I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g"

Transkript

1 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o l d e s m a n d a g 2. mai , k l i H u s b a n k e n s l o k a l e r, m ø t e r o m ( i n n g t i l h ø y r e f o r h o v e d i n n g ), G r ø n l a n d 1, D r a m m e n T i l b e h a n d l i n g f o r e l i g g e r : 1. K O N S T I T U E R I N G A ) V a l g a v m ø t e l e d e r B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g e n e l l e r t o a n d e l s e i e r e t i l å u n d e r s k r i v e p r o t o k o l l e n D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r B ) S t y r e t f o r e s l å r overføring av årets resultat til egenkapital 3. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 4. I N N K O M N E F O R S L A G A ) V e d t e k t s e n d r i n g. V e d r ø r e n d e d y r e h o l d. F o rs l a g f r a 2 b e b o e r e. I n n k o m n e f o r s l a g e r t a t t i n n s o m e g n e v e d l e g g, s e s i d e V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v s t y r e l e d e r f o r 2 å r B ) V a l g a v 2 s t y r em e d l em m e r f o r 2 å r C ) V a l g a v 1 s t y r e m e d l e m f o r 1 å r D ) V a l g a v 3 v a r a m e d l e m m e r f o r 1 å r F o r f o r s l a g t i l n y t t s t y r e, s e s i d e 2 3 O s l o, S t y r e t i Z i t t y B o r e t t s l a g T h o m a s B e r g e / s / R i t a G u l l i k s e n / s / G r e t e T h u v / s / Kristin e H e l g e r u d / s / R u n e S k i s t a d / s / Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslags-, tale- og stemmerett. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand og leietager har rett til å være tilstede og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. D e r s o m D e ikke kan møte på generalforsamlingen kan De i henhold til lov om borettslag 7-3 møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier. R e g i s t r e r i n g s b l a nk e t t e n l e v e r e s i ut f y l t s t a n d v e d i n n g a n g e n.

2 S i d e 2 Z i t t y B o r e t t s l a g T I L L I T S V A L G T E Å R S B E R E T N I N G F O R S i d e n f o r r i g e o r d i n æ r e g e n e r a l f o rs a m l i n g h a r b o r e t t s l a g e t s t i l l i t s v a l gt e v æ r t f øl g e n d e : S T Y R E T P E R I O D E L e d e r T h o m a s B e r g e N e s t l e d e r R i t a G u l l i k s e n S t y r e m e d l e m G r e t e T h u v S t y r e m e d l e m K r i s t i n e H e l g e r u d S t y r e m e d l e m R u n e S k i s t a d V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e m H a r a l d P e d e r s e n V a r a m e d l e m O l a S t e n e H i å s e n V a r a m e d l e m W e n c h e K v a n l i d G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M B O R E T T S L A G E T T I L L I T S V A L G T E O G A N S A T T E A v b o r e t t s l a g e t s 5 s t y r em e d l em m e r e r d e t 3 k v i n n e r o g 2 m e n n. B o r e t t s l a g e t e r p os i t i v t i l l i k es t i l l i n g o g t a r s i k t e p å at d et i k k e f o r ek om m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a ns e t t e l s e r. B o r e t t s l a g e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b es t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. B o r e t t s l a g e t h a r e n d e l t i d s a n s at t. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r i h e n h o l d t i l k o n t r ak t u t f ø r t a v OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S. A u t o r i s e r t r e g ns k a ps f ø r e r ( o p p d r ag s a n s v a r l i g ) e r r e g ns k a ps s j e f E g i l H a v r e, O B OS. B o r e t t s l a g e t s r e v i s o r e r B D O A S. E I E N D O M M E N B o r e t t s l a g e t b e s t å r a v 7 5 a n d e l e r. B o r e t t s l a g e t e r r e g i s t r e r t i F o r et a k s r e g i s t e r e t i B r ø n n ø y s u n d m e d o r g a n i s a s j o n s n u m m e r B o r e t t s l a g e t l i g g e r i D r am m e n k om m u n e o g h a r f øl g e n d e g å r d s - o g b r u k s n um m e r : B o r e t t s l a g e t s h o v e d f o rm ål e r å g i a n d e l s e i e r n e b o r e t t t i l e g e n b o l i g i b o r e t t s l a g et. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d a t d e t y t r e m i l j ø f o r u r e n s e s i v e s e n t l i g g r a d. S e l s k a p e t d r i v e r i k k e m e d f o r s k n i n g s - o g ut v i k l i n g s ak t i v i t e t e r.

3 S i d e 3 Z i t t y B o r e t t s l a g V A K T M E S T E R T J E N E S T E B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e om v ak t m es t e r t j e n e s t e m e d R u n e S k i s t a d. Ha n e r e n g a s j e r t a v b o r e t t s l a g et f o r a r b e i d i f e l l e s a r e a l e r, o g e r i k k e t i l g j e n g e l i g f o r p r i v a t b e t a l t e v a k t m e s t e r -a r b e i d e r f o r d e n e n k e l t e b e b o e r. F O R S I K R I N G B o r e t t s l a g e t s ei e n d om m e r e r f u l l ve r d i f o r s i k r e t i I f S k a d e f o r s i k r i n g m e d p o l i s e n um m e r F u l l v e r d i f o r s i k r i n g v i l s i a t f o rs i k r i n g s s e l s k a p et h a r a ns v a r e t f o r at b o r e t t s l a g et t i l e n h v e r t i d h a r d e r i k t i g e f o rs i k r i n g s s um m e r. E n f o r u t s et n i n g f o r d e t t e e r a t forsikrin g s s e l s k a p et f å r m e l di n g om v e s e nt l i g e v e r d i øk n i n g e r p å b y gn i n g e r, f. e k s. v e d r e h a b i l i t e r i n g e l l e r p å b y g g i n g. V e d t o t a l s k a d e s k al e r s t a t n i n gs b e l ø p et d e k k e o p p f ø r i n g a v n y b y g n i n g a v s am m e s t a n d a r d o g s t ø r r e l s e. F o r s i k r i n g e n om f a t t e r o g s å b y g n i n g s m es s i g e f o r a n d r i n g e r s om d e n e n k e l t e a n d e l s e i e r gj ø r i n n e i b o l i g e n. D e n e n k e l t e an d e l s ei e r m å s el v s ø r g e f o r å h a h j e m f o r si k r i ng s om d e k k e r i n n bo og l ø s ø r e. H v i s b o r e t t s l a g et s f o rs i k r i n g s k a l be n y t t e s, m å b e b o e r n e s t r a k s m e l de s k a d e n t i l F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S t l f : , f a k s : e l l e r e-p o s t : f o r s i k r i n o b o s. n o O p p f ø l g i n g a v f o r s i k r i n g ssak e r b l i r g j o r t a v F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i OB O S. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I h e n h o l d t i l f o r s k r i f t e n e s k a l d e t v æ r e i n s t a l l e r t r ø y k v a r s l e r o g b r a n n s l o k n i n g s a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e i a l l e l e i l i g h e t e n e. E i er / b e b o e r h a r a n s v a r e t f o r a t u t s t y re t e r t i l s t e d e o g f u n g e r e r. D e r s om u t s t y r e t e r d e f ek t, m e l d es d e t t e s k r i f t l i g t i l s t y r e t. H M S F o r s k r i f t o m s y s t e m a t i s k h e l s e -, m i l j ø - o g s i k k e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e n ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f as t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s em b e r m e d v i r k n i n g f r a 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l at d e n e nk e l t e v i r k s om he t s k a l s y s t em a t i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t em m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. B o l i g s el s k a p e r d ef i n e r t s om v i rk s o m h et o g s k a l d e r f o r h a i nt e r n k o n t r o l l s y s t em. D e t t e o m f a t t e r b l a n t a n n e t k o nt r o l l s ys t em o g o p pf ø l g i n g a v b r a n n v e r n, b y g g h e r r e f o r s k r i f t e r v e d b y g g e - o g a n l e g g s a r b e i d, l e k e p l a s s e r o g e l e k t r i s k a n l e g g o g e l e k t r i s k u t s t y r h v o r f o r d e l i n g a v a n s v a r e t e r g i t t e n s l i k t o l k ni n g : B o r e t t s l a g e t e r a ns v a r l i g f o r at d et e l e k t r i s k e a n l e g g e t o g u t s t y r e t i f el l e s a r e a l et t i l e n h v e r t i d e r i o r d e n. I f o r h o l d t i l a n l e g g og u t s t y r i d e n e n k el t e b o e n h e t e r d e t s t y r e t s p l i k t å g j ø r e e i e r o g / e l l e r b r u k e r a v d e n e n k e l t e l e i l i g h e t o p p m e rk s om p å d e t a ns v a r s om de h a r f o r å h o l d e e l ek t r i s k u t s t y r i or d e n e t t e r g j e l d e n d e l o v o g f o r s k r i f t. L Å N B o r e t t s l a g e t h a r l å n i H u s b a n k e n. S e b a l a ns e n s am t n o t e 1 7 i r e g n s k a p e t.

4 S i d e 4 Z i t t y B o r e t t s l a g K A B E L -TV B o r e t t s l a g e t f år kabel-tv f r a E B Ne t t A S. V e d f e i l p å s i g n a l e n e k o n t ak t es E B N e t t d i r ek t e p å t e l e f o n E N E R G I M E R K I N G F r a o g m e d b l e d et o b l i ga t o r i s k m e d e n e n e r g i a t t es t f o r a l l e b o l i g e r s om s k a l s e l g e s e l l e r l e i e s u t. N o r g e s V a s s d r a g s - o g e n e r g i d i r e k t o r a t ( N V E ) h ar a n s v a r e t f o r i m p l em e nt e r i n g e n a v o r d n i n g e n. P å w w w. e n e r g i m e r k i n g. n o k a n a n de l s e i e r e n u t a r b e i d e e n e n e r g i a t t e s t f o r s i n b o l i g. S T Ø R R E V E D L I K E H O L D O G R E H A B I L I T E R I N G B o r e t t s l a g e t e r n y t t i S T Y R E T S A R B E I D D e t h a r i a r b e i d s p e r i o d e n b l i t t a v h o l d t 9 s t y r e m ø t e r. V å r e n s k i f t et M o e l v e n u t d e 3 3 v i n d u e n e s om s t y r e t h a d d e p åk l a g e t s om u h å n d t e r l i g e i f o r b. m e d å v a s k e s i d e n d e i k k e k u n n e v as k es ut e n f r a e l l e r å p n e s i n n e n f r a. D e t b l e g å t t b e f a r i n g m e d r e p r e s e n t a n t e r f r a P e a b / M o e l v e n 2 4. m a r s o g 2 0. m a i f o r å s e om l i s t e n m e d u t b e d r i n gs p u nk t e r v a r a j o u r. T r a p p a n e d t i l W e b e r g s g at e f i k k f l i s e r i o p p t r i n n e n e, o g b l e d e rm e d et p e n e r e m ø t e m e d Z i t t y. I m i d l e rt i d s l i t e r v i m e d v a rm ek a b l e n e s om e r l a g t n e d d e r, o g s t y r e t v i l j o b b e v i d e r e m e d å f i n n e å rs a k e n t i l d e n n e f ei l en. S l i k d e t e r n å s m el t e r i k k e s n ø/ i s s om ø ns k et. A l l e e r p å l a g t å h a k o r r e k t p o s t k a s s e s k i l t, o g b o r e t t s l a g e t s t o f o r f ø rs t e b e s t i l l i n g. N y e b e s t i l l i n g e r f o r e t as a v s t y r e t f o r e i er / l e i e r s r e g n i n g. I n f o r m a s j o n s o m g j e l d e r d e n e nk e l t e a n d e l s k a l s t å p å d e n n e p l at e n, o g a l l m e r k i n g u t e n f o r v i l b l i f j e r n e t a v s t y r e t. S om m e rf e s t b l e a v v i k l e t 2 6. j u n i m e d s v æ rt b r a o p pm ø t e o g g o d e væ r f o r h o l d. J u l e g r a n s t e n n i n g i at r i e t m e d g l ø gg o g p e p p e r k a k e r b l e a r r a n g e r t i b i t e n d e k u l d e 2. sø n d a g i a d v e n t. P e a b / M o e l v e n g j e n n om f ø r t e o l j i ng a v r e s t e r e n d e b a l k o n g e r i L ø p e n d e v e d l i k e h o l d a v di s s e h v i l e r h e r e t t e r p å d e n e n k e l t e a n d e l s ei e r. P å p l a t t i n g e r o g s v a l g a n g e r v i l s t y r e t b e s ø r g e l ø p e n d e v e d l i k e h o l d. D e t t a s s i k t e p å a t d e t t e g j ø r e s i l ø p e t a v v å r e n / f o r s om m e r e n A r i a å p n e t k o l o n i a l u n d e r E -b y g g e t i s om m e rm å n e d e n e, o g s ø k t e s t yr e t om m u l i g h et f o r å i n s t a l l e r e k j ø l e a g g r e g a t. D e t t e b l e l ø s t v e d å t i l l a t e m o n t e r i n g i n n e p å v e g g e n i g a r a s j e a n l e g g e t. B a k g r u n n e n f o r v a l g a v p l a s s e r i n g v a r å f o r h i n d r e s t ø y u t i a t r i et. I a u g u s t p å b e g y n t e et ek s t e r n t f i rm a u t b e d r i n g e n a v v a n n l ek k as j e ne f r a p l at t i n g e n u t e n f o r A, B, o g C - f l ø y e n f o r P e a b s i n r e gn i n g. A r b e i d et s t r ak k s e g g o d t o v e r 1 m n d. M e m b r a n e n v i r k e r n å å væ r e t et t, o g a l l e v a n n l e k k as j e n e n e d i g a r a s j e n s e r ut t i l å v æ r e e l i m i n e r t.

5 S i d e 5 Z i t t y B o r e t t s l a g S t y r e t gi k k t i l a n s k a f f e l s e a v h ø y t ry k k s v a s k e r f o r å f o r e nk l e r e n h o l d et a v a t r i et. U t s t y r e t e r p l a s s e rt i t ek n i s k r om o g v a k t m es t e r b o d. S e i n t h ø s t k j ø p t e s t y r e t i n n 2 p r y d b u s k e r s om R u n e s a t t e n e d ut e n f o r A o p p g a n g e n. I h øs t b l e h e l e a t r i et m ø r k t, o g d a R u n e h a d d e å p n e t a l l e l y s k a s t e r ne v i s t e d e t s e g a t f l e r e a v d e i k k e v a r t e t t e. V a n n e t s om ha d d e s am l et s e g m e d f ø rt e at h e l e k u r s e n k o r t s l ut t e t. S t y r e t r e k l a m e r t e p å d e t t e, o g e t t e r l a n g m ø r k e t i d b l e 3 d e f ek t e l y s k as t e r e s k i f t e t u t. S t y r e t a r b e i d et g j e n n om m e d p r o b l em a t i k k e n f r os n e t a k r e n n e r / n e d l ø p, o g i n o v e m b e r b e g y n t e M o e l v e n E l e k t ro a r b e i d e t m e d å s t r ek k e v a rm e k ab l e r. D i s s e e r b å d e f u k t o g t em p e r a t u rs t y r t e n o v e m b e r f o r s v a n t v a rm e n p å Z i t t y, o g al l e i n v o l v e r t e p a r t e r i s ak e n b l e k o n t a k t e t. P e a b, O r a s o g F l y g t k o m r a s k t p å b a n e n, o g v e d 1 5 -t i d e n b e g y n t e va r m t v a n n e t i g j e n å s t r øm m e r u n d t i r a d i a t o r e n e. S i rk ul a s j o ns p um p e n s om h a v a r e r t e b l e i k k e a v l a s t e t a v n r. 2 s o m o g s å v a r d e f e k t. E i r e s e r v e p um p e b l e m o n t e r t, o g d e n n e p um p er f o r t s a t t r a d i a t o r v a n n e t r u n d t. Ut s k i f t i n g a v p u m p e n e v i l b l i f o r e t at t n å r f y r i n gs s e s o n g e n a vs l u t t e s. S t y r e t f a n t u t a t v i h a d d e 2 p o s t k a s s e r d i s p o n i b l e i A -o p p g a n g e n, o g d e n e n e e r n å m e r k et m e d Z i t t y b o r e t t s l a g. D e s s v e r r e r a k k i k k e P e a b å gj e n n o m f ø r e t i l t a k i f o r h o l d t i l å s i k r e e n f o r s v a r l i g d r i f t s t em p e r at u r i h e i s e n e f ø r k u l da s a t t e i n n, s å h ei s e n e s t o p p e t m i d t i d e s em b e r. S t y r e t b e s ø r g e t s e l v å t i l f ø r e e k s t r a v a r m e i h e i s e n i B s l i k a t d e n n e b l e o p e r a t i v. C - h e i s e n s t a r t et i gj e n d a k v i k k s ø l v e t v i s t e -15. V e d h e i s s t a n s f r e d a g et t e r a r b e i ds t i d h a r s t y r e t v a l g t å s e t t e o p p b es k j e d om a t a l t e r n a t i v h e i s b e n y t t e s. S l i k f o r s øk e r v i å h ol d e r e p a r a s j o n s k os t n a d e n e s å l a ve s om m ul i g. S ø p p e l a n l e g g e t e r d e s s v e r r e i k k e p å p l a s s s e l v om s t y r e t h a r j o b b e t m e d d e t t e g j e n n om h e l e B e h o l d e r n e e r k om m et, o g s t å r t i l l a g r i n g h o s S t ec o s om e r v å r l e v e r a n d ø r. E n r e k k e u h e l di g e om s t e n d i g h et e r h ar f o r å r s ak e t f o r s i nk e l s e n e. P r. i d a g l i g g e r s ø k n a d i n n e h o s k o m m u n e n, o g f o r h å p e n t l i g v i s v i l an l e g g e t v æ r e f e r d i g s t i l t r e t t f ø r s om m e r e n. D et e r S i v. i n g en i ø r S t e n e r S ø r e n s e n A S s om b es ø r g e r p a p i r a r b e i d e t, o g I v a r T a n um s om s k a l ut f ø r e a r b e i d e n e. V i d e o k am e r a e r i g a r a s j e a n l e g g e t v i l i k k e bl i m o n t e r t d a s t y r e t h a r b es l u t t e t a t d e t t e b l i r e n f o r s t o r øk o n om i s k b e l as t ni n g f o r bo r e t t s l a g et. F j æ r e n e p å g a r a s j e p o r t e n bl e s k i f t e t r e t t f ø r p ås k e i D e g å r i s t y k k e r m i n s t e n g a n g i å r e t, s å v i f o r s ø k e r å h a a l l t i d h a e t t s e t t p å l a g e r. H v i s n o e n l u r e r p å h v o r f o r d e g å r i s t y k k e r, s å k a n d e t e n k e l t f o r k l a r es m e d a t å p n i n g s / l u k k e f r ek v e n s en a v g j ø r l e v e t i d e n. S t y r e t s p a n d e r t e p å s e g s el v j u l e bo r d i m i dt e n a v d es em b e r. A r r a n ge m e nt e t b l e h o l dt h j em m e h os et s t y r em e d l em. V a k t m es t e r t j e n e s t e n h a r G r e t e o g R u n e s t åt t f o r, o g E l i t e h a r v a s k e t t r a p p e t å r n e n e. S i s t n e v n t e v as k e r f o r f a s t p r i s, m e ns v a k t m es t e rt j e n e s t e n b e l as t es r eg n s k a p e t e t t e r

6 S i d e 6 Z i t t y B o r e t t s l a g t i m e r f o r b r u k. D et t e i n n e b æ r e r at k o s t n a d e n e f o r b o r e t t s l a g et øk e r i t rå d m e d o p p g a v e n e d e to m å ut f ø r e. A l l e s t røm m ål e r e n b l e i s k i f t et u t m e d d i g i t al e, s l i k a t d e m e d e nk l e t a s t e t r y k k k a n a v l e s e s di r e k t e a v E B. V e d o v e r d r a g e l s e / n y u t l e i e e r d e t b a r e å o p pg i m å l e r / l e i l i g h e t t i l E B. V a n nm å l e r a v l e s n i n g k om p å pl a s s i , o g d e n f ø rs t e r e g n i n g e n k o m t i l h v e r a n d e l s h a v e r i j a n u a r A v l es n i n g v i l h e r e t t e r b l i f o r e t a t t r e g e l m e s s i g i d e s em b e r. A l l e r ek l am as j o n e r g j e n n om s t y r e t e r f o r e t a t t a v R u n e, s om o gs å h a r d o k um e n t e r t v e d å t a b i l d e r. P e a b b y g g s e r v i c e i n v o l v e r e r d e r e t t e r d e p a r t e n e d e t g j e l d e r. S t y r e t a r b e i d e r l ø p e n d e m e d r e k l am as j o n e r s om i k k e e r t i l f r e ds s t i l l e nd e u t f ø r t, o g å n e v n e h e r e r t r a p p e t å r n e n e s o m f l a s s e r a v. A -t å r n et s om e r v å t t o p p e i e t as j e n e, o g g r e s s m at t e n s om v i f o rt s at t i k k e e r f o r n ø y d e m ed. S t y r e t h a r a v d e k k et t r e d j e h å n d s f re m l e i e, o g v i l j o b b e v i d e r e m e d d e n n e s ak e n. V i v i l o gs å s t r am m e i n n p r a k s i s m e d a t l e i et a k e r e f l yt t e r i n n f ø r s t y r e t h a r g o d k j e n t b r u k s o v e r l a t i n g.

7 S i d e 7 Z i t t y B o r e t t s l a g B E M E R K N I N G E R T I L Å R S R E G N S K A P E T S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s e l s k a p e t s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om b o r et t s l a g e t s f o r v e n t e d e ø k o n om i s k e u t v i k l i n g e r om t a l t i å r s b e r e t n i n g e ns p u nk t e r om k o s t n a d s ut v i k l i n g o g b u d s j e t t f o r Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s a t t o p p u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es h e r v e d a t f o r u t s e t n i n g e n om f o r t s at t d r i f t e r t i l s t e d e. S t y r e t m e n e r a t d e t g j e n n om f ø r t e v e d l i k e h o l d e t e r t i l s t r e k k e l i g f o r å o p p v e i e v e r d i f o r r i n g e l s e a v b y g n i n g e n e o g a t v i r k e l i g v e r d i a v b y g n i n g e n e e r h ø y e r e e n n d e n b o k f ø rt e v e r d i e n s om s t å r o p p f ø rt i r e g n s k a p et. R E S U L T AT Å r e t s r e s u l t a t p å k r ,- s om f r em k om m e r i r e s ul t a t r e g ns k a pe t f o r es l å s o v e r f ø r t t i l e g e nk a p i t a l. D I S P O N I B L E M I D L E R B o r e t t s l a g e t s d i s p o n i b l e m i d l e r p r u t g j ø r k r ,-. I N N T E K T E R I n n t e k t e n e i v a r t i l s a m m e n k r ,- m o t b u d s j e t t e rt m e d k r ,-. V e s e n t l i g e a v v i k i f o r h o l d t i l b u d s j e t t e t s k y l d e s i h o v e d s a k e n f e i l i b ud s j e t t m e d h e n s y n t i l a n d e l k a p i t a l k os t n a d e r. A n d r e i n n t ek t e r b es t å r i h o v e d s ak a v i n n k r e v e t b e l ø p f o r v a n n a v l e s n i n g. D e t t e b l e f ø rs t e g a n g i n n k r e v d i , o g a v d e n gr u n n i k k e h e n s y nt a t t i b u d s j et t. K O S T N A D E R Drif t s k o s t n a d e n e i v a r p å k r ,- m o t b u d s j et t e r t m e d k r ,-. V e s e n t l i g e a v v i k i f o r h o l d t i l b u d s j et t e t s k y l d es i h o v e d s a k : D r i f t o g v e d l i k e h o l d b l e b u ds j e t t e r t m e d k r ,-, m e n s r e g n s k a p e t v i s e r k r ,-. H o v e d å r s a k e n t i l a v v i k et v a r a t s t y r e t k u n t o k h ø y d e f o r s e r v i c e a v t a l e n å r v e d r ø r e n d e h e i s, m e n s d e t p å l ø p i t i l l e g g r e p a r a s j o n s k o s t n a d e r i p e r i o d e n f o r c a k r , -. F o r p e r s o n a l k o s t n a d e r e r d e t e t a vv i k i f o r h o l d t i l d e t b u d s j et t e r t e p å k r ,- s om s k y l d es k o s t n a d e r t i l v ak t m es t e r. D i s s e b l e b u ds j e t t e r t u n d e r a n d r e d r i f t s k os t n a d e r, m e n k o s t n a d s f ø r t s om p e rs o n a l k os t n a de r d a d e t i k k e e r e t f i rm a s om ut f ø r e r d e t t e a r b e i d et. F ø l g e l i g e t p o s i t i v t a v v i k f o r a n d r e d r i f t s k o s t n a d e r a v s a m m e å r s a k. A v v i k i f o r h o l d t i l b u d s j e t t f o r k os t na d e r k n y t t et t i l k o ns u l e n t h o n o r a r s k y l d e s o p p s t a rt s a r b e i d k n y t t et t i l r e g i s t r e r i n g a v v a n nm å l er e. D i s s e v a r i k k e k n y t t e t o p p m ot d e e n k e l t e a n d e l e n e o g b å d e s t y r e t o g f o r r e t n i n g s f ø r e r g j e n n o m f ø r t e e n s t ø r r e j o b b h e r. Utover dette har selskapet hatt høyere kostnader til kabel-t v / i n t e r n e t t e n n f o r v e n t e t. R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å re t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p o g f o rm u e s f o r v a l t n i n g. R e v i s j o ns h o n o r a r e t f r em k om m e r s om e g e n p o s t i r e s u l t at r e g n s k a p e t.

8 S i d e 8 Z i t t y B o r e t t s l a g F o r ø v r i g v i s es t i l d e e nk e l t e t a l l e ne i d r i f t s o v e r s i k t e n o g t i l b a l a ns e n, s am t d e e t t e r f øl g e n d e r e g n s k a p s n ot e n e ( s e b a k e r s t i å r s b e r e t ni n g e n ). S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d. K O S T N A D S U T V I K L I N G R E N T E R R e n t e s a t s e n e i O B O S E i e n d o m s f o r v a l t n i n g A S p r. d e n : R e n t e r p å d r i f t s k o n t o : 0, 1 0 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 3, 0 0 % u n d e r k r , 0 5 % f r a k r t i l k r 2 m i l l. 3, 1 0 % o v e r kr 2 mill Ø V R I G E K O S T N A D E R N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e i b u d s j e t t e t h a r s t y r e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s s t i g n i n g. I N N T E K T S - OG K O S T N A D S O V E R S L AG F O R ( B u d s j e t t ) T i l o r i e n t e r i n g f o r g e n e r a l f o rs am l i ng e n h a r s t y r e t s a t t o p p e n o v e r s i k t o v e r b e r e g n e d e d r i f t s i n n t ek t e r o g d r i f t s k os t n a d e r i T a l l e n e e r v i s t s om e g e n k o l o n n e l e n g s t t i l h ø y r e f o r r e s u l t a t o p ps t i l l i n g e n. B u d s j et t et v i s e r e t f o r v e n t e t d r i f t s re s u l t at p å k r ,- o g e t f o r ve n t e t å rs r e s u l t a t p å k r ,-. O v e r s i k t e n e r b a s e r t p å 6 0 % ø k n i n g a v f e l l e s k o s t n a d e r fr a A n d e l f y r i n g ut g å r f r a s am m e d a t o. I o v e r s i k t e n e r d e t t at t h e n s y n t i l de f o r h o l d s om e r n e v n t f o r a n. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i o v e r s i k t e n. O s l o, I s t y r e t f o r Z i t t y B o r e t t s l a g T h o m a s B e r g e / s / R i t a G u l l i k s e n / s / G r e t e T h u v / s / Kristin e H e l g e r u d / s / R u n e S k i s t a d / s /

9 9 Z i t t y B o r e t t s l a g $ $ " " " # 7 + / 6 + & 8 $ # 6! " # " $ % & ' ( ' ' ) ' ) ' ) ) ' ) ) ( * & +, ) ) ' ) ) - ). ' ) ' / ) ' ) 0 ) - ) ' ) - ) ) - (

10 1 0 Z i t t y B o r e t t s l a g )! " ) ) ' ) ) 9 * & + - : ; + ) ) ) < ' ' ) ' ( " # $ 7 6 & =

11 S i d e 1 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I N F O R M A S J O N O M Å R S R E G N S K A P E T Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e A. DISP. MIDLER PR B. E N D R I N G I D I S P. M I D L E R : Årets resultat (se res.regnskap) T i l b a k e f ø r i n g a v a v s k r i v n i n g Fradrag kjøpesum anl.midler Fradrag for avdrag på langs. lån Økning egenkapital i fellesanlegg B. Å R E T S E N D R. I D I S P. M I D L E R C. DISP. MIDLER PR S P E S I F I K AS J O N AV D I S P O N I B L E M I D L E R : O m l ø p s m i d l e r K o r t s i k t i g g j e l d C. D I S P O N I B L E M I D L E R P R

12 S i d e 1 2 Z i t t y B o r e t t s l a g R E S U L T A T R E G N S K A P Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e D R I F T S I N N T E K T E R : Innkrevde felleskostnader Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar A v s k r i v n i n g e r Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Kommunale avgifter Kostnader sameie Energi Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N A D E R D R I F T S R E S U L T A T F I N AN S I N N T E K T E R / -K O S T N A D E R : Finansinntekter Finanskostnader R E S. F I N AN S I N N T. / -K O S T N A D E R Å R S R E S U L T A T O v e r f ø r i n g e r : Til opptjent egenkapital

13 S i d e 1 3 Z i t t y B o r e t t s l a g B A L A N S E N o t e E I E N D E L E R A N L E G G S M I D L E R Bygninger T o m t Andel egenkapital i fellesanlegg Varige driftsmidler S U M A N L E G G S M I D L E R O M L Ø P S M I D L E R Restanser felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer D r i f t s k o n t o i O B O S Sparekonto i OBOS S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M E I E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Innskutt egenkapital 75 * Opptjent egenkapital S U M E G E N K A P I T A L G J E L D L A N G S I K T I G G J E L D Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd S U M L A N G S I K T I G G J E L D K O R T S I K T I G G J E L D Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Påløpne renter Påløpne avdrag Annen kortsiktig gjeld S U M K O R T S I K T I G G J E L D S U M E G E N K A P I T A L O G G J E L D P a n t s t i l l e l s e Garantiansvar

14 S i d e 1 4 Z i t t y B o r e t t s l a g OSLO, , S T Y R E T F O R Z I T T Y B O R E T T S L A G T H O M A S B E R G E /s/ R I T A G U L L I K S E N /s/ G R E T E T H U V /s / K R I S T I N E H E L G E R U D /s/ R U N E S K I S T A D /s/ N O T E : 1 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. Inntektsføring av i n nk r e v d e felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NOR som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. N O T E : 2 I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R Brensel Leie tidl.år Felleskostnader Renter Kabel TV S U M I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R N O T E : 3 A N D R E I N N T E K T E R Vannavlesning Opprydning reskontro 150 Salg av nøkkel S U M A N D R E I N N T E K T E R N O T E : 4 P E R S O N A L K O S T N A D E R Ordinær lønn, fast ansatte Påløpne feriepenger A r b e i d s g i v e r a v g i f t S U M P E R S O N A L K O S T N A D E R Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt under 0,75 årsverk i selskapet gjennom året. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. N O T E : 5 S T Y R E H O N O R A R

15 S i d e 1 5 Z i t t y B o r e t t s l a g Honorar til styret gjelder for perioden 2009/2010, og er på kr N O T E : 6 R E V I S J O N S H O N O R A R Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr N O T E : 7 K O N S U L E N T H O N O R A R O B O S E i e n d o m s f o r v a l t n i n g A S Andre konsulenthonorarer ( R i n g s i d e ) S U M K O N S U L E N T H O N O R A R N O T E : 8 D R I F T O G V E D L I K E H O L D Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold garasjeanlegg Egenandel forsikring S U M D R I F T O G V E D L I K E H O L D Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. N O T E : 9 K O M M U N A L E A V G I F T E R Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift Kommunale avgifter S U M K O M M U N A L E A V G I F T E R N O T E : 1 0 E N E R G I Elektrisk energi S U M E N E R G I

16 S i d e 1 6 Z i t t y B o r e t t s l a g N O T E : 1 1 A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R Verktøy og redskaper (spade, umbrakosett) -422 L y s p æ r e r o g s i k r i n g e r Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Andre fremmede tjenester -437 T r y k k s a k e r H M S -abonnement -750 Kurs brannvern Andre kontorkostnader -896 Telefon Porto Bankgebyr -839 S U M AN D R E D R I F T S K O S T N A D E R N O T E : 1 2 F I N A N S I N N T E K T E R Renter av driftskonto i OBOS 772 Renter av sparekonto i OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader Andre renteinntekter 10 S U M F I N A N S I N N T E K T E R N O T E : 1 3 F I N A N S K O S T N A D E R Husbanken renter Husbanken gebyr -120 Andre rentekostnader S U M F I N A N S K O S T N A D E R N O T E : 1 4 B Y G N I N G E R Opprinnelig S U M B Y G N I N G E R Tomten ble kjøpt i 2008 Gnr.110/bnr.934 Bygningene er ikke avskrevet, styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jfr. note om drift og vedlikehold.

17 S i d e 1 7 Z i t t y B o r e t t s l a g N O T E : 1 5 V A R I G E D R I F T S M I D L E R Snøfreser nr.1 K o s t p r i s A v s k r e v e t t i d l i g e r e -533 A v s k r e v e t i å r S U M V A R I G E D R I F T S M I D L E R S U M Å R E T S A V S K R I V N I N G E R N O T E : 1 6 K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R LOS S U M K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R N O T E : 1 7 P A N T E - O G G J E L D S B R E V L Å N Husbanken Lånet er et annuitetslån med fastrenteavtale frem til Renter : 3,50%, løpetid 30 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år S U M P A N T E - O G G J E L D S B R E V L Å N N O T E : 1 8 B O R E T T S I N N S K U D D Opprinnelig S U M B O R E T T S I N N S K U D D N O T E : 1 9 S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R F o r s k u d d s t r e k k S k yl d i g a r b e i d s g i v e r a v g i f t S U M S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R N O T E : 2 0 A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D Feriepenger S U M A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D

18 S i d e 1 8 Z i t t y B o r e t t s l a g N O T E : 2 1 P A N T S T I L L E L S E Av anleggets bokførte gjeld er kr sikret ved pant. Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr en bokført verdi på kr N O T E : 2 2 G AR AN T I AN S V AR / AN D E L A N L E G G S M I D L E R / L A N G S I K T I G G J E L D I F E L L E S A N L E G G N o t e A n d e l e r Selskapet eier 95,53 % av Zitty Sameie. Selskapet har slidaransvar for den samlede gjeld i Zitty Sameie. Selskapets andel i Zitty Sameie vises i balansen som sum anleggsmidler under posten "Andel egenkapital i fellesanlegg". Selskapets andel av driftskostnader og årsresultat er inntatt i resultatregnskapet under posten "Kostnader sameie" Til orientering vedlegges sameiets regnskap (se neste side).

19 S i d e 1 9 Z i t t y B o r e t t s l a g Z I T T Y S A M E I E R E S U L T A T R E G N S K A P Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e D R I F T S I N N T E K T E R : Innkrevde felleskostnader S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar D r i f t og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Energi/ fyring Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N A D E R D R I F T S R E S U L T A T F I N AN S I N N T E K T E R / -K O S T N A D E R : Finansinntekter Finanskostnader R E S. F I N AN S I N N T. / -K O S T N A D E R Å R S R E S U L T A T O v e r f ø r i n g e r : Til opptjent egenkapital Fra opptjent egenkapital Udekket tap

20 S i d e 2 0 Z i t t y B o r e t t s l a g B A L A N S E N o t e E I E N D E L E R O M L Ø P S M I D L E R Restanser felleskostnader D r i f t s k o n t o i O B O S S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M E I E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Udekket tap S U M E G E N K A P I T A L G J E L D K O R T S I K T I G G J E L D Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld S U M K O R T S I K T I G G J E L D S U M E G E N K A P I T A L O G G J E L D P a n t s t i l l e l s e 0 0 Garantiansvar 0 0 OSLO, , STYRET FOR ZITTY SAMEIE THOMAS BERGE/s/ RITA GULLIKSEN/s/ G R E T E T H U V /s / KRISTINE HELGERUD/s/ RUNE SKISTAD/s/

21 S i d e 2 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I N N K O M N E F O R S L A G A ) V e d t e k t s e n d r i n g. V e d r ø r e n d e d y r e h o l d. F o rs l a g f r a O l a S t e n e H i å s e n F o r s l a g e t b e g r u n n e s m e d a t : H u n d e n e s om h ol d e r t i l i Z i t t y p r. i d a g g r i s e r t i l i at r i e t m e d u r i n e r i n g r e t t ut e n f o r i n n g a n g e n e, j a n e s t e n p å d ø rs t ok k e n, o g e i e r n e t a r i k k e o p p ek s k r em e nt e r e t t e r h u n d e n e s i n e. H v o r d a n k o m m e r d e t t e t i l å s e u t, o g l u k t e, n å r t e m p e r a t u r e n s t i g e r? S om et m i n i m um m å p os e r m e d ek s k r em e nt e r l e g g e s i s ø p p e l k a s s e n e ut e, i k k e i s ø p p e l s t a t i v e n e i g a r a s j e n e l l e r b a r e s l e n g e s p å g u l v e t b l a n t b i l e n e i g ar a s j e n. P e r s o n e r s om e r a l l e r g i s k e m å v i k e u n n a, k a n i k k e h v e r k e n t a h e i s e l l e r g å t r a p p e r f o r å u n n g å ek s p on e r i n g D e t m å t as m e r h e ns y n t i l p e r s o n e r m e d a l l e r g i e n n h u n d e r. N å r v i b o r s å t et t s om h e r p å h u s e t, e r d et o gs å e n ut i n g at h u n d e r b l i r s t å e n d e å b j e f f e S k r i v e t s o m b l e s e n d t u t t i l a l l e h us s t a n d e r f o r e n t i d t i l b a k e o g s om o p p f o r d r e t h u n d e e i e r n e s p es i e l t om å t a h e ns y n h a r i k k e v i r k et. F o r s l a g t i l v e d t a k p å n y t t p u n k t i v e d t e k t e n e : D e t e r i k k e a n l e d n i n g å h o l d e h u n d i Z i t t y B o r e t t s l a g B e b o e r R u n e S k i s t a d h a r e t f o r s l ag s om g å r p å d e n s am m e p r o b l em a t i k k e n :

22 S t y r e t s i n n s t i l l i n g : S i d e 2 2 Z i t t y B o r e t t s l a g

23 S i d e 2 3 Z i t t y B o r e t t s l a g 5. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) S om s t y r e l e d e r f o r 2 å r fo r e s l å s : R u n e S k i s t a d B ) S o m 2 s t y r e m e d l e m m e r f o r 2 å r f or e s l å s : O l e S. H i å s e n o g H a n n e A a s s C ) S om s t y r e m e dl em (s u p p l e r i n g f o r R u n e S k i s t a d ) f o r 1 å r f o r e s l ås : P aa l A r v e S i r n e s D ) S o m 3 v a r a m e d l e m m e r f o r 1 å r f o r e s l å s : Ø y s t e i n A a s e n, G r e t e T h u v o g H a r a l d P e d e r s e n

24 S i d e 2 4 Z i t t y B o r e t t s l a g V e d t e k t e r f o r Z i t t y B o r e t t s l a g O r g. n r V e d t a t t p å st i f t el s e sm ø t e d e n I n n l e de n d e b e s t e m m e l s e r 1-1 F or må l B o r e t t s la g e t Zi t t y e r et sa m v i r k ef o r et a k so m h a r t i l f o r m å l å gi an d e ls e i e r n e b r u k sr e t t t i l e g e n b o li g i f or e t ak e t s ei e n d om ( b o r et t ) o g å dr i v e v i r k s om h e t s om s t år i s am m e n h e n g m e d d et t e. 1-2 F o r r e t n i n g s k o n t o r B o r e t t s l a g e t h a r f o r r et ni n g s k o nt or i O s lo k o m m u n e. 2. A n d e l e r o g a n d e l s e i e r e 2-1 An d e l e r o g a n d el s e i e r e ( 1 ) A n d e le n e s k a l v ær e p å k r o n er , -. ( 2 ) N å r i k k e a n n et f ø lg e r av v e dt e kt e n e e l le r lo v o m b or e t t s la g, k an b ar e f ys i sk e pe r s on e r v ær e a n d e ls e i e r e i b o r et t s la g e t. I n g e n f ys i s k e pe r s o n er ka n ei e e l le r h a ei e r a n d e l i m er en n e n a n d e l. B a r e p e r s o n e r s o m b o r e l l e r s k a l b o i b o l i g e n k a n e i e e n a n d e l s a m m e n. ( 3 ) F ø lg e n d e j u r i di s k e p e r s o n e r k an t i l s am m e n ei e a nd e l e l l e r a n d e le r s om gi r r e t t t i l m i ns t e n b o li g o g o p p t i l t i pr o s e nt av bo li g e n e i la g e t : 1. s t a t, 2. f y lk e s k o m m u n e, 3. k o m m u n e, 4. s e l s k a p s o m h a r t i l f o r m å l å s k a f f e b o l i g e r o g s o m b l i r l e d e t o g k o n t r o l l e r t av st a t, f y lk e s k o m m u n e e l le r k o m m u n e, 5. s t i f t e ls e s o m h ar t i l f or m å l å s k af f e b o li g e r o g s o m er o p pr et t et av s t at e n, e n f y lk e s k o m m u n e e l le r k o m m u n e, 6. s e ls k a p, st i f t e ls e e l le r a n d r e s om h ar i n n gå t t s am a r b e i ds av t a le m e d s t at, f y lk e s k o m m u n e e l le r k o m m u n e om å sk a f f e b o li g e r t i l v a n s ke li g s t i lt e. ( 4 ) E n k r ed i t o r k a n ei e e n e lle r f le r e a n d e le r i o p p t i l t o år f or å b e r g e kr av s om e r si k r et m e d p a n t i a n d e le n e l le r a n d e le n e. ( 5 ) E n a n d e ls e i e r s k a l v e d f or e s p ør s e l f å u t le v er t et ek s em p la r av b o r et t s la g e t s v e dt e kt e r. 2-2 O v e r f ø r i n g a v a n d e l o g g o d k j e n n i n g a v n y a n d e l s e i e r ( 1 ) E n a n d e ls e i e r h ar r e t t t i l å ov er d r a si n a nd e l. ( 2 ) V e d e t hv er t ei e r s ki f t e m å e r v e r v e r e n g o dk j e n n es av st yr e t f or å f å r et t t i l å b r u k e bo li g e n. ( 3 ) S t y r e t k a n n e k t e g o d k j e n n i n g n å r d e t e r s a k l i g g r u n n t i l d e t o g s k a l n e k t e g o d kj e n ni n g d e r s om er v er v et v i l v ær e i s t r i d m e d k a p 2 i di s s e v e dt e kt e n e. ( 4 ) N e k t e r st yr e t å g o d kj e n n e e r v e r v er e n s om br u k er, m å m e ld i n g o m d et t e k om m e f r a m t i l e r v e r v e r e n s en e s t 2 0 d a g er et t e r a t s ø kna d e n om g o d kj e n ni n g k o m f r am t i l b o r e t t sla g e t. I m o t s a t t f a l l s k a l g o d k j e n ni n g r e gn e s s om g i t t. ( 5 ) E r v e r v e r e n h a r i k k e r e t t t i l å b r u k e b o li g en f ør go d kj e n ni n g er g i t t e l le r d e t er r e t t s kr a f t i g a v gj or t at er v er v e r en h ar r et t t i l å e r v e r v e a n d e le n. ( 6 ) D e n f or r i g e a n d e ls e i e r e n er s o li d a r i s k a ns v a r li g m e d e n e lle r f le r e n ye e r v er v er e f or b et a li n g a v f e l l e s k o s t n a d e r f r e m t i l n y a n d e l s e i e r e r g o dk j e nt, e lle r d e t er r et t sk r af t i g av gj o r t a t e n n y a n d e ls e i e r h ar r et t t i l å er v e r v e an d e le n. 3. F o r k j ø p s r e t t 3-1 F o r k j ø p s r e t t D e t er i k ke f o r kj ø ps r et t f o r a n d e ls e i e r ne i b o r e t t s la g e t.

25 S i d e 2 5 Z i t t y B o r e t t s l a g 4. B o r e t t o g o v e rl at i n g a v b r u k 4-1 B or e t t e n ( 1 ) H v er an d e l g i r e n er e t t t i l å b r u ke e n b o li g i b or et t s la g e t o g r e t t t i l å b r uk e f e l le s a r e a l e n e t i l d e t d e e r b e r e g n e t e l le r v a n li g br u kt t i l, o g t i l a n n e t s om e r i s am sv ar m e d t i d en og f o r h o ld e n e. ( 2 ) A n d e ls e i e r e n k a n i k ke b e n yt t e b o li g e n t i l a n n e t e n n b o li g f o r m å l u t e n st yr e t s s am t yk k e. ( 3 ) A n d e ls e i e r e n s k a l b e h a n d le b o li g e n, a n dr e r om o g an n e t ar e a l m e d t i lb ø r li g a k t s om h et. B r u k e n a v b o l i g e n o g f e l l e s a r e a l e n e m å i k k e p å e n u r i m e l i g e l l e r u n ø d v e n d i g m å t e v ær e t i l s k a d e e l le r u le m p e f or a n d r e a n d e ls e i er e. ( 4 ) G e n er a lf o r s am li n g e n k a n f a s t s e t t e v a n li g e o r d en s r eg le r f or ei e n d om m e n. 4-2 O v er l at i ng a v b r uk ( 1 ) A n d e ls e i e r e n k a n i k ke ut e n g o d kj e n ni n g f r a st yr e t ov er la t e br u k e n av b o li g e n t i l a nd r e. M e d s t yr et s g o d kj e n ni n g k a n a n d e ls e i e r ne ov er la t e b r uk e n av h e le b o li g e n d er s om : - a n d e l s e i e r e n s e l v e l l e r e n p e r s o n s o m n e v n t i b o r e t t s l a g s l o v e n s 5-6 f ø r st e le d d n r. 3 h a r b od d i b o li g e n i m i n s t et t av d e s i s t e t o å r e ne. A n d e ls e i e r n e k an i s li k e t i lf e l le r o v er la t e br u k e n av h e le b o li g e n f or op p t i l t r e år, - a n d e ls e i e r e n e r e n j ur i di sk p er s o n, - a n d e ls e i e r e n s k a l v ær e m i d le r t i di g b o r t e s o m f ø lg e av a r b ei d, ut d a n ni n g, m i li t ær t j en e s t e, s yk d o m e lle r a n d r e t u n gt v ei e n d e g r un n e r, - e t m e d l e m a v b r u k e r h u s s t a n d e n e r a n d e l s e i e r e n s e k t e f e l l e e l l e r s l e k t n i n g i r e t t o p p - e l le r n e d s t i g e n d e li n j e e l le r f o st e r ba r n av a n d els e i e r e n e l le r e kt e f e lle n, - d e t g j e l d e r b r u k s r e t t t i l n o e n s o m h a r k r a v p å de t e t t er e kt e sk a p s lo v e n s 6 8 e l le r h u s s t a nd s f e lle s s k a p s lo v e n. G o d kj e n ni n g k a n i di s s e t i lf e l le n e b a r e n ek t e s d e r s o m br u k er e n s f or h o ld g i r sa k li g g r u n n t i l d e t. G o d kj e n ni n g k a n n e kt e s d e r s o m br u k e r en i k k e k u n n e b li t t a n d e ls e i er. ( 2 ) Har borettslaget ik ke s en d t sv ar p å sk r i f t li g s ø k n ad om g o d kj e n ni n g av br u k er i n n en e n m å n e d e t t er at s ø k n a d e n h ar k o m m et f r em t i l b o r e t t s la g e t, s k a l b r u k er e n r e gn e s so m g o d k j e nt. ( 3 ) A n d e ls e i e r s om b o r i b o li g e n s e lv, k a n ov e r la t e b r uk e n av d e le r av d en t i l a n d r e ut e n g o d k j e nn i n g. ( 4 ) D e r s om f le r e e i e r e n an d e l s a m m e n, sk a l d e t r e g n e s s om ov e r la t i n g av br u k hv i s en e l le r f le r e av s a m e i er n e i k k e b o r i b o li g e n. ( 5 ) O v er la t i n g av br u k e n r e d u s er e r i k k e a n d els e i e r e n s p li k t e r ov er f or bo r et t s la g e t. ( 6 ) B o r e t t s l a g e t k a n k r e v e k o s t n a d e r f o r b u n de t m e d b e h a n d li n g e n o g ev e nt u e l l o p p f ø l g i n g a v e n s ø k n a d o m o v e r l a t i n g a v b r u k d e k k e t a v a n d e l s e i e r, s e p k t. 6-1 ( 3 ). 4-3 B y g n i n g s m e s s i g e a r b e i d e r ( 1 ) E n a n d e ls e i e r k a n m e d s t yr et s g o d kj e n ni n g gj e n n om f ør e t i lt a k p å e i e n d om m en s om er n ø dv e n d i g e p å gr u n n av f u n ks j on s h em m i n g h o s e n b r uk e r av b o li g e n. G od k j e n n i ng k a n i k k e n e kt e s u t en s ak li g g r un n. ( 2 ) F o r a n dr i n g er s om sk j er i s t r i d m e d d e t i l e n h v e r t i d g j e ld e n d e b yg n i ng s f or s kr i f t e r o g a n d r e o f f e n t l i g e b e s t e m m e l s e r e r i k k e t i l l a t t. F o r a n d r i n g e r s o m b e r ø r e r b y g n i n g e ns e k s t er i ør h e r u n d e r o p p s e t t i n g a v p r i v a t e r a d i o - o g T V -a n t en n e r, m ar ki s e r m v, er i k k e t i lla t t u t e n st yr e t s f or ut g å e n d e s am t yk k e.

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i H e l g es e n s g at e 8 2 / 8 4 A S a v h o l d e s m a nd a g 2 6. a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Akersbakken Bo r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet.

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.05.2011. Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 30.05.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i 2

Detaljer

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011.

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i Solbakken Velforening, a v h o l d e s t o r s d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 2 0. 1 5 p å Ok s t a d S k o l e. T I L B E HA N D L I N G F O R

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-.

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2012. 643 18.09.2012 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2012. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S a g a d am m e n, a v h o l d e s t o r s d a g 15. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 9. 0 0 i S am l i n g s s a l

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Ordinært årsmøte i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger avholdes fredag 29. mai 2015 kl. 13:00 i Kyrre Greppsgt. 11. Til behandling foreligger: 1. ÅRSBERETNING FOR 2014 2. ÅRSREGNSKAP

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t K i r k e v e i e n 1 1 0, a v h o l d e s m a n d a g 2 0. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 0 0 i V es t r e A k e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR DISPONIBLE MIDLER PR. 30.4.2017 For å måle selskapets betalingsevne på kort sikt, beregner vi størrelsen på disponible midler, også kalt arbeidskapital. Størrelsen på disponible midler kan bl.a brukes

Detaljer