I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e"

Transkript

1 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a p r i l , k l i v a s k ek j e l l e r e n. T i l b e h a n d l i n g f o r e l i g g e r : 1. K O N S T I T U E R I N G A ) V a l g a v m ø t e l e d e r B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g e n e l l e r t o s e k s j o n s e i e r e t i l å u n d e r s k r i v e p r o t o k o l l e n D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 5. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v s t y r e l e d e r f o r 1 å r B ) V a l g a v 2 s t y r em e d l em m e r f o r 1 å r C ) V a l g a v 2 v a r a m e d l em m e r f o r 1 å r D ) V a l g a v v a l g k o m i t é f o r 1 å r O s l o, S t y r e t i V a l d r e s g t 1 6 S / E S i v E i e / s / M i l d r i d G r ø t t e / s / E s k i l H e l g e b y S a n d b l os t / s / I s a m e i e r m ø t et h a r s am e i e r n e s t em m e r e t t m e d e n s t em m e f o r h v e r s e k s j o n d e e i e r. S am e i e r e n h a r r e t t t i l å m ø t e v e d f u l l m e k t i g. R e g i s t r e r i n g s b l a nk e t t e n l e v e r e s i ut f y l t s t a n d v e d i n n g a n g e n.

2 S i d e 2 V a l d r e s g t 1 6 S / E T I L L I T S V A L G T E Å R S B E R E T N I N G F O R S i d e n f o r r i g e o r d i n æ r e s a m e i e r m ø t e h a r s am e i et s t i l l i t s v a l g t e v æ r t f øl g e n d e : S T Y R E T P E R I O D E L e d e r S i v E i e S t y r e m e d l e m M i l d r i d G r ø t t e S t y r e m e d l e m E s k i l H e l g e b y S a n d b l os t V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e m H e l e n e K S o l l u n d V a r a m e d l e m K r i s t i a n K r u g e r V A L G K O M I T E E N V a l g k o m i t e T o r I n g e R ø l l a n d V a l g k o m i t e I n g v i l d S ø b u v a t n G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M S A M E I E T T I L L I T S V A L G T E O G A N S A T T E A v s am e i e t s 3 s t y r em e d l em m e r e r d e t 2 k v i n n e r o g 1 m a n n. S am e i e t e r p os i t i v t i l l i k es t i l l i n g o g t a r s i k t e p å at d et i k k e f o r e k om m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a ns e t t e l s e r. S a m e i e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b e s t e m m e l s e r o g t i l s t r e b e r e t g o d t a r b e i d s m i l j ø. S am e i e t h a r i n g e n a ns a t t e. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r i h e n h o l d t i l k o n t r ak t u t f ø r t a v OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S. A u t o r i s e r t r e g ns k a ps f ø r e r ( o p p d r ag s a n s v a r l i g ) e r r e g ns k a ps s j e f E g i l H a v r e, O B OS. S a m e i e t s r e v i s o r e r B D O A S. E I E N D O M M E N S am e i e t b e s t å r a v 4 3 s ek s j o n e r. S am e i e t e r r e g i s t r e r t i F o r e t a k s r e gi s t e r e t i B r ø n n ø ys u n d m e d o r g a n i s a s j o n s n u m m e r S a m e i e t l i g g e r i O s l o k o m m u n e o g h a r f ø l g e n d e g å r d s - o g b r u k s n um m e r: M e d e i e r s e k s j o n f o r s t å s s am e i e a nd e l i b e b y g d e i e n d om m e d t i l k n y t t e t e n e r e t t t i l b r uk a v b o l i g e l l e r a n n e n b r uk s e n h et i e i e nd o m m e n. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d a t d e t y t r e m i l j ø f o r u r e n s e s i v e s e n t l i g g r a d. S e l s k a p e t d r i v e r i k k e m e d f o r s k n i n g s - o g u t v i k l i n g s a k t i v i t e t e r.

3 S i d e 3 V a l d r e s g t 1 6 S / E V A K T M E S T E R T J E N E S T E S am e i e t h a r a v t a l e om v a k t m e s t e rt j e n e s t e m e d V ak t m es t e r s e nt r a l e n A S s om k a n k o n t ak t es p å t e l ef o n / D e r s om i k k e a n n e t e r a v t a l t m e d s t y r e t p å f o r h å n d, m å s e k s j o ns e i e r p å r e g n e å m å t t e b e t a l e f o r t j e n es t e n s e l v. F O R S I K R I N G S am e i e t s e i e n d om m e r e r f u l l v e r d i f o r s i k r e t i I f S k a d ef o r s i k r i n g m e d po l i s e n um m e r F u l l v e r d i f o r s i k r i n g v i l s i a t f o rs i k r i n g s s e l s k a p et h a r a ns v a r e t f o r at s am e i et t i l e n h v e r t i d h a r d e r i k t i g e f o r s i k r i n g s s u m m e r. E n f o r u t s e t n i n g f o r d e t t e e r a t f o r s i k r i n g s s e l s k a p et f å r m e l di n g om v e s e nt l i g e v e r d i øk n i n g e r p å b y gn i n g e r, f. e k s. v e d r e h a b i l i t e r i n g e l l e r p å b y g g i n g. V e d t o t a l s k a d e s k al e r s t a t n i n gs b e l ø p et d e k k e o p p f ø r i n g a v n y b y g n i n g a v s am m e s t a n d a r d o g s t ø r r e l s e. F o r s i k r i n g e n o m f a t t e r o g s å b y g n i n g s m es s i g e f o r a n d r i n g e r s om d e n e n k e l t e s ek s j o n s e i e r g j ø r i n n e i b o l i g e n. D e n e n k e l t e s e k s j o n s e i e r m å s e l v s ø r g e f or å h a h j em f o r s i k ri n g s o m d e k k e r i n n bo og l ø s ø r e. H v i s s am e i e t s f o rs i k r i n g s k a l b e n y t t e s, m å b e b o e r n e s t r a k s m e l d e s k a d e n t i l F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S t l f : , fa k s : e l l e r e-p o s t : f o r s i k r i n o b o s. n o O p p f ø l g i n g a v f o r s i k r i n g ssak e r b l i r g j o r t a v F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i OB O S. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I h e n h o l d t i l f o r s k r i f t e n e s k a l d e t v æ r e i n s t a l l e r t r ø yk v a r s l e r o g b r a n ns l o k ni n g s a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e i a l l e l e i l i g h e t e n e. E i er / b e b o e r h a r a n s v a r e t f o r a t u t s t y re t e r t i l s t e d e o g f u n g e r e r. H M S F o r s k r i f t o m s y s t e m a t i s k h e l s e -, m i l j ø - o g s i k k e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e n ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f a s t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s em b e r m e d v i r k n i n g f r a 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l at d e n e nk e l t e v i r k s om he t s k a l s y s t em a t i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t em m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. B o l i g s el s k a p e r d ef i n e r t s om v i rk s o m h et o g s k a l d e r f o r h a i nt e r n k o n t r o l l s y s t em. D e t t e o m f a t t e r b l a n t a n n e t k o nt r o l l s ys t em o g o p pf ø l g i n g a v b r a n n v e r n, b y g g h e r r e f o r s k r i f t e r v e d b y g g e - o g a n l e g g s a r b e i d, l ek e p l as s e r o g e l ek t r i s k a n l e g g o g e l ek t r i s k u t s t y r h v o r f o r d e l i n g a v a n s v a r e t e r g i t t e n s l i k t o l k ni n g : S am e i e t e r a ns v a r l i g f o r a t d et e l ek t r i s k e a n l e g g e t o g u t s t y r e t i f e l l es a r e a l e t t i l e n h v e r t i d e r i o r d e n. I f o r h o l d t i l a n l e g g o g ut s t y r i d e n e n k e l t e b o e n h e t e r d e t s t y r e t s p l i k t å g j ø r e e i e r o g / e l l e r b r u k e r a v d e n e n k e l t e l e i l i g h e t o p p m e rk s om p å d e t a ns v a r s om de h a r f o r å h o l d e e l ek t r i s k u t s t y r i or d e n e t t e r g j e l d e n d e l o v o g f o r s k r i f t. L Å N S am e i e t h a r l å n i O B O S. S e b a l a n s e n s a m t n o t e 1 4 i r e g n s k a p e t.

4 S i d e 4 V a l d r e s g t 1 6 S / E T E L E N O R S a m e i e t e r t i l s l u t t e t s a m a r b e i d s a v t a l e n m e l l o m T e l e n o r o g O B O S E i e n d o m s f o r v a l t ni n g om r a b a t t o r d n i n g p å b r u k a v f as t t e l e f on o g b r e d b å n d s t e l ef o n f o r b e b o e r e m e d a b o n n em e nt i T e l e n o r. D e n e n k e l t e b e b o e r f å r o gs å r a b a t t v e d b es t i l l i n g a v A D S L b r e d b å n d o g b r u k a v m o bi l t e l ef o n. Bestilling av mobiltelefoni- o g i nt e r n e t t j e n es t e r k a n g j ø re s p å w w w. o b o s. n o / t e l e n o r K A B E L -TV Get er leverandør av kabel-tv tjenester til sameiet, i tillegg til bredbånd, telefoni og digitalt v. G et s s e r v i c e t e l ef o n e r be t j e n t m a n d a g - f r e d a g m e l l om k l o g o g l ø r d a g - s ø n d a g m el l om k l o g F e i l m el d i n g o g s u p p o r t k a n o g s å m e l d e s p å w w w. g e t. n o G e t s k u n d e - o g s e r v i c em o t t ak e r l o k a l i s e r t i M a r i d a l s v e i e n i t i l k ny t n i n g t i l h o v e d k o n t o r e t. H e r k a n m a n bl a n t a n n e t h e n t e e l l e r b y t t e d e k o d e r, i nt e r n e t t m o d em o g " g j ø r d e t s e l v -p a k k e r " f o r t e l ef o n i. P å G et s h j em m e s i d e w w w. g e t. n o f i n n e r d u o v e r s i k t o v e r a k t u e l l e f o r h a n d l e r e i l o k al om r å d e t, s am t p r o d u k t i n f o rm as j o n o g b e s t i l l i n g s m u l i g h e t e r. O B O S o g G e t h a r i n n g å t t a v t a l e f o r b e b o e r e i b o l i g s e l s k a p e r f o r v a l t e t a v O B O S -k o ns e r n e t o m k o l l e k t i v a v t a l e p å D i g i t a l T V, i n t e r n e t t o g t e l e f o n t j e n e s t e r. K o n t a k t k u n d et j e n e s t e n f o r m e r i n f o rm as j o n. Ingen m å gjøre inngrep i kabel-t v -a n l e g g e t s o m å s k r u a v d e k s e l e t p å a n t e n n e k o n t ak t e n o g f o r e t a o m - e l l e r t i l k o b l i n g e r. S l i k e i n n g r e p v i l k u n n e f o r å rs a k e f o r s t y r r e l s e r p å s i g n a l e n e t i l a n d r e b e b o e r e o g i v e r s t e f a l l f o r å r s ake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. A V T A L E O M L E V E R A N S E A V E L E K T R I S K K R A F T OBOS har fremforhandlet avtale m ed LOS for leveranse av el-k r a f t. K r a f t f o r v a l t n i n g s a v t al e n u t l ø p e r d en S am e i e t h a r t i l t r å d t d e n n e a v t a l e n. Dette gjelder kun strøm til f e l l e s om r å d e o g i k k e p r i v a t a b o n n em e n t f o r d e n e n k e l t e l e i l i g h e t. E N E R G I M E R K I N G F r a o g m e d b l e d et o b l i ga t o r i s k m e d e n e n e r g i a t t es t f o r a l l e b o l i g e r s om s k a l s e l g e s e l l e r l e i e s u t. N o r g e s V a s s d r a g s - o g e n e r g i d i r e k t o r a t ( N V E ) h ar a n s v a r e t f o r i m p l em e nt e r i n g e n a v o r d n i n g e n. P å w w w. e n e r g i m e r k i n g. n o k a n s e k s j o n s e i e r e n u t a r b e i d e e n e n e r g i a t t es t f o r s i n b ol i g.

5 S i d e 5 V a l d r e s g t 1 6 S / E S T Ø R R E V E D L I K E H O L D O G R E H A B I L I T E R I N G B r a n n s i k r i n g s t i l t a k T o t a l r e h a b i l i t e r i n g a v f a s a d e o g b r a n n b a l k o n g e r N o e u t b e d r i n g e r p å t a k S k i f t e a v h å n d l ø p e r e p å b r a n n b a l k o n g e r S k i f t e a v g j e r d e m o t V o g t s g a t e / H o l s t g a t e U t s k i f t n i n g a v c a l l i n g a n l e g g M a l i n g a v f a s a d e U t s k i f t i n g a v v a n n - o g a v l ø p s r ø r i a l l e l e i l i g h et e r, n y e b a d e r om s g u l v m e d varm ekable r i al l e l e i l i g h e t e r O p p u s s i n g a v a l l e o p p g a n g e n e, ny e i n n g a n g s d ø r e r t i l l e i l i g h e t e n e, og u t b e d r i n g a v s o p ps k a d e r i b l i n dk j e l l e r. S T Y R E T S A R B E I D S t y r e å r e t s t a r t et m e d v å r d u g n a d. D e t v a r g o d t o p pm ø t e e t t e r a t d e t i i n n k a l l e l s e n b l e g i t t b e s k j e d om a t d e s om i k k e s t i l l e r på d u g n a d m å b et a l e e n a v g i f t. P å d u g n a d e n b l e d e t b y g g e t e t n y t t s y k k e l s k u r o g i ns t a l l e r t e t n y t t s yk k e l s t a t i v, e t t e r i n i t i a t i v f r a f o r r i g e s t y r e. D e t ble ryddet i fellesarealer, plantet og luket. Ny hageslange ble kjøpt inn. I e t t e r k a n t a v d u g n a d e n b l e d e t s k r u d d o p p n y e n u m m e r s k i l t o v e r a l l e i n n g a n g s p a rt i e n e m ot V a l d r e s g a t a. I a u g u s t a r r a n g e r t e s t y r e t b a k g å r ds f es t f o r b e b o e r n e. R u n d t 2 0 p e r s o n e r d e l t o k. S t y r e t s y n e s d e t b l e e n h y g g e l i g k v e l d, o g s y n e s a t d e n n e t r a d i s j o n e n b ø r f o r t s e t t e. V a rm t v a n n s t a n k e n i v as k ek j e l l e r en e r n å g j o r t i s t a n d s l i k a t v a s k es e l s k a p e t T & J R e n h o l d s s e r v i c e f å r t i l g a n g t i l v a r m t v a n n. Rekordkulde i desember / januar ga frosne vannrør i leiligheten over portrommet i C - o p p g a n g e n. D e f r ø s i d e t o m r å d e t s om g i k k g j e n n om f e l l es a r e a l e n e. D e t v i s t e s e g at v a r m e k a bl e n e s om g i k k l a n gs m e d v a n n r ø r e t v a r d e f ek t. E l e k t r i k e rf i rm a et W i s t M i k a e l s e n & G i f s t a d A S h a r n å i n s t a l l e r t n y v a r m ek a b e l o g i t i l l e g g e n p a n e l o v n i d e n i n n v e n d i g e v a k t m e s t e r b o d e n. R ø r l e g g e r f i r m ae t R ø r o g K j ø k k e n h a r i s o l e rt v a n nr ø r e n e p å n y t t. OB O S e r k o n t ak t et f o r f o rs i k r i n g s o p p g j ø r. I e t t e r k a nt a v b r a n n e t t e r s y n f r a Os l o K om m u n e i h a r b r a n n s i k r i n g s f i rm a et F i r e s af e A S g j e n n o m f ø r t b r a n n s i k r i n g s t i l t a k i g å r d e n. D i s s e h a r v æ r t s k i f t i n g a v b o d- o g l o f t s dø r e r t i l r i k t i g b r a n n k l as s e, b r a n n s i k r e m i dt d ø r e n e i t r a p p e o p p g a n g e n e, o g s et t e dø r p um p e r p å i n n g a n g s d ø r e n e t i l a l l e l e i l i g h et e ne. D e t e r o g s å t et t et m el l om o p p g a n g e n e, b å d e i k j e l l e r og loft, for å hin d r e a t e v e n t u e l l e br a n n e r s p r e r s e g. M a l e r j o b b e n i e t t e r k a n t b l e g j e n n o m f ø r t p å d u g n a d, t ak k t i l d er e s om v a r m e d p å d e t! N å r d e t n å e r gj e n n om f ø r t e n d e l t i l t a k f o r å s i k r e o s s m o t b r a n n e r de t v i k t i g a t b e b o e r n e o g s å f ø l g e r o p p. I k k e h e n s et t m ø bl e r o. l. i t r a p p e l ø p e n e e l l e r i n n t i l p i p e l ø p e t p å l o f t e n e. I D -o p p g a n g e n v a r d e t p i p e b r a n n i s l u t t e n a v f e b r u a r. B ef a r i n g f r a Os l o k om m u n e v i s t e a t p i p a e r i d å r l i g s t a n d o g b ø r i k k e f yr e s i. D e t e r i k k e k j e n t f o r s t y r e t a t d e t h a r v æ rt b r a n n e r i a n d r e p i p e l ø p, m e n d e t n es t e s t y r e t b ø r b es t i l l e e n b e f a r i n g a v pi p e n e i a l l e o p p g a n g e n e. D e t e r i b e s t i l t t a k t e k k e r f o r å g å o v e r t ak s t e i n p å a l l e t ak e n e.

6 S i d e 6 V a l d r e s g t 1 6 S / E B E M E R K N I N G E R T I L Å R S R E G N S K A P E T S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s e l s k a p e t s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om s am ei e t s f o r v e n t e d e øk o n om i s k e u t v i k l i n g e r o m t a l t i å r s b e r e t n i n g e ns p u nk t e r om k o s t n a d s ut v i k l i n g o g b u ds j e t t f o r Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es herved at forutsetnin g e n om f o r t s at t d r i f t e r t i l s t e d e. R E S U L T AT Å r e t s r e s u l t a t p å k r ,- s om f r em k om m e r i r e s ul t a t r e g ns k a pe t f o r es l å s o v e r f ø r t t i l e g e nk a p i t a l. I N N T E K T E R I n n k r e v d e f e l l e s k o s t n a d e r i v a r t i l s a m m e n k r , - i h e nh o l d t i l b u d s j et t. A v v i k f o r a n d r e i n n t ek t e r s k y l d e s at i n n t ek t e r f o r v as k e r i d e s s v e r r e i k k e h a r b l i t t r e g i s t r e r t f o r i n n e v æ r e n d e å r. K r , - b l i r d e r f o r g o d s k r e v e t r e g n s k a p e t f o r s am m e n m e d e v e n t u e l l e v a s k e r i i n n t ek t e r f o r D e t t e e r h e ns y n t a t t i b u d s j et t et f o r K O S T N A D E R D r i f t s k o s t n a d e n e i v a r p å k r ,- m o t b u d s j et t e r t m e d k r ,-. A v v i k i f o r h o l d t i l b u d s j e t t e t s k y l d e s f l e r e m i n d r e a v v i k p å d e f o rs k j e l l i g e r e g n s k a ps p o s t e n e. D e t s t ø r s t e a v v i k e t s k r i v e r s e g f r a e n e r g i, h v o r r e g n s k a p e t v i s e r k r , - m ot b u d s j e t t e r t e k r , -. Å rs a k e n t i l d e t t e e r h ø y e r e f o r b r u k o g k os t n ad e r. D r i f t o g v e d l i k e h o l d bl e b u ds j e t t e r t m e d k r ,-, m e ns r e g n s k a pe t v i s e r k r ,-. H o v e d å r s a k e n t i l a v v i k et v a r u v e n t e d e k o s t n a d e r k n y t t e t t i l v v s o g e l e k t r i s k a n l e g g. U t o v e r d e t t e h a r f o r s i k r i n gs p r em i en ø k t b et y d e l i g m e r e n n f o r v e n t et. R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å re t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p o g f o rm u e s f o r v a l t n i n g. R e v i s j o ns h o n o r a r e t f r em k om m e r s om e g e n p o s t i r e s u l t at r e g n s k a p e t. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e nk e l t e t a l l e ne i d r i f t s o v e r s i k t e n o g t i l b a l a ns e n, s am t d e e t t e r f ø l g e n d e r e g n s k a p s n o t e n e ( s e b a k e r s t i å r s b e r e t ni n g e n ). S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d.

7 S i d e 7 V a l d r e s g t 1 6 S / E K O S T N A D S U T V I K L I N G R E N T E R R e n t e s a t s e n e i OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S p r. d e n : R e n t e r p å d r i f t s k o n t o : 0, 1 0 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 3, 0 0 % u n d e r k r , 0 5 % f r a k r t i l k r 2 m i l l. 3, 1 0 % o v e r kr 2 mill K O M M U N A L E A V G I F T E R R e n o v a s j o n s a v g i f t e n øk e r m e d 3 8%. I n g e n ø k n i n g a v d e ø v r i g e a v g i f t e n e. Ø V R I G E K O S T N A D E R N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e i b u d s j e t t e t h a r s t y r e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s s t i g n i n g. I N N T E K T S - OG K O S T N A D S O V E R S L AG F O R ( B u d s j e t t ) T i l o r i e n t e r i n g f o r s am ei e rm øt e t h ar s t y r e t s at t o p p e n o v e r s i k t o v e r be r e g n e d e driftsinntekter og driftskostnader i Tall e n e e r v i s t s om e g e n k o l o n n e l e n g s t t i l h ø y r e f o r r e s u l t a t o p ps t i l l i n g e n. B u d s j et t et v i s e r e t f o r v e n t e t d r i f t s re s u l t at p å k r ,- o g e t f o r v e n t e t å rs r e s u l t a t p å k r ,-. A v d et t e s k a l a v d ra g p å l å n b et a l e s, s l i k at r e e l t f o r v e n t e t å rs r e s u l t a t b l i r c a k r ,-. O v e r s i k t e n e r b as e r t p å u e n d r e d e f e l l e s k os t n a d e r f o r å r e t I o v e r s i k t e n e r d e t t at t h e n s y n t i l de f o r h o l d s om e r n e v n t f o r a n. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i o v e r s i k t e n. O s l o, I s t y r e t f o r V a l d r e s g t 1 6 S / E S i v E i e / s / M i l d r i d G r ø t t e / s / E s k i l H e l g e b y S a n d b l os t / s /

8 8 V a l d r e s g t 1 6 S / E, -. / 0 + 1, -. / & 5 * 2 & 6 / ! " " # " $ $ " $ $ $ $ # % & ' $ $ $ " $ ( $ ) $ " * $ $ " " + $ " ( $ $ ( $ $ ( #

9 9 V a l d r e s g t 1 6 S / E 5 $ 7 $ 5 $ " 5 $ $ $ 8 % & ( 9 : & $ $ $ ; " $ " # <! 4 2 = =

10 S i d e 1 0 V a l d r e s g t 1 6 S / E R E S U L T A T R E G N S K A P Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e D R I F T S I N N T E K T E R : Innkrevde felleskostnader Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Kommunale avgifter Energi Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N A D E R D R I F T S R E S U L T A T F I N AN S I N N T E K T E R / -K O S T N A D E R : Finansinntekter Finanskostnader R E S. F I N AN S I N N T. / -K O S T N A D E R Å R S R E S U L T A T O v e r f ø r i n g e r : Udekket tap

11 S i d e 1 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E E I E N D E L E R B A L A N S E N o t e A N L E G G S M I D L E R O M L Ø P S M I D L E R Restanser felleskostnader Kortsiktige fordringer D r i f t s k o n t o i O B O S Sparekonto i OBOS S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M E I E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Udekket tap S U M U D E K K E T T A P G J E L D L A N G S I K T I G G J E L D Pante- og gjeldsbrevlån S U M L A N G S I K T I G G J E L D K O R T S I K T I G G J E L D Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Påløpne renter 0 0 Annen kortsiktig gjeld S U M K O R T S I K T I G G J E L D S U M E G E N K A P I T A L O G G J E L D Factoringavtale Garantiansvar 0 0 OSLO, , S T Y R E T F O R V A L D R E S G T 1 6 S / E S I V E I E /s/ M I L D R I D G R Ø T T E /s / E S K I L H E L G E B Y S A N D B L O S T /s/

12 S i d e 1 2 V a l d r e s g t 1 6 S / E N O T E : 1 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NOR som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. N O T E : 2 I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R Felleskostnader S U M I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R N O T E : 3 P E R S O N A L K O S T N A D E R Arbeidsgiveravgift (av styrehonorar) S U M P E R S O N A L K O S T N A D E R Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året. N O T E : 4 S T Y R E H O N O R A R Honorar til styret gjelder for perioden 2009/2010, og er på kr N O T E : 5 R E V I S J O N S H O N O R A R Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr N O T E : 6 K O N S U L E N T H O N O R A R J u r i d i s k b i s t a n d -938 O B O S E i e n d o m s f o r v a l t n i n g A S Andre konsulenthonorarer (samsvarserklæring) S U M K O N S U L E N T H O N O R A R

13 S i d e 1 3 V a l d r e s g t 1 6 S / E N O T E : 7 D R I F T O G V E D L I K E H O L D F i r e s a f e S U M S T Ø R R E B Y G N I N G S M E S S I G E V E D L I K E H O L D Drift/vedlikehold bygninger (h.sak repr vindu og callinganl) D r i f t / v e d l i k e h o l d V V S ( h s a k f r o s n e v a n n r ø r ) Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg ( h s a k s y k k e l s t a t i v ) Drift/vedlikehold vaskerianlegg Kostnader dugnader -888 S U M D R I F T O G V E D L I K E H O L D N O T E : 8 K O M M U N A L E A V G I F T E R Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift S U M K O M M U N A L E A V G I F T E R N O T E : 9 E N E R G I Elektrisk energi S U M E N E R G I N O T E : 1 0 A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R Container D r i f t s m a t e r i e l l ( s k r uer m.m.) Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer S n ø r y d d i n g Kontor- og datarekvisita -74 T r y k k s a k e r -857 Andre kontorkostnader (maling) -907 Porto Bankgebyr -508 Velferdskostnader S U M A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R

14 S i d e 1 4 V a l d r e s g t 1 6 S / E N O T E : 1 1 F I N A N S I N N T E K T E R Renter av driftskonto i OBOS 151 Renter av sparekonto i OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader 398 S U M F I N A N S I N N T E K T E R N O T E : 1 2 F I N A N S K O S T N A D E R OBOS pantegjeldsrenter O B O S g e b y r -600 S U M F I N A N S K O S T N A D E R N O T E : 1 3 K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Andre forskuddsbetalte kostnader - G E T (vil bli kostnadsført i 2011) S U M K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Posten "Andre forskudd" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2011, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i N O T E : 1 4 P A N T E- O G G J E L D S B R E V L Å N O B O S Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 4,95%, løpetid 20 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år S U M P A N T E - O G G J E L D S B R E V L Å N N O T E : 1 5 F A C T O R I N G A V T A E Av anleggets bokførte gjeld er kr ,- s i k r e t v e d p a n t i s e l s k a p e t s o m l ø p s m i d l e r

15 S i d e 1 5 V a l d r e s g t 1 6 S / E V E D T E K T E R f o r E i e r s e k s j o n s s a m e i e t V a l d r e s g a t a 1 6 t i l p a s s e t o g v e d t a t t i s a m e i e r m ø t e d e n 2 9 / i me d h o l d a v l ov om ei er s e k s jo n e r 2 3. m ai n r. 3 1 s i s t e n d re t p å s a m ei e rm øt e t d e n Ei e n d om me n - f o rm å l E i e r s e k s j o n s s a m e i e t ( h e r e t t e r s a m e i e t ) o m f a t t e r g n r b n r O s l o m e d p å s t å e nd e b yg n i n g e r. S a m ei e t h ar t i l f o r m å l å i v a r e t a s a m e i e r n e s f e l l e s i n t e r e s s e r o g a d m i n i s t r a s j o n a v e i e nd om m e n m e d f e lle s a n le g g a v e n hv er ar t. 2 O r g a n i s e r i n g a v s a m e i e t S a m e i e t b e s t å r a v 4 3 b o l i g s e k s j o n e r S a m ei e b r øk e n e b yg g e r p å br u k s e n he t e ne s ar e a l. 3 R e t t s l i g r å d e r e t t D e n e n k e lt e s am ei er h ar f u l l r e t t s li g r å d e r e t t ov er s i n s e ks j on, h e r u n d e r r e t t t i l s a lg, p a n t s e t t e ls e o g u t le i e. D e a n d r e s a m e i e r n e h a r l i k e v e l p a n t e r e t t i s e k s j o n e n f o r k r a v m o t s a m e i e r e n f o r e t b elø p s o m svarer til folketrygdens grunnbeløp, jf. eierseksjonslov e n 2 5. E r v e r v e r o g l e i e t a k e r a v s e k s j o n m å g o d k j e n n e s a v s t y r e t. G o d k j e n n i n g k a n b a r e n e kt e s n år d et f o r e li g g e r s ak li g g r u n n. 4 R e t t t i l b r u k D e n e n k e l t e s a m e i e r h a r e n e r e t t t i l b r u k a v s i n b r u k s e n h e t o g r e t t t i l å n y t t e f e l l e s a r e ale n e t i l d e t d e e r b e r e g n et e lle r v a n li g br u kt t i l. B r u k s e n h et e n o g f e lle s a r e a le n e k a n ba r e b r uk e s i s am sv ar m e d f o r m å le t o g m å i kk e b e n yt t e s s l i k a t d e t e r t i l u n ø d i g e l l e r u r i m e l i g u l e m p e f o r b r u k e r n e a v d e ø v r i g e s e ks j o ne r. E n d r i n g a v b r u k e n f r a b o l i g f o r m å l t i l a n n e t f o r m å l e l le r o m v e n dt m å i k k e f or et a s u t en r e s e k sj o n er i n g et t e r ei e r s ek sj o n s lo v e n 1 3 a n n et le d d. 5 H u s o r d e n s r e g l e r S a m e i e r m ø t e t k a n m e d a l m i n n e l i g f l e r t a l l f a s t s e t t e v a n l i g e o r d e n s r e g l e r f o r e i e n d o mm e n. 6 B y g n i n g s m e s s i g e a r b e i d e r L e d n i n g, r ø r o. l. n ø dv e n di g e i n s t a lla s j o n e r k an f ø r es gj e n n om b r uk s e n h et e n hv i s de t i k k e er t i l v es e n t li g u le m p e f or s am e i er e n. S am ei e r e n s k a l g i a d g a ng t i l b r uk s e n h et e n f or n ød v en d i g e t t er s yn o g v e d li k e h o ld av i n st a l la s j o n e ne. E n s a m e i e r k a n m e d s t y r e t s g o d k j e n n i n g g j e n n o m f ø r e t i lt a k p å f e l le s a r e a le n e s o m e r n ø dv e n d i g e p å gr u n n av s am e i er e n s e l le r h u s st a n d sm e d le m m e n e s f u nk sj o n s h em m i ng. G o d kj e n ni n g k a n i k k e n e k t e s ut e n s a k li g g r u n n. 7 F e l l e s k o s t n a d e r K o s t n a d er m e d ei e n d om m e n s o m i k k e k nyt t e r s e g t i l d e n e n k e lt e br u ks e n h et ( f e lle s k o s t na d e r ) s k a l f o r d e le s p å s am e i er n e e t t er s am ei e br ø k e n, m e d m i n dr e s ær li g e g r u n n e r t a le r f o r å f or d e le k o s t n a de n e et t e r n yt t e n f o r d e n e n k e lt e br u k s e n h et e l le r e t t e r f or b r u k. S t yr et f a st s et t er à k o n t o b e l ø p s o m i n n b e t a l e s f o r s k u d d s v i s h v e r m å n e d a v d e n e n k e l t e s a m e ier. V e d f or s e n b e t a li n g k a n i le g g e s r e n t er m. v. et t er lo v 1 7. d es em b e r n r om r e nt e r v e d f o r si n ke t b e t a li n g.

16 S i d e 1 6 V a l d r e s g t 1 6 S / E 8 V e d l i k e h o l d D e n e n k e lt e s am ei er sk a l f u l lt u t o g f o r e ge n r e gn i n g v e d li k e h o ld e e g e n b r u k s e n h et s li k at d et ikke o p p s t å r s k a d e e l l e r u l e m p e f o r d e a n d r e s a m e i e r n e. I n n v e n d i g e v a n n - o g av lø p s le d n i n g e r o m f a t t e s av v e d li k e h o ld s p li k t e n t i l o g m ed f or g r e n i ng s p u n kt et i n n t i l s e k s j o n e n, o g d e e le k t r i sk e le d n i n g e r t i l o g m e d s e ks j o ne n s s i k r i n g s bo k s. U n n la t e r s a m ei er å f o r et a d e t v e d li ke h o ld s o m er n ø dv e n d i g f o r å b ev ar e ei e n do m m e n s v er d i e l le r av v er g e u le m p er, k a n s am ei e t s ør g e f o r v e d l i k e h o l d e t f o r v e d k o m m e n d e s r e gni n g. D e n s a m e i e t g i r f u l l m a k t s k a l h a a d g a n g t i l d e e n k e l t e e i e r s e k s j o n e r f o r å f o r e t a e t t e rs yn, i n s t a l l a s j o n e r og r e p a r a s j o n e r n år d et t e er n ø dv e n di g av h e ns yn t i l d e øv r i g e s am ei e r n e, o g d e t t e i k k e g å r u t o v e r d e n e n k e l t e s a m e i e r s f r i e r å d i g h e t. T i l b ø r l i g h e ns yn t a s t i l v e dk o m m e n d e s a m ei e r. Ytre v edlikehold av eiendommen med bygninger, fellesrom, fellesarea le r, a n le g g og u t s t yr, h e r u n d er t r ap p e o p p g a n ge r o g i n n ga n g s dø r e r t i l o p p g a n g e n e e r s am ei et s an sv ar. 9 M i s l i g h o l d. P å l e g g o m s a l g o g k r a v o m f r a v i k e l s e H v i s e n s a m e i e r t i l t r o s s f o r a d v a r s e l v e s e n t l i g m i s l i g h o l d e r s i n e p l i k t e r, k a n s t y r e t p åle g g e v e d k o m m e nd e å s e lg e s e k sj o n en, j f. ei e r s e k s j o n s lo v e n 26. U n n la t e ls e a v å b e t a le d e u t li g n e d e a n d e le r av s am ei et s f or p li k t e ls e r et t er på k r av an s e s so m v es e n t li g m i s li g h o ld. M e d f ø r e r s a m e i e r e n e l l e r b r u k e r e n s o p p f ø r s e l f a r e f o r ø d e l e g g e l s e e l l e r v e s e n t l i g f o rr i n g e ls e av e i e n d om m e n, e l le r e r h a n s o p pf ø r s e l t i l a l v or li g p la g e e l le r s j e n a ns e f o r ei e n d om m e n s øv r i g e b r u k er e, k a n st yr e t k r ev e f r av i k e ls e av sek s j o n en et t er b e st e m m e ls e n e i t v a n g s f u l l b y rd e ls e s lo v e n, j f. ei er s e k sj o ns l o v en S t y r e t S a m ei e t s k a l h a et s t yr e s om s k a l b e s t å a v e n le d e r o g t o a n dr e m e d le m m e r m ed t o v ar am e d le m m er. S t yr et s le d e r v e lg e s s ær s ki lt. T j e n e st e t i d e n er et t år. T j e n e st e t i d en o p p h ør e r v e d av s lu t n i n g e n av d e t or d i nær e sa m ei er m øt et i de t å r t j e n es t et id e n u t lø p e r. V a k t m e s t e r s k a l i k k e v æ r e m e d l e m a v s t y r e t, m e n h a m ø t e - og t a le r e t t p å s t yr em ø t e n e. Styret skal sørge for v edlikehold og drift av eiendommen, og ellers sørge for forv altn i n g e n av s a m e i e t s a n l i g g e n d e r i s a m s v a r m e d l o v, v e d t e k t e r o g v e d t a k i s a m e i e r m øt e t. E t st yr e m e d le m k a n i k k e d e lt a i b e h a nd li n g e n e l le r av gj ø r e ls e n av n o e s p ør sm å l s o m m e d l e m m e t s e l v e l l e r n æ r s t å e n d e h a r e n f r a m t r e d e n d e p e r s o n l i g e l l e r ø k o n o m i s k s æ ri nt e r es s e i. I f e l le s a n li g g e n d e r f o r p li k t e r st yr e le d e r og e t t s t yr em e d le m i f e l le s s k a p s am ei e t o g t e g ne r d e t s n a v n. 1 1 S a m e i e r m ø t e t S a m ei e t s øv er st e m yn d i g he t u t øv e s av sa m ei e r m øt e t. O r d i n ær t s am ei e r m øt e ho ld e s hv er t år i n n e n u t ga n g e n av a p r i l. S t yr et sk a l p å f or h å n d v a r s le s a m ei e r ne om d a t o f o r m ø t et o g om s i st e f r i s t f o r i n n l e v e r i n g a v s a k e r s o m ø n sk e s b e h a n d le t. St yr e t i n nk a l le r t i l d e t or d i n ær e s a m ei e r m øt e t m e d m i n st 8 o g h ø ys t 2 0 da g e r s v a r s e l. E k s t r a o r di næ r t s a m ei er m ø t e s k a l h o ld e s n å r s t yr e t f i n ne r d e t n ø dv e n di g, e l le r n å r m i ns t t o s a m e i e r e s o m t i l s a m m e n h a r m i n s t e n t i e n d e d e l a v s t e m m e n e kr ev er d et, o g s am t id i g o p p gi r h v i l k e s a k e r d e ø n s k e r b e h a n d l e t. S t y r e t i n n k a l l e r t i l e k s t r a o r d i n æ r t s a m e ie r m øt e m e d m i n st 3 o g h ø ys t 2 0 d a g e r s v a r s e l. I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e s k j e r s k r i f t l i g o g s k a l s a m m e n m e d t i d o g s t e d f o r m ø t e t b es t em t a n gi d e s a k er s om sk a l b e h a n d le s. U av h e n gi g av o m d et er n ev nt i i n n ka l li n g e n s k a l d e t o r di næ r e s a m ei e r m øt e t a l lt i d be h a n d le : s t y r e t s å r s b e r e t n i n g s t y r e t s r e g n s k a p s o v e r s i k t f o r f o r e g å e n d e k a l e n d e r å r t i l e v e n t u e l l g o d k j e n n i n g v a l g a v s t y r e m e d l e m m e r, h e r u n d e r s t y r e l e d e r o g v a r a m e d l e m m e r

17 S i d e 1 7 V a l d r e s g t 1 6 S / E v a l g a v v a l g k o m i t e p å t o m e d l e m m e r m e d f u n k s j o n s t i d p å e t t å r v a lg av r ev i s or. I s a m ei er m øt et h ar s am e i er n e s t e m m er e t t m e d é n s t em m e f or hv e r s e ks j o n d e e i e r. F or u t e n e i e r e n h a r e t t h u s s t a n d s m e d l e m m ø t e - o g t a l e r e t t. S a m ei e r e n h ar r e t t t i l å m øt e v e d f u llm e k t i g. F u l l m e k t i g e n s k a l l e g g e f r e m s k r i f t l i g o g d a t e r t f u l l m a k t, o g f u l l m a kt e n an s e s å gj e ld e p å f ø r st k om m e n d e s am ei e r m øt e m e d m i n dr e a n n et f r em g år. F u l lm a k t e n k a n n år so m h e ls t k a l le s t i lb a k e. S a m ei er e n h a r r et t t i l å t a m e d r å d g i v e r. R å dgi v er e n ha r b a r e r e t t t i l å u t t a l e s e g d e r s o m s a m e i e r m ø t e t g i r t i l l a t e ls e. I n g e n k a n s e lv e lle r v e d f u l lm e k t i g e l le r so m f u l lm e k t i g de lt a i av st em n i n g om av t a l e m e d se g s e lv e l le r n ær s t å e n d e e l le r o m s i t t e g et e l le r n æ r st å e n d es a nsv a r. 1 2 F o r r e t n i n g s f ø r e r S a m e i e t s k a l h a f o r r e t n i n g s f ø r e r. S t y r e t a n s e t t e r f o r r e t n i n g s f ø r e r o g a n d r e f u n k s j o n ær er i s a m sv a r m e d lo v om ei er s e k sj o n er M i n d r e t a l l s v e r n Sameiermøtet, styret eller andre som representerer sameiet kan ikke treffe beslu t n i n g s om er e g n e t t i l å g i v i s s e s am ei e r e e lle r a n d r e en u r i m e li g f or d e l p å a n dr e s am ei e r e s b e ko s t ni n g. 1 4 R e g n s k a p o g r e v i s j o n S t y r e t s k a l s ø r g e f o r o r d e n t l i g o g t i l s t r e k k e l i g r e g n s k a p s f ø r s e l. R e g n s k a p e t s k a l r e v i d er e s av r e v i s o r v a l g t p å s a m e i e r m ø t e t. 1 5 E n d r i n g e r i v e d t e k t e n e E n d r i n g e r i s a m e i e t s v e d t e k t e r k a n b e s l u t t e s a v s a m e i e r m ø t e t m e d m i n s t 2 / 3 a v d e a vgi t t e s t em m er o m i k k e lo v om e i e r s ek sj o n e r st i l l e r s t r e n g er e k r av. 1 6 G e n e r e l l e p l i k t e r S a m e i e r n e p l i k t e r å ov er h o ld e b e st e m m els e n e s o m f ø lg e r av o p p d e li n g s b eg j æ r i n ge n, lo v om e i e r s e k sj o n er, di s s e v e dt e kt e r s am t or d en s r e g le r f a s t s a t t av s a m ei er m ø t et.

18 S i d e 1 8 V a l d r e s g t 1 6 S / E H U S O R D E N S R E G L E R f o r V a l d r e s g a t a 1 6 V e d t a t t p å s a m e i e r m ø t e E n d r e t p å s a m e i e m ø t e t E n d r e t p å s a m e i e m ø t e t B a l k o n g e n e B r a n n b a l k o n g e n e e r r øm n i ng s sv ei, d er f o r m å d et i k ke v æ r e gj e n st a n d er s o m s p er r e r di s se, ( p a s s as j e n m å v ær e f r i i t i lf e l le b r a n n ). O m v i nt e r e n sk a l b a lk o n g e n e h o ld e s f r i f or i s o g sn ø. V e d s n ø r yd d i n g m å m a n p å s e a t m em b r a nov e r f la t e n i k ke sk a d e s. D et s k a l i k k e br u k e s s a lt p å b a lk o n g g u lv e t. G u lv t e p p er, m a t t e r et c. m å i k k e b a n k e s f r a b a lk o n g e n e e l le r v i n d u en e. D et e r i k k e lo v å gr i lle f r a b a lk o n g. 2. G å r d s p l a s s e n D e t o p pf or d r es t i l a t b ar n o g v ok s n e b e n yt t er gå r d sr om m e t t i l le k o g r e kr e a sj o n i sommerhalv året. Det vil være anlednin g t i l å b r uk e gr i ll v e d s i t t eg r u p pe n e. S yk le r s k a l p la s s e r e s i s t a t i v e l le r i s yk k e ls k u r. D e t e r i k k e a n le d n i n g t i l å o p p b ev a r e m o t or i s e r t k j ør et ø y i g å r d sr o m. D e t h e n s t i l l e s t i l b e b o e r n e å o p p t r e h e n s y n s f u l l t v e d b r u k a v g å r d s r o m o g a t m a n e t t e r k l er s p e s i e lt p åp a s s e li g m e d å d e m pe lyd n i v åe t. Uv e d k om m e n d e gj e n st a n d er sk a l i k k e la g r e s i g å r d sr o m. 3. S ø p pe l S ø p p e ld u n k e n e s k a l k u n br u k es t i l h u s h old n i n g s s ø p p e l. D e t t e sk a l s o r t er e s o g le g g e s i r e t t søp p e lk a s s e i p or t r om. L o k ke t s k a l a l lt i d l u k k e s f or sv ar li g. P a pp e s k er et c. s k a l p r es s e s f la t e f o r å t a m i n st m u li g p la s s. D et e r i k k e t i l la t t å le g g e s ø p pe l v e d si d e n av s ø p p e lk a s s e n e. A n n e n s ø p p e l e n n d e n R e n ov a sj o n se t at e n h e nt e r, m å b e bo e r s e lv b li kv i t t. D e n s om h ar n o e s om m å k j ø r e s v e k k, m å n o r m a lt b e sø r g e d et t e s elv, s å f r em t d et i k ke er gj or t o p p s la g om du g n a d / f e l le s b o r t k j ør i n g. 4. V a s k e r i e t V a s k e t i m e r e s er v er e s p å v a s k e li s t e n s om er u t la g t i v a s k er i e t. V a s k e r i e t k a n br u k e s m e l lo m k l o g p å hv er d a g er, o g m e l lo m k l o g k l p å l ø r d a g e r o g d a g f ø r h e l l i g d a g. V a s k e r i e t s k a l i k k e b e n y t t e s p å s ø n - o g h e l li g d a g e r. M a s ki n er sk a l t ø r k es r e n e e t t er br u k. G u lv r en g j ør e s v e d b e h ov. L o f i lt e r et i t ø r k e t r o m m e le n s k a l r e n g j ø r e s e t t e r b r u k. 5. T ø r k e l o f t e n e N å r t ø y t ør k e s p å lo f t e t, m å d e t v æ r e g o dt o p pv r i d d o g d e t m å t a s n e d s å s n a r t d e t e r t ør t. V e d lu f t i ng gj e n n om t a k lu k e, m å d e nn e lu k k e s et t e r k or t t i d. Av h e ns yn t i l b r a n n f ar en e r d et i k k e t i l l a t t å l a g r e v e d, k o k s e l l e r a n n e t b r e n n b a r t m a t er i a le i b o de n e på t ø r ke lo f t e t. Av sa m m e gr u n n m å i kk e m ø b le r e l li g n e n d e p la s s e r e s i f e l le s a r e a le r p å lo f t. L o f t en e v a s k e s e n g a n g i år e t. D et t e b eko s t e s av b e b o er n e i f e lle s s k a p e l le r p å d ug n a d av b e b o e r n e i hv er o p p g a n g. 6. L o f t e n e E n m å i k k e l a g r e t i n g i kj e l le r g a n g e n e e ll e r f e l le s a r e a l. 7. K j e l l e r n e T r a p p e o p p ga n g er f e l le s a r e a l o g s k a l d e r f o r h o ld e s f r i f o r p e r s o n li g e ei e n d e le r. B r an n f o r s k r i f t er k r ev er o gs å at h e le t r a pp e o p p g a n g o g av s a t s er ho ld e s f r i f or a ll m ø b le r i n g. D et e r i k k e a n le d n i n g t i l å o p pb ev ar e s yk le r, m ø b le r et c h e r, m ed u n nt a k av ba r n ev o g n s o m k a n o p p bev ar e s u n d e r t r a p p. 8. D y r e h o l d B e b o e r e s om ø ns k e r å h o ld e d yr p li k t er at d et t e i k k e er t i l s j e n a n s e f or n a b o er.

19 S i d e 1 9 V a l d r e s g t 1 6 S / E 9. Y t t e r d ø r e r Y t t e r d ø r e n e s k a l a l l t i d h o l d e s l å s t. D et t e g j e ld e r o g s å d ør t i l p o r t r o m. M e llo m d ø r e n i g a n g s k a l a l lt i d s t å i lu k k e t s t i l li n g, d et t e f o r å h o ld e p å v ar m en i v i n df a n g s li k at d ø r p um p er v i k e r o g s å v i nt e r st i d V i s h e n s y n D e t h e n s t i l l e s t i l b e b o e r n e å o p p t r e h e n s y n s f u l l t o v e r f o r h v e r a n d r e d a de t e r sv æ r t l yt t m e l lo m le i li g h e t e n e. Et t er k l m å en v æ r e sp e s i e lt p å p as s e li g m e d å d em p e lyd n i v å et. V e d s e ls k a p e li g e a n le d n i n g er h e ns t i l le s d e t t i l a t e n v ar s le r si n e n ær m e s t e n a bo e r p å f or h å n d. O s l o, S T Y R E T

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i H e l g es e n s g at e 8 2 / 8 4 A S a v h o l d e s m a nd a g 2 6. a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Akersbakken Bo r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S a g a d am m e n, a v h o l d e s t o r s d a g 15. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 9. 0 0 i S am l i n g s s a l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t K i r k e v e i e n 1 1 0, a v h o l d e s m a n d a g 2 0. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 0 0 i V es t r e A k e

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i 2

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Øs t e r l i B o l i g s e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i F o r n e b u k o l l e n B o l i g s am ei e, a v h o l d e s t o r s da g 2 3. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 : 0 0 p å S A

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i Solbakken Velforening, a v h o l d e s t o r s d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 2 0. 1 5 p å Ok s t a d S k o l e. T I L B E HA N D L I N G F O R

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R i n g g a t en T e r r a s s e S am e i e, a v h o l d e s 2 4. m a rs 2 0 1 0, kl. 18 :00 i Lilleborg Kirke. T I L B E HA

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s /

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i F j e l l hu s h a u g e n B o l i g s e l s k a p A / S a v h o l d e

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer