Resultatregnskap. Kirkerudbakken Skisenter. Driftsinntekter og driftskostnader

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultatregnskap. Kirkerudbakken Skisenter. Driftsinntekter og driftskostnader"

Transkript

1 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Billetter - Sesongkort / Dagskort mv Offentlig tilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader bakken Varekostnader Lønnskostnad Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad 0 73 Resultat av finansposter Årsresultat Overføringer Overført fra gruppens egenkapital Sum overføringer Side 1

2 Balanse Eiendeler Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Depositum leasing Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Side 2

3 Balanse Egenkapital og gjeld Note Gruppens egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Side 3

4 Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Gruppen inngår i totalregnskapet til Bærum Skiklubb. Driftsinntekter Salg inntektsføres etter hvert som tjenesten eller varen leveres. Inntekter fra salg av sesongkort periodiseres til den perioden sesongkortet gjelder. Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Anleggsmidler/Langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Varelager Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi. Skatt Organisasjonen er ikke skattepliktig.

5 Note 2 - Bundne midler I posten inngår bundne bankinnskudd med kr ,-. Note 3 - Egenkapital Egenkapital Pr Årets resultat Pr Note 4 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m. Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall årsverk: 6 6 Det er ikke utbetalt lønn eller andre godtgjørelser til gruppens styre i Pensjon Gruppen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. De etablerte pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2013 utgjør kr ,- eks. mva, hvorav kr er for revisjon og kr ,- er for annen bistand.

6 Note 5 - Varige driftsmidler Anlegg og maskiner Kontormaskiner Sum Anskaffelseskost per Tilgang i år Avgang i år Anskaffelseskost pr Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi pr Årets avskrivninger Avskrivningssats 10 år 3 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Note 6 - Mellomværende med andre Bærums Skiklub grupper Gruppen har en fordring på kr mot avdelingen Rehab klubbhus pr Posten er inkludert i balanselinjen Andre kortsiktige fordringer. Note 7 - Offentlig tilskudd Gruppen har mottatt følgende tilskudd i 2013: Bærum kommune Annet offentlig tilskudd Sum Note 8 - Depositum leasingkostnader Gjelder forskuddsbetalt leasing på operasjonelle leasingkontrakter. Disse kostnadsføres over leasingkontraktens løpetid, henholdsvis 5 og 7 år. Årets kostnad av forskuddsbetalt leasing er kr Posten er inkludert i resultatlinjen Driftskostnader bakken. Årets totale kostnader knyttet til leasing av driftsmidler, inkludert kostnadsføring av tidligere forskuddsbetalt, beløper seg til kr

7 Note 9 - Forskudd prosjekttilskudd Gruppen har i regnskapsåret fått tildelt kr i prosjekttilskudd fra Bærum kommune vedrørende rehabilitering av lysanlegg trase. Dette utgjør 80% av den totale kommunale bevilgningen vedr. dette prosjektet. Rehabiliteringsprosjektet er pr ikke igangsatt og prosjekttilskuddet er presentert i regnskapet som forskudd prosjekttilskudd og inkludert i balanselinjen Annen kortsiktig gjeld

8 Resultatregnskap - Spesifikasjon Billetter - Sesongkort / Dagskort mv DAGSKORTSALG 8% MVA , , , ,20 Offentlig tilskudd 3100 Bærum Kommune driftstilskudd , , Spillemidler staten 0, , Tilskudd ,00 0, , ,50 Annen driftsinntekt 3080 INNTEKTER VARMESTUEN 25%MVA , , INNTEKTER SKIUTLEIE 25%MVA , , Varmestuen 15% , , Refunderbare utlegg for kjøpers regning ,80 0, Starkontingent ,00 0, Leieinntekt fast eiendom , , Bidrag fra Centragruppen ,00 0, Reklame/Sponsor inntekt , , Salg div.utstyr 0, , Salg div utstyr mva-fritt eksport 0, , Inntekt Vaktordning , , Annen driftsrelatert inntekt, avgiftsfri 2 694, , , ,63 Driftskostnader bakken 4001 Drift tilskudd klubbhus , , Drift bakken og anlegg , , Strømkostnader , , Drift av heisene , , Drift av prepper , , vilt strøm + skiutleien ,68 0, Drift av snøkanoner , , Leasing av prepper , , Leasing av snøscooter , , Leasing av 6 hjuling , , Vann og renovasjon 0, , Garasje leie , , Sikkerhet drift , , Skidata service etc , , Automatisering 0, , Heiskort Bærumskontoret fordeling ,52 0, Varmestuen drift 25% , , FORSIKRINGSOPPGJØR KOSTNADER 0, , , ,51 Varekostnader 4080 Varekjøp varmestue 15% mva , ,47 Side 1

9 Resultatregnskap - Spesifikasjon Varekjøp skiutleie , , Investering koswtnadsføres-rørgate ,00 0, , ,75 Lønnskostnad 5000 Lønn til ansatte , , Feriepenger beregnet , , Arbeidsgiveravgift påløpte feriepenger , , Fri telefon 4 000, , Annen fordel i arbeidsforhold , , Innberetning selvst. næringsdr , , Motkonto for gruppe , , Arbeidsgiveravgift , , Andre kostnadsgodtgjørelser 1 038,00 0, Trekkpl. bilgodtgj. 0,00 191, Tilskudd NAV ,00 0, Gaver til ansatte 3 117,00 0, OTP , , Annen personalkostnad , , , ,12 Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler 6000 Avskrivning på bygninger og annen fast e , , , ,51 Annen driftskostnad 6100 Investering i anlegg , , Barnebakken prosjekt ,00 0, Automatisering Railpark ,22 0, Inventar 0, , Arbeidsklær og verneutstyr 2 854, , Regnskapshonorar , , Revisjonshonorar 0, , Revisjonshonorar , , Kontorrekvisita 0,00 138, Møte, kurs, oppdatering o l 0, , Telefon 7 202, , Mobiltelefon , , Datakommunikasjon 0, , Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 5 702, , Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 3 917, , Reklameannonser , , Reklamekostnad , , Representasjonskost. fradragsberettiget 1 250,00 0, Gaver, fradr. ber ,00 0, Forsikringspremie , , Øreavrunding, MVA - oppgjør 1,80-2, Øreavrunding, avgiftsfritt 0,00-99, Bank og kortgebyrer , ,96 Side 2

10 Resultatregnskap - Spesifikasjon Renter og gebyrer inkasso 63, , , ,75 Annen renteinntekt 8050 Annen renteinntekt , , , ,06 Annen finansinntekt 8070 Andre finansinntekter ,06 0, ,06 0,00 Annen rentekostnad 8150 Annen rentekostnad 0,00 72,96 0,00 72,96 Overført fra gruppens egenkapital 8961 Overføringer fra annen egenkapital (reha , , , ,25 Side 3

11 Balanse - Spesifikasjon Maskiner og anlegg 1100 Heishus-Bygning , , Anlegg-Pumpehus , , Ny pumpe , , Avskrivning Pumpehus , , Snøkanonanlegg , , Snøkanon-Rørgare 250meter , , Utvidelse 600 m rør , , Avskrivning Utvidelse 600m rør , , KOMPRESSOR , , SNØKANONER , , Automatisering Snøkanoner , , MATTER SIKKERHET , , Hovedtavle , , Rails/bakke ,50 0, , ,85 Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 1282 Kontormaskiner , , Kameraer div 3 års levetid ,00 0, , ,00 Depositum leasing 1741 Forskuddsleie Piston Bully , , PREPPER MED WINJS , , , ,00 Lager av varer og annen beholdning 1401 Beholdning Key Card , , Varebeholdning skiutleie , , Varebeholdning Varmestue , , , ,40 Kundefordringer 1500 Kundefordringer 9 670, , , ,00 Andre kortsiktige fordringer 1550 Andre fordringer 0, , Mellomregning Klubbhus rehab , , Forskuddsbetalt , , , ,39 Bankinnskudd, kontanter o.l Kasse Skiutleie 2 000,00 500, Kasse Skisenteret 6 000, , Kasse Varmestuen 3 692, , , ,69 Side 1

12 Balanse - Spesifikasjon skattetrekk , , Snøkanoner 0,00 3, Varmestue , , Utvid,rørgate 600m 0,00 42, ,00 85, ,62 0, Barnebakken 1 226,24 0, Sponsorpenger ,33 0, , ,09 Gruppens egenkapital 2000 Kapitalkonto , , EK konto u/ rehab , , , ,53 Leverandørgjeld 2400 Leverandørgjeld , , , ,64 Skyldig offentlige avgifter 2600 Forskuddstrekk , , Utgående merverdiavgift høy sats , , Utgående merverdiavgift middels sats , , Utgående merverdiavgift lav sats , , Inngående merverdiavgift , , Inngående merverdiavgift høy sats , , Inngående merverdiavgift middels sats , , Import mva , , Oppgjørskonto merverdiavgift , , Skyldig arbeidsgiveravgift , , Påløpt arbeidsgiveravgift , , , ,50 Annen kortsiktig gjeld 2902 Forskudd kunder , , Forskudd kunder tilgode ,00 0, Gjeld til ansatte og eiere 0,00-600, Lønn , , Feriepenger , , Påløpt kostnad og forskuddsbetalt inntek , , Forskudd prosjekttilskudd ,00 0, , ,00 Side 2

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Driftsinntekter 4 7 932 118 10 450 981 Salg av spillerrettigheter 4 333 136 3 787 500 Sum driftsinntekter 8 265 254 14 238 481 Varekostnad

Detaljer

3.1 Presentasjon av regnskap for 2012

3.1 Presentasjon av regnskap for 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3.1 Presentasjon av regnskap for 2012 Ærede landsting, Regnskapet for foregående år legges frem til Landstinget til orientering hvert år. I følge forbundets vedtekter

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

buildingsmart Norge Resultatregnskap

buildingsmart Norge Resultatregnskap GE ÅRSREGNSKAP 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 3.152.500 3.085.500 buildingsmart Prosess 650.000 588.390 IFD Libary 130.000 0

Detaljer