INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009"

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs , kl i Langerud Sykehjem. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G A ) Valg av møteleder B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) Valg av sekretær og en eller to sameiere til å underskrive p D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r 5. I N N K O M N E F O R S L A G A ) E n d r i n g a v h u s o r d e n s r e g l e r, v e d r ø r e n d e p l a k a t e r. S e s i d e 1 7 Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 6. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v s t y r e l e d e r f o r 2 å r B ) V a l g a v 1 s t y r e m e d l e m f o r 2 å r C ) V a l g a v 2 v a r a m e d l e m m å e r f o r 1 D ) V a l g a v v a l g k o m i t é O s l o, S t y r e t i S k u l l e r u d h ø g d a I B o l i g s a m e i e T h o r K r i s t i a ns e n / s / T om m J ac o b K u r a n / s / C a r i n a S u s a n n K j e l l um / s / J o ac h i m R ø ds e t h M a g e l s s en / s / J o h n P e d e rs e n / s / I s a m e i e r m ø t e t am h e a i r e r n s e s t em m e r e t t m e d e n s t em m e f o r h v e r s e k s j o n d e e i e r. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Skullerudhøgda I Bolig s a m e i e T I L L I T S V A L G T E Å R S B E R E T N I N G F O R S i d e n f o r r i g e o r d i n æ r e s a m e i e r m ts ø tillitsvalgte t e h a r s vært a m e i følgende e : S T Y R E T L e d e r T h o r K r i s t i a n s e n S t y r e m e d l e mt o m m J a c o b K u r a n S t y r e m e d l e mc a r i n a S u s a n n K -2 j 0 1 e 0 l l u m S t y r e m e d l e mj o a c h i m R ø d s e t h M a g e l s s 2 0 e 0 n S t y r e m e d l e mj o h n P e d e r s e n V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e m I n a C h r i s t i n P e t t e r s e n V a r a m e d l e m I r e n e J o h a n n e s e n G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M S AM E I E T TI L L I TS V AL G TE O G AN S AT TE A v s am e i e t s 5 s t y r em e d l em m e r e r d e t 1 k v i n n e o g 4 m e n n. Sam eiet er positiv til likestill i n g o g t a r s i k t e p å at d et i k k e f o r e k om m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a ns e t t e l s e r. S a m e i e t d r i v e r i k k e m e d - f og o r s utviklingsaktiviteter k n i n g s. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. S a m e i e t h a r i n g e n a ns a t t e. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig ) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Sameiets revisor er BDO noraudit E I E N D O M M E N S am e i e t b e s t å r a v s ek s j o n e r. Sameiet er registrert i Brønnøysund med organisasjonsnummer S a m e i e t l i g g e r i O s l o k o m m u n e o g h a r - f og ø l bruksnummer: g e n d e g å r d s M e d e i e r s e k s j o n f o r s t å s s a m e i e a n d e l i b e b y g d e n i y e t t n e d t o e m n e r m e t e t d t i l t b r i uk l k a v b o l i g e l l e r a n n e n b r uk s e n h et i e i e nd o m m e n. S t y r e t e r i k k e k j e n t m e d a t d e t y t r e m i l j ø et forurenses i vesentlig grad. V A K T M E S T E R T J E N E S T E S am e i e t h a r a v t a l e om v a k t m e s t e rt j e n e s t e m e d H o l m l i a V a k t m es t e rs e n t r a l A S s om k a n k o n t ak t es p å t e l ef o n D e r s om i k k e a n n e t e r a v t a l t m e d s t y r e t p å f o r h å n d, m å s e k s j o ns e i e r p å r e g n e å m å t t e b e t a l e f o r t j e n es t e n s e l v.

3 3 Skullerudhøgda I Bolig s a m e i e F O R S I K R I N G S am e i e t s e i e n d om m e r e r f u l l v e r d i f o r s i k r e t i I f S k a d ef o r s i k r i n g m e d po l i s e n um m e r Fullverdiforsikring vil s i a t f o rs i k r i ng s s e l s k a p e t h a r a n s v a r e t f o r at s am ei e t t i l e n h v e r t i d h a r d e r i k t i g e f o rs i k r i n g s s um m e r. E n f o r u t s e t n i n g f o r d et t e e r a t f o rs i k r i ng s s e l s k a p e t f å r m e l d i n g o m v e s e n t l i g e v e r d i øk n i n g e r p å b yg n i n g e r, f. e k s. v e d r e h a b i l i t e r i n g e l l e r p å b y g g i n V g e. d t o t a l s k a d e s k a l e r s t at n i n gs b e l ø p e t d e k k e o p p f ø r i n g a v n y b y g n i n g a v s am m e s t a n d a r d o g s t ø r r e l s e. F o r s i k r i n g e n om f a t t e r o g s å b y g n i n g s m es s i g e f o r a n d r i n g e r s om d e n e n k e l t e s ek s j o n s e i e r gjør inne i boligen. D e n e n k e l t e s e k s j o n s e i e r m å s e a l h v j em s f ø o r s g i k e ri n f g o s r o m å d e k h k e r i n n bo og l ø s ø r e. H v i s s am e i e t s f o rs i k r i n g s k a l b e n y t t e s, m å b e b o e r n e s t r a k s m e l d e s k a d e n t i l F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S t l f f a k s E-p o s t f o r s i k r i n o b o s. n o. O p p f ø l g i n g a v f o r s i k r i n g rt s av a k Forsikringsavdelingen e r b l i r g j o i OBOS. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I h e n h o l d t i l f o r s k r i f t e n e s k a l d et væ r e i ns t a l l e r t r ø yk v a r s l e r o g b r a n ns l o k ni n g s a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e i l e i a l i l g h l e t e n e. E i er / b e b o e r h a r a n s v a r e t f o r a t u t s t y re t e r t i l s t e d e o g f u n g e r e r. D m e utstyret r o er defekt, meldes dette til styret. H M S F o r s k r i f t o m s y s t e m -, a t i m s - i k o l g h s j e i l k ø k s e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e n ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f a s t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s e m b 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l at d e n e nk e l t e v i r k s om h et s k a l s ys t em at i s e r e arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. B o l i g s el s k a p e r d ef i n e r t s om v i rk s o m h et o g s k a l d e r f o r h a i nt e r n k o n t r o l l s y s t em. D e t t e o m f a t t e r b l a n t a n n e t m k o o n g t o r p o pf l ø l g s i n y g s t a v e b r a n n v e r n, b y g g h e r r e f o r s k r i f t e r v e d b y g g e - o g a n l e g g s a r b e i d, l ek e p l as s e r o g e l ek t r i s k a n l e g g o g e l ek t r i s k u t s t y r h v o r f o r d e l i n g a v a n s v a r e t e r g i t t e n s l i k t o l k ni n g : S am e i e t e r a ns v a r l i g f o r a t d et e l ek t r i s k e a n l e g g e t o g u t s t y r e t s a i r e a f l e t l t i l e n h v e r t i d e r i o r d e n. I f o r h o l d t i l a n l e g g o g ut s t y r i d e n e n k e l t e b o e n h e t e r d e t s t y r e t s p l i k t å g j ø r e e i e r o g / e l l e r b r u k e r a v d e n e n k e l t e l e i l i g h e t o p pm e rk s om p å d e t a n s v a r s o m d e h a r f o r å h o l d e e l e k t r i s k u t s t y r i o g r f d o e rs n k r e i f t. t e r g j e EIENDELER OG GJELD OMSETNING OG TAKSTER S am e i e r n e f å r t i l s e n dt s k j em a m ed o p p s t i l l i n g o v e r d e n e n k e l t e s e k s j o n s a n d e l a v s am e i e t s inntekter, utgifter, gjeld og eiendeler. Ligningsverdien får den enkelte oppgitt på ligningskontoret. O m s e t ni n g a v s ek s j o n e n e s k j e r t i l m a rk e d s p r i s. D e t f i n n es i k k e t a k s t e r f o r s e k s j o n e n e v e r k e n h o s s t y r e t e l l e r f o r r e t n i n gs f ø r e r. S å l a n gt f o r r e t n i n g s f ø r e r e n f å r o p p g i t t o m s e t ni n g s p r i s e r, bl i r d i s s e r e g i s t re r t.

4 4 Skullerudhøgda I Bolig s a m e i e T E L E N O R S a m e i e t e r t i l s e l l om u T t el e t n o e r o t g OB O s S a E i m e n a d o r m b s f o e r v a i l t ni d n s g om a v t a rabattordning for beboere med telefonabonnement i Telenor. D e t g i s r a b a t t p å : - T e l l e r s k r i t t / t r a f i k k f r a f a s t t e l e f o n - Fri bruk av fasttelefon hver lørdag (kun startpris på 89 øre pr samtale uansett varighet ). Den enkelte beboer får også rabatt ved bestilling av : - ADSL, oppringt internett og m obiltelefoni - B r e d b å n d s t e l ef o n i - M e d 3 t y p e r T e l e n o -abonnement r gis en totalkunderabatt i tillegg til de øvrige rabattene. K A B E L -TV GET er leverandør av kabel-tv tje nester til sameiet, i tillegg til bredbånd, telefoni og digital- T V. G e t s s e r v i c et e l e f o n e r b e t j e n t m a n d a g- f r e d a g m e l l om k l o g o g l ø r d a g - s ø n d a g m el l om k l o g F e i l m el d i n g o g s u p p o r t k a n o g s å m e l d e s p å w w w. g e t. n o. G e t s u k n d e - o g s e r v i c em o t t ak e r l o k a l i s e r t i M a r i d a l s v e i e n i t i l k ny t n i n g t i l h o v e d k o n t o r e t. H e r k a n m a n b l a n t a n n e t h e n t e e l l e r b y t t e d ek o d e r, i nt e r n e t t m o d em o g " g j ø r d et s e l v pakker" for telefoni. På Gets hjemm eside finner du oversikt over aktuell e forhandlere i lokalområdet, samt produktinformasjon og bestillingsmuligheter. O B O S o g G e t h a r i n n g å t t a v t a l e f o r b e b o e -k r o ns e e r i n e t b o l i om kollektiv avtale på Digital TV, internett og telefontjenester. Kontakt kundetjenest e n f o r m e r i n f o rm as j o n. Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv anlegget som å skru av dekselet k o n ak t på e n o antenne g f o r - e t l l e a r t i l k o b l m i n g e r. S l i k e i n n g r e p v i l k u n n e f o r å r s ak e f o rs t y r re l s e r p å s i g n a l e n e t i l andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. A V T A L E O M L E V E R A N S E A V E L E K T R I S K K R A F T OBOS har fremforhandlet avtale m ed LOS for leveranse av el-k r a f t. O p p r i n n e l i g a v t a l e m e d L OS ut l ø p d e n OB O S h a r f o r l e n g e t a v t a l e n f r a med de samme fordelene som i forrige periode. S am e i e t h a r t i l t r å dt d e n n e a v t a l e n. D e t t e g j e l d e r k u n s t r øm t i l f e l l e s om r å d e o g i k k e p r i v a t a b o n n em e n t f o r d e n e n k e l t e l e i l i g h e t. R e s u l t a t e t a v k r a f t f o r v a l t n i n g s a v t a l e n h a r g i t t b e s p a r e l s e r o g s å o m r å d em es s i g e v a r i a s j o n e r i N o r ge i , m e n m å l t m o t gj e n n om s ni t t l i g s p o t p r i s s e r b e s p a r e l s e n e ut t i l å b l i c a 1 1 %. REHABILITERING STØRRE VEDLIKEHOLD T a k u t b e d r i n g e r

5 5 Skullerudhøgda I Bolig s a m e i e S T Y R E T S A R B E I D Ordinært sameierm øte ble avholdt kl på Skulle r u d s t u a. T i l s t e d e v a r 4 1 s ek s j o n s ei e r e i h en h o l d t i l i n n l e v e r t e n a v n e l i s t e r o g 7 m e d f u l l m ak t, t o t a l t 4 8 r e p r e s e nt e r t. D e t h a r v æ rt a v h o l d t 1 3 s t y r em øt er i B l o k k t i l l i t s v a l g t e o g m i j l øk om i t e e n v a r i n n b u d t t i l B l o k k t i l l i t s v a l g t e o n g v a m r i n v l i t j e r ø t k t i o l m i øt t e e t t e r s t y r em øt et B l o k k t i l l i t s v a l gt e o g m i l j ø k om i t e e n v a r o g s å i n v i t e rt t i l s os i a l t s am v æ r e t t e r s t y r em øt e t O V E R D R A G E L S E A V S E K S J O N E R D e t h a r v æ rt 6 ei e r s k i f t e i F AR AO M AU R. S a m e i e t h a r v æ r t u t s a t m t a u r f i 2 o 0 r 0 8. F A a r b a e o i d e t m e d b ek j em p e l s e h a r væ r t o m f a t t e n d e o g k os t n a ds k r e v e n d e. B a k g r u n n e n f o r s p r e d n i n g e n h a r P e l i a s a vk l a r t i s i n r a p p o r t. M e d h e n s y n t i l e v e n t u e l l e f r am t i d i g e t i l s v a r e n d e h e n d e l s e r h a r s t y r e t b r a k t i e rf a r i n g a t i n g e n f o r s i k r i n g s s er e l tilbyr s k a p forsikring knyttet til skadedyr spesifikt. V e d e v e n t u e l l g j e n t ak e l s e v i l k os t na d e n e b l i k n y t t et t i l d e n a n s v a r l i g e s am e i e r. B e k j em p e l s e n a v m a u rs p r e d n i n g e n b l e g j e n n om f ø r t o g a v s l u t t et v å re n 0 8. G E T. S t y r e t h a r i n n g å t t e n k o l l ek t i v a v t a l e m e dg et i f o r b i n d e l s e m e d T v o g b r e d b å n d a b o n n e m e n t. B e b o e r n e m ot t a r n å d i g i t a l e s i g n a l e r, o g m e r k os t n a d e ne b l i r m e d d e t t e c a. k r p r. å r. D e t b e t y r om l a g k r. 3 4,- e k s t r a p r. s am e i e r. p r. m å n e d. M O B I L N E T T Sam eiet har mottatt tilbud om mobilnett. De in v o l v e r t e s am e i e r n e b l e i n v i t e r t t i l m ø t e o g i n f o rm e r t om d e u l i k e s i d e n e v e d e n e v e n t u e l l o p ps t a rt a v d e t t e. 3 a v 1 2 b e b o e r e m ø t t e t i l i n f o rm as j o n. T i l b u d et b l e e t t e r s t y r e v e d t a k a v v i s t g r u n n e t OB O S g j e n n o m g a n g a v d e u l i k e s i d e r v e d t i l k s a o å n i k k t e a r n b a e f a k l e t i l b e u d n e t, g r u n n s e t o uk m l a re j u r i d i s k e f o r h o l d. R O TTE R O G S K AD E D Y R. R o t t e r o g s k a d e d y r e r o b s e r v e r t i g a r a s j e n. S t y r e t h a r i n n g å t t e n a vt a l e m e d S h i e l d s k a d e d y r t i l b ek j em p el s e a v d e t t e. D U G N A D D a t o f o r v å r d u g n a d e n v a r 7. m a i. H ø s td u g n a d e n v a r 2. ok t o b e r. K om p r i m a t o r b i l v a r b e s t i l t b e g g e g a n g e r. M i l j øk om i t e e n b es t i l t e p l a nt e r o g s ø r g e t f o r k af f e/ b r u s o g k ak e r. P å h ø s t d u g n a d e n v a r d et o gs å b å l. Fr e m m ø t et v a r m e g e t b r a p å v å r e n, m e n d es s v e r r e i k k e t i l s v a r e n d e p å h ø s t e n.

6 6 Skullerudhøgda I Bolig s a m e i e B L O K K TI L L I T S V A L G T E E l l e n G ul b r a n d s e n, S k u l l e r u d v e i e n 6 7, h a r s a g t s e g v i l l i g t i l å væ r e b l o k k t i l l i t s v a l g t i b l ok k 10 ( Skullerudveien ). Ny blokktillitsvalgt til -9 blokk 5 ). T u r i d 15 ( Skul E n g l a u s m o e n. I b l o k k 1 5 ( n r. -Hee 8 9 ) Kim e r i nr. M y 89 o n ny g blokktillitsvalgt. M I L J Ø K O M I T E M i l j ø k om i t e e n h a r h at t i a l t 9 m øt er. M i l j ø k om i t e e n h a r h at t a n s v a r e t f or v å r d u g n a d e n s om g i k k a v s t a b e l e n , s am t h ø s t d u g n a d e n s om b l e g j e n n om f ø r t P å v å r d u g n a d e n b l e d e t b e s k å r e t e n d e l b u s k e r o g t, r æ gj r e n n om f ø rt m al i n g a v l ek e p l as s e r, t r a p p e r o g b e n k e r. I n n g a n gs p a r t i en e b l e b e p l a n t et m e d s om m e r b l om s t e r, o g g r u s o g g r e s s b l e r a k e t v e k k f r a v e i e n l a n gs s am e i e t. D e t b l e o gs å t a t t o p p s ø p p e l n e d m ot R i m i. P å h ø s t d u g n a d e n b l e d e t p l a n t e t t u l ut i t et p a n e l d ø n k o, e s o m g å t k ræ r o g b us k e r. G r u n n e t u g u n s t i g e væ r f o r h o l d l ot d et s e g i k k e g j ø r e å g j e n n om f ø r e m a l i n g o g b e i s i n g p å d e n n e tiden. Dette blir følgelig overført til vårdugnaden. Kom iteen inviterte til adventsarrangem ent søndag 7. desem ber med tenning av ju l ef u r u, servering av gløgg og et nisseorkester som spilte julemelodier. O p p m ø t et v a r d es s v e r r e i k k e t i l f r ed s s t i l l e n d e u t f r a i nt e n s j o n e n om å b i d r a t i l e t g o d t b o m i l j ø. B O M M E N I N N T I L S A M E I E T Bomm en er m ye utsatt for skader og hærverk. Vennligst be alle b a r n om i k k e å l e k e m e d b o m m e n o g i k k e p ut t e p i n n e r i b e t a l i n g s a u t om a t e n. D e t h e n s t i l l es o gs å å b r u k e f o r n u f t v e d a l l i n nk j ø r i n g t i l s am e i et. I n n k j ø r i n g t i l s am e i et s k a l k u n s k j e i t i l f el l e r h v o r b e h o v e t t i l s i e r a t d e t t e e r v i k t i g, f o r b e s t å k u n n e s kå n e al l e s om b l i r b e r ø rt av d e t t e. G A R A S J E A N L E G G E T H o l m l i a V a k t m es t e rs e r v i c e f e i et ga r a s j e n 3. m a i o g 3 1. ok t o b e r. D es s v e r r e h a r d e t o g s å i v æ r t i n n b r u d d i g a r a s j e n. I n nb r u d d f r e k v e n s e n h a r g å t t d r am at i s k n e d et t e r a t s t y r e t g i k k t i l i n n k j r ø a p. a v k a m e V A K T M E S T E R T J E N E S T E N F o r m a n n e n h a r g o d k o n t a k t m e d S t i g S t 6 o 2 r 4 g ) j f r a o r H o d l m ( l i 9 a 1 V 3 a k 8 t m 9 es t e rs e r v i c e ( ). S t y r e t f å r j e v n l i g e ra p p o r t e r om ut f ø rt a r b e i d. D e t e r s a t t o p p o p ps l a g p å t a v l e n i h v e r o p p g a n g o m h v a v å r a v t e a b l æ e r e r. m e d H V S i n n S t y r e t h a r f o r h a n d l e t s e g f r em t i l en a v t a l e m e d v a k t m es t e r e n, s l i k a t h a n k a n k j ø r e b r u k t e h v i t e v a r e r t i l G r ø nm o f o r e n l i t e n s u m, h v i s m a n h a r p r o b l em e r m e d å f å k j ø rt b o r t d e t t e. T R A P P E V A S K V å r r e n h o l d e r e r E i n a r s e n R e n h o l d s o m a n h g a e r o g v a t ra s k p e p t e r f o r p o p s g s s i d e n 1. o k t o b e r S t y r e t m i n n e r o m a t t r a p p i e o k p s p k e g a a l n væ g e r n e l a g e r p l a s s f o r p r i v a t e t i n g s om v a n s k e l i g g j ø r r e n g j ø r e r s o p p g a v e. H e r u n d e r g j e l d e r o g s å s y k l e r i i nn g a n g s p a r t i e n e, s am t s k o u t e n f o r i n n g a n g e n e. V t i f o r n e ø r y d m e d g e h a ns a r b e i d.

7 7 Skullerudhøgda I Bolig s a m e i e S Ø P P E L R O M D e t e r s k i f t et l y s a rm at u r i al l e s ø pp e l r o m. N y e l u k k e d e k as s e r f o r pa p i r ( p a p i r e t s k a l k as t e s g j e n n o m e n l i t e n å p n i n g i l o k k e t ) er l e v e r t t i l a l l e s ø p p e l r om m e n e. E s k e r m å n å d e l e s o p p eller klemmes sammen. S t y r e t r e r f h a a r t a t d e t t i l s t a d i g h e t e r k n y t t e t p r o b l em e r t i l f o r n u f t i g be h a n d l i n g a v s ø p p e l b r u k. O r d i n æ r t s ø p p e l b l i r k as t et i p a p i r be h o l d e r o g u ø n s k e t s ø p p e l b l i r h en s a t t s om i k k e hø r e r hjemme i vårt søppelrom. V A N N P R O B L E M E R. S a m e i e t h a r h a t t p r o b l r e m l a e v r t v a m n n e t d r y k k f o v e r l e n g r e t i d. V a n n v e r k e t a v s l ø r t e t i l s l u t t e n f e i l p å e n v e n t i l p å v a n n v e r k e t s n e t t. V a n nt r y k k et h a r et t e r d e t t e væ r t t i l f r e ds s t i l l e n d e. F O R S I K RI N G. S k a d e r p å i n t e g r e r t e k j ø k k e n o g hv i t e v a r e r d e k k es a v s am e i et. E g e na n d e l s e n m å d e k k es av d e n e n k e l t e s a m e i e r 0 00 p, å - k r. 6 N A B O V A R S E L S t y r e t m o t t o k i j u n i n a b o v a r s e l om b r u k s e n d r i n g / e n d r i n g a v f a s a d e n f o r k o n t o r o g l a g e r b y g g i J o h a n S c h a r f f e n b e r g s v e i 7 5. E i e n d o m m e n e r r e g u l e r t t i l f o r r e t n i n g, H J E M M E S I D. E N H j e m m es i d e n e r r e l a t i v t g o d tb e s ø k t. S i d e n h a r f å t t e t e n k l e r e d om e n e n a v n, s om e r : w w w. S k u l l e r u d. 1. n o V e d l i k e h o l d, u t f ø r t i D e t e r f o r et a t t t ak e t t e r s y n (f ø l g es o p p i ). - Det er gjennomført boning av alle oppganger høsten V å r- o g hø s t d u g n a d e r f o r et a t t m ed g o d t o p pm ø t e. - F e i i n g i g a r a s j e n e e r f o r e t at t v å r / h ø s t. - L e k e p l a s s e n e e r k o n t r o l l e rt o g g o dk j e n t a v P a rk o g I d r e t t. o g b em e r k ni n g e r e r r e p a r e r t. - I b e r e d e r r om 2 : K u p l i n g e r s k i f t e t g r u n n e t l ek k a s j e. 2 varmtvannsberedere er installert - En sirkulasjonspumpe er installert - Høsten 2008 sjekket Plastmo AS alle røyklukene i oppgangene og skiftet batteri. - P r o t a n A S h a r i ns p i s e rt t a k e n e 2 ga n g e r o g l e v e r t r a p p o r t m e d f ot o do k um e n t as j o n. - Dørlåser og callinganlegg er reparert.

8 8 Skullerudhøgda I Bolig s a m e i e Vedlikehold, videre fremdrift - Nødvendig beising / maling av rekkverk på verandaer fortsetter. - Maling og reparasjon av vinduer fortsetter. - Innhente pris på utvendig maling av blomsterkasser på terrassene. - T a k e n e p å b o d e n e b ø r h ø y t r yk k s py l e s. - E v e n t u e l t s k i f t e ut v a rm t v a n n s b e r e d e r e. - V å r -/ h ø s t d u g n a d. - Rengjøring av søppelrom våren R e n g j ø r i n g a v g a r a s j e n v å r o g hø s t N å r d e t g j e l d e r v e d l i k e h o l d, h a r s t y r e t f u l g t d s v u o r p d p e r i a n n g b e e n f a l i n g t r i n n 1 f r a OB OS P r o s j ek t f r a j u ni Løpende vedlikehold og reparasjoner etter behov. S A M E I E T S S E R V I C E K O N T R A K T E R - S e r v i c e a v t a l e m e d P r o t a n T a k A S o m i ns p e k s j o n 2 g a n g e r i å r et, om f a t t e r r e n s i n g a v sluk, kontroll av tak, skriftlig til s t a nd s r a p p o r t. - Serviceavtale med Anderson Elektro AS om service på garasjeportene 1 gang i året. - Anderson Elektro AS reparerer også dørcalling anlegget. - S e r v i c e a v t a l e m e d E v e r l i t e P l as t m o A S om s e r v i c e p å r ø y k l uk e r i o pp g a n g e n e 1 g a n g i å r e t. - Serviceavtale med Sønnico om service på bommen inn til sameiet 2 ganger i året. - O s l o k om m u n e / P a r k o g I d r et t f o r e t a r e t t e rs y n p å l ek e a p p a r a t e n e v å r o g h ø s t. V i e r m a n g e s om s y n es v i b o r i et p e n t o g h y g g e l i g s am e i e. D e t e r m a n g e e n g a s j e r t e m e n n e s k e r y d d e h r o e p p r, v a n n s e r o p l a m n t e r, m a l e r o p p g a n g e r og h o l d e r o r d e n. S t y r e t v i l g j e r n e t ak k e a l l e s om g j ø r e n i nn s a t s. P os i t i v e b e b o e r e g i r e t g o d t m i l j ø s om k om m e r o s s a l l e t i l g o d e.

9 9 Skullerudhøgda I Bolig s a m e i e R E G N S K A P E T F O R S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e e a t v s am r e e t i et s v e i s e e n n d d e l e r b o i g l g j d e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om s am ei e t s f o r v e n t e d e øk o n om i s k e u t v i k l i n g e r omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s a t t o p p g u a n v d e f o r t s a f t t o d r u i f t. s D e et t b n ek i n r e f t es h e r v e d at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. R E S U L T AT Å r e t s r e s u l t a t p å k r ,- s om f r em k om m e r i r es u l t at r e g n s k a p et f o r e s l å s o v e r f ø r t til egenkapital. I N N T E K T E R I n n t e k t e n e i v a r t i l s a m m e n 2 k r , - m o t b u d s j e t t e rt m e d k r ,-,. K O S T N A D E R Driftskostnadene i 2008 var på 2 kr , - m o t b u d s j et t e r t m e d k r ,-. Vesentlige avvik i forhold til budsjettet skyldes i hovedsak m : i n d r e k os t n a d e r v e d d r i f t o g vedlikehold a v b y g n i n g e r. Energi b l e b u ds j e t t e r t m e d k r ,-, m e ns r e g n s k a p et v i s e r k r ,-. H o v e d å r s ak e n til avviket var positiv avregning fra året før. R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å re t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p o g formuesforvaltning. Revisjonshonoraret fremkommer som egen post i resultatregnskapet. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i r e g n s k a p e t o g d e n r e g ns k a ps m e s s i g e o v e r s i k t s om f r em k om m e r u n d e r n ot e r t i l r e g ns k a p e t. S t y r e t e r i k k e k j e n t m e d h e. n 1 d 2 e. 2 l 0 s 0 8 e r s om e t p å t v e i r k e r 3 r 1 e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d. K O S T N A D S U T V I K L I N G Rentesatsene i OBOS Eiendomsforvaltning AS pr. den : Renter på driftskonto : 0, 10 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 4, 6 0 % u n d e r 0, 5 m i l l i o n e r 4,70% mellom 0,5 millioner og 2 millio n e r 5.00 % over 2 millioner

10 1 0 Skullerudhøgda I Bolig s a m e i e S T R Ø M P R I S E N E Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter : K r a f t p r s i om s d ek k e r k os t n a d e n e v e d å p r o d u s e r e o g s e l g e d e n el e k t r i s k e k r a f t e n u t g j ø r ca. 44 % av total strømpris (betales til kraftleverandør ). N e t t l e f o i r e t r a n s p o r t a v d e n e l ek t ri s k e k r a f t e n utgjør ca. 22 % av total strømpris (betales til nettselskapet ). Statlige avgifter dvs. forbrukeravgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift utgjør ca. 34 % av total strømpris. Strømprisen i Norge varier med årstidene. Normalt stiger den i vinter h a l v å r e t o g r e d u s e r e s i s om m e r h a l v å r e t. D e t t e o g a n d r e f ak t o r e r s om p å v i r k e r k ra f t p r i s e n e g j ø r d et v a n s k e l i g å s p å u t v i k l i n g e n i s t r ø m p r i s e n e F O R S I K R I N G B y g n i n g s f o r s i k r i n g e n. D et t e ø s k yl d e s r at i n d f ek s r e n a s om r e f l e k t e r e r p r i s o p p g a n g e n p å h å n dv e r k s t j e n es t e r h a r øk t t i l s v a r e n d e. D e n n e i n d e k s ø k n i n g e n e r l i k f o r a l l e f o rs i k r i n g s s e l s k a p e r. Ut o v e r d e t t e f o r e t a r f o r s i k r i n g s s e l s k a p e n e i n d i v i d u e l l p r i s j u s t e r i n g e m n e d b a k g r u n n i s a s k a d es i t u as j o n. K O M M U N A L E A V G I F T E R Vann - og avløpsavgiften øker med 3,5% og renovasjonsavgiften øker med 4,6 %. Ø V R I G E K O S T N A D E R N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e i b u d s j e t t e t h a r s t y r e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s s t i g n i n g. I N N T E K T - S O G K O S T N A D S ERSLAG O V FOR ÅR 2009 ( Budsjett) Styret har satt opp en oversikt over forventede inntekter og kostnader i Tallene er vist som egen kolonne ved siden av resultatregnskapet. (Budsjett ) O v e r s i k t e n e r b a 5 s % e r t ø k n p i å n ga v f e l l e a s d k e o r s f r t a n O v e r s i k t e n g i r et f o r v e n t e t å rs r e s u l t a t p å k r ,-. I o v e r s i k t e n e r d e t t at t h e n s y n t i l de f o r h o l d s om e r n e v n t f o r a n. Forøvrig vises til de enkelte tallene i oversikten. O s l o, I s t y r e t f o r e S i k e u l l e r u d h ø g d a T h o r K r i s t i a ns e n / s / T om m J ac o b K u r a n / s / C a r i n a S u s a n n K j e l l um / s / J o a c hi m R ø d s et h M a g e l s s e n / s / J o h n P e d e r s e n / s /

11 1 1 S k u l l e r u d h ø g d a I B o l i g s a m e i e BDO Noraudit B D O N o r a u d i t O s l o V i k a A t r i u m, M u n k e d a m s v e i e n 4 5 P o s t b o k s V i k a N O s l o T e l e f o n : ( ) F a x : ( ) T i l å r s m ø t e i S k u l l e r u d h d ø a g I B o l i g s a m e i e o s l b d o n o r a u d i t. n o w w w. b d o n o r a u d i t. n o R E V I S J O N S B E R E T N I N G F O R V i h a r r e v i d e r t å r s r e g n s k a p e t f o r S k u l l e r u d h ø g d a I B o l i g s a m e i e f o r r e g n s k a p s å r e t , s o m v i s e r e t o v e r s k u d d p å k r , -. V i h a r o g s å r e v i d e r t o p p l y s n i n g e n e i å r s b e r e t n i n g e n o m å r s r e g n s k a p e t o g t n f i n o g r eu n t o s m e f o r t s a t t d r i f t. Å r s r e g n s k a p e t b e s t å r a v r e s u l t a t r e g n s k a p, b a l a n s e o g n o t e o p p l y s n i n g e r. R e g n s k a p s l o v e n s r e g l e r o g g o d r e g n s k a p s s k i k k i N o r g e e r a n v e n d t v e d u t a r b e i d e l s e n a v r e g n s k a p e t. Å r s r e g n s k a p e t o g å r s b e r e t n i n g e n e r a v g i t t a v s e l s k a o p g e t f o s r r es t n y i n r ge s f ø r e r. V å r o p p g a v e e r å u t t a l e o s s o m å r s r e g n s k a p e t o g ø v r i g e f o r h o l d i h e n h o l d t i l r e v i s o r l o v e n s k r a v. V i h a r u t f ø r t r e v i s j o n e n i s a m s v a r m e d l o v, f o r s k r i f t o g g o d r e v i s j o n s s k i k k i N o r g e, h e r u n d e r r e v i s j o n s s t a n d a r d e r v e d t a t t a v D e n n o r s k e R e v i s o r f o r e n i n g. R e v i s j o n s s t a n d a r d e n e k r e v e r a t v i p l a n l e g g e r o g u t f ø r e r r e v i s j o n e n f o r å o p p n å b e t r y g g e n d e s i k k e r h e t f o r a t å r s r e g n s k a p e t i k k e i n n e h o l d e r v e s e n t l i g f e i l i n f o r m a s j o n. R e v i s j o n o m f a t t e r k o n t r o l l a v utvalgte deler av materialet som underbygger i n f o r m a s j o n e n i å r s r e g n s k a p e t, v u r d e r i n g a v d e b e n y t t e d e r e g n s k a p s p r i n s i p p e r o g v e s e n t l i g e r e g n s k a p s e s t i m a t e r, s a m t v u r d e r i n g a v i n n h o l d e t i o g p r e s e n t a s j o n e n a v å r s r e g n s k a p e t. I d e n g r a d d e t f ø l g e r a v g o d r e v i s j o n s k i k k, o m f a t t e r r e v i s j o n o g s å e å n e l s g e j e a n v n o s e m l g s k a p e t s f o r m u e s f o r v a l t n i n g o g r e g - n s k a p s o g i n t e r n k o n t r o l l-s y s t e m e r. V i m e n e r a t v å r r e v i s j o n g i r e t f o r s v a r l i g g r u n n l a g f o r v å r u t t a l e l s e. V i m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t e r a v g i t t i s a m s v a r m e d l o v o g f o r s k r i f t e r o g g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v se l s k a p e t s ø k o n o m i s k e s t i l l i n g 3 1. d e s e m b e r o g f o r r e s u l t a t e t o g k o n t a n t s t r ø m m e n e i r e g n s k a p s å r e t i o v e r e n s s t e m m e l s e m e d g o d r e g n s k a p s s k i k k i N o r g e. l e d e l s e n h a r o p p f yl t s i n p l i k t t i l å s ø r g e f o r o r d e n t l i g o g o v e r s i k t l i g r e g i s t r e r i n g o g d o k u m e n t a s j o n v a r e g n s k a p s o p p l y s n i n g e r i s a m s v a r m e d l o v o g g o d b o k f ø r i n g s s k i k k i N o r g e. o p p l y s n i n g e n e i å r s b e r e t n i n g e n o m å r s r e g n s k a p e t o g f o r u t s e t n i n g e n o m f o r t s a t t d r i f t e r k o n s i s t e n t e m e d å r s r e g n s k a p e t o g e r i s a m s v a r m e d l o v o g f o r s k r i f t e r. O s l o, d e n 6. m a r s B D O N o r a u d i t O s l o D A M e r e t e O t t e r s t a d S a n d s n e s / s / statsautorisert revisor F o r e t a k s r e -87 g 5 i 9 2 s 6 t e M r V e A t. M : e d l e m N O a v D e n n o r s k e R e v i s o r f o r e n i n g. B D O N o r a u d i t h a r k o n t o r e r o v e r h e l e l a n d e t. F o r o p p d a t e r t o v e r s i k t s e w w w. b d o n o r a u d i t. n o

12 1 2 S k u l l e r u d h ø g d a I B o l i g s a m e i e R E S U L T A T R E G N S K A P N o t e R e g n s k a p R e g n s k a p B u d s j e t t B u d s j e t t D R I F T S I N N T E K T E R : Innkrevde felleskostnader Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : P e r s o n a l stnader k o Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Kommunale avgifter Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N D R I F T S R E S U L T A T : F I N A N S I N N K T E / K O S T N A D : Finansinntekter Finanskostnader R E S. F I N AN S I N N T / K O S T N Å R S R E S U L T A T O v e r f ø r i n g e r : Til opptjent egenkapital

13 1 3 S k u l l e r u d h ø g d a I B o l i g s a m e i e B A L A N S E N o t e E I E N D E L E R O M L Ø P S M I D L E R Restanser felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer D r i f t s k o n t o i O B O S Sparekonto i OBOS S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M E I E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Opptjent egenkapital S U M E G E N K A P I T A L G J E L D K O R T S I K T I G G J E L D Forskudd felleskostnader Leverandørgjeld S U M K O R T S I K T I G G J E L D S U M E G E N K A P I T A L O G G J E L D P a n t s t i l l e l s e 0 0 Garantiansvar 0 0 OSLO, / S T Y R E T F O R S K U L L E R U D H Ø G D A I B O L I G S A M E I E THOR KRISTIANSEN / s / TOMM JACOB KURAN CARINA SUSANN KJEL LUM J O A C H IM R Ø D S E T H M A G E L S S E N /s / J O H N P E D E R S E N /s /

14 1 4 S k u l l e r u d h ø g d a I B o l i g s a m e i e N O T E : 1 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer kvartalsvis. N O T E : 2 I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R G a r a s j e l e i e F e l l e s u t g. k v a r t a l s v i s S U M I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R N O T E : 3 P E R S O N A L K O S T N A D E R A r b e i d s g i v e r a v g i f t S U M P E R S O N A L K O S T N A D E R Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året. N O T E : 4 S T Y R E H O N O R A R Honorar til styret gjelder for perioden 2007/2008, og er på kr I tillegg har styret fått dekket styremiddag m.m. for kr ,- fr. note 9 N O T E : 5 R E V I S J O N S H O N O R A R Revisjonshonoraret for 2008 er på kr og er i sin helhet knyttet til revisjon. Revisjonshonoraret for 2007 er på kr og er i sin helhet knyttet til revisjon. NO T E : 6 K O N S U L E N T H O N O R A R J u r i d i s k b i s t a n d BDO Noraudit, overføring til ny revisor OBOS Eiendomsforvaltning AS, budsjettmøter O B O S E i e n d o m s f o r v a l t n i n g A S, n ø k k e l b e s t i l l i n g e r S U M K O N S U L E N T H O N O R A R

15 1 5 S k u l l e r u d h ø g d a I B o l i g s a m e i e N O T E : 7 D R I F T O G V E D L I K E H O L D Drift/vedlikehold bygninger D r i f t / v e d l i k e h o l d V V S Drift/vedlikehold elektro Drift /vedlikehold utvendig anl D r i f t / v e d l i k e h o l d b r a n n s i k r i n g D r i f t / v ehold e d i parker.anl. k Drift/vedlikehold garasjeanlegg S U M D R I F T O G V E D L I K E H O L D N O T E : 8 K O M M U N A L E A V G I F T E R Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift S U M K O M M U N A L E A V G I F T E R N O T E : 9 A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R L o k a l l e i e Container Skadedyrarbeid/soppkontroll D i v e r s e l e i e k o s t n a d e r / l e a s i n g Driftsmateriell L y s p æ r e r o g s i k r i n g e r Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer S n ø r y d d i n g Vakthold og Brønnøysund Kontor- og datarekvisita T r y k k s a k e r Abonnement HMS -625 Andre kostnader tillitsvalgte A n dre kontorkostnader Porto Bankbegyr -588 Velferdskostnader S U M A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R

16 1 6 S k u l l e r u d h ø g d a I B o l i g s a m e i e N O T E : 1 0 F I N A N S I N N T E K T E R Renter av driftskonto i OBOS Renter av sparekonto i OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader S U M F I N A N S I N N T E K T E R N O T E : 1 1 F I N A N S K O S T N A D E R G e b yr e r -56 Renter leverandørgjeld S U M F I N A N S K O S T N A D E R N O T E : 1 2 K O R T S I K T I G EF O R D R I N G E R Fordringer/håndkasse for ansatte/tillitsvalgte - miljøfondet Andre forskudd S U M K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Posten "Andre forskudd" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2009, med motpost i leverandørgjeld. Kostnadsføring og utbetaling vil skje i 2009.

17 17 S k u l l e r u d h ø g d a I B o l i g s a m e i e 5 ) Forslag til tillegg i husordensreglene. Ti l l e g g t i l hu s o r d e n s r e gl e r: P å e t g e n e r e l t g r u n n l a g v i l d e t i k k e v æ r e l o v å h e n g e o p p u l i k e p l a k at e r p å s am e i e t s o m r å d e ut e n d ø r s g r u n n e t es t et i s k e h e n s y n. Styrets innstilling; till e g g e t t i l h u s o rd e n s r e g l e r v i l b l i t at t m e d i d e e k s i s t e r e n d e h u s o r d e n s r e g l e n e.

18 18 S k u l l e r u d h ø g d a I B o l i g s a m e i e H u s o r d e n s r e g l e r Skullerudhøgda I Boligsameie a ) I N N H O L D S F O R T E G N E L S E I N N H O L D SF O R T E G N E L S E F O R M Å L O M F A N G B R U D D P Å H U S O R D E N G S L R E R F E L L E S A R E A L E R U T E MO T O R I S E R T F E R D S E L S A M P E Å I E T S O M R Å D E PA R K E R I N G FR I A R E A L E R SK O G LE K E P L A S S E R PLE NE R / B E P L A N T N I N G FO T B A L L B A N E N GA R A S J E A N L E G G BO DER (F R I T T S T Å E N D ) E RE N O V A S J O N O P P G A N G E R LÅ S I N G A V Y T T E R D Ø R E R SK I L T I N G OP PH O LD / L E K SYK LER / B A R N E V O G N E R RE N H O L D IN N E K L I M A L E I L I G H E T E N RO I L E I L I G H E T E N LE I L I G H E T E N S L U F T E A N G L G LUFTING AV K LÆ R / T Ø Y.V. M TE R R A S S E R DY R E H O L D TI L K O B L I N G T I L V N A N R S M A V N A L E G G M ATI NG AV DYR. 2 3

19 19 S k u l l e r u d h ø g d a I B o l i g s a m e i e 1. F O R M Å L S k u l l e r u d h ø g d a I B o l i gs am ei e e r et s am ei e s om s k a l i v a r e t a s am e i er n e s i n t e r es s e r o g r e g u l e r e f o r h o l d e t m el l om d e u l i k e s am e i e r es b e n y t t el s e a v s am e i e t s e i e n d o m m e d t i l h ø r e n d e f a s i l i t et e r. S am e i e r n e ha r d e r f o r e t a b l e r t h u s o r d e n s r e g l e r s om e r n e d f e l t i, o g r e g u l e r e s a v, s am e i e t s v e d t ek t e r. D e t e r s ek s j o n s e i e rs a ns v a r å p å s e a t r e g l e n e o v e r h o l d e s f o r e g e n e n h e t o g d e pe r s o n e r s om t i l e n h v e r t i d m å t t e d i s p o n e r e o g / e l l e r b o i s e k s j o n e n. D e t t e g j e l d e r o g s å v e d u t l e i e e l r i n l g e a r v a n n e n f o r m f s e k s j o n e n. H u s o r d e n s r e g l e n e s k a l u n d e r b y g g e t r i v s e l, t r y g g h e t o g h e ns y n t i l h ve r a n d r e, s am t i d i g m e d a t h v e r e n k e l t s e k s j o n i s am e i e t m å t a a n s v a r f o r s t e d e t s g e n e r el l e om d øm m e. Dette for å sørge for at om rådet beholder sin popularitet, verdi og salg b a r h e t. H u s o r d e n s r e g l e n e e r b as e r t p å a t h v e r e n k e l t t a r a ns v a r f o r e g n e ak t i v i t e t e r p å o m r å d e t, o g a t s am e i e t v e d s am e i e r m øt e t h a r s a t t n o e n f ø r i n g e r f o r h v a s om e r a k s e pt a b l e g r e n s e r f o r h v e r e nk e l t s ek s j o n. D e t e r s t y r e t, p å v e g n e a v S a m e h i å n e d r h m e v ø e t r h e u t s, o r d e s n o s r e g l e n e. 2. O M F A N G H u s o r d e n s r e g l e n e g j e l d e r i n n e nf o r s am ei e t s e i e n d om, h e r u n d e r f r i a r e a l e r, garasjeanlegg, felles installasjoner og hver enkelt eierseksjon. Husordensreglene gjelder for seksjonseier som juridisk part, leietaker b e s eller ø k e n d e h o s s e k s j o ns e i e r / l e i et a k e r. D e t v i l i m i d l e r t i d a l l t i d væ r e s e k s j on s e i e r s om e r a n s v a r l i g o v e r f o r s t y r e t h v a a n g å r b r u d d p å H u s o r d e n s r e g l e n e, s e l v o m d e t t e s k y l d es l e i e t ak e r e l l e r a nd r e s om d i s p o n e r t e l e i l i g h e t e n p å d e t t i d s p u e n ns k t r e g l b e r n u e d f d a n t p s å t e d h. u D s e o t r e d r s e k s j o ns e i e r s p l i k t å i nf o rm e r e m ed l em m e r a v h us s t a n d e n, l e i e t ak e r e l l e r a n d r e s om disponerer seksjonen om husordensreglene. 3. B R U D D P Å H U S O R D S E R N E G L E R I d e t i l f e l l e r h v o r e n s a m e i e r o p p l e v e r b r u d d s o r e d l e n l s r e r g l e g r, j e n t a t t e s k a l d e t t e m e l d e s s k r i f t l i g t i l s t y r e t v e d s t y r e l e d e r. S t y r e t h a r f u l l m a k t t i l å i v e r k s e t t e t i l t a k f o r å u t b e d r e s k a d e r e l l e r m a ng l e r, e l l e r a n d r e f o r h o l d k n y t t e t t i l h us o r d e n s r e g l e ne, f o r s ek s j o n s e i e rs r e g n i n g. 4. F E L L E S A R E A L E R U T E 4. 1Mo t o r i s e r t f e r d s e l p å s a m e i e t s o m r å d e S k u l l e r u d h ø g d a I B o l i gs am ei e e r de f i n e r t s om b i l f r i t t om r å d e, o g m o t o r i s e r t f e r d s e l e r i k k e t i l l a t t p å s am e i e t s om r å d e. S am ei e t g o dk j e n n e r n ø d v e n d i g t r a n s p o r t i n n e n f o r sameiets område, med begrensninger til følgende : Varetransport, herunder egen transport av varer F l y t t e b i l e r Håndverker / servicebiler

20 20 S k u l l e r u d h ø g d a I B o l i g s a m e i e T r a n s p o r t a v b e v e g e l s e s h e m m e d e S e r v i c e b i l e r ( r e n o v a s j o n, v a k t m es t e r m. f l. ) p å o p p d r a g f o r s am ei e t, ha r l o v t i l å f e r d e s p å s am ei e t s om r å d e. M o t o r i s e r t f e r a d l s k e u l n f i s n k n e s t e d i t i d s r om m e t m e l l om k l og k l D e t s k a l v e d f e r ds e l p å om r å d e t ut v i s e s a k t s om h e t o g v a r s om h et. H as t i g h et e n s k a l h o l d e s i n n e n f o r g a n g f a r t, o g k j ø r i n g s k a l s k j e p å e n m åt e s om g i r m i n s t m u l i g u l em p e f o r s am e i e t o g b e b o e r n e. Motorsykkel- e l l e r m o p e d k j ø r i n g e r i k k e t i l l at t p å g a n g v e i e r. T a xi s k a l h e n t e o g b r i n g e v e d o p pm e rk e t m ø t e p l as s u t e nf o r b om, h vo r d e t g j ø r es u n n t a k f o r t r a n s p o r t a v b e v e g e l s e s h e m m e d e. 4. 2P a r k e r i n g S k u l l e r u d h ø g d a I B o l i gs am ei e e r de f i n e r t s om b i l f r i om t t r å d e, o g p a rk e r i n g s k a l k u n s k j e p å a n v i s t e o g m e r k e d e p l a s s e r. P a r k e r i n g - o g e r t u r v e i k e k r e l l t e r i l l a t t p a d k om s t v e i t i l s am e i e t. G j e s t e p a rk e r i n g e n s k a l k u n b e n y t t e s a v b es øk e n d e. D et t e gj e l d e r b åd e b e s øk s pl a s s e r i f ø r s t e d e l a v g a r og a s utendørs j e a n l e parkering g g umiddelbart utenfor garasjen. D e t e r i k k e t i l l a t t å h e n s et t e t i l h e n ge r e, c am p i n g v o g n e r e l l e r a n d r e f o rm e r f o r s l e p p å s am e i et s g j e s t e p l as s e r. Det er ikke tillatt å hensette avskiltet kjøretøy på sameiets gjesteplasser. M i s b r u k a meiets v s a gjesteplasser kan medføre borttauing for eiers regning og risiko. 4. 3F r i a r e a l e r F r i a r e a l e n e e r f e l l es ei e n d om, o g s k a l b e n y t t es t i l a l m e n t r i vs e l, s am t d e n b r uk a r e a l e n e e r u t f o rm et f o r. D et e r i k k e a n l e d n i n g f o r s ek s j o n s e i e r, e l l e r g r u p p e a v s e k s j o ns e i e r e å om d i s p o n e r e a r e a l e r, h e n s et t e p r i v a t e g j e ns t a n d e r e l l e r g j ø r e a n d r e e n d r i n g e r, m e d m i n d r e s t y r e t h a r g i t t s k r i f t l i g t i l l a t e l s e t i l d e t t e S k o g D e t e r i k k e t i l l a t t å g j ø r e s k a d e v e r k p å t ræ r e l l e r a n d r e p l a n t e r. D e t e r i k k e t i l t l e a h t a g t e a å v f a k l l a s e l l e r a n d r e g j e ns t a n d e r i s k o g e n r u n d t s am e i e t. D e t e r i k k e t i l l a t t å b y g g e h y t t e r el l e r d r i v e m e d ak t i v i t e t e r s om m e df ø r e r u n o r m a l slitasje på skog eller natur på sameiets grunn L e k e p l a s s e r L e k e p l a s s e n e o g d e t s a p p a r a t e r s k a a v l d e n b a e l n d y e t rs t g r e u p p e n d i s s e e r b e r e g n e t f o r. D e t h e n s t i l l e s t i l r o e t t e r k l P l e n e r / b e p l a n t n i n g D e t e r i k k e t i l l a t t å p l a s s e r e p r i v a t e g j e n s t a n d e r, h e r u n d e r m ø b l e r e l l er f a s t e i n s t a l l a s j o n e r a v n o e n a r t, p å f e l l es p l e n.

21 21 S k u l l e r u d h ø g d a I B o l i g s a m e i e B e p l a n t n i n g m å a v ta l es m e d s t y r e t F o t b a l l b a n e n Det er ikke tillatt å benytte fotballbanen etter kl G a r a s j e a n l e g g B o d e r i g a r as j e a n l e g g s k a l h o l d es l å s t. D e t e r i k k e a n l e d n i n g t i l å o p p b e v a r e h j u l e l l e r a n d r e gj e n s t a n d e r s y n l i g i g a r a s j e a n l e g g e t. B r a n n f r l a i g e m at e r i a l e r e l l e r v æ s k e r / g a s s s k a l i k k e o p p b e v a r e s i b o d. D e t e r i k k e t i l l a t t å i ns t a l l e r e s t r øm f o r b r u k e n d e u t s t y r s om f r y s e r, k j ø l e s k a p e l l e r a n d r e innretninger i boder, herunder fremføring av elektrisk kraft for -/ k motor u p è v a rm e r. D e t e r i k t k t e å b t e n i y l t t e l å a p e n i l d ( h e r u n d e r s i g a r e t t e r ) e l l e r a n d r e va r m ek i l d e r s om kan forårsake brann eller eksplosjon i garasjeanlegg / boder. Vask av motorisert kjøretøy er ikke tillatt i garasjen. 4. 5B o d e r ( f r i t t s t å e n d e ) Boder skal holdes låst. Det er ikke till a t t å i n s t a l l e r e s t r øm f o r b r u k e n de u t s t y r s om fryser, kjøleskap eller andre strømkrevende innretninger i boder. B r a n n f a r l i g e m at e r i a l e r e l l e r v æ s k e r / g a s s s k a l i k k e o p p b e v a r e s i b o d d e r s om d e t t e g å r u t o v e r d e b e g r e n s n i n g e r s o m e r b e s t e m t i. b r a n n f o r s k r i f t e n e D e t e r i k k e t i l l a t t å b e n y t t e å p e n i l d ( h e r u n d e r s i g a r e t t e r ) e l l e r a n d r e va r m ek i l d e r s om kan forårsake brann eller eksplosjon i bod. 4. 6R e n o v a s j o n Sameiets avfallsanlegg er laget og tilrettelagt for husholdningsavfall samt papir/ papp. S a m e i e t s a v t a l e rm e d r e n o v a s j o n s s e l s k a p e t d e k k e r k u n t øm m i n g a v s ø p p e l c o n t a i n e r e utplassert i de ulike søppelrom. M ø b l e r, h v i t e v a r e r, b i l d e l e r, i n n r e dn i n g s d e t a l j e r, m al i n g s s p a n n o g a n n e t s p es i a l a v f al l er ikke å regne som husholdningsavfall. D e t e r i k k e t i l l a t t å h e n s et t ee l l e r k a s t e a n n et e n n h us h o l d n i n gs a v f a l l i s am e i et s s ø p p e l r om. S ø p p e l s k a l a n b r i n g e s i s ø p p e l c o nt a i n e r, o g l o k k s k a l l u k k es e t t e r at s ø p p e l e r k as t et. Er alle søppelcontainere fulle, skal annet søppelanlegg benyttes. D e t t i l l a t e s i k k e p l a s s ulv e r eller t s på ø p p toppen e l p av å lukkede g søppelcontainere. U t p l a s s e r t e s ø p p e l k as s e r p å s am e i e t s f r i a r e a l e r s k al i k k e b e n y t t es t i l h u s h o l d n i n g s a v f a l l. 5. O P P G A N G E R S am e i e t s o p p g a n g e r e r d e f i n e r t s om f el l e s a r e a l. S a m e i e t s o p p g a n g e r e r a d k o m s t v e i f o r m a r e n, g s e am s t e a k t s o j p p o g n a s n e g i e e n e r r øm n i n g s v e i v e d b r a n n. O p p g a n ge n e r o g s å a dk om s t v e i f o r am b u l an s e p e r s o n e l l m e d b å r e, o g m å d e r f o r h o l d es r y d d i g s l i k a t l i v s v i k t i g t r a ns p o r t k a n f o r e g å u t e n f o r s i nk e l s e e l l e r a n n e n u l em p e. D e t e r i k k e t i l l a t t å b e a n l y e t r, t r a e p p o e p r p e g l a l e n r g a s v a s r at e s e r ut e n f o r d ø r e n e t i l p r i v a t e g j e n s t a n d e r a v n o e n a r t. Un n t a k f r a d e t t e e r d ø rm a t t e ut e n f o r e g e n d ø r. D e t e r i k k e t i l l a t t å h e n s et t e g j e n s t a n d e r e l l e r b e n y t t e o p p g a n g e r s om l a g e r.

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie, avholdes torsdag 26.04. 2007, kl. 18.00 i BIs lokaler, Auditorium B1-020. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 10.04.2008, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s /

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i P r o f es s o r D a h l s gt 3 9 A S, a v h o l d es t i r s da g 2. j

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 22. april 2008, kl. 18.00 i Oslo Misjonskirke Betlehem på Abildsø, Ungdomssalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R i n g g a t en T e r r a s s e S am e i e, a v h o l d e s 2 4. m a rs 2 0 1 0, kl. 18 :00 i Lilleborg Kirke. T I L B E HA

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Ø v r e L j a n B o l i gs am e i e I I I, a v h o l d e s t o rs d a g 3 0. a p r i l 2 0 0 9, kl. 1800 i Nordstrand Eldresenter,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes mandag 31. mars 2008, kl. 18.00 på Radisson SAS Hotell, Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 9. mars 2010, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Sameie, avholdes tirsdag 24.04.2007, Kl 20.00 i Bjørndal Idrettsforening klubbhus TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i Rådhusgata 21 Sameie, avholdes onsdag 4. mars 2009, kl. 17:30 i People & Coffee, Rådhusgata 21. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 15 april 2008, kl. 18.00 på Etterstadkroken Videregående skole(kantinen). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Solsiden 4 Boligsameie, avholdes tirsdag 8. mars 2011, kl. 18.00 på Radisson SAS hotellet i Nydalen. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes mandag 20. april 2009, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 25. mars, kl. 19.00 i Hotell Scandic Edderkoppen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 3.mai 2007, kl. 18.00 i kantinen, Hammersborg Torg 3. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 1 Sameiet Kanalveien Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 Konstituerende sameiermøte i Kanalveien Eierseksjonssameie, avholdes tirsdag, 3. mai 2011, kl. 18.00 i Thon Hotell Arena, Lillestrøm.

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005 Ordinært sameiemøte i Solbakken II Boligsameie, avholdes mandag 11.04, 2005, kl. 18.30 i Prestelia Grendehus på Bjørndal. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie 1 St. Halvardsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie 1 Malmøgata 9 Sameie Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Solsiden 2 Boligsameie, avholdes torsdag 10. mars 2011, kl. 18:00 på Radisson Blu Hotel Nydalen. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1

Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1 1 Tangerudhagen Boligsameie 1 Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie 1 Solsiden 1 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 4. mars 2009, kl. 19.30 på Sagene Samfunnshus, Kristiansandsgate 2. Det avholdes først et beboermøte for oppgang B og D

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Skullerudtunet Terrasse Sameie, avholdes onsdag 25. april 2007, kl. 1800 i Skullerudstua. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Ordinært sameiermøte i Skullerudtunet Terrasse Sameie, avholdes onsdag 25. april 2007, kl. 1800 i Skullerudstua. TIL BEHANDLING FORELIGGER: INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Skullerudtunet Terrasse Sameie, avholdes onsdag 25. april 2007, kl. 1800 i Skullerudstua. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011 Ordinært årsmøte i, holdes onsdag 30. mars 2011, kl. 18.00 i Sagstua grendehus, Sagstuveien 17E. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 22. mars 2007, kl. 18.00 på Thon hotell Slottsparken, Wergelandsveien 5, rommet Langeleiken. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 11. april 2007, kl. 18.00 i OBOS sine lokaler, Hammerborg Torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Til beboerne i Arnstein Boligsameie

Til beboerne i Arnstein Boligsameie 1 Arnstein Boligsameie Til beboerne i Arnstein Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 28.04.2010, kl. 18.00 i personalrommet på Vahl Skole.. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2004

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2004 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2004 Ordinært sameiermøte i Solbakken II boligsameie, avholdes tirsdag 20. april 2004, kl. 18.30 i Prestlia Grendehus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes torsdag 19. april 2007, kl. 18.00 på Scandic Edderkoppen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 28.05.2008, kl. 18.00 i Kafe Globus, Torgeir Vraaspl. 1, Drammen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 1 Eierseksjonssameiet Sverdrups Gate 22 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups Gate 22 avholdes Tirsdag 27.april 2010 kl. 18.00 i fellesrommet, Sverdrupsgate 22.

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sjølyststranda Garasjesameie, avholdes onsdag 09.03.2011, kl. 18.00 i 18.00 Styrerommet U2. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Røa Boligsameie, avholdes tirsdag 25. april 2006, kl. 19.00 i Røa Eldresenter. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 Ordinær generalforsamling i, avholdes mandag 11. mai 2009, kl. 18.30 i Lørenskog kultursenter, Snippen og Mølla. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 31. mai 2007, kl. 1900 på Hersleb skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)Valg av sekretær

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i Mølletoppen Borettslag, avholdes tirsdag 17. juni 2008, kl. 18:00 i OBOS lokaler, Hammersborg torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie 1 Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2002

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2002 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2002 Ordinært sameiermøte i Solbakken II boligsameie, avholdes onsdag 24. april 2002, kl. 18.30 i Prestelia Grendehus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes mandag 8. mars 2010, kl. 18:00 i Obos lokaler på Hammersborg torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 1 Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie 1 Marienfryd Utomhussameie Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005 Ordinært sameiermøte i Skullerudhøgda I Boligsameie, avholdes tirsdag 26 april 2005, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer