k l i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G"

Transkript

1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g , k l i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G A ) Valg av møteleder B ) Opptak av navnefortegnelse C ) V a l g a v r e f e r e n t o g e n e l l e r t o a n d e l s e i e r e t i l å u n d e r s k D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r B ) S t y r e t f o r e s l å r o v e r f ø r i n g a v å r kapital e t s r e s u l t a t t i l e g e n 3. G O D TG J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r 4. I N N K O M N E F O R S L A G A ) Opprettelse av vedlikeholdsfond. B ) E n d r i n g a v T r i v s e l s r si e g d l e 1 e 7-2 r 0,. s e C ) E n d r i n g a v i n n g a n g a p a r t i e t,s e s i d e D ) M o n t e r i n g a v d ø rm a g n e t e r, s e si d e2 1. E ) O m d i s p o n e r i n g a v s y k k e l b o d e r 2, 1 s e s i d e F) Økning av felleskostnader, se side 30. G ) A t k om s t t i l / f r a t ak t e r as s e, s e s i d e 3 0. H ) B e b o e r l i s t e r, s. e s i d e 3 1 I ) U t e a r e a l e r, i n n g a n g e r, 1. s e s i d e 3 J ) Renhold inne, se 1. side 3 5. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v 1 s t y r e m e d l e m f o r 2 å r B ) V a l g a v 2 v a r a m e d l e r m 1 m å e r f o C ) V a l g a v v a l g k o m i t é O s l o, S t y r e t i P i l e s t r -13 e d e Brl t P a r k 1 1 K i m M a r t i n s e n / s / M o n a J a c o bs e n / s / H a n s J. L a r s e n / s / A l l e a n d e l s e i e r e h a r r e t t t i l å v æ r e m e d i g e n e r a l f -, o r s t a - m a o l g e i n g e n m e s t e m m e r e t t. A n d e l s e i e r l l e n, s am e b k o t e r f e l e l e r e t a n n et m e d l em a v a n d e l s e i e r e n s h u s s t a n d o g l ei e t a g e r h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e d e o g t i l å u t t a l e s e g. E n a n d e l s e i e r k a n t a m e d e n r å d g i v e r t i l g e n e r a l f o rs am l i n g e n. R å d g i v e r e n h a r b a r e r e t t til å uttale seg dersom generalforsamlingen illater t det. D e r s om D e i k k e k a n m øt e p å g e ne r a l f o r s am l i n g e n k a n D e i h e n h o l d t i l l o v om b o r e t t s l a g 7-3 møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Å R S B E R E T N I N GF O R T I L L I T S V A L G T E Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært følgende : S T Y R E T L e d e r K i m M a r t i n s e n S t y r e m e d l e M o m n a J a c o b s e n S t y r e m e d l e H a m n s J. L a r s e n V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r am e d l e m K r i s t i n D a h l e V a r a m e d l e mk j e t i l S a g a f o s G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M B O R E T T S L A G E T T I L L I T S V A L G T E O G A N S A T T E A v b o r e t t s l a g e t s 3 s t y r em e d l em m e r e r d e t 1 k v i n n e o g 2 m e n n. B o r e t t s l a g e t e r p o s i t i v t i l l i k e s et t i k k l e l f o i r ek n g om o m g e r t a r s i k t e p å a t d forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Borettslaget har ingen a ns a t t e. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r r s i e l henhold e n e til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig ) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. B o r e t t s l a g e t s r e v i s o r e r B D O A S. E I E N D O M M E N B o r e t t s l a g e t b e s t å r a v a n d e l e r. B o r e t t s l a g e t e r r e g i s t r e r t if o r et a k s r e g i s t e r e t i B r ø n n ø y s u n d m e d o r g a n i s a s j o ns n um m e r Borettslaget ligger ioslo kommune og har følgende gårds - o g b r u k s n u m m e r : Borettslagets hovedformål er å gi andelseierne borett til egen bolig i borettslaget. S t y r e t e r kjent i k med k at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. S e l s k a p e t d r i v e r i k k e m e d - f og o r s utviklingsaktiviteter k n i n g s.

3 3 F O R S I K R I N G B o r e t t s l a g e t s ei e n d om m e r e r f u l l ve r d i f o r s i k r e t i H am m e r s b o r g F o rs i k r i n g A S m e d polisenummer Fullverdiforsikring vil s i a t f o rs i k r i n g s s e l s k a p et h a r a n s v a r e t f o r a t b o r e t t s l a g et t i l e n h v e r t i d h a r d e r i k t i g e f o rs i k r i n g s s um m e r. E n f o r u t s et n i n g f o r d e t t e e r a t f o r s i k r i n g s s e l s k a p et f å r m e l di n g om v e s e nt l i g e v e r d i øk n i n g e r p å b y gn i n g e r, f. e k s. v e d r e h a b i l i t e r i n g e l i n l g. e V r e d p t å o b t a y l g s k g a d e s k al e r s t a t n i n gs b e l ø p et d e k k e o p p f ø r i n g a v n y b y g n i n g a v s am m e s t a n d a r d o g s t ø r r e l s e. F o r s i k r i n g e n om f a t t e r o g s å b y g n i n g s m es s i g e f o r a n d r i n g e r s om d e n e n k e l t e a n d e l s e i e r gj ø r inne i boligen. D e n e n k e l t e an d e l s ei e r m å s el v s ø r g e f o r å h a h j e m f o r si k r i ng s om d e k k e r i n n bo og l ø s ø r e. H v i s b o r e t t s l a g et s f o rs i k r i n g s k a l be n y t t e s, m å b e b o e r n e s t r a k s m e l de s k a d e n t i l F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S t l f f a k s E-m a i l f o r s i k r i n o b o s. n o. O p p f ø l g i n g a v f o ssaker r s i k blir r i n gjort g av Forsikringsavdelingen i OBOS. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I h e n h o l d t i l f o r s k r i f t e n e s k a l d et væ r e i ns t a l l e r t r ø yk v a r s l e r o g b r a n ns l o k ni n g s a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e i l e i a l i l g h l e t e n e. E i er / b e b o e r h a r a n s v a r e t f o r a t u t s t y re t e r t i l s t e d e o g f u n g e r. e Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. H M S F o r s k r i f t o m s y s t e m -, a t i m s - i k o l g h s j e i l k ø k s e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e n ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f as t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s em b e r m e d v i r k n i n g fra 1. januar Forskr i f t e n s t i l l e r k r a v t i l at d e n e nk e l t e v i r k s om he t s k a l s y s t em a t i s e r e arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. B o l i g s el s k a p e r d ef i n e r t s om v i rk s o m h et o g s k a l d e r f o r h a i nt e r n k o n t r o l l s y s t em. D e t t e o m f a t t e r b l a n t a n n e t k o nt r o l l s ys t em o g o p pf ø l g i n g a v b r a n n v e r n, b y g g h e r r e f o r s k r i f t e r v e d b y g g e - o g a n l e g g s a r b e i d, l ek e p l as s e r o g e l ek t r i s k a n l e g g o g e l ek t r i s k u t s t y r h v o r f o r d e l i n g a v a n s v a r e t e r g i t t e n s l i k t o l k n i n g : B o r e t t s l a g e t e r g g e a t n o s g v a r l i g u t s t y r e t i f e l l es a r e a l e t t i l e n h v e r t i d e r i o r d e n. I f o r h o l d t i l a n l e g g o g ut s t y r i d e n e n k e l t e b o e n h e t e r d e t s t y r e t s p l i k t å g j ø r e e i e r o g / e l l e r b r u k e r a v d e n e n k e l t e l e i l i g h e t o p pm e rk s om p å d e t a n s v a r s o m d e h a r f o r å h o l d e rden e l e etter k t r gjeldende i s k u t s lov t y og r forskrift i o. B O R E T T S L A G E T S L Å N B o r e t t s l a g e t h a r l å n id n B N O R. S e b a l a n s e n s am t n ot e i r e g n s k a p e t.

4 4 I N D I V I D U E LL N E D BE T AL I N G AV FE L LE S G J E L D B o r e t t s l a g e t h a r e t a b l e r t e n o r d n i n g o m i n d i v i d u a l i s e r e t a l i n g n n b e t a l f o r u t s et t e r at a n d e l s e i e r h a r e n e ge n a v t a l e m e d b o r e t t s l a g e t. V e d et a b l e r i n g a v a v t a l e n p å l ø p e r e t e n g a n gs g e b y r s om f o r t i d e n e r k r , -. V e d h e n v e n d e l s e t i l O B O S E i e n d o m s f o r v a l t n i n g v i l a n d e l s e i e r f å t i l s e n d t a v t a l e o e g d g i r o s o m s k a l innbetaling. Innbetaling kan foretas to ganger pr. år ved terminforfall 1. mai og 1. novemb p å b o r e t t s l a g e t s f e l l es l å n. A n d e l s ei e r m å t a k o n t ak t m e d O B OS m i n i m um e n m å n e d f ø r t e rm i n f o rf a l l f o r o p p r e t t el s e a v a v t a l e. B e l ø p e tm å være kreditert OBOS klie nt k o nt o 1 0 dager før terminforfall. Minimumsbeløpet for innbetaling er kr , - p e r g a n g. V e d i n n b e t a l i n g v i l a n d e l s e i e r e n f å r e du s e r t s i n e k a p i t a l u t g i f t e r ( a n d e l r e n t e r o g a v d r a g ) s om kreves inn sammen med felleskostnadene. Vårt borettslag er medlem i S t i f t el s e n B o r e t t s l a g e n es S i k r i n g s f o n d f o r d e k n i n g av manglende innbetalinger av felleskostnader. EIENDELER OG GJELD OMSETNING OG TAKSTER A n d e l s e i e r n e f å r t i l s e n d t s k j em a m e d o p p s t i l l i n g o v e r d e n e nk e l t e s an d e l a v b o r e t t s l a g e t s inntekter, utgifter, gjeld og eiendeler samt ligningsverdi. Om s et n i n g a v s e l s k a p et s l e i l i g h et e r s k j e r t i l m a r k e ds p r i s. D et f i n n e s i k k e t ak s t e r f o r l e i l i g h e t e n e v e r k e n h o s s t y r e t e l l e r f o r r e t n i n gs f ø r e r. S å l a n gt f o r r e t n i n g s f ø r e r e n f å r o p p g i t t omsetningspriser, blir disse registr e r t. F o r r e t ni n g s f ø r e r k a n, p å b a k g ru n n a v d i s s e opplysningene, gi antydning om prisnivået for leilighetene.

5 S T Y R E T S A R B E I D 5 S t y r e t m øt e s j e v n l i g i f o rm e l l e s t y re m ø t e r, m e nm y e a v s t y r e t s a r b e i d s k j e r l i k e v e l u t e n f o r s t y r e r om m et. Ulovlige eierforhold ogulovlig bruksoverlating av andeler skapte tidv o r d e n s f o r s t y r r e l s e r i b o r e t t s l a g e t m å l s e t n i n g i å f å a v s l u t t e t s å m a n g, e o g s e r o m g o d m t f u o l r n i ø y g d a v d i s s med resultatet selv om arbeidet ikke er d i g fer. D e t v a r om s at t e t b et yd e l i g a n t a l l andeler i 2009, og mange av disse var grunnet pålegg om salg fra styret. I b l e d e t g j e n n om f ø r t 3 5 e i e rs k i f t e r. P r o b l em e n e m e d b r å k n a t t e s t i d h ar a v t a t t v e s e n t l i g, m e n e r f o r t s a t t i k k e p å et a k s e p t a b e l t n i r v s å t y r e t s t s y e n. S t y r e t h a r v e d f l e r e a n l e d n i n g e r s k r i f t l i g o p p f o r d r e t t i l å s e n d e k l a g e d e r s om m a n o p p l e v e r f o r s t y r r e n d e o p p f ø rs e l i b o r e t t s l a g e t, o g g j e n t a r h e r v e d d e t t e. D e t v a r g j e n n om f ø r t ek s t r a o r d i n æ r g e n e r a l f o r s am l i n g i b o r e t t s l a g e t i d e s em b e r, m e d sa l g a v f e l l es b a l k o n g e r / t ak a r e a l i o p p g a n g 1 2 B s om e n e s t e s ak e r. S a l g a v f e l l e s a r e a l b l e n e ds t em t m e d s t o rt f l e r t a l l, o g g e n e r a l f o r s am l i n g e n s k l a r e s v a r e r t at t t i l et t e r r e t n i n g. S t y r e t h a r s a t t i g a n g e t n o k s å o m f a t t e n d e a r b e i d f as m t e d v u r d e r i l e v e r a n d ø r e r t i l b o r e t t s l a g et.m o t i v a s j o n e n f o r d e t t e e r p o t e ns i e l l e k o s t n a d s b es p a r e l s e r a v v es e n t l i g s t ø r r e l s e, s am m e n m e d et ø n s k e o m h ø y e r e k v a l i t et p å t j e n e s t e n e s om l e v e r e s. V i v i l i d e n n e f o r b i n d e l s e m e d s t o r s a n ns y n l i g h e t bytte forsikringssels k a p i n n e n k o r t t i d, o g d e t s am m e g j e l d e r l e v e r a n d ø r a v v a k t m e s t e r es t j e r e o n g r e n h o l d. D å r l i g a d g a n g s k o nt r o l l o g f r i t i l g a ng t i l h e l e b y g g e t v i a u n d e r e t a s j e n e g a o s s t i l t i d e r s t o r e p r o b l em e r m e d i n n b r u d d i b od e r, s yk k e l t y v e r i e r o g l i g n e n d e V. ak t h o l d o g o v e r v å k i n g s k am e r a e r v a r v u r d e r t m e n i k k e g j e n n om f ø r t, b l a nt a n n e t p å g r u n n a v h ø y p r i s. P r o b l em et v a r l ø s t i v e d å m o nt e r e l ås e r i b r a n n d ø r e r, s k i f t e t i l s m ek k l ås e r p å b o d r o m m e n e, m o n t e r e l å s p å dø r t i l g a r a s j e a n l e g g, s am t å f o r s t e rk e d ø r e n e m e d en stålprofil. Løsningen har i ettertid vist seg å være meget god. D e t v a r i v i nt e r g j e n n om f ø r t e n øk n i n g a v f e l l es k o s t n a d e n e, o g s t y r e t e r n å a v d e n o p p f a t n i n g at n i v å e t e r r i k t i g. F o r å u n n g å s t o r e øk n i n g e r i f r em t i d e n v i l l v e i g g e o p p t i l en beskjeden årligøkning, eksempelvis i samsvar med KPI (konsumpris indeks). G r u n n e t u t b y g g e r s d å r l i g e o p p f øl g i n g a v r e k l am a s j o n e r p å a r b e i d o g i n s t a l l a s j o n e r s å s t y r e t e t b e h o v f o r ek s t e r n t ek n i s k k om p e t a ns e. O p ak A S b l e k o n t ak t e t n o v em b e r , o g f o r e t o k d e r e t t o e m r g a n e g n a v g j f e e l l n es n t ek n i s k e i n s t a l l as j o n e r o g b r a n n t e k n i s k e f o r h o l d. S t o r e m a n g l e r b l e a v d e k k e t o g. u t b y g g e r Avsluttende befaring med utbygger og Opak skal gjennomføres i løpet av sommeren.

6 B E M E R K N I N G E R T I L Å R S R E G N S K A P E T S t y r e t m r e a n t e å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s e l s k a p e t s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om b o r et t s l a g e t s f o r v e n t e d e ø k o n om i s k e u t v i k l i n g er omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Å r sr e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es h e r v e d at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. S t y r e t m e n e r a t d e t g j e n n om f ø r t e v e d l i k e h o l d e t e r t i l s t r e k k e l i g f o r å o p p v e i e v e r d i f o r r i n g e l s e a v b y g n i n g e n e o g a t v i r k el i g v e r d i a v b y g n i n g e n e e r h ø y e r e e n n d e n b o k f ø rt e v e r d i e n s om s t å r o p pf ø r t i r e g ns k a p et. R E S U L T AT Årets resultat på kr ,- s o m f r em k om m e r i r e s ul t a t r e g ns k ap e t f o r es l å s overført til egenkapital.årets resultat er høyere enn budsjettert u n gr n e t i e k s t r a o r d i n æ r e i n n b e t a l i n g e r f r a a n d e l s e i e r e s om ø n s k e t å i n n f r i s i n a n d e l a v f e l l es g j e l d e n. D I S P O N I B L E M I D L E R Borettslagets disponible midler per utgjør kr 8 2 9,-. I N N T E K T E R I n n t e k t e n e i v a r t i l s a m m e n 1 4 k. r ,- 4 4 m o t sjettert b u d med kr ,-. V e s e n t l i g e a v v i k i f o r h o l d t i l b u d s j e t t e a t k s a k p y i l t a d l k e o s t n i a d h e o r v b e l d e s b a u k d s j et t e r t m e d k r , - m e ns r e g ns k a p e t v i s e r ,-. Andre inntekter består i hovedsak av avregninger for str ø m o g f j e r n. v a r m e K O S T N A D E R Driftskostnadene i 2009 var på 5 kr ,- 2 0 mot budsjettert med kr ,-. Vesentlige avvik i forhold til budsjettet skyldes i hovedsak : D r i f t o g v e d b l i e k b e u h ds o l j e d t t e r t m e d k r ,-, m e ns r e g n s k a pe t v i s e r k r ,-. H o v e d å r s a k e n t i l a v v i k et v a rh ø y e re k os t n a d e r i f o r b i n d e l s e m e d d r i f t o g v e d l i k e h o l d a v b y g n i n g e n, e særlig arbeider forbundet med sikring av dører og. lås Konsulenthonorar ble budsjettert med kr 0,- mens regnskapet i s e r v k r ,-. A v v i k e t s k y l d es i a l l h o v e d s a k j u r i d i s k b i s t a n d i f o r b i n d e l s e m e d u l o v l i g u t l e i e a v l e i l i g h et e r i b o r e t t s l a g et, s a m t t e k n i s k b i s t a n d i f o r b i n d e l s e m e d k o n t r o l. l a v i n s t a l l a

7 7 I -O N R D N I N G E N I løpet av 2009 ble det ekstraordinærtinnbetalt kr ,- på -o r d IN n i n g e n. Innbetalingen ble brukt til å nedbetale den enkeltes andel av borettslagets fellesgjeld. R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å re t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p o g f o rm u e s f o r v a l t n i n g. R e v i s j o ns h o n o r a r e tf r em k om m e r s om e g e n p o s t i r e s u l t at r e g n s k a p e t. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e nk e l t e t a l l e ne i d r i f t s o v e r s i k t e n o g t i l b a l a ns e n, s am t d e et t e r f ø l g e n d e r e g n s k a p s n o t e n (s e b a k e rs t i å r s b e r e t n i n g e n ). S t y r e t e r i k k e k j e n t m e d h e n d e l s e r e t t e r 3 1. e 1 r 2 r. e 2 gn 0 0 s 9 k a p s et o m p å v i r k i v e s e n t l i g g r a d. K O S T N A D S U T V I K L I N G R E N T E R Rentesatsene i OBOS Eiendomsforvaltning AS pr. den : Renter på driftskonto : 0, 10 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 2, 7 5 % u n d e r k r , 8 5 % o v e r k r S T R Ø M P R I S E N E D e n t o t prisen a l til e en forbruker s t r består ø m av tre komponenter : K r a f t p r s i om s d ek k e r k os t n a d e n e v e d å p r o d u s e r e o g s e l g e d e n el e k t r i s k e k r a f t e n u t g j ø r ca. 43 % av total strømpris (betales til kraftleverandør ). N e t t l e f o i r e t r a n s p o r t a v d e n e l ek t ri s k e k r a f t e n utgjør ca. 24 % av total strømpris (betales til nettselskapet ). Statlige avgifter dvs. forbrukeravgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift utgjør ca. 33 % av total strømpris. Strømprisen i Norge varierer med årstidene. Normalt stiger den i h a vinter l v å r e t o g r ed u s e r e s i s om m e r h a l v å r e t. D e t t e o g a n d r e f ak t o r e r s om p å v i r k e r k ra f t p r i s e n e g j ø r d et v a n s k e l i g å s p å u t v i k l i n g e n i s t r ø m p r i s e n e E N E R G I M E R K I N G A V I B O G L F r a o g m e d b l i r d et o b l i ga t o r i s k m e d e n e n e r g i a t t es t f o r a l l e b o l i g e r s om s k a l selges eller leies ut. Norges Vassdrags - o g e n e r g i d i r e k t o r a t ( N V E ) h ar a n s v a r e t f o r i m p l em e nt e r i n g e n a v o r d n i n g e n. P å w w w. e n e r g i m e r k i n g. n o k a n a n de l s e i e r s e l v u t a r b e i d e e n e n e r g i a t t es t f o r s i n b ol i g. K O M M U N A L E A V G I F T E R R e n o v a s j o n s a v g i f t e n øk e r m e d 1 0%. I n g e n ø k n i n g a vd e ø v r i g e a v g i f t e n e. Ø V R I G E K O S T N A D E R N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e i b u d s j e t t e t h a r s t y r e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s s t i g n i n g.

8 I N N T E K T - S OG KOSTNADSOVERSLAG FOR 2010 (Budsjett) 8 T i l o r i e n t e r i n g f o r g e n e r a l f o r s a m l i n g e n h a r e r s t i y k r t o e v t e r s b a e t r e t g n e o d p e p e n o v d r i f t i n n t ek t e r o g d r i f t k o s t n a d e r i T a l l e n e e r v i s t s om e g e n k o l o nn e l e n g s t t i l hø y r e f o r r e s u l t a t o p ps t i l l i n g e n. B u d s j et t et v i s e r e t f o r v e n t e t d r i f t s re s u l t at p å k r ,- o g e t f o r ve n t e t å rs r e s u l t a t p å k r ,-. O v e r s i k t e n e r b a 13 s e % r t økningavkategorien p å for felleskostnader og 3, 1 % økning på k a t e go r i e n f o r H om e b as e t v / i n t e r ne t t. I o v e r s i k t e n e r d e t t at t h e n s y n t i l de f o r h o l d s om e r n e v n t f o r a n. F o r ø v r i g v i s e s t i l d e e n k e l t e. t a l l e n e i o v e r s i k t e n O s l o, 3. m a i I s t y r e t f o r P i l e s -13 t r Brl e d e t P a r k 1 1 K i m M a r t i n s e n / s / M o n a J a c o bs e n / s / H a n s J. L a r s e n / s / -. % / % /, ' / % 4! % $ 2 # # 3 $ % $ $ / 4 5 2! " #$ #$ % % # & '! # ( '! ' ' & # )! ' # ( ' ' & #! * #! * + )! + +, # +! * + ' & + # +!! ' & +! ' &

9 9! + # 7 * '! & # +!! # 6 & # & ' # ' ' * ' # '! ) & *! + & ' & '! # # !

10 1 0 I N F O R M A S J O N O M Å R S R E G N S K A P E T Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over boret tslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som o m l ø p s m i d l e r f r a t r u k iktig e t gjeld. k o r t Størrelsen s på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER : Årets resultat (se res.regnskap) Fradrag kjøpesum anl.midler Tillegg for nytt langsiktig lån Ekstraord. nedbet. IN-ordningen Innbetalt borettsinnskudd Innskutt egenkapital Økning egenkapital i fellesanlegg B. Å R E T S E N D R. I D I S P M 757 I D L E R C. DISP. MIDLER PR S P E S I F I K A S J O N ISPONIBLE A V D MIDLER : O m l ø p s m i d l e r K o r t s i k t i g g j e l d C. D I S P O N I B L E M I D L E R P R

11 1 1 R E S U L T A T R E G N S K A P Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e D R I F T S I N N T E K T E R : Kapitalkostnader Innkrevde felleskostnader Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Kostnader sameie Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N A D E R D R I F T S R E S U L T A T F Ø R I N : Innbetalt andel fellesgjeld D R I F T S R E S U L T A T : F I N AN S I N N T E K T E R / -K O S T N A D E R : Finansinntekter Finanskostnader R E S. F I N AN S I N N T. / -K O S T N A D E R Å R S R E S U L T A T O v e r f ø r i n g e r : Til annen egenkapital

12 1 2 B A L A N S E N o t e E I E N D E L E R A N L E G G S M I D L E R Bygninger Andel egenkapital i fellesanlegg S U M A N L E G G S M I D L E R O M L Ø P S M I D L E R Restanser felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer D r i f t s k o n t o i O B O S A n d e l o m l ø p s m i d l e r i f e l l e s a n l e g g S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M E I E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Innskutt egenkapital 113 * Annen egenkapital S U M E G E N K A P I T A L

13 1 3 G J E L D L A N G S I K T I G G J E L D Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd S U M L A N G S I K T I G G J E L D K O R T S I K T I G G J E L D F o r s k u d d f e l l e ader s k o s t n Leverandørgjeld Påløpne renter Andel kortsiktig gjeld i fellesanlegg Annen kortsiktig gjeld S U M K O R T S I K T I G G J E L D SU M E G E N K A P I T A L O G G J E L D P a n t s t i l l e l s e Garantiansvar Os l, o 3. mai 2010, S T Y R E T F O R P I L E S T R E D E T P A R -13 K 1 BRL 1 KIM MARTINSEN /S/ MONA JACOBSEN /S/ A N S J. L /S A / R S E N

14 1 4 N O T E : 1 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NOR som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. Borettslaget har etablert en ordning med mulighet for individuell nedbetaling av borettslagets fellesgjeld. Individuelle nedbetalinger fra andelseierne er behandlet etter egenkapitalløsningen. Egenkapitalløsningen innebærer at individuelle nedbetalinger fra andelseiernes side inntektføres i laget det året nedbetalingen finner sted, og føres via balansen som egenkapital. Individuelle nedbetalinger fra andelseierne går direkte videre til borettslagets lånegiver via en klientkonto, og påvirker ikke borettslagets likviditet. Nedbetalingene gir de andelseiere som har nedbetalt, reduksjon i rente- og avdragsdelen av fremtidige felleskostnader. Andelseierne som har nedbetalt ekstraordinært, har fått sikkerhet ved inntrederett i pantebrevet som borettslagets lånegiver har tinglyst på eiendommen. Borettslagets beregnede forpliktelse overfor andelseiere som har nedbetalt, fremgår som egenkapital fra IN, under noten for annen egenkapital. N O T E : 2 I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R Felleskostnader S t r ø m / l y s Kabel TV S U M I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R N O T E : 3 A N D R E I N N T E K T E R Ref. rydding av søppel A B C K r e d i t ring, t s t y avregning strøm/fjernvarme S U M A N D R E I N N T E K T E R N O T E : 4 P E R S O N A L K O S T N A D E R A r b e i d s g i v e r a v g i f t S U M P E R S O N A L K O S T N A D E R Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året. S e l s k pet a er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

15 1 5 N O T E : 5 S T Y R E H O N O R A R Honorar til styret gjelder for perioden 2008/2009, og er på kr N O T E : 6 R E V I S J O N S H O N O R A R Revisjonshonoraret er på kr , og er i sin helhet knyttet til revisjon. N O T E : 7 K O N S U L E N T H O N O R A R J u r i d i s k b i s t a n d O B O S E i e n d o m s f o r v a l t n i n g A S S U M K O N S U L E N T H O N O R A R N O T E : 8 D R I F T O G V E D L I K E H O L D Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold utvendig anlegg D r i f t / v e d l i k e h o l d b r a n n s i k r i n g Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg S U M D R I F T O G V E D L I K E H O L D Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. N O T E : 9 E N E R G I / F Y R I N G Elektrisk energi F j e r n v a r m e S U M E N E R G I / F Y R I N G N O T E : 1 0 A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R V e r k t ø y g redskaper o Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita -282 T r y k k s a k e r Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kontorkostnader Porto Gaver Bank- og kortgebyr S U M A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R

16 1 6 N O T E : 1 1 F I N A N S I N N T E K T E R Renter av driftskonto i OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader S a meiet Pilestredet Park 11-13, andel renter v/avregning S U M F I N A N S I N N T E K T E R N O T E : 1 2 F I N A N S K O S T N A D E R DnB NOR, renter lån D n B N O R, t e r m i n g e b y r l å n -300 Renter leverandørgjeld -266 S U M F I N A N S T S N K A O D E R N O T E : 1 3 B Y G N I N G E R Kostpris S U M B Y G N I N G E R Tomten ble kjøpt i 2008 G.nr.208 / B.nr.922 Bygningene er ikke avskrevet, styret har i stedet vurdert om tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jfr. note om drift og vedlikehold. N O T E : 1 4 K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Sameiet Pilestredet Park 11-13, andel avregning ABC Kredittstyring AS, avs.avregning strøm/fjernvarme Andre forskudd S U M K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Posten "Andre forskudd" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2010, med motpost i leverandørgjeld. Kostnadsføring og utbetaling vil skje i N O T E : 1 5 A N N E N E G E N K A P I T A L Opptjent egenkapital Egenkapital fra IN tidligere Egenkapital fra IN Reduksjon EK fra IN 0 S U M A N N E N E G E N K A P I T A L Egenkapital fra IN er spesifisert for å vise at opparbeidelsen av deler av egenkapitalen skyldes at andelseiere ekstraordinært har nedbetalt på sin andel av fellesgjelden. Tallet er beregnet med utgangspunkt i summen av samtlige ekstraordinære nedbetalinger som er foretatt over årenes løp, korrigert slik at egenkapitalen fra IN reduseres i samme takt som pantelånet. Linjen "Reduksjon EK fra IN" er beregnet ut fra at egenkapitalen fra IN skal reduseres i samme takt som pantelånet nedbetales.

17 1 7 N O T E : 1 6 P A N T E - O G G J E L D S B R E V L Å N D n B N O R Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 3,55%, løpetid 50 år Lånet er avdragsfritt fram til 2018 Opprinnelig Nedbetalt tidligere, ordinære avdrag 0 Nedbetalt i år, ordinære avdrag 0 Nedbetalt tidligere, IN Nedbetalt i år, IN S U M P A N T - E O G G J E L D S B R E V L Å N For ytterligere informasjon om individuell nedbetaling av fellesgjeld, se note 1. N O T E : 1 7 B O R E T T S I N N S K U D D Opprinnelig S U M B O R E T T S I N N S K U D D N O T E : 1 8 A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D Avregningskonto IN-lån P u r r e g e b y r For mye innbetalt til kundereskontroen S U M A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D N O T E : 1 9 P A N T S T I L LE L S E Av anleggets bokførte gjeld er kr sikret ved pant. Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr en bokført verdi på kr N O T E : 2 0 G AR AN T I AN S V AR Selskapet eier 11864/16398 deler av Sameiet Pilestredet Park og har solidaransvar for den samlede gjeld i Sameiet Pilestredet Park Andel garantiansvar gjeld kr er oppført med 100%. Selskapets andel av Sameiets egenkapital fremkommer i balansen under posten "Andel egenkapital i fellesanlegg". Selskapets andel av driftskostnadene er inntatt i resultatregnskapet under postene "Kostnader sameie" og "Finansinntekter". T i l o ri e n t e ri n g v ed l e g g es s am ei e t s r e gn s k a p.

18 1 8 F o r s a l g B

19 1 9

20 2 0

21 2 1

22 2 2 T i l s t yr e t P i le s t r e d et P ar k H e r O s l o, d e n 2 1. a p r i l F ø l g e n d es a k e r ø n s k e s b e h a n d l e t p å g e n e r a l f o r s 5. a m 1 l 0 i n g e n : F O R S L A G T I L E N D R I N G A V I N N G A N G S P A R T I E T T I L P G I L I E C S A T R B E U T D I E T K K Overnevnte inngangsparti fremstår i dag svært lite tiltalende. J e g h ar ut ar b e i d e t e t f o r s la g t i l f or b e d r i n g av i n n ga n g s p ar t i et so m v i s er hv o r d a n b eb o e r i n n g a n g o g b u t i k ki n n g an g b li r a d s k i lt. F o r s l a g t i l e n d r i n g m e n e r g j e ør g e v i n i ng l a n g b s i p d ar r t i a et m t er i l r yd d å i g o g i n n byd e n d e f or b e bo e r e, gj e st er o g f o r bi p a ss e r e nd e. Forslaget vil medføre at eksisterende lecavegg må rives, (det ser ikke ut til at denne har noen bærende o g funksjon transparente trevegger / levegger må settes opp som vist i vedlagte tegninger. Det bør også gjøres noe med dekket i inngangspartiet, og evt. belysning. P la s s e n f o r a n i n n g a n g sp a r t i et f r em s t år i d a g d ø d o g k j e d e li g. D et v i lle d e r f o r k u n ne v æ r e f i nt å m u r e o p p n o e n st o r e k a s s e r f o r b e p l a n t n i n g. s D s e r e k s u p n å n e k a nt p l e n a av p la s s e n f or a n i n n ga n g p ar t i e t o p p m o t g r e s s et. V e d le g g : 1A: Eksisterende plantegning, mål 1 :100 1B : Ny plantegning, mål 1 :100 2 : Nytt inngangsparti ( sett fra avstand ) 3 : Eksisterende inngangsparti 4 : N y t t angsparti i n n g 5 : Nytt inngangsparti ( sett innenfra og ut ) 6 : N y t t i n n g a n g s p a r t i b u t i k k 2 : F O R S L A G O M Å M O N T E R E D Ø R M A G T I N L E KO T E B L R ET B R AN N V AR S L I N G S AN L E G G ET P Å I N N V E N D I G E B R A N N D Ø R E R S O M F Ø R E R I N N T I L L E I L I G H E T S K O R R I D O R E N E L e i l i g h e t s k o r r i d o r e n t å e r i f d r a e g m t r s a n ge o g lu k k e t ut e n da g s lys f o r di br a n n d ør e ne t i l e n hv e r t i d e r lu k k e t. K or r i d o r e n e v i l f r em st å lys e r e o g v e n n li g e r e hv i s v i h ad d e f å t t m o nt e r t o p p d ø r m a g n et e r t i lk o b le t br a n nv ar s li n g s a n le g g e t, s li k at d ø r e n e k u n n e s t å o p p e. M e d p å m o n t vil e r dørene t m a g lukkes n e hvis brannalarmen går. 3 : FO R S L AG O M Å D I S PO N E R E D E LE R AV S Y K K E L B O D E N E T I L Å M O NT ER E O P P N ET T I NG BO D E R FO R U T L E I E T I L A N D E L S H A V E R E A r e a l e t i s y k k e l b o d e n e e r s t o r e o g d e t k u n n e v æ r e m u l i g å o m d i s p o n e r e n o e a v p l a s s e n t i l å t f å o p m p o n t e r nettingboder for utleie til andelshavere som har behov for mer bodplass. M e d v e n n li g hi ls e n Øyvind Dahl

23 2 3 V E D L E G G 1 A

24 2 4 V E D L E G G 1 B

25 25 VEDLEGG 2 Pilestredet Park Brl

26 26 VEDLEGG 3 Pilestredet Park Brl

27 2 7 V E D L E G G 4

28 28 VEDLEGG 5 Pilestredet Park Brl

29 29 VEDLEGG 6 Pilestredet Park Brl

30 3 0 F o r s l a g 4 4 A Økning av felleskostnader : Forslag til vedtak : F o r å s i k r e n ø d v e n d i g e a v s e t ni n g e r f o r e t g o d t o g f r em t i d i g v e d l i k e h o l d a v b o r e t t s l a g e t s s t o r e o g g a m l e e i e n d om s m as s e, f o r s l å s f e l l e s u t g i f t e n e h e v e t m e d 2 0 %. 4 B A d k o m s t t i l / f r a t a k t e r r a s s e Forslag til vedtak ; F o r ås i k r e f o rs v a r l i g a d k om s t t i l / f r a t a k t e r r a s s e i 1 1 C m o nt e r e s d et b e l y s n i n g m e d bevegelsesdetektor i trappa og belysning med fotocelle på takterrassen. Forslagsstiller Geir Johnsen, ander 404.

31 3 1 F o r s l a g -c 6 a Forslag til Generalforsamlingen i Pilest r e d e t P a r k B r l. 1 ) Borettslaget hvem eier leiligheter her? D e t h a r u n d r e t o s s a t d e t ik k e f o r e l i g g e r e n l i s t e d e r v i v e t h v e m s o m e i e r ( e v e n t u e l t h v e m s o m b o r ) i d e f o r s k j e l l i g e l e i l i g h e t e n e. I d e b o r e t t s l a g v i h a r b o d d i / h a t t b e f a t n i n g m e d e t h t e a r v æ r d t t i l g j e n g e l i g. D e t e r p r a k t i s k å v i t e h v e m m a n k a n s l i p p e i n n n å r d e t r i n g e r p å m e d b ø n n o m å å p n e ` f o r j e g h a r g l e m t n ø k k e l e n. F o r s l a g : V i b e r o m a t s t yr e t l a g e r e n l i s t e o g d i s t r i b u e r e r d e n t i l b o r e t t s h a ve r n e. 2 ) Utearealer - innganger Vi vis e r v å r t f o r s l a g f r a i f j o r, i n n m e l d t t i l g e n e r a l f o r s a m l i n g e n. V i b a s t yr e t o m å k o m m e m e d e t f o r s l a g t i l f o r b e d r i n g e r. E t t å r e r g å t t o g v i h a r i n t e t h ø r t o g i n g e n forbedringer er gjort. Dette er pinlig. F o r s l a g : V i f o r e s l å r a t s t y r e å t d e t i s n o n m h m e n å t g e j ø r e s a i n b u d p i n n g a n g e n e, o p p g r a d e r e u b e h a n d l e t b e t o n g ( e vn. l e g g e h e l l e r ), r e n s e o g va s k e ve g g p a r t i e r s o m h a r s t yg g e f l e k k e r. 3 ) Renhold inne V i e r i k k e f o r n ø yd m e d k v a l i t e t e n a v r e n h o l d i g a n g e r o g h e i s. V i n d u e n e h a r i k k e v æ r t v a s k e t s i d e n v i f l yt t e t i n n, o g d e t v i s e s. M å d e t b e s t i l l e s e k s t r a f o r å f å r e n g j o r t v i n d u e r? H a r s t y r e t v u r d e r t e n a n n e n l e v e r a n d ø r a v d i s s e t j F o r s l a g : V i f o r e s l å r a t s t yr e t i n n h en t e r a n b u d f r a a n d r e l e ve r a n d ø r e r, m e d e n s k i k k e l i g k r a v s p e s i f i k a s j o n n p e å. t j e n e s t e R a n v e i g L a n g e n g e n U n n i F o l g e r ø O l e T h o m m e s e n O d d f r i d B e r g e r s e n

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i 2

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i Solbakken Velforening, a v h o l d e s t o r s d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 2 0. 1 5 p å Ok s t a d S k o l e. T I L B E HA N D L I N G F O R

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 24.april 2008, kl. 1800 i Vahl vg.skole, Herslebsgate 26, 0561 Oslo. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet.

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.05.2011. Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 30.05.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011.

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

Til andelseierne i Løren Torg Borettslag

Til andelseierne i Løren Torg Borettslag 1 Løren Torg Borettslag Til andelseierne i Løren Torg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-.

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2012. 643 18.09.2012 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2012. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 Ordinær generalforsamling i, avholdes mandag 11. mai 2009, kl. 18.30 i Lørenskog kultursenter, Snippen og Mølla. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Løren Torg Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Løren Torg Borettslag avholdes mandag 23. mai 2011 kl. 18.00 i kantina til Selvaag. Til behandling foreligger:

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i H e l g es e n s g at e 8 2 / 8 4 A S a v h o l d e s m a nd a g 2 6. a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Akersbakken Bo r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t

Detaljer

Postene Innkrevde felleskostnader, Drift og vedlikehold og Andre driftskostnader er spesifisert i vedlagte noter.

Postene Innkrevde felleskostnader, Drift og vedlikehold og Andre driftskostnader er spesifisert i vedlagte noter. Til styret i Stenbråtlia Borettslag 682 09.09.2015 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.05.2015 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.05.2015. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Innkrevde felleskostnader,

Detaljer

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag 1 Mølletoppen Borettslag Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Spireaveien 10 B Brl

Til andelseierne i Spireaveien 10 B Brl Til andelseierne i Spireaveien 10 B Brl Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR DISPONIBLE MIDLER PR. 30.4.2017 For å måle selskapets betalingsevne på kort sikt, beregner vi størrelsen på disponible midler, også kalt arbeidskapital. Størrelsen på disponible midler kan bl.a brukes

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 29.04.2009, kl. 19.00 i Hersleb skole, Herslebs gate 20 B, Rom 342. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Til andelseierne i Skolegata 4 Abc Borettslag

Til andelseierne i Skolegata 4 Abc Borettslag 1 Skolegata 4 Abc Borettslag Til andelseierne i Skolegata 4 Abc Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 18. mars 2010, kl. 18:00 hos OBOS, Hammersborg Torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Til andelseierne i Vestparken 3 Borettslag

Til andelseierne i Vestparken 3 Borettslag Til andelseierne i Vestparken 3 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

Til andelseierne i Haugerudhagan Borettslag

Til andelseierne i Haugerudhagan Borettslag 1 Haugerudhagan Borettslag Til andelseierne i Haugerudhagan Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Trav 2 Borettslag

Til andelseierne i Trav 2 Borettslag 1 Til andelseierne i Trav 2 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 26.05.2011, kl. 18.00 i Sessvollmoen militærleir, bygg 0103. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer