K j æ r e b e b o e r!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K j æ r e b e b o e r!"

Transkript

1 K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns k a p f o r V i ø n s k e r d e g v e l k o m m e n t i l g e n e r a l f o r s a m l i n g Torsdag 6. mai kl i Norges Idrettshøgskole Auditor D e t t e e r m u l i g h e t e n d u h a r t i l å d e l t a i d i s k us j o n e n o g v e l g e d et s t y r e t s om s k al forvalte ditt bomiljø i det kommende året. S t y r e t h a r l a g t m y e a r b e i d i å g j ø r s e b e å r e t n i n g e n o g r e g n s k a p e t s å k om p l et t o g f o r s t å e l i g s om m u l i g. V å r t ø n s k e er d e r f o r a t d u l es e r n ø y e i g j e n n om h e f t e t o g v i s e r d i n i n t e r e s s e f o r b o r e t t s l a g e t v e d å m ø t e o p p p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n. H v e m k a n d e l t a p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n? A l l e a n d i e l e r s e h a r r e t t t i l å v æ r e m e d i g e n e r a l -, f o t r - s a l a m e l i n g o g s t em m e r et t. Det er kun èn stemme pr. andel A n d e l s e i e r e ns ek t ef e l l e, s am b o e r e l l e r e t a n n et m e dl em a v a n d e l s e i e r e n s h u s s t a n d h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e de o g t i l å u t t al e s e g. S t y r em e d l em m e r, f o r r e t n i n gs f ø r e r o g l e i e r a v b o l i g i b o r e t t s l a g e t h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e d e i g e n e r a l f o rs am l i n g en o g t i l å u t t al e s e g. E n a n d e l s e i e r k a n m ø t e m e d f u l l m e k t i g. I n g e n k a n v æ r e f u l l m e k t i g f or m e r e n n é n a n d e l s e i e r, m e n d e r n f a l n d e r l e s am e i m e r n, k e a n d e h a s am m e fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. E n a n d e l s e i e r k a n t a m e d e n r å d g i v e r t i l g e n e r a l f o rs am l i n g e n. R å d g i v e r e n h a r bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det.

2 I N N K A L L G I N T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i Ø v r e S o g n B o r e t t s l a g a v h o l d e To r s d a g 6. m a i k l i No r g e s I d r e t t s h ø g s k ol e Au d i t o r i um D. TIL BEHANDLING FORELIGGER : 1. K O N S T I T U E R I N G A ) Valg av møteleder B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g t o a n d e l s e i e r e t i l å u n d e r s k r i v e p r o t D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r B ) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. G O D T G J Ø RE L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r 4. F O R S L A G A ) B y g g e s a k. S ø k n a d o m t a k u t s p r i n g B ) E n d r i n g a v v e d t e k t e n e C ) E n d r i n g a v h u s o r d e n s r e g l e n e Forslagene er tatt inn bakerst i heftet 5. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v l e d e r f o r 1 å r B ) V a l g a v 2 s t y r e m e d l e m m e r f o r 2 å r C ) V a l g a v 1 s t y r e m e d l e m f o r 1 å r D ) V a l g a v 4 v a r a m e d l e m m e r f o r 1 å r E) V a l g a v v a l g k o m i t é f o r 1 å r F ) V a l g a v 1 d e l e g e r t ( e ) m e d v a r a t i l O B O S å g r e n e r a l f o r s a m l i O s l o, 8. a p r i l Styret i Øvre Sogn Borettsla g C l a u s N i e l s e n / s / B o r g n y B a a s t a d / s / S t e i n a r K o n r a d S e l s et h / s / Hans Peter Melby / s / Yngvil Kiran / s /

3 Å R S B E R E T N I N G F O R T I L L I T S V A L G T E Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært : S T Y R E T L e d e r C l a u s N i e l s e n G a u s t a d v e i e n 4 3 N e s t l e d e r B o r g n y B a a s t a d G a u s t a d v e i e n 4 9 S t e i n a r K o n r a d S e l s e t hg a u s t a d v e i e n H a n s P e t e r M e l b y G a u s t a d v e i e n 6 3 Y n g v i l K i r a n G a u s t a d v e i e n V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T K i r s t i B o t h e G i a u s m t a d v e i e n Kari Janne Standal Gaustadveien 131 T r o n d I s a k s e n G a u s t a d v e i e n J o h a n L u n d e G a u s t a d v e i e n D E L E G E R T T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G E N I O B O S D e l e g e r t O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n g C l a u s N i e l s e n G a u s t a d v e i e n 4 3 V a r a d e l e g e r t O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n g B o r g n y B a a s t a d G a u s t a d v e i e n 4 9 V A L G K O M I T E E N K r i s t i n M o k s n e s G a u s t a d v e i e n K a t h i n k a M a r i t R i v G ø a u s t a d v n E v a F u r u a G a u s t a d v n Tone Skaali Gaustadvn 175 T r u l s R a a s t a d G a u s t a d v n B F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n i e henhold r u t til f kontrakt ø t. a v O B O S Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig ) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS.

4 G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M B O R E T T S L A G E T B o r e t t s l a g e t e r r e g i s t r e r t i F o r e t a k s r e g i s t e r e t i B r ø n n -ø y s u n d m e d o r g n u m m e r , l i g g e r i b y d e l 8 N o r d r e A k e r i Os l o k om m u n e og h a r a d r e s s e: G a u s t a d v e i e n B o r e t t s l a g e t b e s t å r a v a n d e l s l e i l i g h e t e r i r e n k f l k yt e t h i n u g s b e b y g g e l s e s k j e d d e i I t i l l e g g e i e r Ø v r e S o g n B o r e t t s l a g d e n g am l e h us m an n s p l a s s e n R a b b e n m e d a d r e s s e G a us t a d v e i e n 2 5. T om t e n, g n r. 4 9, b n r. 2 1 o g 2 6 e r p å k vm. B o r e t t s l a g e r e t s am v i rk e f o r e t ak s o m h a r t i l f o rm å l å g i a n d e l s e i e r n e b r u k s r e t i t l e g e n b o l i g i f o r e t ak e t s e i e n d om ( b o r e t t ) o g å d r i v e v i r k s om h et s om s t å r i s a m m e n h e n g m e d d e t t e. B o r e t t s l a g e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b es t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. S t y r e t e r i k k e k j e n t m e d a t d e t y t r e m i r l a d j. ø f o r u r e n s e s i v e s e n S e l s k a p e t d r i v e r i k k e m e d - f o g r s ut k v n i k l n i n g g s s ak t i v i t e t e r. Av borettslagets 5 styremedlemmer er det 2 kvinner og 3 menn. B o r e t t s l a g e t e r p os i t i v t i l l i k es t i l l i n g o g t a r s i k t e p å at d et i k k e f o r ek om m e r forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. R E TN I N G S L I N JE R F O R S TY R E AR B E I D S t y r e t h a r v e d t a t t r e t n i n gs l i n j e r f o r s t y r e a r b e i d i b o r e t t s l a g e t. F o rm ål et m e d d i s s e e r å k l a r g j ø r e d e k r a v s om s t i l l es t i l d e t i l l i t s v a l g t e. R e t n i n gs l i n j e n e om h a nd l e r s t y r e a n s v a r f o r f o r v a l t n i n g a v d e ø k o n o m i s k e t, t a v us e r h d e i t s e p r l i k t, h o a no b i r e l r i n i g t, e attestasjon og anvisning av utbetalinger. V AK TM E S TE R TJ E N E S TE B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e m e d I S S om s n ø b r ø y t i n g o g g r e s s k l i p p i n g a v b o r e t t s l a g e t s f e l l e s a r e a l. U n d e r v a n l i g e o m s t e n d i g h e t e r k o m m o e g r I S S a u s t r ø r n å r d e a ns e r d e t n ø d v e n d i g. D e t s k j e r o f t e a t f o r h o l d e n e i ØS B L a v v i k e r f r a a n d r e o m r å d e r i Os l o. ØS B L s i n v a k t m es t e r k o n t ak t, s om i h a r v æ r t T r y g v v e G r ø v d a l, h a r s o m o p p d r a g å t i l k a l l e I S S i s l i k e t i l f e l l e r o g i v a r e t a d e n n e o p p g a v e n b e s t m u l i g e r b o r e t t s l a g e t s v ak t m e s t e r k o nt a k t a v h e n g i g a v informasjon fra beboerne om spesielle forhold.

5 P A R K E R I N G H v e r a n d e l s e i e r e r d e i r e s n p o p n a r k e r i n g s p l as s i b o r e t t s l a g e t s g a r a s j e. A n d e l s e i e r e u t e n b i l o p p f o r d r e s t i l f r em l e i e a v l e d i g p l a s s t i l a n d r e a n d e l s e i e r e s om t r e n g e r e n p l a s s t i l. F o r ø v r i g f i n n es 4 6 p a r k e r i n g s pl a s s e r, s om i ut g a n g s p u n k t e t e r t i l t e n k t b es øk e n d e. K A B E L -TV C a n a l D i g i t a l e r l e v e r - a o n g d ø b r e d a b v å n d t s v t j e n e s t e r. H a r d u s pø r s m å l v e d r ø r e n d e ditt kabel-t v-abonnem ent, digital-t v e l l e r b r e d b å n d, k a n d u r i n g e t l f Å p n i n gs t i d e r h o s k u n d e s e r v i c e e r m a n d a g - f r ed a g k l , l ø r d a g k l Sønd a g e r e r s t e n g t. O p p s t å r d e t f e i l p å k a b e l a n l e g g e t u t e n om n o rm a l å p n i n g s t i d, k a n d e t t e r a p p o r t e r e s v i a t e l e f o n l ø r d a g e r k l o g s øn d a g e r k l F o r y t t e r l i g e r e i n f o r m a s j o n v i s e s d e t t i l w w w. c a n a l d i g i t a l. n I n g e n m å g j ø ngrep r e i kabel-t n v-a n l e g g e t s o m å s k r u a v d e k s e l e -t p å a n t e n n e k o n t a k t e n - el l e o r g t i l k o b f l i n g o e r. S e l i k t e i n a n g r e o p v m i l k u n n e f o r å r s a k e f o rs t y r r e l s e r på signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. TE L E F O N I B o r e t t s l a g e t e r t i l s l u t t e t s am a r b e i ds a v t a l e n m e l l om T e l e n o r o g O B OS, s om g j e l d e r t i l og som gir beboere med telefonabonnement i Telenor gode rabatter. D e t g i s o p p t i l 2 5 % r a b a t t p å b r u k e n a v t e l e -a f b o n e n e m ( e g n j t e e l n d e ) r p B å a s i s f a s t t e l ef o n o g b r e d b å n d s t e l e f o n de r s om s am t a l ek o s t n a d e n o v e r s t i ge r ,-. F r i b r u k a v f as t t e l e f o n h v e r l ø r d a g ( k u n s t a r t p r i s p å 8 9 ø r e p r. s am t a l e u a n s e t t varighet ) på samtaler til andre fasttelefoner i Norge. D e n e n k e l t e b e b o e r f å D r S L f B r e r d i b å n d e v t e d a b es l t i e l l i r n g i v n i a g i n t e a r n v e t t o A g 1 0 % r a b a t t p å a b o n n em e nt s t y p e n e A D S L M e d i um o g 1 5 % p å A DS L P r em i um. ( R a b a t t ytes ikke på nybestilte abonnement på ADSL Basis og ADSL Turbo ). D e t g i s 3 0 m i n u t t e r e k s t r a f r i r i n g e t e l i e n d o r o p g å D j u a i l c e l e m o b i l ( i k k e k o nt a n t k o r t o g D j u i c e C o n t r o l o g s u rf p r a t a b o n n em e nt ). E k s t r a ri n g e m i n u t t e r g i s u a v h e n g i g a v o m k u n d e n e r i e n b i n d i n g s p e r i o d e, o g a k t i v i s e r es v e d a t k u n d e n s e l v s e n d e r e n S M S f r a s i n e g e n m o b i l t e l e f o n t i l n r m e d t ek s t b : e s t i l l obos B e s t i l l i n g a v t e l ef o n i o g i n t e r n e t t j en e s t e r g j ø r e s p å

6 K R A F T L E V E R A N S E T I L B O R E T T S L A G E T S F E L L E S A N L E G G B o r e t t s l a g e t h a r g i t t O B O S f u l l m a k t t i l å f t a r l e. m f o r h a n d l e e n k r a f t a v B o r e t t s l a g e t e r t i l s l u t t e ta v t a l e n m ed A l p i q N o r wa y A S o g L OS (A g d e r E n e r g i A S ). A l p i q N o r wa y A S s t å r f o r r å d g i v n i ng o g k r af t f o r v a l t n i n g, o g L O S s t å r f o r k r a f t l e v e r a n s e r og fakturaadministrasjon. Kraftforvaltningsavtalen utløper den Kraftforvaltningsavtalen gir følgende fordeler for borettslaget : E t t a v m a rk e d e t s l a v e s t e a dm i n i s t ra t i v e p å s l a g: 0, 9 5 ø r e p r. kw h. E l e k t r i s k k r af t t i l s p ot p r i s k om b i n e rt m e d f o r v a l t n i n g s om g i r g u n s t i g e s t r øm p r i s e r. P r o f e s j o n e l l f lpiq o r Norway v a l t AS n i Energipartner g f r a AS A. B o r e t t s l a g e t v / s t y r e t f å r t i l g a n g t i l s i n e a n l e g g p å ww w. s t y r e r o m m et. ne t b l. a. f o r f o r b r u - k o s g f ak t u r e r i n gs d a t a. Rabattert kraft via kjøp fra energigjenvinningsanlegg hos Elkem ASA og Tinfos AS. I å r e n e g a k r a f t f o r v a l t n i n g s a v t a l e n t i l d e l s l a v e r e k r af t k os t n a d e r e n n d e f l es t e a n d r e k r a f t a l t e r n a t i v e r. I h a r i k k e k r a f t f o r v a l t n i n g s p o rt e f ø l j e n g i t t f ul l t s å g o d e resultater. Kostnader til kraft i 2009 ble likevel gunstige. E N E R G I M E R K I N G Fr a o g m e d b l i r d e t o b l i g a t o r i s k m e d e n e n e r g i at t es t f o r a l l e b o l i g e r s om s k a l s e l g e s e l l e r l e i e s u t. N o r - g o e g s e n V e a r g s i s d i r e a k g t s o r a t ( NV E ) h a r a n s v a r e t f o r i m p l em e n t e r i n g e n a v o r d n i n g en. P å ww w. e n e r g i m e r k i n g. n o k a n a n d e l s e i e r e n u t a r b e i d n e e n e r g i a t t e s t f o r s i n b o l i g I N D I V I D U E LL N E D BE T AL I N G AV FE L LE S G J E L D B o r e t t s l a g e t h a r l a g t t i l r e t t e f o r a t a n d e l s e i e r e k a n i n n b e t a l e s i n a n de l a v f e l l es g j e l d e n ( I -ordning N ) på et av borettslagets lån i OBOS. D e t t e g i r a n d e l s e i e r a d g a n g t i l å i nn b e t a l e s i n a n d e l a v d e n n e d e l e n a v f e l l e s gj e l d e n. I n n b e t a l i n g f o r u t s e t t e r a t a n d e l s e i er h a r e n e g e n a v t a l e m e d b o r e t t s l ag e t. V e d etablering av avtalen påløper et engangsgebyr som for tiden er kr , V e d f o r e s p ø r s e l t i l O B O S f o r v a l t n i n g s a v e d i e r l f i å n t i g l s e v n i d l t a v a t a n l d e l o g s g i r o s om s k a l b e n y t t es v e d i n n b e t a l i n g. I n n be t a l i n g k a n f o r e t a s t o g a n g e r p r. å r v e d t e rm i nf o r f a l l 3 0. j u n i o g 3 1. d e s em b e r p å b o r e t t s l a g e t s f e l l es l å n. A n d e l s e i e r m å t a k o n t ak t m e d OBOS minimum en måned før terminforfall for e oppr t t e l s e a v a v t a l e. B e l ø p etm å væ r e k r e d i t e r t O B O S k l i d e ag n e t r k f o ø n r t e o rm i 1 n 0 f o rf a l l. D e r s om d e n n e f r i s t e n i k k e o v e r h o l d e s v i l i n n b e t a l i n g i k k e k u n n e f o r e t a s, o g b e l ø p et blir refundert andelseier. Minimumsbeløpet for innbetaling er 60 kr 000, - pr. a n g g. V e d i n n b e t al i n g v i l a n d e l s e i e r e n f å r e d u s e r t s i n e k a pi t a l u t g i f t e r ( a n d e l r e n t e r o g a v d r a g ) s om k r e v e s i n n s am m e n m e d f e l l es k o s t n a d e n e.

7 A V T A L E O M G A R A N T E R T B E T A L I N G A V F E L L E S K O S T N A D E R ( TEORETISK LEIE ) B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e m e d O B r O t b S e t a o l m i n g g a v r f e a l n l t es e k o s t n a d e r. O B OS g a r a n t e r e r f o r o v e r f ø r s e l t i l b o r e t t s l a g e t h v e r m å n e d o g o v e r t a r d e r e t t e r a l t a ns v a r o g r i s i k o f o r e v e n t u e l l m a n g l e n d e i n nb e t a l i n g a v f e l l e s k os t n a d e r. BRUKSOVERLATING ( FRAMLEIE ) D e t e r i k k e o t v e i r l a t l e a b t r u t k e n å a v b o l i g e n t i l a n d r e ut e n s t y r e t s s a m t y k k e o g g o d k j e n n e l s e a v b r u k e r. U l o v l i g o ve r l a t i n g a v b r u k k a n f ø r e t i l s a l g s på l e g g a v l e i l i g h e t e n. S ø k n a ds s k j em a f o r b r u k s o v e r l a t i n g f ås v e d h e n v e n d e l s e t i l OB O S p å t e l e f o n D e t e r r trert e g i 1 s bruksoverlating i borettslaget pr : G a u s t a d v e i e n f r a t i l F O R K J Ø P S R E T T F o r k j ø ps r e t t e n e r e n v i k t i g m e d l em s f o r d e l i O B OS. V e d s pø r s m å l om f o rk j ø ps r e t t e n k a n d u h e n v e n d e d e g t i l O B OS p å t e l e f o n F o r h v e r e n k e l t b o l i g b l i r d et v e d s a l g f as t s a t t e n e g e n f r i s t f o r å m e l de b r u k a v forkjøpsretten (meldefrist ). Medlemmer som vil benytte forkjøpsretten t, a r k o nt a k t m e d O B O S f o r å f å o p p g i t t f a k s n u m m e r -p o e s l t a l d e r es r s e v s om e n t k u a e n l b l e n y t e t es. M e l d i n g e nm å v æ r e m o t t a t t a v O B O S i n n e n d e n f a s t s a t t e f r i s t. M n o r m a l t 5 v i r k e d a g e r e t t e r a -a t n n o b n s o e l i A i f t g e n e p n o s t e n r k u n n g j o o g / e l l e r p å ww w. o b o s. n o. H v i s OB O S m ot t a r d i n m e l di n g om f o rk j øp e t t e r a t f r i s t e n e r g å t t ut, k a n d u i k k e k r e v e å f å o v e r t a b o l i g e n p å g r u n n l a g a v f o rk j ø ps r e t t e n. G j ø r d u b r uk a v f o r k j ø p s r e t t e n, t r e r d u i n n i e n a l l e r e d e i n n g å t t a v t a l e o g k j ø p e r b o l i g e n t i l d e n a v t a l t e p r i s p å a v t a l t e v i l k å r. F i n a n s i e r i n g e n m å v æ r e i o r d e n, o g d e n m å i s i n h e l h e t d o k u n m t e r e s s k r i f t l i g. E r d e t f l e r e m e d l em m e r s om v i l b en y t t e f o rk j ø ps r e t t e n, f å r d e n m e d l e n g s t a ns i e n n i t e t f o r t r i n n s r e t t. A n d e l s e i e r e i d e t b o r e t t s l a g e t b o l i g e n t i l h ø r e r g å r f o r a n øv r i g e m e dl em m e r i OBOS. Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsrett e n, b l i r n or m a l t b ot i d e n i b o r e t t s l a g et a v g j ø r e n d e. F O R S I K R I N G E R B o r e t t s l a g e t s e i e n d o m m e r e r f o r s i k m r e d t i H a m m e r s b p o l i s e n um m e r F o r s i k r i n g en d e k k e r b y g n i n g e n e, f e l l e s a r e a l og b o l i g e r, m e d v e g g f a s t u t s t y r. D e n d e k k e r o gs å b y g n i n g s m e s s i g e t i l l e g g i n n r e t n i n ge r o g f o r b e d r i n g e r i boligen bekostet av andelseier. D e t e r i a nm e l dt 3 s k a d e r t i l b o r e t t s l a g et s f o rs i k r i n g s s e l s k a p, 2 v a n n s k a d e r o g e n e l e k t r i s k, s o m h a r f ø r t t i l e n s a m l e t f g o 7 r 5. s 0 i 0 k 0 r, - i n g s u t b e t a l i n g O p p s t å r d et s k a d e i l e i l i g h e t e n, s ør g f o r å b e g r e n s e s k a d e om f a n g e t m es t m ul i g o g p r ø v å k a r t l e g g e å r s ak e n t i l s k a d en. E r f l e r e l e i l i g h e t e r b e r ø r t, n o t e r h v o r d a n b e r ø r t e a n d e l s e i e r e k a n k o n t a k t es o g o p p l y s om d e t t e n å r s k a d e n m e l d es t i l forsikrin g s a v d e l i n g e n i OB O S.

8 P r o s e d y r e v e d s k a d e p å b y g n i n g s o m s k a l m e l d e s f o r s i k r i n g s s 1. A n d e l s e i e r m e l d e r t i l O B OS s f o rs i k r i n g s a v d e l i n g t l f , f a k s eller -post pr til e obos. S t y. r e no l e d e r i n f o rm e re s p å e g n e t m åt e. 2. F o r e n k l e t s k a d em e l d i n gs s k j em a, m e d b l. a. p e rs o n o p p l y s n i n g e r, f y l l e s u t a v OB O S. 3. OBOS sender melding til forsikringsselskapet. 4. A n d e l s e i e r o g s t y r e t f å r m e l d i n g k f e n r e a r r e O g B i s O t r S e r t. o m a t s a 5. Forsikringsselskapet bekrefter skademeldingen til styret. 6. T a k s t m a n n r e k v i r e r e s. 7. Takstrapport til forsikringsselskapet. 8. Erstatning eller ikke, vurderes av forsikringsselskapet. 9. S t y r e t r melding f å om hvorvidt skaden er dekningsmessig eller ikke. Eventuelt avslag meddeles andelseieren. V e d e r s t a t n i n g k o nt a k t e r OB O S en t r e p r e n ø r, a l t e r n a t i v t k a n d et v u r d e r e s om a n d e l s e i e r / s t y r e t f å r r e p a r e r e s e l v, m e n d et b ø r u n n g å s d a 8 0 % a v di s s e reparasjo n e n e i e t t e r t i d v i s e r s e g å v æ r e d å r l i g e. S l i k r e p a r a s j o n s k a l g o d k j e n n e s a v s t y r e t o g f o r s i k r i n gs s e l s k a p e t. R e g l e r om m om s m v. s k a l etterleves. Alle fakturaer skal til forsikringsselskapet A n s v a r s f o r h o l d : F o r s i k r i n g s k o n t r ak t e n e r m e l l om Ø S B L o g f o r s i k r i n g s s e l s k a p et Prosedyren ved skade er inkludert i forretningsførerkontrakten med OBOS F e r d i g k o n t r o l l a v r e p a r a s j o n et t e r s k a d e s k a l g j ø r e s a v d e n e nk e l t e a n d e l s e i e r, s om o g s å s k a l m e l d e f r a om d å r l i g/ m a n g e l f ul l a r b e i d s å s n a r t d e t t e o ages p p d. Styret kan også engasjeres i slik kontroll E g e n a n d e l e n v e d s k a d e p å b o r e t t s l a g e t s f o r s i k r i n g e r k r D e r s o m s k a d e e r b e b o e r s a ns v a r e l l e r s k y l d e s f ei l i b e b o e r s u t s t y r, b e t a l es egenandelen av andelseier. I N N B O F O R S I K R I N G D e n e n k e l t e a n d e l s e i e r m å h a e g en h j em f o rs i k r i n g s om d e k k e r i n n b o o g l øs ø r e ( d et v i l s i ut s t y r / i n n r e d n i n g s om d e t e r n a t u r l i g å t a m e d s e g n å r e n f l y t t e r ). D e t v i l væ r e g u n s t i g å k o n t ak t e O B OS F o r s i k r i n g f o r å f å t i l b u d p å i n n b o f o rs i k r i n g. D e n n e f o r s i g k e r n i h n a r l a v p r i s o g t i l p a s s e d e v i l k å r. OB OS F o rs i k r i n g h a r og s å g o d e t i l b u d p å øvrige forsikringsprodukter den enkelte andelseier kan ha behov for.

9 B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I f ø l g e f o m r s b k r a r n i n f o r t e b y o g g e n d e t i l t a k o g b r a n n t i l s y n s k a l a l l e bo l i g e r h a m i ns t é n g o d k j e n t r ø y k v a r s l e r, s am t m a nu e l t s l o k k i n gs u t s t y r i f o rm a v e nt e n p u l v e r a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e. D e t e r b o r e t t s l ag e t s a ns v a r å a ns k a f f e o g m o n t e re u t s t y r e t, m e ns d e t e r a n d e l s e i e r s a n s v a r å k o n t r o l l e r e a t ut s t y r e t e r i o r d e n. D e r s om u t s t y r e t e r d e f ek t, meldes dette skriftlig til styret. H M S - I N TE R N K O N TR O L L F o r s k r i f t o m s y s t e m -, a t i m s - i k o l g h s j e i l k ø k s e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e r ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b s l. e 6. d f e a s s em t b s e a r t 1 t v m e d e d k v g i r l k n. i n r g e f r a 1. j a n u a r F o rs k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l a t d e n e nk e l t e v i r k s om h e t s k a l s y s t em a t i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t em m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. V i k t i g e l o v e r i h e n h o l d t i l d e t t e e r : Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr L o v o m b r - a n n o g e k s p l o s j o n s v e r n L o v o m f o r u r e n s n i n g L o v o m a r b e i d s m i l j ø I n t e r n k o nt r o l l i n n e bæ r e r a t b o r e t t s l a g e t e r p å l a g t å p l a n l e g g e, o r g a n i s e r e, ut f ø r e, vedli k e h o l d e o g d o k u m e n t e r e a l t s o m -, h a r m - i m o e l g d s j i k h ø k e er l h s e t å g j ø r e i borettslagets regi. Internkontrollsystemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives. S t y r e t i v a r e t a r i n t e r nk o n t r o l l e n m ed h e n s y n t i l b l a nt a n n e t b r a n n v e r n, f e l l es e l ek t r i s k a n l e g g o g l e k e p l as s u t s t y r. H a r b o re t t s l a g e t a n s a t t e m å d et o gs å o p p f y l l e k r a v e n e i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. B e b o e r n e/ a n d e l s e i e r n e h a r p l i k t t i l å f o r et a e g e n k o nt r o l l p å d e t el e k t r i s k e a n l e g g e t i l e i l i g h e te n e. R E H AB I L I TE R I N G O G S TØ R R E V E D LI K E H O L D M a l i n g o g u t v e n d i g r e p a r a s j o n e r a v b e b y g g e l s e n. U t s k i f t i n g a v p u n k t e rt e k n e k k v i n -h d us u. e S r l i pi n i g o g l D ak k e r i n g a v G u l v i D e t r ø d e h u s et A s f a l t e r i n g a v d e l e r a v b o r e t t s l a g et s i n t e r n v e i e r. U t ve n d i g k o n t r o l l a v b o l i gm a s s e n o g i g a n g s e t t i n g a v nø d v e n d i g u t v en d i g v e d l i k e h o l d. K o n t r o l l a v g a r a s j e h u s. Ny ballbinge K n e k k v i n d -h u u e s n e i D V i d e r e f ø r i n g a v k o n t r o l l / r e h a b l i l -v i i t e n r i d n u g -h e a u r v s e n k e n i, e k s a k m D t u t b e d r i n g a v f øl g e s k a d e r D-h u s e n e S t a r t e t r e h a b i l i t e -h r u i s e n e g / s k i f t i n g a v v i n d G r ø n t o m r å d e n e B r a n n s i k r i n g G a r a s j e p o r t e r M a l i n g / v e d l i k e h o l d a v f a s a d e n e

10 S T Y R E T S A R B E I D D e t e r a v h o l d t 1 0 s t y r em øt e r i S t y r e t s h a r b e h a n d l e t 7 9 s a k e r, h er a v 2 5 u a v h e n g i g e b e b o e r r e l a t e r t e s ak e r. E nk e l t e a v s a k e n e v i l b l i om t a l t s e p a r a t n ed e n f o r. A l l e s t y r em ø t e n e h a r væ r t a v h o l d t i D et R ø d e H u s e t. Følgende oppgaver tilligger styret : Økonom i og administrasjon, inform asjo n, r å d g i v i n g o g bi s t a n d t i l a nd e l s e i e r e o g b e b o e r e Behandling av utbyggingssaker V e d l i k e h o l d a v b y g n i n g s m a s s e n Forvaltning av fellesområdet H M S T i l r e t t e l e g g i n g a v f o rs k j e l l i g e ak t i v i t e t e r o g a n n e n v e l f e r d D r i f t e n a v D e t R ø d e H u s et M y n d i g h e t s k o n t ak t I N F O R M A S J O N Borettslagets hjemmeside w w ( w. o s b l. ) e n r o s t y r e t s v i k t i gs t e i n f o rm as j o n s k a n a l t i l b e b o e r n e. H j em m es i d e n t i l b o r e t t s l a g e t o p p d a t e r e s j e v n l i g m e d n y h et e r o g a n n e n r e l e v a n t i n f o rm as j o n. D R I F T O P A K h a r væ r t e n g a s j e r t s om b y gg e t e k n i s k k o n s u l e nt. S t y r e t h a r a v t a l e m e d A nt i c i m e x A S om s k a d e d y r b e k j em p el s e. A v t a l e n om f at t e r t r e å r l i g e k o n t r o l l e r a v å t es t as j o n e r, m e n s f i rm a e t t i l k a l l e s e t t e r b e h o v f o r m a u r s a n e r i n g o g s m å g n a g e r b e k j e asjon m p e er l å s finne e. på borettslagets M e r i hjemmeside n f o r. m B o r e t t s l a g e t h a r i n g e n a ns a t t e, m en E s p e n V i g o g T r y g v e G r ø v d a l h a r v æ r t e n g as j e r t på timebasis i Espen Vig har fungert som byggteknisk rådgiver og kontakt - p e r s o n m o t O P A K. T r y v g a k v t m e s t e rk G o r n t ak ø t v g e n d e r a e l t o g h a r f s om k o nt a k t p e r s o n m o t I S S s p es i e l t. D e r e s i n ns a t s h a r v æ r t a v s t o r b e t y d n i n g f o r borettslagets drift, og styret takker dem for deres arbeid i året som er gått. U T V E N D I G B Y G N I N G S M I E S G V E D L I K E H O L D I h e n h o l d t i l v e d l i k e h o l ds p l a n f o r ØS B L s om e r ut a r b e i d e t a v O P A K, e r d e t u t f ø r t u t v e n d i g v e d l i k e h o l d a v s am t l i g e bo l i g e r. I n o e n e nk e l t e t i l f e l l e r e r d e t r e g i s t r et s k a d e r p å b y g n i n g s m a s s e n s o m s k y l d e s d å r l i g u t f ø r t h å n d v e r k s a r b e i d. S t y r t i l d e g e n e r e l l e r e g l e n e f o r v e d l i k eh o l d i v e d t ek t e n e o g s t a d f es t et v ed t a k om at r e p a r a s j o n s k os t n a d e r i s l i k e t i l f e l l e b e l a s t e s b e b o e r. M a l i n g a v h us e ne e r p l a n l a g t å s k j e o v e r f l e r e å r o g s t a r t e r s om m e r e n D e t e r b e h o v f o r v e d l i k e h o l d a v e t g a r p å a s j g e r h u n s n a v l a n g v a r i -g e d r e n a s j e p r o b l e m e r o g t i l h ø r e n d e s k a d e r i be t o n g e n.d e t e r i n g e n um i d d e l b a r f a r e f o r b u n d e t m e d b r u k a v g a r a s j e h us e t, m e n k os t b a r t r e p a r a s j o n s a r b e i d m å p å b e r e g n e s.

11 I N N V E N D I G B Y G N I N S G S I M E G V E D L I K E H O L D S a m t l i g e t i l t a k r s f h å a t t v ut e r de e l t h V a E D L I K E H O L D O G A N S V A RS F O R H O L D - H å n d b o k i v e d l i k e h o l d f o r e i e r e i bo l i g s e l s k a p. D e t e r v i k t i g a t d e n en k e l t e t i l t ak s h a v e r er kjent med innholdet i denne håndboken. S t y r e t v i l s p e s i e l t p å p e k e v i k t i g h e t e n a v r e n g j i ø r v i e n t g i / l -a s v j e o d n l s i k e s y s t em e t s am t å h o l d e v i f t e n i g a ng h e l e t i d e n. D et t e f o r å s i k r e et g od t i n n ek l i m a o g f o r å r e d u s e r e f a r e f o r f uk t s k a d e r p å f o r ek s em p e l b a d. F i rm a e t V i l l a S e r v i c e A S (Ryensvingen 9. tlf , ) k a n h j e l p e m e d v e d l i k e h o l d o g b i s t å med forslag hvis man vurderer å bytte ut eksisterende vifter. S t y r e t v i l o g s å p å p e k e v i k t i g h e t e n a v v e d l i k e h o l d a v V e l u xv i n d u e r. I f l e r e h u s e r d et r e g i s t r e r t f u k t s k a d e r p å i n n s a t t e V e l u s x v i i h o n v d e u ds e r a k. f e i D l e b t r u t k e o g s k y l d e vedlikehold. Gå derfor inn på e l l e r w w w. v e l u x. f o n r o å f å i n f o rm as j o n om vedlikehold og bruk. U T B Y G N I N G S S A K E R I rt 3 h utbyggingssaker a r d e med t nabovarslinger v æ. - G v : S øk n a d om d o b b e l t V e l u x v i n d u i t a k, om ut v i d e l s e a v v e r a n d a og om utbygging av ekstra ark er innvilget. - Gv 161 : Søknad om ombygging av bod er innvilget. - Gv 251 : Søknad om overbygging /bygging av tak o er v e r s e n d t generalforsamlingen til vedtak. V E D L I K E H O L D A V F S E L A R L E A L E R G r ø n t g r u p p e n b e s t o i a v : B o r g n y B a a s t a d, G r e t e B u g g e G j e rd e, A s l ak G o d a l ( l e d e r ), P e r K r. N o r h e i m, C o n n i e N y h a v e, J o h a n L u n d e o g R a n v e i g S ø d a l R a as t a d. Grøntgruppen har avhold t 6 m øt e r o g u t f ø r t e t s t o r t a r b e i d o g b i d r a dd t i l e t t r i v e l i g m i l j ø o g s t y r e t t ak k e r d em f o r d e r es a r be i d t i l b o r e t t s l a g et s b e s t e i å r e t s om e r g åt t. V å r d u g n a d e n b l e a r r a n g e r t 9 :. D e m t v a i r b r 2 a 0 væ 0 9 r o g g o dt o p pm ø t e. B i o a v f a l l s p l po a s s t p l as s e o g n e d e r s v t m e o d t S o l v g a n m g bl e. t øm t. k E n o d e m l h a u g e r m e d b i o a v f a l l s om l å a n d r e s t e d e r p å om r å d et b l e o g s å f j e r n et. I n n g a n g s p l -1 a 7 9 t b l t e f l i yt t e n t o g a n f l a gt r ut a e n f o G r d e t r ø d e h us e t. O p ps o p e t et t e r g r o -feiingen v av veinettet ble brukt som underla g t i l p l a t t i n g e n, o g re s t e n a v m as s e n b l e b r u k t s om pl a n e r i n g p å d e t o pp g r a v d e o m r å d e t v e d d e n n y e b a l l b i n g e n. D e t b l e t y n n e t v ( e p å d f e G l l e s o m r å d e t f -m r a s t d r e o n n i n o g g v e s -t o v e r m o t p l a s s e n e ). E t l i t e -7 7 t, -9 r 9 e ) b G l e f m e l o t. t T o av S O o s l l o b e v nk a e n e g ( n e d b l e m a l t, o g t r e b e n k e r r e p a r e r t ( ny e s p i l e r ). B l a nt d e m e r v a n l i g e o pp g a v e n e k a n n e v n e s : H e k k e r b l e k l i p p e t o g u g re s s f j e r n e t. s ø p p e l h us bl e v a s k e t o g p a p i r h u s e t f e i d, l e k e p l a s s e n e b l e f e i d o g e d u n r n t a y k a d v d e t, s a n h u s k es t at i v e t p å K as p e r ) b l e ol j e t, s ø p p e l p å om r å d e t b l e p l uk k e t o p p o g k as t e t, o g g r u s b l e r a k e t u t a v -f p e l i i e n n g e a n v e. v e i n F e i t t et n f a n t s t e d d e n 1 5. m a i.

12 Høstdugnaden ble arrangert den 19. september 2009 : D e t v a r o g r g o dt b r a v æ o p p m ø t e. B i o a v f a l l s p l a s s v e d gm l. k om p os t p l a s s bl e t øm t (m e n n o e g j e n s t å r f o r t s a t t ). B i o a v f a l l s p l a s s m o t S o l v a n g b l e t ø - m t. D o 5 g 9 ). G S t a m m e r e r s o r t e r t f r a, o g g r e i n e r n r e. b V l i d e r e p b l e a s s e r t i d e t r y d d e t k r a t t i s am m e om r å d e. G r o v h e k k p å K a s p e r l e k e p l as s b l e k l i p p et h e l t n e d. E l l e r s b l e a l l e l e k e p l a s s e n e f e i d o g r y d d e t o g d e t b l e l u -á-v k e t i s p å d e n l Jonatan. Søppelhus ble vasket og papirhuset feid. Søppel ble plu k k e t p å h e l e o m r å d e t. D i v e rs e h ek k e r bl e t r i m m e t. D et b l e r y d d e t n o e l a n gs g j e r d et m ot S o l v a n g ø s t, m e n e n d e l a v d et t e a r b e i d et g j e n s t å r t i l v å r d u g n a d e n D e s i s t e t o O s l o b e n k e n e b l e m a l t. Fjerning av stubber / steiner :I S S f j e r n e t s t u b b e i r t u r v o e g i e n s t s am e i t n r y d d e t k r at t, s t u b b e r et t e r b j ø r k e a l l é l a n g s v e i en l e n g s t v e s t i b o r e t t s l a g et s am t i o m r å d e t m el l om G-7 7 o -97 g den G 21. juli O m r å d e t n e d m o t S o l v a n g : D e t b l e i n n h e n t e t a n b u d e t t e r b e f a r i n g e r o g o p p d r a g e t b l e u t f ø r t i n o v e m b e r a v T r e s t e l l. Om r å d e t b l e r y d d e t o g m i n d r e t r æ r/ b us k e r b l e f l i s e t o p p. N o e n g r u p p e r m e d b us k e r b l e s t å e n d e i g j e n. D e s t ø r r e t ræ r n e b l e k ut t et o p p o g l a g t u t f o r b e b o e r n e ( t i l v e d ). O s l o b e n k e n e: A l l e b e nk e n e e r m a l t d e t g j e n s t å r å s e t t e p å n k y e e l t e s a p v i l e r p å b e n k e n e. R y d d i n g m o t S o l v a n g øs t : N o e r y dd i n g p å h øs t d u g n a d e n. N a b o e n e b l e b e d t om å d r a f r e m b i o a v -P f l as a l s f l o r e o t p pf l i s t i n i g, l m e n P m y e gj e n s t å r. A r b e i d e t f o r t s et t es p å v å r d u g n a d e n V E L F E R D S T I L T A K 17 -mai arrangement E t t e r -m 1 a 7 i g t o i n æ r m i l j ø e t m e d K r i n g s j å s k o l e k o r p s i spissen var det arrangement på Kringsjå skole. J u l e g r a n t e n n. i n T g r a d i s j o n e n t r o v a r d e t j u l e g r a n t e n n i n g 1. s ø n d a g i g l ø g g, p e p p e r k ak e r o g s a n g r u n dt j u l e t r e e t. O p pm ø t e o g s t em n i n g e n v a r b r a. I å r k o ø m e n s n p å j u l a f t e n. D e t v a r i -barnebyen n g n i Arusha n n s a i m l i n g T a n z a n i a. L ø r d a g s s v ø m m i. n S g om i f o r e g å e n d e å r h a r d e t o gs å i væ r t l ør d a g s s v øm m i n g u t e n om s om m e r e n o g i f e r i e r v e d N o r g e s i d r e t t s h ø gs k o l e. D e t e r f o r t s at t g o d o p p s l u t n i n g. D E T R Ø D E H U S E T H u s e t h a r i væ r t l e i d ut t i l b o re t t s l a g e t s b e b o e r e o g t i l f o l k el l e r s i v å r næ r e o m e g n. K r , - b l e i s a t t i n n p å k o n t o s om f ø l g e a v ut l e i e. Le i e p r i s e n f o r 2009 var kr 200, - pr døgn for borettslagets deltagere og kr 400,- for d r e an. H ø s t e n b l e g u l v e n e s l i pt o g l a k k e r t. E nk e l t b o r d o g s t o l e r e r k as t et p g a ø d e l e g g e l s e r et t e r f e s t e r i h u s et. P å k a l d e v i n t e r d a g e r e r d e t e t p r o b l e m a t v a n n e t fryser, og det var derfor enkelte dager huset ikke ble utleid pga manglende vann.

13 H E L S E, M I L J Ø E O R G H E T S I K K T r a f i k k s i k k e r h e t. D a v i n t e r e n e r s v æ r t s k i f t e n d e h a r s t y r e t v e d t a t t at b o m m e n e h o l d es å p n e n å r d e t e r g l at t, o g e l l e r s e r l u k k et s om v a n l i g. S t y r e t s m e d l em m e r h a r a n s v a r e t f o r å s e t t e o p p b om m e n e n å r d e t t e e r n ø d v e n d i g. Styret vil p å p ek e at a l l n e dk j ø r i n g t i l husene må foregå i gangfart og kun gjøres ved nødvendighet. P a r k e r i n g. S t y r e t b e r om at a l l e b eb o e r e s om h a r p l a s s i p a rk e r i n g s hu s e t f o r t r i n ns v i s b r u k e r d e n n e. I p a r k e r i n g s h u s e t e r d e t f o r t s a i l t ak p r o b l e m for å forbedre dette vil inngå i plan for renovering av garasjehuset. Brannforebygging og feiing av piper. O s l o B r - o a g n n r e d n i n g s et a t ( br a n n f o r e b y g g e n d e a v d e l i n g, s ek s j o n f o r f e i i n g o g t i l s yn ) g j e n n om f ø rt e s am m e n m e d s t y r e l e d e r e n b e f a r i n g a v b o r e tt s l a g e t i nk l. g a r a s j e n. P e r d a g s d a t o f e i es p i p e r om l a g h v e r t 4. å r o g f e i i n g b l e f o r e t at t i l ø p e t a v h øs t e n B a r e d e r h v o r i l d s t e d e r e r r eg i s t r e r t h o s B r a n d o g r e d n i n g s et a t e n bl i r p i p e ne f e i e t. D et e r i k k e r e g i s t r e r t t i l f e l l er a v p i p e b r a n n i Ø S B L i S ø p p e l. S ø p p e l t øm m i n g e n h a r s t or t s et t f u n g e r t u p r o b l em a t i s k i C o n t a i n e r n e s om b e s t i l l es t o g a n g e r i å r e t f y l l e s m e g e t r a s k t o p p, s å d e t e r h e l t k l ar t e t b e h o v f o r d i s s e. L e k e p l a s s e r. Styret har inspisert lekeplassene i 2009 sammen med ekster n t f i rm a. D et b l e i d e n f o r b i n d e l s e b e s t i l t b y t t e av d e f e k t / u t s l i t t u t s t y r. D e t t e s k ul l e u t f ø r e s s å s n a r t n y e d e l e r v a r l e v e r t t i l f i rm a e t. G r un n e t f o rs i n k et l e v e r i n g, s am t s n ø og t e l e s om k om i s t o r e m e n g d e r i l ø p e t a v v i n t e r e n e r i l a 2 r 0 b 1 e 0 i. d e t u t s a t t t i l a p N E D G R A V N I N G A V H Ø Y S P E N T L I N J E R S t y r e t h a r v æ r t r e p r e s e n t e r t i e n a rb e i d s g r u p p e s om u n d e r s ø k e r m u l i g h e t e n e f o r å g r a v e n e d h ø y s p e n t s t r e k k e t m el l om G r e f s e n o g S o g n. A r b e i d s g r u p p a h a r f å t t et f o r e l ø p i g a v s l a g p å s t ø t t e f r a O s l o k o m m f u o n r n e y, e t m k on e n t a k d t e m t e d t b a y s r å d f o r b y u t v i k l i n g o g m e d f i n a n s b y r å de n. D e t v i l o gs å t r e n g e s s p o n s o r e r t i l e t s å k o s t n a d s k r e v e n d e p r o s j ek t, m e n i n g e n k o n k r et e f r am s t øt e r g j o rt. A rb e i d s g r u p p e n h a r laget en presentasjonsrapport som kan fås ved henvendelse til e t. styr M A S S E T R A N S P O R T F R A V E T T A K O L L E N H Ø Y D E B A S S E N G D i s k us j o n e n r u n d t u t k j ø r i n g a v s t e i n m as s e r f r a u t b y g g i n g e n a v n y t t hø y d e b a s s e n g p å V e t t ak o l l e n h a r v a r t i f l e r e å r, o g s t y r e t h a r f u l gt p r o s es s e n. D et h a r f o r e l i g g e t f l e r e alternativer til trase for utkjørin g e n. L e n g e s å d et u t t i l at Os l o k om m u n e v i l l e l y t t e t i l b e b o e r n e r u n d t G a u s t a d v e i e n, i k k e m i ns t e t t e r e n b e f a r i n g f o r p o l i t i k e r e, V A V, p o l i t i m y n d i g h e t e r o g a n d r e. E t t e r v e d t a k i Os l o b y s t y r e 2 7. F e b r u a r b l e r e g u l e r i n g s p l a n e n f o r V e t t a k o s s l e l n g e n a v g H j o ø r y t, d o e g b a d es s v e r r e m e d n e g a t i v t r e s u l t a t f o r v å r d e l. D et b l i r i n nk j ø r i n g o g u t k j ø r i n g v i a S o g n v a n n s v e i en o g G a u s t a d v e i e n. S om a ns v a r l i g p a r t v e d u t b y g g i n ge n a v V e t t a k ol l e n h ø y d e b a s s e n g er V A V o gs å d e n n e g a n g e n p å l a g t å s ø r g e f o r t r a fi k k s i k k e r h e t e n. E n t r a f i k k pl a n e r u n d e r u t a r b e i d e l s e, o g s k a l g o d k j e n n e s a v S a m f e -e r t d s a e t l e s n o g p o l i t i e t f ø r d e n k a n s - e t t e s u t o g a v l ø p s e t at e n a r b e i d e r m e d u t v i k l i n g a v t i l b u ds d o k um e n t e r. F o r e l øp i g r e g n e r e t a t e n m e d å i n n g å k o n t r a k r t / n o o ve k m t b o e b r e A n t at t b y g g e t i d e r c a. 2, 5 å r.

14 U T T A L E L S E R K o m m e n t a r f r a Ø v r e S o g n B o r e - t o t g s B l yg a n g i n g t s i e t l a t e n P s l v u a r n d e ri n g a v klagene på reguleringsplan for Gaustadveien 23 : Ø v r e S o g n B o r e t t s l a g ( Ø S B L ) t a k k e r f o r a n l e d n i n g e e n n d t e i l å k u n n e o v e r s k o m m e n t a r e r t i - o l g B P y g l n a i n g s e t a t e n s ( P & B ) v u r d e r i n g a v d e i n nk om n e k l a g e r. I P & B s v u r d e r i n g h e t e r d e t ( s i t a t ):E i e n d om m e n l i g g e r i k k e i n n e nf o r s m å h us p l a n e n, o g h e n v i s n i n g t i l d e n n e s y n e s i k k e r e l e v a n t f o r d e t t e om r å d e t. E i e n d om m e n l i g g e r i o v e r g a n g e n m e l l om b e b y g g e l s e n l a n g s G a us t a d v e i e n o g r ek k e h u s be b y g g e l s e n i s y d ø s t. E t a t e n m e n e r l i k e v e l at e i en d o m m e n k n y t t e r s e g t i l G a us t a d ve i e n o g n a t u r l i g v i l o p p f a t t e s s o m e n d e l a v b l o k k o m. r å V d i e d t e r e l ( s a i n t a g t s ) : D e d n e n y e b e b y g g e l s e n v i l k v u n i n d e f r å e en a n n e n t y p o l o g i e n n e k s i s t e r e n d e b l o k k b e b y g g e l s e, n o e s om e t at e n m e n e r k a n v æ r e po s i t i vt. Ø S B L v i l h e v d e a t s m å h us p l a n e n n e t t o p p s k al t a v a r e p å s m å h us om r å d e r o g a t p l a n e n s k a l s i k r e a t d e t i k k e s k j e r v o l d s om m e b y g n i n g s m es s i g e k o n f r o n t a s j o n e s r om f o r e s l å t t i r e g u l e r i n g s p l a n e n f o r G au s t a d v e i e n 2 3 ( G 2 3 ). D e t f o r ek om m e r l i t e r e l e v a n t å s am m e nl i g n e d e r e g u l e r t e b l ok k e ne m e d b e b y g g e l s e p å d e n a n d r e s i d e n a v G a u s t a d v e i e n. D e t f o r e k om m e r o gs å l i t e r e l e v a n t a t P & B e r a v d e n op p f a t t e l s e n at e n a n n e n p t o y l o g i s k a l r et t f e r d i g g j ø re v o l um o g hø y d e p å e t b y g g i um i d d e l b a r n æ r h e t t i l s m å h us b e b y g g e l s e. I P&B s vurdering heter det i forbindelse med Sol-/ s k y g g e f o r h o l d (s i t a t ) : V i d e r e e r d et v e d f o t o v i s t a t t e r r e n g f m o e n r a l l h e r o e d l e i d o g d a g g i r e n g o d d e l s k y g g e p å r ek k e h u s b e b y g g e l s e n i øs t o g s y d ø s t, s l i k at d e f ak t i s k e s o l f o r h o l d e n e a n t a s å i k k e e n d r e. s V i d i e r e s ( s å i t at s ) t : ØS o r B L g a r n a g d i r a t d i s s e i k k e h a r a n d r e u t e o p p h o l d s a r e a l e r m o t v e s t. D e t t e b e et r y r r a i t et m e l i g å a s t ø r r e a r e a l s y d v e s t f o r b e b -2 y 8 g 3 4 g e r l r e s gu e l e n r, t t i l s o m i r e g u fellesareal /lek for felt B og C (ØSBL ) ikke er opparbeidet. Ø S B L v i l h e v d e a t d e t e r u h o l d b a r t å s am m e n l i g n e s k y g g e f r a t r e m ed s k y g g e f r a et h u s s o m d e s s u t r e v n e s e n t l i g h øy e r e e n n e k s i s t e r e n d e b e p l a n t n i n g. ØS B L v i s e r i g j e n til de sol- o g s k y g g es t u d i e r s om i nn g å r s om v e d l e g g i u n d e r l a gs m a t er i a l e t f o r b y s t y r e t s v e d t a k. H e r f r em g å r d et at d e n n ye b e b y g g e l s e n i l i t e n g r a d v i l e n d re p å s ol i n n f a l l et p å Ø S B L s i n b e g b g y e l s e i v i n t e r h a l v år e t. I s om m e r h a l v å r e t e r s i t u as j o ne n, i g j e n ut f r a d e nevnte sol- og skyggestudier, ikke akseptabel for ØSBL sin del. Ø S B L v i l v i d e r e g j e nt a a t d e t f o r e l i g g e r e n f e i l i g r u n n l a gs m a t e r i al e t f o r b y s t y r e t s v e d t a k. Ø S B L h a r i n g e n o a p n p d h r o l e d s a u r t e a e l e r m o t v e s t. D e t e r s t e r k t u h e l d i g o g s æ r d e l es b ek l a g e l i g a t P & B i k k e f o r h o l d e r s e g t i l r e a l i t e t e n e i d e n ek s i s t e r e n d e u t b y g n i n g e n, m e n t i -2 l s e om n g r u n e n g e u t t l om e t ek r os i t n ad g, e r p å S byggetidspunkt i 1987 / 89 ble endret.ø S B L d i s p o n e r i e k k e d e t om r å d e t s om P & B h e n v i s e r ti l. Ø S B L v i l i g j e n h e v d e a t r e g u l e r i n g s p l a n e n f o r G a u s t a d v e i e n 2 3 b ø r e n d r e s s l i k a t m ak s i m al b y g g e h ø y d e r e d u s e r e s t i l m ak s g es i m s / m ø n e h ø y d e p å k ot e f o r n o r d r e b y g n i n g s v o l u m o g m a k s g e s i m s / m ø n e h ø y d e p å r k s ø o t n d e r e 1 6 b 7 y g n f i v o n l g u s m. F o r Ø v r e S o g n B o r e t t s l a g C l a u s N i e l s e n S t y r e l e d e r.

15 B E M E R K N I N G E R T I L Å R S R E G N S K A P E T F O R R E G N S K A P F O R B O R E T T S L A G S t y r e t m e n e r s r e a g t n s k å a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s e l s k a p e t s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om b o r et t s l a g e t s f o r v e n t e d e ø k o n om i s k e utvikling er omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Å r s r e g n s ka p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. S t y r e t m e n e r a t d e t g j e n n om f ø r t e v e d l i k e h o l d e t e r t i l s t r e k k e l i g f o r å o p p v e i e v e r d i f o r r i n g e l s e a v b y g n i n g e l n i g e v e o r g d i a t v b y v g n i r n g k e n e e r h ø y e r e e n n d e n b o k f ø rt e v e r d i e n s om s t å r o p p f ø rt i r e g n s k a p et. R E S U L T AT Å r e t s r e s u l t a t v i s e r e r u n d e r s k u d d p å k r ,- s om f r em k om m e r i r e s u l t a t r e g n s k a p e t, f o r e s l å s d e k k e t v e d o v e r f ø r i n g f r a k n. o n t o f o r D I S P O N I B L E M I D L E R B o r e t t s l a g e t s di s p o n i b l e m i dl e r p r u t g j ø r k r , -. I N N T E K T E R D r i f t s i n n t ek t e n e i v a r t o t a l t k r ,- m ot b u ds j e t t e r t k r ,-. D et e r ingen vesentli g e a v v i k i f o r h o l d t i l b u d s j e t t e r t e i n nt e k t e r t ot a l t, m e n de t h a r v æ rt e n r e d u k s j o n a v i n n b e t a l t b e l ø p -l t ån i ( g l r u n n e d t e k n i n g a v r e n t e n e d s e t t el s e r i ), s am t d i v e r s e i n n t ek t e r s om v a r p å k r , m ot b u d s j e t t e r t v k d e r t t e e 1 r t 5 i l s k 0 u d 0 d 0 p. å k r A f r a Os l o K om m u n e t i l b a l l b i n g e n ( s p i l l em i d l e r ). F o r ø v r i g e r i n nt e k t e n e f r a D e t Rød e H u s e t t at t m e d p å i n n t ek t s s i d en, m e ns ut g i f t e n e til Det Røde Huset er ført på Driftskostnader, andre anlegg. K O S T N A D E R D r i f t s k o s n t e n i a d 2 e v a r t o t a l t 5 k r , - m o t b u d s j et t e r t k r ,-. D et t e e r k r , - h ø y e r e e n n b u ds j e t t e r t o g s k y l d e s i h o v e d s ak k os t n a ds k o n t o e n d r i f t o g v e d l i k e h o l d. Å r s ak e n e r a t a r b e i d e t m e d m a l i n g o g y t r e v e d l i k e h o l d av b y g n i n g s m a s s e n v a r m e r f a t t o e n m d e e n n f o r v e n t et. Konsulenthonorar er kr lavere enn budsjettert. D e t e r e l l e rs i n g e n s t o r e a v v i k p å d e a n d r e d r i f t s k o s t n a d e n e. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k el t e t a l l e n e i r e s u l t a t e t o g t i l b a l a n s e n, s a m t d e e t ( t s e r k e f b r a ø s t l i g e n d e r å r s r e g n s k a p et ). S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d.

16 K O S T N A D S U T V I K L I N G F O R K O M M U N AL E AV G I F TE R Renovasjonsavgiften øker med 10%. Ingen økning av de øvrige avgiftene. L ÅN B o r e t t s l a g e t l h a r å n 1 i -l å O n B ). O S ( I N Gjenværende løpetid på lånet er 9 år. B o r e t t s l a g e t h a r i t i l l e g g e t a n n e t l å n i OB O S. G j e n v æ r e n d e l ø p e t i d p å l å n e t e r 2 å r B e g g e l å n e n e h a r e n f l y t e n d e r e n t e s a t s p å 3, 6 5% p r F o r o p p l y s n i n g e r o m o p p r p i o n g n ak e l t u i e l l g r e s l t s å a n l d e o b p e å l b ø or e t t s l a g e t s l å n henvises det til note i regnskapet. R E N T E R P Å B O R E T T S L A G E T S I N N S K U D D R e n t e s a t s e n e i OB O S p r. d e n : Renter på driftskonto : 0, 10 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 2, 7 5 % u n d e r k r , 8 5% ov e r k r F O R R E T N I N G S F Ø R E R H O N O R A R E T Forretningsførerhonoraret for 2010 øker med 4 % til 1 0 kr , -. M E D L E M S K O N T I N G E N T E N Medlemskontingenten til OBOS er kr 200,- pr. andelsleilighet for R E V I S J O N S H O N O R A R E T R e v i s j o n s h o n o r a r e t øk e r t i l s v a r e n d e k o ns um p r i s i n d e k s e n. H ø s t e n b l e d et g j e n n om f ø rt e n a n b u d s k o nk u r r a n s e f o r r e v i s j o n a v b o r e t t s l a g e n e h v i l k e t rt t h i l a r t d et f ø o r t s a t t e r l a v e s a t s e r i r e v i s j o ns h o n o r a r. F O R S I K R I N G B y g n i n g s f o rs i k r i n g e n øk e r f r a t i l m e d c a. 7, 8 %.D e n n e ø k n i n g e n i n k l u d e r e r 2, 8 % ø k n i n g i b y g g e i n d e k s e n o g s o m r e f l e k t e r e r p r i s o p p g a -n g e n p å h å n d v e r t j e n e s t e r. D e n k n e i n g i e n e d r e l i k s f ø o r al l e f o r s i k r i n g s s e l s k a p e r. U t o v e r d e t t e f o r e t a r f o rs i k r i n g s s e l s k a p e n e i n d i v i d u e l l p r i s j us t e r i n g m e d b a k g r u n n i b o r e t t s l a g et s e g e n s k a d e s i t u a s j o n.

17 B U D S J E T T T i l o r i e n t e r i n g f o r g e n e r a l f o rs am l i ng e n h a r s t y r e t s a t t o p p e n o v e r s i k t o v e r b e r e g n e d e d r i f t s i n n t ek t e r o g d r i f t k os t n a d e r i T a l l e n e e r v i s t s om e g e n k o l on n e l e n g s t t i l h ø y r e i r e s u l t a t o p ps t i l l i n g e n. B u ds j e t t e t v i s e r e t f o r v e n t e t d r i f t s r e s ul t at p å kr ,- o g e t å rs r e s u l t a t p å k r , P å g r u n n a v k o s t n a d e n e v e d d e t y t r e v e d l i k e h o l d e t s o m b l e f o r e t a t t i l h ø s t e n , h a r h u s l e k i s t e n r a v o æ r d r i t n æ ø r k t m e e d 1 0 % f r a j a n u a r m å n e i o g i H u s l e i e n e r n å p å e t n i v å s o m m e s t s a n n s y n l i g e r h ø y t n o k t i l m alingsarbeid de nærm este årene. Dersom andre store vedlikeholdsarbeider blir i vedtatt, for eksempel vedrør e n d e g a r a s j e b y g g e t, v i l m a n m å t t e v u r d e r e å ø ytterligere framover, eventuelt vil det kunne bli aktuelt med låneopptak. N å v æ r e n d e f e l l es k os t n a d e r v i l i f ø l g e b u d s j e t t e t øk e b o r e t t s l a g e t s d i s p o n i b l e m i d l e r m e d k r t i l k r ,- v e d å re t s s l ut t. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e nk e l t e t a l l e ne i b u ds j e t t e t, s om e r u t a r b e i d e t på b a k g r u n n a v d e p l a n e r f o r s om f o r e l i g g e r o g d e e n d r i n g e r n e s t e å r s om e r om t al t t i d l i g e r e i å r s b e r e t n i n g e n. O s l o, 8. a p r i l I s t y r e t f o r Ø v r e S o g n B o r e t t s l a g C l a u s N i e l s e n / s / B o r g n y B a a s t a d / s / S t e i n a r K o n r a d S e l s et h / s / Hans Peter Melby / s / Yngvil Kiran / s /

18 Til generalforsamlingen iøvre Sogn Borettslag R e v i s j o n s b e r e t n i n g f o r V i h ar r ev i d er t å r s r e g ns k a p et f or Ø v r e S og n B o r et t s la g f o r r e g n s k a ps å r et , s om v i se r e t u n d er s k u dd p å kr Vi h ar o g s å r ev i d er t o p p ly s n i n g e ne i år s b er et n i ng e n om å r s r e g ns k ap e t og f o r ut s et ni n g e n o m f or t s at t dr i f t. Å r sr e g n sk a p et b es t år av r e s u lt a t r eg n s k a p, b a la n s e, o p ps t i l li n g ov er di s p o ni b le m i d le r o g n o t e o p p l s n y i n g e r. R e g n sk a p s lo v e ns r e g le r, f or s kr i f t om å r sr e g ns k a p o g år s b er et n i n g f or b o r et t s la g o g n o r s k g o d r e g ns k a p ss k i k k e r a nv e n dt v e d u t ar b ei d e ls e n av r e g ns k a p et. Å r sr e g ns ka p e t o g år s b er e t n i n ge n e r a v g i t t b o a r v e t t s l a g e t s s t y r e. r V å r ut t a o le p p o g s a s v om e e år s r e g n s k a pe t o g ø v r i g e f o r h o ld i h en h o ld t i l r ev i s or lo v e n s kr av. V i h ar u t f ø r t r ev i sj o n e n i s am sv a r m e d lo v, f o r s k r i f t o g g o d r ev i sj o n s sk i kk i N or g e, he r u n d er r e v i s j o n s s t a n d a r d e r v e d t a t t a v D e n n o r s k e R e v i s o r f o r e n e i k n r ev g. e r a R t e v i i p la s j n le o n g s g s e t r a n d a r d e o g u t f ør e r r ev i sj o n en f o r å o p p n å b e t r yg g e n d e si k k er h et f o r at år sr e g n s ka p e t i k k e i n n e h o ld e r v e s e nt li g f e i li n f or m a sj o n. R ev i sj o n o m f at t er k o n t r o l l av u t v a lg t e d e le r av m at e r i a le t s om u n d er b yg g e r i nf o r m a sj o n e n i årsregnskapet, vur d er i n g av d e b e n yt t e de r e g ns k a p sp r i n si p p e r o g v e s en t li g e r e g ns k a p s e st i m at e r, s am t v ur d er i n g av i n n h o ld e t i o g pr e s e nt a sj o n en av å r sr e g n sk a p et. I d e n g r ad d et f ø lg e r a v g o d r ev i s j o ns s ki k k, o m f a t t e r r e v i s j o n o g s å e n g j e n n o m g å e l s e a v b o r e t t s a l a g t e n t i s n g f o r g m r u e s g f n - s o k r g a v p i s n t er n kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. V i m e n e r a t årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde e t t s av la g bor e t s ø k o n o m i s ke st i l li n g 3 1. d e s em b er og av r e su lt a t e t i r eg n s k a ps å r et i ov er e n s st e m m e ls e m e d n o r s k g o d r e g n s k a p s s k i k k lede lsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og ov ersiktlig registrerin g o g d ok u m e nt a sj o n av r e g n s k a p s o p p l y s n i n g e r i s a m s v a r m e d n o r s k l o v o g g o d b o k f ø r i n g s s k i k k o p p l ys n i n g e n e i å r s be r et ni n g e n o m år s r eg n s k a p et o g om f o r u t s et ni n g e n om f o r t s at t d r i f t e r k o n s i s t e n t e m e d å r s r e g n s k a p e t o g v e ar r m i e d s lo a v m o s g f o r s k r i f t er. U t e n a t d e t h a r b e t y d n i n g f o r k o nk l u s j o n e n i a v s n i t t e t o v e r, v i l v i p r e s i s e r e a t i n g e n a v budsjettallene som fremkommer i regnskapet er revidert. O s l o, 8. a p r i l P r i c e w a r t e h o u s e C o o p e r s A S C a t o G r ø n n e r n / s / Statsautorisert revisor

19 5 3 5 Ø V R E S O G N B O R E T T S L A G I N F O R M A S J O N O M Å R S R E G N S K A P E T Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Å r s r gnskapet e gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER : Årets resultat (se res.regnskap) Fradrag for avdrag på langs. lån Ekstraord. nedbet. IN-ordningen B. ÅR E T S E N D R. I D I S P M I 730 D L E R C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER : O m l ø p s m i d l e r K o r t s i k t i g g j e l d C. D I S P O N I B L E M I D L E R P R

20 Ø V R E S O G N B O R E T T S L A G R E S U L T A T R E G N S K A P D R I F T S I N N T E K T E R : Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e Kapitalkostnader Innkrevde felleskostnader Leieinntekter Røde Huset Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F TS K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Kommunale avgifter Andre anlegg Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N A D E R D R I F TS R E S U L T A T : D R I F T S R E S U L T A T F Ø R I N : Innbetalt andel fellesgjeld D R I F TS R E S U L T A T : F I N A S I N N T E K T E R / -K O S T N A D E R : Finansinntekter Finanskostnader R E S. F I N AN S I N N T. / -K O S T N A D E R Å R S R E S U L T A T O v e r f ø r i n g e r : Til annen egenkapital

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Akersbakken Bo r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i H e l g es e n s g at e 8 2 / 8 4 A S a v h o l d e s m a nd a g 2 6. a

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t K i r k e v e i e n 1 1 0, a v h o l d e s m a n d a g 2 0. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 0 0 i V es t r e A k e

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer