INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010"

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l , k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r n s l et t a s k o l e. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G A ) V a l g a v m ø t e l e d e r B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g e n e l l e r t o s a m e i e r e t i l å u n d e r s k r i v e p r o t o k o l l e n D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. ÅR S B E R E TN I N G F O R [side 2 5] 3. ÅR S R E G N S K AP F O R O G B U D S J E TT F O R [ si d e ] Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 4. G O D TG J Ø R E L S E R [ si d e 9 ] A ) S t y r e t B ) R e v i s o r 5. I N N K O M N E F O R S L A G A ) F o r s l a g om e n s am l e t p l a n f o r o p pu s s i n g a v t r a p p e o p p g a n g e r i s am ei e t [ si d e 1 5 ] B ) F o r s l a g om å s et t e o p p r e k k v e r k [ si d e 1 6 ] C ) Forslag om at styret pålegges å innhente en landskapsarkitekts forsla g t i l b e p l a n t n i n g [ si d e 17 ] S t y r e t s i n ns t i l l i n g v e d r ø r e n d e s a k 5 A, B o g C [ si de 1 8 ] D ) F o r s l a g om øk n i n g i s t y r e h o n o r a r [s i d e 1 9 ] E ) S t y r e t s f o r s l a g om a ns v a r e t f o r f uk t s p e r r e / m em b r a n p å a l l e t e r r a s s e r o g b a l k o n g e r [ si d e 20 ] F) S t y r e t s f o r s l a g v e d r. f e l l i n g a v t r æ r i T r o l l s k o g e n [ si d e 21 ] 6. V AL G AV TI L L I TS V AL G TE [ s i d e 2 2] A ) V a l g a v s t y r e l e d e r f o r 2 å r B ) V a l g a v 2 s t y r e m e d l e m m e r f o r 2 å r C ) V a l g a v v a l g k o m i t é G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M S A M E I E T [ si d e ] O s l o, 2 4. m a r s S t y r e t i U l l e r n s k o g e n B o l i g s a m e i e Ja n E n d e r u d / s / T o r g n y Å. M i d t t øm m e / s / S v e n O l e S k r i v e r v i k / s / H e i d i C h a r l o t t e S v e n d s e n / s / T h o r J a c o bs e n / s / I s am e i e rm ø t et h a r s am e i e r n e s t em m e r e t t m e d e n s t em m e f o r h v e r s e k s j o n d e e i e r. S a m e i e r e n h a r r e t t t i l å m ø t e v e d f u l l m e k t i g. R e g i s t r e r i n g s b l a nk e t t e n l e v e r e s i ut f y l t s t a n d v e d i n n g a n g e n.

2 2 U l l e r n s k o g e n B o l i g s a m e i e Å R S B E R E T N I N G F O R T I L L I T S V A L G T E S i d e n f o r r i g e o r d i n æ r e s am e i e rm øt e h a r s am e i et s t i l l i t s v a l g t e v æ r t f øl g e n d e : S T Y R E T S t y r e l e d e r J a n E n d e r u d Å s s t u b b e n 1 5 S t y r e m e d l e m T o r g n y Å. M i d t t ø m m e Å s s t u b b e n 6 2 S t y r e m e d l e m S v e n O l e S k r i v e r v i k Å s s t u b b e n 6 8 S t y r e m e d l e m H e i d i C h a r l o t t e S v e n d s e n Å s s t u b b e n 7 S t y r e m e d l e m T h o r J a c o b s e n Å s s t u b b e n 1 9 V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e m N i l s S t e n e r V o g t Å s s t u b b e n 7 V a r a m e d l e m T r i n e -Lise Rui Å s s t u b b e n 1 3 V A L G K O M I T E E N V a l g k o m i t e K n u t J o a c h i m B e r g Å s s t u b b e n 5 V a l g k o m i t e A n n e E. S y v e r s e n Å s s t u b b e n 1 5 V a l g k o m i t e K n u t -A n d r e a s A. C h r i s t o p h e r s e n Å s s t u b b e n 6 8 S T Y R E T S A R B E I D D e t h a r v æ rt a v h o l d t 7 s t y r em øt e r o g u t g i t t 4 n r. a v S am ei e n y t t i p e r i o d e n. H M S a r b e i d S t y r e t h a r u t n e v n t e g e n H M S a n s va r l i g. Vi har hatt kontroll fra det offentlige når det gjelder brannsikkerhet og el-s i k k e r h e t. P å l e g g om mindre justeringer av internkontrollen og rutiner er utført og godkje n t. I n t e r n e t t p o r t a l S am e i e t s t i l l i t s v a l g t e h a r t i l g a n g t i l i n t e r n e t t p o r t a l e n S t y r e r o m m e t. n e t. S t y r e t h a r t i d l i g e r e v u r d e r t e t a b l e r i n g e n a v e n e g e n h j em m e s i d e f o r s a m ei e r n e, m e n h a r i k k e g å t t i n n f o r d et t e. L ø p e n d e m i n d r e v e d l i k e h o l d D e t h a r i p e r i o d e n v æ r t g j e n n om f ør t f ø l g e n d e : A l l e s l uk p å t ak e n e e r b y t t e t f o r d i de t v a r f a r e f o r at ek s i s t e r e n d e s l uk s k u l l e t r e k k e s u t a v a v l ø p s r ø r e t, p. g. a. k r ym p i P V C d u k e n. T a k e t p å Å 5-7 b l e m i d l e r t i d i g r e p a r e r t.

3 3 U l l e r n s k o g e n B o l i g s a m e i e D e t e r b y t t e t n o e n v i n d u e r o g t e r r a s s e - o g b a l k o n g d ø r e r t i l l e i l i g h e t e ne p g a. l ek k a s j e r e l l e r f e i l, o g v i m å r e g n e m e d øk e n d e b e h o v f o r d e t t e. G a v l v e g g e n ( m e d m u r s t e i n ) i Å 6 6 ( m ot øs t ) e r r e p a r e r t. E n d e l l u f t e v e n t i l e r i g a v l v e g g e n e e r b y t t e t p. g. a. p r o b l em e r m e d f u g l e r o g v e p s, o g d e r e s t e r e n d e v i l b l i b y t t e t. A l l e t r e g a r a s j e p o rt e n e e r n å o p p gr a d e r t o g f åt t n y e s t y r i n g e r. Y t t e r r o m i o p p g a n g e n e u t m o t g a r a s j e n e h a r b l i t t m al t. U t b e d r i n g e r o g a s f a l t a r b e i d e r e r g j e n n o m f ø r t 4 s t e d e r. S em e n t r ø r m e d r i s t e r p l as s e r t u nd e r a v l ø p s r ø r f r a t e r r a s s e n e e nk e l t e s t e d e r. D i v e r s e l ø p e n d e o g f o r e b y g g e n d e v e d l i k e h o l d e r ut f ø rt. S t ø r r e v e dl i k e ho l d u t f ø r t i p e r i o d e n Tak: T a k e n e i Å o g Å 2 7 e r l a g t o m m e d f a l l, n y P V C d u k ( m e k a n i s k f e s t e t ) o g n y e p i p e h a t t e r, s om m e r e n B e t o n g r e h a b i l i t e r i n g : D e t e r n å t a t t p r ø v e r a v k l o r i d i n n ho l d ( s a l t e r ) o g k a r b o n a t i s e r i n g i a l l e b l o k k e r, s l i k a t s t y r e t h a r f åt t e n b e d r e o v e r s i k t o v e r b e h o v e t. E l l e r s i k k e u t f ø r t b e t o ng a r b e i d e r i S t ø r r e v e dl i k e ho l d p l a n l a g t : Tak: T a k e n e p å 5 b l o k k e r ( Å 1-3, 5-7, 1 1, o g 1 9 ) e r b e s t i l t l a g t om i S t y r e t h a r g å t t i n n f o r a t d et l e g g es et s v a k t f a l l, s l i k at v a n n e t i k k e b l i r l i g g e n d e, o g at d et m o n t e r e s n y e p i p e h a t t e r, t i l s v a r e n d e i Å o g 2 7. T a k e n e f o r Å , o g 6 8 e r p l a n l a g t l a gt om i B a k g r u n n e n f o r om l e g g i n g a l l e r e de e t t e r 1 6 å r e r at P V C d u k e n (f u k t s p e r r e n ) h a r f o r l a v t m yk n e r i n n h o l d o g e r b l i t t s p r ø, s l i k a t g j e ns t å e n d e l e v e t i d e r u s i k k e r. D e t t e øk e r r i s i k o f o r v a n n l e k k a s j e r n e d i l e i l i g h et e n e, s l i k v i h a r h a t t e n k el t e s t e d e r. T ak e n e i s am e i e t b l e l a g t om i , k u n et t e r 1 1 å r, o g p å b a k g r u n n a v s å k o r t l e v e t i d h a r s t y r e t g j o r t e n g r u n d i g e v a l u e r i n g o g s a t s e r p å de n b e s t e l øs n i n g e n. Om l e g g i n g a v s am ei e t s i a l t 1 0 t a k v i l t æ r e p å e g e n k a p i t a l e n, m e n k u n n e f i n a n s i e r e s ut e n l å n e o p p t ak. B e t o n g r e h a b i l i t e r i n g ( r e p a r a s j o n e r o g o v e r f l a t e b e h a n d l i n g ) : G j e n n om f ø rt e t i l s t a n d s v u r d e r i n g e r a v b e t o n g o g t e r r a s s e r / b a l k o n g e r v i s e r g e n e r e l t f å s y n l i g e s k a d e r. S i s t e b et o n g r e h a b i l i t e r i n g ( n o e n r e p a r a s j o n e r o g t ot a l o v e r f l a t e b e h a n d l i n g ) b l e g j o r t i D e t a n b e f a l e s n o r m a l t e n s yk l u s f o r v e d l i k e h o l d h v e r t å r f o r å f o r e b y g g e s k a de r i b e t o n g o g k o n s t r u k s j o n e r. 3 t e r r a s s e r m e d s y n l i g e s k a d e r v i l b l i r e h a b i l i t e rt i , o g d e t t e v i l f u n g e r e s om et f o r p r o s j e k t f o r å a vk l a r e b e t o n g r e ha b i l i t e r i n g e n s om f a n g o g k o s t n a d er. S t y r e t f o r e s l å r t i l å r s m øt e t ( e g e n s a k ) a t s am e i e t v / s t y r e t o v e r t a r a n s v a r e t f o r a t d e t e r e l l e r b l i r l a gt m em b r a n ( f uk t s p e r r e ) p å a l l e t e r r a s s e r o g b a l k o n g e r. R e f. t i d l i g e r e v e dt a k f r a m e d d i v e r s e p å m i n n e l s e r f r e m t i l ! D e t t e e r v e d t a t t f o r å h i n d r e a t al v o r l i g e s k a d e r k a n ut v i k l e s e g o v e r t i d. D et e r f o r t s a t t m a n g e s om i k k e h a r l ag t f uk t s p e r r e p å s i n t e r r a s s e o g b a l k o n g! D e s om k a n d o k um e n t e r e at f u k t s p e r r e e r l a g t, v i l k u n n e u n n g å ek s t r a k o s t n a d e r. S t y r e t pl a n l e g g e r o p p s t a rt a v b et on g r e h a b i l i t e r i n g i , o g d et m å p å r e g n e s a t f i n a n s i e r i n g e n m å g j ø r e s v e d l å n eo p p t a k.

4 4 U l l e r n s k o g e n B o l i g s a m e i e F o r s i k r i n g s s a k e r D e t h a r v æ rt i n nm e l d t 7 f o rs i k r i n g s s k a d e r i ; b r u d d i a v l ø p s r ø r, br u d d i v a rm t v a n n s r ø r, r ø y k f r a p e i s, a ns v a r ( t r a k t o r ), i n n b r u d d o g v a r m ek a b e l. F ø l g e s k a d e r s o m o p p s t å r p å g u l v, v e g g e r o g f as t i n v e n t a r v e d v a n n s k a d e r i l e i l i g h e t e n, d e k k es n o rm al t a v s am e i e t s b o l i g f o r s i k r i n g, f o r u t s at t a t d e n e n k el t e s e k s j o ns e i e r o v e r h o l d e r v e d l i k e h o l d s p l i k t e n. S e k s j o n s e i e r v i l n o r m a l t b l i b e l a s t e t m e d e g e n a n d e l e n, s o m p. t. e r p å k r , -, n å r l e k k as j e n o p ps t å r i nn e n f o r l e i l i g h e t e n, d vs. f o r t i l f ø r s e l s v a n n e t t e r s t e n g ek r a n e n e o g f o r a v l ø p, frem til f e l l e s a v l ø p. D e om f at t e n d e v a n n s k a d e n e i Å 2 5 i b l e d e k k e t a v t a k t e k k e r f i rm a e t s a ns v a r s f o r s i k r i n g. V a n n f o r s y n i n g S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d a t d e t h a r v æ r t p r o b l em e r m e d v a n n f o rs y n i n g i H e i s e r D e t h a r v æ rt f l e r e s t o p p i p e r i o d e n, s p e s i e l t i Å 7, 5 o g 6 4. D e n g e n e re l l e k v a l i t e t p å v å r e h e i s e r e r r e l a t i v t g o d, m e n v e d l i k eh o l d s k os t n a d e n e ø k e r. H e i s f o n d e t, s om s k a l d ek k e d r i f t e n, i n n b e t a l es k v a r t a l s v i s s am m e n m e d f e l l es k o s t n a d e n e a v d e s am e i e r e s om h a r h e i s i s i n o p p g a n g. H e i s f o n d e t e r n e g a t i v t o g s t y r e t h a r v e d t a t t ( i ) e n e k s t r a o r d i n æ r i n n b e t a l i n g f o r å k o m m e p å p l u s s -s i d e n. B e h o v e t f o r å s k i f t e u t h e i s e n e v i l b l i v u r d e r t f r em o v e r, o g d e t e r n at u r l i g å f i n a n s i e r e d et t e m e d l å n e o p p t ak. N a b o e i e n d o m m e r U t b y g g i n g a v Ø v r e U l l e r n T e r r a s s e 3 V i h a r væ r t m e d i e n n a b o g r u p p e s om i l e n g r e t i d h a r f o rs ø k t å p å v i r k e u t b y g g i n g e n s l i k a t d e n i k k e s k j e r m e r s å m y e f o r l y s o g s o l, m e n m e d b e g r e n s e t h e l l. K o l s å s b a n e n K o l s ås b a n e n b a i a u g u s t om e t t å r f o r å t r i m m e o g k j ø r e i n n b an e n. D e f o r e t o k s t ø ym å l i n g e r i f j o r h ø s t o g k o nk l u de r t e m e d at s t ø y e n l i g g e r i n n e nf o r f o r s k r i f t s m e s s i g e g r e n s e v e r d i e r. I t i l l e g g s k a l d e r ø de v o g n e n e, s om s t ø y e r m es t, v æ re f a s et ut n å. S t y r e t, o g v i r e g n e r m e d b e r ø r t e s am e i e r e, v i l f øl g e s t ø y e n ut o v e r v å r e n o g s om m e r e n! B a n e n s k a l å p n e s t i l n y e B j ø r n s l e t t a s t a s j o n i a u g us t o g t i l J a r i l ø p et a v å r e t. F o r l e n g e l s e n t i l K o l s å s e r p l a n l a g t k l a r i ! S k j ø t s e l a v t r æ r o g b u s k e r A B T r e p l e i e A S h a r g j e n n o m f ø r t b e s k j æ r i n g o g v e d l i k e h o l d a v t r æ r i h e n h o l d t i l b e h o v - o g s k j ø t s e l s p l a n e n. H a s s e l b us k e r l e n g s t v es t m e l l om Å 2 7 o g Ø UT 5 e r t y n n e t f o r t e t t e r e o g b e d r e v e k s t. D e t e r i n n g å t t a v t a l e m e d n a b o e n i Ø U T 5 o m a t h a s s e l b u s k e n e i k k e s k a l b l i s å h ø y e a t d e t a r u t s i k t e n o v e r t ak m ø n et v å r t. A s k e r o g B æ r um G r ø n t m i l j ø h a r, et t e r e n g r u n d i g e v a l u e r i n g a v f l e r e t i l b u d, f åt t i o p p d r a g å f o r b e d r e s k r å n i n g e n v e d Å D e t o p p s t o d es s v e r r e e n d e l k r af t i g e r e a k s j o n e r f r a m a n g e e n g a s j e r t e s am e i e r e, f o r o g i m o t, d a s t y r e t l a f r em s i t t f o rs l a g! T u j a h e k k e n p å t o p p e n e r f o r t et t et. F u r u b u s k e r o g d et m es t e a v h as s e l b u s k e n e e r k ut t et n e d f o r å g j ø r e p l as s t i l b e p l a nt n i ng a v n y e b u s k e r v å r e n V a l g a v b u s k e r gj ø r e s i s a m a r b e i d m e d b e b o e r n e i om r å de t. D e t e r p l a n t et n o e n r o g n e t r æ r m e l l o m Å 2 5 o g K o l s ås b a n e n f o r å s k j er m e f o r l i t t a v d e n t r i s t e u t s i k t e n m ot b a n e n.

5 5 U l l e r n s k o g e n B o l i g s a m e i e M i l j ø s t a s j o n f o r e l ek t r i s k e a p p a r a t e r o g l ys s t o f f r ø r i g a r a s j e n v e d Å 13 b l i r b r u k t f l i t t i g. D e r m e d u n n g å s t i l l e g g s r e g n i n g e r n å r s l i k t a v f a l l k as t es i a v f a l l s c o n t ai n e r e n. S t y r e t h a r v u r d e r t n æ rm e r e o g v a l g t å i k k e g j e r d e i n n a v f a l l s c o n t a i n er e n v i h a r s t å e n d e u t e f ø r s t e uk e n i h v e r m å n e d. D e t e r i n n g å t t e n l e i e a v t a l e p å p l as s e n f o r c o n t ai n e r e n m e d g r u n n e i e r L ø v e n s k i ol d. Dugnad D e t e r g j e n n om f ø r t e n v å r - o g e n h ø s t d u g n a d o gs å i å r. O p pm øt e t va r n o e d å r l i g e r e e n n t i d l i g e r e, m e n t i l f r e d s s t i l l e n d e. S n ø b r ø y t i n g o g s t r ø i n g A v t a l e n m e d U l l e r n p a r k e n o g G e ne r a l l u n d e n s am e i e r om v ak t o r d n i ng f o r s n ø b r ø y t i n g o g a n d r e a k u t t e s a k e r v i d e r e f ø r e s. V i h a r t i m e b as e r t a v t a l e m e d S i l u rv e i e n B o l i gs am e i e om at v å r v a k t m es t e r b r ø y t e r o g s t r ø r g a n g v e i e n t i l U l l e r n ås e n s t as j o n og o p p t i l P a n o r am a. A v h e n s y n t i l v å r e e g n e b e b o e r e b r ø y t e s o gs å g a n g v e i e n l a n gs b a n en t i l Å s j o r d e t s t a s j o n, d a k o m m u n e n i k k e v i l t a o v e r v e d l i k e h o l d s a ns v a r e t g r u n n e t m a n g l e n d e a s f al t o g g r ø f t d r e n e r i n g! U t s t y r o g m a s k i n e r D e t e r i k k e k j ø p t i n n s t ø r r e m as k i ne l t u t s t y r. F e i em a s k i n l e i es i n n s am m e n m e d G e n e r a l l u n d e n o g U l l e r n p a r k e n. F e l l e s k o s t n a d en e f o r b l i r u e n d r e t i m e d u n nt a k a v h e i s f o n d e t. R E G N S K A P E T F O R S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s am e i et s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om s am ei e t s f o r v e n t e d e øk o n om i s k e u t v i k l i n g e r o m t a l t i å r s b e r e t n i n g e n s p u n k t o m k o s t n a d s ut v i k l i n g o g b u ds j e t t f o r Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es h e r v e d a t f o r ut s et n i n g e n om f o r t s at t d r i f t er t i l s t e d e. R E S U L T AT Å r e t s r e s u l t a t p å -k r , - s o m f r e m k o m m e r i r e s u l t a t r e g n s k a p et, f o r e s l ås o v e r f ø r t t i l e g e n k a p i t a l. I N N T E K T E R D r i f t s i n n t e k t e n e i v a r t i l s a m m e n k r , -, m ot b u ds j e t t er t k r , -. A n d r e i n n t e k t e r b e s t å r i h o v e d s a k a v e r s t a t n i n g f r a I f e t t e r t a k -l ek k as j e. K O S T N A D E R D r i f t s k os t n a d e n e i v a r p å k r , -, m ot b u ds j e t t e r t k r , - D r i f t o g v e d l i k e h o l d b l e om t r e n t s om b u d s j e t t e rt. D e t m å a l l i k e v e l o p p l y s e s a t s t y r e t b es l u t t e t å l e g g e om e t t t a k e k s t r a ( Å 2 7 ), d a v i f i k k ak s e p t p å v å r t k r a v om a t t a k f i rm a et s f o r s i k r i n g s s e l s k a p v i l l e d e k k e k o s t n a d e n e v i h a d d e m e d v a n n l ek k as j e n i Å 2 5. H e i s k os t n a d e n e h a r v æ r t h ø y e r e e n n f o r v e n t e t.

6 6 U l l e r n s k o g e n B o l i g s a m e i e R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å re t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p o g f o r m u e s f o r v a l t n i n g. R e v i s j o n s h o n o r a r e t f r e m k o m m e r s o m e g e n p o s t i r e s u l t a t r e g n s k a p e t. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i r e g n s k a p e t o g d e n r e g ns k a ps m e s s i g e o v e r s i k t s om f r em k om m e r u n d e r n ot e r t i l r e g ns k a p e t. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d. K O S T N A D S U T V I K L I N G Re n t e s a t s e n e i OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S p r. d e n : R e n t e r p å d r i f t s k o n t o : 0, 1 0 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 2, 7 5 % u n d e r k r , 8 5 % o v e r k r S T R Ø M P R I S E N E D e n t o t a l e s t r øm p r i s e n t i l e n f o r b ru k e r b e s t å r a v t r e k om p o n e n t e r : K r a f t p r i s s om d ek k e r k os t n a d e n e v e d å p r o d u s e r e o g s e l g e d e n el e k t r i s k e k r a f t e n u t g j ø r c a. 4 3 % a v t ot a l s t r øm p r i s ( b e t a l es t i l k r a f t l e v e r a n d ø r ). N e t t l e i e f o r t r a n s p o r t a v d e n e l ek t ri s k e k r a f t e n u t g j ø r c a. 2 4% a v t o t a l s t r øm p r i s ( b e t al e s t i l n e t t s el s k a p e t ). S t a t l i g e a v g i f t e r d vs. f o r b r u k e r a vg i f t, a v g i f t t i l E n e r g i f o n d et o g m e r v e r d i a v g i f t u t g j ø r c a. 3 3 % a v t ot a l s t røm p r i s. S t r ø m p r i s e n i N o r g e v a r i e r e r m e d å r s t i d e n e. N o r m a l t s t i g e r d e n i v i n t e r h a l v å r e t o g r e d u s e r e s i s o m m e r h a l v å r e t. D e t t e o g a n d r e f a k t o r e r s o m p å v i r k e r k ra f t p r i s e n e g j ø r d et v a n s k e l i g å s p å u t v i k l i n g e n i s t r øm p r i s e n e. E N E R G I M E R K I N G A V B O L I G F r a o g m e d b l i r d et o b l i ga t o r i s k m e d e n e n e r g i a t t es t f o r a l l e b o l i g e r s om s k a l s e l g e s e l l e r l e i e s u t. N o r g e s V a s s d r a g s - o g e n e r g i d i r e k t o r a t ( N V E ) h a r a n s v a r e t f o r i m p l em e nt e r i n g e n a v o r d n i n g e n. P å w w w. e n e r g i m e r k i n g. n o k a n s am e i e r n e s e l v ut a r b e i d e e n e n e r g i a t t es t f o r s i n b ol i g. F O R S I K R I N G B y g n i n g s f o rs i k r i n g e n øk e r f r a t i l m e d 1 2, 2%. D e n n e øk n i n g e n i n k l u d e r e r 2, 8% ø k n i n g i b y g g e i n d e k s e n s o m r e f l e k t e r e r p r i s o p p g a n g e n p å h å n d v e r k s t j e n es t e r. I n d e k s øk n i n g e n e r l i k f o r a l l e f o r s i k r i n g s s e l s k a p e r. U t o v e r d e t t e f o r et a r f o r s i k r i n g s s e l s k a p e n e i n d i v i d u e l l pr i s j u s t e r i n g m e d b ak g r u n n i s am e i e t s e g e n s k a d es i t u as j o n. K O M M U N A L E A V G I F T E R R e n o v a s j o n s a v g i f t e n ø k e r m e d 1 0%. I n g e n ø k n i n g a v d e ø v r i g e a v g i f t e n e. Ø V R I G E K O S T N A D E R N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e i b u d s j e t t e t h a r s t y r e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s s t i g n i n g.

7 7 U l l e r n s k o g e n B o l i g s a m e i e I N N T E K T S - O G K O S T N A D S O V E R S L AG F O R Å R ( B u d s j e t t ) S t y r e t h a r s a t t o p p e n o v e r s i k t o v e r f o r v e n t e d e i n n t e k t e r o g k o s t n a d e r i T a l l e n e e r v i s t s o m e g e n k o l o n n e v e d s i d e n a v r e s u l t a t r e g n s k a p e t. ( B u d s j e t t ) O v e r s i k t e n e r b a s e r t p å øk n i n g a v i n n b e t a l i n g t i l h e i s f o n d e t m e d k r 15 0, - p e r k v a r t a l f r a 1 / O v e r s i k t e n g i r e t f o r v e n t e t å r s r e s u l t a t p å k r , -. U n d e r s k u d de t s k y l d es om l e g g i n g a v t a k e n e p å 5 b l ok k e r. I o v e r s i k t e n e r d e t t at t h e n s y n t i l de f o r h o l d s om e r n e v n t f o r a n. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i o v e r s i k t e n. O s l o, 2 4. m a r s I s t y r e t f o r U l l e r n s k o g e n B o l i g s a m e i e J a n E n d e r u d / s / T o r g n y Å. M i d t t øm m e / s / S v e n O l e S k r i v e r v i k / s / H e i d i C h a r l o t t e S v e n d s e n / s / T h o r J a c o bs e n / s /

8 Ti l år s mø te i U l l e r n s k o g e n B o l i g s a m e i e S t a t s a u t o r i s e r t e r e v i s o r e r E r n s t & Y o u n g A S C h r i s t i a n F r e d e r i k s p l. 6, N O O s l o O s l o A t r i u m, P. O. B o x 2 0, N O O s l o F o r e t a k s r e g i s t e r e t : N O M V A Tl f. : Fa x : w w w. e y. n o M e d l e m m e r a v D e n n o r s k e R e v i s o r f o r e n i n g R E V I S J O N S B E R E T N I N G F O R V i ha r r evid ert å rs re gns ka pet fo r Ull er n s koge n Bo li gs amei e f o r r egn s kap s året 20 09, s o m vis er e t u n d e r s k u d d p å k r V i h a r o g s å r e v i d e r t o p p l y s n i n g e n e i å r s b e r e t n i n g e n o m å r s r egn s kap et, f or uts etni nge n om f o rt satt dr ift og for s laget til d ekn in g av un d er s kud d et. År sr egn ska pe t b es tår av r es ultatr egn s kap, b alan se og no te op p lys nin ger. R e g n s k a p s l o v e n s r e g l e r o g g o d r e g n s k a p s k i k k i N o r g e er an ven d t ve d utar bei dels en av r egn s kap et. År s regn s kap et o g år s ber etnin gen e r avgi tt av s a me iets s t yre. V år o p pga ve e r å utta le o ss o m år s re gns ka pe t o g ø vr ige fo r hol d i hen ho ld ti l re vis or lo ven s kr av. V i ha r u tf ø rt re visj on en i s ams var med l o v, f o r s k r i f t o g go d r evis j ons s ki kk i Nor ge, h er und er r e v i s j o n s s t a n d a r d e r v e d t a t t a v D e n n o r s k e R e v i s o r f o r e n i n g. R e v i s j o n s s t a n d a r d e n e kr eve r at vi p lan le gger o g u tf øre r r evis jo ne n f or å o pp n å be tr yg gen de s ikke rh et fo r at års re gns ka pe t ikke i nn eh old er ves ent li g f e i l i n f o r m a s j o n. R e v i s j o n o m f a t t e r k o n t r o l l a v u t v a l g te d eler av ma ter ialet so m un d er bygge r in f ormas j on en i år sr egn s kap et, vu r der in g a v d e b en ytted e regn s kap s pr ins ip per o g ves e nt li ge r egn s kap s est imate r, s a mt vu r der in g av in nh old et i o g p r es ent as j one n av å rs regn s kap et. I de n gra d det f ø l g e r a v g o d r e v i s j o n s s k ik k, o mf att er re visj on o gs å en gj e nno mgå els e a v s amei ets f or mue s for val tnin g o g r e g n s k a p s - o g in te rn kon tr oll s ys te me r. Vi men er at vå r r evis j on gir et fo r s varli g gr un n lag for vå r uttalels e. V i m e n e r a t å r sr e g n s k a p e t er a v g i t t i sa m s v a r me d l o v o g f o r s k r i f t er o g gi r et r e t t v i s e n d e b i l d e av s a me iet s ø k o n o m i s k e s t i l li n g 3 1. d e se mb e r o g a v r e s u l t a t e t i r egn s kap s året i ove re ns s te mmels e med go d r e g n s k a p s s k i k k i N o r g e l e d e l s e n h a r o p p f y l t s i n p l i k t t i l å s ø r g e f o r o r d e n t l i g o g o v e r s i k t l i g r e g i s t r e r i n g o g d o k u men tas jo n av r egn s kap s o pp lys ni nge r i s ams var med l ov og g o d b o k f ø r i n g s s k i k k i N o r g e o p pl ys ni nge ne i års be retni ngen o m år s r egn s kap et, f oruts et nin gen o m fo r ts a tt dr if t og f o rs lage t til d ekn in g a v u nd er s ku dd et e r ko ns i s ten te med år sr egn s kap et o g e r i s ams var med lo v o g f o rs kr if ter. Ute n at d et h ar b etyd ni ng fo r kon klu sj o nen i a vs ni tt et o ver, vil vi p r es i sere at b u dsj ettallen e i r es ultatr egn s kap et ikke er u n d erla gt re visj o n. O s l o, 1 3. a p r i l E R N S T & Y O U N G A S T e r j e T v e d t s t a t s a u t o r i s e r t r e v i s o r s i gn.

9 9 U l l e r n s k o g e n B o l i g s a m e i e R E S U L T A T R E G N S K A P Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e D R I F T S I N N T E K T E R : Innkrevde felleskostnader Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Kommunale avgifter Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N A D E R D R I F T S R E S U L T A T : F I N AN S I N N T E K T E R / -K O S T N A D E R : Finansinntekter R E S. F I N AN S I N N T. / -K O S T N A D E R Å R S R E S U L T A T O v e r f ø r i n g e r : F r a o p p t je n t e g e n k a p i t a l F r a h e i s f o n d

10 10 U l l e r n s k o g e n B o l i g s a m e i e B A L A N S E N o t e E I E N D E L E R A N L E G G S M I D L E R Leiligheter/ lokaler Varige driftsmidler 2 2 S U M A N L E G G S M I D L E R O M L Ø P S M I D L E R Restanser felleskostnader Kortsiktige fordringer D r i f t s k o n t o i O B O S Sparekonto i OBOS S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M E I E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Bundet i vaktmesterleilighet Heisfond Opptjent egenkapital S U M E G E N K A P I T A L G J E L D L A N G S I K T I G G J E L D K O R T S I K T I G G J E L D Forskudd felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Annen kortsiktig gjeld S U M K O R T S I K T I G G J E L D S U M E G E N K A P I T A L O G G J E L D P a n t s t i l l e l s e 0 0 Garantiansvar 0 0 OSLO, / S T Y R E T F O R U L L E R N S K O G E N B O L I G S A M E I E J A N E N D E R U D T O R G N Y Å. M I D T T Ø M M E S V E N O L E S K R I V E R V I K HEIDI CHARLOTTE SVENDSEN THOR JACOBSEN

11 11 U l l e r n s k o g e n B o l i g s a m e i e

12 12 U l l e r n s k o g e n B o l i g s a m e i e

13 13 U l l e r n s k o g e n B o l i g s a m e i e

14 14 U l l e r n s k o g e n B o l i g s a m e i e

15 5. I N N K O M N E F O R S L A G 15 U l l e r n s k o g e n B o l i g s a m e i e

16 16 U l l e r n s k o g e n B o l i g s a m e i e

17 17 U l l e r n s k o g e n B o l i g s a m e i e

18 18 U l l e r n s k o g e n B o l i g s a m e i e

19 19 U l l e r n s k o g e n B o l i g s a m e i e

20 20 U l l e r n s k o g e n B o l i g s a m e i e

21 21 U l l e r n s k o g e n B o l i g s a m e i e

22 22 U l l e r n s k o g e n B o l i g s a m e i e 6. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E Va l g k o m i t e e n U l l e r n s k o g e n B o l i g s a m e i e T i l S a m e i e m ø t e t 2 7. a p r i l V AL G K O M I TE E NS I N N S TI L LI N G TI L V AL G AV N Y T T S TY R E I U L LE R N S K O GE N B OL I GS AM E I E F O R P E RI O D E N S t y r e t h a r i p e r i o d e n b e s t å t t a v S t y r e l e d e r : J a n E n d e r u d ( Å 1 5 ) p å v a l g S t y r em e d l em m e r : T h o r J a c o b s e n ( Å 1 9 ) T o r g n y Å. M i d t t øm m e ( Å 6 2 ) p å v a l g S v e n O l e S k r i v e r v i k ( Å 6 8 ) H e i d i S v e n d s e n ( Å 7 ) p å v a l g V a r am e d l em m e r : T r i n e -L i s e R u i ( Å 1 3 ) N i l s S t e n e r V o g t ( Å 7 ) V a l g k o m i t e e n p r ø v e r v e d v a l g a v s t y r e m e d l em m e r å f å t i l e n j e v n u t s k i f t i n g, l i k e s t i l l i n g, r i m el i g a l d e rs f o r d e l i n g o g r e p r e s en t a s j o n f r a a l l e om r å d e r i s am e i et. D e t h a r i k k e k om m et f o r s l a g t i l n y e s t y r em e d l em m e r f r a n o e n s am e i er e. V a l g k om i t e e n f r em m e r f ø l g e n d e f o r s l a g t i l v a l g a v n y e s t y r em e d l em m e r f o r p e r i o d e n : S t y r e l e d e r : J a n E n d e r u d ( Å 1 5 ) g j e n v a l g S t y r em e d l em m e r : T r i n e -L i s e R u i ( Å 1 3 ) n y N i l s S t e n e r V o g t ( Å 7 ) n y V a r am e d l em m e r : A g a t a H a u g s t e n ( Å 6 8 ) n y K r i s t i n H o e n v o l l ( Å 1 1 ) n y V a l g e n e g j e l d e r f o r t o å r. D e t o s om e r f o r e s l åt t v a l g t t i l f as t e s t y r em e d l e m m e r, h a r b e g g e v æ r t v a r am e d l em m e r i f o r r i g e s t y r e p e r i o d e. A l l e d e f o r e s l åt t e k a n d i d a t e n e h a r s a g t s e g v i l l i g t i l å p å t a s e g s t y r e v e r v. Åsstubben, 10. februar 2010 Knut Joachim Berg (Å5) K n ut Andreas Christophersen (Å68) Anne E. Syversen (Å15) (sign.) (sign.) (sign.)

23 23 U l l e r n s k o g e n B o l i g s a m e i e G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M S AM E I E T TI L L I TS V AL G TE O G AN S AT TE A v s am e i e t s 5 s t y r em e d l em m e r e r d e t 1 k v i n n e o g 4 m e n n. S a m e i e t e r p o s i t i v t i l l i k e s t i l l i n g o g t a r s i k t e p å at d et i k k e f o r e k om m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a ns e t t e l s e r. S a m e i e t d r i v e r i k k e m e d f o r s k n i n g s - o g ut v i k l i n g s ak t i v i t e t e r. S am e i e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b e s t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. S am e i e t h a r 1 a n s a t t. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r i h e n h o l d t i l k o n t r ak t u t f ø r t a v OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S. A u t o r i s e r t r e g ns k a ps f ø r e r ( o p p d r ag s a n s v a r l i g ) e r r e g ns k a ps s j e f E g i l H a v r e, O B OS. S am e i e t s r e v i s o r e r E r n s t & Y o u n g A S. E I E N D O M M E N S am e i e t b e s t å r a v s ek s j o n e r. S am e i e t e r r e g i s t r e r t i B r ø n n ø y s u nd m e d o r g a n i s a s j o ns n um m e r S am e i e t l i g g e r i O s l o k o m m u n e o g h a r G n r. 2 8 o g B n r M e d e i e r s e k s j o n f o r s t å s s am e i e a nd e l i b e b y g d e i e n d om m e d t i l k n y t t e t e n e r e t t t i l b r uk a v boli g e l l e r a n n e n b r uk s e n h et i e i e nd o m m e n. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d a t d e t y t r e m i l j ø e t f o r u r e n s es i v e s e nt l i g g r a d. V A K T M E S T E R T J E N E S T E S am e i e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b e s t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. V a k t m e s t e r T o r -A r n e J o h n s e n i v a r e t a r d e n d a g l i g e d r i f t o g d e t l ø p e nd e v e d l i k e h o l d e t i s am e i et i h e n h o l d t i l s t i l l i n gs b e s k r i v e l s e. V a k t m es t e r e n b o r i Å s s t u b be n 2 7 o g b es k j e d e r k a n l e g g es i p o s t k as s e n p å ut s i d en. H a n k a n o g s å k o nt a k t e s, h e l s t m el l om o g p å h v e r d a g e r p å t e l e f o n , e l l e r b r u k E -p o s t t o r a j c 2 i. n e t. Ut e n om o r d i n æ r a r b e i d s t i d k a n h a n k o nt a k t e s v e d r ø r e n d e s k a d e f o r e b y g g e n d e t i l t a k s o m i k k e k a n v e n t e t i l n e s t e d a g. T E L E N O R S am e i e t e r t i l s l u t t e t s am a r b e i d s a v t a l e n m e l l om T el e n o r o g OB O S E i e n d o m s f o r v a l t ni n g o m r a b a t t o r d n i n g p å b r u k a v f as t t el e f o n o g b r e d b å n d s t e l e f o n f o r b e bo e r e m e d a b o n n e m e n t i T e l e n o r. D e n e n k e l t e b e b o e r f å r o gs å r a b a t t v e d b es t i l l i n g a v A D S L b r e d b å n d o g b r u k a v m obiltelefon. Bestilling av mobiltelefoni- o g i n t e r n e t t j e n es t e r k a n g j ø re s p å w w w. o b o s. n o. K A B E L -TV C a n a l D i g i t a l e r l e v e r a n d ø r a v t v - o g b r e d b å n d s t j e n e s t e r. T V h a r g r un n p a k k e n m e d P L U S S D i g i t a l H D, t i l g a n g p å 3 1 k a n a l e r, p l u s s 2 ek s t r a v a l g f r i e k a na l e r. E n e n k e l d e k o d e r e r u t l e v e r t t i l h ve r s am e i e r, o g d e n t i l h ø r e r l e i l i g h et e n v e d f r af l y t t i n g. Har du spørsm ål vedrørende ditt kabel-t v -abonnem ent, digital-t v e l l e r b r e d b å n d, k a n d u r i n g e t l f Å p n i n gs t i d e r h os k u n d e s e r v i c e e r m a n d a g - f r e d a g k l , l ø r d a g k l S ø n d a g er e r s t e n g t.

24 24 U l l e r n s k o g e n B o l i g s a m e i e O p p s t å r d et f e i l p å k a b e l a nl e g g e t u t e n om n o rm a l å p n i n g s t i d, k a n d e t t e r a p p o r t e r e s v i a t e l e f o n l ø r d a g e r k l o g s ø n d a g e r k l F o r y t t e r l i g e r e inform asjon vises det til a l. n o. Ingen m å gjøre inngrep i kabel-t v -a n l e g g e t s o m å s k r u a v d e k s e l e t p å a n t e n n e -k o n t ak t e n o g f o r e t a o m - e l l e r t i l k o b l i n g e r. S l i k e i n n g r e p v i l k u n n e f o r å rs a k e f o r s t y r r e l s e r p å s i g n a l e n e til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. A V T A L E O M L E V E R A N S E A V E L E K T R I S K K R A F T S a m e i e t f å r l e v e r t s t r ø m f r a L O S, g j e n n o m a v t a l e n OB OS h a r f r em f o r h a n d l e t m e d E n e r g i p a r t n e r ( n å A l pi q N o r wa y ) o g L O S. D e t t e h a r g i t t g u n s t i g e p r i s e r o v e r f l e r e å r. A v t a l e n g j e l d e r u t S a m e i e t h a r s å k al t f e l l es m ål i n g s om b l. a. i n ne b æ r e r a t h v e r e nk e l t i k k e k a n i n n g å e g n e a v t a l e r m e d s t r øm l e v e r a n d ø r. V e d s a l g a v l e i l i g h e t e n el l e r e i e rs k i f t e m å e i e r s k i f t e s k j em a / f l y t t es k j em a f y l l l es ut ( S k j em a f å s v e d h e n v e n d e l s e t i l L O S A S p å t e l e f o n e l l e r i n t e r n e t t w w w. l o s. n o S p ø r s m å l ut o v e r d e t t e r e t t es d i r e k t e L O S A S. R A M M E A V T A L E M E D R Ø R L E G G E R S E N T R A L E N A S S am e i e t h a r r am m e a v t a l e m e d R ør l e g g e r s e n t r a l e n A S t l f s om s i k r e r r a s k u t r y k n i n g, r a b a t t e r t e p r i s e r, f a s t k o n t a k t p u n k t o g e n p a r t n e r s o m e t t e r h v e r t v i l k j e n n e s am e i et s V V S a n l e g g. H v e r e n k e l t b e b o e r k a n b e n y t t e R ø r l e g g e rs e n t r a l e n, m e n m å s e l v f o r h a n d l e p r i s e r, e l l e r d e s t å r f r i t t t i l å b e n y t t e a n d r e r ø r l e g g e r f o r b i n de l s e r. P A R K E R I N G S a m e i e t h a r n o r m a l t n o e n p a r k e r i n g s p l a s s e r f o r u t l e i e. F o r m e r i n f o rm as j o n k o nt a k t e s v a k t m e s t e r T o r -A r n e J o h n s e n. N Ø K L E R / S K I L T N ø k l e r o g s k i l t t i l r i n g e k l ok k e b e s t i l l e s h os v ak t m es t e r. P o s t k a s s e s k i l t b e s t i l l es p å f as t s a t t s k j em a d i r ek t e h o s L å s g r u p p e n Os l o A S. V a k t m es t e r k a n v æ r e b e h j e l p e l i g m e d å m o nt e r e s k i l t et. R E N H O L D S am e i e t h a r a v t a l e m e d B e n t es Re n g j ø r i n g s b y r å om v as k a v t r a p p eo p p g a n g e r o g f e l l e s a r e a l e r. H E I S E R S am e i e t h a r s e r v i c e a v t a l e f o r j e v n l i g e t t e rs y n o g a b o n n e r e r p å e n a l ar m t j e n e s t e. D e s k al v e d a n r o p a u t om a t i s k r y k k e ut m e l l om k l o g o g v a r s l e v a k t m es t e r/ k o nt a k t p e r s o n m e l l om o g , f ø r d e e v e n t u e l t r y k k e r u t. F O R S I K R I N G S am e i e t s e i e n d om m e r e r f u l l v e r d i f o r s i k r e t i I f S k a d ef o r s i k r i n g m e d po l i s e n um m e r F u l l v e r d i f o r s i k r i n g v i l s i a t f o r s i k r i n g s s e l s k a p e t h a r a n s v a r e t f o r a t s am e i et t i l e n h v e r t i d h a r d e r i k t i g e f o rs i k r i n g s s um m e r. E n f o r u t s et n i n g f o r d e t t e e r a t f o r s i k r i n g s s e l s k a p et f å r m e l di n g om v e s e nt l i g e v e r d i øk n i n g e r p å b y gn i n g e r, f. e k s. v e d r e h a b i l i t e r i n g e l l e r p å b y g g i n g. V e d t o t a l s k a d e s k a l e r s t a t n i n g s b e l ø p e t d e k k e o p p f ø r i n g a v n y b y g n i n g a v s am m e s t a n d a r d o g s t ø r r e l s e.

25 25 U l l e r n s k o g e n B o l i g s a m e i e F o r s i k r i n g e n om f a t t e r o g s å b y g n i n g s m es s i g e f o r a n d r i n g e r s om d e n e n k e l t e s ek s j o n s e i e r g j ø r i n n e i b o l i g e n. D e n e n k e l t e s e k s j o n s e i e r m å s e l v s ø r g e f or å h a h j em f o r s i k ri n g s o m d e k k e r i n n bo o g l ø s ø r e. H v i s s am e i e t s f o rs i k r i n g s k a l b e n y t t e s, m å b e b o e r n e s t r a k s m e l d e s k a d e n t i l F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S t l f f a k s e -p o s t : f o r s i k r i n o b o s. n o. O p p f ø l g i n g a v f o r s i k r i n gs s ak e r b l i r g j o r t a v F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i OB O S. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I h e n h o l d t i l f o r s k r i f t e n e s k a l d et væ r e i ns t a l l e r t r ø yk v a r s l e r o g b r a n ns l o k ni n g s a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e i a l l e l e i l i g h e t e n e. E i er / b e b o e r h a r a n s v a r e t f o r a t u t s t y re t e r t i l s t e d e o g f u n g e r e r. H M S F o r s k r i f t o m s y s t e m a t i s k h e l s e -, m i l j ø - o g s i k k e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e n ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f a s t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s e m b e r m e d v i r k n i n g f r a 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l at d e n e nk e l t e v i r k s om h et s k a l s ys t em at i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t e m m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. B o l i g s el s k a p e r d ef i n e r t s om v i rk s o m h et o g s k a l d e r f o r h a i nt e r n k o n t r o l l s y s t em. D e t t e o m f a t t e r b l a n t a n n e t k o nt r o l l s ys t em o g o p pf ø l g i n g a v b r a n n v e r n, b y g g h e r r e f o r s k r i f t e r v e d b y g g e - o g a n l e g g s a r b e i d, l e k e p l a s s e r o g e l e k t r i s k a n l e g g o g e l ek t r i s k u t s t y r h v o r f o r d e l i n g a v a n s v a r e t e r g i t t e n s l i k t o l k ni n g : S am e i e t e r a ns v a r l i g f o r a t d et e l ek t r i s k e a n l e g g e t o g u t s t y r e t i f e l l es a r e a l e t t i l e n h v e r t i d e r i o r d e n. I f o r h o l d t i l a n l e g g o g ut s t y r i d e n e n k e l t e b o e n h e t e r d e t s t y r e t s p l i k t å g j ø r e e i e r o g / e l l e r b r u k e r a v d e n e n k e l t e l e i l i g h e t o p p m e rk s om p å d e t a ns v a r s om de h a r f o r å h o l d e e l ek t r i s k u t s t y r i or d e n e t t e r g j e l d e n d e l o v o g f o r s k r i f t. S A M E I E T S L Å N S am e i e t h a r i k k e l a n gs i k t i g l å n. E I E N D E LE R O G G J E L D O M S E T N I N G O G T A K S T E R S am e i e r n e f å r t i l s e n dt s k j em a m ed o p p s t i l l i n g o v e r d e n e n k e l t e s e k s j o n s a n d e l a v s am e i et s i n n t ek t e r, u t gi f t e r, g j e l d og e i e n d e l e r. L i g n i n gs v e r d i e n f å r d en e n k e l t e o p p g i t t p å l i g n i n g s k o n t o r e t. O m s e t n i n g a v s e k s j o n e n e s k j e r t i l m a r k e d s p r i s. D e t f i n n e s i k k e t a k s t e r f o r s e k s j o n e n e v e r k e n h o s s t y r e t e l l e r f o r r e t n i n gs f ø r e r. S å l a n gt f o r r e t n i n g s f ø r e r e n f å r o p p g i t t o m s e t ni n g s p r i s e r, bl i r d i s s e r e g i s t re r t. F o r r e t ni n g s f ø r e r k a n, p å b a k g ru n n a v d i s s e o p p l y s n i n g e n e, g i a n t y d n i n g om p ri s n i v å e t f o r s e k s j o n e n e. T I D L I G E R E U T F Ø R T R E H A B I L I T E R I N G O G S T Ø R R E V E D L I K E H O L D R e h a b i l i t e r i n g a v t a k e n e i Å s s t u b b e n o g E n d e l g a v l v e g g e r r e p a r e r t N y e p o r t t e l e f o n e r i ns t al l e r t N ø k k el s ys t em s k i f t et

26 26 U l l e r n s k o g e n B o l i g s a m e i e I n s t a l l e r t v a r m e p u m p e f o r v a r m t v a n n Malin g a v t r e v e r k o g b a l k o n g k a s s e r V a rm e k a b l e r i n s t a l l e r t i b r a t t e b a k k e r B e t o n g r e h a b i l i t e r i n g ( r e p. o g o v e r f l a t e b e h a n d l i n g ) O m l e g g i n g a v a l l e t a k ( P V C d u k m e d s t e i n )

27 27 U l l e r n s k o g e n B o l i g s a m e i e V E D T E K T E R F O R U L L E R N S K O G E N B O L I G S A M E I E R e v i d e r t i s a m e i e r m ø t e d e n 2 3. m a r s N A V N, F O R R E T N I N G S K O N T O R O G F O R M Å L S am e i e t s n a v n e r U l l e r n s k o g e n b ol i g s am ei e. S am e i e t h a r f o r r e t n i n g s k o n t o r i Os l o. Sam eiet har til form ål å ivareta sam eiernes fellesinteresser i drift og admin i s t r a s j o n a v e i e n d o m m e n g n r. 2 8 b n r Os l o m e d f e l l es a n l e g g a v e n h v e r a r t. 2 O R G A N I S E R I N G A V S A M E I E T O G R Å D E R E T T S am e i e t b e s t å r a v b o l i g s ek s j on e r i h e n h o l d t i l o p p d e l i n gs b e g j æ r i n g t i n g l y s t d e n A l l e s e k s j o n e r s k a l v æ r e m e d l e m a v s a m e i et o g s ek s j o n e n e k a n i k k e s k i l l es f r a d e l t a g e l s e i s am e i et. H v e r s am e i e r h a r e n e r e t t t i l b r u k av s i n s ek s j o n o g r e t t t i l å n y t t e f e l l es a r e a l e r t i l d e t d e e r b e r e g n e t t i l. E n e r e t t t i l m i d l e r t i d i g b r u k a v d e l e r a v f e l l e s a r e a l e t e l l e r f e l l e s a n l e g g e n e k a n v e d t as m e d 2 / 3 -d e l s f l e r t a l l e t t e r r e g l e n e i e i e r s ek s j o ns l o v e n s 1 9, 5. l e d d. H v e r s am e i e r p l i k t e r å o v e r h o l d e be s t em m e l s e n e s om f øl g e r o p p d e l i n g s b e g j æ r i n g e n, l o v om e i e rs e k s j o n e r, d i s s e v e d t e k t e r o g h us o r d e n s r e g l e r f as t s a t t a v s am e i et. B r u k s e n h e t e n k a n b a r e b e n y t t e s t i l b o l i g f o rm ål o g s l i k a t d e n i k k e e r t i l u n ø d i g e l l e r u r i m el i g u l em p e f o r b r u k e r n e a v de ø v r i g e s ek s j o n e r v e d f. e k s. s t ø y, l u k t, e. l i g n. F e l l e s a r e a l e n e / a n l e g g e t m å i k k e ny t t e s s l i k a t a n d r e b r u k e r e u n ø di g e l l e r u r i m e l i g h i n d r e s i d e n b r u k a v a r e a l e n e / a n l e g g e n e s om e r a v t a l t e l l e r f o r u t s a t t. U t e n s k r i f t l i g s am t yk k e f r a s t y r e t ha r e n s ek s j o n s e i e r i k k e r et t t i l å e nd r e u t v e n d i g e f a s a d e r, f o r e t a b y g n i n g s m es s i g e f o r a n d r i n g e r e l l e r i n s t al l a s j o n e r, f. ek s. e n d r e f a r g e, f o r e t a u t s k i f t i n g a v v i n d u s g l as s e. l i g n. I n n v e n d i g e e n d r i n g e r i b r u k s e n h e t e n e s om m e df ø r e r i n n g r e p i b y g g e t s b æ r e n d e k o n s t r u k s j o n e r m å i k k e f o r e t as u t en s t y r e t s g o d k j e n n e l s e. L e d n i n g e r, r ø r o g l i k n e n d e nø d v e n d i g e i n s t a l l as j o n e r k a n f ø r e s g j e n n o m b r u k s e n h e t e n hvis det ikke er til v es e n t l i g u l em pe f o r s am e i e r e n.

28 28 U l l e r n s k o g e n B o l i g s a m e i e S am e i e r e n s k al g i a d g a n g t i l b r u k s e n h e t e n f o r n ø d v e n d i g et t e rs y n o g v e d l i k e h o l d a v i n s t a l l a s j o n e n e. 3 F E L L E S K O S T N A D E R, H E F T E L S E S F O R M O G P A N T E R E T T F e l l e s k o s t n a d e r e r k o s t n a d e r v e d e i e n d o m m e n s o m i k k e e r k n y t t e t t i l d e n e n k el t e b r u k s e n h e t. F e l l e s k o s t n a d e n e s k a l f o r d e l es m e l l om s am e i e r n e et t e r s am e i e b r ø k e n. D r i f t, v e d l i k e h o l d o g f o r n y e l s e a v he i s a n l e g g o g h v a d e rm e d s t å r i f o rb i n d e l s e a ns e s i k k e s o m f e l l e s u t g i f t, m e n s o m e n s æ r u t g i f t f o r d e s a m e i e r e s o m h a r h e i s o g f o r d e l e s l i k t p å d i s s e. V e d f o rs i nk e t b et a l i n g k a n s t y r t p å l e g g e m o r a r e n t e r o g p u r r e g e b y r. S t y r e t f a s t s e t t e r a k o n t o b e l ø p s om f o r f a l l e r f o rs k u d ds v i s h v e r t k v a r ta l F o r f e l l es a ns v a r o g f o r p l i k t e l s e r he f t e r d e n e nk e l t e s am e i e r i f o r h o l d t i l s i n s am e i e b r øk. D e a n d r e s am e i e r n e h a r l o v b e s t em t p a nt e r e t t i s ek s j o n e n f o r k r a v m o t s am e i e r e n s om f ø l g a v s am ei e f o r h o l d e t. P a n t e k r a v e t k a n i k k e o v e r s t i g e e t b e l ø p s om f o r h v e r b r u k s e n h e t s va r e r t i l folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt da tvangsdekning besluttes gje n n om f ø r t. 4 V E D L I K E H O L D D e n e n k e l t e s am e i e r s k al h o l d e b ru k s e n h e t e n f o rs v a r l i g v e d l i k e s l i k a t d e t i k k e o p p s t å r s k a d e e l l e r u l em p e f o r a n d r e s am e i e r e. S a m e i e r e n s v e d l i k e h o l d s a n s v a r f o r i n n v e n d i g e v a n n - o g a v l ø p s l e d n i n g e r g å r f r em t i l f o r g r e n i n g s p u n k t et p å e i e n d om m en s h o v e d l e d n i n g i n n t i l s e k s j o n e n o g f o r e l ek t r i s k e l e d n i n g e r t i l o g m e d s ek s j o n e n s s i k r i n g s p u nk t. E i e r a v s e k s j o n e r f o r p l i k t et t i l å u t f ø r e e t f o r s v a r l i g v e d l i k e h o l d a v i n nr e t n i n g e r s å s om i n n g l a s s i n g, l e v e g g, g j e r d e r, o. l i g n. s om h a n e t t e r i n n h e n t et s am t y k k e h a r m o nt e r t / b y g g e t p å f e l l es a r e a l o g er a n s v a r l i g f o r m u l i g e s k a d e r p å e g e n e l l e r a n d r e s s e k s j o n e v e n t. f e l l es a r e a l s om m å t t e v æ r e f o r å r s ak e t a v i n n r e t n i n g e n. E g e n a n d e l e t t e r f o r s i k r i n g s s k a d e s o m h a r s i n o p p r i n n e l s e i n n e n f o r s a m e i e r e n s b r u k s e n h e t e l l e r i u t s t y r s om l i g g e r u n d e r s am ei e r e n s v e d l i k e h o l ds p l i k t, p l i k t e s d e k k e t a v s am e i e r e n. Y t r e v e d l i k e h o l d a v e i e n d om m e n m e d b y g n i n g e r, f el l e s r om, f e l l es a re a l e r, a n l e g g o g u t s t y r h e r u n d e r t r a p p e o p p g a n g e r o g i n n g a n g s d ø r e r t i l o p p g a n g e n e r s a m ei e t s a ns v a r.

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Ø v r e L j a n B o l i gs am e i e I I I, a v h o l d e s t o rs d a g 3 0. a p r i l 2 0 0 9, kl. 1800 i Nordstrand Eldresenter,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i H e l g es e n s g at e 8 2 / 8 4 A S a v h o l d e s m a nd a g 2 6. a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t K i r k e v e i e n 1 1 0, a v h o l d e s m a n d a g 2 0. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 0 0 i V es t r e A k e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Øs t e r l i B o l i g s e

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s /

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i F j e l l hu s h a u g e n B o l i g s e l s k a p A / S a v h o l d e

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S a g a d am m e n, a v h o l d e s t o r s d a g 15. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 9. 0 0 i S am l i n g s s a l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Akersbakken Bo r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 F j e l l h u s h a u g e n B o l i g s. A / S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i F j e l l h u s h a

Detaljer

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s /

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i P r o f es s o r D a h l s gt 3 9 A S, a v h o l d es t i r s da g 2. j

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i F o r n e b u k o l l e n B o l i g s am ei e, a v h o l d e s t o r s da g 2 3. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 : 0 0 p å S A

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i 2

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer

G r y R o g s t a d / s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / V i b e k e B e r t el s e n/ s /

G r y R o g s t a d / s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / V i b e k e B e r t el s e n/ s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i F j e l l hu s h a u g e n B o l i g s e l s k a p A / S, a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

L a r s A as b ø / s / A n d e r s H om m e r s t a d / s /

L a r s A as b ø / s / A n d e r s H om m e r s t a d / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 7. j u n i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å I l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer