K j æ r e b e b o e r!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K j æ r e b e b o e r!"

Transkript

1 K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns k a p f o r V i ø n s k e r d e g v e l k o m m e n t i l g e n e r a l f o r s a m l i n g Torsdag 6. mai kl i Norges Idrettshøgskole Auditor D e t t e e r m u l i g h e t e n d u h a r t i l å d e l t a i d i s k us j o n e n o g v e l g e d et s t y r e t s om s k al forvalte ditt bomiljø i det kommende året. S t y r e t h a r l a g t m y e a r b e i d i å g j ø r s e b e å r e t n i n g e n o g r e g n s k a p e t s å k om p l et t o g f o r s t å e l i g s om m u l i g. V å r t ø n s k e er d e r f o r a t d u l es e r n ø y e i g j e n n om h e f t e t o g v i s e r d i n i n t e r e s s e f o r b o r e t t s l a g e t v e d å m ø t e o p p p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n. H v e m k a n d e l t a p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n? A l l e a n d i e l e r s e h a r r e t t t i l å v æ r e m e d i g e n e r a l -, f o t r - s a l a m e l i n g o g s t em m e r et t. Det er kun èn stemme pr. andel A n d e l s e i e r e ns ek t ef e l l e, s am b o e r e l l e r e t a n n et m e dl em a v a n d e l s e i e r e n s h u s s t a n d h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e de o g t i l å u t t al e s e g. S t y r em e d l em m e r, f o r r e t n i n gs f ø r e r o g l e i e r a v b o l i g i b o r e t t s l a g e t h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e d e i g e n e r a l f o rs am l i n g en o g t i l å u t t al e s e g. E n a n d e l s e i e r k a n m ø t e m e d f u l l m e k t i g. I n g e n k a n v æ r e f u l l m e k t i g f or m e r e n n é n a n d e l s e i e r, m e n d e r n f a l n d e r l e s am e i m e r n, k e a n d e h a s am m e fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. E n a n d e l s e i e r k a n t a m e d e n r å d g i v e r t i l g e n e r a l f o rs am l i n g e n. R å d g i v e r e n h a r bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det.

2 I N N K A L L G I N T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i Ø v r e S o g n B o r e t t s l a g a v h o l d e To r s d a g 6. m a i k l i No r g e s I d r e t t s h ø g s k ol e Au d i t o r i um D. TIL BEHANDLING FORELIGGER : 1. K O N S T I T U E R I N G A ) Valg av møteleder B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g t o a n d e l s e i e r e t i l å u n d e r s k r i v e p r o t D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r B ) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. G O D T G J Ø RE L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r 4. F O R S L A G A ) B y g g e s a k. S ø k n a d o m t a k u t s p r i n g B ) E n d r i n g a v v e d t e k t e n e C ) E n d r i n g a v h u s o r d e n s r e g l e n e Forslagene er tatt inn bakerst i heftet 5. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v l e d e r f o r 1 å r B ) V a l g a v 2 s t y r e m e d l e m m e r f o r 2 å r C ) V a l g a v 1 s t y r e m e d l e m f o r 1 å r D ) V a l g a v 4 v a r a m e d l e m m e r f o r 1 å r E) V a l g a v v a l g k o m i t é f o r 1 å r F ) V a l g a v 1 d e l e g e r t ( e ) m e d v a r a t i l O B O S å g r e n e r a l f o r s a m l i O s l o, 8. a p r i l Styret i Øvre Sogn Borettsla g C l a u s N i e l s e n / s / B o r g n y B a a s t a d / s / S t e i n a r K o n r a d S e l s et h / s / Hans Peter Melby / s / Yngvil Kiran / s /

3 Å R S B E R E T N I N G F O R T I L L I T S V A L G T E Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært : S T Y R E T L e d e r C l a u s N i e l s e n G a u s t a d v e i e n 4 3 N e s t l e d e r B o r g n y B a a s t a d G a u s t a d v e i e n 4 9 S t e i n a r K o n r a d S e l s e t hg a u s t a d v e i e n H a n s P e t e r M e l b y G a u s t a d v e i e n 6 3 Y n g v i l K i r a n G a u s t a d v e i e n V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T K i r s t i B o t h e G i a u s m t a d v e i e n Kari Janne Standal Gaustadveien 131 T r o n d I s a k s e n G a u s t a d v e i e n J o h a n L u n d e G a u s t a d v e i e n D E L E G E R T T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G E N I O B O S D e l e g e r t O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n g C l a u s N i e l s e n G a u s t a d v e i e n 4 3 V a r a d e l e g e r t O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n g B o r g n y B a a s t a d G a u s t a d v e i e n 4 9 V A L G K O M I T E E N K r i s t i n M o k s n e s G a u s t a d v e i e n K a t h i n k a M a r i t R i v G ø a u s t a d v n E v a F u r u a G a u s t a d v n Tone Skaali Gaustadvn 175 T r u l s R a a s t a d G a u s t a d v n B F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n i e henhold r u t til f kontrakt ø t. a v O B O S Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig ) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS.

4 G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M B O R E T T S L A G E T B o r e t t s l a g e t e r r e g i s t r e r t i F o r e t a k s r e g i s t e r e t i B r ø n n -ø y s u n d m e d o r g n u m m e r , l i g g e r i b y d e l 8 N o r d r e A k e r i Os l o k om m u n e og h a r a d r e s s e: G a u s t a d v e i e n B o r e t t s l a g e t b e s t å r a v a n d e l s l e i l i g h e t e r i r e n k f l k yt e t h i n u g s b e b y g g e l s e s k j e d d e i I t i l l e g g e i e r Ø v r e S o g n B o r e t t s l a g d e n g am l e h us m an n s p l a s s e n R a b b e n m e d a d r e s s e G a us t a d v e i e n 2 5. T om t e n, g n r. 4 9, b n r. 2 1 o g 2 6 e r p å k vm. B o r e t t s l a g e r e t s am v i rk e f o r e t ak s o m h a r t i l f o rm å l å g i a n d e l s e i e r n e b r u k s r e t i t l e g e n b o l i g i f o r e t ak e t s e i e n d om ( b o r e t t ) o g å d r i v e v i r k s om h et s om s t å r i s a m m e n h e n g m e d d e t t e. B o r e t t s l a g e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b es t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. S t y r e t e r i k k e k j e n t m e d a t d e t y t r e m i r l a d j. ø f o r u r e n s e s i v e s e n S e l s k a p e t d r i v e r i k k e m e d - f o g r s ut k v n i k l n i n g g s s ak t i v i t e t e r. Av borettslagets 5 styremedlemmer er det 2 kvinner og 3 menn. B o r e t t s l a g e t e r p os i t i v t i l l i k es t i l l i n g o g t a r s i k t e p å at d et i k k e f o r ek om m e r forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. R E TN I N G S L I N JE R F O R S TY R E AR B E I D S t y r e t h a r v e d t a t t r e t n i n gs l i n j e r f o r s t y r e a r b e i d i b o r e t t s l a g e t. F o rm ål et m e d d i s s e e r å k l a r g j ø r e d e k r a v s om s t i l l es t i l d e t i l l i t s v a l g t e. R e t n i n gs l i n j e n e om h a nd l e r s t y r e a n s v a r f o r f o r v a l t n i n g a v d e ø k o n o m i s k e t, t a v us e r h d e i t s e p r l i k t, h o a no b i r e l r i n i g t, e attestasjon og anvisning av utbetalinger. V AK TM E S TE R TJ E N E S TE B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e m e d I S S om s n ø b r ø y t i n g o g g r e s s k l i p p i n g a v b o r e t t s l a g e t s f e l l e s a r e a l. U n d e r v a n l i g e o m s t e n d i g h e t e r k o m m o e g r I S S a u s t r ø r n å r d e a ns e r d e t n ø d v e n d i g. D e t s k j e r o f t e a t f o r h o l d e n e i ØS B L a v v i k e r f r a a n d r e o m r å d e r i Os l o. ØS B L s i n v a k t m es t e r k o n t ak t, s om i h a r v æ r t T r y g v v e G r ø v d a l, h a r s o m o p p d r a g å t i l k a l l e I S S i s l i k e t i l f e l l e r o g i v a r e t a d e n n e o p p g a v e n b e s t m u l i g e r b o r e t t s l a g e t s v ak t m e s t e r k o nt a k t a v h e n g i g a v informasjon fra beboerne om spesielle forhold.

5 P A R K E R I N G H v e r a n d e l s e i e r e r d e i r e s n p o p n a r k e r i n g s p l as s i b o r e t t s l a g e t s g a r a s j e. A n d e l s e i e r e u t e n b i l o p p f o r d r e s t i l f r em l e i e a v l e d i g p l a s s t i l a n d r e a n d e l s e i e r e s om t r e n g e r e n p l a s s t i l. F o r ø v r i g f i n n es 4 6 p a r k e r i n g s pl a s s e r, s om i ut g a n g s p u n k t e t e r t i l t e n k t b es øk e n d e. K A B E L -TV C a n a l D i g i t a l e r l e v e r - a o n g d ø b r e d a b v å n d t s v t j e n e s t e r. H a r d u s pø r s m å l v e d r ø r e n d e ditt kabel-t v-abonnem ent, digital-t v e l l e r b r e d b å n d, k a n d u r i n g e t l f Å p n i n gs t i d e r h o s k u n d e s e r v i c e e r m a n d a g - f r ed a g k l , l ø r d a g k l Sønd a g e r e r s t e n g t. O p p s t å r d e t f e i l p å k a b e l a n l e g g e t u t e n om n o rm a l å p n i n g s t i d, k a n d e t t e r a p p o r t e r e s v i a t e l e f o n l ø r d a g e r k l o g s øn d a g e r k l F o r y t t e r l i g e r e i n f o r m a s j o n v i s e s d e t t i l w w w. c a n a l d i g i t a l. n I n g e n m å g j ø ngrep r e i kabel-t n v-a n l e g g e t s o m å s k r u a v d e k s e l e -t p å a n t e n n e k o n t a k t e n - el l e o r g t i l k o b f l i n g o e r. S e l i k t e i n a n g r e o p v m i l k u n n e f o r å r s a k e f o rs t y r r e l s e r på signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. TE L E F O N I B o r e t t s l a g e t e r t i l s l u t t e t s am a r b e i ds a v t a l e n m e l l om T e l e n o r o g O B OS, s om g j e l d e r t i l og som gir beboere med telefonabonnement i Telenor gode rabatter. D e t g i s o p p t i l 2 5 % r a b a t t p å b r u k e n a v t e l e -a f b o n e n e m ( e g n j t e e l n d e ) r p B å a s i s f a s t t e l ef o n o g b r e d b å n d s t e l e f o n de r s om s am t a l ek o s t n a d e n o v e r s t i ge r ,-. F r i b r u k a v f as t t e l e f o n h v e r l ø r d a g ( k u n s t a r t p r i s p å 8 9 ø r e p r. s am t a l e u a n s e t t varighet ) på samtaler til andre fasttelefoner i Norge. D e n e n k e l t e b e b o e r f å D r S L f B r e r d i b å n d e v t e d a b es l t i e l l i r n g i v n i a g i n t e a r n v e t t o A g 1 0 % r a b a t t p å a b o n n em e nt s t y p e n e A D S L M e d i um o g 1 5 % p å A DS L P r em i um. ( R a b a t t ytes ikke på nybestilte abonnement på ADSL Basis og ADSL Turbo ). D e t g i s 3 0 m i n u t t e r e k s t r a f r i r i n g e t e l i e n d o r o p g å D j u a i l c e l e m o b i l ( i k k e k o nt a n t k o r t o g D j u i c e C o n t r o l o g s u rf p r a t a b o n n em e nt ). E k s t r a ri n g e m i n u t t e r g i s u a v h e n g i g a v o m k u n d e n e r i e n b i n d i n g s p e r i o d e, o g a k t i v i s e r es v e d a t k u n d e n s e l v s e n d e r e n S M S f r a s i n e g e n m o b i l t e l e f o n t i l n r m e d t ek s t b : e s t i l l obos B e s t i l l i n g a v t e l ef o n i o g i n t e r n e t t j en e s t e r g j ø r e s p https://telenor.infored.no/nbbl å

6 K R A F T L E V E R A N S E T I L B O R E T T S L A G E T S F E L L E S A N L E G G B o r e t t s l a g e t h a r g i t t O B O S f u l l m a k t t i l å f t a r l e. m f o r h a n d l e e n k r a f t a v B o r e t t s l a g e t e r t i l s l u t t e ta v t a l e n m ed A l p i q N o r wa y A S o g L OS (A g d e r E n e r g i A S ). A l p i q N o r wa y A S s t å r f o r r å d g i v n i ng o g k r af t f o r v a l t n i n g, o g L O S s t å r f o r k r a f t l e v e r a n s e r og fakturaadministrasjon. Kraftforvaltningsavtalen utløper den Kraftforvaltningsavtalen gir følgende fordeler for borettslaget : E t t a v m a rk e d e t s l a v e s t e a dm i n i s t ra t i v e p å s l a g: 0, 9 5 ø r e p r. kw h. E l e k t r i s k k r af t t i l s p ot p r i s k om b i n e rt m e d f o r v a l t n i n g s om g i r g u n s t i g e s t r øm p r i s e r. P r o f e s j o n e l l f lpiq o r Norway v a l t AS n i Energipartner g f r a AS A. B o r e t t s l a g e t v / s t y r e t f å r t i l g a n g t i l s i n e a n l e g g p å ww w. s t y r e r o m m et. ne t b l. a. f o r f o r b r u - k o s g f ak t u r e r i n gs d a t a. Rabattert kraft via kjøp fra energigjenvinningsanlegg hos Elkem ASA og Tinfos AS. I å r e n e g a k r a f t f o r v a l t n i n g s a v t a l e n t i l d e l s l a v e r e k r af t k os t n a d e r e n n d e f l es t e a n d r e k r a f t a l t e r n a t i v e r. I h a r i k k e k r a f t f o r v a l t n i n g s p o rt e f ø l j e n g i t t f ul l t s å g o d e resultater. Kostnader til kraft i 2009 ble likevel gunstige. E N E R G I M E R K I N G Fr a o g m e d b l i r d e t o b l i g a t o r i s k m e d e n e n e r g i at t es t f o r a l l e b o l i g e r s om s k a l s e l g e s e l l e r l e i e s u t. N o r - g o e g s e n V e a r g s i s d i r e a k g t s o r a t ( NV E ) h a r a n s v a r e t f o r i m p l em e n t e r i n g e n a v o r d n i n g en. P å ww w. e n e r g i m e r k i n g. n o k a n a n d e l s e i e r e n u t a r b e i d n e e n e r g i a t t e s t f o r s i n b o l i g I N D I V I D U E LL N E D BE T AL I N G AV FE L LE S G J E L D B o r e t t s l a g e t h a r l a g t t i l r e t t e f o r a t a n d e l s e i e r e k a n i n n b e t a l e s i n a n de l a v f e l l es g j e l d e n ( I -ordning N ) på et av borettslagets lån i OBOS. D e t t e g i r a n d e l s e i e r a d g a n g t i l å i nn b e t a l e s i n a n d e l a v d e n n e d e l e n a v f e l l e s gj e l d e n. I n n b e t a l i n g f o r u t s e t t e r a t a n d e l s e i er h a r e n e g e n a v t a l e m e d b o r e t t s l ag e t. V e d etablering av avtalen påløper et engangsgebyr som for tiden er kr , V e d f o r e s p ø r s e l t i l O B O S f o r v a l t n i n g s a v e d i e r l f i å n t i g l s e v n i d l t a v a t a n l d e l o g s g i r o s om s k a l b e n y t t es v e d i n n b e t a l i n g. I n n be t a l i n g k a n f o r e t a s t o g a n g e r p r. å r v e d t e rm i nf o r f a l l 3 0. j u n i o g 3 1. d e s em b e r p å b o r e t t s l a g e t s f e l l es l å n. A n d e l s e i e r m å t a k o n t ak t m e d OBOS minimum en måned før terminforfall for e oppr t t e l s e a v a v t a l e. B e l ø p etm å væ r e k r e d i t e r t O B O S k l i d e ag n e t r k f o ø n r t e o rm i 1 n 0 f o rf a l l. D e r s om d e n n e f r i s t e n i k k e o v e r h o l d e s v i l i n n b e t a l i n g i k k e k u n n e f o r e t a s, o g b e l ø p et blir refundert andelseier. Minimumsbeløpet for innbetaling er 60 kr 000, - pr. a n g g. V e d i n n b e t al i n g v i l a n d e l s e i e r e n f å r e d u s e r t s i n e k a pi t a l u t g i f t e r ( a n d e l r e n t e r o g a v d r a g ) s om k r e v e s i n n s am m e n m e d f e l l es k o s t n a d e n e.

7 A V T A L E O M G A R A N T E R T B E T A L I N G A V F E L L E S K O S T N A D E R ( TEORETISK LEIE ) B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e m e d O B r O t b S e t a o l m i n g g a v r f e a l n l t es e k o s t n a d e r. O B OS g a r a n t e r e r f o r o v e r f ø r s e l t i l b o r e t t s l a g e t h v e r m å n e d o g o v e r t a r d e r e t t e r a l t a ns v a r o g r i s i k o f o r e v e n t u e l l m a n g l e n d e i n nb e t a l i n g a v f e l l e s k os t n a d e r. BRUKSOVERLATING ( FRAMLEIE ) D e t e r i k k e o t v e i r l a t l e a b t r u t k e n å a v b o l i g e n t i l a n d r e ut e n s t y r e t s s a m t y k k e o g g o d k j e n n e l s e a v b r u k e r. U l o v l i g o ve r l a t i n g a v b r u k k a n f ø r e t i l s a l g s på l e g g a v l e i l i g h e t e n. S ø k n a ds s k j em a f o r b r u k s o v e r l a t i n g f ås v e d h e n v e n d e l s e t i l OB O S p å t e l e f o n D e t e r r trert e g i 1 s bruksoverlating i borettslaget pr : G a u s t a d v e i e n f r a t i l F O R K J Ø P S R E T T F o r k j ø ps r e t t e n e r e n v i k t i g m e d l em s f o r d e l i O B OS. V e d s pø r s m å l om f o rk j ø ps r e t t e n k a n d u h e n v e n d e d e g t i l O B OS p å t e l e f o n F o r h v e r e n k e l t b o l i g b l i r d et v e d s a l g f as t s a t t e n e g e n f r i s t f o r å m e l de b r u k a v forkjøpsretten (meldefrist ). Medlemmer som vil benytte forkjøpsretten t, a r k o nt a k t m e d O B O S f o r å f å o p p g i t t f a k s n u m m e r -p o e s l t a l d e r es r s e v s om e n t k u a e n l b l e n y t e t es. M e l d i n g e nm å v æ r e m o t t a t t a v O B O S i n n e n d e n f a s t s a t t e f r i s t. M n o r m a l t 5 v i r k e d a g e r e t t e r a -a t n n o b n s o e l i A i f t g e n e p n o s t e n r k u n n g j o o g / e l l e r p å ww w. o b o s. n o. H v i s OB O S m ot t a r d i n m e l di n g om f o rk j øp e t t e r a t f r i s t e n e r g å t t ut, k a n d u i k k e k r e v e å f å o v e r t a b o l i g e n p å g r u n n l a g a v f o rk j ø ps r e t t e n. G j ø r d u b r uk a v f o r k j ø p s r e t t e n, t r e r d u i n n i e n a l l e r e d e i n n g å t t a v t a l e o g k j ø p e r b o l i g e n t i l d e n a v t a l t e p r i s p å a v t a l t e v i l k å r. F i n a n s i e r i n g e n m å v æ r e i o r d e n, o g d e n m å i s i n h e l h e t d o k u n m t e r e s s k r i f t l i g. E r d e t f l e r e m e d l em m e r s om v i l b en y t t e f o rk j ø ps r e t t e n, f å r d e n m e d l e n g s t a ns i e n n i t e t f o r t r i n n s r e t t. A n d e l s e i e r e i d e t b o r e t t s l a g e t b o l i g e n t i l h ø r e r g å r f o r a n øv r i g e m e dl em m e r i OBOS. Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsrett e n, b l i r n or m a l t b ot i d e n i b o r e t t s l a g et a v g j ø r e n d e. F O R S I K R I N G E R B o r e t t s l a g e t s e i e n d o m m e r e r f o r s i k m r e d t i H a m m e r s b p o l i s e n um m e r F o r s i k r i n g en d e k k e r b y g n i n g e n e, f e l l e s a r e a l og b o l i g e r, m e d v e g g f a s t u t s t y r. D e n d e k k e r o gs å b y g n i n g s m e s s i g e t i l l e g g i n n r e t n i n ge r o g f o r b e d r i n g e r i boligen bekostet av andelseier. D e t e r i a nm e l dt 3 s k a d e r t i l b o r e t t s l a g et s f o rs i k r i n g s s e l s k a p, 2 v a n n s k a d e r o g e n e l e k t r i s k, s o m h a r f ø r t t i l e n s a m l e t f g o 7 r 5. s 0 i 0 k 0 r, - i n g s u t b e t a l i n g O p p s t å r d et s k a d e i l e i l i g h e t e n, s ør g f o r å b e g r e n s e s k a d e om f a n g e t m es t m ul i g o g p r ø v å k a r t l e g g e å r s ak e n t i l s k a d en. E r f l e r e l e i l i g h e t e r b e r ø r t, n o t e r h v o r d a n b e r ø r t e a n d e l s e i e r e k a n k o n t a k t es o g o p p l y s om d e t t e n å r s k a d e n m e l d es t i l forsikrin g s a v d e l i n g e n i OB O S.

8 P r o s e d y r e v e d s k a d e p å b y g n i n g s o m s k a l m e l d e s f o r s i k r i n g s s 1. A n d e l s e i e r m e l d e r t i l O B OS s f o rs i k r i n g s a v d e l i n g t l f , f a k s eller -post pr til e obos. S t y. r e no l e d e r i n f o rm e re s p å e g n e t m åt e. 2. F o r e n k l e t s k a d em e l d i n gs s k j em a, m e d b l. a. p e rs o n o p p l y s n i n g e r, f y l l e s u t a v OB O S. 3. OBOS sender melding til forsikringsselskapet. 4. A n d e l s e i e r o g s t y r e t f å r m e l d i n g k f e n r e a r r e O g B i s O t r S e r t. o m a t s a 5. Forsikringsselskapet bekrefter skademeldingen til styret. 6. T a k s t m a n n r e k v i r e r e s. 7. Takstrapport til forsikringsselskapet. 8. Erstatning eller ikke, vurderes av forsikringsselskapet. 9. S t y r e t r melding f å om hvorvidt skaden er dekningsmessig eller ikke. Eventuelt avslag meddeles andelseieren. V e d e r s t a t n i n g k o nt a k t e r OB O S en t r e p r e n ø r, a l t e r n a t i v t k a n d et v u r d e r e s om a n d e l s e i e r / s t y r e t f å r r e p a r e r e s e l v, m e n d et b ø r u n n g å s d a 8 0 % a v di s s e reparasjo n e n e i e t t e r t i d v i s e r s e g å v æ r e d å r l i g e. S l i k r e p a r a s j o n s k a l g o d k j e n n e s a v s t y r e t o g f o r s i k r i n gs s e l s k a p e t. R e g l e r om m om s m v. s k a l etterleves. Alle fakturaer skal til forsikringsselskapet A n s v a r s f o r h o l d : F o r s i k r i n g s k o n t r ak t e n e r m e l l om Ø S B L o g f o r s i k r i n g s s e l s k a p et Prosedyren ved skade er inkludert i forretningsførerkontrakten med OBOS F e r d i g k o n t r o l l a v r e p a r a s j o n et t e r s k a d e s k a l g j ø r e s a v d e n e nk e l t e a n d e l s e i e r, s om o g s å s k a l m e l d e f r a om d å r l i g/ m a n g e l f ul l a r b e i d s å s n a r t d e t t e o ages p p d. Styret kan også engasjeres i slik kontroll E g e n a n d e l e n v e d s k a d e p å b o r e t t s l a g e t s f o r s i k r i n g e r k r D e r s o m s k a d e e r b e b o e r s a ns v a r e l l e r s k y l d e s f ei l i b e b o e r s u t s t y r, b e t a l es egenandelen av andelseier. I N N B O F O R S I K R I N G D e n e n k e l t e a n d e l s e i e r m å h a e g en h j em f o rs i k r i n g s om d e k k e r i n n b o o g l øs ø r e ( d et v i l s i ut s t y r / i n n r e d n i n g s om d e t e r n a t u r l i g å t a m e d s e g n å r e n f l y t t e r ). D e t v i l væ r e g u n s t i g å k o n t ak t e O B OS F o r s i k r i n g f o r å f å t i l b u d p å i n n b o f o rs i k r i n g. D e n n e f o r s i g k e r n i h n a r l a v p r i s o g t i l p a s s e d e v i l k å r. OB OS F o rs i k r i n g h a r og s å g o d e t i l b u d p å øvrige forsikringsprodukter den enkelte andelseier kan ha behov for.

9 B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I f ø l g e f o m r s b k r a r n i n f o r t e b y o g g e n d e t i l t a k o g b r a n n t i l s y n s k a l a l l e bo l i g e r h a m i ns t é n g o d k j e n t r ø y k v a r s l e r, s am t m a nu e l t s l o k k i n gs u t s t y r i f o rm a v e nt e n p u l v e r a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e. D e t e r b o r e t t s l ag e t s a ns v a r å a ns k a f f e o g m o n t e re u t s t y r e t, m e ns d e t e r a n d e l s e i e r s a n s v a r å k o n t r o l l e r e a t ut s t y r e t e r i o r d e n. D e r s om u t s t y r e t e r d e f ek t, meldes dette skriftlig til styret. H M S - I N TE R N K O N TR O L L F o r s k r i f t o m s y s t e m -, a t i m s - i k o l g h s j e i l k ø k s e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e r ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b s l. e 6. d f e a s s em t b s e a r t 1 t v m e d e d k v g i r l k n. i n r g e f r a 1. j a n u a r F o rs k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l a t d e n e nk e l t e v i r k s om h e t s k a l s y s t em a t i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t em m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. V i k t i g e l o v e r i h e n h o l d t i l d e t t e e r : Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr L o v o m b r - a n n o g e k s p l o s j o n s v e r n L o v o m f o r u r e n s n i n g L o v o m a r b e i d s m i l j ø I n t e r n k o nt r o l l i n n e bæ r e r a t b o r e t t s l a g e t e r p å l a g t å p l a n l e g g e, o r g a n i s e r e, ut f ø r e, vedli k e h o l d e o g d o k u m e n t e r e a l t s o m -, h a r m - i m o e l g d s j i k h ø k e er l h s e t å g j ø r e i borettslagets regi. Internkontrollsystemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives. S t y r e t i v a r e t a r i n t e r nk o n t r o l l e n m ed h e n s y n t i l b l a nt a n n e t b r a n n v e r n, f e l l es e l ek t r i s k a n l e g g o g l e k e p l as s u t s t y r. H a r b o re t t s l a g e t a n s a t t e m å d et o gs å o p p f y l l e k r a v e n e i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. B e b o e r n e/ a n d e l s e i e r n e h a r p l i k t t i l å f o r et a e g e n k o nt r o l l p å d e t el e k t r i s k e a n l e g g e t i l e i l i g h e te n e. R E H AB I L I TE R I N G O G S TØ R R E V E D LI K E H O L D M a l i n g o g u t v e n d i g r e p a r a s j o n e r a v b e b y g g e l s e n. U t s k i f t i n g a v p u n k t e rt e k n e k k v i n -h d us u. e S r l i pi n i g o g l D ak k e r i n g a v G u l v i D e t r ø d e h u s et A s f a l t e r i n g a v d e l e r a v b o r e t t s l a g et s i n t e r n v e i e r. U t ve n d i g k o n t r o l l a v b o l i gm a s s e n o g i g a n g s e t t i n g a v nø d v e n d i g u t v en d i g v e d l i k e h o l d. K o n t r o l l a v g a r a s j e h u s. Ny ballbinge K n e k k v i n d -h u u e s n e i D V i d e r e f ø r i n g a v k o n t r o l l / r e h a b l i l -v i i t e n r i d n u g -h e a u r v s e n k e n i, e k s a k m D t u t b e d r i n g a v f øl g e s k a d e r D-h u s e n e S t a r t e t r e h a b i l i t e -h r u i s e n e g / s k i f t i n g a v v i n d G r ø n t o m r å d e n e B r a n n s i k r i n g G a r a s j e p o r t e r M a l i n g / v e d l i k e h o l d a v f a s a d e n e

10 S T Y R E T S A R B E I D D e t e r a v h o l d t 1 0 s t y r em øt e r i S t y r e t s h a r b e h a n d l e t 7 9 s a k e r, h er a v 2 5 u a v h e n g i g e b e b o e r r e l a t e r t e s ak e r. E nk e l t e a v s a k e n e v i l b l i om t a l t s e p a r a t n ed e n f o r. A l l e s t y r em ø t e n e h a r væ r t a v h o l d t i D et R ø d e H u s e t. Følgende oppgaver tilligger styret : Økonom i og administrasjon, inform asjo n, r å d g i v i n g o g bi s t a n d t i l a nd e l s e i e r e o g b e b o e r e Behandling av utbyggingssaker V e d l i k e h o l d a v b y g n i n g s m a s s e n Forvaltning av fellesområdet H M S T i l r e t t e l e g g i n g a v f o rs k j e l l i g e ak t i v i t e t e r o g a n n e n v e l f e r d D r i f t e n a v D e t R ø d e H u s et M y n d i g h e t s k o n t ak t I N F O R M A S J O N Borettslagets hjemmeside w w ( w. o s b l. ) e n r o s t y r e t s v i k t i gs t e i n f o rm as j o n s k a n a l t i l b e b o e r n e. H j em m es i d e n t i l b o r e t t s l a g e t o p p d a t e r e s j e v n l i g m e d n y h et e r o g a n n e n r e l e v a n t i n f o rm as j o n. D R I F T O P A K h a r væ r t e n g a s j e r t s om b y gg e t e k n i s k k o n s u l e nt. S t y r e t h a r a v t a l e m e d A nt i c i m e x A S om s k a d e d y r b e k j em p el s e. A v t a l e n om f at t e r t r e å r l i g e k o n t r o l l e r a v å t es t as j o n e r, m e n s f i rm a e t t i l k a l l e s e t t e r b e h o v f o r m a u r s a n e r i n g o g s m å g n a g e r b e k j e asjon m p e er l å s finne e. på borettslagets M e r i hjemmeside n f o r. m B o r e t t s l a g e t h a r i n g e n a ns a t t e, m en E s p e n V i g o g T r y g v e G r ø v d a l h a r v æ r t e n g as j e r t på timebasis i Espen Vig har fungert som byggteknisk rådgiver og kontakt - p e r s o n m o t O P A K. T r y v g a k v t m e s t e rk G o r n t ak ø t v g e n d e r a e l t o g h a r f s om k o nt a k t p e r s o n m o t I S S s p es i e l t. D e r e s i n ns a t s h a r v æ r t a v s t o r b e t y d n i n g f o r borettslagets drift, og styret takker dem for deres arbeid i året som er gått. U T V E N D I G B Y G N I N G S M I E S G V E D L I K E H O L D I h e n h o l d t i l v e d l i k e h o l ds p l a n f o r ØS B L s om e r ut a r b e i d e t a v O P A K, e r d e t u t f ø r t u t v e n d i g v e d l i k e h o l d a v s am t l i g e bo l i g e r. I n o e n e nk e l t e t i l f e l l e r e r d e t r e g i s t r et s k a d e r p å b y g n i n g s m a s s e n s o m s k y l d e s d å r l i g u t f ø r t h å n d v e r k s a r b e i d. S t y r t i l d e g e n e r e l l e r e g l e n e f o r v e d l i k eh o l d i v e d t ek t e n e o g s t a d f es t et v ed t a k om at r e p a r a s j o n s k os t n a d e r i s l i k e t i l f e l l e b e l a s t e s b e b o e r. M a l i n g a v h us e ne e r p l a n l a g t å s k j e o v e r f l e r e å r o g s t a r t e r s om m e r e n D e t e r b e h o v f o r v e d l i k e h o l d a v e t g a r p å a s j g e r h u n s n a v l a n g v a r i -g e d r e n a s j e p r o b l e m e r o g t i l h ø r e n d e s k a d e r i be t o n g e n.d e t e r i n g e n um i d d e l b a r f a r e f o r b u n d e t m e d b r u k a v g a r a s j e h us e t, m e n k os t b a r t r e p a r a s j o n s a r b e i d m å p å b e r e g n e s.

11 I N N V E N D I G B Y G N I N S G S I M E G V E D L I K E H O L D S a m t l i g e t i l t a k r s f h å a t t v ut e r de e l t h V a E D L I K E H O L D O G A N S V A RS F O R H O L D - H å n d b o k i v e d l i k e h o l d f o r e i e r e i bo l i g s e l s k a p. D e t e r v i k t i g a t d e n en k e l t e t i l t ak s h a v e r er kjent med innholdet i denne håndboken. S t y r e t v i l s p e s i e l t p å p e k e v i k t i g h e t e n a v r e n g j i ø r v i e n t g i / l -a s v j e o d n l s i k e s y s t em e t s am t å h o l d e v i f t e n i g a ng h e l e t i d e n. D et t e f o r å s i k r e et g od t i n n ek l i m a o g f o r å r e d u s e r e f a r e f o r f uk t s k a d e r p å f o r ek s em p e l b a d. F i rm a e t V i l l a S e r v i c e A S (Ryensvingen 9. tlf , ) k a n h j e l p e m e d v e d l i k e h o l d o g b i s t å med forslag hvis man vurderer å bytte ut eksisterende vifter. S t y r e t v i l o g s å p å p e k e v i k t i g h e t e n a v v e d l i k e h o l d a v V e l u xv i n d u e r. I f l e r e h u s e r d et r e g i s t r e r t f u k t s k a d e r p å i n n s a t t e V e l u s x v i i h o n v d e u ds e r a k. f e i D l e b t r u t k e o g s k y l d e vedlikehold. Gå derfor inn påwww.osbl.no e l l e r w w w. v e l u x. f o n r o å f å i n f o rm as j o n om vedlikehold og bruk. U T B Y G N I N G S S A K E R I rt 3 h utbyggingssaker a r d e med t nabovarslinger v æ. - G v : S øk n a d om d o b b e l t V e l u x v i n d u i t a k, om ut v i d e l s e a v v e r a n d a og om utbygging av ekstra ark er innvilget. - Gv 161 : Søknad om ombygging av bod er innvilget. - Gv 251 : Søknad om overbygging /bygging av tak o er v e r s e n d t generalforsamlingen til vedtak. V E D L I K E H O L D A V F S E L A R L E A L E R G r ø n t g r u p p e n b e s t o i a v : B o r g n y B a a s t a d, G r e t e B u g g e G j e rd e, A s l ak G o d a l ( l e d e r ), P e r K r. N o r h e i m, C o n n i e N y h a v e, J o h a n L u n d e o g R a n v e i g S ø d a l R a as t a d. Grøntgruppen har avhold t 6 m øt e r o g u t f ø r t e t s t o r t a r b e i d o g b i d r a dd t i l e t t r i v e l i g m i l j ø o g s t y r e t t ak k e r d em f o r d e r es a r be i d t i l b o r e t t s l a g et s b e s t e i å r e t s om e r g åt t. V å r d u g n a d e n b l e a r r a n g e r t 9 :. D e m t v a i r b r 2 a 0 væ 0 9 r o g g o dt o p pm ø t e. B i o a v f a l l s p l po a s s t p l as s e o g n e d e r s v t m e o d t S o l v g a n m g bl e. t øm t. k E n o d e m l h a u g e r m e d b i o a v f a l l s om l å a n d r e s t e d e r p å om r å d et b l e o g s å f j e r n et. I n n g a n g s p l -1 a 7 9 t b l t e f l i yt t e n t o g a n f l a gt r ut a e n f o G r d e t r ø d e h us e t. O p ps o p e t et t e r g r o -feiingen v av veinettet ble brukt som underla g t i l p l a t t i n g e n, o g re s t e n a v m as s e n b l e b r u k t s om pl a n e r i n g p å d e t o pp g r a v d e o m r å d e t v e d d e n n y e b a l l b i n g e n. D e t b l e t y n n e t v ( e p å d f e G l l e s o m r å d e t f -m r a s t d r e o n n i n o g g v e s -t o v e r m o t p l a s s e n e ). E t l i t e -7 7 t, -9 r 9 e ) b G l e f m e l o t. t T o av S O o s l l o b e v nk a e n e g ( n e d b l e m a l t, o g t r e b e n k e r r e p a r e r t ( ny e s p i l e r ). B l a nt d e m e r v a n l i g e o pp g a v e n e k a n n e v n e s : H e k k e r b l e k l i p p e t o g u g re s s f j e r n e t. s ø p p e l h us bl e v a s k e t o g p a p i r h u s e t f e i d, l e k e p l a s s e n e b l e f e i d o g e d u n r n t a y k a d v d e t, s a n h u s k es t at i v e t p å K as p e r ) b l e ol j e t, s ø p p e l p å om r å d e t b l e p l uk k e t o p p o g k as t e t, o g g r u s b l e r a k e t u t a v -f p e l i i e n n g e a n v e. v e i n F e i t t et n f a n t s t e d d e n 1 5. m a i.

12 Høstdugnaden ble arrangert den 19. september 2009 : D e t v a r o g r g o dt b r a v æ o p p m ø t e. B i o a v f a l l s p l a s s v e d gm l. k om p os t p l a s s bl e t øm t (m e n n o e g j e n s t å r f o r t s a t t ). B i o a v f a l l s p l a s s m o t S o l v a n g b l e t ø - m t. D o 5 g 9 ). G S t a m m e r e r s o r t e r t f r a, o g g r e i n e r n r e. b V l i d e r e p b l e a s s e r t i d e t r y d d e t k r a t t i s am m e om r å d e. G r o v h e k k p å K a s p e r l e k e p l as s b l e k l i p p et h e l t n e d. E l l e r s b l e a l l e l e k e p l a s s e n e f e i d o g r y d d e t o g d e t b l e l u -á-v k e t i s p å d e n l Jonatan. Søppelhus ble vasket og papirhuset feid. Søppel ble plu k k e t p å h e l e o m r å d e t. D i v e rs e h ek k e r bl e t r i m m e t. D et b l e r y d d e t n o e l a n gs g j e r d et m ot S o l v a n g ø s t, m e n e n d e l a v d et t e a r b e i d et g j e n s t å r t i l v å r d u g n a d e n D e s i s t e t o O s l o b e n k e n e b l e m a l t. Fjerning av stubber / steiner :I S S f j e r n e t s t u b b e i r t u r v o e g i e n s t s am e i t n r y d d e t k r at t, s t u b b e r et t e r b j ø r k e a l l é l a n g s v e i en l e n g s t v e s t i b o r e t t s l a g et s am t i o m r å d e t m el l om G-7 7 o -97 g den G 21. juli O m r å d e t n e d m o t S o l v a n g : D e t b l e i n n h e n t e t a n b u d e t t e r b e f a r i n g e r o g o p p d r a g e t b l e u t f ø r t i n o v e m b e r a v T r e s t e l l. Om r å d e t b l e r y d d e t o g m i n d r e t r æ r/ b us k e r b l e f l i s e t o p p. N o e n g r u p p e r m e d b us k e r b l e s t å e n d e i g j e n. D e s t ø r r e t ræ r n e b l e k ut t et o p p o g l a g t u t f o r b e b o e r n e ( t i l v e d ). O s l o b e n k e n e: A l l e b e nk e n e e r m a l t d e t g j e n s t å r å s e t t e p å n k y e e l t e s a p v i l e r p å b e n k e n e. R y d d i n g m o t S o l v a n g øs t : N o e r y dd i n g p å h øs t d u g n a d e n. N a b o e n e b l e b e d t om å d r a f r e m b i o a v -P f l as a l s f l o r e o t p pf l i s t i n i g, l m e n P m y e gj e n s t å r. A r b e i d e t f o r t s et t es p å v å r d u g n a d e n V E L F E R D S T I L T A K 17 -mai arrangement E t t e r -m 1 a 7 i g t o i n æ r m i l j ø e t m e d K r i n g s j å s k o l e k o r p s i spissen var det arrangement på Kringsjå skole. J u l e g r a n t e n n. i n T g r a d i s j o n e n t r o v a r d e t j u l e g r a n t e n n i n g 1. s ø n d a g i g l ø g g, p e p p e r k ak e r o g s a n g r u n dt j u l e t r e e t. O p pm ø t e o g s t em n i n g e n v a r b r a. I å r k o ø m e n s n p å j u l a f t e n. D e t v a r i -barnebyen n g n i Arusha n n s a i m l i n g T a n z a n i a. L ø r d a g s s v ø m m i. n S g om i f o r e g å e n d e å r h a r d e t o gs å i væ r t l ør d a g s s v øm m i n g u t e n om s om m e r e n o g i f e r i e r v e d N o r g e s i d r e t t s h ø gs k o l e. D e t e r f o r t s at t g o d o p p s l u t n i n g. D E T R Ø D E H U S E T H u s e t h a r i væ r t l e i d ut t i l b o re t t s l a g e t s b e b o e r e o g t i l f o l k el l e r s i v å r næ r e o m e g n. K r , - b l e i s a t t i n n p å k o n t o s om f ø l g e a v ut l e i e. Le i e p r i s e n f o r 2009 var kr 200, - pr døgn for borettslagets deltagere og kr 400,- for d r e an. H ø s t e n b l e g u l v e n e s l i pt o g l a k k e r t. E nk e l t b o r d o g s t o l e r e r k as t et p g a ø d e l e g g e l s e r et t e r f e s t e r i h u s et. P å k a l d e v i n t e r d a g e r e r d e t e t p r o b l e m a t v a n n e t fryser, og det var derfor enkelte dager huset ikke ble utleid pga manglende vann.

13 H E L S E, M I L J Ø E O R G H E T S I K K T r a f i k k s i k k e r h e t. D a v i n t e r e n e r s v æ r t s k i f t e n d e h a r s t y r e t v e d t a t t at b o m m e n e h o l d es å p n e n å r d e t e r g l at t, o g e l l e r s e r l u k k et s om v a n l i g. S t y r e t s m e d l em m e r h a r a n s v a r e t f o r å s e t t e o p p b om m e n e n å r d e t t e e r n ø d v e n d i g. Styret vil p å p ek e at a l l n e dk j ø r i n g t i l husene må foregå i gangfart og kun gjøres ved nødvendighet. P a r k e r i n g. S t y r e t b e r om at a l l e b eb o e r e s om h a r p l a s s i p a rk e r i n g s hu s e t f o r t r i n ns v i s b r u k e r d e n n e. I p a r k e r i n g s h u s e t e r d e t f o r t s a i l t ak p r o b l e m for å forbedre dette vil inngå i plan for renovering av garasjehuset. Brannforebygging og feiing av piper. O s l o B r - o a g n n r e d n i n g s et a t ( br a n n f o r e b y g g e n d e a v d e l i n g, s ek s j o n f o r f e i i n g o g t i l s yn ) g j e n n om f ø rt e s am m e n m e d s t y r e l e d e r e n b e f a r i n g a v b o r e tt s l a g e t i nk l. g a r a s j e n. P e r d a g s d a t o f e i es p i p e r om l a g h v e r t 4. å r o g f e i i n g b l e f o r e t at t i l ø p e t a v h øs t e n B a r e d e r h v o r i l d s t e d e r e r r eg i s t r e r t h o s B r a n d o g r e d n i n g s et a t e n bl i r p i p e ne f e i e t. D et e r i k k e r e g i s t r e r t t i l f e l l er a v p i p e b r a n n i Ø S B L i S ø p p e l. S ø p p e l t øm m i n g e n h a r s t or t s et t f u n g e r t u p r o b l em a t i s k i C o n t a i n e r n e s om b e s t i l l es t o g a n g e r i å r e t f y l l e s m e g e t r a s k t o p p, s å d e t e r h e l t k l ar t e t b e h o v f o r d i s s e. L e k e p l a s s e r. Styret har inspisert lekeplassene i 2009 sammen med ekster n t f i rm a. D et b l e i d e n f o r b i n d e l s e b e s t i l t b y t t e av d e f e k t / u t s l i t t u t s t y r. D e t t e s k ul l e u t f ø r e s s å s n a r t n y e d e l e r v a r l e v e r t t i l f i rm a e t. G r un n e t f o rs i n k et l e v e r i n g, s am t s n ø og t e l e s om k om i s t o r e m e n g d e r i l ø p e t a v v i n t e r e n e r i l a 2 r 0 b 1 e 0 i. d e t u t s a t t t i l a p N E D G R A V N I N G A V H Ø Y S P E N T L I N J E R S t y r e t h a r v æ r t r e p r e s e n t e r t i e n a rb e i d s g r u p p e s om u n d e r s ø k e r m u l i g h e t e n e f o r å g r a v e n e d h ø y s p e n t s t r e k k e t m el l om G r e f s e n o g S o g n. A r b e i d s g r u p p a h a r f å t t et f o r e l ø p i g a v s l a g p å s t ø t t e f r a O s l o k o m m f u o n r n e y, e t m k on e n t a k d t e m t e d t b a y s r å d f o r b y u t v i k l i n g o g m e d f i n a n s b y r å de n. D e t v i l o gs å t r e n g e s s p o n s o r e r t i l e t s å k o s t n a d s k r e v e n d e p r o s j ek t, m e n i n g e n k o n k r et e f r am s t øt e r g j o rt. A rb e i d s g r u p p e n h a r laget en presentasjonsrapport som kan fås ved henvendelse til e t. styr M A S S E T R A N S P O R T F R A V E T T A K O L L E N H Ø Y D E B A S S E N G D i s k us j o n e n r u n d t u t k j ø r i n g a v s t e i n m as s e r f r a u t b y g g i n g e n a v n y t t hø y d e b a s s e n g p å V e t t ak o l l e n h a r v a r t i f l e r e å r, o g s t y r e t h a r f u l gt p r o s es s e n. D et h a r f o r e l i g g e t f l e r e alternativer til trase for utkjørin g e n. L e n g e s å d et u t t i l at Os l o k om m u n e v i l l e l y t t e t i l b e b o e r n e r u n d t G a u s t a d v e i e n, i k k e m i ns t e t t e r e n b e f a r i n g f o r p o l i t i k e r e, V A V, p o l i t i m y n d i g h e t e r o g a n d r e. E t t e r v e d t a k i Os l o b y s t y r e 2 7. F e b r u a r b l e r e g u l e r i n g s p l a n e n f o r V e t t a k o s s l e l n g e n a v g H j o ø r y t, d o e g b a d es s v e r r e m e d n e g a t i v t r e s u l t a t f o r v å r d e l. D et b l i r i n nk j ø r i n g o g u t k j ø r i n g v i a S o g n v a n n s v e i en o g G a u s t a d v e i e n. S om a ns v a r l i g p a r t v e d u t b y g g i n ge n a v V e t t a k ol l e n h ø y d e b a s s e n g er V A V o gs å d e n n e g a n g e n p å l a g t å s ø r g e f o r t r a fi k k s i k k e r h e t e n. E n t r a f i k k pl a n e r u n d e r u t a r b e i d e l s e, o g s k a l g o d k j e n n e s a v S a m f e -e r t d s a e t l e s n o g p o l i t i e t f ø r d e n k a n s - e t t e s u t o g a v l ø p s e t at e n a r b e i d e r m e d u t v i k l i n g a v t i l b u ds d o k um e n t e r. F o r e l øp i g r e g n e r e t a t e n m e d å i n n g å k o n t r a k r t / n o o ve k m t b o e b r e A n t at t b y g g e t i d e r c a. 2, 5 å r.

14 U T T A L E L S E R K o m m e n t a r f r a Ø v r e S o g n B o r e - t o t g s B l yg a n g i n g t s i e t l a t e n P s l v u a r n d e ri n g a v klagene på reguleringsplan for Gaustadveien 23 : Ø v r e S o g n B o r e t t s l a g ( Ø S B L ) t a k k e r f o r a n l e d n i n g e e n n d t e i l å k u n n e o v e r s k o m m e n t a r e r t i - o l g B P y g l n a i n g s e t a t e n s ( P & B ) v u r d e r i n g a v d e i n nk om n e k l a g e r. I P & B s v u r d e r i n g h e t e r d e t ( s i t a t ):E i e n d om m e n l i g g e r i k k e i n n e nf o r s m å h us p l a n e n, o g h e n v i s n i n g t i l d e n n e s y n e s i k k e r e l e v a n t f o r d e t t e om r å d e t. E i e n d om m e n l i g g e r i o v e r g a n g e n m e l l om b e b y g g e l s e n l a n g s G a us t a d v e i e n o g r ek k e h u s be b y g g e l s e n i s y d ø s t. E t a t e n m e n e r l i k e v e l at e i en d o m m e n k n y t t e r s e g t i l G a us t a d ve i e n o g n a t u r l i g v i l o p p f a t t e s s o m e n d e l a v b l o k k o m. r å V d i e d t e r e l ( s a i n t a g t s ) : D e d n e n y e b e b y g g e l s e n v i l k v u n i n d e f r å e en a n n e n t y p o l o g i e n n e k s i s t e r e n d e b l o k k b e b y g g e l s e, n o e s om e t at e n m e n e r k a n v æ r e po s i t i vt. Ø S B L v i l h e v d e a t s m å h us p l a n e n n e t t o p p s k al t a v a r e p å s m å h us om r å d e r o g a t p l a n e n s k a l s i k r e a t d e t i k k e s k j e r v o l d s om m e b y g n i n g s m es s i g e k o n f r o n t a s j o n e s r om f o r e s l å t t i r e g u l e r i n g s p l a n e n f o r G au s t a d v e i e n 2 3 ( G 2 3 ). D e t f o r ek om m e r l i t e r e l e v a n t å s am m e nl i g n e d e r e g u l e r t e b l ok k e ne m e d b e b y g g e l s e p å d e n a n d r e s i d e n a v G a u s t a d v e i e n. D e t f o r e k om m e r o gs å l i t e r e l e v a n t a t P & B e r a v d e n op p f a t t e l s e n at e n a n n e n p t o y l o g i s k a l r et t f e r d i g g j ø re v o l um o g hø y d e p å e t b y g g i um i d d e l b a r n æ r h e t t i l s m å h us b e b y g g e l s e. I P&B s vurdering heter det i forbindelse med Sol-/ s k y g g e f o r h o l d (s i t a t ) : V i d e r e e r d et v e d f o t o v i s t a t t e r r e n g f m o e n r a l l h e r o e d l e i d o g d a g g i r e n g o d d e l s k y g g e p å r ek k e h u s b e b y g g e l s e n i øs t o g s y d ø s t, s l i k at d e f ak t i s k e s o l f o r h o l d e n e a n t a s å i k k e e n d r e. s V i d i e r e s ( s å i t at s ) t : ØS o r B L g a r n a g d i r a t d i s s e i k k e h a r a n d r e u t e o p p h o l d s a r e a l e r m o t v e s t. D e t t e b e et r y r r a i t et m e l i g å a s t ø r r e a r e a l s y d v e s t f o r b e b -2 y 8 g 3 4 g e r l r e s gu e l e n r, t t i l s o m i r e g u fellesareal /lek for felt B og C (ØSBL ) ikke er opparbeidet. Ø S B L v i l h e v d e a t d e t e r u h o l d b a r t å s am m e n l i g n e s k y g g e f r a t r e m ed s k y g g e f r a et h u s s o m d e s s u t r e v n e s e n t l i g h øy e r e e n n e k s i s t e r e n d e b e p l a n t n i n g. ØS B L v i s e r i g j e n til de sol- o g s k y g g es t u d i e r s om i nn g å r s om v e d l e g g i u n d e r l a gs m a t er i a l e t f o r b y s t y r e t s v e d t a k. H e r f r em g å r d et at d e n n ye b e b y g g e l s e n i l i t e n g r a d v i l e n d re p å s ol i n n f a l l et p å Ø S B L s i n b e g b g y e l s e i v i n t e r h a l v år e t. I s om m e r h a l v å r e t e r s i t u as j o ne n, i g j e n ut f r a d e nevnte sol- og skyggestudier, ikke akseptabel for ØSBL sin del. Ø S B L v i l v i d e r e g j e nt a a t d e t f o r e l i g g e r e n f e i l i g r u n n l a gs m a t e r i al e t f o r b y s t y r e t s v e d t a k. Ø S B L h a r i n g e n o a p n p d h r o l e d s a u r t e a e l e r m o t v e s t. D e t e r s t e r k t u h e l d i g o g s æ r d e l es b ek l a g e l i g a t P & B i k k e f o r h o l d e r s e g t i l r e a l i t e t e n e i d e n ek s i s t e r e n d e u t b y g n i n g e n, m e n t i -2 l s e om n g r u n e n g e u t t l om e t ek r os i t n ad g, e r p å S byggetidspunkt i 1987 / 89 ble endret.ø S B L d i s p o n e r i e k k e d e t om r å d e t s om P & B h e n v i s e r ti l. Ø S B L v i l i g j e n h e v d e a t r e g u l e r i n g s p l a n e n f o r G a u s t a d v e i e n 2 3 b ø r e n d r e s s l i k a t m ak s i m al b y g g e h ø y d e r e d u s e r e s t i l m ak s g es i m s / m ø n e h ø y d e p å k ot e f o r n o r d r e b y g n i n g s v o l u m o g m a k s g e s i m s / m ø n e h ø y d e p å r k s ø o t n d e r e 1 6 b 7 y g n f i v o n l g u s m. F o r Ø v r e S o g n B o r e t t s l a g C l a u s N i e l s e n S t y r e l e d e r.

15 B E M E R K N I N G E R T I L Å R S R E G N S K A P E T F O R R E G N S K A P F O R B O R E T T S L A G S t y r e t m e n e r s r e a g t n s k å a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s e l s k a p e t s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om b o r et t s l a g e t s f o r v e n t e d e ø k o n om i s k e utvikling er omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Å r s r e g n s ka p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. S t y r e t m e n e r a t d e t g j e n n om f ø r t e v e d l i k e h o l d e t e r t i l s t r e k k e l i g f o r å o p p v e i e v e r d i f o r r i n g e l s e a v b y g n i n g e l n i g e v e o r g d i a t v b y v g n i r n g k e n e e r h ø y e r e e n n d e n b o k f ø rt e v e r d i e n s om s t å r o p p f ø rt i r e g n s k a p et. R E S U L T AT Å r e t s r e s u l t a t v i s e r e r u n d e r s k u d d p å k r ,- s om f r em k om m e r i r e s u l t a t r e g n s k a p e t, f o r e s l å s d e k k e t v e d o v e r f ø r i n g f r a k n. o n t o f o r D I S P O N I B L E M I D L E R B o r e t t s l a g e t s di s p o n i b l e m i dl e r p r u t g j ø r k r , -. I N N T E K T E R D r i f t s i n n t ek t e n e i v a r t o t a l t k r ,- m ot b u ds j e t t e r t k r ,-. D et e r ingen vesentli g e a v v i k i f o r h o l d t i l b u d s j e t t e r t e i n nt e k t e r t ot a l t, m e n de t h a r v æ rt e n r e d u k s j o n a v i n n b e t a l t b e l ø p -l t ån i ( g l r u n n e d t e k n i n g a v r e n t e n e d s e t t el s e r i ), s am t d i v e r s e i n n t ek t e r s om v a r p å k r , m ot b u d s j e t t e r t v k d e r t t e e 1 r t 5 i l s k 0 u d 0 d 0 p. å k r A f r a Os l o K om m u n e t i l b a l l b i n g e n ( s p i l l em i d l e r ). F o r ø v r i g e r i n nt e k t e n e f r a D e t Rød e H u s e t t at t m e d p å i n n t ek t s s i d en, m e ns ut g i f t e n e til Det Røde Huset er ført på Driftskostnader, andre anlegg. K O S T N A D E R D r i f t s k o s n t e n i a d 2 e v a r t o t a l t 5 k r , - m o t b u d s j et t e r t k r ,-. D et t e e r k r , - h ø y e r e e n n b u ds j e t t e r t o g s k y l d e s i h o v e d s ak k os t n a ds k o n t o e n d r i f t o g v e d l i k e h o l d. Å r s ak e n e r a t a r b e i d e t m e d m a l i n g o g y t r e v e d l i k e h o l d av b y g n i n g s m a s s e n v a r m e r f a t t o e n m d e e n n f o r v e n t et. Konsulenthonorar er kr lavere enn budsjettert. D e t e r e l l e rs i n g e n s t o r e a v v i k p å d e a n d r e d r i f t s k o s t n a d e n e. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k el t e t a l l e n e i r e s u l t a t e t o g t i l b a l a n s e n, s a m t d e e t ( t s e r k e f b r a ø s t l i g e n d e r å r s r e g n s k a p et ). S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d.

16 K O S T N A D S U T V I K L I N G F O R K O M M U N AL E AV G I F TE R Renovasjonsavgiften øker med 10%. Ingen økning av de øvrige avgiftene. L ÅN B o r e t t s l a g e t l h a r å n 1 i -l å O n B ). O S ( I N Gjenværende løpetid på lånet er 9 år. B o r e t t s l a g e t h a r i t i l l e g g e t a n n e t l å n i OB O S. G j e n v æ r e n d e l ø p e t i d p å l å n e t e r 2 å r B e g g e l å n e n e h a r e n f l y t e n d e r e n t e s a t s p å 3, 6 5% p r F o r o p p l y s n i n g e r o m o p p r p i o n g n ak e l t u i e l l g r e s l t s å a n l d e o b p e å l b ø or e t t s l a g e t s l å n henvises det til note i regnskapet. R E N T E R P Å B O R E T T S L A G E T S I N N S K U D D R e n t e s a t s e n e i OB O S p r. d e n : Renter på driftskonto : 0, 10 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 2, 7 5 % u n d e r k r , 8 5% ov e r k r F O R R E T N I N G S F Ø R E R H O N O R A R E T Forretningsførerhonoraret for 2010 øker med 4 % til 1 0 kr , -. M E D L E M S K O N T I N G E N T E N Medlemskontingenten til OBOS er kr 200,- pr. andelsleilighet for R E V I S J O N S H O N O R A R E T R e v i s j o n s h o n o r a r e t øk e r t i l s v a r e n d e k o ns um p r i s i n d e k s e n. H ø s t e n b l e d et g j e n n om f ø rt e n a n b u d s k o nk u r r a n s e f o r r e v i s j o n a v b o r e t t s l a g e n e h v i l k e t rt t h i l a r t d et f ø o r t s a t t e r l a v e s a t s e r i r e v i s j o ns h o n o r a r. F O R S I K R I N G B y g n i n g s f o rs i k r i n g e n øk e r f r a t i l m e d c a. 7, 8 %.D e n n e ø k n i n g e n i n k l u d e r e r 2, 8 % ø k n i n g i b y g g e i n d e k s e n o g s o m r e f l e k t e r e r p r i s o p p g a -n g e n p å h å n d v e r t j e n e s t e r. D e n k n e i n g i e n e d r e l i k s f ø o r al l e f o r s i k r i n g s s e l s k a p e r. U t o v e r d e t t e f o r e t a r f o rs i k r i n g s s e l s k a p e n e i n d i v i d u e l l p r i s j us t e r i n g m e d b a k g r u n n i b o r e t t s l a g et s e g e n s k a d e s i t u a s j o n.

17 B U D S J E T T T i l o r i e n t e r i n g f o r g e n e r a l f o rs am l i ng e n h a r s t y r e t s a t t o p p e n o v e r s i k t o v e r b e r e g n e d e d r i f t s i n n t ek t e r o g d r i f t k os t n a d e r i T a l l e n e e r v i s t s om e g e n k o l on n e l e n g s t t i l h ø y r e i r e s u l t a t o p ps t i l l i n g e n. B u ds j e t t e t v i s e r e t f o r v e n t e t d r i f t s r e s ul t at p å kr ,- o g e t å rs r e s u l t a t p å k r , P å g r u n n a v k o s t n a d e n e v e d d e t y t r e v e d l i k e h o l d e t s o m b l e f o r e t a t t i l h ø s t e n , h a r h u s l e k i s t e n r a v o æ r d r i t n æ ø r k t m e e d 1 0 % f r a j a n u a r m å n e i o g i H u s l e i e n e r n å p å e t n i v å s o m m e s t s a n n s y n l i g e r h ø y t n o k t i l m alingsarbeid de nærm este årene. Dersom andre store vedlikeholdsarbeider blir i vedtatt, for eksempel vedrør e n d e g a r a s j e b y g g e t, v i l m a n m å t t e v u r d e r e å ø ytterligere framover, eventuelt vil det kunne bli aktuelt med låneopptak. N å v æ r e n d e f e l l es k os t n a d e r v i l i f ø l g e b u d s j e t t e t øk e b o r e t t s l a g e t s d i s p o n i b l e m i d l e r m e d k r t i l k r ,- v e d å re t s s l ut t. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e nk e l t e t a l l e ne i b u ds j e t t e t, s om e r u t a r b e i d e t på b a k g r u n n a v d e p l a n e r f o r s om f o r e l i g g e r o g d e e n d r i n g e r n e s t e å r s om e r om t al t t i d l i g e r e i å r s b e r e t n i n g e n. O s l o, 8. a p r i l I s t y r e t f o r Ø v r e S o g n B o r e t t s l a g C l a u s N i e l s e n / s / B o r g n y B a a s t a d / s / S t e i n a r K o n r a d S e l s et h / s / Hans Peter Melby / s / Yngvil Kiran / s /

18 Til generalforsamlingen iøvre Sogn Borettslag R e v i s j o n s b e r e t n i n g f o r V i h ar r ev i d er t å r s r e g ns k a p et f or Ø v r e S og n B o r et t s la g f o r r e g n s k a ps å r et , s om v i se r e t u n d er s k u dd p å kr Vi h ar o g s å r ev i d er t o p p ly s n i n g e ne i år s b er et n i ng e n om å r s r e g ns k ap e t og f o r ut s et ni n g e n o m f or t s at t dr i f t. Å r sr e g n sk a p et b es t år av r e s u lt a t r eg n s k a p, b a la n s e, o p ps t i l li n g ov er di s p o ni b le m i d le r o g n o t e o p p l s n y i n g e r. R e g n sk a p s lo v e ns r e g le r, f or s kr i f t om å r sr e g ns k a p o g år s b er et n i n g f or b o r et t s la g o g n o r s k g o d r e g ns k a p ss k i k k e r a nv e n dt v e d u t ar b ei d e ls e n av r e g ns k a p et. Å r sr e g ns ka p e t o g år s b er e t n i n ge n e r a v g i t t b o a r v e t t s l a g e t s s t y r e. r V å r ut t a o le p p o g s a s v om e e år s r e g n s k a pe t o g ø v r i g e f o r h o ld i h en h o ld t i l r ev i s or lo v e n s kr av. V i h ar u t f ø r t r ev i sj o n e n i s am sv a r m e d lo v, f o r s k r i f t o g g o d r ev i sj o n s sk i kk i N or g e, he r u n d er r e v i s j o n s s t a n d a r d e r v e d t a t t a v D e n n o r s k e R e v i s o r f o r e n e i k n r ev g. e r a R t e v i i p la s j n le o n g s g s e t r a n d a r d e o g u t f ør e r r ev i sj o n en f o r å o p p n å b e t r yg g e n d e si k k er h et f o r at år sr e g n s ka p e t i k k e i n n e h o ld e r v e s e nt li g f e i li n f or m a sj o n. R ev i sj o n o m f at t er k o n t r o l l av u t v a lg t e d e le r av m at e r i a le t s om u n d er b yg g e r i nf o r m a sj o n e n i årsregnskapet, vur d er i n g av d e b e n yt t e de r e g ns k a p sp r i n si p p e r o g v e s en t li g e r e g ns k a p s e st i m at e r, s am t v ur d er i n g av i n n h o ld e t i o g pr e s e nt a sj o n en av å r sr e g n sk a p et. I d e n g r ad d et f ø lg e r a v g o d r ev i s j o ns s ki k k, o m f a t t e r r e v i s j o n o g s å e n g j e n n o m g å e l s e a v b o r e t t s a l a g t e n t i s n g f o r g m r u e s g f n - s o k r g a v p i s n t er n kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. V i m e n e r a t årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde e t t s av la g bor e t s ø k o n o m i s ke st i l li n g 3 1. d e s em b er og av r e su lt a t e t i r eg n s k a ps å r et i ov er e n s st e m m e ls e m e d n o r s k g o d r e g n s k a p s s k i k k lede lsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og ov ersiktlig registrerin g o g d ok u m e nt a sj o n av r e g n s k a p s o p p l y s n i n g e r i s a m s v a r m e d n o r s k l o v o g g o d b o k f ø r i n g s s k i k k o p p l ys n i n g e n e i å r s be r et ni n g e n o m år s r eg n s k a p et o g om f o r u t s et ni n g e n om f o r t s at t d r i f t e r k o n s i s t e n t e m e d å r s r e g n s k a p e t o g v e ar r m i e d s lo a v m o s g f o r s k r i f t er. U t e n a t d e t h a r b e t y d n i n g f o r k o nk l u s j o n e n i a v s n i t t e t o v e r, v i l v i p r e s i s e r e a t i n g e n a v budsjettallene som fremkommer i regnskapet er revidert. O s l o, 8. a p r i l P r i c e w a r t e h o u s e C o o p e r s A S C a t o G r ø n n e r n / s / Statsautorisert revisor

19 5 3 5 Ø V R E S O G N B O R E T T S L A G I N F O R M A S J O N O M Å R S R E G N S K A P E T Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Å r s r gnskapet e gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER : Årets resultat (se res.regnskap) Fradrag for avdrag på langs. lån Ekstraord. nedbet. IN-ordningen B. ÅR E T S E N D R. I D I S P M I 730 D L E R C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER : O m l ø p s m i d l e r K o r t s i k t i g g j e l d C. D I S P O N I B L E M I D L E R P R

20 Ø V R E S O G N B O R E T T S L A G R E S U L T A T R E G N S K A P D R I F T S I N N T E K T E R : Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e Kapitalkostnader Innkrevde felleskostnader Leieinntekter Røde Huset Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F TS K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Kommunale avgifter Andre anlegg Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N A D E R D R I F TS R E S U L T A T : D R I F T S R E S U L T A T F Ø R I N : Innbetalt andel fellesgjeld D R I F TS R E S U L T A T : F I N A S I N N T E K T E R / -K O S T N A D E R : Finansinntekter Finanskostnader R E S. F I N AN S I N N T. / -K O S T N A D E R Å R S R E S U L T A T O v e r f ø r i n g e r : Til annen egenkapital

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i 2

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i Solbakken Velforening, a v h o l d e s t o r s d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 2 0. 1 5 p å Ok s t a d S k o l e. T I L B E HA N D L I N G F O R

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Ø v r e L j a n B o l i gs am e i e I I I, a v h o l d e s t o rs d a g 3 0. a p r i l 2 0 0 9, kl. 1800 i Nordstrand Eldresenter,

Detaljer

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s /

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i P r o f es s o r D a h l s gt 3 9 A S, a v h o l d es t i r s da g 2. j

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R i n g g a t en T e r r a s s e S am e i e, a v h o l d e s 2 4. m a rs 2 0 1 0, kl. 18 :00 i Lilleborg Kirke. T I L B E HA

Detaljer

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s /

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i F j e l l hu s h a u g e n B o l i g s e l s k a p A / S a v h o l d e

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

L a r s A as b ø / s / A n d e r s H om m e r s t a d / s /

L a r s A as b ø / s / A n d e r s H om m e r s t a d / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 7. j u n i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å I l

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG 2796 Tekst og musikk Trygve Hoff Nordnorsk Julesalme Arrangement Ragnar Rasmussen ANTANDO MUSIKKORLAG Nordnorsk Julesalme 5 S A T B 10 c P U c c c A cappella Ooo Ó el Ó - sig - na du dag ov -er for -

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

Et telemarked i endring Fire viktige tel etren d er V en tel o + B a n et el e + B red b ån d a l l ia n s en Hva vi j o b b er m es t m ed Jan Morten Ruud, BaneTele Høy ere krav til dekning o g tj enes

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Sogn Borettslag den 21. mai 2012 kl. 18.00. Møtested: Norges Idrettshøyskole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Sogn Borettslag den 21. mai 2012 kl. 18.00. Møtested: Norges Idrettshøyskole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Sogn Borettslag den 21. mai 2012 kl. 18.00. Møtested: Norges Idrettshøyskole. Tilstede var 26 andelseiere og 7 med fullmakt til sammen 33 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2007 A/L BJERTNES BORETTSLAG

ÅRSMELDING FOR 2007 A/L BJERTNES BORETTSLAG ÅRSMELDING FOR 2007 A/L BJERTNES BORETTSLAG Org. nr. 950 188 480 Regnskapene : 2007 Budsjettene : 2008 Alle øvrige saker : 18.04.2007 15.04.2008 AL Bjertnes Borettslag er et samvirkeforetak som har til

Detaljer

Biejjien vuelie solkvad

Biejjien vuelie solkvad Kornoter Frode Fjellheim Biejjien vuelie solkvad Preludium Kyrie Heevehtimmie/Gloria Frå fjell tekst: Håvamål Elden Smerten tekst: Den ældre Edda, Solarljod Beaivvás - Lova lova line (en gammel soljoik

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I I B ol i g s am e i e, a v h o l d e s m a n d a g 2 0. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0, L a

Detaljer

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 31. mai 2007, kl. 1900 på Hersleb skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)Valg av sekretær

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

1 Nøklevann Borettslag

1 Nøklevann Borettslag 1 Nøklevann Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nøklevann Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

Utviklingsplan Målestokk. dato 04.05.2015

Utviklingsplan Målestokk. dato 04.05.2015 MOLDE IDRETTSPARK Målestokk Planområdet D159 D157 D158 D107 D108 D109 b. o v n * D112 7x21M* D116 8x21M D115 D113 D114 8x21M D117 ri s t 20 0 x 9 0 c m D110 D119 D118 D120 14x21M D140 14x21M ri s t 15

Detaljer

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor.

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor. 45 Sor.III Mez.III Alt III T.III Bar.III Bas III Lro q.=6. Næ. # I m Næ "Bob Mcarrn" *) b marc. ste, ste, næ m. u. # Æblehøst dolce ohn rands, 2012 u # #. Kor ste u m m m kom mer rd vest b m, eu ro bm,..

Detaljer

Oslo, [dato] 2006 Styret i Studio Pilestredet 2 Borettslag

Oslo, [dato] 2006 Styret i Studio Pilestredet 2 Borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2006 Ordinær generalforsamling i Studio Pilestredet 2 Borettslag, avholdes [...]dag [dato] 2006, kl. [tid] i [hvor]. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 1 Schøningsgt 34 BL Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Schøningsgt 34 BL avholdes Mandag 22. November 2010 kl. 18.00 i OBOS, Hammersborg Torg 1, 1. etg. TIL

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer