I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g"

Transkript

1 1 F j e l l h u s h a u g e n B o l i g s. A / S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i F j e l l h u s h a u g e n B o l i g s e l s k a p A / S, a v h o l d e s t i r s d a g 3. m a i , k l p å B r y n s k o l e, T e i s e n v e i e n 4 0, Os l o T i l b e h a n d l i n g f o r e l i g g e r : 1. K O N S T I T U E R I N G A ) V a l g a v m ø t e l e d e r B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g e n a k s j o n æ r t i l å u n d e r s k r i v e p r o t o k o l l e n D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R B e h a n d l i n g a v r e g n s k a p f o r o g d i s p o n e r i n g a v å r s r e s ul t a t et 4. B U D S J E T T F O R G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T O G R E V I S O R 6. I N N K O M N E F O R S L A G A ) F o r s l a g f r a s t y r e t s o m g j e l d e r t i l l a t e l s e r t i l d y r e h o l d I n n k om m e t f o rs l a g, b o l i gs e l s k a p e t s h us o r d e n s r e g l e r o g v e d t ek t e r e r t a t t i n n s om e g n e v e d l e g g. 7. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v s t y r e l e d e r f o r 2 å r B ) V a l g a v 1 s t y r e m e d l e m fo r 2 å r C ) V a l g a v 1 v a r a m e d l e m f o r 1 å r D ) V a l g a v v a l g k o m i t é f o r 1 å r O s l o, 6. april S t y r e t i F j e l l h u s h a u g e n B o l i g s e l s k a p A / S F r o d e E r i k s e n / s / S v e i n G u n n a r G a s k a / s / J o h n R o b e r t B j ø r n s t a d / s / I g e n e r a l f o r s a m l i n g e n k a n ak s j e e i e r o g e k t e f e l l e e l l e r e v e n t u e l l s am b o e n d e m ø t e, m e n b a r e e n h a r s t em m e r e t t. A k s j e e i e r k a n m ø t e v e d f u l l m ek t i g. F r am l e i e t a k e r h a r r e t t t i l å m ø t e, m e n u t e n s t em m e r e t t. R e g i s t r e r i n g s b l a nk e t t e n l e v e r e s i ut f y l t s t a n d v e d i n n g a n g e n.

2 S i d e 2 F j e l l h u s h a u g e n B o l i g s. A / S T I L L I T S V A L G T E Å R S B E R E T N I N G F O R S i d e n f o r r i g e o r d i n æ r e g e n e r a l f o rs a m l i n g h a r b o l i g a k s j es e l s k a p e t s t i l l i t s v a l gt e v æ rt f ø l g e n d e : S T Y R E T L e d e r F r o d e E r i k s e n P r o s t H a l l i n g s V e i 3 3 B S t y r e m e d l e m S v e i n G u n n a r G a s k a P r o s t H a l l i n g s V e i 3 3 A S t y r e m e d l e m J o h n R o b e r t B j ø r n s t a d P r o s t H a l l i n g s V e i 4 4 A V a r a m e d l e m Tom-Alex H a g e n P r o s t H a l l i n g s V e i 2 9 A V a l g k om i t é S i v H j e l l n e s P r o s t H a l l i n g s v e i 3 7 B G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M B O L I G A K S J E S E L S K A P E T T I L L I T S V A L G T E O G A N S A T T E A v b o l i g a k s j es e l s k a p et s 3 s t y r em ed l em m e r e r d et i n g e n k v i n n e r o g 3 m e n n. B o l i g a k s j es e l s k a p et e r p os i t i v t i l l i k e s t i l l i n g o g t a r s i k t e p å a t d e t i k k e f o r e k om m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a ns e t t e l s e r. B o l i g a k s j e s e l s k a p e t f ø l g e r a r b e i ds m i l j øl o v e n s b es t em m e l s e r o g t i l s t re b e r e t g o d t a r b e i d s m i l j ø. B o l i g a k s j es e l s k a p et h a r 1 a n s at t e. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r i h e n h o l d t i l k o n t r ak t u t f ø r t a v OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S. A u t o r i s e r t r e g n s k a p s f ø r e r ( o p p d r a g s a n s v a r l i g ) e r r e g ns k a ps s j e f E g i l H a v r e, O B OS. B o l i g a k s j es e l s k a p et s r e v i s o r e r L ar s H. B r i nc hm a n n. E I E N D O M M E N B o l i g a k s j es e l s k a p et b es t å r a v 7 5 a k s j el e i l i g h e t e r. B o l i g a k s j es e l s k a p et e r r e g i s t r e r t i F o r e t a k s r e g i s t e r e t i B r ø n n ø y s u n d m e d o r g a n i s a s j o n s n u m m e r B o l i g a k s j e s e l s k a p e t l i g g e r i O s l o k o m m u n e o g h a r f ø l g e n d e g å r d s - og b r u k s n um m e r : , B o l i g a k s j es e l s k a p et s h o v e d f o rm å l e r å g i ak s j o n æ r e n e b o r e t t t i l e g e n b o l i g i b o l i g a k s j e s e l s k a p e t. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d a t d e t y t r e m i l j ø f o r u r e n s e s i v e s e n t l i g g r a d. S e l s k a p e t d r i v e r i k k e m e d f o r s k n i n g s - o g ut v i k l i n g s ak t i v i t e t e r. V A K T M E S T E R T J E N E S T E B o l i g a k s j es e l s k a p et h a r a v t a l e om v a k t m e s t e r t j e n es t e m e d M i k e S a eg e r s om k a n k o n t ak t es p å t e l ef o n D e r s o m i k k e a n n e t e r a v t a l t m e d s t y r e t p å f o r h å n d, m å ak s j o næ r p å re g n e å m å t t e b et a l e f o r p r i v a t e t j e n e s t e r s e l v. F O R S I K R I N G B o l i g a k s j es e l s k a p et s e i e n d om m e r e r f u l l v e r d i f o rs i k r e t i OB OS S k a d ef o r s i k r i n g A S m e d p o l i s e n u m m e r F u l l v e r d i f o r s i k r i n g v i l s i a t f o r s i k r i n g s s e l s k a p e t h a r a n s v a r e t f o r a t b o l i g a k s j e s e l s k a p e t t i l e n h v e r t i d h a r d e r i k t i g e f o r s i k r i n g s s um m e r. E n f o r u t s e t n i n g f o r d et t e

3 S i d e 3 F j e l l h u s h a u g e n B o l i g s. A / S e r a t f o r s i k r i n g s s e l s k a p e t f å r m el d i n g om v e s e nt l i g e v e r d i ø k n i n g e r p å b y g n i n g e r, f. e k s. v e d r e h a b i l i t e r i n g e l l e r p å b y g g i n g. V e d t o t a l s k a d e s k a l e r s t a t n i n g s b e l ø p et d e k k e o p p f ø r i n g a v n y b y g n i n g a v s am m e s t a n d a r d o g s t ø r r e l s e. F o r s i k r i n g e n om f a t t e r o g s å b y g n i n g s m es s i g e f o r a n d r i n g e r s om d e n e n k e l t e a k s j o næ r g j ø r i n n e i b o l i g e n. D e n e n k e l t e a k s j o næ r m å s e l v sø r g e f o r å h a h j e m f o r si k r i n g s om d e k k e r i n n b o o g l ø s ø r e. H v i s b o l i g ak s j e s e l s k a p e t s f o rs i k r i ng s k a l b e n y t t e s, m å b e b o e r n e s t r ak s m e l d e s k a d e n t i l F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S t l f f a k s E-m a i l f o r s i k r i n o b o s. n o. O p p f ø l g i n g a v f o r s i k r i n g ssak e r b l i r g j o r t a v F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i OB O S. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I h e n h o l d t i l f o r s k r i f t e n e s k a l d et væ r e i ns t a l l e r t r ø yk v a r s l e r o g b r a n ns l o k ni n g s a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e i a l l e l e i l i g h e t e n e. E i er / b e b o e r h a r a n s v a r e t f o r a t u t s t y re t e r t i l s t e d e o g f u n g e r e r. H M S F o r s k r i f t o m s y s t e m a t i s k h e l s e-, m i l j ø - o g s i k k e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e n ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f as t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s em b e r m e d v i r k n i n g f r a 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l at d e n e nk e l t e v i r k s om he t s k a l s y s t em a t i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t e m m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. B o l i g s el s k a p e r d ef i n e r t s om v i rk s o m h et o g s k a l d e r f o r h a i nt e r n k o n t r o l l s y s t em. D e t t e o m f a t t e r b l a n t a n n e t k o nt r o l l s ys t em o g o p pf ø l g i n g a v b r a n n v e r n, b y g g h e r r e f o r s k r i f t e r v e d b y g g e - o g a n l e g g s a r b e i d, l ek e p l as s e r o g e l ek t r i s k a n l e g g o g e l ek t r i s k u t s t y r h v o r f o r d e l i n g a v a n s v a r e t e r g i t t e n s l i k t o l k ni n g : B o l i g a k s j es e l s k a p et e r a ns v a r l i g f or a t d et e l ek t r i s k e anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i d e n e n k e l t e b o e n h e t e r d et s t y r e t s p l i k t å g j ø r e e i e r o g / e l l e r b r u k e r a v d e n e n k e l t e l e i l i g h e t o p p m e rk s om p å d e t a ns v a r s om de h a r f o r å h o l d e e l ek t r i s k u t s t y r i or d e n e t t e r g j e l d e n d e l o v o g f o r s k r i f t. L Å N B o l i g a k s j es e l s k a p et h a r l å n i H u s b a n k e n. Se bala n s e n s am t n o t e i re g n s k a p e t. T E L E N O R B o l i g a k s j es e l s k a p et e r t i l s l u t t e t s am a r b e i ds a v t a l e n m e l l om T e l e n o r o g O B OS E i e n d om s f o r v a l t n i n g om r a b a t t o r dn i n g p å b r u k a v f as t t e l e f o n o g b r ed b å n d s t e l e f o n f o r b e b o e r e m e d a b o n n em e n t i T el e n o r. D e n e n k e l t e b e b o e r f å r o gs å r a b a t t v e d b es t i l l i n g a v A D S L b r e d b å n d o g b r u k a v m obiltelefon. Bestilling av mobiltelefoni- o g i nt e r n e t t j e n es t e r k a n g j ø re s p å w w w. o b o s. n o / t e l e n o r K A B E L -TV Get er leverandør av kabel-tv tjenester til bolig a k s j es e l s k a p et, i t i l l e gg t i l b r e d b å n d, t e l e f o n i og digital-t v. G et s s e r v i c e t e l ef o n e r b e t j e n t m a n d a g - fr e d a g m el l om k l o g

4 S i d e 4 F j e l l h u s h a u g e n B o l i g s. A / S o g l ø r d a g - s ø n d a g m el l om k l o g F e i l m e l d i n g o g s u p p o r t k a n o gs å m el d e s p å ww w. g e t. n o. G e t s k u n d e- o g s e r v i c em o t t ak e r l o k a l i s e r t i M a r i d a l s v e i e n i t i l k ny t n i n g t i l h o v e d k o n t o r e t. H e r k a n m a n bl a n t a n n e t h e n t e e l l e r b y t t e d e k o d e r, i nt e r n e t t m o d em o g " g j ø r d e t s e l v -p a k k e r " f o r t e l ef o n i. P å G et s h j em m e s i d e ww w. g e t. n o f i n n e r d u o v e r s i k t o v e r a k t u e l l e f o r h a n d l e r e i l o k al om r å d e t, s am t p r o d u k t i n f o rm as j o n o g b e s t i l l i n g s m u l i g h e t e r. O B O S o g G e t h a r i n n g å t t a v t a l e f o r b e b o e r e i b o l i g s e l s k a p e r f o r v a l t e t a v O B O S -k o ns e r n e t o m k o l l e k t i v a v t a l e p å D i g i t a l T V, i n t e r n e t t o g t e l ef o n t j e n es t e r. K o nt ak t k u n d et j e n e s t e n f o r m e r i n f o rm as j o n. Ingen m å gjøre inngrep i kabel-t v -a n l e g g e t s o m å s k r u a v d e k s e l e t p å a n t e n n e k o n t ak t e n o g f o r e t a o m - e l l e r t i l k o b l i n g e r. S l i k e i n n g r e p v i l k u n n e f o r å rs a k e f o r s t y r r e l s e r p å s i g n a l e n e t i l a n d r e b e b o e r e o g i v e r s t e f a l l f o r å r s a k e ø d e l e g g elser i kabel-t v a n l e g g e t. A V T A L E O M L E V E R A N S E A V E L E K T R I S K K R A F T B o l i g a k s j e s e l s k a p e t f å r l e v e r t k r a f t t i l f e l l e s a n l e g g f r a H af s l u n d. A V T A L E O M O L J E L E V E R A N S E O B O S h a r a v t a l e m e d S t at o i l N o r g e A S om l e v e r i n g a v o l j e, g as s o g a n d r e f y r i n g s r e l a t e r t e p r o d u k t e r. R a b a t t e n g i s p å S t a t o i l s t i l e n h v e r t i d g j e l d e n d e l i s t e p r i s. V e d u t g a n g e n a v v a r r a b a t t e n p å 1 7 1, 5 ø r e p r. l i t e r e k s m v a. B o l i g a k s j es e l s k a p et h a r t i l t r å d t d en n e a v t a l e n. E N E R G I M E R K I N G F r a o g m e d b l e d et o b l i ga t o r i s k m e d e n e n e r g i a t t es t f o r a l l e b o l i g e r s om s k a l s e l g e s e l l e r l e i e s u t. N o r g e s V a s s d r a g s - o g e n e r g i d i r e k t o r a t ( N V E ) h ar a n s v a r e t f o r i m p l em e nt e r i n g e n a v o r d n i n g e n. P å w w w. e n e r g i m e r k i n g. n o k a n ak s j o n æ r e n u t a r b e i d e e n e n e r g i a t t e s t f o r s i n b o l i g.

5 S i d e 5 F j e l l h u s h a u g e n B o l i g s. A / S S T Y R E T S A R B E I D D e t h a r v æ rt a v h o l d t f em s t y r em øt e r i p e r i o d e n 1. j a n u a r de s em b e r S t y r e t i n f o r m e r e r om s i n e v e d t ak og a k t u el l e s a k e r v i a r u n d s k r i v o g ne t t s t e d e t w w w. f j e l l h u s h a u g e n. n o. I p e r i o d e n e r d e t d i s t r i b u e r t f em r u n d s k r i v p e r b r e v t i l a l l e aksjeeiere. Nettstedet er basert på en m al-l ø s n i n g f r a P r om s y s A S p ro d u s e r t f o r N o r s k e B o l i g b y g g e l a g s L a n d s f o r b u n d. V å r e n h a r s t y r e t b y t t e t u t d e n n e l øs n i n g e n m e d e n t i l s v a r e n d e l ø s ni n g, h e r bo r v i. n o f r a Os l o B o l i g o g S p a r e l a g ( O B OS ). S t y r e t s e-p o s t a d r e s s e e r s am t i d i g e n d r e t t i l s t y r e j e l l h us h a u g e n. n o. S t y r e t h a r m e l dt b o l i gs e l s k a p et i n n i Fj e l l h u s V el. R a d o n g a s s m å l i n g S t y r e t gj e n n om f ø rt e h øs t e n o g e n m å l i n g a v r a d o n g a s s n i v å e t i t o l e i l i g h e t e r. R e s u l t a t e n e v i s e r d e t s a m m e r es u l t at e t, v e l 1 0 i f ø rs t e et a s j e i P r os t H a l l i n g s v e i 4 4 a o g v e l 2 0 i P r o s t H a l l i n g s v e i 3 3 b. T i l t a k s n i v å e t e r 10 0 o g d e t a n b e f a l e s i k k e at e n u t s e t t e s f o r ov e r R a d o n g a s s ni v å e t p å m å l e p u n k t e n e e r m e d a n d r e o r d l a v o g t i l f r e d s s t i l l e n d e. M å l e r e s u l t a t e n e e r gj o r t t i l g j e n g e l i g e f o r Os l o k om m u n e. Innkjøp N y g r a s k l i p p e r b l e k j ø p t i n n s om m e r e n V a s k e r i F l e r e i n n b r u d d i v as k e r i et i og f ø rt e t i l at e n s om e n m i d l er t i d i g l øs n i n g v a l g t e å d r o p p e k o n t a n t b et a l i n g i nn t i l e n k o nt a n t f r i l øs n i n g k a n i n s t a l l e r e s. E n l ø s ni n g e r i p r i n s i p p e t v e d t a t t a v s t y r e t, m e n o v e r s e n d e s d e t n y e s t y r e t f o r e nd e l i g v e d t a k o g i m p l em e nt e r i n g. F y r r o m m e t T i l b u d b l e i n n h e n t e t f r a t o l e v e r a nd ø r e r, Y I T A S o g S v e i n M o e n E l e k t r o A S p å n y e l e k t r o t a v l e o g om b y g g i n g a v f j e r ns t y r i n g f o r e l ek t r o k j e l e o g o l j e f y r. Y I T A S b l e v a l g t o g i ns t a l l as j o n e r g j e n n o m f ø r t l i t t f o rs i n k et i f ø r s t e k v a r t a l Dugnad D e t b l e g j e n n om f ø rt e n d u g n a d i pe r i o d e n ; v å r e n , i f o r b i n d e l s e m e d a t d e t b l e a n s k af f et e n k o n t e i n e r. K a b e l -T V B o l i g s el s k a p e t i n n g i k k e n n y a v t a l e m e d G et A S v å r e n s om ut v i d e t ek s i s t e r e n d e a v t a l e f r a bare å gjelde analog TV til også å gjelde digital-tv s am t I n t e r n e t t. V e d l i k e h o l d H a f s l u n d N et t h a r m e l dt t i l s t y r e t at F e l l es M å l v i l o p p h ø r e. D e t a r b e i d e s n å m e d å f i n n e e n o r d n i n g f o r å a v v i k l e d et t e. D e t b l i r i n f o rm e rt om d e t t e s e n e r e. D e t e r i k k e g j e n n om f ø r t v e s e n t l i g b y g n i n g s m e s s i g v e d l i k e h o l d i p e r i o d e n.

6 S i d e 6 F j e l l h u s h a u g e n B o l i g s. A / S D Y R E H O L D O r d e n s r e g l e n e s p a r. 3 s i e r at b o l i gs e l s k a p e t e t t e r s øk n a d k a n g o d k j e n n e d y r e h o l d. P e r 8. a p r i l ek s i s t e r e r s j u t i l l at e l s e r f o r d y r e h o l d i F j e l l h us h a u g en B o l i g s e l s k a p A S, g i t t a v s t y r e t i e g n e v e d t ak et t e r s øk n a d. F em t i l l a t e l s e r t i l d y r e h o l d e r g i t t i D e s j u t i l l a t e l s e n e e r : - l e i l i g h e t 4 8 ; h u n d, B u l l T e r r i e r ( s t y r e s a k 1 0 / 0 9, 1 8. a u g us t ) - leilighet 54; katt (styresak 17/10, 13. april ) - l e i l i g h e t 6 ; e n h u n d, r a s e m o p s (styresak 26/10, 3. juni ) - leilighet 75; en hund, rase irsk setter(styresak 27/10, 3. juni ) - leilighet 29; en katt (styresak 29/10, 3. juni ) - l e i l i g h e t 3 3 ; e n h u n d, C a v a l i e r K i n g C h a r l e s S p a n i e l, e n k a t t (s t y r e s a k 3 9 / 1 0, 1 4. s e p t e m b e r ) - l e i l i g h e t 5 0 ; e n h u n d, l a b r a d o r ( s t y r e s a k 1 9 / 1 1, 3 1. m a r s ) A N D R E S A K E R K l a g e r p å s t ø y S t y r e t h a r i l ø p e t a v m ot t at t t r e k l a g e r p å s t ø y f r a n a b o. T o a v k l a g e s a k e n e e r e n n å u a v k l a r t e, d e n t r e d j e a v s l u t t e t e t t e r s o m l e i l i g h e t e n b l e s o l g t i B r u k s o v e r l a t i n g S t y r e t b e h a n d l et e n s ak k n y t t et t i l s øk n a d om b r u k s o v e r l a t i n g. I t i l l e g g e r d et b e h a n d l e t t r e s ak e r k n y t t et t i l b r uk s o v e r l a t i n g d e r d e t t e i k k e v a r s øk t om, i s t r i d m e d b o l i g s e l s k a p e t s v e d t e k t e r. E n a v s a k e n e e r l ø s t v e d a t e i e r h a r f l y t t e t t i l b a k e, e n v e d a t l e i l i g h e t e n b l e s ol g t i , m e n s e n t r e d j e s a k d e r u t l e i e t h a r f o r e g å t t ut e n s t y r e t s s am t y k k e o v er f l e r e å r e n n å e r u a v k l a r t. B r u d d p å o r d e n s r e g l e r D e t e r b e h a n d l e t t o s a k e r k n y t t e t t i l b r u d d p å s e l s k a p e t s o r d e n s r e g l e r. B e g g e a n s es s om l øs t. G i t t e t i l l a t e l s e r T r e a k s j e e i e r e h a r s øk t om t i l l a t e l s e t i l e n d r i n g e r p å b o l i gs e l s k a p et s e i e n d o m o g f å t t i n n v i l g e t s i n e s øk n a d e r. U t o v e r d e t t e h a r s t y r e t f å t t f l e r e s k r i f t l i g e t i l b a k e m e l d i n g e r o g s p ø r s må l s o m t i l e n v i s s g r a d e r i n n t a t t i s t y r e p r o t o k o l l e n t i l o r i e n t e r i n g. H e n v e n d e l s e r p e r e -po s t b e s v a r e s s t o r t s e t t i l ø p et av et d ø g n. D e t e r o gs å m o t t a t t f l e r e a n o n y m e o g m u n t l i ge t i l b ak e m e l d i n g e r s o m j f. o r d e n s r e g l e n es p a r a g r a f 11 e r i k k e e r s t y r e b e h a n d l e t. R E H A B I L I T E R I N G S T Ø R R E V E D L I K E H OLD R e h a b i l i t e r i n g a v a l l e s t i g e l e d n i n g e r o g s i k r i n g s s k a p B a l k o n g e r u t v e n d i g. F a s a d e re h a b i l i t e r i n g m e d u t s k i f t n i n g a v p an e l, i s o l e r i n g a v g a v l v e g g e r, m a l i n g a v k l e d n i n g 1998 Hekk langs Prost Hallings vei P o r t t e l e f o n e r O p p g a n g e r p u s s e t o p p o g m a l t O p p u s s i n g a v b a l k o n g r e k k v e r k

7 S i d e 7 F j e l l h u s h a u g e n B o l i g s. A / S N y e m y n t v a s k e m a s k i n e r N y o l j e b r e n n e r o g v a r m e p u m p e r i f y r h u s. M e r k e t a l l e s t o p p e k r a n e r F e l l e s m å l i n g a v s t r øm e r i n nf ø r t O p p g r a d e r i n g a v d i g i t a l t a n l e g g R e h a b i l i t e r i n g a v u t e o m r å d e, i n k l. h e k k, h a g e u t s t y r, b e n k e r o g b o r d U t v e n d i g e m a l e r a r b e i d e r, f o r t s e t t e l s e a v r e h a b i l i t e r i n g a v u t e o m r å d e

8 S i d e 8 F j e l l h u s h a u g e n B o l i g s. A / S B E M E R K N I N G E R T I L Å R S R E G N S K A P E T S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s e l s k a p e t s e i e n d e l e r o g g j e l d, finansielle stilli n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om b ol i g a k s j es e l s k a p e t s f o r v e n t e d e ø k o n om i s k e u t v i k l i n g e r om t a l t i å r s b e r e t n i n g e ns p u nk t e r om k o s t n a d s ut v i k l i n g o g b u d s j e t t f o r Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es h e r v e d a t f o r u t s e t n i n g e n om f o r t s at t d r i f t e r t i l s t e d e. S t y r e t m e n e r a t d e t g j e n n om f ø r t e v e d l i k e h o l d e t e r t i l s t r e k k e l i g f o r å o p p v e i e v e r d i f o r r i n g e l s e a v b y g n i n g e n e o g a t v i r k e l i g v e r d i a v b y g n i n g e n e e r h ø y e r e e n n d e n b o k f ø r t e v e r d i e n s o m s t å r o p p f ø r t i r e g n s k a p et. R E S U L T AT Å r e t s r e s u l t a t p å k r ,- s om f r em k om m e r i r es u l t at r e g n s k a p et f o r e s l å s o v e r f ø r t t i l e g e nk a p i t a l. I N N T E K T E R I n n t e k t e n e i v a r t i l s a m m e n k r ,- m o t b u d s j e t t e rt m e d k r ,-. A n d r e i n n t ek t e r b es t å r i h o v e d s ak a v v a s k e r i i n n t ek t e r o g t om t el e i e f r a F j e l l h us h a u g e n G a r a s j e l a g 1. K O S T N A D E R D r i f t s k o s t n a d e n e i v a r p å k r ,- m o t b u d s j et t e r t m e d k r ,-. H o v e d å r s a k e n t i l d e t p o s i t i v e a v v i k e t p å s k y l d e s at ut g i f t e r t i l d r i f t o g v e d l i k e h o l d e r b ok f ø rt m e d c a. k r , - m i n d r e e n n bu d s j e t t e r t. F o r e n e r g i / f y r i n g e r d et et n e g a t i vt a v v i k i f o r h o l d t i l d et b u ds j e t t e r t e på k r ,- s om s k y l d e s b å d e d y r e r e s t r ø m o g e n l a n g o g k a l d v i n t e r. D e a n d r e u t g i f t s p os t e n e h a r m i n d r e a v v i k. R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å re t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p o g f o rm u e s f o r v a l t n i n g. R e v i s j o ns h o n o r a r e t f r em k om m e r s om e g e n p o s t i r e s u l t at r e g n s k a p e t. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e nk e l t e t a l l e ne i d r i f t s o v e r s i k t e n o g t i l b a l a ns e n, s am t d e e t t e r f ø l g e n d e r e g n s k a p s n ot e n e ( s e b a k e r s t i å r s b e r e t ni n g e n ). S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d. K O S T N A D S U T V I K L I N G R E N T E R R e n t e s a t s e n e i OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S p r. d e n : R e n t e r p å d r i f t s k o n t o: 0, 1 0 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 3, 0 0 % u n d e r k r

9 S i d e 9 F j e l l h u s h a u g e n B o l i g s. A / S 3, 0 5 % f r a k r t i l k r 2 m i l l. 3, 1 0 % o v e r kr 2 mill K O M M U N A L E A V G I F T E R R e n o v a s j o n s a v g i f t e n ø k e r m e d 3 8 %. I n g e n øk n i n g a v d e ø v r i g e a v gi f t e n e. Ø V R I G E K O S T N A D E R Når det gjelder de øvrige kostnadene i b u d s j e t t e t h a r s t y r e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s s t i g n i n g. I N N T E K T S - OG K O S T N A D S O V E R S L AG F O R ( B u d s j e t t ) T i l o r i e n t e r i n g f o r g e n e r a l f o rs am l i ng e n h a r s t y r e t s a t t o p p e n o v e r s i k t o v e r b e r e g n e d e d r i f t s i n n t e k t e r o g d r i f t s k o s t n a d e r i T a l l e n e e r v i s t s om e g e n k o l o n n e l e n g s t t i l h ø y r e f o r r e s u l t a t o p ps t i l l i n g e n. B u d s j et t et v i s e r e t f o r v e n t e t d r i f t s re s u l t at p å k r ,- o g e t f o r v e n t e t å rs r e s u l t a t p å k r ,-. O v e r s i k t e n e r b as e r t p å u e n d r e d e f e l l e s k os t n a d e r f o r å r e t I o v e r s i k t e n e r d e t t at t h e n s y n t i l de f o r h o l d s om e r n e v n t f o r a n. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i o v e r s i k t e n. O s l o 6. a p r i l I s t y r e t f o r F j e l l h u s h a u g e n B o l i g s e l s k a p A / S F r o d e E r i k s e n / s / S v e i n G u n n a r G a s k a / s / J o h n R o b e r t B j ø r n s t a d / s /

10 10 Fjellhushaugen Boligs.A/S

11 1 1 F j e l l h u s h a u g e n B o l i g s. A / S

12 1 2 F j e l l h u s h a u g e n B o l i g s. A / S F J E L L H U S H A U G E N B O L I G S. A / S R E S U L T A T R E G N S K A P Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e D R I F T S I N N T E K T E R : Innkrevde felleskostnader Innbetalinger Vaskeri Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar A v s k r i v n i n g e r Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Kommunale avgifter G a r a s j e r Kostnader sameie Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N A D E R DR I F T S R E S U L T A T F I N AN S I N N T E K T E R / -K O S T N A D E R : Finansinntekter Finanskostnader R E S. F I N AN S I N N T. / -K O S T N A D E R Å R S R E S U L T A T O v e r f ø r i n g e r : Til opptjent egenkapital

13 1 3 F j e l l h u s h a u g e n B o l i g s. A / S B A L A N S E N o t e E I E N D E L E R A N L E G G S M I D L E R Bygninger Varige driftsmidler S U M A N L E G G S M I D L E R O M L Ø P S M I D L E R Restanser felleskostnader Kortsiktige fordringer D r i f t s k o n t o i O B O S Sparekonto i OBOS S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M E I E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Aksjekapital Opptjent egenkapital S U M E G E N K A P I T A L G J E L D L A N G S I K T I G G J E L D Pante- og gjeldsbrevlån Annen langsiktig gjeld S U M L A N G S I K T I G G J E L D K O R T S I K T I G G J E L D Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Påløpne renter Påløpne avdrag Annen kortsiktig gjeld S U M K O R T S I K T I G G J E L D S U M E G E N K A P I T A L O G G J E L D P a n t s t i l l e l s e OSLO / S T Y R E T F O R F J E L L H U S H A U G E N B O L I G S E L S K A P A/S F R O D E E R I K S E N /s/ S V E I N G U N N A R G A S K A /s/ J O H N R O B E R T B J Ø R N S T A D /s/

14 1 4 F j e l l h u s h a u g e n B o l i g s. A / S N O T E : 1 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NOR som er opprettet i henhold t i l Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. Boligselskapet har endret regnskapsprinsipp for kostnadsføring av styrehonorar. Tidligere har kostnadsført styrehonorar vært basert på en avsetning. I fremtiden vil man kostnadsføre styrehonoraret som blir vedtatt på generalforsamlingen det enkelte år. Virkningen i overgangsåret er at styrehonorar i 2010 fremgår med kr. 0 selv om honorar er utbetalt. Dette s k y l d e s tilbakeføring av tidligere avsetning. N O T E : 2 I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R Brensel T i l l e g g s t r ø m f r y s e b o k s e r Felleskostnader Fellesutg.u/and.undersk.ford T V S U M I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R R E D U K S J O N G R U N N E T T O M M E L E I E F O R H O L D Fellesutg.u/and.undersk.ford S U M I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R N O T E : 3 A N D R E I N N T E K T E R Viderefakturering Tomteleie garasje H u s l e i e 100 S U M A N D R E I N N T E K T E R N O T E : 4 P E R S O N A L K O S T N A D E R F r i b o l i g Naturalytelser speilkonto A r b e i d s g i v e r a v g i f t Y r k e s s k a d e f o r s i k r i n g S U M P E R S O N A L K O S T N A D E R Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt under 0,75 årsverk i selskapet gjennom året. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

15 1 5 F j e l l h u s h a u g e n B o l i g s. A / S N O T E : 5 S T Y R E H O N O R A R Det er ikke kostnadsført styrehonorar i regnskapet i Honorar til styret er utbetalt med kr ,- jfr. note 1. N O T E : 6 R E V I S J O N S H O N O R A R Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 8000,- N O T E : 7 D R I F T O G V E D L I K E H O L D Drift/vedlikehold bygninger D r i f t / v e d l i k e h o l d V V S Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold fyringsanlegg Drift/vedlikehold vaskerianlegg Egenandel f o r s i k r i n g S U M D R I F T O G V E D L I K E H O L D Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. N O T E : 8 K O M M U N A L E A V G I F T E R Vann- og avløpsavgift Renovas j o n s a v gi f t S U M K O M M U N A L E A V G I F T E R N O T E : 9 V AS K E R I Vaskeri inntekter S U M V AS K E R I N O T E : 1 0 E N E R G I / F Y R I N G Elektrisk energi Strøm oljefyr el.bereder S U M E N E R G I / F Y R I N G N O T E : 1 1 A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R L o k a l l e i e Container Verktøy og redskaper

16 1 6 F j e l l h u s h a u g e n B o l i g s. A / S Driftsmateriell L y s p æ r e r o g s i k r i n g e r Renhold ved firmaer Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Kopieringsmateriell T r y k k s a k e r Aviser, tidsskrifter, faglitteratur -750 Andre kontorkostnader Porto Drivstoff biler, m a s k i n e r o s v -648 V e d l i k e h o l d b i l e r / m a s k i n e r o s v -484 B i l g o d t g j ø r e l s e Reisekostnader Gaver Bank- og kortgebyr S U M A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R N O T E : 1 2 F I N A N S I N N T E K T E R Renter av driftskonto i OBOS 416 Renter av sparekonto i OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader S U M F I N A N S I N N T E K T E R N O T E : 1 3 F I N A N S K O S T N A D E R Husbanken, lån Husbanken, terminkostnader -120 S U M F I N A N S K O S T N A D E R N O T E : 1 4 B Y G N I N G E R K o s t p r i s /B o k f.v e r d i Oppskrevet A v s k r e v e t t i d l i g e r e å r S U M B Y G N I N G E R Gnr.139/bnr.224 og 225 T j e n e s t e l e i l i g h et hvor innskudd ikke er beregnet: Nr. 76 Bygningene er ikke avskrevet, styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jfr. note om drift og vedlikehold. N O T E : 1 5 V A R I G E D R I F T S M I D L E R Snøfreser nr.1 K o s t p r i s

17 1 7 F j e l l h u s h a u g e n B o l i g s. A / S A v s k r e v e t t i d l i g e r e -450 A v s k r e v e t i å r Snøfreser K o s t p r i s A v s k r e v e t t i d l i g e r e Traktor K o s t p r i s A v s k r e v e t t i d l i g e r e Garasjeanlegg Kostpris S U M V A R I G E D R I F T S M I D L E R S U M Å R E T S A V S K R I V N I N G E R N O T E : 1 6 K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Andre forskudd S U M K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Posten "Andre forskudd" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2011, med motpost i leverandørgjeld. Kostnadsføring og utbetaling vil skje i N O T E : 1 7 A K S J E K A P I T A L Aksjekapitalen er på kr ,- fordelt på 76 aksjer à kr 1 320,- Styremedlemmer som også er leieboere eier aksjer på lik linje med øvrige beboere. N O T E : 1 8 P A N T E - O G G J E L D S B R E V L Å N Husbanken Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 2,80 %, løpetid 20 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år S U M P A N T E - O G G J E L D S B R E V L Å N N O T E : 1 9 A N N E N L A N G S I K T I G G J E L D Andre innskudd S U M A N N E N L A N G S I K T I G G J E L D

18 1 8 F j e l l h u s h a u g e n B o l i g s. A / S N O T E : 2 0 S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R F o r s k u d d s t r e k k S k yl d i g a r b e i d s g i v e r a v g i f t S U M S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R N O T E : 2 1 P A N T S T I L L E L S E Av anleggets bokførte gjeld er kr sikret ved pant. Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr en bokført verdi på kr ,-

19 S i d e 1 9 F j e l l h u s h a u g e n B o l i g s. A / S I s t y r e s ak 4 0/ 1 0 h a r s t y r e t v e d t a t t f ø l g e n d e, s om f o rs l a g t i l g e n e r a l f o r s am l i n g e n i : 1. G e n e r a l f o rs am l i n g e n p å l e g g e r s t y r e t å h o l d e e n a j o u r f ø r t l i s t e o v e r g i t t e t i l l a t e l s e r t i l d y r e h o l d i F j e l l h u s h a u g e n B o l i g s e l s k a p A S, j f. k r a v t i l s øk n a d s om f r am k om m e r i o r d e n s r e g l e r og v e d t e k t e r. 2. L i s t a s k a l v e d l e g g e s i n nk a l l i n g t i l g e n e r a l f o r s am l i n g, o g k a n o gs å ho l d e s a j o u r f ø r t p å b o l i g s el s k a p e t s n et t s t e d. 3. E t t e r s o m d e t i k k e e k s i s t e r e r s t y r e v e d t a k f o r g i t t e t i l l a t e l s e r, e l l e r a t d i s s e e r m a n g e l f u l l e, f o r p e r i o d e n f ø r 1. m a i , v e d t a r g e n e r a l f o r s a m l i n g e n å a n n u l e r e a l l e g i t t e t i l l a t e l s e r t i l d yr e h o l d i F j e l l h u s h a u g e n B o l i gs e l s k a p A S s om e r d at e r t f ø r 1. m a i A n d e l s e i e r e s om t i d l i g e r e h a r s ø k t o g f å t t t i l l at e l s e t i l d y r e h o l d ( f. ek s i b r e v s f o rm u t e n at d et r e f e r e r e s t i l s t y r e v e d t a k ) m å s øk e om d et t e p å n y t t. T i l s øk n a d e n v e d l e g g e s m o t t a t t b ek r e f t e l s e p å a t t i l l a t e l s e e r g i t t. E n s k a l i h o v e d r e g e l d a f å d e n n y e s ø k n a d e n g o d k j e n t, s å f r e m t i k k e a n d r e f o r h o l d t i l s i e r a n n e t.

20 S i d e 2 0 F j e l l h u s h a u g e n B o l i g s. A / S O s l o H e r e r i n n s t i l l i n g e n f r a v a l gk om i t e e n : L e d e r : S v e i n G a s k a, P H 3 3 a, t e l S t y r em e d l em s om i k k e e r p å v a l g : S v e i n G a s k a, P H 3 3 a, t e l S t y r em e d l em m e r : Tom-A l e x H a g e n, P H 2 9 a, t e l C a t h r i n e M o l d e s t a d, P H 4 4 a, t e l V a l g k om i t e: W i d e t S a i d a l i, P H 3 3 a, t e l F o r s l a g t i l v a r a m e d l em m e r j o b b e r j e g f o r t s a t t m e d f r am m o t g e n e r a l f o r s am l i n g e n. M v h S i v H j e l l n es

21 S i d e 2 1 F j e l l h u s h a u g e n B o l i g s. A / S V E D T E K T E R FOR F J E L L H U S H A U G E N B O L I G S E L S K A P A / S V e d t a t t p å e k s t r a o r d i n ær ge ne r al fo r sa mli n g 7 / med e nd r in g er a v I N N L E D E N D E B E S T E M M E L S E R 1-1 F orm å l Fj e llhus h a u ge n Boligs e ls ka p AS e r e t b o liga k s j es e ls ka p s o m h a r t il f or må l å s ka ff e a ks j ee ie r n e br u ks re tt t il e ge n bolig i s e ls ka p e t s e ie ndom ( bor et t) gn r 1 39 b nr o g o g å dr ive vir ks o mh e t so m s tå r i s a mme n he n g me d denne. 1-2 F o r r e t n i n g s k o n t o r S e l s k a p e t s a d r e s s e : P r o s t H a l l i n g s v e i og , Os lo, e r r e gis tr e rt i Fo r et a ks r e gis tr et i Br ø n nø ys u n d me d o r g. n r S e l s k a p e t s f o r r e t n i n g s k o n t o r s k a l vær e i Os lo. 2. A K S J E K A P I T A L O G A K S J E E I E R E 2-1 A k s j e r o g a k s j e e i e r e ( 1) Se ls ka p e ts a ks je ka pit a l er på kr ,- f o r de lt på 7 6 a ks j er á kr ( 2 ) B a r e f y s i s k e p e r s o n e r, i k k e f i r m a, k a n v æ r e a k s j e e i e r e i s e l s k a p e t. I n g e n k a n e i e m e r e n n 1 a k s j e, s o m gir bor et t t il e n be st e mt bolig. Ve d e r ve r v a v b o lig n r 2 ve d a r v e lle r på a nn e n måt e må d e n e n e le g ge s u t f o r s a lg. ( 3) Ua n se tt ka n st at, f ylke s kommu ne e lle r ko mmu n e e lle r se ls ka p / st ift e ls er o pp r et te t e lle r ko n t r o lle rt a v s ta t, f y l k e s -k o m m u n e e l l e r k o m m u n e t i l s a m m e n ei e i n n t i l t i p r o se nt a v b o l i ge n e i s e l s ka p e t i sam s va r m e d br l-lovens 4-2 (1). ( 4) Aks j e e ier n e s ka l f å ut le ve r t e t e ks e mp la r av s e ls ka p e t s ve dt e kt er. 2-2 S a m e i e i a k s j e r ( 1 ) B a r e p e r s o n e r s o m b o r e l l e r s k a l b o i b o l i g e n k a n b l i s a m e i e r e i a ks je r. ( 2) De r som f ler e e ier a ks je sa mme n, s ka l d et r e gn e s s o m b ru ks o ve r la t in g h vis e n e lle r f ler e a v s a me ie r ne ikke b o r i bolige n, j f ve d te kt e ne O v e r f ø r i n g a v a k s j e r o g g o d k j e n n i n g a v n y a k s j e e i e r ( 1) En a ks je e ie r har re tt t il å ove rd r a s in a ks je, me n er ve r ve r e n må go d kj e n n es a v s e ls ka p et f o r a t e r ve r ve t s ka l b li gyldi g o ve r f o r se ls ka pe t. ( 2) Se ls ka p e t ka n ne kt e godkj e nn in g nå r det er s a klig gr u n n t il d et o g s ka l n e kt e go d kj e n n ing d e r s o m er ve r ve t vil v æ r e i s t r i d m e d p u n k t 2 i v e d t e k t e n e. Sa mt yk ke ka n b a r e ne kt e s n å r d et fo r e ligge r s a kli g gr u n n. Sa mt yk ke ka n ikke ne kt e s f or ove rdr a ge ls e ve d a r v e lle r på a n n e n må te n år er ve r ve r er t id lige r e e ier s pe rso n lige n ær s t åe n d e e lle r s le kt nin g i r e t t opp/ne ds t ige nde lin je. ( 3 ) N e k t e r s e l s k a p e t å g o dkj e nne er ve r ve r s om a ks j e e ier, må me ld in g o m d e tt e ko mme fr am t il e r ve r ve r e n s e ne st 20 da ge r e tt er at s økna d om go d kj e n n in g ko m f r a m t il s e ls ka p et. I mot sa tt fa ll s ka l s a mt yk k e r e gn e s s o m git t. ( 4) Er ve r ve r ha r ikke r e tt t il å br u ke b o lige n fø r sa mt ykke e r git t e lle r d et er re tt s kr af t ig a vg j o rt at er ve r ve r en h ar r e tt t il å e r ve r ve a ksj e n. 3. B O R E T T O G B R U K S O V E R L A T I N G 3-1 B or e tt e n ( 1) Hve r a ks j ee ie r gis e ner et t t il å b ru ke e n boli g i s e ls ka p e t o g r et t t il å n yt te f e lle sa re a le r t il d e t de e r b er e gn e t e l l e r v a n lig b r u kt t il, og t il a nne t s o m e r i sa ms va r me d t id e n o g f or h o ld en e. ( 2) Aks j e e ier e n ka n ikke be nyt t e bo lige n t il a n n e t e n n b o ligf o r må l u t en st yr e ts sa mt ykke. ( 3 ) A k s j e e i e r e n s k a l b e h a n d l e b o l i g e n, a n d r e r o m o g a n n e t a r e a l m e d t i l b ø r l i g a k t s o m h e t. B r u ke n a v b o lige n o g f e lle s ar e a le ne må ikke på e n ur ime lig e l le r u nø d ve n d ig må t e vær e t il s ka d e e lle r u le mp e f o r a n d re a ks je e ier e. ( 4) En a ks je e ie r ka n me d st yr e ts go d kj e n n in g gj e n n o mf ør e t ilt a k p å e ie nd o mme n s o m er n ød ve n d ige p å gr u n n a v f u n k s j o n s h e m m i n g h o s e n br uke r a v b o lige n. Go d kj e n n in g ka n ik ke n e kt e s u te n s a kli g gr u n n.

22 S i d e 2 2 F j e l l h u s h a u g e n B o l i g s. A / S ( 5) St yr et ka n fa s ts et te va nlige h u s o r de nsr e gle r. ( 6) St yr et ka n ve d s kr if t lig s økna d s a mt yk ke i a t br u ke r a v b o lige n h o ld e r d yr d er s o m go d e gr u n n e r t a ler fo r de t, og de r s om d yr eholdet ikke e r t il s ær lig u le mp e f or d e a n dr e br u ke rn e a v e ie n do mme n. Skr i f t lig s ø kn a d s e n de s s t yr et. Hu n de e ie re må gj ør e s e g kj e n t med p olit i ve d t e kt e ne fo r Os lo a n gå e n de d yr e h o ld o g s t ra ff e be st e mme ls er s om gj e ld e r f or dyr e e ier e. 3-2 B r uks o ve rl ati ng ( 1 ) A k s j e e ier e n ka n ikke ut e n s kr ift lig go d kj e n n in g f r a st yr et o ve r lat e br u ke n a v b o lige n t il a n d re. Sø kn a d s s kj e ma f å s ve d he n ve n de lse t il st yr e t/ forr e tn in gs f ø re r. ( 2) M ed st yr e ts godkj e nning ka n a ks j e e ier e ove r la t e br u ke n a v h e le bo lige n d e r s o m: a ks j e e i er s e l v e l l e r a k s j e e i e r s e k t e f e l l e e l l e r s l e k t n i n g i r e t t o p p - e lle r ne d st ige n d e lin j e e lle r f o st er b ar n a v a ks j e e ier e lle r e kt e fe lle, ha r bo d d i bo lige n i min s t et t a v d e s ist e t o år. Aks j e e ie r ka n i s like t ilf e lle r o v e r l a t e b r u k e n a v h e l e b o l i g e n f o r o p p t i l t r e å r. a k s j e e i e r e r e n j u r i d i s k p e r s o n. ( J f v e d t e k t e n e s 2-1) a ks j e e ier h ar midle rt idig f r a vær s o m fø lge a v a r b e id, u t da n n in g, milit ær t je n e st e, s ykd o m e ll e r an d re t u n g t v e i e n d e g r u n n e r e t m e d l e m a v h u s s t a n d e n e r a k s j e e i e r s e k t e f e l l e e l l e r s l e k t n i n g i r e t t o p p - e lle r n e ds t ige n d e lin j e e lle r f ost er bar n a v a ks j ee ie r e lle r e kt ef e lle. de t gj e lde r br uks re tt t il noen s om ha r kra v på de t e tt er Ekt e s ka ps lo ve ns 68 e lle r Hus s ta nds f e lle ss ka ps love ns 3 a ndr e led d. G o d k j e n n i n g k a n b a r e n e k t e s d e r s o m b r u k e r e n s f o r h o l d g i r s a klig gr unn. Go dkj e nn in g ka n ne kt e s de rs om br uke r en ikke kunne blit t a ks j e e ier. Hvis s e lska pe t ikke ha r s e nd t s va r på s kr if t lig s økn a d om go dkj e nnin g a v b r u k e r e n i n n e n e n m å n e d e t t e r a t s ø k n a d h a r k o m m e t f r a m t i l s e l s k a p e t, s k a l b r u k e r e n r e g n e s s o m g o d k j e n t. ( 3) Aks j e e ier s om s e lv bor i bolige n, ka n ove r la t e br uke n a v de le r a v de n t il a ndre ut e n go dkj e nnin g. ( 4) Ove r lat in g a v br uk r e dus e re r ikke a ks j e e ier s plikt e r ove rf or s e ls ka pe t. 4. F A S T E I N S T A L L A S J O N E R O G V E D L I K E H O L D 4-1 G u l v v a r m e s y s t e m D e n e n k e l t e a k s j e e ie r ka n, ett e r s ærs kilt s ø kn a d t il s t yre t, e ta b le re va n n b år e n gu lvva r me s ys t e m i s in le iligh e t, s o m e r st at nin g f o r ve ggf e s te de r a diat or e r. Et s likt s ys t e m t illa t es ku n t ilb o b le t s en tr a lva r me a n leg ge t, ikke v a r m t v a n n s s y s t e m e t. D e t f o r d r e s a t i n s t a l l a s j o n e n g j ør e s a v a u to r is er t f a gma n n, i he n h o ld til lo ve r, r e gle r o g r e tnings lin j e r på det te områ det, o g at f er d iga t te s t f re mvis e s st yr e t e tt er e nd t j o b b. De t vis e s t il s e ls ka p e ts r e tnings lin j e r for r e ha bilit e r ing a v vå t r o m. 4-2 A k s j e e i e r e n s v e d l i k e h o l d s p l i k t ( 1) De n e n ke lte a ks je e ie r s ka l h o lde b o lige n, o g a n d r e r o m o g a n ne t a re a l s o m hø r er b o lige n t il, i f o rs va r lig s t a n d og ve dl ike h o ld e s likt s om vindu e r, d ø re r, s ikr in gs s ka p f r a o g me d f ø rs te h o ve d s ikr in g/ in n t aks s ikr in g, le d n in ge r m e d t i l b e h ør, va r m e ka b l e r, e ve n t u e l t v a n n b å r e n g u l v v a r m e s y s t e m, v a n n - o g a vlø p s r ø r fr am t il s t o p pe kr a n e lle r f e lle s st a mme inklus ive s luk o g va n n lå s, in ve n t a r o g u t st yr in klu s ive s li kt s o m va n n klo s e t t, va r mt va n n s b er e de r, s e r va nt o g u t s l a gs ku m, a p pa r at er i n kl u d e r t b r a n n ve r n su t s t yr, s a m t a lle in n ve n d ige f la t e r. Vå t ro m må br u ke s o g ve dli ke h o ld e s s lik a t le kka s j e r un n gå s. Det vis e s t il s e ls ka p e ts re tn in gs lin j e r fo r r e ha b ilit e r in g a v vå t r o m. ( 2) Ve dlike h o lde t omfa tt er ogs å nø d ve n d ige r e p ar as j on er o g u t s kif t in g a v s likt s o m r ø r f rem t il s t o p p e k r a n/ fe lle s st a mme, s ikr ings s ka p f ra o g me d f ør st e ho ve d s ikr in g/ in n t a ks s ikr in g, le d n i n ge r me d t ilb e hø r, va r me ka b le r, e ve ntue lt va nnbå re n gu lv va r me s ys t e m, in ve n t ar, ut st yr in klu s ive s li k s o m va n n klo s e t t, va r mt va n n s b er e de r, s er va nt og ku m, a p pa r at er in klu s ive b r a n n v e r n u t s t y r, t a p e t, g u l v b e l e g g, v e g g -, g u l v - o g himlin gs p la t e r, s kille ve gge r, lis t ve r k, s ka p, b e n ke r o g in n ve n d ige d ø r e r me d ka r mer. ( 3) Aks j e e ier h ar ogs å ans va r et f o r o p ps t a king o g r e n s in g a v in n ve n d ig klo a k kle d n in g b å d e t il o g f r a e ge n v a n n l å s / s l u k o g f r a m t i l s e l s k a p e t s f e l l e s -/ h o ve d le d n in g. Aks j e e ie r s ka l o gs å r e ns e e ve n t ue lle s lu k p å b a lko n ge r, t e rr as s er o g ligne nde. ( 4) Aks j e e ier s ka l holde bolige n f r i f o r ins e kte r o g s ka d e d yr. ( 5 ) V e d l i k e h o l d s p l i k t e n o m f a t t e r o g s å u t b e d r i n g a v t i l f e l d i g s k a d e, herunder skade påført ved innbrudd og uvær. Ve d s ka d e s om de kke s a v s e ls ka p et s b ygn in g s f or s ikr in g ka n a ks j e e ie r måt te b et a le h e le e lle r de le r a v e ge n a nd e le n. ( 6 ) O p p d a g e r a k s j e e i e r s k a d e i b o l i g e n s o m s e l s k a p e t e r a n s v a r l i g f o r å u t b e d r e, p l i k t e r h a n s t r a ks me ld e f r a t il s t yr et.

23 S i d e 2 3 F j e l l h u s h a u g e n B o l i g s. A / S ( 7) Se ls ka p e t o g øvr ige a ks j e e ie r e ka n kr e ve er s ta tn in g f o r t a p s o m fø lge r a v a t a ksj e e ier ikke o p p f ylle r s in e p l i k t e r, j f b o r e t t s l a g s l o v e n s 5-13 og Se l ska pet s ve dl i ke holds pl i kt ( 1 ) S e l s k a p e t s k a l h o l d e b y g n i n g e r o g e ie n d o mme n f or ø vr ig i f o r s va r lig s t a n d s å la n gt p likt e n ik ke li gge r p å a ks j e e ier. Ska d e på bolig e lle r in ve n t a r s o m t ilh ø r e r s e ls ka p et, s ka l s e ls ka pe t ut be d re d er s om s ka d e n fø lge r a v m i s l i g h o l d f r a e n a n n e n a k s j e e i e r. S e l s k a p e t k a n v e d r e g r e s s k r e v e k o st n a de n de kke t a v d e n s o m h ar fo r vo ld t s k a d e n, j f 4-1 pkt 7. ( 2) Fe lle s rø r, le dninge r, ka na le r o g a n d re fe lle s in st a lla s jo n er s o m gå r gje n n o m bo lige n, s k a l s e ls ka p e t h o ld e ve d l i k e. S e l s k a p e t h a r r e t t t i l å f ø r e n y e s l i k e i n s t a l l a s j o n e r g j e n n o m b o l i g e n d e rs o m de t ikke e r t il ve s e nt lig u le mp e f or a ks j ee ie r en. ( 3) Se ls ka p e ts ve dlike holds plikt o mf a t te r o gs å u ts kif t in g a v f e lle s vin d u e r i o p p ga n g o g kj e l le r, a lle f e lle sd ø re r o g i n n g a n g s d ø r t i l b o l i g e n, r e p a r a s j o n e l l e r u t s k i f t i n g a v u t v e n d i g t a k, b j e l k e l a g, b ær e n d e ve g g ko n s t ru ks j o ne r, s a mt f e l l e s -/ h o ve d le dninge r f or va nn o g e le kt r is it et s o m e r b ygd in n i b ær e n d e ko n st ru ks j o ne r. ( 4) Aks j e e ier s ka l gi a dga ng t il b o l ige n s li k a t s e ls ka p et ka n u tf ør e s in ve d like h o ld s p likt, h e r u n de r ett e rs yn, r e p ar as j on e l l e r ut s kif t ing. Ett er s yn o g u t fø r ing a v a r b e id s ka l gj e n n o mf ør es s lik a t d et ikke e r t il u n ø d ig u le mp e f or a ks j ee ie r e lle r a nne n br uke r a v b o lige n. ( 5 ) Aks j e e i er ka n kr e ve e r s t at n i n g f or t a p so m f ø l ge a v a t se l s ka p e t i kke o p p f yl l e r p l i kt e n e si n e, j f b r l-l o v e n s P Å L E G G O M S A L G O G F R A V I K E L S E 5-1 M i s l i g h o l d Aks j e e ie rs b ru dd på s ine f or plikt e ls e r o ve rf or s e ls ka p et a ns e s s o m mis ligh o ld. So m m is li gh o ld r e gn e s b la n t a n n et m a n gl e n d e b et a l i n g a v f e l l e s ko s t n a de r, f or s øm t ve d l i ke h o l d s p l i kt, u l o vl i g b r u k e l l e r o ve r lating av bruk og brudd på s e ls ka pe t s ve dt e kt er, hus or den s re gle r o g a n d r e f or o rd n in ge r. 5-2 P å l e g g o m s a l g Hvis e n a ks j e e ie r t il t ros s f or ad va r s e l ve s en t lig m is li gh o ld e r s in e p likt e r, ka n se ls ka p e t p å le gge ve d ko mme n d e å s e l g e s i n a k s j e, j f b o r e t t s l a g s l o v ens f ørs t e led d. Ad va r s e l s ka l gis s kr if t lig o g o p p lys e o m at ve s e nt lig mis li gh o ld g ir s e ls ka pe t r et t t il å kr e ve a ks j en s o lgt. 5-3 F r a v i k e l s e M e d f ø r e r a k s j e e i e r s e l l e r b r u k e r s o p p f ø r s e l f a r e f o r ø d e l e g g e l s e e l l e r v e s e n t l i g f o r r i n g e l s e a v e i e n d o m m e n, e lle r er a ks j e e ier s e lle r bruke r s oppfør se l t il a lvo r li g p la ge e lle r s je n a ns e f o r e ie n d o mmen e s ø vr ige a ks j e e ier e e lle r b ru ke r e, ka n s t yr et kr e ve f ra vike ls e f r a b o lige n e tt er t va n gs f u llb yr d e ls e s lo ve n s ka p itt e l F E L L E S K O S T N A D E R O G P A N T E S I K K E R H E T 6-1 F ell e s ko st nader ( 1) De n e n ke lte a ks je e ie r e r a ns va r lig f o r f e lles ko s t n ad e ne et t er en f or de lin gs n ø k ke l f a s ts at t ve d s t ift e ls e n a v s e ls ka pe t. Fo r d e lings nøkke le n e r b a se rt på b oli ge n s a re a l o g lig ge r f a st, o g ka n b a re e nd r es me d t ils lu t n in g f ra d e b e r ø r t e a ks je e ie re. Bre nse ls ut gif t e n e s ka l f o rde le s et te r s a mme n ø kke l. Nå r s ær lige gr u n n e r t a le r f or d et, s ka l e n kos t na d like ve l f or de le s e tt er n ytt e n f o r de n en ke lt e b o lig e lle r e t te r f o rb r u k. ( 2 ) F e l l e s k o s t n a d e n e b e t a l e s i n n e n d e n 1. h v e r m å n e d. S e l s k a p e t k a n e nd re fe lle s ko s t n ad e ne me d min imu m é n må ne ds s kr if t lig va r s e l. ( 3) For f e lle s ko s tna de r s om ikke b lir be t a lt ve d f or f a ll, s va re r a ks j e e ier de n t il e n h ve r t id gje ld e n d e f ors inke ls e s re n te et te r lov a v 17. des e mb er n r S e l s k a p e t s p a n t e s i k k e r h e t For kr a v p å d e kning a v f e lle s ko s t n a der o g a nd r e kr a v fr a se ls ka p s fo r ho ld e t h ar s e ls ka p et pa n t er et t i a ks j e n f or a n a lle a nd re h ef te ls e r. P a nt e kr a vet e r be gr e ns et t il e n s u m so m s va r er t il t o ga n ge r f o lke tr ygd e n s gr u n nb e lø p på t ids pun kte t nå r t va ngs de kning b e s lu t te s gj en no mf ø rt.

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s /

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i F j e l l hu s h a u g e n B o l i g s e l s k a p A / S a v h o l d e

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Øs t e r l i B o l i g s e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

G r y R o g s t a d / s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / V i b e k e B e r t el s e n/ s /

G r y R o g s t a d / s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / V i b e k e B e r t el s e n/ s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i F j e l l hu s h a u g e n B o l i g s e l s k a p A / S, a v h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i H e l g es e n s g at e 8 2 / 8 4 A S a v h o l d e s m a nd a g 2 6. a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Akersbakken Bo r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t K i r k e v e i e n 1 1 0, a v h o l d e s m a n d a g 2 0. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 0 0 i V es t r e A k e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i Solbakken Velforening, a v h o l d e s t o r s d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 2 0. 1 5 p å Ok s t a d S k o l e. T I L B E HA N D L I N G F O R

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S a g a d am m e n, a v h o l d e s t o r s d a g 15. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 9. 0 0 i S am l i n g s s a l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011.

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer