B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e"

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k e n s o m g å r f r a S of i es g a t e n e d t i l Hø g s k o l es e n t e r e t. N å r e n k o m m e r f r a S o f i e s p l a s s o g g å r f o r b i S of i e s M at o g V i n h us, e r d e t d en g a t a s o m g å r n e d t i l høyre før en kommer til Bunnpris. Lokalet disponeres av Høgskolen. ) T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G A ) Valg av møteleder B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) Valg av referent og en sameier til å underskrive protokollen D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 4. B U D S J E T T F O R G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r C ) F o r s l a g f r a s t y r e t o m o p p d a t e r i n g a v s a m e i e t s h u s o r d e n s r e g 6. I N N K O M N E F O R S L A G A ) F o r s l a g f r a s t y p r p g e r t a d o e m r i o n g a v s ø p p e l h å n d t e r i n g B ) Forslag fra styret om oppgradering av sameiets kabel-tv anlegg til di D ) S a k f r a E r i k F l a d v a d v e d r. a v p d a e p p o n o e g r p i a n p g i r Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 7. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v s t y r e l e d e r f o r 2 å r B ) V a l g a v 1 s t y r e m e d l e m f o r 2 å r C ) V a l g a v 2 v a r a m e d l e m m e r f o r 2 å r D ) V a l g a v 4 m e d l e m m e r t i l v a l g k o m i t é O s l o, 4. m a r s Styret i Sameiet o l h a S u g e n Elisabeth T. Jahn /s / Jostein Bakke /s / Rune Aale -Hansen / s / Christer Dynna / s / Margareth Belling / s / I s am e i e rm ø t et h a r s am e i e r n e s t em m e r e t t m e d e n s t em m e f o r h v e r s e k s j o n d e e i e r. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 T I L L I T S V A L G T E Å R S B E R E T N I N G F O R Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende : S T Y R E T L e d e r E l i s a b e t h T. J a h n C o l l e t t s G a t e 1 9 S t y r e m e d l e m J o s t e i n B a k k e C o l l e t t s G a t e 1 5 D S t y r e m e d l e m R u n e A a l -H e a n s e n C o l l e t t s G a t e 1 5 C S t y r e m e d l e m C h r i s t e r D y n n a C o l l e t t s G a t e 2 3 S t y r e m e d l e m M a r g a r e t h B e l l i n g C o l l e t t s G a t e 1 5 A V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e m R a n d i B e l s e t h C o l l e t t s G a t e 1 5 A V a r a m e d l e m I n g e b j ø r g G u n n a r s o nc o l l e t t s G 2 a 9 t e B V A L G K O M I T E E N V a l g k o m i t é H å k o n E n g e b r e t C h o s l e n l e t t s G a t e 2 9 B Valgkomité Hedevig Anker Colletts Gate 17 V a l g k o m i t é I n g -L e r i s e F e h n C o l l e t t s G a t e 2 3 V a l g k o m i t é T o n e K i l l i n g C m o l l e t t s G a t e 1 7 G E N E R E L L E O P P L Y S N I N EIET G E R O M S A M TI L L I TS V AL G TE O G AN S AT TE Av sameiets 5 styremedlemmer er det 2 kvinner og 3 menn. S am e i e t e r p os i t i v t i l l i k es t i l l i n g o g t a r s i k t e p å at d et i k k e f o r e k om m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a ns e t t e l s e r. Sameiet driver ikke med forsknings - og utviklingsaktiviteter. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. S am e i e t h a r i n g e n a ns a t t e. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltnin g A S. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig ) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Sameiets revisor er Ernst & Young. AS E I E N D O M M E N S am e i e t b e s t å r a v 9 6 s ek s j o n e r. Sameiet er registrert i Brønnøysund med organisasjonsnummer Sameiet ligger i Oslo kommune og har følgende gårds - o g b r u k s n um m e r : M e d e i e r s e k s j o n f o r s t å s s am e i e a nd e l i b e b y g d e i e n d om m e d t i l k n y t t e t e n e r e t t t i l b r uk a v bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. S t y r e t e r i k k e k j e n t m e d a t d e t y t r e m i e s l e j nt ø l i e g t g r a f d. o r u r e n s e s i v

3 3 V A K T M E S T E R T J E N E S T E S am e i e t h a r a v t a l e om v a k t m e s t e rt j e n e s t e m e d Os l o R e n h o l d & V e d l i k e h o l d s s e r v i c e a s s om k a n k o nt a k t e s p å t e l e f o n D e r s om i k k e a n n e t e r a v t a l t m e d s t y r e t p å f o r h å n d, m å s am e i e r p å r eg n e å m åt t e b et a l e f o r p r i v a te t j e n es t e r s e l v. F O R S I K R I N G S am e i e t s e i e n d om m e r e r f u l l v e r d i f o r s i k r e t i G j e ns i d i g e F o rs i k r i n g m ed p o l i s e n um m e r F u l l v e r d i f o r s i k r i n g v i l s i a t f o rs i k r i n g s s e l s k a p et h a r a ns v a r e t f o r a t s am ei e t t i l e n h v e r t i d h a r d e r i k t i g e f o rs i k r i n g s s um m e r. E n f o r u t s et n i n g f o r d e t t e e r a t f o r s i k r i n g s s e l s k a p et f å r m e l di n g om v e s e nt l i g e v e r d i øk n i n g e r p å b y gn i n g e r, f. e k s. v e d r e h a b i l i t e r i n g e l l e r p å b y g g i n g. V e d t o t a l s k a d e s k al e r s t a t n i n gs b e l ø p et d e k k e o p p f ø r i n g a v n y b y g n i n g a v s am m e s t a n d a r d o g s t ø r r e l s e. F o r s r i k n g e n om f a t t e r o g s å b y g n i n g s m es s i g e f o r a n d r i n g e r s om d e n e n k e l t e s ek s j o n s e i e r gjør inne i boligen. D e n e n k e l t e s e k s j o n s e i e r m å s e l v s ø r g e f or å h a h j em f o r s i k ri n g s o m d e k k e r i n n bo og l ø s ø r e. H v i s s a m e i e t s f o r s i k r i n g s k a l b e n y t t e s, m e å s k a b d e e b n o e t i r l n e s t r a k s m e l d F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S t l f f a k s e-p o s t : f o r s i k r i n o b o s. n o. Oppfølging av forsikringssaker blir gjort av Forsikringsavdelingen i OBOS. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I henhold til forskriftene skal det være installer t r ø yk v a r s l e r o g b r a n ns l o k ni n g s a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e i l e i a l i l g h l e t e n e. E i er / b e b o e r h a r a n s v a r e t f o r a t u t s t y re t e r t i l s t e d e o g f u n g e r e r. H M S F o r s k r i f t o m s y s t e m -, a t i m s - i k o l g h s j e i l k ø k s e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e n ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s f k r a s i t f s t a t e n t ) v b e l d e k g l. r e s. 6. d e s e m b e r m e d v i 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l at d e n e nk e l t e v i r k s om h et s k a l s ys t em at i s e r e arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. B o l i g s e l s k a p e r t d e f s o i m n e v i r k s o m h e t o g s k a l -k d e o r nt f r o l r l s ys h t a em i. D n et t e r n o m f a t t e r b l a n t a n n e t k o nt r o l l s ys t em o g o p pf ø l g i n g a v b r a n n v e r n, b y g g h e r r e f o r s k r i f t e r v e d b y g g e - o g a n l e g g s a r b e i d, l ek e p l as s e r o g e l ek t r i s k a n l e g g o g e l ek t r i s k u t s t y r h v o r f o r d e l i n g a v a n s v a t r e r g i t t e n s l i k t o l k ni n g : S am e i e t e r a ns v a r l i g f o r a t d et e l ek t r i s k e a n l e g g e t o g u t s t y r e t i f e l l es a r e a l e t t i l e n h v e r t i d e r i o r d e n. I f o r h o l d t i l a n l e g g o g ut s t y r i d e n e n k e l t e boenhet er det styrets plikt å gjøre eier og/eller bruker av den enkelte leil i g h e t o p pm e rk s om p å d e t a ns v a r s om d e h a r f o r å h o l d e e l e k t r i s k ut s t y r i o r d e n e t t e r g j e l d e n d e l o v o g f o rs k r i f t. S A M E I E T S L Å N Sameiet har lån iobos Finans. S e b a l a ns e n o g n ot e i r e g n s k a p e t.

4 4 EIENDELER OG GJELD OMSETNING OG TAKSTER S a m e i e r n e f å r n dt t s k i j em l s a e m ed o p p s t i l l i n g o v e r d e n e n k e l t e s e k s j o n s a n d e l a v s am e i e t s i n n t e k t e r, ut g i f t e r, gj e l d o g ei e n d e l e r. L i g n i n g s v e r d i e n f å r d e n e nk e l t e o p p g i t t p å l i g n i n g s k o n t o r e t. O m s e t n i n g a v s e k s j o n e n e s k j e r t i l m a r k e d s p r i s. D e t f i n e n n e s i k k e t v e r k e n h o s s t y r e t e l l e r f o r r e t n i n gs f ø r e r. S å l a n gt f o r r e t n i n g s f ø r e r e n f å r o p p g i t t o m s e t ni n g s p r i s e r, bl i r d i s s e r e g i s t re r t. F o r r e t ni n g s f ø r e r k a n, p å b a k g ru n n a v d i s s e opplysningene, gi antydning om prisnivået for seksjonene. T E L E N O R S am e i e t e r t i l s l u t te t s am a r b e i d s a v t a l e n m e l l om T el e n o r o g OB O S E i e n d o m s f o r v a l t ni n g o m r a b a t t o r d n i n g p å b r u k a v f as t t el e f o n o g b r e d b å n d s t e l e f o n f o r b e bo e r e m e d a b o n n e m e n t i T e l e n o r. D e n e n k e l t e b e b o e r f å r o gs å r a b a t t v e d b es t i l l i n g a v A D S L b r e d b å n d o g b r u k a v mobiltelefon.bestilling av mobiltelefoni- og internettjenester kan gjøres på K A B E L -TV Get er leverandør av kabel-tv tjenester til sameiet, i tillegg til bredbånd, telefoni og digital-t v. G e t s s e r v i c e t e l e f o n et 0 2 j en 1 2 t 3 m a e n r d a g b - f r e d a g m e l l om k l o g o g l ø r d a g- s ø n d a g m e l l om k l o g F e i l m el d i n g o g s u p p o r t k a n o g s å m el d e s p å w w w. g e t. n o. G e t s k u n - d o e g s e r v i c em o t t ak e r l o k a l i s e r t i M a r i d a l s v e i e n i t i l k ny t n i n g t i l h o v e d k o n t o r e t. Her kan man blant annet hente eller bytte dekoder, internettmodem - og " gj p a k k e r " f o r t e l e f o ni. P å G e t s h j em m es i d e w w w. g e t. n o f i n n e r d u o v e r s i k t o v e r ak t u e l l e forhandlere i lokalområdet, samt produktinformasjon og bestillingsmuligheter. OBOS og Get har inngått avtale for beboere i boligselska -k o ns e r n e t o m k o l l e k t i v a v t a l e p å D i g i t a l T V, i n t e r n e t t o g t e l ef o n t j e n es t e r. K o nt ak t k u n d et j e n e s t e n f o r m e r i n f o rm as j o n. Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget som å skru av dekselet n n e k o n t ak på t e n ante o g f o r - e t l l e a r t i l k o b l m i n g e r. S l i k e i n n g r e p v i l k u n n e f o r å r s ak e f o rs t y r re l s e r p å s i g n a l e n e t i l andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. A V T A L E O M L E V E R A N S E A V E L E K T R I S K K R A F T O B O S h a r f r e m f o r h a n d l e l m e t e d L a O v t S a f o r l e v e r a n s e a v e l k r a f t. K r a f t f o r v a l t n i n g s a v t al e n u t l ø p e r d en S am e i e t h a r t i l t r å d t d e n n e a v t a l e n. D e t t e g j e l d e r k u n s t r øm t i l f e l l e s om r å d e o g i k k e p r i v a t a b o n n em e n t f o r d e n e n k e l t e l e i l i g h e t. F J E R N V A R M E Sameiet får levert fjernvar m e f r a Ha f s l u n d F j e r n v a rm e A S. P r i s e n p å f j e r n v a r m e v a r i e r e r g j e n n o m å r e t. H a f s l u n d F j e r n v a r m e A S r e g n e r m e d e n ø k n i n g i f j e r n v a rm e k os t n a d e n i p å c a 1 5 %. D e t t e v i l i m i d l e r t i d a v h e n g e a v ut v i k l i n g e n i p r i s p å e l ek t r i s k k r a f t o g o l j e.

5 5 S T Y R E T S AR B E I D S t y r e t s a r b e i d 1. a p r i l a pr i l S t y r e t h a r b e s t å t t a v f em p e r s o n e r, h h v. s t y r e l e d e r o g f i r e s t y r em e d l em m e r, s am t t o v a r am e d l em m e r. S t y r e t ha r i l ø p et a v p e r i o d e n a v h o l d t 9 s t y r e m ø t e r. Ø v r i g s a k s b e h a n d l i -p n o g s t h, a r t f e l o r e f e g o å n t, t o p g å e a r b e i d s m øt e r. I t i l l e g g t i l d e v a n l i g e d u g n a d e n e vå r / h ø s t b l e d e t i a u g u s t a v h o l d t e n v e l l y k k e t s om m e rf e s t i hagen. Hyggelig sosialt samvær hadde vi også i tilknytning til høstdugnaden. 1. Gjennomførte prosjekter 1. 1S k i f t e f r a o l j e f y r i n g t i l f j e r n v a r m e O m l e g g i n g e n b l e g j e n n om f ø r t s e ns om m e r e n v / H o l l i e R ø r. D a s e n t r a l f y r e n b l e k o b l e t t i l h ø s t e n b l e d et i v e rk s at t e k s t ra i n n s at s f o r å s i k r e g o d u t l uf t i n g i h e l e a n l e g g e t. P å k o b l i n g o g d r i f t i n g a v f j e e r d n v a r m e n o m l e g g i n g e n f å t t r e f u n d e r -s t ø t t e 7 f r 5 a. O s 0 l 0 o 0 k om k m r u n o e. n e r i E N Ø K E n a v o l j ef y r e n e e r h e l t d em o n t e rt o g f j e r n e t, m e ns d e n n y e s t e e r b ev a r t s om p o t e ns i e l l e k s t r a b e r e d s k a p. A v s am m e å r s ak e r o l j e t a nk e n u t e nf o r n r 2 9 h el l e r i k k e f j e r n e t. 1. 2S a m e i et s u t l e i e l e i l i g h e t i n r 2 7 D a f o r r i g e l e i et a k e r s a o p p s i n k o nt r a k t, i v e r k s at t e s t y r e t e nk e l o p p us s i n g a v l ei l i g h e t e n. K j øk k e n et o g v i n d us k a rm e r b l e m a l t o g l am i n at g u l v b l e l a gt i t o r om, p å d u g n a d. N y e g u l v i h e l t r e e r l a g t m e. T d o t al t k h om e u l t gi l f t e n i e p m å i ( c a n ) 3 g i s t u e S t a n d a r d k o n t r a k t b l e i n n g å t t m e d n y l e i e t a k e r f r a Rens av luftekanaler I t r å d m e d b u ds j e t t e t f o r e r de t g j e n n om f ø r t r e n s a v l u f t e k a n a l er f r a b a d o g k j ø k k e n i h e l e s am ei e t, f o r å b e d r e v e n t i l e r i n g e n. D e t b l e d a a v d e k k et at n o e n s am ei e r e h a r k o b l et k j øk k e n v e n t i l a t o r t i l l u f t e k a n a l e r. D e t t e e r b å d e u l o v l i g o g b r a n n f a r l i g, o g s t y r e t h a r g i t t d e b e r ø r t e s am e i e r n e be s k j e d om å ut b e d r e dette i henhold til rettmessig bruk. 1. 4R e v i d e r t f o r s i k r i n gs a v t a l e E t t e r h a å i n n h e n t e t a n b u d p å f o r s i k r i n g a v s am e i et f r a f i r e s el s k a p e r, e r e n n y a v t a l e i n n g å t t med samme forsikringsselskap som tidligere, Gjensidige, men nå til lavere pris. 1. 5R e v i d e r t v a k t m e s t e r a v t a l e E t t e r å h a i n n h e n t e t a n b u d p å v a k t m e s t e v r e t r a j n d e ø n r e s r t, e r n y f a v r t a l e t i n r n g e å t t l e m e d d a g e n s v a k t m e s t e r O RV, s om v a r l a v e s t i p r i s. P r i s e n e r s om t i d l i g e r e, m e n j u s t e r t f o r p r i s øk n i n g e r. I f o r b i n d e l s e m e d d et t e h a r v i g j e n n om g åt t a vt a l e n i m øt e m e d O R V o g v å r t i n n t r y k k e r a t d e j e v n t o v e len r f bedre ø l g e nå r med o p p raskere a v t a tilbakemelding til styret. Om t r e n t h a l v p a r t e n a v d e å r l i g e v a k t m e s t e r k os t n a d e n e e r k n y t t e t t i l de n g am l e o g d y r e løsningen med søppelsjakter. Se forøvrig 3.3 : Prosjekter som ikke er påbegynt /avklart. 1. 6Fellesvaskeri I tråd m ed tid l i g e r e å rs m ø t e v e d t ak b l e v a s k e r i e t i n r 2 5 a v v i k l et d a v a s k em a s k i n e n v i s t e s e g u r i m el i g d y r å r e p a r e r e. P å s om m e r e n s d u g n a d b l e t ø rk e t r om m e l e n f l y t t et t i l v a s k e r i et i n r 1 5 C, s om n å h a r e n m as k i n o g e n t ø rk e t r om m e l i f u n k s j o n. V as k em a s k i n e ns m y n t a u t om a t e r u t e a v d r i f t o g u h e n s i k t s m e s s i g d y r å r e p a r e r e. S t y r e t h a r s e t t p å ul i k e m å t e r å t a i n n

6 6 b e t a l i n g f o r b r u k, m e n v u r d e r e r d e t t e s om l i t e l ø n ns om t øk o n om i s k og d e s s u t e n f o r a r b e i d s k r e v e n d e r e n t a d m i n i s t r a t i v t. S t y r e t h a r d e r f k e o r e b e s l u t t e t b e n y t t e r m as k i n e n g r a t i s s å l e n g e d e n n e e n n å f u n g e r e r. T i l t ø r k et r om m e l e n f u n g e r e r f o r t s a t t m y nt a u t om at e n. 1. 7U t l e i e E t t e r a t v a s k e r i e t b l e a v v i k l et e r d et i n n g å t t a v t al e om u t l ei e a v l ok a l e t t i l e n s am e i e r, p å samm e vilkår som leieavtalen for det tidlig e r e f e l l e s v as k e r i et i n r 1 9. S am ei e t s å r l i g e leieinntekter fra de to leiligheter og de to nedlagte vaskerilokaler utgjør i alt kr , 1. 8R u n d k j ø r i n g e n / «R u n d i n g e n» E t t e r a t s t y r e t h a r h at t k o nt a k t m e d k om m u n e n v e d r ø r e n d e p l e n k l i p p i n g i R u n d i n g e n,e r k om m u n es a ns v a r r e a k t i v e r t. S am f e r ds e t at e n, s om h a r a ns v a r f o r s k i l t i n g o g f r em k om m el i g h e t i by e n s g a t e r, s at t e i f j o r sommer opp skilt som pålegger biler å parkere på langs i Rundingen. 1. 9N e d l ø p s r ø r f r a t ak r e n n e r N e d l ø p s r ø r e n e e r b l i t t s p y a b l t e. n e V i a R r u m n e d k i n g e n e r k o n t r o l l e r t o g f u n n e t i o r d e n, øvrige varmekabler må sjekkes i P åg å e n d e p r o s j e k t e r 2. 1 Vedlikehold av vinduer og verandadører V i n d u s- o g b a l k o n g d ø r k a rm e n e v år e h a r i k k e væ r t v e d l i k e h o l d t p å m i n s t 1 0 å r. S t y r e t b e s l u t t e t d e r f o r å g j e n n om f ø r e v e d l i k e h o l d p å t i l s v a r e n d e m åt e s om f o r r i g e g a n g : d v s. a t h v e r e n k e l t s am ei e r t a r a n s v a r f o r a t a r b e i d e t bl i r g j o r t i s i n s e k s j o n e n t e n m a n u t f ø r e r a r b e i d e t s e l v e l l e r v e d i n n k j ø p t h j e l p. M a l i n g o g m a l s s e u r u s t e r s t y r b o g d e t s k a l k u n b e ny t t e s m a l i n g k j ø p t i n n a v s t y r e. t F r em g a n gs m åt e n b l e v a l g t b l a n t a n n e t for å bidra til lave kostnader for sameiet. V e d u t g a n g e n a v h a r 2 7 a v 96 s am ei e r e g j e n n om f ø r t v e d l i k e h o l d e t i s i n e l e i l i g h et e r. S t y r e t i g a n g s a t k t e t l p i r t t o s s e ne j e r e e n n ø n s k e t p g a f o r s i nk e l s e r m e d å s k af f e r i k t i g m al i n g, s l i k a t a r b e i d e t i k k e k om s å l a n g t s om v i h a d d e h å p et. A r b e i d e t m å f o r t s e t t es o g ferdigstilles i I n t -k e r o n n t r o l l s y s t e m D e t e r a n s k a f f e t -k e o t n t i r n t o e l r l n s y -m s t a n e u a m l / s om H M s S t y r e t s uk s es s i v t i n n a r b e i d e r i d e relevante arbeidsprosessene. Dette må følges opp videre i S a n d k a s s e n i b a k h a g e n N o e n s am e i e r e h a r t at t i n i t i at i v t i l å o p p g r a d e r e s a n d k as s e n i b ak h a ge n i n k l us i v e å l a g e l o k k s o m k a n d e k k e t i l h i n k d a r e s s ek e n s k r em f o e r nt e å r f r a l øs e h un d e r o g k a t t e r. S t y r e t s t øt t e r o p p om t i l t ak e t o g a t d e t u t f ø r e s a v s am e i e r n e s om t o k i n i t i a t i v e t, g j e r n e s om d u g n a d s i n n s a t s. S am e i e t b e k os t e r r e l a t e r t e k os t n a d e r. V i s e r f r em t i l n y s a n d k as s e k om m e n d e v å r / s om m e r.

7 Grilling på balkong B å d e a v h e n s y n t i l b r a n n s i k k e r h et o g s j e n a ns e f o r ø v r i g e n a b o e r, e r d e t i k k e t i l l a t t å g r i l l e p å b a l k o n g e n e. G r i l l i n g i b e g r e n s et om f a n g k a n l e g g es t i l i f o r h a g e n e e l l e r b a k h a g e n o g såfremt det ikke er til sjenanse for øvrige beboere K om m u n i k as j o n m e d s t y r e t D e f l es t e s am ei e r e h a r g j e n n om å r e t h e n v e n d t s e g t i l s t y r e t p e r t e l e f on, v e d p e r s o n l i g k o n t a k t, e l l e r g j e n n o m -p n y o o s p t a p d r e s t s t e : e s t o l h e a u g e t y r e ro m m e t. n e t. S t y r e t ø n s k e r h e n v e n d e l s e r o m u r e g e l m e s s i g h e t e r ( e l ek l l k a e s r j e r, a i k n u n t b r t u d e d e t l l i e r n g lignende ) og ting som opptar beboerne velkommen. 3. Prosjekter som ikke er påbegynt /avklart 3. 1 Y t t e r v e g g e n i f a s a d e n m o t r u n d k j ø r i n g e n I f o r l e n g e l s e a v r e h a b i l i t e r i n g a v b ra n n b a l k o n g e n e v a r m a l i n g a v m u rv e g g e n i f as a d e n m ot R u n d i n g e n b l a n t s t y r e t s p l a n l a g t e t i l t a k i P r o s j ek t et h a r m å t t e v i k e f o r a n d r e s a k e r o g l i g g e r n å p å v e n t f o r V e d l i k e h o l d t ak S t y r e t f ø l g e r m e d p å t i l s t a n d e n p å t a k e t o g v u r d e r e r d e t f o r t s a t t i k k e s om p r e k æ r t å r e h a b i l i t e r e t a må k e t imidlertid. D e t t følges e opp fortløpende S a m e i e t s u t e a r e a l e r : g r ø n t o m r å d e r, s y k k e l p a r k e r i n g, s ø p p e l h å n d S t y r e t v i s e r t i l at d et t i d l i g e r e h a r væ r t d rø f t et å o p p g r a d e r e s am e i et s u t e a r e a l. D e t t e h a r i k k e b l i t t p r i o r i t e r t i p e r i o d e n. I f ø r s t e om g a n g f r em m e r s t y r e t e t f o rs l ag t i l h e l h e t l i g l øs n i n g f o r s ø p p e l h å n d t e r i n g ( r e f. f o r s l a g B f r a s t y r e t t i l s am e i em øt e t ). 4. Annet 4. 1 O p p u s s i n g a v b a d o g k j ø k k e n S t y r e t h a r v a l g t i k k e å s t a r t e f o r b e r e d e l s e t i l f e l l es r e h a b i l i t e r i n g a v b ad e n e. E n h å n d f u l l sam eie r e h a r i p e r i o d e n i g a n gs a t t e g e n r e h a b i l i t e r i n g a v v å t r om ( b a d / k j ø k k e n ) o g s t y r e t v i l m i n n e om i ns t r u k s e n f o r h v o r d a n d e t t e s k a l g j ø r e s. D e t v i s es b l a nt an n e t t i l f o r s k r i f t f r a Os l o kommune som i noen tilfellerk r e v e r søknad og godkjenning før e arbeid r k s e t t es. S iv t y r e t v i l vurdere ansvar (melding til offentlig myndighet ) når det avdekkes av forskrift brytes. S a m ei e r n e b ø r d e r f o r m e r k e s eg f ø l g en d e: D e n e n k e l t e e i e r m å v e d m e r om f a t t e n d e o p p g r a d e r i n g a v s i n s e k s j on, h e r u n d e r i n n g r e p i b a d o g k j ø k k e n, s e l v s ø r g e f o r a t b å d e g j e l d e n d e o f f e n t l i g e r e g e l v e r k o g s am ei e t s e g n e r e t n i n g s l i n j e r f øl g e s. B y g g e t s r ø r o p p l e g g e r g am m e l t o g d e t b l e f o r no e n å r t i l b ak e u t a r b e i d e t r e t n i n gs l i n j e r f o r «S e k s j o n s e i e r i n i t i e rt r e h a b i l i t e r i n g / m o d e r n i s e r i n g a v v å t r om ( k j ø k k o e g n b a d ) i S am e i e t S o l h a ug e n». D i s s e bl e s e n d t r ek om m a n de r t t i l a l l e e i e r e p r i m o , o g e r s i d e n s e n d t s am t l i g e ny e e i e r e g j e n n om f o r r e t n i n g s f ø r e r ; o g s å t r yk k et i å r s m e l d i n g e n e f o r , o g H e r s t å r d e t b l a n t a n n e t a t de t v e d f l y t t i n g / u t v i l d s e a v b a d o g k j øk k e n m å i nn h e n t e s g o dk j e n n i n g h os b y g n i n gs m y n d i g h e t e n e, P. B. E ( P l - a n og bygningsetaten ) f ø r a r b e i d e t s t. a D r e t t e s g j el o d p e p r o g s å v e d e n d r i n g a v e k s i s t e r e n d e r om i n n d e l i n g.s p es i el l e f o r h o l d d et e r v i k t i g å v æ r e o p pm e r k s o m p å e r brannskil l e r, b æ r e v e g g e r - o g a v l ø a p n s n rø r.

8 8 E i e r a v l e i l i g h e t d e r u t f ø r t a r b e i d m e d f ø r e r u l em p e e l l e r s k a d e f o r a n dr e b e b o e r e, s t å r p e r s o n l i g a ns v a r l i g f o r d et t e o g k an t i l l e g g es f u l l t e r s t a t ni n g s a ns v a r h v i s a r b e i d e t p å e t s e n e r e t i d s p u n k t p å f ø r e r e k s t n i r n a g o e m r f k o r s am e i e t, e l l e r m e d v i r k e r t i l e r s t a t n i n gs a v g r e n s n i n g p å s am e i et s f o rs i k r i n gs a v t a l e r. S t y r e t f o r b e h o l d e r s e g r e t t e n t i l o g s å å f r em m e r e g r e s s k r a v p å e n h e t e r s om e r o v e r d r a t t t r e d j e p a r t. V e d o v e r d r a g e l s e a v e i e n d o m m e n t i l n y e i l t e r s e l e v r e i e r d s e a t ns v d a e r n å i e nf n o k rm e e r e særskilt dersom arbeid som beskrevet over er utført Protokolltilførsel fra sameiemøtet 2009: D e t v i s es t i l p r o t o k ol l t i l f ø rs e l e n i pu n k t 2 i å r s b e r e t n i n g e n f r a 1. a p r i l : S am ei e rm øt e t b e r d e t n y e s t y r e t o m å v i d e f a r k t u r e r e k o s t n a d e n e f o r b u n d e t m e d å f å i n n u n i v e r s a l n ø k k e l e n f r a s e k s j o ns e i e r s om m ot s a t t e s e g å l e v e r e d e n i nn e t t e r å h a g åt t u t a v s t y r e t. F ak t u r a b l e v i d e r e s e n d t, m e n i k k e b et a l t. E t t e r p u r r i n g v a l g t e s t y r e t i k k e å t a f a k t u r a e n t i l i n k a s s a o ns å f d o e r t t d e i s om m u a h n e ns i k t s m es s i g b r u k a v r e s s u r s e r.

9 9 R E G N S K A P E T F O R S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s am e i et s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om s am ei e t s f o r v e n t e d e øk o n om i s k e u t v i k l i n g e r omtalt i årsberetningens punkt om kostnadsutvikling og budsjett for S am e i e t h a r n e g a t i v e g e n k a p i t a l s o m i h o v e d s a k s k y l d e s t i d l i g e r e s t ø r r e vedlikeholdsoppgaver finansiert ved låneopptak. Budsjett for 2010 f, ra m t i d i g d r i f t s o v e r s k u d d samt nedbetaling av sameiets lån vil redusere den negative egenkapitalen. Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es h e r v e d at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. R E S U L T AT Å r e t s r e s u l t a t p å k r ,- s om f r em k om m e r i r es u l t at r e g n s k a p et f o r e s l å s o v e r f ø r t til egenkapital. I N N T E K T E R I n n t e k t e n e i v a r t i l s a m m e n 3 k 2 r , - m o t b u d s j e t t e rt m e d k r ,-. A v v i k e t s k y l d e s i h o v e d s a k E n øk t i l s k u d d f r a Os l o k om m u n e o g u t l ei e a v a n t e n n e p l a s s t i l T e l e n o r. S e 3. n o t e K O S T N A D E R D r i f t s k os t n a d e n e i v a r p å k r , - m o t b u d s j et t e r t m e d k r ,-, s om e r e t p o s i t i vt a v v i k p å k r ,-. E n e r g i / f y r i n g v a r b u ds j e t t e r t m e d k r ,- m e n s r e g n s k a p e t v i s e r k r ,-. D e a n d r e p o s t e n e u n d e r ostnader d r i f t s viser k mindre avvik. R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å re t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p o g formuesforvaltning. Revisjonshonoraret fremkommer som egen post i resultatregnskapet. F o r ø v r i g v i s e s t i l d e e n k e l t e t a l e l n e r n e g ns i k a ps r m e g e n s s k i g a e p e o t v e r s o i g k t s d om f r em k om m e r u n d e r n ot e r t i l r e g ns k a p e t. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d.

10 1 0 K O S T N A D S U T V I K L I N G Rentesatsene i OBOS Eiendomsforvaltning AS pr. den : Renter på driftskonto : 0, 10 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 2, 7 5 % u n d e r k r , 8 5 % o v e r k r S T R Ø M P R I S E N E Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter : K r a f t p r s i om s d ek k e r k os t n a d e n e v e d å p r o d u s e r e o g s e l g e d e n el e k t r i s k e k r a f te n u t g j ø r ca. 43 % av total strømpris (betales til kraftleverandør ). N e t t l e f o i r e t r a n s p o r t a v d e n e l ek t ri s k e k r a f t e n utgjør ca. 24 % av total strømpris (betales til nettselskapet ). Statlige avgifter dvs. forbrukeravgift, avgift til Energifondet og merverdia v g i f t utgjør ca. 33 % av total strømpris. Strømprisen i Norge varierer med årstidene. Normalt stiger den i h a vinter l v å r e t o g r e d u s e r e s i s om m e r h a l v å r e t. D e t t e o g a n d r e f ak t o r e r s om p å v i r k e r k ra f t p r i s e n e g j ø r d et v a n s k e l i g å s p å u t v i k l i n g e n i s t r ø m p r i s e n e E N E R G I M E R K I N G A V I B O G L F r a o g m e d b l i r d et o b l i ga t o r i s k m e d e n e n e r g i a t t es t f o r a l l e b o l i g e r s om s k a l s e l g e s e l l e r l e i e s u t. N o r g - e o s g V e a n s e s r g d i r d a i r g e s k t o r a t ( N V E ) h ar a n s v a r e t f o r i m p l e m e n t e r i n g e n a v o r d n i n g e n. P å w w w. e n e r g i m am e r k e i e n r n g e. n s o e l v k ut a n a r b s e i d e e n e n e r g i a t t es t f o r s i n b ol i g. K O M M U N A L E A V G I F T E R Renovasjonsavgiften øker med 10%. Ingen økning av de øvrige avgiftene. Ø V R I G E K O S T N A D E R N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e i b u d s j e t t e t h a r s t y r e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l prisstig n i n g.

11 1 1 I N N T E K T - S OG KOSTNADSOVERSLAG FOR ÅR 2010 (Budsjett) S t y r e t h a r s a t t o p p e n o v e r s i k t o v e r f o r v e n t o e s t d n e a d i e r n i n 2 t 0 e 1 k 0 t. e r o g k Tallene er vist som egen kolonne ved siden av resultatregnskapet. (Budsjett ) Oversikten er basert på uendr e d e f e l l e s k os t n a d e r f o r å r e t O v e r s i k t e n g i r et f o r v e n t e t å rs r e s u l t a t p å k r ,-. I o v e r s i k t e n e r d e t t at t h e n s y n t i l de f o r h o l d s om e r n e v n t f o r a n. Forøvrig vises til de enkelte tallene i oversikten. O s l o, 4. m a r s I styret for Sameiet Solhaugen Elisabeth T. Jahn /s / Jostein Bakke/s / Rune Aale -H a n s e n / s / C h r i s t e r D y n n a / s / M a r g a r e t h B e l l i n g / s /

12 1 2 T i l å r s m ø t e t i Statsautoriserte revisorer E r n s t & Y o u n g A S C h r i s t i a n F r -0 1 e 5 d 4 e O r s l i o k s p l. 6 O s l o A t r i u m, P 1. O s. l o B o x 2 0, N F o r e t a k s r e g i s t e r e t : N O Tl f. : Fa x : w w w. e y. n o M e d l e m m e r a v D e n n o r s k e R e v i g s o r f o r e n i n R E V I S J O N S B E R E T N I N G F O R V i h a r r e vi d e r t å r s r e g n s k a p e t f o r f o r r e g n s k a p s å r e t , s o m v i s e r e t o v e r s k u d d p å k r , -. 9 V i h a r o g s å r e v i d e r t o p p l y s n i n g e n e i å r s b e r e t, n i n g e n o m å f o r u t s e t n i n g e n o m f o r t s a t t d r i f t o g f o r sl a g e t t i l a n v e n d e l s e a v o v e r s k u d d e t. Å r s r e g n s k a p e t b e s t å r a v r e s u l t a t r e g n sk a p, b a l a n s e o g n o t e o p p l y s n i n g e r.r e g n s k a p s l o v e n s r e g l e r o g g o d r e g n s k a p s k i k k i N o r g ee r a n ve n d t v e d u t a r b e i d e l s e n a v r e g n sk a p e t. Å r s r e g n s ka p e t o g å r s b e r e t n i n g e n e r a v g i t t a v s a m e i e t s s t y r e. V å r o p p g a v e e r å u t t a l e o s s o m å r s re g n s k a p e t o g ø v r i g e f o r h o l d i h e n h o l d t il r e v i s o r l o v e n s k r a v. V i h a r u t f ø r t r e v i s jo n e n i s a m s v a r m e d l o v, f o r s k r i f t o g g o d r e v i s j o n s s k i k k i N o r g e, h e r u n d e r r e v i s j o n s d s a t r a d e r v e d t a t t a v D e n n o r s k e R e v i s o r f o r e n i n g. k R r e ve v i r s a t j v o i n s s t a n d a r d e n e p l a n l e g g e r o g u t f ø r e r r e v i s j o n e n f o r å o p p n å b e t r y g g e n d e s i k k e r h e t f o r a t å r s r e g n s k a p e t i k k e inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte a v m a deler t e r i a l e t s o m u n d e rb y g g e r i n f o rm a s j o n e n i å r s r e g n s k a p e t, v u r d e r in g a v d e b e n y t t e d e r e g n s k a p s p ri n s i p p e r o g v e s e n t l i g e r e g n s k a p s e s ti m a t e r, s a m t vu r d e r i n g a v i n n h o l d e t i o g p r e s e n t a sj o n e n a v å r s r e g n sk a p e t. I d e n g r a d d e t f ø l g e r a v g o d r e v i s j o n s sk ik k, o mfa t t e r r e vi s j o n o g s å e n g je n n o mg å e l s e a v s a m e i e t s f o r m u e s f o r v a l t n i n g o g r - e o g g n s in k a t e p r s n k o n t r o l l sy s t e m e r. V i m e n e r a t v å r r e v i s j o n g i r e t forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. V i m e n e r a t årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende a v bilde s a m e i e t s ø k o n o m is k e s t i ll i n g 3 1. d e s e m b e r o g a v r e s u l ta t e ti r e g n s k a p s å r e t i o ve r e n s s t e m m e l s e m e d g o d r e g n s k a p s s k i k k i N o r g e l e d e l s e n h a r o p p f y l t s i n p l i k t t i l å s ø r g e f o r o r d e n t l i g o g n o v e r s i k t l i av regnskapsopplysninger i samsvar med lov oggod bokføringsskikk i N o r g e o p p l y s n i n g e n e i å r s b e r e t n i n g e n o m å rs r e g n s k a p e t, f o r u t s e t n in g e n o m f o r t s a t t d r i f t o g f o r s l a g e t t i l a n v e n d e l s e a v o v e r s k u d d e t e r k o n s i s t e n t e m e d å r s r e g n s k a p e t v o g e r i s a m s v a r f o r s k ri f t e r. U t e n a t d e t h a r b e t y d n i n g f o r k o n k lu s j o n e n i a v s n i t t e t o ve r, v i l v i p r e s i s e r e a t b u d s j e t t a l l e n e i resultatregnskapet ikke er underlagt revisjon. O s l o, 1 5. m a r s E R N S T & Y O U N G A S T e r j e T v e d t statsautorisert revisor s i g n.

13 S A M E I E T S O L H A U G E N R E S U L T A T R E G N S K A P Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e D R I F T S I N N T E K T E R : Innkrevde felleskostnader Vaskeri Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S O K S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Kommunale avgifter Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N A D E R D R I F T S R E S U L T A T : F I N AN S I N N T E K T E R / -K O S T N A D E R : Finansinntekter Finanskostnader R E S. F I N AN S I N N T. / -K O S T N A D E R Å R S R E S U L T A T O v e r f ø r i n g e r : Udekket tap Reduksjon udekket tap

14 1 4 E I E N D E L E R B A L A N S E N o t e A N L E G G S M I D L E R O M L Ø P S M I D L E R Restanser felleskostnader Kortsiktige fordringer D r i f t s k o n t o i O B O S Sparekonto i OBOS S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M E I E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Udekket tap S U M E G E N K A P I T A L G J E L D L A N G S I K T I G G J E L D Pante- og gjeldsbrevlån S U M L A N G S I K T I G G J E L D K O R T S I K T I G G J E L D Forskudd felleskostnader Leverandørgjeld K a s s ek r e d i t t Skyldig offentlig myndigheter Annen kortsiktig gjeld S U M K O R T S I K T I G G J E L D S U M E G E N K A P I T A L O G G J E L D P a n t s t i l l e l s e Garantiansvar 0 0 OSLO / S T Y R E T F O R S A M E I E T S O L H A U G E N ELISABETH T. JAHN/s/ JOSTEIN BAKKE/s/ RUNE AALE-H A N S E N /s / C H R N I A S / s T / E R D Y N M A R G A R E T H B E L L I N G/ s /

15 1 5 N O T E : 1 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NOR som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. N O T E : 2 I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R Lokaler Leieinntekter seksjon 95 og Felleskostnader Fellesutg.u/and.undersk.ford S U M I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R N O T E : 3 A N D R E I N N T E K T E R O s l o k o m m u n e, e n ø k t i l s k u d d Telenor Innbetalt av beboere 818 S U M A N D R E I N N T E K T E R N O T E : 4 P E R S O N A L K O S T N A D E R A r b e i d s g i v e r a v g i f t S U M P E R S O N A L K O S T N A D E R Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året. N O T E : 5 S T Y R E H O N O R A R Honorar til styret gjelder for perioden 2009/2010, og er på kr Dessuten var det avsatt kr for lite i honorar for 2008/2009. I tillegg har styret fått dekket bevertning for kr 1 431,-jfr. note 11.

16 1 6 N O T E : 6 R E V I S J O N S H O N O R A R Revisjonshonoraret er på kr , og er i sin helhet knyttet til revisjon. N O T E : 7 K O N S U L E N T H O N O R A R O B O S P r o s j e k t S U M K O N S UL E N T H O N O R A R N O T E : 8 D R I F T O G V E D L I K E H O L D Drift/vedlikehold bygninger D r i f t / v e d l i k e h o l d V V S Drift/vedlikehold elektro Drift /vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold fyringsanlegg Drift/vedlikehold ventilasj.anl Kostnader leiligheter, lokaler Egenandeler forsikring Kostnader dugnader S U M D R I F T O G V E D L I K E H O L D N O T E : 9 K O M M U N A L E A V G I F T E R V a nn- og avløpavgift Feieavgift Renovasjonsavgift S U M K O M M U N A L E A V G I F T E R N O T E : 1 0 E N E R G I / F Y R I N G Elektrisk energi O l j e Strøm oljefyr el. bereder F j e r n v a r m e S U M E N E R G I / F Y R I N G N O T E : 1 1 A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R L o k a l l e i e Container Verktøy og redskaper

17 1 7 Driftsmateriell L y s p æ r e r o g s i k r i n g e r Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer S n ø r y d d i n g / g r e s s k l i p p i n g T r y k k s a k e r Aviser, tidsskrifter, faglitteratur Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader -500 Porto Bankgebyr Velferdskostnader S U M A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R N O T E : 1 2 F I N A N S I N N T E K T E R Renter av driftskonto i OBOS 544 Renter sparekonto i OBOS 56 Renter av for sent innbetalte felleskostnader 550 S U M F I N A N S I N N T E K T E R N O T E : 1 3 F I N A N S K O S T N A D E R O B O S O B O S, g e b y r Renter leverandørgjeld -783 Renter kassakreditt/byggelån S U M F I N A N S K O S T N A D E R N O T E : 1 4 K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R O s l o k o m m u n e, e n ø k t i l s k u d d Andre forskudd, LOS S U M K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Posten "Andre forskudd" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2010, med motpost i leverandørgjeld. Kostnadsføring og utbetaling vil skje i N O T E : 1 5 P A N T E - O G G J E L D S B R E V L Å N O B O S Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 4,45%, løpetid 10 år Opprinnelig

18 1 8 Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år OBOS Låneavd. Renter : 4,45%, løpetid 15 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år O B O S Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 3,65%, løpetid 20 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere 0 Nedbetalt i år S U M P A N T - E O G G J E L D S B R E V L Å N K a s s e k r e d i t t m e d l 00 i 000, m i t ble k refinansiert r 5 som en del av nytt langsiktig lån i N O T E : 1 6 S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R S k yl d i g a r b e i d s g i v e r a v g i f t S U M S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R N O T E : 1 7 A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D G e b y r -234 Avsatt styrehonorar S U M A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D N O T E : 1 8 P A N T S T I L L E L S E Av anleggets bokførte gjeld er kr sikret ved pant i gnr. 217 bnr. 55, seksjon nr 95 og 96. Sameiet eier seksjonene og leier de ut.

19 1 9 A ) Forslag fra Styr et Oppgradering av søppelhåndtering S t y r e t s a r b e i d m e d å m o d e r n i s e r e s ø p p e l h å n d t e r i n g e n i s am e i et e r næ rm e r e e n r e a l i s e r i n g n å s om d e l e r a v f y r r om m e t e r f r i s t i l t e t t e r om l e g g i n g e n t i l f j e r n v a r m e. D et t e gi r m u l i g h e t f o r å e t a b l e r e e t felles søppelrom for hele sameiet i deler av det gamle fyrrommet. D e n d e l e n a v f y r r om m et s om s k a l t a s i b r uk t i l s ø p p e l s am l i n g k a n t a i a l t t o l v s ø p p e l k as s e r à liter. Fire av disse blir øremerket papir. Søppelrommet får inngang fra Collettsgate ( under det tredje v kjeller i n d u e t f r a ø v r e h j ø r n e ), s åf r em t sameiets søknad om tillatelse til ombygging og bruksendring innvilges. D e n n e o m l e g g i n g e n g j ø r es o gs å m e d t a nk e p å a t al l e b y d e l e r i n n e n u t g a n g e n a v n es t e å r ( ) s k a l s o r t e r e h u s h o l d n i n g s a v f a l l i t r å d t e n m s e om d l eg R e g n i o n v g a t s i l j f u o l n l s k e i l t d es a o r t e r i n g : i t i l l e g g t i l p a p i r, m e t a l l o g gl a s s, s om i d a g k a n l e v e r e s p å r e t u r p u n k t e r i næ r om r å d e skal t, d e n enkelte husholdning også sortere plast, matavfall og restavfall. S t y r e t a ns e r d e r f o r at s am ei e t s s øp p e l o r d n i n g, s oms k r i v e r s e g f r a , e r u t i d s m e s s i g, t u n g v i n n o g f o r d y r e n d e. V å r b r uk a v n e df a l l s s j a k t o g m a n u e l l t r a n s p o r t a v s ø pp e l s e k k e r ut t i l s ø p p e l b i l e n p å f ø r e r o s s b å d e h ø y e r e a v g i f t e r t i l k om m u n e n o g h ø y e r e v a k t m es t er u t g i f t e r. M e d e t t f e l l es s ø p p e l r o m v i l v a t k e t r ut m g e i s f t e r og k om m u n a l e s ø p p e l a v g i f t e r s am l e t r e d u s e r e s m e d om l a g k r o n e r å r l i g. Om b y g g i n g e n a v f y r r om m et i n n e bæ r e r å p i g g e b e t o n g g u l v e t ( 1 7m 2 ), f j e r n e l øs m as s e n e o g f j e l l, s t ø p e n y t t g u l v p å g a t e p l a n ( c a 1, 5 m e t e r s e n k n i o p n p g t r f e r v e a g g i e r o p d p a g t ) i l s a m t e k s i s t e r e n d e d e k k e. P å d e n e n e be t o n g v e g g e n m u r es o g p u s s e s e n v e g g i l e k a bl o k k e r o p p t i l t ak e t ( mot fyrrommet. ) Ut g i f t e n e t i l p r os j e k t et s t i p u l e r e s t i l m e l l om o g k r o n e r. S å l e d es v i l o m k o s t n i n g e n e t i l o m s b p y a g r g t i n n g p å v n æ o e r n e f å å r. Forslag til vedtak : S am e i em ø t e g i r s i n t i l s l u t ni ng ti l a t d e t j o b b e s v i d e r e m e d å r e al i s e r e n y l ø s n i n g fo r s ø p p e l h å n d t e r i n g, s o m b e s k r e v e t i s a k e n.

20 2 0 B ) Forslag fra styret om oppgradering av sameiets kabel -tv anlegg til l digita T V D e t e r t o å r s i d e n s p ø rs m å l et om o p p g r a d e r i n g v a r o p p e t i l v o t e r i n g p å å r s m ø t e i S o l h a u g e n b o l i g s a m e i e. P å d e t t i d s p u n k t v -s a e r n d i n i g e i r t r e a l l a t e i vt t n v y t t og f o r s l a g et om o p p g r a d e r i n g a v dagens kabel-tv anlegg ble bestemt utsatt r t a med l l. et knapt fle S i d e n d a h a r s i t u a s j o n e n e n d r e t s e g o g l a n g t f l e r e h a r g å t t t i l a ns k af f e l s e a v t v m e d h ø y e r e b i l l e d k v a l i t et. S t y r e t ø n s k e r d e r f o r å r e i s e s p ø rs m å l et p å n y t t. D a g e ns n e t t gi r l a n g t d å r l i g e r e signaler enn det vi kan oppnå ved en oppgradering til digitale signaler. Styret har sendt ut prisforespørsel til flere kabel-t v l e v e r a n d ø r e r, m e n k u n m o t t a t t t i l b u d f r a t o l e v e r a n d ø r e r, s om i d a g k a n l e v e r e i v å r t om r å d e : T i l b u d e t f r a N o rs k a n t e n n e s e r v i c e k o s t e r i o v e r k a n t a v k r f o r s e l v e op p g r a d e r i n g e n ( e n g a n g s u t g i f t ) o g f r a k r. 0 p e r m n d p e r b o e n h e t f o r k u -k n a n N a l R e K n e ( s. k. G r at i s p a k k e ), k r 2 8 0,- p e r m n d p e r b o e nh e t f o r r i k s p a k k e n o g e t t t i l l e g g på kr 200, - per mnd/boenhet for Canal+ -k a n a l e n e o g y t t e r l i g e r e k r. 10 0,- p e r m n d/ b o e n h e t f o r TV 2 S p o r t s k a l n a e ni t i l e g g t i l Ri k s p a k k e n. G e t k a n l e v e r e e t l a n g t r i m e l i ge r e t i l b u d p å R i k s p a k k e n, m e n d e t f o r u t s e t t e r a t s a m e i e t v e l g e r d e t t e s a m l e -2 t 4. 7 k r T p i e r l h b us u d s e t a t n d v p i e r l k o s t måned, avhengig av om vi velger Get-box med -k v a l HD i t e t e l e l (D e r e t e i r k m k u l i g f o r d e n e nk e l t e b e b o e r å o p p g -kvalitet r a d e, r mot e en t månedlig i l H avgift D på 99 -p, e r b e b o e r ). V e d r a s k a v g j ø r e l s e v i l G et f o r e t t i l l e g g p å k r 9 -, p e r m n d t i l b y o s s d ek o d e r e m e d o p pt a k s m ul i g h e t. V e l g e r v i r i m e l i g s t e l ø s n i n k g r 1 6 v 7 i l k r p d e r t l e i b l i e g t h e y t p e r m nd. T i l b u d e t f o r u t s e t t e r b i n d i n g p å 3 å r. S t y r e t a n b e f a l e r d e n n e o pp g r a d e r i n g s l ø s n i n g o g h a r a l l e r e de l a g t i n n m e rk o s t n a d e n p å c a k r i b u ds j e t t f o r Forslag til vedtak : S am e i em ø t e t v e d t a r o pp g r a d e ri n g a v d a g en s k a b e l n e t t t i l G E T d i g -i t a l k a n a l e r og 1 5 r ad i o k an a l e r, t i l k r , - p r h u s s t a n d p r m nd, s om b e l a s t e s f e l l e s u t gi f t e n e s o m i d a g.

21 2 1 C ) Forslag fra styret om oppdatering av sameiets Husordensregler 3. V a s k o g t ø r k i n g a v t ø y 3. 1 V a s k e r i e n e i n r. 1 5 C o g 2 5 k a n be n y t t es m e l l o m k l. 8 o g 2 0 m a n d a g t i l f r e d a g o g k l. 8 t i l 1 7 p å l ø r d a g e r. B r uk e r n e m å s et t e s e g op p p å v as k e l i s t e r. B r uk s a nv i s n i n ge n e t i l m a s k i n e n e s k a l følges, og brukerne må selv gjøre rent etter seg. Brukerne er ansvarlig for skader som skyld es ureglementert bruk av vaskeriene. Forslag til vedtak : S a m ei e r m ø t e t v e d t a r å o p pd a t e r e s a m e i e t s h u s o rd e n s r e gl e r pun k t s e t ni n g h v o r h e n v i s ni n g t i l f e l l e s v a s k e r i i n r. 2 5 t a s u t. N yt t p u n k t 3. 1: V a s k e r i e t i n r 1 5 C k a n b e n y t t e s.

22 2 2 C ) Forslag fra Erik Fladvad til behandling på sameiermøtet P a p i r c o n t ai n e r e s om t i l s t a d i g h e t f l y t e r o v e r o g t a g g e s n e d s k j em m e r n æ rm i l j ø et, o g e r i k k e Doblougløkka verdig. Løsningen er økt brukerbevissthet, eventuelt økt containerkapasitet. F o r s l a g: S t y r e t rbeider u t a "kjøreregler " for deponering av papp og papir - v u r d e r e r å i n kl u d e r e di s s e i husordensreglene - og følger opp at beboerne tar ansvar e t op, p l for eg g so å m sikre f u n g e r e r t i l f r e d s s t i l l e nd e. I n n s t i l l i n g f r a s t y r e t t i l b e h a n g d l i n g a v i n n k o m n e f o r s l a Forslag C fra Erik Fladvad : S t y r e t v i s e r t i l s t y r e t s f o rs l a g A t i l s a m ei e rm ø t e om m o d e r n i s e r i n g a v s ø p p e l h å n dt e r i n g e n. D e t t e i n n e b æ r e r h e l h e t l i g o p p g r a d e r i n g a v s ø p p e l h å n d t e r i n g e n, h e r u n d e r p l a s s e r i n g a v p a p i r c o nt a i n e r e. F o r s l a g e t f r a E r i k ses F l ivaretatt a d v a d i a dette n forslaget. I n n s t i l l i n g t i l b e h a n d l i n g a v f o r s l a ge t f r a E r i k F l a d v a d : Forslag anses ivaretatt og avvises.

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i 2

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i Solbakken Velforening, a v h o l d e s t o r s d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 2 0. 1 5 p å Ok s t a d S k o l e. T I L B E HA N D L I N G F O R

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i H e l g es e n s g at e 8 2 / 8 4 A S a v h o l d e s m a nd a g 2 6. a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Ø v r e L j a n B o l i gs am e i e I I I, a v h o l d e s t o rs d a g 3 0. a p r i l 2 0 0 9, kl. 1800 i Nordstrand Eldresenter,

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R i n g g a t en T e r r a s s e S am e i e, a v h o l d e s 2 4. m a rs 2 0 1 0, kl. 18 :00 i Lilleborg Kirke. T I L B E HA

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2009 Behandling av regnskap for 2009 og disponering av årsresultatet. Oslo, 28.04.2010 Styret i Fagerheimgaten 9 AS

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2009 Behandling av regnskap for 2009 og disponering av årsresultatet. Oslo, 28.04.2010 Styret i Fagerheimgaten 9 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 27. mai 2010, kl. 18.00 på Grünerløkka skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t K i r k e v e i e n 1 1 0, a v h o l d e s m a n d a g 2 0. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 0 0 i V es t r e A k e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Akersbakken Bo r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie 1 Marienfryd Utomhussameie Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S a g a d am m e n, a v h o l d e s t o r s d a g 15. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 9. 0 0 i S am l i n g s s a l

Detaljer

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-.

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2012. 643 18.09.2012 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2012. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR DISPONIBLE MIDLER PR. 30.4.2017 For å måle selskapets betalingsevne på kort sikt, beregner vi størrelsen på disponible midler, også kalt arbeidskapital. Størrelsen på disponible midler kan bl.a brukes

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i F o r n e b u k o l l e n B o l i g s am ei e, a v h o l d e s t o r s da g 2 3. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 : 0 0 p å S A

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 9. mars 2010, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer