I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1"

Transkript

1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 6. a p r i l , k l p å B j ø r n s l et t a s k o l e.vennligst møt i god tid. Innregistrering vil foregå fra kl Til behandling foreligger : 1. K O N S T I T U E R I N G A ) Valg av møteleder B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g e n e l l e r t o s e k s j o n s e i e r e t i l å u n d e r s D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R Styret foreslår overføring av ets år resultat til egenkapital 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 5. I N N K O M N E F O R S L A G A ) F o r s l a gf r a H a n -L n o e u i s e N e u m a n [side n 23] B ) F o r s l a g f r a I m m o r t e l [side l e 24] B r u s e t h C ) F o r s l a g f r a R a g n h i l d R ø v d e o g D a [side g F 25] a l k e n b e r g D ) F o r s l a g f r a S i r i S [s t i d e n 26] s t a d v o l d E ) F o r s l a g f r a e S n d y r i n g e a v e h u s o r M d u e n s r t e g h l e [side n e s o 27] m 1 0 F) Forslag fra styret om nye husordensregler [side 28-32] Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 6. V A L G A V T I L L I T S V [side A L G 33] T E A ) V a l g a v s t y r e l e d e r f o r 2 å r B ) V a l g a v 2 s t y r em e d l em m e r f o r 2 å r C ) Valg av 1 varamedlem f o r 2 å r D ) V a l g a v v a l g k o m i t é O s l o, 3 0. m a r s Styret i Ullernparken Boligsameie O t t o H T r e i d e r / s / A n d e r s S i l j a n / s / E r i k S i e v e r s / s / Laila M. Sverdrup Nomeland /s / Anniken Mjaaland /s / I s am e i e rm ø t et h a r s am e i e r n e s t em m e r e t t m e d e n s t em m e f o r h v e r s e k s j o n d e e i e r. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 S i d e 2 U l l e r n p a r k e n B o l i g s a m e i e T I L L I T S V A L G T E Å R S B E R E T N I N G F O R S i d e n f o r r i g e o r d eiets i tillitsvalgte n æ r e vært s a følgende m i e : r m ø t e h a r S T Y R E T Leder Otto H Treider Ullern Alle 123 S t y r e m e d l e A n m d e r s S i l j a n U l l e r n A l l e 9 3 S t y r e m e d l e E r m i k S i e v e r s U l l e r n A l l e S t y r e m e d l e L a m i l a M. S v e r d r u p N o m U e l a l n e d r n A l l e 8 9 S t y r e m e d l e Anniken m Mjaaland Ullern Alle 93 V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e me r i k P. H a u g e n U l l e r n A l l e V a r a m e d l e mc h r i s t o p h e r H u s j o r d U l l e r n A l l e V A L G K O M I T E E N V a l g k o m i t e I n g r i d D a l b y U l l e r n A l l e V a l g k o m i t e B j ø r n H o l t h U l l e r n A l l e V a l g k o m i t e J o n T o r e J a c o b s e n U l l e r n A l l e1 1 9 G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M S A M E I E T T I L L I T S V A L G T E O G A N S A T T E Av sameiets 5 styremedlemmer er det 2 kvinner og 3 menn. S am e i e t e r p os i t i v t i l l i k es t i l l i n g o g t a r s i k t e p å at d et i k k e f o r e k om m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a ns e t t e l s e r. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. S am e i e t h a r 1 a n s a t t. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig ) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Sameiets revisor er Ernst & Young. AS E I E N D O M M E N S am e i e t b e s t å r a v s ek s j o n e r. S am e i e t e r r e g i s t r e r t i F o r e t a k s r e gi s t e r e t i B r ø n n ø ys u n d m e d o r g a n i s a s j o ns n um m e r Sameiet ligger ioslo kommune og harfølgende gårds - o g b r u k s n um m e r :

3 S i d e 3 U l l e r n p a r k e n B o l i g s a m e i e M e d e i e r s e k s j o n f o r s t å s s am e i e a nd e l i b e b y g d e i e n d om m e d t i l k n y t t e t e n e r e t t t i l b r uk a v bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. S t y r e t e r i k k e k j e n t m e d a t d e t s i y vesentlig t r e m i grad l j. ø f o r u r e n s e S e l s k a p e t d r i v e r i k k e m e d - f og o r s utviklingsaktiviteter k n i n g s. V A K T M E S T E R T J E N E S T E V a k t m es t e r T o r e M i k k e l s e n i v a r e t a r d e n d a g l i g e d r i f t o g d e t l ø p e n d e v e d l i k e h o l d e t i s a m e i e t i h e n h o l d t i l s t i l l i n g s b e s k r i v e l s d e re. s s V e a U k l t l e m r n e A s l t l é e r 9 3 k o n t o r e t h ( n e d r e g a r a s j e p l a n ), m e n h a r i k k e f a s t å p n i n gs t i d. V a k t m es t e r k a n o g s å o g b es t k o n t ak t es p å m o b i l t e l e f o n , 0 s am 3 4 t p å v e r k s t e d t e l e f o n / t e l ef a k s U n n g å å r i n g e u t e n o m o r d i n æ r a r b e i d s t i d. V a k t m e s t e -p r o s h t a d r e s b s å e d : e p r i v a t e t o r e. m i k k e l s e g e t o m g a e i n l a d. r e n s o s e k n y t t e t t i l s am e i e t : v a k t m e s t e u l l e r n p a. r k e n. n o F O R S I K R I N G S am e i e t s e i e n d om m e r e r f u l l v e r d i f o r s i k r e t i O B OS S k a d e f o r s i k r i n g A S m e d p o l i s e n um m e r u l l v F e r d i f o rs i k r i n g v i l s i a t f o r s i k r i n gs s el s k a p e t h a r a n s v a r e t f o r a t s am e i et t i l e n h v e r t i d h a r d e r i k t i g e f o r s i k r i n gs s um m er. E n f o r u t s e t ni n g f o r d e t t e e r a t f o rs i k r i n g s s e l s k a p e t f å r melding om vesentlige verdiøkninger på bygninger, f.eks. ved rehabiliter i n g e l l e r p å b y g g i n g. V e d t o t a l s k a d e s k a l e rs t at n i n g s b e l ø p e t d ek k e o p p f ø r i n g a v n y b y g n i n g a v s am m e s t a n d a r d o g s t ø r r e l s e. F o r s i k r i n g e n om f a t t e r o g s å b y g n i n g s m es s i g e f o r a n d r i n g e r s om d e n e n k e l t e s ek s j o n s e i e r gjør inne i boligen. D e n e n k e l t e s e k s j o n s e i e r m å s e l v s ø r g e f or å h a h j em f o r s i k ri n g s o m d e k k e r i n n bo og l ø s ø r e. H v i s s am e i e t s f o rs i k r i n g s k a l b e n y t t e s, m å b e b o e r n e s t r a k s m e l d e s k a d e n t i l F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S t l f f a k s E-m a i l f o r s i k r i b n o g n o. Oppfølging av forsikringsaker blir gjort av Forsikringsavdelingen i OBOS. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I h e n h o l d t i l f o r s k r i f t e n e s k a l d et væ r e i ns t a l l e r t r ø yk v a r s l e r o g b r a n ns l o k ni n g s a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e i l e i a l i l g h l e t e n e. E i er / b e b o e r h a r a n s v a r e tf o r a t u t s t y re t e r t i l s t e d e o g f u n g e r e r. H M S F o r s k r i f t o m s y s t e m -, a t i m s - i k o l g h s j e i l k ø k s e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e n ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f as t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s em b e r m e d v i r k n i n g fra 1. januar Forskriften stiller krav til at d e n e nk e l t e v i r k s om he t s k a l s y s t em a t i s e r e arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. B o l i g s el s k a p e r d ef i n e r t s om v i rk s o m h et o g s k a l d e r f o r h a i nt e r n k o n t r o l l s y s t em. D e t t e o m f a t t e r b l a n t a n n e t k o n g t o r p o pf l ø l g s i n y g s t a v e m b r a n o n v e r n, b y g g h e r r e f o r s k r i f t e r v e d b y g g e - o g a n l e g g s a r b e i d, l ek e p l as s e r o g e l ek t r i s k a n l e g g o g e l ek t r i s k u t s t y r h v o r f o r d e l i n g a v a n s v a r e t e r g i t t e n s l i k t o l k ni n g : S am e i e t e r a ns v a r l i g f o r a t d et e l ek t r i s k e a n l e g g e t o g utstyret i fellesar e a l e t t i l e n h v e r t i d e r i o r d e n. I f o r h o l d t i l a n l e g g o g ut s t y r i d e n e n k e l t e b o e n h e t e r d e t s t y r e t s p l i k t å g j ø r e e i e r o g / e l l e r b r u k e r a v d e n e n k e l t e l e i l i g h e t

4 S i d e 4 U l l e r n p a r k e n B o l i g s a m e i e o p p m e rk s om p å d e t a ns v a r s om de h a r f o r å h o l d e e l ek t r i s k u t s t y r i or d e n e t t e r g j e l d e n d e l o v f o g r s k r i f t. L Å N S am e i e t h a r t r e l å n i O B O S. S e ba l a n s e n s am t n o t e i r e g ns k a p et. T E L E N O R S am e i e t e r t i l s l u t t e t s am a r b e i d s a v t a l e n m e l l om T el e n o r o g OB O S E i e n d o m s f o r v a l t ni n g om r a b a t t o r d n i n g p å b r u k a v f as t t e l e f on o g b r e d b å n d s t e l ef o n f o r b e b o e r e m e da b o n n em e nt i T e l e n o r. D e n e n k e l t e b e b o e r f å r o gs å r a b a t t v e d b es t i l l i n g a v A D S L b r e d b å n d o g b r u k a v m obiltelefon. Bestilling av mobiltelefoni- o g i nt e r n e t t j e n es t e r k a n g j ø re s p å w w w. o b o s. n o / t e l e n o r K A B E L -TV G e t r e leverandør av kabel-tv tjenester til sameiet, i tillegg til bredbånd, telefoni og digitalt v. G et s s e r v i c e t e l ef o n e r be t j e n t m a n d a g- f r e d a g m e l l om k l o g o g l ø r d a g - søndag m ellom kl og Feilm elding og support kan også meld e s p å w w w. g e t. n o. G e t s k u n - d o e g s e r v i c em o t t ak e r l o k a l i s e r t i M a r i d a l s v e i e n i t i l k ny t n i n g t i l h o v e d k o n t o r e t. H e r k a n m a n bl a n t a n n e t h e n t e e l l e r b y t t e d e k o d e r, i nt e r n e t t m o d em o g " g j ø r d e t -p s a e k l k v e r " f o r t e l e f o n i. P å G e t s h j e m f m i n e n s e i r d u e o v w e w r s w i k. t g o e v e t r. n o aktuelle forhandlere i lokalområdet, samt produktinformasjon og bestillingsmuligheter. O B O S o g G e t h a r i n n g å t t a v t a l e f o r b e b o e -k r o ns e e r i n e t b o l i g o m k o l l e k t i v a v t a l e p å D i g i t a l T t V j e, n es i t e n r t. K e o r nt n ak e t t k u n o d g et j e t n e l s t e f n f o n r m e r i n f o rm as j o n. Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget som å skru av dekselet k o n t ak på t e n antenne o g f o - r e l l e r t i l k a o b l i n g o e r m. S l i k e i n n g r e p v i l k u n n e f o r å rs a k e f o r s t y r r e l s e r p å s i g n a l e n e t i l a n d r e b e b o e r e og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. A V T A L E O M L E V E R A N S E A V E L E K T R I S K K R A F T OBOS har fremforhandlet avtale m ed LOS for leveranse av el-k r a f t. K r a f t f o r v a l t n i n g s a v t al e n u t l ø p e r d en S am e i e t h a r t i l t r å d t d e n n e a v t a l e n. D e t t e g j e l d e r k u n s t r øm t i l f e l l e s om r å d e o g i k k e p r i v a t a b o n n em e n t f o r d e n e n k e l t e l e i l i g h e t.

5 S i d e 5 U l l e r n p a r k e n B o l i g s a m e i e E N E R G I R E G N S K A P F o r m ål e t m e d et e n e r g i r e g n s k a p er å g i s t y r e t e n o v e r s i k t o v e r s am e i e t s e n e r g i f o r b r u k, f o r d e l t p å r o m o p p v a r m i n g, b e r e d n i n g n a n v, b v e a l y r s m n i t n g, t g å a r p d p s e l y v s a, f e l l e s v as k e r i, et c. E n e r g i r e g n s k a p et g i r s am ei e t e n m ul i g h e t t i l å f ø l g e f o r b r u k s u t v i k l i ng e n o v e r t i d, n o e s om g j ø r d e t m u l i g å s am m e n l i g n e f o r b r u k e t i s am e i et m e d t i l s v a r e n d e b ol i g s e l s k a p e r. D e t t e g i r styret et godt beslutningsgr u n n l a g v e d v u r d e r i n g a v t i l t ak s om k a n f ø re t i l øk o n om i s k e b e s p a r e l s e r p å s i k t. Hva er et energiregnskap : E t e n e r g i r e g n s k a p m i n n e r m y e om e t t r a d i s j o n e l t ø k o n om i s k r e g n s k ap f o r et b o l i gs e l s k a p, m e n m a n d o k um e nt e r e r e n e r g i f o rb r u k i kw h i s t e d et f o røk o n om i s k f o r b r u k i k r. Hvordan brukes et energiregnskap : E n e r g i r e g n s k a p et g i r v e r d i f ul l i nf o rm as j o n om h v a s om b e n y t t es a v en e r g i, o g h v a e n e r g i e n b r u k e s t i l. V e d å s am m en l i g n e e g e t f o r b r u k m e d f o r b r u k e t i a n d r e b o l i g s e l s k a p får m an inform asjon om hvorvid t f o r b r u k e t e r r i m e l i g, e l l e r om d et b ør i v e r k s et t es t i l t a k f o r å r e d u s e r e f o r b r u k e t. Energiforbruk i 2010 : G j e n n om s n i t t l i g t o t a l f o r b r u k : kw h / m ² Hva brukes energien til : R o m o p p v a rm i n g : 6 9 kw h / m ² V a rm t v a n n : 2 0 kw h / m ² L e i l i g h e t s s t r øm + d i v. u t s t y r : 3 2 kw h / m ² G å r d s a n l e g g : 1 7 kw h / m ² Det er ingen store variasjoner i forbruket mellom de ulike bygningene i boligselskapet. F o r b r u k s u t v i k l i n g : B o l i g s el s k a p e t h a r i e n e r g i r e g n s k ap e t f o r b r u k s d a t a f o r d e 8 s i s t e å r e n e. G j e n n om d e n n e p e r i o d e n h a r f o r b r u k e t v i s t e n m o de r a t øk n i n g f r em t i l E t t e r h a r d e t væ r t e n generell reduksjon i energiforbruket. T o t a l f o r b r u k i : kw h / m ² T o t a l f o r b r u k i : kw h / m ² T o t a l f o r b r u k i : kw h / m ² T o t a l f o r b r u k i : kw h / m ² T o t a l f o r b r u k i : k W h / m ² T o t a l f o r b r u k i : k W h / m ² T o t a l f o r b r u k i : k W h / m ² T o t a l f o r b r u k i : k W h / m ² F o r b r u k e t t i l o p p v a r m i n g e r k o r r i g e r t f o r ul i k u t et em p e r a t u r f r a å r t i l å r, s l i k at f o r b r u k e t s k a l være direkte sammenlignbart. A n d r e b o l i g s el s k a p e r m e d t i l s v a r en d e b e b y g g e l s e h a r e t g j e n n om s n i t t s f o r b r u k p å kwh /m². Ullernparken har et lavt energiforbruk sammenliknet med dette. Varmtvannsforbruket er spesielt lavt i boligselskapet.

6 S i d e 6 U l l e r n p a r k e n B o l i g s a m e i e S T Y R E T S A R B E I D Styret har i 2010 p hatt r o ok o l 9 l e r t e m øt e r. V a r am e d l em m e r e r b l i t t i n n k a l t t i l s am t l i g e m ø t e r. I t i l l e g g e r d e t b l i t t a v h o l d t m ø t e r m e. d l e v e r a n d ø r e r A l l e -k H r M a v S e r b l i t t f u l gt i p e r i o d e n o g i n g e n b r u d d e r b l i t t m el d t t i l s t y r e t. S t y r e t b r uk e r f r em d e l e s e l e k t r o n i s k b e h a n d l i n g / g o dk j e n n i n g a v i n n k om m e n d e f a k t u r a e r. F o r v a l t e r f u n g e r e r f r em de l e s s om s t y r e t s s e k r e t æ r o g e r t i l s t e d e p å a l l e styremøter og protokollerer d i s s e. S t y r e t v i l m i n n e om a t d e n m a p p en s om b l e ut d e l t i i n n e h o l d e nd e i n f o rm as j o n om r e g l e r o g t e k ni s k e i n s t a l l as j o n e r, m å f ø l g e s e k s j o n e n e v e d s a l g e l l er u t l e S i e t. y r e t v i l i g j e n g j ø r e a l l e s a m e i e r e s o m l e i e r u t s i n s e t e k e s r j o n o p p m e r k s o m s e k s j o ns e i e r s om e r a n s v a r l i g f o r a t v e d t ek t e r o g a n d r e b e s t em m el s e r f ø l g es a v l e i e b o e r e. V i h a r d es s v e r r e o p p l e v d i k k e ak s e pt a b e l o p p f ø r s e l / l i v s s t i l f r a e n k e l t e le i e t a k e r e. I d e n ut s t r e k n i n g d e t h a r v æ r t n ø dv e n d i g e r i n f o rm as j o n s e n d t u t i f o r m a v b e b o e r m e l d i n g. E l l e r s e r d e t v e d op p s l a g o g / el l e r r u n d s k r i v g i t t i n f o rm as j o n e r t i l b e b o e r e n å r d e t h a r v æ rt n ø d v e n di g. S P E S I E L LE S A K S O M R Å DE R : 1. V a k t m es t e r t j e n e s t e n. S a m e i e t s v a k t m e s t e r h a r 1 0 o h g a s t t å e k s i t r a 2 a 0 r b e i d s b e l as t n i n g i f o r b i n d e l s e m e d v e d l i k e h o l d s a r b u e t f i ø rt d e f o r s am ei e t a v e k s t e r n e f i rm a e r. V a k t m es t e r t j e n e s t e n h a r e l l e r s f u n g e r t n o rm a l t t i l t r os s f o r at e n k el t e s am e i e r e i k k e s k j ø n n e r at h a n e r s am ei e t s v a k t m es t e r o g i k k e s am e i e r n e s. I h a r v a k t m es t e r e n i p e r i o d e r v æ r t o p p t a t t m e d o p p g a v e n s om m e d do m m e r f o r d om s t o l e n. H a n h a r d a b r u k t f r i t i d o g kvelder for å prøve å holde grøntanleggene og andre oppgaver under kontroll. V i h a r i t i l l e g g e n g a s j e r t e n p o l a k k p å d a t g i m uk e b n a s f o i r å s h o v l e d e b e h o v e n t i l v e k s t e n u n d e r k o nt r o l l. A v t a l e n m e d f el l e s v i k a rt j e n e s t e m e l l om s am e i e n e U l l e r n s k o g e n, G en e r a l l u n d e n o g U l l e r n p a r k e n e r v i d e r e f ø r t. I p r ak s i s i n n e bæ r e r d e t o g s å a t é n a v d e t r e v a k t m es t e r n e h a r h e l g e v a k t i b r ø y t e s e s o l n oppgaver g e n. E n er d som e vanlig løst i fellesskap. S am e i e n e s am a r b e i d e r o gs å om f e l l e s s t r ø g r u s i n nk j ø p. I n g e n s ek s j o n s e i e r h a r f åt t u t b e t al t l ø n n e l l e r a n n e n g o d t g j ø r e l s e f o r e v t. as s i s t a n s e t i l v a k t m es t e r.

7 S i d e 7 U l l e r n p a r k e n B o l i g s a m e i e 2. U t e n d ø r s a n l e g g e n e. Å r s r a p p o r t om g r ø nt a r e a l e t. D e t e r t i l n å b l i t t pl a n t e t 3 7 r o d o d en d r o n e r r u n d t p å om r å d e t. D e s e r u t t i l å t r i v e s o g j e g v i l f o r t s et t e m e d d e t t e e l l e r a n dr e v e k s t e r d e r h v o r d e t p a s s e r. I t i l l e g g h a r S i r i S t e n s t a d v o l d p l a n t e t u t n o e f o r e g e n r e g n i n g. o F v o e r l e h v å d p e n t l i g v i s h a v i n t e r e n, m e n d e r s om n o e n e r d ø de v i l d i s s e b l i e r s t at t et m e d n y e. D e t g r o r o g d e t g r o r o g d e t t e m e d f ø r e r a t d et e r v i k t i g a t n y e s k u d d og g r e s s b l i r f j e r n e t e l l e r h o l d t n e d e s l i k a t b l å v e i s o g an d r e b l om s t e r f å r v o k s e f r i t t. D e n ne b e s k j æ r i n g e n gj ø r j e g h v e r h ø s t. S i s t h ø s t b l e j e g i k k e h e l t k n e f. e D r et d t i e g f o r d i e r n å s k i f t e t u t o g r es t e n a v r y d d i ng e n v i l b l i g j o r t n å p å v å r e n. F e l l i n g o g t y n n i n g a v t r æ r e r e t s t ad i g t i l b ak e v e n d e n d e m e d et t e r f ø l ge n d e d i s k u s j o n e r. S t y r e t h a r d e r f o r i f e l l es s k a p b e s l ut t e t å b es i k t i g e h e l e om r å d et o g bl i n k e u t d e t r æ r n e s om s k a l f e l l es. D e t t e v i l b l i g j o rt i s am r å d m e d b e b o e r n e. V i r e g n e r m e d å g j ø r e d e t t e i m ai. Selve arbeidet vil bli utført av et firm a som har spesialisert seg på dette. De fell e r o g f j e r n e r a l t e t t e r s e g. N a t u r v e r n f o r b u n d e t h a r h e n s t i l t t i l o s s om å v i s e f o rs i k t i g h et. D e t v i s e r s e g at v i b o r i et område som er helt unikt når det gjelder biologisk mangfold. J e g h å p e r m a n g e v i l d e l t a p å d u g n a d e n e i m a i. S a m t i d i g v i l j e g t å a r k e k t e s om f o r g i k k o g ø n s k e p å g j e n s y n i d e n v ak r e pa r k e n v i h a r. 3. B y g n i n g e n e. Bygningsmassen vår fremstår fremdeles som rimelig godt vedlikeholdt. Av ekstraordinært vedlikeholdet som er foretatt k a n n e v n e i s, v i 2010 h a r m å t t e t f u g e o p p d e l e r a v g a v l e. v e Vi g g må e n påregne at det vil væreytterligere g a v l v e g g e r s om må b e h a n d l e s i å r e n e s om k om m er. P o r t t e l e f o n a n l e g g e t i n r. 9 3 h a rnå b l i t t s k i f t e t u t m e d et m o d e r n e m e d m u l i g h e t f o r å k u n n e s e h v em s om r i n g e r p å v e d h j e l p a v k am e r a. D e t b l e f o r e t a t t e n o p p s am l i n g s r u nd e m e d f l e k k m a l i n g et t e r h o v e d o pp u s s i n g e n a v t e r r a s s e n e. D e r s om d et s k u l l e d uk k e o p p f l e r e t i l f e l l e r a v r ek l am as j on e t t e r a r b e i d e t f r a , s å v i l v ak t m es t e r e n t a s e g av d e t. O g s å i h a r s am e i et m å t t e t s k i f t e u t n o e n b r a n n d ø r e r, s t o r t s et t p å g a r a s j e p l a n. Det er også skiftet et antall vinduer og terrasse, dører d e r d et h a r væ r t p å k r e v e t. S am e i e t k j ø p e r d e m es t v a n l i g e t yp e n e i n n i p a rt i e r o g b y t t e l å n e r f r a n a b o s am e i e r v e d a k u t t e b e h o v. 4. G a r a s j e a n l e g g e n e. D e t e r i k k e u t f ø r t s t ø r r e a r b e i ne d e i r i Vanlig g a r a s mj askinell e a n l e g feii g e n g b l e f o r e t a t t. E n a v h e i s p o r t e n e h a r f åt t s k i f t e t m ot o r. B e t o n g g u l v i g a r a s j e a n l e g g e t u n de r U A 9 3 o g b e t o n g v e g g e r o g s ø yl e r m e l l om U A o g U A er fortsatt alarmsikret for evt. rustskader i armering.

8 S i d e 8 U l l e r n p a r k e n B o l i g s a m e i e Det er fremdeles mye rot på enkelte biloppstillingsplasser. De t t e b l e p å p e k t a v O s l o b r a n n o g r e d n i n g s e t a t ( O B R ) u n d e r H M S k o nt r o l l e n, m e d b es k j e d om a t d et t e i k k e v a r t i l l a t t. D e t k a n s k u n b i o l p p r b e l v a r t e r t e t i n g s o m d e k k e t. c Al. t p å d i s s e a n n e t m å f j e r n e s. Gjentatt parkering av beboere på gjesteparkeringsplasser er et problem i sameiet, m e n v i h a r o p p l e v d at e nk e l t e s am e i e r e h a r p å t a t t s e g j o b b e n s om pa r k e r i n g s v a k t o g p o l i t i g, o dk u j t e n e n i n g f r a s t y r e t o g h a r h å n d h e v e t d e n p å e n s æ r de l e s l i t e t i l f r e ds s t i l l e n d e m å t e. D et e r k u n re p r e s e n t a n t e r f r a s t y r e t e l l e r n o e n s om d e b e m y n d i g e r, s om h a r a n l e d n i n g t i l å s e t t e p å f e i l p a r k e r i n g s l a p p e r p å a k t u e l l e b i l e r, i n g e n a n d r e. D e t e r n å n t m e r o t b - r d a e n t ek n t o re r i g a r a s j e a n l e g g e n e, m e d v a r s l i ng o p p i o p p g a n g e n e. 5. H e i s e n e. S t o r t s e t t h a r h e i s e n e v i r k e t s o m d e s k a l. M e n æ d rt e t i l f e h l l a e r a f v r e m d e l e s v d r i f t s t. H a n e s i s e n e e r t i l k n y t t e t a l a rm s e n t r a l o g s t y r e t h a r i k k e h ø r t om a t n o e n h a r b l i t t s i t t e n d e f a s t i h e i s e n e i l e n g r e t i d. S t y r e t s m e dl em m e r h a r n øk l e r t i l k o n t r o l l r om m e n e o g h a r t i l s t r ek k e l i g o p p l æ r i n g t i l å k o n t r o l l s t y r e h e i s e n e o g å p n e d em. D e t e r v a i t k b e t b i o e g r e s om ø ns k e r å b r u k e h e i s e r t i l f l y t t i n g a v g o d s e l l e r m at e r i a l e r, a v t a l e r d e t t e m e d v ak t m e s t e r. H a n h a r s p es i a l n øk k e l t i l s l i k t b r uk. H e i s e r m å u n d e r i n g e n om s t e n d i g h e t t v a n g s s p e r r e s i å p e n t i l s t a n d, d a d et t e k a n m e df ø r e k os t b a r e s k a d e r. H e i s fo n d e t e r f o r t s at t t i l s t r e k k e l i g f o r f l e r e å r s d r i f t o g d e t h a r i k k e v æ r t n ø d v e n d i g å p l a n l e g g e / b u d s j e t t e r e f o r i n n b e t a l i n g e r f o r h e i s d r i f t e n. 6. S i k k e r h e t. S t y r e t v i l i g j e n p å p e k e v i k t i g h e t e n a v å h a k o n t r o l l p å h v em m a n s l i pp e r i n n i o p p g a n g e n e, a v i e s e r n f u l l e a v hi s t o r i e r om m e n n e s k e r s om bl i r l u r t o g r u n d s t j å l e t. D e n e n k e l t e s am e i e r h a r a ns v a r f or a t p e rs o n e r d e s l i p p e r i n n, o gs å f o r l a t e r b y g n i n g e n. S e o g s å p k t. 3 a n g. p o r t - te l ef o n e r. 7. B r a n n s i k k e r h e t Det anbefales at man tar kontakt med sitt eget husbrannslange og / eller brannslukningsapparat. forsikringssels

9 S i d e 9 U l l e r n p a r k e n B o l i g s a m e i e 8. Vannlekkasjer og andre forsikringsskader mm. I l ø p et a v b e r e t ni n g s p e r i o d e n h a dd e s am ei e t8 f o rs i k r i n g s s a k e r, m ed e n t ot a l s k a d e v e r d i p å K r skadene 0, 0 0. var A l knyttet l e til vann og avløp. D e s s v e r r e s k y l d e s m a n g e a v s k a de n e u a k t s om h et f r a s am e i e r, ( t e t t e s l uk r i s t e r, t e t t filter i vaskemaskin, middagslur under tapping av vann i badekar osv. ) R e s u l t a t et e r a t f o r s i k r i n gs p r em i e n v å r h a r ø k et m e d 7 % f o r G e n e r e l t g j e l d e r at a ns v a r f o r a l l e r ø r i n n e n f o r s t i g e r ø r ( i p r a k s i s i n n e n f o r s t o p p ek r a n e r ) e r s e k s j o ns e i e r n e s. I m a n g e s e k s j o n e r e r h e l d i g v i s s l i k e r ø r, i f o r b i n d e l s e m e d o p p u s s i n g o g r e h a b i l i t e r i n g a v k j ø k k e n o g r / i r e ø l r l e r b a d, e t t e r d a g e n s n o rm e r. 9. Peiser / piper V i h a r et p r o b l em m e d r ø y k i n n s u g f r a e nk e l t e p e i s e r, of t e s k y l d e s d et t e at t i l l uf t e n i l e i l i g h e t e n e r s t r u p t s l i k at d et b y gg e s o p p et u n d e r t r y k k. D a e r m u l i gh e t e n f o r at r ø yk fra tilliggende pipeløp kan bli s u g d i n n i l e i l i g h et e n. Som tidligere nevnt så er kombinasjonen mekanisk ventilasjon og ildsted ikke god S ø p p e l h å n d t e r i n g. D e t e r n å s o m k j e n t i n n f ø r t k i l d e s o r t e r i n g h o s r o r s e s g l, e n e d e f o t r e r v i s o r t e r i n g s å g o d t s o m m u, l d i e g t. e r t H i l u v s å k r t e g e t b es t e å h ae t b e d r e m i l j ø. Annet avfall kan best anbringes i den store container en som utplasseres i sameiet første hele uke i hver måned. Det er kun husholdning s a v f al l s om s k a l h a v n e i søppelc o n t a i n e r. E n l e ek t r i s k e a r t i k l e r s om h v i t e v a r e r, r a d i o, T V, b r ød r i s t e r e, k a f f e t r a k t e r e, b a t t e r i e r, l y s r ø r m a l i n g e t c. s k a l l e v e r e s p å d e r t i l steder, så som kommunens miljøstasjoner v d S t at o i l p å L i l l e ak e r e l l e r S h e l l v e d B j ø r n s l e t t a s t as j o n. M ø b l e r, em b al l a s j e, m i n d r e r e h a b i l i t e r i n gs o v e r s k u d d m m e r g o d e eksempler på søppelcontainer. innhold P å o p p s l a g s t a v l e n e e r p l as s e r i n g o g t i d k u n n g j o r t f o r e t h e l t å r a d g a n g e n. Innleide håndverkere har plikt til selv å sørge for at deres etterlatenskaper b l i r f j e r n e t f r a s am e i e t. D et k o s t e r s am e i et f l er e t u s e n k r o n e r i å r e t f o r d i d et b l i r k a s t e t e l e k t r i s k e artikler og spesialavfall i containeren. D e t h a r f o r ek om m e t f l e r e g a n g e r at b e b o e r e a v h e n d e r s i n T V v e d g an s k e e n k e l t å p l a s s e r e d e n u n d e r t r a pgangene p p e n i. Dette o p er en helt uakseptabel oppførsel, som vil medføre en stor regning dersom vi klarer å identifisere vedkommende.

10 S i d e 1 0 U l l e r n p a r k e n B o l i g s a m e i e 1 1. M a s k i n e r o g ut s t y r. S am e i e t s m as k i n p a r k b e g y n n e r å n æ rm e s e g e n a l d e r h v o r d e t e t t e r h v e r t v i l p å l ø p e større kostnaderfor å holde maskinparken driftsoperativ. V e d b e h o v l å n e r s am e i e n e s t ø r r e r e d s k a p f r a h v e r a n d r e. A l t v å r t u t s t y r e r f u l l t n e d s k r e v e t Overdragelser, fremleie etc. D e t e r r e g i s t r e r t 9 o v e r d r a g e l s e r av s e k s j o n e r i b e r e t n i n gs p e r i o d e n. S t y r e t m i n n e r om a t m a n v e d s al g i k k e b ø r l e g g e s k j u l p å at v å r e b l ok k e r e r m e r e n n 2 5 å r g am l e o g a t d e k a n s k j u l e a l d e r s s v a k h et e r, s e l v om d e e r g o dt v e d l i k e h o l d t. M e r e n n 1 0 % a v l e i l i g h et e n e i s am ei e t e r f o r t s a t t f r em l e i et t i l a n d r e. D e t e r v i k t a i g t s t y r e t / f o r r e t n i n gs f ø r e r b l i r k o n t i n u er l i g u n d e r r e t t e t om u t l e i e, s e l v om d e t å l ei e u t i k k e k r e v e r n o e n g o d k j e n n e l s e. D e t e r e i e r / f r em l e i e r s om e r a ns v a r l i g f o r a t s am e i e t s l o v e r og husordensregler blir fulgt av de som leier. Men det er viktig for sam eie t å v i t e n a v n p å b e b o e r e o g h v i l k e s p r åk s am e i e t v e d b e h o v s k a l k om m u n i s e r e på. H e l l e r i k 1 k 0 e h a i r d et 2 0 væ r t n o en s ak e r h v o r s am e i e t h a r v æ rt i m pl i s e r t i ut k a s t i n g F e l l e s k o s t n a d e r Styret har besluttet ikke å øke felleskostnadene i Egenkapital S am e i e t h a r n e g a t i v e g e n k a p i t a l s o m i h o v e d s a k s k y l d e s t i d l i g e r e s t ø r r e v e d l i k e h o l d s o p p g a v e r f i n a ns i e r t v e d l å n e o p p t a k Fr. a m t i e d d r i g f t s o v er s k u d d v i l redusere den negative egenkapitalen S t y r e t s k o m m e n t a r e r t i l i n n k o m n e f o r s l a g Styrets bemerkninger til årsmøte forslag fra Siri Stenstadvold : S t y r e t h a r a l l e r e d e b e s t e m t a t s v å i l e f t o s r am t l e t d s e t y r e b i l s am i r å d m u e l d i o g h e n s y n t a g e n d e t i l b e b o e r n e s ø n s k e r, v u r d e r e h v i l e t ræ r s om bø r f el l es. D e t v i l b l i t at t hensyn til at skogen er en god støyskjerm og at løvtrær er en meget viktig luftrenser. M e d h e n s y n t i l o p p r e t t i n g a v e n p ar k k om i t é f o r om r å d e t, v i l s t y r e t s t e rk t f r a r å d e d e t t e. V i h a r i n n h e n t e t e r f a r i n g e r f r a n a bo s am e i et U l l e r ns k o g e n. H e r b l e d e t o p p r e t t et e n l i g n e n d e m i k t é o f o r 2 å r s i d e n. P å g r u n n a v m e g e t d i v e r g e r e n d e s y n p å h v o r d a n d e r e s o m r å d e s k u l l e s e u t, b l e d e t et s væ r t d å r l i g m i l j ø b l a n t e n k e l t e s am ei e r e o g k om i t e e n m åt t e om g å e n d e a v v i k l e s. F o r å un n g å s l i k e t i l s t a n d e r h e r h os os s, m å s t y r e t h a d e t fulle ansvar, men ta hensyn til de enkelte beboeres innspill og ønsker.

11 S i d e 1 1 U l l e r n p a r k e n B o l i g s a m e i e V i e r i s am a r b e i d m e d G e n e r a l l u nd e n, S e l v a a g o g R i k s a n t i k v a r e n an g å e n d e o p p r y d d i g a v o m r å d et v e d d e g am l e m u r e n e. D e t e r s t o r e r e s t r i k s j o n e r s om m å a v k l a r e s f ø r n o e k a n g j ø r es. Dugnad vil bli avholdt i mai. Datoene blir annonser på årsmøtet. A l l e b e b o e r e v i l f å u t l e v e r t e n g i r o p å l y d e n d e k r , 0 0. D e s om i k k e e r i s t a n d t i l e l l e r e r f o r h i n d r e t f r a å d e l t a p å d u g n a de n, k a n b e t a l e d e t t e b e l ø p et. P e n ge n e g å r i n n p å e n egen konto ørem erket grønt areale t. Styrets bemerkninger til årsmøteforslag fra Ragnhild Røvde og Dag Falkenberg : D e s t o r e t ræ r n e d e t h e r e r s n a k k om k a n i k k e t o p p es. D e v i l b e g y n n e å b l ø o g et t e r hvert tørke. Men anbefaler ikke å kutte grener større enn 10 cm i diameter. D e r i m o t e t r a l l e d r e d e b es t em t a t s å f o r t v æ r o g f ø r e t i l l a t e r d et v i l s t y r e t b e s i k t i g e h e l e p a r k om r å d e t o g b l i nk e ut d e t r æ r n e s om s k a l h u g g e s D e t v i l b l i t a t t h e ns y n t i l b e b o e r n e s ø n s k e r, S t ø y s -b k a j n e n r o m g a t m f l e o r t a v t T r æ r n e e r m e r e n n å r gamle. De vil bli b e v a r t s å l e n g e de e r f r i s k e.

12 S i d e 1 2 U l l e r n p a r k e n B o l i g s a m e i e B E M E R K N I N G E R T I L Å R S R E G N S K A P E T S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s e l s k a p e t s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om s am ei e t s f o r v e n t e d øk e o n om i s k e u t v i k l i n g e r omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. R E S U L T AT Å r e t s r e s u l t a t p å k r ,- s om f r em k om m e r i r es u l t at r e g n s k a p et f o r e s l å s overført til egenkapital. I N N T E K T E R I n n t e k t e n e i v a r t i l s a m m e n 6 k 2 r ,- m o t b u d s j e t t e rt m e d k r ,-. K O S T N A D E R Driftskostnadene i 2010 var på 5 kr ,- m o t b u d s j et t e r t m e d k r ,-. D r i f t o g v e d b l i e k b e u h ds o l j e d t t e r t m e d k r ,-, m e ns r e g n s k a pe t v i s e r kr ,-. Hovedårsaken til avviket varinnkjøp av brannvarslingsanlegg, høyere h e i s k os t n a d e r ( r e p a r a s j o n e r/ s e r v i c e ) e n n f o r v e n t e t o g m a l e a r b e i d på b a l k o n g e r. I t i l l e g g h a r d e t v æ rt e n l e k k as j e i e n s i r k ul a s j o n s l e d n i n g i b a k k e n. K os t n a d e r f o r b u n d e t m e d d e t t e blir trolig dekket av forsikringen. F o r k o n s u l e n t h o n o r a re r det et avvik i fo r h o l d t i l d e t b u d s j e t t e rt eb e l øp e t g r u n n e t j u r i d i s k b i s t a n d. A v v i k i f o r h o l d t i l b u d s j e t t f o r k os t na d e r k n y t t et t i l e n e r g i / f y s r k y i l d n e g s h ø y e r e p r i s e r. R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å re t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p o g formuesforvaltning. Revisjonshonoraret fremkommer som egen post i resultatregnskapet. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e nk e l t e t a l l e ne i d r i f t s o v e r s i k t e n o g t i l b a l a ns e n, s am t d e e t t e r f ø l g e n d e r e g n s k a p ( s n e o b t a e k e n r e s t i å r s b e r e t ni n g e n ). S t y r e t e r i k k e k j e n t m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d.

13 S i d e 1 3 U l l e r n p a r k e n B o l i g s a m e i e K O S T N A D S U T V I K L I N G R E N T E R Rentesatsene i OBOS Eiendomsforvaltning AS pr. den : R e n t e r p å d r i f t s k o n t o : 0, 1 0% R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 3, 0 0% u n d e r k r ,05% fra kr til kr 2 mill. 3, 1 0% o v e r kr 2 mill F O R S I K R I N G B y g n i n g s f o r s i k r i n g e n ø k e r f r. a D e 2 n 0 n 1 e 0 ø t k i n i l n g 2 e 0 n 1 1 i n k l u d e % r e øk r n i 0 n,9 g i byggeindeksen og som reflekterer prisoppgangen på håndverkstjenester. D e n n e i n d e k s ø k n i n g e n e r l i k f o r a l l e f o r s i k r i n gs s e l s k a p e r. Ut o v e r d e t t e f o r et a r f o r s i k r i n g s s e l s k a p e n e i n d i v i d u e l l pr i s j u s t e r i n g m e d b ak g r u n n i s am e i e t s e g e n s k a d es i t u as j o n. K O M M U N A L E A V G I F T E R R e n o v a s j o n s a v g i f t e n ø k e r %. m I n e g d e n 3 øk 8 n i n g a v d e ø v r i g e a v gi f t e n e. Ø V R I G E K O S T N A D E R N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e i b u d s j e t t e t h a r s t y r e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s s t i g n i n g. I N N T E K T - S OG KOSTNADSOVERSLAG FOR 2011 (Budsjett) T i l o r i e n t e r i n g f o r s am ei e rm øt e t h ar s t y r e s t at t o p p e n o v e r s i k t o v e r be r e g n e d e d r i f t s i n n t ek t e r o g d r i f t s k os t n a d e r i T a l l e n e e r v i s t s om e g e n k o l o n n e l e n g s t t i l h ø y r e f o r r e s u l t a t o p ps t i l l i n g e n. B u d s j et t et v i s e r e t f o r v e n t e t d r i f t s re s u l t at p å k r ,- o g e t f o r v e n t e t å rs r e s u l t a t p å k r ,-. Oversikten er basert på uendrede felleskostnader for året I o v e r s i k t e n e r d e t t at t h e n s y n t i l de f o r h o l d s om e r n e v n t f o r a n. Forøvrig vises til de enkelte tallene i oversikten. O s l o, I s t y r e t f o r U l l e r n p a r k e n B o l i g s a m e i e Otto H Treider / s / Anders Siljan / s / Erik Sievers / s / Laila M. Sverdrup Nomeland /s / Anniken Mjaaland /s /

14 1 4 U l l e r n p a r k e n B o l i g s a m e i e S t a t s a u t o r i s e r t e r e v i s o r e r E r n s t & Y o u n g A S D r o n n i n g E u f e -0 m 1 i 9 1 a O s l o g a t e 6, O s l o A t r i u m, P 1. O s. l o B o x 2 0, F o r e t a k s r e g i s t e r e t : N O T l f.: F ax : w w w. e y. n o M e d l e m m e r a v D e n n o r s k e R e v i s o r f o r e n i n g T i l å rs m ø t e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s a m e i e R E V I S O R S B E R E T N I N G Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet forullernparken Boligsameie, s o m b e s tå r a v b a la n s e p e r 3 1. d e s em b e r 2010, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per og e denne n b es k ri datoen v e l s e a v ve s e n tl i ge a n v e n d t e r s e k g a n p sp r i n s ip p e r o g a n d r e n o t eo p pl y sn i ng e r. S t y r e ts a n sv a r fo r å r s r e g n s k a p e t Sty r e t e r a n s v a r l i g f o r å u t a r b e i d e å r s r e g n s k a p e t o g f o r a i t s a m d e s t va r g m i e d r e t r e t t v i s e r e g n s k a p s l o v e n s r e g l e r o g g o d r e g n s k a p s, o s g k i f o k r k s l i k i n te N r n o r k on g e t r o l l s om s ty r e t f i n n e r nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppg ave er å gi uttrykk for en mening om dette års reg nskapet p å b akgrunn av vår revisjo n. V i h a r g j e n n o m f ø r t r e v i s j o n e n i s a m s v a r m e d l o v, f o r s k r i f t, h e o r u g n d g e o r d r e v i s j o n s s k i k k i International Standards on Auditing. R e v i s j o n s s t a e n d e a k r re d ve r a t v i e t te rl e ve r e t i s k e k ra v o g p l a n l e g g e r o g g j e n n o m f ø r e r r e v i s j o n e n g f e o n r d e s å ik k o e p rh p n e å t f o b r e a t å r y s r g e g n s k a p e t ik k e i n n e h o l d e r v e s e n t l i g f e i. l i n f o r m a s j o n E n r e vi s jo n i n n e b æ r e r u tf ø r e l s e a v h a n d l i n g e r f o r å i n n h e n t e r e vi sj o n s b e v i s f o r b e l ø p e ne o g o p p l y s n i n g e n e i å r s r e g n s k a p e t. D e v a l g t e h a n d l i n g e n e a v h e n g e ru r n d e a r v r e v i s o r s s k j ø n n vu r d e r i n ge n a v r i s ik o e ne f o r a t å r s r e g n s k a p e t in n eh o l de r v e s e n t l i g f e il i nf o rm as j o n, e n t e n d e t sk yl d e s m i s l i g h e t e r e l l e r f e i l. V e d e n s l i k r i s i k o v u r d e r i n g t l a l e r n s r om e v e i r s o r h e n s y n t i l relevant f or sam ei e t s u t a r b e i d e l s e r s r e a g v n s e k t ap s å o m g i r e t r e t t vi s e n d e b i l d e. F o rm ål e t e r å u tf o r m e r e v i s j o n s h a n dl in ge r s om e r h e n si k t sm e s si ge e t t e r o m s t en di g h e t e n e, m en i k k e fo r å g i u t t r yk k f o r e n i m n e g n o m e f f e k t i v i t e t e n a interne v s a m e kontroll i e t s. En revisjon omfatter a også v en vurde o m d e a n ve n dt e r e g n s k aps p r i n s i p p e ne e r h e n s ik tsm e s s i g e o g om re g n s k a ps es t i m a t e n e u ta r b ei de t a v l e d e l se n e r r i m e li g e, s a m t e n v u r d e r i n g a v d e n s a m l e d e p r e se n tas j o n e n a v å r s r e g n s k a pe t. E t t e r v å r o p p f a t n i n g e r i n n h e n t e t r e v i s j o n s b e v i s t i l s t r e k k e l i g o g h e n s ik ts m e s s i g s o m g r u n nl a g f o r v å r k o nk l u sj on.

15 1 5 U l l e r n p a r k e n B o l i g s a m e i e K o n k l u s j o n E t t e r v å r m e n i n g e r å rs r e g n s k a p e t f o r U l l e r np a rk e n B ol i g s a m ei e a vg i t t i s a m s va r m e d l o v o g f o r s k ri f t e r o g gir e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s a m e i e p t e r s 3 1 f. d i e n s a e n m s b i e r e 2 l 0 l 1 0 e o g s t a v i d l e ts l i r e n s g u l ta t e r f o r r s e k g ap n s å re t s om b l e a vs l u t t e t p e r d e n n e d a t o e n i s a m s v a r m e dr e gn sk a p s l o v e n s r e g l e r o g g o d r e g n s k a p s s k i k k i. N o r g e A n d r e f o r h o l d U t e n a t d e t h a r b e t y d ni n g f o r k o n k l u s j o n e n i a v s n i t t e t o v e r, v i l vi p r e s i s e r e a t b u d s j e t t a l l e n e i resultatregnskapet ikke er underlagt revisjon. U t ta l e l s e o m ø v ri g e fo r h o l d K o n k l u s j o n o m å r s b e r e t n i n g e n B a s e rt p å v å r r e vi s j o n a v å rs r e g n sk a p e t s o m b e s k re v e t o ve n f o r, m e n e r vi a t o p p l y s n i n g e n e i å rs b e r e t n i ng e n o m å rs re g n s k a p e t, f o r u t s e t n i n g e n o m f o rt s a t t d ri f t o g f o r s l a g e t t i l d i sp o n e r i n g a v resultatet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter. K o n k l u s j o n o m r e g i s t r e r i n g o g d o k u m e n t a s j o n B a s e r t p å v å r r e v i s j o n a v t å s o r m s r b e s g k n re s k v a e p t e o ve n f o r, o g k o n t r o l l h a n d l i ng e r v i h a r f u n n e t n ø d v e n d i g i h e n h o l d t i l i n te rn a s j o n a l s t a n d a rd f o r a t te s t a s j o n s o p p d ra g (I S A E ) «A t t e s t a s j o n s o p p d r a g s o m i k k e e r r e v i s j o n e l l e r b e g r e n s e t r e v i s j o n, a v h i s t mener vi at styret har opp f y l t s i n p l i k t t i l å s ø r g e f o r o r d e n g t o l g i g o g o v e r s i k t l i d o k u m e n t a s j o n a v s a m e i r e t g s n s k a p o s p p l y s n i n g e r i s a m s va r m e d l o v o g g o d b o k f ø ri n g s s k i k k i N o rg e. O s l o,. april ER NS T & YOUNG A S K j e t i la n d e r s e n statsautorisert revisor s i g n.

16 1 6 U l l e r n p a r k e n B o l i g s a m e i e R E S U L T A T R E G N S K A P Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e D R I F T S I N N T E K T E R : Innkrevde felleskostnader Innbetalinger Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Kommunale avgifter Energi/ f y r i n g Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N A D E R D R I F T S R E S U L T A T F I N AN S I N N T E K T E R / -K O S T N A D E R : Finansinntekter Finanskostnader R E S. F I N AN S I N N T. / -K O S T N A D E R Å R S R E S U L T A T O v e r f ø r i n g e r : Udekket tap Fra heisfond T i l p i p e l ø p s f o n d

17 1 7 U l l e r n p a r k e n B o l i g s a m e i e B A L A N S E N o t e E I E N D E L E R A N L E G G S M I D L E R Leiligheter/ lokaler S U M A N L E G G S M I D L E R O M L Ø P S M I D L E R Restanser felleskostnader Kortsiktige fordringer D r i f t s k o n t o i O B O S Innestående bank Sparekonto i OBOS S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M E I E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Opptjent egenkapital S U M E G E N K A P I T A L G J E L D L A N G S I K T I G G J E L D Pante- og gjeldsbrevlån S U M L A N G S I K T I G G J E L D K O R T S I K T I G G J E L D Forskuddsbetalte f e l l e s k o s t n a d e r Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Annen kortsiktig gjeld S U M K O R T S I K T I G G J E L D S U M E G E N K A P I T A L O G G J E L D P a n t s t i l l e l s e Garantiansvar 0 0 OSLO, S T Y R E T F O R U L L E R N P A R K E N B O L I G S A M E I E O T T O H T R E I D E R A N D E R S S I L J A N E R I K S I E V E R S LAILA M. S. NOMELAND ANNIKEN MJAALAND

18 1 8 U l l e r n p a r k e n B o l i g s a m e i e N O T E : 1 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god r e g n s k a p s s k i k k i s m å f o r e t ak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. Boligselskapet har endret regnskapsprinsipp for kostnadsføring av styrehonorar. Tidligere har kostnadsført styrehonorar vært basert på en avsetning. I fremtiden vil man kostnadsføre styrehonoraret som blir vedtatt på årsmøtet det enkelte år. Virkningen i overgangsåret er at styrehonorar i 2010 fremgår med kr. 0 selv om honorar er utbetalt med kr Dette skyldes tilbakeføring av tidligere avsetning. O B O S k o n s e r n e t disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NOR som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. N O T E : 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader G a r a s j e l e i e S t r ø m m o t o r v a r m e r e E k s t r a k j e l l e r b o d Seksjonsutgifter Feieravgift Leie gammelt år 712 S U M I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R N O T E : 3 A N D R E I N N T E K T E R Høyttalerutleie Viderefakturering S k i l t 350 Høyttalerutleie Opprydning reskontro S U M A N D R E I N N T E K T E R

19 1 9 U l l e r n p a r k e n B o l i g s a m e i e N O T E : 4 P E R S O N A L K O S T N A D E R Ordinær lønn, fast ansatte O v e r t i d Annen lønn, ikke feriepenger Påløpne feriepenger F r i b o l i g Naturalytelser speilkonto A r b e i d s g i v e r a v g i f t Pensjonskostnader Y r k e s s k a d e f o r s i k r i n g Gaver til ansatte A r b e i d s k l æ r S U M P E R S O N A L K O S T N A D E R Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 1 årsverk i selskapet. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov. N O T E : 5 S T Y R E H O N O R A R Det er ikke kostnadsført styrehonorar i regnskapet i 2010 Honorar til styret er utbetalt med kr , jfr. note 1 I tillegg har styret fått dekket styremiddag og serv. på styremøter for kr jfr. note 11 N O T E : 6 R E V I S J O N S H O N O R A R Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr N O T E : 7 K O N S U L E N T H O N O R A R J u r i d i s k b i s t a n d Andre konsulenthonorarer S U M K O N S U L E N T H O N O R A R N O T E : 8 D R I F T O G V E D L I K E H O L D Drift/vedlikehold bygninger D r i f t / v e d l i k e h o l d V V S Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold heisanlegg D r i f t / v e d l i k e h o l d b r a n n s i k r i n g Drift/vedlikehold garasjeanlegg Kostnader leiligheter, lokaler Egenandel forsikring S U M D R I F T O G V E D L I K E H O L D

20 2 0 U l l e r n p a r k e n B o l i g s a m e i e N O T E : 9 K O M M U N A L E A V G I F T E R Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift S U M K O M M U N A L E A V G I F T E R N O T E : 1 0 E N E R G I / F Y R I N G Elektrisk energi Strøm oljefyr el.bereder S U M E N E R G I / F Y R I N G N O T E : 1 1 A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Verktøy og redskaper Telefon-/kontormaskiner Driftsmateriell L y s p æ r e r o g s i k r i n g e r Renhold ved firmaer Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita T r y k k s a k e r Aviser, tidsskrifter, faglitteratur -750 Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Telefon/bredbånd Porto Drivstoff biler, maskiner osv V e d l i k e h o l d b i l e r / m a s k i n e r o s v Reisekostnader Bankgebyr -990 S U M A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i Solbakken Velforening, a v h o l d e s t o r s d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 2 0. 1 5 p å Ok s t a d S k o l e. T I L B E HA N D L I N G F O R

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i 2

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R i n g g a t en T e r r a s s e S am e i e, a v h o l d e s 2 4. m a rs 2 0 1 0, kl. 18 :00 i Lilleborg Kirke. T I L B E HA

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet.

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.05.2011. Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 30.05.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s /

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i P r o f es s o r D a h l s gt 3 9 A S, a v h o l d es t i r s da g 2. j

Detaljer

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011.

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 1 Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-.

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2012. 643 18.09.2012 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2012. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Ø v r e L j a n B o l i gs am e i e I I I, a v h o l d e s t o rs d a g 3 0. a p r i l 2 0 0 9, kl. 1800 i Nordstrand Eldresenter,

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie 1 Solsiden 1 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Solsiden 4 Boligsameie, avholdes tirsdag 8. mars 2011, kl. 18.00 på Radisson SAS hotellet i Nydalen. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1

Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1 1 Tangerudhagen Boligsameie 1 Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie 1 St. Halvardsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 15 april 2008, kl. 18.00 på Etterstadkroken Videregående skole(kantinen). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie 1 Lommedalstunet Sameie Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 9. mars 2010, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sjølyststranda Garasjesameie, avholdes onsdag 09.03.2011, kl. 18.00 i 18.00 Styrerommet U2. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 1 Sameiet Kanalveien Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 Konstituerende sameiermøte i Kanalveien Eierseksjonssameie, avholdes tirsdag, 3. mai 2011, kl. 18.00 i Thon Hotell Arena, Lillestrøm.

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie 1 Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2012

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2012 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2012 Ordinært årsmøte i, avholdes tirsdag 12. juni 2012, kl. 19:00 på Rica Helsfyr Hotel, Strømsveien 108. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011 Ordinært årsmøte i, holdes onsdag 30. mars 2011, kl. 18.00 i Sagstua grendehus, Sagstuveien 17E. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 98 Boligsameie

Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 98 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 98 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 98 Boligse. Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 98 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Resultatregnskap Note 2012 2011 Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Lønnskostnader m.m. 2 91 280 34 230 Annen driftskostnad 2 618 533 178 140 Driftsresultat -35

Detaljer

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 96 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Velkommen til sameiermøte.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Solsiden 2 Boligsameie Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie, avholdes torsdag 26.04. 2007, kl. 18.00 i BIs lokaler, Auditorium B1-020. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Solsiden 2 Boligsameie, avholdes torsdag 10. mars 2011, kl. 18:00 på Radisson Blu Hotel Nydalen. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 10.04.2008, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000 Ordinært sameiermøte i Solbakken II boligsameie, avholdes tirsdag 4. april 2000 kl. 19.00 i Seterbråten Skole, kantinen v/ gymsalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 22. april 2008, kl. 18.00 i Oslo Misjonskirke Betlehem på Abildsø, Ungdomssalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie 1 Marienfryd Utomhussameie Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 3.mai 2007, kl. 18.00 i kantinen, Hammersborg Torg 3. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

Til huseierne i Eventyrlia Huseierforening

Til huseierne i Eventyrlia Huseierforening 1 Eventyrlia Huseierforening Til huseierne i Eventyrlia Huseierforening Velkommen til årsmøte. Innkallingen inneholder huseierforeningens årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie 1 Malmøgata 9 Sameie Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet

Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet 1 Parkgården Sameiet Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer