2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r"

Transkript

1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai , k l p å T r e g å r d e n. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G A ) V a l g a v m ø t e l e d e r B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g e n e l l e r t o a n d e l s e i e r e t i l å u n d e r s k r i v e p r o t o k o l l e n D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r B ) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. G O D TG J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r 4. I N N K O M N E F O R S L A G A ) F o r s l a g t i l e n d r i n g a v h u s o r d e n s r e g l e r ( s e e g e t v e d l e g g ) I n n k om n e f o rs l a g e r t a t t i n n s om eg n e v e d l e g g. 5. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v s t y r e l e d e r f o r 2 å r B ) V a l g a v 2 s t y r em e d l em m e r f o r 2 å r C ) V a l g a v 1 v a r a m e d l e m f o r 1 å r D ) V a l g a v 2 m edlemmer til v a l g k o m i t é A l l e a n d e l s e i e r e h a r r e t t t i l å v æ r e m e d i g e n e r a l f o r s a m l i n g e n m e d f o r s l a g s -, t a l e - o g s t em m e r e t t. A n d e l s e i e r e n s e k t e f e l l e, s am b o e r e l l e r e t a n n et m e d l em a v a n d e l s e i e r e n s h u s s t a n d o g l ei e t a g e r h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e d e o g t i l å u t t a l e s e g. E n a n d e l s e i e r k a n t a m e d e n r å d g i v e r t i l g e n e r a l f o rs am l i n g e n. R å d g i v e r e n h a r b a r e r e t t t i l å u t t a l e s e g d e rs om g e n e r a l f o r s a m l i n g e n t i l l a t e r d e t. D e r s om D e i k k e k a n m øt e p å g e ne r a l f o r s am l i n g e n k a n D e i h e n h o l d t i l l o v om b o r e t t s l a g 7-3 m ø t e v e d f u l l m e k t i g. I n g e n k a n v æ r e f u l l m e k t i g f o r m e r e n n e n a n d e l s e i e r. R e g i s t r e r i n g s b l a nk e t t e n l e v e r e s i ut f y l t s t a n d v e d i n n g a n g e n.

2 2 T I L L I T S V A L G T E Å R S B E R E T N I N G F O R S i d e n f o r r i g e o r d i n æ r e g e n e r a l f o rs a m l i n g h a r b o r e t t s l a g e t s t i l l i t s v a l gt e v æ r t f øl g e n d e : S T Y R E T L e d e r O d d b j ø r n T r o ø y e n K y a v e i e n 2 1 S t y r e m e d l e m O d d M i l n a r E g g e n K y a v e i e n 2 3 S t y r e m e d l e m B e n t e G u s s i a a s K y a v e i e n 2 1 S t y r e m e d l e m A a s e G r e t h e H å l a n d K y a v e i e n 2 3 S t y r e m e d l e m H e n n i n g S k j æ r et K y a v e i e n 1 9 V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e m E d g a r S k a u g N i l s e n K y a v e i e n 2 1 V A L G K O M I T E E N V a l g k o m i t e S v e i n E r i k L i n d K y a v e i e n 1 9 V a l g k o m i t e K a t i n k a H e s t n e s L a n d e T y r s V e i 9 G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M B O R E T T S L A G E T T I L L I T S V A L G T E O G A N S A T T E A v b o r e t t s l a g e t s 5 s t y r em e d l em m e r e r d e t 2 k v i n n e r o g 3 m e n n. B o r e t t s l a g e t e r p o s i t i v t i l l i k e s t i l l i n g o g t a r s i k t e p å at d et i k k e f o r ek om m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a ns e t t e l s e r. B o r e t t s l a g e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b es t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. B o r e t t s l a g e t h a r i n g e n a ns a t t e. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r i h e n h o l d t i l k o n t r ak t u t f ø r t a v OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S. A u t o r i s e r t r e g ns k a ps f ø r e r ( o p p d r ag s a n s v a r l i g ) e r r e g ns k a ps s j e f E g i l H a v r e, O B OS. B o r e t t s l a g e t s r e v i s o r e r B D O A S.

3 3 E I E N D O M M E N B o r e t t s l a g e t b e s t å r a v 5 4 a n d e l e r. B o r e t t s l a g e t e r r e g i s t r e r t i F o r et a k s r e g i s t e r e t i B r ø n n ø y s u n d m e d o r g a n i s a s j o ns n um m e r B o r e t t s l a g e t l i g g e r i T r o n d h e i m k o m m u n e o g h a r f ø l g e n d e g å r d s - o g b r u k s n um m e r : B o r e t t s l a g e t s h o v e d f o rm ål e r å g i a n d e l s e i e r n e b o r e t t t i l e g e n b o l i g i b o r e t t s l a g et. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d a t d e t y t r e m i l j ø f o r u r e n s e s i v e s e n t l i g g r a d. S e l s k a p e t d r i v e r i k k e m e d f o r s k n i n g s - o g ut v i k l i n g s ak t i v i t e t e r. V A K T M E S T E R T J E N E S T E B o r e t t s l a g e t h a r i n g e n o r d i næ r v a k t m es t e r t j e n es t e. D et e r i n n g åt t a v t a l e m e d B y g g o g L a n d s k a p s p l e i e a n g å e n d e r e n h o l d a v f e l l es a r e a l. S t r i n d a V e l f o r e n i n g t a r s e g a v p l e nk l i p p, b r ø y t i n g o g s t r ø i n g. I n n v e n d i g h u s t e k n i s k t j e n e s t e u t f ø r es a v J ø r n I ng e N i l s s e n J I N A S. F O R S I K R I N G B o r e t t s l a g e t s ei e n d om m e r e r f u l l ve r d i f o r s i k r e t i H am m e r s b o r g F o rs i k r i n g A S m e d p o l i s e n um m e r F ul l v e r d i f o r s i k r i n g v i l s i a t f o rs i k r i n g s s e l s k a p e t h a r a n s v a r e t f o r a t b o r e t t s l a g e t t i l e n h v e r t i d h a r d e r i k t i g e f o r s i k r i n g s s u m m e r. E n f o r u t s e t n i n g f o r d e t t e e r at f o r s i k r i n g s s e l s k a p et f å r m e l di n g om v e s e nt l i g e v e r d i øk n i n g e r p å b y gn i n g e r, f. e k s. v e d r e h a b i l i t e r i n g e l l e r p å b y g g i n g. V e d t o t a l s k a d e s k al e r s t a t n i n gs b e l ø p et d e k k e o p p f ø r i n g a v n y b y g n i n g a v s am m e s t a n d a r d o g s t ø r r e l s e. F o r s i k r i n g e n o m f a t t e r o g s å b y g n i n g s m es s i g e f o r a n d r i n g e r s om d e n e n k e l t e a n d e l s e i e r gj ø r i n n e i b o l i g e n. D e n e n k e l t e an d e l s ei e r m å s el v s ø r g e f o r å h a h j e m f o r si k r i ng s om d e k k e r i n n bo og l ø s ø r e. H v i s b o r e t t s l a g et s f o rs i k r i n g s k a l be n y t t e s, m å b e b o e r n e s t r a k s m e l de s k a d e n t i l F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S t l f f a k s E -m a i l f o r s i k r i n o b o s. n o. O p p f ø l g i n g a v f o r s i k r i n gs a k e r b l i r g j o r t a v F o rs i k r i n gs a v d e l i n g e n i OB O S. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I h e n h o l d t i l f o r s k r i f t e n e s k a l d e t v æ r e i n s t a l l e r t r ø y k v a r s l e r o g b r a n ns l o k ni n g s a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e i a l l e l e i l i g h e t e n e. E i er / b e b o e r h a r a n s v a r e t f o r a t u t s t y re t e r t i l s t e d e o g f u n g e r e r. D e r s om u t s t y r e t e r d e f ek t, m e l d es d e t t e s k r i f t l i g t i l s t y r e t.

4 4 H M S F o r s k r i f t o m s y s t e m a t i s k h e l s e -, m i l j ø - o g s i k k e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e n ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f as t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s em b e r m e d v i r k n i n g f r a 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l at d e n e nk e l t e v i r k s om he t s k a l s y s t em a t i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t e m m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. B o l i g s el s k a p e r d ef i n e r t s om v i rk s o m h et o g s k a l d e r f o r h a i nt e r n k o n t r o l l s y s t em. D e t t e o m f a t t e r b l a n t a n n e t k o nt r o l l s ys t em o g o p pf ø l g i n g a v b r a n n v e r n, b y g g h e r r e f o r s k r i f t e r v e d b y g g e - o g a n l e g g s a r b e i d, l e k e p l a s s e r o g e l e k t r i s k a n l e g g o g e l ek t r i s k u t s t y r h v o r f o r d e l i n g a v a n s v a r e t e r g i t t e n s l i k t o l k ni n g : B o r e t t s l a g e t e r a ns v a r l i g f o r at d et e l e k t r i s k e a n l e g g e t o g u t s t y r e t i f e l l es a r e a l e t t i l e n h v e r t i d e r i o r d e n. I f o r h o l d t i l a n l e g g o g ut s t y r i d e n e n k e l t e b o e n h e t e r d e t s t y r e t s p l i k t å g j ø r e e i e r o g / e l l e r b r u k e r a v d e n e n k e l t e l e i l i g h e t o p pm e rk s om p å d e t a ns v a r s om d e h a r f o r å h o l d e e l e k t r i s k ut s t y r i o r d e n e t t e r g j e l d e n d e l o v o g f o rs k r i f t. T i l a n d e l s e i e r e / b e b o e r e i b o r e t t s l a g e t P e r s a u n e t E k s t r a 1 I n f o r m a s j o n o m h e l s e -, m i l j ø - o g s i k k e r h e t s a r b e i d e t ( H M S ) i b o l i g s e l s k a p e t. I P e r s a u n e t E k s t r a 1 ø n s k e r v i å s k a p e e t t r i v e l i g o g s i k k e r t a r b e i d s - o g b om i l j ø f o r a l l e b e b o e r e. V i s k a l t a v a r e p å b o l i g s el s k a p e t s b y g n i n g e r o g m at e r i e l l, f or h i n d r e b e l a s t n i n g p å d e t y t r e m i l j ø, o g v e l g e p r o d u k t e r o g t j e n es t e r s om i k k e s k a l k u n ne s k a d e b e b o e r n e. D i s s e m å l e n e s k a l v i n å g j e n n om s t a d i g e f o r b e d r i n g e r. B å d e s t y r e t og b e b o e r n e s k a l d e l t a a k t i v t i d e t t e f o r b e d r i n g s a r b e i d e t. H v a m e n e s m e d s y s t e m a t i s k H M S -a r b e i d? I n t e r n k o nt r o l l i n n e bæ r e r a t v i s k al r e g i s t r e r e, d ok um e nt e r e o g s y s t em at i s e r e a l t s om h a r m e d H M S å g j ø r e. I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n s a m l e r a l l e f o r p l i k t e l s e n e i H M S -l o v g i v n i n g e n o g f o r m å l et m e d f o rs k r i f t e n e r i f o rh o l d t i l b o l i gs e l s k a p e t b l. a. : å g i g o d o p p l æ r i n g a v l e d e l s e s l i k a t d e t k a n b l i b e d r e o p p f ø l g i n g a v d e k r a v s om s t i l l e s i a r b e i d e t m e d h e l s e -, m i l j ø - o g s i k k e r h e t i b o l i gs e l s k a p e t. å v e r n e m o t h e l s e - o g m i l j ø s k a d e r f r a p r o d u k t e r, l e k e p l a s s u t s t y r o g e l. a n l e g g å h i n d r e b r a n n o g b r a n n t i l l ø p å f r e m m e v e r n a v d e t y t r e m i l j ø m o t f o r u r e n s n i n g e r å sørge for bedre behandling av avfall H v a k a n d u g j ø r e f o r a t b o l i g s e l s k a p e t s k a l b l i e t t r y g g e r e o g b e d r e s t e d å b o? O p p d a g e r d u f e i l o g m a n g l e r v e d l e k e p l a s s e n e l l e r l ek e p l a s s u t s t y r e t, s k a d e r p å f e l l e s a n l e g g, l ek k a s j e r, hæ r v e r k, uf o r s v a r l i g l a g r i n g a v s ø p p e l o g a v f a l l, e l l e r a n d r e f o r h o l d s om k a n m e d f ø r e s k a d e på p e r s o n e l l e r b y g n i n g e r, s å b e r s t y r e t d e r e i n n s t e n d i g o m å m e l d e f r a om d e t t e t i l os s. O v e r s i k t e n o v e r d e s e n t r a l e H M S -h a n d l i n g e n e i b o l i gs e l s k a p e t h e n ge r s om o p p s l a g t i l g j e n g e l i g f o r a l l e b e b o e r e, g j ø r de g k j e nt m e d d i s s e.

5 5 A n s v a r S t y r e t h a r e t s æ r s k i l t a ns v a r f o r at d e t i n n f ø r e s o g u t ø v e s i nt e r n k o nt r o l l. S t y r e l e d e r e n i boligselskapet er pålagt hovedansvaret for gjennomføringen av et fullt forsvarlig HMS - a r b e i d. A n s v a r s f o r d e l i n g H v a B r a n n s i k r i n g a v f e l l e s o m r å d e n e V e d l i k e h o l d o g o v e r v å k i n g a v f e l l e s e l e k t r i s k a n l e g g L e k e p l a s s e r o g l e k e p l a s s u t s t y r A v f a l l s h å n d t e r i n g T e k n i s k u t s t y r s om, h e i s e r et c. D u g n a d B e k j e m p e l s e a v s k a d e d y r V e d l i k e h o l d a v b y g n i n g s m a s s e T r a p p e r, g a n g v e i e r o g t r a f i k k I n f o r m a s j o n t i l b e b o e r n e o m b e b o e r n e s a n s v a r E l e k t r i s k e a n l e g g e t o g u t s t y r e t i b o l i g e n t i l e n h v e r t i d e r f o r s v a r l i g D e t u t p l as s e r t e b r a n n v e r n u t s t y r e t t i l e n h v e r t i d e r i n n t ak t. H v e m S t y r e t S t y r e t S t y r e t S t y r e t S t y r e t S t y r e t S t y r e t S t y r e t S t y r e t S t y r e t B e b o e r B e b o e r E l e k t r i s k e a n l e g g o g u t s t y r R u n d t 4 0 % a v a l l e h u s b r a n n e r s k y l d e s f e i l o g m a n g l e r v e d d e t e l ek t r i s k e a n l e g g e t el l e r u t s t y r e t. H e r u n d e r o gs å f ei l b r uk av a n l e g g e t o g ut s t y r e t. D e r f o r m å v i h a e n s æ r l i g o p p m e rk s om h e t m o t a l t s om h a r m e d d e t e l e k t r i s k e å g j ø r e. B o l i g s e l s k a p e t e r a n s v a r l i g f o r at de t e l ek t r i s k e a n l e g g e t o g u t s t y r e t i f e l l e s a r e a l et t i l e n h v e r t i d e r i o r d e n. I f o r h o l d t i l an l e g g o g u t s t y r i d e n e nk e l t e b o e n h e t e r s t y r e t s p l i k t å g j ø r e e i e r e l l e r b r uk e r a v d e n e nk el t e l e i l i g h e t o p pm e r k s om p å d e t a ns v a r s om d e n e n k e l t e h a r e t t e r l o v o g f o r s k r i f t. A n d e l s e i e r/ b e b o e r m å s e l v s ø r g e f o r a t d e t i n n e n f o r l e i l i g h e t e n ( f r a s i k r i n g s s k a p, i n k l us i v e s i k r i n g e r o g s i k r i n gs e l em e n t e r ) b l i r f o r et a t t n ø d v e n d i g et t e r s y n o g v e d l i k e h o l d. D e t e l e k t r i s k e a n l e g g e t i l e i l i g h e t e n s k a l t i l e n h v e r t i d t i l f r e d s s t i l l e g j el d e n d e s i k k e r h e t s k r a v. B o l i g s el s k a p e t h a r u t a r b e i d e t e n s j e k k l i s t e s om b e b oe r n e k a n b r u k e f o r s i n å r l i g e k o nt r o l l. F e i l o g m a n g l e r m å r e t t e s s n a r es t, o g d et e r b e b o er e n / a n d e l s e i e r e n s om m å d ek k e k o s t n a d e n e v e d r ep a r a s j o n o g v e d l i k e h o l d. S om h o v e d r e g e l v i l d e t væ r e k r a v o m a t a u t o r i s e r t i n s t a l l a t ø r u t b e d r er f e i l e n e. A l l e i n s t a l l a t ø r e r p l i k t e r å s k r i v e u t e n s a m s v a r s e rk l æ r i n g e t t e r u t f ø r t a r b e i d, d e r d e b e v i t n e r a t a r b e i d e t e r u t f ø r t i s a m s v a r m e d g j e l d e n d e r e g l e r. S t y r e t v i l a n b e f a l e a t b e b o e r n e i k k e b e t a l e r r e g n i n g e n f ø r s am s v a rs e r k l æ r i n g e r m o t t a t t. S am s v a r s e rk l æ r i n g e n e r v i k t i g d o k um e n t as j o n v e d s e i n e r e f o r s i k ri n g s o p p g j ø r, v e d s a l g o g a n d r e t i l f e l l e r.

6 B r a n n v e r n o g b r a n n v e r n u t s t y r 6 I b o l i gs e l s k a p et e r d et i ns t a l l e r t f ø l g e n d e t y p e r u t s t y r : H å n d s l u k k e a p p a r a t i h v e r l e i l i g h et. G o d k j e n t r ø y k v a r s l e r i h v e r l e i l i g h et. R ø y k v a r s l e r R ø y k v a r s l e r e n s k a l m o nt e r e s s l i k a t d e n h ø r es t y d e l i g p å s o v e r om nå r d ø r e n e r l uk k et. F o r s t ø r r e b o l i g e r o g b o l i g e r o v e r f l e r e e t a s j e r a n b e f a l e s d e t a t m a n m o nt e r e r f l e r e r ø y k v a r s l e r e o g at d i s s e s am m e nk o b l e s. B r uk e r h a r a n s v a r f o r v e d l i k e h o l d o g o v e r v å k i n g a v r ø y k v a r s l e r n e. V e d l i k e h o l d e r b l. a. t es t i n g a v a t b a t t e r i e t v i r k e r, o g at v a r s l e r e n e l l e r s v i r k e r t i l f r e ds s t i l l e nd e. B r a n n s l o k k i n g s u t s t y r A l l e b o e n h e t e r s k a l h a m a n u e l t s l ok k i n g s u t s t y r s om k a n b e n y t t e s i a l l e r om t i l g j e n g e l i g. D e t e r b r u k e r s om h a r a ns v a r f o r ve d l i k e h o l d e t o g k o n t r o l l e n a v b r a n n s l o k k i n gs u t s t y r e t i b o e n h e t e n e. Med vedlikehold m e n es b l a nt a n ne t : F o r e t a k o n t r o l l a v p u l v e r a p p a r a t e t m i n s t é n g a n g i å r et, s e a t m a n om e t e r n å l e n s t å r p å g r ø n t. V e n d p å a p p a r a t e t m i ns t é n g a n g i å r e t, s l i k a t p u l v e r e t i k k e k l u m p e r s e g. S j e k k a t s p l i n t e n e r p å p l a s s, p a s s p å a t a p p a r a t e t b l i r et t e rf y l t et t e r b r uk. T a k o nt a k t m e d v a k t m es t e r/ s t y r e t h v i s d e t e r o p p d a g e t f e i l e l l e r m a ng l e r p å b r a n n v e r n u t s t y r e t. R ø m n i n g s v e i e r R øm n i n g s v e i e n e s k a l t i l e n h v e r t i d v æ r e r y d d i g e o g f r i f o r h i n d r i n g e r. H v e r b o e n h e t s k a l h a t i l g a n g t i l t o u a v h e n g i g e r øm n i ng s v e i e r. H e i s r e g n e s i k k e s om r øm ni n g s v e i. B r uk e r n e h a r a n s v a r f o r å h o l d e r øm n i n g s v ei e n e r y d d i g e, o g i k k e h i n d r e f r am k o m m e l i g h e t f o r b r a n n v e s e n e t e l l e r a n d r e r e d n i n g s b i l e r. B r a n n i n s t r uk s : B r a n n i n s t r u k s e n h e n g e r p å o p p s l a g s t a v l e n o g v e d h e i s e n i o p p g a n ge n e. D a t o : V e n n l i g h i l s e n S t y r e t i B R L P e r s a u n e t E k s t r a 1

7 7 O v e r s i k t o v e r d e s e n t r a l e H M S -h a n d l i n g e n e f o r B R L P e r s a u n e t E k s t r a 1 S A K T I L T A K H Y P P I G H E T I n f o rm as j o n om b o l i g s e l s k a p e t s r u t i n e r T i l s y n m e d ut v i k l i n g e n p å H M S -o m r å d e t B r a n n v e r n, f e l l es om r å d e t B r a n n v e r n, b e b o e r n e E l e k t r i s k e a n l e g g o g ut s t y r, f e l l e s om r å d e t I b o e n h e t e r I n t r o d u k s j o n s b r e v t i l n y i n n f l y t t e d e V e r n e r u n d e G j e n n om g a n g a v s l a n g e r o g b r a n n s l o k k e r e i f e l l e s a r e a l e r S j e k k a v r ø y k v a r s l e r e o g h å n d s l o k k e r e F y s i s k k o nt r o l l a v h å n ds l ok k e r e o g v a r s l e r e F e i l r e t t i n g a v a u t o r i s e r t f i r m a e t t e r a v t a l e Egenkontroll V e d n y i n n f l y t t i n g 2 g a n g e r å r l i g 1 g a n g p r. å r 1 g a n g p r. å r K o n t i n u e r l i g 1 g a n g p r. å r G a r a s j e r V e r n e r u n d e e t t e r s k j e m a 1 g a n g p r. å r L e k e p l a s s S k i f t e a v s a n d E t t e r b e h o v L e k e p l a s s u t s t y r B e f a r i n g 1 g a n g p r. å r. I n n k j ø p a v v e d l i k e h o l d s t j e n e s t e r F r a m k om m e l i g e v e i e r o g g a n g v e i e r R e n h o l d a v t r a p p e r S k a d e d y r b e k j e m p e l s e H M S -e r k l æ r i n g ; k r a v om o p e r a t i vt I n t e r n k o n t r o l l ( I K ) -s y s t e m f r a l e v e r a n d ø r B r ø y t i n g o g s t r ø i n g S a t t b o r t t i l f i rm a. B e b o e r n e e r a ns v a r l i g e i h h t h us o r d e n s r e g l e n e. F o r e b y g g e Bruke godkjent personell D e r d e t e r v u r d e r t r i s i k o V e d s n ø f a l l o g g l a t t e f o r h o l d K o n t i n u e r l i g K o n t i n u e r l i g O m b y g g i n g / n y b y g g F o r e t a H M S -k o n s e k v e n s -a n a l y s e V e d b e h o v R e v i s j o n a v s y s t em e t G j e n n om g a n g a v h a n d l i n g s pl a n e n o g u t f ø r t e h a n d l i n g e r. Å r l i g, i f o r b. m e d b e r e t n i n g s a r b e i d e t

8 8 B O R E T T S L A G E T S L Å N B o r e t t s l a g e t h a r l å n i N o r d e a B a n k N o r g e A S A. S e b a l a ns e n s am t no t e i r e g ns k a p et. I N D I V I D U E LL N E D BE T AL I N G AV FE L LE S G J E L D B o r e t t s l a g e t h a r e t a b l e rt e n o r d n i ng om i n di v i d u a l i s e r t i n n b e t a l i n g a v f e l l e s gj e l d. I n n b e t a l i n g f o r u t s et t e r at a n d e l s e i e r h a r e n e ge n a v t a l e m e d b o r e t t s l a g e t. V e d et a b l e r i n g a v a v t a l e n p å l ø p e r e t e n g a n gs g e b y r s om f o r t i d e n e r k r , -. V e d h e n v e n d e l s e t i l O B O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g v i l a n d e l s e i e r f å t i l s e n d t a v t a l e o g g i r o s om s k a l b e n y t t e s v e d i n n b e t a l i n g. I n n b e t a l i n g k a n f o r e t a s t o g a n g e r p r. å r v e d t e rm i n f o r f al l o g p å b o r e t t s l a g et s f e l l e s l å n. A n d e l s ei e r m å t a k o nt a k t m e d OB OS m i n i m um e n m å n e d f ø r t e rm i n f o rf a l l f o r o p p r e t t el s e a v a v t a l e. B e l ø p e t m å v æ r e k r e d i t e r t OB O S k l i e nt k o nt o 1 0 d a g e r f ø r t e r m i n f o r f a l l. M i n i m u m s b e l ø p e t f o r i n n b e t a l i n g e r k r , - p e r g a n g. V e d i n n b e t a l i n g v i l a n d e l s e i e r e n f å r e du s e r t s i n e k a p i t a l u t g i f t e r ( a n d e l r e n t e r o g a v d r a g ) s om k r e v e s i n n s am m e n m e d f e l l es k os t n a d e n e. V å r t b o r e t t s l a g e r m e d l em i S t i f t el s e n B o r e t t s l a g e n es S i k r i n g s f o n d f o r d e k n i n g a v m a n g l e n d e i n n b e t a l i n g e r a v f e l l e s k os t n a d e r. E I E N D E LE R O G G J E L D O M S E T N I N G O G T A K S T E R A n d e l s e i e r n e f å r t i l s e n d t s k j em a m e d o p p s t i l l i n g o v e r d e n e nk e l t e s an d e l a v b o r e t t s l a g e t s i n n t e k t e r, ut g i f t e r, gj e l d o g ei e n d e l e r s am t l i g n i n g s v e r d i. Om setning av sels k a p et s l e i l i g h et e r s k j e r t i l m a r k e ds p r i s. D et f i n n e s i k k e t ak s t e r f o r l e i l i g h e t e n e v e r k e n h o s s t y r e t e l l e r f o r r e t n i n gs f ø r e r. S å l a n gt f o r r e t n i n g s f ø r e r e n f å r o p p g i t t o m s e t ni n g s p r i s e r, bl i r d i s s e r e g i s t re r t. F o r r e t ni n g s f ø r e r k a n, p å b a k g ru n n a v d i s s e o p p l y s n i n g e n e, g i a n t y d n i n g om p ri s n i v å e t f o r l e i l i g h e t e n e. T E L E N O R B o r e t t s l a g e t e r t i l s l u t t e t s am a r b e i ds a v t a l e n m e l l om T e l e n o r o g O B OS E i e n d om s f o r v a l t n i n g o m r a b a t t o r d n i n g p å b r u k a v f as t t el e f o n o g b r e d b å n d s t e l e f o n f o r b e bo e r e m e d a b o n n e m e n t i T e l e n o r. D e n e n k e l t e b e b o e r f å r o gs å r a b a t t v e d b es t i l l i n g a v A D S L b r e d b å n d o g b r u k a v m o bi l t e l ef o n. Bestilling av mobiltelefoni- o g i nt e r n e t t j e n es t e r k a n g j ø re s p å w w w. o b o s. n o. K A B E L -TV Kabel-t v l e v e r e s a v C a n a l D i g i t a l. A V T A L E O M L E V E R A N S E A V E L E K T R I S K K R A F T O B O S h a r s om m å l å t i l b y b o l i gs e l s k a p e n e e n f o r u t s i g b a r o g r i m e l i g s t r øm p r i s. I d e n f o r b i n d e l s e i n n g i k k v i e n 3 -å r s a v t a l e i , s e n e r e f o r l e n g e t t i l , m e d f i rm a e n e L O S o g E n e r g i p a r t n e r A S. L OS i va r e t a r k r a f t l e v e r a n s e n o g f ak t u r a ad m i n i s t r a s j o n e n, m e n s E n e r g i p a r t n e r A S s t å r f o r r å d g i v n i n g e n o g p o r t e f øl j e f o r v a l t n i n g e n a v k r a f t f o r v a l t n i n gs a v t a l e n.

9 9 S T Y R E T S A R B E I D I p e r i o d e n f r a o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 3. m a i t i l h a r s t y r e t g j e n n om f ø r t 7 s t y r e m ø t e r. V a r am e d l em h a r d e l t a t t p å a l l e s t y r em øt e r. S am t l i g e s t y r e p r o t o k o l l e r e r o g s å f o r t l ø p e n d e s e n d t t i l a n d e l s h a v e r e / b e b o e r e f o r å f å b e s t m u l i g i n f o rm a s j o n s f l y t. V i h a r f o r t s at t e t n æ rt s am a r b e i d m e d s am ei e t P e r s a u n et E k s t r a 2. S t y r e p r o t o k o l l e r u t v e k s l es o g m a n g e s ak e r s om a n g å r b e g g e, f or s ø k es l øs t i f e l l es s k a p. N e d e n f o r f ø l g e r e n k o rt o p ps um m e r i n g a v s t y r e t s a r b e i d : - D e t t e k n i s k e r o m f o r f j e r n v a r m e o g v a n n e r e t f e l l e s a n l e g g f o r P E 1 og P E 2 o g h a r i k k e o p p l e g g f o r f o r d e l i n g a v k os t n a d e n e. V i h a r d e r f o r i s am a r b e i d m e d P E 2 t a t t o p p s ak e n m e d V e i d e k k e f o r å k o m m e f r e m t i l e n l ø s n i n g f o r s e p a r a t a v l e s n i n g a v v a n n - o g f j e r n v a r m e. - I s a k e n m o t V ei d e k k e a n g. i n n b y gg i n g a v h o v e d t r a p p f o r b y g g A o g B, b l e d e t g j e n n o m f ø r t r e t t s m e k l i n g i T r o n d h e i m t i n g r e t t h v o r p a r t e n e i k k e k om f r em t i l n o e n l ø s n i n g. S t y r e t f a nt d et r i k t i g å t r e k k e s ak e n p å g r u n n a v d e n øk o n om i s k e b e l as t n i n g e n e v e n t u e l t t a pt s ak k u n n e p å f ø r e bo r e t t s l a g et. - K u r s i n n e n H M S e r gj e n n om f ø rt av b o r e t t s l a g e t s s t y r em e d l em B e nt e G u s s i a as s om e r H M S -a n s v a r l i g. H M S -a n s v a r l i g f ø l g e r o p p d e å r l i g e v e r n e r u n d e r, k o nt r o l l e r o g t i l t ak o g s ø r g e r f o r a t d et l o g gf ø r e s p å r i k t i g m å t e. - D e t h a r v æ r t g j e n n o m f ø r t e n i n n s k j e r p i n g a v h u s o r d e n s r e g l e n e o g n y r e v i d e r t u t g a v e f r em l e g g e s f o r g o dk j e n n e l s e p å g en e r a l f o r s am l i n g e n 3. m a i. - Styret har gjennomført en nøye og omfattende vurdering av leverandører av kabel- T V / n et t. R es u l t at e t bl e a t v i f o r l e n g e t a v t a l e n m e d C a n a l D i g i t a l m e d b i n d i n g i t r e n y e å r. V i h a r s a t t o p p e n d e l s t i k k o r d om e m n e r s om k a n om t a l es i s t y r e t s be r e t n i n g : - M ø t e r m e d S t r i n d a V e l f o r e n i n g v e d r. v e d t e k t s e n d r i n g e r, a n d e l b et a l i n g o g k v a l i t e t e n p å t j e n e s t e n e p l e n k l i p p, s n ø m å k i n g o g g e n e r e l t v e d l i k e h o l d a v u t e n d ø r s o m r å d e r. - S t y r e t h a r s ø r g et f o r å s e t t e o p p ek s t r a s t o l p e r o g s t øt t et r å d e r f o r p i l h e k k m ot P e r s a u n v e i e n o g h a r s n ak k et m e d b r ø y t e r f o r å f å e n m e r s k å ns om m åt e å l e g g e s n ø e n p å. - N y v a k t - o g v e d l i k e h o l d s a v t a l e f o r h e i s e r m e d T h y s s e n K r u p p m e d v e d l i k e h o l d 4 g a n g e r å r l i g o g 2 4 t i m e rs v a r s e l s o r d n i n g er i n n g å t t i s am a r b e i d m e d P E 2. V ar s l i n g s r ut i n e r o g b e r e d s k a p s pl a n u t a r b e i d e t. - V i h a r f o r t s a t t e n b y g n i n gs t ek n i s k m a n g e l l i s t e o v e r f o r V e i d ek k e, n o e s om b l i r f u l g t t et t o p p a v s t y r e t. F r o s t g j e n n o m s l a g v e d y t t e r d ø r e r e r e n a v m a n g l e n e. - V å r d u g n a d e r a v h o l d t, d e s s v e r r e m e d r e l a t i v t d å r l i g d e l t ak e l s e, m e n f l ot t i n n s at s f r a d e s o m m ø t t e. S t y r e t v i l l e g g e t i l r e t t e f o r å f o r t s e t t e o r d n i n g e n m e d e n v å r - o g h ø s t d u g n a d. - I n n s k j e r p i n g a v b r u k a v g j e s t e p a r k e r i n g s a m t o p p b e v a r i n g p å g a r a s j e p l a s s i p a r k e r i n g s k j e l l e r. - D e t e r f o rt s at t e n v e s e nt l i g a n d e l av f r em l e i e i b o r e t t s l a g e t. B o r et t s l ag s l o v e n e r u t f o rm e t s l i k at d e t s k a l v æ r e i b e b o e r n e s i n t e r e s s e at e i e r n e s e l v b e b o r l e i l i g h e t e n e a v h e n s y n t i l å t a a n s v a r f o r r o, o r d e n o g v e d l i k e h o l d. S t y r e t f ø l g e r d et t e n ø y e o g v i l i s t ø r s t m ul i g g r a d f ø l g e b es t em m e l s e n e. - S t y r e t h a r e n l ø p e n d e k o n t ak t m e d N o r d e a B a n k n å r d e t g j e l d e r v å r t l å n e e n g a s j em e n t. V i f å r e n g o d o r i e n t e r i n g f r a b a n k e n m h t r e n t e u t v i k l i n g e n o g d e m u l i g h e t e r v i h a r t i l å f o r e t a e v t. e n d r i n g e r. - N o e n s a k e r om o r d e n s f o rs t y r r e l s e o g f o r s ø p l i n g h a r væ r t b e h a n d l et og t i l t a k e r t r u f f et.

10 1 0 B E M E R K N I N G E R T I L Å R S R E G N S K A P E T S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s e l s k a p e t s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om b o r et t s l a g e t s f o r v e n t e d e ø k o n om i s k e u t v i k l i n g e r om t a l t i å r s b e r e t n i n g e ns p u nk t er om k o s t n a d s ut v i k l i n g o g b u ds j e t t f o r Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es h e r v e d a t f o r ut s et n i n g e n om f o r t s at t d r i f t er t i l s t e d e. S t y r e t m e n e r a t d e t g j e n n om f ø r t e v e d l i k e h o l d e t e r t i l s t r e k k e l i g f o r å o p p v e i e v e r d i f o r r i n g e l s e a v b y g n i n g e n e o g a t v i r k e l i g v e r d i a v b y g n i n g e n e e r h ø y e r e e n n d e n b o k f ø rt e v e r d i e n s om s t å r o p pf ø r t i r e g ns k a p et. R E S U L T AT Å r e t s r e s u l t a t p å k r ,- s om f r em k om m e r i r es u l t at r e g n s k a p et f o r e s l å s o v e r f ø r t t i l e g e nk a p i t a l. D I S P O N I B L E M I D L E R B o r e t t s l a g e t s d i s p o n i b l e m i d l e r p e r u t g j ø r k r ,-. I N N T E K T E R I n n t e k t e n e i v a r t i l s a m m e n k r ,- m o t b u d s j e t t e rt m e d k r ,-. V e s e n t l i g e a v v i k i f o r h o l d t i l b u d s j et t e r a t b u d s j et t e r t e k a p i t a l k o s t n a de r o v e r s t i g e r d e r e e l l e k a p i t a l k os t n a d e r. K O S T N A D E R D r i f t s k o s t n a d e n e i v a r p å k r ,- m o t b u d s j et t e r t m e d k r ,-. V e s e n t l i g e a v v i k i f o r h o l d t i l b u d s j et t e t s k y l d es b l a nt a n n e t k om m u n a l e a v g i f t e r. H e r v i l d et t e h a s i n b a k g r u n n i f e i l b u d s j et t e r i n g f r a f o r r e t n i n gs f ø r e r. D r i f t o g v e d l i k e h o l d b l e b u ds j e t t e r t m e d k r ,-, m e ns r e g n s k a pe t v i s e r k r ,-. H o v e d å r s a k e n t i l a v v i k e t v a r d e t b l e p l a n t e t h e k k. T o t a l k o s t n a d p å d e t t e v a r k r , -. I N -O R D N I N G E N I l ø p et a v b l e d e t e k s t r a o r d i n æ r t i n n b e t a l t i n n k r ,- p å I N -o r d n i n g e n. I n n b e t a l i n g e n b l e b r u k t t i l å n e d b e t a l e d e n e n k e l t es a n d e l a v b o r et t s l a g e t s f e l l es g j e l d. R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å re t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p o g f o r m u e s f o r v a l t n i n g. R e v i s j o n s h o n o r a r e t f r e m k o m m e r s o m e g e n p o s t i r e s u l t at r e g n s k a p e t. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e nk e l t e t a l l e ne i d r i f t s o v e r s i k t e n o g t i l b a l a ns e n, s am t d e et t e r f ø l g e n d e r e g n s k a p s n ot e n e (s e b a k e rs t i å r s b e r e t n i n g e n ). S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d.

11 K O S T N A D S U T V I K L I N G R E N T E R R e n t e s a t s e n e i OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S p r. d e n : R e n t e r p å d r i f t s k o n t o : 0, 1 0 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 2, 7 5 % u n d e r k r , 8 5 % o v e r k r S T R Ø M P R I S E N E D e n t o t a l e s t r ø m p r i s e n t i l e n f o r b ru k e r b e s t å r a v t r e k om p o n e n t e r : K r a f t p r i s s om d ek k e r k os t n a d e n e v e d å p r o d u s e r e o g s e l g e d e n el e k t r i s k e k r a f t e n u t g j ø r c a. 4 3 % a v t ot a l s t r øm p r i s ( b e t a l es t i l k r a f t l e v e r a n d ø r ). N e t t l e i e f o r t r a n s p o r t a v d e n e l ek t ri s k e k r a f t e n u t g j ø r c a. 2 4 % a v t ot a l s t røm p r i s (b e t a l e s t i l n e t t s e l s k a p e t ). S t a t l i g e a v g i f t e r d vs. f o r b r u k e r a vg i f t, a v g i f t t i l E n e r g i f o n d et o g m e r v e r d i a v g i f t u t g j ø r c a. 3 3 % a v t ot a l s t røm p r i s. S t r ø m p r i s e n i N o r g e v a r i e r e r m e d å r s t i d e n e. N o r m a l t s t i g e r d e n i v i n t e r h a l v å r e t o g r e d u s e r e s i s om m e r h a l v å r e t. D e t t e o g a n d r e f ak t o r e r s om p å v i r k e r k ra f t p r i s e n e g j ø r d et v a n s k e l i g å s p å u t v i k l i n g e n i s t r ø m p r i s e n e E N E R G I M E R K I N G A V B O L I G F r a o g m e d b l i r d et o b l i ga t o r i s k m e d e n e n e r g i a t t es t f o r a l l e b o l i g e r s om s k a l selges elle r l e i e s u t. N o r g e s V a s s d r a g s - o g e n e r g i d i r e k t o r a t ( N V E ) h ar a n s v a r e t f o r i m p l em e nt e r i n g e n a v o r d n i n g e n. P å w w w. e n e r g i m e r k i n g. n o k a n a n de l s e i e r s e l v u t a r b e i d e e n e n e r g i a t t es t f o r s i n b ol i g. F O R S I K R I N G B y g n i n g s f o rs i k r i n g e n øk e r n o e f r a t i l D e n n e ø k n i n g e n i n k l u d e r e r 2, 8 % øk n i n g i b y g g e i n d e k s e n s om r e f l ek t e r e r p r i s o p p g a n g e n p å h å n d v e r k s t j e n e s t er. I n d e k s øk n i n g e n e r l i k f o r a l l e f o r s i k r i n g s s e l s k a p e r. U t o v e r d e t t e f o r et a r f o r s i k r i n g s s e l s k a p e n e i n d i v i d u e l l p r i s j u s t e r i n g m e d b a k g r u n n i b o r e t t s l a g e t s e g e n s k a d es i t u as j o n. K O M M U N A L E A V G I F T E R R e n o v a s j o n s a v g i f t e n øk e r m e d 1 0%. I n g e n ø k n i n g a v d e ø v r i g e a v g i f t e n e. Ø V R I G E K O S T N A D E R N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e i b u d s j e t t e t h a r s t y r e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s s t i g n i n g.

12 1 2 I N N T E K T S- O G K O S T N A D S O V E R S L AG F O R ( B u d s j e t t ) T i l o r i e n t e r i n g f o r g e n e r a l f o rs am l i ng e n h a r s t y r e t s a t t o p p e n o v e r s i k t o v e r b e r e g n e d e d r i f t i n n t ek t e r o g d r i f t k o s t n a d e r i T a l l e n e e r v i s t s om e g e n k o l o nn e l e n g s t t i l hø y r e f o r r e s u l t a t o p ps t i l l i n g e n. B u d s j et t et v i s e r e t f o r v e n t e t d r i f t s re s u l t at p å k r ,- o g e t f o r ve n t e t å rs r e s u l t a t p å k r ,-. O v e r s i k t e n e r b a s e r t p å 3 0 % ø k n i n g a v f e l l es k os t n a d e r f r a I o v e r s i k t e n e r d e t t at t h e n s y n t i l de f o r h o l d s om e r n e v n t f o r a n. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i o v e r s i k t e n.

13 ! " # $ # % # & ' ( ) & $ & $ & & ( $ & $ *+ & % &!, #! $ - & )$ ' &!. & # / &! *+ & % &!, #! & # /. &! 0 ( ) $ & &! ) & # % ' ' /. # 01$ -. & ) $ ' &! / / 2 $ & & $. " & &!$ & (. & # / &! %! &!$ & (!!! '$!3 & # / &! " &!. ) & %!! & # /0 " &0 / /!$$ ) & '$ /$ " & ($ ' &! & / /2 $ & * & # / ) & & & ' & # / #$ # #$4 & & ) & '! ) & ' %! " & $ ' & & ) & # / &! 3 & # / &!. " & &! $ & & ) $!! ) " &!! &!!2 &. / / ) & &. %!! & (. & # / &!5 )$ & - '$ - & - '! $ & ) $ ) & # ) $ - %!5! & )$ 6 &$ ( ) ( & ' )0 #$! ' & )$ 6 #$ # #$4 &0 - & % ' & & ) $ 6! ' ' & ) & '!!! ) & # & * & ) $ & $ * & ) $ 6! ' ' & & # & ) &! ) $ / & & %! 5 & & ) $ 6 &. / /. " &!2& ' & $ # # & - &!!. & # / &!$ # # &$ & - ' & ) & &!$ &$$ ( 6 * & ) $ 6 (!! & #! ) %! )! & ' & & ) (! & $ &! ( % ' & " 2& $ ( 6 &$. & # / &!0 ) % ' &$ ) ' & " &2!! & ' & & # / /$ $ / / & ) & &!$ & & # / &!$ (! &0 (! ) % ' &$ )$ - ' &!$ / & &! 6 & ). & # / &! 7 ' & ' ' &! 5 & ) ' & ) $ 6 # $ # # 0 (!! & & ) $ 6. & 6 & (. & & ) " &!! &! ( % & )!$ & # / 1$! & #!1 2! & ( & $ ( & &! ). & ) $ 6$ &! ) $ % ). %!! & & &!! &! - & ( ( & '$ /. # ( & % $ # # & ' &! &$ # # & )!! ( % $! / /. ' &!! & $ ( & &! 3 & # / &!0 - & 2!!! " & - '$ ) $!!0 & )$!!$ ( ) ( & ' ) #$! &$ &! &!! )$ & ' & "$ ' & ) " &!! &! 5 # ($ # &!$$ '$ /$ " & ($ ' & ' & & ( " & & %!! &!$ & # /. &!$ ) & &! & ( ( & & ( & ' ' & # / # $ # # $ 4 & & ' & & - / / 2! $ / $ #!! $. 5 & ' &! $ ) & $ #! $ & $! & $ ' # % ( &! 6 ) & # / / /2 $ &$ ( ) ( & ' ) ' " # 5 $ # $ # # $ 4 & / /2 $ & &$. " & &!$ & (. & # / &! %! &!$ & (!!! '$! & # $! &! & ( & '. & # / &! &$ ( ) ( & ' ) # $! & / $ & &! &!! &! ' ' & 8 8!! %!$ &! & )$

14 P E R S A U N E T E K S T R A 1 B O R E T T S L A G I N F O R M A S J O N O M Å R S R E G N S K A P E T B o r e t t s l a g e t s å r sr e g n s ka p er s a t t o p p i sa m sv ar m e d r e g n s k a ps lo v e n o g g od r e g ns k a p s s ki k k f o r sm å f or e t ak, s am t f o r sk r i f t om å r s r e g ns k a p o g år s b er e t ni n g f or b o r et t s la g. R e g n s k a p s l o v e n s t i l l e r s t r e n g e k r a v t i l h v o r d a n e t r e g n s k a p s k a l f ø r e s o g p r e s en t er e s. I t i lle g g k r ev e r f o r sk r i f t e n om år s r e g n s k a p o g å r s b e r et ni n g i b or e t t s la g a t m a n m å gi m e r i n f or m as j o n. D et t e i n n e bæ r er b la n t a n n e t a t m a n m å gi i nf o r m a sj o n i f o r m av n ot er, o g u t ar b ei d e e n ov e r si kt ov e r d e di s po n i b le m i d l e n e i å r s r e g n s k ap e t. D et v i l o g s å v æ r e i nf or m as j on om b o r et t s la g e t s ø k on o m i i s t yr et s å r sm e ld i n g. P å d e n e s t e si d e n e pr e s e nt e r es b or et t s la g e t s r e su lt a t r e g n sk a p, b a la n s e o g t i lh ø r e n d e n ot e r. År s r e gn s k a p et g i r i m i d le r t i d i kk e en f u l ls t e n d i g ov er s i k t ov er bo r et t s la g e t s di s p o ni ble m i d le r v e d å r s s ki f t et. I r e s u lt a t r eg n s k a p et p r es e n t er es d et e n ov er si kt ov e r b o r et t s la g e t s i n nt ek t e r o g k o st n a d er. D e t r e g n s k a p s m e s s i g e o v e r s k u d d e t t a r i k k e h e n s y n t i l e n d e l v i kt i ge ø ko n o m i sk e f o r h o ld s o m p åv i r k e r b o r e t t s la g e t s d i s p o ni b le m i d le r. D e t t e g j e l d e r f o r e ks e m p e l a v sk r i v ni n g er, o p pt a k og av dr a g p å lå n, sa m t k j ø p o g s a lg a v a n le g g s m i d le r. B or et t s la g e t s d i sp o n i b le m i d le r er d e ø ko n om i sk e m i d le n e s om b o r e t t s la g e t ha r t i l r å d i g h e t, o g d e d ef i n e r e s s om o m lø p s m i d le r f r at r u kk e t k or t si kt i g g j e ld. St ø r r e ls e n p å d e di s p o ni b le m i d le n e k a n b la n t an n e t b en yt t e s t i l å v u r de r e om d et e r n ø dv e n di g å e n d r e st ør r e ls e n p å i n n k r e v d e f e l l e s k o s t n a d e r s o m d e n e n k e l t e b e b o e r b e t a l e r, o g om d et er be h ov f or å t a o p p lå n e l le r o m d e t er m u li g h et t i l å b et a le n e d ek st r a p å e k s i st er e n d e g j e ld. N o t e R e g n s k a p R e g n s k a p B u d s j e t t B u d s j e t t A. D I S P. M I D L E R P R B. E N D R I N G I D I S P. M I D L E R : Å r e t s r e s u l t a t ( s e r e s. r e g n s k a p ) E k s t r a o r d. n e d b e t. I N -o r d n i n g e n B. Å R E T S E N D R. I D I S P. M I D L E R C. D I S P. M I D L E R P R S P E S I F I K A S J O N A V D I S P O N I B L E M I D L E R : O m l ø p s m i d l e r K o r t s i k t i g g j e l d C. D I S P O N I B L E M I D L E R P R

15 P E R S A U N E T E K S T R A 1 B O R E T T S L A G R E S U L T A T R E G N S K A P D R I F T S I N N T E K T E R : K a p i t a l k o s t n a d e r I n n k r e v d e f e l l e s k o s t n a d e r F j e r n v a r m e P a r k e r i n g A n t e n n e a n l e g g A n d r e a n l e g g A n d r e i n n t e k t e r S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : P e r s o n a l k o s t n a d e r S t y r e h o n o r a r R e v i s j o n s h o n o r a r F o r r e t n i n g s f ø r e r h o n o r a r K o n s u l e n t h o n o r a r D r i f t o g v e d l i k e h o l d F o r s i k r i n g e r K o m m u n a l e a v g i f t e r K o s t n a d e r s a m e i e E n e r g i / f y r i n g Kabel- / T V -a n l e g g A n d r e d r i f t s k o s t n a d e r S U M D R I F T S K O S T N A D E R D R I F T S R E S U L T A T F Ø R I N : I n n b e t a l t a n d e l f e l l e s g j e l d D R I F T S R E S U L T A T : F I N AN S I N N T E KT E R / -K O S T N A D E R : F i n a n s i n n t e k t e r F i n a n s k o s t n a d e r R E S. FI N AN S I N N T. / -K O S T N A D E R Å R S R E S U L T A T O v er f ør i n g e r : Til annen egenkapital

16 P E R S A U N E T E K S T R A 1 B O R E T T S L A G B A L A N S E N o t e E I E N D E L E R A N L E G G S M I D L E R B y g n i n g e r T om t S U M A N L E G G S M I D L E R O M L Ø P S M I D L E R R e s t a n s e r f e l l e s k o s t n a d e r K u n d e f o r d r i n g e r K o r t s i k t i g e f o r d r i n g e r D r i f t s k o n t o i O B O S I n n e s t å e n d e b a n k S p a r e k o n t o i O B O S S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M E I E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L I n n s k u t t e g e n k a p i t a l * A n n e n E K ( O p p t j e n t E K + E K f r a I N ) S U M E G E N K A P I T A L G J E L D L A N G S I K T I G G J E L D P a n t e - o g g j e l d s b r e v l å n B o r e t t s i n n s k u d d S U M L A N G S I K T I G G J E L D K O R T S I K T I G G J E L D F o r s k u d d f e l l e s k o s t n a d e r L e v e r a n d ø r g j e l d S k y l d i g o f f e n t l i g m y n d i g h e t e r P å l ø p n e r e n t e r A n n e n k o r t s i k t i g g j e l d S U M K O R T S I K T I G G J E L D S U M E G E N K A P I T A L O G G J E L D P a n t s t i l l e l s e

17 1 7 N O T E : 1 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Å r s r e gn s k a p et e r s a t t o p p i s am sv ar m e d r e g ns k a p s lo v e n o g g o d r e gn s k a p ss ki k k f o r sm å f or et a k, s am t f o r s k r i f t o m å r s r e g n s k a p o g å r s b e r e t n i n g i b o r e t t s l a g. I n n t e k t s f ø r i n g av i n n kr ev de f e l le s k o s t n a d e r s k j e r m å n e d li g. O BO S k o ns e r ne t d i s p o n er e r e g e n s k at t e t r e k k sk o n t o i D n B N O R s om e r o p p r e t t e t i h e n h o ld t i l S k a t t e b e t a l i n g s l o v e n F o r sk u d d st r e k k b li r ov er f ør t d e n n e k o nt o e n v e d u t b et a li n g av styrehonorar, lø n n o g a n d r e t r e k k p l i k t i g e y t e l s e r. Borettslaget har etablert en ordning med mulighet for individuell nedbetaling av borettslagets fellesgjeld. I n d i v i du e l le n e d b e t a li n g e r f r a an d e ls e i e r ne e r b e h a n d le t e t t e r e g e n ka p i t a l lø s n i n g e n. E g e n k a p i t a l l ø s n i n g e n i n n eb ær e r a t i n di v i d u e l le n e d b e t a li n g e r f r a a n d e ls e i er n e s si d e i n n t ek t f ø r es i la g e t d e t år et n ed b e t a li n g e n f i n n er s t e d, o g f ø r e s v i a b a la n s e n s om e ge n k a pi t a l. I n di v i du e l le n e d b e t a li n g e r f r a a n d e l s e i e r n e g å r d i r e k t e v i d e r e t i l b o r e t t s l a g e t s l å n e g i v e r v i a e n k li e nt k o nt o, o g p åv i r k er i kk e b o r e t t s l a g e t s l i k v i d i t e t. N e d b e t a l i n g e n e g i r d e a n d e l s e i e r e s o m h a r n e d b e t a l t, r e d u k s j o n i r e n t e - o g a v dr a g s de le n a v f r em t i di g e f e lle s k o s t n a d e r. A n d e ls e i e r n e s o m h ar n ed b e t a lt ek s t r a or d i n ær t, h a r f å t t s i kk e r he t v e d i nn t r e d e r e t t i p an t e br ev et s o m b o r e t t s la g e t s lå n e g i v e r h a r t i n g lys t p å e i en d o m m e n. B or e t t s la g e t s b e r e gn e d e f or p li k t e ls e ov e r f or a n d e ls e i e r e s o m h ar n ed b e t a lt, f r em g å r so m e g e n k a pi t a l f r a I N, u n de r n o t e n f o r a nn e n e g e nk a p i t a l. N O T E : 2 I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R G a r a s j e l e i e A v r e g n i n g F e l l e s k o s t n a d e r S t r ø m / l y s K a b e l T V S U M I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R N O T E : 3 A N D R E I N N T E K T E R F o r m y e a v s a t t S U M A N D R E I N N T E K T E R N O T E : 4 P E R S O N A L K O S T N A D E R A r b e i ds g i v e r av g i f t S U M P E R S O N A L K O S T N A D E R D e t h ar i kk e v ær t n o e n a n s at t e i se ls k a p e t gj e n n om å r et.

18 1 8 N O T E : 5 S T Y R E H O N O R A R H o n o r a r t i l s t yr et gj e ld e r f o r p e r i o d e n / , o g er p å kr , - N O T E : 6 R E V I S J O N S H O N O R A R R e v i sj o n s h on o r ar e t er p å kr , - o g e r i s i n h e lh e t kn yt t et t i l r ev i sj o n. N O T E : 7 K O N S U L E N T H O N O R A R J u r i d i s k b i s t a n d O B O S E i e n d o m s f o r v a l t n i n g A S S U M K O N S U L E N T H O N O R A R N O T E : 8 D R I F T O G V E D L I K E H O L D D r i f t / v e d l i k e h o l d b y g n i n g e r D r i f t / v e d l i k e h o l d u t v e n d i g a n l e g g D r i f t / v e d l i k e h o l d f e l l e s a n l e g g D r i f t / v e d l i k e h o l d h e i s a n l e g g D r i f t / v e d l i k e h o l d b r a n n s i k r i n g D r i f t / v e d l i k e h o l d g a r a s j e a n l e g g S U M D R I F T O G V E D L I K E H O L D S t y r e t m e n e r a t d e t g j e n n o m f ø r t e v e d l i k e h o l d e t e r t i l s t r e k k e l i g f o r å o p p v e i e v e r d i f o r r i n g e l s e a v b yg n i n g e n e. N O T E : 9 K O M M U N A L E A V G I F T E R K o m m u n a l e a v g i f t e r S U M K O M M U N A L E A V G I F T E R N O T E : 1 0 E N E R G I / F Y R I N G Elektrisk energi F j e r n v a r m e A n d r e f y r i n g s k o s t n a d e r S U M E N E R G I / F Y R I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R M E D B U D S J E T T F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R M E D B U D S J E T T F O R S a m e i e t E d v a r d G r i e g s V e i 3-5 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t E d v a r d G r i e g s V e i 3-5, a v h o l d e s t o r s d

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i K o l b ot n To r g B s, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 i K o l b e n. D e t v i l a v h o

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t T o n s e n h a g e n 1 1, a v h o l d e s t o r s d ag 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å T o ns e n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i, a v h o l d e s t o r s d a g 2 6. 0 3. 20 0 9, k l. 1 8 : 0 0 p å L y s e j o r d e t s k o l e, V æ k e r ø v e i e n 1

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L y s e T e r r a s s e B s, a v h o l d e s o n s d a g 1 6. 0 3. 20 1 1, k l. 1 8 : 0 0 p

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t T o n s e n h a g e n 1 1, a v h o l d e s t o r s d ag 2 6. m a rs 2 0 0 9, k l. 1 8 : 0 0 p å T o ns e n h a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g en e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g en e r a l f o r s a m l i n g 1 U t s i k t s t o p p e n B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g en e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i U t s i k t s t o p p

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i H e l g es e n s g at e 8 2 / 8 4 A S a v h o l d e s m a nd a g 2 6. a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L y s e T e r r a s s e B s, a v h o l d e s t o r s d a g 2 5. 0 3. 20 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å B j ø r n s l et t a s k o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

Sk ie n ko mm une. R EG UL E R I N GS B ES T E MM E L SER T I L D eta ljr e gu l e ri n g

Sk ie n ko mm une. R EG UL E R I N GS B ES T E MM E L SER T I L D eta ljr e gu l e ri n g R EG UL E R I N GS B ES T E MM E L SER T I L D eta ljr e gu l e ri n g K j ø r b ekk d a l en 12 D 220 / 211 m. fl R e g u l e r i n g s be s te mm e ls e r sist date r t 27.09.17. P l an k a r t sist

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Øs t e r l i B o l i g s e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t K i r k e v e i e n 1 1 0, a v h o l d e s m a n d a g 2 0. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 0 0 i V es t r e A k e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s /

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i F j e l l hu s h a u g e n B o l i g s e l s k a p A / S a v h o l d e

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

G r y R o g s t a d / s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / V i b e k e B e r t el s e n/ s /

G r y R o g s t a d / s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / V i b e k e B e r t el s e n/ s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i F j e l l hu s h a u g e n B o l i g s e l s k a p A / S, a v h o l d e

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 F j e l l h u s h a u g e n B o l i g s. A / S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i F j e l l h u s h a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

Kartoversikt over eksisterende og planlagte idrettsanlegg i Trondheim kommune

Kartoversikt over eksisterende og planlagte idrettsanlegg i Trondheim kommune Rådmannen Kartoversikt over eksisterende og planlagte idrettsanlegg i Trondheim kommune 01.01.2008 Høringsutkast 2008 Denne kartoversikten inneholder alle eksisterende idrettsanlegg og alle planlagte idrettsanlegg

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i F o r n e b u k o l l e n B o l i g s am ei e, a v h o l d e s t o r s da g 2 3. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 : 0 0 p å S A

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S a g a d am m e n, a v h o l d e s t o r s d a g 15. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 9. 0 0 i S am l i n g s s a l

Detaljer