T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G"

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s , kl på Bjørnsletta skole, Åsjordet 3, 0381 Oslo. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G A ) Valg av møteleder B ) O p p t a k a v a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g e n s a m e i e r t i l å u n d e r s k r i v e p r o t o k o l D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 4. B U D S J E T T F O R G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r 6. I N N K O M N E F O R S L A G A ) Forslag fra Ragnar Dale vedr. gjesteparkering under lokket B ) 2 f o r s l a g f r a T o l l ef B r e d a l v e d r. n ed l e g g e l s e a v g j es t e p a rk. v e d b l o k k 1 4, o g forbud mot å benytte østre garasjeport i blokk 14. C ) 4 forslag fra Niels Christian Fog D ) Styrets forslag til endringer / tillegg i sameiets ordensregler E ) 2 f o r s l a g f r a H ø s t m a r k L ø v e F) F o r s l a g f r a S i r i B j ø r t u f t E l l i n g s e n m f l. o m o p p r e t t e l s e a v I n n k o m n e f o r s l a g e r t a t t v e i d n l e n g g s. o m e g n e 7. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v s t y r e l e d e r f o r 2 å r B ) V a l g a v 3 s t y r e m e d l e m m e r f o r 2 å r C ) V a l g a v 3 m e d l e m m e r t i l v a l g k o m i t é O s l o, 1 0. f e b r u a r Styret i Generallunden Boligsameie Tor Hageberg /s / Knut C. Fjerdingstad /s / Turid Wulfsberg /s / T e r j e E n e r s e n / s / A n n e G r o S c h a at h u n J å t o g / s / I s am e i e rm ø t et h a r s am e i e r n e s t em m e r e t t m e d e n s t em m e f o r h v e r s e k s j o n d e e i e r. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 G e n e r a l l u n d e n B o l i g s a m e i e T I L L I T S V A L G T E Å R S B E R E T N I N G F O R Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende : S T Y R E T L e d e r T o r H a g e b e r g G e n e r a l l u n d e n 2 1 S t y r e m e d l e m K n u t C. F j e r d i n g s t a du l l e r n A l l e 5 5 S t y r e m e d l e m T u r i d W u l f s b e r g U l l e r n A l l e 5 5 S t y r e m e d l e m T e r j ee n e r s e n U l l e r n A l l e 4 7 S t y r e m e d l e m A n n e G r o S c h a a t h u n J å t o g U l l e r n A l l e 4 9 V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e m K j e l l F i r e U l l e r n A l l e 6 9 V a r a m e d l e m M a r y T ø v i k R e k l e v U l l e r n A l l e 7 5 V A L G K O M I T E E N V a l g k o m i t é B j ø r n O l a f N æ G s e s n e r a l l u n d e n 2 7 Va l g k o m i t é B r i t t E n g e s U e l t l h e r n A l l e 7 3 V a l g k o m i t é N i e l s C. F o U g l l e r n A l l e 6 7 B L O K K T I L L I T S V A L G T E Blokk 10 Tollef Bredal Ullern Alle 77 Blokk 11 Cecilie Brewer Ullern Alle 69 B l o k k 1 2 L i v e R o s t a d U l l e r n A l l e 4 7 Blokk 13 Tor Landsverk Ullern Alle 51 B l o k k 1 4 K r i s t i a n L ø U v l e n l s e k r i n o l A d l l e 5 3 B l o k k 1 5 L a s s e H a u g U l l e r n A l l e 5 9 B l o k k 1 6 B j ø r n H a n s s e G n e n e r a l l u n d e n 1 9 B l o k k 1 7 B j ø r n O l a v N æ U s l s l e r n A l l e 2 7 G E N E R E L L E O P P L Y E S R N O I M S N AM G E I E T TI L L I TS V AL G TE O G AN S AT TE Av sameiets 5 styremedlemmer er det 2 kvinner og 3 menn. S am e i e t e r p os i t i v t i l l i k es t i l l i n g o g t a r s i k t e p å at d et i k k e f o r e k om m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a ns e t t e l s e r. Sameiet driver ikke med forsknings - og utviklingsaktiviteter. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. S am e i e t h a r 1 a n s a t t. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r i h e n h o l d t i l k o n t r a k t u l t f n i ø n r g t A S. a v O B O S E i Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig ) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Sameiets revisor er Ernst & Young. AS

3 3 G e n e r a l l u n d e n B o l i g s a m e i e E I E N D O M M E N S am e i e t b e s t å r a v s ek s j o n e r. Sameiet er registrert i Brønnøysund med organisasjonsnummer Sameiet ligger i Oslo kommune og har følgende gårds - o g b r u k s n um m e r : M e d e i e r s e k s j o n f o r s t å s s am e i e a nd e l i b e b y g d e i e n d om m e d t i l k n y t t e t e n e r e t t t i l b r uk a v bolig og / eller annen bruksenhet i eiendommen. S t y r e t e r i k k e k j e n t m e d a t d e t ses y t i vesentlig r e m l grad. j ø e t f o r u r e n G E N E R A L L U N D E N Historikk - Navneopphav - Områdestatus i dag Ø r a k e r g å r d, g n r. 1 0, v a r k l o s t e r g o d s u n d e r c i s t e rc i e n s e rk l o s t e r e t p å H o v e d ø e n i I b l e g å r d e n s o l gt f r a K r o n e n. G å r d e n v a r s e l v f ø l g e l i g b l i t t k r o ng o d s e t t e r r e f r m o as j o n e n. F r a t i l va r Ø r a k e r g å r d e n d e l a v B o g s t a d g o d s e t s om t i l h ø r t e s l e k t e n e L e uc h o g A nk e r. P e t e r A n k e r f , d h a d d e v æ r t g e n e r a l g u v -n e o r n s ø k r e k o i l o n d i e n d a n s k T r a n k e b a r i O s t i n d i a i t i d s r o m m e t t i a l n p 1 å 8 Ø 0 6 r a. k e r F g r å a r d, 1 s 8 om 0 8 b o d d e h a n f o r p a k t et, h e l t t i l s i n dø d i , 8 8 å r g am m e l. P e t e r A n k e r p å Ø r a k e r v a r j e v n g a m m e l m e d s i n f e t t e r, P e -d e r A n k e r ). P e d e r A n k e r s e n e s t e d a t t e r ( e n e s t e b -1 a 8 r 4 n 9? ), ) b, l e g K i a f t r m e n d g ( r e 1 v H e r m e a d e l n J a r l s b W e r g. V e d s k i f t e t i b o e t e t t e r h e n n e i , b l e de n s t ø r s t e d e l e n a v Ø r a k e r g å r d s o l g t t i l e i e r n e a v L i l l ea k e r g å r d, o g s l å t t s am m e n m e d de n n e, m e ns s e l v e b y g n i n g e n e o g e n m i n d r e d e l a v j o r d v e i e n b l e s o l g t t i l e i e r n e n a v å r s e n e r e i , b l e k j ø p t a v h o f f s j e f H e rm a n S e v e r i n L ø v e n s k i o l d. I b r a n t h o v e d b y g n i n g e n p å Ø r a k e r g å r d n e d f o r f ø r s t e g a n g, og i f o r a n n e n g a n g. E n n y b y g n i n g b l e s å o p p f ø r t, a nt ag e l i g p å s am m e t om t o g b l e b e n y t t e t s om k o n t o r f ø r d e n ble fjernet, sannsynlig i forbindelse med oppføringen av de nåværende to Selvaagblokkene. V e i e n v å r b l e i o p pk a l t e t t e r g e n e r a l g u v e r n ø r e n o g f i k k n a v n e t G e n e r a l l u n d e n. F r a t i l h e t v e i e n Ø r a k e r al l é, m e n j e g h a r i n g e n o p p l y s n i n g e r om h v a d e n h et ti d l i g e r e, b a r e a t d e n b l e k a l t Ø r ak e r a l l é e n. P å et v e i k a r t o v e r Os l o f r a , d a U l l e r n G å r d s v e i h et B æ r um s v e i e n o g v a r e n a v h o v e d å r e n e m o t v es t, e r vå r v e i i n n t e g n e t m e n n a v n l ø s. D a g e n s G e n e r a l l u n d e n e r g a m m e l v e i g r u n n, h v o r g a m m e l e t s r l å, v o a g n s u k t g e j l ø i r g å f a m es t s a n n s y n l i g s i s t e d e l a v t i d l i g e r e t i d e r s g å r d s v e i o p p t i l h o v e d b y g n i n g e n p å Ø r a k e r g å r d, s o m l å d e r b o l i g s a m e i e t s b l o k k 1-2 6, 1 l i g G g e n r e i r d a l g. l L u å n v e d n e n s k a 1 l 9 h a l i g g e t t v e r s o v e r g å r d s v e i e n s o m g i k k g j e n n o p m or t a l. å L v å e v b e y n g b n l i e n r e g v e n t i i e D e t e r g r u n n t i l å t r o a t d e n ne g am l e g å r ds v e i e n, Ø r ak e r a l l é e n, h a d d e s i t t u t s p r i n g n e d e v e d V æ k e r ø v e i e n o g g i k k i re t t l i n j e o p p t i l Ø r a k e r g å r d. Langs veien står i dag fortsatt flere gam le trær, rester av en fordums all é. E t t a v d e f l ot t es t e t r æ r n e f i n n e r v i r e t t i n n e n f o r g j e r de t t i l G e n e r a l l u n d e n n r. 1, s om b l e b y g g e t a l l e r e d e i D e t e r e n k j em p e a v e n k as t a n j e, p l a n t e t a v P e t e r A nk e r om k r i n g

4 4 G e n e r a l l u n d e n B o l i g s a m e i e Dagens veinavn har utvilsomt sitt opphav fra den kollen eller h ø yn i for n g e n i t e r r e n g e t s om l i g g e r n o r d f o r h us e t i G e n e r a l l u n de n 7, t i l h ø r e n d e f am i l i e n L o r e n t z en, o g ø s t f o r n e v n t e b l o k k 1 6. P å b e g y n n e l s e n a v t a l l et h et d e t : Ø r ak e r l i g g e r p å d e n y n d i g e, s k o v b e v o k s e d e h ø j d e, d e r p å v e s t s i d e n b e g r æ n s e r A k b e r h e d r a s l k e r n u d o s g i g t e n o v e r f j o r d e n. S e l v e k ol l e n, s om l å l i k e v e d h o v ed b y g n i n g e n, v a r p å P e t e r A nk e r s t i d e n p a r k m es s i g l u n d, d e r h a n p l a n t e t t ræ r, o g a n l a s p as e r s t i e r o g u t s i k t p l as s e r s om b l e v e d l i k e h o l d t h e l t f r em t i l s l u t t e n a v å r e n e. D e t e r f u n ne t f l e r e s p o r e t t e r t i d l i g e r e t i d e rs k u l t i v e r i n g, o g h e r s p a s e r t e n o k g e n e r a l g u v e r n ø r e n b å d e m e d o g ut e n f ø l g e t i t t o g o f t e. D e t t e om r å d et k a n m e d s i k k e r h e t r e g n e s s om d e n e ge n t l i g o p p r i n n e l i g e G e n e r a l l u n d e n. D e t t e k o l l e o m r å d e t, h v o r a v d e n n o e r d g r n e r. 1 h 0 a, l b n v r p. a 2 r 6, t G e n e r a l l u n d e n B o l i g s am e i es e i e n d om, e r a v O s l o k om m u n e, F r i l uf t s e t at e n r e g i s t r e r t s om V i k t i g n a t u r t y p e o m r å d e. D e t h a r e n v e r d i f u l l e g e n v e g e t as j o n o g e t bi o l o g i s k m a n g f o l d, d e r d e t e r n ø d v e n d i g m e d å r l i g b e k j e m p e l s e a v f r e u m r r a m n e s d e s t e k r o k n e k pl a n t e r s om f o r e k s em p e l K a n a d a g u l l r i s. Om r å d e t h a r d e s s v e r r e i n g e n v e r n e s t a t us f o r e l ø p i g. F o r i v a r e t a k e l s e a v n a t u r v e r d i e r s o m d e n e g e n t l i g e G e n e r a l - o l g u n d e n, v i s e b y g n i n g s l o v e n, N a t u r v e r n l o v e n, S k o g l o v e n o g F o r e u n r, e s n om s n i p å n l g e s g l g o e v r e i e r n e a n s v a r. T a k k t i l L a rs H us t a d f o r k r i t i s k g j e nn o m g a n g a v f ak t a o p p l y s ni n g e n e. KCF sept V A K T M E S T E R T J E N E S T E V a k t m es t e r F r a n k M os s i n g i v a r e t ar d e n d a g l i g e d r i f t o g d e t l ø p e n d e v e d l i k e h o l d e t i s am e i et i h e n h o l d t i l s t i l l i n g s b e s k r i v e l s e. V a k t m e s t e r 1 k 3 a 4 n 2 6 k 8 o, n h t e l a s k t t e s p å t e m el l om k l o g k l U n ng å å r i n g e u t e n om o r d i næ r a r b e i d s t i d. R E N H O L D Sameiet har avtale med Sabah Cheri Mustapha om vask av trappeoppganger / fellesarealer. E I E R S K I F T E R I G E N E R A L L U N D E N B O L I G S A M E I E I h a r v i f åt t i k k e m i n d r ee n n 15 n y e s ek s j o n s e i e r e. I a l t e r d e t r eg i s t r e r t 1 9 e i e rs k i f t e r. V å r e n y e b e b o e r e ø n s k es v e l k om m e n i s am ei e t. V i h å p e r d e v i l t r i v e s h e r o g b l i g o dt integrert i fellesskapet. Til sammenligning var det 8 eierskifter i H Æ R V E R K O G S K A D E V E R K P Å S A M S E I U E T T S T Y R O G I N S T A L L A S J O N E R I S e l v om v i b o r i e t a v Os l o s f r e d e l i g s t e om r å d e r, s k j e r d e t n å o g d a t i n g s om v i h e l s t v i l l e h a s l u p p e t. N e d e n f o r h a r v i l i s t et o p p f l e r e a v t i l f e l l e n e , s å a l l e e r o r i e n t e r t om h v a s om k a n k om m e t i l å s k j e. - D e t b l e d v f l e r e a n l e d n i n g e r b e g å t t s k a d e v e r k p å d e t r e l a v e veibelysninger langs gangstien i skråningen ved enden av blokk 17 (Gl. 27 ) - S i d e v i n d u e t i e t t a v v å r e i n n g a n gs p a r t i e r b l e b es k ut t m e d h å n d v å p en o g k n u s t. - S am e i e t s t r ak t o r b l e p å k j ø r t a v e t u k j e n ts t ø r r e k j ø r e t ø y, s l i k a t l a s t ea p p a r a t e t b l e s l åt t s k j e v t m e ns d e n s t o p a rk e r t i n n e p å v å r t om r å d e. S k a d e n k os t et c a. k r , -

5 5 G e n e r a l l u n d e n B o l i g s a m e i e - Flaggstanglinen kuttet av med kniv så line og vimpel gikk i bakken. - B om m e n v e d b l o k k 1 0 ( U. a. 7 7 ) p åk j ø r t f l e r e g a n g e r i å r e ts l ø p. S i s t e g a n g b l e d e n h e l t k n u s t o g m åt t e e r s t at t es m e d e n n y b om. - Nattlig innbruddsforsøk i garasjen under blokk 11. Portåpnerlåsen ødelagt. - M o n i t o r k am e r a e t p å e t a v d e n y e ri n g e p a n e l e n e f j e r n e t m e d m a k t. K a m e r a e t v i l t y v e n i k k e f å n o e n g l e d e a v, m end e t k os t e t e n p e n s um å f å et n y t t. - Nok et nattlig innbruddsforsøk i garasjen blokk 16. Portåpnerlåsen ødelagt. - Innbrudd i 6 eierseksjoner V i b e r v å r e b e b o e r e om å væ r e g od t å r v å k n e, s å k a n k a ns k j e f r em t i di g s k a d e om f a n g b l i m i n d r e om f a t t e n d e. F O R S I K R I N G S am e i e t s e i e n d om m e r e r f u l l v e r d i f o r s i k r e t i I f S k a d ef o r s i k r i n g m e d po l i s e n um m e r F u l l v e r d i f o r s i k r i n g v i l s i a t f o rs i k r i ng s s e l s k a p e t h a r a n s v a r e t f o r at s am ei e t t i l e n h v e r t i d h a r d e r i k t i g e f o r s i k r i n g s s u m m e r. E n f o r u t s e t n i n g r i ng f o s r s e l d s e k t a p t e t f å e r m e a l t d i n f g o r s i k o m v e s e n t l i g e v e r d i øk n i n g e r p å b yg n i n g e r, f. e k s. v e d r e h a b i l i t e r i n g e l l e r p å b y g g i n g. V e d t o t a l s k a d e s k a l e r s t at n i n gs b e l ø p e t d e k k e o p p f ø r i n g a v n y b y g n i n g a v s am m e s t a n d a r d o g s t ø r r e l s e. F o r s i k r i n g e n o m f a t t e r o g s å b y g f n o i r a n g d s r i m n g e e s r s i om g e d e n e n k e l t e s ek s j o n s e i e r gjør inne i boligen. D e n e n k e l t e s e k s j o n s e i e r m å s e l v s ø r g e f or å h a h j em f o r s i k ri n g s o m d e k k e r i n n bo og l ø s ø r e. H v i s s am e i e t s f o rs i k r i n g s k a l b e n y t t e s, m å b e b o e r n e s t r a k s m e l d e s k a d e n t i l F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n io B O S t l f f a k s e-p o s t : f o r s i k r i n o b o s. n o. Oppfølging av forsikringssaker blir gjort av Forsikringsavdelingen i OBOS. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I h e n h o l d t i l f o r s k r i f t e n e s k a l d e t v æ r e i n s t a l l e r t t r e l ø l y e k r v a r s l e b r a n n s l a n g e i l e i a l i l g h l e t e n e. E i er / b e b o e r h a r a n s v a r e t f o r a t u t s t y re t e r t i l s t e d e o g f u n g e r e r. N Ø K L E R S y s t em n øk l e r b es t i l l e s s k r i f t l i g h o s v a k t m e s t e r. T a p a v s y s t em n øk l e r e l l e r p o r t å p n e r m e l d es o m g å e n d e t i l v a k t m es t e r. S K I L T T I L P O S T R K I A N S G S E E P A N O E L G P å p o s t k a s s e n e s k a l d e t b a r e v æ re e n t y p e s k i l t, h v i t t m e d s o r t s k r i f t. E g e n o p p s at t e klistrelapper etc. skal ikke benyttes. S am e i e t s s t a n d a r d p o s t k as s e s k i l t m e d b e t e g n e l s e :S ki l t n r , b es t i l l e s a v b e b o e r n e h o s J e r n i a C C V e s t e hvilk l e r n i s o m e n h e l s t a n n e n -b u J t e i k r k n. i P r a i s k r ,- D e t e r p l as s t i l fire skriftlinjer på skiltet som leveres med en standard skrifttype. P å d e f l es t e p os t k as s e n e e r d e t s l i k e s k i l t i d a g, o g d i s s e s k a l s e l v s ag t b l i v æ r e n d e, m e n v e d e i e r s k i f t e e l v l b e b r o er s s k i a f l n t y e t t, k a o r r ek t s t a n d a r d s k i l t an s k af f es. J f. P os t e ns f o r s k r i f t e r. Nye navnelapper til ringepanelet ved hovedinngang lages og monteres inn av vaktmester.

6 6 G e n e r a l l u n d e n B o l i g s a m e i e H M S F o r s k r i f t o m s y s t e m -, a t i m s - i k o l g h s j e i l k ø k s e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e n ( I n t e r o n k t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f a s t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s e m b e r 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l at d e n e nk e l t e v i r k s om h et s k a l s ys t em at i s e r e arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. B o l i g s e l s k a p e r d e f i n e r t s o m v i r k s o m h e t o -k g o nt s r k o a l l s ys d t em e r. f D o et r t e h a i n t e r n o m f a t t e r b l a n t a n n e t k o nt r o l l s ys t em o g o p pf ø l g i n g a v b r a n n v e r n, b y g g h e r r e f o r s k r i f t e r v e d b y g g e - o g a n l e g g s a r b e i d, l e k e p l a s s e r o g e l e k t r i s k a n l e g g o g r f o e r l d e l k i t n g r i s k u t s a v a n s v a r e t e r g i t t e n s l i k t o l k ni n g : S am e i e t e r a ns v a r l i g f o r a t d et e l ek t r i s k e a n l e g g e t o g u t s t y r e t i f e l l es a r e a l e t t i l e n h v e r t i d e r i o r d e n. I f o r h o l d t i l a n l e g g o g ut s t y r i d e n e n k e l t e b o e n h e t e r d e t s t y r e t s p l i k t å g j ø r e e i e r o g / e l u l k e r b a r v d e n e n k e l t e l e i l i g h e t o p pm e rk s om p å d e t a ns v a r s om d e h a r f o r å h o l d e e l e k t r i s k ut s t y r i o r d e n e t t e r g j e l d e n d e l o v o g f o rs k r i f t. EIENDELER OG GJELD OMSETNING OG TAKSTER S a m e i e r n e f å r t i l s e n d t s k j e m a m e d o p p s t i l l i n g o v e r l a v d s e am n e i n e k t s e l t e s i n n t e k t e r, ut g i f t e r, gj e l d o g ei e n d e l e r. L i g n i n g s v e r d i e n f å r d e n e nk e l t e o p p g i t t p å l i g n i n g s k o n t o r e t. Om s et n i n g a v s ek s j o n e n e s k j e r t i l m a rk e d s p r i s. D e t f i n n es i k k e t a k s t e r f o r s e k s j o n e n e v e r k e n h o s s t y r e t e l l e r f o r r e t n i n r r g e s t n f i n ø g r s e f ø r e. r e n f S å r å o p l p g a i n t t g t f o o m s e t ni n g s p r i s e r, bl i r d i s s e r e g i s t re r t. F o r r e t ni n g s f ø r e r k a n, p å b a k g ru n n a v d i s s e opplysningene, gi antydning om prisnivået for seksjonene. T E L E N O R S a m e i e t e r t i l s l u t t e t s a m a r b e i d s a v t a l e n m e l l o m T e l l e t n ni o n r g o g O B O S o m r a b a t t o r d n i n g p å b r u k a v f as t t el e f o n o g b r e d b å n d s t e l e f o n f o r b e bo e r e m e d a b o n n e m e n t i T e l e n o r. D e n e n k e l t e b e b o e r f å r o gs å r a b a t t v e d b es t i l l i n g a v A D S L b r e d b å n d o g b r u k a v mobiltelefon. Bestilling av mobiltelefoni- og internettjenester res på www. kan obos gjø. no K A B E L -TV C a n a l D i g i t a l e r l e v e r - a o n g d ø b r e d a b v å n d t s v t j e n e s t e r. H a r d u s pø r s m å l v e d r ø r e n d e d i t t kabel-t v-abonnem ent, digital-t v e l l e r b r e d b å n d, k a n d u r i n g e t l f Å p n i n gs t i d e r h o s kundeservic e e r m a n d a g - f r e d a g k l , l ø r d a g k l S ø n d a g e r e r s t e n g t. O p p s t å r d et f e i l p å k a b e l a nl e g g e t u t e n om n o rm a l å p n i n g s t i d, k a n d e t t e r a p p o r t e r e s v i a t e l e f o n l ø r d a g e r k l o g s ø n d a g e r k l For ytterli g e r e i n f o r m a s j o n v i s e s d e t t i l w w w. c a n a l d i g i t a l. n o Ingen m å gjøre inngrep i kabel-t v-a n l e g g e t s om å s k r u a v d ek s e l e t p å a n t e n n e k o n t ak t e n o g f o r - e t l l e a r t i l k o b l m i n g e r. S l i k e i n n g r e p v i l k u n n e f o r å r s ak e f o rs t y r re l s e r p å s i g n a l e n e t i l andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. A V T A L E O M L E V E R A N S E A V E L E K T R I S K K R A F T OBOS har fremforhandlet avtale med LOS for leveranse av elkraft. K r a f t f o r v a l t n i n g s a v t al e n u t l ø p e r d en S am e i e t h a r t i l t r å d t d e n n e a v t a l e n. Dette gje l d e r k u n s t r øm t i l f e l l e s om r å d e o g i k k e p r i v a t a b o n n em e n t f o r d e n e n k e l t e l e i l i g h e t.

7 7 G e n e r a l l u n d e n B o l i g s a m e i e S T Y R E T S A R B E I D G e n e r e l t S t y r e t h a r i p e r i o d e n væ r t o p pt a t t a v å s et t e m å l o g g j e n n om f ø r e t i l t a k f o r å n å m å l e n e : H o v e d v i s j o n e n r a t G e n e r a l l u n d e n B o l i a g l s a v æ m r e i et e at s k t r a k t i v t s t e d å b o. D e t t e om f a t t e r b y g n i n g e n e, ut e a r e a l e n e, m i l j ø et, o g a t a l l e s om b o r he r e t t e r b es t e e v n e skal medvirke til å styrke trivselen gjennom felles innsats. Målet er å oppfylle visjonen gjennom et forsvarlig vedlikehold og skritt v i s f o r b e d r i n g a v vårt potensial til enhver tid. S t r a t e g i e n b e s t å r i o pt i m al u t n yt t el s e a v d e t i l g j e n g e l i g e øk o n om i s k e r e s s u r s e r o g f e l l es i n n s a t s. S t y r e t s m ø t e r S t y r e t h a r i p e r i o d e n j a n u a r f r a m t i l 1 0. m a rs a v h o l d t 1 2 or d i n æ r e s t y r em øt e r o g 2 m ø t e r m e d b l ok k a ns v a r l i g e. D e s s ut e n e r d e t a v h o l d t et t r e g n s k a p s m øt e o g e t t budsjettmøte, protokoll fra disse møtene foreligger ikke. V a k t m e s t e r F r a n k M o s s i n g h a r i v a r e t a t t d e t d ag l i g e t i l s y n o g a r b e i d m e d s am e i e t s e i e n d om p å e n a l l t i d uf o r l i g n e l i g m å t e.h a n s p o s i t i v e h o l d n i n g e r e t u v u r d e r l i g a k t i v u m f o r s am e i e t. V a k t m es t e r m øt e r f as t p å s t y r em øt e n e. F r a n k M o s s i n g h a r s a gt s e g v i l l i g t i l å i n n e h a v a k t m es t e rf u n k s j o n e n f r am t i l m a i G e n e r a l s t a b e n T r æ r s om b l i r f e l t, s a g e s o p p, k l ø y v e s, p ak k es i 6 0 l i t e rs s ek k e r o g t ør k e s. A l l e i s am e i et k a n k j ø p e d e n n e v e d e n f o r k r p r. s e k k. D e t t e e r b l. a. a r b e i d s om G e n e r a l s t a b e n g j ø r p å d u g n a d f o r v å r t f e l l es s k a p. F o r t j e n e s t e n a v s a l g e t g å r i n n i s a m ei e t s d r i f t s r e g n s k a p. G e n e r a l s t a b e n s s o s i a l g r u p p e l e d e sa v I n g e b j ø r g T ho r s e n t i l s t o r gl e d e for mange av de eldre beboerne i vårt sameie. R u n d s k r i v D e t e r s e n d t ut 1 0 r u n d s k r i v g j e n no m å r e t. 4 a v d i s s e e r s e n d t ut t i l o g g j e l d e r b a r e n o e n e n k e l t e a v v å r e b l o k k e r. H e n s i k t e n m e d r u n d s k r i e v e n e e r å h o p p d a t e r t om h v a s om s k j e r i s am e i e t a v f e l l e s i nt e r e s s e, s am t gi n ød v e n d i g i n f o rm a s j o n. D i v e r s e f o r b e d ri n g e r i l ø p e t a v år e t. D e t e r f el t f l e r e f o r v o k s t e o g d e l v i s s y k e t ræ r p å om r å d e t, d e a l l e r f l e s t e l a n g s g a n g s t i e n f o r a n b l o k k e n e 1 0 o g 1 1, m e n o g s å p å om r å d e t f o r ø v r i g. N y p l a n t i ng e r e r f o r e t a t t o g v i l bli vurdert fortløpende. V e d l i k e h o l d s p l a n e n V e d l i k e h o l ds p l a n e n b l i r r e g e l m es s i g o p p d a t e r t.d e n n e f ø l g e r v e d l a g t. Oppussing av oppgangene (hovedinngang med trappehus ) går sin gang. U t s k i f t i n g t i l n y eo g s t r øm b e s p a r en d e l y s a rm a t u r e r i n n v e n d i g o g u t e l y s f o r a n i n n g a n g s p a r t i e t e r p å p l as s. L e g g i n g a v k e r am i s k e f l i s e r e r p å b e g y n t o g g å r m ot s l ut t e n når årsmeldingen foreligger.

8 8 G e n e r a l l u n d e n B o l i g s a m e i e F e l l e s k o s t n a d e n e Felleskostnadene ble besluttet økt med 3 % fra R e d e g j ø r i n g f o r øk n i n g e n b l e s e n d t u t i s k r i v a v f r a O B OS p å v e g n e a v s t y r e t. H å n d v e r k e r e s o m f o r e t a r o p p u s s i n g / r e h a b i l i t e r i n g Styret vil spesielt gjøre oppmerksom på følgende forhold : 1. Sameiets ordensregler er rettigheter så vel som forplikt e l s e r v i m å f o r h o l d e o s s t i l i h v e r d a g e n a v h e n s y n t i l h v e r a n d r e. E t g o d t n a b o f o r h o l d k a n f o r t ø de l e g g e s v e d a t f o r e k s em p e l i n n l e i d e h å n d v e r k e r e i k k e t a r n ø d v e n d i g h e n s y n e l l er o p p t r e r i s t r i d m e d o r d e ns r e g l e n e. 2. S e k s j o n s e i e r e r åt a t e n o p p s v t å a s om r f ø l g i e a g v a t f o r s k v å t r o m s n o rm e n o g/ e l l e r b es t em m e l s e r i l o v o g f o r s k r i f t e r m. v. i k k e b l i r f u l g t. S e k s j o ns e i e r e p å l e g g e s å f ø l g e di s s e o g å b e n y t t e a ut o r i s e r t e f a gf o l k i forbindelse med gjennomføring av våtromsrehabilitering. 3. S e k s j o n s e i e r e r å a o ns g s v a r l i g f o r a t h å n d v e r k e r e b l i r gj o r t k j e n t m e d r e g l e n e f o r b i l k j ø r i n g o g p a r k e r i n g p å g a n g v e i e n e ( o r d e n s r e g l e n e s pk t. 4 ) o g m ed a t h e i s e n e kun er personheis og ikke vareheis (ordensreglenes pkt. 13 ). E r m a n i t v i l o m n o e, s k a l v a k t m t e s l t f e. r 2 9 k 6 1 o 8 1 n. t 3 a 4 k t e s p å Vannrør og lekkasjer Det vises til vedtektenes 4 og ordensreglenes pkt. 6. S e l v a a g G r u p p e n A S b y g g e p l a n e r i S i l u r v e i e n n e d e n f o r b l o k k 1 5 S a k e n om a nt a l l et as j e r, b y g g e h øy d e o g d i v. k l a r t u h j em l e d e d i s p e ns a s j o n e r m. m. e r n å s l u t t b e d h l a n e t a v h e n h o l d s v i s F y l k e s m a n n e n i O s l o o g A - k e r s h u s o g M i d e p a r t e m e nt e t. S a k e ns k j e r n e e r f o r r i n g e l s e a v b eb o e r n e s u t s y n, s j e n e r e n d e i n ns y n f r a o v a l b l o k k e n, dens plassering på bare 20 meter kloss opp til nærm este gjenboer i U l l e r n a l l e 5 7 r e d s u a s m e r t e l d ys e f o r h o l d. Fylkesmannens konklusjon av på vår klage av og : K o m m u n e n s v e d t ak av o p p r e t t h o l d e s. F y l k e s m a n n e n s v e d t a k a v e t t e r v å r h e ns t i l l i n g om å om g j ø r e v e d t a k et a v k o n k l u d e r e r m e d: B e g j æ r i n g o m o m g j ø r i n g av Fy l k es m a n n e n s v e d t a k av tas ikke til følge. Begge avgjørelser er, etter vår oppfatning, juridisk klart uholdbare. Professor dr. juris Tor Falkanger har bekreftet enighet mht. våre juridiske anførsler. H a n e r a n s e t om t e s n a v d e f r em s t e e k s p e r t e r p å d et t e om r å d e t. V å r h e n s t i l l i n g t i l M i l j ø v e r n d e p a r t em e nt e t a v o g om om g j ø r i n g a v F y l k e s m a n n e n s a v g j ø r e l s e u n d e r h e n v i s n i n g t i l f o r v a l t n i n g s l o v e ns 3 5, 3. l e d d, b l e d e t k o n k l u d e r t m e d a t d e p a r t e k m e e ø n ns t k e t r å g i å k i n n i e n n y v ur d e r i n g a v s a k e n.

9 9 G e n e r a l l u n d e n B o l i g s a m e i e D e p a r t e m e nt e t h a r o v e r h o d e t i k k e v u r d e r t s ak e n o g h a r å p e n b a r t a r k i v e r t d e n n e ut e n v i d e r e. S am e i e t v e d s t y r e t h a r n å r e t t e t e n h e n v e n d e l s e t i l S i v i l om b u ds m a n ne n d e r d e t b l. a. vises til Miljøverndepartement ets ansvarsfraskrivelse ved regelrett å avvise vår klage. V i d e r e v i s es d et t i l u r i k t i g b e h a n d l i n g a v s ak e n s r e t t s l i g e s i d e r f r a F y l k e s m a n n e n s s i d e, d i s p e n s a s j o n e r g i t - t o g a b v yg n P i l n g a s n e t a t e n s om i k k e e r l o v h j em l e t, et et a s j e a nt a l l som strider m ot regule r i n g s b es t em m e l s e n e o g m y n di g h e t e n e s e n s i d i g e f a v o r i s e r i n g a v utbyggers økonomiske interesser. Utbygger har funnet det for godt å holde seg taus. V i v i s e r o g s å t i l at B y d e l U l l e r n s s y n e r s am m e nf a l l e n d e m e d v å r t b l. a. n å r d e t g j e l d e r gitte dispensasjonerog byggehøyde / antall etasjer. Dessuten - o g er Plan b y g n i n g s e t a t e n p å k o l l i s j o n s k u r s m e d F r i l uf t s e t at e n, n å r d e t gj e l d e r b y g g e t o m t e n s status som verdifullt naturområde. S i v i l om b u ds m a n n e n k a n u n d e r s ø k e e n s ak s om k a n a ns e s f o re n u r e t t m o t d e n s o m k l a g e r. H a n k a n p å p e k e f ei l e l l e r f o r s øm m e l s e r o g h e n s t i l l e t i l v e d k om m e n d e f o r v a l t n i n g s o r g a n å r e t t e o p p d e t t e. I p r ak s i s r e t t e r m y n d i g h e t e n e s eg e t t e r ombudsmannens henstillinger og anbefalinger. S i v i l o m b u d s m a n n e n e r o p p n e v n t a v S t o r t i n g e t nk f e o l r t e b å o r g f e r o s r s v a r e d e n r e t t i g h e t e r. Klagebehandlingen hos Sivilombudsmannen er gratis. I d a g v e t v i i k k e l e n g e r h v em s om e r u t b y g g e r. S e l v a a g E i e n d om A S h a r o v e r d r a t t t om t e a r e a l e t o g h e l e b y g g e p r o s j e k t e t t i l e n t r e d j e p a r t, V u a A S, c / o A t t e n d o C a r e A S s o m d e r e t r har t e overdratt totalprosjektet angivelig til Silurveien Næringsbygg AS. H v o r v i d t S e l v a a g E i e n d om A S f o r t s a t t h a r n o e n ø k o n om i s k e i n t e r e s s e r i p r o s j ek t et el l e r har planer om å flytte sitt hovedkontor dit som leietaker vites ikke. R a d o n g a s s. D e t e r i k v k i s e t f o p r å e k om s t e r a v ra d o n g a s s i b o l i gs am e i et et t e r m å l i n g e r s om b l e f o r e t a t t h øs t e n H u n d e r, h u n d e e i e r e o g h u n d e l u f t e r e D e t s t å r m y e om h u n d e b æ s j i p re s s e n f o r t i d e n, o g d e t e r s å v i s s t m e d r e t t e. D e a l l e r f l e s t e h u n d e e i e r e o g h u n d e l r u t f om t e r å r d e s f om r a l uf t v e å r v o v s e n i n n e n f o r v å r e e n e m e rk e r, e r b å d e p å p a s s e l i g e og f l i nk e t i l å b r u k e h u n d e p o s e. D e f u l l e a v f a l l s b e h o l d e r n e f o r d e n s l a g s, s o m v å r t s am e i e h a r s a t t o p p m a n ge a v, t øm m e s h v e r f r e d a g, o g d a e r d e f l e s t e b l i t t g a n s uk k e n f. u l l e i l ø p e t a v M e n n å e r d e t s n ø o g v i n t e r, o g d a e r d e t f l e r e s om t r o r at h u n d e l o r t f o r s v i n n e r a v s e g s e l v i a l t d e t h v i t e. D e t g j ø r d e t d es s v e r r e i k k e s e l v om l o r t e n i k k e d uk k e r o p p f ø r v å r s o l e n f å r s n ø o g i s t i l å f o r d u f t e. D a s e t t e r d e n s e g of t e f as t u n d e r f o t t ø y e t o g b l i r m e d i n n p å g u l v o g t e p p e r. F o r n o e n u k e r s i d e n, r e t t et t e r s n øf a l l, k u n n e v i t el l e o v e r 2 5 h u n d e l or t e r i a l l e s t ø r r e l s e r l a n g s k a n t e n e p å v å r - o e g t g ur a n v e g i e r l a n g s c a. e n m e t e r s t r ek n i n g. M a n g e s l i p p e r o g s å h u n d e n e l ø s n å r d e k o m m e r i n n p å v å r t om r å d e o g d e t e r d et f l e r e, s p e s i el t el d r e o g b a r n, s om e r l i t e g l a d e f o r. D es s v e r r e k a n e n l ø s hu n d o p p f a t t es s om

10 1 0 G e n e r a l l u n d e n B o l i g s a m e i e e n t r u s s e l. S v æ rt m a n g e a v d e h un d e n e s om l ø p e r l ø s e, h a r h u n d e ei e r / h u n d e l u f t e r ikke full kontroll over. J f. o r d e n s r e g p l k e t. n 7 e, s a n n e t a vs n i t t. Politivedtektene i Oslo sier at : P e r s o n m e d a n s v a r fo r hu n d p l i k t e r å h a ko n t r o l l m e d h un d e n ve d b r u k a v b ån d e l l e r p å a n n e n m å t e p å e t s t e d so m e r a l m i n n e l i g b e f e r d e t e l l e r m e n t f o r a l m i n n e l i g f e r d s e l. D e n n e b e s t e m m e l s e n g j erfor e l d e på r hele d området som tilhører vårt sameie. V e d t e k t e r o g o r d en s r e g l e r f o r bo l i g s a m ei e t f ø l g e r s om e t v e d l eg g b a k e r s t i d e t t e h e f t e t o m å r s b e r e t n i ng e n fo r

11 1 1 G e n e r a l l u n d e n B o l i g s a m e i e R E G N S K A P E T F O R Styret mener at årsregnskapet gir e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s am e i et s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om s am ei e t s f o r v e n t e d e øk o n om i s k e u t v i k l i n g e r omtalt i årsberetningens punkt om kostnadsutvikling og budsjett for Å r s r e g n s k a p e t f o r e u r n d s e r a t f o t r u t s e o t p n p i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es h e r v e d at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. R E S U L T AT Å r e t s r e s u l t a t p å k r ,- s om f r em k om m e r i r e s ul t a t r e g ns k a pe t f o r es l å s o v e r f ø r t til egenkapital. I N N T E K T E R I n n t e k t e n e i 2 a 0 r 0 t 9 i l v s a m m e n k r , - m o t b u d s j e t t e rt m e d k r ,-. Innkrevde fellesutgifter er som budsjettert. Se note 2 og 3. K O S T N A D E R Driftskostnadene i 2009 var på 6 kr , - m o t b u d s j et t e r t m e d k r ,-. Avvik i forhold til budsjettet skyld e s i h o v e d s a k : D r i f t o g v e d l i k e h o l d b l e b u ds j e t t e r t m e d k r , -, m e n s r e g n s k ap e t v i s e r k r , -. H o v e d å r s a k e n t i l av v i k e t v a r a t l y s a rm a t u r b l e s k i f t et i d e s em b e r o g e r b e l a s t e t r e g n s k a p e t f o r 2 en 0 p g 0 a 9. A r b e i d e a r b e i d s s i t u a s j o n e n f o r l e v e r a n d ø r, b e s l ut t et s t y r e t å g j e n n om f ø r e a r be i d e t i i s t e d e t f o r B u ds j e t t e t f o r S t ø r r e v e d l i k e h o l d i e r d e r f o r b l i t t r e d us e r t t i l s v a r e n d e, m e d c a. k r , -. D r i f t o g v e d l i k e h o l d a v h e i s e j r et t e o t v m e e r d s c t a i k r g e 1 r b 00 u d,-. D e t s k y l d es p å b u d f r a m y n d i g h e t e n e, o g s t y r e t h a r v al g t e n a ut om at i s k h e i s k o n t r o l l, e n ga n g s k os t n a d k r , -. F o r s t r øm e r d e t e t a v v i k i f o r h o l d t i l b u ds j e t t p å k r , s om s k y l d e s a t s t r øm i k k e b l e s å d y r s o m n f t e o t r d v a e b u d s j e t t e t b l e l a g t h ø s t e n U t g i f t e r t i l s t røm i e r k r , - l a v e r e e n n De andre postene under drift og vedlikehold har mindre vesentlige avvik. Andre driftskostnader var budsjettert med kr ,- mens regnskapet viser , kr - 6 s om e r e t p o s i t i v t a v v i k p å k r ,-. H o v e d å r s a k e n t i l a v v i k et e r a t u t g i f t e r t i l r e n h o l d e r c a. k r , - l a v e r e e n n f o r v e n t et ( b o n i n g i k k e u t f ø r t i p g a f l i s e l e g g i n g i ). T r y k k s a k e r e r c a k r , - l a v e r e e n n b u d s j et t e r t. D e a n dr e p o s t e n e v i s e r i h o v e d s ak p os i t i v e, m i n d r e v e s e n t l i g e a v v i k. R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å re t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p o g formuesforvaltning. Revisjonshonoraret fremkommer som egen post i resultatregnskapet. F o r ø v r i g v i s e s t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i r e g n s k a p e t o g d e n r e g ns k a ps m e s s i g e o v e r s i k t s om f r em k om m e r u n d e r n ot e r t i l r e g ns k a p e t. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d.

12 1 2 G e n e r a l l u n d e n B o l i g s a m e i e K O S T N A D S U T V I K L I N G R e n t e s a t s e n e i O B O S E i e n d l o t n m i n s g f A o S r v p a r. d e n : Renter på driftskonto : 0, 10 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 2, 7 5 % u n d e r k r , 8 5 % o v e r k r S T R Ø M P R I S E N E Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter : K r a f t p r i s o s m d e k k e r k o s t n a d e n e p r o v d e u d s e r å e o g s e l g e d e n el e k t r i s k e k r a f t e n u t g j ø r ca. 43 % av total strømpris (betales til kraftleverandør ). N e t t l e f o i r e t r a n s p o r t a v d e n e l ek t ri s k e k r a f t e n utgjør ca. 24 % av total strømpris (betales til nettselskapet ). Statlige avgifterd v s. f o r b r u ift k, e avgift r a v g til Energifondet og merverdiavgift utgjør ca. 33 % av total strømpris. Strømprisen i Norge varierer med årstidene. Normalt stiger den i h a vinter l v å r e t o g r e d u s e r e s i s om m e r h a l v å r e t. D e t t e o g a n d r e f ak t o r e r s om p å v i r k e r k ra f t p r i s e n e g j ø r d et v a n s k e l i g å s p å u t v i k l i n g e n i s t r ø m p r i s e n e E N E R G I M E R K I N G A V I B O G L F r a o g m e d b l i r d et o b l i ga t o r i s k m e d e n e n e r g i a t t es t f o r a l l e b o l i g e r s om s k a l s e l g e s e l l e r l e i e s u t. N o r g - e o s g V e a n s e s r g d i r d a i r g e s k t o r a t ( N V E ) h ar a n s v a r e t f o r i m p l em e nt e r i n g e n a vo r d n i n g e n. P å w w w. e n e r g i m e r k i n g. n o k a n s am e i e r n e s e l v ut a r b e i d e e n e n e r g i a t t es t f o r s i n b ol i g. K O M M U N A L E A V G I F T E R Renovasjonsavgiften øker med 10%. Ingen økning av de øvrige avgiftene. Ø V R I G E K O S T N A D E R N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e a n r e s t y r i e t r e b g u n d e s t j m e t d t e n t g e n h e r e l l p r i s s t i g n i n g.

13 1 3 G e n e r a l l u n d e n B o l i g s a m e i e I N N T E K T - S OG KOSTNADSOVERSLAG FOR ÅR 2010 (Budsjett) S t y r e t h a r s a t t o p p e n o v e r s i k t o v e r f o r v e n t o e s t d n e a d i e r n i n 2 t 0 e 1 k 0 t. e r o g k T a l l e n e e r v i s t s om e g e n k o l o n n e v e d s i d e n a v r es u l t at r e g n s k a p e t. (B u d s j et t ) O v e r s i k t e n e r b a 3 s % e r ø t k n i p ng å a v f el l e s k os t n a d e r f r a 1. j a n u a r I p o s t e n d r i f t o g v e d l i k e h o l d e r d et b e r e g n e t k r ,- t i l s t ø r r e ve d l i k e h o l d s om o m f a t t e r o p p u s s i n g o g o p p g r a d e r i n g a v i n n g a n g s p a r t i e r o g s i t e r e s a p p e r. A a v o p p s p a r t e m i d l e r. D e t e r i k k e be h o v f o r å o p p t a l å n s om b l e v e d t at t p å s am e i e rm øt e t O v e r s i k t e n g i r et f o r v e n t e t n e g at i v t å r s r e s u l t a t p å k r ,-. I o v e r s i k t e n e r d e t t at t h e n s y n t i l de f o r h o l d s om e r n e v n t f o r a n. Forøvrig vises til de enkelte tallene i oversikten. O s l o, 1 0. f e b r u a r I s t y r e t f o r G e n e r a l l u n d e n B o l i g s a m e i e T o r H a g e b e r g / s / K n u t C. Fj e r d i n g s t a d / s / T u r i d W u l f s b e r g / s / T e r j e E n e r s e n/ s / A n n e G r o S c h a at h u n J å t o g / s /

14 1 4 G e n e r a l l u n d e n B o l i g s a m e i e Til årsmøtet i G e n e r a l l u n d e n B o l i g s a m e i e Statsautoriserte revisorer E r n s t & Y o u n g A S C h r i s t i a n F r -0 1 e 5 d 4 e O r s l i o k s p l. 6 O s l o A t r i u m, P 1. O s. l o B o x 2 0, N F o r e t a k s r e g i s t e r e t : N O Tl f. : Fa x : w w w. e y. n o M e d l e m m e r a v D e n k n e o r R s e v i s o r f o r e n i n g R E V I S J O N S B E R E T N I N G F O R V i h a r r e vi d e r t å r s r e g n s k a p e t f o r G e n e r a l l u n d e n B o l ig s a m e i e f o r r e g n s k a p s å r e t , s o m v i s e r e t o v e r s k u d d p å k 3 0 r ,-. V i h a r o g så r e v i d e r t o p p l y s n i n g e n e i å r s b e re t n i n g e n o m å r s r e g n s k a p e t, f o r u t s e t n i n g e n o m f o r t s a t t d r i f t o g f o r sl a g e t t i l a n v e n d e l s e a v o v e r s k u d d e t. Å r s r e g n s k a p e t b e s t å r a v r e s u l t a t r e g n sk a p, b a l a n s e o g n o t e o p p l y s n i n g e r.r e g n s k a p s l o v e n s r e g l e r o g g o d r e g n s k a p s k i k k i N o r g ee r a n v e n d t v e d u t a r b e i d e l s e n a p v e t r. Å e g r s n r s e k g n sk a p e t o g å r s b e r e t n i n g e n e r a v g i t t a v s a m e i e t s s t y r e. V å r o p p g a v e e r å u t t a l e o s s o m å r s re g n s k a p e t o g ø v r i g e f o r h o l d i h e n h o l d t il r e v i s o r l o v e n s k r a v. V i h a r u t f ø r t r e v i s jo n e n i s a m s v a r m e d l o v, f o r s k r i f t o g g o d r e v i s j o n s s k i k k i N o e r g e, h e r u n d r e v i s j o n s s t a n d a r d e r v e d t a t t a v D e n n o r s k e R e v i s o r f o r e n i k n r g e. ve r R a t e v i i s j o n s s t a n d a r d p l a n l e g g e r o g u t f ø r e r r e v i s j o n e n f o r å o p p n å b e t r y g g e n d e s i k k e r h e t f o r a t å r s r e g n s k a p e t i k k e i n n e h o l d e r v e s e n t l i g f e i l i n f o r m a s j o n. R e v i s j o n u t v o a m l g f t e a t d t e l e r a v k o m n a t e r o i a l e t s a o v m u n d e rb y g g e r i n f o rm a s j o n e n i å r s r e g n s k a p e t, v u r d e r in g a v d e b e n y t t e d e r e g n s k a p s p ri n s i p p e r o g v e s e n t l i g e r e g n s k a p s e s ti m a t e r, s a m t vu r d e r i n g a v i n n h o l d e t i o g p r e s e n t a sj o n e n a v å r s r e g n sk a p e t. I den grad det følger av god revis j o n s sk ik k, o mf a t t e r r e vi s j o n o g s å e n g je n n o mg å e l s e a v s a m e i e t s f o r m u e s f o r v a l t n i n g o g r - e o g g n s in k a t e p r s n k o n t r o l l sy s t e m e r. V i m e n e r a t v å r r e v i s j o n g i r e t forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. V i m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t e r a v g i t t i s a m s v rskrifter a r m e og d gir l o et v rettvisende o g f o a v bilde s a m e i e t s ø k o n o m is k e s t i ll i n g 3 1. d e s e m b e r o g a v r e s u l ta t e ti r e g n s k a p s å r e t i o ve r e n s s t e m m e l s e m e d g o d r e g n s k a p s s k i k k i N o r g e l e d e l se n h a r o p p f yl t s i n p l i k t t i l å s ø r g e f o r o r d e n t l i g o g o v e r s i k t l i g r e g i s t r e r i o n g d o k u m e n t a s j o n av regnskapsopplysninger i samsvar med lov oggod bokføringsskikk i N o r g e o p p l y s n i n g e n e i å r s b e r e t n i n g e n o m å rs r e g n s k a p e t, f o r u t s e t n in g e n o m f o r t s a t t d r i f t o g f o r s l a g e t t i l anvendel se av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i s a m s va r m e d l o v o g f o r s k ri f t e r. U t e n a t d e t h a r b e t y d n i n g f o r k o n k lu s j o n e n i a v s n i t t e t o ve r, v i l v i p r e s i s e r e a t b u d s j e t t a l l e n e i resultatregnskapet ikke er underlagt revisjon. O s l o, 1 2. f e b r u a r E R N S T & Y O U N G A S T e r j e T v e d t statsautorisert revisor s i g n.

15 1 5 G e n e r a l l u n d e n B o l i g s a m e i e R E S U L T A T R E G N S K A P Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e D R I F T S I N N T E K T E R : Innkrevde felleskostnader Innbetalinger S a l g a n l e g g s m i d l e r Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar A v s k r i v n i n g e r Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter D r i f t og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Kommunale avgifter Energi Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N A D E R D R I F T S R E S U L T A T : F I N AN S I N N T E K T E R / -K O S T N A D E R : Finansinntekter Finanskostnader R E S. F I N AN S I N N T. / -K O S T N A D E R Å R S R E S U L T A T O v e r f ø r i n g e r : Overført fra heisfond Overført til fri egenkapital S u m o v e r f ø r i n g e r

16 1 6 G e n e r a l l u n d e n B o l i g s a m e i e B A L A N S E N o t e E I E N D E L E R A N L E G G S M I D L E R Leiligheter/ lokaler Varige dr i f t s m i d l e r S U M A N L E G G S M I D L E R O M L Ø P S M I D L E R Restanser felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer Håndkasse D r i f t s k o n t o i O B O S Innestående bank Sparekonto i OBOS S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M E I E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Opptjent egenkapital S U M E G E N K A P I T A L G J E L D K O R T S I K T I G G J E L D Forskudd felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Annen kortsiktig gjeld S U M K O R T S I K T I G G J E L D S U M E G E N K A P I T A L O G G J E L D P a n t s t i l l e l s e 0 0 Garantiansvar 0 0 OSLO / S T Y R E T F O R G E N E R A L L U N D E O N L I B G S A M E I E TOR HAGEBERG/s/ KNUT C. FJERDINGSTAD/s/ TURID WULFSBERG/s/ TERJE ENERSEN/s/ ANNE GRO SCHAATHUN JÅTOG/s/

17 1 7 G e n e r a l l u n d e n B o l i g s a m e i e N O T E : 1 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NOR som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. N O T E : 2 I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R Felleskostnader P a r k e r i n g s l e i e Inntekter vaktmesterleilighet Innbetalt heis inkl. utleie kjellerbod S U M I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R N O T E : 3 A N D R E I N N T E K T E R 5938 S/E Ullern Alle, andel garasjeport D i v e r s e Dugnad Viderefakturert S U M A N D R E I N N T E K T E R N O T E : 4 P E R S O N A L K O S T N A D E R Ordinær lønn, fast ansatte O v e r t i d Annen lønn, ikke feriepenger Påløpne feriepenger A r b e i d s g i v e r a v g i f t Pensjonskostnader Y r k e s s k a d e f o r s i k r i n g S U M P E R S O N A L K O S T N A D E R Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 1 årsverk i selskapet. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov, for en ansatt. Selskapet har ikke andeler i pensjonsfond. N O T E : 5 S T Y R E H O N O R A R Honorar til styret gjelder for perioden 2008/2009, og er på kr Det er avsatt kr for utbetaling i I tillegg har styret fått dekket mat v/møter for kr jf. note 11.

18 1 8 G e n e r a l l u n d e n B o l i g s a m e i e N O T E : 6 R E V I S J O N S H O N O R A R Revisjonshonoraret er på kr , og er i sin helhet knyttet til revisjon. N O T E : 7 K O N S U L E N T H O N O R A R Bjerknes W ahl-larsen, juridisk bistand O B O S E i e n d o m s f o r v a l t n i n g A S, t i l l e g g s t j e n e s t e r -994 P r o t e k, m ø l l k o n s u l e nt S U M K O N S U L E N T H O N O R A R N O T E : 8 D R I F T O G V E D L I K E H O L D E l e k t r o i n s t a l l a t ø r S U M S T Ø R R E B Y G N I N G S M E S S I G E V E D L I K E H O L D Drift/vedlikehold bygninger D r i f t / v e d l i k e h o l d V V S Drift/vedlikehold elektro Drift /vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold garasjeanlegg Kostnader leiligheter, lokaler Egenandel forsikring Kostnader dugnader S U M D R I F T O G V E D L I K E H O L D N O T E : 9 K O M M U N A L E A V G I F T E R Vann- og a v l ø p a v gi f t Feieavgift Renovasjonsavgift S U M K O M M U N A L E A V G I F T E R N O T E : 1 0 E N E R G I Elektrisk energi Strøm el. bereder S U M E N E R G I / F Y R I N G

19 1 9 G e n e r a l l u n d e n B o l i g s a m e i e N O T E : 1 1 A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R L o k a l l e i e Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Verktøy og redskaper Driftsmateriell L y s p æ r e r o g s i k r i n g e r Renhold ved firmaer Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Kopieringsmateriell -781 T r y k k s a k e r Aviser, tidsskrifter, faglitteratur Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader till i t s v a l g t e Andre kontorkostnader Telefon/bredbånd Porto Drivstoff biler, maskiner osv V e d l i k e h o l d b i l e r / m a s k i n e r o s v F o r s i k r i n g e r, a v g i f t e r b i l e r -780 Reisekostnader -579 Bankgebyr Konstaterte tap S U M A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R N O T E : 1 2 F I N A N S I N N T E K T E R Renter av driftskonto i OBOS Renter bank Renter av for sent innbetalte felleskostnader Andre renteinntekter 46 S U M F I N A N S I N N T E K T E R N O T E : 1 3 F I N A N S K O S T N A D E R Renter leverandørgjeld -133 Andre rentekostnader -160 S U M F I N A N S K O S T N A D E R -293 N O T E : 1 4 L E I L I G H E T E R Leiligheter S U M L E I L I G H E T E R

20 2 0 G e n e r a l l u n d e n B o l i g s a m e i e Tjenesteleilighet hvor innskudd ikke er beregnet: Nr.42. Leiligheten er ikke avskrevet fordi boligbygg ikke anses å ha begrenset levetid, og derfor ikke s k a l av s k r i v es. N O T E : 1 5 V A R I G E D R I F T S M I D L E R Traktor K o s t p r i s A v s k r e v e t t i d l i g e r e Avgang i år -1 0 Tilgang A v s k r i v n i n g 1 4, 3 % å r l i g A v s k r e v e t i å r Utstyr til traktor Tilgang S U M V A R I G E D R I F T S M I D L E R S U M Å R E T S A V S K R I V N I N G E R N O T E : 1 6 K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Fordringer/håndkasse for ansatte/tillitsvalgte Andre forskudd S U M K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Posten "Andre forskudd" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2010, med motpost i leverandørgjeld. Kostnadsføring og utbetaling vil skje i N O T E : 1 7 E G E N K A P I T A L Bundet kapital vaktm.leilighet Heisfond F r i egenkapital Sum egenkapital Pr Årets resultat Pr N O T E : 1 8 S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R F o r s k u d d s t r e k k S k yl d i g a r b e i d s g i v e r a v g i f t S U M S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R

21 2 1 G e n e r a l l u n d e n B o l i g s a m e i e N O T E : 1 9 A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D Kundefordringer m/kreditsaldo Feriepenger Purregebyr kunder -240 A-K Maskiner AS, for mye beregnet mva P u r r e g e b y r -291 Avsatt styrehonorar S U M A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D

22 2 2 G e n e r a l l u n d e n B o l i g s a m e i e

23 23 G e n e r a l l u n d e n B o l i g s a m e i e

24 24 G e n e r a l l u n d e n B o l i g s a m e i e

25 25 G e n e r a l l u n d e n B o l i g s a m e i e 1. V i h a r f åt t n y b e l y s n i n g i o p p ga n g e n e. D e n e r b r a, m e n k a n v i f å e n r e d e g j ø r e l s e f o r b e s l ut n i n g e n i r e l a s j o n t i l e n e r gi / m i l j ø v u r d e r i n g e r i e n t i d d a v i o p pf o r d r e s t i l å s l u k k e l y s i et r om n å r v i f o r l a t e r de t. 2. Nå r e n l e i l i g h et v i n t e rs t i d s t å r t om, e r d e t i o r d e n s r e g l e n e s p u n k t 6, f ø rs t e s et n i n g k r e v e t a t r om m e d v a n n o g a v l ø p s k a l h o l d es o p p v a rm e t. J e g v i l f o r e s l å a t d e n n e r e g e l e n ut v i d e s t i l o gs å å om f at t e d e a n d r e ro m m e n e a v h e n s y n t i l l e i l i g h e t e v r e r. i r o m m e n e o J e g v i l f o r e s l å f a å t r e n r t e i l g f ø e y l e e l s n e :.... i k k e f r y s e r,s a m t a t d e ø v r i g beboelsesrom e holdes oppvarmet til 10 grader eller mer. B e g ru n n e l s e n e r e nk e l d e t e r i k k e v a rm e i s o l a s j o n m e l l om e t a s j e n e. 3. V i h a r f å t t e n t u n g v d i parkering n t o r d i n nedkjøringen i n g m e til garasjen i U.A. 67. Vennligst kom m ed en redegjørelse for sam eiets forhold til U. A. 4 1 og h v o r d a n m a n e r k om m et f r em t i l d e n f o r e l i g g e n d e a v t a l e, h v o r e t t e r v i m å k om m e o s s n e d i g a r as j e n n å r n o e n k o m m e r t i l o s s m e d kan b i få l en, parkeringstillatelse s å d utover 1 time. Gjelder også hjemmesykepleie og hjemmehjelp. 4. J e g e r m o t s t a n d e r a v å v æ r e f r a t a t t r e t t e n t i l å v æ r e m e d å f as t s e t t e f e l l es u t g i f t e n e hvert år. Jeg foreslår at vedtektenes 3 4. setning endres, således t o a r d e t " S t y r e t " e n d r e s t i l " Å r s m øt e t ". M e d v e n n l i g h i l s e n N i e l s C h r i s t i a n F o g U l l e r n a l l e 6 7

26 26 G e n e r a l l u n d e n B o l i g s a m e i e S t yr e t s f o r s l a g t i l e n d r i n g e r / t i l l e g g i s a m e i e t s o r d e n s r e g l e r 1 T i l o r d e n s r e g l e n e s p k t. 6 f o r es l å s i o v e r e n s s t e m m e l s e m e d f o r s l a g 2 f r a N i e l h r i s t i a n C F o g f ø l g e n d e t i l l e g g s å 1. l e d d b l i r l y d e n d e : A l l e r o m i b o l i g e n m å h o l d e s o p p v a r m e s t å d e h o l d e r e n t e m p e r a t u r p å m i n s t g r a d e r C, p å e o n g s l i k m å t e a t v a n n o g a v l ø p i k k e f r y s e r. 2 O r d e n s r e g l e n e s p k t. 1 9 f o r e s l å s e n d r d e l y t d b t l. a i. l g r u n f n ø e l t g e n d e o u t s k i f t i n g a v r i n g e p a n e l e n e : N a v n e s k i l t t i l r i n g e p a n e l b e s t i l l e s h o s v a k t m e s t e r o g b l i r m o n t e r t a v h a m. S a m e i e t s s t a n d a r d p o s t k a s s e s k i l t h a r b e t e g n e l s e n S k i l t n r o g b e s t i l l e s a v b e b o e r n e s e l v h o s J e r n i a C n C s o m V e h s e t l s t e l l e r i a n n e n J e r n -b i u a t i k k. D e t e r p l a s s t i l f i r e s k r i f t l i n j e r p å s k i l t e t s o m l e v e r e s m e d é n s t a n d a r d s k r i f t t yp e. Egenproduserte skilt /lapper skal ikke benyttes og vil bli fjernet.

27 27 G e n e r a l l u n d e n B o l i g s a m e i e

28 28 G e n e r a l l u n d e n B o l i g s a m e i e

29 29 G e n e r a l l u n d e n B o l i g s a m e i e

30 30 G e n e r a l l u n d e n B o l i g s a m e i e

31 31 G e n e r a l l u n d e n B o l i g s a m e i e VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER : A. m S o leder foreslås : Navn : Tor Hageberg (gjenvalg ) Adresse : GL21 B. Styremedlemmer som ikke er på valg : N a v n : A n n e G r o S c h a a t h u n J å t o ga d r e s s e : U A 4 9 C. Som styremedlemmer foreslås : Navn : Knut C. Fjerdingstad (gjenvalg ) Adresse : UA 55 Navn: Turid Wulfsberg (gjenvalg ) Adresse : UA 55 Navn : Terje Enersen (gjenvalg ) Adresse : UA 47 D. Varamedlemmer (ikke på valg ) : N a v n : K j e l l F i r e A d r e s s e : U A 6 9 N a v n : M a r y T ø v i k R e k l e v A d r e s s e : U A 7 5 E. Som valgkomité foreslås : N a v n : B j -Olaf ø r n Næss ( gjenvalg ) Adresse : GL 27 Navn : Britt Engeseth (gjenvalg ) Adresse : UA73 Navn : Niels Christian Fog (gjenvalg ) Adresse : UA67 D a t o 1. f e b r u a r F o r v a l g k om i t e e n G e n e r a l l u n d e n B o l i g s am e i e B j ø r -O n l a f N æ s s / s /

32 32 G e n e r a l l u n d e n B o l i g s a m e i e V E D L I K E H O L D S P L A N P o s t B y g n i n g s d e l T i l s t. K o n s e k v. T i l t a k E n h e t s A n b e f a l t M e r k n a d e r g r a d g r a d p r i s u t f ø r t 2 1 Y t t e r v e g g e r " 2-3 U t v e n d i g m a l i n g / V u r d e r e s i * B slag e over skjøter ( terrasser ) 2009 Vurderes etter behov 2 4 I n n e r v e g g e r 2 3E2Ø Male parkeringskjellerens vegger 2010 Co2 beskyttende maling / dugna * Oppganger * Maling ca Inkl. div. rep.arbeider 3 0 V V S Gulvbelegg (fliser, oppgradering ) ca Vedtatt på sameiermøtet 20 * V e n t i l a s j o n 1 2 H Ø S j e k k a v p i p e l ø p / k o n s u l t a s j o n F e i e r v e s e n * S a n i t æ r 1 2 H Ø S j e k k /r e n s a v s l u k b a d e n g a n g å r l i g B e b o e r e * S a n i t æ r 1 2 S Ø S j e k k /r e n s a v t a k s l u k 2 g. å r l i g V a k t m e s t e r 4 0 E l k r a f t * A ndre el-i n s t a l l a s j o n e r * Vurdere av /på belysning i fellesanlegg 2010 Vurderes 8 0 A n d r e f o r h o l d V i d e r e f ø r -a e r b e H i M d S Å r l i g T a k A l l e t a k e n e s j e k k e s / k o n t r o l l e r e s a v t a k l e v e r e n d ø r / t a k t e k k e r f i r m a v å r A s f a l t e r i n g Asfalterte veier Etter behov U t e a n l e g g B e p l a n t i n g / f e l l i n g E t t e r b e h o v Rydding av kratt Etter behov

33 33 G e n e r a l l u n d e n B o l i g s a m e i e

34 34 G e n e r a l l u n d e n B o l i g s a m e i e V E D T E K T E R F O R G E N E R A L L U N D E N V e d t a t t i k o n s t i t u e r e n d e s a m e i e r m ø t e d e n 2 5. n o v e m b e r E n d r e t i m ø t e R e v i d e r t i h t. E i e r s e i k e r s m j ø t e o n d e s n l o v e n a v m a r s E n d r e t i s a m e i e r m ø t e t 8. a p r i l B O 1 N A V N, F O R R E T N I N G S K O N T O R O G F O R M Å L Sameiets navn er Generallunden Boligsameie. Sameiet har forretningskontor i Oslo. Sameiet har til formål å ivareta sameierenes fellesinteresser i drif t o g a dm i n i s t r as j o n a v e i e n d o m m e n a v g n r. 1 0, b n r. 26 i Os l o m e d f e l l es a n l e g g a v e n h ve r a r t. 2 O R G A N I S E R I N G A V S A M E I E T O G R Å D E R E T T S am e i e t b e s t å r a v b o l i g s ek s j on e r i h e n h o l d t i l o p p d e l i n gs b e g j æ r i n g t i n g l y s t d e n 2 9. a p r i l , o g t o t i sjoneringer n g l y s t e r i e 2004 s e k. A l l e s ek s j o n e r s k a l væ r e m e d l em a v s am e i et o g s ek s j o n e n e k a n i k k e s k i l l es f r a deltagelse i sameiet. H v e r s am e i e r h a r e n e r e t t t i l b r u k av s i n s ek s j o n o g r e t t t i l å n y t t e f e l l es a r e a l e r t i l d e t d e e r b e r e g n e t t i l. E n e r e t t t i l m b r i u k d l a v e r d e t l e i r d a i v g f e l l es a r e a l e t e l l e r f e l l es a n l e g g e n e k a n v e d t as m e d 2 / -dels 3 flertall etter reglene i eierseksjonslovens 19, 5. ledd. H v e r s am e i e r p l i k t e r å o v e r h o l d e be s t em m e l s e n e s om f øl g e r o p p d e l i n g s b e g j æ r i n g e n, lov om eierseksjoner, disse vedtekter o g h us o r d e n s r e g l e r f as t s a t t a v s am e i et. B r u k s e n h e t e n k a n b a r e b e n y t t e s t i l b o l i g f o rm ål o g s l i k a t d e n i k k e e r t i l u n ø d i g e l l e r u r i m el i g u l em p e f o r b r u k e r n e a v de ø v r i g e s ek s j o n e r v e d f. e k s. s t ø y, l u k t, e. l i g n. Fellesanlegget må ikke nyttes slik at e andr b r u k e r e u nø d i g e l l e r u r i m e l i g h i n d r e s i d e n b r u k a v a n l e g g e n e s om e r a v t a l t e l l e r f o r u t s a t t. U t e n s k r i f t l i g s am t yk k e f r a s t y r e t ha r e n s ek s j o n s e i e r i k k e r et t t i l å e nd r e u t v e n d i g e f a s a d e r, f o r e t a b y g n i n g s m e s s i g e f o r a n d r i n g e r e l l e r s. i e n d s r t e a f l a r l g e a, s j o n e r, f. f o r e t a u t s k i f t i n g a v v i n d u s g l as s e. l i g n. I n n v e n d i g e e n d r i n g e r i b r u k s e n h e t e n e s om m e df ø r e r i n n g r e p i b y g g e t s b æ r e n d e k o n s t r u k s j o n e r m å i k k e f o r e t as u t en s t y r e t s g o d k j e n n e l s e.

35 35 G e n e r a l l u n d e n B o l i g s a m e i e L e d n i n g e r, r ø r o g l i k n e n d e n ø d v e n d i g e i n s t s a g l j e l n n a o s m j b o r n u e k r s e n k h a e n t e n f ø r e hvis det ikke er til vesentlig ulempe for sameieren. S am e i e r e n s k al g i a d g a n g t i l b r u k s e n h e t e n f o r n ø d v e n d i g et t e rs y n o g v e d l i k e h o l d a v i n s t a l l a s j o n e n e. 3 F E L L E S K O S T N A D E R, H T E F E L S E S F O R M O G P A E N T T. E R F e l l e s k o s t n a d e r e r k o s t n a d e r v e d e i e n d o m m e n s om i k k e e r k n y t t e t t i l d e n e n k el t e b r u k s e n h e t. S am e i e t s u t g i f t e r s k a l f o r d e l e s p å s am e i e r n e et t e r d e n e n k e l t e l e i l i g he t s s t ø r r e l s e i k v a d r a t m e t e r. V e d f o rs i nk e t b et a l i n g k a n s t y r e t på l e g g e m o r a r e n t e r o g p u r r e g e b y r. S t y r e t f a s t s e t t e r a k o n t o b e l ø p s om f o r f a l l e r f o rs k u d ds v i sh v e r t k v a r ta l. F o r f e l l es a ns v a r o g f o r p l i k t e l s e r he f t e r d e n e nk e l t e s am e i e r i f o r h o l d t i l s i n s am e i e b r øk. U t g i f t e r f o r b u n d e t m e d h e i s e n e a ns e s s om s æ r u t g i f t f o r d e s am e i e r e s om h a r h e i s o g fordeles likt mellom dis s e. D e a n d r e s am e i e r n e h a r l o v b e s t em t p a nt e r e t t i s ek s j o n e n f o r k r a v m o t s am e i e r e n s om f ø l g e a v s am ei e f o r h o l d e t. P a n t e k r a v e t k a n i k k e o v e r s t i g e e t b e l ø p s om f o r h v e r b r u k s e n h e t s va r e r t i l folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt da tvangsdekning beslutt e s g j e n n om f ø r t. 4 V E D L I K E H O L D D e n e n k e l t e s am e i e r s k al h o l d e b ru k s e n h e t e n f o rs v a r l i g v e d l i k e s l i k a t d e t i k k e o p p s t å r skade eller ulempe for andre sameiere. S a m e i e r e n s v e d l i k e h o l d s a n s v a r f o r i - n o n g v a e v n l d ø i p s g l e d n v i n a g n e n r g å r f r em t i l f o r g r e n i n u g n s k t p et p å e i e n d om m en s h o v e d l e d n i n g i n n t i l s e k s j o n e n o g f o r e l ek t r i s k e ledninger til og med seksjonens sikringspunkt. E i e r a v s e k s j o n e r f o r p l i k t et t i l å u t f ø r e e t f o r s v a r l i g v e d l i k e h o l d a v i n nr e t n i n g e r s å s om i n n g l a s s i n g, l e v e g g, g j e r d e r, h a o r. m l o nt i e g r n t /. b y g s g o e m t p å h f a e n l l e s a r e a l o g e r a n s v a r l i g f o r m u l i g e s k a d e r p å e g en e l l e r a n d r e s s ek s j o n e v e n t. f el l e s a r e a l s om m åt t e v æ r e f o r å r s ak e t a v i n n r e t n i n g e n. Y t r e v e d l i k e h o l d a v e i e n d om m e n m e d b y g n i n g e r, f el l e s r om, f e l l es a re a l e r, a n l e g g o g u t s t y r h e er r u trappeoppganger n d og inngangsdører til oppgangen er sameiets ansvar.

36 36 G e n e r a l l u n d e n B o l i g s a m e i e 5 V E D L I K E H O L D S F O N D S am e i e rm ø t e t k a n v e d t a a vs e t n i ng t i l f o n d t i l d e k n i n g a v f r em t i d i g e vedlikeholdsutgifter, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen. D e b e l ø p s e k s e j i e o r n e s k a l i n n be t a l e t i l f o n d e t i n n k r e v e s i d e n månedlige / kvartalsvise betaling til dekning av felleskostnadene. 6 R E G I S T R E R I N G A V S A M E I E R E E r v e r v e r e o g l e i e t a k e r e a v s ek s j o n s k a l m e l d es t i l s t y r e t f o r r e g i s t r e r i n g. E i e r e a v s e k s j o n s o m i k k e k b s j o r n e n i m å s m e e l d e s i n e l l e r k o nt a k t p e r s o ns b o p e l a d r e s s e t i l s t y r e t. 7 S T Y R E T O G S T Y R E T S P G O A P V E R S am e i e t s k a l h a et s t y r e p å f em m e d l e m m e r o g t o v a r am e d l em m e r s o m v e l g e s f o r t o å r a v g a n g e n d e r s o m s a m e i e r m ø t e t i k k e b e s t e m m e r n o e a l n g n e s t. S t y r e l s æ rs k i l t. D e n s om e r um y n d i g, k a n i k k e v æ r e s t y r em e d l em. B a r e f y s i s k e p e r s o n e r k a n v e l g e s s om s t y r em e d l em. S t y r e t s k a l s ø r g e f o r v e d l i k e h o l d og d r i f t a v e i e n d om m e n o g e l l e r s s ør g e f o r f o r v a l t n i n g a v s a m e i e t s a n l i g g e n d e r i s a m s v a r m e d t e r l o g o v, e dt v a e k d i t s e am k ei e rm øt e t. S t y r e t e r a n s v a r l i g f o r å h o l d e b e by g g e l s e n f u l l v e r d i f o rs i k r e t t i l e n h v e r t i d. A v g j ø r e l s e r s om k a n t as a v e t v a n l i g f l e r t al l i s am e i e rm ø t e k a n o g s å t a s a v s t y r e t om ikke annet følger av lov eller vedtekter eller sameiermøt ets vedtak i det enkelte tilfelle. T o s t y r em e d l em m e r i f e l l es s k a p f or p l i k t e r s am ei e t o g t e g n e r s am ei e t s n a v n. S t y r e t k a n g i p r o k u r a. I s a k e r s om g j e l d e r v a n l i g f o r v a l t n i n g o g v e d l i k e h o l d, k a n f o r r e t n i n g s f ø r e r r e p r e s e n t e r e s am e i e r n e.

37 37 G e n e r a l l u n d e n B o l i g s a m e i e 8 S T Y R E M Ø T E T S t y r e l e d e r s k a l s ø r g e f o r at d et a vh o l d e s s t y r em øt e s å of t e s om d et t r e n g s. E t styremedlem eller forretningsfører kan kreve at styret sammenkalles. S t y r em øt e l e d es a v s t y r e l e d e r e n. E r i k k e s t y r e l e d e r e n t i l s t e d e, s k a l s t y r e t v e l g e e n m ø t e l e d e r. D e t s k a l u n d e r m øt e l e d e r s a n s v a r f ø r e s p r o t o k ol l o v e r a l l e s ak e r s om b e h a n d l e s o g alle vedtak som gjøres av styret. P r o t o k o l l e n s k a l u n d e r s k r i v e s a v de f r em m ø t t e s t y r em e d l em m e r. S t y r e t e r v e d t a k s f ø r t n å r m e r e n n h a l v p a r t e n a v a l l e s t y r em e d l em m er e r t i s l t e d e. V e d t a k k a n g j ø r es m e d m e r e n n ha l v p a r t e n a v d e a v g i t t e s t em m e n e. S t å r s t em m e n e l i k t, gj ø r m ø t el e d e r e n s s t em m e u t s l a g e t. D e s om s t em m e r f o r et v e d t a k, m å l i k e v e l u t g j ø r e m e r e n n e n t r e d j e d e l a v a l l e s t y r e m e d l em m e n e. 9 S A M E I E R M Ø T E T D e n ø v e r s t e d m i g y h n e t i s am e i et u t ø v e s a v s am e i e rm øt e t. O r d i n æ r t s am e i e rm øt e h o l d es h v er t å r i n n e n ut g a n g e n a v a p r i l m å n ed. E k s t r a o r d i næ r t s am ei e rm øt e s k a l h o l d e s n å r s t y r e t f i n n e r d et n ø d v en d i g e l l e r n å r m i n s t 1 / 1 0-d e l a v s a m e i e r n e k r e v e r d e t o g s a m t i d e i s g a k o e p r p d g e i ø r n s h k e v i r b l e k h a n d l e t. B l i r s am e i e rm ø t e s om s k a l h o l d es e t t e r l o v e n, v e d t e k t e r e l l e r v e d t a k p å s am ei e rm øt e t i k k e i n nk a l t, k a n e n s am e i e r, et s t y r e m e d l em e l l e r f o r r e t n i n gs f ø r e r k re v e a t s k i f t e r et t e n s n a r e s t o g f o r s a m e i e r e n e s f e l l e s r til k o sameiermøte. s t n a d, i n n k a l l e A l l e s a m e i e r e h a r r e t t t i l å d e l t a i s a m -, e t i a l e r m o g ø s t em m e d r et t f. o r s l a g s L i k e l e d e s h a r s am e i e r e n s ek t e f el l e, s am b o e r e l l e r e t a n n et m e d l em a v s am e i e r e ns h u s s t a n d r e t t t i l å v æ r e t i l s t e d e o g t i l å ut t a l e s e g. S t y r e l e d e r r r o e g t n i n f g o s f ø r e r h a r p l i k t t i l å v æ r e t i l s t e d e m e d m i n d r e d e t e r å p e n b a r t unødvendig eller de har gyldig forfall. M ø t e- o g t a l e r et t h a r s t y r em e d l em m e r, f o r r e t n i n g s f ø r e r o g l e i e r a v bo l i g s ek s j o n. R e v i s o r h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e d e i s am ei e rm øt e o g t i l å t ut a l e s e g. E n s am e i e r k a n m øt e v e d f u l l m ek t i g. F u l l m ek t i g e n s k a l l e g g e f r em s k r i f t l i g o g d a t e rt f u l l m ak t. F u l l m ak t e n a n s es å g j e l de f ø rs t k om m e n d e s am e i e rm ø t e m e d m i n d r e a n n e t fremgår. Fullmakten kan når som helst tilbakekalles. D e t s k a l u n d e r m øt e l e d e r s a n s v a r f ø r e s p r o t o k ol l o v e r d e s ak e r s om b e h a n d l e s o g a l l e v e d t a k s om t r e f f e s a v s am e i e rm ø t e t. P r o t ok o l l e n s k a l u n d e rs k r i v e s av m ø t el e d e r e n o g m i n s t e n s am e i e r s om u t p e k es a v s am e i e rm ø t et b l a nt d e s om e r t i l s t e d e. P r o t ok o l l e n s k a l t i l e n h v e r t i d h o l d es ilgjengelig t for sameierne.

38 38 G e n e r a l l u n d e n B o l i g s a m e i e 1 0 S AK E R S OM S K AL B E H AN D L E S P Å O R D I N Æ R T S AM E I E RM Ø TE. P å d e t o r d i n æ r e s am e i e rm øt e t s k a l d i s s e s ak e r b e h a n d l e s : - K o n s t i t u e r i n g - S t y r e t s å r s b e r e t n i n g - Styrets regnskapsoversikt for foregående år - S t y r e t s f o r s l a g t t t i l b u d s j e - A n d r e s a k e r s o m e r n e v n t i i n n k a l l i n g e n - Valg av styremedlemmer, -leder og valgkomité (når valgperioden er utløpt ). 1 1 I N N K AL L I N G O G M Ø TE LE D E LS E I n n k a l l i n g t i l s am e i e rm ø t et s k a l s k j e s k r i f t l i g t i l m e d l em m e n e m e d v a rs e l p å m i ns t å t t e o g h ø y s t e d t a j g e u r. Å r s b e r e t n i n g, r e g n s k a p o g e v e n t ue l l r e v i s j o ns b e r e t n i n g s k a l s e n e s t e n u k e f ø r ordinært sameiermøte sendes ut til alle sameiere med kjent adresse. E k s t r a o r d i næ r t s am ei e rm øt e k a n, o m d e t e r n ø d v e n d i g, i n n k a l l e s m ed k o r t e r e f r i s t s o m l i k r e m v i ns e t 3 l d a ge r. s k a l v æ S t y r e t s k a l p å f o r h å n d v a r s l e s am e i e r n e om d a t o f o r s am e i e rm øt e t og om s i s t e f r i s t f o r innlevering av saker som ønskes behandlet. I n n k a l l i n g e n s k a l b e s t em t a n g i d e s a k e r s om s k al b e h a n d l e s i s am e i e r m øt e t. S k a l et f o r s l a g, s om et t e r l o v om e i e r s ek s j o n e r e l l e r v e d t e k t e n e m å v e d t a s m e d m i ns t t o t r e d j e d e l s f l e r t a l l k u n n e b e h a n d l e s, m å h o v e d i n n h o l d e t i f o rs l a g e t v æ r e a n g i t t i i n n k a l l i n g e n. S am e i e rm ø t e t s k a l l e d es a v s t y r e l e d e r e n m e d m i n d r e s am ei e rm øt e t v e l g e r e n a n n e n m ø t e l e d e r s o m i v e k r k v æ e r e b s e am h ø ei e r. 1 2 S A M E I E R M Ø T E T S V E D T A K I s am e i e rm ø t et h a r h v e r s e k s j o n en s t em m e. M e d d e u n n t a k s om f ø l g e r a v l o v e l l e r v e d t e k t e n e a v g j ø r e s a l l e s ak e r m e d a l m i n n e l i g ( s i m p e l t ) f l e r t a l l a v d e a v g i t t e s t em m e r. V e d o p p t e l l i n g a v s t em m e r a ns e s b l a n k es t em m e r s om i k k e a v g i t t. S t å r s t em m e n e l i k t, avgjøres saken ved loddtrekning. Det kreves minst to tredjedeler av de avgitte stemmene i sameiermøtet for vedtak om : - e n d r i n g a v v e d t e k t e n e - o m b y g g i n g, p å b y g g i n g e l l e r a n d r e e n d r i n g e r a v m t b e e n b s y om g g e l s e n e l l e t t e r forholdene i sameiet går utover vanlig forvaltning eller vedlikehold.

39 39 G e n e r a l l u n d e n B o l i g s a m e i e - om g j ø r i n g a v f e l l es a r e a l e r t i l n y e b r u k s e n h e t e r el l e r u t v i d e l s e a v ek s i s t e r e n d e b r u k s e n h e t e r - s a l g, k j ø p, b o r t l e i e e l l e r l e i e a v f a s t i s am e i ei e n t d s o om m, h e r u n d e r t i l h ø r e r e l l e r s k a l t i l h ø r e s a m e i e r n e i f e l l e s s k a p - a n d r e r e t t s l i g e d i s p os i s j o n e r o v e r f as t e i e n d om s om g å ut o v e r v a n l i g f o r v a l t n i n g, - s am t y k k e t i l e n d r i n g a v f o rm ål f o r b r u k s e n h et o g t i l r e s ek s j o n e r i n g s o m m e d f ø r e r ø k n i n g a v d e t s t em s a m e l a e nt d a e l l e t - t i l t a k s om h a r s am m e n h e n g m e d s am ei e r n e s b o e l l e r b r uk s i nt e r e s s e r o g s om g å r u t o v e r v a n l i g f o r v a l t n i n g o g v ed l i k e h o l d n å r t i l t a k et f ø r e r m e d s e g ø k o n om i s k a ns v a r e l l e r ut l e g g f o r s am e i e r n e p å m e r e n n 5 p r o s e nt av d e å r l i g e f e l l e s u t e g. i f t e n V e d t a k om s a l g e l l e r b o r t f es t e a v h e l e e l l e r v e s e nt l i g e d e l e r a v e i e nd o m m e n s am t v e d t a k s om i n n e b æ r e r v es e n t l i g e e n d r i n g e r a v s am e i et s k a r ak t e r, k r e v e r t i l s l u t n i n g f r a samtlige sameiere. 1 3 H A B I L I T E T Et styrem edlem m å ikke delta i styrets behandlin g e l l e r a v g j ø r e l s e av n o e s p ø rs m å l s om m e d l em m e t s e l v e l l e r næ r s t åe n d e h a r e n f r em t r e d e n d e p e r s o n l i g e l l e r økonomiske særinteresse i. Det samme gjelder for forretningsføreren. I n g e n k a n i s a m e i e r m ø t e s o m s a m e i e r e l l e r f u l l m e k t m i g d e l t a i r e t t s h a n d e l o v e r f o r s e g s el v e l l e r næ r s t å e n d e e l l e r om s i t t e g e t e l l e r n æ r s t å e n d e s a n s v a r. D e t s am m e g j e l d e r f o r a v s t em m i ng om p å l e g g om s a l g e l l e r k r a v om f r a v i k e l s e et t e r e i e r s e k s j o ns l o v e n s 2 6 o g R E G N S K A P O G R E V I S J O N S t y r e t s k a l s ø r g e fo r o r d e n t l i g o g t i l s t r ek k el i g r e g n s k a ps f ø rs e l. D e t s k a l f ø r es r e g ns k a p o g u t a r b e i d e s å r s o p p g j ø r i s am s v a r m e d b es t em m e l s e r g i t t i e l l e r i m e d h o l d a v g j e l d e n d e r e g n s k a ps l o v. R e g n s k a p e t f o r f o r e g å e n d e k a l e n de r å r l e g g e s f r em p å o r d i næ r t s am e i e r m ø t e. S a m e i e t s k a l h a s t at s a ut o r i s e rt e l l e r r e g i s t r e r t r e v i s o r. 1 5 F O R R E T N I N G S F Ø R E R Sameiermøtet kan med vanlig flertall vedta at sameiet skal ha en forretningsfører.

40 40 G e n e r a l l u n d e n B o l i g s a m e i e D e t h ø r e r i n n u n d e r s t y r e t å a ns e t t e f o r r e t n i n g s f ø r e r o g a n d r e f u nk s j on æ r e r, g i i ns t r u k s fo r d em, f as t s et t e d e r e s l ø n n, f ø r e t i l s y n m e d at d e o p p f y l l e r s i n e pl i k t e r s am t s i d em opp eller gi dem avskjed. A n s et t e l s e a v f o r r e t n i n g s f ø r e r k a n b a r e s k j e p å o p ps i g e l s e m e d e n op p s i g e l s es f r i s t s om i k k e m å o v e r s t i g e s ek s m å n ed e r. Med to tredjedels fler t a l l k a n s am ei e r m ø t et s am t y k k e i a t a v t a l e om f o r r e t n i n g s f ø rs e l g j ø r e s u o p ps i g e l i g f r a s am e i et s s i d e f o r e t l e n g r e t i d s r om, m e n i k k e f o r m e r e n n f em å r. 1 6 M I S L I G H O L D H v i s e n s a m e i e r t i l t r o s s f o r a d v a r s e l v e s e n t l i g m t i s l i g h o l d e r pålegge vedkommende å selge seksjonen, jfr. eierseksjonslovens 26. A d v a r s e l s k al g i s s k r i f t l i g o g o p p l y s e om a t v e s e n t l i g m i s l i g h o l d g i r s t y r e t r e t t t i l å k r e v e s e k s j o n e n s o l gt. P å l e g g e t om s a l g s k a l g i s s k r i f t l i g o g o p p l y s e om a t s e k s j o n e n k a n k r e v e s o l gt v e d t v a n g s s a l g h v i s p å l e g g e t i k k e e r e t t e r k om m e t i n n e n e n f r i s t s om i k k e s k a l s e t t e s k o r t e r e e n n s ek s m å n e d e r f r a p å l eg g e t e r m ot t at t. 1 7 F R A V I K E L S E M e d f ø r e r s am e i e r e ns o p p f ø r s e l f ar e f o r ø d e l e g g e l s e e l l e r v e s e n t l i g f o r r i n g e l s e a v eiendommen elle r e r s am e i e r e n s o p p f ø r s e l t i l a l v o r l i g p l a g e e l l e r s j en a n s e f o r e i e n d o m m e n s ø v r i g e b r u k e r e, k a n s am ei e t s s t y r e k r e v e f r a v i k e l s e a v s ek s j o n e n e t t e r t v a n g s f u l l b y r d e l s e s l o v e n s k a p i t e l F O R H O L D E T T I L E I L E R O S V E K S O J M O N E R F o r s å v i d t i k k e a n n e t f ø l g e r a v d i s s e v e d t ek t e r el l e r n å r v e d t ek t e n e s t r i d e r m ot eierseksjonsloven, gjelder reglene i lov om eierseksjoner av 23. mai 1997.

41 41 G e n e r a l l u n d e n B o l i g s a m e i e 1 9 V A L G K O M I T É S am e i e t s k a l h a e n v a l g k om i t é s om b e s t å r a v 3 m e d l em m e r. M e d l e m m e n e v e l g es f o r 2 å r o m g a i t n e e g n v e l n g e. r s e l v V l e a d e l r o g n k e s t o l e d m e r. V a l gk o m i t e e n l e g g e r frem innstilling til valg som etter 10 skal foretas av sameiermøtet. V a l g k om i t e e n s k a l i n f o rm e r e s am ei e r e n e i f o rk a n t om i n n s t i l l i n g e n o g l i t t om d e r e s b a k g r u n n. D e n n e i n f o r m a s j o n e n s e n d e n s m u e t d i n s n k a a m l m l i n e g t i l s am e i e rm ø t e t i h t

42 42 G e n e r a l l u n d e n B o l i g s a m e i e O R D E N S R E G L E R FOR G E N E R A L L U N D E N B O L I Endret: F o r r e t n i n g s f ø r e r : O B O S E i e n d o m s f o r va l t n i ng P o s t b o k s S t. O l a v s P l a s s 0129 Oslo T l f. : F a k s. :

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i 2

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i Solbakken Velforening, a v h o l d e s t o r s d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 2 0. 1 5 p å Ok s t a d S k o l e. T I L B E HA N D L I N G F O R

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Ø v r e L j a n B o l i gs am e i e I I I, a v h o l d e s t o rs d a g 3 0. a p r i l 2 0 0 9, kl. 1800 i Nordstrand Eldresenter,

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i H e l g es e n s g at e 8 2 / 8 4 A S a v h o l d e s m a nd a g 2 6. a

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie 1 Marienfryd Utomhussameie Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t K i r k e v e i e n 1 1 0, a v h o l d e s m a n d a g 2 0. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 0 0 i V es t r e A k e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i F o r n e b u k o l l e n B o l i g s am ei e, a v h o l d e s t o r s da g 2 3. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 : 0 0 p å S A

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2009 Behandling av regnskap for 2009 og disponering av årsresultatet. Oslo, 28.04.2010 Styret i Fagerheimgaten 9 AS

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2009 Behandling av regnskap for 2009 og disponering av årsresultatet. Oslo, 28.04.2010 Styret i Fagerheimgaten 9 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 27. mai 2010, kl. 18.00 på Grünerløkka skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer