K j æ r e b e b o e r!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K j æ r e b e b o e r!"

Transkript

1 K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns k a p f o r V i ø n s k e r d e g v e l k o m m e n t i l g e n e r a l f o r s a m l i n g Torsdag 6. mai kl i Norges Idrettshøgskole Auditor D e t t e e r m u l i g h e t e n d u h a r t i l å d e l t a i d i s k us j o n e n o g v e l g e d et s t y r e t s om s k al forvalte ditt bomiljø i det kommende året. S t y r e t h a r l a g t m y e a r b e i d i å g j ø r s e b e å r e t n i n g e n o g r e g n s k a p e t s å k om p l et t o g f o r s t å e l i g s om m u l i g. V å r t ø n s k e er d e r f o r a t d u l es e r n ø y e i g j e n n om h e f t e t o g v i s e r d i n i n t e r e s s e f o r b o r e t t s l a g e t v e d å m ø t e o p p p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n. H v e m k a n d e l t a p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n? A l l e a n d i e l e r s e h a r r e t t t i l å v æ r e m e d i g e n e r a l -, f o t r - s a l a m e l i n g o g s t em m e r et t. Det er kun èn stemme pr. andel A n d e l s e i e r e ns ek t ef e l l e, s am b o e r e l l e r e t a n n et m e dl em a v a n d e l s e i e r e n s h u s s t a n d h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e de o g t i l å u t t al e s e g. S t y r em e d l em m e r, f o r r e t n i n gs f ø r e r o g l e i e r a v b o l i g i b o r e t t s l a g e t h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e d e i g e n e r a l f o rs am l i n g en o g t i l å u t t al e s e g. E n a n d e l s e i e r k a n m ø t e m e d f u l l m e k t i g. I n g e n k a n v æ r e f u l l m e k t i g f or m e r e n n é n a n d e l s e i e r, m e n d e r n f a l n d e r l e s am e i m e r n, k e a n d e h a s am m e fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. E n a n d e l s e i e r k a n t a m e d e n r å d g i v e r t i l g e n e r a l f o rs am l i n g e n. R å d g i v e r e n h a r bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det.

2 I N N K A L L G I N T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i Ø v r e S o g n B o r e t t s l a g a v h o l d e To r s d a g 6. m a i k l i No r g e s I d r e t t s h ø g s k ol e Au d i t o r i um D. TIL BEHANDLING FORELIGGER : 1. K O N S T I T U E R I N G A ) Valg av møteleder B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g t o a n d e l s e i e r e t i l å u n d e r s k r i v e p r o t D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r B ) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. G O D T G J Ø RE L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r 4. F O R S L A G A ) B y g g e s a k. S ø k n a d o m t a k u t s p r i n g B ) E n d r i n g a v v e d t e k t e n e C ) E n d r i n g a v h u s o r d e n s r e g l e n e Forslagene er tatt inn bakerst i heftet 5. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v l e d e r f o r 1 å r B ) V a l g a v 2 s t y r e m e d l e m m e r f o r 2 å r C ) V a l g a v 1 s t y r e m e d l e m f o r 1 å r D ) V a l g a v 4 v a r a m e d l e m m e r f o r 1 å r E) V a l g a v v a l g k o m i t é f o r 1 å r F ) V a l g a v 1 d e l e g e r t ( e ) m e d v a r a t i l O B O S å g r e n e r a l f o r s a m l i O s l o, 8. a p r i l Styret i Øvre Sogn Borettsla g C l a u s N i e l s e n / s / B o r g n y B a a s t a d / s / S t e i n a r K o n r a d S e l s et h / s / Hans Peter Melby / s / Yngvil Kiran / s /

3 Å R S B E R E T N I N G F O R T I L L I T S V A L G T E Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært : S T Y R E T L e d e r C l a u s N i e l s e n G a u s t a d v e i e n 4 3 N e s t l e d e r B o r g n y B a a s t a d G a u s t a d v e i e n 4 9 S t e i n a r K o n r a d S e l s e t hg a u s t a d v e i e n H a n s P e t e r M e l b y G a u s t a d v e i e n 6 3 Y n g v i l K i r a n G a u s t a d v e i e n V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T K i r s t i B o t h e G i a u s m t a d v e i e n Kari Janne Standal Gaustadveien 131 T r o n d I s a k s e n G a u s t a d v e i e n J o h a n L u n d e G a u s t a d v e i e n D E L E G E R T T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G E N I O B O S D e l e g e r t O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n g C l a u s N i e l s e n G a u s t a d v e i e n 4 3 V a r a d e l e g e r t O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n g B o r g n y B a a s t a d G a u s t a d v e i e n 4 9 V A L G K O M I T E E N K r i s t i n M o k s n e s G a u s t a d v e i e n K a t h i n k a M a r i t R i v G ø a u s t a d v n E v a F u r u a G a u s t a d v n Tone Skaali Gaustadvn 175 T r u l s R a a s t a d G a u s t a d v n B F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n i e henhold r u t til f kontrakt ø t. a v O B O S Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig ) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS.

4 G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M B O R E T T S L A G E T B o r e t t s l a g e t e r r e g i s t r e r t i F o r e t a k s r e g i s t e r e t i B r ø n n -ø y s u n d m e d o r g n u m m e r , l i g g e r i b y d e l 8 N o r d r e A k e r i Os l o k om m u n e og h a r a d r e s s e: G a u s t a d v e i e n B o r e t t s l a g e t b e s t å r a v a n d e l s l e i l i g h e t e r i r e n k f l k yt e t h i n u g s b e b y g g e l s e s k j e d d e i I t i l l e g g e i e r Ø v r e S o g n B o r e t t s l a g d e n g am l e h us m an n s p l a s s e n R a b b e n m e d a d r e s s e G a us t a d v e i e n 2 5. T om t e n, g n r. 4 9, b n r. 2 1 o g 2 6 e r p å k vm. B o r e t t s l a g e r e t s am v i rk e f o r e t ak s o m h a r t i l f o rm å l å g i a n d e l s e i e r n e b r u k s r e t i t l e g e n b o l i g i f o r e t ak e t s e i e n d om ( b o r e t t ) o g å d r i v e v i r k s om h et s om s t å r i s a m m e n h e n g m e d d e t t e. B o r e t t s l a g e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b es t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. S t y r e t e r i k k e k j e n t m e d a t d e t y t r e m i r l a d j. ø f o r u r e n s e s i v e s e n S e l s k a p e t d r i v e r i k k e m e d - f o g r s ut k v n i k l n i n g g s s ak t i v i t e t e r. Av borettslagets 5 styremedlemmer er det 2 kvinner og 3 menn. B o r e t t s l a g e t e r p os i t i v t i l l i k es t i l l i n g o g t a r s i k t e p å at d et i k k e f o r ek om m e r forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. R E TN I N G S L I N JE R F O R S TY R E AR B E I D S t y r e t h a r v e d t a t t r e t n i n gs l i n j e r f o r s t y r e a r b e i d i b o r e t t s l a g e t. F o rm ål et m e d d i s s e e r å k l a r g j ø r e d e k r a v s om s t i l l es t i l d e t i l l i t s v a l g t e. R e t n i n gs l i n j e n e om h a nd l e r s t y r e a n s v a r f o r f o r v a l t n i n g a v d e ø k o n o m i s k e t, t a v us e r h d e i t s e p r l i k t, h o a no b i r e l r i n i g t, e attestasjon og anvisning av utbetalinger. V AK TM E S TE R TJ E N E S TE B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e m e d I S S om s n ø b r ø y t i n g o g g r e s s k l i p p i n g a v b o r e t t s l a g e t s f e l l e s a r e a l. U n d e r v a n l i g e o m s t e n d i g h e t e r k o m m o e g r I S S a u s t r ø r n å r d e a ns e r d e t n ø d v e n d i g. D e t s k j e r o f t e a t f o r h o l d e n e i ØS B L a v v i k e r f r a a n d r e o m r å d e r i Os l o. ØS B L s i n v a k t m es t e r k o n t ak t, s om i h a r v æ r t T r y g v v e G r ø v d a l, h a r s o m o p p d r a g å t i l k a l l e I S S i s l i k e t i l f e l l e r o g i v a r e t a d e n n e o p p g a v e n b e s t m u l i g e r b o r e t t s l a g e t s v ak t m e s t e r k o nt a k t a v h e n g i g a v informasjon fra beboerne om spesielle forhold.

5 P A R K E R I N G H v e r a n d e l s e i e r e r d e i r e s n p o p n a r k e r i n g s p l as s i b o r e t t s l a g e t s g a r a s j e. A n d e l s e i e r e u t e n b i l o p p f o r d r e s t i l f r em l e i e a v l e d i g p l a s s t i l a n d r e a n d e l s e i e r e s om t r e n g e r e n p l a s s t i l. F o r ø v r i g f i n n es 4 6 p a r k e r i n g s pl a s s e r, s om i ut g a n g s p u n k t e t e r t i l t e n k t b es øk e n d e. K A B E L -TV C a n a l D i g i t a l e r l e v e r - a o n g d ø b r e d a b v å n d t s v t j e n e s t e r. H a r d u s pø r s m å l v e d r ø r e n d e ditt kabel-t v-abonnem ent, digital-t v e l l e r b r e d b å n d, k a n d u r i n g e t l f Å p n i n gs t i d e r h o s k u n d e s e r v i c e e r m a n d a g - f r ed a g k l , l ø r d a g k l Sønd a g e r e r s t e n g t. O p p s t å r d e t f e i l p å k a b e l a n l e g g e t u t e n om n o rm a l å p n i n g s t i d, k a n d e t t e r a p p o r t e r e s v i a t e l e f o n l ø r d a g e r k l o g s øn d a g e r k l F o r y t t e r l i g e r e i n f o r m a s j o n v i s e s d e t t i l w w w. c a n a l d i g i t a l. n I n g e n m å g j ø ngrep r e i kabel-t n v-a n l e g g e t s o m å s k r u a v d e k s e l e -t p å a n t e n n e k o n t a k t e n - el l e o r g t i l k o b f l i n g o e r. S e l i k t e i n a n g r e o p v m i l k u n n e f o r å r s a k e f o rs t y r r e l s e r på signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. TE L E F O N I B o r e t t s l a g e t e r t i l s l u t t e t s am a r b e i ds a v t a l e n m e l l om T e l e n o r o g O B OS, s om g j e l d e r t i l og som gir beboere med telefonabonnement i Telenor gode rabatter. D e t g i s o p p t i l 2 5 % r a b a t t p å b r u k e n a v t e l e -a f b o n e n e m ( e g n j t e e l n d e ) r p B å a s i s f a s t t e l ef o n o g b r e d b å n d s t e l e f o n de r s om s am t a l ek o s t n a d e n o v e r s t i ge r ,-. F r i b r u k a v f as t t e l e f o n h v e r l ø r d a g ( k u n s t a r t p r i s p å 8 9 ø r e p r. s am t a l e u a n s e t t varighet ) på samtaler til andre fasttelefoner i Norge. D e n e n k e l t e b e b o e r f å D r S L f B r e r d i b å n d e v t e d a b es l t i e l l i r n g i v n i a g i n t e a r n v e t t o A g 1 0 % r a b a t t p å a b o n n em e nt s t y p e n e A D S L M e d i um o g 1 5 % p å A DS L P r em i um. ( R a b a t t ytes ikke på nybestilte abonnement på ADSL Basis og ADSL Turbo ). D e t g i s 3 0 m i n u t t e r e k s t r a f r i r i n g e t e l i e n d o r o p g å D j u a i l c e l e m o b i l ( i k k e k o nt a n t k o r t o g D j u i c e C o n t r o l o g s u rf p r a t a b o n n em e nt ). E k s t r a ri n g e m i n u t t e r g i s u a v h e n g i g a v o m k u n d e n e r i e n b i n d i n g s p e r i o d e, o g a k t i v i s e r es v e d a t k u n d e n s e l v s e n d e r e n S M S f r a s i n e g e n m o b i l t e l e f o n t i l n r m e d t ek s t b : e s t i l l obos B e s t i l l i n g a v t e l ef o n i o g i n t e r n e t t j en e s t e r g j ø r e s p https://telenor.infored.no/nbbl å

6 K R A F T L E V E R A N S E T I L B O R E T T S L A G E T S F E L L E S A N L E G G B o r e t t s l a g e t h a r g i t t O B O S f u l l m a k t t i l å f t a r l e. m f o r h a n d l e e n k r a f t a v B o r e t t s l a g e t e r t i l s l u t t e ta v t a l e n m ed A l p i q N o r wa y A S o g L OS (A g d e r E n e r g i A S ). A l p i q N o r wa y A S s t å r f o r r å d g i v n i ng o g k r af t f o r v a l t n i n g, o g L O S s t å r f o r k r a f t l e v e r a n s e r og fakturaadministrasjon. Kraftforvaltningsavtalen utløper den Kraftforvaltningsavtalen gir følgende fordeler for borettslaget : E t t a v m a rk e d e t s l a v e s t e a dm i n i s t ra t i v e p å s l a g: 0, 9 5 ø r e p r. kw h. E l e k t r i s k k r af t t i l s p ot p r i s k om b i n e rt m e d f o r v a l t n i n g s om g i r g u n s t i g e s t r øm p r i s e r. P r o f e s j o n e l l f lpiq o r Norway v a l t AS n i Energipartner g f r a AS A. B o r e t t s l a g e t v / s t y r e t f å r t i l g a n g t i l s i n e a n l e g g p å ww w. s t y r e r o m m et. ne t b l. a. f o r f o r b r u - k o s g f ak t u r e r i n gs d a t a. Rabattert kraft via kjøp fra energigjenvinningsanlegg hos Elkem ASA og Tinfos AS. I å r e n e g a k r a f t f o r v a l t n i n g s a v t a l e n t i l d e l s l a v e r e k r af t k os t n a d e r e n n d e f l es t e a n d r e k r a f t a l t e r n a t i v e r. I h a r i k k e k r a f t f o r v a l t n i n g s p o rt e f ø l j e n g i t t f ul l t s å g o d e resultater. Kostnader til kraft i 2009 ble likevel gunstige. E N E R G I M E R K I N G Fr a o g m e d b l i r d e t o b l i g a t o r i s k m e d e n e n e r g i at t es t f o r a l l e b o l i g e r s om s k a l s e l g e s e l l e r l e i e s u t. N o r - g o e g s e n V e a r g s i s d i r e a k g t s o r a t ( NV E ) h a r a n s v a r e t f o r i m p l em e n t e r i n g e n a v o r d n i n g en. P å ww w. e n e r g i m e r k i n g. n o k a n a n d e l s e i e r e n u t a r b e i d n e e n e r g i a t t e s t f o r s i n b o l i g I N D I V I D U E LL N E D BE T AL I N G AV FE L LE S G J E L D B o r e t t s l a g e t h a r l a g t t i l r e t t e f o r a t a n d e l s e i e r e k a n i n n b e t a l e s i n a n de l a v f e l l es g j e l d e n ( I -ordning N ) på et av borettslagets lån i OBOS. D e t t e g i r a n d e l s e i e r a d g a n g t i l å i nn b e t a l e s i n a n d e l a v d e n n e d e l e n a v f e l l e s gj e l d e n. I n n b e t a l i n g f o r u t s e t t e r a t a n d e l s e i er h a r e n e g e n a v t a l e m e d b o r e t t s l ag e t. V e d etablering av avtalen påløper et engangsgebyr som for tiden er kr , V e d f o r e s p ø r s e l t i l O B O S f o r v a l t n i n g s a v e d i e r l f i å n t i g l s e v n i d l t a v a t a n l d e l o g s g i r o s om s k a l b e n y t t es v e d i n n b e t a l i n g. I n n be t a l i n g k a n f o r e t a s t o g a n g e r p r. å r v e d t e rm i nf o r f a l l 3 0. j u n i o g 3 1. d e s em b e r p å b o r e t t s l a g e t s f e l l es l å n. A n d e l s e i e r m å t a k o n t ak t m e d OBOS minimum en måned før terminforfall for e oppr t t e l s e a v a v t a l e. B e l ø p etm å væ r e k r e d i t e r t O B O S k l i d e ag n e t r k f o ø n r t e o rm i 1 n 0 f o rf a l l. D e r s om d e n n e f r i s t e n i k k e o v e r h o l d e s v i l i n n b e t a l i n g i k k e k u n n e f o r e t a s, o g b e l ø p et blir refundert andelseier. Minimumsbeløpet for innbetaling er 60 kr 000, - pr. a n g g. V e d i n n b e t al i n g v i l a n d e l s e i e r e n f å r e d u s e r t s i n e k a pi t a l u t g i f t e r ( a n d e l r e n t e r o g a v d r a g ) s om k r e v e s i n n s am m e n m e d f e l l es k o s t n a d e n e.

7 A V T A L E O M G A R A N T E R T B E T A L I N G A V F E L L E S K O S T N A D E R ( TEORETISK LEIE ) B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e m e d O B r O t b S e t a o l m i n g g a v r f e a l n l t es e k o s t n a d e r. O B OS g a r a n t e r e r f o r o v e r f ø r s e l t i l b o r e t t s l a g e t h v e r m å n e d o g o v e r t a r d e r e t t e r a l t a ns v a r o g r i s i k o f o r e v e n t u e l l m a n g l e n d e i n nb e t a l i n g a v f e l l e s k os t n a d e r. BRUKSOVERLATING ( FRAMLEIE ) D e t e r i k k e o t v e i r l a t l e a b t r u t k e n å a v b o l i g e n t i l a n d r e ut e n s t y r e t s s a m t y k k e o g g o d k j e n n e l s e a v b r u k e r. U l o v l i g o ve r l a t i n g a v b r u k k a n f ø r e t i l s a l g s på l e g g a v l e i l i g h e t e n. S ø k n a ds s k j em a f o r b r u k s o v e r l a t i n g f ås v e d h e n v e n d e l s e t i l OB O S p å t e l e f o n D e t e r r trert e g i 1 s bruksoverlating i borettslaget pr : G a u s t a d v e i e n f r a t i l F O R K J Ø P S R E T T F o r k j ø ps r e t t e n e r e n v i k t i g m e d l em s f o r d e l i O B OS. V e d s pø r s m å l om f o rk j ø ps r e t t e n k a n d u h e n v e n d e d e g t i l O B OS p å t e l e f o n F o r h v e r e n k e l t b o l i g b l i r d et v e d s a l g f as t s a t t e n e g e n f r i s t f o r å m e l de b r u k a v forkjøpsretten (meldefrist ). Medlemmer som vil benytte forkjøpsretten t, a r k o nt a k t m e d O B O S f o r å f å o p p g i t t f a k s n u m m e r -p o e s l t a l d e r es r s e v s om e n t k u a e n l b l e n y t e t es. M e l d i n g e nm å v æ r e m o t t a t t a v O B O S i n n e n d e n f a s t s a t t e f r i s t. M n o r m a l t 5 v i r k e d a g e r e t t e r a -a t n n o b n s o e l i A i f t g e n e p n o s t e n r k u n n g j o o g / e l l e r p å ww w. o b o s. n o. H v i s OB O S m ot t a r d i n m e l di n g om f o rk j øp e t t e r a t f r i s t e n e r g å t t ut, k a n d u i k k e k r e v e å f å o v e r t a b o l i g e n p å g r u n n l a g a v f o rk j ø ps r e t t e n. G j ø r d u b r uk a v f o r k j ø p s r e t t e n, t r e r d u i n n i e n a l l e r e d e i n n g å t t a v t a l e o g k j ø p e r b o l i g e n t i l d e n a v t a l t e p r i s p å a v t a l t e v i l k å r. F i n a n s i e r i n g e n m å v æ r e i o r d e n, o g d e n m å i s i n h e l h e t d o k u n m t e r e s s k r i f t l i g. E r d e t f l e r e m e d l em m e r s om v i l b en y t t e f o rk j ø ps r e t t e n, f å r d e n m e d l e n g s t a ns i e n n i t e t f o r t r i n n s r e t t. A n d e l s e i e r e i d e t b o r e t t s l a g e t b o l i g e n t i l h ø r e r g å r f o r a n øv r i g e m e dl em m e r i OBOS. Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsrett e n, b l i r n or m a l t b ot i d e n i b o r e t t s l a g et a v g j ø r e n d e. F O R S I K R I N G E R B o r e t t s l a g e t s e i e n d o m m e r e r f o r s i k m r e d t i H a m m e r s b p o l i s e n um m e r F o r s i k r i n g en d e k k e r b y g n i n g e n e, f e l l e s a r e a l og b o l i g e r, m e d v e g g f a s t u t s t y r. D e n d e k k e r o gs å b y g n i n g s m e s s i g e t i l l e g g i n n r e t n i n ge r o g f o r b e d r i n g e r i boligen bekostet av andelseier. D e t e r i a nm e l dt 3 s k a d e r t i l b o r e t t s l a g et s f o rs i k r i n g s s e l s k a p, 2 v a n n s k a d e r o g e n e l e k t r i s k, s o m h a r f ø r t t i l e n s a m l e t f g o 7 r 5. s 0 i 0 k 0 r, - i n g s u t b e t a l i n g O p p s t å r d et s k a d e i l e i l i g h e t e n, s ør g f o r å b e g r e n s e s k a d e om f a n g e t m es t m ul i g o g p r ø v å k a r t l e g g e å r s ak e n t i l s k a d en. E r f l e r e l e i l i g h e t e r b e r ø r t, n o t e r h v o r d a n b e r ø r t e a n d e l s e i e r e k a n k o n t a k t es o g o p p l y s om d e t t e n å r s k a d e n m e l d es t i l forsikrin g s a v d e l i n g e n i OB O S.

8 P r o s e d y r e v e d s k a d e p å b y g n i n g s o m s k a l m e l d e s f o r s i k r i n g s s 1. A n d e l s e i e r m e l d e r t i l O B OS s f o rs i k r i n g s a v d e l i n g t l f , f a k s eller -post pr til e obos. S t y. r e no l e d e r i n f o rm e re s p å e g n e t m åt e. 2. F o r e n k l e t s k a d em e l d i n gs s k j em a, m e d b l. a. p e rs o n o p p l y s n i n g e r, f y l l e s u t a v OB O S. 3. OBOS sender melding til forsikringsselskapet. 4. A n d e l s e i e r o g s t y r e t f å r m e l d i n g k f e n r e a r r e O g B i s O t r S e r t. o m a t s a 5. Forsikringsselskapet bekrefter skademeldingen til styret. 6. T a k s t m a n n r e k v i r e r e s. 7. Takstrapport til forsikringsselskapet. 8. Erstatning eller ikke, vurderes av forsikringsselskapet. 9. S t y r e t r melding f å om hvorvidt skaden er dekningsmessig eller ikke. Eventuelt avslag meddeles andelseieren. V e d e r s t a t n i n g k o nt a k t e r OB O S en t r e p r e n ø r, a l t e r n a t i v t k a n d et v u r d e r e s om a n d e l s e i e r / s t y r e t f å r r e p a r e r e s e l v, m e n d et b ø r u n n g å s d a 8 0 % a v di s s e reparasjo n e n e i e t t e r t i d v i s e r s e g å v æ r e d å r l i g e. S l i k r e p a r a s j o n s k a l g o d k j e n n e s a v s t y r e t o g f o r s i k r i n gs s e l s k a p e t. R e g l e r om m om s m v. s k a l etterleves. Alle fakturaer skal til forsikringsselskapet A n s v a r s f o r h o l d : F o r s i k r i n g s k o n t r ak t e n e r m e l l om Ø S B L o g f o r s i k r i n g s s e l s k a p et Prosedyren ved skade er inkludert i forretningsførerkontrakten med OBOS F e r d i g k o n t r o l l a v r e p a r a s j o n et t e r s k a d e s k a l g j ø r e s a v d e n e nk e l t e a n d e l s e i e r, s om o g s å s k a l m e l d e f r a om d å r l i g/ m a n g e l f ul l a r b e i d s å s n a r t d e t t e o ages p p d. Styret kan også engasjeres i slik kontroll E g e n a n d e l e n v e d s k a d e p å b o r e t t s l a g e t s f o r s i k r i n g e r k r D e r s o m s k a d e e r b e b o e r s a ns v a r e l l e r s k y l d e s f ei l i b e b o e r s u t s t y r, b e t a l es egenandelen av andelseier. I N N B O F O R S I K R I N G D e n e n k e l t e a n d e l s e i e r m å h a e g en h j em f o rs i k r i n g s om d e k k e r i n n b o o g l øs ø r e ( d et v i l s i ut s t y r / i n n r e d n i n g s om d e t e r n a t u r l i g å t a m e d s e g n å r e n f l y t t e r ). D e t v i l væ r e g u n s t i g å k o n t ak t e O B OS F o r s i k r i n g f o r å f å t i l b u d p å i n n b o f o rs i k r i n g. D e n n e f o r s i g k e r n i h n a r l a v p r i s o g t i l p a s s e d e v i l k å r. OB OS F o rs i k r i n g h a r og s å g o d e t i l b u d p å øvrige forsikringsprodukter den enkelte andelseier kan ha behov for.

9 B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I f ø l g e f o m r s b k r a r n i n f o r t e b y o g g e n d e t i l t a k o g b r a n n t i l s y n s k a l a l l e bo l i g e r h a m i ns t é n g o d k j e n t r ø y k v a r s l e r, s am t m a nu e l t s l o k k i n gs u t s t y r i f o rm a v e nt e n p u l v e r a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e. D e t e r b o r e t t s l ag e t s a ns v a r å a ns k a f f e o g m o n t e re u t s t y r e t, m e ns d e t e r a n d e l s e i e r s a n s v a r å k o n t r o l l e r e a t ut s t y r e t e r i o r d e n. D e r s om u t s t y r e t e r d e f ek t, meldes dette skriftlig til styret. H M S - I N TE R N K O N TR O L L F o r s k r i f t o m s y s t e m -, a t i m s - i k o l g h s j e i l k ø k s e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e r ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b s l. e 6. d f e a s s em t b s e a r t 1 t v m e d e d k v g i r l k n. i n r g e f r a 1. j a n u a r F o rs k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l a t d e n e nk e l t e v i r k s om h e t s k a l s y s t em a t i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t em m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. V i k t i g e l o v e r i h e n h o l d t i l d e t t e e r : Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr L o v o m b r - a n n o g e k s p l o s j o n s v e r n L o v o m f o r u r e n s n i n g L o v o m a r b e i d s m i l j ø I n t e r n k o nt r o l l i n n e bæ r e r a t b o r e t t s l a g e t e r p å l a g t å p l a n l e g g e, o r g a n i s e r e, ut f ø r e, vedli k e h o l d e o g d o k u m e n t e r e a l t s o m -, h a r m - i m o e l g d s j i k h ø k e er l h s e t å g j ø r e i borettslagets regi. Internkontrollsystemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives. S t y r e t i v a r e t a r i n t e r nk o n t r o l l e n m ed h e n s y n t i l b l a nt a n n e t b r a n n v e r n, f e l l es e l ek t r i s k a n l e g g o g l e k e p l as s u t s t y r. H a r b o re t t s l a g e t a n s a t t e m å d et o gs å o p p f y l l e k r a v e n e i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. B e b o e r n e/ a n d e l s e i e r n e h a r p l i k t t i l å f o r et a e g e n k o nt r o l l p å d e t el e k t r i s k e a n l e g g e t i l e i l i g h e te n e. R E H AB I L I TE R I N G O G S TØ R R E V E D LI K E H O L D M a l i n g o g u t v e n d i g r e p a r a s j o n e r a v b e b y g g e l s e n. U t s k i f t i n g a v p u n k t e rt e k n e k k v i n -h d us u. e S r l i pi n i g o g l D ak k e r i n g a v G u l v i D e t r ø d e h u s et A s f a l t e r i n g a v d e l e r a v b o r e t t s l a g et s i n t e r n v e i e r. U t ve n d i g k o n t r o l l a v b o l i gm a s s e n o g i g a n g s e t t i n g a v nø d v e n d i g u t v en d i g v e d l i k e h o l d. K o n t r o l l a v g a r a s j e h u s. Ny ballbinge K n e k k v i n d -h u u e s n e i D V i d e r e f ø r i n g a v k o n t r o l l / r e h a b l i l -v i i t e n r i d n u g -h e a u r v s e n k e n i, e k s a k m D t u t b e d r i n g a v f øl g e s k a d e r D-h u s e n e S t a r t e t r e h a b i l i t e -h r u i s e n e g / s k i f t i n g a v v i n d G r ø n t o m r å d e n e B r a n n s i k r i n g G a r a s j e p o r t e r M a l i n g / v e d l i k e h o l d a v f a s a d e n e

10 S T Y R E T S A R B E I D D e t e r a v h o l d t 1 0 s t y r em øt e r i S t y r e t s h a r b e h a n d l e t 7 9 s a k e r, h er a v 2 5 u a v h e n g i g e b e b o e r r e l a t e r t e s ak e r. E nk e l t e a v s a k e n e v i l b l i om t a l t s e p a r a t n ed e n f o r. A l l e s t y r em ø t e n e h a r væ r t a v h o l d t i D et R ø d e H u s e t. Følgende oppgaver tilligger styret : Økonom i og administrasjon, inform asjo n, r å d g i v i n g o g bi s t a n d t i l a nd e l s e i e r e o g b e b o e r e Behandling av utbyggingssaker V e d l i k e h o l d a v b y g n i n g s m a s s e n Forvaltning av fellesområdet H M S T i l r e t t e l e g g i n g a v f o rs k j e l l i g e ak t i v i t e t e r o g a n n e n v e l f e r d D r i f t e n a v D e t R ø d e H u s et M y n d i g h e t s k o n t ak t I N F O R M A S J O N Borettslagets hjemmeside w w ( w. o s b l. ) e n r o s t y r e t s v i k t i gs t e i n f o rm as j o n s k a n a l t i l b e b o e r n e. H j em m es i d e n t i l b o r e t t s l a g e t o p p d a t e r e s j e v n l i g m e d n y h et e r o g a n n e n r e l e v a n t i n f o rm as j o n. D R I F T O P A K h a r væ r t e n g a s j e r t s om b y gg e t e k n i s k k o n s u l e nt. S t y r e t h a r a v t a l e m e d A nt i c i m e x A S om s k a d e d y r b e k j em p el s e. A v t a l e n om f at t e r t r e å r l i g e k o n t r o l l e r a v å t es t as j o n e r, m e n s f i rm a e t t i l k a l l e s e t t e r b e h o v f o r m a u r s a n e r i n g o g s m å g n a g e r b e k j e asjon m p e er l å s finne e. på borettslagets M e r i hjemmeside n f o r. m B o r e t t s l a g e t h a r i n g e n a ns a t t e, m en E s p e n V i g o g T r y g v e G r ø v d a l h a r v æ r t e n g as j e r t på timebasis i Espen Vig har fungert som byggteknisk rådgiver og kontakt - p e r s o n m o t O P A K. T r y v g a k v t m e s t e rk G o r n t ak ø t v g e n d e r a e l t o g h a r f s om k o nt a k t p e r s o n m o t I S S s p es i e l t. D e r e s i n ns a t s h a r v æ r t a v s t o r b e t y d n i n g f o r borettslagets drift, og styret takker dem for deres arbeid i året som er gått. U T V E N D I G B Y G N I N G S M I E S G V E D L I K E H O L D I h e n h o l d t i l v e d l i k e h o l ds p l a n f o r ØS B L s om e r ut a r b e i d e t a v O P A K, e r d e t u t f ø r t u t v e n d i g v e d l i k e h o l d a v s am t l i g e bo l i g e r. I n o e n e nk e l t e t i l f e l l e r e r d e t r e g i s t r et s k a d e r p å b y g n i n g s m a s s e n s o m s k y l d e s d å r l i g u t f ø r t h å n d v e r k s a r b e i d. S t y r t i l d e g e n e r e l l e r e g l e n e f o r v e d l i k eh o l d i v e d t ek t e n e o g s t a d f es t et v ed t a k om at r e p a r a s j o n s k os t n a d e r i s l i k e t i l f e l l e b e l a s t e s b e b o e r. M a l i n g a v h us e ne e r p l a n l a g t å s k j e o v e r f l e r e å r o g s t a r t e r s om m e r e n D e t e r b e h o v f o r v e d l i k e h o l d a v e t g a r p å a s j g e r h u n s n a v l a n g v a r i -g e d r e n a s j e p r o b l e m e r o g t i l h ø r e n d e s k a d e r i be t o n g e n.d e t e r i n g e n um i d d e l b a r f a r e f o r b u n d e t m e d b r u k a v g a r a s j e h us e t, m e n k os t b a r t r e p a r a s j o n s a r b e i d m å p å b e r e g n e s.

11 I N N V E N D I G B Y G N I N S G S I M E G V E D L I K E H O L D S a m t l i g e t i l t a k r s f h å a t t v ut e r de e l t h V a E D L I K E H O L D O G A N S V A RS F O R H O L D - H å n d b o k i v e d l i k e h o l d f o r e i e r e i bo l i g s e l s k a p. D e t e r v i k t i g a t d e n en k e l t e t i l t ak s h a v e r er kjent med innholdet i denne håndboken. S t y r e t v i l s p e s i e l t p å p e k e v i k t i g h e t e n a v r e n g j i ø r v i e n t g i / l -a s v j e o d n l s i k e s y s t em e t s am t å h o l d e v i f t e n i g a ng h e l e t i d e n. D et t e f o r å s i k r e et g od t i n n ek l i m a o g f o r å r e d u s e r e f a r e f o r f uk t s k a d e r p å f o r ek s em p e l b a d. F i rm a e t V i l l a S e r v i c e A S (Ryensvingen 9. tlf , ) k a n h j e l p e m e d v e d l i k e h o l d o g b i s t å med forslag hvis man vurderer å bytte ut eksisterende vifter. S t y r e t v i l o g s å p å p e k e v i k t i g h e t e n a v v e d l i k e h o l d a v V e l u xv i n d u e r. I f l e r e h u s e r d et r e g i s t r e r t f u k t s k a d e r p å i n n s a t t e V e l u s x v i i h o n v d e u ds e r a k. f e i D l e b t r u t k e o g s k y l d e vedlikehold. Gå derfor inn påwww.osbl.no e l l e r w w w. v e l u x. f o n r o å f å i n f o rm as j o n om vedlikehold og bruk. U T B Y G N I N G S S A K E R I rt 3 h utbyggingssaker a r d e med t nabovarslinger v æ. - G v : S øk n a d om d o b b e l t V e l u x v i n d u i t a k, om ut v i d e l s e a v v e r a n d a og om utbygging av ekstra ark er innvilget. - Gv 161 : Søknad om ombygging av bod er innvilget. - Gv 251 : Søknad om overbygging /bygging av tak o er v e r s e n d t generalforsamlingen til vedtak. V E D L I K E H O L D A V F S E L A R L E A L E R G r ø n t g r u p p e n b e s t o i a v : B o r g n y B a a s t a d, G r e t e B u g g e G j e rd e, A s l ak G o d a l ( l e d e r ), P e r K r. N o r h e i m, C o n n i e N y h a v e, J o h a n L u n d e o g R a n v e i g S ø d a l R a as t a d. Grøntgruppen har avhold t 6 m øt e r o g u t f ø r t e t s t o r t a r b e i d o g b i d r a dd t i l e t t r i v e l i g m i l j ø o g s t y r e t t ak k e r d em f o r d e r es a r be i d t i l b o r e t t s l a g et s b e s t e i å r e t s om e r g åt t. V å r d u g n a d e n b l e a r r a n g e r t 9 :. D e m t v a i r b r 2 a 0 væ 0 9 r o g g o dt o p pm ø t e. B i o a v f a l l s p l po a s s t p l as s e o g n e d e r s v t m e o d t S o l v g a n m g bl e. t øm t. k E n o d e m l h a u g e r m e d b i o a v f a l l s om l å a n d r e s t e d e r p å om r å d et b l e o g s å f j e r n et. I n n g a n g s p l -1 a 7 9 t b l t e f l i yt t e n t o g a n f l a gt r ut a e n f o G r d e t r ø d e h us e t. O p ps o p e t et t e r g r o -feiingen v av veinettet ble brukt som underla g t i l p l a t t i n g e n, o g re s t e n a v m as s e n b l e b r u k t s om pl a n e r i n g p å d e t o pp g r a v d e o m r å d e t v e d d e n n y e b a l l b i n g e n. D e t b l e t y n n e t v ( e p å d f e G l l e s o m r å d e t f -m r a s t d r e o n n i n o g g v e s -t o v e r m o t p l a s s e n e ). E t l i t e -7 7 t, -9 r 9 e ) b G l e f m e l o t. t T o av S O o s l l o b e v nk a e n e g ( n e d b l e m a l t, o g t r e b e n k e r r e p a r e r t ( ny e s p i l e r ). B l a nt d e m e r v a n l i g e o pp g a v e n e k a n n e v n e s : H e k k e r b l e k l i p p e t o g u g re s s f j e r n e t. s ø p p e l h us bl e v a s k e t o g p a p i r h u s e t f e i d, l e k e p l a s s e n e b l e f e i d o g e d u n r n t a y k a d v d e t, s a n h u s k es t at i v e t p å K as p e r ) b l e ol j e t, s ø p p e l p å om r å d e t b l e p l uk k e t o p p o g k as t e t, o g g r u s b l e r a k e t u t a v -f p e l i i e n n g e a n v e. v e i n F e i t t et n f a n t s t e d d e n 1 5. m a i.

12 Høstdugnaden ble arrangert den 19. september 2009 : D e t v a r o g r g o dt b r a v æ o p p m ø t e. B i o a v f a l l s p l a s s v e d gm l. k om p os t p l a s s bl e t øm t (m e n n o e g j e n s t å r f o r t s a t t ). B i o a v f a l l s p l a s s m o t S o l v a n g b l e t ø - m t. D o 5 g 9 ). G S t a m m e r e r s o r t e r t f r a, o g g r e i n e r n r e. b V l i d e r e p b l e a s s e r t i d e t r y d d e t k r a t t i s am m e om r å d e. G r o v h e k k p å K a s p e r l e k e p l as s b l e k l i p p et h e l t n e d. E l l e r s b l e a l l e l e k e p l a s s e n e f e i d o g r y d d e t o g d e t b l e l u -á-v k e t i s p å d e n l Jonatan. Søppelhus ble vasket og papirhuset feid. Søppel ble plu k k e t p å h e l e o m r å d e t. D i v e rs e h ek k e r bl e t r i m m e t. D et b l e r y d d e t n o e l a n gs g j e r d et m ot S o l v a n g ø s t, m e n e n d e l a v d et t e a r b e i d et g j e n s t å r t i l v å r d u g n a d e n D e s i s t e t o O s l o b e n k e n e b l e m a l t. Fjerning av stubber / steiner :I S S f j e r n e t s t u b b e i r t u r v o e g i e n s t s am e i t n r y d d e t k r at t, s t u b b e r et t e r b j ø r k e a l l é l a n g s v e i en l e n g s t v e s t i b o r e t t s l a g et s am t i o m r å d e t m el l om G-7 7 o -97 g den G 21. juli O m r å d e t n e d m o t S o l v a n g : D e t b l e i n n h e n t e t a n b u d e t t e r b e f a r i n g e r o g o p p d r a g e t b l e u t f ø r t i n o v e m b e r a v T r e s t e l l. Om r å d e t b l e r y d d e t o g m i n d r e t r æ r/ b us k e r b l e f l i s e t o p p. N o e n g r u p p e r m e d b us k e r b l e s t å e n d e i g j e n. D e s t ø r r e t ræ r n e b l e k ut t et o p p o g l a g t u t f o r b e b o e r n e ( t i l v e d ). O s l o b e n k e n e: A l l e b e nk e n e e r m a l t d e t g j e n s t å r å s e t t e p å n k y e e l t e s a p v i l e r p å b e n k e n e. R y d d i n g m o t S o l v a n g øs t : N o e r y dd i n g p å h øs t d u g n a d e n. N a b o e n e b l e b e d t om å d r a f r e m b i o a v -P f l as a l s f l o r e o t p pf l i s t i n i g, l m e n P m y e gj e n s t å r. A r b e i d e t f o r t s et t es p å v å r d u g n a d e n V E L F E R D S T I L T A K 17 -mai arrangement E t t e r -m 1 a 7 i g t o i n æ r m i l j ø e t m e d K r i n g s j å s k o l e k o r p s i spissen var det arrangement på Kringsjå skole. J u l e g r a n t e n n. i n T g r a d i s j o n e n t r o v a r d e t j u l e g r a n t e n n i n g 1. s ø n d a g i g l ø g g, p e p p e r k ak e r o g s a n g r u n dt j u l e t r e e t. O p pm ø t e o g s t em n i n g e n v a r b r a. I å r k o ø m e n s n p å j u l a f t e n. D e t v a r i -barnebyen n g n i Arusha n n s a i m l i n g T a n z a n i a. L ø r d a g s s v ø m m i. n S g om i f o r e g å e n d e å r h a r d e t o gs å i væ r t l ør d a g s s v øm m i n g u t e n om s om m e r e n o g i f e r i e r v e d N o r g e s i d r e t t s h ø gs k o l e. D e t e r f o r t s at t g o d o p p s l u t n i n g. D E T R Ø D E H U S E T H u s e t h a r i væ r t l e i d ut t i l b o re t t s l a g e t s b e b o e r e o g t i l f o l k el l e r s i v å r næ r e o m e g n. K r , - b l e i s a t t i n n p å k o n t o s om f ø l g e a v ut l e i e. Le i e p r i s e n f o r 2009 var kr 200, - pr døgn for borettslagets deltagere og kr 400,- for d r e an. H ø s t e n b l e g u l v e n e s l i pt o g l a k k e r t. E nk e l t b o r d o g s t o l e r e r k as t et p g a ø d e l e g g e l s e r et t e r f e s t e r i h u s et. P å k a l d e v i n t e r d a g e r e r d e t e t p r o b l e m a t v a n n e t fryser, og det var derfor enkelte dager huset ikke ble utleid pga manglende vann.

13 H E L S E, M I L J Ø E O R G H E T S I K K T r a f i k k s i k k e r h e t. D a v i n t e r e n e r s v æ r t s k i f t e n d e h a r s t y r e t v e d t a t t at b o m m e n e h o l d es å p n e n å r d e t e r g l at t, o g e l l e r s e r l u k k et s om v a n l i g. S t y r e t s m e d l em m e r h a r a n s v a r e t f o r å s e t t e o p p b om m e n e n å r d e t t e e r n ø d v e n d i g. Styret vil p å p ek e at a l l n e dk j ø r i n g t i l husene må foregå i gangfart og kun gjøres ved nødvendighet. P a r k e r i n g. S t y r e t b e r om at a l l e b eb o e r e s om h a r p l a s s i p a rk e r i n g s hu s e t f o r t r i n ns v i s b r u k e r d e n n e. I p a r k e r i n g s h u s e t e r d e t f o r t s a i l t ak p r o b l e m for å forbedre dette vil inngå i plan for renovering av garasjehuset. Brannforebygging og feiing av piper. O s l o B r - o a g n n r e d n i n g s et a t ( br a n n f o r e b y g g e n d e a v d e l i n g, s ek s j o n f o r f e i i n g o g t i l s yn ) g j e n n om f ø rt e s am m e n m e d s t y r e l e d e r e n b e f a r i n g a v b o r e tt s l a g e t i nk l. g a r a s j e n. P e r d a g s d a t o f e i es p i p e r om l a g h v e r t 4. å r o g f e i i n g b l e f o r e t at t i l ø p e t a v h øs t e n B a r e d e r h v o r i l d s t e d e r e r r eg i s t r e r t h o s B r a n d o g r e d n i n g s et a t e n bl i r p i p e ne f e i e t. D et e r i k k e r e g i s t r e r t t i l f e l l er a v p i p e b r a n n i Ø S B L i S ø p p e l. S ø p p e l t øm m i n g e n h a r s t or t s et t f u n g e r t u p r o b l em a t i s k i C o n t a i n e r n e s om b e s t i l l es t o g a n g e r i å r e t f y l l e s m e g e t r a s k t o p p, s å d e t e r h e l t k l ar t e t b e h o v f o r d i s s e. L e k e p l a s s e r. Styret har inspisert lekeplassene i 2009 sammen med ekster n t f i rm a. D et b l e i d e n f o r b i n d e l s e b e s t i l t b y t t e av d e f e k t / u t s l i t t u t s t y r. D e t t e s k ul l e u t f ø r e s s å s n a r t n y e d e l e r v a r l e v e r t t i l f i rm a e t. G r un n e t f o rs i n k et l e v e r i n g, s am t s n ø og t e l e s om k om i s t o r e m e n g d e r i l ø p e t a v v i n t e r e n e r i l a 2 r 0 b 1 e 0 i. d e t u t s a t t t i l a p N E D G R A V N I N G A V H Ø Y S P E N T L I N J E R S t y r e t h a r v æ r t r e p r e s e n t e r t i e n a rb e i d s g r u p p e s om u n d e r s ø k e r m u l i g h e t e n e f o r å g r a v e n e d h ø y s p e n t s t r e k k e t m el l om G r e f s e n o g S o g n. A r b e i d s g r u p p a h a r f å t t et f o r e l ø p i g a v s l a g p å s t ø t t e f r a O s l o k o m m f u o n r n e y, e t m k on e n t a k d t e m t e d t b a y s r å d f o r b y u t v i k l i n g o g m e d f i n a n s b y r å de n. D e t v i l o gs å t r e n g e s s p o n s o r e r t i l e t s å k o s t n a d s k r e v e n d e p r o s j ek t, m e n i n g e n k o n k r et e f r am s t øt e r g j o rt. A rb e i d s g r u p p e n h a r laget en presentasjonsrapport som kan fås ved henvendelse til e t. styr M A S S E T R A N S P O R T F R A V E T T A K O L L E N H Ø Y D E B A S S E N G D i s k us j o n e n r u n d t u t k j ø r i n g a v s t e i n m as s e r f r a u t b y g g i n g e n a v n y t t hø y d e b a s s e n g p å V e t t ak o l l e n h a r v a r t i f l e r e å r, o g s t y r e t h a r f u l gt p r o s es s e n. D et h a r f o r e l i g g e t f l e r e alternativer til trase for utkjørin g e n. L e n g e s å d et u t t i l at Os l o k om m u n e v i l l e l y t t e t i l b e b o e r n e r u n d t G a u s t a d v e i e n, i k k e m i ns t e t t e r e n b e f a r i n g f o r p o l i t i k e r e, V A V, p o l i t i m y n d i g h e t e r o g a n d r e. E t t e r v e d t a k i Os l o b y s t y r e 2 7. F e b r u a r b l e r e g u l e r i n g s p l a n e n f o r V e t t a k o s s l e l n g e n a v g H j o ø r y t, d o e g b a d es s v e r r e m e d n e g a t i v t r e s u l t a t f o r v å r d e l. D et b l i r i n nk j ø r i n g o g u t k j ø r i n g v i a S o g n v a n n s v e i en o g G a u s t a d v e i e n. S om a ns v a r l i g p a r t v e d u t b y g g i n ge n a v V e t t a k ol l e n h ø y d e b a s s e n g er V A V o gs å d e n n e g a n g e n p å l a g t å s ø r g e f o r t r a fi k k s i k k e r h e t e n. E n t r a f i k k pl a n e r u n d e r u t a r b e i d e l s e, o g s k a l g o d k j e n n e s a v S a m f e -e r t d s a e t l e s n o g p o l i t i e t f ø r d e n k a n s - e t t e s u t o g a v l ø p s e t at e n a r b e i d e r m e d u t v i k l i n g a v t i l b u ds d o k um e n t e r. F o r e l øp i g r e g n e r e t a t e n m e d å i n n g å k o n t r a k r t / n o o ve k m t b o e b r e A n t at t b y g g e t i d e r c a. 2, 5 å r.

14 U T T A L E L S E R K o m m e n t a r f r a Ø v r e S o g n B o r e - t o t g s B l yg a n g i n g t s i e t l a t e n P s l v u a r n d e ri n g a v klagene på reguleringsplan for Gaustadveien 23 : Ø v r e S o g n B o r e t t s l a g ( Ø S B L ) t a k k e r f o r a n l e d n i n g e e n n d t e i l å k u n n e o v e r s k o m m e n t a r e r t i - o l g B P y g l n a i n g s e t a t e n s ( P & B ) v u r d e r i n g a v d e i n nk om n e k l a g e r. I P & B s v u r d e r i n g h e t e r d e t ( s i t a t ):E i e n d om m e n l i g g e r i k k e i n n e nf o r s m å h us p l a n e n, o g h e n v i s n i n g t i l d e n n e s y n e s i k k e r e l e v a n t f o r d e t t e om r å d e t. E i e n d om m e n l i g g e r i o v e r g a n g e n m e l l om b e b y g g e l s e n l a n g s G a us t a d v e i e n o g r ek k e h u s be b y g g e l s e n i s y d ø s t. E t a t e n m e n e r l i k e v e l at e i en d o m m e n k n y t t e r s e g t i l G a us t a d ve i e n o g n a t u r l i g v i l o p p f a t t e s s o m e n d e l a v b l o k k o m. r å V d i e d t e r e l ( s a i n t a g t s ) : D e d n e n y e b e b y g g e l s e n v i l k v u n i n d e f r å e en a n n e n t y p o l o g i e n n e k s i s t e r e n d e b l o k k b e b y g g e l s e, n o e s om e t at e n m e n e r k a n v æ r e po s i t i vt. Ø S B L v i l h e v d e a t s m å h us p l a n e n n e t t o p p s k al t a v a r e p å s m å h us om r å d e r o g a t p l a n e n s k a l s i k r e a t d e t i k k e s k j e r v o l d s om m e b y g n i n g s m es s i g e k o n f r o n t a s j o n e s r om f o r e s l å t t i r e g u l e r i n g s p l a n e n f o r G au s t a d v e i e n 2 3 ( G 2 3 ). D e t f o r ek om m e r l i t e r e l e v a n t å s am m e nl i g n e d e r e g u l e r t e b l ok k e ne m e d b e b y g g e l s e p å d e n a n d r e s i d e n a v G a u s t a d v e i e n. D e t f o r e k om m e r o gs å l i t e r e l e v a n t a t P & B e r a v d e n op p f a t t e l s e n at e n a n n e n p t o y l o g i s k a l r et t f e r d i g g j ø re v o l um o g hø y d e p å e t b y g g i um i d d e l b a r n æ r h e t t i l s m å h us b e b y g g e l s e. I P&B s vurdering heter det i forbindelse med Sol-/ s k y g g e f o r h o l d (s i t a t ) : V i d e r e e r d et v e d f o t o v i s t a t t e r r e n g f m o e n r a l l h e r o e d l e i d o g d a g g i r e n g o d d e l s k y g g e p å r ek k e h u s b e b y g g e l s e n i øs t o g s y d ø s t, s l i k at d e f ak t i s k e s o l f o r h o l d e n e a n t a s å i k k e e n d r e. s V i d i e r e s ( s å i t at s ) t : ØS o r B L g a r n a g d i r a t d i s s e i k k e h a r a n d r e u t e o p p h o l d s a r e a l e r m o t v e s t. D e t t e b e et r y r r a i t et m e l i g å a s t ø r r e a r e a l s y d v e s t f o r b e b -2 y 8 g 3 4 g e r l r e s gu e l e n r, t t i l s o m i r e g u fellesareal /lek for felt B og C (ØSBL ) ikke er opparbeidet. Ø S B L v i l h e v d e a t d e t e r u h o l d b a r t å s am m e n l i g n e s k y g g e f r a t r e m ed s k y g g e f r a et h u s s o m d e s s u t r e v n e s e n t l i g h øy e r e e n n e k s i s t e r e n d e b e p l a n t n i n g. ØS B L v i s e r i g j e n til de sol- o g s k y g g es t u d i e r s om i nn g å r s om v e d l e g g i u n d e r l a gs m a t er i a l e t f o r b y s t y r e t s v e d t a k. H e r f r em g å r d et at d e n n ye b e b y g g e l s e n i l i t e n g r a d v i l e n d re p å s ol i n n f a l l et p å Ø S B L s i n b e g b g y e l s e i v i n t e r h a l v år e t. I s om m e r h a l v å r e t e r s i t u as j o ne n, i g j e n ut f r a d e nevnte sol- og skyggestudier, ikke akseptabel for ØSBL sin del. Ø S B L v i l v i d e r e g j e nt a a t d e t f o r e l i g g e r e n f e i l i g r u n n l a gs m a t e r i al e t f o r b y s t y r e t s v e d t a k. Ø S B L h a r i n g e n o a p n p d h r o l e d s a u r t e a e l e r m o t v e s t. D e t e r s t e r k t u h e l d i g o g s æ r d e l es b ek l a g e l i g a t P & B i k k e f o r h o l d e r s e g t i l r e a l i t e t e n e i d e n ek s i s t e r e n d e u t b y g n i n g e n, m e n t i -2 l s e om n g r u n e n g e u t t l om e t ek r os i t n ad g, e r p å S byggetidspunkt i 1987 / 89 ble endret.ø S B L d i s p o n e r i e k k e d e t om r å d e t s om P & B h e n v i s e r ti l. Ø S B L v i l i g j e n h e v d e a t r e g u l e r i n g s p l a n e n f o r G a u s t a d v e i e n 2 3 b ø r e n d r e s s l i k a t m ak s i m al b y g g e h ø y d e r e d u s e r e s t i l m ak s g es i m s / m ø n e h ø y d e p å k ot e f o r n o r d r e b y g n i n g s v o l u m o g m a k s g e s i m s / m ø n e h ø y d e p å r k s ø o t n d e r e 1 6 b 7 y g n f i v o n l g u s m. F o r Ø v r e S o g n B o r e t t s l a g C l a u s N i e l s e n S t y r e l e d e r.

15 B E M E R K N I N G E R T I L Å R S R E G N S K A P E T F O R R E G N S K A P F O R B O R E T T S L A G S t y r e t m e n e r s r e a g t n s k å a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s e l s k a p e t s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om b o r et t s l a g e t s f o r v e n t e d e ø k o n om i s k e utvikling er omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Å r s r e g n s ka p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. S t y r e t m e n e r a t d e t g j e n n om f ø r t e v e d l i k e h o l d e t e r t i l s t r e k k e l i g f o r å o p p v e i e v e r d i f o r r i n g e l s e a v b y g n i n g e l n i g e v e o r g d i a t v b y v g n i r n g k e n e e r h ø y e r e e n n d e n b o k f ø rt e v e r d i e n s om s t å r o p p f ø rt i r e g n s k a p et. R E S U L T AT Å r e t s r e s u l t a t v i s e r e r u n d e r s k u d d p å k r ,- s om f r em k om m e r i r e s u l t a t r e g n s k a p e t, f o r e s l å s d e k k e t v e d o v e r f ø r i n g f r a k n. o n t o f o r D I S P O N I B L E M I D L E R B o r e t t s l a g e t s di s p o n i b l e m i dl e r p r u t g j ø r k r , -. I N N T E K T E R D r i f t s i n n t ek t e n e i v a r t o t a l t k r ,- m ot b u ds j e t t e r t k r ,-. D et e r ingen vesentli g e a v v i k i f o r h o l d t i l b u d s j e t t e r t e i n nt e k t e r t ot a l t, m e n de t h a r v æ rt e n r e d u k s j o n a v i n n b e t a l t b e l ø p -l t ån i ( g l r u n n e d t e k n i n g a v r e n t e n e d s e t t el s e r i ), s am t d i v e r s e i n n t ek t e r s om v a r p å k r , m ot b u d s j e t t e r t v k d e r t t e e 1 r t 5 i l s k 0 u d 0 d 0 p. å k r A f r a Os l o K om m u n e t i l b a l l b i n g e n ( s p i l l em i d l e r ). F o r ø v r i g e r i n nt e k t e n e f r a D e t Rød e H u s e t t at t m e d p å i n n t ek t s s i d en, m e ns ut g i f t e n e til Det Røde Huset er ført på Driftskostnader, andre anlegg. K O S T N A D E R D r i f t s k o s n t e n i a d 2 e v a r t o t a l t 5 k r , - m o t b u d s j et t e r t k r ,-. D et t e e r k r , - h ø y e r e e n n b u ds j e t t e r t o g s k y l d e s i h o v e d s ak k os t n a ds k o n t o e n d r i f t o g v e d l i k e h o l d. Å r s ak e n e r a t a r b e i d e t m e d m a l i n g o g y t r e v e d l i k e h o l d av b y g n i n g s m a s s e n v a r m e r f a t t o e n m d e e n n f o r v e n t et. Konsulenthonorar er kr lavere enn budsjettert. D e t e r e l l e rs i n g e n s t o r e a v v i k p å d e a n d r e d r i f t s k o s t n a d e n e. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k el t e t a l l e n e i r e s u l t a t e t o g t i l b a l a n s e n, s a m t d e e t ( t s e r k e f b r a ø s t l i g e n d e r å r s r e g n s k a p et ). S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d.

16 K O S T N A D S U T V I K L I N G F O R K O M M U N AL E AV G I F TE R Renovasjonsavgiften øker med 10%. Ingen økning av de øvrige avgiftene. L ÅN B o r e t t s l a g e t l h a r å n 1 i -l å O n B ). O S ( I N Gjenværende løpetid på lånet er 9 år. B o r e t t s l a g e t h a r i t i l l e g g e t a n n e t l å n i OB O S. G j e n v æ r e n d e l ø p e t i d p å l å n e t e r 2 å r B e g g e l å n e n e h a r e n f l y t e n d e r e n t e s a t s p å 3, 6 5% p r F o r o p p l y s n i n g e r o m o p p r p i o n g n ak e l t u i e l l g r e s l t s å a n l d e o b p e å l b ø or e t t s l a g e t s l å n henvises det til note i regnskapet. R E N T E R P Å B O R E T T S L A G E T S I N N S K U D D R e n t e s a t s e n e i OB O S p r. d e n : Renter på driftskonto : 0, 10 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 2, 7 5 % u n d e r k r , 8 5% ov e r k r F O R R E T N I N G S F Ø R E R H O N O R A R E T Forretningsførerhonoraret for 2010 øker med 4 % til 1 0 kr , -. M E D L E M S K O N T I N G E N T E N Medlemskontingenten til OBOS er kr 200,- pr. andelsleilighet for R E V I S J O N S H O N O R A R E T R e v i s j o n s h o n o r a r e t øk e r t i l s v a r e n d e k o ns um p r i s i n d e k s e n. H ø s t e n b l e d et g j e n n om f ø rt e n a n b u d s k o nk u r r a n s e f o r r e v i s j o n a v b o r e t t s l a g e n e h v i l k e t rt t h i l a r t d et f ø o r t s a t t e r l a v e s a t s e r i r e v i s j o ns h o n o r a r. F O R S I K R I N G B y g n i n g s f o rs i k r i n g e n øk e r f r a t i l m e d c a. 7, 8 %.D e n n e ø k n i n g e n i n k l u d e r e r 2, 8 % ø k n i n g i b y g g e i n d e k s e n o g s o m r e f l e k t e r e r p r i s o p p g a -n g e n p å h å n d v e r t j e n e s t e r. D e n k n e i n g i e n e d r e l i k s f ø o r al l e f o r s i k r i n g s s e l s k a p e r. U t o v e r d e t t e f o r e t a r f o rs i k r i n g s s e l s k a p e n e i n d i v i d u e l l p r i s j us t e r i n g m e d b a k g r u n n i b o r e t t s l a g et s e g e n s k a d e s i t u a s j o n.

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s /

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i P r o f es s o r D a h l s gt 3 9 A S, a v h o l d es t i r s da g 2. j

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 25. mai

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 7 mai kl 18:30

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 22.april

Detaljer