Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader"

Transkript

1 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Offentlig tilskudd Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen rentekostnad Resultat av finansposter Årsresultat Overføringer Overført til gruppens egenkapital Sum overføringer Side 1

2 Balanse Eiendeler Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Side 2

3 Balanse Egenkapital og gjeld Note Gruppens egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Side 3

4 Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Gruppen inngår i totalregnskapet til Bærum Skiklubb. Driftsinntekter Inntekter inntektsføres etter hvert som tjenesten eller varen leveres. Tilskudd inntektsføres for den perioden tilskuddet gjelder. Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Anleggsmidler/Langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Skatt Organisasjonen er ikke skattepliktig.

5 Note 2 - Bundne midler I posten inngår bundne skattetrekksmidler med kr Note 3 - Egenkapital Gruppens Sum egenkapital egenkapital Pr Årets resultat Pr Note 4 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m. Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall årsverk: 5 4 Det er utbetalt lønn og annen godtgjørelse til gruppens daglige leder med kr Det er ikke utbetalt lønn eller andre godtgjørelser til gruppens styre i Pensjon Gruppen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. De etablerte pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2014 utgjør kr inkl. mva, hvorav kr er honorar for revisjonstjenester og kr er honorar for annen bistand. Note 5 - Offentlige tilskudd Gruppen har mottatt følgende tilskudd i 2014: Bærum kommune (LAM midler) Momskompensasjon Spillemidler Sum

6 Note 6 - Anleggsmidler Type anleggsmiddel: Utstyr Inventar Transport- Henger Sum midler Anskaffelseskostnad Tilgang Avgang Anskaffelseskostnad Akkumulerte avskrivninger Årets avskrivninger Avgang avskrivning Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Bokført verdi Driftsmidlene avskrives lineært 3 år 5 år 5 år 3 år Leieavtaler Gruppen har inngått avtale på leie av biler. Det er kostnadsført kr i leier på avtalen i Note 7 - Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld består av følgende: Forskudd skiskolen Skyldig lønn Skyldig feriepenger Påløpt kostnad Annen forskuddsbetalt inntekt Sum Note 8 - Mellomværende med andre Bærums Skiklub grupper Gruppen har gjeld til hovedstyret på kr Beløpet er inkludert i posten leverandørgjeld

7 Resultatregnskap - spesifikasjon Salgsinntekt 3022 Provisjon nyskisalg ,00 0, SPONSORSTØTTE , , SPONSORSTØTTE BIL ikke bruk fra , , Viderefakturering, høy sats 0, , HONORAR SP.1 U MVA 0, , Ompostering inntekt spons bruktskisalg 8 870,00 0, TRENINGSAVGIFT , , TRENINGSAVGIFT BET VIA DELTAGER.NO , , RENNSKOLER , , SKISKOLEN 2013/ ,00 0, Skiskole instruktør ,00 0, SAMLINGER/AKTIVITETER , , EGNE RENN , , Bruktskisalg , , Kiosk bruktskisalg , , VIDEREFAKTURERING, UTENFOR AVG.OMR , , STØTTE FRA PRIVATPERSONER/FIRMA , , , ,11 Annen driftsinntekt 3800 Gevinst ved avgang av anleggsmidler ,00 0, GRASROTINNTEKTER , , UTGÅENDE GEBYRER, AVG FRITT , , , ,35 Offentlig tilskudd 3330 TILSKUDD FRA KOMMUNEN , , OFFENTLIG STØTTE , , , ,20 Varekostnad 4035 INNKJØP FOR VIDEREFAKTURERING, HØY SATS , , RENNUTGIFTER , , SKISKOLEN KOSTNADER ,92 0, Samlinger kostnader ,38 0, DELTAKERAVGIFT TIL AKERSHUS SKIKRETS VI , , DIBS/DNB Gebyrer innbetalinger , , Bruktskisalg kjøp kioskvarer , , Bruktskisalg diverse kostnader leie mm ,23 0, , ,61 Lønnskostnad 5000 LØNN TIL ANSATTE , , LØNN ANSATTE timelønn UTEN FP før , , PERIODISERINGSKONTO LØNN ,00 0, FERIEPENGER BEREGNET , , ARBEIDSGIVERAVGIFT AV PÅLØPT FERIELØNN , ,21 Side 1

8 Resultatregnskap - spesifikasjon FRI TELEFON 5 856, , OTP , , Annen fordel i arbeidsforhold 1 920,53 0, Selvst.næringsdr.innber , , MOTKONTO FOR GRUPPE , , motkonto , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , OTP fra , , Annen kostnadsgodtgjørelse 1 920,53 0, Yrkesskadeforsikring 6 125,40 0, OMPOSTERING LØNN SKISKOLEN ,67 0, , ,09 Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler 6005 AVSKRIVNING PÅ UTSTYR , , AVSKRIVNING PÅ TRANSPORTMIDLER , , , ,00 Annen driftskostnad Leie datasystemer 0, , LEIE TRANSPORTMIDLER , , ANNEN LEIEKOSTNAD 0, , TRENINGSUTGIFTER ,01 0, PREMIER , , UTGIFTER EGNE RENN 0, , UTSTYR , , TRENINGSUTSTYR/KLÆR , , REVISJONSHONORAR , , HONORAR REGNSKAP , , ANNEN FREMMED TJENESTE 640, , DRIFT BSK ALPIN 7 673, , MØTE, KURS, OPPDATERING O.L , , TELEFON 1 671, , MOBILTELEFON ANSATTE , , Drivstoff bil 0, , Vedlikehold , , BOM OG VEIAVGIFTER 4 607, , FORSIKRING OG AVGIFTER BIL , , BILGODTGJ., OPPGAVEPLIKTIG , , BILGODTGJ. PASSASJERTILLEGG, OPPGAVEPL ,00 0, REISEKOSTNAD, IKKE OPPGAVEPLIKTIG , , Reklamekostnad , , Gave, fradragsberettiget 0,00 641, Forsikringspremie 290, , BANK OG KORTGEBYRER 9 977, , Renter og gebyrer inkasso 690,84 0, Tap på fordringer , , , ,32 Side 2

9 Resultatregnskap - spesifikasjon Annen renteinntekt 8050 Annen renteinntekt , , , ,13 Annen rentekostnad Annen rentekostnad 0,00 413, RENTEKOSTNAD LÅN 2 091, , , ,00 Overført til gruppens egenkapital Overføringer annen egenkapital , , , ,77 Side 3

10 Balanse - spesifikasjon Maskiner og anlegg 1205 Utstyr aktivering , , Utstyr akkumulerte avskrivninger , , , ,32 Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 1233 Varebiler , , Varebiler akkumulerte avskrivninger , , Andre transportmidler ,00 0, Inventar , , Inventar akkumulerte avskrivninger , , , ,05 Kundefordringer 1500 Kundefordringer , , Opptjent ikke fakturert inntekt , , Avsetning tap på fordringer 0, , Forskuddsbetalt Skiskolen , , , ,89 Andre kortsiktige fordringer 1380 Fordringer på ansatte 2 990,50 0, Forskuddsbetalte kostnader , , , ,40 Bankinnskudd, kontanter o.l , , Skiskolene Spareb , , Høyrentekonto Sparebank , , Samlingskonto ,94 0, ,30 0, Skattetrekk , , , ,58 Gruppens egenkapital 2050 Annen egenkapital , , , ,40 Gjeld til kredittinstitusjoner 2241 Lån Nordea DL , ,00 0, ,00 Leverandørgjeld 2400 Leverandørgjeld , , , ,39 Side 1

11 Balanse - spesifikasjon Skyldig offentlige avgifter 2600 Forskuddstrekk , , Utgående merverdiavgift , , Utgående merverdiavgift høy sats , , Inngående merverdiavgift , , Inngående merverdiavgift høy sats , , Inngående merverdiavgift lav sats 198,65 198, Import MVA 189,00 189, Oppgjørskonto merverdiavgift , , Skyldig arbeidsgiveravgift , , Påløpt arbeidsgiveravgift , , , ,67 Annen kortsiktig gjeld 2900 Forskudd Skiskolen , , Skyldig lønn ,00 0, Skyldige feriepenger , , Påløpt kostnad og forskuddsbetalt innte , , Uopptjent inntekt , , , ,78 Side 2

12 Saldobalanse Klient Fødsels-/org.nr Kontonr Kontobetegnelse Foreløpig 2014 Oppgjørsposter 2014 Endelig Utstyr aktivering ,96 0, , Utstyr akkumulerte avskrivninger ,64 0, , Varebiler ,00 0, , Varebiler akkumulerte avskrivninger ,00 0, , Andre transportmidler ,00 0, , Inventar ,05 0, , Inventar akkumulerte avskrivninger ,00 0, , Fordringer på ansatte 2 990,50 0, , Kundefordringer ,03 0, , Opptjent ikke fakturert inntekt ,00 0, , Forskuddsbetalte kostnader ,17 0, , Forskuddsbetalt Skiskolen ,70 0, , ,54 0, , Skiskolene Spareb ,81 0, , Høyrentekonto Sparebank ,00 0, , Samlingskonto ,94 0, , ,30 0, , Skattetrekk ,06 0, , Annen egenkapital , , , Leverandørgjeld ,60 0, , Forskuddstrekk ,00 0, , Utgående merverdiavgift ,00 0, , Utgående merverdiavgift høy sats ,86 0, , Inngående merverdiavgift ,32 0, , Inngående merverdiavgift høy sats ,55 0, , Inngående merverdiavgift lav sats 198,65 0,00 198, Import MVA 189,00 0,00 189, Oppgjørskonto merverdiavgift ,00 0, , Skyldig arbeidsgiveravgift ,14 0, , Påløpt arbeidsgiveravgift ,51 0, , Forskudd Skiskolen ,75 0, , Skyldig lønn ,00 0, , Skyldige feriepenger ,44 0, , Påløpt kostnad og forskuddsbetalt innte ,00 0, , Uopptjent inntekt ,50 0, , Provisjon nyskisalg ,00 0, , SPONSORSTØTTE ,00 0, , SPONSORSTØTTE BIL ikke bruk fra ,00 0, , Ompostering inntekt spons bruktskisalg 8 870,00 0, , TRENINGSAVGIFT ,00 0, , TRENINGSAVGIFT BET VIA DELTAGER.NO ,50 0, , RENNSKOLER ,00 0, , SKISKOLEN 2013/ ,00 0, , Skiskole instruktør ,00 0, , SAMLINGER/AKTIVITETER ,50 0, , EGNE RENN ,25 0, , Bruktskisalg ,00 0, , Kiosk bruktskisalg ,64 0, , VIDEREFAKTURERING, UTENFOR AVG.OMR ,00 0, , STØTTE FRA PRIVATPERSONER/FIRMA ,00 0, , TILSKUDD FRA KOMMUNEN ,00 0, , OFFENTLIG STØTTE ,65 0, , Gevinst ved avgang av anleggsmidler ,00 0, , GRASROTINNTEKTER ,12 0, , UTGÅENDE GEBYRER, AVG FRITT ,00 0, , INNKJØP FOR VIDEREFAKTURERING, HØY SATS ,40 0, , RENNUTGIFTER ,01 0, ,01 Maestro Årsoppgjør Side 1

13 Kontonr Kontobetegnelse Foreløpig 2014 Oppgjørsposter 2014 Endelig SKISKOLEN KOSTNADER ,92 0, , Samlinger kostnader ,38 0, , DELTAKERAVGIFT TIL AKERSHUS SKIKRETS VI ,00 0, , DIBS/DNB Gebyrer innbetalinger ,50 0, , Bruktskisalg kjøp kioskvarer ,17 0, , Bruktskisalg diverse kostnader leie mm ,23 0, , LØNN TIL ANSATTE ,82 0, , LØNN ANSATTE timelønn UTEN FP før ,20 0, , PERIODISERINGSKONTO LØNN ,00 0, , FERIEPENGER BEREGNET ,50 0, , ARBEIDSGIVERAVGIFT AV PÅLØPT FERIELØNN ,17 0, , FRI TELEFON 5 856,00 0, , OTP ,61 0, , Annen fordel i arbeidsforhold 1 920,53 0, , Selvst.næringsdr.innber ,00 0, , MOTKONTO FOR GRUPPE ,14 0, , motkonto ,00 0, , ARBEIDSGIVERAVGIFT ,10 0, , OTP fra ,61 0, , Annen kostnadsgodtgjørelse 1 920,53 0, , Yrkesskadeforsikring 6 125,40 0, , OMPOSTERING LØNN SKISKOLEN ,67 0, , AVSKRIVNING PÅ UTSTYR ,00 0, , AVSKRIVNING PÅ TRANSPORTMIDLER ,00 0, , LEIE TRANSPORTMIDLER ,00 0, , TRENINGSUTGIFTER ,01 0, , PREMIER ,00 0, , UTSTYR ,64 0, , TRENINGSUTSTYR/KLÆR ,80 0, , REVISJONSHONORAR ,00 0, , HONORAR REGNSKAP ,93 0, , ANNEN FREMMED TJENESTE 640,00 0,00 640, DRIFT BSK ALPIN 7 673,30 0, , MØTE, KURS, OPPDATERING O.L ,00 0, , TELEFON 1 671,59 0, , MOBILTELEFON ANSATTE ,14 0, , Vedlikehold ,00 0, , BOM OG VEIAVGIFTER 4 607,50 0, , FORSIKRING OG AVGIFTER BIL ,00 0, , BILGODTGJ., OPPGAVEPLIKTIG ,60 0, , BILGODTGJ. PASSASJERTILLEGG, OPPGAVEPL ,00 0, , REISEKOSTNAD, IKKE OPPGAVEPLIKTIG ,25 0, , Reklamekostnad ,50 0, , Forsikringspremie 290,00 0,00 290, BANK OG KORTGEBYRER 9 977,72 0, , Renter og gebyrer inkasso 690,84 0,00 690, Tap på fordringer ,00 0, , Annen renteinntekt ,15 0, , RENTEKOSTNAD LÅN 2 091,00 0, , Overføringer annen egenkapital 0, , ,74 0,00 0,00 0,00 Sammendrag ,42 0, , , , , ,66 0, , ,59 0, , ,66 0, , ,41 0, , ,41 0, , , , ,59 Sammendrag: Sum 0,00 0,00 0,00 Maestro Årsoppgjør Side 2

14 Posteringsdokumentasjon Alle posteringer Klient Fødsels-/org.nr Nr Dato Tekst Beløp Debet Kredit Disponeringer D Overført til annen egenkapital , Overføringer annen egenkapital 2050 Annen egenkapital Maestro Årsoppgjør Side 1

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap 2007 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2007 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2007 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6.161.561 12.271.651 Annen driftsinntekt

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Follo Håndballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Follo Håndballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Årsregnskap 2014 for (org.nr. 971 011 742) Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Driftsinntekter 2 5 219 614 5 757 941 Sum driftsinntekter 5 219 614 5 757 941 Varekostnad 626

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn Årsregnskap 2012 Det norske Baptistsamfunn Resultatregnskap 1.1-31.12 Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER Gaver - andre driftsinntekter 1 9 282 373 8 901 110 Testamentariske gaver 0 1 700 406 Prosjektinntekter

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Norges Luftsportforbund

Årsregnskap. Norges Luftsportforbund Årsregnskap Norges Luftsportforbund 2013 Resultatregnskap 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE Sponsor- og salgsinntekter 6 346 474 7 440 563 Offentlige tilskudd 2 5 643 659 5 709 844 Andre inntekter

Detaljer

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekter 2 19 746 17 313 Sum driftsinntekter 19 746 17 313 Driftskostnader Lønnskostnader 3 22 865

Detaljer

ÅnseeRerNrNG 2oL2. Foreningen for omplassering av dyr - FOD. For. Utvikling i resultat og stilling. Fortsatt drift - forutsetningen.

ÅnseeRerNrNG 2oL2. Foreningen for omplassering av dyr - FOD. For. Utvikling i resultat og stilling. Fortsatt drift - forutsetningen. ÅnseeRerNrNG 2oL2 For Foreningen for omplassering av dyr - FOD Virksomhetens art og hvor den drives FOD er en frivillig organisasjon som driver med omplassering av dyr, i all hovedsak hunder og katter.

Detaljer

9 11. BETINGELSER FOR GJENNOMFØRINGEN AV FISJONEN Gjennomføring av fisjonen skal være betinget av at: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Alle tillatelser oppnås fra offentlige myndigheter eller andre instanser, som

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 Driftsinntekter 3100 Kontingentinntekter 1 714 921 1 582 404 3110 Refusjon lønn arbeidskraft 1 355 129 982 3900 Diverse inntekter, støtte til valgkamp

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO

STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO RESULTATREGNSKAP inklusive aksjeselskaper Note Driftsinntekter og -kostnader Salgsinntekter 2 59 411 215 55 001 070 373 194 885 367 831 981 Inntektsføring tilskudd 6 12 574 946

Detaljer

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001.

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001. Stiftelsens finansregnskap for 2001 med noter Tallmaterialet er gjennomgått av revisor. Oppsummering av revisors arbeid vil komme i form av et brev til stiftelsen s styre, som vil bli framlagt i styremøtet.

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341 Årsregnskap 2013 for I/S Fjordvegen Foretaksnr. 987550341 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 2 628 000 314 000 Sum driftsinntekter 628

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer