Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442"

Transkript

1 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.:

2 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note Subsidier Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnader m.m Avskrivninger Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen rentekostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Ordinært resultat Årsoverskudd/Årsunderskudd (-) Overføringer Overført fra annen egenkapital Sum overføringer Norsk Helse- Og Avholdsforbund Side 1

3 Norsk Helse- Og Avholdsforbund Balanse Eiendeler Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Fordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Norsk Helse- Og Avholdsforbund org.nr: Side 2

4 Norsk helse- og avholdsforbund Noter 2012 Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. I det følgende beskrives benyttede regnskapsprinsipper nærmere. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som blir tilbakebetalt innen ett år klassifiseres som kortsiktig gjeld. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m. Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader 0 0 Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall årsverk: 1 Ytelser til ledende personer Daglig leder Lønn Pensjonsutgifter 0 Annen godtgjørelse 0 Pensjonsforpliktelser Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2012 utgjør kr eks MVA. I tillegg kommer andre tjenester med kr eks MVA. Norsk helse- og avholdsforbund org.nr.:

5 Norsk helse- og avholdsforbund Noter 2012 Note 3 - Anleggsmidler Driftsløsøre, Sum inventar ol. Anskaffelseskost pr Avgang i året = Anskaffelseskost = Bokført verdi Økonomisk levetid 3 år Note 4 - Bundne bankinnskudd I posten inngår bundne bankinnskudd med kr Note 5 - Egenkapital Aksjekapital Annen egenkapital Sum egenkapital Pr Årets resultat Pr Note 6 - Driftsinntekter Driftsinntekter består av følgende poster Subsidier DNU Diverse inntekter Sum Norsk helse- og avholdsforbund org.nr.:

6 Norsk Helse- Og Avholdsforbund Spesifikasjon til resultatregnskap Subsidier 3050 Helse- og Avholdsoffer 20 % lokallag , , Subsidier DNU , , , ,57 Annen driftsinntekt 3900 Moms-refusjon 0, , Diverse inntekter ,00-731, , ,01 Lønnskostnader m.m Lønn , , Fordel forsikring , , Motkonto fordel forsikring , , Avsetning feriepenger , , Avsetning feriepenger over , , Forsikringer , , Trekkpl. naturalytelser 3 357,00 0, Motkonto forsikringer , , Motkonto trekkpl. naturalytelser ,00 0, Arbeidsgiveravgift , , Arb.giverav. av feriepenger , , Innberetningspliktig pensjonsk , , , ,58 Avskrivninger 6000 Avskrivninger 0, ,60 0, ,60 Annen driftskostnad 5500 Utgifter Per de Lange , , Styre-, AU-møter inkl. reiseutg , , Helsekongress 0, , Kjøregodtgjørelse, oppgavepliktig , , Motkonto kjøregodtgjørelse , , Kontingenter betalt , , Forsikringer 1 165, , Inventar og utstyr 0, , Kurs - og seminaravgifter 2 000, , Regnskapsføring og administrasjon 0,00 725, Revisjons- og regnskapshonorar , , Diverse driftsutgifter 1 381, ,99 Norsk Helse- Og Avholdsforbund org.nr: Side 1 Norsk Helse- Og Avholdsforbund Side 1

7 Norsk Helse- Og Avholdsforbund Spesifikasjon til resultatregnskap Data/EDB kostnader 4 020,25 0, Litteratur, tidsskrifter 0, , Gaveabonnement 0,00 447, Profileringsutgifter , , , ,25 Annen renteinntekt 8030 Renteinntekter , , , ,28 Annen rentekostnad 8150 Renteutgifter og gebyrer 2 810, , , ,10 Overført fra annen egenkapital 8961 Overføringer fra annen egenkapital , , , ,67 Norsk Helse- Og Avholdsforbund org.nr: Side 2 Norsk Helse- Og Avholdsforbund Side 2

8 Norsk Helse- Og Avholdsforbund Spesifikasjon til balanse Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 1250 Inventar og utstyr 0, ,00 0, ,00 Andre fordringer 1500 Mellomkonto DNU , , , ,32 Bankinnskudd, kontanter o.l Kasse 0, , Driftskonto +-bank , , Prosjekt +bank , , Lønn +bank , , Skatt +bank , , Fondskonto +bank , , Driftskonto DnB , , , ,77 Annen egenkapital 2050 Egenkapital , , , ,55 Skyldige offentlige avgifter 2210 Forskuddstrekk , , Skyldig arbeidsgiveravgift , , Påløpt arbeidsgiveravgift 0, , Påløpt arbeidsgiveravgift over , , , ,54 Annen kortsiktig gjeld 2710 Avsatt til betaling 0, , Påløpte feriepenger 0, , Påløpte feriepenger over , , , ,00 Norsk Helse- Og Avholdsforbund org.nr: Side 1 Norsk Helse- Og Avholdsforbund Side 1

9 Saldobalanse Klient Norsk Helse- Og Avholdsforbund Fødsels-/org.nr Kontonr Kontobetegnelse Foreløpig 2012 Oppgjørsposter 2012 Endelig Mellomkonto DNU ,93 0, , Driftskonto +-bank ,15 0, , Prosjekt +bank ,00 0, , Lønn +bank ,24 0, , Skatt +bank ,00 0, , Fondskonto +bank ,71 0, , Egenkapital , , , Forskuddstrekk ,00 0, , Skyldig arbeidsgiveravgift ,24 0, , Påløpt arbeidsgiveravgift 1 896, ,71 0, Påløpte feriepenger , ,12 0, Påløpt arbeidsgiveravgift , ,00 0, Påløpt arbeidsgiveravgift over ,00-846, , Påløpte feriepenger , ,53 0, Påløpte feriepenger over , , , Helse- og Avholdsoffer 20 % lokallag ,93 0, , Subsidier DNU ,83 0, , Diverse inntekter ,00 0, , Lønn ,00 0, , Fordel forsikring ,00 0, , Motkonto fordel forsikring ,00 0, , Avsetning feriepenger ,48 0, , Avsetning feriepenger over ,34 0, , Forsikringer ,00 0, , Trekkpl. naturalytelser 3 357,00 0, , Motkonto forsikringer ,00 0, , Motkonto trekkpl. naturalytelser ,00 0, , Arbeidsgiveravgift ,22 0, , Arb.giverav. av feriepenger ,41 0, , Innberetningspliktig pensjonsk ,00 0, , Utgifter Per de Lange , , , Styre-, AU-møter inkl. reiseutg ,78 0, , Kjøregodtgjørelse, oppgavepliktig , , , Motkonto kjøregodtgjørelse ,00 0, , Kontingenter betalt ,00 0, , Forsikringer 1 165,00 0, , Kurs - og seminaravgifter 2 000,00 0, , Revisjons- og regnskapshonorar ,75 0, , Diverse driftsutgifter 1 381,00 0, , Data/EDB kostnader 4 020,25 0, , Profileringsutgifter ,00 0, , Renteinntekter ,00 0, , Renteutgifter og gebyrer 2 810,48 0, , Overføringer fra annen egenkapital 0, , ,07 0,00 0,00 0,00 Sammendrag ,03 0, , , , , ,76 0, , , , , , , , ,00 0, , , , ,59 0,00 0,00 0,00 Maestro Årsoppgjør Norsk Helse- Og Av holdsf orbund Side 1

10 Posteringsdokumentasjon Alle posteringer Klient Norsk Helse- Og Avholdsforbund Fødsels-/org.nr Nr Dato Tekst Beløp Debet Kredit Tilleggsposteringer T Korrigert påløpte feriepenger , Påløpte feriepenger over Påløpte feriepenger T Korrigert påløpte feriepenger , Påløpte feriepenger 2941 Påløpte feriepenger over 60 T Korrigert avsatt arb.g.avg. FP 2 743, Påløpt arbeidsgiveravgift 2781 Påløpt arbeidsgiveravgift over 60 T Korrigert avsatt arb.g.avg. FP 1 896, Påløpt arbeidsgiveravgift over Påløpt arbeidsgiveravgift T Overført bilgodtgjørelse egen konto , Kjøregodtgjørelse, oppgavepliktig 5500 Utgifter Per de Lange Disponeringer D Overført fra annen egenkapital , Egenkapital 8961 Overføringer fra annen egenkapital Maestro Årsoppgjør Norsk Helse- Og Av holdsf orbund Side 1

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Driftsinntekter 4 7 932 118 10 450 981 Salg av spillerrettigheter 4 333 136 3 787 500 Sum driftsinntekter 8 265 254 14 238 481 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Follo Håndballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Follo Håndballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Årsregnskap 2013 for (org.nr. 971 011 742) Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Driftsinntekter 2 5 757 941 6 703 516 Sum driftsinntekter 5 757 941 6 703 516 Varekostnad 285

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap. Utdanningsforbundet Sørfold. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011

Resultatregnskap. Utdanningsforbundet Sørfold. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Kontingentinntekter FY/LOK 1 87.563 81.925 Sum driftsinntekter 87.563 81.925 Sum møter, kurs og andre kostnader 53.329 27.684 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Idrettslaget Halden Topphåndball. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Idrettslaget Halden Topphåndball. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 3 961 100 2 461 258 Annen driftsinntekt 332 799 269 453 Sum driftsinntekter 4 293 899 2 730 710 Varekostnad 802 426 901 645

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer