INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010"

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s , k l p å B j ø r n s l e t t a s k o l e, Å s j o r d e t 3, O s l o T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G A ) V a l g a v m ø t e l e d e r B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g e n s a m e i e r t i l å u n d e r s k r i v e p r o t o k o l l e n D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 4. B U D S J E T T F O R G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r 6. I N N K O M N E F O R S L A G A ) F o r s l a g f r a B r i t t A m u n d s e n H o e l o g H a n s P e t t e r H o e l o m å s e t t e v a s k - o g v a k t m e s t e r t j e n e s t e r u t p å a n b u d B ) F o r s l a g f r a B r i t t A m u n d s e n H o e l og H a n s P e t t e r H o e l om å f å e n d e t a l j e r t p l a n o v e r b u d s j e t t e t f o r C ) F o r s l a g f r a s t y r e t o m r e v i d e r i n g a v h u s o r d e n s r e g l e n e D ) F o r s l a g o m l e k e p l a s s f r a H. A n d r e s e n o g K. A. R a a s a k k a E ) F o r s l a g f r a G u n v o r S o r k n e s o m d e f e k t r i n g e k l o k k e I n n k om n e f o rs l a g e r t a t t i n n s om eg n e v e d l e g g. 6. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v s t y r e l e d e r f o r 2 å r B ) V a l g a v 4 s t y r e m e d l e m m e r f o r 2 å r C ) V a l g a v 2 m e d l e m m e r t i l v a l g k o m i t é O s l o, 1 3. f e b r u a r S t y r e t i Boligsam eiet Gregers Grams Vei Tor Jebens / s / Stian Færgestad / s / Astrid Klausen / s / Einar Saastad / s / Paul Martens Røthe / s / Eva B Anker / s / A r i l d O l a us s e n / s / I s am e i e rm ø t et h a r s am e i e r n e s t em m e r e t t m e d e n s t em m e f o r h v e r s e k s j o n d e e i e r. S am e i e r e n h a r r e t t t i l å m ø t e v e d f u l l m e k t i g. R e g i s t r e r i n g s b l a nk e t t e n l e v e r e s i ut f y l t s t a n d v e d i n n g a n g e n.

2 2 Boligsameiet Gregers Grams Vei T I L L I T S V A L G T E Å R S B E R E T N I N G F O R S i d e n f o r r i g e o r d i n æ r e s am e i e rm øt e h a r s am e i et s t i l l i t s v a l g t e v æ r t f øl g e n d e : S T Y R E T L e d e r T o r J e b e n s P b S e n t r u m S t y r e m e d l e m S t i a n F æ r g e s t a d G r e g e r s G r a m s V e i 3 3 S t y r e m e d l e m A s t r i d K l a u s e n G r e g e r s G r a m s V e i 2 2 S t y r e m e d l e m E i n a r S a a s t a d G r e g e r G r a m s v e i 2 9 Styrem edle m P a u l M a r t e n s R ø t h e G r e g e r s G r a m s V e i 3 3 S t y r e m e d l e m E v a B A n k e r G r e g e r s G r a m s V e i 2 2 S t y r e m e d l e m A r i l d O l a u s s e n G r e g e r s G r a m s V e i 2 0 V A L G K O M I T E E N V a l g k o m i t é T o r i l l S c h i r m e r B j ø r n e t h u n G r e g e r s G r a m V e i 2 9 V a l g k o m i t é A n t o n F r e d r i k A n d r e s e n G r e g e r s G r am s V e i 1 8 G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M S AM E I E T TI L L I TS V AL G TE O G AN S AT TE A v s am e i e t s 7 s t y r em e d l em m e r e r d e t 2 k v i n n e r o g 5 m e n n. S am e i e t e r p os i t i v t i l l i k es t i l l i n g o g t a r s i k t e p å at d et i k k e f o r e k om m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a n s e t t e l s e r. S a m e i e t d r i v e r i k k e m e d f o r s k n i n g s - o g ut v i k l i n g s ak t i v i t e t e r. S am e i e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b e s t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. S am e i e t h a r i n g e n a ns a t t e. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r i h e n h o l d t i l k o n t r ak t u t f ø r t a v OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S. A u t o r i s e r t r e g ns k a ps f ø r e r ( o p p d r ag s a n s v a r l i g ) e r r e g ns k a ps s j e f E g i l H a v r e, O B OS. S am e i e t s r e v i s o r e r L a r s H. B r i n c h m a n n. E I E N D O M M E N S am e i e t b e s t å r a v 4 6 s ek s j o n e r. Sam eiet er registrert i Brønnøysund m ed organis a s j o ns n um m e r S am e i e t l i g g e r i O s l o k o m m u n e o g h a r f ø l g e n d e g å r d s - o g b r u k s n um m e r : , M e d e i e r s e k s j o n f o r s t å s s am e i e a nd e l i b e b y g d e i e n d om m e d t i l k n y t t e t e n e r e t t t i l b r uk a v b o l i g e l l e r a n n e n b r uk s e n h et i e i e nd o m m e n. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d a t d e t y t r e m i l j ø e t f o r u r e n s es i v e s e nt l i g g r a d.

3 3 Boligsameiet Gregers Grams Vei V A K T M E S T E R T J E N E S T E S am e i e t h a r a v t a l e om v a k t m e s t e rt j e n e s t e m e d A d r i a n a V a k t m es t e r o g R e n h o l d s om k a n k o n t ak t es p å t e l ef o n F O R S I K R I N G S a m e i e t s e i e n d o m m e r e r f u l l v e r d i f o r s i k r e t i T R Y GV E S TA F O R S I K RI N G m e d p o l i s e n um m e r F u l l v e r d i f o r s i k r i n g v i l s i a t f o rs i k r i n g s s e l s k a p et h a r a ns v a r e t f o r at s am e i et t i l e n h v e r t i d h a r d e r i k t i g e f o rs i k r i n g s s um m e r. E n f o r u t s et n i n g f o r d e t t e e r a t forsikringsselskapet får m elding om vesentlige verdiøk n i n g e r p å b y gn i n g e r, f. e k s. v e d r e h a b i l i t e r i n g e l l e r p å b y g g i n g. V e d t o t a l s k a d e s k al e r s t a t n i n gs b e l ø p et d e k k e o p p f ø r i n g a v n y b y g n i n g a v s am m e s t a n d a r d o g s t ø r r e l s e. F o r s i k r i n g e n om f a t t e r o g s å b y g n i n g s m es s i g e f o r a n d r i n g e r s om d e n e n k e l t e s ek s j o n s e i e r gjø r i n n e i b o l i g e n. D e n e n k e l t e s e k s j o n s e i e r m å s e l v s ø r g e f or å h a h j em f o r s i k ri n g s o m d e k k e r i n n bo og l ø s ø r e. H v i s s am e i e t s f o rs i k r i n g s k a l b e n y t t e s, m å b e b o e r n e s t r a k s m e l d e s k a d e n t i l F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S t l f f a k s e-p o s t : f o r s i k r i n o b o s. n o. O p p f ø l g i n g a v f o r s i k r i n gs s ak e r b l i r g j o r t a v F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i OB O S. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I h e n h o l d t i l f o r s k r i f t e n e s k a l d et væ r e i ns t a l l e r t r ø yk v a r s l e r o g b r a n ns l o k ni n g s a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e i a l l e l e i l i g h e t e n e. E i e r / b e b o e r h a r a n s v a r e t f o r a t u t s t y re t e r t i l s t e d e o g f u n g e r e r. H M S F o r s k r i f t o m s y s t e m a t i s k h e l s e -, m i l j ø - o g s i k k e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e n ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f a s t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s e m b e r m e d v i r k n i n g f r a 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l at d e n e nk e l t e v i r k s om h et s k a l s ys t em at i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t em m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. B o l i g s el s k a p e r d ef i n e r t s om v i rk s o m h et o g s k a l d e r f o r h a i nt e r n k o n t r o l l s y s t em. D e t t e o m f a t t e r b l a n t a n n e t k o nt r o l l s ys t em o g o p pf ø l g i n g a v b r a n n v e r n, b y g g h e r r e f o r s k r i f t e r v e d b y g g e - o g a n l e g g s a r b e i d, l ek e p l as s e r o g e l ek t r i s k a n l e g g o g e l ek t r i s k u t s t y r h v o r f o r d e l i n g a v a n s v a r e t e r g i t t e n s l i k t o l k n i n g : S a m e i e t e r a n s v a r l i g f o r a t d e t e l e k t r i s k e a n l e g g e t o g u t s t y r e t i f e l l es a r e a l e t t i l e n h v e r t i d e r i o r d e n. I f o r h o l d t i l a n l e g g o g ut s t y r i d e n e n k e l t e b o e n h e t e r d e t s t y r e t s p l i k t å g j ø r e e i e r o g / e l l e r b r u k e r a v d e n e n k e l t e l e i l i g h e t o p pm e rk s om p å d e t a ns v a r s om d e h a r f o r å h o l d e e l e k t r i s k ut s t y r i o r d e n e t t e r g j e l d e n d e l o v o g f o rs k r i f t. E I E N D E LE R O G G J E L D O M S E T N I N G O G T A K S T E R S am e i e r n e f å r t i l s e n dt s k j em a m ed o p p s t i l l i n g o v e r d e n e n k e l t e s e k s j o n s a n d e l a v s am e i e t s i n n t e k t e r, ut g i f t e r, gj e l d o g ei e n d e l e r. L i g n i n g s v e r d i e n f å r d e n e nk e l t e o p p g i t t p å l i g n i n g s k o n t o r e t. Om s et n i n g a v s ek s j o n e n e s k j e r t i l m a rk e d s p r i s. D e t f i n n es i k k e t a k s t e r f o r s e k s j o n e n e v e r k e n h o s s t y r e t e l l e r f o r r e t n i n gs f ø r e r. S å l a n gt f o r r e t n i n g s f ø r e r e n f å r o p p g i t t

4 4 Boligsameiet Gregers Grams Vei o m s e t n i n g s p r i s e r, b l i r d i s s e r e g i s t r e r t. F o r r e t n i n g s f ø r e r k a n, p å b a k g r u n n a v d i s s e o p p l y s n i n g e n e, g i a n t y d n i n g om p ri s n i v å e t f o r s e k s j o n e n e. T E L E N O R S am e i e t e r t i l s l u t t e t s am a r b e i d s a v t a l e n m e l l om T el e n o r o g OB O S E i e n d o m s f o r v a l t ni n g o m r a b a t t o r d n i n g p å b r u k a v f as t t el e f o n o g b r e d b å n d s t e l e f o n f o r b e bo e r e m e d a b o n n e m e n t i T e l e n o r. D e n e n k e l t e b e b o e r f å r o gs å r a b a t t v e d b es t i l l i n g a v A D S L b r e d b å n d o g b r u k a v m obiltelefon. Bestilling av mobiltelefoni- o g i nt e r n e t t j e n es t e r k a n g j ø re s p å w w w. o b o s. n o. K A B E L -TV C a n a l D i g i t a l e r l e v e r a n d ø r a v t v - o g b r e d b å n d s t j e n e s t e r. H a r d u s pø r s m å l v e d r ø r e n d e d i t t kabel-t v -abonnem ent, digital-t v e l l e r b r e d b å n d, k a n d u r i n g e t l f Å p n i n gs t i d e r h o s k u n d e s e r v i c e e r m a n d a g - f r e d a g k l , l ø r d a g k l S ø n d a g e r e r s t e n g t. Oppstår det feil p å k a b e l a nl e g g e t u t e n om n o rm a l å p n i n g s t i d, k a n d e t t e r a p p o r t e r e s v i a t e l e f o n l ø r d a g e r k l o g s ø n d a g e r k l F o r y t t e r l i g e r e i n f o r m a s j o n v i s e s d e t t i l w w w. c a n a l d i g i t a l. n o Ingen m å gjøre inngrep i kabel-t v -a n l e g g e t s o m å s k r u a v d e k s e l e t p å a n t e n n e -k o n t ak t e n o g f o r e t a o m - e l l e r t i l k o b l i n g e r. S l i k e i n n g r e p v i l k u n n e f o r å r s ak e f o rs t y r re l s e r p å s i g n a l e n e t i l andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. A V T A L E O M L E V E R A N S E A V E L E K T R I S K K R A F T O B O S har fremforhandlet avtale m ed LOS for leveranse av el-k r a f t. K r a f t f o r v a l t n i n g s a v t al e n u t l ø p e r d en S am e i e t h a r t i l t r å d t d e n n e a v t a l e n. D e t t e g j e l d e r k u n s t r øm t i l f e l l e s om r å d e o g i k k e p r i v a t a b o n n em e n t f o r d e n e n k e l t e l e i l i g h e t. S T Y R E T S B E R E T N I N G D e t h a r v æ rt a v h o l d t 9 s t y r em øt e r. I t i l l e g g h a r s t y r e t s m e dl em m e r v æ r t p å b e f a r i n g i e g e n r e g i o g m e d h å n d v e r k e r e f r a f o r s k j e l l i g e f a g. S t y r e t h a r o gs å s en d t u t e n r e k k e r u n d s k r i v m e d o r i e n t e r i n g t i l s am e i e r n e. H e i s e n i n r 2 0 b r a n t h ø s t e n o g b l e i l ø p e t a v s om m e r e n re p a r e r t o g s at t i d r i f t. D e n t i l f r e d s s t i l l e r n å d a g e n s s i k k e rh e t s k r a v o g h a r v æ rt ut e n d r i f t s a v b r u d d s i d e n d e n bl e t a t t i b r u k. A r b e i d e t m e d u t e a r e a l e n e h a r f o r t s a t t. R u n d t n r 1 8 e r d e t k r af t i g t y nn e t u t i b us k e r o g t r æ r o g m e d ut v i d e t p l e n f r em s t å r a r e a l e t s om l uf t i g o g v e l s t e l t. Øs t a v n r 2 7 e r e t g r a n t r e f j e r n e t o g n y e b u s k e r o g p l a n t e r k om m et t i l. D e t e r p l a n t et e n d e l l a v t v o k s e n d e f u r u i at r i e t, n e d m o t b a r n e h a g e n o g p å å s k am m e n m e l l om b l ok k e n e. V e g e t as j o n e n i a t r i e t e r h o l d t n e d e s l i k a t d e v i l l e s o m m e r b l om s t e n e s k a l f å a n l e d n i ng t i l å ut f o l d e s e g g j e n n o m s es o n g e n. D e t e r u t f ø r t f r i v i l l i g d u g n a d s a r b e i de b å d e p å øs t - o g v e s t f e l t e t m e d o p p r y d d i n g i v e g e t a s j o n e n.

5 5 Boligsameiet Gregers Grams Vei Ny lysm ast er blitt m ontert på toppen av stien til nabosam eiet i øs t og d e n k as t e r n å l ys u t o v e r s t i e n o g g j es t e p a rk e r i n g s p l a s s e n. V e s t f e l t e t e r b l i t t a s f a l t e r t o g n y v ar m ek a b e l e r b l i t t l a gt i n e d k j ø r s el t i l f e l l es g a r a s j e n. Det var planlagt gjennom ført del-b e i s i n g a v t r e f as a d e r s am t b ø r s t i n g o g m a l i n g a v b e t o n g f l a t e r. P å g r u n n a v d e u g u ns t i g e v æ r f o r h o l d e n e s i s t s om m e r, m åt t e d i s s e a r b e i d e n e u t s e t t es t i l E n s i t ua s j o n s r a p p o r t e r b l i t t u t a r b e i d e t i s a m a r b e i d m e d f a g f o l k. I b l e d e t b e s l ut t et å o p p g r a de r e k a b e l a n l e g g e t f o r t e l e v i s j o n o g i n t e r n e t t. S am ei e t h a r u t v i d e t a l l e r e d e e k s i s t e r e n d e av t a l e m e d C a n a l D i g i t al t i l å om f a t t e d i g i t a l TV, internett tilgang via Canal Digital-ne t t e t s am t m u l i g h e t e r f o r I P t e l e f o ni. G j e n n om f ø r i n g e n a v p r o s j ek t et e r b l i t t f o rs i n k et, i k k e m i ns t p. g. a. d e t e k n i s k e f o r h o l d e n e i n r 2 7, 2 9 o g 3 1. N y v a k t m es t e r i ns t r uk s e r b l i t t u t a rb e i d e t o g om d e l t t i l s am e i e r n e. B o l i gm as s e n f r em s t å r g e n e r e l t s om b r a. D e t e r i m i dl e r t i d g r u n n t i l å p e k e p å at h e i s e n e n å s n a r t h a r 4 0 å r s d r i f t b a k s e g o g a t d e e t t e r h v e r t v i l m å t t e p å r e g n e s r e p a r e r t o g o m n ø d v e n d i g o p p g r a d e r t t i l d a g e n s s i k k e r h e t s s t a n d a r d. O g s å i n n g a n g s d ø r e r o g r i n g e k l o k k e / d ø r å p n e r - a n l e g g e t s t å r p å l i s t e n o v e r s l i t n e t j e n e r e. V i de r e v i l d e t væ r e b e h o v f o r r e p a r a s j o n a v v i n d u e r og t r e k o ns t r uk s j o n e r i f o r b i n d e l s e m e d t r a p p e h u s e n e. S a m e i e t s øk o n om i m å a ns es å væ r e s u n n. D e t e r b u d s j e t t e r t m e d 2, 5% øk n i ng a v b e l ø p t i l d e k n i n g a v f e l l es k o s t n a d e r p r. 1. j u l i A dm i n i s t r at i v t h a r d e t væ r t e t a r b e i d s k r e v e n d e å r. R e p a r a s j o n e n a v h e i s e n i n r 2 0 h a r t a t t m y e a v s t y r e t s r e s s u r s e r o g o p p m e r k s o m h e t h v a g j e l d e r d e n t ek n i s k e g j e n n om f ø r i n g a v p r o s j ek t et. M e n i k k e m i n dr e r e s s u rs k r e v e n d e h a r d e t v æ rt at e t m i n d r e t a l l i s am e i e t p r o t es t e r t e p å at k o s t n a d e n e t i l d e n n e h e l t n ø d v e n d i g e i s t a n ds e t t i n g a v h e i s en s k u l l e d ek k e s i h e n h o l d t i l s am e i e r b r ø k. P å sam eie rm ø t et 5. m a rs b l e d et m e d a l m i n n e l i g f l e r t a l l v e d t a t t å i n n k a l l e m i d l e r t i l d e l v i s d ek n i n g a v r e p a r a s j o n e n, m e n m i n d r e t a l l et t o k f o r b e h o l d. D e t b l e f r em l a gt j u r i d i s k e b e t e nk n i n g e r f r a b e g g e s i d e r o g e t f l e r t a l l i s t y r e t m e n t e å ha g o d j u r i d i s k deknin g f o r å g j e n n om f ø r e i n n k a l l i n g e n a v m i d l e r. M i n d r e t a l l e t i n nk a l t e t i l ek s t r a o r d i n æ r t s am e i e rm øt e s om b l e a v h o l d t 2 7. o k t o b e r o g l a f r em f ø l g e n d e f o r s l a g t i l v o t e r i n g : S am ei e rm øt e t k j e n n e r v e d t ak e t ug y l d i g. ( V e d t a k et d e t v i s e s t i l e r b e s l u t n i n g e n p å m ø t e t a v 5. m a r s om i n n k a l l i n g a v m i d l e r ). F o r s l a g et f a l t m e d 1 8 m o t 2 6 s t em m e r. D e rm e d i v e r k s a t t e s t y r e t i n n k al l i n g e n a v m i d l e r. B e l ø p e t e r m i n d r e e n n f ø r s t f o r e s l åt t f o r d i h e i s r e p a r a s j o n e n b l e b i l l i g e r e e n n a n t a t t o g f o r d i n o e b l e d e k k et a v f o r s i k r i n g.

6 6 Boligsameiet Gregers Grams Vei REGN S K A P E T F O R S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s am e i et s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om s am ei e t s f o r v e n t e d e øk o n om i s k e u t v i k l i n g e r o m t a l t i å r s b e r e t n i n g e n s p u n k t o m k o s t n a d s u t v i k l i n g o g b u d s j e t t f o r Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es h e r v e d a t f o r ut s et n i n g e n om f o r t s at t d r i f t er t i l s t e d e. R E S U L T AT Å r e t s n e g a t i v e r e s u l t a t p å k r ,- s om f r em k om m e r i r es u l t at r e g n s k a p et f o r e s l ås o v e r f ø r t t i l e g e nk a p i t a l. I N N T E K T E R I n n k r e v d e f e l l e s k o s t n a d e r v a r t i l s a m m e n k r , - s om b u d s j et t e r t. I n n t e k t e n e i v a r t i l s a m m e n k r , - m o t b u d s j e t t e rt m e d k r , -, e t n e g a t i v t a v v i k p å k r , -. A v v i k e t i f o r h o l d t i l b u d s j e t t s k y l d e s i h o v e d s a k a t A n d r e i n nt e k t e r va r b u d s j e t t e r t m e d k r , - s om ek s t r a o r d i n æ r i nn k a l l i n g f r a s am e i e r n e i f o r b i n d e l s e m e d r e p a r a s j o n a v h e i s e n i G r e g e r s G r am s v e i 2 0. I nn k a l l i n gs b e l ø p e t b l e r e d us e r t t i l k r , - d a d e t v i s t e s e g a t r e p a r a s j o n e n b l e n o e r i m el i g e r e e n n f ø rs t a n t a t t, o g a t u t b et a l i n g e n f r a f o r s i k r i n g s s e l s k a p et b l e p å k r , - s om d e t i k k e v a r b u d s j et t e rt m e d. R e n t e i n n t e k t e r v a r b u d s j et t e rt m e d k r , - m e n s r e g n s k a p e t v i s er k r , -. K O S T N A D E R D r i f t s k o s t n a d e n e i v a r p å k r m ot b u ds j e t t e r t m e d k r , - s om e r e t p o s i t i vt a v v i k p å k r , -. V e s e n t l i g e a v v i k i f o r h o l d t i l b u d s j et t s k y l d e s i h o v e d s ak : K o n s u l e nt h o n o r a r e r b l e b u d s j et t e r t m e d k r , - m e n s r e g n s k a p e t v i s e r k r , -. U t g i f t e r t i l k o n s u l e nt t j e n es t e r i f o r b i n d e l s e m e d h e i s r e p a r a s j o n e n k om p å , -, m e n s j u r i d i s k b i s t a n d i f o r b i n d e l s e m e d ue n i g h e t e n om h v em s om s k a l b e t al e f o r h e i s r e p a r a s j o n e n b e l ø p e r s e g t i l k r , -. D r i f t o g v e d l i k e h o l d b l e b u ds j e t t e r t m e d k r , -, m e n s r e g n s k ap e t v i s e r k r , - s om e r e t p o s i t i v a vv i k p å k r , -. H o v e d å r s a k e n e t i l a v v i k e t e r at u t gi f t e r t i l h e i s v a r b u d s j et t e rt m e d k r , - m e n s r e g n s k a p e t v i s e r k r , -. I t i l l e g g v a r d r i f t o g v e d l i k e h o l d a v b y g n i n g e r b u d s j e t t e r t m e d k r , - m e ns r e g n s k a p e t v i s e r k r , -. D r i f t o g v e d l i k e h o l d a v u t v e n d i g e an l e g g v a r b u d s j e t t e r t m e d k r , - m e ns r e g n s k a p e t v i s e r k r , -. E n e r g i b l e b u ds j e t t e r t m e d k r , -, m e n s r e g n s k a p e t v i s e r k r , - s om e r e t p o s i t i vt a v v i k p å k r , -. S t r øm p r i s e n e ø k t e i k k e s l i k d et v a r f o r v e n t e t h øs t e n I a v r e g n i n g e n s om n å e r m ot t a t t s a m m e n m e d f ø r s t e ak o n t o r e g n i n g f o r , f r em k om m e r d e t a t k r , - g j e l d e r T o t a l t b l i r d e t k r , -.

7 7 Boligsameiet Gregers Grams Vei An d r e d r i f t s k o s t n a d e r v a r b u d s j et t e r t m e d k r , - m e n s r e g n s k a p e t v i s e r k r , - s om e r e t u v e s e n t l i g a v v i k. R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å re t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p o g f o rm u e s f o r v a l t n i n g. R e v i s j o ns h o n o r a r e t f r em k om m e r s om e g e n p o s t i r e s u l t at r e g n s k a p e t. S e n o t e 6. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i r e g n s k a p e t o g d e n r e g ns k a ps m e s s i g e o v e r s i k t s om f r em k om m e r u n d e r n ot e r t i l r e g ns k a p e t. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d. K O S T N A D S U T V I K L I N G R e n t e s a t s e n e i OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S p r. d e n : R e n t e r p å d r i f t s k o n t o : 0, 1 0 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 2, 7 5 % u n d e r k r , 8 5 % o v e r k r S T R Ø M P R I S E N E D e n t o t a l e s t r ø m p r i s e n t i l e n f o r b r u k e r b e s t å r a v t r e k om p o n e n t e r : K r a f t p r i s s om d ek k e r k os t n a d e n e v e d å p r o d u s e r e o g s e l g e d e n el e k t r i s k e k r a f t e n u t g j ø r c a. 4 3 % a v t ot a l s t r øm p r i s ( b e t a l es t i l k r a f t l e v e r a n d ø r ). N e t t l e i e f o r t r a n s p o r t a v d e n e l ek t ri s k e k r a f t e n utgjør ca. 24% av total strøm pris (betale s t i l n e t t s e l s k a p e t ). S t a t l i g e a v g i f t e r d vs. f o r b r u k e r a vg i f t, a v g i f t t i l E n e r g i f o n d et o g m e r v e r d i a v g i f t u t g j ø r c a. 3 3 % a v t ot a l s t røm p r i s. S t r ø m p r i s e n i N o r g e v a r i e r e r m e d å r s t i d e n e. N o r m a l t s t i g e r d e n i v i n t e r h a l v å r e t o g r e d u s e r e s i s om m e r h a l v å r e t. D e t t e o g a n d r e f ak t o r e r s om p å v i r k e r k ra f t p r i s e n e g j ø r d et v a n s k e l i g å s p å u t v i k l i n g e n i s t r ø m p r i s e n e E N E R G I M E R K I N G A V B O L I G F r a o g m e d b l i r d et o b l i ga t o r i s k m e d e n e n e r g i a t t es t f o r a l l e b o l i g e r s om s k a l s e l g e s e l l e r l e i e s u t. N o r g e s V a s s d r a g s - o g e n e r g i d i r e k t o r a t ( N V E ) h ar a n s v a r e t f o r i m p l em e nt e r i n g e n a v o r d n i n g e n. P å w w w. e n e r g i m e r k i n g. n o k a n s am e i e r n e s e l v ut a r b e i d e e n e n e r g i a t t es t f o r s i n b ol i g. F O R S I K R I N G B y g n i n g s f o rs i k r i n g e n r e d u s e r e s f ra t i l m e d c a. 4, 8 % d a s t y r e t h a r f o r h a n d l e t f r em e n g u n s t i g e r e p r em i e. Ø k n i ng e n i b y g g e i n d e k s e n e r p å 2, 8%. D e n r e f l e k t e r e r p r i s o p p g a n g e n p å h å n d v e r k s t j e n es t e r. K O M M U N A L E A V G I F T E R R e n o v a s j o n s a v g i f t e n øk e r m e d 1 0%. I n g e n ø k n i n g a v d e ø v r i g e a v g i f t e n e. Ø V R I G E K O S T N A D E R N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e i b u d s j e t t e t h a r s t y r e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s s t i g n i n g.

8 8 Boligsameiet Gregers Grams Vei I N N T E K T S - O G K O S T N A D S O V E R S L AG F O R Å R ( B u d s j e t t ) S t y r e t h a r s at t o p p e n o v e r s i k t o v er f o r v e n t e d e i n n t ek t e r o g k o s t n a d e r i T a l l e n e e r v i s t s o m e g e n k o l o n n e v e d s i d e n a v r e s u l t a t r e g n s k a p e t. ( B u d s j e t t ) O v e r s i k t e n e r b as e r t p å 2, 5 % øk ni n g a v f e l l es k o s t n a d e r f r a 1. j u l i O v e r s i k t e n g i r et f o r v e n t e t å rs r e s u l t a t p å k r , -. I o v e r s i k t e n e r d e t t at t h e n s y n t i l de f o r h o l d s om e r n e v n t f o r a n. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i o v e r s i k t e n. O s l o, 1 3. f e b r u a r I styret for Boligsam eiet Gregers Grams Vei T o r J e b e ns / s / S t i a n Fæ r g e s t a d / s / A s t r i d K l a u s e n/ s / E i n a r S a as t a d/ s / P a u l M a r t e n s R ø t h e/ s / E v a B. A n k e r / s / A r i l d O l a us s e n / s /

9 9 Boligsameiet Gregers Grams Vei

10 1 0 Boligsameiet Gregers Grams Vei B OL I GS AM E I E T G R E GE R S G R AM S V E I R E S U L T A T R E G N S K A P Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e D R I F T S I N N T E K T E R : Innkrevde felleskostnader Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r K o m m unale avgifter Energi Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N A D E R D R I F T S R E S U L T A T : F I N AN S I N N T E K T E R / -K O S T N A D E R : Finansinntekter Finanskostnader R E S. F I N AN S I N N T. / -K O S T N A D E R Å R S R E S U L T A T O v e r f ø r i n g e r : Fra opptjent egenkapital

11 1 1 Boligsameiet Gregers Grams Vei E I E N D E L E R B A L A N S E N o t e O M L Ø P S M I D L E R Restanser felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer D r i f t s k o n t o i O B O S Sparekonto i OBOS S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M E I E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Opptjent egenkapital S U M E G E N K A P I T A L G J E L D K O R T S I K T I G G J E L D Forskudd felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Annen kortsiktig gjeld S U M K O R T S I K T I G G J E L D S U M E G E N K A P I T A L O G G J E L D P a n t s t i l l e l s e 0 0 Garantiansvar 0 0 OSLO / S T Y R E T F O R B O L I G S A M E IE T G R E G E R S G R A M S V E I T O R J E B E N S /s / S T IA N F Æ R G E S T A D / s / A S T R ID K L A U S E N / s / E I N A R S A A S T A D P A U L M A R T E N S R Ø T H E E V A B. A N K E R A R IL D O L A U S S E N / s /

12 1 2 Boligsameiet Gregers Grams Vei N O T E : 1 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NOR som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. N O T E : 2 I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R G a r a s j e l e i e Felleskostnader Varmt vann S U M I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R N O T E : 3 A N D R E I N N T E K T E R Erstatning for trefelling Ekstra innbetaling for heis Refusjon skade heis S U M A N D R E I N N T E K T E R N O T E : 4 P E R S O N A L K O S T N A D E R A r b e i d s g i v e r a v g i f t S U M P E R S O N A L K O S T N A D E R Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året. N O T E : 5 S T Y R E H O N O R A R Honorar til styret gjelder for perioden 2008/2009, og er på kr N O T E : 6 R E V I S J O N S H O N O R A R Revisjonshonoraret er på kr og er i sin helhet knyttet til revisjon Årsoppgjøret 2008 og interim Interim SUM REVISJONSHONORAR N O T E : 7 K O N S U L E N T H O N O R A R J u r i d i s k b i s t a n d Andre konsulenthonorarer S U M K O N S U L E N T H O N O R A R

13 1 3 Boligsameiet Gregers Grams Vei N O T E : 8 D R I F T O G V E D L I K E H O L D D r i f t / v e d l i k ehold bygninger Drift/vedlikehold elektro Drift /vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold ventilasj.anl Egenandel forsikring S U M D R I F T O G V E D L I K E H O L D N O T E : 9 K O M M U N A L E A V G I F T E R Vann- og avløpavgift Feieavgift Renovasjonsavgift S U M K O M M U N A L E A V G I F T E R N O T E : 1 0 E N E R G I Elektrisk energi S t røm el. bereder S U M E N E R G I / F Y R I N G N O T E : 1 1 A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R L o k a l l e i e L y s p æ r e r o g s i k r i n g e r Vaktmestertjenester Andre fremmede tjenester -172 Kontor- og datarekvisita Kopieringsmateriell T r y k k s a k e r Aviser, tidsskrifter, faglitteratur Porto Bankgebyr S U M A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R N O T E : 1 2 F I N A N S I N N T E K T E R Renter av driftskonto i OBOS 474 Renter bank Renter av for sent innbetalte felleskostnader S U M F I N A N S I N N T E K T E R

14 1 4 Boligsameiet Gregers Grams Vei N O T E : 1 3 F I N A N S K O S T N A D E R P u r r e g e b y r -59 S U M F I N A N S K O S T N A D E R -59 N O T E : 1 4 K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Refusjon skade heis Ekstra innbetaling for heis S U M K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R N O T E : 1 5 S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R F o r s k u d d s t r e k k S k yl d i g a r b e i d s g i v e r a v g i f t S U M S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R N O T E : 1 6 A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D P u r r e g e b y r -177 Avsatt styrehonorar S U M A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D

15 15 B o l i g s a m e i e t G r e g e r s G r a m s Vei Ti l s a m e i e r m ø t e t S a m e i e t Gr e g e r s Gr a m s v e i Sa k t i l b eh and li n g p å s a m e i e r m ø t e t 9. m a r s O s l o V a s k - o g v a k t m e s t e r t j e n e s t e r p å a n b u d M a n g e a v s a m e i e r n e h a r d e s i s t e p a r å r e n e o p p l e v d l a v e r e s e r v i c e k n y t t e t t i l v a s k - og va k t mest ertj en est en e. Di sse tj en est ene u t gj ord e i ca 2 0% a v d e t ot a le d ri ft sk ostn ad en e i sa mei et. Nå væ ren d e vak t mest erselsk ap h a r h at t opp d ra g for sa mei et i en rekk e å r. Som et resu lt a t a v fin an sk resen er d et gru nn t il å t ro at p ri sen e p å slik e tj en est er h a r gå t t n ed. Det k an væ re god p en ger å sp a re for sa mei et ved å legge t j en est en e u t på anb ud. For s l a g t i l v e d t a k : 1. S t y r e t l e g g e r v a s k - og va k t mest ert j enest er u t p å an bud ti l min st 3 levera n d ører i n n en St yr et med d eler sa mei ern e resu lt a t et av a nb ud sru nd en sa mt omt rent li g h vor st ore b esp a relser sa mei et vi l få som et resu lt a t. Ven n li g hi lsen B r i t t Am u n d s e n H o e l H a n s P e t t e r H o e l ( s i g n ) ( s i g n )

16 16 B o l i g s a m e i e t G r e g e r s G r a m s Vei Ti l s a m e i e r m ø t e t S a m e i e t Gr e g e r s Gr a m s v e i S a k t i l b e h a n d l i n g p å s a m e i e r m ø t e t 9. m a r s O s l o B e s k r i v e l s e a v p l a n - o g b u d s j e t t f o r k o m m e n d e å r O m t r e n t h a l v p a r t e n a v d ri f t sk ostn ad en e i sa mei et gå r t i l p ost en D ri f t - o g v e d l i k e h o l d som i fø lge n ot en e t i l regn ska p et d ekk er d ri ft og ved li k eh old a v b ygn i n ger, u t vendi ge a n legg, h ei san legg og ga ra sj ea n legg. R egn sk ap et gi r en god oversi k t over h vord a n di sse mid len e h a r v æ r t d i s p o n e rt foregå en d e å r. I si n e kommen t a rer t i l I n n t e k t s - og ko st nad sov e rslag f o r å r ( B u d s j e t t ) ( ref Sa mei ermøt e ) va r st yret meg et k ort fa tt et i sin p lan for hvord a n d i sse m i d l e n e v a r t e n k t b r u k t k o m m e n d e å r. S t y r e t b e s o m, t i l s a m e i e r m ø t e t , å l e g g e fr em en m e r d e t a l j e r t p l a n f o r h v o r d a n D r i f t s - og ved li k eh old smi d len e p lan legges d i sp on ert for b ud sj et t å ret Pla n en bø r i nnh old e d e st ø rre p rosj ek t en e for å ret f ek s hvi lk et ut ven di g v e d l i k e h o l d s o m s k a l g j ø r e s p å b y g g e n e, h v i l k e t a n n e t v e d l i k e h o l d ( for ek semp el sk i ft e a v ri n gek lok k ean legg) o g h vi lk et ved li k eh old som sk a l gjø res på u t ea rea len e. F o r s l a g t i l v e d t a k : 3. St yr et leg ger fr em en mer d et a lj ert p lan over ved li k eh old sa rb eid et som en del a v b ud sj et t fremleg ge lsen t i l sa mei ermøt et S t y r e t e t a b l e r e r e n f a s t p r a k s i s m e d å l e g g e f r e m p l a n f o r b r u k a v d r i f t s - og ved li k eh old smid ler sa mme med bud sjet t et ti l h vert ord inæ re sa mei ermø t e. Ven n li g hi lsen B r i t t Am u n d s e n H o e l H a n s P e t t e r H o e l ( s i g n ) ( s i g n )

17 17 B o l i g s a m e i e t G r e g e r s G r a m s Vei F o r s l a g f r a s t y r e t o m r e v i d e r i n g a v h u s o r d e n s r e g l e n e s om b l e v e d t at t p å s am e i e rm ø t e t H u s o r d e n s r e g l e r.! " #!!! $ $ % & ' ' (! # $) *!! +!! "",, -,, "",,.,,!!

18 18 B o l i g s a m e i e t G r e g e r s G r a m s Vei -,, /,, 0 1! 2!! ! % / ' 7 ' ( 8 7 8!! - 5! 7 9 :.!, 5!!!

19 19 B o l i g s a m e i e t G r e g e r s G r a m s Vei ;! 2 ' " < < % & 9!! 1 + 6! $!! 1! = 0 ; ( # >9? '! $ 0 ( 0 (!!

20 20 B o l i g s a m e i e t G r e g e r s G r a m s Vei 46! / 2! (! (!! ' ", ",,

21 21 B o l i g s a m e i e t G r e g e r s G r a m s Vei H a n n a A n d r e s e n o g K a i A t t e R a a s a k k a, G r e g e r s G r a m s v e i 3 1, O s l o O s l o 5. f e b r u a r B o l i gs am e i et G r e g e r s G r am s v e i, O B O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g, P b , S t. O l a v s P l as s, O s l o F o r s l a g o m l e k e p l a s s Vi vil g j e r n e b e n y t t e a n l e d n i n g e n t i l å f r em m e e t f o r s l a g om å g j e n o pp r e t t e d e n g am l e l e k e p l a s s e n ut e n f o r bl o k k e n e i G re g e r s G r am s v e i 2 9 / 3 1 / 3 3. D et f a n t e s e n l e k e p l a s s d e r f ø r i t i d e n, o g k a n s k j e e r d e t g am l e h us k e s t a t i v e t b l i t t t a t t v a r e p å? E n s a n d k a s s e o g et h us k es t at i v v i l l e i h v e r t f a l l v æ r e t i l g l e d e b å d e f o r ba r n i b l ok k e n e o g b a r n p å b e s øk h os b es t ef o r e l d r e i G r e g e r s G r am s v e i. D e t v i l o gs å b i d r a t i l å g j ø r e o m r å d e t e n d a m e r b a r n e v e n n l i g n o e v e l d e f l e s t e v i l s y n e s e r h y g g e l i g? H a n n a A n d r e s e n o g K a i A t t e R a a s a k k a

22 22 B o l i g s a m e i e t G r e g e r s G r a m s Vei

23 23 B o l i g s a m e i e t G r e g e r s G r a m s Vei

24 24 B o l i g s a m e i e t G r e g e r s G r a m s Vei Si s t r e v. p å s a m e i e r m ø t e V E D T E K T E R For B O L I G S AM E I E T G RE G E RS G RAM S V E I 1 B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s v e i be s t å r a v e i e r n e a v g n r. 2 8, b n r o g i Os l o. S a m e i e t s k a l i k k e h a ø k o n o m i s k f o r m å l, m e n u t e l u k k e n d e væ r e r e d s k a p f o r l e i l i g h e t s e i e r n e. 2 T i l d ek n i n g a v f e l l es u t g i f t e r i h e n ho l d t i l e t a v s t y r e t f r em l a gt b u ds j e t t, p l i k t e r s am e i e r n e å i n n b e t a l e et s t i p u l e r t f o r s k u d d s be l ø p e t t e r s t y r e t s næ rm e r e b es t em m el s e r. F e l l e s u t g i f t e n e o m f a t t e r b l. a. e i e n d o m s s k at t, v a n n a v g i f t, f e i e r a v g i f t, re n h o l d s a v g i f t, f o r s i k r i n g s p r em i e, el e k t r i s k s t r øm, g o d t g j ø r e l s e t i l f o r r e t n i n g s f ø r e r, v ak t m e s t e r o g v a s k e h j e l p, s am t u t v e n d i g e v e d l i k e h o l d s u t g i f t e r. S a m e i e r n e e r a n s v a r l i g f o r s a m e i e t s f o r p l i k t e l s e r i f o r h o l d t i l s i n s a m ei e b r ø k. S am e i e r n e p l i k t e r å m e d v i r k e t i l a t s am e i et g i s p a nt e s i k k e r h e t i h v e r e n k e l t s ek s j o n f o r s e k s j o ns e i e r n e s ø k o n om i s k e f o r p l i k t e l s e r o v e r f o r s am e i et, p a n t es i k k e r h e t e n s k a l væ r e b e g r e n s e t o p p a d t i l k r , - o g s k a l h a o p p t r i n n s r e t t e t t e r f o r a n s t å e n d e h e f t e l s e r. 3 S A M E I E R M Ø T E T a. S am e i e rm øt e t e r s am e i et s ø v e r s t e o r g a n. S am e i e rm ø t e t e r s am t l i g e s am ei e r e. S t y r e t o g f o r r e t n i n gs f ø r e r h a r p l i k t t i l å v æ r e t i l s t e d e p å s am e i e rm ø t et m e d m i n d r e d e t e r å p e n b a r t u n ø d v e n d i g e l l e r d e t f o r e l i g g e r g y l d i g f o r f a l l. R e v i s o r o g s am e i e r e n s e k t e f e l l e, s a m b o e r el l e r e t a n n e t m e d l em a v s am e i e r e n s h u s s t a n d h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e d e o g t i l å u t t al e s e g. b. O r d i næ r t s am ei e rm øt e ( å r s m ø t e ) h o l d e s h v e r t å r i n n e n ut g a n g e n a v a p r i l m å n e d.

25 25 B o l i g s a m e i e t G r e g e r s G r a m s Vei S t y r e t s k a l p å f o r h å n d v a rs l e s am e i e r n e om d at o f o r m ø t et og om s i s t e f r i s t f o r i n n l e v e r i n g a v s ak e r s om ø n s k e s b e h a n d l e t. S t y r e t i n n k a l l e r s k r i f t l i g t i l å r s m øt e m e d e t v a r s e l p å m i ns t 8 o g h ø y s t 2 0 d a g e r. I n n k a l l i n g e n s k a l a n g i t i d o g s t e d f o r m ø t et, s am t d a g s o r d e n, h e r u n d e r f o r s l a g s om s k a l b e h a n d l e s p å m ø t et. M e d i n nk a l l i n g e n s k a l o gs å f ø l g e s t y r e t s å r s r a p p o r t m e d r e v i d e r t r e g n s k a p. F o r a t f o r s l a g s k a l k u n n e b e h a n d l e s p å s am ei e rm øt e t m å h o v e d i n n ho l d e t i f o r s l a g e t v æ r e b es k r e v e t i m øt e i nn k a l l e l s e n. c. E k s t r a o r d i næ r t s am ei e rm øt e h o l de s n å r s t y r e t f i n n e r d et nø d v e n d i g e l l e r n å r m i n s t 1/ 1 0 a v s am e i e r n e s k r i f t l i g k r e v e r d e t o g s am t i d i g o p p g i r h v i l k e s ak e r d e ø n s k e r b e h a n d l e t. S t y r e t i n n k a l l e r t i l e k s t r a o r d i n æ r e s a m e i e r m ø t e r s k r i f t l i g m e d m i n s t 3 o g h ø ys t 2 0 dagers varsel. Innkallelsen skal angi tid og sted for møtet og de saker som vil bli b e h a n d l e t. d. I s am e i e rm ø t et h a r s am e i e r n e s t em m e r e t t m e d e n s t em m e f o r h v e r s e k s j o n d e e i e r. S a m e i e r n e h a r r e t t t i l å m ø t e v e d f u l l m e k t i g. F u l l m e k t i g e n s k a l l e g g e f r em s k r i f t l i g o g d a t e r t f u l l m a k t. F u l l m a k t e n s k a l a n s es å g j e l d e f ø r s t k om m e n d e s am ei e rm øt e m e d m i n d r e d e t f r em g å r at a n n e t e r m e n t. F u l l m ak t e n k a n n å r s om h e l s t t r ek k es t i l b a k e. e. D e t o r d i n æ r e s am ei e rm øt e s k al : 1. B e h a n d l e å r s r a p p o r t f r a s t y r e t. 2. B e h a n d l e o g g o dk j e n n e å r s r e g ns k a p e t. 3. B e h a n d l e a n d r e s ak e r n e v n t i i n n k a l l e l s e n. 4. F o r e t a v a l g a v s t y r e t o g r e v i s o r. E k s t r a o r d i næ r e s am e i e rm ø t e r s k a l b e h a n d l e s ak e r s om e r n e v n t i i n nk a l l e l s e n t i l m ø t et.

26 26 B o l i g s a m e i e t G r e g e r s G r a m s Vei f. S am e i e rm ø t e n e l e d es a v s t y r e t s f o r m a n n. S am e i e rm ø t e t k a n v e l g e e n a n n e n m ø t e l e d e r, s om i k k e b e h ø v e r å v æ r e s am e i e r. D e t s k a l u n d e r m øt e l e d e r e n s a n s va r f ø r e s p r o t ok o l l o v e r a l l e s a k e r s o m b e h a n d l e s o g a l l e v e d t ak s om t r e f f e s p å s am e i e r m ø t et. P r o t ok o l l e n l e s es o p p v e d m øt e s a v s l u t n i n g o g u n d e r s k r i v e s a v m øt e l e d e r e n o g m i ns t e n a v d e t i l s t e de v æ r e n d e s am e i e r e v a l gt a v s am e i e rm ø t et. P r o t o k o l l e n s k a l v æ r e t i l gj e n g e l i g f o r s am e i e r n e. D e t k r e v e s 2 / 3 f l e rt a l l a v d e a v g i t t e s t em m e r t i l v e d t ak om : 1. N y a n s k a f f e l s e r, s a m t f o r b e d r i n g e r o g u t b e d r i n g e r s om et t e r f o r h o l d e n e i s am e i et e l l e r u t g i f t e n es s t ø r r e l s e m å a n s e es s om v e s e nt l i g e. 2. E n d r i n g e r a v v e d t e k t e n e. 3. V e d t a k s o m n e v n t i 3 0, 2. l e d d i l o v o m e i e r s ek s j o n e r. V e d t a k o m s a l g e l l e r b o r t f e s t e a v h e l e e l l e r v e s e n t l i g e d e l e r a v e i e n d o m m e n k r e v e r e n s t em m i g h et b l a nt s am e i er n e. A n d r e v e d t ak f a t t e s m e d s i m pe l t f l e r t a l l. g. I n g e n k a n s om s am e i e r e l l e r v e d f u l l m e k t i g d el t a i n o e n a vs t em m i n g p å å r s m øt e t om r et t s h a n d e l o v e r f o r s e g s e l v e l l e r om s i t t e g e t a n s v a r. He l l e r i k k e k a n n o e n d e l t a i a v s t em m i n g om re t t s h a n d e l o v e r f o r t r e d j em a n n e l l er om t r e d j em a n n s a n s v a r d e r s om v e dk o m m e n d e h a r e n f r em t r e d e n d e p e r s o n l i g e l l e r ø k o n om i s k s æ r i n t e r e s s e i s a k e n. 4 S A M E I E T S S T Y R E a. S a m e i e t s k a l h a e t s t y r e p å 3-7 m e d l e m m e r, h v i s 7 f o r t r i n n s v i s e n f r a h v e r t h u s, m i n s t e n f r a h v e r b r u k s n um m e r, h v o r a v e n e r f o rm a n n. S t y r e t v e l g es a v s am ei e rm øt e t. S t y r e t s f o rm a n n v e l g e s s æ rs k i l t a v s am e i e r m øt e t. D es s ut e n v e l g es 1 v a r am e d l e m. S t y r em e d l em m e n e t j e n e s t e g j ø r i t o å r om i k k e a n n et e r b es t em t a v s a m ei e rm ø t et. T j e n e s t et i d e n o p p h ø r e r v e d a vs l u t n i n g e n a v d e t o r d i næ r e s am e i e rm ø t e t i d et å r t j e n e s t e t i d e n ut l ø p e r.

27 27 B o l i g s a m e i e t G r e g e r s G r a m s Vei b. S t y r e f o rm a n n i n n k a l l e r t i l s t y r em øt e e t t e r b e h o v e l l e r n å r e t t s t y r e m ed l em e l l e r f o r r e t n i n g s f ø r e r f o r l a n g e r d et. I n nk a l l i n g e n s k a l a n g i t i d o g s t e d f o r m ø t e t o g d e s ak e r s om v i l b l i b e h a n d l et. S t y r em ø t et l e d es a v f o rm a n n e n. D e rs om f o rm a n n e n h a r f o r f a l l v e l g e r d e g j e n v æ r e n d e e n m øt e l e d e r. S t y r e t s k a l f ø r e p r ot o k o l l o v e r s i n e f o r h an d l i n g e r. P r ot o k o l l e n s k a l u n d e r t e g n e s a v d e f r em m ø t t e s t y r em e d l em m e r. c. S t y r e t s t å r f o r f o r v a l t n i n g e n a v s am ei e t s f e l l es a n l i g g e n d e r i s am s v a r m e d l o v, v e d t ek t e r o g v e d t a k a v s am e i e rm øt e t. S t y r e t a n s e t t e r, s i e r o p p o g a vs k j e d i g e r f o r r e t n i n g s f ø r e r o g a n d r e f u n k s j o n æ r e r, g i r i n s t r u k s f or d em, f as t s e t t e r d e r e s l ø n n o g f ø r e r t i l s y n m e d a t d e o p p f y l l e r s i n e p l i k t e r. S t y r e t e r b e s l ut n i n g s d yk t i g n å r m e r e n n h a l v p a r t e n a v m e d l em m e n e e r t i l s t e d e. V e d t a k t r e f f es m e d a l m i n n e l i g f l e r t a l l. V e d s t em m e l i k h e t g j ø r m øt e l e d e r e n s s t e m m e ut s l a g e t. I f el l e s a n l i g g e n d e r r e p r e s e n t e r e r s t y r e t s am e i e r n e o g f o r p l i k t e r d i s s e v e d s i n u n d e r s k r i f t. I s a k e r s om n e v n t i d e t t e l e d d, k a n s t y r e t s l e d e r s ak s ø k es m e d b i n d en e v i r k n i n g f o r a l l e s am e i e r n e. S t y r e t k a n i k k e g i s am e i e r n e t i l l at el s e t i l å f o r e t a u t v e n d i g e b y g n i n gs m es s i g a r b e i d e r e l l e r endringer som berører fell es a r e a l e t. d. S t y r em e d l em e l l e r f o r r e t n i n g s f ø r e r m å i k k e d e l t a i b e h a n d l i n g e l l e r a v g j ø r e l s e a v n o e s p ø r s m å l s om v e d k om m e n d e h a r e n f r em t r e d e n e, p e r s o n l i g e l l e r ø k o n o m i s k s æ r i nt e r e s s e i. e. S t y r e t s k a l s ø r g e f o r o r d e n t l i g o g t i l s t r e k k e l i g r e g n s k a p s f ø r s e l. R e g n s k a p e t s k a l r e v i d e r e s a v r e g i s t r e r t e l l e r s t a t s a ut o r i s e r t r e v i s o r v a l g t a v s am e i e rm øt e t. f. S a m e i e r m ø t e t v e l g e r h v e r t å r e n v a l g k o m i t é m e d 2-3 m e d l em m e r, et t e r s am e i e rm øt e t s b e s l u t n i n g. K om i t e e n h a r s om o p p g a v e, f ø r d et n es t e o r d i n æ r e s am ei e r m ø t e, å f r e m s e t t e f o rs l a g t i l m e d l em m e r a v s am ei e t s s t y r e. 5 E n s am e i e r m å i k k e b r uk e s i n l ei l i g h e t e l l e r s ek s j o n s l i k a t d e e r t i l un ø d i g e l l e r u r i m e l i g u l em p e f o r b r u k e r n e a v a n d r e s e k s j o n e r. F e l l es a n l e g g e n e m å i k k e n y t t e s s l i k a t d e a n d r e b r u k e r e u n ø d i g e l l e r u r i m e l i g h i n d r e s i e n b r uk a v a n l e g g e n e s o m e r a v t a l t e l l e r f o r u t s at t. V e d l i k e h o l d e t a v b r uk s e nh e t e n e p å h v i l e r d e n e n k el t e s am ei e r. U n n l a t e r d e n n e å f o r e t a d e t v e d l i k e h o l d e t s o m e r n ø d v e n d i g f o r å b e v a r e e i e nd o m m e n s v e r d i e l l e r å a v v e r g e u l e m p e r, k a n s a m e i e t s ø r g e f o r v e d l i k e h o l d et f o r s am e i e r n e s r e g n i n g. E g e n a n d e l e t t e r f o rs i k r i n g s s k a d e s o m h a r s i n o p p r i n n e l s e i n n e nf o r s am ei e r e n s b r u k s e n h e t e l l e r i u t s t y r s om l i g g e r u n d e r s am ei e r e n s v e d l i k e h o l ds p l i k t, p l i k t e s d e k k e t a v s am e i e r e n.

28 28 B o l i g s a m e i e t G r e g e r s G r a m s Vei Det skal m ed alm innelig fle r t a l l p å s am e i e rm ø t et f a s t s et t es v a n l i g e o r d e n s r e g l e r f o r e i e n d o m m e n. 6 H v i s e n s am e i e r v e s e n t l i g m i s l i g h ol d e r s i n e f o r p l i k t e l s e r o v e r f o r d e ø vr i g e s am ei e r e, k a n s t y r e t p å l e g g e v e d k om m e n d e å f l y t t e o g å s e l g e s e k s j o n e n. 7 F o r ø v r i g g j e l d e r b e s t em m e l s e n e i l o v om e i e r s ek s j o n e r.

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i H e l g es e n s g at e 8 2 / 8 4 A S a v h o l d e s m a nd a g 2 6. a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t K i r k e v e i e n 1 1 0, a v h o l d e s m a n d a g 2 0. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 0 0 i V es t r e A k e

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S a g a d am m e n, a v h o l d e s t o r s d a g 15. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 9. 0 0 i S am l i n g s s a l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i Solbakken Velforening, a v h o l d e s t o r s d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 2 0. 1 5 p å Ok s t a d S k o l e. T I L B E HA N D L I N G F O R

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i 2

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Akersbakken Bo r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i F o r n e b u k o l l e n B o l i g s am ei e, a v h o l d e s t o r s da g 2 3. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 : 0 0 p å S A

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Øs t e r l i B o l i g s e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer

L a r s A as b ø / s / A n d e r s H om m e r s t a d / s /

L a r s A as b ø / s / A n d e r s H om m e r s t a d / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 7. j u n i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å I l

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s /

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i F j e l l hu s h a u g e n B o l i g s e l s k a p A / S a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R i n g g a t en T e r r a s s e S am e i e, a v h o l d e s 2 4. m a rs 2 0 1 0, kl. 18 :00 i Lilleborg Kirke. T I L B E HA

Detaljer

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s /

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i P r o f es s o r D a h l s gt 3 9 A S, a v h o l d es t i r s da g 2. j

Detaljer