INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010"

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l , k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r n s l et t a s k o l e. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G A ) V a l g a v m ø t e l e d e r B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g e n e l l e r t o s a m e i e r e t i l å u n d e r s k r i v e p r o t o k o l l e n D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. ÅR S B E R E TN I N G F O R [side 2 5] 3. ÅR S R E G N S K AP F O R O G B U D S J E TT F O R [ si d e ] Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 4. G O D TG J Ø R E L S E R [ si d e 9 ] A ) S t y r e t B ) R e v i s o r 5. I N N K O M N E F O R S L A G A ) F o r s l a g om e n s am l e t p l a n f o r o p pu s s i n g a v t r a p p e o p p g a n g e r i s am ei e t [ si d e 1 5 ] B ) F o r s l a g om å s et t e o p p r e k k v e r k [ si d e 1 6 ] C ) Forslag om at styret pålegges å innhente en landskapsarkitekts forsla g t i l b e p l a n t n i n g [ si d e 17 ] S t y r e t s i n ns t i l l i n g v e d r ø r e n d e s a k 5 A, B o g C [ si de 1 8 ] D ) F o r s l a g om øk n i n g i s t y r e h o n o r a r [s i d e 1 9 ] E ) S t y r e t s f o r s l a g om a ns v a r e t f o r f uk t s p e r r e / m em b r a n p å a l l e t e r r a s s e r o g b a l k o n g e r [ si d e 20 ] F) S t y r e t s f o r s l a g v e d r. f e l l i n g a v t r æ r i T r o l l s k o g e n [ si d e 21 ] 6. V AL G AV TI L L I TS V AL G TE [ s i d e 2 2] A ) V a l g a v s t y r e l e d e r f o r 2 å r B ) V a l g a v 2 s t y r e m e d l e m m e r f o r 2 å r C ) V a l g a v v a l g k o m i t é G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M S A M E I E T [ si d e ] O s l o, 2 4. m a r s S t y r e t i U l l e r n s k o g e n B o l i g s a m e i e Ja n E n d e r u d / s / T o r g n y Å. M i d t t øm m e / s / S v e n O l e S k r i v e r v i k / s / H e i d i C h a r l o t t e S v e n d s e n / s / T h o r J a c o bs e n / s / I s am e i e rm ø t et h a r s am e i e r n e s t em m e r e t t m e d e n s t em m e f o r h v e r s e k s j o n d e e i e r. S a m e i e r e n h a r r e t t t i l å m ø t e v e d f u l l m e k t i g. R e g i s t r e r i n g s b l a nk e t t e n l e v e r e s i ut f y l t s t a n d v e d i n n g a n g e n.

2 2 U l l e r n s k o g e n B o l i g s a m e i e Å R S B E R E T N I N G F O R T I L L I T S V A L G T E S i d e n f o r r i g e o r d i n æ r e s am e i e rm øt e h a r s am e i et s t i l l i t s v a l g t e v æ r t f øl g e n d e : S T Y R E T S t y r e l e d e r J a n E n d e r u d Å s s t u b b e n 1 5 S t y r e m e d l e m T o r g n y Å. M i d t t ø m m e Å s s t u b b e n 6 2 S t y r e m e d l e m S v e n O l e S k r i v e r v i k Å s s t u b b e n 6 8 S t y r e m e d l e m H e i d i C h a r l o t t e S v e n d s e n Å s s t u b b e n 7 S t y r e m e d l e m T h o r J a c o b s e n Å s s t u b b e n 1 9 V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e m N i l s S t e n e r V o g t Å s s t u b b e n 7 V a r a m e d l e m T r i n e -Lise Rui Å s s t u b b e n 1 3 V A L G K O M I T E E N V a l g k o m i t e K n u t J o a c h i m B e r g Å s s t u b b e n 5 V a l g k o m i t e A n n e E. S y v e r s e n Å s s t u b b e n 1 5 V a l g k o m i t e K n u t -A n d r e a s A. C h r i s t o p h e r s e n Å s s t u b b e n 6 8 S T Y R E T S A R B E I D D e t h a r v æ rt a v h o l d t 7 s t y r em øt e r o g u t g i t t 4 n r. a v S am ei e n y t t i p e r i o d e n. H M S a r b e i d S t y r e t h a r u t n e v n t e g e n H M S a n s va r l i g. Vi har hatt kontroll fra det offentlige når det gjelder brannsikkerhet og el-s i k k e r h e t. P å l e g g om mindre justeringer av internkontrollen og rutiner er utført og godkje n t. I n t e r n e t t p o r t a l S am e i e t s t i l l i t s v a l g t e h a r t i l g a n g t i l i n t e r n e t t p o r t a l e n S t y r e r o m m e t. n e t. S t y r e t h a r t i d l i g e r e v u r d e r t e t a b l e r i n g e n a v e n e g e n h j em m e s i d e f o r s a m ei e r n e, m e n h a r i k k e g å t t i n n f o r d et t e. L ø p e n d e m i n d r e v e d l i k e h o l d D e t h a r i p e r i o d e n v æ r t g j e n n om f ør t f ø l g e n d e : A l l e s l uk p å t ak e n e e r b y t t e t f o r d i de t v a r f a r e f o r at ek s i s t e r e n d e s l uk s k u l l e t r e k k e s u t a v a v l ø p s r ø r e t, p. g. a. k r ym p i P V C d u k e n. T a k e t p å Å 5-7 b l e m i d l e r t i d i g r e p a r e r t.

3 3 U l l e r n s k o g e n B o l i g s a m e i e D e t e r b y t t e t n o e n v i n d u e r o g t e r r a s s e - o g b a l k o n g d ø r e r t i l l e i l i g h e t e ne p g a. l ek k a s j e r e l l e r f e i l, o g v i m å r e g n e m e d øk e n d e b e h o v f o r d e t t e. G a v l v e g g e n ( m e d m u r s t e i n ) i Å 6 6 ( m ot øs t ) e r r e p a r e r t. E n d e l l u f t e v e n t i l e r i g a v l v e g g e n e e r b y t t e t p. g. a. p r o b l em e r m e d f u g l e r o g v e p s, o g d e r e s t e r e n d e v i l b l i b y t t e t. A l l e t r e g a r a s j e p o rt e n e e r n å o p p gr a d e r t o g f åt t n y e s t y r i n g e r. Y t t e r r o m i o p p g a n g e n e u t m o t g a r a s j e n e h a r b l i t t m al t. U t b e d r i n g e r o g a s f a l t a r b e i d e r e r g j e n n o m f ø r t 4 s t e d e r. S em e n t r ø r m e d r i s t e r p l as s e r t u nd e r a v l ø p s r ø r f r a t e r r a s s e n e e nk e l t e s t e d e r. D i v e r s e l ø p e n d e o g f o r e b y g g e n d e v e d l i k e h o l d e r ut f ø rt. S t ø r r e v e dl i k e ho l d u t f ø r t i p e r i o d e n Tak: T a k e n e i Å o g Å 2 7 e r l a g t o m m e d f a l l, n y P V C d u k ( m e k a n i s k f e s t e t ) o g n y e p i p e h a t t e r, s om m e r e n B e t o n g r e h a b i l i t e r i n g : D e t e r n å t a t t p r ø v e r a v k l o r i d i n n ho l d ( s a l t e r ) o g k a r b o n a t i s e r i n g i a l l e b l o k k e r, s l i k a t s t y r e t h a r f åt t e n b e d r e o v e r s i k t o v e r b e h o v e t. E l l e r s i k k e u t f ø r t b e t o ng a r b e i d e r i S t ø r r e v e dl i k e ho l d p l a n l a g t : Tak: T a k e n e p å 5 b l o k k e r ( Å 1-3, 5-7, 1 1, o g 1 9 ) e r b e s t i l t l a g t om i S t y r e t h a r g å t t i n n f o r a t d et l e g g es et s v a k t f a l l, s l i k at v a n n e t i k k e b l i r l i g g e n d e, o g at d et m o n t e r e s n y e p i p e h a t t e r, t i l s v a r e n d e i Å o g 2 7. T a k e n e f o r Å , o g 6 8 e r p l a n l a g t l a gt om i B a k g r u n n e n f o r om l e g g i n g a l l e r e de e t t e r 1 6 å r e r at P V C d u k e n (f u k t s p e r r e n ) h a r f o r l a v t m yk n e r i n n h o l d o g e r b l i t t s p r ø, s l i k a t g j e ns t å e n d e l e v e t i d e r u s i k k e r. D e t t e øk e r r i s i k o f o r v a n n l e k k a s j e r n e d i l e i l i g h et e n e, s l i k v i h a r h a t t e n k el t e s t e d e r. T ak e n e i s am e i e t b l e l a g t om i , k u n et t e r 1 1 å r, o g p å b a k g r u n n a v s å k o r t l e v e t i d h a r s t y r e t g j o r t e n g r u n d i g e v a l u e r i n g o g s a t s e r p å de n b e s t e l øs n i n g e n. Om l e g g i n g a v s am ei e t s i a l t 1 0 t a k v i l t æ r e p å e g e n k a p i t a l e n, m e n k u n n e f i n a n s i e r e s ut e n l å n e o p p t ak. B e t o n g r e h a b i l i t e r i n g ( r e p a r a s j o n e r o g o v e r f l a t e b e h a n d l i n g ) : G j e n n om f ø rt e t i l s t a n d s v u r d e r i n g e r a v b e t o n g o g t e r r a s s e r / b a l k o n g e r v i s e r g e n e r e l t f å s y n l i g e s k a d e r. S i s t e b et o n g r e h a b i l i t e r i n g ( n o e n r e p a r a s j o n e r o g t ot a l o v e r f l a t e b e h a n d l i n g ) b l e g j o r t i D e t a n b e f a l e s n o r m a l t e n s yk l u s f o r v e d l i k e h o l d h v e r t å r f o r å f o r e b y g g e s k a de r i b e t o n g o g k o n s t r u k s j o n e r. 3 t e r r a s s e r m e d s y n l i g e s k a d e r v i l b l i r e h a b i l i t e rt i , o g d e t t e v i l f u n g e r e s om et f o r p r o s j e k t f o r å a vk l a r e b e t o n g r e ha b i l i t e r i n g e n s om f a n g o g k o s t n a d er. S t y r e t f o r e s l å r t i l å r s m øt e t ( e g e n s a k ) a t s am e i e t v / s t y r e t o v e r t a r a n s v a r e t f o r a t d e t e r e l l e r b l i r l a gt m em b r a n ( f uk t s p e r r e ) p å a l l e t e r r a s s e r o g b a l k o n g e r. R e f. t i d l i g e r e v e dt a k f r a m e d d i v e r s e p å m i n n e l s e r f r e m t i l ! D e t t e e r v e d t a t t f o r å h i n d r e a t al v o r l i g e s k a d e r k a n ut v i k l e s e g o v e r t i d. D et e r f o r t s a t t m a n g e s om i k k e h a r l ag t f uk t s p e r r e p å s i n t e r r a s s e o g b a l k o n g! D e s om k a n d o k um e n t e r e at f u k t s p e r r e e r l a g t, v i l k u n n e u n n g å ek s t r a k o s t n a d e r. S t y r e t pl a n l e g g e r o p p s t a rt a v b et on g r e h a b i l i t e r i n g i , o g d et m å p å r e g n e s a t f i n a n s i e r i n g e n m å g j ø r e s v e d l å n eo p p t a k.

4 4 U l l e r n s k o g e n B o l i g s a m e i e F o r s i k r i n g s s a k e r D e t h a r v æ rt i n nm e l d t 7 f o rs i k r i n g s s k a d e r i ; b r u d d i a v l ø p s r ø r, br u d d i v a rm t v a n n s r ø r, r ø y k f r a p e i s, a ns v a r ( t r a k t o r ), i n n b r u d d o g v a r m ek a b e l. F ø l g e s k a d e r s o m o p p s t å r p å g u l v, v e g g e r o g f as t i n v e n t a r v e d v a n n s k a d e r i l e i l i g h e t e n, d e k k es n o rm al t a v s am e i e t s b o l i g f o r s i k r i n g, f o r u t s at t a t d e n e n k el t e s e k s j o ns e i e r o v e r h o l d e r v e d l i k e h o l d s p l i k t e n. S e k s j o n s e i e r v i l n o r m a l t b l i b e l a s t e t m e d e g e n a n d e l e n, s o m p. t. e r p å k r , -, n å r l e k k as j e n o p ps t å r i nn e n f o r l e i l i g h e t e n, d vs. f o r t i l f ø r s e l s v a n n e t t e r s t e n g ek r a n e n e o g f o r a v l ø p, frem til f e l l e s a v l ø p. D e om f at t e n d e v a n n s k a d e n e i Å 2 5 i b l e d e k k e t a v t a k t e k k e r f i rm a e t s a ns v a r s f o r s i k r i n g. V a n n f o r s y n i n g S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d a t d e t h a r v æ r t p r o b l em e r m e d v a n n f o rs y n i n g i H e i s e r D e t h a r v æ rt f l e r e s t o p p i p e r i o d e n, s p e s i e l t i Å 7, 5 o g 6 4. D e n g e n e re l l e k v a l i t e t p å v å r e h e i s e r e r r e l a t i v t g o d, m e n v e d l i k eh o l d s k os t n a d e n e ø k e r. H e i s f o n d e t, s om s k a l d ek k e d r i f t e n, i n n b e t a l es k v a r t a l s v i s s am m e n m e d f e l l es k o s t n a d e n e a v d e s am e i e r e s om h a r h e i s i s i n o p p g a n g. H e i s f o n d e t e r n e g a t i v t o g s t y r e t h a r v e d t a t t ( i ) e n e k s t r a o r d i n æ r i n n b e t a l i n g f o r å k o m m e p å p l u s s -s i d e n. B e h o v e t f o r å s k i f t e u t h e i s e n e v i l b l i v u r d e r t f r em o v e r, o g d e t e r n at u r l i g å f i n a n s i e r e d et t e m e d l å n e o p p t ak. N a b o e i e n d o m m e r U t b y g g i n g a v Ø v r e U l l e r n T e r r a s s e 3 V i h a r væ r t m e d i e n n a b o g r u p p e s om i l e n g r e t i d h a r f o rs ø k t å p å v i r k e u t b y g g i n g e n s l i k a t d e n i k k e s k j e r m e r s å m y e f o r l y s o g s o l, m e n m e d b e g r e n s e t h e l l. K o l s å s b a n e n K o l s ås b a n e n b a i a u g u s t om e t t å r f o r å t r i m m e o g k j ø r e i n n b an e n. D e f o r e t o k s t ø ym å l i n g e r i f j o r h ø s t o g k o nk l u de r t e m e d at s t ø y e n l i g g e r i n n e nf o r f o r s k r i f t s m e s s i g e g r e n s e v e r d i e r. I t i l l e g g s k a l d e r ø de v o g n e n e, s om s t ø y e r m es t, v æ re f a s et ut n å. S t y r e t, o g v i r e g n e r m e d b e r ø r t e s am e i e r e, v i l f øl g e s t ø y e n ut o v e r v å r e n o g s om m e r e n! B a n e n s k a l å p n e s t i l n y e B j ø r n s l e t t a s t a s j o n i a u g us t o g t i l J a r i l ø p et a v å r e t. F o r l e n g e l s e n t i l K o l s å s e r p l a n l a g t k l a r i ! S k j ø t s e l a v t r æ r o g b u s k e r A B T r e p l e i e A S h a r g j e n n o m f ø r t b e s k j æ r i n g o g v e d l i k e h o l d a v t r æ r i h e n h o l d t i l b e h o v - o g s k j ø t s e l s p l a n e n. H a s s e l b us k e r l e n g s t v es t m e l l om Å 2 7 o g Ø UT 5 e r t y n n e t f o r t e t t e r e o g b e d r e v e k s t. D e t e r i n n g å t t a v t a l e m e d n a b o e n i Ø U T 5 o m a t h a s s e l b u s k e n e i k k e s k a l b l i s å h ø y e a t d e t a r u t s i k t e n o v e r t ak m ø n et v å r t. A s k e r o g B æ r um G r ø n t m i l j ø h a r, et t e r e n g r u n d i g e v a l u e r i n g a v f l e r e t i l b u d, f åt t i o p p d r a g å f o r b e d r e s k r å n i n g e n v e d Å D e t o p p s t o d es s v e r r e e n d e l k r af t i g e r e a k s j o n e r f r a m a n g e e n g a s j e r t e s am e i e r e, f o r o g i m o t, d a s t y r e t l a f r em s i t t f o rs l a g! T u j a h e k k e n p å t o p p e n e r f o r t et t et. F u r u b u s k e r o g d et m es t e a v h as s e l b u s k e n e e r k ut t et n e d f o r å g j ø r e p l as s t i l b e p l a nt n i ng a v n y e b u s k e r v å r e n V a l g a v b u s k e r gj ø r e s i s a m a r b e i d m e d b e b o e r n e i om r å de t. D e t e r p l a n t et n o e n r o g n e t r æ r m e l l o m Å 2 5 o g K o l s ås b a n e n f o r å s k j er m e f o r l i t t a v d e n t r i s t e u t s i k t e n m ot b a n e n.

5 5 U l l e r n s k o g e n B o l i g s a m e i e M i l j ø s t a s j o n f o r e l ek t r i s k e a p p a r a t e r o g l ys s t o f f r ø r i g a r a s j e n v e d Å 13 b l i r b r u k t f l i t t i g. D e r m e d u n n g å s t i l l e g g s r e g n i n g e r n å r s l i k t a v f a l l k as t es i a v f a l l s c o n t ai n e r e n. S t y r e t h a r v u r d e r t n æ rm e r e o g v a l g t å i k k e g j e r d e i n n a v f a l l s c o n t a i n er e n v i h a r s t å e n d e u t e f ø r s t e uk e n i h v e r m å n e d. D e t e r i n n g å t t e n l e i e a v t a l e p å p l as s e n f o r c o n t ai n e r e n m e d g r u n n e i e r L ø v e n s k i ol d. Dugnad D e t e r g j e n n om f ø r t e n v å r - o g e n h ø s t d u g n a d o gs å i å r. O p pm øt e t va r n o e d å r l i g e r e e n n t i d l i g e r e, m e n t i l f r e d s s t i l l e n d e. S n ø b r ø y t i n g o g s t r ø i n g A v t a l e n m e d U l l e r n p a r k e n o g G e ne r a l l u n d e n s am e i e r om v ak t o r d n i ng f o r s n ø b r ø y t i n g o g a n d r e a k u t t e s a k e r v i d e r e f ø r e s. V i h a r t i m e b as e r t a v t a l e m e d S i l u rv e i e n B o l i gs am e i e om at v å r v a k t m es t e r b r ø y t e r o g s t r ø r g a n g v e i e n t i l U l l e r n ås e n s t as j o n og o p p t i l P a n o r am a. A v h e n s y n t i l v å r e e g n e b e b o e r e b r ø y t e s o gs å g a n g v e i e n l a n gs b a n en t i l Å s j o r d e t s t a s j o n, d a k o m m u n e n i k k e v i l t a o v e r v e d l i k e h o l d s a ns v a r e t g r u n n e t m a n g l e n d e a s f al t o g g r ø f t d r e n e r i n g! U t s t y r o g m a s k i n e r D e t e r i k k e k j ø p t i n n s t ø r r e m as k i ne l t u t s t y r. F e i em a s k i n l e i es i n n s am m e n m e d G e n e r a l l u n d e n o g U l l e r n p a r k e n. F e l l e s k o s t n a d en e f o r b l i r u e n d r e t i m e d u n nt a k a v h e i s f o n d e t. R E G N S K A P E T F O R S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s am e i et s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om s am ei e t s f o r v e n t e d e øk o n om i s k e u t v i k l i n g e r o m t a l t i å r s b e r e t n i n g e n s p u n k t o m k o s t n a d s ut v i k l i n g o g b u ds j e t t f o r Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es h e r v e d a t f o r ut s et n i n g e n om f o r t s at t d r i f t er t i l s t e d e. R E S U L T AT Å r e t s r e s u l t a t p å -k r , - s o m f r e m k o m m e r i r e s u l t a t r e g n s k a p et, f o r e s l ås o v e r f ø r t t i l e g e n k a p i t a l. I N N T E K T E R D r i f t s i n n t e k t e n e i v a r t i l s a m m e n k r , -, m ot b u ds j e t t er t k r , -. A n d r e i n n t e k t e r b e s t å r i h o v e d s a k a v e r s t a t n i n g f r a I f e t t e r t a k -l ek k as j e. K O S T N A D E R D r i f t s k os t n a d e n e i v a r p å k r , -, m ot b u ds j e t t e r t k r , - D r i f t o g v e d l i k e h o l d b l e om t r e n t s om b u d s j e t t e rt. D e t m å a l l i k e v e l o p p l y s e s a t s t y r e t b es l u t t e t å l e g g e om e t t t a k e k s t r a ( Å 2 7 ), d a v i f i k k ak s e p t p å v å r t k r a v om a t t a k f i rm a et s f o r s i k r i n g s s e l s k a p v i l l e d e k k e k o s t n a d e n e v i h a d d e m e d v a n n l ek k as j e n i Å 2 5. H e i s k os t n a d e n e h a r v æ r t h ø y e r e e n n f o r v e n t e t.

6 6 U l l e r n s k o g e n B o l i g s a m e i e R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å re t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p o g f o r m u e s f o r v a l t n i n g. R e v i s j o n s h o n o r a r e t f r e m k o m m e r s o m e g e n p o s t i r e s u l t a t r e g n s k a p e t. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i r e g n s k a p e t o g d e n r e g ns k a ps m e s s i g e o v e r s i k t s om f r em k om m e r u n d e r n ot e r t i l r e g ns k a p e t. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d. K O S T N A D S U T V I K L I N G Re n t e s a t s e n e i OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S p r. d e n : R e n t e r p å d r i f t s k o n t o : 0, 1 0 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 2, 7 5 % u n d e r k r , 8 5 % o v e r k r S T R Ø M P R I S E N E D e n t o t a l e s t r øm p r i s e n t i l e n f o r b ru k e r b e s t å r a v t r e k om p o n e n t e r : K r a f t p r i s s om d ek k e r k os t n a d e n e v e d å p r o d u s e r e o g s e l g e d e n el e k t r i s k e k r a f t e n u t g j ø r c a. 4 3 % a v t ot a l s t r øm p r i s ( b e t a l es t i l k r a f t l e v e r a n d ø r ). N e t t l e i e f o r t r a n s p o r t a v d e n e l ek t ri s k e k r a f t e n u t g j ø r c a. 2 4% a v t o t a l s t r øm p r i s ( b e t al e s t i l n e t t s el s k a p e t ). S t a t l i g e a v g i f t e r d vs. f o r b r u k e r a vg i f t, a v g i f t t i l E n e r g i f o n d et o g m e r v e r d i a v g i f t u t g j ø r c a. 3 3 % a v t ot a l s t røm p r i s. S t r ø m p r i s e n i N o r g e v a r i e r e r m e d å r s t i d e n e. N o r m a l t s t i g e r d e n i v i n t e r h a l v å r e t o g r e d u s e r e s i s o m m e r h a l v å r e t. D e t t e o g a n d r e f a k t o r e r s o m p å v i r k e r k ra f t p r i s e n e g j ø r d et v a n s k e l i g å s p å u t v i k l i n g e n i s t r øm p r i s e n e. E N E R G I M E R K I N G A V B O L I G F r a o g m e d b l i r d et o b l i ga t o r i s k m e d e n e n e r g i a t t es t f o r a l l e b o l i g e r s om s k a l s e l g e s e l l e r l e i e s u t. N o r g e s V a s s d r a g s - o g e n e r g i d i r e k t o r a t ( N V E ) h a r a n s v a r e t f o r i m p l em e nt e r i n g e n a v o r d n i n g e n. P å w w w. e n e r g i m e r k i n g. n o k a n s am e i e r n e s e l v ut a r b e i d e e n e n e r g i a t t es t f o r s i n b ol i g. F O R S I K R I N G B y g n i n g s f o rs i k r i n g e n øk e r f r a t i l m e d 1 2, 2%. D e n n e øk n i n g e n i n k l u d e r e r 2, 8% ø k n i n g i b y g g e i n d e k s e n s o m r e f l e k t e r e r p r i s o p p g a n g e n p å h å n d v e r k s t j e n es t e r. I n d e k s øk n i n g e n e r l i k f o r a l l e f o r s i k r i n g s s e l s k a p e r. U t o v e r d e t t e f o r et a r f o r s i k r i n g s s e l s k a p e n e i n d i v i d u e l l pr i s j u s t e r i n g m e d b ak g r u n n i s am e i e t s e g e n s k a d es i t u as j o n. K O M M U N A L E A V G I F T E R R e n o v a s j o n s a v g i f t e n ø k e r m e d 1 0%. I n g e n ø k n i n g a v d e ø v r i g e a v g i f t e n e. Ø V R I G E K O S T N A D E R N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e i b u d s j e t t e t h a r s t y r e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s s t i g n i n g.

7 7 U l l e r n s k o g e n B o l i g s a m e i e I N N T E K T S - O G K O S T N A D S O V E R S L AG F O R Å R ( B u d s j e t t ) S t y r e t h a r s a t t o p p e n o v e r s i k t o v e r f o r v e n t e d e i n n t e k t e r o g k o s t n a d e r i T a l l e n e e r v i s t s o m e g e n k o l o n n e v e d s i d e n a v r e s u l t a t r e g n s k a p e t. ( B u d s j e t t ) O v e r s i k t e n e r b a s e r t p å øk n i n g a v i n n b e t a l i n g t i l h e i s f o n d e t m e d k r 15 0, - p e r k v a r t a l f r a 1 / O v e r s i k t e n g i r e t f o r v e n t e t å r s r e s u l t a t p å k r , -. U n d e r s k u d de t s k y l d es om l e g g i n g a v t a k e n e p å 5 b l ok k e r. I o v e r s i k t e n e r d e t t at t h e n s y n t i l de f o r h o l d s om e r n e v n t f o r a n. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i o v e r s i k t e n. O s l o, 2 4. m a r s I s t y r e t f o r U l l e r n s k o g e n B o l i g s a m e i e J a n E n d e r u d / s / T o r g n y Å. M i d t t øm m e / s / S v e n O l e S k r i v e r v i k / s / H e i d i C h a r l o t t e S v e n d s e n / s / T h o r J a c o bs e n / s /

8 Ti l år s mø te i U l l e r n s k o g e n B o l i g s a m e i e S t a t s a u t o r i s e r t e r e v i s o r e r E r n s t & Y o u n g A S C h r i s t i a n F r e d e r i k s p l. 6, N O O s l o O s l o A t r i u m, P. O. B o x 2 0, N O O s l o F o r e t a k s r e g i s t e r e t : N O M V A Tl f. : Fa x : w w w. e y. n o M e d l e m m e r a v D e n n o r s k e R e v i s o r f o r e n i n g R E V I S J O N S B E R E T N I N G F O R V i ha r r evid ert å rs re gns ka pet fo r Ull er n s koge n Bo li gs amei e f o r r egn s kap s året 20 09, s o m vis er e t u n d e r s k u d d p å k r V i h a r o g s å r e v i d e r t o p p l y s n i n g e n e i å r s b e r e t n i n g e n o m å r s r egn s kap et, f or uts etni nge n om f o rt satt dr ift og for s laget til d ekn in g av un d er s kud d et. År sr egn ska pe t b es tår av r es ultatr egn s kap, b alan se og no te op p lys nin ger. R e g n s k a p s l o v e n s r e g l e r o g g o d r e g n s k a p s k i k k i N o r g e er an ven d t ve d utar bei dels en av r egn s kap et. År s regn s kap et o g år s ber etnin gen e r avgi tt av s a me iets s t yre. V år o p pga ve e r å utta le o ss o m år s re gns ka pe t o g ø vr ige fo r hol d i hen ho ld ti l re vis or lo ven s kr av. V i ha r u tf ø rt re visj on en i s ams var med l o v, f o r s k r i f t o g go d r evis j ons s ki kk i Nor ge, h er und er r e v i s j o n s s t a n d a r d e r v e d t a t t a v D e n n o r s k e R e v i s o r f o r e n i n g. R e v i s j o n s s t a n d a r d e n e kr eve r at vi p lan le gger o g u tf øre r r evis jo ne n f or å o pp n å be tr yg gen de s ikke rh et fo r at års re gns ka pe t ikke i nn eh old er ves ent li g f e i l i n f o r m a s j o n. R e v i s j o n o m f a t t e r k o n t r o l l a v u t v a l g te d eler av ma ter ialet so m un d er bygge r in f ormas j on en i år sr egn s kap et, vu r der in g a v d e b en ytted e regn s kap s pr ins ip per o g ves e nt li ge r egn s kap s est imate r, s a mt vu r der in g av in nh old et i o g p r es ent as j one n av å rs regn s kap et. I de n gra d det f ø l g e r a v g o d r e v i s j o n s s k ik k, o mf att er re visj on o gs å en gj e nno mgå els e a v s amei ets f or mue s for val tnin g o g r e g n s k a p s - o g in te rn kon tr oll s ys te me r. Vi men er at vå r r evis j on gir et fo r s varli g gr un n lag for vå r uttalels e. V i m e n e r a t å r sr e g n s k a p e t er a v g i t t i sa m s v a r me d l o v o g f o r s k r i f t er o g gi r et r e t t v i s e n d e b i l d e av s a me iet s ø k o n o m i s k e s t i l li n g 3 1. d e se mb e r o g a v r e s u l t a t e t i r egn s kap s året i ove re ns s te mmels e med go d r e g n s k a p s s k i k k i N o r g e l e d e l s e n h a r o p p f y l t s i n p l i k t t i l å s ø r g e f o r o r d e n t l i g o g o v e r s i k t l i g r e g i s t r e r i n g o g d o k u men tas jo n av r egn s kap s o pp lys ni nge r i s ams var med l ov og g o d b o k f ø r i n g s s k i k k i N o r g e o p pl ys ni nge ne i års be retni ngen o m år s r egn s kap et, f oruts et nin gen o m fo r ts a tt dr if t og f o rs lage t til d ekn in g a v u nd er s ku dd et e r ko ns i s ten te med år sr egn s kap et o g e r i s ams var med lo v o g f o rs kr if ter. Ute n at d et h ar b etyd ni ng fo r kon klu sj o nen i a vs ni tt et o ver, vil vi p r es i sere at b u dsj ettallen e i r es ultatr egn s kap et ikke er u n d erla gt re visj o n. O s l o, 1 3. a p r i l E R N S T & Y O U N G A S T e r j e T v e d t s t a t s a u t o r i s e r t r e v i s o r s i gn.

9 9 U l l e r n s k o g e n B o l i g s a m e i e R E S U L T A T R E G N S K A P Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e D R I F T S I N N T E K T E R : Innkrevde felleskostnader Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Kommunale avgifter Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N A D E R D R I F T S R E S U L T A T : F I N AN S I N N T E K T E R / -K O S T N A D E R : Finansinntekter R E S. F I N AN S I N N T. / -K O S T N A D E R Å R S R E S U L T A T O v e r f ø r i n g e r : F r a o p p t je n t e g e n k a p i t a l F r a h e i s f o n d

10 10 U l l e r n s k o g e n B o l i g s a m e i e B A L A N S E N o t e E I E N D E L E R A N L E G G S M I D L E R Leiligheter/ lokaler Varige driftsmidler 2 2 S U M A N L E G G S M I D L E R O M L Ø P S M I D L E R Restanser felleskostnader Kortsiktige fordringer D r i f t s k o n t o i O B O S Sparekonto i OBOS S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M E I E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Bundet i vaktmesterleilighet Heisfond Opptjent egenkapital S U M E G E N K A P I T A L G J E L D L A N G S I K T I G G J E L D K O R T S I K T I G G J E L D Forskudd felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Annen kortsiktig gjeld S U M K O R T S I K T I G G J E L D S U M E G E N K A P I T A L O G G J E L D P a n t s t i l l e l s e 0 0 Garantiansvar 0 0 OSLO, / S T Y R E T F O R U L L E R N S K O G E N B O L I G S A M E I E J A N E N D E R U D T O R G N Y Å. M I D T T Ø M M E S V E N O L E S K R I V E R V I K HEIDI CHARLOTTE SVENDSEN THOR JACOBSEN

11 11 U l l e r n s k o g e n B o l i g s a m e i e

12 12 U l l e r n s k o g e n B o l i g s a m e i e

13 13 U l l e r n s k o g e n B o l i g s a m e i e

14 14 U l l e r n s k o g e n B o l i g s a m e i e

15 5. I N N K O M N E F O R S L A G 15 U l l e r n s k o g e n B o l i g s a m e i e

16 16 U l l e r n s k o g e n B o l i g s a m e i e

17 17 U l l e r n s k o g e n B o l i g s a m e i e

18 18 U l l e r n s k o g e n B o l i g s a m e i e

19 19 U l l e r n s k o g e n B o l i g s a m e i e

20 20 U l l e r n s k o g e n B o l i g s a m e i e

21 21 U l l e r n s k o g e n B o l i g s a m e i e

22 22 U l l e r n s k o g e n B o l i g s a m e i e 6. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E Va l g k o m i t e e n U l l e r n s k o g e n B o l i g s a m e i e T i l S a m e i e m ø t e t 2 7. a p r i l V AL G K O M I TE E NS I N N S TI L LI N G TI L V AL G AV N Y T T S TY R E I U L LE R N S K O GE N B OL I GS AM E I E F O R P E RI O D E N S t y r e t h a r i p e r i o d e n b e s t å t t a v S t y r e l e d e r : J a n E n d e r u d ( Å 1 5 ) p å v a l g S t y r em e d l em m e r : T h o r J a c o b s e n ( Å 1 9 ) T o r g n y Å. M i d t t øm m e ( Å 6 2 ) p å v a l g S v e n O l e S k r i v e r v i k ( Å 6 8 ) H e i d i S v e n d s e n ( Å 7 ) p å v a l g V a r am e d l em m e r : T r i n e -L i s e R u i ( Å 1 3 ) N i l s S t e n e r V o g t ( Å 7 ) V a l g k o m i t e e n p r ø v e r v e d v a l g a v s t y r e m e d l em m e r å f å t i l e n j e v n u t s k i f t i n g, l i k e s t i l l i n g, r i m el i g a l d e rs f o r d e l i n g o g r e p r e s en t a s j o n f r a a l l e om r å d e r i s am e i et. D e t h a r i k k e k om m et f o r s l a g t i l n y e s t y r em e d l em m e r f r a n o e n s am e i er e. V a l g k om i t e e n f r em m e r f ø l g e n d e f o r s l a g t i l v a l g a v n y e s t y r em e d l em m e r f o r p e r i o d e n : S t y r e l e d e r : J a n E n d e r u d ( Å 1 5 ) g j e n v a l g S t y r em e d l em m e r : T r i n e -L i s e R u i ( Å 1 3 ) n y N i l s S t e n e r V o g t ( Å 7 ) n y V a r am e d l em m e r : A g a t a H a u g s t e n ( Å 6 8 ) n y K r i s t i n H o e n v o l l ( Å 1 1 ) n y V a l g e n e g j e l d e r f o r t o å r. D e t o s om e r f o r e s l åt t v a l g t t i l f as t e s t y r em e d l e m m e r, h a r b e g g e v æ r t v a r am e d l em m e r i f o r r i g e s t y r e p e r i o d e. A l l e d e f o r e s l åt t e k a n d i d a t e n e h a r s a g t s e g v i l l i g t i l å p å t a s e g s t y r e v e r v. Åsstubben, 10. februar 2010 Knut Joachim Berg (Å5) K n ut Andreas Christophersen (Å68) Anne E. Syversen (Å15) (sign.) (sign.) (sign.)

23 23 U l l e r n s k o g e n B o l i g s a m e i e G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M S AM E I E T TI L L I TS V AL G TE O G AN S AT TE A v s am e i e t s 5 s t y r em e d l em m e r e r d e t 1 k v i n n e o g 4 m e n n. S a m e i e t e r p o s i t i v t i l l i k e s t i l l i n g o g t a r s i k t e p å at d et i k k e f o r e k om m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a ns e t t e l s e r. S a m e i e t d r i v e r i k k e m e d f o r s k n i n g s - o g ut v i k l i n g s ak t i v i t e t e r. S am e i e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b e s t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. S am e i e t h a r 1 a n s a t t. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r i h e n h o l d t i l k o n t r ak t u t f ø r t a v OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S. A u t o r i s e r t r e g ns k a ps f ø r e r ( o p p d r ag s a n s v a r l i g ) e r r e g ns k a ps s j e f E g i l H a v r e, O B OS. S am e i e t s r e v i s o r e r E r n s t & Y o u n g A S. E I E N D O M M E N S am e i e t b e s t å r a v s ek s j o n e r. S am e i e t e r r e g i s t r e r t i B r ø n n ø y s u nd m e d o r g a n i s a s j o ns n um m e r S am e i e t l i g g e r i O s l o k o m m u n e o g h a r G n r. 2 8 o g B n r M e d e i e r s e k s j o n f o r s t å s s am e i e a nd e l i b e b y g d e i e n d om m e d t i l k n y t t e t e n e r e t t t i l b r uk a v boli g e l l e r a n n e n b r uk s e n h et i e i e nd o m m e n. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d a t d e t y t r e m i l j ø e t f o r u r e n s es i v e s e nt l i g g r a d. V A K T M E S T E R T J E N E S T E S am e i e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b e s t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. V a k t m e s t e r T o r -A r n e J o h n s e n i v a r e t a r d e n d a g l i g e d r i f t o g d e t l ø p e nd e v e d l i k e h o l d e t i s am e i et i h e n h o l d t i l s t i l l i n gs b e s k r i v e l s e. V a k t m es t e r e n b o r i Å s s t u b be n 2 7 o g b es k j e d e r k a n l e g g es i p o s t k as s e n p å ut s i d en. H a n k a n o g s å k o nt a k t e s, h e l s t m el l om o g p å h v e r d a g e r p å t e l e f o n , e l l e r b r u k E -p o s t t o r a j c 2 i. n e t. Ut e n om o r d i n æ r a r b e i d s t i d k a n h a n k o nt a k t e s v e d r ø r e n d e s k a d e f o r e b y g g e n d e t i l t a k s o m i k k e k a n v e n t e t i l n e s t e d a g. T E L E N O R S am e i e t e r t i l s l u t t e t s am a r b e i d s a v t a l e n m e l l om T el e n o r o g OB O S E i e n d o m s f o r v a l t ni n g o m r a b a t t o r d n i n g p å b r u k a v f as t t el e f o n o g b r e d b å n d s t e l e f o n f o r b e bo e r e m e d a b o n n e m e n t i T e l e n o r. D e n e n k e l t e b e b o e r f å r o gs å r a b a t t v e d b es t i l l i n g a v A D S L b r e d b å n d o g b r u k a v m obiltelefon. Bestilling av mobiltelefoni- o g i n t e r n e t t j e n es t e r k a n g j ø re s p å w w w. o b o s. n o. K A B E L -TV C a n a l D i g i t a l e r l e v e r a n d ø r a v t v - o g b r e d b å n d s t j e n e s t e r. T V h a r g r un n p a k k e n m e d P L U S S D i g i t a l H D, t i l g a n g p å 3 1 k a n a l e r, p l u s s 2 ek s t r a v a l g f r i e k a na l e r. E n e n k e l d e k o d e r e r u t l e v e r t t i l h ve r s am e i e r, o g d e n t i l h ø r e r l e i l i g h et e n v e d f r af l y t t i n g. Har du spørsm ål vedrørende ditt kabel-t v -abonnem ent, digital-t v e l l e r b r e d b å n d, k a n d u r i n g e t l f Å p n i n gs t i d e r h os k u n d e s e r v i c e e r m a n d a g - f r e d a g k l , l ø r d a g k l S ø n d a g er e r s t e n g t.

24 24 U l l e r n s k o g e n B o l i g s a m e i e O p p s t å r d et f e i l p å k a b e l a nl e g g e t u t e n om n o rm a l å p n i n g s t i d, k a n d e t t e r a p p o r t e r e s v i a t e l e f o n l ø r d a g e r k l o g s ø n d a g e r k l F o r y t t e r l i g e r e inform asjon vises det til a l. n o. Ingen m å gjøre inngrep i kabel-t v -a n l e g g e t s o m å s k r u a v d e k s e l e t p å a n t e n n e -k o n t ak t e n o g f o r e t a o m - e l l e r t i l k o b l i n g e r. S l i k e i n n g r e p v i l k u n n e f o r å rs a k e f o r s t y r r e l s e r p å s i g n a l e n e til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. A V T A L E O M L E V E R A N S E A V E L E K T R I S K K R A F T S a m e i e t f å r l e v e r t s t r ø m f r a L O S, g j e n n o m a v t a l e n OB OS h a r f r em f o r h a n d l e t m e d E n e r g i p a r t n e r ( n å A l pi q N o r wa y ) o g L O S. D e t t e h a r g i t t g u n s t i g e p r i s e r o v e r f l e r e å r. A v t a l e n g j e l d e r u t S a m e i e t h a r s å k al t f e l l es m ål i n g s om b l. a. i n ne b æ r e r a t h v e r e nk e l t i k k e k a n i n n g å e g n e a v t a l e r m e d s t r øm l e v e r a n d ø r. V e d s a l g a v l e i l i g h e t e n el l e r e i e rs k i f t e m å e i e r s k i f t e s k j em a / f l y t t es k j em a f y l l l es ut ( S k j em a f å s v e d h e n v e n d e l s e t i l L O S A S p å t e l e f o n e l l e r i n t e r n e t t w w w. l o s. n o S p ø r s m å l ut o v e r d e t t e r e t t es d i r e k t e L O S A S. R A M M E A V T A L E M E D R Ø R L E G G E R S E N T R A L E N A S S am e i e t h a r r am m e a v t a l e m e d R ør l e g g e r s e n t r a l e n A S t l f s om s i k r e r r a s k u t r y k n i n g, r a b a t t e r t e p r i s e r, f a s t k o n t a k t p u n k t o g e n p a r t n e r s o m e t t e r h v e r t v i l k j e n n e s am e i et s V V S a n l e g g. H v e r e n k e l t b e b o e r k a n b e n y t t e R ø r l e g g e rs e n t r a l e n, m e n m å s e l v f o r h a n d l e p r i s e r, e l l e r d e s t å r f r i t t t i l å b e n y t t e a n d r e r ø r l e g g e r f o r b i n de l s e r. P A R K E R I N G S a m e i e t h a r n o r m a l t n o e n p a r k e r i n g s p l a s s e r f o r u t l e i e. F o r m e r i n f o rm as j o n k o nt a k t e s v a k t m e s t e r T o r -A r n e J o h n s e n. N Ø K L E R / S K I L T N ø k l e r o g s k i l t t i l r i n g e k l ok k e b e s t i l l e s h os v ak t m es t e r. P o s t k a s s e s k i l t b e s t i l l es p å f as t s a t t s k j em a d i r ek t e h o s L å s g r u p p e n Os l o A S. V a k t m es t e r k a n v æ r e b e h j e l p e l i g m e d å m o nt e r e s k i l t et. R E N H O L D S am e i e t h a r a v t a l e m e d B e n t es Re n g j ø r i n g s b y r å om v as k a v t r a p p eo p p g a n g e r o g f e l l e s a r e a l e r. H E I S E R S am e i e t h a r s e r v i c e a v t a l e f o r j e v n l i g e t t e rs y n o g a b o n n e r e r p å e n a l ar m t j e n e s t e. D e s k al v e d a n r o p a u t om a t i s k r y k k e ut m e l l om k l o g o g v a r s l e v a k t m es t e r/ k o nt a k t p e r s o n m e l l om o g , f ø r d e e v e n t u e l t r y k k e r u t. F O R S I K R I N G S am e i e t s e i e n d om m e r e r f u l l v e r d i f o r s i k r e t i I f S k a d ef o r s i k r i n g m e d po l i s e n um m e r F u l l v e r d i f o r s i k r i n g v i l s i a t f o r s i k r i n g s s e l s k a p e t h a r a n s v a r e t f o r a t s am e i et t i l e n h v e r t i d h a r d e r i k t i g e f o rs i k r i n g s s um m e r. E n f o r u t s et n i n g f o r d e t t e e r a t f o r s i k r i n g s s e l s k a p et f å r m e l di n g om v e s e nt l i g e v e r d i øk n i n g e r p å b y gn i n g e r, f. e k s. v e d r e h a b i l i t e r i n g e l l e r p å b y g g i n g. V e d t o t a l s k a d e s k a l e r s t a t n i n g s b e l ø p e t d e k k e o p p f ø r i n g a v n y b y g n i n g a v s am m e s t a n d a r d o g s t ø r r e l s e.

25 25 U l l e r n s k o g e n B o l i g s a m e i e F o r s i k r i n g e n om f a t t e r o g s å b y g n i n g s m es s i g e f o r a n d r i n g e r s om d e n e n k e l t e s ek s j o n s e i e r g j ø r i n n e i b o l i g e n. D e n e n k e l t e s e k s j o n s e i e r m å s e l v s ø r g e f or å h a h j em f o r s i k ri n g s o m d e k k e r i n n bo o g l ø s ø r e. H v i s s am e i e t s f o rs i k r i n g s k a l b e n y t t e s, m å b e b o e r n e s t r a k s m e l d e s k a d e n t i l F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S t l f f a k s e -p o s t : f o r s i k r i n o b o s. n o. O p p f ø l g i n g a v f o r s i k r i n gs s ak e r b l i r g j o r t a v F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i OB O S. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I h e n h o l d t i l f o r s k r i f t e n e s k a l d et væ r e i ns t a l l e r t r ø yk v a r s l e r o g b r a n ns l o k ni n g s a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e i a l l e l e i l i g h e t e n e. E i er / b e b o e r h a r a n s v a r e t f o r a t u t s t y re t e r t i l s t e d e o g f u n g e r e r. H M S F o r s k r i f t o m s y s t e m a t i s k h e l s e -, m i l j ø - o g s i k k e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e n ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f a s t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s e m b e r m e d v i r k n i n g f r a 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l at d e n e nk e l t e v i r k s om h et s k a l s ys t em at i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t e m m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. B o l i g s el s k a p e r d ef i n e r t s om v i rk s o m h et o g s k a l d e r f o r h a i nt e r n k o n t r o l l s y s t em. D e t t e o m f a t t e r b l a n t a n n e t k o nt r o l l s ys t em o g o p pf ø l g i n g a v b r a n n v e r n, b y g g h e r r e f o r s k r i f t e r v e d b y g g e - o g a n l e g g s a r b e i d, l e k e p l a s s e r o g e l e k t r i s k a n l e g g o g e l ek t r i s k u t s t y r h v o r f o r d e l i n g a v a n s v a r e t e r g i t t e n s l i k t o l k ni n g : S am e i e t e r a ns v a r l i g f o r a t d et e l ek t r i s k e a n l e g g e t o g u t s t y r e t i f e l l es a r e a l e t t i l e n h v e r t i d e r i o r d e n. I f o r h o l d t i l a n l e g g o g ut s t y r i d e n e n k e l t e b o e n h e t e r d e t s t y r e t s p l i k t å g j ø r e e i e r o g / e l l e r b r u k e r a v d e n e n k e l t e l e i l i g h e t o p p m e rk s om p å d e t a ns v a r s om de h a r f o r å h o l d e e l ek t r i s k u t s t y r i or d e n e t t e r g j e l d e n d e l o v o g f o r s k r i f t. S A M E I E T S L Å N S am e i e t h a r i k k e l a n gs i k t i g l å n. E I E N D E LE R O G G J E L D O M S E T N I N G O G T A K S T E R S am e i e r n e f å r t i l s e n dt s k j em a m ed o p p s t i l l i n g o v e r d e n e n k e l t e s e k s j o n s a n d e l a v s am e i et s i n n t ek t e r, u t gi f t e r, g j e l d og e i e n d e l e r. L i g n i n gs v e r d i e n f å r d en e n k e l t e o p p g i t t p å l i g n i n g s k o n t o r e t. O m s e t n i n g a v s e k s j o n e n e s k j e r t i l m a r k e d s p r i s. D e t f i n n e s i k k e t a k s t e r f o r s e k s j o n e n e v e r k e n h o s s t y r e t e l l e r f o r r e t n i n gs f ø r e r. S å l a n gt f o r r e t n i n g s f ø r e r e n f å r o p p g i t t o m s e t ni n g s p r i s e r, bl i r d i s s e r e g i s t re r t. F o r r e t ni n g s f ø r e r k a n, p å b a k g ru n n a v d i s s e o p p l y s n i n g e n e, g i a n t y d n i n g om p ri s n i v å e t f o r s e k s j o n e n e. T I D L I G E R E U T F Ø R T R E H A B I L I T E R I N G O G S T Ø R R E V E D L I K E H O L D R e h a b i l i t e r i n g a v t a k e n e i Å s s t u b b e n o g E n d e l g a v l v e g g e r r e p a r e r t N y e p o r t t e l e f o n e r i ns t al l e r t N ø k k el s ys t em s k i f t et

26 26 U l l e r n s k o g e n B o l i g s a m e i e I n s t a l l e r t v a r m e p u m p e f o r v a r m t v a n n Malin g a v t r e v e r k o g b a l k o n g k a s s e r V a rm e k a b l e r i n s t a l l e r t i b r a t t e b a k k e r B e t o n g r e h a b i l i t e r i n g ( r e p. o g o v e r f l a t e b e h a n d l i n g ) O m l e g g i n g a v a l l e t a k ( P V C d u k m e d s t e i n )

27 27 U l l e r n s k o g e n B o l i g s a m e i e V E D T E K T E R F O R U L L E R N S K O G E N B O L I G S A M E I E R e v i d e r t i s a m e i e r m ø t e d e n 2 3. m a r s N A V N, F O R R E T N I N G S K O N T O R O G F O R M Å L S am e i e t s n a v n e r U l l e r n s k o g e n b ol i g s am ei e. S am e i e t h a r f o r r e t n i n g s k o n t o r i Os l o. Sam eiet har til form ål å ivareta sam eiernes fellesinteresser i drift og admin i s t r a s j o n a v e i e n d o m m e n g n r. 2 8 b n r Os l o m e d f e l l es a n l e g g a v e n h v e r a r t. 2 O R G A N I S E R I N G A V S A M E I E T O G R Å D E R E T T S am e i e t b e s t å r a v b o l i g s ek s j on e r i h e n h o l d t i l o p p d e l i n gs b e g j æ r i n g t i n g l y s t d e n A l l e s e k s j o n e r s k a l v æ r e m e d l e m a v s a m e i et o g s ek s j o n e n e k a n i k k e s k i l l es f r a d e l t a g e l s e i s am e i et. H v e r s am e i e r h a r e n e r e t t t i l b r u k av s i n s ek s j o n o g r e t t t i l å n y t t e f e l l es a r e a l e r t i l d e t d e e r b e r e g n e t t i l. E n e r e t t t i l m i d l e r t i d i g b r u k a v d e l e r a v f e l l e s a r e a l e t e l l e r f e l l e s a n l e g g e n e k a n v e d t as m e d 2 / 3 -d e l s f l e r t a l l e t t e r r e g l e n e i e i e r s ek s j o ns l o v e n s 1 9, 5. l e d d. H v e r s am e i e r p l i k t e r å o v e r h o l d e be s t em m e l s e n e s om f øl g e r o p p d e l i n g s b e g j æ r i n g e n, l o v om e i e rs e k s j o n e r, d i s s e v e d t e k t e r o g h us o r d e n s r e g l e r f as t s a t t a v s am e i et. B r u k s e n h e t e n k a n b a r e b e n y t t e s t i l b o l i g f o rm ål o g s l i k a t d e n i k k e e r t i l u n ø d i g e l l e r u r i m el i g u l em p e f o r b r u k e r n e a v de ø v r i g e s ek s j o n e r v e d f. e k s. s t ø y, l u k t, e. l i g n. F e l l e s a r e a l e n e / a n l e g g e t m å i k k e ny t t e s s l i k a t a n d r e b r u k e r e u n ø di g e l l e r u r i m e l i g h i n d r e s i d e n b r u k a v a r e a l e n e / a n l e g g e n e s om e r a v t a l t e l l e r f o r u t s a t t. U t e n s k r i f t l i g s am t yk k e f r a s t y r e t ha r e n s ek s j o n s e i e r i k k e r et t t i l å e nd r e u t v e n d i g e f a s a d e r, f o r e t a b y g n i n g s m es s i g e f o r a n d r i n g e r e l l e r i n s t al l a s j o n e r, f. ek s. e n d r e f a r g e, f o r e t a u t s k i f t i n g a v v i n d u s g l as s e. l i g n. I n n v e n d i g e e n d r i n g e r i b r u k s e n h e t e n e s om m e df ø r e r i n n g r e p i b y g g e t s b æ r e n d e k o n s t r u k s j o n e r m å i k k e f o r e t as u t en s t y r e t s g o d k j e n n e l s e. L e d n i n g e r, r ø r o g l i k n e n d e nø d v e n d i g e i n s t a l l as j o n e r k a n f ø r e s g j e n n o m b r u k s e n h e t e n hvis det ikke er til v es e n t l i g u l em pe f o r s am e i e r e n.

28 28 U l l e r n s k o g e n B o l i g s a m e i e S am e i e r e n s k al g i a d g a n g t i l b r u k s e n h e t e n f o r n ø d v e n d i g et t e rs y n o g v e d l i k e h o l d a v i n s t a l l a s j o n e n e. 3 F E L L E S K O S T N A D E R, H E F T E L S E S F O R M O G P A N T E R E T T F e l l e s k o s t n a d e r e r k o s t n a d e r v e d e i e n d o m m e n s o m i k k e e r k n y t t e t t i l d e n e n k el t e b r u k s e n h e t. F e l l e s k o s t n a d e n e s k a l f o r d e l es m e l l om s am e i e r n e et t e r s am e i e b r ø k e n. D r i f t, v e d l i k e h o l d o g f o r n y e l s e a v he i s a n l e g g o g h v a d e rm e d s t å r i f o rb i n d e l s e a ns e s i k k e s o m f e l l e s u t g i f t, m e n s o m e n s æ r u t g i f t f o r d e s a m e i e r e s o m h a r h e i s o g f o r d e l e s l i k t p å d i s s e. V e d f o rs i nk e t b et a l i n g k a n s t y r t p å l e g g e m o r a r e n t e r o g p u r r e g e b y r. S t y r e t f a s t s e t t e r a k o n t o b e l ø p s om f o r f a l l e r f o rs k u d ds v i s h v e r t k v a r ta l F o r f e l l es a ns v a r o g f o r p l i k t e l s e r he f t e r d e n e nk e l t e s am e i e r i f o r h o l d t i l s i n s am e i e b r øk. D e a n d r e s am e i e r n e h a r l o v b e s t em t p a nt e r e t t i s ek s j o n e n f o r k r a v m o t s am e i e r e n s om f ø l g a v s am ei e f o r h o l d e t. P a n t e k r a v e t k a n i k k e o v e r s t i g e e t b e l ø p s om f o r h v e r b r u k s e n h e t s va r e r t i l folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt da tvangsdekning besluttes gje n n om f ø r t. 4 V E D L I K E H O L D D e n e n k e l t e s am e i e r s k al h o l d e b ru k s e n h e t e n f o rs v a r l i g v e d l i k e s l i k a t d e t i k k e o p p s t å r s k a d e e l l e r u l em p e f o r a n d r e s am e i e r e. S a m e i e r e n s v e d l i k e h o l d s a n s v a r f o r i n n v e n d i g e v a n n - o g a v l ø p s l e d n i n g e r g å r f r em t i l f o r g r e n i n g s p u n k t et p å e i e n d om m en s h o v e d l e d n i n g i n n t i l s e k s j o n e n o g f o r e l ek t r i s k e l e d n i n g e r t i l o g m e d s ek s j o n e n s s i k r i n g s p u nk t. E i e r a v s e k s j o n e r f o r p l i k t et t i l å u t f ø r e e t f o r s v a r l i g v e d l i k e h o l d a v i n nr e t n i n g e r s å s om i n n g l a s s i n g, l e v e g g, g j e r d e r, o. l i g n. s om h a n e t t e r i n n h e n t et s am t y k k e h a r m o nt e r t / b y g g e t p å f e l l es a r e a l o g er a n s v a r l i g f o r m u l i g e s k a d e r p å e g e n e l l e r a n d r e s s e k s j o n e v e n t. f e l l es a r e a l s om m å t t e v æ r e f o r å r s ak e t a v i n n r e t n i n g e n. E g e n a n d e l e t t e r f o r s i k r i n g s s k a d e s o m h a r s i n o p p r i n n e l s e i n n e n f o r s a m e i e r e n s b r u k s e n h e t e l l e r i u t s t y r s om l i g g e r u n d e r s am ei e r e n s v e d l i k e h o l ds p l i k t, p l i k t e s d e k k e t a v s am e i e r e n. Y t r e v e d l i k e h o l d a v e i e n d om m e n m e d b y g n i n g e r, f el l e s r om, f e l l es a re a l e r, a n l e g g o g u t s t y r h e r u n d e r t r a p p e o p p g a n g e r o g i n n g a n g s d ø r e r t i l o p p g a n g e n e r s a m ei e t s a ns v a r.

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Ø v r e L j a n B o l i gs am e i e I I I, a v h o l d e s t o rs d a g 3 0. a p r i l 2 0 0 9, kl. 1800 i Nordstrand Eldresenter,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s /

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i P r o f es s o r D a h l s gt 3 9 A S, a v h o l d es t i r s da g 2. j

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i 2

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

L a r s A as b ø / s / A n d e r s H om m e r s t a d / s /

L a r s A as b ø / s / A n d e r s H om m e r s t a d / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 7. j u n i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å I l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i Solbakken Velforening, a v h o l d e s t o r s d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 2 0. 1 5 p å Ok s t a d S k o l e. T I L B E HA N D L I N G F O R

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R i n g g a t en T e r r a s s e S am e i e, a v h o l d e s 2 4. m a rs 2 0 1 0, kl. 18 :00 i Lilleborg Kirke. T I L B E HA

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005 240.001 Levanger og Frosta, PPT Klienter A F ca. 1964 ca. 1984 404.6.6 362 240.002 Levanger og Frosta, PPT Klienter G K ca. 1965 ca. 1985 404.6.6 363 240.003 Levanger og Frosta, PPT Klienter L R ca. 1966

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I I B ol i g s am e i e, a v h o l d e s m a n d a g 2 0. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0, L a

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Biejjien vuelie solkvad

Biejjien vuelie solkvad Kornoter Frode Fjellheim Biejjien vuelie solkvad Preludium Kyrie Heevehtimmie/Gloria Frå fjell tekst: Håvamål Elden Smerten tekst: Den ældre Edda, Solarljod Beaivvás - Lova lova line (en gammel soljoik

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør TYPE PLAN KOMMUNEDELPLAN Tekniske tegninger E6 Gardermoen-Biri Parsell Moelv - Biri Ringsaker og Gjøvik kommuner Tegningshefte. Nytt alternativ sør Region øst Hamar kontorsted Dato: 19.desember 14 A 3

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

funktioner der er tilvalg er mærkede med **

funktioner der er tilvalg er mærkede med ** Dokumentet er inddelt som følgende: tavler er placerede bag låger for til- og fraluft generel beskrivelse - kredsskema 0 - tavle layout - grafiske lister reservedelsliste 0 - klemmematrice 0 - kabel plan

Detaljer

Et telemarked i endring Fire viktige tel etren d er V en tel o + B a n et el e + B red b ån d a l l ia n s en Hva vi j o b b er m es t m ed Jan Morten Ruud, BaneTele Høy ere krav til dekning o g tj enes

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer