2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0"

Transkript

1 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l d e s t o r s d a g 1 6. j u n i , k l i R os e n b o r g g a t a 3, p e i s ro m m e t. Til behandling foreligger : 1. K O N S T I T U E R I N G A ) Valg av møteleder B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l ga v r e f e r e n t o g e n e l l e r t o a n d e l s e i e r e t i l å u n d e r s k r i D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r B ) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 4. I N N K O M N E F O R S L A G A ) I -o N r d n i n g o g r e f i n a n s i e r i n g a v f a s t r e n t e l å n B ) Fordeling av felleskostnader I n n k o m n e f o r s l a g e r t a t t i n n s fr o a m side e g n 19. e v e d l e g g 5. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v s t y r e l e d e r f o r 2 å r B ) V a l g a v 1 s t y r e m e r d 2 l å e r m f o C ) V a l g a v 1 s t y r e m e d l e m f o r 1 å r D ) V a l g a v 2 v a r a m e d l e m m e r f o r 1 å r O s l o, S t y r e t i R o s e n b o r g g t. 1 2 B L E i r i c S k a a r e n / s / A n d r e a s K r o n a / s / C h r i s t i a n T u n h o l t/ s / Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslags-, tale- og stemmerett. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand og leietager har rett til å være tilstede og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. Dersom De ikke kan møte på generalforsamlingen kan De i henhold til lov om borettslag 7-3 møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 S i d e 2 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L T I L L I T S V A L G T E Å R S B E R E T N I N G F O R Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært følgende : S T Y R E T L e d e r E i r i c S k a a r e n R o s e n b o r g g t 1 2 S t y r e m e d l e A n m d r e a s K r o n a Pi l e s t r e d e t 7 5 C S t y r e m e d l e I n m g j e r d S v e e n S e l v b y g g e r v e g e n 4 0 VaramedlemChristian Tunholt Rosenborggata 12 ( B å d e A n d r e a s K r o n a o g I n g j e r d S v e e n h a r f l y t t et f r a b o r e t t s l a g et i l øp e t a v d e n s i s t e s t y r e p e r i o d e n. ) G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M B O R E T T S L A G E T TILLIT S V A L G T E O G A N S A T T E A v b o r e t t s l a g e t s 3 s t y r em e d l em m e r e r d e t 1 k v i n n e o g 2 m e n n. B o r e t t s l a g e t e r p os i t i v t i l l i k es t i l l i n g o g t a r s i k t e p å at d et i k k e f o r ek om m e r forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. B o r e t t s l a g e t h a r i n g e na ns a t t e. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig ) erregnskapssjef Egil Havre, OBOS. B o r e t t s l a g e t s r e v i s o r e r B D O A S. E I E N D O M M E N B o r e t t s l a g e t b e s t å r a v 4 0 a n d e l e r. B o r e t t s l a g e t e r r e g i s t r e r t i F o r et a k s r e g i s t e r e t i B r ø n n ø y s u n d m e d o r g a n i s a s j o ns n um m e r B o r e t t s l a g e t l i g g e r i O s l g o e n d k e o m g m å r u - d n o s e g b r o u g k s n u h m a r m e r f : ø Borettslagets hovedformål er å gi andelseierne borett til egen bolig i borettslaget. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. S e l s k a p e t d r i v e r i k k e m e d - f og o r s utviklingsaktivit k n i n g s e t e r.

3 S i d e 3 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L F O R S I K R I N G B o r e t t s l a g e t s ei e n d om m e r e r f u l l ve r d i f o r s i k r e t i T RY G F O R S I K R I NG m e d p o l i s e n um m e r F u l l v e r d i f o r s i k r i n g v i l s i a t f o rs i k r i n g s s e l s k a p et h a r a ns v a r e t f o r at b o r e t t s l a g et t i l e n h v e r t i d h a r d e r i k t i g e f o rs i k r i n g s s um m e r. E n f o r u t s etn i n g f o r d e t t e e r a t f o r s i k r i n g s s e l s k a p et f å r m e l di n g om v e s e nt l i g e v e r d i øk n i n g e r p å b y gn i n g e r, f. e k s. v e d r e h a b i l i t e r i n g e l l e r p å b y g g i n g. V e d t o t a l s k a d e s k al e r s t a t n i n gs b e l ø p et d e k k e o p p f ø r i n g a v n y b y g n i n g a v s am m e s t a n d a r d o g s t ø r r e l s e. F o r s i k r i n g m e f n a t t e o r o g s å b y g n i n g s m es s i g e f o r a n d r i n g e r s om d e n e n k e l t e a n d e l s e i e r gj ø r inne i boligen. D e n e n k e l t e an d e l s ei e r m å s el v s ø r g e f o r å h a h j e m f o r si k r i ng s om d e k k e r i n n bo og l ø s ø r e. H v i s b o r e t t s l a g e t s f o r s i k r i n g s k a l b e n y t t e s, m å e b n e t b i l o e r n e s t r a k s m F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S t l f f a k s E-m a i l f o r s i k r i n o b o s. n o. Oppfølging av forsikringsaker blir gjort av Forsikringsavdelingen i OBOS. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I h e n h o l d t i l f o r s k r i f t e n e yk s v k a r a s l e r o d g e b t r a n ns v æ l o r k ni e n g i s a n p s p a t r a t e l l e r r t r ø b r a n n s l a n g e i l e i a l i l g h l e t e n e. E i er / b e b o e r h a r a n s v a r e t f o r a t u t s t y re t e r t i l s t e d e o g fungerer. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. H M S F o r s k r i f t o m s y s t e m -, a t i m s - i k o l g h j s e i l k ø k s e rh e t s a r b e i d i v i rk s om he t e n ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f as t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s em b e r m e d v i r k n i n g f r a 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l at d e n e nk e l t e v i r k s om he t s k a l s y s t em a t i s e r e arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. B o l i g s el s k a p e r d ef i n e r t s om v i rk s o m h et o g s k a l d e r f o r h a i nt e r n k o n t r o l l s y s t em. D e t t e o m f a t t e r b l a n t a n n e t k o nt r o l l s ys t em o g o p pf ø l g i n g a v b r a n n v e r n, b y g g h e r r e f o r s k r i f t e r v e d bygge - og anleggsarbeid, lekeplasser og elekt r i s k a n l e g g o g e l ek t r i s k u t s t y r h v o r f o r d e l i n g a v a n s v a r e t e r g i t t e n s l i k t o l k ni n g : B o r e t t s l a g e t e r a ns v a r l i g f o r at d et e l e k t r i s k e a n l e g g e t o g u t s t y r e t i f el l e s a r e a l et t i l e n h v e r t i d e r i o r d e n. I f o r h o l d t i l a n l e g g og u t s t y r i d e n e n k el t e b o e n h e t e r d e t s t y r e t s p l i k t å g j ø r e e i e r o g / e l l e r b r u k e r a v d e n e n k e l t e l e i l i g h e t o p p m e rk s om p å d e t a ns v a r s om de h a r f o r å h o l d e e l ek t r i s k u t s t y r i or d e n e t t e r g j e l d e n d e l o v o g f o r s k r i f t. L Å N Borettslaget har lån ihusbanken og. S OBOS e b a l a n s e n s a m t n o t e i t. r e g n s k a p e T E L E N O R B o r e t t s l a g e t e r t i l s l u t t e t s am a r b e i ds a v t a l e n m e l l om T e l e n o r o g O B OS E i e n d om s f o r v a l t n i n g o m r a b a t t o r d n i n g p å b r u k a v f as t t el e f o n o g b r e d b å n d s t e l e f o n f o r b e bo e r e m e d a b o n n e m e n t i T e l e n o r.

4 S i d e 4 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L D e n e n k e l t e b e b o e r f å r o g s å r a b a g t a t v A v D e S d L b r e s d t b å i n l d l o g i b n r u k a v m o bi l t e l ef o n.bestilling av mobiltelefoni- o g i nt e r n e t t j e n es t e r k a n g j ø re s p å w w w. o b o s. n o / t e l e n o r K A B E L -TV Get er leverandør av kabel-t v t j e ne s t e r t i l b o r e t t s l a g e t, i t i l l e g g t i l b r e d b å n d, t e l ef o n i o g digital-t v. G e t s s e r v i c et e l e f o n e r b e t j e n t m a n d a g- fr e d a g m e l l om k l o g o g l ø r d a g - s øn d a g m e l l om k l o g F e i l m e l d i n g o g s u p p or t k a n o g s å m e l d es p å w w w. g e t. n o. G e t s k u n - d o e g s e r v i c em o t t ak e r l o k a l i s e r t i M a r i d a l s v e i e n i t i l k ny t n i n g t i l h o v e d k o n t o r e t. H e r k a n m a n bl a n t a n n e t h e n t e e l l e r b y t t e d e k o d e r, i nt e r n e t t m o d em o g " gj ø r d e t -p s a e k l k v e r " f o r t e l ef o n i. P å G et s h j em m e s i d e ww w. g e t. n o f i n n e r d u o v e r s i k t o v e r aktuelle forhandlere i lokalområdet, samt produktinformasjon og bestillingsmuligheter. O B O S o g G e t h a r i n n g å t t a v t a l e f o r b e b o e -ko r ns e e r i n e t b o l i g o m k o l l e k t i v a v t a l e p å D i g i t a l T V, i n t e r n e t t o g t e l ef o n t j e n es t e r. K o nt ak t k u n d et j e n e s t e n f o r m e r i n f o rm as j o n. Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget som å skru av dekselet k o n t ak på t e n antenne o g f o - r e l l e r t i l k a o b l i n g o e r m. S l i k e i n n g r e p v i l k u n n e f o r å rs a k e f o r s t y r r e l s e r p å s i g n a l e n e til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. A V T A L E O M L E V E R A N S E A V E L E K T R I S K K R A F T O B O S h a r f r e m f ed o LOS r h for a leveranse n d l e av t el-k r a f t. v t a l e m K r a f t f o r v a l t n i n g s a v t al e n u t l ø p e r d en B o r e t t s l a g e t h a r t i l t rå d t d e n n e a v t a l e n. D e t t e g j e l d e r k u n s t r øm t i l f e l l e s om r å d e o g i k k e p r i v a t a b o n n em e n t f o r d e n e n k e l t e l e i l i g h e t. E N E R G I M E R K I N G Fra og m ed ble d et o b l i ga t o r i s k m e d e n e n e r g i a t t es t f o r a l l e b o l i g e r s t ø r r e e n n s o m s k a l s e l g e s e l l e r l e i e s u t. N o - r o g e e s n e V r a g s i d s i d r r e k a t g o s r a t ( N V E ) h a r a n s v a r e t f o r i m p l em e n t e r i n g e n a v o r d n i n g e n. P å ww w. e n e r g i m e r k i n g. n o k a n a n d e l s ei e r e n u t a r b e i d e e n e n e rg i a t t es t f o r s i n bo l i g.

5 S i d e 5 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L S T Y R E T S A R B E I D S t y r e t h a r h a t t s t o r f o k us p å å h o l de k os t n a d e n e n e d e, s p e s i e l t m e d t a n k e p å å i k k e øk e h u s l e i e n. G r u n n e t 2 i s t y r e t h a r s o l gt s i n e l ei l i g h e t e r u n d e r d e n g j e l d e n d e p e r i od e, s å h a r i k k e s t y r e t g å t t i n n e p n å s t ø n r o r e p r o s j ek t e r, e l l e r b r u k t n o e s æ r l i g p e n g e r. D et e n e s t e a v b et y d n i n g v a r n o e n v i n d u e r s om m å t t e s k i f t es g r u n n e t s l i t as j e. ( F a g p e r s o n h a r f o r e t a t t b e f a r i n g o g d e t e r k u n v i n d u e r s om s t r e n g t t a t t m å t t e s k i f t e s s om h a r b l i t t s k i f t e t ). S t y r e t h j e a n r n om g d e s i s t e å r e n e s k i f t et ut n o e n d y r e l e v e r a n d ø r e r, s l i k k o s t n a d e n e h o l d e s n e d e. I d e n s am m e n h e n g, s å e r d et å a n b e f a l e at m a n s k i f t e r h e i s l e v e r a n d ø r, s om b ø r v æ r e e n p r i o r i t e r t o p p g a v e f o r n e s t e s t y r e. D e t e r o g s å b l i t t g j e n n om f ø r t d u g na d m e d et tb u d s j et t p å K r S t y r e t h a r v æ rt i n n e nf o r d e t t e b u ds j e t t, d e r p e n g e n e e r b l i t t b r u k t s æ r d e l es g o d t, m e d b l a f i n b e p l a n t n i n g i i n n g a n g s p a r t i e t.

6 S i d e 6 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L B E M E R K N I N G E R T I L Å R S R E G N S K A P E T S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e e i b e i n d l e d l e r o a g v g s j e l d s, k a p e t s f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om b o r et t s l a g e t s f o r v e n t e d e ø k o n om i s k e utvikling er omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Årsregnskapet for 2010 er satt opp under forutsetning av t s a for t t d r i f t. D et b ek r e f t es herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. S t y r e t m e n e r a t d e t g j e n n om f ø r t e v e d l i k e h o l d e t e r t i l s t r e k k e l i g f o r å o p p v e i e v e r d i f o r r i n g e l s e a v b y g n i n g e n e o g a t v i r k e l i g v e r d i a v b y g n i n g e n e e r h ø y e r e e n n d e n b o k f rt ø e v e r d i e n s om s t å r o p p f ø rt i r e g n s k a p et. R E S U L T AT Å r e t s r e s u l t a t p å k r ,- s om f r em k om m e r i r es u l t at r e g n s k a p et f o r e s l å s overført til egenkapital. D I S P O N I B L E M I D L E R Borettslagets disponible midler pr utgjør kr 5 7 7,-. I N N T E K T E R I n n t e k t e n e i v a r t i l s a m m e n 1 k 7 r ,- m o t b u d s j e t t e rt m e d k r ,-. K O S T N A D E R Driftskostnadene i 2010 var på 7 kr ,- m ot b u ds j e t t e r t m e d k r ,-. R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å r e t e r f o r r e v i d e r i g n g a v s e l s k a formuesforvaltning. Revisjonshonoraret fremkommer som egen post i resultatregnskapet. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e nk e l t e t a l l e ne i d r i f t s o v e r s i k t e n o g t i l b a l a ns e n, s am t d e etterfølgende regnskapsnotene ( se bakerst i årsberetningen ). S t y r e t e r i k k e k j e n t m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d.

7 S i d e 7 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L K O S T N A D S U T V I K L I N G R E N T E R Rentesatsene i OBOS Eiendomsforvaltning AS pr. den : Renter på driftskonto : 0, 10 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 3, 0 0 % u n d e r k r ,05 % fra kr til kr 2 mill. 3, 1 0 % o v e r kr 2 mill K O M M U N A L E A V G I F T E R R e n o v a s j o n s a v g i f t e n øk e r m e d 3 8%. I n g e n ø k n i n g a v d e ø v r i g e a v g i f t e n e. Ø V R I G E K O S T N A D E R N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e i b u d s j e t t e t h a r s t y r e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l pris s t i g n i n g.

8 S i d e 8 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I N N T E K T - S OG KOSTNADSOVERSLAG FOR 2011 (Budsjett) Til orientering forgeneralforsamlingen h a r s t y r e t s a t t o p p e n o v e r s i k t o v e r b e r e g n e d e driftsinntekter og driftskostnader i Tallene er vist som egen kolonne lengst til h ø y r e f o r r e s u l t a t o p ps t i l l i n g e n. B u d s j et t et v i s e r e t f o r v e n t e t d r i f t s re s u l t at p å k r ,- o g e t f o r ve n t e t å rs r e s u l t a t p å k r ,-. Oversikten er basert på uendrede felleskostnader for året I o v e r s i k t e n e r d e t t a t t h e n s y n t i l d h e o l f d o r s om e r n e v n t f o r a n. Forøvrig vises til de enkelte tallene i oversikten. O s l o, I styret for Rosenborggt. 12 BL E i r i c S k a a r e n / s / A n d r e a s K r o n a / s / C h r i s t i a n T u n h o l t/ s /

9 9 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L 0 1! 2 / 3 0 1! 2 4 " 2 2 " " & 7! 6 5 4! " $ # % & % ' ( % ' ' ) ' ) ' % ) ) ' ) ) ( * & + ) ) ' ) % ), ) - ' ) ' %. ) ' ) % / ) %, ) ' ), ) ), (

10 1 0 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L )! " ) % ) ' ) ) 8 * & +, 9 : + ) ) ) ; ' % ' ) % ' (! ) # $ 6 4 & <

11 1 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I N F O R M A S J O N O M Å R S R E G N S K A P E T Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eks em p e l a v s k r i v ni n g e r, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER : Årets resultat (se res.regnskap) Fradrag for avdrag på langs. lån B. Å R E T S E N D R. I D I S P M I D L E 136 R C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER : O m l øp s m i d l e r K o r t s i k t i g g j e l d C. D I S P O N I B L E M I D L E R P R

12 1 2 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L R E S U L T A T R E G N S K A P Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e D R I F T S I N N T E K T E R : Innkrevde felleskostnader Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Kommunale avgifter Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N A D E R D R I F T S R E S U L T A T F I N AN S I N N T E K T E R / -K O S T N A D E R : Finansinntekter Finanskostnader R E S. F I N AN S I N N T. / -K O S T N A D E R Å R S R E S U L T A T O v e r f ø r i n g e r : Til opptjent egenkapital

13 1 3 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L B A L A N S E E I E N D E L E R N o t e A N L E G G S M I D L E R Bygninger T o m t S U M A N L E G G S M I D L E R O M L Ø P S M I D L E R Restanser felleskostnader Kortsiktige fordringer D r i f t s k o n t o i O B O S Sparekonto i OBOS S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M E I E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Innskutt egenkapital 40 * Opptjent egenkapital S U M E G E N K A P I T A L G J E L D L A N G S I K T I G G J E L D Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd S U M L A N G S I K T I G G J E L D K O R T S I K T I G G J E L D Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Påløpne renter Påløpne avdrag Annen kortsiktig gjeld S U M K O R T S I K T I G G J E L D S U M E G E N K A P I T A L O G G J E L D

14 1 4 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L P a n t s t i l l e l s e Garantiansvar 0 0 OSLO, , S T Y R E T F O R R O S E N B O R G G T. 1 2 B L E I R I C S K A /s/ A R E N A N D R E A S K R O N A/s/ C H R I S T I A N T U N H /s/ O L T

15 1 5 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L N O T E : 1 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NOR som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. N O T E : 2 I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R Felleskostnader S U M I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R N O T E : 3 A N D R E I N N T E K T E R Opprydning reskontro 3 S U M A N D R E I N N T E K T E R 3 N O T E : 4 P E R S O N A L K O S T N A D E R A r b e i d s g i v e r a v g i f t S U M P E R S O N A L K O S T N A D E R Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året. N O T E : 5 S T Y R E H O N O R A R Honorar til styret gjelder for perioden 2009/2010, og er på kr ,-. N O T E : 6 R E V I S J O N S H O N O R A R Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr N O T E : 7 K O N S U L E N T H O N O R A R O B O S E i e n d o m s f o r v a l t n i n g A S S U M K O N S U L E N T H O N O R A R

16 1 6 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L N O T E : 8 D R I F T O G V E D L I K E H O L D Drift/vedlikehold bygninger D r i f t / v e d l i k e h o l d V V S Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold heisanlegg D r i f t / v e d l i k e h o l d b r a n n s i k r i n g S U M D R I F T O G V E D L I K E H O L D Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. N O T E : 9 K O M M U N A L E A V G I F T E R Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift S U M K O M M U N A L E A V G I F T E R N O T E : 1 0 E N E R G I / F Y R I N G Elektrisk energi S U M E N E R G I / F Y R I N G N O T E : 1 1 A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R L o k a l l e i e -800 Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Driftsmateriell L y s p æ r e r o g s i k r i n g e r Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita -498 T r y k k s a k e r -961 Andre kostnader tillitsvalgte -367 Andre kontorkostnader -1 Telefon/bredbånd Porto Reisekostnader -379 Bank- og kortgebyr -493 S U M A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R

17 1 7 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L N O T E : 1 2 F I N A N S I N N T E K T E R Renter av driftskonto i OBOS 269 Renter bank Renter av for sent innbetalte felleskostnader S U M F I N A N S I N N T E K T E R N O T E : 1 3 F I N A N S K O S T N A D E R Renter lån i Husbanken Renter lån i OB O S Gebyr lån i Husbanken -501 G e b y r l å n i O B O S -200 Renter leverandørgjeld S U M F I N A N S K O S T N A D E R N O T E : 1 3 B Y G N I N G E R K o s t p r i s / B o k f. v e r d i S U M B Y G N I N G E R Tomten ble kjøpt i 2000 Gnr.214/bnr.319 Bygningene er ikke avskrevet, styret har i stedet vurdert om tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jfr. note om drift og vedlikehold. N O T E : 1 5 K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Andre forskudd S U M K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Posten "Andre forskudd" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2011, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i 2011.

18 1 8 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L N O T E : 1 6 P A N T E - O G G J E L D S B R E V L Å N Husbanken Lånet er et annuitetslån med fastrenteavtale frem til Renter : 4,70%, løpetid 26 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år O B O S Lånet er et annuitetslån med fastrenteavtale frem til Renter : 6,05%, løpetid 30 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år S U M P A N T - E O G G J E L D S B R E V L Å N N O T E : 1 6 B O R E T T S I N N S K U D D Opprinnelig Korrigert S U M B O R E T T S I N N S K U D D N O T E : 1 8 P A N T S T I L L E L S E Av anleggets bokførte gjeld er kr ,- sikret ved pant. Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr en bokført verdi på kr ,-.

19 S i d e 1 9 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L 4 I N N K O M N E F O R S L A G 4 A ) -o r d I n i N n g o g r e f i n a n s i e r i n g a v f a s t r e n t e l å n Styret gis t i l l a t e l s e t i l å s øk e om I N o r d n i n g h o s H u s b a nk e n o g OB OS. ( S e m e r d e t a l j e r u n d e r. ) Styrets innstilling : Ko m m e n d e s t y g r i s e t i l l a t el s e t i l å s øk e OB O S & H u s b a nk e n om r e f i n a n s i e r i n g a v fastrentelån og overkurs. Får borettslaget innvilget lånesøknaden il k om m e n d e v s t y r s e øk e n es t e g e n e r a l f o r s am l i ng om å f å o p p r e t t e t I N o r d n i n g f o r b o r e t t s l a g et R o s e n b o r g a t a 1 2. E n g a n g s k os t n ad e n f o r b o r e t t s l a g et v e d å o p p r e t t e I N o r d n i n g vil s t y r e t o p p l y s e om n å r v i h a r d et a l j e n e f r a H us b a n k e n o g OB O S, m e n d e t t e l i g g e r p e r i d a g p å c a e n h a l v m i l l i o n k r on e r. Bakgrunn og ytterligere informasjon : S t y r e t h a r h a t t d i a l o g m e d OB OS o g H u s b a n k e n a n g å e n d e I N o r d n i n g f o r v å r t b o r e t t s l a g. D et b e t y r i p r a k s i s at de n e n k e l t e a n d e l s h a v e r k a n b et a l e u t s i n a n d e l a v b o r e t t s l a e t g k e a n t g s j ø r e s l m å e d n e. g n e m D i d l e r, el l e r v i a d e n e n k e l t e s b a n k h v o r m a n k a n s ø k e om r e f i n a ns i e r i n g av s i n f e l l es g j e l d. Hva betyr dette i praksis? Detaljert beskrivelse finner du her ;http : / /www -.bor B o r e t t -o s r l d n a i g -h n / g v a I -e r N -d e t -. a s p x Utdrag fra denne siden med de mest vesentligste punkter : I N e r f o r k o r t e l s e f o r I n d i v i d u e l l N e d b e t a l -b i e n t a g l i ng o g a v g j e l d e r f el l e s g j e l d i b o r e t t s l a g. H v a e r i n d i v i d u e l l n e d b e t a l i n g? D e t e r e n o r d n i n g h v o r d e n e n k e l t e e i e r a v b o l i g e n i n n b e t a l e r d e n b er e g n e d e d e l a v f e l l e s gj e l d e n s om e r k n y t t e t t i l b o l i g e n, f ø l g e l i g f å r v e d k om m e n d e l a v e r e f e l l e s k os t n a d e r. B e t i n g e l s e r f o r i n d i v i d u e l l n e d b e t a l i n g O r d n i n g e n m å v æ r e v e d t a t t p å b o re t t s l a g e t s g e n e r a l f o rs am l i n g m e d a l m i n n e l i g f l e r t a l l. G e n e r a l f o r s am l i n g e n m å o g s å f a t t e v e d t a k om f o r d e l i n g a v l i g n i n g s m es s i g e a n d e l e r e t t e r a n d e l s k o n t o o g a n d e l s b r ø k. r B r e o t r n i e n t gs t f ø s r l e r a m g e å t k s u n n f e o a dm i ni s t r e r e o r d n i n g e n, i t i l l e g g t i l a t d e n m å a k s e p t e r e s a v b a n k e n e - o g s e l v f øl ge l i g d e n e nk e l t e a n d e l s e i e r. D et k r e v e s a l t s å a t d e t i n n g å s f l e r e a v t al e r d e r b o r e t t s l a ge t, a n d e l s e i e r, f o r r e t n i n g s f ø r e r o g b a n k e r p a r t r e r v. e r o B g a s n å k e a n t e b o r k et t s l a ge t e r m e d i e n s i k r i n g s o r d n i n g f o r f e l l e s k os t n a d e r. T a k o nt a k t m e d f o r v a l t n i n g s k o n s u l e n t e n vedrørende øvrige betingelser. K o n s e k v e n s e r O r d n i n g e n e r i r r e v e r s i b e l- d v s. at h a r m a n f ø r s t i n n b et a l t a n d e l e n a v f e l l es g j e l d, k a n m a n i k k e k r e v e b e l ø p e t t i l b ak e b e t a l t om m a n s k u l l e f å e t a k ut t b e h o v f o r k o n t a n t e r. B e s l ut n i n g e n f å r d e rm e d k o n s ek ve n s e r o g s å v e d e v t. s al g a v b o l i g en. D e r s om b o l i g e n v a n l i g v i s om s e t t e s f o r 1 m i l l. (m e d a n d e l f e l l es g j e l d k r ), v i l s el g e r a v e n b o l i g h v o r a e n l d f e l l es g j e l d e r n e d b et a l t, m å t t e f o r v e n t e å f å k r 1, 5 m i l l. f o r s i n b o l i g. D et t e b e t y r f i n a n s i e r i n g a v e t s t ø r r e b e l øp f o r k j ø p e r e n. E t p o e n g i s am m e n h e n g e n e r a t borettslagene ofte kan få bedre rentebetingelser enn den enkelte andelseier.

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Side 1 Schøningsgt 34 BL Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Schøningsgt 34 BL, avholdes torsdag 19. mai 2011, kl. 18 i OBOS sine lokaler, Hammersborg Torg 1, 1. etg.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Ordinær generalforsamling i, avholdes tirsdag 04.05. 2010, kl. 18.00 i sal 1 hos OBOS, Hammersborg Torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Øvre Veitvet Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag, avholdes onsdag 11. mai 2011, kl. 18:00 i Stedet Vårt, (Veitvet Eldresenenter,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 28.05.2008, kl. 18.00 i Kafe Globus, Torgeir Vraaspl. 1, Drammen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Heimdalsgata 4 Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Heimdalsgata 4 Borettslag, avholdes tirsdag 26.04.2011, kl. 18.00 på Hammersborg Torg 1, konferansesenter

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Solvang Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Solvang Borettslag avholdes onsdag 4. mars 2015 kl. 1700 på La Perla, Storhamarsenteret. Etter generalforsamlingen vil

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag 1 Mølletoppen Borettslag Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL 1 Rosenborggt. 12 BL Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i Mølletoppen Borettslag, avholdes tirsdag 17. juni 2008, kl. 18:00 i OBOS lokaler, Hammersborg torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer