K j æ r e b e b o e r!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K j æ r e b e b o e r!"

Transkript

1 K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns k a p f o r V i ø n s k e r d e g v e l k o m m e n t i l g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 2. a p r i l k l i A u l a e n p å H ø y e n h a l l S k o l e D e t t e e r m u l i g h e t e n d u h a r t i l å d e l t a i d i s k us j o n e n o g v e l g e d et s t y r e t s om s k al f o r v a l t e d i t t b om i l j ø i d e t k om m e n de å r e t. S t y r e t h a r l a g t m y e a r b e i d i å g j ø r e å r s b e r e t n i n g e n o g r e g n s k a p e t s å k om p l et t o g f o r s t å e l i g s om m u l i g. V å r t ø n s k e er d e r f o r a t d u l es e r n ø y e i g j e n n om h e f t e t o g v i s e r d i n i n t e r e s s e f o r b o r e t t s l a g e t v e d å m ø t e o p p p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n. H v e m k a n d e l t a p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n? A l l e a n d e l s e i e r e h a r r e t t t i l å v æ r e m e d i g e n e r a l f o r s a m l i n g e n m e d f o r s l a g -, t a l e - o g s t em m e r et t. Det er kun èn stemme pr. andel A n d e l s e i e r e ns ek t ef e l l e, s am b o e r e l l e r e t a n n et m e dl em a v a n d e l s e i e r e n s h u s s t a n d h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e de o g t i l å u t t al e s e g. Styrem edlemmer, forretningsfører og leier av bolig i b o r e t t s l a g e t h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e d e i g e n e r a l f o rs am l i n g en o g t i l å u t t al e s e g. E n a n d e l s e i e r k a n m ø t e m e d f u l l m e k t i g. I n g e n k a n v æ r e f u l l m e k t i g f or m e r e n n é n a n d e l s e i e r, m e n d e r f l e r e ei e r en a n d e l s am m e n, k a n d e h a s am m e f u l l m ek t i g. E n f u l l m a k t k a n t r e k k e s t i l b ak e n å r s om h e l s t. E n a n d e l s e i e r k a n t a m e d e n r å d g i v e r t i l g e n e r a l f o rs am l i n g e n. R å d g i v e r e n h a r b a r e r e t t t i l å u t t a l e s e g d e rs om g en e r a l f o r s am l i n g e n t i l l a t e r d et.

2 S i d e P l o g v e i e n B o r e t t s l a g I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G O r d i næ r g e n e r a l fo r s a m l i ng i P l og v e i e n B o r e t t s l a g a v h o l d e s To r s d a g 2 2. ap r i l kl p å H ø ye n h a l l s k o l e. T I L B E H AN D L I N G F O R E L I G G E R : 1. K O N S T I T U E R I N G A ) V a l g a v m ø t e l e d e r B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g t o a n d e l s e i e r e t i l å u n d e r s k r i v e p r o t o k o l l e n D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r B ) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. G O D TG J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r C ) A n d r e g o d t g j ø r e l s e r 4. F O R S L A G A ) F o r s l a g o m g j e n i n n f ø r i n g a v s t ø t t e o r d n i n g f o r r e n o v e r i n g a v b a d B ) F o r s l a g o m i n n f ø r i n g a v b e b o e r m ø t e e t t e r g e n e r a l f o r s a m l i n g e n F o r s l a g e n e e r t a t t i n n b a k e rs t i h ef t e t 5. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v l e d e r f o r 2 å r B ) V a l g a v 2 s t y r e m e d l e m m e r f o r 2 å r C ) V a l g a v 3 v a r a m e d l e m m e r f o r 1 å r D ) V a l g a v v a l gk om i t é f o r 1 å r E ) V a l g a v 1 d e l e g e r t m e d v a r a t i l O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n g f o r 1 å r F) V a l g a v m e d l e m m e r t i l B o - o g M i l j ø u t v a l g f o r 1 å r O s l o, 2 5. f e b r u a r S t y r e t i P l o g v e i e n B o r e t t s l a g T h om a s K r i s t i a n s e n / s / H e l g a D a l s r u d / s / L e i f A s g e i r P e d e r s e n / s / G ø r l i E v e n s e n / s / M o r t e n O l e K r i s t e ns e n / s /

3 S i d e P l o g v e i e n B o r e t t s l a g Å R S B E R E T N I N G F O R T I L L I T S V A L G T E S i d e n f o r r i g e o r d i n æ r e g e n e r a l f o rs a m l i n g h a r b o r e t t s l a g e t s t i l l i t s v a l gt e v æ r t : S T Y R E T L e d e r T h o m a s K r i s t i a n s e n E m i l K o r s m o s V e i 2 6 N e s t l e d e r H e l g a D a l s r u d E m i l K o r s m o s V e i 1 2 S t y r e m e d l e m L e i f A s g e i r P e d e r s e n E m i l K o r s m o s V e i 1 8 S t y r e m e d l e m G ø r l i E v e n s e n J o h a n H i r s c h V e i 1 S t y r e m e d l e m M o r t e n O l e K r i s t e n s e n J o h a n H i r s c h V e i 2 0 V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e m S t e i n R o a r H e l l i k s e n D o k t o r D e d i c h e n s V e i 7 6 V a r a m e d l e m M a r t i n W L e k ø e n P l o g v n 2 5 V a r a m e d l e m C a t h r i n e F a n u m J o h a n H i r s c h V e i 7 D E L E G E R T T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G E N I O B O S D e l e g e r t T h o m a s K r i s t i a n s e n E m i l K o r s m o s V e i 2 6 V a r a d e l e g e r t L e i f A s g e i r P e d e r s e n E m i l K o r s m o s V e i 1 8 V A L G K O M I T E E N V a l g k o m i t e T h o r f i n n L a r s e n E m i l K o r s m o s V e i 2 0 V a l g k o m i t e K a r i H e r m a n s e n P l o g v n 7 V a l g k o m i t e J a n B r å t h e n E m i l K o r s m o s V e i 2 1 V a l g k o m i t e E l i s a b e t h I. S k u t h e P e d e r s e n E m i l K o r s m o s V e i 1 8 B O - O G M I L J Ø U T V A L G Solv e i g L o d d e n g a a r d Em il Korsm os Vei 1 8 E g i l L o d d e n g a a r d Em il Korsm os Vei 1 8 K a r i H a r m a n s e n P l o g v e i e n 7 T o r i l l L a r s e n Em il Korsm os Vei 2 E l i s a b e t h S. P e d e r s e n Em il Korsm os Vei 1 8 T h o r f i n n L a r s e n Em il Korsm os Vei 2 0 L i l l i a n L e k ø e n P l o g v e i e n 2 5 D a n i e l S t e p h a n e k Em il Korsm os Vei 2 1 F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r u t f ø r t a v OB O S i h e n h o l d t i l k o n t r a k t. B o r e t t s l a g e t h a r o r d i n æ r f o r r e t n i n gs f ø r e rk o n t r a k t. A u t o r i s e r t r e g ns k a ps f ø r e r ( o p p d r ag s a n s v a r l i g ) e r r e g ns k a ps s j e f E g i l H a v r e, O B OS. B o r e t t s l a g e t s r e v i s o r e r P r i c e wa t e r h o u s e C o o p e r s A S.

4 S i d e P l o g v e i e n B o r e t t s l a g G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M B O R E T T S L A G E T Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjons - n u m m e r , l i g g e r i b y d e l 1 3 Øs t e ns j ø i Os l o k om m u n e o g h a r a d r e s s e : E m i l K o r s m o s V e i J o h a n H i r s c h V e i M a n g l e b e r g v n P l o g v n T r a k t o r v n B o r e t t s l a g e t b e s t å r a v a n d e l s l e i l i g h e t e r, f o r d e l t p å 1 9 b y g n i n g e r. I t i l l e g g k om m e r 1 t j e n es t e l e i l i g h e t. T o m t e n, k j ø p t i e r p å m 2 o g h a r f ø l g e n d e g å r d s - o g b r u k s n um m e r : , 2 5 5, 2 5 6, 2 7 0, F ø r s t e i n n f l y t t i n g s k j e d d e i B o r e t t s l a g e r e t s am v i rk e f o r e t ak s o m h a r t i l f o rm å l å g i a n d e l s e i e r n e b r u k s r e t t t i l e g e n b o l i g i f o r e t ak e t s e i e n d om ( b o r e t t ) o g å d r i v e v i r k s om h et s om s t å r i s a m m e n h e n g m e d d e t t e. Borettslaget følger arbeidsmilj ø l o v e n s b es t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d a t d e t y t r e m i l j ø f o r u r e n s e s i v e s e n t l i g g r a d. S e l s k a p e t d r i v e r i k k e m e d f o r s k n i n g s - o g ut v i k l i n g s ak t i v i t e t e r. A v b o r e t t s l a g e t s 5 s t y r em e d l em m e r e r d e t 2 k v i n n e r o g 3 m e n n. B o r e t t s l a g e t e r p os i t i v t i l l i k es t i l l i n g o g t a r s i k t e p å at d et i k k e f o r ek om m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a ns e t t e l s e r. D R I F TS TJ E N E S TE B o r e t t s l a g e t h a r t o f u l l t i ds a n s at t e; d r i f t s l e d e r J a n P et t e r A n d r e s e n o g v a k t m e s t e r J ø r n K a r l s e n. D r i f t s p e rs o n a l e t e r a n s at t f o r å i v a r e t a d e n d a g l i g e d r i f t o g de t l ø p e n d e v e d l i k e h o l d e t i b o r e t t s l a g et. D r i f t s p e r s o n a l e t h a r i k k e l e n g e r f a s t t e l e f o n t i d, m e n d u l e g g e r i g j e n be s k j e d p å t e l e f o ns v a r e r i F y r h u s et t l f. n r F y r h u s e t h a r f ak s n um m e r D e k a n o gs å n å s p r. m o b i l p å o g S t y r e t h a r s at t o p p e g e n s t i l l i n g s i n s t r u k s f o r t j e n e s t e n. D e t e r i k k e r e g i s t r e r t s k a d e r e l l e r u l y k k e r i b o r e t t s l a g e t i K O N T O R T J E N E S T E N I B O R E T T S L A G E T I s e p t em b e r b l e K a r i n J a c o bs e n a ns a t t s om k o n t o rm e d a r b e i d e r i b o r e t t s l a g et. K o n t o r e t h o l d e r t i l i s t y r e r o m m e t s o m h a r i n n g a n g p å v e r a n d a s i d e n a v b l o k k 1 3, E m i l K o r s m o s v e i K o n t o r e t e r å p e n t t i r s d a g e r m e l l o m k l o g h a r t l f. n r.

5 S i d e P l o g v e i e n B o r e t t s l a g f a k s K o n t o r e t k a n o g s å n å s p å e -p o s t a d r e s s e p l o g o n l i n e. n o, s om o g s å k a n be n y t t e s v e d h e n v e n d e l s e r t i l s t y r e t. R E TN I N G S L I N JE R F O R S TY R E AR B E I D S t y r e t h a r v e d t a t t r e t n i n gs l i n j e r f o r s t y r e a r b e i d i b o r e t t s l a g e t. F o rm ål et m e d d i s s e e r å k l a r g j ø r e d e k r a v s o m s t i l l e s t i l d e t i l l i t s v a l g t e. R e t n i n gs l i n j e n e om h a nd l e r s t y r e a n s v a r f o r f o r v a l t n i n g a v d e øk o n om i s k e ve r d i e r, h a b i l i t et, t a us h e t s p l i k t, h o no r e r i n g, a t t e s t as j o n o g a n v i s n i n g a v ut b e t a l i n g e r. D I G I T A L -TV / I N T E R N E T T C a n a l D i g i t a l e r l e v e r a n d ø r a v t v - o g b r e d b å n d s t j e n e s t e r. H a r d u s pø r s m å l v e d r ø r e n d e ditt kabel-t v -abonnem ent, digital-t v e l l e r b r e d b å n d, k a n d u r i n g e t l f Å p n i n gs t i d e r h o s k u n d e s e r v i c e e r m a n d a g - f r ed a g k l , l ø r d a g k l S ø n d a g e r e r s t e n g t. O p p s t å r d e t f e i l p å k a b e l a n l e g g e t u t e n om n o rm a l å p n i n g s t i d, k a n d e t t e r a p p o r t e r e s v i a t e l e f o n l ø r d a g e r k l o g s øn d a g e r k l Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv -anlegget som å skru av dekselet på antenne - k o n t a k t e n o g f o r e t a o m - el l e r t i l k o b l i n g e r. S l i k e i n n g r e p v i l k u n n e f o r å r s a k e f o rs t y r r e l s e r på signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. TV-anlegget ble oppgradert fra analog kabel-tv til digitale s e n d i n g e r i A l l e a n d e l e r h a r f å t t ut l e v e r t e n d i gi t a l d e k o d e r s om f ø l g e r b o l i g e n. D e n ne d e k o d e r e n m å i k k e f j e r n e s v e d f r a f l y t t i n g. Avtalen med Canal Digital ble i 2009 oppgradert til en såkalt Komplett MINI HD PVR - a v t a l e, s o m i n n e b æ r e r a t a l l e a n de l e r d i s p o n e r e r e n d i g i t a l d e k o d e r m e d o p p t a k s m u l i g h et o g h a r r a b a t t e r t e p r i s e r p å b r e d b å n d s f o r b i n d e l s e. F o r y t t e r l i g e r e i n f o r m a s j o n v i s e s d e t t i l w w w. c a n a l d i g i t a l. n o P A R K E R I N G B o r e t t s l a g e t h a r p a r k e r i n g s - o g g a r a s j e p l a s s e r s o m l e i e s u t e t t e r v e n t e l i s t e r. D e r s om d u ø n s k e r p l as s, t a k o n t ak t m e d s t y r e k o n t o r e t. T r e n g e r d u m e r o p p b e v a r i n g s p l a s s l e i e s s j ak t e r, ek s t r a b o d e r o g l a g e r l o k a l e r ut v i a b o r e t t s l a g e t s k o n t o rm e d a r b e i d e r. S e o p p l y s n i n g e r om b et j e n i n gs t i d e r. N Ø K L E R / S K I L T N ø k l e r k a n k j ø p es h os v ak t m e s t e r. S k i l t t i l r i n g e k l o k k e o g p o s t k as s e be s t i l l e s h o s v a k t m es t e r. V A S K E R I / K J Ø L E R O M / F R Y S E R O M D e t e r v a s k e r i o g k j ø l e r om i h v e r bl o k k. D et e r o gs å et t f r y s e r om, s om e r p l as s e r t i b l o k k n r 1 6, P l o g v e i e n

6 S i d e P l o g v e i e n B o r e t t s l a g R E N H O L D B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e m e d N o rs k K v a l i t et s r e n h o l d / V i v a r i o A S om va s k a v t r a p p e o p p g a n g e r. V i n d u e r i o p p g a n g e r o g v a s k e r i, s am t d ø r e r i o p p ga n g e r v a s k es 3 g a n g e r i å r e t. D e t e r s a t t o p p r e n h o l d s p l a n e r p å o p p s l a g s t a v l e n i h v e r o p p g a n g. TE L E F O N I B o r e t t s l a g e t e r t i l s l u t t e t s am a r b e i ds a v t a l e n m e l l om T e l e n o r o g O B OS, s om g j e l d e r t i l o g s om g i r b e b o e r e m e d t e l e f o n a b o n n em e nt i T e l e n o r go d e r a b a t t e r. D e t g i s o p p t i l 2 5 % r a b a t t p å b r u k e n a v t e l e f o n e n ( g j e l d e r B a s i s -a b o n n e m e nt e n e ) p å f a s t t e l ef o n o g b r e d b å n d s t e l e f o n de r s om s am t a l ek o s t n a d e n o v e r s t i ge r , -. F r i b r u k a v f as t t e l e f o n h v e r l ø r d a g ( k u n s t a r t p r i s p å 8 9 ø r e p r. s am t a l e u a n s e t t v a r i g h e t ) p å s am t a l e r t i l a n d r e f as t t e l e f o n e r i N o r g e. D e n e n k e l t e b e b o e r f å r f r i et a b l e r i n g a v A D S L B r e d b å n d v e d b es t i l l i n g v i a i n t e r n e t t o g 1 0 % r a b a t t p å a b o n n em e nt s t y p e n e A D S L M e d i um o g 1 5 % p å A DS L P r em i um. ( R a b a t t y t e s i k k e p å n y b e s t i l t e a b o n n em e nt p å A D S L B as i s o g A D S L T u r b o ). D e t g i s 3 0 m i n u t t e r e k s t r a f r i r i n g e t i d p å a l l e m o b i l a b o n n em e nt f r a T e l e n o r o g D j u i c e ( i k k e k o nt a n t k o r t o g D j u i c e C o n t r o l o g s u rf p r a t a b o n n em e nt ). E k s t r a ri n g e m i n u t t e r g i s u a v h e n g i g a v o m k u n d e n e r i e n b i n d i n g s p e r i o d e, o g a k t i v i s e r es v e d a t k u n d e n s e l v sender en SMS fra sin egen mobiltelefon til n r m e d t ek s t OB OS. B e s t i l l i n g a v t e l ef o n i o g i n t e r n e t t j en e s t e r g j ø r e s p å ww w. o b o s. n o, e l l e r v e d å s e n d e e n S M S t i l m e d k o d e o r d OB O S. K R A F T L E V E R A N S E T I L B O R E T T S L A G E T S F E L L E S A N L E G G B o r e t t s l a g e t h a r g i t t O B OS f u l l m a k t t i l å f r em f o r h a n d l e e n k r a f t a v t a l e. B o r e t t s l a g e t e r t i l s l u t t e t a v t a l e n m ed A l p i q N o r wa y A S o g L OS (A g d e r E n e r g i A S ). A l p i q N o r wa y A S s t å r f o r r å d g i v n i ng o g k r af t f o r v a l t n i n g, o g L O S s t å r f o r k r a f t l e v e r a n s e r o g f a k t u r a a dm i n i s t r as j o n. K r af t f o r va l t n i n g s a v t a l e n u t l ø p e r d e n Kr a f t f o r v a l t n i n g s a v t al e n g i r f ø l g e nd e f o r d e l e r f o r b o r e t t s l a g e t : E t t a v m a rk e d e t s l a v e s t e a dm i n i s t ra t i v e p å s l a g: 0, 9 5 ø r e p r. kw h. E l e k t r i s k k r af t t i l s p ot p r i s k om b i n e rt m e d f o r v a l t n i n g s om g i r g u n s t i g e s t r øm p r i s e r. P r o f e s j o n e l l f o r v a l t n i n g f r a A l p i q N o r wa y A S E n e r g i p a r t n e r A S. B o r e t t s l a g e t v / s t y r e t f å r t i l g a n g t i l s i n e a n l e g g p å ww w. s t y r e r o m m et. ne t b l. a. f o r f o r b r u k s - o g f ak t u r e r i n gs d a t a. R a b a t t e r t k r a f t v i a k j ø p f r a e n e r g i g j e n v i n n i n g s a n l e g g h o s E l k em A S A o g T i n f o s A S. I å r e n e g a k r a f t f o r v a l t n i n g s a v t a l e n t i l d e l s l a v e r e k r af t k os t n a d e r e n n d e f l e s t e a n d r e k r a f t a l t e r n a t i v e r. I h a r i k k e k r a f t f o r v a l t n i n gs p o r t ef ø l j e n g i t t f ul l t s å g o d e r e s u l t at e r. K o s t n a d e r t i l k r a f t i b l e l i k e v e l g u n s t i g e. I h a r u t g i f t e r t i l s t r ø m u t g j o r t c a 3 6 % a v d e t o t a l e f y r i n g s k os t n a d e n e.

7 S i d e P l o g v e i e n B o r e t t s l a g A V T A L E O M O L J E L E V E R A N S E O B O S h a r a v t a l e m e d S t at o i l N o r g e A S om l e v e r i n g a v o l j e, g as s, e l ek t r i s k s t r øm t i l e l e k t r ok j e l e r o g a n d r e f y r i n g s r e l a t er t e p r o d u k t e r. R a b a t t e n g i s p å S t a t o i l s t i l e n h v e r t i d g j e l d e n d e l i s t e p r i s. V e d u t g a n g e n a v v a r r a b a t t en p å 1 6 8, 5 ø r e p r. l i t e r e k s m v a. V e d b e s t i l l i n g a v o l j e f r a S t at o i l v i a i nt e r n e t t ( n e t s h op ) g i s d et e n y t t e r l i g e r e r a b at t p å 3 ø r e p r. l i t e r. B o r e t t s l a g e t h a r t i l t r å d t d e n n e a v t al e n. I h a r ut g i f t e r t i l o l j e f y r i n g u t g j o r t c a 1 9 % a v d e t o t a l e f y r i n gs k os t n a d e n e. A V T A L E O M G A S S L E V E R A N S E I f o r b i n d e l s e m e d o p p g r a d e r i n g a v f y r h u s e t o g i ns t al l a s j o n a v n y g as s k j e l e i b l e d e t i n n g å t t a v t a l e om l e v e r a n s e a v g a s s f r a S h e l l N o r g e. D e n n e a v t a l e n l ø p e r i m i n. 3 å r f r a o p p s t a r t. I h a r ut g i f t e r t i l g a s s f y r i n g u t g j o r t c a 4 5 % a v d e t o t a l e f y r i n g s k os t n a d e n e. G A R A N T E R T B E T A L I N G A V F E L L E S K O S T N A D E R ( T E O R E T I S K L E I E ) B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e m e d OB OS om g a r a n t e r t b e t a l i n g a v f e l l es k o s t n a d e r. O B OS g a r a n t e r e r f o r o v e r f ø r s e l t i l b o r e t t s l a g e t h v e r m å n e d o g o v e r t a r d e r e t t e r a l t a ns v a r o g r i s i k o f o r e v e n t u e l l m a n g l e n d e i n nb e t a l i n g a v f e l l e s k os t n a d e r. B R U K S O V E R L AT I N G ( F R AM L E I E ) D e t e r i k k e t i l l a t t å o v e r l a t e b r u k e n a v b o l i g e n t i l a n d r e ut e n s t y r e t s s a m t y k k e o g g o d k j e n n e l s e a v b r u k e r. U l o v l i g o ve r l a t i n g a v b r u k k a n f ø r e t i l s a l g s på l e g g a v l e i l i g h e t e n. S ø k n a ds s k j em a f o r b r u k s o v e r l a t i n g f ås v e d h e n v e n d e l s e t i l OB O S p å t e l e f o n D e t e r r e g i s t r e r t 1 4 b r u k s o v e r l a t i ng e r i b o r e t t s l a g e t p r Fo r ø v r i g e r d e t r e g i s t r e r t k j ø p o g s a l g a v t ot a l t 3 7 a n d e l e r i F O R K J Ø P S R E T T F o r k j ø ps r e t t e n e r e n v i k t i g m e d l em s f o r d e l i O B OS. V e d s pø r s m å l om f o rk j ø ps r e t t e n k a n d u h e n v e n d e d e g t i l O B OS p å t e l e f o n F o r h v e r e n k e l t b o l i g b l i r d e t v e d s a l g f a s t s a t t e n e g e n f r i s t f o r å m e l de b r u k a v f o r k j ø ps r e t t e n (m e l d ef r i s t ). M e d l e m m e r s om v i l b e n y t t e f o r k j ø ps r e t t en, t a r k o nt a k t m e d O B O S f o r å f å o p p g i t t f a k s n u m m e r e l l e r e v e n t u e l l e -p o s t a d r es s e s om k a n b e n y t t es. M e l d i n g e n m å v æ r e m o t t a t t a v O B O S i n n e n d e n f a s t s a t t e f r i s t. M e l d e f r i s t e n v i l v æ r e n o r m a l t 5 v i r k e d a g e r e t t e r a t b o l i g e n e r k u n n g j o r t i O B O S -a n n o n s e i A f t e n p o s t e n o g / e l l e r p å ww w. o b o s. n o. H v i s OB O S m o t t a r d i n m e l d i n g om f o r k j ø p e t t e r at f r i s t e n e r g å t t ut, k a n d u i k k e k r e v e å f å o v e r t a b o l i g e n p å g r u n n l a g a v f o rk j ø ps r e t t e n. G j ø r d u b r uk a v f o r k j ø p s r e t t e n, t r e r d u i n n i e n a l l e r e d e i n n g å t t a v t a l e o g k j ø p e r b o l i g e n t i l d e n a v t a l t e p r i s p å a v t a l t e v i l k å r. F i n a n s i e r i n g e n m å v æ r e i o r d e n, o g d e n m å i s i n h e l h e t d o k um e n t e r e s s k r i f t l i g.

8 S i d e P l o g v e i e n B o r e t t s l a g E r d e t f l e r e m e d l e m m e r s o m v i l b e n y t t e f o rk j ø ps r e t t e n, f å r d e n m e d l e n g s t a ns i e n n i t e t f o r t r i n n s r e t t. A n d e l s e i e r e i d e t b o r e t t s l a g e t b o l i g e n t i l h ø r e r g å r f o r a n øv r i g e m e dl em m e r i O B O S. D e r s om f l e r e i b o r e t t s l a ge t v i l b e n y t t e f o r k j ø p s r e t t e n, b l i r n or m a l t b ot i d e n i b o r e t t s l a g et a v g j ø r e n d e. F O R S I K R I N G E R B o r e t t s l a g e t s e i e n d o m m e r e r f o r s i k r e t i H a m m e r s b o r g F o r s i k r i n g A S m e d p o l i s e n um m e r F o r s i k r i n g en d e k k e r b y g n i n g e n e, f e l l e s a r e a l og b o l i g e r, m e d veggfast utstyr. Den dekker også bygningsm essige tillegginnretninger og forbedrin g e r i b o l i g e n b e k o s t e t a v a n d e l s e i e r. O p p s t å r d et s k a d e i l e i l i g h e t e n, s ør g f o r å b e g r e n s e s k a d e om f a n g e t m es t m ul i g o g p r ø v å k a r t l e g g e å r s ak e n t i l s k a d en. E r f l e r e l e i l i g h e t e r b e r ø r t, n o t e r h v o r d a n b e r ø r t e a n d e l s e i e r e k a n k o n t a k t e s o g o p p l y s o m d e t t e n å r s k a d e n m e l d es t i l f o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S p å t e l e f o n , f a k s e l l e r e-p o s t f o r s i k r i n o b os. n o. F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n m e l d e r s k ad e n t i l f o r s i k r i n gs s e l s k a p e t, b es t i l l e r om ø ns k e l i g h å n d v e r k e r f o r r e p a r a s j o n o g s ø r g e r f o r a t k o s t n a d e r k n y t t e t t i l s k a d en b l i r r e f u n d e r t e l l e r b e t a l t a v f o r s i k r i n g s s e l s k a p et. V e d s k a d e r s o m d e k k e s a v b o r e t t s l a g e t s b y g n i n g s f o r s i k r i n g, k r e v e r f o r s i k r i n g s - s e l s k a p e t e n e g e n a n d e l p å k r , -. S e l v o m b o r e t t s l a g e t s f o r s i k r i n g b r u k e s, k a n a n d e l s e i e r b e l as t es h e l e e l l e r d e l e r a v e g e n a n d e l e n d e r s om f o r h o l d e t l i gg e r i n n e n f o r a n d e l s e i e r n es a ns v a r. P r o s e d y r e v e d s k a d e : D e r s om d e t o p p s t å r e n s k a d e i d i n l e i l i g h e t, s ø r g f ø rs t f o r å b e g r e n s e s k a d e n s å l a n g t d e t e r m u l i g. V e d v a n n s k a d e p å d a g t i d m å d r i f t s p e r s o n a l et e l l e r r ø r l e g g e r v a r s l e s u m i d d e l b a r t. U t e n f o r n o r m a l a r b e i d s t i d p å h v e r d a g e r ( ) m å r ø r l e g g e r v a r s l e s di r e k t e. B o r e t t s l ag e t h a r a v t a l e m e d R i n gs i d e Rø r l eg g e r b e d r i f t o m v a k t t j e n es t e d i s s e k a n k o n t ak t es p å t l f n å r s om h e l s t p å d ø g n e t r ef o p ps l a g p å i n f o t a v l e r i a l l e o p p g a n g e r. D u s t å r f r i t t t i l å t i l k a l l e a n n e n r ø r l e g g e r om d u ø n s k e r. K o n t a k t d r i f t s p e r s o n a l et v e d f ø r s t e a n l e d n i n g, s å v i l d e t i l k a l l e t ak s t m a n n f o r v u r d e r i n g a v s k a d e om f a n g / -å r s a k, o g s ø r g e f o r a t r e p a r a s j o n e r b l i r s a t t i v e r k. E r f l e r e l e i l i g h et e r b e r ø r t, n o t e r h v o r d a n b e r ø r t e a n d e l s e i e r e k a n k o nt a k t e s o g o p p l y s om d e t t e n å r s k a d e n m e l d es. S e l v om b o r e t t s l a g e t s f o r s i k r i n g b r u k e s, k a n a n d e l s e i e r b e l as t es h e l e e l l e r d e l e r a v e g e n a n d e l e n d e r s o m f o r h o l d e t l i g g e r i n n e n f o r a n d e l s e i e r n e s a ns va r. I N N B O F O R S I K R I N G D e n e n k e l t e a n d e l s e i e r m å h a e g en h j em f o rs i k r i n g s om d e k k e r i n n b o o g l øs ø r e ( d et v i l s i ut s t y r / i n n r e d n i n g s om d e t e r n a t u r l i g å t a m e d s e g n å r e n f l y t t e r ). D e t v i l væ r e g u n s t i g å k o n t a k t e O B O S F o r s i k r i n g f o r å f å t i l b u d p å i n n b o f o rs i k r i n g. D e n n e

9 S i d e P l o g v e i e n B o r e t t s l a g f o r s i k r i n g e n h a r l a v p r i s o g t i l p a s s e d e v i l k å r. O B O S F o r s i k r i n g h a r og s å g o d e t i l b u d p å ø v r i g e f o r s i k r i n gs p r o d u k t e r d e n e nk e l t e a n d e l s e i e r k a n h a b e h o v f o r. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I f ø l g e f o r s k r i f t om b r a n n f o r e b y g g e n d e t i l t a k o g b r a n n t i l s y n s k a l a l l e bo l i g e r h a m i ns t é n g o d k j e n t r ø y k v a r s l e r, s am t m a nu e l t s l o k k i n gs u t s t y r i f o rm a v e nt e n p u l v e r a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e. D e t e r b o r e t t s l ag e t s a ns v a r å a ns k a f f e u t s t y r e t, m e n s d e t e r a n d e l s e i e r s a n s v a r å m o n t e r e o g k o n t r o l l e r e a t ut s t y r e t e r i o r d e n. D er s om ut s t y r e t e r d e f e k t, m e l d es d e t t e s k r i f t l i g t i l s t y r e t. H M S - I N TE R N K O N TR O L L F o r s k r i f t o m s y s t e m a t i s k h e l s e -, m i l j ø - o g s i k k e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e r ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f as t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s em b e r m e d v i r k n i n g f r a 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l at d e n e nk e l t e v i r k s om h et s k a l s ys t em at i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t em m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. Vi k t i g e l o v e r i h e n h o l d t i l d e t t e e r : L o v o m e l e k t r i s k e a n l e g g o g e l e k t r i s k u t s t y r L o v o m b r a n n - o g e k s p l o s j o n s v e r n L o v o m f o r u r e n s n i n g L o v o m a r b e i d s m i l j ø I n t e r n k o nt r o l l i n n e bæ r e r a t b o r e t t s l a g e t e r p å l a g t å p l a n l e g g e, o r g a n i s e r e, ut f ø r e, v e d l i k e h o l d e o g d o k u m e n t e r e a l t s o m h a r m e d h e l s e -, m i l j ø - o g s i k k er h e t å g j ø r e i b o r e t t s l a g et s r e g i. I nt e r n k o n t r o l l s ys t em et b es k r i v e r h v o r d a n d e t t e a rb e i d e t s k a l d r i v e s. S t y r e t i v a r e t a r i n t e r nk o n t r o l l e n m ed h e n s y n t i l b l a nt a n n e t b r a n n v e r n, f e l l es e l ek t r i s k a n l e g g o g l e k e p l as s u t s t y r. H a r b o re t t s l a g e t a n s a t t e m å d et o gs å o p p f y l l e k r a v e n e i a r b e i d s m i l j ø l o v e n i f o r h o l d t i l v e r n a v a r b e i d s t ak e r n e s h e l s e o g s i k k er h e t. B e b o e r n e / a n d e l s e i e r n e h a r p l i k t t i l å f o r et a e g e n k o nt r o l l p å d e t el e k t r i s k e a n l e g g e t i l e i l i g h e t e n e. B o r e t t s l a g e t f i k k i r e v i d e r t i n t e r n k o n t r o l l s ys t em e t a v H a f s l u n d I n f r a t e k m e d f ok u s på el-s i k k e r h et. D e t b l e d a a v d e k k e t m a n g l e r v e d r u t i n e r o g k o n t r o l l s y s t em e r. D e t e r d e r f o r s t a r t e t e t a r b e i d m e d å r e v i d e r e e k s i s t e r e n d e d r i f t s - o g k o n t r o l l r u t i n e r, s am t å u t a r b e i d e n y e d e r h v o r b e h o v e r av d e k k e t. R ut i n e s ys t em et v i l b l i i n nd e l t i 5 k a t e g o r i e r s om v i l r e v i d e r e s å r l i g ; 1. S t y r e a r b e i d 2. D r i f t a v k o n t o r 3. D r i f t o g v e d l i k e h o l d 4. H M S 5. A n s a t t e I t i l l e g g t i l g j e n n om g a n g o g et a b l e ri n g a v s k r i f t l i g e r u t i n e r, v i l d et o gs å u t a r b e i d e s s k j em a e r f o r k o nt r o l l o g d o k um e n t a s j o n i t r å d m e d l o v o g f o rs k r i f t e r. D e t n y e i n t e r n k o n t o l l s ys t em et v i l t as i b r u k i l ø p e t a v

10 S i d e P l o g v e i e n B o r e t t s l a g R E H AB I L I TE R I N G O G S TØ R R E V E D LI K E H O L D f l y t t e t d e f ø r s t e b e b o e r n e i n n o g i b l e b o r e t t s l a g e t e r k l æ r t f e r d i g. L e i l i g h e t e n e v a r r om s l i g e m e d g o d p l a n l øs n i n g, t ek n i s k m o d e r n e f o r d e n t i ds b y g n i n g s m a s s e. B y g n i n g e n e v a r ny e s å d et t r e n gt e s i k k e a n n e t e n n v a n l i g v e d l i k e h o l d h e l t f r e m t i l p å 8 0 -t a l l et, d a b e h o v e t f o r s t ø r r e i n v e s t e r i n g e r m el d t e s eg b l e d e t ø v r e g a r a s j e a n l e g g e t i E m i l K o r s m os v e i b y g g e t. 7 3 g a ra s j e r b l e o p p f ø r t. S am m e å r t o k b o r e t t s l a g e t o p p e t t l å n p å 1, 7 m i l l i o n e r k r o n e r f o r å k j ø p e t om t e n t i l b o r e t t s l a g et a v Os l o k om m u n e / 8 7 s t o n y e v i n d u e r o g b a l k o ng d ø r e r p å d a g s o r d e n. B o r e t t s l a g e t t ok o p p e t t l å n p å 1 0 m i l l i o n e r f o r å f å f i n a n s i e r t d et t e v a r d e t i n n g a n g s dø r e r s om bl e s k i f t et u t, o g m a n m o n t e rt e c a l l i n g a p p a r a t e r / 9 2 m å t t e f y r i n g s a n l e g g e t o pp g r a d e r e s. V ak t m es t e r n e o p p d a ge t a t c a l i t e r v a n n l e k k et ut f r a r ø r s ys t em e t i d øg n e t. Å r s ak e n v a r a t r ø r e n e v a r r us t et i s t y k k e r. H e l e l e d n i n g s n e t t e t bl e b y t t e t m e d n y e v a r m e i s o l e r t e r ø r, o g n y e l e k t r o k j el e. D e t t e g j ø r o s s i s t a n d t i l å v e l g e m e l l om e l ek t r i s k k r a f t e l l e r o l j e s om e n e r g i k i l d e. F r a g j ø r e s d et t e a u t o m a t i s k t i l d e n p r i s s om e r g u n s t i s k b e g y n t e d e f ø r s t e b l ok k e n e å v i s e t e g n p å at d et v a r b r u k t f e i l m al i n g s t y p e. S t y r e t v a l gt e å p us s e o p p J o h a n Hi r s c h v e i 1, 3 o g 5 ( b l o k k 6 ). V a n n l e k k a s j e r f r a t ak e n e. D et b l e l a g t n y e t ak, o g s p r ø y t e t 1 5 c e n t i m e t e r i s ol a s j o n m e l l om t ak e t o g d e t ø v e r s t e e l em en t e t. A r b e i d et b l e a v s l ut t et b e g y n t e b e t o n g e n i d e u t v e nd i g e t r a p p e n e v å r e å s m u l d r e o p p. B e b o e r n e s y n t e s d e v a r g l a t t e p å v i n t e r e n o g a t s a l t i n g e n t r a k k m e d s e g m y e s k i t t i n n i o p p g a n g e n e. N å v æ r e n d e t r a p p e r b l e m o nt e r t b l e d e t v e d t a t t å r e h a b i l i t e r e d e t t ek n i s k e a n l e g g e t, k l o a k k r ø r e ne, v e r a n d a e n e, r e p a r a s j o n o g m a l i n g a v v e g g e n e. R e h a b i l i t e r i n g e n b l e s t a rt e t o p p / B y g g e l å n s r am m e 4 0. m i l l. A r b e i d e t b l e s l u t t f ø rt b l e d e t f a t t e t v e d t a k om o p pg r a d e r i n g a v v å r t u t e a r e a l t i l 6 m i l l i o n e r. A r b e i d e t b l e p å b e g y n t 1 4. a p r i l o g s l u t t f ø r t m ai A r b e i d e t b l e u t f ø r t u t e n l å n e o p p t a k. R e h a b i l i t e r i n g a v g a v l v e g g b l o k k 4 J o h a n H i rs c h v e i r e h a b i l i t e r i n g a v 2 g a v l v e g g e r b l o k k e n e 2 o g 3 J o h a n H i r s c h v e i o p p g r a d e r i n g a v U P C T V ( t i dl i g e r e J a nc o K a b e l TV ). 4 2 s t k. a v d e e l d s t e g a r a s j e p o r t e r s k i f t es u t. A s f a l t e r i n g u t f ø r t p å P -P L A S S E R o g d e e l d s t e g a r as j e a n l e g g e n e, n oe s om m e df ø r t e e k s t r a k o s t n a d e r, d a g r u n n e n v a r m e g et d å r l i g ( l e i r e ), s am t o p pm e r k i n g a v p a r k e r i n g s p l as s e n e. N y d r e n e r i n g v e d b l o k k 4 p g a. f uk t i k j e l l e r.

11 S i d e P l o g v e i e n B o r e t t s l a g n y e p o s t k as s e r s ø p p e l l uk e r f o r s e g l et. 3 5 t r a p p e o p p g a n g e r f e r d i gm a l t, a rb e i d e t b l e s l ut t f ø r t i å r n y e k o r k t a v l e r t i l o p ps l a g i t r a pp e o p p g a n g e n e. 2 vaskerie r f e r d i gm a l t. D a t a o v e r v å k i n g a v v a s k e r i e n e + f y r i n g s a n l e g g b l e s l ut t f ø r t i E l y s a t o r i n s t a l l e r t i f y r h u s et f o r r e n s i n g a v r a d i at o r v a n n e t. K om p l e t t e r i n g a v ut e l y s p å g a r a s j ea n l e g g e n e + u t s k i f t i n g a v l e d n i n g er / k a b l e r. S e n k i n g a v t ø r k e b å s -s n o r e r. G j e n n om g a n g a v u t l ei d e o g t om m e f r y s e b o k s e r e r g j e n n om f ø r t. D u g n a d m e d r y d d i n g a v s p o rt s r om, f ø r t e t i l b o r t k j ø r i n g a v 1 6 c o nt a i ne r e a v d e r e s t e r e n d e t r a p p e o p p g a n g e r e r f e r d i gm a l t. A l l e s k i l t p å k j e l l e r d ø r e n e i t r a p p e o p p g a n g e n e r u t s k i f t e t. 5 v a s k e r i e r bl e p us s et o p p. A v t r e k k s v i f t e r e r m o nt e r t i a l l e v a s k e r i e r. T i d s b r y t e r e i v a s k e r i e t. T i d s b r y t e r e i v a s k e r i e t s t a r t e t v i o pp l e g g a v h ø s t e n o g b l e s l ut t f ø r t V i f t e t i l t ø rk e s k a p g å r a v k l , L y s g å r a v k l p å h v e r d a g e r o g k l p å l ø r d a g e r. V a rm e v i f t e g å r d a k u n 4 t i m e r om g a n g e n. V i f t e n m å d a s et t es p å i g j e n f o r m e r v a rm e. S t y r e t m e n e r k o s t n a d e n v e d e n s l i k i ns t al l a s j o n, b l i r e n i n ns p a r i n g a v s t r øm, m o t t i d l i g e r e d a t ø r k e v i f t e n e k u n n e g å h e l e d a g e n, s e l v n å r d e t i k k e v a r n o e n d e r. M a l i n g b l e u t f ø r t p å a l l e k j e l l e r v i n d u e n e u t v e n d i g. D e t b l e m o n t e r t p i p e h a t t e r p å a l l e b l o k k e r - t ot a l t s t k. D e t b l e s k i f t e t s a n d i a l l e k a s s e n e. D i v e r s e u t o m h u s H e k k b e p l a n t e t v e d d e n s t o r e l e k ep l a s s e n E m i l K o rs m os v e i m o t p a r k e r i n g s p l as s e n f o r å s k j e rm e b i l e n e. H e k k e n e v e d g a r as j e n e m e l l om b l o k k 8 o g 1 0 E m i l K o rs m os v e i, o g v e d b l o k k 7 J o h a n H i r s c h v e i, e r b l i t t f j e r n e t. D e t e r b l i t t l a g t a s f a l t e l l e r f y l t i g j e n m e d j o r d d e r b e p l a n t i n g t i d l i g e r e v a r. G a r a s j e a n l e g g e t v / T -b a n e n e r d e t s a t t o p p s t ø t t em u r ut m o t E m i l K o rs m os v e i. 9 b l o k k g a r a s j e r e r o p p g r a d e r t m e d n y e p o r t e r, m a l t, s am t at d et e r m o n t e r t u t el y s v e d a l l e b l o k k g a r a s j e n e. G a r a s j e n e v e d b l o k k e n e 0 i M a n g l e b e r g v e i e n o g m e l l o m b l o k k e n e E m i l K o r s m o s v e i b l e m a l t. G a n g v e i e n e t i l V e l f e r d s r om o g S t yr e r o m e r a s f a l t e rt. B o r e t t s l a g e t h a r m a n g e t ræ r, o g f or å v e d l i k e h o l d e d e t t e b l e d et f r a o g , g j e n n o m f ø r t e n b es k j æ r i n g a n n e t h v e r t å r. B e s k j æ r i n g b l i r u t f ø r t a v f i r m a T r e p l e i e. B e s k j æ r i n g a v b e p l a n t i n g r u n d t b l o k k e n e o g ø v r i g e b e p l a n t i n g. A r b e i d e t b l e u t f ø r t a v f i rm a K r i s t i an S ø r b y s om h a d d e g j e n n om f ø r i ng e n a v u t om h u s r e h a b i l i t e r i n g e n / 9 9.

12 S i d e P l o g v e i e n B o r e t t s l a g S o i l r ø r. E M T e k ni k k A S v i d e o f i l m e t e n d e l a v b o r e t t s l a g et s o i l r ø r f o r å s e h v o r b r a e l l e r d å r l i g e d e v a r. D e t t e f o r å f å e n t i l b a k e m e l d i n g p å h v i l k e n f r em d r i f t s p l a n s t y r e t m åt t e t a. E M T e k ni k k A S s i n t i l b ak em e l d i n g v a r a t v å r e r ø r v a r b r a, m e n t r e n g t e e n r e n g j ø r i n g. A k t i v R ø r i ns p e k s j o n f i k k t i l b u d e t m e d å p å b e g y n n e a r b e i d e t m e d å s p y l e r ø r e n e i å r , m e n f o r å s e h v i l k e p r o b l e m e r d e v i l l e s t ø t e p å n å r d e s k u l l e be g y n n e å s p y l e, b l e p r ø v e s p y l i n g a v s o i l r ø r e n e i b l o k k 1 8 g j e n n om f ø r t. A r b e i d e t m e d s p y l i n g a v r ø r e n e f o r t s et t e r i å r V e l f e r d s r om, b l o k k 1 4 E m i l K o r s m o s v e i S t y r e t s øk t e om m i dl e r f r a O B OS m i l j øf o n d t i l V e l f e r d s r om m e t. Bo r e t t s l a g e t v a r h e l d i g e o g f i k k t i l de l t k r , -. S t y r e t h a d d e b e v i l g e t k r , - t i l 4 0 å r s j u b i l e um, m e n d e t t e b l e av l y s t g r u n n e t f o r d å r l i g o p p s l ut n i n g, b el ø p e t b l e o v er f ø r t t i l v e l f e r d s r om m e t. V e l f e r d s r om m et b l e f e r d i g f ø r j u l o g v a r k l a rt f o r u t l e i e i f or b o r e t t s l a g e t s b e b o e r e, t a k k e t v æ r e t i l d e l t e m i d l e r o g d u g n a d f r a m e d l e m m e n e a v B o - o g M i l j ø k om i t é o g s t y r e t b l e V e l f e r d s r om m e t f e r d i g. R o m m e t e r i n n r e d e t t i l å h a s e l s k ap t i l 3 0 p e r s o n e r, m e d s e r v i c e, d e k k e t ø y e t c. S e n æ r m e r e i n f o r m a s j o n p å b o r e t t s l a g e t s I n t e r n - T v. F r y s e r i b l ok k 1 6. B e g g e f r y s e r i e n e v a r i b r u k, m e n ba r e n o e n b o k s e r i væ r t f r y s e r om b l e b e n y t t e t. A l l e b e b o e r n e b l e k o nt a k t e t i 9 9 o g D e t v a r i k k e f l e r e s om b en y t t e t f r y s e r i e t, e n n a t m a n k u n n e f l y t t e o v e r a l l e b r u k e r n e t i l e t t f r y s e r om. I d e t a n d r e e r s t r øm a v s l åt t. I n f o rm as j o n s t a v l e r. D e t e r s a t t o p p 2 i n f o rm as j o ns t a v l e r o v e r b o r e t t s l a g et. E n ø v e r s t v e d E m i l K o r s m o s v e i / P l o g v e i e n o g e n J o h a n H i r s c h v e i / P l o g v e i e n / E m i l K o rs m os v e i. V i m p l e r. 4 n y e v i m p l e r m e r k e t P l o g v e i e n B o r e t t s l a g i n n k j ø p t. D e t e r b a r e 3 år s i d e n d e f ø r s t e b l e i n n k j ø p t. D e b l i r s l i t t n å r d e h en g e r u t e i a l l s l a gs væ r. K r a k k e r o g b o r d. D e t e r i n nk j ø pt k r a k k e r o g b o r d, d i s s e e r p l as s e rt e t t e r ø ns k e f r a b l ok k t i l l i t s v a l g t es l i s t e r f r a D u g n a d. D e t b l e o gs å d et t e å r et g j e n n om f ør t d u g n a d. O p p g r a d e r i n g a v h ø y s p e n t k a b e l f r a 3 7 k v. t i l k v. f r a T ø y e n / A b i l d s ø. B o r e t t s l a g e n e p å M a n g l e r u d s om e r b e r ø r t a v n e v n t e hø y s p e n t k a b el s am l e t s e g om å e n g a s j e r t e a d v o k a t f i r m a e t N o r L a w v / a d v. T h o r B l o m s e t h s o m s a k s b e h a n d l e r f o r b o r e t t s l a g e n e. V i k e n s k u l l e p å b e g y n n e a r b e i d e t j u n i , a r b e i d e t e r i k k e p å b e g y n t. V å r t m å l e r a t o v e n n e v n t e h ø ys p en t k a b e l b l i r n e d g r a v d. R e h a b i l i t e r i n g a v b l ok k e n e / 96. U t f r a d e t b l e b r uk t f as t f u g em as s e i s t e d e nf o r e l a s t i s k u n d e r r e h a b i l i t e r i n g e n i s k j ø t e n e, o p p d a g e t v i s p r ek k e r.

13 S i d e P l o g v e i e n B o r e t t s l a g O B O S P r os j ek t p r e s e n t e r t e a l d r i f o r d a v æ r e n d e b y g g e k om i t è a t d e t v a r b e d r e å b r u k e e l a s t i s k m a s s e, m e n t ok a v g j ø r e l s e n a l e n e. U t f r a d e n n e a v g j ø r e l s e p r e s e n t e r t e s t y r e t e n ø k o n o m i s k e r s t a t n i n g på k r , - s om O B O S P r os j ek t a k s e p t e r t e M a l e r a r b e i d 6 s ø p p e l b ås e r m al t. 5 v a s k e r i e r bl e p us s et o p p. V e d i n nk j ø p a v b e b o e r n e s n y e i n ng a n g s d ø r e r e r d e t m a l t r u n d t d ø r k a r m e n e. A l l e g a r a s j e n e v e d g a r a s j e a n l e g g e t ø v e r s t i E m i l K o r s m o s v e i r e t t o v e r T -b a n e n b l e m al t. U t o m h u s v e d l i k e h o l d D r e n e r i n g v e d b l o k k 5 g r u n n e t f uk t i g h e t i k j el l e r e n. S p r ø y t i n g a v h ek k e r o g p l a nt e r. A l l e l ø s e s t e i n e r u n d e r b a l k o n g e ne b l e l a g t i r am m e o g n e ds t ø pt. Å r s a k t i l d e t t e v a r a t d e t b l e t a t t s t e i n e r o g k a s t e t u t o v e r p l e n e n e. I n n v e n d i g v e d l i k e h o l d i b l ok k e n e. R e n s i n g a v a l l e l u f t e k a n a l e n e i 1 9 b l o k k e r b l e g j e n n om f ø r t. I 4 b l ok k e r b l e g j e n n om f ø r t r e n g j ø ri n g a v s o i l r ø r e n e. TV I n t e r n TV i b o r e t t s l a g et k o b l e t t i l. T ø r k e b å s e r u t e A v l a s t ni n g s b o r d ut s at t i a l l e t ø r k e bå s e n e. Fy r h u s H e a t l i n e i ns t a l l e r t i f y r h u s et t i l a u t om at i s k v a l g m e l l om s t r øm o g o l j e R a d i a t o r k r a n e r R a d i a t o r k r a n e r i b l o k k e n e e r s k i f t et ut. G r u n n e n t i l u t s k i f t n i n g e n e v a r m a n g e l e k k as j e r o g a t k r a n e n e v a r o v e r 40 å r g am l e. V a s k e m a s k i n e r D e t b l e i ns t a l l e r t n y e v a s k e m a s k i n e r i b l o k k 3, J o h a n H i r s c h v e i o g b l o k k 1 3, E m i l K o r s m o s v e i B a d 1 9 b a d e r r e h a b i l i t e rt m e d m em b r a n, n y e s l u k o g s t o p p ek r a n e r. U t gi f t e n e r b e t a l t o v e r d r i f t s r e g n s k a p et. M a l e r a r b e i d e r V i n d u e n e i b l o k k e n e 0-6 e r m a l t u t v e n d i g. 6 v a s k e r i e r e r p u s s e t. I f y r h u s et e r k o nt o r o g l a g e r r om p u s s et o p p.

14 S i d e P l o g v e i e n B o r e t t s l a g F j e r n i n g a v t r æ r " S k o g e n " r u n d t t ø r k e b å s e n b l o k k 1 7, P l o g v e i e n e r f j e r n e t e t t e r ø ns k e f r a b e b o e r n e. S t y r e r om m et I n n g a n g s d ø r e n e r b l i t t s k i f t e t ut. F l a g g s t a n g P å d e n s t o r e l e k e p l as s e n e r n y f l ag g s t a n g s a t t o p p R a d i a t o r k r a n e r U t s k i f t i n g a v r a d i at o r k r a n e r k om p l e t t e r t. A l l e k r a n e r e r n å s k i f t e t. V a s k e m a s k i n e r D e t b l e i n nk j ø pt 1 4 n y e v a s k em as k i n e r f o r d e l t f ø l g e n d e : J o h a n H i r s c h v e i 4 b l o k k 7 1 m a s k i n J o h a n H i r s c h v e i 1 2 b l o k k 5 2 m a s k i n e r E m i l K o r s m o s v e i 4 b l o k k 9 2 m a s k i n e r E m i l K o r s m o s v e i 1 2 b l o k k m a s k i n P l o g v e i e n 2 3 b l o k k m a s k i n e r P l o g v e i e n 1 9 b l o k k m a s k i n e r Pl o g v e i e n 1 3 b l o k k m a s k i n e r P l o g v e i e n 7 b l ok k m a s k i n e r A n t a l l m as k i n e r 1 4 m a s k i n e r B a d 2 1 b a d e r r e h a b i l i t e rt m e d m em b r a n, n y e s l u k o g s t o p p ek r a n e r. U t g i f t e n e r b e t a l t o v e r d r i f t s r e g n s k a p e t. M a l e r a r b e i d e r V i n d u e n e i bl o k k e n e 7 t i l 1 2 e r m a l t u t v e n d i g. B e s k j æ r i n g a v b u s k e r o g b e p l a n t i n g B e s k j æ r i n g a v t r æ r e r b l i t t ut f ø r t av b e b o e r W i l l y T h o r e s e n. F r e s i n g a v j o r d o g b e p l a n t i n g v e d b l o k k e n e , b l e u t f ø r t p å d u g n a d a v B o - o g M i l j ø k om i t e e n, s am t f l e r e h j e l p e r e. D r e n s k u m m e r U t s k i f t i n g a v 3 k l o a k k d r e ns k um m e r v e d b l o k k 1 3, g r u s p l as s e n o g Fy r h u s e t. V a r m e / f j e r n v a r m e R e p a r a s j o n a v f y r k j el e r. R e n s i n g a v r i n g l e d n i n g e r o g k o n t ro l l a v o l j et a n k. Reparasjon av fje r n v a rm e t i l J o h an H i r s c h v e i 1 3. S p r e k k d a n n e l s e r R e p a r a s j o n a v s p r ek k d a n n e l s e r på f a s a d e n v e r a n d a s i d e b l ok k e n e

15 S i d e P l o g v e i e n B o r e t t s l a g T j e n e s t el e i l i g h e t 1 t j e n es t e l e i l i g h e t e r p u s s e t o p p. S k i l t D e t e r n å s a t t o p p b l o k k n um m e r s k i l t p å b l ok k e n e V e d b r u k a v h å n d v e r k e r e e r d e t t e v i k t i g å h a. L y s m a s t e r D e t e r s a t t o p p 2 l y s m a s t e r p å p a r k e r i n g s p l a s s e n m e l l o m b l o k k o g v e d s t o r e l e k e p l a s s e n T om t T om t t i l l i g g e n d e M a n g l e b e r g v e i e n b l e s o l gt t i l U t s y n E i e n d om A S f o r k r , -. S p y l i n g a v r ø r A r b e i d m e d s p y l i n g / r e n s i n g a v r ør b l e s l u t t f ø rt a v A k t i v R ø r i ns p e k s j o n f o r b l ok k e n e 4 t i l 1 7. M a l i n g a v v i n d u e r A r b e i d m e d m a l i n g a v a l l e v i n d u e r u t v e n d i g n å s l u t t f ø rt. D e r e s t e r e n d e b l o k k e n e f r a 1 3 t i l 1 8 b l e m a l t i I n n k j ø p a v n y e g r e s s k l i p p e r e 1 s t o r s i t t e k l i p p e r m e d o p ps am l e r t i l g r e s s o g l ø v o g 1 l i t e n s i t t ek l i p p er t i l g r e s s. D r e n e r i n g N y d r e n e r i n g b l e l a g t v e d bl o k k e ne 3 o g 4. O p p g r a d e r i n g a v d e n s t o r e l e k e p l a s s e n V a rm e n f r a r ø r e n e u n d e r p l as s e n, t i n t e o p p s nø o g i s, d i s s e b l e d e r f or i s o l e r t. B e s k j æ r i n g a v t r æ r o g b u s k e r B e s k j æ r i n g a v t r æ r bl e u t f ø r t a v f i r m a A B T r e p l e i e o g b es k j æ r i n g a v b u s k e r o g h e k k e r v e d b e b o e r W i l l y T h o r e s e n. T r e f e l l i n g v e d b l o k k 1 2 m o t T -b a n e n D e t f e l t e n d e l t r æ r v e d e n d e n a v b l o k k 1 2 D e t v a r s l å t t i n n s p i k e r i t ræ r n e, d er f o r m å t t e d e f e l l es hø y t o p p e. A r b e i d e t v i l bl i s l u t t f ø r t i G a r a s j e p o r t e r D e t b l e m o n t e r t 9 n y e g a r a s j e p o r t e r f o r d e l t p å b l o k k e n e 3, 6, o g 7. Ut s k i f t i n g a v g a r a s j e p o r t e r e r n å s l ut t f ø r t. T j e n e s t e l e i l i g h e t J o h a n H i r s c h v e i 1 7 T j e n e s t el e i l i g h e t e n e r p u s s e t o p p.

16 S i d e P l o g v e i e n B o r e t t s l a g V a s k e m a s k i n e r 2 n y e v a s k em a s k i n e r o g 1 b l e f l y t t e t. M a n g l e b e r g v e i e n 1 3 b l o k k 0 1 m a s k i n P l o g v e i e n 7 b l o k k m a s k i n E m i l K o r s m o s v e i 1 b l o k k 8 1 m a s k i n f l y t t e t f r a b l o k k 1 8 K i ø l e r o m s v i f t e r Det er innkjøpt en ny kjøleromsvifte til M a n g l e b e r g v e i e n 1 3, b l o k k 0. B a d 2 9 b a d e r r e h a b i l i t e rt m e d m em b r a n, n y e s l u k o g s t o p p ek r a n e r. U t gi f t e n e e r b e t a l t o v e r d r i f t s r e g n s k a p et. S y k k e l r o m I a l l e s yk k e l r om b l e d e t s at t o p p k r o k e r, s l i k a t s y k l e n e k a n h e n g e s. D e t e r n å b e d r e p l a s s t i l b a r n e v o g n e r o g s p o rt s ut s t y r. V i m p l e r D e t b l e i n nk j ø pt 3 n y e v i m p l e r t i l de s m å s t e n g e n e. D u g n a d D e t b l e i h øs t g j e n n om f ø r t d u g n a d / o p p r y d d i n g i k j e l l e r e o g s p o r t s r om. 2 0 c o n t a i n e r e b l e b o r t k j ø rt T om t S a l g a v t o m t M a n g l e b e r g v e i e n k r , - - u t g i f t e r v e d r. s a l g s om v a r b l i t t b el a s t et , - N e t t o f o r t j e n e s t e k r , - S a l g a v t j e n e s t e l e i l i g h et. S a l g a v t j e n e s t e l e i l i g h e t J o h a n H i r s c h v e i 2 0 k r , - - o m k o s t n i n g e r v e d s a l g , - N e t t o f o r t j e n e s t e k r , - S l i p i n g o g m a l i n g a v v e r a n d a e r A r b e i d e t b l e p å b e g y n t i b l o k k 1 8 P l o g v e i e n o g a vs l u t t e t v e d b l o k k 1 5 P l o g v e i e n a v 1 9 b l o k k e r er f e r d i g o p p g r a d e r t. A r b e i d e t v i l f o r t s et t e i / Lekeplassen Em il Korsm os vei B a n e n b l e r e t t e t o p p, a s f a l t e r t o g k a n t s t e n b l e l a g t r u n d t b a n e n. I t i l l e g g b l e d e t 2 n y e o v e r v a n n s k u m m e r. O m v i n t e r e n e r d e t s k ø y t e b a n e p å l e k e p l a s s e n P a r k e r i n g s pl a s s ø v e r s t i E m i l K o r s m os v e i. D e t b l e u t f ø r t e n o p p g r a d e r i n g a v p l a s s e n s o m h a r v æ r t e t t e r l e n gt e t. I n n e r s t p å p l a s s e n l a n g s t u r v e i e n e r d et l a gt p å e t d ek k e u n d e r a s f a l t e n s l i k a t m a n v e d b e h o v

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t K i r k e v e i e n 1 1 0, a v h o l d e s m a n d a g 2 0. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 0 0 i V es t r e A k e

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Akersbakken Bo r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i H e l g es e n s g at e 8 2 / 8 4 A S a v h o l d e s m a nd a g 2 6. a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Øs t e r l i B o l i g s e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S a g a d am m e n, a v h o l d e s t o r s d a g 15. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 9. 0 0 i S am l i n g s s a l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s /

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i F j e l l hu s h a u g e n B o l i g s e l s k a p A / S a v h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 F j e l l h u s h a u g e n B o l i g s. A / S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i F j e l l h u s h a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer