INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010"

Transkript

1 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s , k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a ud i t o r i um. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G A ) V a l g a v m ø t e l e d e r B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g e n e l l e r t o s a m e i e r e t i l å u n d e r s k r i v e p r o t o k o l l e n D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R O G B U D S J E T T Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r 5. I N N K O M N E F O R S L A G A ) S t y r e t s f o r s l a g om v e d l i k e h o l d v e d l e g g I B ) E n d r i n g a v h u s o r d e ns r e g e l 1 4 v e d l e g g I I C ) T i l g a n g t i l d i g i t a l e T V -s i g n a l e r v e d l e g g I I I I n n k om n e f o rs l a g e r t a t t i n n s om eg n e v e d l e g g. 6. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v s t y r e l e d e r f o r 2 å r B ) V a l g a v 1 v a r a m e d l e m f o r 2 å r O s l o, S t y r e t i J a n P e t t e r N i e l s e n / s / G e i r A s k a ut r u d / s / B e n t e L ys e g g e n / s / I s am e i e rm ø t et h a r s am e i e r n e s t em m e r e t t m e d e n s t em m e f o r h v e r s e k s j o n d e e i e r. S am e i e r e n h a r r e t t t i l å m ø t e v e d f u l l m e k t i g. R e g i s t r e r i n g s b l a nk e t t e n l e v e r e s i ut f y l t s t a n d v e d i n n g a n g e n.

2 2 T I L L I T S V A L G T E Å R S B E R E T N I N G F O R S i d e n f o r r i g e o r d i n æ r e s am e i e rm øt e h a r s am e i et s t i l l i t s v a l g t e v æ r t f øl g e n d e : S T Y R E T L e d e r J a n P e t t e r N i e l s e n B l a k k e n s v e i 9 4 S t y r e m e d l e m G e i r A s k a u t r u d B l a k k e n s v e i 9 4 S t y r e m e d l e m B e n t e L y s e g g e n B l a k k e n s v e i 9 8 V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e m Moham ed D. Temsamani B l a k k e n s v e i 9 4 V a r a m e d l e m E l i s a S t o k k a B l a k k e n s v e i 9 6 V A L G K O M I T E E N V a l g k o m i t é B r y n j a r H a n s e n B l a k k e n s v e i V a l g k o m i t é R a m o n B i g g i o B l a k k e n s v e i G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M S AM E I E T TI L L I TS V AL G TE O G AN S AT TE A v s am e i e t s 3 s t y r em e d l em m e r e r d e t 1 k v i n n e o g 2 m e n n. S am e i e t e r p os i t i v t i l l i k es t i l l i n g o g t a r s i k t e p å at d et i k k e f o r e k om m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a ns e t t e l s e r. S a m e i e t d r i v e r i k k e m e d f o r s k n i n g s - o g ut v i k l i n g s ak t i v i t e t e r. S am e i e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b e s t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. S am e i e t h a r i n g e n a ns a t t e. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r i h e n h o l d t i l k o n t r ak t u t f ø r t a v OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S. A u t o r i s e r t r e g ns k a ps f ø r e r ( o p p d r ag s a n s v a r l i g ) e r r e g ns k a ps s j e f E g i l H a v r e, O B OS. S am e i e t s r e v i s o r e r E r n s t & Y o u n g A S. E I E N D O M M E N S am e i e t b e s t å r a v 6 9 s ek s j o n e r. S a m e i e t e r r e g i s t r e r t i B r ø n n ø y s u n d m e d o r g a n i s a s j o ns n um m e r S a m e i e t l i g g e r i O s l o k o m m u n e o g h a r f ø l g e n d e g å r d s - o g b r u k s n um m e r : M e d e i e r s e k s j o n f o r s t å s s am e i e a nd e l i b e b y g d e i e n d om m e d t i l k n y t t e t e n e r e t t t i l b r uk a v b o l i g e l l e r a n n e n b r uk s e n h et i e i e nd o m m e n. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d a t d e t y t r e m i l j ø e t f o r u r e n s es i v e s e nt l i g g r a d.

3 3 V A K T M E S T E R T J E N E S T E S t y r e t i n n g i k k p r k o n t ra k t om v ak t m e s t e r t j e n es t e r m e d I nd u s t r i L am b e r t s e t e r A S ( I L A S ). V a k t m e s t e r s o p p g a v e r o g a n s v a r g j e l d e r s a m e i e t s f e l l e s u t e o m r å d e, s om f o r e k s em p e l s n øm åk i n g o g s t r ø i n g, s k i f t i n g a v l y s pæ r e r o g l ys r ø r, r y d d i n g a v s ø p p e l, k l i p p i n g a v p l e n o g k a n t e r, s am t e t g e n e r e l t v e d l i k e h o l d. S t y r e t h a r o g s å i n n g å t t a v t a l e m e d I L A S om v as k a v t r a p p e r o g o p p ga n g e r i d e r ø d e b l o k k e n e. S e o g s å S t y r e t s a r b e i d, p u n k t 5. F o r v a k t m e s t e r t j e n es t e r i n n e i l e i l i g h e t e n e m å s ek s j o n s e i e r s e l v b es t i l l e o g b et a l e, d e r s om i k k e a n n e t e r a v t a l t m e d s t y r e t p å f o r h å n d. P A R K E R I N G G a r a s j e f ø l g e r l e i l i g h e t e n e. G a r a s j e p o r t å p n e r b e s t i l l e s v i a s t y r e t. F O R S I K R I N G S a m e i e t s e i e n d om m e r e r f u l l v e r d i f o r s i k r e t i G j e ns i d i g e F o rs i k r i n g m ed p o l i s e n um m e r F u l l v e r d i f o r s i k r i n g v i l s i a t f o rs i k r i n g s s e l s k a p et h a r a ns v a r e t f o r a t s am ei e t t i l e n h v e r t i d h a r d e r i k t i g e f o rs i k r i n g s s um m e r. E n f o r u t s et n i n g f o r d e t t e e r a t f o r s i k r i n g s s e l s k a p et f å r m e l di n g om v e s e nt l i g e v e r d i øk n i n g e r p å b y gn i n g e r, f. e k s. v e d r e h a b i l i t e r i n g e l l e r p å b y g g i n g. V e d t o t a l s k a d e s k al e r s t a t n i n gs b e l ø p et d e k k e o p p f ø r i n g a v n y b y g n i n g a v s am m e s t a n d a r d o g s t ø r r e l s e. F o r s i k r i n g e n o m f a t t e r o g s å b y g n i n g s m e s s i g e f o r a n d r i n g e r s om d e n e n k e l t e s ek s j o n s e i e r g j ø r i n n e i b o l i g e n. D e n e n k e l t e s e k s j o n s e i e r m å s e l v s ø r g e f or å h a h j em f o r s i k ri n g s o m d e k k e r i n n bo og l ø s ø r e. H v i s s am e i e t s f o rs i k r i n g s k a l b e n y t t e s, m å b e b o e r n e v i a s t y r e t s t r a k s m el d e s k a d e n t i l Forsikringsavdeli n g e n i O B O S t l f f a k s e -p o s t : f o r s i k r i n o b o s. n o. O p p f ø l g i n g a v f o r s i k r i n gs a k e r b l i r g j o r t a v F o rs i k r i n gs a v d e l i n g e n i OB O S. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I h e n h o l d t i l f o r s k r i f t e n e s k a l d e t v æ r e i n s t a l l e r t r ø y k v a r s l e r o g b r a n n s l o k n i n g s a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e i a l l e l e i l i g h e t e n e. E i er / b e b o e r h a r a n s v a r e t f o r a t u t s t y re t e r t i l s t e d e o g f u n g e r e r. D e r s om u t s t y r e t e r d e f ek t, m e l d es d e t t e t i l s t y r e t. H M S F o r s k r i f t o m s y s t e m a t i s k h e l s e -, m i l j ø - o g s i k k e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e n ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f a s t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s e m b e r m e d v i r k n i n g f r a 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l at d e n e nk e l t e v i r k s om h et s k a l s ys t em at i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t em m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. B o l i g s el s k a p e r d ef i n e r t s om v i rk s o m h et o g s k a l d e r f o r h a i nt e r n k o n t r o l l s y s t em. D e t t e o m f a t t e r b l a n t a n n e t k o nt r o l l s ys t em o g o p pf ø l g i n g a v b r a n n v e r n, b y g g h e r r e f o r s k r i f t e r v e d b y g g e - o g a n l e g g s a r b e i d, l e k e p l a s s e r o g e l e k t r i s k a n l e g g o g e l e k t r i s k u t s t y r h v o r f o r d e l i n g a v a n s v a r e t e r g i t t e n s l i k t o l k ni n g : S am e i e t e r a ns v a r l i g f o r a t d et e l ek t r i s k e a n l e g g e t o g

4 4 u t s t y r e t i f e l l es a r e a l e t t i l e n h v e r t i d e r i o r d e n. I f o r h o l d t i l a n l e g g o g ut s t y r i d e n e n k e l t e b o e n h e t e r d e t s t y r e t s p l i k t å g j ø r e e i e r o g / e l l e r b r u k e r a v d e n e n k e l t e l e i l i g h e t o p pm e rk s om p å d e t a ns v a r s om d e h a r f o r å h o l d e e l e k t r i s k ut s t y r i o r d e n e t t e r g j e l d e n d e l o v o g f o rs k r i f t. S A M E I E T S L Å N S a m e i e t h a r i n g e n l å n. E I E N D E LE R O G G J E L D O M S E T N I N G O G T A K S T E R S am e i e r n e f å r t i l s e n dt s k j em a m ed o p p s t i l l i n g o v e r d e n e n k e l t e s e k s j o n s a n d e l a v s am e i e t s i n n t e k t e r, ut g i f t e r, gj e l d o g ei e n d e l e r. L i g n i n g s v e r d i e n f å r d e n e nk e l t e o p p g i t t p å l i g n i n g s k o n t o r e t. Om s et n i n g a v s ek s j o n e n e s k j e r t i l m a rk e d s p r i s. D e t f i n n es i k k e t a k s t e r f o r s e k s j o n e n e v e r k e n h o s s t y r e t e l l e r f o r r e t n i n gs f ø r e r. S å l a n gt f o r r e t n i n g s f ø r e r e n f å r o p p g i t t o m s e t ni n g s p r i s e r, bl i r d i s s e r e g i s t re r t. F o r r e t ni n g s f ø r e r k a n, p å b a k g ru n n a v d i s s e o p p l y s n i n g e n e, g i a n t y d n i n g om p ri s n i v å e t f o r s e k s j o n e n e. T E L E N O R S a m e i e t e r t i l s l u t t e t s a m a r b e i d s a v t a l e n m e l l om T el e n o r o g OB O S E i e n d o m s f o r v a l t ni n g o m r a b a t t o r d n i n g p å b r u k a v f as t t el e f o n o g b r e d b å n d s t e l e f o n f o r b e bo e r e m e d a b o n n e m e n t i T e l e n o r. D e n e n k e l t e b e b o e r f å r o gs å r a b a t t v e d b es t i l l i n g a v A D S L b r e d b å n d o g b r u k a v m obiltelefon. Bestilling av mobiltelefoni- o g i nt e r n e t t j e n es t e r k a n g j ø re s p å w w w. o b o s. n o. K A B E L -TV C a n a l D i g i t a l e r l e v e r a n d ø r a v t v - o g b r e d b å n d s t j e n e s t e r. H a r d u s pø r s m å l v e d r ø r e n d e d i t t kabel-t v -abonnem ent, digital-t v e l l e r b r e d b å n d, k a n d u r i n g e t l f Å p n i n gs t i d e r h o s k u n d e s e r v i c e e r m a n d a g - f r e d a g k l , l ø r d a g k l S ø n d a g e r e r s t e n g t. O p p s t å r d et f e i l p å k a b e l a nl e g g e t u t e n om n o rm a l å p n i n g s t i d, k a n d e t t e r a p p o r t e r e s v i a t e l e f o n l ø r d a g e r k l o g s ø n d a g e r k l F o r y t t e r l i g e r e i n f o r m a s j o n v i s e s d e t t i l w w w. c a n a l d i g i t a l. n o Ingen m å gjøre inngrep i kabel-t v -a n l e g g e t s o m å s k r u a v d e k s e l e t p å a n t e n n e -k o n t ak t e n o g f o r e t a o m - eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrels e r p å s i g n a l e n e t i l andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. A V T A L E O M L E V E R A N S E A V E L E K T R I S K K R A F T OBOS har fremforhandlet avtale m ed LOS for leveranse av el-k r a f t. Kraftforvaltningsavtalen utløper den Sameie t h a r t i l t r å d t d e n n e a v t a l e n. D e t t e g j e l d e r k u n s t r øm t i l f e l l e s om r å d e o g i k k e p r i v a t a b o n n em e n t f o r d e n e n k e l t e l e i l i g h e t. F J E R N V A R M E S am e i e t f å r l e v e r t f j e r n v a r m e f r a Ha f s l u n d F j e r n v a rm e A S. P r i s e n p å f j e r n v a r m e v a r i e r e r g j e n n o m å r e t. H a f s l u n d F j e r n v a r m e A S r e g n e r m e d e n ø k n i n g i f j e r n v a rm e k os t n a d e n i p å c a 1 5 %. D e t t e v i l i m i d l e r t i d a v h e n g e a v ut v i k l i n g e n i p r i s p å e l ek t r i s k k r a f t o g o l j e.

5 5 S T Y R E T S AR B E I D S t y r e t h a r e t t e r s am e i e rm øt e t b e s t å t t a v : J a n P e t t e r N i e l s e n : G e i r A s k a ut r u d : B e n t e L ys e g g e n : M o h a m e d T em s am a n i : E l i s a S t ok k a: s t y r e l e d e r s t y r e m e d l e m s t y r e m e d l e m v a r a m e d l e m v a r a m e d l e m O B O S E i e n d o m s f o r v a l t n i n g A S ( f o r r e t n i n g s f ø r e r ) h a r o p p r e t t e t e n e -p o s t a d r e s s e s om s e k s j o n s e i e r e o g b e b o e r e k a n b e n y t t e v e d h e n v e n d e l s e r t i l s t y r e t : R u d s h o g d a s t y r e r om m et. n et N B! R u d s h ø g d a s k r i v e s h e r m e d O, i k k e Ø. V i i n f o r m e r t e i m a r s o m d e n n y e s t y r e s a m m e n s e t n i n g e n, m e d f ø l g e n d e o v e r s i k t o v e r a n s v a r s - o g o p p g a v e f o r d e l i n g e n i s t y r e t : J a n P e t t e r: G e n e r e l l f o r v a l t n i n g a v s am e i e t, øk o n om i, f o r s i k r i n g s s ak e r, k o n t r ak t e r, d u g n a d, s t y r e m ø t e r, i n f o -s k r i v. G e i r : B e s t i l l i n g a v s ys t em n øk l e r, g a r as j e p o r t e n ( t e k n i s k + f j e r nk o n t r o l l ), varm e/radiator, ventilasjon, kabel-tv. B e n t e : Oppfølg i n g a v v a k t m e s t e r t j e n es t en, h u s o r d e ns r e g l e n e o g parkeringsbestemmelsene, uteområdene, HMS -perm elektro, postkasse - / r i n g e k l ok k es k i l t, d u g n a d. S t y r e t h a r a v h o l d t f i r e o r d i n æ r e o g e t t e k s t r a o r d i n æ r t s t y r em ø t e ( r ) i pe r i o d e n : : J a n P e t t e r, B e n t e, G e i r o g E l i s a : J a n P e t t e r, B e n t e, E l i s a o g M o h am e d. ( e k s t r a o r d i n æ r t s t y r e m ø t e ) : J a n P e t t e r, B e n t e, G e i r o g E l i s a : J a n P e t t e r, B e n t e o g G e i r : J a n P e t t e r, B e n t e, G e i r o g E l i s a. I p e r i o d e n e m e l l o m s t y r em ø t e n e ha r s t y r e l e d e r o g s t y r e m e d l em m e r f o r t l ø p e n d e h a t t k o n t ak t p r. e -p o s t o g t e l e f o n f o r o p pf ø l g i n g a v s t y r e v e d t a k, p å g å e n d e s ak e r og a n d r e a k t u el l e h e n v e n d e l s e r. S t y r e l e d e r h a r d e r f o r s e t t d et s om t i l s t r e k k e l i g å a v h o l d e f i r e o r d i næ r e s t y r em øt e r. S e r v i c e a v t a l e r S t y r e t h a r s e r v i c e -/ a b o n n em e n t es a v t a l e r m e d : a. I n d u s t r i L am b e r t s e t e r A S (I L A S ) t l f / ( R o y Ch a t o O l s e n ). V a k t m es t e r a v t a l e f o r f e l l es u t e om rå d e r.

6 6 A v t a l e om v a s k a v t r a p p e r o g o p pg a n g e r, s am t k j e l l e r g a n g e r o g s v a l g a n g e r. b. J a n B j ø r n e b y / H a r r y K r i s t i a ns e n t l f S n øm åk i n g o g s t r ø i n g a v h o v e d g a n g v e i e n e r u n d t i B l a k k e ns v e i K o n t r a k t i s am a r b e i d m e d H u s ei e r l a g e t. c. I v a r L æ r um A S t l f / ( O l a v L æ r u m ) S p e s i a l i s t p å f j e r n v a r m e / v a r m t v a n n, s am t r ø r l e g g e r. S e r v i c e p å r a d i a t o r e r o g t e rm o s t a t e r. A v t a l e om a v l es n i n g a v m ål e r e s u l t a t e r p å f o r b r uk a v f j e r n v a r m e o g va r m t v a n n f o r B o l i g s am e i e t o g H us e i e r l a g e t, s am t i n n s e n d i n g a v r e s u l t a t e n e t i l a v r e g n i n g h o s f o r r e t n i n g s f ø r e r, O B O S E i e n d o m s f o r v a l t n i n g A S, v i a O B O S P r os j e k t A S. d. G r a n r u d E l e k t r i s k e A S ( e l ek t r i k e r ) t l f K o n t r o l l a v d e t e l ek t r i s k e a n l e g g et h v e r t a n n e t å r. U t a r b e i d e l s e a v p e rm m e d r u t i n e r f o r H M S / i nt e r n k o n t r o l l e l ek t r o. e. P o we r C l e a n N o r g e A S t l f ( T e r j e H j e r p s e t h ), e v A b o n n em e n t s a v t a l e om v a s k i n g av s ø p p e l c o n t a i n e r e, t ak r e n n e r o g n e d l ø p, s l uk p å t a k e n e, s am t et a s j es k i l l e r e. f. C o r r o t e a m A S t l f ( K n u t E i n a r R i i s e ). S e r v i c e a v t a l e m e d å r l i g k o nt r o l l a v k at o d i s k a n l e g g i g a r as j e a n l e g g e t. g. F a l c h S t o r O s l o S e r v i c e A S t l f B o r t t a u i n g a v f e i l p a rk e r t e bi l e r. h. E f f e k t i v s k a d e d y r k o n t r o l l t l f / V e d p r o b l em e r m e d f o r e k s em p el m a u r. B e b o e r e k a n s e l v k o n t ak t e f i rm a e t. F ø l g e n d e o p p g a v e r e r u t f ø r t : 1. I n f o rm as j o n f r a s t y r e t S t y r e t h a r i s e n d t ut åt t e i n f o rm as j o ns s k r i v. D i s s e h a r om h a n d l e t b l a n t a n n e t : M a r s : N y t t s t y r e m e d t i l h ø r e n d e a n s v a rs f o r d e l i n g, s am t a k t u e l l e t e l e f o n n um m e r. M a i : I n f o o m s a m e i e t s e -p o s t a d r e s s e, n y v a k t m es t e r o r d n i n g, a s f a l t e r i n g, g r i l l i n g, g o dk j e n n i n g a v r ø yk v a r s l er e, s am t v e d l i k e h o l ds p r o s j ek t e r i J u n i : V a s k a v g u l v e n e i g a r a s j e a n l e g g et, k i l d es o r t e r i n g a v g l as s o g m e t a l l, s am t a ns v a r v e d o p p u s s i n g a v l e i l i g h e t e n e ( s p es. b a d o g k j øk k e n ). A u g u s t : P r ø v e o r d n i n g m e d I L A S o m r e n h o l d i t r a p p e r o g o p p g a n g e r i d e r ø de b l o k k e n e, f i r e g a n g e r p r. m å n e d. N B! B l e u t d e l t o g h e n g t o p p i oppgangene kun til seksjonseiere og beboere i de røde blokkene ; nr S e p. / ok t. : H ø y t t r y k k s s p y l i n g a v t e r r a s s e n e d l ø p e n e f r a 2. e t as j e p å v e s t s i d e n av d e r ø d e b l o k k e n e, d i v. a b o n n em e nt s av t a l e r m e d P o we r C l e a n A S, s t at us i a r b e i d e t m e d o p ps p l i t t i n g e n a v m ål i n g a v f j e r n v a rm e o g v a rm t v a n n, s a m t s e r v i c e p å r a d i a t o r e n e. B es t i l l i n g a v k o s t n a d s r a p p o r t v e d r. m a l i n g og v e d l i k e h o l d a v a l l e y t t e r v e g g e r / g a v l v e g g e r, t e r r a s s e r, b o d e r o g g j e r d e r i

7 7 N o v e m b e r : L u f t i n g a v r a d i at o r e n e. D e s em b e r : M i d l e r t i d i g a v v i k l i n g a v o r d n i n g e n m e d b l å p a rk e r i n g s l a p p e r f o r g j e s t e p a r k e r i n g, s t at u s i a r b e i d e t m e d f j e r n v a rm e o g v a rm t v a n n, k o s t n a d s -r a p p o r t f o r f a s a d e r o g t e r r a s s e r, g o d v e n t i l a s j o n i l e i l i g h e t en e, s am t k a s t i n g a v j u l e p a p i r i p a p i r c on t a i n e r n e. F e b r u a r : H u s o r d e n s r e g l e n e s 9 ; om s æ rs k i l t h e ns y n s f u l l h e t m e l l om k l. 2 2 o g 0 6, f a s t o r d n i n g m e d v a s k a v t r a p p e r o g o p p g a n g e r i n r , s am t i n f o r m a s j o n o m a l t e r n a t i v e r f o r f r e m t i d i g v e d l i k e h o l d f ø r s am e i e rm øt e t. E n k e l t e i n f o -s k r i v ( o g s t y r e r e f e r a t ) e r s e n d t t i l t i l s k r i v e r a d r e s s e n e ; d e s e k s j o ns e i e r n e s om s e l v i k k e b e b o r l e i l i g h e t e n e. 2. B r e v o g k l a g e r t i l / f r a s e k s j o n s e i e r e Styret har skrevet 20 brev, herunder behandlet 4 klager, samt diverse e - p o s t k o r r e s p o n d a n s e t i l / f r a s ek s j o ns e i e r e. K l a g e n e g j e l d e r m a n g l e n d e o p p f ø l g i n g a v o g b r u d d p å R u d s h ø g d a F e l t V s hu s o r d e n s r e g l e r. B r e v e n e g j e l d e r di v e r s e f o r h o l d i s am e i et o g e nk e l t l e i l i g h et e r. 3. S e k s j o n n r. 1 ( t i d l. v a k t m e s t e r l e i l i g h e t ) A l l e i n n t e k t e r o g ut g i f t e r k n y t t et t i l s e k s j o n n r. 1 i B l ak k e ns v e i f or d e l e s i f o r h o l d e t 7 0 / B o l i gs am ei e t o g 3 8 / H us e i e r l a g e t. D et t e f o r d i l e i l i g h e t e n e i e s a v et g r e n d e l a g s om e r e t f e l l es s k a p a v d e t o b o l i gs e l s k a p e n e. D e t e r t o t al t s e k s j o n e r / h u s, h v o r a v B o l i gs am e i e t h a r 7 0. S e f o r ø v r i g p u nk t n r. 6 V e d l i k e h o l d. N å v æ r e n d e l e i e t ak e r f l yt t e t i n n p r o g b et a l t e i f j o r k r o n e r p r. m å n e d. 3-å r s k o n t r ak t e n ut l ø p p r , m e n b l e f o r l e n g e t i 5 m å n e d e r ; u t L e i e t a k e r e n i n n g i k k e n n y 3 -å r s l e i e k o n t r a k t, m e d v a r i g h e t E t t e r d r ø f t i n g m e d H u s ei e r l a g e t b l e l e i e s um m e n i d e n n y e k o n t r ak t en ø k t t i l k r o n e r p r. m å n e d. D e t t e p å g r u n n a v d e n g e n e r e l l e p r i s o p p g a n g e n i l e i em a r k e d e t d e s e n e r e å r. G a r a s j e p l a s s e n e r, e t t e r l e i et a k e rs ø n s k e, t at t u t a v l e i ek o n t r a k t e n, og h a r i p e r i o d e r v æ r t ut l e i d f o r k r o n e r p r. m å ne d. 4. U t l e i e a v f i r e b o d e r u n d e r k j e l l e r e t a s j e i B l a k k e n s v e i n r D e f i r e b o d e n e b l e b y g g e t i e t t e r i n i t i a t i v f r a d a v æ r e n d e s e k s j o ns e i e r ( e ). D e t b l e b y g g e t f i r e b o d e r, o g s e k s j o ns e i e rn e d e k k e t s e l v a l l e k o s t n a d e r. T i l g j e n g j e l d i n n g i k k d a v æ r e n d e s t y r e e n 1 2 -å r s l e i ek on t r a k t h v o r d e f i r e e i e r n e f i k k l e i e g r a t i s. T r e a v b o d e n e e r s e n e r e o v e r d r a t t t i l a n d r e s e k s j o n s e i e r e p å g r u n n a v f l yt t i ng f r a s am e i et. B o d n r. 4 s t å r p r. i d a g t om, m e n di s p o n e r e s a v s t y r e t.

8 8 I h e n h o l d t i l d e n o p p r i n n e l i g l e i ek on t r a k t e n o v e r t o k s am e i e t, v / s t y r e t, e i e r f o r h o l d e t a v d e f i r e b o d e n e p r K on t r a k t e n i n n e h o l d t o g s å e n b e s t em m el s e s om g a v d e t r e l e i e t ak e r n e p r f o r t r i n n s r e t t t i l å i n n g å n y l e i ek o n t r ak t. S t y r e t b e h a n d l et v i l k å r e n e f o r n y l e i e k o n t r a k t i ek s t r a o r d i n æ r t s t y r e m ø t e S t y r e m e d l e m G e i r A s k a ut r u d b l e i k k e i n n k al t t i l d e t t e m ø t et f o r d i h a n v a r ( o g e r ) l e i e t a k e r a v b o d n r. 2, j f. e i e rs e k s j o n s l o v e n 4 2 o m u g i l d h e t ( i n h a b i l i t e t ). H o v e d v i l k å r e n e f r em k om m e r a v r e f e r a t e t f r a s t y r em ø t e t, m e n r e f e r e re s k o r t i d e t f ø l g e n d e : D e t g i s l e i e r e t t k u n f o r s e k s j o ns e i er e i R u d s h ø g d a F e l t V B o l i gs am e i e. S t y r e t k a n o g s å i n n g å l e i e k o nt r a k t m e d s ek s j o n s e i e r e s om i k k e b e b o r e g e n l e i l i g h e t i s am ei e t. L e i e p r i s e n e r k r o n e r p r. m å n ed. L e i e k o n t r a k t e n s v a r i g h e t e r p å 5 f em å r, m e d e n g j e ns i d i g o p ps i ge l s e s f r i s t p å 3 t r e m å n e d e r. D e t r e t i d l i g e r e l e i e t a k e r n e h a r i n n g å t t e n n y 5 -å r s l e i e k o nt r a k t f o r s i n e r e s p e k t i v e b o d e r. I ek s t r a o r d i n æ r t s t y r em øt e v e d t o k s t y r e t f o r e l ø pi g i k k e å l e i e u t b o d n r V a k t m e s t e r a v t a l e S t y r e t i n n g i k k p r k o n t ra k t om v ak t m e s t e r t j e n es t e r m e d I nd u s t r i L a m b e r t s e t e r A S ( I L A S ). I L A S e r h o s os s t o g a n g e r p r. m å n e d, v e d s n ø f a l l o g a n d r e s p e s i el l e b e h o v, n o e o f t e r e. P r i s : k r o n e r p r. m å n e d i n k l. m v a. V a k t m es t e rs o p p g a v e r o g a n s v a r g j e l d e r v å r t f e l l e s u t e om r å d e, s om f o r e k s em p e l s n ø m å k i n g o g s t r ø i n g, s k i f t i n g a v l y s p æ r e r o g l y s r ø r, r y d d i n g a v s ø pp e l, k l i p p i n g a v p l e n o g k a nt e r, s am t e t g e n e r e l t ve d l i k e h o l d. S t y r e t v e d t ok p å m ø t e t a t I L A S s om e n p r ø v e o r d n i n g o gs å s k a l h a a n s v a r f o r r e n h o l d i t r a p p e r o g o p p g a n g e r i d e r ø d e b l ok k e n e, f i r e g an g e r p r. m å n e d. P r ø v e o r d n i n g e n b e g y n t e I s t y r em ø t e t v e d t ok s t y r e t d e n n e o r d n i n g e n s om f as t. P r i s : k r o n e r p r. m å n e d i nk l. m v a. I L A S s k a l o gs å v as k e k j e l l e rg a n g e r ( i r ø d e b l o k k e r ) o g s v a l g a n g e r ( i h v i t o g gu l b l o k k ) t o g a n g e r p r. å r. 6. V e d l i k e h o l d S t y r e t h a r u t a r b e i d e t e n o v e r s i k t, V e d l i k e h o l d o g o p p g r a d e r i n g, s om e r e n k r o n o l o g i s k l i s t e o v e r ( s t ø r r e ) v e d l i k e h o l ds a r b ei d s om e r f o r e t a t t i l ø p e t a v p e r i o de n O v e r s i k t e n f ø l g e r s om e g e t v e d l e gg o g i n n e h o l d e r o g s å v e d l i k e h o l d s om t i d l i g e r e s t y r e r h a r g j e n n o m f ø rt, m e n d e n d e l e n av o v e r s i k t e n e r i k k e l i k e f u l l s t e n d i g. I o v e r s i k t e ns p r i s k o l o n n e s t å r d et n o e n s t e d e r e n s um x 7 0 / e l l e r 6 2 / 8 0. D e t t e k om m e r a v f ø l g e n d e t o f o r d e l i n gs n ø k l e r m e l l om B ol i g s am e i e t o g H us e i e r l a g e t :

9 9 D e t o b o l i g s e l s k a p e n e h a r t i l s am m e n / s ek s j o n e r / h u s, h v o r a v B o l i g s am e i et b e s t å r a v 7 0. L e i e i n n t ek t e n e o g a l l e u t g i f t e r t i l d e n u t l e i d e s e k s j o n n r. 1 b l i r d e r f o r f o r d e l t m e d 7 0/ t i l B o l i gs a m ei e t o g 3 8 / t i l H u s e i e r l a g e t. S e f o r ø v r i g p u n k t n r. 3. G a r a s j e a n l e g g e t har til s am m e n 80 p l a s s e r, h v o r a v B ol i g s am e i e t d i s p o n e r e r 6 2. U t g i f t e n e t i l g a r a s j e a n l e g g et b l i r de r f o r f o r d e l t m e d 6 2/ 8 0 t i l B o l i gs am ei e t o g 1 8 / 8 0 t i l H u s ei e r l a g e t. P l a n e r f o r : S t y r e t h a r s t a r t e t p l a n l e g g i n g a v a r b e i d e t m e d v e d l i k e h o l d a v f a s a d e r o g t e r r a s s e r. D et t e e r i t r å d m e d t i l t a k s p l a n e n i V e dl i k e h o l d s n ø k k e l e n. S t y r e t b e s t i l t e a v O B OS P r o s j ek t A S ( O P A S ) o g m o t t o k i j a n u a r en k os t n a ds r a p p o r t s om bl i r p r e s e nt e r t p å s am e i e rm øt e t E t t a v h o v e d s p ø rs m å l e n e i f o r h o l d t i l k os t n a d e r v i l væ r e k o rt s i k t i g e l l e r l a n g s i k t i g v e d l i k e h o l d. E t a n n et s p ø r s m å l v i l v æ r e u l i k e f i n a ns i e r i n g s o r d n i n g e r. A l l e g a v l v e g g e r, h e r u n d e r e t t e r i s o l e r i n g o g n ø d v e n d i g u t s k i f t i n g a v v i n d u e r, v i l v æ r e e t p r i o r i t e r t E N Ø K -om r å d e f o r s t y r e t. Pris, sameiets likvidit e t, k o n s ek v en s e r f o r f e l l e s ut g i f t e n e, s am t f r em t i d i g v e d l i k e h o l d, v i l v æ r e v i k t i g e f a k t o r e r i en v u r d e r i n g a v d e u l i k e al t e r n a t i v e r. E n s l i k s t o r o g v i k t i g a v g j ø r e l s e s k a l i k k e a v g j ø r e s a v s t y r e t a l e n e. S t y r e t l e g g e r d e r f o r frem to hovedalternativer til b e h a n d l i n g p å s am e i e rm ø t et , s e s t y r e t s f o r s l a g v e d l e g g I. S t y r e t f o r t s e t t e r o g s å a r b e i d e t m ed o p p g r a d e r i n g a v u t e om r å d e n e, j f. V e d l i k e h o l ds n øk k e l e n. D e t s et t es a v k r i b u ds j e t t e t, o g i e r d e t s k r å n i n g e n u t e n f o r n r som bli r p r i o r i t e r t, e v e n t u e l t o g s å s k r å n i n g e n u t e n f o r n r S t y r e t v i l f o r ø v r i g, ut i f r a b u ds j e t t s i t u a s j o n e n, f ø l g e o p p f l e r e f o r s l a g i V e d l i k e h o l d s n ø k k e l e n, f o r e k s e m p e l u t s k i f t i n g t i l 2 -p o l et k om b i v e r n i a l l e 7 0 s i k r i n g s s k a p. D e r s om d e t t e gj ø r e s, h a r s t y r e t f u l g t o p p o g g j e n n o m f ø r t a l l e M Å -o pp g a v e n e, o g d e v i k t i g s t e B Ø R -o p p g a v e n e i V e d l i k e h o l d s n ø k k e l e n s om OB OS P r o s j e k t A S ut a r b e i d e t p å o p p d r a g f r a s t y r e t i M å l i n g a v f j e r n v a r m e o g v a r m t v a n n I h e n h o l d t i l a n b e f a l i n g e r i E N Ø K -r a p p o r t e n h a r s t y r e t v i d e r e f ø r t a r b ei d e t m e d å f å s e p a r a t e m ål i n g e r a v f j e r n v a r m e og v a r m t v a n n i v å r t s am e i e o g H u s e i e r l a g e t. H o v e d f o r m å l et e r å r e d u s e r e f o r b r u k e t o g d e rm e d ut g i f t e n e t i l f j e r n v a r m e o g v a r m t v a n n. H u s e i e r l a g e t h a r i k k e ø n s k e t å væ r e m e d p å e n s l i k o p p s p l i t t i n g, m en v i l h e l l e r f o r t s a t t b e n y t t e d a g e n s f o r d e l i n g a v u t g i f t en e s om e r b as e r t p å d e n o p p r i n n e l i g e a r e a l b r ø k e n i d e t o b o l i gs e l s k a p e n e. F o r d e l i n g s n øk k e l e n e r s om f ø l g e r:

10 / t i l B o l i g s am e i e t / t i l H u s e i e r l a g et S a m e i e t s s t y r e e r k j e n t m e d at f l e re b o l i g e r i H us e i e r l a g e t e r b y g g e t u t m e d t i l d e l s s t o r e t i l l e g gs a r e a l e r, o g v i m e n e r s å l e d e s a t t i d l i g e r e a r e a l b r ø k i k k e l e n g e r g i r e t k o r r e k t b i l d e a v f o r d e l i n g e n a v d et f a k t i s k e f o r b r u k e t. U a n s et t m e n e r s t y r e t a t d et e r m e r k o r r e k t å b e t a l e f o r d et f a k t i s k e f o r b r u k e t a v f j e r n v a r m e o g v a rm t v a n n. I v a r L æ r um A S h a r d e rf o r i i n s t a l l e rt n y e m å l e r e i f e l l es a n l e g ge t s l i k at d e t f ak t i s k e f o r b r u k e t t i l v å r t s am e i e o g H us e i er l a g e t m å l es h v e r f o r s e g. S t y r e t ha r o g s å i n n g åt t a v t a l e m e d L æ r u m o m a v l e s ni n g a v m ål er e s u l t a t e n e, s am t i n ns e n d i n g t i l f o rr e t n i n g s f ø r e r f o r a v r e g n i n g, v i a O B OS P r o s j ek t A S s om k v a l i t e t s s i k r e r d e f ø rs t e g a n ge n e. A v r e g n i n g e n s k a l f o rt s at t g j ø r e s a v f o r r e t n i n g s f ø r e r é n g a n g p r. å r, m e n h e r e t t e r u t i f r a f ak t i s k f o r b r u k. M å l i n g e n s t a r t et p r S t y r e t v e d t ok i m ø t et f o r e l ø p i g i k k e å p l a n l e g g e v i d e r e f or i n s t a l l e r i n g a v i n d i v i d u e l l e m å l e r e f o r f j e r n v a r m e o g v a r m t v a n n i h v e r a v v å r e 7 0 s ek s j o n e r. S t y r e t v i l a v v e n t e e f f ek t e n a v o v e n n e v n t e o p p s p l i t t i n g, s a m t u t v i k l i n g a v n y e t e k n i s k e o g e l e k t r o n i s k e l øs n i n g e r f o r s l i k e i n d i v i d u e l l e m å l i n g e r. 8. S e r v i c e p å r a d i a t o r e n e S t y r e t gj e n n om f ø rt e i j a n u a r e n f o r n y e t k a r t l e g g i n g a v u l i k e r a d i a t o r p r o b l e m e r ( s u s i n g i r ø r, d å r l i g v a r m e m. m. ). D e t h a r o g s å o p p s t å t t n o e n n y e p ro b l e m e r i f o r b i n d e l s e m e d i ns t al l e r i n g a v m ål e r n e. I v a r L æ r um A S ut f ø r e r s e r vi c e j o b b e n p å r a d i a t o r e n e o g v a r m t v a n n e t. 9. G a r a s j e p o r t e n R o s i n g s ut f ø r t e s e r v i c e p å g a r a s j e p o r t e n i j u n i o g n o v em b e r, e t t e r s t y r e t s b e s t i l l i n g D u g n a d S a m e i e t h a r a v h o l d t b å d e v å r d u g n a d ( 1 1. o g 1 2. m a i ) o g hø s t d u g n a d ( 2 9. s e p t em b e r ) i h us s t a n d e r h a r d e l t a t t på é n a v d u g n a d e n e, o g 1 7 h u s s t a n d e r h a r d e l t a t t p å b e g g e. D e t t e i n n e bæ r e r a t 4 5 % av d e 7 0 h u s s t a n d e n e i s am e i et h a r d e l t a t t p å m i ns t é n a v d u g n a d e n e, n o e s om e r e n d e l h ø y e r e o p p s l ut n i n g s am m e n l i gn e t m e d b å d e o g S t y r e t l e g g e r t i l g r u n n a t b å d e s ek s j o n s e i e r es ø ns k e r o m h y g g e l i g e f e l l e s om r å d e r o g d e t f l o t t e v æ r e t vi h a d d e p å b e g g e d u g n a d e n e, e r år s a k e r t i l d e n g o d e o p p s l u t n i n g e n i P å g r u n n a v g j e n n om g å e n d e l a v o p p s l ut n i n g p å h ø s t d u g n a d e n d e s e n e r e å r, b es t em t e s t y r e t å a v h o l d e h øs t d u g n a d p å k u n é n d a t o h ø s t e n D e t b l e s t o r o p p s l ut n i n g p å d e n n e d u g n a d e n! S t y r e t v i l i g j e n t a k k e m a n g e a v d e f a s t e d u g n a d s d e l t a k e r n e s o m s t i l l e r o p p å r e t t e r å r, h v o r a v e n k e l t e e r m e d b e g g e d a ge n e, o g g j e r n e m e d t o f r a h u s s t a nd e n. O B O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A / S ut b e t a l e r d u g n a d s g e b y r k u n t i l s e k s j o n s e i e r e, o g i k k e t i l l ei e t ak e r e. D e t t e i n n e bæ r e r a t d e s om l e i e r l e i l i g h et i s am e i e t, m å o p p g i s e k s j o ns e i e r s n a v n o g k o n t o n um m e r p å f r em m øt e l i s t e n e u n d e r d u g n a d e n e. E n l e i e t a k e r s om d e l t a r p å d u g n a d, m å d e r f o r a v t a l e m e d s i n s ek s j o n s e i e r om h v o r d a n d u g n a d s g e b y r e t s k a l ut b e t a l es.

11 1 1 R E G N S K A P E T F O R S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s a m e i e t s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om s am ei e t s f o r v e n t e d e øk o n om i s k e u t v i k l i n g e r o m t a l t i å r s b e r e t n i n g e ns p u nk t om k o s t n a d s ut v i k l i n g o g b u ds j e t t f o r Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es h e r v e d a t f o r ut s et n i n g e n om f o r t s at t d r i f t er t i l s t e d e. R E S U L T AT Å r e t s r e s u l t a t p å k r , - s om f r em k om m e r i r es u l t at r e g n s k a p et f o r e s l å s o v e r f ø r t t i l e g e nk a p i t a l. I N N T E K T E R I n n t e k t e n e i v a r t i l s a m m e n k r , - m o t b u d s j e t t e rt m e d k r , -. V e s e n t l i g e a v v i k i f o r h o l d t i l b u d s j e t t e t s k y l d e s i h o v e d s a k t i l b a k ef ø r t a v s e t n i n g f r a p å k r , -, s e a n d r e i n n t ek t e r. K O S T N A D E R D r i f t s k o s t n a d e n e i v a r p å k r , - m o t b u d s j e t t e r t m e d k r , -. D r i f t o g v e d l i k e h o l d b l e b u ds j e t t e r t m e d k r , -,m e ns r e g n s k a p et v i s e r k r , -. H o v e d å r s a k e n t i l a v v i k et v a r u t s k i f t i n g a v d i v e r s e s t o p p e k r a n e r o g rør l e n g d e r i f o r b i n d e l s e m e d a r b e i d e t m e d m o n t e r i n g a v en e r g i m å l e r e. I tillegg valgte styret å prioritere støttemur og rekkverk langs gangveien nedenfor nr , s am t s t øt t em u r v e d h u s k es t i ve t u t e nf o r n r. 9 4 / 9 6. V a k t m es t e r t j e n e s t e r o g r e n g j ø r i n g e r c a , - l a v e r e e n n b u d s j e t t e r t. R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å r e t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p o g f o rm u e s f o r v a l t n i n g. R e v i s j o ns h o n o r a r e t f r em k om m e r s om e g e n p o s t i r e s u l t at r e g n s k a p e t. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i r e g n s k a p e t o g d e n r e g ns k a ps m e s s i g e o v e r s i k t s om f r e m k o m m e r u n d e r n o t e r t i l r e g n s k a p e t. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d. K O S T N A D S U T V I K L I N G R e n t e s a t s e n e i OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S p r. d e n : R e n t e r p å d r i f t s k o n t o : 0, 1 0 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 2, 7 5 % u n d e r k r , 8 5 % o v e r k r

12 1 2 S T R Ø M P R I S E N E D e n t o t a l e s t r øm p r i s e n t i l e n f o r b ru k e r b e s t å r a v t r e k om p o n e n t e r : K r a f t p r i s s om d ek k e r k os t n a d e n e v e d å p r o d u s e r e o g s e l g e d e n el e k t r i s k e k r a f t e n u t g j ø r c a. 4 3 % a v t ot a l s t r øm p r i s ( b e t a l es t i l k r a f t l e v e r a n d ø r ). N e t t l e i e f o r t r a n s p o r t a v d e n e l ek t ri s k e k r a f t e n u t g j ø r c a. 2 4 % a v t ot a l s t røm p r i s (b e t a l e s t i l n e t t s e l s k a p e t ). S t a t l i g e a v g i f t e r d vs. f o r b r u k e r a vg i f t, a v g i f t t i l E n e r g i f o n d et o g m e r v e r d i a v g i f t u t g j ø r c a. 3 3 % a v t ot a l s t røm p r i s. S t r ø m p r i s e n i N o r g e v a r i e r e r m e d å r s t i d e n e. N o r m a l t s t i g e r d e n i v i n t e r h a l v å r e t o g r e d u s e r e s i s om m e r h a l v å r e t. D e t t e o g a n d r e f ak t o r e r s om p å v i r k e r k ra f t p r i s e n e g j ø r d et v a n s k e l i g å s p å u t v i k l i n g e n i s t r ø m p r i s e n e E N E R G I M E R K I N G A V B O L I G F r a o g m e d b l i r d e t o b l i g a t o r i s k m e d e n e n e r g i a t t es t f o r a l l e b o l i g e r s om s k a l s e l g e s e l l e r l e i e s u t. N o r g e s V a s s d r a g s - o g e n e r g i d i r e k t o r a t ( N V E ) h ar a n s v a r e t f o r i m p l em e nt e r i n g e n a v o r d n i n g e n. P å w w w. e n e r g i m e r k i n g. n o k a n s am e i e r n e s e l v ut a r b e i d e e n e n e r g i a t t es t f o r s i n b ol i g. F O R S I K R I N G B y g n i n g s f o rs i k r i n g e n øk e r f r a t i l m e d 1, 5 %. D e n n e ø k n i ng e n i n k l u d e r e r 2, 8% ø k n i n g i b y g g e i n d e k s e n s om r e f l ek t e r e r p r i s o p p g a n g e n p å h å n d v e r k s t j e n es t e r. I n d e k s ø k n i n g e n e r l i k f o r a l l e f o r s i k r i n g s s e l s k a p e r. R e e l t s e t t h a r f o r s i k r i n g e n b l i t t r i m e l i g e r e. U t o v e r d e t t e f o r e t a r f o rs i k r i n gs s e l s k a p e n e i n d i v i d u e l l p r i s j us t e r i n g m e d b a k g r u n n i s am e i e t s e g e n s k a d e s i t u a s j o n. K O M M U N A L E A V G I F T E R R e n o v a s j o n s a v g i f t e n øk e r m e d 1 0%. I n g e n ø k n i n g a v d e ø v r i g e a v g i f t e n e. Ø V R I G E K O S T N A D E R N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e i b u d s j e t t e t h a r s t y r e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s s t i g n i n g. I N N T E K T S - O G K O S T N A D S O V E R S L AG F O R Å R ( B u d s j e t t ) S t y r e t h a r s at t o p p e n o v e r s i k t o v er f o r v e n t e d e i n n t ek t e r o g k o s t n a d e r i T a l l e n e e r v i s t s o m e g e n k o l o n n e v e d s i d e n a v r e s u l t a t r e g n s k a p e t. ( B u d s j e t t ) O v e r s i k t e n e r b as e r t p å u e n d r e d e f e l l e s k os t n a d e r f o r å r e t O v e r s i k t e n g i r et f o r v e n t e t å rs r e s u l t a t p å k r , -. I o v e r s i k t e n e r d e t t at t h e n s y n t i l de f o r h o l d s om e r n e v n t f o r a n. F o r ø v r i g v i s e s t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i o v e r s i k t e n. O s l o, I s t y r e t f o r J a n P e t t e r N i e l s e n / s / G e i r A s k a ut r u d / s / B e n t e L ys e g g e n / s /

13 1 3 T i l å r s m ø t e t i Ru d s hø gd a V Boligs amei e S t a t s a u t o r i s e r t e r e v i s o r e r E r n s t & Y o u n g A S C h r i s t i a n F r e d e r i k s p l. 6, N O Oslo O s l o A t r i u m, P. O. B o x 2 0, N O Oslo F o r e t a k s r e g i s t e r e t : N O M V A T lf : F a x : w w w. e y. n o M e d l e m m e r a v D e n n o r s k e R e v i s o r f o r e n i n g R E V I S J O N S B E R E T N I N G F O R Vi h ar re vid er t års r egn s kape t fo r R uds h ø gda V B o li gs ameie fo r r egn s kap s åre t 200 9, s o m vis e r et ove rs ku d d på kr ,-. V i h a r o g s å r e v i d e r t o p p l y s n i n g e n e i å r s b e r e t n i n gen om å rs r egn s kap et, fo r uts etnin gen o m f or ts att dr ift o g f ors lage t til a nve nd els e av o ver s ku dd et. Års re gns ka pe t b es tå r av re s ultatre gns ka p, b alan se og n ot eo pp lys ni nge r. R e g n s k a p s l o v e n s r e g l e r o g g o d r e g n s k a p s k i k k i N o r g e er a n v e n d t v e d u t a r b e i d e l s e n a v r e gns ka pe t. Års re gns ka pet o g år s ber etnin gen e r avgi tt av s a me iets s t yre. Vår o pp gave er å u ttale os s o m år s r egn s kap et og øvr ige f or hol d i hen ho ld ti l re vis or lo ven s kr av. Vi h ar utf ørt revi sj on en i s ams var med l o v, f o r s k r i f t o g g o d r e v i s j o n s s k i k k i N o r g e, h e r und er r e v i s j o n s s t a n d a r d e r v e d t a t t a v D e n n o r s k e R e v i s o r f o r e n i n g. R e v i s j o n s s t a n d a r d e n e kr eve r at vi p lan le gger og ut fø rer re visj on en fo r å o p pn å betryg gen d e s i kker he t fo r at års re gns ka pe t ikke i nn eh old er ves ent li g f e il in f o r m a s j o n. Re v i sj o n o m f a t t e r k o n t r o l l av ut valgt e d el er a v mate rialet so m un d er bygge r in for masj o n en i års re gns ka pe t, vur d er ing av d e be nyt te de regn s kap s pr ins ip per o g ves e nt li ge re gns ka ps e sti ma ter, s amt vur d er in g a v in n hol det i og pr es ent as j one n av å rs regn s kap et. I de n gra d det fø lge r av god r evi sj o ns s kik k, o mf at ter revis j on ogs å en gje nno mgå els e a v s amei ets f or mue s for val tnin g o g r e g n s k a p s - og in ter n ko ntr olls ys temer. Vi men er at vår r evis jo n gir et fo r s varlig gr un n lag for vå r ut ta lelse. V i m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t e r a v g i t t i s a m s v a r m e d l o v o g fo r s kri fter og gir et r e t t v i s e n d e b i l d e av s a me iet s ø k o n o mi s k e s t i l l i n g 3 1. d e se m b e r o g a v r e s u l t a t e t i re gn s kap s året i ove re ns s te mmels e med go d r e g n s k a p s s k i k k i N o r g e l e d e l s e n h a r o p p f y l t s i n p l i k t t i l å s ø r g e f o r o r d e n t l i g o g o v e r s i k t l i g r e g i s t r e r in g o g d o ku men tas jo n av r egn s kap s op p lys nin ger i s ams va r me d lo v o g g o d b o k f ø r i n g s s k i k k i N o r g e o pp lys n in gen e i år s ber etninge n om å rs r egn s kap et, f oruts et nin gen o m fo r ts a tt dr if t og f o rs lage t til an ven d els e a v o ver s kud d et er ko n s is t en te med års regn s kap et o g er i s a ms va r me d lo v o g f or s kr if te r. Uten at det har b et ydn in g fo r ko nkl us j one n i avs n ittet ove r, vil vi p r es i sere at b u dsj ettallen e i re s ultatre gns ka pe t ikke er u nd erl agt revis j on. O s l o, 1 6. f e b r u a r E R N S T & Y O U N G A S T er j e T v e d t s t a t s a u t o r i s e r t r e v i s o r s ign. A member firm of Ernst & Young Global Limited

14 1 4 R E S U L T A T R E G N S K A P Regnskap Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e D R I F T S I N N T E K T E R : Innkrevde felleskostnader Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar A v s k r i v n i n g e r Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Kommunale avgifter Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N D R I F T S R E S U L T A T : FINANSINNTEKT / K O S T N A D : Finansinntekter Finanskostnader R E S. F I N AN S I N N T / K O S T N Å R S R E S U L T A T O v e r f ø r i n g e r : T i l o p p t je n t e g e n k a p i t a l

15 1 5 B A L A N S E N o t e E I E N D E L E R A N L E G G S M I D L E R Varige driftsmidler S U M A N L E G G S M I D L E R O M L Ø P S M I D L E R Restanser felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer Håndkasse D r i f t s k o n t o i O B O S Sparekonto i OBOS S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M E I E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Opptjent egenkapital S U M E G E N K A P I T A L G J E L D L A N G S I K T I G G J E L D Pant- og gjeldsbrevlån S U M L A N G S I K T I G G J E L D K O R T S I K T I G G J E L D Forskudd felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Annen kortsiktig gjeld S U M K O R T S I K T I G G J E L D S U M E G E N K A P I T A L O G G J E L D P a n t s t i l l e l s e 0 0 Garantiansvar 0 0 O S L O, / S T Y R E T F O R R U D S H Ø G D A V B / S J A N P E T T E R N IE L S E N / S / G E IR A S K A U T R U D / S / BENTE LYSEGGEN/S/

16 1 6 N O T E : 1 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. O B O S k o n s ernet disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NOR som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. N O T E : 2 I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R Felleskostnader F r a m l e i e t i l l e g g Dugnad S U M I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R N O T E : 3 A N D R E I N N T E K T E R B O D I S S Tilbakeført avsetning S U M A N D R E I N N T E K T E R N O T E : 4 P E R S O N A L K O S T N A D E R A r b e i d s g i v e r a v g i f t S U M P E R S O N A L K O S T N A D E R Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året. N O T E : 5 S T Y R E H O N O R A R Honorar til styret gjelder for perioden 2008/2009, og er på kr I tillegg har styret fått dekket middag for kr jfr. note 11 N O T E : 6 R E V I S J O N S H O N O R A R Revisjonshonoraret er på kr og er i sin helhet knyttet til revisjon.

17 1 7 N O T E : 7 K O N S U L E N T H O N O R A R Andre konsulenthonorarer S U M K O N S U L E N T H O N O R A R N O T E : 8 D R I F T O G V E D L I K E H O L D Drift/vedlikehold bygninger D r i f t / v e d l i k e h o l d V V S Drift/vedlikehold elektro Drift /vedlikehold utvendig anl Drift/vedlikehold garasjeanlegg Egenandel forsikring Kostnader dugnader S U M D R I F T O G V E D L I K E H O L D N O T E : 9 K O M M U N A L E A V G I F T E R Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift S U M K O M M U N A L E A V G I F T E R N O T E : 1 0 E N E R G I / F Y R I N G Elektrisk energi 995 F j e r n v a r m e S U M E N E R G I / F Y R I N G N O T E : 1 1 A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Verktøy og redskaper L y s p æ r e r o g s i k r i n g e r Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer S n ø r y d d i n g / g r e s s k l i p p i n g Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita -311 Kopieringsmateriell T r y k k s a k e r Møter, kurs, oppdateringer mv

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Ø v r e L j a n B o l i gs am e i e I I I, a v h o l d e s t o rs d a g 3 0. a p r i l 2 0 0 9, kl. 1800 i Nordstrand Eldresenter,

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i H e l g es e n s g at e 8 2 / 8 4 A S a v h o l d e s m a nd a g 2 6. a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t K i r k e v e i e n 1 1 0, a v h o l d e s m a n d a g 2 0. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 0 0 i V es t r e A k e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S a g a d am m e n, a v h o l d e s t o r s d a g 15. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 9. 0 0 i S am l i n g s s a l

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Øs t e r l i B o l i g s e

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Akersbakken Bo r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i Solbakken Velforening, a v h o l d e s t o r s d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 2 0. 1 5 p å Ok s t a d S k o l e. T I L B E HA N D L I N G F O R

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i 2

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R i n g g a t en T e r r a s s e S am e i e, a v h o l d e s 2 4. m a rs 2 0 1 0, kl. 18 :00 i Lilleborg Kirke. T I L B E HA

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i F o r n e b u k o l l e n B o l i g s am ei e, a v h o l d e s t o r s da g 2 3. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 : 0 0 p å S A

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s /

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i F j e l l hu s h a u g e n B o l i g s e l s k a p A / S a v h o l d e

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s /

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i P r o f es s o r D a h l s gt 3 9 A S, a v h o l d es t i r s da g 2. j

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer