4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP"

Transkript

1 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar 5 -~ Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter -830 Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi! fyring Kabel- I TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KSTNADER ARSRESULTAT verføringer: Reduksjon udekket tap

2 TLLBUGATA34 BALANSE BRL Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Bygninger Sl,IM ANLEG~SMIDLER 14 MLØPSMIDLER Restanser felleskostnader Kortsiktige fordringer Driftskonto I BS Innestående bank SUM MLØPSMIDLER 15 SUM EIENDELER EGENKAPITAL ES G GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 70 Udekket tap SUM EGENKAPITAL * GJELD LAJ~'GSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd SUM LANGSIKTIG GJELD KRTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Påløpne renter Annen kortsiktig gjeld SUM KRTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL Pantstilleise Garantiansvar G GJELD 21 Dl"a...",.,~('--eet::e, lk...o.~ STYRET FR TLLBUGATA 34 BRL SILJE HERUP JUVET GJØ~KAllEN ~Iø. ~ 1tT~~

3 NTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. BS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NR som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NTE: 2 INNKREVDE FELLESKSTNADER Felles!<ostnader SUM INNKREVDE FELLESKSTNADER NTE: 3 ANDRE INNTEKTER Leieinntekt fra Bilringen AS pprydning reskontro Innbetalt garasjedepositum Diverse SUM ANDRE INNTEKTER NTE: 4 PERSNALKSTNADER rdinær lønn, fast ansatte Påløpne feriepenger Arbeidsgiveravgift SUM PERSNALKSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt under 0,75 årsverk i selskapet gjennom året. Selskapet er ikke pliktig til å ha ijenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjeneste pensjon. NTE: 5 STYREHNRAR Honorar til styret gjelder for perioden 2009/2010, og er på kr NTE: 6 REVISJNSHNRAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NTE: 7 KNSULENTHNRAR HBRIAS Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS NBB Byggtek SUM KNSULENTHNRAR

4 NTE: 8 DRIFT G VEDLIKEHLD Drift/vedlikeholdbygninger Drift/vedlikeholdWS Drift/vedlikeholdelektro Drift/vedlikeholdutvendig anlegg Drift/vedlikeholdheisanlegg Drift/vedlikeholdbrannsikring Egenandelforsikring SUM DRIFT G VEDLIKEHLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NTE: 9 KMMUNALE AVGIFTER Feieavgift -325 Kommunale avgifter SUM KMMUNALE AVGIFTER NTE: 10 ENERGI I FYRING Elektrisk energi Fjernvarme SUM ENERGI I FYRING NTE: 11 ANDRE DRIFTSKSTNADER Lokalleie -500 Verktøy og redskaper Driftsmateriell Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Snørydding/gressklipping Kontor- og datarekvisita Aviser, tidsskrifter, faglitteratur Andre kontorkostnader Telefonlbredbånd Porto Drivstoff biler, maskiner osv -616 Bank- og kortgebyr Velferdskostnader -280 SUM ANDRE DRIFTSKSTNADER

5 NTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i BS 1029 Renter av for sent innbetalte felleskostnader 1807 Renter av bankkonto i DnBNR 146 Utbetalt utbytte fra Gjensidige forsikring SUM FINANSINNTEKTER 4294 NTE: 13 FINANSKSTNADER Renter på lån l DnBNR Gebyr på lån i DnBNR -875 Renter leverandørgjeld -365 Renter på negativ saldo på driftskonto -444 Salær, Lindorff SUM FINANSKSTNADER NTE: 14 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi SUM BYGNINGER Tomten ble kjøpt i 1973 Gnr.110/bnr.568 Bygningene er ikke avskrevet, styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jfr. note om drift og vedlikehold. NTE: 15 KRTSIKTIGE FRDRINGER Fordring fra pprydning reskontro Purregebyr 200 SUM KRTSIKTIGE FRDRINGER NTE: 16 UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAl) Balansen i årsregnskapet viser negativ egenkapital. Dette skyldes at eiendelene, deriblant bygningene, står bokført til opprinnelige priser. Konsekvensen av dette er at de balanseførte verdiene av eiendelene ikke gjenspeiler markedsprisen. Erfaring med omsetning avenkeltleiligheter gir informasjon om at den totale verdien av borettslagets eiendommer er høyere enn den balanseførte verdi. Dermed vurderes den faktiske egenkapital til å være positiv av styret i borettslaget.

6 NTE: 17 PANTE- G GJELDSBREVLAN DnBNR Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 3,65%, løpetid 25 år pprinnelig 2009 Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTE G GJELDSBREVLAN NTE: 18 BRETTSINNSKUDD pprinnelig SUM BRETTSINNSKUDD -i NTE: 19 SKYLDIG FFENTLIGE MYNDIGHETER Skyldig arbeidsgiveravgift -176 SUM SKYLDIG FFENTLIGE MYNDIGHETER -176 NTE: 20 ANNEN KRTSIKTIG GJELD Feriepenger SUM ANNEN KRTSIKTIG GJELD NTE: 21 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er kr sikret ved pant. Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr en bokført verdi på kr