I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2"

Transkript

1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i , k l i B e k k e s t u a U n g d o m s s k o l e, -1 6 F, a l k 1 3 e 5 v 7 e i B e e n k k 1 e 4 s. t u a T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G A ) Valg av møteleder B ) Op p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v s e k r et æ r o g en sameier til å underskrive protokollen sammen med møteleder D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n E ) G o d k j e n n i n g a v d a g s o r d e n 2. Å R S B E R E T N I N G F O R A ) Å R S R E G N S K A P F O R S t y r e t f o r e s l å r o v årets e r f ø resultat r i n g til a egenkapital B ) B U D S JE TT G j e n n om g a n g a v s t y r e t s f o rs l a g t i l b u d s j et t f o r G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r 5. S T Y R E T S F O R S L A G D e t e r i k k e r e g i s t r e r t i n n k om n e s a k e r f r a s ek s j o n s e i e r n e. S t y r e t h a r f r e m m e t t o s a k e r : A ) F o r s l a til g endring av sameiets husordensregler. Vedtaket krever vanlig flertall. Innkomne forslag er tatt inn i beretningen. B ) F o r s l a g t i l e n d r i n g s am e i e t s v e d t ek t e r. V e d t ak e t k r e v e r m i n s t 2/ 3 a v d e a v g i t t e s t em m e n e. 6. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v s t y r e l e d e r fo r 1 å r B ) V a l g a v 1 s t y r e m e d l e m f o r 2 å r C ) V a l g a v 1 s t y r e m e d l e m f o r 1 å r D ) V a l g a v G a r - a og s j Parkeringsansvarlig e for 1 år E ) Valg av Blokkansvarlig Ø64 for 1 år O s l o, S t y r e t i S am e i et N a d d e r u d V es t Terje Andresen / s / Else -M a r i e Ø i e n / s / A n n e H e l e n e D e L i n d e / s / J os t ei n U r n e s / s / A l e xa n d e r R ø y n e / s / I s am e i e rm ø t et h a r s am e i e r n e s t em m e r e t t m e d e n s t em m e f o r h v e r s e k s j o n d e e i e r. S a m e i e r e n h a r r e t t t i l å m ø t e v e d f u l l m e k t i v g e. r e s R i e ut g f i y l s t s t r a n e d r i n g s b l a v e d i n n g a n g e n.

2 2 T I L L I T S V A L G T E Å R S B E R E T N I N G F O R Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende : S T Y R E T L e d e r T e r j e A n d r e s e n Ø y g a r d v e i e n 6 6 S t y r e m e d l e m E l s -M e a r i e Ø i e n Ø y g a r d v e i e n 6 8 S t y r e m e d l e m A n n e H e l e n e D e L i n Ø d e y g a r d v e i e n 6 8 S t y r e m e d l e m J o s t e i n U r n e s Ø y g a r d v e i e n 7 2 S t y r e m e d l e m A l e x a n d e r R ø y n e Ø y g a r d v e i e n 7 0 V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T Varamedlem Aud Hesjedal Øygardveien 72 A N D R E U T V A L G G a r a s j - o e g P a r k e r i n g s a ns v a r l i g S i d s e l M a r l o wø y g a r d v e i n e 7 0 B l o k k a n s v a r l i g Ø 6 4 L a i l a J a n s e n Ø y g a r d v e i e n 6 4 G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M S AM E I E T TI L L I TS V AL G TE O G AN S AT TE A v s am e i e t s 5 s t y r em e d l em m e r e r d e t 2 k v i n n e r o g 3 m e n n. S am e i et e r p o s i t i v t i l l i k e s t i l l i n g o g t a r s i k t e p å a t d e t i k k rs e k j el f l o s r b e h k a o n m d m l i n e g r p å f g o r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a n s e t t el s e r. S a m e i e t d r i v e r i k k e m e d - f o g r s ut k v n i k l n i n g g s s ak t i v i t e t e r. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. S am e i e t h a r i n g e n a ns a t t e. F O R R E T N I N G S F Ø R G S E L R E V O I S J O N Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig ) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. S am e i e t s r e v i s o r e r B D O N o r a u d i t S a n d v i k a D A. S A M E I E T S F A K T U R A A D R E S S E S a m e i et N a d d e r u d V es t v / O B O S E i e n d o m s f o r v a l t n i n g A S P B S t. O l a v s P l a s s O S L O B e s øk s a d r e s s e : H a m m e r s b o r g T o r g 1, O s l o.

3 3 S A M E I E T S F O R V A L T E R Annveig Ghebreselasie. E-p o s t : a n n v e i g.g h e b r e s e l a s i b o s.n o E I E N D O M M E N S am e i e t b e s t å r a v 6 0 s ek s j o n e r f or d e l t p å 5 b l o k k e r. Sameiet er registrert i Brønnøysund med organisasjonsnummer S a m e i e t l i g g e r i B æ r u m k o m m u n e o g h a r - f o ø g l b g r e u n k d s nu e m g å m r e d r s : M e d e i e r s e k s j o n f o r s t å s l s i a b m e b i y g e d a n e d i e n d om m e d t i l k n y t t e t e n e r e t t t i l b r uk a v bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. S am e i e t h a r 2 5 g a r as j e r o g 4 2 p a r k e r i n g s p l as s e r i Ø y g a r d v e i e n 6 4, 6 6, 6 8, 7 0 o g 7 2 b e l i g g e n d e p å e i e t t o m t f o r u t l e i e i h e n h o l d t f o i rm l as j e o g n e v e d t e k t e r. k o n t ak t es s t y r e t. Styret er ikke kjent med at det ytre miljøet forurenses i vesentlig grad. F O R S I K R I N G S am e i e t s e i e n d om m e r e r f u l l v e r d i f o r s i k r e t i I f S k a d ef o r s i k r i n g m e d po l i s e n um m e r Fullverdiforsikring vil si at forsikringsselskapet h a r a n s v a r e t f o r at s am ei e t t i l e n h v e r t i d h a r d e r i k t i g e f o rs i k r i n g s s um m e r. E n f o r u t s e t n i n g f o r d et t e e r a t f o rs i k r i ng s s e l s k a p e t f å r m e l d i n g o m v e s e n t l i g e v e r d i øk n i n g e r p å b yg n i n g e r, f. e k s. v e d r e h a b i l i t e r i n g e l l e r p å b y g g i n g. V e d totalskade skal erstatnin gs b e l ø p e t d e k k e o p p f ø r i n g a v n y b y g n i n g a v s am m e s t a n d a r d o g s t ø r r e l s e. F o r s i k r i n g e n om f a t t e r o g s å b y g n i n g s m es s i g e f o r a n d r i n g e r s om d e n e n k e l t e s ek s j o n s e i e r gjør inne i boligen. D e n e n k e l t e s e k s j o n s e i e r m å s e l v s ø r g e f or å h a h j em f o r s i k ri n g s o m d e k k e r i n n bo og l ø s ø r e. H v i s s am e i e t s f o rs i k r i n g s k a l b e n y t t e s, m å b e b o e r n e s t r a k s m e l d e s k a d e n t i l F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S t l f f a k s E-p o s t f o r s i k r i n o. b o s O. p n p o f ø l g i n g a v g s f s ak o r e s r i b l k i r g i j o n r t a v Forsikringsavdelingen i OBOS. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I h e n h o l d t i l f o r s k r i f t e n e s k a l d et væ r e i ns t a l l e r t r ø yk v a r s l e r o g b r a n ns l o k ni n g s a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e i l e a i l i e g h e t e n e. E i e r / b e b o e r h a r a n s v a r e t f o r g a t u t s t y r f u n g e r e r.

4 4 H M S F o r s k r i f t o m s y s t e m -, a t i m s - i k o l g h s j e i l k ø k s e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e n ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f a s t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s e m b 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l s ys a t em at d e i n s e r e n k e l t e v i r arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. B o l i g s el s k a p e r d ef i n e r t s om v i rk s o m h et o g s k a l d e r f o r h a i nt e r n k o n t r o l l s y s t em. D e t t e o m f a t t e r b l a n t a n n e t k o n t r o l l s y s t e m o g o p p f ø g l h e g r i r e n f g o r s a k r v i f t e b r v a e n d n v e r n, b b y g g e - o g a n l e g g s a r b e i d, l ek e p l as s e r o g e l ek t r i s k a n l e g g o g e l ek t r i s k u t s t y r h v o r f o r d e l i n g a v a n s v a r e t e r g i t t e n s l i k t o l k ni n g : S am e i e t e r a ns v a r l i g f o r a t d et e l ek t r i s k e a n l e g g e t o g u t s t y r e t i f e l l e s a r e a l e t t i n. l I f o r e h n o h l v d e t r i l a n t l e i g d g o e g r ut s i t y r i o d r e d n e e n k e l t e b o e n h e t e r d e t s t y r e t s p l i k t å g j ø r e e i e r o g / e l l e r b r u k e r a v d e n e n k e l t e l e i l i g h e t o p pm e rk s om p å d e t a ns v a r s om d e h a r f o r å h o l d e e l e k t r i s k ut s t y r i o r d e n e t t e r g j e l d e n d e l o v o g f o rs k r i f t. KRAFTLEVERANSE TIL SAMEIETS FELLESANLEGG S a m e i e t f å r l e v e r t k r a f -v t e r k t m e i d l H a f s f l u n e d l s om l e n s e t a t l e n v l e r e a n g d g ø r. f r a L i G R Ø N T A R E A L E T Utføres av : Hjorthaug Grønt-Vedlikehold S N E B R Ø Y T I N G U t f ø r e s a v : I S S L a n d s c a p i n g R E N H O L D S a m e i e t h a r e n a v t a l e m e d Ø Lø k s o n i o n m g e i r s A k S e s om s t å r v a s k a v t r a p p e o p p g a n g e r o g f e l l es a r e a l. D et t e b l i r s om t i dl i ge r e u t f ø rt è n g a n g i uk e n. N å v æ r en d e v a s k e b y r å v a s k e r h v e r t i r s d a g. O p p s l a g om d e t t e h en g e r p å t a v l e n n e d e i g a n g e n h v o r b y r å e t / r e n h o l d e r e d a t e r e r o g h a k e r a v et t e r u t f ø r t a r be i d. S A M E I E T S L Å N S a m e i e t h a r. l S å e n b a l i an s e n O B o g O S n ot e i r e g n s k a p e t. EIENDELER OG GJELD OMSETNING OG TAKSTER S am e i e r n e f å r t i l s e n dt s k j em a m ed o p p s t i l l i n g o v e r d e n e n k e l t e s e k s j o n s a n d e l a v s am e i e t s i n n t e k t e r, ut g i f t e r, gj e l d o g ei e n d e l e r L. i g n i n g s v e r d i e n f å r d e n e nk e l t e o p p g i t t p å l i g n i n g s k o n t o r e t. Om s et n i n g a v s ek s j o n e n e s k j e r t i l m a rk e d s p r i s. D e t f i n n es i k k e t a k s t e r f o r s e k s j o n e n e v e r k e n h o s s t y r e t e l l e r f o r r e t n i n gs f ø r e r. S å l a n gt f o r r e t n i n g s f ø r e r e n f å r o p p g i t t omsetningspriser, blir dis s e r e g i s t re r t. F o r r e t ni n g s f ø r e r k a n, p å b a k g ru n n a v d i s s e opplysningene, gi antydning om prisnivået for seksjonene.

5 5 R E H A B I L I T E R I N G H I S T O R I K K Følgende arbeider og rehabiliteringer er utført i 2008 : R e h a b i l i t e r i n g a v s am t l i g e 5 t ak - d e t s t ø r s t e e s n j k e k l t e p t r o i S a m e i e t p å l a n g t i d. G j e r d e n e s om v e n d e r u t m o t v e i e n e r u n d t S am e i e t e r r e h a b i l i t e r t. Støpt inn nye rister i inngangspartier i Øygardveien 70 og 72. D e l e r a v g r ø n t a r e a l e t e r u t b e d r e t. Samtlige garasjeporter med åpnere er vedlikeholdt. Følgende arbeider og rehabiliteringer er utført i 2007 : G r a v i n g o g d r e n e r i n g Ø 7 2. D e rm ed e r a l t a r b e i d e m e d d r e n e r i n g r u n d t b l o k k e n e s l u t t f ø r t Tett avløpskum i Ø70 er renset og gjennomspylt G å r d s p l a s s e n i Ø 7 0 e r u t b e d r e t s E l e k t r i k e r a r b e i d i s a m t l i g e b l o k k e r f o r o p p l e g g i n g a v 1 6 a m p Installasjon av varmtvannsberedere i vaskerom i alle blokker I n n v e n d i g e r d e t m a l t i o m r å d e t u n d e r o v e r l y s t a k e n e Alle parkeringsplasser i Sameiet har blitt oppmerket Foran innkjørsel til alle b l o k k e n e er d e t o p pm o nt e r t s k i l t s om v i s e r p r i v a t o m r å d e o g p a r k e r i n g f o r b u d t. I f o r b i n d e l s e m e d d e n s t o r e v a n n l e k k as j e n i Ø 6 4 e r d e t u t f ø r t e n m as s e arbeide. Vi skal forsøke og oppsummere noe : F o r å f i n n e å r s a k e n t i l v a n n -in l s e p ek k k s j a o n s a j v e n b l e s o i l r ø r. D e t b l e a v d e k k e t e n d r e n e r i n g s s k u m f r a n e d l ø p t a k s om v a r t i l d ek k et m e d jord og beplantet. Kummen ble renset og gjennomspylt Soilrør fra taket og ut til dreneringsskum ble renset og gjennomspylt S t y r e t e n g as j e r t e e t t ak f i rm a s om f o r e to k i ns p ek s j o n a v s am t l i g e t a k. D e t b l e v i d e r e u t a r b e i d e t e n t i l s t a n ds r a p p o r t a v t ak e n e s l i k at v i h a r n o e å f o rh o l d e o s s t i l. N o e n s t r a k s t i l t ak a v t ak e n e b l e om g å e n d e ut f ø r t. Det er reforhandlet frem ny forsikringsavtale for Sameiet A r b e i d e r s o m s k begynnes a l p å i 2009 blir : Rensing av innvendige luftekanaler N y s t øt t em u r l a n gs b i l o p ps t i l l i n gs pl a s s i Ø y g a r d v e i e n 6 8, o g m u l i g e ns Ø y g a r d v e i e n 7 2. T i l s t a n d s a n a l ys e r a v f as a d e r. Nye skilt i forhold til håndheving av gjesteparkering. Flislegging av inngangspart i e r i Ø y g a r d v e i e n 7 0 o g 7 2.

6 6 T E L E N O R S am e i e t e r t i l s l u t t e t s am a r b e i d s a v t a l e n m e l l om T el e n o r o g OB O S E i e n d o m s f o r v a l t ni n g om rabattordning for beboere med telefonabonnement i Telenor. D e t g i s r a b a t t p å : - T e l l e r s k r i t t / t r a f i k k f r a f a s t t e l e f o n Den enkelte beboer får også rabatt ved bestilling av : - ADSL, oppringt internett og m obiltelefoni - B r e d b å n d s t e l ef o n i - M e d 3 t y p e r T e l e n o -abonnement r gis en totalkunderabatt i tillegg til de øvrige rabattene. K A B E L -TV C a n a l D i g i t a l K a b e l T V A S e r l el-tv e v e r t j a e n d e ø s r t e r. a H v a r k du a b s p ø rs m å l vedrørende ditt kabel-t v-abonnement, digital-t v e l l e r b r e d b å n d, k a n du r i n g e t l f Å p n i n g s t i d e r h o s k u n d e s e r v i c e e r m a n d a g- f r e d a g 0 8: : 0 0, l ø rd a g 1 0 : : 0 0. S ø n d a g e r e r s t e n g t. O p p s t å r f e i l på k a b e l a n l e g g e tp å s ø n d a g e r, k a n d e t t e r a p p o r t e r e s v i a telefon også søndager mellom 10 : 00 og 22 : 00. For ytterligere informasjon vises det tilwww. canaldigital. no Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv anlegget som å skru d e k s e av l et p å a n t e n n e k o n t ak t e n o g f o r - e t l l e a r t i l k o b l m i n g e r. S l i k e i n n g r e p v i l k u n n e f o r å r s ak e f o rs t y r re l s e r p å s i g n a l e n e t i l andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-tv a n l eg g e t. H v e r s e k s j o n i n -d n e k o h d a e r m e 1 d k o s r om t y t i s l k h ø k r e r C H an D a l D i g i t a l o g f ø l g e r s e k s j o n e n. S T Y R E T S A R B E I D S t y r e t h a r a v h o l d t 1 2 s t y r e m ø t e r, 4 b y g g e m ø t e r o g 1 r e g n s k a p s m øt e s am t f l e r e s m åm øt e r. Det er ikke avholdt ekstraordinære sameiermøter. I p e r i o d e n h a r s t y r e t d i s t r i b u e r t interne c a 6 oppslag i n f o s k til r beboerne i v o g. f l e r e S t y r e t h a r t i d l i g e r e u t a r b e i d e t e n i nf o rm a s j o ns p e rm s om l i g g e r t i l gj e n g e l i g i h v e r o p p g a n g. Permen inneholder oversiktlig informasjon om Sameiet. Styret oppdaterer disse fortløpende. D e t h a r i v æ r t u t s k i t, f 2 s t y n r i e m n g e d r l em i m e r s g t i y k k r u e t og 2 n y e k om i n n, s am t a t v i h a r f å t t p å p l a s s e n r å d g i v e r. M e d e t u n n t ak, s å h a r m es t e p a r t e n a v s t y r e t r e l a t i vt k o r t f a r t s t i d i s am e i et o g s t y r e t s å d e t s o m e n s t o r r e s s u r s å f å m e d e n p er s o n m e d s t o r k o m p e t a n s e o m s a m e i r t e. t v å V a n n s k a d e M a n g e h u s k e r n ok f r a f l e r e t i d l i g e r e s k r i v a t v i h a d d e e n m e g e t u h e l di g e p i s o d e i Ø 6 4 h v o r v a n n f o s s e t i n n i b l ok k e n e t t e r e k s t r e m e m e n g d e r n e d b ø r. S om n e v n t i R i k e t s t i l s t a n d o g å rs r a p p o r t e n f r a , s å v a r d e t t e e n s ak h v o r s t y r e t m åt t e k j em p e h a r d t m ot f o r s i k r i n gs s e l s k a p e t, m e n s om v i t i l s l u t t v a n t. S t y r e t h a r b r u k t m y e t i d o g r e s s u r s e r i f o r å f o r s i k r e s e g at a l t s o m e r m u l i g å g j ø r e b l i r g j o r t. T i l t r o s s f o r at v a n n s k a d e n s k j e d d e h e l t t i l b a k e i j u n i , s å ha r y s r e t t g j e n n om h e l e

7 f u l g t d e n n e s ak e n t e t t. V i h a r h a t t f l e r e e t t e rk o n t r o l l e r o g k a n b l a n t a n n e t n e v n e at M y c o t e am h a r væ r t i n n om og t a t t l uf t p r ø v e r i l e i l i g h e t e n e o g s j e k k et f o r f uk t i bygningsmassen 2 ganger i. Dette ble sist gjennomført november , m e n s å l a n g t k a n v i b e r o l i g e b e b o e r n e m e d a t t es t e n e i k k e v i s e r n o e å b ek ym r e s e g f o r. S e l v om t es t e n e v a r p o s i t i v e, s å k u n n e i k k e s t y r e t s l å s e g t i l r o m e d d e t t e. V i f i k k P o l y g o n t i l å v i d e o i ns p i s e r e l u f t ek a n a l e n e t i l d e b e r ø r t e l ei l i g h et e n e, s am r e t ns e d i s s e s å l uf t v e i en e t i l l e i l i g h et e n e e r r e n e. E t t e r a l t d e t t e, k u n n e v i i S t y r e t s am m e n m e d P o l y g o n, M y c o t e am og I F f r i s k m e l d e Ø y g a r d v e i e n 6 4 d e n 3 0. j a n u a r d a g e r e t t e r d e t v o l d s om m e r e g n v æ r e t. Ø k o n om i Ø k o n om i e n i S am e i et h a r s om n e v n t ti d l i g e r e v æ rt n o e a ns t r e n g t, f ø rs t o g f r em s t f o r d i d e t h a r v æ r t nø d v e n d i g å g j e n n om f ø re m a n g e v e d l i k e h o l d s p r os j e k t e r de s i s t e å r e n e v a r e t å r m e d f æ r r e v e d l i k e h o l d s p r os j e k t e r e n n p å l e n g e o g d e t g a v os s d e t b e s t e r es u l t at e t p å f l e r e å r v a r k i e k l i k e g o dt ø k o n om i s k s e t t. F ø rs t o g f r em s t p å b a k g r u n n a v p r o s j e k t e t m e d v e d l i k e h o l d a v a l l e t ak e n e s om b l e f i n a ns i e r t m e d o p pt a k a v l å n. P å b a k g r u n n a v d e t t e, a n s e r v i a t øk o n om i e n i S am e i et f re m d e l es e r n o e a ns t r e n g t o g a t v i m å f o rt s et t e å v æ r e n ø k t e rn e. S t y r e t j o b b e r b e v i s s t o g f r em t i ds r e t t e t s l i k a t v i s k a l k u n n e t a d e u t f o r d r i n g e n e s om m å t t e k om m e. E t v i k t i g l e d d i d e t t e a r b e i d e t e r å m i n i m a l i s e r e k o s t n a d e r v e d å e v a l u e r e og reforhandle Sameiets avtaler. R u n d t n y t t å r f i k k v i s e n e s t p å p l a s s e n n y fo r r e t n i n gs f ø r e r a v t a l e m e d O b o s E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S d e r h o n o ra r e t b l e r e d u s e rt m e d 1 1% i f o r h o l d t i l v a r s l e t h o n o r a r f o r D e t t e e r e n a v t al e s om i k k e b a r e h a r b e d r e ø k o n om i s k e b et i n ge l s e r f o r S am e i e t m e n d e n e r o g s å i n n h o l d s m e s s i g b e d r e. V i h a r s å o e g rf a r t øk n i n g i l e v e r a nd ø r k o s t n a d e r, b l a nt a n n e t e n øk n i n g i s t r øm p r i s e r i v i n t e r. D e t t e b l e v a r s l e t p å f o r h å n d o g v a r m e d v i r k e n d e t i l a t d e t v a r h e l t nø d v e n d i g å ø k e f e l l e s k os t n a d e n e f o r å d ek k e i n n de ø k e n d e u t g i f t e n e i F r a o g m e d l 2 e 0 d 0 e 9 t d b er f o r b e s t em t, et t e r r å d f r a f o r r e t n i ng s f ø r e r, a t d e t v a r n ø d v e n d i g å øk e h us l e i e n m e d 5%. V e d å øk e h us l e i e n h a r S am e i e t t i l n æ rm e t d e s am m e økonomiske midler tilgjengelig til vedlikehold og uforutsette utgifter i 2009 som i Dugnad S a m e i e t a r i h a l l e å r b a s e r t s e g p å a t b e b o e r n e h a r s t i l t o p p t i l d u g n ad s a r b e i d. O p p s l u t n i n g e n e r n o e v a r i e r e n d e i d e f o r s k j e l l i g e b l ok k e n e, m e n v i s er e n øk n i n g i a n t a l l d e l t a k e r e o g h å p e r t r e n d e n f o r t s et t e r. D e t s et t es o p p l i s t e r o v e r h v i l k e a rb e i d s o p p g a v e r s om s k a l u t f ø r e s i h v e r b l o k k o g d a k a n b e b o e r n e s k r i v e s i t t n a v n u t e n f o r de o p p g a v e n e d e ø n s k e r å u t f ø r e. H e r v i l s t y r e o p p f o r d r e a l l e t i l å v e l g e r i k t i g e o p p g a v e r e t t e r h v o r s t e rk m a n e r t i l å u t f ø r e f y s i s k a r b e i d. L a d e l e t t e o p p g a v e n e v æ r e t i l d e s r o å m v æ ø r e n s m k e d p å d u g n a d, m e n i k k e h a r h e l s e t i l d e t u n g e o p p g a v e n e.

8 8 S t y r e t h a r s et t d e t nø d v e n d i g å k j øp e i n n n y t t o g b e d r e ut s t y r f o r å g j ø r e d u g n a d e n e b e d r e o g m e r e f f ek t i v e. D e t h a r b l a n t a n n e t b l i t t k j ø p t i n n m o t o r s a g, b e ns i n dr e v e t k a n t k l i p p e r o g e l e kt r i s k h ek k es a k s s om h a r v i s t s e g å v æ r e v e l d i g n y t t i g. T i l b ak em el d i n g e n e h a r v æ r t veldig positive, og Sameiet vil investere i mer utstyr der vi ser det er nødvendig fremover. V i i s t y r e t ø n s k e r å t a k k e a l l e s o m h a r b i d r a t t m t i d e l n e r å. V g i j ø r e e i h å p e r s am t i d i g at d e n g o d e d u g n a d s å n d e n v i l h j el p e t i l å m o t i v e r e s am t p å v i rk e e n d a f l e r e s am e i e r e t i l å d e l t a p å d u g n a d e n e i T a k H ø s t e n t ok s t y r e t k o n t ak t m ed P r o t a n T ak o g f i k k ut a r b e i d e t e n t i l s t a n d s r a p p o r t a v d e 5 takene i sam eiet. R a p p o r t e n v i s t e a t t i l s t a n d e n p å d e 5 t a k e n e v a r n oe v a r i e r t. Ut f r a r a p p o r t e n b e s t em t e s t y r e t a t d e t v a r n ø d v e n d i g å g j ø r e ut b e d r e n d e t i l t a k. T a k e r n o e a v d et v i k t i g s t e f o r e n b y g n i n g, d e r f o r s å v i d e t s o m e n n ø d v e n d i g h e t å f r a P r o t a n T ak v a r u t g a n gs p u n k t e t d a v i g i k k ut o g h e nt e t i n n t i l b u d f r a f l e r e ak t ø r e r. T i l b u d e n e s t y r e t f i k k i n n v a r i e r t e i p r i s o g i n n h o l d. V i s å d e t n ø d v e n d i g å h e n t e i n n e n p r o s j e k t l e d e r t i l å l e d e a r b e i d e t m e d å v u r d e r e d p e å t p r i s b e o s g t e t i l b u d p r o d u k t, s am t f o r h a n d l e f r em e n k o n t r a k t. V a l g e t f a l t t i l s l ut t p å P r o t an T a k, s om h a d d e e t v e l s å g o dt p r o d u k t s om d e a n d r e a k t ø r e n e, o g b et y d e l i g l a v e r e p r i s. S t y r e t ø n s k e t o g s å a t p r o s j e k t l e d e r e n s k u l l e f ø l g e o t p r os a j e r k b t e t i d e t u b l e k o r r e k t g j e n n om f ø rt et t e r d e n o r m e r o g r e g l e r s om f i n n es f o r b r a n s j e n. I e t t e r k a n t s e r v i a t d e t t e v a r d e t r i k t i g e å g j ø r e, d a s t y r e t i k k e i n n e h a r t i l s t r e k k e l i g m ed k om p et a n s e t i l å f ø l g e o p p e t s l i k t p r o s j ek t. S t y r e t a n s e r p r o s m j e g k o d t e gj t e n n s o m f ø r t, d a d e t h o l d t s e g i n n e n f o r t i ds p l a n o g d e n økonomiske rammen som var i tilbudet. Arbeidet var heller ikke sjenerende for beboerne. U t v e n d i g a r e al 2008 blitt gjort følgende vedlikehold og utbedringer i Sameiet vårt : G j e r d e n e s o t o v e i m e n e v r u n e d t n S am d ei e r t e r r e m h a b i l i t e rt. D et t e a r b e i d e t h a r b es t åt t a v å bytte deler av nettingen, rette opp skeive gjerdestolper og fikse ødelagte skjøter. D e t h a r b l i t t s t ø p t i n n n y e r i s t e r i i nn g a n g s p a r t i e r i Ø y g a r d v e i e n 7 0 o g 7 2. D e l e r a v g r ø n t a r e a l e t e r u t b e d r e t. D e t t e a r b e i d e t i n n e b a r å f j e r n e s t ub b e r o g r ø t t e r s om h a r s t uk k et o p p, u t v i d e d e l e r a v g r e s s l i n j e n o g s å d d m e r g r es s. F a s a d e r F a s a d e r e h a b i l i t e r i n g m å f o r e t as på s i k t. D et v i l b l i gj e n n om f ø r t e n t i l s t a n ds a n a l y s e a v f a s a d e r i f o r ke å et a v eventuelt d e k behov for rehabilitering. D r e n e r i n g Drenering av alle blokkene er utført i perioden 2005 til I n n v e n di g f e l l e s a r e al O p p g a n g s p a r t i e n e i b l o k k e n e e r b r a, m a l i n g a v v e g g e n e l i k e u n d e r g l a s s t a k e n e b l e ut f ø rt i V a r m t v a n n s b e r e d e r r blitt e installert h a i alle vaskerommene sommeren 2007.

9 9 R E G N S K A P E T F O R S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s am e i et s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om s am ei e t s f o r v e n t e d e øk o n om i s k e u t v i k l i n g e r omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for S am e i e t s n e g a t i v e e g e n k a pi t a l k r ,- s k y l d e s s t ø r r e r e h a b i l i t e r i n g s om e r f i n a ns i e r t g j e n n o m o p p t ak a v l å n. D e n n e g at i v e e g e n k a p i t a l e n s k a l b y g g e s n e d m e d f r em t i d i g e d r i ft s o v e r s k u d d. Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r d e n n e f o r u t s e t n i n g e n. D e t b e k r e f t e s h e r v e d a t forutsetningen om fortsatt drift er til stede. R E S U L T AT R e g n s k a p e t e r g j o r t o p p m e d e t ne g a t i v t å r s r es u l t a t p å k r ,- Det foreslåes at årsresultatet dekkes opp av tidligere oppspart egenkapital. I N N T E K T E R I n n t e k t e n e i v a r t i l s a m m e n 1 k 8 r , - m o t b u d s j e t t e rt m e d k r ,- K O S T N A D E R Driftskostnadene i 2008 var på 1 kr , - m o t b u d s j et t e r t m e d k r ,-. Drift og vedlikehold b l e b u ds j e t t e r t m e d k r ,-, m e ns r e g n s k a pe t v i s e r k r ,-. Hovedårsaken til avviket var rehabilitering av tak. R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å re t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p o g f o r m u e s f o r v a l t n i n g. e r s om R e g v e n i p o s t i j r e s o u l n t at s r e g h n s o k a n p e o t. r a r e F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i r e g n s k a p e t o g d e n r e g ns k a ps m e s s i g e o v e r s i k t s om f r em k om m e r u n d e r n ot e r t i l r e g ns k a p e t. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t g r l a d i. g K O S T N A D S U T V I K L I N G Rentesatsene i OBOS Eiendomsforvaltning AS pr. den : Renter på driftskonto : 0, 10 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 4, 6 0 % u n d e r 0, 5 m i l l i o n e r 4, 7 0 % m e l l om 0, 5 m i l l i o n e r o g 2 m i l l i o n e r 5.00 % over 2 millioner

10 1 0 S T R Ø M P R I SE N E Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter : K r a f t p r s i om s d ek k e r k os t n a d e n e v e d å p r o d u s e r e o g s e l g e d e n el e k t r i s k e k r a f t e n u t g j ø r ca. 44 % av total strømpris (betales til kraftleverandør ). N e t t l e i f e o r t r a n s p o r t a v d e k n e k e r l a f e t e k t n r i s utgjør ca. 22 % av total strømpris (betales til nettselskapet ). Statlige avgifter dvs. forbrukeravgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift utgjør ca. 34 % av total strømpris. S t r ø m p r i s e n i N o r g e v a r i e r e r m e d å r s t i d e n i e v. i n t N e h r o a r l v m å r a e l t o t g s t i g e r d e n r e d u s e r e s i s om m e r h a l v å r e t. D e t t e o g a n d r e f ak t o r e r s om p å v i r k e r k ra f t p r i s e n e g j ø r d et v a n s k e l i g å s p å u t v i k l i n g e n i s t r ø m p r i s e n e F O R S I K R I N G B y g n i n g s f o rs i k r i n g e n øk e r f r a t i l m e d c a. 9, 3 %. D et t e s k yl d e s at i n d ek s e n s om refle k t e r e r p r i s o p p g a n g e n p å h å n dv e r k s t j e n es t e r h a r øk t t i l s v a r e n d e. D e n n e i n d e k s ø k n i n g e n e r l i k f o r a l l e f o rs i k r i n g s s e l s k a p e r. Ut o v e r d e t t e f o r e t a r f o r s i k r i n g s s e l s k a p e n e i n d i v i d u e l l pr i s j u s t e r i n g m e d b ak g r u n n i s am e i e t s e g e n s k a d es i t u as j o n. K O M M U N A L E A V G I E F T R Vann - og avløpsavgiften øker med 3,5% og renovasjonsavgiften øker med 4,6 %. Ø V R I G E K O S T N A D E R N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e i b u d s j e t t e t h a r s t y r e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s s t i g n i n g.

11 1 1 I N N T E K T - S OG KOSTNADSOVERSLAG FOR ÅR 2009 (Budsjett) Styret har satt opp en oversikt over forventede inntekter og kostnader i Tallene er vist som egen kolonne ved siden av resultatregnskapet. (Budsjett ) O v e r s i k t e n e r b a 5 s % e r øk t n i ng p å a v f e l l es k o s t n a d e r f r a D e t t e b l e v a r s l e t seksjonseierne i eget skriv i desember I p o s t e n d r i f t o g v e d l i k e h o l d e r d et b e r e g n e t k r ,- t i l v e d l i k e h o l d s om o m f a t t e r b l a n t a n n e t r e n s i n g a v l u f t e k a n a l e r, t i l s t a n d s a n a l ys e a v f a s ad e n e o g r e h a b i l i t e r i n g a v s t ø t t em u r. Oversikten gir et forventet årsr e s u l t a t p å c i r k a k r ,-. I o v e r s i k t e n e r d e t t at t h e n s y n t i l de f o r h o l d s om e r n e v n t f o r a n. Forøvrig vises til de enkelte tallene i oversikten. O s l o, I s t y r e t f o r S am e i et N a d d e r u d V es t Terje Andresen / s / Else -M a r i e Ø i e n / s / A n n e H e l e n e D e L i n d e / s / J os t ei n U r n e s / s / A l e xa n d e r R ø y n e / s /

12 1 2

13 S A M E I E T N A D D E R U D V E S T R E S U L T A T R E G N S K A P N o t e R e g n s k a p R e g n s k a p B u d s j e t t B u d s j e t t D R I F T S I N N T E K T E R : Innkrevde felleskostnader Innbetalinger Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar A v s k r i v n i n g e r Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Kommunale avgifter Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N D R I F T S R E S U L T A T : F I N A N S I N N T E / K T K O S T N A D : Finansinntekter Finanskostnader R E S. F I N AN S I N N T / K O S T N Å R S R E S U L T A T O v e r f ø r i n g e r : T i l o p p t je n t e g e n k a p i t a l F r a o p p t je n t e g e n k a p i t a l

14 S A M E I E T N A D D E R U D V E S T B A L A N S E N o t e E I E N D E L E R A N L E G G S M I D L E R Bygninger Varige driftsmidler S U M A N L E G G S M I D L E R O M L Ø P S M I D L E R Restanser felleskostnader Kortsiktige fordringer Håndkasse D r i f t s k o n t o i O B O S Sparekonto i OBOS S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M E I E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Opptjent egenkapital S U M E G E N K A P I T A L G J E L D L A N G S I K T I G G J E L D Pant- og gjeldsbrevlån Annen langsiktig gjeld S U M L A N G S I K T I G G J E L D K O R T S I K T I G G J E L D Forskudd felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Annen kortsiktig gjeld S U M K O R T S I K T I G G J E L D S U M E G E N K A P I T A L O G G J E L D P a n t s t i l l e l s e 0 0 Garantiansvar 0 0 OSLO, / S T Y R E T F O R S A M E A I D D E T R U D N V E S T Terje Andresen /s Else -Marie Øien /s Anne Helene DeLinde /s Jostein Urnes /s Alexander Røyne /s

15 1 5 N O T E : 1 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. N O T E : 2 I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R P a r k e r i n g s l e i e G a r a s j e l e i e Felleskostnader Trappevask S U M I N N K R E V D E F E S L K L O E S T N A D E R N O T E : 3 A N D R E I N N T E K T E R Korrigering av utgåtte leieforhold 790 Tilbakebetalt Centrum Eiendomsbettyrelse as 390 S U M A N D R E I N N T E K T E R N O T E : 4 P E R S O N A L K O S T N A D E R A r b e i d s g i v e r a v g i f t S U M P E R S O N A L K O S T N A D E R Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året. N O T E : 5 S T Y R E H O N O R A R Honorar til styret gjelder for perioden 2008/2009, og er på kr I tillegg har styret fått dekket mat styremøte for kr jf. note 11 Telefonutgifter til styret er på kr N O T E : 6 R E V I S J O N S H O N O R A R Revisjonshonoraret er på kr og er i sin helhet knyttet til revisjon. N O T E : 7 K O N S U L E N T H O N O R A R Andre konsulenthonorarer S U M K O N S U L E N T H O N O R A R

16 1 6 N O T E : 8 D R I F T O G V E D L I K E H O L D Protan Tak S U M S T Ø R R E B Y G N M E S S I G E V E D L I K E H O L D Drift/vedlikehold bygninger D r i f t / v e d l i k e h o l d V V S Drift/vedlikehold elektro Drift /vedlikehold utvendig anl D r i f t / v e d l i k e h o l d b r a n n s i k r i n g Drift/vedlikehold garasjeanlegg S U M D R I F T O G V E D L I K E H O L D N O T E : 9 K O M M U N A L E A V G I F T E R Kommunale avgifter S U M K O M M U N A L E A V G I F T E R N O T E : 1 0 E N E R G I / F Y R I N G Elektrisk energi S U M E N E R G I / F Y R I N G N O T E : 1 1 A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R Container Verktøy og redskaper Driftsmateriell -319 Renhold ved firmaer S n ø r y d d i n g / g r e s s k l i p p i n g Kontor- og datarekvisita Kopieringsmateriell T r y k k s a k e r Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader t i l l i t s v a l g t e Andre kontorkostnader -635 Telefon/bredbånd Porto V e d l i k e h o l d b i l e r / m a s k i n e r o s v -114 B i l g o d t g j ø r e l s e -515 Reisekostnader -25 Gaver Bank og kortgebyr giro fellesutgifter Velferdskostnader Konstaterte tap -225 S U M A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R

17 1 7 N O T E : 1 2 F I N A N S I N N T E K T E R Renter av driftskonto i OBOS Renter bank Renter av for sent innbetalte felleskostnader 568 S U M F I N A N S I N N T E K T E R N O T E : 1 3 F I N A N S K O S T N A D E R OBOS Pantegjeldsrenter OBOS Pantegjeldsrenter Etableringsgebyr Omkostninger -480 S U M F I N A N S K O S T N A D E R N O T E : 14 B Y G N I N G E R K o s t p r i s / B o k f. v e r d i Oppskrevet Oppskrevet S U M B Y G N I N G E R Gnr.19/ Bnr.450 Boligbygg anses ikke å ha begrenset økonomisk levetid og er derfor ikke avskrevet. N O T E : 1 5 K O R T S I K TI G E F O R D R I N G E R Til gode Lier E-v e r k S U M K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R N O T E : 1 6 P A N T - O G G J E L D S B R E V L Å N O B O S Renter : 7,95%, løpetid 15 år Opprinnelig 2000 B l a n c o Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år O B O S Renter : 7,95% løpetid 5 år Opprinnelig 2008 B l a n c o Nedbetalt i år S U M P A N T- O G G J E L D S B R E V L Å N

18 1 8 N O T E : 1 7 ANNEN LANGSIKTIG GJELD Garasjeinnskudd (opprinnelig) S U M A N N E N L A N G S I K T I G G J E L D N O T E : 1 8 S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R S k yl d i g a r b e i d s g i v e r a v g i f t S U M S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R N O T E : 1 9 A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D Uoppgjort skade Avsatt styrehonorar S U M A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D

19 19 S a k 5 AS t yr e t s f o r s l a g t i l e n d r i n g av h u s o r d e n s r e g l e n e. I husordensreglene punkt 1 legges følgende setninger til på slutten: S k i l t m e d t i d s b e g r e ns e t p a rk e r i n g f o r b es øk e n d e v i l bl i s a t t o p p o g s t y r e t h a r i n n g å t t e n j u r i d i s k g o rum d Kranservice k j e n t AS om a borttauing v t a l av biler e. m e d B æ I husordensreglene punkt 5 tas følgende setning ut : K a t t - o g / e l l e r h u n d e e i e r e m å s ø r g e f o r a t d y r e n e i k k e p å n o e n m åt e b l i r t i l s j e n a ns e. Et helt nytt punkt 6 settes inn med følgende tekst : H u s d y r e i e r e m ø r å g e s f o r a t d y r en e i k k e p å n o e n m åt e b l i r t i l s j e n an s e. E i e r e m å p ås e a t d y r e n e i k k e g j ø r f r a s e g i o g r u nd t i n n g a n g s p a r t i e t. H u n d e e i e r e i S a m ei e t s k a l b e n y t t e pose. Gressplenene skal ikke benyttes til hundetoalett. D y r e h o l d i k j e l l e r, b o d e a r l e t e o r g s t r i e n g f t e f l o r l b u e d s t. a r e D e e t t e r f ø l g e n d e p u n k t e r f å r d e r f or a n n e t n um m e r e r i n g : 6 b l i r t i l d a p u n k t 7, 7 bl i r 8, 8 b l i r 9, 9 b l i r 1 0, 1 0 b l i r 1 1, 1 1 b l i r 1 2, 1 2 b l i r 1 3 o g 1 3 b l i r 1 4. Forslag til nytt punkt i sameiets husordensregler : P u n k t 1 4 Å r l i g e p r y o d p n i n g e r i f e l l es a r e a l e n e, i n n e o g u t e u t f ø r e s p å d u g n a d D. e t e r d u g n a d t o ganger i året, vår og høst. Sameierne oppfordres til å delta aktivt for fellesskapet. S am e i e r e s om u t e b l i r f r a d u g n a d s o m e r v a r s l et s e n e s t 1 u k e i f o r v e i e n, o p p f o r d r e s t i l å b i dr a m e d e t b e l ø p s t o r t k r B e l ø p e t d i s p o n e r e s a v d e n ak t u e l l e b l o k k t i l f o r s k j ø n n e l s e a v s i t t e g et om r å d e. Forslagene krever alminnelig flertall på sameiermøtet.

20 20 Sameiets gjeldende husordensregler : H u s o r d e n s r e g l e r f o r S am e i e t N a d d e r u d V e s t A v m e d r e v i d e r i n g , , , , o g H v e r e n k e l t s am ei e r e r a ns v a r l i g f o r a t b es t em m e l s e n e i h u s o r d e n s re g l e n e b l i r f ul g t. M e n i n g e n m e d r e g l e n e e r å g i g e n e r e l l e n o r m e r. U t o r v e e n r k e l t d e t t e v i s am e i e r å g j ø r e f o r h o l d e t i b l ok k e n e s å h y g g e l i g o g t r i v e l i g s om m u l i - g. H us k a t vennlighet og vanlig høfligheter det beste grunnlaget for at vi skal trives. P u n k t 1 B a r n e v o g n e r, s k i, k j e l k e r o g s y k l e r h e n v i s e s t i l d et s t o r e r om m e t i k j el l e r e o n g, b e n y t t d e n d i r e k t e k j e l l e r i n n g a n g e n. S ø r g f o r a t s l i k e t i n g i k k e o p p t a r pl a s s e n v ed h o v e d i n n g a n g e n o g i t r a p p e o p p g a n g e n. P a r k e r i n g a v b i l e r p å g å r d s p l as s e n k a n k u n s k j e p å d e s t e d e r s om e r f a s t s at t a v s t y r e t i s am r å d m e d d e r e s p e k t i v e b l ok k e r. V e n n l i g s tvæ r o p pm e rk s om p å dette også når det gjelder besøkende biler. P u n k t 2 Langtidslagring i kjelleren er ikke tillatt! K j e l l e r e n, v å r t f el l e s a r e a l, s k al i k k e v æ r e l a g r i n gs p l a s s f o r d et s om d u h a r t e nk t å k v i t t e d e g m e d. S a k e r o g t i n g s k a l b a r e l d h i a v å r k e o f r e l t l es e r om o p p. h D o e r s om d u t r e n g e r n o e m e r t i d m e ns d u f. e k s. p us s e r o p p, s k a l t i n g e n e m e r k es m e d n a vn o g d a t o f o r a v h e n t i n g. L a g r i n g u t o v e r 3 a 0 v t a d l es a g e m r e d m s t å y r e t. Sameiet forbeholder seg retten til å fjerne ting for eiers regning dersom frist e n e i k k e o v e r h o l d e s. P u n k t 3 R i s t i n g a v t ø y m å i k k e f o r e g å i t r a p p e o p p g a n g e n e, o g t a a l l t i d h e n s yn n å r D e h a r t ø y p å b a l k o n g e n t i l l uf t i n g. R i s t i k k e D e r e s m a t t e r f r a b a l k o n g e n. D e t k a n m u l i g e n s væ r e praktisk for Dem, men lite behagelig for Deres naboer. P u n k t 4 Y t t e r d ø r e n e ( b å d e h o v e d d ø r e n o g k j e l l e r d ø r e n ) s k a l h o l d es l uk k et. S l i p p i k k e i n n f r em m e d e s om r i n g e r p å p o rt t e l ef o n e n f o r å l e v e r e r e k l am e e l l e r s e l ge l o d d e r. P u n k t 5 Trappeoppgangene er ingen lekeplass for barn. Generelt skal det være ro i le i l i g h e t e n e m el l om k l o g N å r m an h a r s e l s k a p, b ø r h v e r e n k e l t t a he n s y n t i l s i n e n a b o e r s om gj e r n e v i l s o v e. H v i s al l e v i s e r g o d v i l j e, s l i p p e r v i s i n t e f j es o g b a nk i n g i v e g g e n e. S ø r g f o r a t r a d i o e n D e r e s i k k e d u r e r, d f o e r e t r e k r k e r j et o m u l i g a n n e t p r o g r a m. D e s om s p i l l e r et e l l e r a n n e t i ns t r u m e nt bø r i n ns t i l l e v i r k s om h et e n s e n e s t k l E v e n t u e l l m us i k k un d e r v i s n i n g s et t es i k k e i g a n g u t e n a t D e r es n a b o e r har gitt sin godkjennelse. Katt- og /eller hundeeiere må sørge r e n e for i k k e at p å n o dy e n m åt e b l i r t i l s j e n a n s e. S k a l m a n h a s t ø r r e s e l s k a p e r / s os i a l e l a g s om k a n s t ø y e f o r n a b o e r o g / e l l e r o v e r s k r i d e t i d e n f o r h u s r o, m å d et t e v a r s l e s m e d o pp s l a g p å f o r h å n d. Styret påpeker at man likevel må vise hensyn overfor andre beboere.

21 21 P u n k t 6 A v f a l l s k a l p ak k e s g o d t i n n f ø r d e t l e g g e s i s ø p p e l s ek k e n e i s ø p p e l r o m m e t. S p e s i a l a v f a l l s om m a l i n g o g e l ek t r i s k u t s t y r s k a l f j e r n e s a v d e n e nk e l t e. B e b o e r n e e r f o r p l i k t e t t i l å b æ r e u t s e k k e n e m e d r e t u r p a p i r o g p a p p s a m t s a m l m e s yk e k k e n e f o r h a r d p l a s t em b a l l a s j e p å næ rm e r e a n g i t t e d a g e r p å a n v i s t s t e d ( u t e n f o r g j er d e t ). P l a s t p o s e r m e d s ø p p e l s k a l i k k e s e t t e s u t e nf o r d ø r e r e l l e r a n d r e s t ed e r i o p p g a n g e n. S ø p p e l m å o p p b e v a r e s i e g e n l e i l i g h e t t i l d e t k a n b r i n g e s i s ø p p e l r om m e t i k j e l l e r e n. Skotøy etc. skal ikke oppbevares i fellesareal eller foran inngangsdør. H v i s D e e r s p es i e l l v e n n m e d s m åf u g l e n e, s å b r u k f u g l e b r e t t ut e n f o r v i n d u e t. K a s t i k k e smuler, osteskorper o. lign. ut på bakken. Det samler bare rotter og mus. P u n k t 7 T ø r k e p l a s s s e k n a l b r u k es t i l t ø rk av v a s k, o g t i l l u f t i n g a v t ø y o g m at t e r. M a n b a n k e r s e l v s a g t i k k e s i n e t e p p e r n å r n a b o e n h a r t ø y h e n g e n d e t i l t ø rk. T ø rk e p l a s s e n s k a l i k k e b r u k e s p å - s o ø g n h e l l i g d a g e r o g i k k e e t t e r k l f ø r n e v n t e d a g e r. D e t e r i k k e t i l l a t t å t r e k k e s n o r e r f o r t ø r k i n g a v v a s k f ra b a l k o n g e n e l l e r v i n d u e r, h v e r k e n f as t e s n o r e r e l l e r t r e k k b a r e s n o r e r m e d t al j e. P u n k t 8 A l l e r om i l e i l i g h et e n s k a l h o l d es s å p a s s o p p v a r m et at v a n n l e d n i n g e n e i k k e k a n f r y s e. V æ r o b s. p å d e t t e h v i s D e r l e d r i s e e n r k r a b n o s r t å t å. p e n L a n å r a D e f o r l a t e r r om m e t. I t o a l e t t et m å d et b a r e b r u k es t o a l e t t p a p i r. P a s s p å a t a v l ø p s rø r e n e i k j ø k k e n o g b a d i k k e b l i r t e t t e. H v i s d e t i n n t r e r n o e g a l t m e d e n v a n n l e d n i n g, s å s k r u s n a re s t m u l i g a v hovedkranen, ring nærmeste rørlegger, o g v a r s l e n a b o e n e om at v an n e t e r b o r t e, o g at m a n s k r u r a v s t r øm m e n p å v a rm t va n n s b e h o l d e r n e. S t a k i n g a v v a s k er o g a v l ø p b es ø r g e s a v s am e i e r e. P u n k t 9 V e d o p p u s s i n g a v s ek s j o n e n e l l e r a n s k af f e l s e r s om t r e n g e r t i l p a s s n i n g, m å d e t t e f o r e g å på en forsvarli g m åt e i n n e n f o r s ek s j o n e n s a r e a l. F e l l es a r e a l e t s om op p g a n g o g k j e l l e r k a n i k k e b e n y t t es t i l s a gi n g a v m at e r i a l e r, k a p p i n g a v r ø r e l l e r s em e nt b l a n d i n g, o g f e l l e s a r e a l et s k al h e l t k l a r t i k k e u t s e t t e s f o r n e d s t ø v i n g. D e n e n k e l t e s am e i e r e r a n s v a r l i g f o r a t p å b u d e t b l i r e t t e r f u l g t n å r e n h å n d v e r k e r b l i r e n g a s j e r t. S k a l m an u t f ø r e s t ø r r e s t ø y e n d e v e d l i k e h o l d / o p p us s i n g i l e i l i g h e t e n e, s k a l n a b o e r v a r s l e s m e d o p p s l a g p å f o r h å n d. P u n k t 1 0 Vasking av trapper, inngang og søppelrom utføres av eksternt firma. Pu n k t 1 1 U t l u f t i n g a v l e i l i g h e t e n e m å i k k e f or e g å u t m ot t r a p p e o p p g a n g e n e. D e t e r i k k e s i k k e r t a t naboene settes pris på matlukten fra Deres middag.

22 22 P u n k t 1 2 Tvil om fortolkningen av disse regler avgjøres av styret. Hvis det oppstår nabotvister s om i k k e r s l e a g l øs e a d f o r h a n d l i n g e n e s v e i p a r t e n e i m e l l om, s t å r s t y r e t t i l d i s p o s i s j o n s om m e gl i n g s m a n n. S t y r e t h a r v i l l e t h o l d e h us o r d e n s r eg l e n e i e n l i b e r a l t o n e o g f o rm. F o rb u d e n e o g r e g l e n e e r l a n g t f æ r r e e n n i a n d r e s am ei e r m e d b l ok k e r. D et e r i m i d l e i rt d v å r t h å p a t d e n l i b e r a l e t o n e v i l i ns p i r e r e h v e r e n k el t t i l å ho l d e f as t p å d e n h y g g e l i g e om g a n g s t o n e s om h i t t i l h a r p r e g e t f o r h o l d e n e i S am ei e t N a d de r u d V e s t.

23 23 SAK 5B Styrets forslag til endring av sameiets vedtekter Forslag til ny underparagrafi sameiets vedtekter : 7 C Tidsbegrenset parkering for besøkende til Sameiet Nadderud Vest G j e s t e p a rk e r i n g p å a n v i s t e p l a s s er h a r e n m ak s i m um s t i d p å 4 8 t i m er. O v e r t r e d e l s e m e d f ø r e r b o r t t a u i n g f o r e i e r s r e g n i n g o g r i s i k o. U t o v a r e k r e r e m a k s i m u k u n m e d s æ rs k i l t t i l l a t e l s e f r a S am e i e t s s t y r e. Følgende paragraf i vedtektene foreslåes fjernet : 5 D u gn a d s a r b e i d Å r l i g e o p p r y d n i n g e r i k j e l l e r e o g u t e a r e a l e r, s om i a l l e å r h a r v æ r t u t f ø r t s om d u g n a d, e r s am t l i g e s am e i e r es a ns v a r.d e t e r d u g n a d t o g a n g e r i å r e t, v å r o g hø s t. S am e i e r n e oppfordres til å delta aktivt for fellesskapet. S am e i e r e s om u t e b l i r f r a d u g n a d s o m e r v a r s l et 1 u k e i f o r v e i e n, o p p f o r d r e s t i l å b et a l e et beløp, stort kr 200,- pr. dugnad p å d. e n n e Beløpet m å t e n k o m m e ri n n, d i som p o n e r es av den aktuelle blokk til forskjønnelse av området. Følgende avsnitt i 7 A i sameiets vedtekter foreslåes fjernet : De fleste leietakere fikk i 1999 installert automatisk portåpner. A v s k r i v n i n g s b e l ø p et f o r p o r t å p n e r e e r p r o s e n t b e r e g n e t ( 1 0 % p e r å r f r a ) f r em t i l a v v i k l i n g i d e s em b e r A vs k r i v n i n g s b e l ø p e t f o r d e n ak t u e l l e m å n e d e n leiekontrakten inngås eventuelt sies opp innbetales til styret /evt. refunderes. Forslagene krever minst 2 / 3 av de avgitte stemmer på sameiermøtet.

24 24 Gjeldende vedtekter for Sameiet Nadderud Vest V e d t a t t i s am e i e rm ø t e d e n , e n d r e t , , , , , o g m e d h o l d a v l o v om e i e rs e k s j o n e r 2 3. m a i n r N a v n, f o r å r l. e t n i n g s k o n t o Eierseksjonssameiet (heretter sameiet ) har forretningskontor i Oslo. g n r. 1 9, b n r i B æ r um k om m un e, m e d f e l l es a n l e g g a v e n h v e r a r t. 2 O r g an i s e r i n g a v s a m ei e t og r å d e r e t t. S e k s j o n e n k a n i k k e s k i l l es f r a d e l t a g e r i n t e r e s s e n i s am e i et. H v e r s am ei e r h a r h j em m e l t i l sin s ek s j o n, m e d r e t t t i l b r u k a v d en l e i l i g h e t e l l e r d et næ r i n g s l o k a l e s o m e r k n y t t et t i l b r u k s e n h e t e n. H v e r s am e i e r p l i k t er å o v e r h o l d e b e s t em m e l s e n e s om f ø l g e r a v o p p d e l i n g s b e g j æ r i n g e n, l o v om e i e r s e k s j o n e r, di s s e v e d t ek t e n e s am t g e n e r e l l e o r d e n s r e g l e s r t s at f t a v s am e i e rm ø t e t. B r u k s e n h e t e n o g f e l l es a r e a l e n e k a n b a r e n y t t es i s am s v a r m e d f o r m ål e t, o g m å i k k e nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjoner. F e l l e s a n l e g g e n e- h e r u n d e r g a r a s j - me n å e ikke nyttes sli k at a n d r e b r u k e r e u n ø d i g e l l e r u r i m el i g h i n d r es i d e n b r u k a v a n l eg g e n e s om e r a v t a l t e l l e r f o r u t s a t t. B å d e ut v e n d i g e o g innvendige bygningsmessige forandringer eller installasjoner skal meldes til styret. L e d n i n g e r, r ø r o g l i k n e n d e n ø d v e n d i j o g n e r i k n a s n t f ø a r l e l s a g s j e n n o m b r u k s e n h e t e n h v i s d e t i k k e e r t i l v es e n t l i g u l em pe f o r s am e i e r e n. S am e i e r e n s k a l gi a d g a n g t i l bruksenheten for nødvendig ettersyn og vedlikehold av installasjonene. 3 F e l l e s u t g i f t e r F e l l e s ut g i f t e r e r ut g i f t e r v e d e i e n do m m e n s om i k k e e r k n y t t et t i l d e n e n k e l t e b r u k s e n h e t. F e l l e s ut g i f t e n e s k a l f o r d e l es m e l l om s am e i e r n e et t e r s t ø r r e l s e n p å s a m ei e b r ø k e n e, m e d m i n d r e a n n e t g y l d i g v e d t a s m e d t i l s t r ek k e l i g f l e r t a l l. D e a n d r e s am ei er n e h a r l o v b e s t em t p a n t e r e t t i s e k s j o n e n f o r am k r e a i e v r e m n o s om t s f ø l g e r a v s am e i ef or h o l d e t. S om s i k k e r h e t f o r d e n e nk e l t e s am ei e r s f o r p l i k t e l s e o v e r f o r s am ei e t f o r b e h o l d e r s am e i e t s e g p a n t e r e t t i d e n e nk e l t e s e k s j on m e d k r ,-. P a n t e r e t t e n s k a l h a p r i o r i t et et t e r 8 0 % a v v e r d i t ak s t o g s k a l v æ r e ut e n o p p t r i n n s r e t t. 4 V e d l i k e h o l d I n n v e n d i g v e d l i k e h o l d a v e g e n s e k s j o n s a m t a n d r e r o m s o m, h ø r e r u n d p å h v i l e r f u l l t u t f o r e g e n r e g n i n g d e n e n k e l t - e o g s a m e i e r. I n n v e n d i avløpsledninger omfattes av vedlikeholdsplikten til og m ed forgreining s p u n k t e t i n n t i l seksjonen, og elektriske ledninger til og med seksjonens sikringsboks. For garasjene gjelder tilsvarende så langt det passer. V e d o p p u s s i n g a v s ek s j o n e n e l l e r a n s k af f e l s e r s om t r e n g e r t i l p a s s n i n g, m å d e t t e f o r e g å på en forsvarlig m åte in n e n f o r s ek s j o n e n s a r e a l. F e l l es a r e a l e t s om op p g a n g o g k j e l l e r k a n i k k e b e n y t t es t i l s a gi n g a v m at e r i a l e r, k a p p i n g a v r ø r e l l e r s em e nt b l a n d i n g o g

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i Solbakken Velforening, a v h o l d e s t o r s d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 2 0. 1 5 p å Ok s t a d S k o l e. T I L B E HA N D L I N G F O R

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i 2

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Ø v r e L j a n B o l i gs am e i e I I I, a v h o l d e s t o rs d a g 3 0. a p r i l 2 0 0 9, kl. 1800 i Nordstrand Eldresenter,

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i F o r n e b u k o l l e n B o l i g s am ei e, a v h o l d e s t o r s da g 2 3. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 : 0 0 p å S A

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S a g a d am m e n, a v h o l d e s t o r s d a g 15. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 9. 0 0 i S am l i n g s s a l

Detaljer

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s /

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i P r o f es s o r D a h l s gt 3 9 A S, a v h o l d es t i r s da g 2. j

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Akersbakken Bo r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R i n g g a t en T e r r a s s e S am e i e, a v h o l d e s 2 4. m a rs 2 0 1 0, kl. 18 :00 i Lilleborg Kirke. T I L B E HA

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 10.04.2008, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Skullerudtunet Terrasse Sameie, avholdes onsdag 25. april 2007, kl. 1800 i Skullerudstua. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Ordinært sameiermøte i Skullerudtunet Terrasse Sameie, avholdes onsdag 25. april 2007, kl. 1800 i Skullerudstua. TIL BEHANDLING FORELIGGER: INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Skullerudtunet Terrasse Sameie, avholdes onsdag 25. april 2007, kl. 1800 i Skullerudstua. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-.

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2012. 643 18.09.2012 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2012. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011.

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 22. april 2008, kl. 18.00 i Oslo Misjonskirke Betlehem på Abildsø, Ungdomssalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Røa Boligsameie, avholdes tirsdag 25. april 2006, kl. 19.00 i Røa Eldresenter. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 21.04.2010, kl. 18.00 i OBOS Hetland sine lokaler, Langflåtveien 29, Mariero. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1

Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1 1 Tangerudhagen Boligsameie 1 Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 1 Sameiet Kanalveien Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 Konstituerende sameiermøte i Kanalveien Eierseksjonssameie, avholdes tirsdag, 3. mai 2011, kl. 18.00 i Thon Hotell Arena, Lillestrøm.

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Sameie, avholdes tirsdag 24.04.2007, Kl 20.00 i Bjørndal Idrettsforening klubbhus TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Innkalling til sameiermøte

Innkalling til sameiermøte 1 Løvlia Boligsameie Innkalling til sameiermøte Ordinært sameiermøte i Løvlia Boligsameie holdes mandag 4. april 2016 kl. 19.00 i Smestadtoppen barnehage. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 9. mars 2010, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer