I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2"

Transkript

1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i , k l i B e k k e s t u a U n g d o m s s k o l e, -1 6 F, a l k 1 3 e 5 v 7 e i B e e n k k 1 e 4 s. t u a T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G A ) Valg av møteleder B ) Op p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v s e k r et æ r o g en sameier til å underskrive protokollen sammen med møteleder D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n E ) G o d k j e n n i n g a v d a g s o r d e n 2. Å R S B E R E T N I N G F O R A ) Å R S R E G N S K A P F O R S t y r e t f o r e s l å r o v årets e r f ø resultat r i n g til a egenkapital B ) B U D S JE TT G j e n n om g a n g a v s t y r e t s f o rs l a g t i l b u d s j et t f o r G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r 5. S T Y R E T S F O R S L A G D e t e r i k k e r e g i s t r e r t i n n k om n e s a k e r f r a s ek s j o n s e i e r n e. S t y r e t h a r f r e m m e t t o s a k e r : A ) F o r s l a til g endring av sameiets husordensregler. Vedtaket krever vanlig flertall. Innkomne forslag er tatt inn i beretningen. B ) F o r s l a g t i l e n d r i n g s am e i e t s v e d t ek t e r. V e d t ak e t k r e v e r m i n s t 2/ 3 a v d e a v g i t t e s t em m e n e. 6. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v s t y r e l e d e r fo r 1 å r B ) V a l g a v 1 s t y r e m e d l e m f o r 2 å r C ) V a l g a v 1 s t y r e m e d l e m f o r 1 å r D ) V a l g a v G a r - a og s j Parkeringsansvarlig e for 1 år E ) Valg av Blokkansvarlig Ø64 for 1 år O s l o, S t y r e t i S am e i et N a d d e r u d V es t Terje Andresen / s / Else -M a r i e Ø i e n / s / A n n e H e l e n e D e L i n d e / s / J os t ei n U r n e s / s / A l e xa n d e r R ø y n e / s / I s am e i e rm ø t et h a r s am e i e r n e s t em m e r e t t m e d e n s t em m e f o r h v e r s e k s j o n d e e i e r. S a m e i e r e n h a r r e t t t i l å m ø t e v e d f u l l m e k t i v g e. r e s R i e ut g f i y l s t s t r a n e d r i n g s b l a v e d i n n g a n g e n.

2 2 T I L L I T S V A L G T E Å R S B E R E T N I N G F O R Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende : S T Y R E T L e d e r T e r j e A n d r e s e n Ø y g a r d v e i e n 6 6 S t y r e m e d l e m E l s -M e a r i e Ø i e n Ø y g a r d v e i e n 6 8 S t y r e m e d l e m A n n e H e l e n e D e L i n Ø d e y g a r d v e i e n 6 8 S t y r e m e d l e m J o s t e i n U r n e s Ø y g a r d v e i e n 7 2 S t y r e m e d l e m A l e x a n d e r R ø y n e Ø y g a r d v e i e n 7 0 V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T Varamedlem Aud Hesjedal Øygardveien 72 A N D R E U T V A L G G a r a s j - o e g P a r k e r i n g s a ns v a r l i g S i d s e l M a r l o wø y g a r d v e i n e 7 0 B l o k k a n s v a r l i g Ø 6 4 L a i l a J a n s e n Ø y g a r d v e i e n 6 4 G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M S AM E I E T TI L L I TS V AL G TE O G AN S AT TE A v s am e i e t s 5 s t y r em e d l em m e r e r d e t 2 k v i n n e r o g 3 m e n n. S am e i et e r p o s i t i v t i l l i k e s t i l l i n g o g t a r s i k t e p å a t d e t i k k rs e k j el f l o s r b e h k a o n m d m l i n e g r p å f g o r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a n s e t t el s e r. S a m e i e t d r i v e r i k k e m e d - f o g r s ut k v n i k l n i n g g s s ak t i v i t e t e r. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. S am e i e t h a r i n g e n a ns a t t e. F O R R E T N I N G S F Ø R G S E L R E V O I S J O N Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig ) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. S am e i e t s r e v i s o r e r B D O N o r a u d i t S a n d v i k a D A. S A M E I E T S F A K T U R A A D R E S S E S a m e i et N a d d e r u d V es t v / O B O S E i e n d o m s f o r v a l t n i n g A S P B S t. O l a v s P l a s s O S L O B e s øk s a d r e s s e : H a m m e r s b o r g T o r g 1, O s l o.

3 3 S A M E I E T S F O R V A L T E R Annveig Ghebreselasie. E-p o s t : a n n v e i g.g h e b r e s e l a s i b o s.n o E I E N D O M M E N S am e i e t b e s t å r a v 6 0 s ek s j o n e r f or d e l t p å 5 b l o k k e r. Sameiet er registrert i Brønnøysund med organisasjonsnummer S a m e i e t l i g g e r i B æ r u m k o m m u n e o g h a r - f o ø g l b g r e u n k d s nu e m g å m r e d r s : M e d e i e r s e k s j o n f o r s t å s l s i a b m e b i y g e d a n e d i e n d om m e d t i l k n y t t e t e n e r e t t t i l b r uk a v bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. S am e i e t h a r 2 5 g a r as j e r o g 4 2 p a r k e r i n g s p l as s e r i Ø y g a r d v e i e n 6 4, 6 6, 6 8, 7 0 o g 7 2 b e l i g g e n d e p å e i e t t o m t f o r u t l e i e i h e n h o l d t f o i rm l as j e o g n e v e d t e k t e r. k o n t ak t es s t y r e t. Styret er ikke kjent med at det ytre miljøet forurenses i vesentlig grad. F O R S I K R I N G S am e i e t s e i e n d om m e r e r f u l l v e r d i f o r s i k r e t i I f S k a d ef o r s i k r i n g m e d po l i s e n um m e r Fullverdiforsikring vil si at forsikringsselskapet h a r a n s v a r e t f o r at s am ei e t t i l e n h v e r t i d h a r d e r i k t i g e f o rs i k r i n g s s um m e r. E n f o r u t s e t n i n g f o r d et t e e r a t f o rs i k r i ng s s e l s k a p e t f å r m e l d i n g o m v e s e n t l i g e v e r d i øk n i n g e r p å b yg n i n g e r, f. e k s. v e d r e h a b i l i t e r i n g e l l e r p å b y g g i n g. V e d totalskade skal erstatnin gs b e l ø p e t d e k k e o p p f ø r i n g a v n y b y g n i n g a v s am m e s t a n d a r d o g s t ø r r e l s e. F o r s i k r i n g e n om f a t t e r o g s å b y g n i n g s m es s i g e f o r a n d r i n g e r s om d e n e n k e l t e s ek s j o n s e i e r gjør inne i boligen. D e n e n k e l t e s e k s j o n s e i e r m å s e l v s ø r g e f or å h a h j em f o r s i k ri n g s o m d e k k e r i n n bo og l ø s ø r e. H v i s s am e i e t s f o rs i k r i n g s k a l b e n y t t e s, m å b e b o e r n e s t r a k s m e l d e s k a d e n t i l F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S t l f f a k s E-p o s t f o r s i k r i n o. b o s O. p n p o f ø l g i n g a v g s f s ak o r e s r i b l k i r g i j o n r t a v Forsikringsavdelingen i OBOS. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I h e n h o l d t i l f o r s k r i f t e n e s k a l d et væ r e i ns t a l l e r t r ø yk v a r s l e r o g b r a n ns l o k ni n g s a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e i l e a i l i e g h e t e n e. E i e r / b e b o e r h a r a n s v a r e t f o r g a t u t s t y r f u n g e r e r.

4 4 H M S F o r s k r i f t o m s y s t e m -, a t i m s - i k o l g h s j e i l k ø k s e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e n ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f a s t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s e m b 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l s ys a t em at d e i n s e r e n k e l t e v i r arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. B o l i g s el s k a p e r d ef i n e r t s om v i rk s o m h et o g s k a l d e r f o r h a i nt e r n k o n t r o l l s y s t em. D e t t e o m f a t t e r b l a n t a n n e t k o n t r o l l s y s t e m o g o p p f ø g l h e g r i r e n f g o r s a k r v i f t e b r v a e n d n v e r n, b b y g g e - o g a n l e g g s a r b e i d, l ek e p l as s e r o g e l ek t r i s k a n l e g g o g e l ek t r i s k u t s t y r h v o r f o r d e l i n g a v a n s v a r e t e r g i t t e n s l i k t o l k ni n g : S am e i e t e r a ns v a r l i g f o r a t d et e l ek t r i s k e a n l e g g e t o g u t s t y r e t i f e l l e s a r e a l e t t i n. l I f o r e h n o h l v d e t r i l a n t l e i g d g o e g r ut s i t y r i o d r e d n e e n k e l t e b o e n h e t e r d e t s t y r e t s p l i k t å g j ø r e e i e r o g / e l l e r b r u k e r a v d e n e n k e l t e l e i l i g h e t o p pm e rk s om p å d e t a ns v a r s om d e h a r f o r å h o l d e e l e k t r i s k ut s t y r i o r d e n e t t e r g j e l d e n d e l o v o g f o rs k r i f t. KRAFTLEVERANSE TIL SAMEIETS FELLESANLEGG S a m e i e t f å r l e v e r t k r a f -v t e r k t m e i d l H a f s f l u n e d l s om l e n s e t a t l e n v l e r e a n g d g ø r. f r a L i G R Ø N T A R E A L E T Utføres av : Hjorthaug Grønt-Vedlikehold S N E B R Ø Y T I N G U t f ø r e s a v : I S S L a n d s c a p i n g R E N H O L D S a m e i e t h a r e n a v t a l e m e d Ø Lø k s o n i o n m g e i r s A k S e s om s t å r v a s k a v t r a p p e o p p g a n g e r o g f e l l es a r e a l. D et t e b l i r s om t i dl i ge r e u t f ø rt è n g a n g i uk e n. N å v æ r en d e v a s k e b y r å v a s k e r h v e r t i r s d a g. O p p s l a g om d e t t e h en g e r p å t a v l e n n e d e i g a n g e n h v o r b y r å e t / r e n h o l d e r e d a t e r e r o g h a k e r a v et t e r u t f ø r t a r be i d. S A M E I E T S L Å N S a m e i e t h a r. l S å e n b a l i an s e n O B o g O S n ot e i r e g n s k a p e t. EIENDELER OG GJELD OMSETNING OG TAKSTER S am e i e r n e f å r t i l s e n dt s k j em a m ed o p p s t i l l i n g o v e r d e n e n k e l t e s e k s j o n s a n d e l a v s am e i e t s i n n t e k t e r, ut g i f t e r, gj e l d o g ei e n d e l e r L. i g n i n g s v e r d i e n f å r d e n e nk e l t e o p p g i t t p å l i g n i n g s k o n t o r e t. Om s et n i n g a v s ek s j o n e n e s k j e r t i l m a rk e d s p r i s. D e t f i n n es i k k e t a k s t e r f o r s e k s j o n e n e v e r k e n h o s s t y r e t e l l e r f o r r e t n i n gs f ø r e r. S å l a n gt f o r r e t n i n g s f ø r e r e n f å r o p p g i t t omsetningspriser, blir dis s e r e g i s t re r t. F o r r e t ni n g s f ø r e r k a n, p å b a k g ru n n a v d i s s e opplysningene, gi antydning om prisnivået for seksjonene.

5 5 R E H A B I L I T E R I N G H I S T O R I K K Følgende arbeider og rehabiliteringer er utført i 2008 : R e h a b i l i t e r i n g a v s am t l i g e 5 t ak - d e t s t ø r s t e e s n j k e k l t e p t r o i S a m e i e t p å l a n g t i d. G j e r d e n e s om v e n d e r u t m o t v e i e n e r u n d t S am e i e t e r r e h a b i l i t e r t. Støpt inn nye rister i inngangspartier i Øygardveien 70 og 72. D e l e r a v g r ø n t a r e a l e t e r u t b e d r e t. Samtlige garasjeporter med åpnere er vedlikeholdt. Følgende arbeider og rehabiliteringer er utført i 2007 : G r a v i n g o g d r e n e r i n g Ø 7 2. D e rm ed e r a l t a r b e i d e m e d d r e n e r i n g r u n d t b l o k k e n e s l u t t f ø r t Tett avløpskum i Ø70 er renset og gjennomspylt G å r d s p l a s s e n i Ø 7 0 e r u t b e d r e t s E l e k t r i k e r a r b e i d i s a m t l i g e b l o k k e r f o r o p p l e g g i n g a v 1 6 a m p Installasjon av varmtvannsberedere i vaskerom i alle blokker I n n v e n d i g e r d e t m a l t i o m r å d e t u n d e r o v e r l y s t a k e n e Alle parkeringsplasser i Sameiet har blitt oppmerket Foran innkjørsel til alle b l o k k e n e er d e t o p pm o nt e r t s k i l t s om v i s e r p r i v a t o m r å d e o g p a r k e r i n g f o r b u d t. I f o r b i n d e l s e m e d d e n s t o r e v a n n l e k k as j e n i Ø 6 4 e r d e t u t f ø r t e n m as s e arbeide. Vi skal forsøke og oppsummere noe : F o r å f i n n e å r s a k e n t i l v a n n -in l s e p ek k k s j a o n s a j v e n b l e s o i l r ø r. D e t b l e a v d e k k e t e n d r e n e r i n g s s k u m f r a n e d l ø p t a k s om v a r t i l d ek k et m e d jord og beplantet. Kummen ble renset og gjennomspylt Soilrør fra taket og ut til dreneringsskum ble renset og gjennomspylt S t y r e t e n g as j e r t e e t t ak f i rm a s om f o r e to k i ns p ek s j o n a v s am t l i g e t a k. D e t b l e v i d e r e u t a r b e i d e t e n t i l s t a n ds r a p p o r t a v t ak e n e s l i k at v i h a r n o e å f o rh o l d e o s s t i l. N o e n s t r a k s t i l t ak a v t ak e n e b l e om g å e n d e ut f ø r t. Det er reforhandlet frem ny forsikringsavtale for Sameiet A r b e i d e r s o m s k begynnes a l p å i 2009 blir : Rensing av innvendige luftekanaler N y s t øt t em u r l a n gs b i l o p ps t i l l i n gs pl a s s i Ø y g a r d v e i e n 6 8, o g m u l i g e ns Ø y g a r d v e i e n 7 2. T i l s t a n d s a n a l ys e r a v f as a d e r. Nye skilt i forhold til håndheving av gjesteparkering. Flislegging av inngangspart i e r i Ø y g a r d v e i e n 7 0 o g 7 2.

6 6 T E L E N O R S am e i e t e r t i l s l u t t e t s am a r b e i d s a v t a l e n m e l l om T el e n o r o g OB O S E i e n d o m s f o r v a l t ni n g om rabattordning for beboere med telefonabonnement i Telenor. D e t g i s r a b a t t p å : - T e l l e r s k r i t t / t r a f i k k f r a f a s t t e l e f o n Den enkelte beboer får også rabatt ved bestilling av : - ADSL, oppringt internett og m obiltelefoni - B r e d b å n d s t e l ef o n i - M e d 3 t y p e r T e l e n o -abonnement r gis en totalkunderabatt i tillegg til de øvrige rabattene. K A B E L -TV C a n a l D i g i t a l K a b e l T V A S e r l el-tv e v e r t j a e n d e ø s r t e r. a H v a r k du a b s p ø rs m å l vedrørende ditt kabel-t v-abonnement, digital-t v e l l e r b r e d b å n d, k a n du r i n g e t l f Å p n i n g s t i d e r h o s k u n d e s e r v i c e e r m a n d a g- f r e d a g 0 8: : 0 0, l ø rd a g 1 0 : : 0 0. S ø n d a g e r e r s t e n g t. O p p s t å r f e i l på k a b e l a n l e g g e tp å s ø n d a g e r, k a n d e t t e r a p p o r t e r e s v i a telefon også søndager mellom 10 : 00 og 22 : 00. For ytterligere informasjon vises det tilwww. canaldigital. no Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv anlegget som å skru d e k s e av l et p å a n t e n n e k o n t ak t e n o g f o r - e t l l e a r t i l k o b l m i n g e r. S l i k e i n n g r e p v i l k u n n e f o r å r s ak e f o rs t y r re l s e r p å s i g n a l e n e t i l andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-tv a n l eg g e t. H v e r s e k s j o n i n -d n e k o h d a e r m e 1 d k o s r om t y t i s l k h ø k r e r C H an D a l D i g i t a l o g f ø l g e r s e k s j o n e n. S T Y R E T S A R B E I D S t y r e t h a r a v h o l d t 1 2 s t y r e m ø t e r, 4 b y g g e m ø t e r o g 1 r e g n s k a p s m øt e s am t f l e r e s m åm øt e r. Det er ikke avholdt ekstraordinære sameiermøter. I p e r i o d e n h a r s t y r e t d i s t r i b u e r t interne c a 6 oppslag i n f o s k til r beboerne i v o g. f l e r e S t y r e t h a r t i d l i g e r e u t a r b e i d e t e n i nf o rm a s j o ns p e rm s om l i g g e r t i l gj e n g e l i g i h v e r o p p g a n g. Permen inneholder oversiktlig informasjon om Sameiet. Styret oppdaterer disse fortløpende. D e t h a r i v æ r t u t s k i t, f 2 s t y n r i e m n g e d r l em i m e r s g t i y k k r u e t og 2 n y e k om i n n, s am t a t v i h a r f å t t p å p l a s s e n r å d g i v e r. M e d e t u n n t ak, s å h a r m es t e p a r t e n a v s t y r e t r e l a t i vt k o r t f a r t s t i d i s am e i et o g s t y r e t s å d e t s o m e n s t o r r e s s u r s å f å m e d e n p er s o n m e d s t o r k o m p e t a n s e o m s a m e i r t e. t v å V a n n s k a d e M a n g e h u s k e r n ok f r a f l e r e t i d l i g e r e s k r i v a t v i h a d d e e n m e g e t u h e l di g e p i s o d e i Ø 6 4 h v o r v a n n f o s s e t i n n i b l ok k e n e t t e r e k s t r e m e m e n g d e r n e d b ø r. S om n e v n t i R i k e t s t i l s t a n d o g å rs r a p p o r t e n f r a , s å v a r d e t t e e n s ak h v o r s t y r e t m åt t e k j em p e h a r d t m ot f o r s i k r i n gs s e l s k a p e t, m e n s om v i t i l s l u t t v a n t. S t y r e t h a r b r u k t m y e t i d o g r e s s u r s e r i f o r å f o r s i k r e s e g at a l t s o m e r m u l i g å g j ø r e b l i r g j o r t. T i l t r o s s f o r at v a n n s k a d e n s k j e d d e h e l t t i l b a k e i j u n i , s å ha r y s r e t t g j e n n om h e l e

7 f u l g t d e n n e s ak e n t e t t. V i h a r h a t t f l e r e e t t e rk o n t r o l l e r o g k a n b l a n t a n n e t n e v n e at M y c o t e am h a r væ r t i n n om og t a t t l uf t p r ø v e r i l e i l i g h e t e n e o g s j e k k et f o r f uk t i bygningsmassen 2 ganger i. Dette ble sist gjennomført november , m e n s å l a n g t k a n v i b e r o l i g e b e b o e r n e m e d a t t es t e n e i k k e v i s e r n o e å b ek ym r e s e g f o r. S e l v om t es t e n e v a r p o s i t i v e, s å k u n n e i k k e s t y r e t s l å s e g t i l r o m e d d e t t e. V i f i k k P o l y g o n t i l å v i d e o i ns p i s e r e l u f t ek a n a l e n e t i l d e b e r ø r t e l ei l i g h et e n e, s am r e t ns e d i s s e s å l uf t v e i en e t i l l e i l i g h et e n e e r r e n e. E t t e r a l t d e t t e, k u n n e v i i S t y r e t s am m e n m e d P o l y g o n, M y c o t e am og I F f r i s k m e l d e Ø y g a r d v e i e n 6 4 d e n 3 0. j a n u a r d a g e r e t t e r d e t v o l d s om m e r e g n v æ r e t. Ø k o n om i Ø k o n om i e n i S am e i et h a r s om n e v n t ti d l i g e r e v æ rt n o e a ns t r e n g t, f ø rs t o g f r em s t f o r d i d e t h a r v æ r t nø d v e n d i g å g j e n n om f ø re m a n g e v e d l i k e h o l d s p r os j e k t e r de s i s t e å r e n e v a r e t å r m e d f æ r r e v e d l i k e h o l d s p r os j e k t e r e n n p å l e n g e o g d e t g a v os s d e t b e s t e r es u l t at e t p å f l e r e å r v a r k i e k l i k e g o dt ø k o n om i s k s e t t. F ø rs t o g f r em s t p å b a k g r u n n a v p r o s j e k t e t m e d v e d l i k e h o l d a v a l l e t ak e n e s om b l e f i n a ns i e r t m e d o p pt a k a v l å n. P å b a k g r u n n a v d e t t e, a n s e r v i a t øk o n om i e n i S am e i et f re m d e l es e r n o e a ns t r e n g t o g a t v i m å f o rt s et t e å v æ r e n ø k t e rn e. S t y r e t j o b b e r b e v i s s t o g f r em t i ds r e t t e t s l i k a t v i s k a l k u n n e t a d e u t f o r d r i n g e n e s om m å t t e k om m e. E t v i k t i g l e d d i d e t t e a r b e i d e t e r å m i n i m a l i s e r e k o s t n a d e r v e d å e v a l u e r e og reforhandle Sameiets avtaler. R u n d t n y t t å r f i k k v i s e n e s t p å p l a s s e n n y fo r r e t n i n gs f ø r e r a v t a l e m e d O b o s E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S d e r h o n o ra r e t b l e r e d u s e rt m e d 1 1% i f o r h o l d t i l v a r s l e t h o n o r a r f o r D e t t e e r e n a v t al e s om i k k e b a r e h a r b e d r e ø k o n om i s k e b et i n ge l s e r f o r S am e i e t m e n d e n e r o g s å i n n h o l d s m e s s i g b e d r e. V i h a r s å o e g rf a r t øk n i n g i l e v e r a nd ø r k o s t n a d e r, b l a nt a n n e t e n øk n i n g i s t r øm p r i s e r i v i n t e r. D e t t e b l e v a r s l e t p å f o r h å n d o g v a r m e d v i r k e n d e t i l a t d e t v a r h e l t nø d v e n d i g å ø k e f e l l e s k os t n a d e n e f o r å d ek k e i n n de ø k e n d e u t g i f t e n e i F r a o g m e d l 2 e 0 d 0 e 9 t d b er f o r b e s t em t, et t e r r å d f r a f o r r e t n i ng s f ø r e r, a t d e t v a r n ø d v e n d i g å øk e h us l e i e n m e d 5%. V e d å øk e h us l e i e n h a r S am e i e t t i l n æ rm e t d e s am m e økonomiske midler tilgjengelig til vedlikehold og uforutsette utgifter i 2009 som i Dugnad S a m e i e t a r i h a l l e å r b a s e r t s e g p å a t b e b o e r n e h a r s t i l t o p p t i l d u g n ad s a r b e i d. O p p s l u t n i n g e n e r n o e v a r i e r e n d e i d e f o r s k j e l l i g e b l ok k e n e, m e n v i s er e n øk n i n g i a n t a l l d e l t a k e r e o g h å p e r t r e n d e n f o r t s et t e r. D e t s et t es o p p l i s t e r o v e r h v i l k e a rb e i d s o p p g a v e r s om s k a l u t f ø r e s i h v e r b l o k k o g d a k a n b e b o e r n e s k r i v e s i t t n a v n u t e n f o r de o p p g a v e n e d e ø n s k e r å u t f ø r e. H e r v i l s t y r e o p p f o r d r e a l l e t i l å v e l g e r i k t i g e o p p g a v e r e t t e r h v o r s t e rk m a n e r t i l å u t f ø r e f y s i s k a r b e i d. L a d e l e t t e o p p g a v e n e v æ r e t i l d e s r o å m v æ ø r e n s m k e d p å d u g n a d, m e n i k k e h a r h e l s e t i l d e t u n g e o p p g a v e n e.

8 8 S t y r e t h a r s et t d e t nø d v e n d i g å k j øp e i n n n y t t o g b e d r e ut s t y r f o r å g j ø r e d u g n a d e n e b e d r e o g m e r e f f ek t i v e. D e t h a r b l a n t a n n e t b l i t t k j ø p t i n n m o t o r s a g, b e ns i n dr e v e t k a n t k l i p p e r o g e l e kt r i s k h ek k es a k s s om h a r v i s t s e g å v æ r e v e l d i g n y t t i g. T i l b ak em el d i n g e n e h a r v æ r t veldig positive, og Sameiet vil investere i mer utstyr der vi ser det er nødvendig fremover. V i i s t y r e t ø n s k e r å t a k k e a l l e s o m h a r b i d r a t t m t i d e l n e r å. V g i j ø r e e i h å p e r s am t i d i g at d e n g o d e d u g n a d s å n d e n v i l h j el p e t i l å m o t i v e r e s am t p å v i rk e e n d a f l e r e s am e i e r e t i l å d e l t a p å d u g n a d e n e i T a k H ø s t e n t ok s t y r e t k o n t ak t m ed P r o t a n T ak o g f i k k ut a r b e i d e t e n t i l s t a n d s r a p p o r t a v d e 5 takene i sam eiet. R a p p o r t e n v i s t e a t t i l s t a n d e n p å d e 5 t a k e n e v a r n oe v a r i e r t. Ut f r a r a p p o r t e n b e s t em t e s t y r e t a t d e t v a r n ø d v e n d i g å g j ø r e ut b e d r e n d e t i l t a k. T a k e r n o e a v d et v i k t i g s t e f o r e n b y g n i n g, d e r f o r s å v i d e t s o m e n n ø d v e n d i g h e t å f r a P r o t a n T ak v a r u t g a n gs p u n k t e t d a v i g i k k ut o g h e nt e t i n n t i l b u d f r a f l e r e ak t ø r e r. T i l b u d e n e s t y r e t f i k k i n n v a r i e r t e i p r i s o g i n n h o l d. V i s å d e t n ø d v e n d i g å h e n t e i n n e n p r o s j e k t l e d e r t i l å l e d e a r b e i d e t m e d å v u r d e r e d p e å t p r i s b e o s g t e t i l b u d p r o d u k t, s am t f o r h a n d l e f r em e n k o n t r a k t. V a l g e t f a l t t i l s l ut t p å P r o t an T a k, s om h a d d e e t v e l s å g o dt p r o d u k t s om d e a n d r e a k t ø r e n e, o g b et y d e l i g l a v e r e p r i s. S t y r e t ø n s k e t o g s å a t p r o s j e k t l e d e r e n s k u l l e f ø l g e o t p r os a j e r k b t e t i d e t u b l e k o r r e k t g j e n n om f ø rt et t e r d e n o r m e r o g r e g l e r s om f i n n es f o r b r a n s j e n. I e t t e r k a n t s e r v i a t d e t t e v a r d e t r i k t i g e å g j ø r e, d a s t y r e t i k k e i n n e h a r t i l s t r e k k e l i g m ed k om p et a n s e t i l å f ø l g e o p p e t s l i k t p r o s j ek t. S t y r e t a n s e r p r o s m j e g k o d t e gj t e n n s o m f ø r t, d a d e t h o l d t s e g i n n e n f o r t i ds p l a n o g d e n økonomiske rammen som var i tilbudet. Arbeidet var heller ikke sjenerende for beboerne. U t v e n d i g a r e al 2008 blitt gjort følgende vedlikehold og utbedringer i Sameiet vårt : G j e r d e n e s o t o v e i m e n e v r u n e d t n S am d ei e r t e r r e m h a b i l i t e rt. D et t e a r b e i d e t h a r b es t åt t a v å bytte deler av nettingen, rette opp skeive gjerdestolper og fikse ødelagte skjøter. D e t h a r b l i t t s t ø p t i n n n y e r i s t e r i i nn g a n g s p a r t i e r i Ø y g a r d v e i e n 7 0 o g 7 2. D e l e r a v g r ø n t a r e a l e t e r u t b e d r e t. D e t t e a r b e i d e t i n n e b a r å f j e r n e s t ub b e r o g r ø t t e r s om h a r s t uk k et o p p, u t v i d e d e l e r a v g r e s s l i n j e n o g s å d d m e r g r es s. F a s a d e r F a s a d e r e h a b i l i t e r i n g m å f o r e t as på s i k t. D et v i l b l i gj e n n om f ø r t e n t i l s t a n ds a n a l y s e a v f a s a d e r i f o r ke å et a v eventuelt d e k behov for rehabilitering. D r e n e r i n g Drenering av alle blokkene er utført i perioden 2005 til I n n v e n di g f e l l e s a r e al O p p g a n g s p a r t i e n e i b l o k k e n e e r b r a, m a l i n g a v v e g g e n e l i k e u n d e r g l a s s t a k e n e b l e ut f ø rt i V a r m t v a n n s b e r e d e r r blitt e installert h a i alle vaskerommene sommeren 2007.

9 9 R E G N S K A P E T F O R S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s am e i et s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om s am ei e t s f o r v e n t e d e øk o n om i s k e u t v i k l i n g e r omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for S am e i e t s n e g a t i v e e g e n k a pi t a l k r ,- s k y l d e s s t ø r r e r e h a b i l i t e r i n g s om e r f i n a ns i e r t g j e n n o m o p p t ak a v l å n. D e n n e g at i v e e g e n k a p i t a l e n s k a l b y g g e s n e d m e d f r em t i d i g e d r i ft s o v e r s k u d d. Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r d e n n e f o r u t s e t n i n g e n. D e t b e k r e f t e s h e r v e d a t forutsetningen om fortsatt drift er til stede. R E S U L T AT R e g n s k a p e t e r g j o r t o p p m e d e t ne g a t i v t å r s r es u l t a t p å k r ,- Det foreslåes at årsresultatet dekkes opp av tidligere oppspart egenkapital. I N N T E K T E R I n n t e k t e n e i v a r t i l s a m m e n 1 k 8 r , - m o t b u d s j e t t e rt m e d k r ,- K O S T N A D E R Driftskostnadene i 2008 var på 1 kr , - m o t b u d s j et t e r t m e d k r ,-. Drift og vedlikehold b l e b u ds j e t t e r t m e d k r ,-, m e ns r e g n s k a pe t v i s e r k r ,-. Hovedårsaken til avviket var rehabilitering av tak. R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å re t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p o g f o r m u e s f o r v a l t n i n g. e r s om R e g v e n i p o s t i j r e s o u l n t at s r e g h n s o k a n p e o t. r a r e F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i r e g n s k a p e t o g d e n r e g ns k a ps m e s s i g e o v e r s i k t s om f r em k om m e r u n d e r n ot e r t i l r e g ns k a p e t. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t g r l a d i. g K O S T N A D S U T V I K L I N G Rentesatsene i OBOS Eiendomsforvaltning AS pr. den : Renter på driftskonto : 0, 10 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 4, 6 0 % u n d e r 0, 5 m i l l i o n e r 4, 7 0 % m e l l om 0, 5 m i l l i o n e r o g 2 m i l l i o n e r 5.00 % over 2 millioner

10 1 0 S T R Ø M P R I SE N E Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter : K r a f t p r s i om s d ek k e r k os t n a d e n e v e d å p r o d u s e r e o g s e l g e d e n el e k t r i s k e k r a f t e n u t g j ø r ca. 44 % av total strømpris (betales til kraftleverandør ). N e t t l e i f e o r t r a n s p o r t a v d e k n e k e r l a f e t e k t n r i s utgjør ca. 22 % av total strømpris (betales til nettselskapet ). Statlige avgifter dvs. forbrukeravgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift utgjør ca. 34 % av total strømpris. S t r ø m p r i s e n i N o r g e v a r i e r e r m e d å r s t i d e n i e v. i n t N e h r o a r l v m å r a e l t o t g s t i g e r d e n r e d u s e r e s i s om m e r h a l v å r e t. D e t t e o g a n d r e f ak t o r e r s om p å v i r k e r k ra f t p r i s e n e g j ø r d et v a n s k e l i g å s p å u t v i k l i n g e n i s t r ø m p r i s e n e F O R S I K R I N G B y g n i n g s f o rs i k r i n g e n øk e r f r a t i l m e d c a. 9, 3 %. D et t e s k yl d e s at i n d ek s e n s om refle k t e r e r p r i s o p p g a n g e n p å h å n dv e r k s t j e n es t e r h a r øk t t i l s v a r e n d e. D e n n e i n d e k s ø k n i n g e n e r l i k f o r a l l e f o rs i k r i n g s s e l s k a p e r. Ut o v e r d e t t e f o r e t a r f o r s i k r i n g s s e l s k a p e n e i n d i v i d u e l l pr i s j u s t e r i n g m e d b ak g r u n n i s am e i e t s e g e n s k a d es i t u as j o n. K O M M U N A L E A V G I E F T R Vann - og avløpsavgiften øker med 3,5% og renovasjonsavgiften øker med 4,6 %. Ø V R I G E K O S T N A D E R N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e i b u d s j e t t e t h a r s t y r e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s s t i g n i n g.

11 1 1 I N N T E K T - S OG KOSTNADSOVERSLAG FOR ÅR 2009 (Budsjett) Styret har satt opp en oversikt over forventede inntekter og kostnader i Tallene er vist som egen kolonne ved siden av resultatregnskapet. (Budsjett ) O v e r s i k t e n e r b a 5 s % e r øk t n i ng p å a v f e l l es k o s t n a d e r f r a D e t t e b l e v a r s l e t seksjonseierne i eget skriv i desember I p o s t e n d r i f t o g v e d l i k e h o l d e r d et b e r e g n e t k r ,- t i l v e d l i k e h o l d s om o m f a t t e r b l a n t a n n e t r e n s i n g a v l u f t e k a n a l e r, t i l s t a n d s a n a l ys e a v f a s ad e n e o g r e h a b i l i t e r i n g a v s t ø t t em u r. Oversikten gir et forventet årsr e s u l t a t p å c i r k a k r ,-. I o v e r s i k t e n e r d e t t at t h e n s y n t i l de f o r h o l d s om e r n e v n t f o r a n. Forøvrig vises til de enkelte tallene i oversikten. O s l o, I s t y r e t f o r S am e i et N a d d e r u d V es t Terje Andresen / s / Else -M a r i e Ø i e n / s / A n n e H e l e n e D e L i n d e / s / J os t ei n U r n e s / s / A l e xa n d e r R ø y n e / s /

12 1 2

13 S A M E I E T N A D D E R U D V E S T R E S U L T A T R E G N S K A P N o t e R e g n s k a p R e g n s k a p B u d s j e t t B u d s j e t t D R I F T S I N N T E K T E R : Innkrevde felleskostnader Innbetalinger Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar A v s k r i v n i n g e r Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Kommunale avgifter Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N D R I F T S R E S U L T A T : F I N A N S I N N T E / K T K O S T N A D : Finansinntekter Finanskostnader R E S. F I N AN S I N N T / K O S T N Å R S R E S U L T A T O v e r f ø r i n g e r : T i l o p p t je n t e g e n k a p i t a l F r a o p p t je n t e g e n k a p i t a l

14 S A M E I E T N A D D E R U D V E S T B A L A N S E N o t e E I E N D E L E R A N L E G G S M I D L E R Bygninger Varige driftsmidler S U M A N L E G G S M I D L E R O M L Ø P S M I D L E R Restanser felleskostnader Kortsiktige fordringer Håndkasse D r i f t s k o n t o i O B O S Sparekonto i OBOS S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M E I E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Opptjent egenkapital S U M E G E N K A P I T A L G J E L D L A N G S I K T I G G J E L D Pant- og gjeldsbrevlån Annen langsiktig gjeld S U M L A N G S I K T I G G J E L D K O R T S I K T I G G J E L D Forskudd felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Annen kortsiktig gjeld S U M K O R T S I K T I G G J E L D S U M E G E N K A P I T A L O G G J E L D P a n t s t i l l e l s e 0 0 Garantiansvar 0 0 OSLO, / S T Y R E T F O R S A M E A I D D E T R U D N V E S T Terje Andresen /s Else -Marie Øien /s Anne Helene DeLinde /s Jostein Urnes /s Alexander Røyne /s

15 1 5 N O T E : 1 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. N O T E : 2 I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R P a r k e r i n g s l e i e G a r a s j e l e i e Felleskostnader Trappevask S U M I N N K R E V D E F E S L K L O E S T N A D E R N O T E : 3 A N D R E I N N T E K T E R Korrigering av utgåtte leieforhold 790 Tilbakebetalt Centrum Eiendomsbettyrelse as 390 S U M A N D R E I N N T E K T E R N O T E : 4 P E R S O N A L K O S T N A D E R A r b e i d s g i v e r a v g i f t S U M P E R S O N A L K O S T N A D E R Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året. N O T E : 5 S T Y R E H O N O R A R Honorar til styret gjelder for perioden 2008/2009, og er på kr I tillegg har styret fått dekket mat styremøte for kr jf. note 11 Telefonutgifter til styret er på kr N O T E : 6 R E V I S J O N S H O N O R A R Revisjonshonoraret er på kr og er i sin helhet knyttet til revisjon. N O T E : 7 K O N S U L E N T H O N O R A R Andre konsulenthonorarer S U M K O N S U L E N T H O N O R A R

16 1 6 N O T E : 8 D R I F T O G V E D L I K E H O L D Protan Tak S U M S T Ø R R E B Y G N M E S S I G E V E D L I K E H O L D Drift/vedlikehold bygninger D r i f t / v e d l i k e h o l d V V S Drift/vedlikehold elektro Drift /vedlikehold utvendig anl D r i f t / v e d l i k e h o l d b r a n n s i k r i n g Drift/vedlikehold garasjeanlegg S U M D R I F T O G V E D L I K E H O L D N O T E : 9 K O M M U N A L E A V G I F T E R Kommunale avgifter S U M K O M M U N A L E A V G I F T E R N O T E : 1 0 E N E R G I / F Y R I N G Elektrisk energi S U M E N E R G I / F Y R I N G N O T E : 1 1 A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R Container Verktøy og redskaper Driftsmateriell -319 Renhold ved firmaer S n ø r y d d i n g / g r e s s k l i p p i n g Kontor- og datarekvisita Kopieringsmateriell T r y k k s a k e r Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader t i l l i t s v a l g t e Andre kontorkostnader -635 Telefon/bredbånd Porto V e d l i k e h o l d b i l e r / m a s k i n e r o s v -114 B i l g o d t g j ø r e l s e -515 Reisekostnader -25 Gaver Bank og kortgebyr giro fellesutgifter Velferdskostnader Konstaterte tap -225 S U M A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R

17 1 7 N O T E : 1 2 F I N A N S I N N T E K T E R Renter av driftskonto i OBOS Renter bank Renter av for sent innbetalte felleskostnader 568 S U M F I N A N S I N N T E K T E R N O T E : 1 3 F I N A N S K O S T N A D E R OBOS Pantegjeldsrenter OBOS Pantegjeldsrenter Etableringsgebyr Omkostninger -480 S U M F I N A N S K O S T N A D E R N O T E : 14 B Y G N I N G E R K o s t p r i s / B o k f. v e r d i Oppskrevet Oppskrevet S U M B Y G N I N G E R Gnr.19/ Bnr.450 Boligbygg anses ikke å ha begrenset økonomisk levetid og er derfor ikke avskrevet. N O T E : 1 5 K O R T S I K TI G E F O R D R I N G E R Til gode Lier E-v e r k S U M K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R N O T E : 1 6 P A N T - O G G J E L D S B R E V L Å N O B O S Renter : 7,95%, løpetid 15 år Opprinnelig 2000 B l a n c o Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år O B O S Renter : 7,95% løpetid 5 år Opprinnelig 2008 B l a n c o Nedbetalt i år S U M P A N T- O G G J E L D S B R E V L Å N

18 1 8 N O T E : 1 7 ANNEN LANGSIKTIG GJELD Garasjeinnskudd (opprinnelig) S U M A N N E N L A N G S I K T I G G J E L D N O T E : 1 8 S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R S k yl d i g a r b e i d s g i v e r a v g i f t S U M S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R N O T E : 1 9 A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D Uoppgjort skade Avsatt styrehonorar S U M A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D

19 19 S a k 5 AS t yr e t s f o r s l a g t i l e n d r i n g av h u s o r d e n s r e g l e n e. I husordensreglene punkt 1 legges følgende setninger til på slutten: S k i l t m e d t i d s b e g r e ns e t p a rk e r i n g f o r b es øk e n d e v i l bl i s a t t o p p o g s t y r e t h a r i n n g å t t e n j u r i d i s k g o rum d Kranservice k j e n t AS om a borttauing v t a l av biler e. m e d B æ I husordensreglene punkt 5 tas følgende setning ut : K a t t - o g / e l l e r h u n d e e i e r e m å s ø r g e f o r a t d y r e n e i k k e p å n o e n m åt e b l i r t i l s j e n a ns e. Et helt nytt punkt 6 settes inn med følgende tekst : H u s d y r e i e r e m ø r å g e s f o r a t d y r en e i k k e p å n o e n m åt e b l i r t i l s j e n an s e. E i e r e m å p ås e a t d y r e n e i k k e g j ø r f r a s e g i o g r u nd t i n n g a n g s p a r t i e t. H u n d e e i e r e i S a m ei e t s k a l b e n y t t e pose. Gressplenene skal ikke benyttes til hundetoalett. D y r e h o l d i k j e l l e r, b o d e a r l e t e o r g s t r i e n g f t e f l o r l b u e d s t. a r e D e e t t e r f ø l g e n d e p u n k t e r f å r d e r f or a n n e t n um m e r e r i n g : 6 b l i r t i l d a p u n k t 7, 7 bl i r 8, 8 b l i r 9, 9 b l i r 1 0, 1 0 b l i r 1 1, 1 1 b l i r 1 2, 1 2 b l i r 1 3 o g 1 3 b l i r 1 4. Forslag til nytt punkt i sameiets husordensregler : P u n k t 1 4 Å r l i g e p r y o d p n i n g e r i f e l l es a r e a l e n e, i n n e o g u t e u t f ø r e s p å d u g n a d D. e t e r d u g n a d t o ganger i året, vår og høst. Sameierne oppfordres til å delta aktivt for fellesskapet. S am e i e r e s om u t e b l i r f r a d u g n a d s o m e r v a r s l et s e n e s t 1 u k e i f o r v e i e n, o p p f o r d r e s t i l å b i dr a m e d e t b e l ø p s t o r t k r B e l ø p e t d i s p o n e r e s a v d e n ak t u e l l e b l o k k t i l f o r s k j ø n n e l s e a v s i t t e g et om r å d e. Forslagene krever alminnelig flertall på sameiermøtet.

20 20 Sameiets gjeldende husordensregler : H u s o r d e n s r e g l e r f o r S am e i e t N a d d e r u d V e s t A v m e d r e v i d e r i n g , , , , o g H v e r e n k e l t s am ei e r e r a ns v a r l i g f o r a t b es t em m e l s e n e i h u s o r d e n s re g l e n e b l i r f ul g t. M e n i n g e n m e d r e g l e n e e r å g i g e n e r e l l e n o r m e r. U t o r v e e n r k e l t d e t t e v i s am e i e r å g j ø r e f o r h o l d e t i b l ok k e n e s å h y g g e l i g o g t r i v e l i g s om m u l i - g. H us k a t vennlighet og vanlig høfligheter det beste grunnlaget for at vi skal trives. P u n k t 1 B a r n e v o g n e r, s k i, k j e l k e r o g s y k l e r h e n v i s e s t i l d et s t o r e r om m e t i k j el l e r e o n g, b e n y t t d e n d i r e k t e k j e l l e r i n n g a n g e n. S ø r g f o r a t s l i k e t i n g i k k e o p p t a r pl a s s e n v ed h o v e d i n n g a n g e n o g i t r a p p e o p p g a n g e n. P a r k e r i n g a v b i l e r p å g å r d s p l as s e n k a n k u n s k j e p å d e s t e d e r s om e r f a s t s at t a v s t y r e t i s am r å d m e d d e r e s p e k t i v e b l ok k e r. V e n n l i g s tvæ r o p pm e rk s om p å dette også når det gjelder besøkende biler. P u n k t 2 Langtidslagring i kjelleren er ikke tillatt! K j e l l e r e n, v å r t f el l e s a r e a l, s k al i k k e v æ r e l a g r i n gs p l a s s f o r d et s om d u h a r t e nk t å k v i t t e d e g m e d. S a k e r o g t i n g s k a l b a r e l d h i a v å r k e o f r e l t l es e r om o p p. h D o e r s om d u t r e n g e r n o e m e r t i d m e ns d u f. e k s. p us s e r o p p, s k a l t i n g e n e m e r k es m e d n a vn o g d a t o f o r a v h e n t i n g. L a g r i n g u t o v e r 3 a 0 v t a d l es a g e m r e d m s t å y r e t. Sameiet forbeholder seg retten til å fjerne ting for eiers regning dersom frist e n e i k k e o v e r h o l d e s. P u n k t 3 R i s t i n g a v t ø y m å i k k e f o r e g å i t r a p p e o p p g a n g e n e, o g t a a l l t i d h e n s yn n å r D e h a r t ø y p å b a l k o n g e n t i l l uf t i n g. R i s t i k k e D e r e s m a t t e r f r a b a l k o n g e n. D e t k a n m u l i g e n s væ r e praktisk for Dem, men lite behagelig for Deres naboer. P u n k t 4 Y t t e r d ø r e n e ( b å d e h o v e d d ø r e n o g k j e l l e r d ø r e n ) s k a l h o l d es l uk k et. S l i p p i k k e i n n f r em m e d e s om r i n g e r p å p o rt t e l ef o n e n f o r å l e v e r e r e k l am e e l l e r s e l ge l o d d e r. P u n k t 5 Trappeoppgangene er ingen lekeplass for barn. Generelt skal det være ro i le i l i g h e t e n e m el l om k l o g N å r m an h a r s e l s k a p, b ø r h v e r e n k e l t t a he n s y n t i l s i n e n a b o e r s om gj e r n e v i l s o v e. H v i s al l e v i s e r g o d v i l j e, s l i p p e r v i s i n t e f j es o g b a nk i n g i v e g g e n e. S ø r g f o r a t r a d i o e n D e r e s i k k e d u r e r, d f o e r e t r e k r k e r j et o m u l i g a n n e t p r o g r a m. D e s om s p i l l e r et e l l e r a n n e t i ns t r u m e nt bø r i n ns t i l l e v i r k s om h et e n s e n e s t k l E v e n t u e l l m us i k k un d e r v i s n i n g s et t es i k k e i g a n g u t e n a t D e r es n a b o e r har gitt sin godkjennelse. Katt- og /eller hundeeiere må sørge r e n e for i k k e at p å n o dy e n m åt e b l i r t i l s j e n a n s e. S k a l m a n h a s t ø r r e s e l s k a p e r / s os i a l e l a g s om k a n s t ø y e f o r n a b o e r o g / e l l e r o v e r s k r i d e t i d e n f o r h u s r o, m å d et t e v a r s l e s m e d o pp s l a g p å f o r h å n d. Styret påpeker at man likevel må vise hensyn overfor andre beboere.

21 21 P u n k t 6 A v f a l l s k a l p ak k e s g o d t i n n f ø r d e t l e g g e s i s ø p p e l s ek k e n e i s ø p p e l r o m m e t. S p e s i a l a v f a l l s om m a l i n g o g e l ek t r i s k u t s t y r s k a l f j e r n e s a v d e n e nk e l t e. B e b o e r n e e r f o r p l i k t e t t i l å b æ r e u t s e k k e n e m e d r e t u r p a p i r o g p a p p s a m t s a m l m e s yk e k k e n e f o r h a r d p l a s t em b a l l a s j e p å næ rm e r e a n g i t t e d a g e r p å a n v i s t s t e d ( u t e n f o r g j er d e t ). P l a s t p o s e r m e d s ø p p e l s k a l i k k e s e t t e s u t e nf o r d ø r e r e l l e r a n d r e s t ed e r i o p p g a n g e n. S ø p p e l m å o p p b e v a r e s i e g e n l e i l i g h e t t i l d e t k a n b r i n g e s i s ø p p e l r om m e t i k j e l l e r e n. Skotøy etc. skal ikke oppbevares i fellesareal eller foran inngangsdør. H v i s D e e r s p es i e l l v e n n m e d s m åf u g l e n e, s å b r u k f u g l e b r e t t ut e n f o r v i n d u e t. K a s t i k k e smuler, osteskorper o. lign. ut på bakken. Det samler bare rotter og mus. P u n k t 7 T ø r k e p l a s s s e k n a l b r u k es t i l t ø rk av v a s k, o g t i l l u f t i n g a v t ø y o g m at t e r. M a n b a n k e r s e l v s a g t i k k e s i n e t e p p e r n å r n a b o e n h a r t ø y h e n g e n d e t i l t ø rk. T ø rk e p l a s s e n s k a l i k k e b r u k e s p å - s o ø g n h e l l i g d a g e r o g i k k e e t t e r k l f ø r n e v n t e d a g e r. D e t e r i k k e t i l l a t t å t r e k k e s n o r e r f o r t ø r k i n g a v v a s k f ra b a l k o n g e n e l l e r v i n d u e r, h v e r k e n f as t e s n o r e r e l l e r t r e k k b a r e s n o r e r m e d t al j e. P u n k t 8 A l l e r om i l e i l i g h et e n s k a l h o l d es s å p a s s o p p v a r m et at v a n n l e d n i n g e n e i k k e k a n f r y s e. V æ r o b s. p å d e t t e h v i s D e r l e d r i s e e n r k r a b n o s r t å t å. p e n L a n å r a D e f o r l a t e r r om m e t. I t o a l e t t et m å d et b a r e b r u k es t o a l e t t p a p i r. P a s s p å a t a v l ø p s rø r e n e i k j ø k k e n o g b a d i k k e b l i r t e t t e. H v i s d e t i n n t r e r n o e g a l t m e d e n v a n n l e d n i n g, s å s k r u s n a re s t m u l i g a v hovedkranen, ring nærmeste rørlegger, o g v a r s l e n a b o e n e om at v an n e t e r b o r t e, o g at m a n s k r u r a v s t r øm m e n p å v a rm t va n n s b e h o l d e r n e. S t a k i n g a v v a s k er o g a v l ø p b es ø r g e s a v s am e i e r e. P u n k t 9 V e d o p p u s s i n g a v s ek s j o n e n e l l e r a n s k af f e l s e r s om t r e n g e r t i l p a s s n i n g, m å d e t t e f o r e g å på en forsvarli g m åt e i n n e n f o r s ek s j o n e n s a r e a l. F e l l es a r e a l e t s om op p g a n g o g k j e l l e r k a n i k k e b e n y t t es t i l s a gi n g a v m at e r i a l e r, k a p p i n g a v r ø r e l l e r s em e nt b l a n d i n g, o g f e l l e s a r e a l et s k al h e l t k l a r t i k k e u t s e t t e s f o r n e d s t ø v i n g. D e n e n k e l t e s am e i e r e r a n s v a r l i g f o r a t p å b u d e t b l i r e t t e r f u l g t n å r e n h å n d v e r k e r b l i r e n g a s j e r t. S k a l m an u t f ø r e s t ø r r e s t ø y e n d e v e d l i k e h o l d / o p p us s i n g i l e i l i g h e t e n e, s k a l n a b o e r v a r s l e s m e d o p p s l a g p å f o r h å n d. P u n k t 1 0 Vasking av trapper, inngang og søppelrom utføres av eksternt firma. Pu n k t 1 1 U t l u f t i n g a v l e i l i g h e t e n e m å i k k e f or e g å u t m ot t r a p p e o p p g a n g e n e. D e t e r i k k e s i k k e r t a t naboene settes pris på matlukten fra Deres middag.

22 22 P u n k t 1 2 Tvil om fortolkningen av disse regler avgjøres av styret. Hvis det oppstår nabotvister s om i k k e r s l e a g l øs e a d f o r h a n d l i n g e n e s v e i p a r t e n e i m e l l om, s t å r s t y r e t t i l d i s p o s i s j o n s om m e gl i n g s m a n n. S t y r e t h a r v i l l e t h o l d e h us o r d e n s r eg l e n e i e n l i b e r a l t o n e o g f o rm. F o rb u d e n e o g r e g l e n e e r l a n g t f æ r r e e n n i a n d r e s am ei e r m e d b l ok k e r. D et e r i m i d l e i rt d v å r t h å p a t d e n l i b e r a l e t o n e v i l i ns p i r e r e h v e r e n k el t t i l å ho l d e f as t p å d e n h y g g e l i g e om g a n g s t o n e s om h i t t i l h a r p r e g e t f o r h o l d e n e i S am ei e t N a d de r u d V e s t.

23 23 SAK 5B Styrets forslag til endring av sameiets vedtekter Forslag til ny underparagrafi sameiets vedtekter : 7 C Tidsbegrenset parkering for besøkende til Sameiet Nadderud Vest G j e s t e p a rk e r i n g p å a n v i s t e p l a s s er h a r e n m ak s i m um s t i d p å 4 8 t i m er. O v e r t r e d e l s e m e d f ø r e r b o r t t a u i n g f o r e i e r s r e g n i n g o g r i s i k o. U t o v a r e k r e r e m a k s i m u k u n m e d s æ rs k i l t t i l l a t e l s e f r a S am e i e t s s t y r e. Følgende paragraf i vedtektene foreslåes fjernet : 5 D u gn a d s a r b e i d Å r l i g e o p p r y d n i n g e r i k j e l l e r e o g u t e a r e a l e r, s om i a l l e å r h a r v æ r t u t f ø r t s om d u g n a d, e r s am t l i g e s am e i e r es a ns v a r.d e t e r d u g n a d t o g a n g e r i å r e t, v å r o g hø s t. S am e i e r n e oppfordres til å delta aktivt for fellesskapet. S am e i e r e s om u t e b l i r f r a d u g n a d s o m e r v a r s l et 1 u k e i f o r v e i e n, o p p f o r d r e s t i l å b et a l e et beløp, stort kr 200,- pr. dugnad p å d. e n n e Beløpet m å t e n k o m m e ri n n, d i som p o n e r es av den aktuelle blokk til forskjønnelse av området. Følgende avsnitt i 7 A i sameiets vedtekter foreslåes fjernet : De fleste leietakere fikk i 1999 installert automatisk portåpner. A v s k r i v n i n g s b e l ø p et f o r p o r t å p n e r e e r p r o s e n t b e r e g n e t ( 1 0 % p e r å r f r a ) f r em t i l a v v i k l i n g i d e s em b e r A vs k r i v n i n g s b e l ø p e t f o r d e n ak t u e l l e m å n e d e n leiekontrakten inngås eventuelt sies opp innbetales til styret /evt. refunderes. Forslagene krever minst 2 / 3 av de avgitte stemmer på sameiermøtet.

24 24 Gjeldende vedtekter for Sameiet Nadderud Vest V e d t a t t i s am e i e rm ø t e d e n , e n d r e t , , , , , o g m e d h o l d a v l o v om e i e rs e k s j o n e r 2 3. m a i n r N a v n, f o r å r l. e t n i n g s k o n t o Eierseksjonssameiet (heretter sameiet ) har forretningskontor i Oslo. g n r. 1 9, b n r i B æ r um k om m un e, m e d f e l l es a n l e g g a v e n h v e r a r t. 2 O r g an i s e r i n g a v s a m ei e t og r å d e r e t t. S e k s j o n e n k a n i k k e s k i l l es f r a d e l t a g e r i n t e r e s s e n i s am e i et. H v e r s am ei e r h a r h j em m e l t i l sin s ek s j o n, m e d r e t t t i l b r u k a v d en l e i l i g h e t e l l e r d et næ r i n g s l o k a l e s o m e r k n y t t et t i l b r u k s e n h e t e n. H v e r s am e i e r p l i k t er å o v e r h o l d e b e s t em m e l s e n e s om f ø l g e r a v o p p d e l i n g s b e g j æ r i n g e n, l o v om e i e r s e k s j o n e r, di s s e v e d t ek t e n e s am t g e n e r e l l e o r d e n s r e g l e s r t s at f t a v s am e i e rm ø t e t. B r u k s e n h e t e n o g f e l l es a r e a l e n e k a n b a r e n y t t es i s am s v a r m e d f o r m ål e t, o g m å i k k e nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjoner. F e l l e s a n l e g g e n e- h e r u n d e r g a r a s j - me n å e ikke nyttes sli k at a n d r e b r u k e r e u n ø d i g e l l e r u r i m el i g h i n d r es i d e n b r u k a v a n l eg g e n e s om e r a v t a l t e l l e r f o r u t s a t t. B å d e ut v e n d i g e o g innvendige bygningsmessige forandringer eller installasjoner skal meldes til styret. L e d n i n g e r, r ø r o g l i k n e n d e n ø d v e n d i j o g n e r i k n a s n t f ø a r l e l s a g s j e n n o m b r u k s e n h e t e n h v i s d e t i k k e e r t i l v es e n t l i g u l em pe f o r s am e i e r e n. S am e i e r e n s k a l gi a d g a n g t i l bruksenheten for nødvendig ettersyn og vedlikehold av installasjonene. 3 F e l l e s u t g i f t e r F e l l e s ut g i f t e r e r ut g i f t e r v e d e i e n do m m e n s om i k k e e r k n y t t et t i l d e n e n k e l t e b r u k s e n h e t. F e l l e s ut g i f t e n e s k a l f o r d e l es m e l l om s am e i e r n e et t e r s t ø r r e l s e n p å s a m ei e b r ø k e n e, m e d m i n d r e a n n e t g y l d i g v e d t a s m e d t i l s t r ek k e l i g f l e r t a l l. D e a n d r e s am ei er n e h a r l o v b e s t em t p a n t e r e t t i s e k s j o n e n f o r am k r e a i e v r e m n o s om t s f ø l g e r a v s am e i ef or h o l d e t. S om s i k k e r h e t f o r d e n e nk e l t e s am ei e r s f o r p l i k t e l s e o v e r f o r s am ei e t f o r b e h o l d e r s am e i e t s e g p a n t e r e t t i d e n e nk e l t e s e k s j on m e d k r ,-. P a n t e r e t t e n s k a l h a p r i o r i t et et t e r 8 0 % a v v e r d i t ak s t o g s k a l v æ r e ut e n o p p t r i n n s r e t t. 4 V e d l i k e h o l d I n n v e n d i g v e d l i k e h o l d a v e g e n s e k s j o n s a m t a n d r e r o m s o m, h ø r e r u n d p å h v i l e r f u l l t u t f o r e g e n r e g n i n g d e n e n k e l t - e o g s a m e i e r. I n n v e n d i avløpsledninger omfattes av vedlikeholdsplikten til og m ed forgreining s p u n k t e t i n n t i l seksjonen, og elektriske ledninger til og med seksjonens sikringsboks. For garasjene gjelder tilsvarende så langt det passer. V e d o p p u s s i n g a v s ek s j o n e n e l l e r a n s k af f e l s e r s om t r e n g e r t i l p a s s n i n g, m å d e t t e f o r e g å på en forsvarlig m åte in n e n f o r s ek s j o n e n s a r e a l. F e l l es a r e a l e t s om op p g a n g o g k j e l l e r k a n i k k e b e n y t t es t i l s a gi n g a v m at e r i a l e r, k a p p i n g a v r ø r e l l e r s em e nt b l a n d i n g o g

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i Solbakken Velforening, a v h o l d e s t o r s d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 2 0. 1 5 p å Ok s t a d S k o l e. T I L B E HA N D L I N G F O R

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i 2

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Ø v r e L j a n B o l i gs am e i e I I I, a v h o l d e s t o rs d a g 3 0. a p r i l 2 0 0 9, kl. 1800 i Nordstrand Eldresenter,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i H e l g es e n s g at e 8 2 / 8 4 A S a v h o l d e s m a nd a g 2 6. a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i F o r n e b u k o l l e n B o l i g s am ei e, a v h o l d e s t o r s da g 2 3. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 : 0 0 p å S A

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t K i r k e v e i e n 1 1 0, a v h o l d e s m a n d a g 2 0. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 0 0 i V es t r e A k e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S a g a d am m e n, a v h o l d e s t o r s d a g 15. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 9. 0 0 i S am l i n g s s a l

Detaljer

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s /

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i P r o f es s o r D a h l s gt 3 9 A S, a v h o l d es t i r s da g 2. j

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR DISPONIBLE MIDLER PR. 30.4.2017 For å måle selskapets betalingsevne på kort sikt, beregner vi størrelsen på disponible midler, også kalt arbeidskapital. Størrelsen på disponible midler kan bl.a brukes

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer