D I R U D S H Ø G D A F E L T V B O L I G S A M E I E S t y r e t h a r e t t e r s am e i e rm øt e t b e s t å t t a v : J a n P e t t e r N i e l s e n : G e i r A s k a ut r u d : B e n t e L ys e g g e n : M a l i k B as h i r A hm e d: M o h a m e d T em s am a n i : s t y r e l e d e r s t y r e m e d l e m s t y r e m e d l e m v a r a m e d l e m v a r a m e d l e m V i i nf o rm e r t e i a p r i l om d e n n y e s t y r e s a m m e n s et n i n g e n, o g h e r f ø l ge r e n o p p d a t e r t o v e r s i k t o v e r h v e m d e r e k a n k o n t ak t e om h v a i s t y r e t : J a n P e t t e r: G e n e r e l l f o r v a l t n i n g a v s a m e i e t, ø k o n o m i, f o r s i k r i n g s s a k e r, k o n t r a k t e r, d u g n a d, s t y r e m ø t e r, i n f o -s k r i v. G e i r : B e s t i l l i n g a v s ys t em n øk l e r, g a r as j e p o r t e n ( t e k n i s k + f j e r nk o n t r o l l ), varm e/radiator, ventilasjon, kabel-tv. B e n t e : O p p f ø l g i n g a v v a k t m e s t e r t j e n es t en, h u s o r d e ns r e g l e n e o g p a r k e r i n g s b e s t e m m e l s e n e, u t e o m r å d e n e, H M S -p e r m e l e k t r o, p o s t k a s s e -/ / r i n g e k l ok k es k i l t, d u g n a d. S t y r e t h a r a v h o l d t f i r e s t y r em øt e r i p e r i o d e n : : J a n P e t t e r, G e i r, B e n t e, B as h i r o g M o h a m e d : J a n P e t t e r, B e n t e o g M o h a m e d ( g i k k i n n s om s t y r em e d l em i G e i r s f ra v æ r ) : J a n P e t t e r, G e i r, B e n t e o g M o h am e d : J a n P e t t e r, G e i r, B e n t e o g M o h am e d. I p e r i o d e n e m el l om s t y r em ø t e n e ha r s t y r e l e d e r o g s t y r e m e d l em m e ne f o r t l ø p e n d e k o nt a k t p r. e -p o s t o g t e l ef o n f o r o p p f øl g i n g a v s t y r e v e d t a k, p å g å e n d e s a k e r og a n d r e a k t u el l e h e n v e n d e l s e r. S t y r e t h a r d e r f o r s e t t d et s om t i l s t r e k k e l i g å a v h o l d e f i r e s t y r e m ø t e r S e r v i c e a v t a l e r S t y r e t h a r s e r v i c e a v t al e m e d: a. E f f e k t i v s k a d e d y r k o n t r o l l t l f / V e d p r o b l em e r m e d f o r e k s em p el m a u r. B e b o e r e k a n s e l v k o n t ak t e f i rm a e t. b. G r a n r u d E l e k t r i s k e A S ( e l ek t r i k e r ) t l f K o n t r o l l a v d e t e l ek t r i s k e a n l e g g et h v e r t a n n e t å r. U t a r b e i d e l s e a v p e rm m e d r u t i n e r f o r H M S / i nt e r n k o n t r o l l e l ek t r o. c. F a l c h S t o r O s l o S e r v i c e A S t l f B o r t t a u i n g a v f e i l p a rk e r t e bi l e r.

6 6 R u d s h ø g d a V B / S d. J a n B j ø r n e b y / H a r r y K r i s t i a ns e n t l f S n øm åk i n g o g s t r ø i n g a v h o v e d g a n g v e i e n e r u n d t i B l a k k e ns v e i ; k o nt r a k t i s am a r b e i d m e d H u s e i e r l a g et. e. C o r r o t e a m A S t l f / S e r v i c e a v t a l e m e d å r l i g k o nt r o l l a v k at o d i s k a n l e g g i g a r as j e a n l e g g e t. F ø l g e n d e o p p g a v e r e r u t f ø r t : 1. I n f o rm as j o n f r a s t y r e t S t y r e t h a r i s e n d t ut s j u i n f o rm as j o ns s k r i v. D i s s e h a r om ha n d l e t b l a n t a n n e t : A p r i l : N y t t s t y r e, s am t a k t u e l l e t e l e f o n n um m e r. M a i : I n f o om E n e r g i g j e n v i n n i n g s e t at e n s i n f o rm as j o ns m øt e J u n i : A s f a l t e r i n g, g r i l l i n g, h e ns y n s f u l l h e t v e d g r i l l i n g, f r i v i l l i g m a l i n g, s am t a n s v a r v e d o p p u s s i n g a v l e i l i g h e t en e ( s p e s. b a d o g k j øk k e n ). S e p. / ok t. : S t a t us i a r b e i d e t m e d f j e r n v a rm e og v a r m t v a n n, s t at u s i a r b e i d e n e m e d o p p g r a d e r i n g a v u t e o m r å d e n e, f j e r n i n g a v k u ns t i g e g r e s s m at t e r f r a t e r r a s s e n e om v i nt e r e n, t r a p p e v a s k o g bi l k j ø r i n g p å g a n g v e i e n e. D e s em b e r : V i k t i g h e t e n a v g o d v e n t i l as j o n, s t at u s i a r b e i d e t om f j e r n v a rm e o g v a r m t v a n n, s am t k as t i n g a v j u l e p ap i r. J a n u a r : F e b r u a r : I n f o rm as j o n om s e n t r a l v a rm e n, m e d t i l b ak em e l d i n gs s l i p p, v e d r ø r e n d e p r o b l e m e r m e d r a d i a t o r e n e ; s p e s i e l t s u s i n g i r ø r e n e o g d å r l i g v a r m e. L a v e r e s t r øm f o r b r u k i , u r e t t m es s i g t i l b o b l i n g t i l d e t e l ek t r i s k e a n l e g g e t i g a r as j e n. E n k e l t e i n f o -s k r i v ( o g s t y r e r e f e r a t ) e r s e n d t t i l t i l s k r i v e r a d r e s s e n e ; d e s e k s j o ns e i e r n e s om s e l v i k k e b e b o r l e i l i g h e t e n e. 2. K l a g e r f r a / t i l s e k s j o n s e i e r e S t y r e t h a r b e h a n d l e t 1 0 k l a g e r f r a / t i l s ek s j o ns e i e r e. K l a g e n e g j e l d e r m a n g l e n d e o p p f ø l g i n g a v o g b r u d d p å R u d s hø g d a F e l t V s h u s o r d e n s r e g l e r. 3. V a k t m es t e r l e i l i g h e t A l l e ut g i f t e r o g i n n t ek t e r k n y t t et t i l v a k t m es t e r l e i l i g h e t e n (s e k s j o n n r. 1 ) i B l a k k e n s v e i f o r d e l e s i f o r h o l d e t 7 0/ B o l i g s am e i et o g 3 8 / H us e i e r l a g e t. D e t t e f o r d i l e i l i g h e t e n e i es a v e t g r e n d e l a g s om e r et f e l l e s s k a p a v d e t o b o l i g s e l s k a p e n e. D et e r t o t a l t s ek s j o n e r / b o e n h et e r, h vo r a v B o l i g s am e i e t h a r 7 0 ( 6 9 ).

7 7 R u d s h ø g d a V B / S N å v æ r e n d e l e i e t a k e r f l yt t e t i n n p r o g b et a l t e i f j o r k r o n e r p r. m å n e d. I h e n h o l d t i l k o n t r ak t e n bl e h u s l e i e n p r øk t t i l k r o n e r p r. m å n e d. K o nt r a k t e n u t l ø p e r p r S t y r e t v i l, i s am a r b e i d m e d s t y r e t i Huseierlaget, tilby leie t ak e r e n n y l e i e a v t a l e, m e n t i l e n h ø y e r e l e i e p r i s. D e t t e p å g r u n n a v d e n g e n e r e l l e p r i s o p p g an g e n i l e i em a r k e d e t d e s e n e r e å r. G a r a s j e p l a s s e n e r, e t t e r l e i et a k e rs ø n s k e, t at t u t a v l e i ek o n t r a k t e n, og h a r i p e r i o d e r v æ r t ut l e i d f o r k r o n e r p r. m å ne d. P å g r u n n a v f u k t m e r k e r e t t e r k o n de n s f r a d e l v i s u i s o l e r t e r ø r i v e g g en v a l g t e s t y r e n e i B o l i g s am ei e t o g H u s e i e r l a g et å p u s s e o p p b a d e t i v ak t m es t e r l e i l i g he t e n. D e n o p p r i n n e l i g e l i n o l e um e n bl e r e v e t o p p, o g b å d e g u l v o g v e g g e r b l e t ø r k e t. D e r e t t e r b l e d e t l a g t n y l i n o l e um p å g u l v e t, o g d e t b l e l a g t v å t r om s t a p e t p å a l l e f i r e v e g g e n e, m e d b o r d l a n gs t o p p e n. I S S F ac i l i t y S e r v i c es u t f ø r t e a r b e i de n e, o g p r i s e n v a r t ot a l t c a k r o n e r, i n k l. m v a., n o e s om b l e f o r d e l t et t e r o ve n n e v n t e f o r d e l i n g s n øk k e l. S t y r e t m e l d t e s k a d e n i n n t i l Gj e n s i d i g e F o r s i k r i n g, m e n k o n d e ns s k a de r s om f ø l g e a v d å r l i g i s o l e r i n g f r a e nt r e p e n ø r e n s (S e l v a a g b y g g ) s i d e, d e k k e s i k k e a v f o r s i k r i n g e n. 4. V a k t m e s t e r a v t a l e S t y r e t f o r n y e t k o n t r a k t e n m e d B j ø r n J o h a n s e n ( é n m a n n s f i r m a ) p r N y t t i k o nt r a k t e n f o r k a l e n d e r å r e t e r a t v a k t m es t e r s om et m i n i m um s k a l v æ r e t i l s t e d e t o f a s t e d a g e r i uk e n ; m a n d a g o g o n s d a g. V e d s n øf a l l k a n di s s e d a g e n e b l i e n d r e t. G o d t g j ø r e l s e n b l e øk t t i l k r o n e r i nk l. m v a. V a k t m e s t e r s o p p g a v e r o g a n s v a r g j e l d e r v å r t f e l l e s u t e om r å d e, s om f o r e k s em p e l s n øm åk i n g o g s t r ø i n g, s k i f t i n g a v l y s p æ r e r o g l y s r ø r, r y d d i n g a v s ø pp e l, k l i p p i n g a v p l e n o g k a nt e r, s am t e t g e n e r e l t ve d l i k e h o l d. 5. V e d l i k e h o l d s n ø k k e l e n R e n s i n g a v v e n t i l as j o ns k a n a l e n e: P o we r C l e a n N o r g e A S ut f ø r t e a r be i d e t h e l t e t t e r t i d s p l a n e n o g p r i s t i l b u d e t ; c a k r o n e r i nk l. m v a. G j e n s t å en d e s ek s j o ns e i e r e s om i k k e h a r væ r t t i l g j e n g e l i g e, o g s om h e l l e r i k k e h ar k o n t ak t et s t y r e t, m å s e l v b ek o s t e e v e n t u e l l r e n s i n g. N y t t h u s k e s t at i v : S m a r t H a n d e l A S l e v e r t e o g m o nt er t e n y t t h u s k es t a t i v m e d f a l l m a t t e r i h e n h o l d t i l p r i s t i l b u d et ; c a k r o n e r i n k l. m v a. D e t b l e r as k t s v æ rt p o p u l æ rt b l a n t b å d e s m å& s t o r e b a r n h e l t et t e r h e n s i k t e n! N y e f o t b a l l m å l o g b e s k y t t e l s e s n e t t, s a m t b as k et s t a t i v p å f ot b a l l b a n en : S m a r t H a n d e l A S l e v e r t e o g m o nt er t e n y t t u t s t y r p å f o t b al l b a n e n i h e n h o l d t i l p r i s t i l b u d et ; c a k r o n e r i n k l. m v a. D e t t e b l e o g s å r a s k t s væ r t p o p u l æ r t bl a n t

8 8 R u d s h ø g d a V B / S b å d e b a r n o g u n g d o m m e r. E t t e r a v t a l e m e d H u s e i e r l a g e t d e l e s d i s s e u t g i f t e n e 5 0 / 5 0. Styret søkte Oslo kommune om Forenklet tilskuddsordning for mindre kostnads - k r e v e n d e n æ r m i l j ø a n l e g g, a d m. v i a K i r k e - o g k u l t u r d e p a r t em e n t et ( f r a t i p p em i d l e n e ) o g b l e i n n v i l g et k r o n e r i t i l s k u d d. S k r å n i n g e n v e d B l ak k e ns v e i : Grønt Miljø AS fjernet i november 2007 beplantning i skråningen nedenfor nr , o g v å r e n b l e om r å d e t s p r ø y t e t t r e g a n g e r f o r å f å f j e r n e t ug r e s s o g g am l e r ø t t e r. N y b e p l a nt n i n g b l e f o r e t at t i j u l i A r b e i d e n e bl e u t f ø r t i h e n h o l d t i l p r i s t i l b u d et ; c a k r o n e r i n k l. m v a. K a t o d i s k a n l e g g : D e t k at o d i s k e a n l e g g e t i g a r a s j e n b l e d i a g n o s t i s e rt o g r e p a r e r t, o g s p e n n i n g b l e p å s a t t a v P r o t e c t o r A S. P r i s : c a k r o n e r i nk l. m v a., o g i nk l. k o n s u l e n t t j e n e s t e r f r a O B O S P r o s j e k t A S. S t y r e t h a r i n n g å t t e n s e r v i c e a v t a l e m e d C o r r o t e am A S. A v t a l e n i n n eb æ r e r e n å r l i g k o nt r o l l a v k a t o d i s k a n l e g g i ga r a s j e a n l e g g e t. P r i s : k r o n er i n k l. m v a. A s f a l t e r i n g: A s f a l t e r i n g e r i k k e e n d e l a v s e l v e V e d l i k e h o l d s n ø k k e l e n, m e n d e t v æ r t et p r i o r i t e r t o m r å d e f o r s t y r e t i f l e r e å r. F ø r s t i s å s t y r e t d et s om øk o n om i s k m u l i g o g f o r s v a r l i g å b es t i l l e n y a s f a l t. S t y r e t a v h o l d t i f e b r u a r e t s am a r b e i d s m ø t e m e d H us e i e r l a g e t h v o r v i b l a n t a n n e t bestemte oss for å innhente et oppdatert tilb u d f r a a n b u d s v i n n e r e n f r a , Os l o V e i A S. O s l o V e i A S l e v e r t e i m i dl e r t i d et op p d a t e r t t i l b u d s om v i s t e e t a r e a l f o r s am e i et s om v a r k u n h al v p a r t e n a v a r e a l e t s am m e f i rm a m å l t e o p p i f j o r. D e s s u t e n v a r a s f a l t p r i s e n øk t m e d h e l e 4 5 %. S t y r e t i n n h e n t et d e r f o r et a n n e t t i l b ud f r a et k o n k u r r e r e n d e f i rm a, T e r j e H a ns e n A S, s om v a r c a k r o n e r l a v e r e i p r i s ; t o t a l t c a k r o n e r i n k l. m v a. S t y r e t v e d t ok d e rf o r e n s t em m i g å b e n y t t e T e r j e H a n s e n A S, et t e r å h a i n n h en t e t r ef e r a n s e l i s t e f r a f i rm a et. A s f a l t e r i n g e n bl e u t f ø r t i j u n i, o g a rb e i d e t b l e i h o v e d s ak ut f ø rt s v æ rt t i l f r e ds s t i l l e n d e. S t y r e t p å p e k t e i m i d l e r t i d e nk e l t e f o r h o l d s om m åt t e r e t t e s o p p, h e r u n d e r i n n g a n g s p a r t i e t o g v a n n d a m m e n u t e nf o r n r , f j e r n e he l l e n e i d et h ø y e t r a p p e t r i n n e t n e d t i l g a r a s j e n m e l l om n r o g 1 0 2, s am t as f a l t k a n t e n o p p m ot h us k e s t a t i v e t u t e nf o r n r T e r j e H a n s e n A S f ul g t e i k k e d et t e t i l f r e ds s t i l e n d e o p p, s el v e t t e r u k e nt l i g p u r r i n g f r a s t y r e t s s i d e. D e h a r l o v e t å r e t t e op p o g f e r d i g s t i l l e a s f a l t a r b e i d e n e e t t e r p ås k e G r u n n e t a n d r e v i k t i g e v e d l i k e h o l d s b e h o v f a n t s t y r e t d e t i k k e r i k t i g å pr i o r i t e r e n y a s f a l t i g a r a s j e a n l e g g e t i V i f i k k i m i d l e rt i d l a p p e t e n d e l h u l l i a s f a l t d e k k e t i g a r a s j e n e, s a m t h e l a s f a l t e r t t r e d o b b e l t b å s e r h v o r d e t v a r s t o r e h u l l / s k a d e r i g a m m e l as f al t.

9 9 R u d s h ø g d a V B / S P l a n e r f o r : F o r h a r s t y r e t s a t t a v k r o n e r t i l t o n y e t r a p p e r ; é n i s k rå n i n g e n v e d n r , o g d e n a n d r e f r a g a n g v e i e n o g n e d m el l om n r o g 1 0 6, j f. v e d t a k p å s a m e i e r m ø t e t V i h a r d e s s ut e n s a t t a v p e n g e r t i l et r ek k v e r k l a n g s g a n g v e i e n f o r b i b om m e n i b ak k e n. Styret vil for øvrig, ut ifra budsjettsituasjonen, følge opp flere forslag i Vedlikeholds - n ø k k e l e n. S e f o r ø v r i g n e s t e p u n k t ; E N Ø K -a n a l y s e. 6. E N Ø K -a n a l y s e M å l i n g a v f j e r n v a r m e o g v a rm t v a n n : I h e n h o l d t i l a n b e f a l i n g e r i E N Ø K -ra p p o r t e n, o g m e d h e n v i s n i n g t i l s am ei e rm øt e t s t i l s l u t n i n g , h a r s t y r e t s t a r t e t a r b e i d e t m e d å f å s e p a r a t e m å l i n g e r a v f j e r n v a r m e o g v a rm t v a n n i v å r t s am ei e o g H us e i e r l a g e t. D e t t e e r e n f o r u t s e t n i n g f o r å k u n n e i ns t a l l e r e i n d i v i d u e l l e m å l e r e i d e n e nk e l t e l e i l i g h et. H o v e d f o r m å l et e r å r e d u s e r e f o r b r u k e t o g d e rm e d u t g i f t e n e t i l f j e r n v a rm e o g v a r m t v a n n. H u s e i e r l a g e t ø n s k e r i k k e å væ r e m e d p å e n s l i k o p p s p l i t t i n g, m e n v i l h e l l e r f o r t s at t b e n y t t e d a g e n s f o r d e l i n g a v u t g i f t en e s om e r b as e r t p å d e n o p p r i n n e l i g e a r e a l b r ø k e n i d e t o b o l i gs e l s k a p e ne. S am e i et s s t y r e e r k j e n t m e d a t f l e r e b o l i g e r i H u s e i e r l a g e t e r b y g g e t u t m e d t i l de l s s t o r e t i l l e g g s a r e a l e r, o g v i m e ne r d e r f o r a t t i d l i g e r e a r e a l b r øk i k k e l e n g e r g i r e t k o r r e k t b i l d e a v f o r d e l i n g e n a v d et f ak t i s k e f o r b r u k e t. I h e n h o l d t i l o v e n n e v n t e h a r s t y r e t l a g t o p p t i l f øl g e n d e f r em d r i f t s p l a n : S t y r e t v e d t o k p å m ø t e t å s e n d e i n n E N Ø K -s øk n a d f o r t o f a s e r i d et t e a r b e i d e t : F a s e 1 e r o p p s p l i t t i n g a v f e l l es m å l i n g e n a v f j e r n v a r m e o g v a rm v a n n. D e t t e i n n e b æ r e r å f å i ns t a l l e r t n y e m å l e r e i f el l e s a n l e g g e t s l i k a t d e t f ak t i s k e f o r b r u k e t t i l v å r t s am e i e o g H u s e i e r l a g e t m å l e s h v e r f o r s e g. F r e m t i l n å e r d e t o b o l i g s e l s k a p e n e s f o r b r u k b l i t t f o r d e l t g j e n n om e n t e o r e t i s k a r e a l b r ø k. F a s e 2 g j e l d e r i ns t a l l e r i n g a v i n d i v i d u e l l e m å l e r e i h v e r a v v å r e 7 0 s ek s j o n e r, s l i k at d et f a k t i s k e f o r b r u k e t m ål e s o g a v r e g n e s i f o r h o l d t i l i n n b e t a l t e f e l l es u t g i f t e r f r a d e n e nk e l t e s e k s j o n s e i e r. S e k s j o n s ei e r e s om h a r b e t a l t f o r m y e, f å r p e n g e r t i l b ak e, m e ns d e s om h a r b r u k t m e r f j e r n v a r m e o g / e l l e r v a r m t v a n n e n n f e l l e s ut g i f t e n e d ek k e r, m å b e t a l e e k s t r a. S t y r e t h a r m o t t a t t t i l s a g n o m E N Ø K -t i l s k u d d p å k r o n e r f o r f as e 1 o g 2. O B O S P r o s j e k t A S b l e e n g a s j e r t t i l å f o r e s t å a n b u d s r u n d e n f o r f as e 1, o g s t y r e t v e d t o k å a k s e p t e r e a n b u d e t t i l f i rm a e t I v a r Læ r um A S, p å l y d e n d e k r o n e r i n k l. m v a. S t y r e t a nm o d e t d e r e t t e r O B OS P r o s j ek t A S om å b e s t i l l e i h e n h o l d t i l a n b u d e t. S t y r e t h a r s a t t a v p e n g er i b u d s j e t t f o r s l a g e t f o r t i l f as e 1.

10 1 0 R u d s h ø g d a V B / S F o r f a s e 2 e r d e t i E N Ø K -r a p p o r t en a n s l åt t e t i n v e s t e r i n gs b e h o v p å c a k r o n e r i n k l. m v a., o g s t y r e t h a r t i d l i g e r e v a r s l e t at d e t v i l bl i f r em m et et f o rs l a g om å i n s t a l l e r e i n d i v i d u e l l e m å l e r e f o r f j e r n v a r m e o g v a rm t v a n n p å å r e t s s am ei e rm øt e. D e t t e e r n å f o r e l ø p i g u t s a t t. D et v i s e s i d e n f o r b i n d e l s e t i l s t y r e v e d t a k a v : - S t y r et v e d t ok e ns t e m m i g å ut s et t e å f r e m m e f o r s l a g t i l s a m e i e r m ø t e t o m f as e 2 å i n s t a l l e r e i n d i v i d u e l l e m å l e r e f o r f j e r n v a r m e o g v a r m t v a n n. D e t t e m e d f ø l g e n d e b e g r u n n e l s e r : * A v r e g n i n g e n f r a H a f s l u n d E n e r g i A S v i s e r et b et y d e l i g l av e r e f o r b r uk f o r e n n f o r t i d l i g e r e å r. * E N Ø K -a n a l y s e n v i s e r et i nv es t e r i ng s b e h o v p å c a k r o n e r f o r f as e 2. S t y r e t s e rf a r i n g e r f r a f a s e 1 t i l s i e r i m i d l e r t i d a t s t y r e t ø n s k e r å b r u k e m e r t i d p å å i n n h e n t e o g v u r d e r e k o nk r e t e a n b u d f r a a k t u e l l e l e v e r a n d ø r er. D e t t e g j e l d e r a n b u d b å d e f o r s e l v e m å l e r n e o g i n s t a l l e r i n gs a r b e i d e n e, m e n o g s å f o r a r b e i d e t m e d m å l e r a v l es n i n g o g a v r e g n i n g e r. 7. Oppgradering av anlegget for kabel-tv S t y r e t h a r i n n g å t t e n k o n t r ak t m e d C a n a l D i g i t a l A S h v o r f i rm a e t h a r o p p g r a d e r t v å r t k a b e l a n l e g g f o r T V, o g d e t e r i ns t al l e r t n y e k o n t ak t e r i l e i l i g h e t e n e. Op p g r a d e r i n g e n e r f o r å f o r b e r e d e o s s p å f r em t i d e n, m e n d e n e n k e l t e b e b o e r v i l f o r e l øp i g i k k e m e r k e n o e n f o r s k j e l l m h t. t i l h v i l k e T V -k an a l e r v i k a n s e p å. A r b e i d e n e u t f ør e s u t e n e k s t r a k o s t n a d f o r s am e i e t, m o t a t v i h a r f o r p l i k t et os s t i l å v æ r e k u n d e r h o s C a n a l D i g i t a l A S i y t t e r l i g e r e f e m å r. V i k a n i m i dl e r t i d k j ø p e o s s ut a v k o n t r ak t e n d e rs om s t y r e t e l l e r s am e i e rm ø t et s k ul l e ø ns k e d e t t e. 8. S e r v i c e p å r a d i a t o r e n e S t y r e t gj e n n om f ø rt e i f e b r u a r e n k a rt l e g g i n g a v u l i k e r a d i a t o r p r o b l em e r ( s us i n g i r ø r, d å r l i g v a r m e m. m. ). O p p f ø l g i n g e n a v d e t t e t ok d es s v e r r e v e s e nt l i g l e n g r e t i d e n n f o r u t s a t t. D e t t e f o r d i V V S -g r u p p e n, e t t e r g j e nt a t t e p u r r i n g e r f r a s t y r e t, i k k e s v a r t e p å v å r e h e n v e n d e l s e r. S t y r e t h a r n å k o n t ak t et f i rm a e t I v a r Læ r um A S s o m s k a l u t f ø r e s e r v i c e j o b b e n p å r a d i a t o r e n e. N y i n f o rm a s j o n m e d s v a r s l i p p b l e l a g t i a l l e p o s t k a s s e n e, s am t s e n dt t i l a l l e t i l s k r i v e r a d r e s s e n e ( s ek s j o n s ei e r e s o m l e i e r ut l e i l i g h e t e n ), i uk e 4/ A k t u e l l e s ek s j o n s e i e r e v i l b l i k o nt a k t e t e t t er h v e r t. 9. H M S -p e r m f o r d e t e l ek t r i s k e a n l e gg e t S o m f ø l g e a v a t H a f s l u n d N e t t A S i g j e n n om f ø r t e e n s i k k e r h e t s k o n t r o l l a v d e t e l e k t r i s k e a n l e g g e t, b l e d e t u t a r b e i d e t e n H M S -p e rm f o r s am e i et s f el l e s a n l e g g. S t y r e t e n g a s j e r t e f i r m a e t G r a n r u d E l e k t r i s k e A S t i l å u t a r b e i d H M S -pe r m e n, o g p r i s e n v a r c a k r o n e r i n k l. m v a. S t y r e t g å r i nt e r n k o n t r o l l r u n de c a. h v e r 3. m å n e d o g k v i t t e r e r u t at k o n t r o l l e n e r u t f ø r t.

11 1 1 R u d s h ø g d a V B / S 1 0. J o r d i n g s f e i l i d e t e l ek t r i s k e a n l e g ge t I f o r b i n d e l s e m e d a t h o v e d s i k r i n g e n f o r B l a k k e n s v e i ut l øs t e s e g h e l e f i r e g a n g e r i l ø p e t a v s om m e r e n o g h øs t e n , f a n t G r a n r u d E l ek t r i s k e A S e n j o r d i n g s f ei l i d e t el e k t r i s k e a n l e g g et. U n d e r d e n n e k o n t r o l l e n b l e d e t o gs å o p p d a g e t a t d et i e n k el t e g a r as j e b o d e r v a r m o nt e r t o p p e n k o n t ak t t i l d e t e l ek t r i s k e a n l e g g e t. S l i k e k o b l i n g e r k an m e d f ø r e pr o b l e m e r p g a. k a p a s i t e t e n p å s t røm k u rs e n s om f ø r e r t i l g a r a s j e a n l e g g e t. D e v i l o g s å k u n n e m e df ø r e f a r e f o r f e i l på d e t e l ek t r i s k e a n l e g g e t, d a k o b l i n g s a r b e i d e t of t e i k k e b l i r u t f ø r t i h e n h o l d t i l g j e l d e nd e f o r s k r i f t e r. D e t t e k a n i gj e n h a f o r å r s a k e t jordin g s f e i l e n, o g a t s i k r i n g e n d e rm e d s el v u t l øs t e s e g v e d d e f i r e o ve n n e v n t e t i l f e l l e n e. S t y r e t h a r t i l s k r e v e t d e ak t u e l l e s ek s j o n s e i e r e om d i s s e f o r h o l d e n e. S t y r e t f o r u t s e t t e r a t d e n n e t y p e u re t t m es s i g k o b l i n g p å f e l l e s a n l e g g et o p p h ø r e r m e d u m i d d e l b a r v i r k n i n g. Ut i f r a e r f a r i ng e n v i g j o r d e o s s, v i l s t y r e t f o r e t a t i l s v a r e n d e k o n t r o l l m e d g a r as j e b o d e n e u n d e r d e r e s t e r e n d e b l o k k e n e. D e r s om d e t i f r em t i d e n o p p d a g e s e n n y, t i l s v a r e n d e k o b l i n g ut e n a t d e t e r g i t t s k r i f t l i g t i l l a t e l s e f r a s t y r e t, v i l s t y r e t s e n d e f a k t u r a e n f o r r e p a r a s j o n/ s e r v i c e t i l d e ( n ) a n s v a r l i g e s e k s j o ns e i e r ( e ) d i r e k t e. O v e n n e v n t e k o nt r o l l o g r e p a r a s j o n s a r b e i d k o s t e t s am e i et c a k r o n e r i nk l. m v a. S t y r e t m i n n e r f o r ø v r i g om a t s e k sj o n s e i e r e r an s v a r l i g og s å n å r l e i l i g h e t e n l e i e s ut R e n s i n g a v s l u k p å t a k e n e P å g r u n n a v v a n n a n s am l i n g b es t i l t e s t y r e t f i rm a e t I n d us t r i L am b e r t s et e r A S (I L A S ) t i l å r e n s e a l l e s l u k e n e p å t ak e n e i de r ø d e b l ok k e n e. P r i s : c a k r o n e r i n k l. m v a D u g n a d S a m e i e t h a r s o m t i d l i g e r e å r a v h o l d t b å d e v å r - o g h øs t d u g n a d; 5. o g 6. m a i o g 2 4. o g 2 5. s e pt em b e r h u s s t a n d e r h a r d e l t a t t p å é n a v d u g n a d e n e, o g 1 0 h us s t a n d e r h a r d e l t a t t p å b e g g e. D et t e i n n e bæ r e r a t 3 6 % a v d e 7 0 h u s s t a n d e n e i s am e i et h a r d e l t a t t p å m i n s t é n a v d u g n a d e n e, n o e s o m e r om t r e n t l i k o p ps l u t n i n g s am m e n l i g n et m e d P å g r u n n a v g j e n n om g å e n d e l a v op p s l u t n i n g p å h øs t d u g n a d e n d e s en e r e å r, v u r d e r e r s t y r e t å a v h o l d e h øs t d u g n a d p å k u n é n d a t o i S t y r e t ø n s k e r s a m t i d i g å t a k k e m a n g e a v d e f a s t e d u g n a d s d e l t a k e r n e s o m s t i l l e r o p p å r e t t e r å r, h v o r a v e n k e l t e e r m e d b e g g e d a g e n e, o g n o e n m e d t o f r a h u s s t a n d e n.

12 1 2 R u d s h ø g d a V B / S O B O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A / S ut b e t a l e r d u g n a d s g e b y r k u n t i l s e k s j o n s e i e r e, o g i k k e t i l l ei e t ak e r e. D e t t e i n n e bæ r e r a t d e s om l e i e r l e i l i g h et i s am e i e t, m å o p p g i s e k s j o ns e i e r s n a v n o g k o n t o n um m e r p å f r em m øt e l i s t e n e u n d e r d u g n a d e n e. E n l e i e t a k e r s om d e l t a r p å d u g n a d, m å d e r f o r a v t a l e m e d s i n s ek s j o n s e i e r om h v o r d a n d u g n a d s g e b y r e t s k a l ut b e t a l es S k i l t t i l p o s t k a s s e r o g r i n g e k l o k k e r S t y r e t h a r v i d e r e f ø r t a r b e i d e t m e d å k o n t ak t e s e k s j o ns e i e r e o g b e b oe r e f o r å t a i m o t b e s t i l l i n g e r p å n y e s k i l t f o r p o s t k as s e r o g / e l l e r r i n g e k l ok k e r. U t s k i f t i ng e n b l i r f o r e t at t p r i m æ r t f o r å b e d r e i nf o rm a s j o n e n t i l b e s ø k e n d e, s am t p os t o g am b ul a n s e, m e n o gs å for å få et m est m ulig lik t ut s e e n d e, o g d e rm e d e n g o d es t et i s k p r o f i l, i s am e i e t. S k i l t e n e b l i r d e r f o r b es t i l t o g b e t a l t a v s am e i et. A c c es s l ås & n øk k e l A S l e v e r e r s k i l t e n e. R E G N S K A P E T F O R S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s am e i et s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om s am ei e t s f o r v e n t e d e øk o n om i s k e u t v i k l i n g e r o m t a l t i å r s b e r e t n i n g e ns p u nk t e r om k o s t n a d s ut v i k l i n g o g b u ds j e t t f o r Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es h e r v e d a t f o r ut s et n i n g e n om f o r t s at t d r i f t er t i l s t e d e. R E S U L T AT Å r e t s r e s u l t a t p å k r , - s om f r em k om m e r i r es u l t at r e g n s k a p et f o r e s l å s o v e r f ø r t t i l e g e nk a p i t a l. I N N T E K T E R I n n t e k t e n e i v a r t i l s am m e n k r , - m o t b u d s j e t t e rt m e d k r , -. A n d r e i n n t ek t e r b es t å r i s a l g a v f j er n k o n t r o l l. K O S T N A D E R D r i f t s k os t n a d e n e i v a r p å k r , - m o t b u d s j et t e r t m e d k r , -. V e s e n t l i g e a v v i k i f o r h o l d t i l b u d s j et t e t s k y l d es i h o v e d s a k : Energi b l e b u ds j e t t e r t m e d k r , -, m e ns r e g n s k a p et v i s e r k r , -. H o v e d å r s ak e n t i l a v vi k e t v a r m y e l a v e r e f o r b r u k e n n b ud s j e t t e r t. R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å re t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p o g f o rm u e s f o r v a l t n i n g. R e v i s j o ns h o n o r a r e t f r em k om m e r s om e g e n p o s t i r e s u l t at r e g n s k a p e t.

13 1 3 R u d s h ø g d a V B / S F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i r e g n s k a p e t o g d e n r e g ns k a ps m e s s i g e o v e r s i k t s om f r em k om m e r u n d e r n ot e r t i l r e g ns k a p e t. St y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d. K O S T N A D S U T V I K L I N G R e n t e s a t s e n e i OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S p r. d e n : R e n t e r p å d r i f t s k o n t o : 0, 1 0 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 4, 6 0 % u n d e r 0, 5 m i l l i o n e r 4, 7 0 % m e l l om 0, 5 m i l l i o n e r o g 2 m i l l i o n e r % o v e r 2 m i l l i o n e r S T R Ø M P R I S E N E D e n t o t a l e s t r øm p r i s e n t i l e n f o r b ru k e r b e s t å r a v t r e k om p o n e n t e r : K r a f t p r i s s o m d e k k e r k o s t n a d e n e v e d å p r o d u s e r e o g s e l g e d e n e l e k t r i s k e k r a f t e n u t g j ø r c a. 4 4 % a v t ot a l s t r øm p r i s ( b e t a l es t i l k r a f t l e v e r a n d ø r ). N e t t l e i e f o r t r a n s p o r t a v d e n e l ek t ri s k e k r a f t e n u t g j ø r c a. 2 2 % a v t ot a l s t røm p r i s (b e t a l e s t i l n e t t s e l s k a p e t ). S t a t l i g e a v g i f t e r d vs. f o r b r u k e r a vg i f t, a v g i f t t i l E n e r g i f o n d et o g m e r v e r d i a v g i f t ut g j ø r c a. 3 4 % a v t ot a l s t røm p r i s. S t r ø m p r i s e n i N o r g e v a r i e r e r m e d å r s t i d e n e. N o r m a l t s t i g e r d e n i v i n t e r h a l v å r e t o g r e d u s e r e s i s om m e r h a l v å r e t. D e t t e o g a n d r e f ak t o r e r s om p å v i r k e r k ra f t p r i s e n e g j ø r d et v a n s k e l i g å s p å u t v i k l i n g e n i s t r ø m p r i s e n e FOR S I K R I N G B y g n i n g s f o rs i k r i n g e n øk e r f r a t i l m e d c a. 9, 3 %. D et t e s k yl d e s at i n d ek s e n s om r e f l e k t e r e r p r i s o p p g a n g e n p å h å n dv e r k s t j e n es t e r h a r øk t t i l s v a r e n d e. D e n n e i n d e k s ø k n i n g e n e r l i k f o r a l l e f o rs i k r i n g s s e l s k a p e r. Ut o v e r d e t t e f o r e t a r f o r s i k r i n g s s e l s k a p e n e i n d i v i d u e l l pr i s j u s t e r i n g m e d b ak g r u n n i s am e i e t s e g e n s k a d es i t u as j o n. K O M M U N A L E A V G I F T E R V a n n - o g a v l ø ps a v g i f t e n øk e r m e d 3, 5% o g r e n o v a s j o ns a v g i f t e n øk er m e d 4, 6 %. Ø V R I G E K O S T N A D E R N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e i b u d s j e t t e t h a r s t y r e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s s t i g n i n g.

14 1 4 R u d s h ø g d a V B / S I N N T E K T S - O G K O S T N A D S O V E R S L AG F O R Å R ( B u d s j e t t ) S t y r e t h a r s a t t o p p e n o v e r s i k t o v e r f o r v e n t e d e i n n t e k t e r o g k o s t n a d e r i Tallene er vist som egen kolonne ved sid e n a v r e s u l t a t r e g n s k a p e t. ( B u d s j e t t ) O v e r s i k t e n e r b as e r t p å u e n d r e d e f e l l e s k os t n a d e r f o r å r e t I p o s t e n d r i f t o g v e d l i k e h o l d e r d et b e r e g n e t k r , - t i l s t ø r r e v e d l i k e h o l d s o m o m f a t t e r f as e 1 o p p s p l i t t i n g a v f e l l e s m å l i n g e n a v f j e r n v a r m e o g v a r m v a n n, s e p u n k t 6 u n d e r S t y r e t s a r b e i d. D e t t e i n n eb æ r e r å f å i ns t a l l e r t n y e m å l e r e i f e l l e s a n l e g g e t s l i k a t d e t f a k t i s k e f o r b r u k e t t i l v å r t s am e i e og H u s e i e r l a g e t m å l es h v e r f o r s e g. O v e r s i k t e n g i r e t f o r v e n t e t å r s r e s u l t a t p å k r , -. I o v e r s i k t e n e r d e t t at t h e n s y n t i l de f o r h o l d s om e r n e v n t f o r a n. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e nk e l t e t a l l e ne i o v e r s i k t e n. O s l o, I s t y r e t f o r R u d s h ø g d a V B / S J a n P e t t e r N i e l s e n / s / G e i r A s k a u t r u d / s / B e nt e L y s e g g e n / s /

15 15 R u d s h ø g d a V B / S S t a t s a u t o r i s e r t e r e v i s o r e r E r n s t & Y o u n g A S C h r i s t i a n F r e d e r i k s p l. 6, N O O s l o O s l o A t r i u m, P. O. B o x 2 0, N O O s l o F o r e t ak s r e gi st e re t : N O M V A T l f : F a x: w w w. e y. n o M e d l e m m e r a v D e n n o r s k e R e v i s o r f o r e n i n g T i l å r s m ø t e t i Ru d s hø gd a V B oligs amei e R E V I S J O N S B E R E T N I N G F O R Vi h ar re vid er t års r egn s kape t fo r R uds h ø gda V B o li gs ameie fo r r egn s kap s åre t 200 8, s o m vis e r et ove rs ku d d på kr ,-. V i h a r o g s å r e v i d e r t o p p l y s n i n g e n e i å r s b e r e t n i n gen om å rs r egn s kap et, fo r uts etnin gen o m f or ts att dr ift o g f ors lage t til a nve nd els e av o ver s ku dd et. Års re gns ka pe t b es tå r av re s ultatre gns ka p, b alan se og n ot eo pp lys ni nge r. R e g n s k a p s l o v e n s r e g l e r o g g o d r e g n s k a p s k i k k i N o r g e er a n v e n d t v e d u t a r b e i d e l s e n a v r e gns ka pe t. Års re gns ka pet o g år s ber etnin gen e r avgi tt av s a me iets s t yre. Vår o pp gave er å u ttale os s o m år s r egn s kap et og øvr ige f or hol d i hen ho ld ti l re vis or lo ven s kr av. Vi h ar utf ørt revi sj on en i s ams var med l o v, f o r s k r i f t o g g o d r e v i s j o n s s k i k k i N o r g e, h e r und er r e v i s j o n s s t a n d a r d e r v e d t a t t a v D e n n o r s k e R e v i s o r f o r e n i n g. R e v i s j o n s s t a n d a r d e n e kr eve r at vi p lan le gger og ut fø rer re visj on en fo r å o p pn å betryg gen d e s i kker he t fo r at års re gns ka pe t ikke i nn eh old er ves ent li g f e il in f o r m a s j o n. Re v i sj o n o m f a t t e r k o n t r o l l av ut valgt e d el er a v mate rialet so m un d er bygge r in for masj o n en i års re gns ka pe t, vur d er ing av d e be nyt te de regn s kap s pr ins ip per o g ves e nt li ge re gns ka ps e sti ma ter, s amt vur d er in g a v in n hol det i og pr es ent as j one n av å rs regn s kap et. I de n gra d det fø lge r av god r evi sj o ns s kik k, o mf at ter revis j on ogs å en gje nno mgå els e a v s amei ets f or mue s for val tnin g o g r e g n s k a p s - og in ter n ko ntr olls ys temer. Vi men er at vår r evis jo n gir et fo r s varlig gr un n lag for vå r ut ta lelse. V i m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t e r a v g i t t i s a m s v a r m e d l o v o g f or s kr if ter og gir et r e t t v i s e n d e b i l d e av s ameie ts ø k o n o m i s k e s t i l l i n g 3 1. d es e m b e r o g a v r e s u l t a t e t i r egn s kap s år et i o ver en ss tem me ls e me d g o d r e g n s k a p s s k i k k i N o r g e l e d e l s e n h a r o p p f y l t s i n p l i k t t i l å s ø r g e f o r o r d e n t l i g o g o v e r s i k t l i g r e g i s t r e r i ng og do ku men ta sjo n av re gns ka ps op p lys nin ger i s a ms va r me d l ov o g g o d b o k f ø r i n g s s k i k k i N o r g e op p lys n in gen e i år s ber et ningen o m år s r egn s kap et, f oruts et ni nge n om f o rts att drif t og f or s laget til an ven de lse av ove rs ku d de t er ko ns is ten te me d års regn s kap et og er i s ams var med l ov og fo r s krifte r. Uten at det har b et ydn in g fo r ko nkl us j one n i avs n ittet ove r, vil vi p r es i sere at b u dsj ettallen e i re s ultatre gns ka pe t ikke er u nd erl agt revis j on. O s l o, 2 6. f e b r u a r E R N S T & Y O U N G A S T er j e T v e d t s t a t s a u t o r i s e r t r e v i s o r s ign.

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Ø v r e L j a n B o l i gs am e i e I I I, a v h o l d e s t o rs d a g 3 0. a p r i l 2 0 0 9, kl. 1800 i Nordstrand Eldresenter,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i H e l g es e n s g at e 8 2 / 8 4 A S a v h o l d e s m a nd a g 2 6. a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t K i r k e v e i e n 1 1 0, a v h o l d e s m a n d a g 2 0. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 0 0 i V es t r e A k e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Øs t e r l i B o l i g s e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s /

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i F j e l l hu s h a u g e n B o l i g s e l s k a p A / S a v h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i F o r n e b u k o l l e n B o l i g s am ei e, a v h o l d e s t o r s da g 2 3. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 : 0 0 p å S A

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

G r y R o g s t a d / s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / V i b e k e B e r t el s e n/ s /

G r y R o g s t a d / s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / V i b e k e B e r t el s e n/ s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i F j e l l hu s h a u g e n B o l i g s e l s k a p A / S, a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 F j e l l h u s h a u g e n B o l i g s. A / S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i F j e l l h u s h a

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer

L a r s A as b ø / s / A n d e r s H om m e r s t a d / s /

L a r s A as b ø / s / A n d e r s H om m e r s t a d / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 7. j u n i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å I l

Detaljer

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s /

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i P r o f es s o r D a h l s gt 3 9 A S, a v h o l d es t i r s da g 2. j

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S a g a d am m e n, a v h o l d e s t o r s d a g 15. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 9. 0 0 i S am l i n g s s a l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Akersbakken Bo r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t

Detaljer