Sk ie n ko mm une. R EG UL E R I N GS B ES T E MM E L SER T I L D eta ljr e gu l e ri n g

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sk ie n ko mm une. R EG UL E R I N GS B ES T E MM E L SER T I L D eta ljr e gu l e ri n g"

Transkript

1 R EG UL E R I N GS B ES T E MM E L SER T I L D eta ljr e gu l e ri n g K j ø r b ekk d a l en 12 D 220 / 211 m. fl R e g u l e r i n g s be s te mm e ls e r sist date r t P l an k a r t sist date r t G E N E R EL T 1.1 Avg r e n s i n g av p l a n o m r å d e t Pl a no m rå d e t e r v i st m e d re g u l er i n g s g re nse på p l a nk ar t i m å l e s t okk 1 : P l a nl agt a r e a l b r u k Pl a n e n i nn e ho l d e r f ø l g e nde area l f o r m å l og h e ns y nsson er : 1. B e b y gg e l se og a n l e g g - pb l : - ko m b i n er t f o r m å l f o rre t n i n g, l a g e r F L 2. S a m fer ds e l s a n l e g g og t e kn i sk i n fra s t r uk t ur - pb l : - v e g V1 - V3 - g s - v e g G S 1 - G S 3 - a nn e n v e gg r unn 3. G r ønns t r uk t ur - pb l : - v e g e t a s j onssk j er m VS 4. H e ns y nssone - pb l 12.6 hø y sp e nn i n g s a n l e g g 1.3 P l a n e n s f o r m å l : Pl a n f o r s l a g e r u t ar b e i d e t f or å l e gg e ti l re tt e f or e t a b l er i ng a v n æ r i n g s - og f o rre t n i n g sv i r kso m h e t på e i e ndo mm e n K j ø r b e kkd a l e n 12 D - g bn. 220 / 211, 254, 1329, 1730 og Ny v i r kso m h e t sk a l v æ r e i ov ere ns t e mm e l se m e d f ø r i n g e r g it t i bestemmelser til kommuneplanens arealdel, vedtatt Pl a n f o r s l a g e t v i s e r u t b e d r i n g / s a m o r dn i ng a v a vk j ø r s e l s f o r ho l d e ne i o m rå d e t og e t a b l er i ng a v v e g e t a s j onssk j er m m e ll om p l a n l a g t v i r kso m h e t og til s t ø t e nde bo li g e i e ndo mm er E gengod k j ent s i de 1 av 6

2 2 F ELLE S B E S TE MM EL S E R 2.1 A re a lb r u k i p l a n o m r å d e t A rea l e ne i p l a no m rå d e t sk a l n y tt e s ti l f unks j on e r som a n g it t i 1.2 og R e kk e f ø l g e k r a v F ør d e t g i s b r uks till a t e l se f or ny v i r kso m h e t/ n y b y g g sk a l f ø l g e nde ar b e i d e r v æ r e fer d i g s tilt : 1. U t o m hus area l e r m e d k j ø rea t ko m s t, area l f or g åe nd e / s y k l e nd e, t e kn i ske a n l e gg, p ar k er i n g, s t ø y sk j er m og b e p l a n t n i ng sk a l v æ r e fer d i g opp ar b e i d e t i s a m sv a r m e d g odk j e nt l a ndsk a psp l a n. D er som b y g g sk a l t a s i b r uk i v i n t er h a l v åre t k a n ko mm un e n till a t e a t p l a n ti ng og a nn e n opp ar b e i d i ng a v u t o m hus area l e r b li r g j e nno m f ø r t p åf ø l g e nde v år. 2. Avk j ø r s l e r ti l v e i e n K j ø r b e kkd a l e n o m rå d e r V2 og V3 - sk a l v æ r e fer d i g opp ar b e i d e t som v i st på p l a nk ar t. 2.3 Do ku m e n t a s j o n s k r a v I f o r b i nd e l se m e d søkn a d om i g a n g s e tti n g s till a t e l se f or tilt a k i o m rå de F L sk a l f ø l g e nde doku m e n t a s j on l e gg e s fre m og g odk j e nn e s a v ko mm un e n: 1. L a ndsk a psp l a n u t f o r m e t i m å l e s t okk 1 : 200 som v i s er : ny b e b y gg e l se k j ø rea t ko m st og i nn g a n g s f o r ho l d p ar k er i n g s l øsn i n g, i nk l. H C - og s y kk e l p ar k er i ng g a n g f o r b i nd e l s e r t erre n g b ear b e i d i n g, b e p l a n t n i ng og u t e ndø r s m øb l er i ng v are m o tt a k og søpp e l h å nd t er i n g /milj øs t a s j on e v t. s t ø y sk j er m hvo r d a n h e ns y n e t ti l un i v er s e l l u t f o r mi ng e r i v are t a t t 2. An l e gg s m e l d i ng D e t sk a l u t ar b e i d e s e n t e kn i sk p l a n som v i s e r fra m f ø r i ng a v v a nn - og a v l øps l e dn i n g er, s t r ø m f o r s y n i ng og a nn e n t e kn i sk i n fra s t r uk t u r. Eks i s t ere nde a v l øps l e dn i n g e r som g å r g j e nnom o m rå d e t sk a l h e ns y n t a s / er s t a tt e s. Pl a ss er i ng a v e v t. ny n e tt s t a s j on sk a l v æ r e g odk j e nt a v k raf tl e v era ndø r. N e tt s t a s j on k a n till a t e s i n t e g rer t i n y b y gg. Nødv e nd i g a k ti v it e t m e d a n l e gg s m a sk i n e r sk a l g odk j e nn e s a v e i e r a v e ks i s t ere nde hø y sp e n tli n j e E gengod k j ent s i de 2 av 6

3 3. U tl u f ti ng a v ra don g a ss U t b y gg e r sk a l fra ml e gg e p l a n som v i s e r nødv e nd i g e f o re b y gg e nde tilt a k m ot i nn t re n g i ng a v ra don g a ss i b y g n i n g. 4. G e o t e kn i sk p r os j e k t er i ng D e t till a t e s b ear b e i d i ng a v t erre n g n i vå i o m rå de VS og F L, s li k a t t erre n g e t til p a ss e s ti l p l a n l a g t b y g g og n a bo e i e ndo mm e r på e n h ar m on i sk m å t e. D e t sk a l doku m e n t ere s a t t erre n g b ear b e i d i ng i u t o m hus area l e r og f und a m e n t er i ng a v n y b y g g e r p l a n l a g t på e n m å t e som s i k re r nødv e nd i g l ok a l s t a b ilit e t. 2.4 M il j ø f o r h o l d R a don V e d ny b e b y gg e l se sk a l g u l v n æ r m e st b a kk e n u t f o r m e s på e n m å t e som sp erre r f or i nn t re n g i ng a v ra don g a ss fr a g r unn e n und er /i nn ti l b y gg. I oppho l ds r om sk a l kons e n t ra s j on e n a v ra don i kke ov er s ti g e 200 B q /m Au t o m a ti sk fre d e t e ku lt u r mi nn e r D er som d e t v e d tilt a k i m ar ka sku ll e dukke opp ku lt u r mi nn e r m å ar b e i d e t s t ra ks s t a ns e s. D e tt e i s a m sv a r m e d 8 i Ku lt u r mi nn e l ov e n a v 9. j uni V e d f unn a v ku lt u r mi nn e r h a r tilt a ksh a v e r a nsv a r f or a t de re g i on a l e ku lt u r m y nd i g h e t e ne u mi dd e l b ar t b li r v ar s l e t Un i v er s e l l u t f o r mi ng V e d p l a n l e gg i n g, u t b y gg i ng og g j e nno m f ø r i ng a v tilt a k, sk a l d e t s i k re s g od til g j e n g e li g h e t f or a ll e b ef o l kn i n g s g r upp er, h er und e r b e v e g e l s e sh e mm e d e, o r i e n t er i n g sh e mm e de og milj øh e mm e d e. B y g n i n g e r og a n l e g g sk a l u t f o r m e s s li k a t d e t k a n b r uk e s på li ke v il k å r a v så s t or d e l a v b ef o l kn i n g e n som m u li g En er g i Ny b e b y gg e l se sk a l kn y tt e s ti l f j er nv ar m ea n l e gg. D e t k a n g j ø re s h e l t e ll e r d e l v i s unn t a k fr a til kn y t n i n g sp li k t e n d e r d e t doku m e n t ere s a t b r uk a v a lt er n a ti ve l øsn i n g e r v i l v æ r e milj ø m e ss i g b e d r e e nn til kn y t n i n g. D er som d e t i kke f i nn e s f j er nv ar m ea n l e g g i nn e n f or a k t u e ll e kons e s j onso m rå de f or f j er nv ar m e, sk a l ny b e b y gg e l se u t f o r m e s s li k a t d e n k a n til kn y tt e s fra mti d i g f j er nv ar m ea n l e g g i nn e n f or kons e s j onso m rå d e t. T il kn y t n i n g e n sk a l f o re li gg e n å r f j er nv ar m ea n l e gg e t s t å r fer d i g St øy T ilt a k i o m rå d e t sk a l p l a n l e gg e s i s a m sv a r m e d f ø r i n g e r g it t i R e t n i ngs li n j e f o r b e hand li ng av s t øy i ar e a l p l an l e gg i ng ( T ) E gengod k j ent s i de 3 av 6

4 2.4.6 N æ r milj ø C on t a i n er e f or a v fa l l / re t u r v ar e i nnb y gg e s / i nn l å s e s. I n t er nv e i e r sk a l a vs t e n g e s m e d bom på n a tt a. 3 B e b ygg e l se og a nl e gg, o m r å d e K F A r e a l b r u k Området skal nyttes til forretnings - og lagervirksomhet med tilhørende anlegg. Minste tillatte størrelse pr. handelsenhet er 1.500m2 BRA. Hver forretning skal ha egen inngang. Det tillates ikke felles oppholdareal for forretningenes kunder. Virksomheter som var etablert før areal - og transportplanen for Grenland ble vedtatt kan utvide uten at arealkravet gjelder. Arealkravet gjelder heller ikke for plass krevende varer, kf. bestemmelse i kommune - planens arealdel pkt Fra hovedinngang til den enkelte handelsenhet på Kjørbekk skal det maksimalt være 400m til nærmeste busstopp på metrosystemet. Forbindelse til busstopp skal være trygg og tydelig skiltet. N y b y g g sk a l p l a ss ere s i nn e n f or v i s t e b y gg e g re ns er. 3.2 O r ga ni s er in g av n y v i r k so m h e t F o rre t n i n g s area l sk a l a n l e gg e s i 1. e t a s j e m e d a t ko m st fr a v e i e n K j ø r b e kkd a l e n. V are m o tt a k sk a l a n l e gg e s s li k a t d e t unn g å s k r y ss i ng m e ll om t un g t ra nspo r t og g a n g t raf i kk ti l f o rre t n i n g. 3.3 U t f o r m i n g av n y b ygg N y b y g g sk a l g i s e nh e tli g u t f o r mi n g, g od kv a lit e t i m a t er i a l b r uk og d e t a lj er i n g, og e t m od er ne ar k it e k t on i sk u tt r y kk. N y b y g g sk a l ha f l a t t t a k. 3.4 R i v i n g Eks i s t ere nde b e b y gg e l se i p l a no m rå d e t till a t e s re v e t som v i st på p l a nk ar t. 3.5 B ygg e h øy d e r og u t n y tt e l s e sg r a d F or o m rå de K F 1 g j e l d e r f ø l g e nde m a ks im u m sb e g re nsn i n g e r f or g e s im shø y d er, m øn e hø y d e r og b e b y g d area l ( B YA ): E gengod k j ent s i de 4 av 6

5 O m rå de g e s im s m øne m a x. B YA F L c t. + 38,0 c t. + 38,0 75% I nn g a n g sp l a n f or hov e d a t ko m st ti l n y b y g g sk a l i kke a n l e gg e s hø y er e e nn c t. + 29,5. G e s im shø y de sk a l i kke ov er s ti g e 10m ov e r u t v e nd i g p l a n er t t erre n g. B y g n i n g e r og b il opps tilli n g sp l a ss e r sk a l m e d re g n e s i b ere g n i ng a v B YA. B y g n i ng sk a l i kke u t g j ø r e m e r e nn 55% B YA i o m rå de F L. K a n a l e r / p i p e r f or t e kn i ske a n l e g g till a t e s opp f ø r t m e d p l a ss er i ng mi n. 4m til b a k e t r ukk e t fr a fa s a d e li v - og m e d i nn ti l 2m hø y de ov e r t a k. I nnsug og a v t re kk f or v e n til a s j on sk a l søk e s o r i e n t er t v e kk fr a de n æ r m e s t e bo li g e i e ndo mm e n e. 3.6 P a r k e r i n g D e t sk a l opp ar b e i d e s p ar k er i n g sp l a ss e r i ht de ti l e nhv e r ti d g j e l d e nde b e s t e mm e l s e r i ko mm un e p l a n e n. M i n. 5% a v p - p l a ss e r sk a l v æ r e d im e ns j on er t f or H C - p ar k er i n g. S y kk e l - og H C - p ar k er i ng sk a l a n l e gg e s n æ r i nn g a n g. 3.7 G r ø nn s t r uk t u r P ar k er i n g sp l a ss i sønd r e d e l a v o m rå de F L sk a l sk j er m e s m e d v e g e t a s j on. 4 S a m f e r d s e l s a n l e gg 4.1 A r e a l b r u k 1. T raf i kko m rå d e r sk a l opp ar b e i d e s som v i st på p l a nk ar t e t. 2. O m rå de V2 sk a l n y tt e s som fe ll e s a t ko m st f or g bn. 200 / 1344, 200 / 1702 og o m rå de F L. Tun g t ra nspo r t ti l o m rå de F L sk a l k j ø r e i nn i o m rå d e t v i a a vk j ø r s e l V2 og ut v i a a vk j ø r s e l V3 e ll e r o m v e nd t. Tun g t ra nspo r t sk a l i kke k j ø r e ov e r p ar k er i n g s area l på s y ds i de a v p l a n l a g t n y b y gg. 3. O m rå de V3 sk a l n y tt e s som fe ll e s a vk j ø r s e l f or g bn. 220 / 890 og o m rå de F L. Kund e t raf i kk fr a o m rå de F L sk a l i kke till a t e s å k j ø r e ut i K j ø r b e kkd a l e n v i a o m rå de V E gengod k j ent s i de 5 av 6

6 5 G r ø nn s t r uk t u r 5.1 O m r å d e VS s t øy - og v e g e t a s j o n ss k j e r m D e t sk a l opp f ø re s s t ø y sk j er m m e d hø y de 2,5 m i e i e ndo m g re nse m ot v e st og no r d. I o m rå de VS sk a l d e t e t a b l ere s e n v e g e t a s j onssk j er m som bu ffe r m e ll om p l a n l a g t n y b y g g og til s t ø t e nde bo li g e i e ndo mm e r i T e i b æ r v e g e n. VS sk a l til p l a n t e s m e d l a v t voks e nde busk er, som i kke ra g e r ov e r hø y d e n på s t ø y sk j er m. 6 H e n sy n sso n e r 6.1 Si k r i n gsso n e r f or f r i s i k t P å o ffe n tli g v e gg r unn (ra b a tt er ) sk a l d e t i kke f i nn e s v e g e t a s j on e ll e r a nd r e s i k t h i nd r i n g e r som ov er s ti g e r 0,5m hø y de i f o r ho l d ti l n i vå på til s t ø t e nde v e i E gengod k j ent s i de 6 av 6

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R M E D B U D S J E T T F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R M E D B U D S J E T T F O R S a m e i e t E d v a r d G r i e g s V e i 3-5 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t E d v a r d G r i e g s V e i 3-5, a v h o l d e s t o r s d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

Ø K S N E V A D P O R T E N E I E N D O M A S

Ø K S N E V A D P O R T E N E I E N D O M A S Ø K V D T I D M.. I U T J T I D T J G U I G F K V Æ D Æ I G K. V F B V F V a n d b l å st g l a s s F i l n a v n : -. p l n / U t s k r i f t s d a t o :.. / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / T

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i K o l b ot n To r g B s, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 i K o l b e n. D e t v i l a v h o

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

[Skriv inn tekst]

[Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] 22.08.2017 1 [Skriv inn tekst] 22.08.2017 2 Korrigert dato: 4 etasjer 8 1 33 1 34 520 etasjer 1 35 6 3 etasjer 1 32 Sandlekeplass 132 133 134 135 F RI O M RÅD E/F 132L OM VEI 133 KLATRETRÆR

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

B E S TE MME L S E R DE T ALJRE G U L ERI N G F O R S Ø VO L D

B E S TE MME L S E R DE T ALJRE G U L ERI N G F O R S Ø VO L D B E S TE MME L S E R DE T ALJRE G U L ERI N G F O R S Ø VO L D P l a n d a t o : 19.03.2018 S i st revi d er t : 17.10.2018 G o d k jen t : KS - vedtak 93/1811.10.18 P l a n i d: 1111111 0533-2017.10.2018-0012

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Alternativer Mosjøen vgs

Alternativer Mosjøen vgs Alternativer Mosjøen vgs Alternativer Areal (m 2 BTA) Grad av samlokalisering 0 Nullalternativet 20 600 Tredelt løsning (som i dag) 0+ Nullpluss-alternativet 20 600 Tredelt løsning (som i dag) Fullinvesteringsalternativer

Detaljer

Erklæring om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven (pbl) 23-3

Erklæring om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven (pbl) 23-3 PRO Kommunens saksnr. Vedlegg nr. G Side 1 av Erklæring om ansvarsrett etter plan og bygningsloven (pbl) 233 Erklæringen skal sendes til ansvarlig søker. Alternativt kan erklæringen sendes direkte til

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Midt i vinter. Aurora Borealis. lys, lek. nes slått. en for. fin stor. fin slått. lys, for. ter stor. nes lek. nes lek. lys, for. fin slått.

Midt i vinter. Aurora Borealis. lys, lek. nes slått. en for. fin stor. fin slått. lys, for. ter stor. nes lek. nes lek. lys, for. fin slått. S A T B vnne tsk, fn nattjor ds hmvrm 10 ne vntsk, fn jor nattds vrm hm ne vntsk, fn jor nattds vrm hm ne vntsk, fn jor nattds vrm hm Ur- gult vl blk gns t Ausg ronal hm l ve. le. Lys 14 2 Urgult vl gns

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L y s e T e r r a s s e B s, a v h o l d e s o n s d a g 1 6. 0 3. 20 1 1, k l. 1 8 : 0 0 p

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t T o n s e n h a g e n 1 1, a v h o l d e s t o r s d ag 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å T o ns e n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i, a v h o l d e s t o r s d a g 2 6. 0 3. 20 0 9, k l. 1 8 : 0 0 p å L y s e j o r d e t s k o l e, V æ k e r ø v e i e n 1

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g en e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g en e r a l f o r s a m l i n g 1 U t s i k t s t o p p e n B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g en e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i U t s i k t s t o p p

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Øs t e r l i B o l i g s e

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

G r y R o g s t a d / s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / V i b e k e B e r t el s e n/ s /

G r y R o g s t a d / s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / V i b e k e B e r t el s e n/ s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i F j e l l hu s h a u g e n B o l i g s e l s k a p A / S, a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

funktioner der er tilvalg er mærkede med **

funktioner der er tilvalg er mærkede med ** Dokumentet er inddelt som følgende: tavler er placerede bag låger for til- og fraluft generel beskrivelse - kredsskema 0 - tavle layout - grafiske lister reservedelsliste 0 - klemmematrice 0 - kabel plan

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t T o n s e n h a g e n 1 1, a v h o l d e s t o r s d ag 2 6. m a rs 2 0 0 9, k l. 1 8 : 0 0 p å T o ns e n h a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

TROLLERUDMOEN knutepunkt.

TROLLERUDMOEN knutepunkt. KONGSBERG SENTRUM Draen / Oslo E34 Larvik / Vestfold TROLLERUDMOEN Notodden / Haugesund E34 Unik næringseiendo på Kongsberg, ved nye E 34: Bensinstasjon / Vegservicnlegg Matservering Varehandel Pendlerparkering

Detaljer

Sommerrovegen BB1 +163,14. 3,2 daa +161, , ,00. Bolig/Næring 3,3 daa. Illustrasjonsplan TEGNFORKLARING D. 59/19 Sb-2 TU = 80% FRI AVG 59/5

Sommerrovegen BB1 +163,14. 3,2 daa +161, , ,00. Bolig/Næring 3,3 daa. Illustrasjonsplan TEGNFORKLARING D. 59/19 Sb-2 TU = 80% FRI AVG 59/5 ld ho ep las TEFORLRI F, 1 ad V. da a 9/ Re ns ev eg en 9/226,, ET R TO 9, 9 EL Y P- In-1 Y = % 9/169 E r eskrvelse gn ontr odkj 2816 JØVI In-2 Y = % 7 1, Illustrasjonsplan / 9, 1 66, Tegng I. daa Y=%

Detaljer

Supplerende planbeskrivelse av planforslag for: Gbnr 43/273 m. fl. - Reguleringsplan for Prestegårdsveien 1 og Gokstadveien 1 - Forslag til endring.

Supplerende planbeskrivelse av planforslag for: Gbnr 43/273 m. fl. - Reguleringsplan for Prestegårdsveien 1 og Gokstadveien 1 - Forslag til endring. Supplerende planbeskrivelse av planforslag for: Gbnr 43/273 m. fl. - Reguleringsplan for Prestegårdsveien 1 og Gokstadveien 1 - Forslag til endring. Med bakgrunn i at hovedutvalg for miljø- og plansaker

Detaljer

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005 240.001 Levanger og Frosta, PPT Klienter A F ca. 1964 ca. 1984 404.6.6 362 240.002 Levanger og Frosta, PPT Klienter G K ca. 1965 ca. 1985 404.6.6 363 240.003 Levanger og Frosta, PPT Klienter L R ca. 1966

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L y s e T e r r a s s e B s, a v h o l d e s t o r s d a g 2 5. 0 3. 20 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å B j ø r n s l et t a s k o

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 F j e l l h u s h a u g e n B o l i g s. A / S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i F j e l l h u s h a

Detaljer

N e s s an e k r a f t ve r k

N e s s an e k r a f t ve r k R e v 02 / m a rs 2012 K on s e s j on s s ø k n a d f o r N e s s an e k r a f t ve r k (Bilde 27.04.07, sn ø s m elti n g o g h ø g v a ss føri n g ) Ne ss a n e - Ba l e s t r a nd k o mm u n e 1 NV

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s /

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i F j e l l hu s h a u g e n B o l i g s e l s k a p A / S a v h o l d e

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Kartoversikt over eksisterende og planlagte idrettsanlegg i Trondheim kommune

Kartoversikt over eksisterende og planlagte idrettsanlegg i Trondheim kommune Rådmannen Kartoversikt over eksisterende og planlagte idrettsanlegg i Trondheim kommune 01.01.2008 Høringsutkast 2008 Denne kartoversikten inneholder alle eksisterende idrettsanlegg og alle planlagte idrettsanlegg

Detaljer

RI SI KO - OG SÅRB ARH ETSAN ALYSE

RI SI KO - OG SÅRB ARH ETSAN ALYSE RI SI KO - OG SÅRB ARH ETSAN ALYSE REGULERINGSPLAN HEIMDALSVEIEN 10 OG 12 GNR/BNR 199/4 OG 199/23. Fo r s l agss till e r ti l p l an f o r s l ag : T ilt akshave r e : Egge n A r k it ek t e r AS A l

Detaljer

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør TYPE PLAN KOMMUNEDELPLAN Tekniske tegninger E6 Gardermoen-Biri Parsell Moelv - Biri Ringsaker og Gjøvik kommuner Tegningshefte. Nytt alternativ sør Region øst Hamar kontorsted Dato: 19.desember 14 A 3

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

!"" #$ % <'/ & ' & & " E*.E *N 9 " 9 ) $ 9 ' &" )*./W BN 9 '" 9E * )* * 9 '" \./W 45 J = [\ T [\ > NO 1Z % H & 9: TG 23 Y*[\ $ * '

! #$ % <'/ & ' & &  E*.E *N 9  9 ) $ 9 ' & )*./W BN 9 ' 9E * )* * 9 ' \./W 45 J = [\ T [\ > NO 1Z % H & 9: TG 23 Y*[\ $ * ' !"" #$ %1 21+ 3 1 NO 1Z % H & 9: TG 23 Y*[\ $ * ' =N> Y* TG *! > " 9: 23J #$%&' F '3 * (23 )* +0,-G.0XO/0

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE I G S U O KGU LØSIG SUL SP HISOI I K J V O S K Ø L K U L U OPPLVLSSS KSFØIG V ha vj a h k k Sk a vy f u y Güøkka I v hu ha v a k fukk f vk f ha kk v y vaa fa - ha a j y ha k kuu a k h kk fa fø U Øyafva

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

A ft tt * 1 ^ an T ii ft. *< X IP * ft ii l> ff ffl *> (2 # * X fa c, * M L 7 ft tf ;U -h h T T* L /< ft * ft 7 g $ /i & 1 II tz ft ft ip ft M.

A ft tt * 1 ^ an T ii ft. *< X IP * ft ii l> ff ffl *> (2 # * X fa c, * M L 7 ft tf ;U -h h T T* L /< ft * ft 7 g $ /i & 1 II tz ft ft ip ft M. Pal 77»_ a< IP ft A 6 * *' -5 m y, m *J 7 7 t< m X D $ ^ 7 6 X b 7 X X * d 1 X 1 v_ y 1 ** 12 7* y SU % II 7 li % IP X M X * W 7 ft 7r SI & # & A #; * 6 ft ft ft < ft *< m II E & ft 5 t * $ * ft ft 6 T

Detaljer

' Illllllllllll. C;) m o I.tl '1 $11? W. o, ISBN-13: Il l l la l l OLE G. KARLSEN TORGEIR HOLGERSEN. ? 1 i? l.

' Illllllllllll. C;) m o I.tl '1 $11? W. o, ISBN-13: Il l l la l l OLE G. KARLSEN TORGEIR HOLGERSEN. ? 1 i? l. 8 O G KARS TORGR HOGRS Ø C $ 00 v > } -- - - SB-0 82-03-32- SB-398-82-03-32- 9 2 w K Ø Øv v Hv y 2 Hv v 3 Hy Hv y 5 Hv V Hy Hy v 8 Hv h v h v - v v v v v hv v v v v OSSS By v v v V y hv v h v v v U h

Detaljer

si1, }ll :i tl .nn -{i q il th; !9ft $.\ l l.i t- -l s i l l)l\ _1 L _!.1 '{'- l s -,,

si1, }ll :i tl .nn -{i q il th; !9ft $.\ l l.i t- -l s i l l)l\ _1 L _!.1 '{'- l s -,, .L q,. -, + s. :.nn = -,, _. ''- ' ' } 3, _ L ' s, - - s :,34 : q )L 9 h;,u 9 r c ( ( q ( : - ' -' D,T -a 4 : n,r 3' -r 3?' - : '?:). L '29_ 'r }5. r's '_, T e: 'a...nn. 2 T ' 3, Z ',, . ; :.,,r.' - *

Detaljer

Første kvartal 2011: vekst og modernisering

Første kvartal 2011: vekst og modernisering Førs kvartal 11: vet odnising I førs kvartal 11 var Telors si 4,1 illiard kron, tilsvarde organisk isvet på syv prost. EBITDA før ane po var 7,4 illiard kron, EBITDA-argin var 1 prost, kontantrø var 5

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i H e l g es e n s g at e 8 2 / 8 4 A S a v h o l d e s m a nd a g 2 6. a

Detaljer

Sosialantropologisk institutt

Sosialantropologisk institutt Sosialantropologisk institutt Eksamensoppgaver til SOSANT2000: Generell antropologi: grunnlagsproblemer og kjernespørsmål Utsatt eksamen Høsten 2004 Skoleeksamen 16. desember kl. 9-15, Lesesal B, Eilert

Detaljer

Sosialantropologisk institutt

Sosialantropologisk institutt Sosialantropologisk institutt Eksamensoppgaver til SOSANT2000: Generell antropologi: grunnlagsproblemer og kjernespørsmål Utsatt eksamen Høst 2005 Skoleeksamen 18. januar kl. 9-15, Lesesal A Eilert Sundts

Detaljer

Rekordhøye inntekter og EBITDA

Rekordhøye inntekter og EBITDA Rekordhøye inekt EBITDA I første kvartal 2015 rapportte Telor-konsnet driftsinekt på 30,2 milliard kron, noe som utgjør orgisk inektsvekst på 7,6 prose. Også EBITDA før dre post på 10,6 milliard kron var

Detaljer

Utviklingsplan Målestokk. dato 04.05.2015

Utviklingsplan Målestokk. dato 04.05.2015 MOLDE IDRETTSPARK Målestokk Planområdet D159 D157 D158 D107 D108 D109 b. o v n * D112 7x21M* D116 8x21M D115 D113 D114 8x21M D117 ri s t 20 0 x 9 0 c m D110 D119 D118 D120 14x21M D140 14x21M ri s t 15

Detaljer