INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009"

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t K i r k e v e i e n 1 1 0, a v h o l d e s m a n d a g 2 0. a p r i l , k l i V es t r e A k e r M e n i g h e t s hu s, U l l e v å l s v e i e n T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G A ) V a l g a v m ø t e l e d e r B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v s e k r e t æ r o g e n e l l e r t o s a m e i e r e t i l å u n d e r s k r i v e p r o t o k o l l e n D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 4. B U D S JE TT F O R G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r 6. I N N K O M N E F O R S L A G A ) F o r s l a g f r a s t y r e t v e d r. v a l g a v r e v i s o r B ) Forslag fra styret vedr. forretningsførsel I n n k om n e f o rs l a g e r t a t t i n n s om eg n e v e d l e g g. 7. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v s t y r e l e d e r f o r 2 å r B ) V a l g a v 1 s t y r e m e d l e m f o r 2 å r C ) V a l g a v 2 v a r a m e d l e m m e r f o r 1 å r D ) V a l g a v v a l g k o m i t é O s l o, S t y r e t i P a u l M a g n u s L e h n e/ s / P å l S c h wa r t z S am u el s e n/ s / Ø r n u l f Ø d e g a a r d / s / I s a m e i e r m ø t e t h a r s a m e i e r n e s t e m m e r e t t m e d e n s t e m m e f o r h v e r s e k s j o n d e e i e r. S am e i e r e n h a r r e t t t i l å m ø t e v e d f u l l m e k t i g. R e g i s t r e r i n g s b l a nk e t t e n l e v e r e s i ut f y l t s t a n d v e d i n n g a n g e n.

2 2 T I L L I T S V A L G T E Å R S B E R E T N I N G F O R S i d e n ek s t r a o r d i n æ r t s am e i e rm øt e h a r s am e i e t s t i l l i t s v a l g t e væ r t f ø l g e n d e : S TY R E T L e d e r P a u l M a g n u s L e h n e K i r k e v e i e n B S t y r e m e d l e m P å l S c h w a r t z S a m u e l s e n K i r k e v e i e n C S t y r e m e d l e m Ø r n u l f Ø d e g a a r d K i r k e v e i e n B V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e m A n n e M a r i t L i e T h o r l e i f H a u g s v e i 3 B V a r a m e d l e m H a r a l d D y r k o r n K i r k e v e i e n B G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M S AM E I E T TI L L I TS V AL G TE O G AN S AT TE Av sameiets 3 styrem edlemmer er det in g e n k v i n n e r o g 3 m e n n. S am e i e t e r p os i t i v t i l l i k es t i l l i n g o g t a r s i k t e p å at d et i k k e f o r e k om m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a ns e t t e l s e r. S am e i et f ø l g e r a r b e i ds m i l j ø l o v e n s b e s t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r i h e n h o l d t i l k o n t r ak t u t f ø r t a v OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S. A u t o r i s e r t r e g ns k a ps f ø r e r ( o p p d r ag s a n s v a r l i g ) e r r e g ns k a ps s j e f E g i l H a v r e, O B OS. S am e i e t s r e v i s o r e r K a r i A n n e V a l e s t r a n d. E I E N D O M M E N S am e i e t b e s t å r a v 6 2 s ek s j o n e r. S am e i e t e r r e g i s t r e r t i B r ø n n ø y s u nd m e d o r g a n i s a s j o ns n um m e r S am e i e t l i g g e r i O s l o k o m m u n e o g h a r f ø l g e n d e g å r d s - o g b r u k s n um m e r : M e d e i e r s e k s j o n f o r s t å s s am e i e a nd e l i b e b y g d e i e n d om m e d t i l k n y t t e t e n e r e t t t i l b r uk a v b o l i g e l l e r a n n e n b r uk s e n h et i e i e nd o m m e n. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d a t d e t y t r e m i l j ø e t f o r u r e n s es i v e s e nt l i g g r a d. V A K T M E S T E R T J E N E S T E S am e i e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b e s t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. V a k t m e s t e r A n d e r s e n i v a r e t a r d e n d a g l i g e d r i f t o g d e t l ø p e n d e v e d l i k e h o l d e t i s am ei e t i h e n h o l d t i l s t i l l i n g s b es k r i v e l s e. V ak t m e s t e r k o n t o r et h a r a d r e s s e S a nd a k e r v e i e n 1 6 o g e r å p e n t h v e r d a g e r m el l om k l. 8 o g k l V a k t m es t e r k a n o g s å k o nt a k t e s p å t e l e f o n , f a k s , e -p o s t : p o s v a k t m e s t e r a n d e r s e n. n o. Un n g å å r i n g e u t e n om o r d i n æ r a r b e i d s t i d.

3 3 F O R S I K R I N G S am e i e t s e i e n d om m e r e r f u l l v e r d i f o r s i k r e t i I f S k a d ef o r s i k r i n g m e d po l i s e n um m e r Fullverdiforsikring vil si at forsikrin g s s e l s k a p et h a r a ns v a r e t f o r at s am e i et t i l e n h v e r t i d h a r d e r i k t i g e f o rs i k r i n g s s um m e r. E n f o r u t s et n i n g f o r d e t t e e r a t f o r s i k r i n g s s e l s k a p et f å r m e l di n g om v e s e nt l i g e v e r d i øk n i n g e r p å b y gn i n g e r, f. e k s. v e d r e h a b i l i t e r i n g e l l e r p å b y g g i n g. V e d t o t a l s k a d e s k al e r s t a t n i n gs b e l ø p et d e k k e o p p f ø r i n g a v n y b y g n i n g a v s am m e s t a n d a r d o g s t ø r r e l s e. F o r s i k r i n g e n om f a t t e r o g s å b y g n i n g s m es s i g e f o r a n d r i n g e r s om d e n e n k e l t e s ek s j o n s e i e r g j ø r i n n e i b o l i g e n. D e n e n k e l t e s e k s j o n s e i e r m å s e l v s ø r g e f or å h a h j em f o r s i k ri n g s o m d e k k e r i n n bo og l ø s ø r e. H v i s s am e i e t s f o rs i k r i n g s k a l b e n y t t e s, m å b e b o e r n e s t r a k s m e l d e s k a d e n t i l F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S t l f f a k s E -p o s t f o r s i k r i n o b o s. n o. O p p f ø l g i n g a v f o r s i k r i n g s a k e r b l i r g j o r t a v F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i OB O S. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I h e n h o l d t i l f o r s k r i f t e n e s k a l d et væ r e i ns t a l l e r t r ø yk v a r s l e r o g b r a n ns l o k ni n g s a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e i a l l e l e i l i g h e t e n e. E i e r / b e b o e r h a r a ns v a r e t f o r at ut s t y r e t e r t i l s t e d e o g f u n g e r e r. D e r s om u t s t y r e t e r d e f ek t, m e l d es d e t t e t i l s t y r e t. H M S F o r s k r i f t o m s y s t e m a t i s k h e l s e -, m i l j ø - o g s i k k e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e n ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f a s t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s e m b e r m e d v i r k n i n g f r a 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l at d e n e nk e l t e v i r k s om h et s k a l s ys t em at i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t em m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. B o l i g s el s k a p e r d ef i n e r t s om v i rk s o m h et o g s k a l d e r f o r h a i nt e r n k o n t r o l l s y s t em. D e t t e o m f a t t e r b l a n t a n n e t k o n t r o l l s y s t e m o g o p p f ø l g i n g a v b r a n n v e r n, b y g g h e r r e f o r s k r i f t e r v e d b y g g e - o g a n l e g g s a r b e i d, l ek e p l as s e r o g e l ek t r i s k a n l e g g o g e l ek t r i s k u t s t y r h v o r f o r d e l i n g a v a n s v a r e t e r g i t t e n s l i k t o l k n i n g : S am e i e t e r a n s v a r l i g f o r a t d e t e l e k t r i s k e a n l e g g e t o g u t s t y r e t i f e l l e s a r e a l e t t i l e n h v e r t i d e r i o r d e n. I f o r h o l d t i l a n l e g g o g u t s t y r i d e n e n k e l t e b o e n h e t e r d e t s t y r e t s p l i k t å g j ø r e ei e r o g / e l l e r b r u k e r av d e n e n k e l t e l e i l i g h e t o p pm e r k s om p å d e t a n s va r s om d e h a r f o r å h o l d e e l e k t r i s k u t s t y r i o r d e n e t t e r g j e l d e n d e l o v o g f o rs k r i f t. EI E N D E LE R O G G J E L D O M S E T N I N G O G T A K S T E R S am e i e r n e f å r t i l s e n dt s k j em a m ed o p p s t i l l i n g o v e r d e n e n k e l t e s e k s j o n s a n d e l a v s am e i et s i n n t ek t e r, u t gi f t e r, g j e l d og e i e n d e l e r. L i g n i n g s v e r d i e n f å r d e n e n k e l t e o pp g i t t p å l i g n i n gs k o nt o r e t. O m s e t n i n g a v s e k s j o n e n e s k j e r t i l m a rk e d s p r i s. D e t f i n n es i k k e t a k s t e r f o r s e k s j o n e n e v e r k e n h o s s t y r e t e l l e r f o r r e t n i n gs f ø r e r. S å l a n gt f o r r e t n i n g s f ø r e r e n f å r o p p g i t t o m s e t ni n g s p r i s e r, bl i r d i s s e r e g i s t re r t. F o r r e t ni n g s f ø r e r k a n, p å b a k g ru n n a v d i s s e o p p l y s n i n g e n e, g i a n t y d n i n g om p ri s n i v å e t f o r s e k s j o n e n e.

4 4 T E L E N O R S am e i e t e r t i l s l u t t e t s am a r b e i d s a v t a l e n m e l l om T el e n o r o g OB O S E i e n d o m s f o r v a l t ni n g o m r a b a t t o r d n i n g f o r b e b o e r e m e d t e l e f o n a b o n n em e nt i T e l e n o r. D e t g i s r a b a t t p å : - T e l l e r s k r i t t / t r a f i k k f r a f a s t t e l e f o n - F r i b r u k a v f as t t e l ef o n h v e r l ø r d ag ( k u n s t a rt p r i s p å 8 9 ø r e p r s am t al e u a n s e t t v a r i g h e t ). D e n e n k e l t e b e b o e r f å r o gs å r a b a t t v e d b es t i l l i n g a v : - ADSL, oppringt internett og m obiltelefoni - B r e d b å n d s t e l ef o n i - M e d 3 t y p e r T e l e n o r -a b o n n e m e n t g i s e n t o t a l k u n d e r a b a t t i t i l l e g g t i l d e ø v r i g e r a b a t t e n e. K A B E L -TV GET er leverandør av kabel-tv t j en e s t e r t i l s am e i e t, i t i l l e g g t i l b r e d bå n d, t e l ef o n i o g digital-t V. G e t s s e r v i c e t el e f o n e r b e t j e n t m a n d a g - f r e d a g m e l l o m k l o g o g l ø r d a g - s ø n d a g m e l l o m k l o g F e i l m e l d i n g o g s u p p o r t k a n o gs å m el d e s p å ww w. g e t. n o. G e t s k u n d e - o g s e r v i c em o t t ak e r l o k a l i s e r t i M a r i d a l s v e i e n i t i l k ny t n i n g t i l h o v e d k o n t o r e t. H e r k a n m a n bl a n t a n n e t h e n t e e l l e r b y t t e d e k o d e r, i nt e r n e t t m o d em o g " g j ø r d e t s e l v p a k k e r " f o r t e l e f o n i. P å G et s h j em m e s i d e ww w. g e t. n o f i n n e r d u o v e r s i k t o v e r a k t u e l l e f o r h a n d l e r e i l o k a l om r å d e t, s am t p r o d u k t i n f o rm as j o n o g b e s t i l l i n g s m u l i g h e t e r. Ingen m å gjøre inngrep i kabel-t v a n l e g g e t s o m å s k r u a v d e k s e l e t p å a n t e n n e k o n t ak t e n o g f o r e t a o m - e l l e r t i l k o b l i n g e r. S l i k e i n n g r e p v i l k u n n e f o r å rs a k e f o r s t y r r e l s e r p å signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. A V T A L E O M L E V E R A N S E A V E L E K T R I S K K R A F T T I L F E L L E S O M R Å D E R O B O S h a r f r e m f o r h a n d l e t a v tale m ed LOS for leveranse av el-k r a f t. O p p r i n n e l i g a v t a l e m e d L OS ut l ø p d e n OB O S h a r f o r l e n g e t a v t a l e n f r a m e d d e s am m e f o r d e l e n e s om i f o r r i g e p e ri o d e. S am e i e t h a r t i l t r å dt d e n n e a v t a l e n. Dette gjelder kun strøm til f e l l e s om r å d e o g i k k e p r i v a t a b o n n em e n t f o r d e n e n k e l t e l e i l i g h e t. R e s ul t a t et a v k r a f t f o r v a l t ni n g s a v t a l e n h a r gi t t b e s p a r e l s e r o gs å i D e t h a r v æ r t s t o r e om r å d em es s i g e v a r i a s j o n e r i N o r g e i , m e n m å l t m o t g j e n n o n s n i t t l i g s p o t p r i s s e r b es p a r e l s e n e ut t i l å bl i c a 1 1 %. A V T A L E O M L E V E R A N S E A V M A R K E D S K R A F T S am e i e t h a r t e g n e t k o n t r ak t m e d A / S N o r s k e S h e l l om l e v e r a n s e a v m a r k e ds k r a f t. S e p u n k t u n d e r s t y r e t s a r b e i d.

5 5 S T Y R E T S A R B E I D E- P O S T K O R R E S P O N D A N S E S t y r e t h a r h a t t h y p p i g k o n t a k t g j e n n o m e -p o s t. D e n n e i n f o rm as j o ns k a n a l e n b e n y t t e s o g s å m el l om s t y r e t o g f o r r e t n i n gs f ø r e r. V i d e r e s k j e r a l l at t es t e r i n g a v f ak t u r a e r o g ø v r i g l ø p e n d e o p p f ø l g i n g a v ø k o n o m i e n s k j e r v i a e -p o s t / I n t e r n e t t. L i k el e d e s l ø p e n d e k o nt a k t m e d v a k t m es t e r o g l e v e r a n d ø r e r. S T Y R E M Ø T E R D e t e r b l i t t a v h o l d t 7 s t y r em ø t e r i t i l l e g g t i l a t s t y r em e d l em m e n e h a r ho l d t k o n t ak t p e r e p o s t o g t e l ef o n. I t i l l e g g e r d e t a vh o l d t 3 b ef a r i n g e r m e d rø r l e g g e r / O B O S p r o s j ek t, l a n d s k a ps a r k i t ek t o g S t a k e o g G r av e s e r v i c e A S. E K S TR AO R D I N Æ R E S AM E I E R M Ø T E R D e t e r b l i t t a v h o l d t 1 e k s t r a o r d i næ r t s am e i e rm ø t e. D I G I T A L -T V I h e n h o l d t i l v e d t a k p å s a m e i e r m ø t e t h a r s t y r e t t e g n e t 3 -å r i g k o nt r a k t m e d GE T om levering av digital-tv t i l s am ei e t. AV T AL E O M LE V E R AN S E A V M A R K E D S K R A F T Avtalen sam eiet hadde med Nordisk energik o nt r o l l ( H e a t -l i n e/ f l e xi t ra n s ) u t l ø p i S am e i e t s t o d d a f r i t t i v a l g et a v e ne r g i b æ r e r. E n ø k a n a l ys e n s om b l e g j e n n o m f ø r t a v O B O S p r o s j ek t i v i s t e at d e t r e n t øk o n om i s k i k k e v i l l e s v a r e s eg å g å o v e r t i l f j e r n v a r m e o g a t a n l e g g e t s l i k d e t e r i d a g p r o d u s e r e r v a rm e o g v a r m t v a n n p å e n e f f ek t i v m åt e. S t y r e t h e n t et i n n o g v u r d e r t e f l e r e t i l b u d, o g h a r t e g n e t k o n t r ak t m e d A / S N o rs k e S h e l l. M a r k e d s k r a f t l e v e r e s t i l ak t ue l l om r å d e p r i s i N o r d P o o l A S A s E l s p o t m a r k e d, i n k l u d e r t d e n n e s a v g i f t e r, m e d e t p å s l a g p å 0, 4 0 ø r e / kw h. T i l s am m en l i g n i n g t i l b ø d O B O S g j e n n om S t a t o i l s i n e k u n d e r m a r k e ds k r af t m e d et p ås l a g p å 0, 5 5 ø r e / kw h. S e o v e r. T I L B U D P Å R A D I A T O R E R S t y r e t h e nt e t i n n f l e r e t i l b u d p å ut s k i f t i n g a v r a d i at o r e r o g t e rm o s t a t s t y r t e r a d i a t o r k r a n e r. H a r r y M a r t i n s e n A S g a os s d e t l a ve s t e t i l b u d et. D e t t e b l e s e n d t u t t i l s am e i e r n e i a u g u s t. D e s v e r r e v a r d e t b a r e 5 s am e i e r e s om b e n y t t e t s e g a v t i l b u d e t. N A T T S E N K I N G E t t e r ø ns k e a v e t f l e rt a l l a v s am ei er n e p å s am ei e rm øt e t e r n a t t s e nk n i n g e n u t s at t f r a k l t i l k l F y r i n g e n g å r t i l ba k e t i l n o rm al d r i f t k l J O R D F E I L 2 3 o k t o b e r m i s t e t d e f l es t e av o s s i s am e i e t s t r øm m e n. D e t t e s k y l d t es e n j o r d f e i l i g a t e b e l y s n i n g e n i W i l h e l m F e r d e ns v e i s om s l o ut j o r d f ei l b r y t e r n e i s i k r i n g s s k a p e n e. J o r d f e i l k a n o p p s t å i s t r øm n et t et og d e t t e e r i k k e n o e v i k a n f o r s i k r e o s s m ot at v i l s k j e i g j e n. P r o b l em e t m e d a t j o r d f e i l b r yt e r s l å r u t k a n u n n g å s v e d å m o nt e r e s å k al t e s e l ek t i v e e l l e r r e t n i n g s b e s t e m t e j o r d f e i l b r y t e r e i s i k r i n g s s k a p e t. D i s s e s l å r k u n u t p å f e i l i n n e n f o r s am e i e rs l e i l i g h e t. D e t t e e r o p p t i l h v e r e n k e l t s am ei e r om h a n / h u n øn s k e r å i ns t a l l e r e s l i k e i s i t t s i k r i n g s s k a p e t.

6 6 V E D L I K E H O L D S A R B E I D E R U T O V E R N O R M A L T V E D L I K E H O L D S am e i e t f i k k i p å l e g g f r a h e i s k o n t r o l l e n om å s k i f t e wi r e i h e i s e n i o p p g a n g A. A r b e i d e t b l e u t f ø r t i f e b r u a r S T O P P E K R A N E R T I L O P P G A N G B E n s am e i e r p å p ek t e o v e n f o r s t y r e t a t s t o p p e k r a n e n e t i l 2 k u rs e r i o p p g a n g B e r pl a s s e r t i f y r r o m m e t i k j e l l e r e n. F y r r om m et er a v l å s t o g s am e i e r n e d et t e gj e l d e r m å d e rf o r h a t i l g a n g t i l f y r r o m m e t f o r å k u n n e s k r u a v s t o p p ek r a n e n e n i nø d s t i l f e l l er. S t y r e t h a r h e n g t n ø k k e l e n t i l f y r r om m e t i e t nø k k e l s k a p m e d k o d e l ås u t e n f o r f y r r om m e t. S am e i e r n e i d e a k t u e l l e l e i l i g h et e n e e r o r d i e n t e rt om k o d e n t i l n øk k e l s k a p e t. N Y R E V I S O R S a m e i e t s t i d l i g e r e r e v i s o r h a r b es t e m t s e g f o r å t r a p p e n e d s i n v i rk s o m h et. S t y r e t i n n h e n t e t g j e n n om OB O S ' s am a r be i d s a v t a l e r t i l b u d f r a r e v i s o r f i rm a en e B D O N o r d a u d i t o g E r n s t & Y o u n g. T i l b u d e t f r a B DO N o r a u d i t v a r b e t y d e l i g l a v e r e e nn E r n s t & Y o u n g o g s t y r e t v a l g t e B D O N o r a u d i t s om s a m ei e t s n y e r e v i s o r. P r i s e n f r a B DO N o r a u d i t e r f o r r e v i s j o n a v p å , - i n k l. m v a o g p r i s j us t e r es å r l i g. O P P A R B E I D E L S E A V B I L O P P S T I L L I N G S P L A S S E R P å s a m e i e m ø t e t b l e d e t v e d t a t t m e d 2 / 3 -f l e r t a l l a t n y e b i l o pp s t i l l i n g s p l as s e r s k a l a n l e g g e s p å f o r s i d e n a v b l o k k e n. B i l o p p s t i l l i n g s p l as s e n e v i l b l i o p p ar b e i d e t s om p å f o r s i d e n a v K i rk e v e i e n B i l o p ps t i l l i n g s pl a s s e n e s k al f i n a n s i e r es gj e n n o m o p p s t a r t e m i d l e r. S t y r e t h a r f l e r e g a n g e r v æ r t i k o n t a k t m e d P l a n - o g b y g n i n g s e t at e n, P B E, s om e r g o d k j e n n i n g s o r g a n e t f o r s l i k e t i l t a k. S t y r e t h a r s e n d t i n n t e g n i n g e r, b es k r i v e l s e o g p r o s a o g a l l a n n e n d ok um e nt a s j o n P B E h a r e t t e r s p u rt. E t t e r f l e r e r u n d e r og m y e k o r r e s p o n d a n s e k o nk l u d e r t e P B E h ø s t e n m e d a t t i l t ak e t v a r s øk n a d s p l i k t i g. Styret har sid e n d e t t e t at t k o nt a k t m e d e n l a n ds k a ps a r k i t ek t f o r å t a s a k e n v i d e r e. L a n d s k a ps a r k i t e k t e n t o k i n i t i a t i v t i l e n f o r h å n d s k o n f e r a ns e m e d P B E i f e b r u a r d e r d e t b l e k o nk l u d e r t m e d at t i l t ak e t i k k e e r s øk n a d s p l i k t i g. S t y r e t s v i d e r e a r b e i d i s a k e n e r å i n n h e n t e t i l b u d f r a g r a v e f i rm a e r s om k a n o p p a r b e i d e b i l o p ps t i l l i n g s pl a s s e n e o g g j e n n om l a n d s k a ps a r k i t ek t e n m e l d e f r a t i l P B E om o p ps t a rt a v a r b e i d e n e. D e t t a e s s i k t e p å å s t a r t e o p p a r b e i d e n e v å r e n F O R R E T N I N G S F Ø R S E L V i h a r m o t t a t t e t t i l b u d p å f o r r e t n i n g s f ø rs e l f r a US B L s om k a n s am m e n l i g n e s m e d d e n f o r r e t n i n g s f ø r s e l e n s om i d a g ut f ø re s a v OB OS. S e S t y r e t s s ak e r. P L A N E R F O R Å R E N E F R E M O V E R R e h a b i l i t e r i n g a v v a n n - o g a v l ø p s s y s t e m D e t e r f o r e t a t t e n e n k e l t i l s t a n d s v u r d e r i n g a v r ø r e n e i g å r d e n a v O B O S p r os j e k t. K o n k us j o n e n p å O B OS r a p p o r t e n e r : M e d h e n b l i k k p å d e b ef a r i n g e r s om e r f o r e t a t t i K i r k e v e i e n s am e i e s y n e s d e t s om o m a v l ø p r ø r e n e e r g j e n n om g r af i t t e r t o g h a r o p p n å d d t i l t e n k t l e v e t i d. S p e s i e l t g j el d e r d e t t e a v l ø p s r ø r s om b e t j e n e r k j øk k e n h vo r s y n l i g g j e n n om r us t i n g e r k o n s t at e r t b å d e i k j e l l e r o g i b e f a r t l e i l i g h et. B o l i gs e l s k a p e t bør d e r f o r b e g y n n e p l a n l e g g i n g a v en u t s k i f t i n g a v

7 7 a v l ø p s r ø r e n e i t r a d i s j o n e l l f o rm e l l e r v e d a l t e r n a t i v r e h a b i l i t e r i n g s om n e v n t i k a p i t t e l o v e r. D e t b e m e r k e s a t o g s å v a n n r ø r h a r o p p n å d d e r f a r i n g s m e s s i g f o r v e n t e t l e v e t i d o g h v i s b o l i g s e l s k a p et ø ns k e r å f o r e t a e n f y s i s k ut s k i f t i n g a v a v l ø ps r ø r e n e bø r o g s å v a n n r ø r b y t t e s s am t i di g. V a n n o g a v l ø ps s t am m e n e e r g e n er e l t å a ns e s om b o l i gs e l s k a p e t s a n s v a r s om r å d e o g u t s k i f t i n g e n b ø r d e r f o r f o r e g å i f e l l e s s k a p e t s r e g i. F y s i s k u t s k i f t i n g a v v a n n - o g a v l ø p s r ø r i n k l u d e r t s l uk, v i l m e d f ø r e s å s t o r e i n n g r e p t o a l et t - o g b a d e r om a t d i s s e m å r e h a b i l i t e r e s i s i n h e l h et. I de enkelte leiligheter bør det i tillegg settes fokus på det regelm es s i g e v e d l i k e h o l d e t o g d a s p es i e l t r e n g j ø r i n g a v s l uk. L i k e l e d e s b ø r d e t i n f o rm e r es om o r i g i na l b a d e t s b e g r e n s n i n g e r i f o r h o l d t i l v a n n s k ad e s i k k e r h e t o g b e g r e n s e f uk t b e l as t n i n g e n p å o v e r f l a t e r s om i k k e e r t i l f r e d s s t i l l e nd e. V e d r ø r e n d e v e n t i l a s j o n b ø r e i e r e g e n e r e l t i n f o rm e r es om v e n t i l as j o ns s ys t em e t s f u n k s j o n o g v i k t i g h e t e n a v å h o l d e b å d e t i l l uf t - o g a v t r e k k v e n t i l e r o p p e f o r å i v a r e t a e t t i l f r e d s s t i l l e n d e i n n e k l i m a. P å b a k g r u n n a v d e n n e k o nk l us j o ne n h a r s t y r e t b es t i l t e n k am e r a i n s pe k s j o n p å t o a v a v l ø p e n e p å k j ø k k e ns i d e i t o o p p g a n g e r, d e n n e v i l o gs å b l i d o k um e nt e r t m e d o p p t ak s om k a n v i s e s t i l e n e v e n t u e l l u t b e d r e r a v r ø r e n e. D e t n es t e s t y r e t bø r s t ar t e p r o s es s e n m e d u t b e d r i n g a v r ø r.

8 8 R E G N S K A P E T F O R S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s am e i et s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om s am ei e t s f o r v e n t e d e øk o n om i s k e u t v i k l i n g e r om t a l t i å r s b e r e t n i n g e ns p u nk t er om k o s t n a d s ut v i k l i n g o g b u ds j e t t f o r Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s a t t o p p u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es h e r v e d a t f o r u t s e t n i n g e n om f o r t s at t d r i f t e r t i l s t e d e. R E S U L T AT Å r e t s r e s u l t a t p å k r , - s om f r em k om m e r i r e s u l t a t r e g n s k a p e t f o r e s l ås o v e r f ø r t t i l e g e nk a p i t a l. I N N T E K T E R I n n t e k t e n e i v a r t i l s a m m e n k r , - m ot b u ds j e t t e r t m e d k r , - K O S T N A D E R D r i f t s k os t n a d e n e i v a r p å k r , - m o t b u d s j et t e r t m e d k r , -. V e s e n t l i g e a v v i k i f o r h o l d t i l b u d s j et t e t s k y l d es i h o v e d s a k : D r i f t o g v e d l i k e h o l d b l e b u d s j e t t e r t m e d k r , -, m e n s r e g n s k a p e t v i s e r k r , -. Å rs a k e n t i l a v v i k et e r b l a n t a n n et at h e i s u t b e d r i n g e r i op p g a n g A b l e f o r s k j ø v e t t i l D e t h a r i k k e væ r t n o e n s t o r e u f o r ut s et t e k os t n a de r i å r. K o n s u l e nt h o n o r a r e r b l e b u d s j et t e r t m e d k r 0, -, m ens regnskapet vis er k r , -. A v v i k e t s k y l d e s E N Ø K -a n a l y s e o g e nk e l t i l s t a n d s v u r d e r i n g a v r ø r. R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å re t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p o g f o rm u e s f o r v a l t n i n g. R e v i s j o ns h o n o r a r e t f r em k om m e r s om e g e n p o s t i r e s u l t at r e g n s k a p e t. Fo r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i r e g n s k a p e t o g d e n r e g ns k a ps m e s s i g e o v e r s i k t s om f r em k om m e r u n d e r n ot e r t i l r e g ns k a p e t. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d. K O S T N A D S U T V I K L I N G R e n t e s a t s e n e i OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S p r. d e n : R e n t e r p å d r i f t s k o n t o : 0, 1 0 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 4, 6 0 % u n d e r 0, 5 m i l l i o n e r 4, 7 0 % m e l l om 0, 5 m i l l i o n e r o g 2 m i l l i o n e r % o v e r 2 m i l l i o n e r

9 9 S T R Ø M P R I S E N E D e n t o t a l e s t r ø m p r i s e n t i l e n f o r b r u k e r b e s t å r a v t r e k om p o n e n t e r : K r a f t p r i s s om d ek k e r k os t n a d e n e v e d å p r o d u s e r e o g s e l g e d e n el e k t r i s k e k r a f t e n u t g j ø r c a. 4 4 % a v t ot a l s t r øm p r i s ( b e t a l es t i l k r a f t l e v e r a n d ø r ). N e t t l e i e f o r t r a n s p o r t a v d e n e l ek t ri s k e k r a f t e n u t g j ø r c a. 2 2 % a v t o t a l s t r ø m p r i s (b e t a l e s t i l n e t t s e l s k a p e t ). S t a t l i g e a v g i f t e r d vs. f o r b r u k e r a vg i f t, a v g i f t t i l E n e r g i f o n d et o g m e r v e r d i a v g i f t u t g j ø r c a. 3 4 % a v t ot a l s t røm p r i s. S t r ø m p r i s e n i N o r g e v a r i e r e r m e d å r s t i d e n e. N o r m a l t s t i g e r d e n i v i n t e r h a l v å r e t o g r e d u s e r e s i s o m m e r h a l v å r e t. D e t t e o g a n d r e f ak t o r e r s om p å v i r k e r k ra f t p r i s e n e g j ø r d et v a n s k e l i g å s p å u t v i k l i n g e n i s t r ø m p r i s e n e F O R S I K R I N G B y g n i n g s f o rs i k r i n g e n øk e r f r a t i l m e d c a. 9, 3 %. D et t e s k yl d e s at i n d ek s e n s om r e f l e k t e r e r p r i s o p p g a n g e n p å h å n d v e r k s t j e n e s t e r h a r øk t t i l s v a r e n d e. D e n n e i n d e k s ø k n i n g e n e r l i k f o r a l l e f o rs i k r i n g s s e l s k a p e r. Ut o v e r d e t t e f o r e t a r f o r s i k r i n g s s e l s k a p e n e i n d i v i d u e l l pr i s j u s t e r i n g m e d b ak g r u n n i s am e i e t s e g e n s k a d es i t u as j o n. K O M M U N A L E A V G I F T E R V a n n - o g a v l ø p s a v g i f t e n ø k e r m e d 3, 5 % o g r e n o v a s j o ns a v g i f t e n øk er m e d 4, 6 %. Ø V R I G E K O S T N A D E R N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e i b u d s j e t t e t h a r s t y r e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s s t i g n i n g. I N N T E K T S - O G K O S T N A D S O V E R S L AG F O R Å R ( B u d s j e t t ) S t y r e t h a r s at t o p p e n o v e r s i k t o v er f o r v e n t e d e i n n t e k t e r o g k o s t n a d e r i T a l l e n e e r v i s t s o m e g e n k o l o n n e v e d s i d e n a v r e s u l t a t r e g n s k a p e t. ( B u d s j e t t ) O v e r s i k t e n e r b as e r t p å u e n d r e d e f e l l e s k os t n a d e r f o r å r e t O v e r s i k t e n g i r et f o r v e n t e t å rs r e s u l t a t p å k r , -. I o v e r s i k t e n e r d e t t at t h e n s y n t i l de f o r h o l d s om e r n e v n t f o r a n. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i o v e r s i k t e n. O s l o, I s t y r e t f o r P a u l M a g n u s L e h n e/ s / P å l S c h wa r t z S am u el s e n/ s / Ø r n u l f Ø d e g a a r d / s /

10 1 0

11 S A M E I E T K I R K E V E I E N R E S U L T A T R E G N S K A P N o t e R e g n s k a p R e g n s k a p B u d s j e t t B u d s j e t t D R I F T S I N N T E K T E R : Innkrevde felleskostnader Vaskeri Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Kommunale avgifter Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N D R I F T S R E S U L T A T : F I N A N S I N N T E K T / K O S T N A D : Finansinntekter Finanskostnader R E S. F I N AN S I N N T / K O S T N Å R S R E S U L T A T O v e r f ø r i n g e r : Til opptjent egenkapital Fra opptjent egenkapital

12 S A M E I E T K I R K E V E I E N B A L A N S E N o t e E I E N D E L E R A N L E G G S M I D L E R O M L Ø P S M I D L E R Restanser felleskostnader Kortsiktige fordringer D r i f t s k o n t o i O B O S Innestående bank Sparekonto i OBOS S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M E I E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Opptjent egenkapital S U M E G E N K A P I T A L G J E L D L A N G S I K T I G G J E L D K O R T S I K T I G G J E L D Forskudd felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Annen kortsiktig gjeld S U M K O R T S I K T I G G J E L D SU M E G E N K A P I T A L O G G J E L D P a n t s t i l l e l s e 0 0 Garantiansvar 0 0 OSLO, / S T Y R E T F O R S A M E I E T K I R K E V E I E N P A U L M A G N U S L E H N E / S / P Å L S C HW A R T Z S A M UE L S E N / S / ØR N U L F Ø D E G A A R D / S /

13 1 3 N O T E : 1 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. N O T E : 2 I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R Fellesutgifter S U M I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R N O T E : 3 P E R S O N A L K O S T N A D E R A r b e i d s g i v e r a v g i f t S U M P E R S O N A L K O S T N A D E R Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året. N O T E : 4 S T Y R E H O N O R A R Honorar til styret gjelder for perioden 2008/2009, og er på kr I tillegg har styret fått dekket møtemat for kr 578 jfr. note 10. N O T E : 5 R E V I S J O N S H O N O R A R Revisjonshonoraret er på kr og er i sin helhet knyttet t i l r e v i s j o n. N O T E : 6 K O N S U L E N T H O N O R A R O B O S P r o s j e k t A S O B S O E i e n d o m s f o r v a l t n i n g A S -620 S U M K O N S U L E N T H O N O R A R N O T E : 7 D R I F T O G V E D L I K E H O L D Drift/vedlikehold bygninger D r i f t / v e d l i k e h o l d V V S Drift/vedlikehold elektro Drift /vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold fyringsanlegg Drift/vedlikehold vaskerianlegg S U M D R I F T O G V E D L I K E H O L D N O T E : 8

14 1 4 K O M M U N A L E A V G I F T E R Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift S U M K O M M U N A L E A V G I F T E R N O T E : 9 E N E R G I / F Y R I N G Elektrisk energi O l j e Strøm oljefyr el.bereder S U M E N E R G I / F Y R I N G N O T E : 1 0 A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R L o k a l l e i e -650 Container Driftsmateriell -50 L y s p æ r e r o g s i k r i n g e r Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer S n ø r y d d i n g / g r e s s k l i p p i n g Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita -169 T r y k k s a k e r Møter, kurs, oppdateringer Andre kostnader t i l l i t s v a l g t e -578 Telefon/bredbånd Porto Bank og kortgebyr S U M A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R N O T E : 1 1 F I N A N S I N N T E K T E R Renter av driftskonto i OBOS Renter bank Renter av for sent innbetalte felleskostnader 768 Andre renteinntekter S U M F I N A N S I N N T E K T E R N O T E : 1 2

15 1 5 F I N A N S K O S T N A D E R Renter leverandørgjeld -220 S U M F I N A N S K O S T N A D E R -220 N O T E : 1 3 K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Utlegg skadesaker S U M K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R N O T E : 1 4 S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R S k yl d i g a r b e i d s g i v e r a v g i f t S U M S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R N O T E : 1 5 A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D Avsatt styrehonorar S U M A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D

16 I N N K O M N E S A K E R T I L S A M E I E R M Ø T E T F R A S T Y R E T 1 6 R E V I S O R S am e i e t s t i d l i g e r e r e v i s o r h a r b es t e m t s e g f o r å t r a p p e n e d s i n v i rk s o m h et. S t y r e t i n n h e n t e t g j e n n o m O B O S ` s a m a r b e i d s a v t a l e r t i l b u d f r a r e v i s o r f i rm a en e B D O N o r a u d i t o g E r n s t & Y o u n g f o r r e v i s j o n a v P r i s f o r B D O N o r a u d i t v a r i k r , - i nk l. m v a. D e n n e m å p r i s j u s t e r e s f o r P r i s f o r E r n s t & Y o u n g v a r , - i n k l. m v a. A l t e r n a t i v A B D O N o r a u d i t : P r i s i v a r , - i n k l. m v a. P r i s j u s t e r e s f o r A l t e r n a t i v B E r n s t & Y o u n g : P r i s i , k r , - i n k l. m v a. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L V i h a r m o t t a t t et t i l b u d p å f o r r e t n i ng s f ø rs e l f r a US B L s om k a n s am m e n l i g n e s m e d d e n f o r r e t n i n g s f ø r s e l e n s om i d a g ut f ø re s a v OB OS. D e n n e e r t i l n æ rm e t l i k i p r i s m e d d e n v i h a r i OB O S m e n m a r g i n a l t d y r e r e. S t y r e t e r f o r n ø y d m e d d e t a r b e i d e t s om OB O S g j ø r f o r os s i d a g o g s e r i k k e b e h o v f o r å e n d r e t i l a v t al e n m e d O B O S. D e t v i l b l i m e r a r b e i d f o r s t y r e t o g s et t e s e g i n n i e n n y l e v e r a n d ø r s r u t i n e r, t ek n i s k e l øs n i n g e r f. e k s em p e l p å i nt e r n e t t p o r t a l e n o g m e n n es k e l i g e f o r h o l d t i l p e r s o n e r a ns a t t h os e n n y f o r r e t n i n g s f ø r e r. V a l g : D e t s t em m e s o v e r å b e h o l d e OB OS s om f o r r e t n i n gs f ø r e r el l e r a l t e r n a t i v t å b y t t e t i l U S B L. J A / N E I S T Y R E H O N O R A R D e t e r i d a g k r i h o n o r a r t i l f o rm a n n e n o g k r t i l s t y r em e d l e m m e r. D e t e r i k k e s a t t o p p n o e n ø k n i n g i b u d s j e t t e t. D e t e r i k k e e n g o d t i m eb e t a l i n g s p e s i el t p å f o rm a n n e n s om ut f ø r e r e n s t o r d e l a v s t y r e t s a r b e i d. D e t f o r e s l å s a t h o n o r a r e t d i s k u t e r e s f o r f o rm a n n e n u n d e r v a l g a v d e t n y e s t y r e t. K A N D I D A T E R T I L N Y T T S T Y R E E t t e r 3 å r i s t y r e t ø n s k e r i k k e s t y r el e d e r, P a u l M a g n u s L e h n e, å f o r t s e t t e s i t t e n g a s j em e n t. V i h a r f o r h ø r t o s s l i t t r u n d t, m e n f o r e l ø p i g i k k e f u n n e t s a m ei e r e s om ø n s k e r å s t i l l e s om k a n d i d a t e r t i l n y t t s t y r e. P å d e s i s t e å r s m ø t e n e h a r d e t o g s å v æ rt f å s am e i e r e s om h a r ø ns k et å p å t a s e g v e r v. S t y r e t h e n s t i l l e r s am e i e r n e t i l å s t i l l e p å å r s m ø t et o g e n g a s j e r e s e g i s a m e i e t v e d å p å t a s e g s t y r e - o g s t y r e l e d e r v e r v i d e n k om m e n d e p e r i o d e n.

17 1 7 O r d e n s r e g l e r f o r V e d t a t t p å å r s m ø t e t 2 9. a p r i l Generelt Ordensreglene vedtas av ordinært eller ekstraordinært årsmøte i Sameiet og alle sameieme er forpliktet til å følge dem. Hver enkelt sameier skal sørge for at beboerne i vedkommendes leilighet alltid kjenner disse reglene og at de følges. En sameier som leier ut sin leilighet, skal straks utleieforholdet starter selv signere og få leierens signatur på en kopi av disse ordensreglene, og levere denne til Sameiets styre. Leieren skal ha en kopi av ordensreglene i leiligheten. Ved gjentatte, grove brudd på disse reglene, og etter skriftlig advarsel, kan Styret kreve at en leieboer sies opp av utleieren. Styret forvalter reglene og har ansvaret for at de overholdes. Styrets tolking av reglene gjelder ved uenighet. Styret kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra reglene. Styret kan kontrollere installasjonene inne i den enkelte leilighet dersom det mener at dette er nødvendig for vedlikeholdet av gården eller vurdering av tilstanden til det tekniske anlegget. 2. Orden Det skal være i ro i gården mellom kl 2300 og 0600 alle dager. Tapping i badekar bør ikke forekomme i dette tidsrommet. Alle beboere skal vise alminnelig hensyn for de andre som bor eller oppholder seg i gården. Spesielt må beboerne være varsomme med støyende aktiviteter og bruk av apparater som støyer, for eksempel radio, TV og musikkanlegg, da det er svært lytt i gården. Naboene skal varsles av beboere som planlegger ekstraordinære aktiviteter som støyende vedlikehold, selskaper og lignende. Husdyrhold (hund og katt) kan tillates av styret etter skriftlig søknad. 3. Balkonger, terrasser og fasade Balkonger og terrasser skal holdes frie for snø og holdes rene. Eventuelle sluk og dreneringsrør skal renses slik at de alltid virker etter hensikten. Balkongene og terrassene er definert som rømningsvei. Det er derfor ikke tillatt å benytte disse som lagerplass eller oppbevaring av større gjenstander. Skilleveggene mellom balkongene/terrassene skal holdes pene. De skal være av stoff og bundet på en slik måte at de lett kan fjernes i tilfelle brann eller evakuering av gården. Hver sameier er ansvarlig for den skilleveggen som er nærmest Kirkeveien på vedkommendes balkong. Styret bestemmer hva slags stoff som skal benyttes ved utskifting. Det er ikke tillatt å montere andre installasjoner enn markiser på balkonger, terrasser eller fasaden. Det er ikke tillatt å lufte tepper, ryer og annet tøy slik at dette synes fra utsiden. Det er heller ikke tillatt å riste eller banke tepper, ryer og tøy på balkongene/terrassene. Grilling og lignende aktiviteter er ikke tillatt på balkonger eller terrasser. Det er ikke tillatt å kaste gjenstander fra vinduer eller balkong / terrasse. Beboerne må vise stor aktsomhet ved snømåking av balkonger og terrasser.

18 Forvaltning av felles ressurser En leilighet skal ikke luftes mot oppgangene. Det skal heller ikke bankes tepper, ryer eller lignende i oppgangene. Beboerne har selv ansvar for å vaske utenfor sin egen inngangsdør. Løse gjenstander som sykler og barnevogner skal aldri plasseres i trapper, oppganger, inngangsparti eller annet fellesareal. Styret anviser plass for sykler og lignende. Alle har ansvar for å holde fellesarealene vedlike og pene, samt påse at dørene i fellesarealene holdes lukket og lyset ikke er unødvendig tent. Inngangsdørene skal være låste hele døgnet. Ingen skal bruke calling anlegget til å slippe inn personer man ikke kjenner og som skal besøke andre leiligheter. Beboerne skal gjøre sitt for at vegetasjonen rundt gården holdes pen. Sentralvarmen og varmtvannet er en fellesressurs i gården. Beboerne skal ikke sløse med vannet eller la dette renne unødvendig. Om vinteren skal vinduer og dører være stengt når l e iligheten forlates for å hindre sløsing med varme. Sluk skal jevnlig renses. Rør, stigeledning for sentralvarme og radiatorene skal jevnlig ettersees og om nødvendig repareres etter avtale med Styret. Lekkasjer skal straks tettes, herunder skifting av pakninger på vannkraner og blandebatterier dersom disse ikke er tette. Eventuelle skader skal uten opphold rapporteres til Styret. B e b o e r n e m å f ø l g e d e t i l e n hv e r t i d g j e l d e n d e r e g l e r f ø r t i l k o b l i n g av u t s t y r t i l g å r d e n s tekniske anlegg. Dette gjelder blan t a n n e t f l y t t i n g el l e r s k j ø t i n g a v u t t a k f o r T V o g r a d i o, f l y t t i n g e l l e r ut s k i f t i n g a v r a d i a t o r e r e l l e r r ø r t i l d i s s e. Beboerne har undersøkelsesplikt før de endrer på slike tekniske installasjoner i sin leilighet. De skal ta kontakt med Styret for å få vite gjeldende regler før det gjøres endring på tekniske installasjoner som sentralvarme eller endringer på TV/radionettet. A v f a l l m å i k k e k a s t es i t o a l e t t s k ål e n. En beboer som bryter reglene eller unnlater og melde fra om skade som har konsekvenser for andre beboere, må regne med å svare for alle utgifter som følge av bruddet eller skaden. Bruk av felles teknisk utstyr som vaskeriet, skjer etter egne regler vedtatt av Styret. P o s t k a s s e n e s k a l v æ r e f o r s y n t m e d n a v n e s k i l t i n a v n e f e l t e t. S k i l t, l a p p e r e. l. m å i k k e f e s t e s e l l e r k l i s t r es p å k as s e n e u t en f o r n a v n e f el t et. S l i k e s k i l t, l a p p e r o. l. k a n f j e r n es a v s t y r e t e l l e r v a k t m e s t e r e n u t e n f o r v a r s e l. V e d h e n v e n d e l s e t i l s t y r et k a n b e b o e r n e f å l a g e t n a v n e e t i k e t t t i l b r u k i n a v n e f e l t e t. D e k a n o g s å b r u k e s t a n d a rd g r a v e r t e p o s t k a s s es k i l t. 5. Parkering Hver leilighet har rett til å disponere én parkeringsplass på veien utenfor inngangene. Bilene skal parkeres slik at veien er fremkommelig. Det er ikke lov å parkere på veien syd for gården eller på grøntarealene. Langtidsparkering utenfor gården er ikke tillatt. Bileiere som parkerer utenfor gården skal rydde parkeringsplassen rundt sin bil for snø etter et snøfall. Styreleder disponerer alene parkeringsplassen som ligger nærmest Wilhelm Færdens vei.

19 1 9 Vedtatt av årsmøtet 29/ Justert på årsmøtet 28/ Endret på årsmøtet Endret på ekstraordinært årsmøtet VEDTEKTER F O R S A M E I E T K I R K E V E I E N N A V N, F O R M Å L O G F O R R E T N I N G S K O N T O R ( o r g a n i s a s j o n s n r h e r e t t e r k al t s am e i et ) h a r t i l f o rm å l å i v a r e t a s am e i e r n es f e l l e s i n t e r e s s e r o g f o r v a l t n i n g a v e i e n d om m e n g n r. 4 6 b n r. 6 1 i O s l o k om m u n e m e d f e l l es a n l e g g a v e n h v e r a r t. S a m e i e t h a r f o r r e t n i n g s k o n t o r i O s l o. S a m e i e t b e s t å r a v 6 2 b o l i g s e k sj on er i h en h old ti l sek sj on eri n gsb egj æ rin g tin gl yst 18. ok t ob er R Å D E R E T T D e n e n k e l t e s ek s j o n s ei e r h a r f u l l re t t s l i g r å d e r e t t o v e r s i n s e k s j o n m e d t i l h ø r e n d e s a m e i e r a n d e l o g k a n f r i t t p a n t s e t t e, s e l g e o g l e i e ut s e k s j o n e n. E t h v e r t s al g o g e n h v e r u t l e i e s k a l m e l d es t i l s t y r e t e l l e r s am e i e t s f o r r e t n i n g s f ø r e r f o r re g i s t r e r i n g. 3 O R G A N I S A S J O N 1. S a m e i e r m ø t e D e n ø v e r s t e m y n d i g h e t i s am e i et u t ø v e s a v s am e i e rm øt e t. H v e r s e k s j o n g i r e n s t em m e p å s am ei e rm øt e t. E n s a m e i e r k a n m ø t e v e d f u l l m e k t i g. F u l l m ak t e n k a n n å r s om h e l s t t i l b a k e k a l l es. V e d t a k g j ø r es v e d v a n l i g f l e r t al l a v d e a v g i t t e s t em m e r, m e d m i n d r e d e e t t e r l o v e n e l l e r d i s s e v e d t ek t e r k r e v e r s t ø r r e f l e r t a l l. V e d s t em m e l i k h e t e r s t y r e f o r m a n n e ns s t em m e a v g j ø r e n d e. O r d i n æ r t s am e i e rm øt e h o l d es h v er t å r i n n e n ut g a n g e n a v a p r i l m å n ed. E k s t r a o r d i næ r t s am ei e rm øt e k a n h o l d e s n å r s t y r e t f i n n e r d et n ø d v en d i g, e l l e r n å r m i n s t s y v s am e i e r e k r e v e r d e t o g s am t i d i g o p p g i r h v i l k e s ak e r d e ø ns k e r b e h a n d l e t.

20 2 0 S a m e i e r m ø t e t i n n k a l l e s a v s t y r e t m e d v a r s e l s o m s k a l v æ r e p å m i ns t 8 d a g e r o g h ø y s t 2 0 d a g e r. E k s t r a o r d i n æ r t s am ei e rm øt e k a n om n ø d v e n d i g i n nk a l l es m e d k o r t e r e v a r s e l, m e n l i k e v e l p å m i ns t t r e d a g e r. I n n k a l l i n g e n s k a l v æ r e s k r i f t l i g o g b e s t em t a n g i d e s a k e r s om s k a l be h a n d l e s p å s a m e i e r m ø t e t. S k a l e t f o r s l a g s om e t t e r l o v e n e l l e r v e d t ek t e n e m å v ed t a s m e d m i ns t t o t r e d j e d e l s f l e r t a l l, k u n n e b e h a n dl e s, m å h o v e d i n n h o l d e t v æ r e a n g i t t i i n n k a l l i n g e n. P å o r d i n æ rt s am e i e rm ø t e s k a l d i s s e s a k e r b e h a n d l e s : a. K o n s t i t u e r i n g : N a v n e o p p r o p o g s p ø r s m å l o m s a m e i e r m ø t e t e r lovli g i n nk a lt. b. S t y r e t s å r s b e r et n i n g f o r d e t f o r e g åe n d e d r i f t s å r. c. R e v i d e r t å r s r e g n s k a p o g s p ø rs m å l om a n v e n d e l s e a v o v e r s k u d d e l l er d e k n i n g a v u n d e r s k u d d. d. F a s t s e t t e l s e a v g o d t gj ø r e l s e t i l s t yr e o g r e v i s o r. e. V a l g a v s t y r e m e d l e m m e r. S t y r e t s l e d e r v e l g e s s æ rs k i l t. f. I n n k om n e f o rs l a g o g a n d r e s ak e r s om e r n e v n t i i n nk a l l i n g e n. 2. S t y r e t. S am e i e t l e d es a v et s t y r e p å 3 m ed l em m e r m e d 2 v a r am e n n. S t y r e m e dl em m e n e v e l g e s f o r 2 å r om g a n g e n. V a r am e d l e m m e n e v e l g es f o r 1 å r om g an g e n. K u n f y s i s k e p e r s o n e r k a n v e l g es s om s t y r e m e d l em. S t y r e l e d e r e n t e g n e r i f o r e n i n g m ed e t t s t y r em e d l em s am e i e t o g m e dd e l e r p r o k u r a. S t y r e t e r b e s l ut n i n g s d yk t i g n å r m i n s t t o m e d l em m e r, h v o r i b l a n t l e d e re n, e r t i l s t e d e. I s a k e r s o m g j e l d e r s a m e i e r n e s f e l l e s r e t t i g h e t e r o g p l i k t e r, h e r u n d e r g j e n n o m f ø r i n g e n a v v e d t ak gj o r t av s am e i e rm ø t et e l l e r s t y r e t o g r e t t i g h e t e r o g p l i k t e r s om a n g å r f e l l es a r e a l o g f as t e i e nd o m f o r ø v r i g, r e p r e s e nt e r e r s t y r e t s am ei e r n e o g f o r p l i k t e r d em m e d s i n u n d e r s k r i f t. I s l i k e s a k e r k a n s ø k s m å l r e i s e s av e l l e r m ot s t y r e t, o g ut f a l l e t e r b i n d e n d e f o r a l l e s am e i e r e. 3. F o r r e t n i n gs f ø r s e l. T i l å f o r e s t å r e g ns k a ps f ø rs e l o g de n d a g l i g e d r i f t a ns e t t e s f o r r e t n i n gs f ø r e r. F o r r e t n i n g s f ø r e r e n g i s p r o k u r a. 4 F E L L E S U T G I F T E R T i l d e k n i n g a v u t g i f t e r s o m i k k e k n y t t e r s eg t i l d en enk elt e sek sj on, b l. a. fell es l ys, forsi k ri n g, b ep la nt nin ger, ren h old og ved li k eh old a v fell es t ra pp erom, kj ell er og l oft, ved li k eh old a v fa sa d er, t ak, ledn in ger m. v., sa mt forret n in gsfø rer og revi sor, sk a l d et in nb et a les en fa st m å n e d l i g s u m f r a h ver sa mei er. Fe l les u t gi ft en e ford eles me ll om sa mei ern e e t t er sa mei eb røk en. B e s l ut n i n g a v ek s t r a o r d i n æ rt v e d l i k e h o l d a v f e l l es a n l e g g o g b y g n i n g k a n g j e n n o m f ø r e s n å r m i n s t h a l v p a r t en a v s am ei e r n e s t em m e r f o r d e t. D i s s e ns om f a r v e v a l g, u t f ø r e l s e s m åt e o g -t i d av g j ø r e s m e d b i n d e n d e v i r k n i n g a v e t f l e r t a l l a v s a m e i e r n e. V e d s t e m m e l i k h e t a v g j ø r e s s a k e n v e d l o d d t r ek n i n g.

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i H e l g es e n s g at e 8 2 / 8 4 A S a v h o l d e s m a nd a g 2 6. a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i F o r n e b u k o l l e n B o l i g s am ei e, a v h o l d e s t o r s da g 2 3. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 : 0 0 p å S A

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Akersbakken Bo r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S a g a d am m e n, a v h o l d e s t o r s d a g 15. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 9. 0 0 i S am l i n g s s a l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Øs t e r l i B o l i g s e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i Solbakken Velforening, a v h o l d e s t o r s d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 2 0. 1 5 p å Ok s t a d S k o l e. T I L B E HA N D L I N G F O R

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R i n g g a t en T e r r a s s e S am e i e, a v h o l d e s 2 4. m a rs 2 0 1 0, kl. 18 :00 i Lilleborg Kirke. T I L B E HA

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i 2

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s /

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i P r o f es s o r D a h l s gt 3 9 A S, a v h o l d es t i r s da g 2. j

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer