I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1"

Transkript

1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 6. a p r i l , k l p å B j ø r n s l et t a s k o l e.vennligst møt i god tid. Innregistrering vil foregå fra kl Til behandling foreligger : 1. K O N S T I T U E R I N G A ) Valg av møteleder B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g e n e l l e r t o s e k s j o n s e i e r e t i l å u n d e r s D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R Styret foreslår overføring av ets år resultat til egenkapital 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 5. I N N K O M N E F O R S L A G A ) F o r s l a gf r a H a n -L n o e u i s e N e u m a n [side n 23] B ) F o r s l a g f r a I m m o r t e l [side l e 24] B r u s e t h C ) F o r s l a g f r a R a g n h i l d R ø v d e o g D a [side g F 25] a l k e n b e r g D ) F o r s l a g f r a S i r i S [s t i d e n 26] s t a d v o l d E ) F o r s l a g f r a e S n d y r i n g e a v e h u s o r M d u e n s r t e g h l e [side n e s o 27] m 1 0 F) Forslag fra styret om nye husordensregler [side 28-32] Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 6. V A L G A V T I L L I T S V [side A L G 33] T E A ) V a l g a v s t y r e l e d e r f o r 2 å r B ) V a l g a v 2 s t y r em e d l em m e r f o r 2 å r C ) Valg av 1 varamedlem f o r 2 å r D ) V a l g a v v a l g k o m i t é O s l o, 3 0. m a r s Styret i Ullernparken Boligsameie O t t o H T r e i d e r / s / A n d e r s S i l j a n / s / E r i k S i e v e r s / s / Laila M. Sverdrup Nomeland /s / Anniken Mjaaland /s / I s am e i e rm ø t et h a r s am e i e r n e s t em m e r e t t m e d e n s t em m e f o r h v e r s e k s j o n d e e i e r. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 S i d e 2 U l l e r n p a r k e n B o l i g s a m e i e T I L L I T S V A L G T E Å R S B E R E T N I N G F O R S i d e n f o r r i g e o r d eiets i tillitsvalgte n æ r e vært s a følgende m i e : r m ø t e h a r S T Y R E T Leder Otto H Treider Ullern Alle 123 S t y r e m e d l e A n m d e r s S i l j a n U l l e r n A l l e 9 3 S t y r e m e d l e E r m i k S i e v e r s U l l e r n A l l e S t y r e m e d l e L a m i l a M. S v e r d r u p N o m U e l a l n e d r n A l l e 8 9 S t y r e m e d l e Anniken m Mjaaland Ullern Alle 93 V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e me r i k P. H a u g e n U l l e r n A l l e V a r a m e d l e mc h r i s t o p h e r H u s j o r d U l l e r n A l l e V A L G K O M I T E E N V a l g k o m i t e I n g r i d D a l b y U l l e r n A l l e V a l g k o m i t e B j ø r n H o l t h U l l e r n A l l e V a l g k o m i t e J o n T o r e J a c o b s e n U l l e r n A l l e1 1 9 G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M S A M E I E T T I L L I T S V A L G T E O G A N S A T T E Av sameiets 5 styremedlemmer er det 2 kvinner og 3 menn. S am e i e t e r p os i t i v t i l l i k es t i l l i n g o g t a r s i k t e p å at d et i k k e f o r e k om m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a ns e t t e l s e r. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. S am e i e t h a r 1 a n s a t t. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig ) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Sameiets revisor er Ernst & Young. AS E I E N D O M M E N S am e i e t b e s t å r a v s ek s j o n e r. S am e i e t e r r e g i s t r e r t i F o r e t a k s r e gi s t e r e t i B r ø n n ø ys u n d m e d o r g a n i s a s j o ns n um m e r Sameiet ligger ioslo kommune og harfølgende gårds - o g b r u k s n um m e r :

3 S i d e 3 U l l e r n p a r k e n B o l i g s a m e i e M e d e i e r s e k s j o n f o r s t å s s am e i e a nd e l i b e b y g d e i e n d om m e d t i l k n y t t e t e n e r e t t t i l b r uk a v bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. S t y r e t e r i k k e k j e n t m e d a t d e t s i y vesentlig t r e m i grad l j. ø f o r u r e n s e S e l s k a p e t d r i v e r i k k e m e d - f og o r s utviklingsaktiviteter k n i n g s. V A K T M E S T E R T J E N E S T E V a k t m es t e r T o r e M i k k e l s e n i v a r e t a r d e n d a g l i g e d r i f t o g d e t l ø p e n d e v e d l i k e h o l d e t i s a m e i e t i h e n h o l d t i l s t i l l i n g s b e s k r i v e l s d e re. s s V e a U k l t l e m r n e A s l t l é e r 9 3 k o n t o r e t h ( n e d r e g a r a s j e p l a n ), m e n h a r i k k e f a s t å p n i n gs t i d. V a k t m es t e r k a n o g s å o g b es t k o n t ak t es p å m o b i l t e l e f o n , 0 s am 3 4 t p å v e r k s t e d t e l e f o n / t e l ef a k s U n n g å å r i n g e u t e n o m o r d i n æ r a r b e i d s t i d. V a k t m e s t e -p r o s h t a d r e s b s å e d : e p r i v a t e t o r e. m i k k e l s e g e t o m g a e i n l a d. r e n s o s e k n y t t e t t i l s am e i e t : v a k t m e s t e u l l e r n p a. r k e n. n o F O R S I K R I N G S am e i e t s e i e n d om m e r e r f u l l v e r d i f o r s i k r e t i O B OS S k a d e f o r s i k r i n g A S m e d p o l i s e n um m e r u l l v F e r d i f o rs i k r i n g v i l s i a t f o r s i k r i n gs s el s k a p e t h a r a n s v a r e t f o r a t s am e i et t i l e n h v e r t i d h a r d e r i k t i g e f o r s i k r i n gs s um m er. E n f o r u t s e t ni n g f o r d e t t e e r a t f o rs i k r i n g s s e l s k a p e t f å r melding om vesentlige verdiøkninger på bygninger, f.eks. ved rehabiliter i n g e l l e r p å b y g g i n g. V e d t o t a l s k a d e s k a l e rs t at n i n g s b e l ø p e t d ek k e o p p f ø r i n g a v n y b y g n i n g a v s am m e s t a n d a r d o g s t ø r r e l s e. F o r s i k r i n g e n om f a t t e r o g s å b y g n i n g s m es s i g e f o r a n d r i n g e r s om d e n e n k e l t e s ek s j o n s e i e r gjør inne i boligen. D e n e n k e l t e s e k s j o n s e i e r m å s e l v s ø r g e f or å h a h j em f o r s i k ri n g s o m d e k k e r i n n bo og l ø s ø r e. H v i s s am e i e t s f o rs i k r i n g s k a l b e n y t t e s, m å b e b o e r n e s t r a k s m e l d e s k a d e n t i l F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S t l f f a k s E-m a i l f o r s i k r i b n o g n o. Oppfølging av forsikringsaker blir gjort av Forsikringsavdelingen i OBOS. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I h e n h o l d t i l f o r s k r i f t e n e s k a l d et væ r e i ns t a l l e r t r ø yk v a r s l e r o g b r a n ns l o k ni n g s a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e i l e i a l i l g h l e t e n e. E i er / b e b o e r h a r a n s v a r e tf o r a t u t s t y re t e r t i l s t e d e o g f u n g e r e r. H M S F o r s k r i f t o m s y s t e m -, a t i m s - i k o l g h s j e i l k ø k s e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e n ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f as t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s em b e r m e d v i r k n i n g fra 1. januar Forskriften stiller krav til at d e n e nk e l t e v i r k s om he t s k a l s y s t em a t i s e r e arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. B o l i g s el s k a p e r d ef i n e r t s om v i rk s o m h et o g s k a l d e r f o r h a i nt e r n k o n t r o l l s y s t em. D e t t e o m f a t t e r b l a n t a n n e t k o n g t o r p o pf l ø l g s i n y g s t a v e m b r a n o n v e r n, b y g g h e r r e f o r s k r i f t e r v e d b y g g e - o g a n l e g g s a r b e i d, l ek e p l as s e r o g e l ek t r i s k a n l e g g o g e l ek t r i s k u t s t y r h v o r f o r d e l i n g a v a n s v a r e t e r g i t t e n s l i k t o l k ni n g : S am e i e t e r a ns v a r l i g f o r a t d et e l ek t r i s k e a n l e g g e t o g utstyret i fellesar e a l e t t i l e n h v e r t i d e r i o r d e n. I f o r h o l d t i l a n l e g g o g ut s t y r i d e n e n k e l t e b o e n h e t e r d e t s t y r e t s p l i k t å g j ø r e e i e r o g / e l l e r b r u k e r a v d e n e n k e l t e l e i l i g h e t

4 S i d e 4 U l l e r n p a r k e n B o l i g s a m e i e o p p m e rk s om p å d e t a ns v a r s om de h a r f o r å h o l d e e l ek t r i s k u t s t y r i or d e n e t t e r g j e l d e n d e l o v f o g r s k r i f t. L Å N S am e i e t h a r t r e l å n i O B O S. S e ba l a n s e n s am t n o t e i r e g ns k a p et. T E L E N O R S am e i e t e r t i l s l u t t e t s am a r b e i d s a v t a l e n m e l l om T el e n o r o g OB O S E i e n d o m s f o r v a l t ni n g om r a b a t t o r d n i n g p å b r u k a v f as t t e l e f on o g b r e d b å n d s t e l ef o n f o r b e b o e r e m e da b o n n em e nt i T e l e n o r. D e n e n k e l t e b e b o e r f å r o gs å r a b a t t v e d b es t i l l i n g a v A D S L b r e d b å n d o g b r u k a v m obiltelefon. Bestilling av mobiltelefoni- o g i nt e r n e t t j e n es t e r k a n g j ø re s p å w w w. o b o s. n o / t e l e n o r K A B E L -TV G e t r e leverandør av kabel-tv tjenester til sameiet, i tillegg til bredbånd, telefoni og digitalt v. G et s s e r v i c e t e l ef o n e r be t j e n t m a n d a g- f r e d a g m e l l om k l o g o g l ø r d a g - søndag m ellom kl og Feilm elding og support kan også meld e s p å w w w. g e t. n o. G e t s k u n - d o e g s e r v i c em o t t ak e r l o k a l i s e r t i M a r i d a l s v e i e n i t i l k ny t n i n g t i l h o v e d k o n t o r e t. H e r k a n m a n bl a n t a n n e t h e n t e e l l e r b y t t e d e k o d e r, i nt e r n e t t m o d em o g " g j ø r d e t -p s a e k l k v e r " f o r t e l e f o n i. P å G e t s h j e m f m i n e n s e i r d u e o v w e w r s w i k. t g o e v e t r. n o aktuelle forhandlere i lokalområdet, samt produktinformasjon og bestillingsmuligheter. O B O S o g G e t h a r i n n g å t t a v t a l e f o r b e b o e -k r o ns e e r i n e t b o l i g o m k o l l e k t i v a v t a l e p å D i g i t a l T t V j e, n es i t e n r t. K e o r nt n ak e t t k u n o d g et j e t n e l s t e f n f o n r m e r i n f o rm as j o n. Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget som å skru av dekselet k o n t ak på t e n antenne o g f o - r e l l e r t i l k a o b l i n g o e r m. S l i k e i n n g r e p v i l k u n n e f o r å rs a k e f o r s t y r r e l s e r p å s i g n a l e n e t i l a n d r e b e b o e r e og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. A V T A L E O M L E V E R A N S E A V E L E K T R I S K K R A F T OBOS har fremforhandlet avtale m ed LOS for leveranse av el-k r a f t. K r a f t f o r v a l t n i n g s a v t al e n u t l ø p e r d en S am e i e t h a r t i l t r å d t d e n n e a v t a l e n. D e t t e g j e l d e r k u n s t r øm t i l f e l l e s om r å d e o g i k k e p r i v a t a b o n n em e n t f o r d e n e n k e l t e l e i l i g h e t.

5 S i d e 5 U l l e r n p a r k e n B o l i g s a m e i e E N E R G I R E G N S K A P F o r m ål e t m e d et e n e r g i r e g n s k a p er å g i s t y r e t e n o v e r s i k t o v e r s am e i e t s e n e r g i f o r b r u k, f o r d e l t p å r o m o p p v a r m i n g, b e r e d n i n g n a n v, b v e a l y r s m n i t n g, t g å a r p d p s e l y v s a, f e l l e s v as k e r i, et c. E n e r g i r e g n s k a p et g i r s am ei e t e n m ul i g h e t t i l å f ø l g e f o r b r u k s u t v i k l i ng e n o v e r t i d, n o e s om g j ø r d e t m u l i g å s am m e n l i g n e f o r b r u k e t i s am e i et m e d t i l s v a r e n d e b ol i g s e l s k a p e r. D e t t e g i r styret et godt beslutningsgr u n n l a g v e d v u r d e r i n g a v t i l t ak s om k a n f ø re t i l øk o n om i s k e b e s p a r e l s e r p å s i k t. Hva er et energiregnskap : E t e n e r g i r e g n s k a p m i n n e r m y e om e t t r a d i s j o n e l t ø k o n om i s k r e g n s k ap f o r et b o l i gs e l s k a p, m e n m a n d o k um e nt e r e r e n e r g i f o rb r u k i kw h i s t e d et f o røk o n om i s k f o r b r u k i k r. Hvordan brukes et energiregnskap : E n e r g i r e g n s k a p et g i r v e r d i f ul l i nf o rm as j o n om h v a s om b e n y t t es a v en e r g i, o g h v a e n e r g i e n b r u k e s t i l. V e d å s am m en l i g n e e g e t f o r b r u k m e d f o r b r u k e t i a n d r e b o l i g s e l s k a p får m an inform asjon om hvorvid t f o r b r u k e t e r r i m e l i g, e l l e r om d et b ør i v e r k s et t es t i l t a k f o r å r e d u s e r e f o r b r u k e t. Energiforbruk i 2010 : G j e n n om s n i t t l i g t o t a l f o r b r u k : kw h / m ² Hva brukes energien til : R o m o p p v a rm i n g : 6 9 kw h / m ² V a rm t v a n n : 2 0 kw h / m ² L e i l i g h e t s s t r øm + d i v. u t s t y r : 3 2 kw h / m ² G å r d s a n l e g g : 1 7 kw h / m ² Det er ingen store variasjoner i forbruket mellom de ulike bygningene i boligselskapet. F o r b r u k s u t v i k l i n g : B o l i g s el s k a p e t h a r i e n e r g i r e g n s k ap e t f o r b r u k s d a t a f o r d e 8 s i s t e å r e n e. G j e n n om d e n n e p e r i o d e n h a r f o r b r u k e t v i s t e n m o de r a t øk n i n g f r em t i l E t t e r h a r d e t væ r t e n generell reduksjon i energiforbruket. T o t a l f o r b r u k i : kw h / m ² T o t a l f o r b r u k i : kw h / m ² T o t a l f o r b r u k i : kw h / m ² T o t a l f o r b r u k i : kw h / m ² T o t a l f o r b r u k i : k W h / m ² T o t a l f o r b r u k i : k W h / m ² T o t a l f o r b r u k i : k W h / m ² T o t a l f o r b r u k i : k W h / m ² F o r b r u k e t t i l o p p v a r m i n g e r k o r r i g e r t f o r ul i k u t et em p e r a t u r f r a å r t i l å r, s l i k at f o r b r u k e t s k a l være direkte sammenlignbart. A n d r e b o l i g s el s k a p e r m e d t i l s v a r en d e b e b y g g e l s e h a r e t g j e n n om s n i t t s f o r b r u k p å kwh /m². Ullernparken har et lavt energiforbruk sammenliknet med dette. Varmtvannsforbruket er spesielt lavt i boligselskapet.

6 S i d e 6 U l l e r n p a r k e n B o l i g s a m e i e S T Y R E T S A R B E I D Styret har i 2010 p hatt r o ok o l 9 l e r t e m øt e r. V a r am e d l em m e r e r b l i t t i n n k a l t t i l s am t l i g e m ø t e r. I t i l l e g g e r d e t b l i t t a v h o l d t m ø t e r m e. d l e v e r a n d ø r e r A l l e -k H r M a v S e r b l i t t f u l gt i p e r i o d e n o g i n g e n b r u d d e r b l i t t m el d t t i l s t y r e t. S t y r e t b r uk e r f r em d e l e s e l e k t r o n i s k b e h a n d l i n g / g o dk j e n n i n g a v i n n k om m e n d e f a k t u r a e r. F o r v a l t e r f u n g e r e r f r em de l e s s om s t y r e t s s e k r e t æ r o g e r t i l s t e d e p å a l l e styremøter og protokollerer d i s s e. S t y r e t v i l m i n n e om a t d e n m a p p en s om b l e ut d e l t i i n n e h o l d e nd e i n f o rm as j o n om r e g l e r o g t e k ni s k e i n s t a l l as j o n e r, m å f ø l g e s e k s j o n e n e v e d s a l g e l l er u t l e S i e t. y r e t v i l i g j e n g j ø r e a l l e s a m e i e r e s o m l e i e r u t s i n s e t e k e s r j o n o p p m e r k s o m s e k s j o ns e i e r s om e r a n s v a r l i g f o r a t v e d t ek t e r o g a n d r e b e s t em m el s e r f ø l g es a v l e i e b o e r e. V i h a r d es s v e r r e o p p l e v d i k k e ak s e pt a b e l o p p f ø r s e l / l i v s s t i l f r a e n k e l t e le i e t a k e r e. I d e n ut s t r e k n i n g d e t h a r v æ r t n ø dv e n d i g e r i n f o rm as j o n s e n d t u t i f o r m a v b e b o e r m e l d i n g. E l l e r s e r d e t v e d op p s l a g o g / el l e r r u n d s k r i v g i t t i n f o rm as j o n e r t i l b e b o e r e n å r d e t h a r v æ rt n ø d v e n di g. S P E S I E L LE S A K S O M R Å DE R : 1. V a k t m es t e r t j e n e s t e n. S a m e i e t s v a k t m e s t e r h a r 1 0 o h g a s t t å e k s i t r a 2 a 0 r b e i d s b e l as t n i n g i f o r b i n d e l s e m e d v e d l i k e h o l d s a r b u e t f i ø rt d e f o r s am ei e t a v e k s t e r n e f i rm a e r. V a k t m es t e r t j e n e s t e n h a r e l l e r s f u n g e r t n o rm a l t t i l t r os s f o r at e n k el t e s am e i e r e i k k e s k j ø n n e r at h a n e r s am ei e t s v a k t m es t e r o g i k k e s am e i e r n e s. I h a r v a k t m es t e r e n i p e r i o d e r v æ r t o p p t a t t m e d o p p g a v e n s om m e d do m m e r f o r d om s t o l e n. H a n h a r d a b r u k t f r i t i d o g kvelder for å prøve å holde grøntanleggene og andre oppgaver under kontroll. V i h a r i t i l l e g g e n g a s j e r t e n p o l a k k p å d a t g i m uk e b n a s f o i r å s h o v l e d e b e h o v e n t i l v e k s t e n u n d e r k o nt r o l l. A v t a l e n m e d f el l e s v i k a rt j e n e s t e m e l l om s am e i e n e U l l e r n s k o g e n, G en e r a l l u n d e n o g U l l e r n p a r k e n e r v i d e r e f ø r t. I p r ak s i s i n n e bæ r e r d e t o g s å a t é n a v d e t r e v a k t m es t e r n e h a r h e l g e v a k t i b r ø y t e s e s o l n oppgaver g e n. E n er d som e vanlig løst i fellesskap. S am e i e n e s am a r b e i d e r o gs å om f e l l e s s t r ø g r u s i n nk j ø p. I n g e n s ek s j o n s e i e r h a r f åt t u t b e t al t l ø n n e l l e r a n n e n g o d t g j ø r e l s e f o r e v t. as s i s t a n s e t i l v a k t m es t e r.

7 S i d e 7 U l l e r n p a r k e n B o l i g s a m e i e 2. U t e n d ø r s a n l e g g e n e. Å r s r a p p o r t om g r ø nt a r e a l e t. D e t e r t i l n å b l i t t pl a n t e t 3 7 r o d o d en d r o n e r r u n d t p å om r å d e t. D e s e r u t t i l å t r i v e s o g j e g v i l f o r t s et t e m e d d e t t e e l l e r a n dr e v e k s t e r d e r h v o r d e t p a s s e r. I t i l l e g g h a r S i r i S t e n s t a d v o l d p l a n t e t u t n o e f o r e g e n r e g n i n g. o F v o e r l e h v å d p e n t l i g v i s h a v i n t e r e n, m e n d e r s om n o e n e r d ø de v i l d i s s e b l i e r s t at t et m e d n y e. D e t g r o r o g d e t g r o r o g d e t t e m e d f ø r e r a t d et e r v i k t i g a t n y e s k u d d og g r e s s b l i r f j e r n e t e l l e r h o l d t n e d e s l i k a t b l å v e i s o g an d r e b l om s t e r f å r v o k s e f r i t t. D e n ne b e s k j æ r i n g e n gj ø r j e g h v e r h ø s t. S i s t h ø s t b l e j e g i k k e h e l t k n e f. e D r et d t i e g f o r d i e r n å s k i f t e t u t o g r es t e n a v r y d d i ng e n v i l b l i g j o r t n å p å v å r e n. F e l l i n g o g t y n n i n g a v t r æ r e r e t s t ad i g t i l b ak e v e n d e n d e m e d et t e r f ø l ge n d e d i s k u s j o n e r. S t y r e t h a r d e r f o r i f e l l es s k a p b e s l ut t e t å b es i k t i g e h e l e om r å d et o g bl i n k e u t d e t r æ r n e s om s k a l f e l l es. D e t t e v i l b l i g j o rt i s am r å d m e d b e b o e r n e. V i r e g n e r m e d å g j ø r e d e t t e i m ai. Selve arbeidet vil bli utført av et firm a som har spesialisert seg på dette. De fell e r o g f j e r n e r a l t e t t e r s e g. N a t u r v e r n f o r b u n d e t h a r h e n s t i l t t i l o s s om å v i s e f o rs i k t i g h et. D e t v i s e r s e g at v i b o r i et område som er helt unikt når det gjelder biologisk mangfold. J e g h å p e r m a n g e v i l d e l t a p å d u g n a d e n e i m a i. S a m t i d i g v i l j e g t å a r k e k t e s om f o r g i k k o g ø n s k e p å g j e n s y n i d e n v ak r e pa r k e n v i h a r. 3. B y g n i n g e n e. Bygningsmassen vår fremstår fremdeles som rimelig godt vedlikeholdt. Av ekstraordinært vedlikeholdet som er foretatt k a n n e v n e i s, v i 2010 h a r m å t t e t f u g e o p p d e l e r a v g a v l e. v e Vi g g må e n påregne at det vil væreytterligere g a v l v e g g e r s om må b e h a n d l e s i å r e n e s om k om m er. P o r t t e l e f o n a n l e g g e t i n r. 9 3 h a rnå b l i t t s k i f t e t u t m e d et m o d e r n e m e d m u l i g h e t f o r å k u n n e s e h v em s om r i n g e r p å v e d h j e l p a v k am e r a. D e t b l e f o r e t a t t e n o p p s am l i n g s r u nd e m e d f l e k k m a l i n g et t e r h o v e d o pp u s s i n g e n a v t e r r a s s e n e. D e r s om d et s k u l l e d uk k e o p p f l e r e t i l f e l l e r a v r ek l am as j on e t t e r a r b e i d e t f r a , s å v i l v ak t m es t e r e n t a s e g av d e t. O g s å i h a r s am e i et m å t t e t s k i f t e u t n o e n b r a n n d ø r e r, s t o r t s et t p å g a r a s j e p l a n. Det er også skiftet et antall vinduer og terrasse, dører d e r d et h a r væ r t p å k r e v e t. S am e i e t k j ø p e r d e m es t v a n l i g e t yp e n e i n n i p a rt i e r o g b y t t e l å n e r f r a n a b o s am e i e r v e d a k u t t e b e h o v. 4. G a r a s j e a n l e g g e n e. D e t e r i k k e u t f ø r t s t ø r r e a r b e i ne d e i r i Vanlig g a r a s mj askinell e a n l e g feii g e n g b l e f o r e t a t t. E n a v h e i s p o r t e n e h a r f åt t s k i f t e t m ot o r. B e t o n g g u l v i g a r a s j e a n l e g g e t u n de r U A 9 3 o g b e t o n g v e g g e r o g s ø yl e r m e l l om U A o g U A er fortsatt alarmsikret for evt. rustskader i armering.

8 S i d e 8 U l l e r n p a r k e n B o l i g s a m e i e Det er fremdeles mye rot på enkelte biloppstillingsplasser. De t t e b l e p å p e k t a v O s l o b r a n n o g r e d n i n g s e t a t ( O B R ) u n d e r H M S k o nt r o l l e n, m e d b es k j e d om a t d et t e i k k e v a r t i l l a t t. D e t k a n s k u n b i o l p p r b e l v a r t e r t e t i n g s o m d e k k e t. c Al. t p å d i s s e a n n e t m å f j e r n e s. Gjentatt parkering av beboere på gjesteparkeringsplasser er et problem i sameiet, m e n v i h a r o p p l e v d at e nk e l t e s am e i e r e h a r p å t a t t s e g j o b b e n s om pa r k e r i n g s v a k t o g p o l i t i g, o dk u j t e n e n i n g f r a s t y r e t o g h a r h å n d h e v e t d e n p å e n s æ r de l e s l i t e t i l f r e ds s t i l l e n d e m å t e. D et e r k u n re p r e s e n t a n t e r f r a s t y r e t e l l e r n o e n s om d e b e m y n d i g e r, s om h a r a n l e d n i n g t i l å s e t t e p å f e i l p a r k e r i n g s l a p p e r p å a k t u e l l e b i l e r, i n g e n a n d r e. D e t e r n å n t m e r o t b - r d a e n t ek n t o re r i g a r a s j e a n l e g g e n e, m e d v a r s l i ng o p p i o p p g a n g e n e. 5. H e i s e n e. S t o r t s e t t h a r h e i s e n e v i r k e t s o m d e s k a l. M e n æ d rt e t i l f e h l l a e r a f v r e m d e l e s v d r i f t s t. H a n e s i s e n e e r t i l k n y t t e t a l a rm s e n t r a l o g s t y r e t h a r i k k e h ø r t om a t n o e n h a r b l i t t s i t t e n d e f a s t i h e i s e n e i l e n g r e t i d. S t y r e t s m e dl em m e r h a r n øk l e r t i l k o n t r o l l r om m e n e o g h a r t i l s t r ek k e l i g o p p l æ r i n g t i l å k o n t r o l l s t y r e h e i s e n e o g å p n e d em. D e t e r v a i t k b e t b i o e g r e s om ø ns k e r å b r u k e h e i s e r t i l f l y t t i n g a v g o d s e l l e r m at e r i a l e r, a v t a l e r d e t t e m e d v ak t m e s t e r. H a n h a r s p es i a l n øk k e l t i l s l i k t b r uk. H e i s e r m å u n d e r i n g e n om s t e n d i g h e t t v a n g s s p e r r e s i å p e n t i l s t a n d, d a d et t e k a n m e df ø r e k os t b a r e s k a d e r. H e i s fo n d e t e r f o r t s at t t i l s t r e k k e l i g f o r f l e r e å r s d r i f t o g d e t h a r i k k e v æ r t n ø d v e n d i g å p l a n l e g g e / b u d s j e t t e r e f o r i n n b e t a l i n g e r f o r h e i s d r i f t e n. 6. S i k k e r h e t. S t y r e t v i l i g j e n p å p e k e v i k t i g h e t e n a v å h a k o n t r o l l p å h v em m a n s l i pp e r i n n i o p p g a n g e n e, a v i e s e r n f u l l e a v hi s t o r i e r om m e n n e s k e r s om bl i r l u r t o g r u n d s t j å l e t. D e n e n k e l t e s am e i e r h a r a ns v a r f or a t p e rs o n e r d e s l i p p e r i n n, o gs å f o r l a t e r b y g n i n g e n. S e o g s å p k t. 3 a n g. p o r t - te l ef o n e r. 7. B r a n n s i k k e r h e t Det anbefales at man tar kontakt med sitt eget husbrannslange og / eller brannslukningsapparat. forsikringssels

9 S i d e 9 U l l e r n p a r k e n B o l i g s a m e i e 8. Vannlekkasjer og andre forsikringsskader mm. I l ø p et a v b e r e t ni n g s p e r i o d e n h a dd e s am ei e t8 f o rs i k r i n g s s a k e r, m ed e n t ot a l s k a d e v e r d i p å K r skadene 0, 0 0. var A l knyttet l e til vann og avløp. D e s s v e r r e s k y l d e s m a n g e a v s k a de n e u a k t s om h et f r a s am e i e r, ( t e t t e s l uk r i s t e r, t e t t filter i vaskemaskin, middagslur under tapping av vann i badekar osv. ) R e s u l t a t et e r a t f o r s i k r i n gs p r em i e n v å r h a r ø k et m e d 7 % f o r G e n e r e l t g j e l d e r at a ns v a r f o r a l l e r ø r i n n e n f o r s t i g e r ø r ( i p r a k s i s i n n e n f o r s t o p p ek r a n e r ) e r s e k s j o ns e i e r n e s. I m a n g e s e k s j o n e r e r h e l d i g v i s s l i k e r ø r, i f o r b i n d e l s e m e d o p p u s s i n g o g r e h a b i l i t e r i n g a v k j ø k k e n o g r / i r e ø l r l e r b a d, e t t e r d a g e n s n o rm e r. 9. Peiser / piper V i h a r et p r o b l em m e d r ø y k i n n s u g f r a e nk e l t e p e i s e r, of t e s k y l d e s d et t e at t i l l uf t e n i l e i l i g h e t e n e r s t r u p t s l i k at d et b y gg e s o p p et u n d e r t r y k k. D a e r m u l i gh e t e n f o r at r ø yk fra tilliggende pipeløp kan bli s u g d i n n i l e i l i g h et e n. Som tidligere nevnt så er kombinasjonen mekanisk ventilasjon og ildsted ikke god S ø p p e l h å n d t e r i n g. D e t e r n å s o m k j e n t i n n f ø r t k i l d e s o r t e r i n g h o s r o r s e s g l, e n e d e f o t r e r v i s o r t e r i n g s å g o d t s o m m u, l d i e g t. e r t H i l u v s å k r t e g e t b es t e å h ae t b e d r e m i l j ø. Annet avfall kan best anbringes i den store container en som utplasseres i sameiet første hele uke i hver måned. Det er kun husholdning s a v f al l s om s k a l h a v n e i søppelc o n t a i n e r. E n l e ek t r i s k e a r t i k l e r s om h v i t e v a r e r, r a d i o, T V, b r ød r i s t e r e, k a f f e t r a k t e r e, b a t t e r i e r, l y s r ø r m a l i n g e t c. s k a l l e v e r e s p å d e r t i l steder, så som kommunens miljøstasjoner v d S t at o i l p å L i l l e ak e r e l l e r S h e l l v e d B j ø r n s l e t t a s t as j o n. M ø b l e r, em b al l a s j e, m i n d r e r e h a b i l i t e r i n gs o v e r s k u d d m m e r g o d e eksempler på søppelcontainer. innhold P å o p p s l a g s t a v l e n e e r p l as s e r i n g o g t i d k u n n g j o r t f o r e t h e l t å r a d g a n g e n. Innleide håndverkere har plikt til selv å sørge for at deres etterlatenskaper b l i r f j e r n e t f r a s am e i e t. D et k o s t e r s am e i et f l er e t u s e n k r o n e r i å r e t f o r d i d et b l i r k a s t e t e l e k t r i s k e artikler og spesialavfall i containeren. D e t h a r f o r ek om m e t f l e r e g a n g e r at b e b o e r e a v h e n d e r s i n T V v e d g an s k e e n k e l t å p l a s s e r e d e n u n d e r t r a pgangene p p e n i. Dette o p er en helt uakseptabel oppførsel, som vil medføre en stor regning dersom vi klarer å identifisere vedkommende.

10 S i d e 1 0 U l l e r n p a r k e n B o l i g s a m e i e 1 1. M a s k i n e r o g ut s t y r. S am e i e t s m as k i n p a r k b e g y n n e r å n æ rm e s e g e n a l d e r h v o r d e t e t t e r h v e r t v i l p å l ø p e større kostnaderfor å holde maskinparken driftsoperativ. V e d b e h o v l å n e r s am e i e n e s t ø r r e r e d s k a p f r a h v e r a n d r e. A l t v å r t u t s t y r e r f u l l t n e d s k r e v e t Overdragelser, fremleie etc. D e t e r r e g i s t r e r t 9 o v e r d r a g e l s e r av s e k s j o n e r i b e r e t n i n gs p e r i o d e n. S t y r e t m i n n e r om a t m a n v e d s al g i k k e b ø r l e g g e s k j u l p å at v å r e b l ok k e r e r m e r e n n 2 5 å r g am l e o g a t d e k a n s k j u l e a l d e r s s v a k h et e r, s e l v om d e e r g o dt v e d l i k e h o l d t. M e r e n n 1 0 % a v l e i l i g h et e n e i s am ei e t e r f o r t s a t t f r em l e i et t i l a n d r e. D e t e r v i k t a i g t s t y r e t / f o r r e t n i n gs f ø r e r b l i r k o n t i n u er l i g u n d e r r e t t e t om u t l e i e, s e l v om d e t å l ei e u t i k k e k r e v e r n o e n g o d k j e n n e l s e. D e t e r e i e r / f r em l e i e r s om e r a ns v a r l i g f o r a t s am e i e t s l o v e r og husordensregler blir fulgt av de som leier. Men det er viktig for sam eie t å v i t e n a v n p å b e b o e r e o g h v i l k e s p r åk s am e i e t v e d b e h o v s k a l k om m u n i s e r e på. H e l l e r i k 1 k 0 e h a i r d et 2 0 væ r t n o en s ak e r h v o r s am e i e t h a r v æ rt i m pl i s e r t i ut k a s t i n g F e l l e s k o s t n a d e r Styret har besluttet ikke å øke felleskostnadene i Egenkapital S am e i e t h a r n e g a t i v e g e n k a p i t a l s o m i h o v e d s a k s k y l d e s t i d l i g e r e s t ø r r e v e d l i k e h o l d s o p p g a v e r f i n a ns i e r t v e d l å n e o p p t a k Fr. a m t i e d d r i g f t s o v er s k u d d v i l redusere den negative egenkapitalen S t y r e t s k o m m e n t a r e r t i l i n n k o m n e f o r s l a g Styrets bemerkninger til årsmøte forslag fra Siri Stenstadvold : S t y r e t h a r a l l e r e d e b e s t e m t a t s v å i l e f t o s r am t l e t d s e t y r e b i l s am i r å d m u e l d i o g h e n s y n t a g e n d e t i l b e b o e r n e s ø n s k e r, v u r d e r e h v i l e t ræ r s om bø r f el l es. D e t v i l b l i t at t hensyn til at skogen er en god støyskjerm og at løvtrær er en meget viktig luftrenser. M e d h e n s y n t i l o p p r e t t i n g a v e n p ar k k om i t é f o r om r å d e t, v i l s t y r e t s t e rk t f r a r å d e d e t t e. V i h a r i n n h e n t e t e r f a r i n g e r f r a n a bo s am e i et U l l e r ns k o g e n. H e r b l e d e t o p p r e t t et e n l i g n e n d e m i k t é o f o r 2 å r s i d e n. P å g r u n n a v m e g e t d i v e r g e r e n d e s y n p å h v o r d a n d e r e s o m r å d e s k u l l e s e u t, b l e d e t et s væ r t d å r l i g m i l j ø b l a n t e n k e l t e s am ei e r e o g k om i t e e n m åt t e om g å e n d e a v v i k l e s. F o r å un n g å s l i k e t i l s t a n d e r h e r h os os s, m å s t y r e t h a d e t fulle ansvar, men ta hensyn til de enkelte beboeres innspill og ønsker.

11 S i d e 1 1 U l l e r n p a r k e n B o l i g s a m e i e V i e r i s am a r b e i d m e d G e n e r a l l u nd e n, S e l v a a g o g R i k s a n t i k v a r e n an g å e n d e o p p r y d d i g a v o m r å d et v e d d e g am l e m u r e n e. D e t e r s t o r e r e s t r i k s j o n e r s om m å a v k l a r e s f ø r n o e k a n g j ø r es. Dugnad vil bli avholdt i mai. Datoene blir annonser på årsmøtet. A l l e b e b o e r e v i l f å u t l e v e r t e n g i r o p å l y d e n d e k r , 0 0. D e s om i k k e e r i s t a n d t i l e l l e r e r f o r h i n d r e t f r a å d e l t a p å d u g n a de n, k a n b e t a l e d e t t e b e l ø p et. P e n ge n e g å r i n n p å e n egen konto ørem erket grønt areale t. Styrets bemerkninger til årsmøteforslag fra Ragnhild Røvde og Dag Falkenberg : D e s t o r e t ræ r n e d e t h e r e r s n a k k om k a n i k k e t o p p es. D e v i l b e g y n n e å b l ø o g et t e r hvert tørke. Men anbefaler ikke å kutte grener større enn 10 cm i diameter. D e r i m o t e t r a l l e d r e d e b es t em t a t s å f o r t v æ r o g f ø r e t i l l a t e r d et v i l s t y r e t b e s i k t i g e h e l e p a r k om r å d e t o g b l i nk e ut d e t r æ r n e s om s k a l h u g g e s D e t v i l b l i t a t t h e ns y n t i l b e b o e r n e s ø n s k e r, S t ø y s -b k a j n e n r o m g a t m f l e o r t a v t T r æ r n e e r m e r e n n å r gamle. De vil bli b e v a r t s å l e n g e de e r f r i s k e.

12 S i d e 1 2 U l l e r n p a r k e n B o l i g s a m e i e B E M E R K N I N G E R T I L Å R S R E G N S K A P E T S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s e l s k a p e t s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om s am ei e t s f o r v e n t e d øk e o n om i s k e u t v i k l i n g e r omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. R E S U L T AT Å r e t s r e s u l t a t p å k r ,- s om f r em k om m e r i r es u l t at r e g n s k a p et f o r e s l å s overført til egenkapital. I N N T E K T E R I n n t e k t e n e i v a r t i l s a m m e n 6 k 2 r ,- m o t b u d s j e t t e rt m e d k r ,-. K O S T N A D E R Driftskostnadene i 2010 var på 5 kr ,- m o t b u d s j et t e r t m e d k r ,-. D r i f t o g v e d b l i e k b e u h ds o l j e d t t e r t m e d k r ,-, m e ns r e g n s k a pe t v i s e r kr ,-. Hovedårsaken til avviket varinnkjøp av brannvarslingsanlegg, høyere h e i s k os t n a d e r ( r e p a r a s j o n e r/ s e r v i c e ) e n n f o r v e n t e t o g m a l e a r b e i d på b a l k o n g e r. I t i l l e g g h a r d e t v æ rt e n l e k k as j e i e n s i r k ul a s j o n s l e d n i n g i b a k k e n. K os t n a d e r f o r b u n d e t m e d d e t t e blir trolig dekket av forsikringen. F o r k o n s u l e n t h o n o r a re r det et avvik i fo r h o l d t i l d e t b u d s j e t t e rt eb e l øp e t g r u n n e t j u r i d i s k b i s t a n d. A v v i k i f o r h o l d t i l b u d s j e t t f o r k os t na d e r k n y t t et t i l e n e r g i / f y s r k y i l d n e g s h ø y e r e p r i s e r. R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å re t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p o g formuesforvaltning. Revisjonshonoraret fremkommer som egen post i resultatregnskapet. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e nk e l t e t a l l e ne i d r i f t s o v e r s i k t e n o g t i l b a l a ns e n, s am t d e e t t e r f ø l g e n d e r e g n s k a p ( s n e o b t a e k e n r e s t i å r s b e r e t ni n g e n ). S t y r e t e r i k k e k j e n t m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d.

13 S i d e 1 3 U l l e r n p a r k e n B o l i g s a m e i e K O S T N A D S U T V I K L I N G R E N T E R Rentesatsene i OBOS Eiendomsforvaltning AS pr. den : R e n t e r p å d r i f t s k o n t o : 0, 1 0% R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 3, 0 0% u n d e r k r ,05% fra kr til kr 2 mill. 3, 1 0% o v e r kr 2 mill F O R S I K R I N G B y g n i n g s f o r s i k r i n g e n ø k e r f r. a D e 2 n 0 n 1 e 0 ø t k i n i l n g 2 e 0 n 1 1 i n k l u d e % r e øk r n i 0 n,9 g i byggeindeksen og som reflekterer prisoppgangen på håndverkstjenester. D e n n e i n d e k s ø k n i n g e n e r l i k f o r a l l e f o r s i k r i n gs s e l s k a p e r. Ut o v e r d e t t e f o r et a r f o r s i k r i n g s s e l s k a p e n e i n d i v i d u e l l pr i s j u s t e r i n g m e d b ak g r u n n i s am e i e t s e g e n s k a d es i t u as j o n. K O M M U N A L E A V G I F T E R R e n o v a s j o n s a v g i f t e n ø k e r %. m I n e g d e n 3 øk 8 n i n g a v d e ø v r i g e a v gi f t e n e. Ø V R I G E K O S T N A D E R N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e i b u d s j e t t e t h a r s t y r e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s s t i g n i n g. I N N T E K T - S OG KOSTNADSOVERSLAG FOR 2011 (Budsjett) T i l o r i e n t e r i n g f o r s am ei e rm øt e t h ar s t y r e s t at t o p p e n o v e r s i k t o v e r be r e g n e d e d r i f t s i n n t ek t e r o g d r i f t s k os t n a d e r i T a l l e n e e r v i s t s om e g e n k o l o n n e l e n g s t t i l h ø y r e f o r r e s u l t a t o p ps t i l l i n g e n. B u d s j et t et v i s e r e t f o r v e n t e t d r i f t s re s u l t at p å k r ,- o g e t f o r v e n t e t å rs r e s u l t a t p å k r ,-. Oversikten er basert på uendrede felleskostnader for året I o v e r s i k t e n e r d e t t at t h e n s y n t i l de f o r h o l d s om e r n e v n t f o r a n. Forøvrig vises til de enkelte tallene i oversikten. O s l o, I s t y r e t f o r U l l e r n p a r k e n B o l i g s a m e i e Otto H Treider / s / Anders Siljan / s / Erik Sievers / s / Laila M. Sverdrup Nomeland /s / Anniken Mjaaland /s /

14 1 4 U l l e r n p a r k e n B o l i g s a m e i e S t a t s a u t o r i s e r t e r e v i s o r e r E r n s t & Y o u n g A S D r o n n i n g E u f e -0 m 1 i 9 1 a O s l o g a t e 6, O s l o A t r i u m, P 1. O s. l o B o x 2 0, F o r e t a k s r e g i s t e r e t : N O T l f.: F ax : w w w. e y. n o M e d l e m m e r a v D e n n o r s k e R e v i s o r f o r e n i n g T i l å rs m ø t e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s a m e i e R E V I S O R S B E R E T N I N G Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet forullernparken Boligsameie, s o m b e s tå r a v b a la n s e p e r 3 1. d e s em b e r 2010, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per og e denne n b es k ri datoen v e l s e a v ve s e n tl i ge a n v e n d t e r s e k g a n p sp r i n s ip p e r o g a n d r e n o t eo p pl y sn i ng e r. S t y r e ts a n sv a r fo r å r s r e g n s k a p e t Sty r e t e r a n s v a r l i g f o r å u t a r b e i d e å r s r e g n s k a p e t o g f o r a i t s a m d e s t va r g m i e d r e t r e t t v i s e r e g n s k a p s l o v e n s r e g l e r o g g o d r e g n s k a p s, o s g k i f o k r k s l i k i n te N r n o r k on g e t r o l l s om s ty r e t f i n n e r nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppg ave er å gi uttrykk for en mening om dette års reg nskapet p å b akgrunn av vår revisjo n. V i h a r g j e n n o m f ø r t r e v i s j o n e n i s a m s v a r m e d l o v, f o r s k r i f t, h e o r u g n d g e o r d r e v i s j o n s s k i k k i International Standards on Auditing. R e v i s j o n s s t a e n d e a k r re d ve r a t v i e t te rl e ve r e t i s k e k ra v o g p l a n l e g g e r o g g j e n n o m f ø r e r r e v i s j o n e n g f e o n r d e s å ik k o e p rh p n e å t f o b r e a t å r y s r g e g n s k a p e t ik k e i n n e h o l d e r v e s e n t l i g f e i. l i n f o r m a s j o n E n r e vi s jo n i n n e b æ r e r u tf ø r e l s e a v h a n d l i n g e r f o r å i n n h e n t e r e vi sj o n s b e v i s f o r b e l ø p e ne o g o p p l y s n i n g e n e i å r s r e g n s k a p e t. D e v a l g t e h a n d l i n g e n e a v h e n g e ru r n d e a r v r e v i s o r s s k j ø n n vu r d e r i n ge n a v r i s ik o e ne f o r a t å r s r e g n s k a p e t in n eh o l de r v e s e n t l i g f e il i nf o rm as j o n, e n t e n d e t sk yl d e s m i s l i g h e t e r e l l e r f e i l. V e d e n s l i k r i s i k o v u r d e r i n g t l a l e r n s r om e v e i r s o r h e n s y n t i l relevant f or sam ei e t s u t a r b e i d e l s e r s r e a g v n s e k t ap s å o m g i r e t r e t t vi s e n d e b i l d e. F o rm ål e t e r å u tf o r m e r e v i s j o n s h a n dl in ge r s om e r h e n si k t sm e s si ge e t t e r o m s t en di g h e t e n e, m en i k k e fo r å g i u t t r yk k f o r e n i m n e g n o m e f f e k t i v i t e t e n a interne v s a m e kontroll i e t s. En revisjon omfatter a også v en vurde o m d e a n ve n dt e r e g n s k aps p r i n s i p p e ne e r h e n s ik tsm e s s i g e o g om re g n s k a ps es t i m a t e n e u ta r b ei de t a v l e d e l se n e r r i m e li g e, s a m t e n v u r d e r i n g a v d e n s a m l e d e p r e se n tas j o n e n a v å r s r e g n s k a pe t. E t t e r v å r o p p f a t n i n g e r i n n h e n t e t r e v i s j o n s b e v i s t i l s t r e k k e l i g o g h e n s ik ts m e s s i g s o m g r u n nl a g f o r v å r k o nk l u sj on.

15 1 5 U l l e r n p a r k e n B o l i g s a m e i e K o n k l u s j o n E t t e r v å r m e n i n g e r å rs r e g n s k a p e t f o r U l l e r np a rk e n B ol i g s a m ei e a vg i t t i s a m s va r m e d l o v o g f o r s k ri f t e r o g gir e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s a m e i e p t e r s 3 1 f. d i e n s a e n m s b i e r e 2 l 0 l 1 0 e o g s t a v i d l e ts l i r e n s g u l ta t e r f o r r s e k g ap n s å re t s om b l e a vs l u t t e t p e r d e n n e d a t o e n i s a m s v a r m e dr e gn sk a p s l o v e n s r e g l e r o g g o d r e g n s k a p s s k i k k i. N o r g e A n d r e f o r h o l d U t e n a t d e t h a r b e t y d ni n g f o r k o n k l u s j o n e n i a v s n i t t e t o v e r, v i l vi p r e s i s e r e a t b u d s j e t t a l l e n e i resultatregnskapet ikke er underlagt revisjon. U t ta l e l s e o m ø v ri g e fo r h o l d K o n k l u s j o n o m å r s b e r e t n i n g e n B a s e rt p å v å r r e vi s j o n a v å rs r e g n sk a p e t s o m b e s k re v e t o ve n f o r, m e n e r vi a t o p p l y s n i n g e n e i å rs b e r e t n i ng e n o m å rs re g n s k a p e t, f o r u t s e t n i n g e n o m f o rt s a t t d ri f t o g f o r s l a g e t t i l d i sp o n e r i n g a v resultatet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter. K o n k l u s j o n o m r e g i s t r e r i n g o g d o k u m e n t a s j o n B a s e r t p å v å r r e v i s j o n a v t å s o r m s r b e s g k n re s k v a e p t e o ve n f o r, o g k o n t r o l l h a n d l i ng e r v i h a r f u n n e t n ø d v e n d i g i h e n h o l d t i l i n te rn a s j o n a l s t a n d a rd f o r a t te s t a s j o n s o p p d ra g (I S A E ) «A t t e s t a s j o n s o p p d r a g s o m i k k e e r r e v i s j o n e l l e r b e g r e n s e t r e v i s j o n, a v h i s t mener vi at styret har opp f y l t s i n p l i k t t i l å s ø r g e f o r o r d e n g t o l g i g o g o v e r s i k t l i d o k u m e n t a s j o n a v s a m e i r e t g s n s k a p o s p p l y s n i n g e r i s a m s va r m e d l o v o g g o d b o k f ø ri n g s s k i k k i N o rg e. O s l o,. april ER NS T & YOUNG A S K j e t i la n d e r s e n statsautorisert revisor s i g n.

16 1 6 U l l e r n p a r k e n B o l i g s a m e i e R E S U L T A T R E G N S K A P Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e D R I F T S I N N T E K T E R : Innkrevde felleskostnader Innbetalinger Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Kommunale avgifter Energi/ f y r i n g Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N A D E R D R I F T S R E S U L T A T F I N AN S I N N T E K T E R / -K O S T N A D E R : Finansinntekter Finanskostnader R E S. F I N AN S I N N T. / -K O S T N A D E R Å R S R E S U L T A T O v e r f ø r i n g e r : Udekket tap Fra heisfond T i l p i p e l ø p s f o n d

17 1 7 U l l e r n p a r k e n B o l i g s a m e i e B A L A N S E N o t e E I E N D E L E R A N L E G G S M I D L E R Leiligheter/ lokaler S U M A N L E G G S M I D L E R O M L Ø P S M I D L E R Restanser felleskostnader Kortsiktige fordringer D r i f t s k o n t o i O B O S Innestående bank Sparekonto i OBOS S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M E I E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Opptjent egenkapital S U M E G E N K A P I T A L G J E L D L A N G S I K T I G G J E L D Pante- og gjeldsbrevlån S U M L A N G S I K T I G G J E L D K O R T S I K T I G G J E L D Forskuddsbetalte f e l l e s k o s t n a d e r Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Annen kortsiktig gjeld S U M K O R T S I K T I G G J E L D S U M E G E N K A P I T A L O G G J E L D P a n t s t i l l e l s e Garantiansvar 0 0 OSLO, S T Y R E T F O R U L L E R N P A R K E N B O L I G S A M E I E O T T O H T R E I D E R A N D E R S S I L J A N E R I K S I E V E R S LAILA M. S. NOMELAND ANNIKEN MJAALAND

18 1 8 U l l e r n p a r k e n B o l i g s a m e i e N O T E : 1 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god r e g n s k a p s s k i k k i s m å f o r e t ak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. Boligselskapet har endret regnskapsprinsipp for kostnadsføring av styrehonorar. Tidligere har kostnadsført styrehonorar vært basert på en avsetning. I fremtiden vil man kostnadsføre styrehonoraret som blir vedtatt på årsmøtet det enkelte år. Virkningen i overgangsåret er at styrehonorar i 2010 fremgår med kr. 0 selv om honorar er utbetalt med kr Dette skyldes tilbakeføring av tidligere avsetning. O B O S k o n s e r n e t disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NOR som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. N O T E : 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader G a r a s j e l e i e S t r ø m m o t o r v a r m e r e E k s t r a k j e l l e r b o d Seksjonsutgifter Feieravgift Leie gammelt år 712 S U M I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R N O T E : 3 A N D R E I N N T E K T E R Høyttalerutleie Viderefakturering S k i l t 350 Høyttalerutleie Opprydning reskontro S U M A N D R E I N N T E K T E R

19 1 9 U l l e r n p a r k e n B o l i g s a m e i e N O T E : 4 P E R S O N A L K O S T N A D E R Ordinær lønn, fast ansatte O v e r t i d Annen lønn, ikke feriepenger Påløpne feriepenger F r i b o l i g Naturalytelser speilkonto A r b e i d s g i v e r a v g i f t Pensjonskostnader Y r k e s s k a d e f o r s i k r i n g Gaver til ansatte A r b e i d s k l æ r S U M P E R S O N A L K O S T N A D E R Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 1 årsverk i selskapet. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov. N O T E : 5 S T Y R E H O N O R A R Det er ikke kostnadsført styrehonorar i regnskapet i 2010 Honorar til styret er utbetalt med kr , jfr. note 1 I tillegg har styret fått dekket styremiddag og serv. på styremøter for kr jfr. note 11 N O T E : 6 R E V I S J O N S H O N O R A R Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr N O T E : 7 K O N S U L E N T H O N O R A R J u r i d i s k b i s t a n d Andre konsulenthonorarer S U M K O N S U L E N T H O N O R A R N O T E : 8 D R I F T O G V E D L I K E H O L D Drift/vedlikehold bygninger D r i f t / v e d l i k e h o l d V V S Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold heisanlegg D r i f t / v e d l i k e h o l d b r a n n s i k r i n g Drift/vedlikehold garasjeanlegg Kostnader leiligheter, lokaler Egenandel forsikring S U M D R I F T O G V E D L I K E H O L D

20 2 0 U l l e r n p a r k e n B o l i g s a m e i e N O T E : 9 K O M M U N A L E A V G I F T E R Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift S U M K O M M U N A L E A V G I F T E R N O T E : 1 0 E N E R G I / F Y R I N G Elektrisk energi Strøm oljefyr el.bereder S U M E N E R G I / F Y R I N G N O T E : 1 1 A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Verktøy og redskaper Telefon-/kontormaskiner Driftsmateriell L y s p æ r e r o g s i k r i n g e r Renhold ved firmaer Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita T r y k k s a k e r Aviser, tidsskrifter, faglitteratur -750 Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Telefon/bredbånd Porto Drivstoff biler, maskiner osv V e d l i k e h o l d b i l e r / m a s k i n e r o s v Reisekostnader Bankgebyr -990 S U M A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s /

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i P r o f es s o r D a h l s gt 3 9 A S, a v h o l d es t i r s da g 2. j

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Øvre Veitvet Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag, avholdes onsdag 11. mai 2011, kl. 18:00 i Stedet Vårt, (Veitvet Eldresenenter,

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2009 Behandling av regnskap for 2009 og disponering av årsresultatet. Oslo, 12.04. 2010 Styret i Professor Dahlsgt 39 AS

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2009 Behandling av regnskap for 2009 og disponering av årsresultatet. Oslo, 12.04. 2010 Styret i Professor Dahlsgt 39 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Ordinær generalforsamling i Professor Dahlsgt 39 AS, avholdes onsdag 19.05. 2010, kl. 18.00 i Tidemannsstuen, Tidemannsgate 4. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1.

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Westye Egebergsgt 2 Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Side 1 Schøningsgt 34 BL Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Schøningsgt 34 BL, avholdes torsdag 19. mai 2011, kl. 18 i OBOS sine lokaler, Hammersborg Torg 1, 1. etg.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t V i d s y n, a v h o l d e s o n s d a g 6. a pr i l 2 0 1 1, k l.

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Westye Egebergsgt 4 Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer