INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010"

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g , k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5, -1 H 7 ø 0 g, i s n n k g a o n l g f e r a n H o l b i e r g s g O at s e l o, A ( v e d s i d e n a v D e l i d e L uc a ). T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G A ) Valg av møteleder B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g e n s a m e i e r t i l å u n d e r s k r i v e p r o t o k o l D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R O G B U D S J E T T F O R S t y r e t f o r e s l å r overføring av årets resultat til egenkapital 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r 5. I N N K O M N E F O R S L A G A ) S t y r e t s m y n d i g h et s om r å d e. F o rs l ag f r a A n d e r s e n, B u g g e, R i c h t e r, Ho v d e n a k o g S m i t h A a n d a h l. Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 6. V A L G A V T I L V L A I L G T S E A ) V a l g a v s t y r e l e d e r f o r 2 å r B ) Valg av 2 styremedlemmer å r for 2 C ) V a l g a v 1 s t y r e m e d l e m f o r 1 å r D ) V a l g a v v a l g k o m i t é O s l o, Styret i Thonbygget Sameie P e r B e r g / s / T e r j e E. G. E r i k s s o n S ø r e ns e n / s / M o n i c a S k o g e n / s / J o h n B r a as t a d/ s / M a r i a A d e l a i d e L a n c a/ s / P e t e r M e i d e l l / s / E s p e n R o g n l i e n / s / I s am e i e rm ø t et h a r s am e i e r e n e s t e m m e r e t t m e d e n s t em m e f o r h v e r s ek s j o n d e e i e r. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Å R S B E R E T N I N G F O R T I L L I T S V A L G T E Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende : S T Y R E T L e d e r P e r B e r g P i l es t r e d e t P a rk 3 6 S t y r e m e d l e m T e r j e E. G. E r i k s s o n S P ø i r l e n e s e t n r e d e t P a r k 3 0 S t y r e m e d l e m M o n i c a S k o g e n P i l es t r e d e t P a r k 3 0 S t y r e m e d l e m J o h n B r a a s t a d B o g s t a d v e i e n 1 5 S t y r e m e d l e m M a r i a A d e l a i d e L a n c a P i l e s t r e d e t P a r k 3 2 Styremedlem Peter Meidell Pilestredet Park 32 S t y r e m e d l e m E s p e n R o g n l i e n V i l l a v e i e n 2 9 V A L G K O M I T E E N V a l g k o m i t e S t e i n H a r d y D a n i e l s e n P i l e s t t r e d P e a r k 3 2 V a l g k o m i t e T e r j e S ø r e n s e n D a m l i e np i l e s t r e d e t P a r k 3 0 L. N r. 2 V a l g k o m i t e J o h a n n e H a n n a y P i l e s t r e d e t P a r k 3 0 G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M S AM E I E T TI L L I TS V AL G TE O G AN S AT TE Av sameiets 7 styremedlemmer er det 2 kvinner og 5 menn. S a m e i e t e r p o t s i l i l t i k i es v t i l l i n g o g t a r s i k t e p å at d et i k k e f o r e k om m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a ns e t t e l s e r. S a m e i e t d r i v e r i k k e m e d - f og o r s utviklingsaktiviteter k n i n g s. S a m e i e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b e s t e m m e l s e r e i d o s g m i t l j i ø. l s t r e b e r e t S am e i e t h a r i n g e n a ns a t t e. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig ) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Sameiets revisor er Ernst & Young. AS E I E N D O M M E N S am e i e t b e s t å r a v s ek s j o n e r. Sameiet er registrert i Brønnøysund med organisasjonsnummer Sameiet ligger ioslo kommune og har følgende gårds - o g b r u k s n um m e r : M e d e i e r s e k s j o n f o r s t å s s a m e i e a n d e l i b e b y g d e i e n d om m e d t i l k n y t t e t e n e r e t t t i l b r uk a v bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Styret er ikke kjent med at det ytre miljøet forurenses i vesentlig grad.

3 3 V A K T M E S T E R T J E N E S T E V a k t m e s t e r t j e n e s t e n i v a r e t a s a v H a m m e r s b o r g E i e n 2 d 2 o m 8 6 s d 5 r 9 i 0 0 f. t A S, t e V a k t m es t e r t j e n e s t e n e r p r. i d a g 10 t i m e r p r. uk e. V ak t m es t e r s k a l t a s e g a v f e l l e s om r å d e n e, d et v i l s i s k i f t el y s p æ r e r, k o n t r o l l e r e f y r r om, s ø p p e l t øm m i n g 2 g a n g e r p r. u k e, f j e r n e m ø b l e r et c. f r a f e l l e s g an g e r o g k o r r i d o r e r h v i s e i e r e n i k k k e a n o p ps p o r e s, s e n d e i n n v a n n p r ø v e r. F O R S I K R I N G S am e i e t s e i e n d om m e r e r f u l l v e r d i f o r s i k r e t i T R Y GV E S TA F O R S I K RI N G m e d p o l i s e n um m e r F u l l v e r d i f o r s i k r i n g v i l s i a t f o rs i k r i n g s s e l s k a p et h a r a ns v a r e t f o r at s am e i et t i l enhver tid har de riktige forsikr i n g s s um m e r. E n f o r u t s et n i n g f o r d e t t e e r a t f o r s i k r i n g s s e l s k a p et f å r m e l di n g om v e s e nt l i g e v e r d i øk n i n g e r p å b y gn i n g e r, f. e k s. v e d r e h a b i l i t e r i n g e l l e r p å b y g g i n g. V e d t o t a l s k a d e s k al e r s t a t n i n gs b e l ø p et d e k k e o p p f ø r i n g a v n y bygning av samme standard og stør r e l s e. F o r s i k r i n g e n om f a t t e r o g s å b y g n i n g s m es s i g e f o r a n d r i n g e r s om d e n e n k e l t e s ek s j o n s e i e r gjør inne i boligen. D e n e n k e l t e s e k s j o n s e i e r m å s e l v s ø r g e f or å h a h j em f o r s i k ri n g s o m d e k k e r i n n bo og l ø s ø r e. H v i s s a m e i e t s f o r s i k r i n g s k a l e b r e n n e y s t r a t k e s m, e l d m e å s k b a e d b e o n t i l F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S t l f f a k s e-p o s t : f o r s i k r i n o b os. n o. Oppfølging av forsikringssaker blir gjort av Forsikringsavdelingen i OBOS. F r a 1. j a n u a r v a r T h o n b y g g e t f ul l v e r d i f o r s i k r e f t o r k r , - o g d e t b l e b et a l t e n f o r s i k r i n g s p r em i e p å k r ,-. I e r T h o n b y g g e t f u l l v e r d i f o r s i k r e t f o r k r , - o g f o r s i k r i n gs p r e m i e n e r s a t t t i l k r , I l ø p e t a v e r d e t i n n m e l es d t a. K t u n o d e t f e n o e r t i l s f e i l l e k r r h a i r n g s t i medført utbetaling av erstatning. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I h e n h o l d t i l f o r s k r i f t e n e s k a l d et væ r e i ns t a l l e r t r ø yk v a r s l e r o g b r a n ns l o k ni n g s a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e i l e i a l i l g h l e t e n e. E i er / b e b o e r h a r a n s v a r e t f o r a t u t s t y re te r t i l s t e d e o g f u n g e r e r. H M S F o r s k r i f t o m s y s t e m -, a t i m s - i k o l g h s j e i l k ø k s e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e n ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f a s t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s e m b 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte vir k s om h et s k a l s ys t em at i s e r e arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. B o l i g s el s k a p e r d ef i n e r t s om v i rk s o m h et o g s k a l d e r f o r h a i nt e r n k o n t r o l l s y s t em. D e t t e omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølging a av n n v br e r n, b y g g h e r r e f o r s k r i f t e r v e d b y g g e - o g a n l e g g s a r b e i d, l ek e p l as s e r o g e l ek t r i s k a n l e g g o g e l ek t r i s k u t s t y r h v o r f o r d e l i n g a v a n s v a r e t e r g i t t e n s l i k t o l k ni n g : S am e i e t e r a ns v a r l i g f o r a t d et e l ek t r i s k e a n l e g g e t o g

4 4 utstyret i fellesarealet til enhver i d t e r i o r d e n. I f o r h o l d t i l a n l e g g o g ut s t y r i d e n e n k e l t e b o e n h e t e r d e t s t y r e t s p l i k t å g j ø r e e i e r o g / e l l e r b r u k e r a v d e n e n k e l t e l e i l i g h e t o p pm e rk s om p å d e t a ns v a r s om d e h a r f o r å h o l d e e l e k t r i s k ut s t y r i o r d e n e t t e r g j e l d e n d e l o v o g f o rs k r i f t. E I E N ELER D OG GJELD OMSETNING OG TAKSTER S am e i e r e n e f å r t i l s e n dt s k j em a m e d o p p s t i l l i n g o v e r d e n e nk e l t e s e k s j o n s a n d e l a v s am e i et s i n n t ek t e r, u t gi f t e r, g j e l d og e i e n d e l e r. L i g n i n gs v e r d i e n f å r d en e n k e l t e o p p g i t t p å l i g n i n g s k o n t o r e t. O m s e t n i n g a v s e k s j o n e j n e r t i s l k m a rk e d s p r i s. D e t f i n n es i k k e t a k s t e r f o r s e k s j o n e n e v e r k e n h o s s t y r e t e l l e r f o r r e t n i n gs f ø r e r. S å l a n gt f o r r e t n i n g s f ø r e r e n f å r o p p g i t t o m s e t ni n g s p r i s e r, bl i r d i s s e r e g i s t re r t. F o r r e t ni n g s f ø r e r k a n, p å b a k g ru n n a v d i s s e o p p l y s n i n g e n e, g i a n t m y prisnivået d n i n g o for seksjonene. I f ø l g e d e o p p l y s n i n g e r s t y r e t h a r, b l e d e t i om s at t 6 s e k s j o n e r. T i l s am m e n l i g n i n g k a n d e t o p p l y s es at d e t b l e om s at t 8 s e k s j o n e r i T E L E N O R S a m e i e t e r t i l s l u t t e t s a m a r b e i d s a v t a l e n m e l l o m T e r v l a l e t n ni o n r g o g O B O S o m r a b a t t o r d n i n g p å b r u k a v f as t t el e f o n o g b r e d b å n d s t e l e f o n f o r b e bo e r e m e d a b o n n e m e n t i T e l e n o r. D e n e n k e l t e b e b o e r f å r o gs å r a b a t t v e d b es t i l l i n g a v A D S L b r e d b å n d o g b r u k a v mobiltelefon. Bestilling av mobiltelefoni- og internettjenester gjøres på kan www. obos. no K A B E L -TV C a n a l D i g i t a l e r l e v e r - a o n g d ø b r e d a b v å n d t s v t j e n e s t e r. H a r d u s pø r s m å l v e d r ø r e n d e d i t t kabel-t v-abonnem ent, digital-t v e l l e r b r e d b å n d, k a n d u r i n g e t l f Å p n i n gs t i d e r h o s k u n d e s e r v i c e e r m a n d a g - f r e d a g k l , l ø r d a g k l S ø n d a g e r e r s t e n g t. O p p s t å r d et f e i l p å k a b e l a nl e g g e t u t e n om n o rm a l å p n i n g s t i d, k a n d e t t e r a p p o r t e r e s v i a t e l e f o n l ø r d a g e r k l o g s ø n d a g e r k l F o r y t t e r l i g e r e i n f o r m a s j o n v i s e s d e t t i l w w w. c a n a l d i g i t a l. n o Ingen m å gjøre inngrep i kabel-t v-a n l e g g e t s om å s k r u a v d ek s e l e t p å a n t e n n e k o n t ak t e n o g f o r - e t l l e a r t i l k o b l m i n g e r. S l i k e i n n g r e p v i l k u n n e f o r å r s ak e f o rs t y r re l s e r p å s i g n a l e n e t i l a n d r e b e b o e r e og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. T h o n b y g g e t h a r e n A n a l o g g r u n n p a k k e. A V T A L E O M L E V E R A N S E A V E L E K T R I S K K R A F T Sameiet får levert kraft til fellesanlegg fra Hafslund. F J E R N V A R M E S a m e i e t f å r l e v e r t f j e r n v a r m e f r a a rm H a e f A s S l. u n d F j e r n v P r i s e n p å f j e r n v a r m e v a r i e r e r g j e n n o m å r e t. H a f s l u n d F j e r n v a r m e A S r e g n e r m e d e n ø k n i n g i f j e r n v a rm e k os t n a d e n i p å c a 1 5 %. Dette vil imidlertid avhenge av utviklingen i pris på elektrisk kraft og olje.

5 5 S T Y R E T S A R B E I D S t y r e t v i l o p p a f l l o e r s d am r e i e rn e t i l å m ø t e p å å r sm ø t e t t o r sd ag 2 2. a p r i l kl F ø l g en d e s am m e n d r a g v i s e r a t s t yr e t i s i t t a rb e i d h a r k om m e t l a n g t m e d å s t a b i l i s e r e d r i f t e n a v vi t a l e t e k ni s k e i n s t a l l as j o n e r i Th o nb yg g e t. M en v e s e nt l i g e a rb e i d e r i f o r h o l d t i l P P t å Ø r og g j r e n s ul s t a t e n e a v d i s s e v i l h a s t o r e ø kon o m i s k e k o n s e k v e n s e r f o r b e b o e rn e. Sammendrag av styrets arbeid : S t y r e t h a r a v h o l d t 1 5 s t y r e m ø t e r, 1 e k s t r a o r d i n æ rt å rs m øt e o g 1 i nf or m as j o ns m øt e med de øvrige Sameiene i Pilstredet Park. Videre har styret hat t r u t i ne m es s i g e m ø t e r m e d u n d e r l e v e r a n d ø r e r. S t y r e t h a r e n g a s j e r t a d v o k a t H å k on U s t a h e i m f r a f i rm a e t R O & S O MM E R N E S t i l å assistere i arbeidet med Statsbygg og Pilestredet Park Økodrift AS,( s PPØ am t ) m e d a d v o k a t f i rm a e n e t i l B e b o e r g ru p p a s om l e d e s a vr e p r e s e n t a nt e r s om t i d l i g e r e s a t t i s t y r e t. D e o p e r e r e r n e t t s i d e n w w w. k i r u r g i b y g g e t. n e t s om h a r l a g t ut d å r l i g e d o k um e n t e rt e, n e g at i v e o g l i t e r e l e v a n t e a r t i k l e r om T h o n b y g g e t. D e nn e n e t t s i d e n k a n s k a d e f l e rt a l l e t s i n t e r e s s e r. S t y r e t h a r i u t f ø r t f ø l ge n d e : O p p g r a d e r t H o v e d v a n n l e d n i n g e n g j e n n o m T h o n b y g g e t s l i k a t d e n n -e n å e r messig montert. Regningen inklusive advokatkostnader vil bli sendt til PPØ. F j e r n a v l e s n i n g s s y s t e m f o r v a r m e o g v a r m t v a n n s a m t t i t e l r t b i a k e s l a g h v e r b o l i g. Baldakin over inngangen til Pilestredet Park 36 er montert. Veggene til Heisinngangene er malt i alle innganger og etasjer S t y r e t h a r h a t t om f a t t e n d e k om m un i k a s j o n d i r ek t e o g g j e n n om a d v o k a t m e d l e d e l s e n i S t a t s b y g g. S t a t s b y g i g t t s h i a s t r e b i r e v s t i l s t y r e t e r k j e nt a t v a n n l e d n i n g e n g j e n n om T h o n b y g g e t e r e n F e l l e s v a n n l e d n i n g o g a t v i, S am e i et T h o n b y g g e t, i k k e k a n s t e n g e vanntilførselen til de øvrige 8 bygg som er knyttet til ledningen. S t y r e t h a r h o l d t t i l b a k e o g s a etalingene t p å e av g e n vår k andel o n t o av b felleskost - n a d e n e s om e r k r e v d a v P P Ø, i n n t i l s t y r e t i P P Ø k a n d o k um e n t e r e at d e p å v e g n e a v a l l e b e b o e r n e i P i l es t r e d e t P a rk p åt a r s e g a n s v a r e t f o r å f øl g e o p p f e l l e s a n l e g g e n e, i v a r e t a v e d l i k e h o l d e t o g u t b e d r i n g e g n e n e a u v a n s f et e t l h v l o e r s u a h n e l l e t s k j e r, a l t s å i k k e o v e r l a t e t i l h v e r t e n k e l t s a m ei e å s e l v i v a r e t a u t b e d r i n g o g v e d l i k e h o l d a v f e l l e s a nl e g g e n e. P P Ø o p p t r e r i d a g næ rm es t s om en u n d e r a v d e l i n g a v S t at s b y g g s om b e s k y t t e r S t a t s b y g g m e r e n n d e i v a r e t a i r n t e b r e es b s o e r. n S e am s e i e t T h on b y g g e t h a r

6 6 d e r f o r s e l v m å t t e t i v a r e t a s i n e i nt e re s s e r, f o r d i v i h a r b l i t t m ot a r b e i d e t b å d e a v P P Ø o g S t at s b y g g. P P Ø o p p l y s e r at d e e r e t s am e i e, m e n v i k a n i k k e s e at d e e i e r n o e e i e n d o m, u t g j ø r e t t i n g s r e t t s l i r g p l i k s t a e m b e i b o e r n e l og l e S r am k ei a e n t f o T h o n b y g g e t. V i e r i k k e i m o t å h a e t f e l l es o r g a n s om k a n i v a r e t a b e b o e r n e s i n t e r es s e r, m e n d a g e n s P P Ø m o t a r b e i d e r i s t e d e t v å r e i n t e r e s s e r, b e l a s t e r - o s s m e d m e s s i g s t o r d e l a v k o s t n a d e n e o g b e s k y t t e r b o e S r n t e a i t s t s e b d y et g g f o r m å o t b v u r d e r e o m b e b o e r n e k a n h a k r a v m ot S t at s b y g g. S t y r e t i P P Ø h a r s t e v n e t S am ei e t T h o n b y g g e t t i l Os l o T i n g r e t t m e d k r a v o m i n n b e t a l i n g a v d e f e l l es u t gi f t e r S am ei e t T h o n b y g g e t h a r h o l dt t i l b ak e, o g s om u t g j ø r N O K 1, 1 m i l l p e r i d a g. S t y r e t h a r g j e n n om v å r a d v o k at g i t t t i l s v a r. D o k um e n t e n e s om u t g j ø r s t e v n i n g o g t i l s v a r e r t i l g j e n g e l i g p å v å r n e t t s i de w w w. T h o n b y g g e t. n o. U t g i f t e ne e r m e d t at t i r e g n s k a p e t f o r S a m e i e t T h o n b y g g e t e r d e n d e s i d e r t s t ø r s t e b i d r d a e g r s f o y r t v e i k r t i g t i l P at formalitetene knyttet til PPØ bringes i orden. F o r e s l å t t b u ds j e t t f o r i n d i k e re r a t S am e i et T h o n b y g g e t s k a l b et a l e c a. 3 7% a v d r i f t s k os t n a d e n e t i l P P Ø. D r i f t s k os t n a d e n e f o r P P Ø h a r m e r e n n t r e d o b l e t s e g f r a D e t b et y r a t s t y r e t i k k e k a n f o r u t s i k os t n a d e n e o g d e rm e d h us l e i e n s å l e n g e k o s t n a d e n e i P P Ø e r ut e a v k o n t r ol l. S t y r e t f o r v e n t e r at k o s t n a d e n e t i l S am e i e t T h o n b y g g e t v i l øk e s om f ø l g e a v at s t y r e t i P P Ø øk e r v å r a n d e l o g r e d u s e r e r a n d e l e n t i l d e a n d r e s a m e i e n e. r f o D r e b t a r t e e b l i v i e r l r e o d g e v e r r e o g s t ad i g r e d u s e r e v e r d i e n a v s e k s j o n e n e i S am ei e t T h o n b y g g e t s om f ø l g e a v ø k t e f e l l e s u t g i f t e r. D e t t e k a n v i i k k e l e v e m e d o g v i h a r d e r f o r b e h o v f o r å f å e t n y t t s t y r e i P P Ø e l l e r et s t y r e s om e r v i l l i g t i l å e n d r e k u rs o g arbeide for og ikke imot Sameiet Thonbygget. S t y r e t b et r a k t e r T h o n b y g g e t s om e n a v d e b e d r e b o l i g a d r e s s e r i Os l o. V i v i l a r b e i d e f o r a t d r i f t e n a v h e l e P i l es t r e d e t P a r k b l i r u t f ø r t t i l f r e d s s t i l l e n d e f o r a l l e s om b o r h e r o g s e l v f ø l g e l i g t a v å r a n v d a e r l e t o a g v k os a n t n s a d e n e. M e n n å r i k k e P P Ø v i l i v a r e t a d e t f o r o s s, s å m å v i g j ø r e d e t s e l v, o g d a k a n v i h e l l e r i k k e b e t a l e p e n g e r t i l P P Ø. V i h a r s t a d i g e h e n v e n d e l s e r f r a B e b o e r g r u p p e n s om t i d l i g e r e s a t t i s t y r e t o g s om m e n e r d a g e n s s t y r e g j ø r e b n. D d e å b r e l r s i t y g r e t j om o b å v u r d e r e og å r e d e g j ø r e f o r e n r e k k e s p ø rs m ål s om s t y r e t m e n e r i k k e e r i f l e r t a l l e t s i nt e r e s s e, o g s om v i d e r f o r i k k e h a r k u n n e t p r i o r i t e r e, t i l s k a d e f o r s a k e r s om e r v i k t i g f o r f l e rt a l l e t. S e n e t t s i d e n w w w. k i r u r g i b y g g e t. n e t

7 7 N Ø K L E R N ø k l e r t i l b y g g e t, l e i l i g h e t o g b o d b e s p å t -p i e o l s t t i l e s h o forretningsfører obos. no. N øk k e l k o d e, n a v n o g t e l e f o n n um m e r m å o p p l y s es. H a r m a n i k k e t i l g a n g t i l n e t t å e t, m u l e r i g d e t å o s g e s n d e e n f a k 5 s 9 t 7 6e i l l e r r 2 i 2 n g e B es øk s a d r e s s e n f o r O B O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S e r H a m m e r s b o r g t o r g 1, , p o s t a d r e s s e n ; P os t b ok s S t. Ol a v s P l as s, O s l o. N ø k l e r t i l p o s t k as s e n k a n i k k e b e s t i l l es s e p a r a t. L å s e n må byttes. For å b y få t t et l ås i p o s t k a s s e n m å m a n k o n d t et a f k i r t m e a s om h a r l e v e r t p os t k a s s e a n l eg g e t : S t a n s e f a b r i k k e n P r o d u c t s A S, t e l e f o n / w w w. s t a n s e f a b r i k k e n. n o V i h a r t y p e : " Sa n d b e r g k a s s e n " F o r å f å p o s t s e n d i n g e n e u t a v p o s t k as s e n m e ns m a n v e n t e r p å n y l ås, k a n m a n t a k o n t ak t m e d P o s t e n N o r g e ( t e l e f o n k o 7 nt 1 a 0 k ) t m f e d o p r o s t å b u de f å t. P O S T K A S S E S K I L T P o s t k a s s e s k i l t k a n b e s t i l l e s -post v e d til å styret s e n d eller e e n bestilles e direkte fra : N o r s k S k i l t g r a v e r i n g A S H e g d e h a u g s v e i e n O S L O Telefon : Telefaks : E-p o s t : n o r s k i l o n l i n e. n o S k i l t e t k o s t e r c a k r 1 0 0, 0 0 o m d e t h e n t e s h o s N o r s k S a k v i e l t r g i n r g, el l e r c a k r 1 8 0, 0 0 om d e t s e n d es p r p o s t s am m e n m e d f a k t u r a. F o r å f å k o r r e k t s t ø r r e l s e m å d e t o p p l y s es at bestillingen gjelder postkasseskilt til Thonbygget. R E N H O L D Renhold utføres av Hammersborg Eiendomsdrift AS, telefon D e t u res t f befaring ø hvert kvartal av samtlige oppganger. Kvaliteten på arbeidet har blitt B e d r e. S p e s i e l t f j e r n i n g a v f l ek k e r p å v e g g e n e. V i h a r e n u t f o r d r i n g i f o r h o l d t i l s am e i e r e s om t r e k k e r s ø p p e l p os e n e e t t e r s e g t i l s ø p p e l r om m e n e o g l e g g e r i g j e n s t r i p e r p f å l i s e n e i f e l l e s a r e a l e n e. I d i s s e p os e n e e r d e t f uk t s om l u k t e r o g s om b l i r l i g ge n d e i f u g e n e i f l i s e n e. V i m å a nm o d e s am e i e r n e å u n n g å s l i k h å n d t e r i n g a v s ø p p e l. P A R K E R I N G Det finnes et eget garasjebygg som er tilknyttet Thonbygget. Garasjeanlegget eie s a v T h o n g å r d A S, m e n u t l e i e o g d r i f t er o v e r l a t t t i l T i m e P a rk A S. A l l e h en v e n d e l s e r s om g j e l d e r g a r a s j e a n l e g g e t r et t es t i l T i m e P a rk A S, t e l e f o n S e f o r ø v r i g T i m e P a r k s h j e m m e s i d e, w w w. t i m e p a r k. n o V E D L I K E H O L D A V V E N T I L A S J O N I B O L I G E N S t y re t b es l ut t e t å d e l e a n s v a r e t m e l l om s am e i et o g d e n e n k el t e s am e i e r. B e g r u n n e l s e n f o r d e t t e e r s t o r e b e s p a r e l s e r f o r s am e i e t. S am ei e t k j ø p e r i n n f i l t e r v i a Th o n G r u p p e n t i l s t e r k t r a b a t t e r t e p r i s e r.

8 8 S a m e i e r e n m å s e l v t a k o n t a k t m e d v a k t m e l e t s f i l t e r t i l f s i o n r l ei l å i g h f e å t, s u am t d e i e r e n s k a l s e l v s k i f t e f i l t e r e t m i n. 1 g a n g p r å r. D e s om t r e n g e r as s i s t a n s e ha r m u l i g h e t e n t i l å k o n t ak t e v a k t m e s t e r. S l i k a s s i s t a ns e k a n b es t i l l e s f r a H am m e rs b o r g E i e n d om s f o r v a l t n i n g p å t e l e f o n a n d a 1 g 8 f r e d 8 a g 0 k l 0 8 i : t 7 : 0 i 0. A d s s i s r t a n o s e m s om m e n t e v n t m v i l b l i f a k t u r e r t s am ei e r e n d i r e k t e og k os t e r k r 4 0 0, m e r v e r d i a v g i f t. D e n n e l øs n i n g e n m e df ø r e r e n b es p a r e l s e p å c a 8 0 % f o r d e s om b y t t e r f i l t e r s e l v o g c a 5 0 % f o r d e s om v e l g e r å e n g a s j e r e v a t e k r. t m e s I N F O R M A S J O N I l ø p et a v e r d e t l a g t u t r e l e va n t e m e l d i n g e r p å h j em m e s i d e n. N e t t l øs n i n g e n e r o p p g r a d e r t s l i k a t s e n s i t i v i n f o r m a s j o n k a n l e g g e s u t p å n e t t s i d Ved behov er det satt opp oppslag med informasjon / meldinger til beboerne i heisene. Informasjonsskriv med viktig informasjon fra styret er produsert og sendt ut. Etter forrige årsmøte ble ny kontaktinformasjon satt opp på oppslagstavlen i hver oppgang. D e t e r s a t t o p p i n f o r m a s j o n i h v e r o p p g a n g o m g j e n b r u k s s t a s j. o n e n i P i l D e n n e e r å p e n t o k v e l d e r h v e r u k e o g d e r k a n d e t l e v e r e s bl. a. p l as t, m et a l l, e l ek t r i s k e a r t i k l e r, l y s pæ r e r / l ys r ø r, b a t t e r i e r, f a r l i g a v f a l l. S t y r e t h a r i l ø p e t a v å r e t b es t i l t f l e re p o s t k as s es k i l t p å v e g n e a v b e b oe r e / e i e r e, s am t h e n g t o p p o p p d a t e r t e r i n g e k l o k k e o v e r s i k t e r. T e l e f o n e r -p o g o s t e f r a e i e r e / b e b oe r e e r b e s v a r t f o r t l ø p e n d e. B R E N S E L S R E G N S K A P E T F e l l e s k o s t n a d e r s om g j e l d e r v a rm t v a n n o g f y r i n g k r e v e s i n n s am m e n m e d d e ø v r i g e f e l l e s k o s t n a d e n e, m e n i n n t e k t e r / k o s t n a d e r t o i l d l e s ut v e a n r f o m r t v a n n o g f y r R e s u l t a t r e g ns k a p et. F o r r e t n i n gs f ør e r s e t t e r o p p e t e g e t b r e n s e l s r e g n s k a p. Å r e t s s a l d o t a s inn i Balansen og hovedtallene i regnskapet spesifiseres i en av notene. I n o v em b e r b l e b r e n s e l s o p pg j ø r e t f o r o g s e n d t u t t i l e i e r n e. If o r b i n d e l s e m e d a r b e i d e t m e d T h o n b y g g e t s r eg n s k a p e t f o r g j o r d e f o r r e t n i ng s f ø r e r s t y r e t o p p m e rk s om p å a t d et v a r b e l ø p f o r p e r i o d e n t i l s om i k k e v a r a v r e g n e t. D i s s e beløpene ble gjort opp samtidig med regnskapene for 2007 og Samlet belø p t i l u t b e t a l i n g v 9 a 3 r 8. 9 k 5 r 2. M 1 e d i o d e s em b e r b l e d e t s e n d t e n p åm i nn i n g t i l d e a v e i e r n e som ikke hadde kontaktet forretningsfører for å få sitt tilgodehavende utbetalt. F E L L E S K O S T N A D E R F e l l e s k o s t n a d e n e f o r 1. h a l v d e l a v ( i n b g l e n i e r n dr s i n o g m ). M f e o d r h e 2 n 0 s y 0 n 9 t i l f e l l e s k os t n a d e r f o r 2. h a l v d e l a v k a n d et b l i n ø d v e n d i g m e d e n m i n d r e øk n i n g d e r s om P P Ø v e d t a r s i n p l a n l a gt e øk n i n g a v k o n t i n g e nt e n. ( D a å rs b e r e t n i n g en g å r i t r y k k e n, e r d e t e n n å i k k e a v h o l d t å r s m ø t e i P P Ø. )

9 9 R E G N S K A P E T F O R S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s am e i et s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om s am ei e t s f o r v e n t e d e øk o n om i s k e u t v i k l i n g e r o m t a l t i å r s b e r e t n i n g e n s p u n k t o m k o s t n s j a e d t s t f u o t r v 20 i 1 k 0 l. i n g o g b u d Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es h e r v e d at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. R E S U L T AT Å r e t s r e s u l t a t p å,- s k om r f 7 r e 8 m k 6 om 7 2 m e r i r e s u l t a t r e g n s k a p e t f o r e s l å s o v e r f ø r t til egenkapital. I N N T E K T E R I n n t e k t e n e i v a r t i l s am m e nk r , - m o t b u d s j e t t e rt m e d k r ,-. K O S T N A D E R Driftskostnadene i 2009 var på 4 kr , - m o t b u d s j et t e r t m e d k r ,-. Det er avvik i forhold til budsjett på posten Drif t / v e d l i k e h o l d b y g n i n g e r o g a v v i k e t s k y l d es m al i n g i o p p g a n g e n e, i n nk j ø p a v v e n t i l a s j o n s f i l t e r f o r t o å r, s am t k o s t n a d k n y t t e t t i l vannledningen gjennom kjelleren. Sistnevnte kostnad vil bli viderefakturert til PPØ. B u d s j e t t e t e r o v e r s k r e d e t e r n p å o r s t e d n e j t u r i d g i s j k e b l i s d t a n d o g d i s s e k os t n a d e n e h a r sammenheng med juridisk bistand i forbindelse med konfliktene med Statsbygg og PPØ. D e t e r v i d e r e a v v i k i f o r h o l d t i l b u ds j e t t p å p o s t e n D r i f t / v e d l i k e h o l d h ei s e r. D e t t e h a r s i n bakgrunn i at det er installert et nytt system for overvåkning av heisene. R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å re t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p o g formuesforvaltning. Revisjonshonoraret fremkommer som egen post i resultatregnskapet. F o r ø v r i g v i s e s t i l d e i e r n e k g e n l s k t a e p e t o a g l d e l n e r n e g ns k a ps m e s s i g e o v e r s i k t s om f r em k om m e r u n d e r n ot e r t i l r e g ns k a p e t. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d. K O S T N A D S U T V I K L I N G R e n t e s a t s e n e i O B O S E i e n d o m s f o r v a l e t n n 1 i. 1. n g A 0 S : p r. d Renter på driftskonto : 0, 10 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 2, 7 5 % u n d e r k r , 8 5 % o v e r k r

10 1 0 S T R Ø M P R I S E N E Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter : K r a f t p r som i s dekker kostnadene ved å produsere og selg e d e n el e k t r i s k e k r a f t e n u t g j ø r ca. 43 % av total strømpris (betales til kraftleverandør ). N e t t l e f o i r e t r a n s p o r t a v d e n e l ek t ri s k e k r a f t e n utgjør ca. 24 % av total strømpris (betales til nettselskapet ). Statlige avgifterd v s. f o r b r u k e r a nergifondet v g i f t og, merverdiavgift a g f t t i l E utgjør ca. 33 % av total strømpris. Strømprisen i Norge varierer med årstidene. Normalt stiger den i h a vinter l v å r e t o g r e d u s e r e s i s om m e r h a l v å r e t. D e t t e o g a n d r e f ak t o r e r s om p å v i r k e r k ra f t p r i s e n e g j ø r d et vanskelig å spå utviklingen i strømprisene. E N E R G I M E R K I N G A V I B O G L F r a o g m e d b l i r d et o b l i ga t o r i s k m e d e n e n e r g i a t t es t f o r a l l e b o l i g e r s om s k a l s e l g e s e l l e r l e i e s u t. N o r g - e o s g V e a n s e s r g d i r d a i r g e s k t o r a t ( N V E ) h ar a n s v a r e t f o r i m p l e m e n t e r i n g e n a w. v e n e o r g r i m d e n r k i n g. n g o e k a n. s am e P i e å r e n e w s w e l v u t a r b e i d e e n e n e r g i a t t es t f o r s i n b ol i g. F O R S I K R I N G B y g n i n g s f o rs i k r i n g e n øk e r f r a t i l m e d 1, 2 1 %. D e n g e n e re l l e øk n i n g e n i nk l u d e r e r 2, 8 % ø k n i n g i b y g g e i n d e k s e n s o m r e f l e k t e r e r p r i s o p p n g es a n t e g r. e n p å h å n d v e r I n d e k s øk n i n g e n e r l i k f o r a l l e f o r s i k r i n g s s e l s k a p e r. U t o v e r d e t t e f o r et a r f o r s i k r i n g s s e l s k a p e n e i n d i v i d u e l l pr i s j u s t e r i n g m e d b ak g r u n n i s am e i e t s e g e n s k a d es i t u as j o n. K O M M U N A L E A V G I F T E R R e n o v a s j o n s a v g i f t e n øk e r m e d 1 0%. I n g e n ø k n i n g a v d e ø v r i g ea v g i f t e n e. Ø V R I G E K O S T N A D E R N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e i b u d s j e t t e t h a r s t y r e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s s t i g n i n g. I N N T E K T - S OG KOSTNADSOVERSLAG FOR ÅR 2010 (Budsjett) S t y r e t h a r s a t t o p p e n o v e r s i k t o v e r f o r v e n t o e s t d n e a d i e r n i n 2 t 0 e 1 k 0 t. e r o g k Tallene er vist som egen kolonne ved siden av resultatregnskapet. (Budsjett ) Oversikten er basert på uendrede felleskostnader for året O v e r s i k t e n g i r et f o r v e n t e t å rs r e s u l t a t p å k r ,-. I o v e r s i k t e n e r d e t t a t t h e n s y n t i l d e f o r h o l d s om e r n e v n t f o r a n. Forøvrig vises til de enkelte tallene i oversikten.

11 1 1 O s l o, I s t y r e t f o r P e r B e r g / s / T e r j e E. G. E r i k s s o n S ø r e ns e n / s / M o n i c a S k o g e n / s / John Braastad/ s / Maria Adelaide Lanca/ s / Peter Meide l l / s / E s p e n R o g n l i e n / s /

12 1 2 T il å r sm ø t e t i S a m e i e t T h o n b yg g e t Statsautoriserte revisorer E r n s t & n Y g o u A S C h r i s t i a n F r -0 1 e 5 d 4 e O r s l i o k s p l O s l o A t r i u m, P 1. O s. l o B o x 2 F o r e t a k s r e g i s t e r e t : N O Tl f. : Fa x : w w w. e y. n o M e d l e m m e r a v D e n n o r s k e R e v i s o r f o r e n R E V I S J O N S B E R E T N I N G F O R V i h a r r e v i d e r t å r s r e g n sk a p e t f o r S a m e i e t T h o n b yg g e t f o r r e g n s k a p s å r e t , s o m v i s e r e t o v e r s k u d d p å k r , -. 8 V i h a r o g s å re v i d e r t o p p l ys n i n g e n e i å r s b e r e t n i n g e n o m å r s r e g n sk a p e t, f o r u t s e tn i n g e n o m f o r t sa t t d r i f t o g f o r s l a g e t t i l a n v e n d e l s e a v o ve r s k u d d e t. Å r s r e g n sk a p e t b e s t å r a v r e s u l t a t r e g n s k a p, b a la n se o g n o t e o p p l ys n i n g e r. R e g n sk a p s l o ve n s r e g l e r o g g o d r e g n s k a p sk i k k i Norgeer anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskape t o g å r sb e r e t n i n g e n e r a v g i t t a v s a m e i e t s s t yr e. V å r o p p g a v e e r å u t t a l e o s s o m å r s r e g n sk a p e t o g ø v r i g e f o r h o l d i h e n h o l d t il r e vi s o r l o v e n s k ra v. V i h a r u t f ø r t r e vi s j o n e n i s a m s v a r m e d l o v, f o r sk r i f t o g g o d r e v i s j o n s s k i k k i N o r g e, h e r u n d e r r e v i s j o n s s t r a d n e d r a v e d t a t t a v D e n n o r s k e R e v i s o r f o r e n i n g. R k r e v ve i r s j a t o n vi s s t a n d p l a n l e g g e r o g u t f ø r e r r e v i s j o n e n f o r å o p p n å b e t r yg g e n d e s i k k e r h e t f o r a t å r s r e g n sk a p e t ik k e i n n e h o l d e r v e s e n t l i g f e i l i n f o r m a s j o n. R e v i s j o n o m f a t t e r k o m n t a r t e o r l i a l e t a s v om u t v a l u n d e r b yg g e r i n f o rm a s j o n e n i å r s r e g n sk a p e t, v u r d e r i n g a v d e b e n yt t e d e r e g n s k a p s p r i n s ip p e r o g ve s e n t l i g e r e g n sk a p s e s t im a t e r, s a m t v u r d e r in g a v i n n h o l d e t i o g p r e s e n t a s jo n e n a v å r s r e g n s k a p e t. I d e n g r a d d e t f ø l g e r a v g o d r e v i s j o n s sk ik k, o mf a t te r r e vi s j o n o g s å e n g j e n n o m g å e ls e a v s a me i e ts f o r m u e s f o r v a l t n i n g o g r - e g o n g s k i a n p t s e r n k o n tr o l l s y s t e m e r. V i m e n e r a t v å r r e v i s j o n g i r e t forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. K o s t n a d e r s o m v e d r ø r e r r e g n s k a p s å r e t , - p e å r i k k r e i n 1 n 0 a 2 rb e id e t i r e g n s k a p e t f o r E t t e r v å r m e n in g ti l si e r g o d r e g n sk a p s s i k k a t d i s s e k o s t n a d e n e b u r d e v æ r t t a t t m e d s o m forpliktelse pr V i m e n e r a t årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir etrettvisende a bilde v s a m e ie t s ø k o n i s k o e m s t il li n g 3 1. d e s e m b e r o g a v r e s u l ta t e ti r e g n sk a p s å r e t i o v e r e n s s t e m me l s e me d g o d r e g n s k a p s s k i k k i N o r g e l e d e l s e n h a r o p p f y l t s i n p l i k t t i l å s ø r g e f o r o r d e n tl i g o g o ve r s i k tl ig r e g i s t r e r i n g o g d o k u me n t a s j o n av regnskapsopplysninger i samsvar medlov og god bokføringsskikk i N o r g e o p p l ys n i n g e n e i å r s b e r e t n i n g e n o m å r s re g n s k a p e t, f o r u t s e t n i n g e n o m f o r t s a t t d r i f t o g f o r s l a g e t t i l a n v e n d e l s e a v o v e r s k u d d e t e r k o n s i s t e n t e m e d å r s r e g n sk a p e t o g e r i s a ms va r m e d l o v o g f o r sk r i f te r. Uten at det har betydnin g f o r k o n k lu s j o n e n i a vs n i t t e t o ve r, v i l v i p re s i s e r e a t b u d s j e t t a l l e n e i resultatregnskapet ikke er underlagt revisjon. O s l o, 9. a p r i l E R N S T & Y O U N G A S T e r je T v e d t statsautorisert revisor s i g n.

13 1 3 R E S U L T A T R E G N S K A P Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e D R I F T S I N N T E E K R T : Innkrevde felleskostnader Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader S t y r honorar e Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar D r i ft og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Kommunale avgifter Kostnader sameie Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N A D E R D R I F T S R E S U L T A T : F I N AN S I N N T E K T E R / -K O S T N A D E R : Finansinntekter Finanskostnader R E S. F I N AN S I N N T. / -K O S T N A D E R Å R S R E S U L T A T O v e r f ø r i n g e r : Til Boligfond T i l N æ r i n g s f o n d

14 1 4 B A L A N S E N o t e E I E N D E L E R A N L E G G S M I D L E R Andel egenkapital i fellesanlegg S U M AN L E G G S M I D L E R O M L Ø P S M I D L E R Restanser felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer D r i f t s k o n t o i O B O S Sparekonto i OBOS Ande l o m l ø p s m i d l e r i f e l l e s a n l e g g S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M E I E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Boligfond Næringsfond S U M E G E N K A P I T A L G J E L D K O R T S I K T I G G J E L D Forskudd felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter B r e n s e l s r e g n s k a p Andel kortsiktig gjeld i fellesanlegg Annen kortsiktig gjeld S U M K O R T S I K T I G G J E L D S U M E G E N K A P I T A L O G G J E L D P a n t s t i l l e l s e G a rantiansvar

15 1 5 OSLO, / S T Y R E T F O R T H O N B Y G G E T S A M E I E P E R B E R G / s / TE R J E E. G. E R I K S S O N S Ø R E NS E N / s / M ON I C A S K OG E N / s / J O H N B R A A S T A D /s / M A R I A A D E L A ID E L A N C A / s / PETER MEIDELL/s/ N O T E : 1 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R ESPEN ROGNLIEN/s/ Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NOR som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. Det er foretatt en prinsippendring i balansen. Andel omløpsmidler og kortsiktig gjeld i fellesanlegg er omklassifisert til andel egenkapital i fellesanlegg. N O T E : 2 I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R Adm.kostnader Kabel-,ventilasjonsanlegg Vedl.hold, forsikr H e i s, k o m. a v g, v a s k F e l l e s a n l. P i l e s t r e d e t P a r k S U M I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R N O T E : 3 P E R S O N A L K O S T N A D E R A r b e i d i s v g e r a v g i f t S U M P E R S O N A L K O S T N A D E R Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året. N O T E : 4 S T Y R E H O N O R A R Honorar til styret gjelder for perioden 2009/2010, og er på kr

16 1 6 N O T E : 5 R E V I S J O N SH O N O R A R Revisjonshonoraret er på kr og er i sin helhet knyttet til revisjon. N O T E : 6 K O N S U L E N T H O N O R A R J u r i d i s k b i s t a n d O B O S E i e n d o m s f o r v a l t n i n g A S Andre konsulenthonorarer S U M K O N S U L E N T H O N O R A R N O T E : 7 D R I F T O G V E D L I K E H O L D Drift/vedlikehold bygninger D r i f t / v e d l i k e h o l d V V S Drift/vedlikehold elektro Drift /vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold fellesanlegg Drift/vedlikehold heisanlegg D r i f t / v e d l i k e h o l d b r a n n s i k r i n g Drift/vedlikehold ventilasj.anl Egenandel forsikring S U M D R I F T O G V E D L I K E H O L D N O T E : 8 K O M M U N A L E A V G I F T E R Renov a s j o n s a v gi f t S U M K O M M U N A L E A V G I F T E R N O T E : 9 E N E R G I / F Y R I N G Elektrisk energi S U M E N E R G I / F Y R I N G

17 1 7 N O T E : 1 0 A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R L o k a l l e i e Container -843 L y s p æ r e r o g s i k r i n g e r Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer S n ø r y d d i n g / g r e s s k l i p p i n g Andre fremmede tjenester T r y k k s a k e r Aviser, tidsskrifter, faglitteratur -750 Andre kontorkostnader Porto Bankgebyr S U M A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R N O T E : 1 1 F I N A N S I N N T E K T E R Renter av driftskonto i OBOS Renter av sparekonto i OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader Andre renteinntekter S U M F I N A N S I N N T E K T E R N O T E : 1 2 F I N A N S K O S T N A D E R Renter leverandørgjeld Renter OBOS -588 Andre rentekostnader -70 S U M F I N A N O S K T N A D E R N O T E : 1 3 K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Andre forskudd S U M K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Posten "Andre forskudd" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer og som vedrører 2010, med motpost i leverandørgjeld hvor utbetaling vil skje i Posten inkluderer også betalte fakturaer som vedrører N O T E : 1 4 S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R S k yl d i g a r b e i d s g i v e r a v g i f t S U M S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R

18 1 8 N O T E : 15 B R E N S E L S R E G N S K A P Saldo brenselsregnskap pr Honorar forretningsfører vedr avregning i Beløp utbetalt i Uhevet beløp per (pga av manglende tilbakemelding fra eier) B r enselsregnskap 2009: Innbetalt akonto bolig Innbetalt akonto næring Fjernvarmekostnad Vannavgift A d m i n i s t r a s j o n O E F Sum brenselsregnskap S U M B RE N S E L S R E G N S K A P N O T E : 1 6 A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D P u r r e g e b y r -826 O E F Avsatt styrehonorar S U M A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D N O T E : 1 7 P A N T S T I L L E L S E Ingen pantstillelser N O T E : 1 8 G A R A N T I A N S V A R / A N D E L A N L E G G S M I D L E R / L A N G S I K T I G G J E L D Selskapet eier / deler av Pilestredet Park Økodrift Sameie (PPØ). Selskapet har solidaransvar for den samlede gjeld i PPØ. Selskapets andel vises i balansen som sum anleggsmidler under posten "Andel egenkapital i fellesanlegg". Selskapets andel av driftskostnader og årsresultat er inntatt i resultatregnskapet under posten "kostnader sameie". Det er tilbakeholdt innbetalinger til PPØ for 2009 fordi PPØ ikke kan dokumentere at de utgjør et tingsrettslig sameie og heller ikke ivaretar de interesser de er ment å ivareta. PPØ har følgelig ikke anledning til å forplikte Sameiet Thonbygget. Beløpet er i avsatt i regnskapet med NOK ,-. PPØ har stevnet Sameiet Thonbygget for NOK ,-, hvilket inkluderer felleskostnader for Q med NOK ,-. Forskjellen mellom avsatt beløp og beløp i stevningen representerer forsinkelsesrenter. Sameiet Thonbygget mener å ha motkrav som i tilsvaret er estimert til NOK ,-. Til orientering vedlegges sameiets regnskap.

19 I N N K OM N E F O R S L AG A )

20 2 0

21 2 1 O b o s E i e n d o m s f o r v a l t n i n g A S v / E l i n B. S k a a l e r u d T i l s a m e i e r m ø t e , Valgkomiteen innstiller følgende personer : Som leder foreslås : P e r e r B g P i l e s t r e d e t P a r k 3 6 Som styremedlemmer T e r j e E. G. E r i k s s o n P i S ø l r e e s n t s r e n d e t P a r k 3 0 foreslås gjenvalgt : J o h n B r a a s t a d Bogstadveien 15 Som styremedlem : S t e i n H a r d y D a n i e l s e npilestredet Park 32 f o r M a r i a L a n c a s o m t r e k k e r s e g Ike på valg : M o n i c a S k o g e n Pilestredet Park 30 Peter Meidell P i l e s t r e d e t P a r k 3 2 E s p e n R o g n l i e n Villaveien 29, 1385 Aker Som valgkomite T e r j e S ø r e n s e n D a m l i P e i n l e s t r e d e t P a r k 3 0 O l e C h r i s t i a n H a l l e T r h u o d n g å r d A S R u d i B a u m a r g t e n P i l e s t r e d e t P a r k V a l g k o m i t e e n f o r T e r j e S. D a m l i e n o g J o h a n n e H a n n a y

22 2 2

23 2 3

24 2 4

25 2 5

26 2 6

27 2 7

28 2 8

29 2 9

30 3 0

31

32 32

33 33

34

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i K o l b ot n To r g B s, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 i K o l b e n. D e t v i l a v h o

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t T o n s e n h a g e n 1 1, a v h o l d e s t o r s d ag 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å T o ns e n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g en e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g en e r a l f o r s a m l i n g 1 U t s i k t s t o p p e n B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g en e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i U t s i k t s t o p p

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t T o n s e n h a g e n 1 1, a v h o l d e s t o r s d ag 2 6. m a rs 2 0 0 9, k l. 1 8 : 0 0 p å T o ns e n h a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i 2

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i H e l g es e n s g at e 8 2 / 8 4 A S a v h o l d e s m a nd a g 2 6. a

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i Solbakken Velforening, a v h o l d e s t o r s d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 2 0. 1 5 p å Ok s t a d S k o l e. T I L B E HA N D L I N G F O R

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 21.04.2010, kl. 18.00 i OBOS Hetland sine lokaler, Langflåtveien 29, Mariero. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 3.mai 2007, kl. 18.00 i kantinen, Hammersborg Torg 3. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

Selskapet har for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter.

Selskapet har for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter. ÅRSBERETNING 2008 FOR BORETTSLAGET SVERRE 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle Oslo

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Til seksjonseierne i Gommerud Boligsameie

Til seksjonseierne i Gommerud Boligsameie Til seksjonseierne i Gommerud Boligsameie Velkommen til sameiermøte, tirsdag 25. april 2017 kl. 18.00 i Bærums Verk Idrettsforenings klubbhus, Gommerudbanen. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 9. mars 2010, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet.

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.05.2011. Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 30.05.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S a g a d am m e n, a v h o l d e s t o r s d a g 15. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 9. 0 0 i S am l i n g s s a l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011.

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R i n g g a t en T e r r a s s e S am e i e, a v h o l d e s 2 4. m a rs 2 0 1 0, kl. 18 :00 i Lilleborg Kirke. T I L B E HA

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer