F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s /"

Transkript

1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i F j e l l hu s h a u g e n B o l i g s e l s k a p A / S a v h o l d e s t i r s d a g 4. m a i , k l p å B r y n s k o l e, T e i s e n v e i e n 4 0, Os l o T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G A ) V a l g a v m ø t e l e d e r B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g e n p e r s o n t i l å u n d e r s k r i v e p r o t o k o l l e n D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R B e h a n d l i n g a v r e g n s k a p f o r o g d i s p o n e r i n g a v å rs r e s u l t a t e t 4. B U D S J E T T F O R G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r 6. I N N K O M N E F O R S L A G A ) F o r s l a g f r a G u n n a r Ø v e r b e r g v e d r. t i l t a k i f y r r om m et I n n k om m e t f o rs l a g e r t a t t i n n s om e g e t v e d l e g g. 7. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v 1 s t y r e m e d l e m f o r 2 å r B ) V a l g a v 1 s t y r e m e d l e m f o r 1 å r C ) V a l g a v 1 v a r a m e d l e m f o r 1 å r D ) V a l g a v v a l g k o m i t é f o r 1 å r O s l o, 1 4. a p r i l S t y r e t i F j e l l h u s h a u g e n B o l i g s e l s k a p A / S F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s / I g e n e r a l f o r s am l i n g e n k a n ak s j e e i e r o g e k t e f e l l e e l l e r e v e n t u e l l s am b o e n d e m ø t e, m e n b a r e e n h a r s t em m e r et t. A k s j e e i e r k a n m øt e v e d f ul l m ek t i g. F r a m l e i e t ak e r h a r r e t t t i l å m ø t e, m e n u t e n s t em m e r e t t. R e g i s t r e r i n g s b l a nk e t t e n l e v e r e s i ut f y l t s t a n d v e d i n n g a n g e n.

2 2 T I L L I T S V A L G T E Å R S B E R E T N I N G F O R S i d e n f o r r i g e o r d i n æ r e g e n e r a l f o r s a m l i n g h a r s e l s k a p et s t i l l i t s v a l g t e væ r t f ø l g e n d e: S T Y R E T L e d e r F r o d e E r i k s e n P r o s t H a l l i n g s V e i 3 3 B S t y r e m e d l e m S v e i n G u n n a r G a s k a P r o s t H a l l i n g s V e i 3 3 A S t y r e m e d l e m Tor Øyvind Nordli P r o s t H a l l i n g s V e i 4 4 A V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e m Roar Laurit z e n P r o s t H a l l i n g s V e i 3 3 A R o a r L a u r i t z e n h a r f u n g e r t s om s t y r e m e d l em s i d e n m a rs d a To r Ø y v i n d N o r d l i f l y t t e t V A L G K O M I T E E N V a l g k o m i t e S i v H j e l l n e s P r o s t H a l l i n g s V e i 3 5 A G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M B O L I G A K S J E S E L S K A P E T T I L L I T S V A L G T E O G A N S A T T E Av bolig a k s j es e l s k a p et 3 s t y r em e d l em m e r e r d et i n g e n k v i n n e r o g 3 m e n n. B o l i g a k s j es e l s k a p et e r p os i t i v t i l l i k e s t i l l i n g o g t a r s i k t e p å a t d e t i k k e f o r e k om m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a ns e t t e l s e r. Boligaksjeselskapet følger arbeidsmiljøl o v e n s b es t em m e l s e r o g t i l s t re b e r e t g o d t a r b e i d s m i l j ø. B o l i g a k s j es e l s k a p et h a r 1 a n s at t. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r i h e n h o l d t i l k o n t r ak t u t f ø r t a v OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S. A u t o r i s e r t r e g n s k a p s f ø r e r ( o p p d r a g s a n s v a r l i g ) e r r e g ns k a ps s j e f E g i l H a v r e, O B OS. B o l i g a k s j es e l s k a p et s r e v i s o r e r L ar s H. B r i nc hm a n n. E I E N D O M M E N B o l i g a k s j es e l s k a p et b es t å r a v 7 6 a k s j el e i l i g h e t e r. S e l s k a p e t e r r e g i s t r e r t i F o r et a k s r eg i s t e r e t i B r ø n n ø ys u n d m e d o r g a n i s a s j o ns n um m e r Boligaksjesels k a p e t l i g g e r i O s l o k o m m u n e o g h a r f ø l g e n d e g å r d s - og b r u k s n um m e r : , B o l i g a k s j es e l s k a p et s h o v e d f o rm å l e r å g i ak s j o n æ r e n e b o r e t t t i l e g e n b o l i g i s el s k a p e t. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d a t d e t y t r e m i l j ø f o r u r e n s e s i v e s e n t l i g g r a d. S e l s k a p e t d r i v e r i k k e m e d f o r s k n i n g s - o g ut v i k l i n g s ak t i v i t e t e r. V A K T M E S T E R T J E N E S T E B o l i g s el s k a p e t h a r a v t a l e om v ak t m es t e r t j e n e s t e m e d M i k e S a e g e r s om k a n k o nt a k t e s p å t e l e f o n D e r s o m i k k e a n n e t e r a v t a l t m e d s t y r e t p å f o r h å n d, m å a k s j e e i e r p å r e g n e å b e t a l e f o r p r i v a t e t j e n es t e r s e l v.

3 3 F O R S I K R I N G B o l i g s el s k a p e t s e i e n d om m e r e r f u l l v e r d i f o r s i k r et i H am m e rs b o r g F o rs i k r i n g A S m e d p o l i s e n um m e r F u l l v e r d i f o r s i k r i n g v i l s i a t f o rs i k r i n g s s e l s k a p et h a r a n s v a r e t f o r a t b o l i g s e l s k a p e t t i l e n h v e r t i d h a r d e r i k t i g e f o r s i k r i n g s s um m e r. E n f o r ut s et n i n g f o r d e t t e e r at f o r s i k r i n g s s e l s k a p et f å r m e l di n g om v e s e nt l i g e v e r d i øk n i n g e r p å b y gn i n g e r, f. e k s. v e d r e h a b i l i t e r i n g e l l e r p å b y g g i n g. V e d t o t a l s k a d e s k al e r s t a t n i n gs b e l ø p et d e k k e o p p f ø r i n g a v n y b y g n i n g a v s am m e s t a n d a r d o g s t ø r r e l s e. F o r s i k r i n g e n om f a t t e r o g s å b y g n i n g s m es s i g e f o r a n d r i n g e r d e n e nk e l t e a k s j o n æ r g j ø r i n n e i b o l i g e n. D e n e n k e l t e a k s j o næ r m å s e l v sø r g e f o r å h a h j e m f o r si k r i n g s om d e k k e r i n n bo og l ø s ø r e. H v i s b o l i g s e l s k a p e t s f o r s i k r i n g s k a l b e n y t t e s, m å b e b o e r n e s t r ak s m el d e s k a d e n t i l F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S t l f f a k s e -p o s t : f o r s i k r i n o b o s. n o. O p p f ø l g i n g a v f o r s i k r i n gs s ak e r b l i r g j o r t a v F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i OB O S. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I h e n h o l d t i l f o r s k r i f t e n e s k a l d et væ r e i ns t a l l e r t r ø yk v a r s l e r o g b r a n ns l o k ni n g s a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e i a l l e l e i l i g h e t e n e. E i er / b e b o e r h a r a n s v a r e t f o r a t u t s t y re t e r t i l s t e d e o g f u n g e r e r. H M S F o r s k r i f t o m s y s t e m a t i s k h e l s e -, m i l j ø - o g s i k k e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e n ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f as t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s em b e r m e d v i r k n i n g f r a 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l at d e n e nk e l t e v i r k s om he t s k a l s y s t em a t i s e r e arbeidet m ed å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlig e. B o l i g s e l s k a p e r d e f i n e r t s o m v i r k s o m h e t o g s k a l d e r f o r h a i n t e r n -k o nt r o l l s ys t em. D et t e o m f a t t e r b l a n t a n n e t k o nt r o l l s ys t em o g o p pf ø l g i n g a v b r a n n v e r n, b y g g h e r r e f o r s k r i f t e r v e d b y g g e - o g a n l e g g s a r b e i d, l e k e p l a s s e r o g e l e k t r i s k a n l e g g o g e l e k t r i s k u t s t y r h v o r f o r d e l i n g a v a n s v a r e t e r g i t t e n s l i k t o l k ni n g : B o l i g s el s k a p e t e r a n s v a r l i g f o r at de t e l ek t r i s k e a n l e g g e t o g u t s t y r e t i f el l e s a r e a l et t i l e n h v e r t i d e r i o r d e n. I f o r h o l d t i l a n l e g g og u t s t y r i d e n e n k el t e b o e n h e t e r d e t s t y r e t s p l i k t å g j ø r e e i e r o g / e l l e r b r u k e r a v d e n e n k e l t e l e i l i g h e t o p pm e rk s om p å d e t a ns v a r s om d e h a r f o r å h o l d e e l e k t r i s k ut s t y r i o r d e n e t t e r g j e l d e n d e l o v o g f o rs k r i f t. S E L S K A P E T S L Å N B o l i g a k s j es e l s k a p et h a r v e d ut g a n g e n a v l å n k u n i H u s b a nk e n. S e b a l a ns e n s am t n o t e i r e g ns k a p et. E I E N D E LE R O G G J E L D - O M S E T N I N G O G T A K S T E R A k s j e e i e r n e f å r t i l s e n dt s k j em a m ed o p p s t i l l i n g o v e r d e n e n k e l t e s a nd e l a v b o l i g s el s k a p e t s i n n t e k t e r, ut g i f t e r, gj e l d o g ei e n d e l e r s am t l i g n i n g s v e r d i. O m s e t n i n g a v s e l s k a p e t s l e i l i g h e t e r s k j e r t i l m a r k e d s p r i s. D et f i n n e s i k k e t ak s t e r f o r l e i l i g h e t e n e v e r k e n h o s s t y r e t e l l e r f o r r e t n i n gs f ø r e r. S å l a n gt f o r r e t n i n g s f ø r e r e n f å r o p p g i t t

4 4 o m s e t ni n g s p r i s e r, bl i r d i s s e r e g i s t re r t. F o r r e t ni n g s f ø r e r k a n, p å b a k g ru n n a v d i s s e o p p l y s n i n g e n e, g i a n t y d n i n g om p ri s n i v å e t f o r l e i l i g h e t e n e. T E L E N O R B o l i g a k s j es e l s k a p et e r t i l s l u t t e t s am a r b e i ds a v t a l e n m e l l om T e l e n o r o g O B OS E i e n d om s f o r v a l t n i n g om r a b a t t o r dn i n g p å b r u k a v f as t t e l e f o n o g b r ed b å n d s t e l e f o n f o r b e b o e r e m e d a b o n n em e n t i T el e n o r. D e n e n k e l t e b e b o e r f å r o gs å r a b a t t v e d b es t i l l i n g a v A D S L b r e d b å n d o g b r u k a v m obiltelefon. Bestilling av mobiltelefoni- o g i nt e r n e t t j e n es t e r k a n g j ø re s p å w w w. o b o s. n o. K A B E L -TV Get er leverandør av kabel-t v t j e n e s t e r t i l b o l i g a k s j e s e l s k a p e t, i t i l l e g g t i l b r e d b å n d, t e l e f o n i og digital-t v. G et s s e r v i c e t e l ef o n e r b e t j e n t m a n d a g - f r e d a g m el l om k l o g o g l ø r d a g - s ø n d a g m el l om k l o g F e i l m e l d i n g o g s u p p o r t k a n o gs å m el d e s p å ww w. g e t. n o. G e t s k u n d e - o g s e r v i c e m o t t a k e r l o k a l i s e r t i M a r i d a l s v e i e n i t i l k ny t n i n g t i l h o v e d k o n t o r e t. Her kan man blant annet hente eller bytte dekoder, internettmodem og "gjør det selv - p a k k e r " f o r t e l e f o ni. P å G e t s h j em m es i d e w w w. g e t. n o f i n n e r d u o v e r s i k t o v e r ak t u e l l e f o r h a n d l e r e i l ok a l om r å d e t, s am t pr o d u k t i n f o rm as j o n o g b es t i l l i n g s m u l i g h e t e r. O B O S o g G e t h a r i n n g å t t a v t a l e f o r b e b o e r e i b o l i g s e l s k a p e r f o r v a l t e t a v O B O S -k o ns e r n e t o m k o l l e k t i v a v t a l e p å D i g i t a l T V, i n t e r n e t t o g t e l ef o n t j e n es t e r. K o nt ak t k u n d et j e n e s t e n f o r m e r i n f o rm as j o n. I n g e n m å gjøre inngrep i kabel-t v -a n l e g g e t s o m å s k r u a v d e k s e l e t p å a n t e n n e k o n t ak t e n o g f o r e t a o m - e l l e r t i l k o b l i n g e r. S l i k e i n n g r e p v i l k u n n e f o r å r s ak e f o rs t y r re l s e r p å s i g n a l e n e t i l andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. D e t e r i n n g å t t n y k o l l ek t i v a v t a l e m e d G e t i m a rs s om ut v i d e r e k s i s t e r e n d e a v t a l e m e d digital-t V o g i nt e r n e t t. G e t v i l i nf o r m e r e i e g et b r e v t i l ak s j e e i e r n e. A V T A L E O M L E V E R A N S E A V E L E K T R I S K K R A F T Boligaksjeselskapet får levert kraft til fellesanle g g f r a H af s l u n d. A V T A L E O M O L J E L E V E R A N S E O B O S h a r a v t a l e m e d S t at o i l N o r g e A S om l e v e r i n g a v o l j e, g as s, e l ek t r i s k s t r øm t i l e l e k t r ok j e l e r o g a n d r e f y r i n g s r e l a t er t e p r o d u k t e r. R a b a t t e n g i s p å S t a t o i l s t i l e n h v e r t i d g j e l d e n d e l i s t e p r i s. V e d u t g a n g e n a v v a r r a b a t t e n p å 1 6 8, 5 ø r e p r. l i t e r ek s m v a. B o l i g a k s j es e l s k a p et h a r t i l t r å d t d en n e a v t a l e n.

5 5 S T Y R E T S A R B E I D D e t h a r v æ rt a v h o l d t s j u s t y r em øt er i p e r i o d e n 1. j a n u a r d es em b e r I s am a r b e i d m e d v a k t m es t e r e r d e t g j e n n o m f ø r t t o d u g n a d e r i p e r i o d en. S t y r e t h a r s e n d t u t t o r u n d s k r i v m e d i n f o rm as j o n om v e d t ak f r a s t y r em øt e n e. V i k t i g e s ak e r s om e r i g a n g s at t o g g j e n n o m f ø r t : N y t t n e t t s t e d, w w w. f j e l l h u s h a u g e n. n o, b a s e r t p å f e r d i g m a l f r a P r o m s y s A S e r e t a b l e r t ( u n d e r u t v i k l i n g ) M o n t e r t u t e l y s v e d p l a s s e n m e l l o m P H v e i 3 5 o g 3 7 M å l t r a d o n g a s s n i v å ( f ø r s t e d e l g j e n n o m f ø r t ) U t f a s t b r u k a v o l j e f o r å v a r m e v a n n t i l r a d i a t o r e r I n n f r i d d l å n t a t t o p p i f o r b i n d e l s e m e d m a l i n g a v f a s a d e I n n k j ø p a v n y s n ø f r e s e r t i l e rs t at n i n g f o r d e n s om b l e s t j å l e t B y t t e t f o r s i k r i n g s s e l s k a p Utvidelse av kollektiv avtale med Get, til også å inkludere digital-tv o g I n t e r n e t t ( u n d e r u t v i k l i n g ) D e t e r i k k e g j e n n om f ø r t v e s e n t l i g b y g n i n g s m e s s i g a r b e i d i p e r i o d e n. F r e m t i d i g v e d l i k e h o l ds / o p p us s i n g s p l a n ( u p r i o r i t e r t ) : D r e n e r i n g F o r t s e t t e r e h a b i l i t e r i n g a v u t e o m r å d e i h h t p l a n e r U t s k i f t n i n g a v a l l e f e l l e s r ø r, v a n n o g k l o a k k ( s e v e d l e g g ) F a s a d e s k i l t N y e p o s t k a s s e r N y e i n n g a n g s d ø r e r / -p a r t i e r F e l l e s a r e a l i k j e l l e r e / n y e s t ø r r e k j e l l e r b o d e r DY R E H O L D O r d e n s r e g l e n e s p a r. 3 s i e r at b o l i gs e l s k a p e t e t t e r s øk n a d k a n g o d k j e n n e d y r e h o l d. P e r 6. a p r i l e k s i s t e r e r t o g i t t e t i l l at e l s e r t i l d y r e h o l d i F j e l l h us h a u g e n B o l i gs e l s k a p: - l e i l i g h e t 4 8 ; h u n d, B u l l T e r r i e r ( g i t t i ) - l e i l i g h e t 5 4; k a t t ( g i t t i ) R E H AB I L I TE R I N G S T Ø R R E V E D L I K E H O L D R e h a b i l i t e r i n g a v a l l e s t i g e l e d n i n g e r o g s i k r i n g s s k a p B a l k o n g e r u t v e n d i g. F a s a d e r e h a b i l i t e r i n g m e d u t s k i f t n i n g a v p a n e l, i s o l e r i n g a v g a v l v e g g e r, m a l i n g a v k l e d n i n g 1998 Hekk langs Prost Hallings vei P o r t t e l e f o n e r O p p g a n g e r p u s s et o p p o g m a l t O p p u s s i n g a v b a l k o n g r e k k v e r k N y e m y n t v a s k e m a s k i n e r N y o l j e b r e n n e r o g v a r m e p u m p e r i f y r h u s. M e r k e t a l l e s t o p p e k r a n e r F e l l e s m å l i n g a v s t r øm e r i n nf ø r t F a s a d es k i l t O p p g r a d e r i n g a v d i g i t a l t a n l e g g R e h a b i l i t e r i n g a v u t e o m r å d e, i n k l. h e k k, h a g e u t s t y r, b e n k e r o g b o r d U t v e n d i g e m a l e r a r b e i d e r, f o r t s e t t e l s e a v r e h a b i l i t e r i n g a v u t e o m r å d e

6 6 B E M E R K N I N G E R T I L Å R S R E G N S K A P E T S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s e l s k a p e t s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om s e l s k a p e t s f o r v e n t e d e ø k o n om i s k e ut v i k l i n g e r o m t a l t i å r s b e r e t n i n g e ns p u nk t e r om k o s t n a d s ut v i k l i n g o g b u ds j e t t f o r Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es h e r v e d a t f o r ut s et n i n g e n om f o r t s at t d r i f t er t i l s t e d e. S t y r e t m e n e r a t d e t g j e n n om f ø r t e v e d l i k e h o l d e t e r t i l s t r e k k e l i g f o r å o p p v e i e v e r d i f o r r i n g e l s e a v b y g n i n g e n e o g a t v i r k e l i g v e r d i a v b y g n i n g e n e e r h ø y e r e e n n d e n b o k f ø rt e v e r d i e n s om s t å r o p pf ø r t i r e g ns k a p et. Å r e t s r e s u l t a t p å k r , - s om f r em k om m e r i r es u l t at r e g n s k a p et f o r e s l å s o v e r f ø r t t i l e g e nk a p i t a l. I N N T E K T E R I n n t e k t e n e i v a r t i l s a m m e n k r , - m o t b u d s j e t t e rt m e d k r , -. D e t p o s i t i v e a v v i k et s k y l d e s i h o v ed s a k a t A n d r e i n nt e k t e r b l e k r , - h ø y e r e e n n b u d s j e t t e r t. S e n o t e 3. K O S T N A D E R D r i f t s k o s t n a d e n e i v a r p å k r , - m o t b u d s j et t e r t m e d k r , -. D e t p o s i t i v e a v v i k et p å k r , - i f o r h o l d t i l b u d s j e t t s k y l d es i h o v e d s a k a t d r i f t o g v e d l i k e h o l d b l e l a v e r e e n n f o r v e n t e t. I t i l l e g g b l e d et b r u k t c a k r , - p å k o n s u l e nt t j e n es t e r m o t b u d s j et t e rt k r , -. F o r e n e r g i / f y r i n g e r d e t e t n e g a t i v t a v v i k i f o r h o l d t i l d e t b u d s j e t t e r t e p å k r , -. U t g i f t e r t i l d r i f t a v d e n e l e k t r i s k e b er e d e r e n e r h ø y e r e e n n i R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å re t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p o g f o rm u e s f o r v a l t n i n g. R e v i s j o ns h o n o r a r e t f r em k om m e r s om e g e n p o s t i r e s u l t at r e g n s k a p e t. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i r e g n s k a p e t o g d e n r e g ns k a ps m e s s i g e o v e r s i k t s om f r em k om m e r u n d e r n ot e r t i l r e g ns k a p e t. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d.

7 7 K O S T N A D S U T V I K L I N G R E N T E R R e n t e s a t s e n e i OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S p r. d e n : R e n t e r p å d r i f t s k o n t o : 0, 1 0 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 2, 7 5 % u n d e r k r , 8 5 % o v e r k r S T R Ø M P R I S E N E D e n t o t a l e s t r øm p r i s e n t i l e n f o r b ru k e r b e s t å r a v t r e k om p o n e n t e r : K r a f t p r i s s o m d e k k e r k o s t n a d e n e v e d å p r o d u s e r e o g s e l g e d e n el e k t r i s k e k r a f t e n u t g j ø r c a. 4 3 % a v t ot a l s t r øm p r i s ( b e t a l es t i l k r a f t l e v e r a n d ø r ). N e t t l e i e f o r t r a n s p o r t a v d e n e l ek t ri s k e k r a f t e n u t g j ø r c a. 2 4 % a v t ot a l s t røm p r i s (b e t a l e s t i l n e t t s e l s k a p e t ). S t a t l i g e a v g i f t e r d v s. f o r b r u k e r a vg i f t, a v g i f t t i l E n e r g i f o n d et o g m e r v e r d i a v g i f t u t g j ø r c a. 3 3 % a v t ot a l s t røm p r i s. S t r ø m p r i s e n i N o r g e v a r i e r e r m e d å r s t i d e n e. N o r m a l t s t i g e r d e n i v i n t e r h a l v å r e t o g r e d u s e r e s i s o m m e r h a l v å r e t. D e t t e o g a n d r e f a k t o r e r s o m p å v i r k e r k r a f t p r i s e n e g j ø r d et v a n s k e l i g å s p å u t v i k l i n g e n i s t r ø m p r i s e n e E N E R G I M E R K I N G A V B O L I G F r a o g m e d b l i r d et o b l i ga t o r i s k m e d e n e n e r g i a t t es t f o r a l l e b o l i g e r s om s k a l s e l g e s e l l e r l e i e s u t. N o r g e s V a s s d r a g s - o g e n e r g i d i r e k t o r a t ( N V E ) h ar a n s v a r e t f o r i m p l e m e nt e r i n g e n a v o r d n i n g e n. P å w w w. e n e r g i m e r k i n g. n o k a n ak s j o n æ r e n e s e l v u t a r b e i d e e n e n e r g i a t t es t f o r s i n b ol i g. K O M M U N A L E A V G I F T E R R e n o v a s j o n s a v g i f t e n øk e r m e d 1 0%. I n g e n ø k n i n g a v d e ø v r i g e a v g i f t e n e. Ø V R I G E K O S T N A D E R N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e i b u d s j e t t e t h a r s t y r e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s s t i g n i n g.

8 8 I N N T E K T S - O G K O S T N A D S O V E R S L AG F O R ( B u d s j e t t ) S t y r e t h a r s at t o p p e n o v e r s i k t o v er f o r v e n t e d e i n n t ek t e r o g k o s t n a d e r i T a l l e n e e r v i s t s o m e g e n k o l o n n e v e d s i d e n a v r e s u l t a t r e g n s k a p e t. ( B u d s j e t t ) O v e r s i k t e n e r b as e r t p å u e n d r e d e f e l l e s k os t n a d e r f o r å r e t O v e r s i k t e n g i r et f o r v e n t e t å rs r e s u l t a t p å k r , -. I o v e r s i k t e n e r d e t t at t h e n s y n t i l de f o r h o l d s om e r n e v n t f o r a n. F o r ø v r i g v i s e s t i l d e e n k e l t e t a l l e n e i o v e r s i k t e n. O s l o, 1 4. a p r i l I s t y r e t f o r F j e l l h u s h a u g e n B o l i g s e l s k a p A / S F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s 7 R o a r L a u r i t z e n / s /

9 9

10 F J E L L H U S H A U G E N B O L I G S E L S K A P A / S R E S U L T A T R E G N S K A P Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e D R I F T S I N N T E K T E R : Innkrevde felleskostnader Vaskeri Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar A v s k r i v n i n g e r Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Kommunale avgifter G a r a s j e r Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N A D E R D R I F T S R E S U L T A T : F I N AN S I N N T E K T E R / -K O S T N A D E R : Finansinntekter Finanskostnader R E S. F I N AN S I N N T. / -K O S T N A D E R Å R S R E S U L T A T O v e r f ø r i n g e r : Til opptjent egenkapital Fra opptjent egenkapital

11 1 1 B A L A N S E N o t e E I E N D E L E R A N L E G G S M I D L E R Bygninger Varige driftsmidler S U M A N L E G G S M I D L E R O M L Ø P S M I D L E R Restanser felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer D r i f t s k o n t o i O B O S Sparekonto i OBOS S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M E I E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Aksjekapital Opptjent egenkapital S U M E G E N K A P I T A L G J E L D L A N G S I K T I G G J E L D Pante- og gjeldsbrevlån Annen langsiktig gjeld S U M L A N G S I K T I G G J E L D K O R T S I K T I G G J E L D Forskudd felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Påløpne renter Påløpne avdrag Annen kortsiktig gjeld S U M K O R T S I K T I G G J E L D S U M E G E N K A P I T A L O G G J E L D P a n t s t i l l e l s e Garantiansvar 0 0 OSLO / S T Y R E T F O R F J E L L H U S H A U G E N B O L I G S E L S K A P A / S F R O DE ERIKSEN/s/ SVEIN GUNNAR GASKA/s/ ROAR LAURITZEN/s/

12 1 2 N O T E : 1 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NOR som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. N O T E : 2 I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R Brensel T i l l e g g s t r ø m f r y s e b o k s e r Felleskostnader T V S U M I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R N O T E : 3 A N D R E I N N T E K T E R Hafslund, avregning vedr Tomteleie garasjelag Tomteleie garasjelag Forsikr.refusjon vedr. snøfreser (overskudd) 450 S U M A N D R E I N N T E K T E R N O T E : 4 P E R S O N A L K O S T N A D E R F r i b o l i g Naturalytelser A r b e i d s g i v e r a v g i f t Y r k e s s k a d e f o r s i k r i n g S U M P E R S O N A L K O S T N A D E R Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt under 0,75 årsverk i selskapet gjennom året. S e l s k a p e t e r i k k e p l i k t i g til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. N O T E : 5 S T Y R E H O N O R A R Honorar til styret gjelder for perioden 2009, og er på kr ,-. Det ble avsatt kr ,- for perioden 2008, mens det ble utbetalt kr ,-. Differansen på kr ,- kostnadsføres i år, slik at kostnaden blir kr ,-. N O T E : 6 R E V I S J O N S H O N O R A R Revisjonshonoraret er på kr 8 000,- og er i sin helhet knyttet til revisjon.

13 1 3 N O T E : 7 K O N S U L E N T H O N O R A R Andre konsulenthonorarer S U M K O N S U L E N T H O N O R A R N O T E : 8 D R I F T O G V E D L I K E H O L D Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold elektro Drift /vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold fyringsanlegg Drift/vedlikehold fryseanlegg -117 Egenandel forsikring Kostnader dugnader S U M D R I F T O G V E D L I K E H O L D Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. N O T E : 9 K O M M U N A L E A V G I F T E R Vann- og avløpavgift Renovasjonsavgift S U M K O M M U N A L E A V G I F T E R N O T E : 1 0 E N E R G I / F Y R I N G Elektrisk energi Strøm oljefyr el. bereder S U M E N E R G I / F Y R I N G N O T E : 1 1 A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R L o k a l l e i e Container Telefon-/kontormaskiner Driftsmateriell L y s p æ r e r o g s i k r i n g e r -787 Renhold ved firmaer Andre fremmede tjenester T r y k k s a k e r Aviser, tidsskrifter, faglitteratur Andre kontorkostnader Telefon/bredbånd

14 1 4 Porto Drivstoff biler, maskiner osv -446 B i l g o d t g j ø r e l s e Bank- og kortgebyr S U M A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R N O T E : 1 2 F I N A N S I N N T E K T E R Renter av driftskonto i OBOS 521 Renter av sparekonto i OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader 547 S U M F I N A N S I N N T E K T E R N O T E : 1 3 F I N A N S K O S T N A D E R Husbanken, lån O B O S, l å n Husbanken, termingebyr -120 O B O S, t e r m i n g e b y r -420 S U M F I N A N S K O S T N A D E R N O T E : 1 4 B Y G N I N G E R Kostpris/Bokf.verdi Oppskrevet A v s k r e v e t t i d l i g e r e å r S U M B Y G N I N G E R Gnr.139/bnr.224 og 225 Tjenesteleilighet hvor innskudd ikke er beregnet: Nr. 76 Bygningene er ikke avskrevet, styret har i stedet vurdert om tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jfr. note om drift og vedlikehold. N O T E : 1 5 V A R I G E D R I F T S M I D L E R Snøfreser nr.1 Tilgang A v s k r e v e t i å r -450 Snøfreser Tilgang A v s k r e v e t t i d l i g e r e -450 Avgang 2009 (stjålet) Traktor K o s t p r i s

15 1 5 A v s k r e v e t t i d l i g e r e Garasjeanlegg K o s t p r i s S U M V A R I G E D R I F T S M I D L E R S U M Å R E T S A V S K R I V N I N G E R -450 N O T E : 1 6 A K S J E K A P I T A L Aksjekapitalen er på kr ,- fordelt på 76 aksjer à kr 1 320,-. Styremedlemmer som også er leieboere eier aksjer på lik linje med øvrige beboere. N O T E : 1 7 P A N T E - O G G J E L D S B R E V L Å N Husbanken Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 2,30%, løpetid 20 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år OB O S Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 3,65%, løpetid 5 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år S U M P A N T E - O G G J E L D S B R E V L Å N N O T E : 1 8 A N N E N L A N G S I K T I G G J E L D Fellesobligasjon, innskudd fra aksjonærene S U M A N N E N L A N G S I K T I G G J E L D N O T E : 1 9 S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R S k yl d i g a r b e i d s g i v e r a v g i f t S U M S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R

16 1 6 N O T E : 2 0 A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D P u r r e g e b y r -59 Avsatt styrehonorar S U M A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D N O T E : 2 1 P A N T S T I L L E L S E Av anleggets bokførte gjeld er kr ,- sikret ved pant. Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr en bokført verdi på kr ,-.

17 1 7 F o r s l a g f r a G u n n a r Ø v e r b e r g om t i l t a k i f y r r om m e t V a k t m es t e r e n h a r nø y e g j e n n om gå t t d e n t ek n i s k e l øs n i n g e n i f y r r om m et o g f u n n e t e n d e l f o r h o l d s o m i k k e e r h e n s i k t s m e s s i g e, v e r k e n i f o r h o l d t i l ø k o n o m i e l l e r t ek n i s k l ø s n i n g. U n d e r t e g n e d e e r i n g e n f a gm a n n på om r å d e t, m e n j e g h a r f å t t b es k r ev e t d e t i l t ak v ak t m es t e r e n m e n e r b ø r i v e r k s e t t e s s n a r e s t. U nd e r e r e t p a r s k i s s e r s om b es k r i v e r d a g e n s l ø s ni n g, s am t f o r s l a g t i l n y l øs n i n g : S k i s s e o v e r d a g e n s l ø s n i n g : S k i s s e o v e r n y, o p p g r a d e r t l ø s n i n g : D a g e n s t ek n i s k e l øs n i n g bæ r e r p re g a v d i v e r s e l o g i s k e f e i l, n o e s om r e s u l t e r e r i e n d å r l i g u t n y t t e l s e a v d e n e n e r g i m e n g d e b o l i gs s e l s k a p e t b e t a l e r f o r. V ak t m e s t e r e n m øt e r s om o bs e r v a t ø r p å g e n e r a l f o r s a m l i n g e n o g k a n g i m er d e t a l j e r t b e s k r i v e l s e a v e k s i s t e r en d e o g f o r s l a g t i l n y l øs n i n g hvis ønskelig.

18 1 8 A k t i v i t e t e r o g k o s t n a d s o v e r s l a g : K o s t n a d s b e r e g n i n g e n e e r g j o r t e t t e r b e s t e e v n e s am m e n m e d v ak t m e s t e r, s om e r u t d a n n e t rørleggerm ester og til daglig jobber som driftssjef i S t a t s b y g g. S t y r e t b e s i n n h e n t e n ø y a k t i g e p r i s e r. E r s t at t e e k s i s t e r e n d e v a rm e v e k s e l m e d e n m e d s t ø r r e ( c a 4 * d a g e ns ) k a p a s i t e t. C a , -. E r s t at t e p um p e r o g v e n t i l e r, s am t f j e r n e o v e r f l ø d i g e. C a , -. R e p a r e r e o l j e k j e l e n (s om i d a g e r d e f e k t ). C a , -. O p p g r a d e r e e l e k t r i s k t a v l e, s om de l v i s e r i e n u l o v l i g f o rf a t n i n g i h h t da g e n s l o v e r. C a , - R ø r l e g g e r a r b e i d : F j e r n e 4 s t k b e r e d e r e F j e r n e o v e r f l ø d i g r ø r o p p l e g g. F j e r n e s ys t em t ek n i s k e f e i l. = C a , - B e s p a r e l s e : En årlig besparelse i e n e r g i k o s t n a d e r p å % e r es t i m e r t s om f ø l g e a v i n v e s t e r i n g e n. I m p l em e nt e r i n g a v d i s s e t i l t ak e n e v i l a l t s å b et y d e l i g r e d u s e r e e n e r g i f o r b r u k e t t i l f e l l es s t r øm. D i s s e t i l t ak e n e v i l i k k e f o r h i n d r e s el s k a p e t i å e n d r e e n e r g i k i l d e p å s i k t. T v e r t i m o t v i l d et t e væ r e e n m y e m e r e n e r g i e f f e k t i v l ø s ni n g e nn d a g e n s o g d e n t ek n i s k e l øs n i n ge n v i l m o d e r n i s e r e s. D i s s e t i l t ak e n e v i l d e r f o r g j ø r e s el s k a p e t m e r f o r b e r e d t p å d e n d a g e n d a v år e l e k t r i s k e o g o l j e b a s e rt e f y r i n g v i l e r s t a t t e s m e d a n n e n e n e r g i k i l d e. F o r s l a g t i l v e d t a k : F o r e s l å t t e t i l t ak v e d t a s i m p l em e n t e r t i n n e n f o r e n k os t n a ds r am m e f o r p å k r , -. V a k t m es t e r e n i n n h e nt e r t i l b u d o g l e d e r a r b e i d e t i n n e n f o r d e n n e r am m e n. P r o g r e s j o n r a p p o r t e r es a v v a k t m es t e r t i l s t y r e t p å m å n e d l i g b a s i s. V e n n l i g h i l s e n G u n n a r Ø v e r b e r g, P H 3 3 b

19 1 9 F j e l lh u s h a u g e n B o li g s. A/ S,

20 2 0 F j e l lh u s h a u g e n B o li g s. A/ S,

21 2 1 F j e l lh u s h a u g e n B o li g s. A/ S, V E D T E K T E R FOR F J E L L H U S H A U G E N B O L I G S E L S K A P A / S Ve dt att p å e k st raor di nær ge ne r al fo r sa mli n g 7 / med e nd r in g er a v I N N L E D E N D E B E S T E M M E L S E R 1-1 F orm å l F j e l l h u s h a u g e n B o l i g s e l s k a p A S e r e t b o l i g a k s j e s e l s k a p s o m h a r t il f or må l å s ka ff e a ks j ee ie r n e br u ks re tt t il e ge n bolig i s e ls ka p e t s e ie ndom ( bor et t) gn r 1 39 b nr o g o g å dr ive vir ks o mh e t so m s tå r i s a mme n he n g me d denne. 1-2 F o r r e t n i n g s k o n t o r S e l s k a p e t s a d r e s s e : P r o s t H a l l i n g s v e i og 44-50, Oslo, e r r e gis tr e rt i Fo r et a ks r e gis tr et i Br ø n nø ys u n d me d or g. nr Se ls ka pe t s f o rr et n in gs ko n t or s ka l vær e i Os lo. 2. A K S J E K A P I T A L O G A K S J E E I E R E 2-1 A k s j e r o g a k s j e e i e r e ( 1) Se ls ka p e ts a ks je ka pit a l er på kr ,- f o r d e l t p å 7 6 a k s j e r á k r ( 2) Ba r e f ys is ke pe rs one r, ikke f ir ma, ka n vær e a ks j ee ie r e i s e ls ka p et. In ge n ka n e ie me r e nn 1 a ks je, s o m gir bor et t t il e n be st e mt bolig. Ve d e r ve r v a v b o lig n r 2 ve d a r v e lle r på a nn e n måt e må d e n e n e le g ge s u t f o r s a lg. ( 3 ) U a n s e t t k a n s t a t, f y l k e s kommu n e e lle r ko mmu n e e lle r se ls ka p / st ift e ls er o pp r et te t e lle r ko n t r o lle rt a v s ta t, f yl ke s ko m m u n e e l l e r ko m m u n e t i l s a m m e n e i e i n n t i l t i p r os e nt a v b o l i ge n e i s e l s ka p et i s am s va r m e d br l-lovens 4-2 (1). ( 4) Aks j e e ier n e s ka l f å ut le ve r t e t e ks e mp la r av s e ls ka p e t s ve dt e kt er. 2-2 S a m e i e i a k s j e r ( 1) Ba r e p er s one r s om bor e lle r s ka l b o i b o lige n ka n b li s a me ie r e i a ks je r. ( 2) De r som f ler e e ier a ks je sa mme n, s ka l d et r e gn e s s o m b ru ks o ve r la t in g h vis e n e lle r f ler e a v s a me ie r ne ikke b o r i b o l i g e n, j f v e d t e k tene O v e r f ø r i n g a v a k s j e r o g g o d k j e n n i n g a v n y a k s j e e i e r ( 1) En a ks je e ie r har re tt t il å ove rd r a s in a ks je, me n er ve r ve r e n må go d kj e n n es a v s e ls ka p et f o r a t e r ve r ve t s ka l b li gyldi g o ve r f o r se ls ka pe t. ( 2 ) Se l s ka p e t ka n n e kt e go d kj e nn i n g n å r d et er s a klig gr u n n t il d et o g s ka l n e kt e go d kj e n n ing d e r s o m er ve r ve t vil vær e i s t r id med punkt 2 i ve dt e kt e ne. Sa mt yk ke ka n b a r e ne kt e s n å r d et fo r e ligge r s a kli g gr u n n. Sa mt yk ke ka n i k ke n e kt e s f or o ve r d r a ge l s e ve d a r v e l l e r på a n n e n må t e n år er ve r ve r er t id lige r e e ier s pe rso n lige n ær s t åe n d e e lle r s le kt nin g i r e t t opp/ne ds t ige nde lin je. ( 3) Ne kt e r s e ls ka pet å godkj e nn e er ve r ve r s om a ks j e e ier, må me ld in g o m d e tt e ko mme fr am t il e r ve r ve r e n s e ne st 20 da ge r e tt er at s økna d om god kj e n n in g ko m f r a m t il s e ls ka p et. I mot sa tt fa ll s ka l s a mt yk k e r e gn e s s o m git t. ( 4) Er ve r ve r ha r ikke r e tt t il å br u ke b o lige n fø r sa mt ykke e r git t e lle r d et er re tt s kr af t ig a vg j o rt at er ve r ve r en h ar r e tt t il å e r ve r ve a ksj e n. 3. B O R E T T O G B R U K S O V E R L A T I N G 3-1 B or e tt e n ( 1 ) H ve r a ks j ee i e r gis e ner et t t il å b ru ke e n boli g i s e ls ka p e t o g r et t t il å n yt te f e lle sa re a le r t il d e t de e r b er e gn e t e lle r va n lig b r u kt t il, og t il a nne t s o m e r i sa ms va r me d t id e n o g f or h o ld en e. ( 2) Aks j e e ier e n ka n ikke be nyt t e bo lige n t il a n n e t e n n b o ligf o r må l u t en st yr e ts sa mt ykke. ( 3) Aks j e e ier e n s ka l be ha ndle b o lige n, a n d re r o m o g a n n et ar ea l me d t ilb ø r lig a kt s o mh et. Br u ke n a v b o lige n o g f e lle s ar e a le ne må ikke på e n ur ime lig e l le r u nø d ve n d ig må t e vær e t il s ka d e e lle r u le mp e f o r a n d re a ks je e ier e.

22 2 2 F j e l lh u s h a u g e n B o li g s. A/ S, ( 4 ) E n a k s j e e i e r ka n me d st yr e ts go d kj e n n in g gj e n n o mf ør e t ilt a k p å e ie nd o mme n s o m er n ød ve n d ige p å gr u n n a v f unks j on s he mming hos e n br uke r a v b o lige n. Go d kj e n n in g ka n ik ke n e kt e s u te n s a kli g gr u n n. ( 5) St yr et ka n fa s ts et te va nlige h u s o r de n sr e gle r. ( 6 ) St yr et ka n ve d s kr i f t lig s økn a d s a mt yk ke i a t br u ke r a v b o lige n h o ld e r d yr d er s o m go d e gr u n n e r t a ler fo r de t, og de r s om d yr eholdet ikke e r t il s ær lig u le mp e f or d e a n dr e br u ke rn e a v e ie n do mme n. Skr i f t lig s ø kn a d s e n de s s t y r e t. H u n d e e i e r e m å g j ø r e s e g k j e n t m e d p o l i t i v e d t e k t e n e fo r Os lo a n gå e n de d yr e h o ld o g s t ra ff e be st e mme ls er s om gj e ld e r f or dyr e e ier e. 3-2 B r uks o ve rl ati ng ( 1) Aks j e e ier e n ka n ikke ut e n s kr ift lig go d kj e n n in g f r a st yr et o ve r lat e br u ke n a v b o lige n t il a n d re. Sø kn a d s s kj e ma f å s ve d he n ve n d e l se t i l st yr e t / f o r r e t n in gs f ø re r. ( 2) M ed st yr e ts godkj e nning ka n a ks j e e ier e ove r la t e br u ke n a v h e le bo lige n d e r s o m: a ks j e e ier s e lv e lle r a ks je e ie rs e kt ef e lle e lle r s le kt n in g i r e t t o p p e lle r n e ds t ige n d e lin je e lle r f o st er b ar n a v a k s j e e i e r e l l e r e k t e f e l l e, h a r b o d d i b o l i g e n i m in s t et t a v d e s ist e t o år. Aks j e e ie r ka n i s like t ilf e lle r ove r la t e br u ke n a v he le bolige n f o r op p t il t r e å r. a k s j e e i e r e r e n j u r i d i s k p e r s o n. ( J f v e d t e k t e n e s 2-1) a k s j e e i e r h a r m i d l e r t i d i g f r a v æ r s o m f ø l g e a v a r b e i d, u t d a n n i n g, m i l i t æ r t j e n e s t e, s y k d o m e ll e r an d re t u n g t v e i e n d e g r u n n e r e t m e d l e m a v h u s s t a n d e n e r a k s j e e i e r s e k t e f e l l e e l l e r s l e k t n i n g i r e t t o p p - e lle r n e ds t ige n d e lin j e e lle r f ost er bar n a v a ks j ee ie r e lle r e kt ef e lle. d e t g j e l d e r b r u k s r e t t t i l n o e n s o m h a r k r a v p å d e t e t t e r E k t e s k a p s l o v e n s 68 e lle r Hus s ta nds f e lle ss ka ps love ns 3 a ndr e led d. Godkj e nnin g ka n ba r e ne kt es der s om br uke ren s f or hold gir s a klig gr unn. Go dkj e nn in g ka n ne kt e s de rs om b r u k e r e n i k k e k u n n e b l i t t a k s j e e i e r. H v i s s e l s k a p e t i k k e h a r s e n d t s v a r p å s k r i f t l i g s ø k n a d o m g o d k j e n nin g a v br uke r en in ne n e n må ne d e tt e r at s økn a d ha r ko mme t f r a m t il s e ls ka pet, s ka l br uke re n r e gn e s s om go dkj e nt. ( 3) Aks j e e ier s om s e lv bor i bolige n, ka n ove r la t e br uke n a v de le r a v de n t il a ndre ut e n go dkj e nnin g. ( 4 ) O v e r l a t i n g a v b r u k r e d u s e r e r i k k e a ks j e e ier s plikt e r ove rf or s e ls ka pe t. 4. F A S T E I N S T A L L A S J O N E R O G V E D L I K E H O L D 4-1 G u l v v a r m e s y s t e m De n e nke lt e a ks j ee ie r ka n, ett e r s ærs kilt s ø kn a d t il s t yre t, e ta b le re va n n b år e n gu lvva r me s ys t e m i s in le iligh e t, s o m e r st at n i n g f o r ve ggf e s t e d e r a d i at or e r. E t s likt s ys t e m t illa t es ku n t ilb o b le t s en tr a lva r me a n leg ge t, ikke va r mt va n n s s ys te me t. De t f or dr e s a t ins ta lla s jo n e n gj ør e s a v a u to r is er t f a gma n n, i he n h o ld til lo ve r, r e gle r o g r e t n i n gs l i n j e r på d et t e o m r å d et, o g at f er d i ga t t e s t f r e m vi s e s st yr e t e t t er e nd t j o b b. De t vis e s t il s e ls ka p e ts r e tnings lin j e r for r e ha bilit e r ing a v vå t r o m. 4-2 A k s j e e i e r e n s v e d l i k e h o l d s p l i k t ( 1) De n e n ke lte a ks je e ie r s ka l h o ld e b o lige n, o g a n d r e r o m o g a n ne t a re a l s o m hø r er b o lige n t il, i f o rs va r lig s t a n d o g v e d l i k e h o l d e s l i k t s o m v i n du e r, d ø re r, s ikr in gs s ka p f r a o g me d f ø rs te h o ve d s ikr in g/ in n t aks s ikr in g, le d n in ge r m e d t i l b e h ø r, v a r m e k a b l e r, e v e n t u e l t v a n n b å r e n g u l v v a r m e s y s t e m, v a n n - o g a vlø p s r ø r fr am t il s t o p pe kr a n e lle r f e l l e s s t a m m e i n k l u s i v e s l u k o g v a n n l å s, i n v e n t a r o g u t s t y r i n k l u s ive s li kt s o m va n n klo s e t t, va r mt va n n s b er e de r, s e r va nt o g u t s la gs kum, a ppa r at er in klu d e r t b ra n n ve r n su ts t yr, s a mt a lle in n ve n d ige f la t e r. Vå t ro m må br u ke s o g ve dli ke h o ld e s s lik a t le kka s j e r un n gå s. Det vis e s t il s e ls ka p e ts re tn in gs lin j e r fo r r e ha b ilit e r in g a v vå t r o m. ( 2) Ve dlike h o lde t omfa tt er ogs å nø d ve n d ige r e p ar as j on er o g u t s kif t in g a v s likt s o m r ø r f rem t il s t oppe kr a n/ fe lle s st a mme, s ikr in gs s ka p f ra o g me d f ør st e ho ve d s ikr in g/ in n t a ks s ikr in g, le d n i n ge r me d t ilb e hø r, v a r m e k a b l e r, e v e n t u e l t v a n n b å r e n g u l v v a r me s ys t e m, in ve n t ar, ut st yr in klu s ive s li k s o m va n n klo s e t t, v a r m t v a n n s b e r e d e r, s e r v a n t o g k u m, a p p a r a t e r i n k l u s i v e b r a n n v e r n u t s t y r, t a p e t, g u l v b e l e g g, v e g g -, g u l v - o g himlin gs p la t e r, s kille ve gge r, lis t ve r k, s ka p, b e n ke r o g in n ve n d ige d ø r e r me d ka r mer. (3) Aks j e e ier h ar ogs å ans va r et f o r o p ps t a king o g r e n s in g a v in n ve n d ig klo a k kle d n in g b å d e t il o g f r a e ge n v a n n l å s / s l u k o g f r a m t i l s e l s k a p e t s f e l l e s -/ h o ve d le d n in g. Aks j e e ie r s ka l o gs å r e ns e e ve n t ue lle s lu k p å b a lko n ge r, t e rr as s er o g ligne nde.

23 2 3 F j e l lh u s h a u g e n B o li g s. A/ S, ( 4 ) A k s j e e i e r s ka l holde bolige n f r i f o r ins e kte r o g s ka d e d yr. ( 5) Ve dlike h o lds plikt e n omf a tt er o gs å ut be d r in g a v t ilf e ld i g s ka d e, h e ru n d er s ka de p åf ø rt ve d in n b ru d d o g u vær. V e d s ka d e s o m d e kke s a v s e l s ka p et s b ygn i n g s f or s i kr i n g ka n a ks j e e i e r m åt t e b et a l e h e l e e l l e r de le r a v e ge n a nd e le n. ( 6) Opp d a ge r a ks j ee ie r s ka de i b o lige n s o m se ls ka p e t er an s va r lig f o r å u t be d re, p likt e r ha n s tr a ks me ld e f r a t il s t yr et. ( 7) Se ls ka p e t o g øvr ige a ks j e e ie r e ka n kr e ve er s ta tn in g f o r t a p s o m fø lge r a v a t a ksj e e ier ikke o p p f ylle r s in e plik t e r, j f b o r e t t s l a g s l o v e n s 5-13 og Se l ska pet s ve dl i ke holds pl i kt ( 1) Se ls ka p e t s ka l holde bygnin ge r o g e ie n d o mme n f or ø vr ig i f o r s va r lig s t a n d s å la n gt p likt e n ik ke li gge r p å a ks j e e ier. Ska d e på bolig e lle r in ve n t a r s o m t ilh ø r e r s e ls ka p et, s ka l s e ls ka pe t ut be d re d er s om s ka d e n fø lge r a v mis li gh o ld f r a en a nne n a ksj e e ier. Se ls ka p e t ka n ve d r e gre s s kr e ve ko st n a de n de kke t a v d e n s o m h ar fo r vo ld t s k a d e n, j f 4-1 pkt 7. ( 2 ) F e l l e s r ø r, l e d n i n g e r, k a n a l e r o g a n d r e f e l l e s i n s t a l l a s j o n e r s o m g å r g je n n o m bo lige n, s k a l s e ls ka p e t h o ld e ve d li ke. Se ls ka p e t ha r r et t t il å f ør e n ye s like in s t a lla s j o ne r gj en n o m b o lige n d e rs o m de t ikke e r t il ve s e nt lig u le mp e f or a ks j ee ie r en. ( 3 ) S e l s k a p e t s v e d l i k e h o l d s p l i k t o m f a t t e r o g s å u t s k i f t i n g a v f e l l e s v i n d u e r i o p p g a n g o g kj e l le r, a lle f e lle sd ø re r o g innga ngs d ø r t il bolige n, r e par as j on e lle r ut s kif t in g a v u t ve n d ig t a k, b j e lke la g, b ær e n d e ve g g ko n s t ru ks j o ne r, s a mt f e l l e s -/ h o ve d le dninge r f or va nn o g e le kt r is it et s o m e r b ygd in n i b ær e n d e ko n st ru ks j o ne r. ( 4 ) A k s j e e i e r s k a l gi a dga ng t il b o l ige n s li k a t s e ls ka p et ka n u tf ør e s in ve d like h o ld s p likt, h e r u n de r ett e rs yn, r e par as j on e lle r ut s kif t ing. Ett er s yn o g u t fø r ing a v a r b e id s ka l gj e n n o mf ør es s lik a t d et ikke e r t il u n ø d ig u le mp e f or a ks j ee ie r e lle r a nne n br uke r a v b o lige n. ( 5 ) Aks j e e i er ka n kr e ve e r s t at n i n g f or t a p so m f ø l ge a v a t se l s ka p e t i kke o p p f yl l e r p l i kt e n e si n e, j f b r l-lovens P Å L E G G O M S A L G O G F R A V I K E L S E 5-1 M i s l i g h o l d A k s j e e i e r s b r u d d p å s i n e f o r p l i k t e l s e r o v e r f o r s e l s k a p e t a n s e s s o m m i s l i g h o l d. S o m m is li gh o ld r e gn e s b la n t a n n et ma ngle n d e b et a ling a v f e lle s kos t n a de r, f or s ømt ve d like h o ld s p li kt, u lo vl ig b r u k e l le r o ve r la t in g a v b r u k o g b r u d d på s e ls ka pe t s ve dt e kt er, hus or den s re gle r o g a n d r e f or o rd n in ge r. 5-2 P å l e g g o m s a l g H v i s e n a k s j e e i e r t i l t r o s s f or ad va r s e l ve s en t lig m is li gh o ld e r s in e p likt e r, ka n se ls ka p e t p å le gge ve d ko mme n d e å s e l g e s i n a k s j e, j f b o r e t t s l a g s l o v e n s f ørs t e led d. Ad va r s e l s ka l gis s kr if t lig o g o p p lys e o m at ve s e nt lig mis li gh o ld g ir s e ls ka pe t r et t t il å kr e ve a ks j en s o lgt. 5-3 F r a v i k e l s e M e df øre r a ks j ee ie r s e lle r br uke r s o p pf ø rs e l far e fo r ø d e le gge ls e e lle r ve s e nt lig f o r r in ge ls e av e ie n d o mme n, e lle r er a ks j e e ier s e lle r bruke r s oppfør se l t il a lvo r li g p la ge e lle r s je n a ns e f o r e ie n d o mmen e s ø vr ige a ks j e e ier e e lle r b ru ke r e, kan st yr et kr e ve f ra vike ls e f r a b o lige n e tt er t va n gs f u llb yr d e ls e s lo ve n s ka p itt e l F E L L E S K O S T N A D E R O G P A N T E S I K K E R H E T 6-1 F ell e s ko st nader ( 1) De n e n ke lte a ks je e ie r e r a ns va r lig f o r f e lles ko s t n ad e ne et t er en f or de lin gs n ø k ke l f a s ts at t ve d s t ift e ls e n a v s e ls ka pe t. Fo r d e lings nøkke le n e r b a se rt på b oli ge n s a re a l o g lig ge r f a st, o g ka n b a re e nd r es me d t ils lu t n in g f ra d e be r ør te a ks je e ie re. Bre nse ls ut gif t e n e s ka l f o rde le s et te r s a mme n ø kke l. Nå r s ær lige gr u n n e r t a le r f or d et, s ka l e n ko s t n a d l i ke ve l f o r d e l e s e t t er nytt e n f o r d e n en ke lt e b o lig e lle r e t te r f o rb r u k. ( 2) Fe lle s ko s t na de ne bet a les inn e n d e n 1. h ver må n ed. Se ls ka p e t ka n e nd re fe lle s ko s t n ad e ne me d min imu m é n må ne ds s kr if t lig va r s e l.

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 F j e l l h u s h a u g e n B o l i g s. A / S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i F j e l l h u s h a

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

G r y R o g s t a d / s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / V i b e k e B e r t el s e n/ s /

G r y R o g s t a d / s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / V i b e k e B e r t el s e n/ s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i F j e l l hu s h a u g e n B o l i g s e l s k a p A / S, a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Øs t e r l i B o l i g s e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i H e l g es e n s g at e 8 2 / 8 4 A S a v h o l d e s m a nd a g 2 6. a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Akersbakken Bo r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t K i r k e v e i e n 1 1 0, a v h o l d e s m a n d a g 2 0. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 0 0 i V es t r e A k e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i Solbakken Velforening, a v h o l d e s t o r s d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 2 0. 1 5 p å Ok s t a d S k o l e. T I L B E HA N D L I N G F O R

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S a g a d am m e n, a v h o l d e s t o r s d a g 15. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 9. 0 0 i S am l i n g s s a l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s /

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i P r o f es s o r D a h l s gt 3 9 A S, a v h o l d es t i r s da g 2. j

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i 2

Detaljer