INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010"

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S a g a d am m e n, a v h o l d e s t o r s d a g 15. a p r i l , k l i S am l i n g s s a l e n, K j e l s ås s k o l e. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G A ) V a l g a v m ø t e l e d e r B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g e n s a m e i e r t i l å u n d e r s k r i v e p r o t o k o l l e n D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n E ) G o d k j e n n i n g a v d a g s o r d e n 2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r 5. B U D S J E T T I N N K O M N E F O R S L A G A ) F o r s l a g f r a I n g r i d D e L o n g - V e dl i k e h o l d a v a t r i e t B ) F o r s l a g f r a J o n S t e n d a l o g E i n a r Fl y d a l - B y g g i n g a v g a r a s j e o v e r b y g g C ) F o r s l a g f r a O l a D i s e r u d 1. S t y r e m ø t e r e f e r a t e r 2. P l a n l a g t v e d l i k e h o l d a v a t r i e t 3. Sykkelparkerin g D ) V a l g a v r e v i s o r I n n k om n e f o rs l a g e r t a t t i n n s om eg n e v e d l e g g. 7. I N F O R M A S J O N F R A S T Y R E T A ) H M S / B r a n n v e r n B ) T e r r a s s e r 8. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v 2 s t y r e m e d l e m m e r f o r 2 å r B ) V a l g a v 1 s t y r e m e d l e m f o r 1 å r C ) V a l g a v 2 v a r a m e d l e m m e r f o r 1 å r D ) Va l g a v v a l g k o m i t é O s l o, 2 5. m a r s S t y r e t i S a m e i e t S a g a d a m m e n I n g e r J o h a n n e E i k e l a n d / s / T h o r b j ø r n S l a a e n / s / Riitta Anneli Pelli-N i l s e n / s / A n n e B ræ k h u s / s / O d d v a r J e n s e n / s /

2 2 S a m e i e t S a g a d a m m e n I s am e i e rm ø t et h a r s am e i e r n e s t em m e r e t t m e d e n s t em m e f o r h v e r s e k s j o n d e e i e r. S am e i e r e n h a r r e t t t i l å m ø t e v e d f u l l m e k t i g. R e g i s t r e r i n g s b l a nk e t t e n l e v e r e s i ut f y l t s t a n d v e d i n n g a n g e n.

3 3 S a m e i e t S a g a d a m m e n T I L L I T S V A L G T E Å R S B E R E T N I N G F O R S i d e n f o r r i g e o r d i n æ r e s am e i e rm øt e h a r s am e i et s t i l l i t s v a l g t e v æ r t f øl g e n d e : S T Y R E T L e d e r I n g e r J o h a n n e E i k e l a n d S a g a d a m m e n 2 6 L e i l S t y r e m e d l e m T h o r b j ø r n S l a a e n S a g a d a m m e n 2 6 L e i l S t y r e m e d l e m Riitta Anneli Pelli-N i l s e n S a g a d a m m e n 9 S t y r e m e d l e m A n n e B r æ k h u s S a g a d a m m e n 1 1 S t y r e m e d l e m O d d v a r J e n s e n S a g a d a m m e n 2 6, L e i l V AR AM E D L E M M E R TI L S T Y R E T V a r a m e d l e m S t i a n L i n d b l a d S a g a d a m m e n 2 6, L e i l V a r a m e d l e m J a n -P e t t e r V a n n e b o S a g a d a m m e n 2 3 V A L G K O M I T E E N V a l g k o m i t e A s l e R ø y e r t S a g a d a m m e n 2 6 L e i l V a l g k o m i t e J a n T o r e B e r g h S a g a d a m m e n 1 2 G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M S AM E I E T T I L L I T S V A L G T E O G AN S AT TE A v s am e i e t s 5 s t y r em e d l em m e r e r d e t 3 k v i n n e r o g 2 m e n n. S am e i e t e r p os i t i v t i l l i k es t i l l i n g o g t a r s i k t e p å at d et i k k e f o r e k om m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a ns e t t e l s e r. S a m e i e t d r i v e r i k k e m e d f o r s k n i n g s - og utviklin g s ak t i v i t e t e r. S am e i e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b e s t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. S am e i e t h a r i n g e n a ns a t t e. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r i h e n h o l d t i l k o n t r ak t u t f ø r t a v OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S. A u t o r i s e r t r e g ns k a ps f ø r e r ( o p p d r ag s a n s v a r l i g ) e r r e g ns k a ps s j e f E g i l H a v r e, O B OS. S am e i e t s r e v i s o r e r K P M G A S. E I E N D O M M E N S am e i e t b e s t å r a v s ek s j o n e r. S am e i e t e r r e g i s t r e r t i B r ø n n ø y s u nd m e d o r g a n i s a s j o ns n um m e r S am e i e t l i g g e r i O s l o k o m m u n e o g h a r f ø l g e n d e g å r d s - o g b r u k s n um m e r : M e d e i e r s e k s j o n f o r s t å s s am e i e a nd e l i b e b y g d e i e n d om m e d t i l k n y t t e t e n e r e t t t i l b r uk a v b o l i g e l l e r a n n e n b r uk s e n h et i e i e nd o m m e n. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d a t d e t y t r e m i l j ø e t f o r u r e n s es i v e s e nt l i g g r a d.

4 4 S a m e i e t S a g a d a m m e n S a m e i e t s f o r r e t n i n g s a d r e s s e e r : s S a m e i e t S a g a d a m m e n v / O b o s E i e n d o m s f o r v a l t n i n g A S P o s t b o k s , S t. O l a vs p l O s l o V A K T M E S T E R T J E N E S T E V a k t m es t e r t j e n e s t e r e r i v a r e t a t t a v H am m e rs b o r g E i e n d om s d r i f t f o r å i v a r e t a d e n d a g l i g e d r i f t o g d e t l ø p e n d e v e d l i k e h o l d e t i s am ei e t i h e n h o l d t i l a v t a l e o g s t i l l i n g s b e s k r i v e l s e. F O R S I K R I N G S am e i e t s e i e n d om m e r e r f u l l v e r d i f o r s i k r e t i G j e ns i d i g e F o rs i k r i n g m ed p o l i s e n um m e r F u l l v e r d i f o r s i k r i n g v i l s i a t f o rs i k r i n g s s e l s k a p et h a r a ns v a r e t f o r a t s am ei e t t i l e n h v e r t i d h a r d e r i k t i g e f o rs i k r i n g s s um m e r. E n f o r u t s et n i n g f o r d e t t e e r a t f o r s i k r i n g s s e l s k a p et f å r m e l di n g om v e s e nt l i g e v e r d i øk n i n g e r p å b y gn i n g e r, f. e k s. v e d r e h a b i l i t e r i n g e l l e r p å b y g g i n g. V e d t o t a l s k a d e s k al e r s t a t n i n gs b e l ø p et d e k k e o p p f ø r i n g a v n y b y g n i n g a v s am m e s t a n d a r d o g s t ø r r e l s e. F o r s i k r i n g e n om f a t t e r o g s å b y g n i n g s m es s i g e f o r a n d r i n g e r s om d e n e n k e l t e s ek s j o n s e i e r g j ø r i n n e i b o l i g e n. D e n e n k e l t e s e k s j o n s e i e r m å s e l v s ø r g e f or å h a h j em f o r s i k ri n g s o m d e k k e r i n n bo og l ø s ø r e. H v i s s a m e i e t s f o r s i k r i n g s k a l b e n y t t e s, m å b e b o e r n e s t r a k s m e l d e s k a d e n t i l F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S t l f f a k s e -p o s t : f o r s i k r i n o b o s. n o. O p p f ø l g i n g a v f o r s i k r i n g ssak e r b l i r g j o r t a v F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i OB O S. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R S t y r e t h a r u t a r b e i d e t e g e n b r a n n v e r n s i n f o rm as j o n i nk l u d e r t b r a n n i n s t r u k s o g e g e n k o n t r o l l s k j em a s om e r v e d l a gt ( V e d l e g g 7 ). B e b o e r n e e r a n s v a r l i g f o r å f øl g e d e t s om s t å r b es k r e v e t i d e n n e i n f o rm as j o ne n. D e t e r v i k t i g at b e b o e r n e t a r k on t a k t m e d s t y r e t h v i s d e t o p p d a g e s f e i l e l l e r m a n g l e r i f t b r a n n v e r n. H M S F o r s k r i f t o m s y s t e m a t i s k h e l s e -, m i l j ø - o g s i k k e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e n ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f a s t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s e m b e r m e d v i r k n i n g f r a 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l a t d e n e nk e l t e v i r k s om h et s k a l s ys t em at i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t em m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. B o l i g s el s k a p e r d ef i n e r t s om v i rk s o m h et o g s k a l d e r f o r h a i nt e r n k o n t r o l l s y s t em. D e t t e o m f a t t e r b l a n t a n n e t k o n t r o l l s y s t e m o g o p p f ø l g i n g a v b r a n n v e r n, b y g g h e r r e f o r s k r i f t e r v e d b y g g e - o g a n l e g g s a r b e i d, l ek e p l as s e r o g e l ek t r i s k a n l e g g o g e l ek t r i s k u t s t y r h v o r f o r d e l i n g a v a n s v a r e t e r g i t t e n s l i k t o l k ni n g : S am e i e t e r a ns v a r l i g f o r a t d et e l ek t r i s k e a n l e g g e t o g u t s t y r e t i f e l l es a r e a l e t t i l e n h v e r t i d e r i o r d e n. I f o r h o l d t i l a n l e g g o g ut s t y r i d e n e n k e l t e

5 5 S a m e i e t S a g a d a m m e n b o e n h e t e r d e t s t y r e t s p l i k t å g j ø r e e i e r o g / e l l e r b r u k e r a v d e n e n k e l t e l e i l i g h e t o p pm e rk s om p å d e t a n s v a r s o m d e h a r f o r å h o l d e e l e k t r i s k u t s t y r i o r d e n e t t e r g j e l d e n d e l o v o g f o r s k r i f t. E I E N D E LE R O G G J E L D O M S E T N I N G O G T A K S T E R S am e i e r n e f å r t i l s e n dt s k j em a m ed o p p s t i l l i n g o v e r d e n e n k e l t e s e k s j o n s a n d e l a v s am e i e t s i n n t e k t e r, ut g i f t e r, gj e l d o g ei e n d e l e r. L i g n i n g s v e r d i e n f å r d e n e nk e l t e o p p g i t t p å l i g n i n g s k o n t o r e t. O m s e t n i n g a v s e k s j o n e n e s k j e r t i l m a rk e d s p r i s. D e t f i n n es i k k e t a k s t e r f o r s e k s j o n e n e v e r k e n h o s s t y r e t e l l e r f o r r e t n i n gs f ø r e r. S å l a n gt f o r r e t n i n g s f ø r e r e n f å r o p p g i t t o m s e t ni n g s p r i s e r, bl i r d i s s e r e g i s t re r t. F o r r e t ni n g s f ø r e r k a n, p å b a k g ru n n a v d i s s e o p p l y s n i n g e n e, g i a n t y d n i n g om p ri s n i v å e t f o r s e k s j o n e n e. T E L E N O R S am e i e t e r t i l s l u t t e t s am a r b e i d s a v t a l e n m e l l om T el e n o r o g OB O S E i e n d o m s f o r v a l t ni n g o m r a b a t t o r d n i n g p å b r u k a v f as t t el e f o n o g b r e d b å n d s t e l e f o n f o r b e bo e r e m e d a b o n n e m e n t i T e l e n o r. D e n e n k e l t e b e b o e r k a n g j e n n om O B O S f å r a b a t t v e d b e s t i l l i n g a v A D S L b r e d b å n d o g b r u k av m obiltelefon. Bestilling av mobiltelefoni- o g i n t e r n e t t j e n e s t e r k a n g j ø r e s p å w w w. o b o s. n o. K A B E L -TV C a n a l D i g i t a l e r S a m e i e t s l e v e r a n d ø r a v t v - o g b r e d b å n d s t j e n e s t e r. H a r d u s p ø rs m å l vedrørende ditt kabel-t v -abonnement, digital-t v e l l e r b r e d b å n d, k a n du r i n g e t l f Å p n i n g s t i d e r h o s k u n d e s e r v i c e e r m a n d a g - f r e d a g k l , l ø r d a g k l S ø n d a g e r e r s t e n gt. O p p s t å r d e t f e i l p å k a b e l a nl e g g e t u t e n om n o rm a l å p n i n g s t i d, k a n d e t t e r a p p o r t e r e s v i a t e l e f o n l ø r d a g e r k l o g s ø n d a g e r k l F o r y t t e r l i g e r e i n f o r m a s j o n v i s e s d e t t i l w w w. c a n a l d i g i t a l. n o Ingen m å gjøre inngrep i kabel-t v -a n l e g g e t s o m å s k r u a v d e k s e l e t p å a n t e n n e -k o n t ak t e n o g f o r e t a o m - e l l e r t i l k o b l i n g e r. S l i k e i n n g r e p v i l k u n n e f o r å r s ak e f o rs t y r re l s e r p å s i g n a l e n e t i l andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. A V T A L E O M L E V E R A N S E A V E L E K T R I S K K R A F T Sam eiet får le v e r t k r a f t t i l f e l l es a n l e g g f r a F j o r dk r a f t. S T Y R E T S A R B E I D I / S t y r e t h a r t i l s am m e n h a t t 7 s t y r e m ø t e r s i d e n s i s t e å r s m øt e. S am a rb e i d e t i s t y r e t h a r i p e r i o d e n v æ r t m e g e t b r a. D e t e r j ob b e t m e d f øl g e n d e : G j e n n o m g a n g o g o p p f ø l g i n g a v ø k o n o m i e n h a r s om n o rm a l t v æ r t e n d e l a v s t y r e t s a r b e i d o g d e t e r b l. a. f o r e t a t t k v a l i t e t s s i k r i n g a v f o r d e l i n g e n a v u t g i f t er. 2 a v s t y r e t s m e d l em m e r h a r d e l t a t t i k u rs om b r u k a v S t y r e r om m e t. ne t o g e l ek t r o n i s k f a k t u r a b e h a n d l i n g. D e t e r b e s l u t t e t å b e n y t t e s y s t e m e t f o r m ø t ei n n k a l l i n g, r e f e r at e r o g a r k i v e r i n g a v d o k um e n t e r. S t y r e t h a r g j o r t e n g j e n n o m g a n g o g o p p d a t e r t v a k t m e s t e r i n s t r u k s

6 6 S a m e i e t S a g a d a m m e n D e t e r g j e n n om f ø r t v å r o g h øs t d u gn a d. U t e n om h us k om i t e e n h a r s k r ev e t e r f a r i n g s r a p p o r t f r a d u g n a d e n e S t y r e t h a r f u l g t o p p v e d l i k e h o l d s a r b e i d i r ek k e h us e n e r e l a t e r t t i l f u k t s k a d e r. P r o b l em e r m e d l e v e r a n s e n a v A f t e n p o s t e n ( a v i s e r ) i b l ok k a h a r væ r t h å n d t e r t. A f t e n p o s t e n h a r f åt t l e v e r t ut n y e nø k l e r. V e d l i k e h o l d i h o v e d h u s h a r h o v e d s a k e l i g v æ rt k n y t t et t i l t ak t e r as s e r o g l e k k a s j e r. A r b e i d m e d å t e s t e u t d e n b es t m ul i g e l øs n i n g f o r u t b e d r i n g a v t ak t e rr a s s e n e e r s t a r t et o p p m e d ut b e d r i n g a v p r ø ve t e r a s s e ( s e v e d l e g g y f o r s ak 7 b ) V i d e r e a r b e i d v i l b l i k o nk l u d e r t i ek s t r a o r d i n æ rt s am e i e r m ø t e. O p p f ø l g i n g o g u t b e d r i n g a v j o r d b r ø n n e n e. G j e n n o m f ø r t t e k n i s k g j e n n om g a n g a v g a s s f o rs y n i n g e n t i l l e i l i g h e t e n e. A r b e i d m e d å i n n g å a v t a l e m e d l e v e r a n d ø r f o r s e r v i c e o g v e d l i k e h o l d p å g a s s -a n l e g g e r i g a n g s a t t. P a r k e r i n g s p r o b l em e r i g a r as j e n e r v u r d e r t. R o t o g u r y d d i g h e t r e l a t e r t t i l e nk e l t e beboeres adferd er fulg t o p p o g d et e r g j e n n om f ø rt r y d d e a k s j o n e r b åd e m h p ut s t y r o g s y k l e r u t e n e i e r e. D et t e f ø l g es j e v n l i g o p p. D e t e r i n s t a l l e r t a l a r m m e d 2 -v e i s k om m u ni k as j o n i h e i s e n e. D e t e r a r b e i d e t m e d å f i n n e o g u t be d r e f e i l i h e i s k n y t t et t i l s y d f l ø y e n. R e h a b i l i t e r i n g e n a v s y k k e l b o d s om b l e g o dk j e n t p å s am e i e rm ø t e i e r g j e n n o m f ø r t, o g d e n y e s y k k e l s t a t i v e n e f u n g e r e r b r a. Særskilt el-bil parkering er vurdert. Saken utsettes til bedre standardløsninger for elt i l k o b l i n g e r t i l g j e n g e l i g i m a r k e d et. D e t a r b e i d e r f o r å l e g g e t i l r e t t e f o r e n k l e r e e n e r g i m e r k i n g a v l e i l i g h e t e r D e t e r j o b b e t v i d e r e m e d i n n h o l d e t i s am e i et s H M S p e rm. D et e r ut a r b e i d e t m å l o g p l a n e r f o r H M S -a r b e i d e t B a s e r t p å t i l s y n s r a p p o r t e t t e r H M S -t i l s y n f r a O s l o B r a n n - o g r e d n i n gs e t a t e r s j e k k l i s t e n f o r brann/røykvarslere, slokkeutstyr og el-a n l e g g o p p d a t e rt ( s e v e d l e g g ) S t y r e t f ø l g e r j e v n l i g o p p a r b e i d e t i t e k n i s k k om i t e e, f. e k s v e d l i k e h o l d k n y t t et t i l k l o a k k p um p e o g j o r d v a rm e a n l e g g. R E G N S K A P E T F O R S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s am e i et s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om s am ei e t s f o r v e n t e d e øk o n om i s k e u t v i k l i n g e r o m t a l t i å r s b e r e t n i n g e ns p u nk t om k o s t n a d s ut v i k l i n g o g b u ds j e t t f o r Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es h e r v e d a t f o r ut s et n i n g e n om f o r t s at t d r i f t er t i l s t e d e. R E S U L T AT Å r e t s r e s u l t a t p å k r , - s om f r em k om m e r i r es u l t at r e g n s k a p et f o r e s l å s o v e r f ø r t til egenkapital. I N N T E K T E R I n n t e k t e n e i v a r t i l s am m e n k r , - m o t b u d s j e t t e rt m e d k r , -.

7 7 S a m e i e t S a g a d a m m e n A v v i k e t i b u ds j e t t e r t e i n n e k t e r s k y l d e s i h o v e d s a k a t i n n t ek t e r t i l g a s s / j o r d v a r m e v a r l a g t i n n i b u d s j e t t e t m e d k r m e n f ø re s d i r ek t e i e g e t u n d e r r e g n s k a p m o t k o s t n a d e r. K O S T N A D E R D r i f t s k o s t n a d e n e i v a r p å k r , - m o t b u d s j et t e r t m e d k r , -. V e s e n t l i g e a v v i k i f o r h o l d t i l b u d s j et t e t s k y l d es i h o v e d s a k : P å d r i f t o g v e d l i k e h o l d e r d e t b o k f ø r t e n r e g n i n g f r a M a l e r s e r v i c e N or g e A S p å k r , - s om bl e b u d s j e t t e rt i m e n k o s t n a d s f ø r t i K a b e l T V -a n l e g g b l e b u ds j et t e r t m e d k r , -, m e ns r e g n s k a p e t v i s e r k r , -. Å r s ak e n t i l a v v i k et s k y l d e s i n n g å e l s e a v n y a v t a l e i n n g å t t i m e n k os t n a ds f ø rt f o r e t h e l t å r i D r i f t s r e s u l t a t f o r f e l l e s a n l e g g h a r e t u n d e r s k u d d p å k r s om d e k k es v e d o v e r f ø r i n g e r f r a v e d l i k e h o l d s f o n d F e l l e s o g a n n e n e g e nk a p i t a l. R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å re t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p o g f o r m u e s f o r v a l t n i n g. R e v i s j o n s h o n o r a r e t f r e m k o m m e r s o m e g e n p o s t i r e s u l t at r e g n s k a p e t. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i r e g n s k a p e t o g d e n r e g ns k a ps m e s s i g e o v e r s i k t s om f r em k om m e r u n d e r n ot e r t i l r e g ns k a p e t. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d. K O S T N A D S U T V I K L I N G R e n t e s a t s e n e i OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S p r. d e n : R e n t e r p å d r i f t s k o n t o : 0, 1 0 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 2, 7 5 % u n d e r k r , 8 5 % o v e r k r S T R Ø M P R I S E N E D e n t o t a l e s t r ø m p r i s e n t i l e n f o r b r u k e r b e s t å r a v t r e k o m p o n e n t e r : K r a f t p r i s s om d ek k e r k os t n a d e n e v e d å p r o d u s e r e o g s e l g e d e n el e k t r i s k e k r a f t e n u t g j ø r c a. 4 3 % a v t ot a l s t r øm p r i s ( b e t a l es t i l k r a f t l e v e r a n d ø r ). N e t t l e i e f o r t r a n s p o r t a v d e n e l ek t ri s k e k r a f t e n u t g j ø r c a. 2 4 % a v t ot a l s t røm p r i s (b e t a l e s t i l n e t t s e l s k a p e t ). S t a t l i g e a v g i f t e r d vs. f o r b r u k e r a vg i f t, a v g i f t t i l E n e r g i f o n d et o g m e r v e r d i a v g i f t u t g j ø r c a. 3 3 % a v t ot a l s t røm p r i s. S t r ø m p r i s e n i N o r g e v a r i e r e r m e d å r s t i d e n e. N o r m a l t s t i g e r d e n i v i n t e r h a l v å r e t o g r e d u s e r e s i s om m e r h a l v å r e t. D e t t e o g a n d r e f ak t o r e r s om p å v i r k e r k ra f t p r i s e n e g j ø r d et v a n s k e l i g å s p å u t v i k l i n g e n i s t r ø m p r i s e n e E N E R G I M E R K I N G A V B O L I G F r a o g m e d b l i r d et o b l i ga t o r i s k m e d e n e n e r g i a t t es t f o r a l l e b o l i g e r s om s k a l s e l g e s e l l e r l e i e s u t. N o r g e s V a s s d r a g s - o g e n e r g i d i r e k t o r a t ( N V E ) h ar a n s v a r e t f o r i m p l em e nt e r i n g e n a v o r d n i n g e n. P å w w w. e n e r g i m e r k i n g. n o k a n s am e i e r n e s e l v ut a r b e i d e

8 8 S a m e i e t S a g a d a m m e n e n e n e r g i a t t es t f o r s i n b ol i g. S t y r e t v u r d e r e r o m v i k a n f å e t a b l e rt e t un d e r l a g s om k a n f o r e n k l e d e n n e j o b b e n f o r s am ei e r n e. F O R S I K R I N G B y g n i n g s f o rs i k r i n g e n øk e r f r a t i l m e d k r , -. D e n n e øk n i n g e n i nk l u d e r e r 2, 8 % øk n i n g i b y g g e i n d e k s e n s om r e f l e k t e r e r p r i s o p p g a n g e n p å h å n d v e r k s t j e n es t e r. I n d e k s øk n i n g e n e r l i k f o r a l l e f o r s i k r i n g s s e l s k a p e r. U t o v e r d e t t e f o r et a r f o r s i k r i n g s s e l s k a p e n e i n d i v i d u e l l pr i s j u s t e r i n g m e d b ak g r u n n i s am e i e t s e g e n s k a d es i t u as j o n. K O M M U N A L E A V G I F T E R R e n o v a s j o n s a v g i f t e n øk e r m e d 1 0 %. I n g e n øk n i n g a v d e ø v r i g e a v gi f t e n e. Ø V R I G E K O S T N A D E R N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e i b u d s j e t t e t h a r s t y r e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s s t i g n i n g. I N N T E K T S - O G K O S T N A D S O V E R S L AG F O R Å R ( B u d s j e t t ) S t y r e t h a r s a t t o p p e n o v e r s i k t o v e r f o r v e n t e d e i n n t e k t e r o g k o s t n a d e r i T a l l e n e e r v i s t s o m e g e n k o l o n n e v e d s i d e n a v r e s u l t a t r e g n s k a p e t. ( B u d s j e t t ) O v e r s i k t e n e r b as e r t p å øk n i n g a v i n n b e t a l i n g t i l f e l l es k os t n a d e r ( b a s e r t p å s am e i e r b r øk ) f o r å r e t m e d 1 0 % f r a o g y t t e r l i g e r e øk n i n g a v i n n b e t al i n g t i l f e l l es ( e t t e r s a m e i e r b r ø k o g d e l t l i k t ) m e d 1 5 % f r a I t i l l e g g d o b l e s i n n b e t a l i n g f o r T V -an l e g g f r a , d a d e t h a r væ r t e n øk n i n g i k os t n a d e n t i l C a n a l D i gi t a l. D e t f o r u t s e t t es a t i n n k a l l i n g t i l v e d l i k e h o l ds f o n d F e l l es d i s p o n e r e s t i l o r d i n æ rt v e d l i k e h ol d. O v e r s i k t e n g i r e t f o r v e n t e t å r s r e s u l t a t f ø r o v e r f ø r i n g e r t i l v e d l i k e h o l d s f o n d p å k r , -. I o v e r s i k t e n e r d e t t at t h e n s y n t i l de f o r h o l d s om e r n e v n t f o r a n. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i o v e r s i k t e n. O s l o, 2 2. m a r s I s t y r e t f o r S a m e i e t S a g a d a m m e n I n g e r J o h a n n e E i k e l a n d / s / T o r b j ø r n S l a a e n / s / Rita Anneli Pelli-Nils e n / s / A n n e B ræ k h u s / s / O d d v a r J e n s e n / s /

9 9 Sameiet Sagadammen

10 R E S U L T A T R E G N S K A P Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e D R I F T S I N N T E K T E R : Innkrevde felleskostnader Innbetalinger Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : P e r s onalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Kommunale avgifter Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N A D E R D R I F T S R E S U L T A T : F I N AN S I N N T E K T E R / -K O S T N A D E R : Finansinntekter Finanskostnader R E S. F I N AN S I N N T. / -K O S T N A D E R Å R S R E S U L T A T O v e r f ø r i n g e r : Til opptjent egenkapital Fra opptjent egenkapital Disponeringer: Vedlikehold fellesanlegg Vedlikehold rekkehus Vedlikehold hovedhus Sum disponeringer

11 11 S a m e i e t S a g a d a m m e n B A L A N S E N o t e E I E N D E L E R A N L E G G S M I D L E R O M L Ø P S M I D L E R Restanser felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer G a s s r e g n s k a p Jordvarmeregnskap D r i f t s k o n t o i O B O S Sparekonto i OBOS S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M E I E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Opptjent egenkapital S U M E G E N K A P I T A L G J E L D L A N G S I K T I G G J E L D K O R T S I K T I G G J E L D F o r s k u d d felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter G a s s r e g n s k a p Jordvarmeregnskap Annen kortsiktig gjeld S U M K O R T S I K T I G G J E L D S U M E G E N K A P I T A L O G G J E L D P a n t s t i l l e l s e 0 0 Garantiansvar 0 0 OSLO, , S T Y R E T F O R S A M E I E T S A G A D A M M E N IN G E R J O H A N N E E IK E L A N D / s / T O R B J Ø R N S L A A E N / s / R IT A A N N E L I P E L L I -N IL S E N / s / A N N E B RÆKHUS/s/ ODDVAR JENSEN/s/

12 12 S a m e i e t S a g a d a m m e n N O T E : 1 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NOR som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. N O T E : 2 I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R Felleskostnader fordelt etter brøk alle Felleskostnader fordelt likt all F e l l e s k o s t n a d e r b r ø k r e k k e h u s Felleskostnader brøk hovedhus Vedlikeholdsfond hovedhus Vedlikeholdsfond rekkehus Vedlikeholdsfond fellesanlegg Kabel TV S U M I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R N O T E : 3 A N D R E I N N T E K T E R Creno Øst (refusjon) Tilbakeført refusjon brenselsavregning 07/ Kundetjenester AS S U M A N D R E I N N T E K T E R N O T E : 4 P E R S O N A L K O S T N A D E R A r b e i d s g i v e r a v g i f t S U M P E R S O N A L K O S T N A D E R Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året. N O T E : 5 S T Y R E H O N O R A R Honorar til styret gjelder for perioden 2009, og er på kr ,-. I tillegg har styret fått dekket andre utlegg for kr 702,- jfr. note 11. N O T E : 6 R E V I S J O N S H O N O R A R R e v i s j o n shonoraret er på kr ,- og er i sin helhet knyttet til revisjon.

13 13 S a m e i e t S a g a d a m m e n N O T E : 7 K O N S U L E N T H O N O R A R O B O S P r o s j e k t A S ( H o v e d h u s ) Andre konsulenthonorarer S U M K O N S U L E N T H O N O R A R N O T E : 8 D R I F T O G V E D L I K E H O L D F E L L E S Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold elektro Drift /vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold fellesanlegg Drift/vedlikehold garasjeanlegg Kostnader dugnader S U M F E L L E S H O V E D H U S M a l e r s e r v i c e N o r g e A S S U M S T Ø R R E B Y G N I N G S M E S S I G E V E D L I K E H O L D Drift/vedlikehold bygninger D r i f t / v e d l i k e h o l d V V S Drift /vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold fellesanlegg Drift/vedlikehold heisanlegg D r i f t / v e d l i k e h o l d b r a n n s i k r i n g S U M H O V E D H U S S U M D R I F T O G V E D L I K E H O L D N O T E : 9 K O M M U N A L E A V G I F T E R Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift S U M K O M M U N A L E A V G I F T E R N O T E : 1 0 E N E R G I / F Y R I N G Elektrisk energi S U M E N E R G I / F Y R I N G

14 14 S a m e i e t S a g a d a m m e n N O T E : 1 1 A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R F E L L E S Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Driftsmateriell Vaktmestertjenester S n ø r y d d i n g / g r e s s k l i p p i n g Andre fremmede tjenester T r y k k s a k e r Aviser, tidsskrifter, faglitteratur Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte -702 Andre kontorkostnader Porto Drivstoff biler, maskiner osv -247 B a nk- og kortgebyr Velferdskostnader -366 S U M F E L L E S H O V E D H U S Verktøy og redskaper -573 Driftsmateriell -619 L y s p æ r e r o g s i k r i n g e r -875 Renhold ved firmaer Andre fremmede tjenester Porto -740 S U M H O V E D H U S R E K K E H U S Skadedyrarbeid/soppkontroll S U M R E K K E H U S S U M A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R N O T E : 1 2 F I N A N S I N N T E K T E R Renter av driftskonto i OBOS 802 Renter av sparekonto i OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader 776 S U M F I N A N S I N N T E K T E R

15 15 S a m e i e t S a g a d a m m e n N O T E : 1 3 F I N A N S K O S T N A D E R Renter leverandørgjeld S U M F I N A N S K O S T N A D E R N O T E : 1 4 K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Til gode av eierne Andre forskudd S U M K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Posten "Andre forskudd" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2010, med motpost i leverandørgjeld. Kostnadsføring og utbetaling vil skje i N O T E : 1 5 E G E N K A P I T A L A N N E N E G E N K A P I T A L IB Omdisponert Resultat u/vedlh.fond U B F e l l e s Rekkehus Hovedhus S U M V E D L I K E H O L D S F O N D IB Omdisponert Innbetalt vedlh.fond U B F e l l e s Rekkehus Hovedhus S U M N O T E : 1 6 S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R S k yl d i g a r b e i d s g i v e r a v g i f t S U M S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R N O T E : 1 7 G A S S R E G N S K A P A konto innbetaling Rep./vedlikehold Oppgjørskonto Innkjøp gass S U M G A S S R E G N S K A P

16 16 S a m e i e t S a g a d a m m e n N O T E : 1 8 J O R D V A R M E R E G N S K A P A konto innbetaling Rep./vedlikehold 0 Oppgjørskonto 0 I n n k j ø p j o r d v a r m e S U M J O R D V A R M E R E G N S K A P N O T E : 1 9 A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D P u r r e g e b y r -288 Rest forlik Avsatt styrehonorar S U M A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D

17 17 S a m e i e t S a g a d a m m e n F o r s l a g t i l v e d t a k : U t s k i f t n i n g a v g u l v et i a t r i e t s om e n u n ø d v e n d i g k os t n a d. V i s u e l l o p pg r a d e r i n g behandles i sammenheng med oppgradering av takterassene.

18 18 S a m e i e t S a g a d a m m e n

19 19 S a m e i e t S a g a d a m m e n F o r s l a g t i l v e d t a k : P k t 1 S t y r e m ø t e r e f e r a t e r D e t e r i k k e f o r m e l t k r a v om at s t y re m ø t e r e f e r a t e r s k a l d i s t r i b u e r e s t i l b e b o e r e. S t y r e t v i l a l l i k e v e l i n n e n r i m e l i g t i d e t t e r s t y r e m ø t e r g j ø r e r e f e r a t e n e t i l gj e n g e l i g f o r b e b o e r e ( e l e k t r o n i s k o g p å o p ps l a gs t a v l e ). V e d t e k t e n e o p p d a t e r es i k k e. P k t 2 P l a n l a g t v e d l i k e h o l d a t r i u m S e s a k 6 B ) P k t 3 V a k t m e s t e r i n s t r u k s O p p f ø l g i n g o g k o nt r o l l m e d v a k t m e s t e r s k a l k a n a l i s e r e s g j e n n om s t y r e t.

20 20 S a m e i e t S a g a d a m m e n

21 21 S a m e i e t S a g a d a m m e n F o r s l a g t i l v e d t a k : S a k e n b e h a n d l es a v d et n es t e s t y r e t, o g t as o p p p å å r s m øt e i I n v e s t e r i n g e n m å o g s å v u r d e r e s i s a m m e n h e n g m ed a n d r e s t ø r r e i n v e s t e r i n g e r s om s k a l g j ø r e s i s am e i et i

22 22 S a m e i e t S a g a d a m m e n

23 23 S a m e i e t S a g a d a m m e n

24 24 S a m e i e t S a g a d a m m e n

25 25 S a m e i e t S a g a d a m m e n S a k 7 - I N F O R M A S J O N F R A S T Y R E T 7 A ) H M S / B R A N N V E R N B R A N N V E R N B r a n n i n s t r u k s Branninstruksen henger på oppslagstavler i hovedhus. Den er også vedlagt dette informasjonsbrevet. R ø y k v a r s l e r / b r a n n v a r s l e r K r a v : Alle seksjoner skal ha montert minst én røykvarsler i boligen. Den skal monteres slik at den høres tydelig på soverom når døren er lukket. For større boliger og boliger over flere etasjer anbefales det at man monterer flere røykvarslere og at disse sammenkobles. A n s v a r : Det er eier av seksjonen som har ansvaret for at det finnes røykvarsler og som har ansvar for vedlikeholdet av røykvarslerne. Som vedlikehold anses bl.a. testing av at batteriet virker, og at v a r s l e r e n e l l e r s v i r k e r t i l f r e d s s t i l l e n d e. B r a n n s l o k k i n g s u t s t y r K r a v : A l l e s e k s j o n e r skal ha manuelt slokkingsutstyr tilgjengelig som kan benyttes i alle rom F e l l e s o m r å d e r s o m g a r a s j e r o g f e l l es r o m s k a l v æ r e u t s t yr t m e d t i l s t r e k k e l i g s l o k k e u t s t yr. A n s v a r : Det er eier av seksjon som har ansvaret for at det anskaffes og utplasseres brannslokkingsutstyr, samt har ansvar for vedlikeholdet og kontrollen av brannslokkingsutstyret. Sameiet har ansvar for brannslokkingsutstyr og kontroll av dette i fellesområder. For husbrannslange: tilfredsstillende trykk at den er lang nok til å nå alle rommene at den ikke lekker tilknyttet en fast kran som ikke er vanskelig å åpne For pulverapparat: kontroll minst én gang i året, se at manometernålen står på grønt vende på apparatet minst én gang i året, slik at pulveret ikke klumper seg se til at splinten er på plass se til at det blir etterfylt etter bruk

26 26 S a m e i e t S a g a d a m m e n R ø m n i n g s v e i e r K r a v : Rømningsveier skal til enhver tid være ryddige og fri for hindringer. Hver seksjon skal ha tilgang til to uavhengige rømningsveier. Heis regnes ikke som rømningsvei. Rømning ut av vinduet ved hjelp av brannvesenets stigebiler eller skyvestiger gjelder som rømningsvei. A n s v a r : Beboere har ansvar for å holde rømningsveier ryddige, og ikke hindre framkommelighet for brannvesenet eller andre redningsbiler. Sameiet har ansvaret for alle faste installasjoner og fellesarealer er ryddige og ikke hindrer fremkommelighet, men alle beboere har også et ansvar i å bidra til at det er orden og ryddighet i fellesområder O r d e n o g r y d d i g h e t i f e l l e s a r e a l e r Orden og ryddighet er viktig på for å redusere brannrisiko og for å sikre framkommelighet i tilfelle brann. Det vises spesielt til krav om orden og ryddighet i garasjeanlegg som er beskrevet i sameiets vedtekter 18. K o n t r o l l a v e l e k t r i s k e a n l e g g o g u t s t y r Sameiet er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som den enkelte har etter lov og forskrift. Beboer må selv sørge for at det innenfor leiligheten (fra sikringsskap, inklusive sikringer og sikringselementer) blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold. Det elektriske anlegget i leiligheten skal til enhver tid tilfredsstille gjeldende sikk e r h e t s k r a v. Som hovedregel vil det være krav om at autorisert installatør utbedrer feilene. Alle installatører plikter å skrive ut en samsvarserklæring etter utført arbeid, der de bevitner at arbeidet er utført i samsvar med gjeldende regler. Styret anbefaler beboerne til i k k e å betale regningen før samsvarserklæring er mottatt. Samsvarserklæringen er viktig dokumentasjon ved seinere forsikringsoppgjør, ved salg og andre tilfeller. Det er utarbeidet en sjekkliste som beboerne skal bruke for sin årlige kontroll, som er vedlagt dette dokumentet. Feil og mangler må rettes snarest, og det er beboeren/ andelseieren som må dekke kostnadene ved reparasjon og vedlikehold. Det anbefales også at det gjøres en j e v n l i g e g e n k o n t r o l l a v e l e k t r i s k e a n l e g g s o m v i s t i s j e k k l i s t e. E g e n k on t r o l l Det er viktig at beboerne tar kontakt med styret hvis det oppdages feil eller mangler i forhold til brannvern. Signert Skjema for internkontroll (boenhetene) skal innen 1. mai hvert år leveres til Styret v/ styrets leder som dokumentasjon på egenkontroll.

27 27 S a m e i e t S a g a d a m m e n Oslo, 22.mars 2009, op p d a t e r t 2 3. m a r s B r a n n i n s t r u k s f o r S a g a d a m m e n S a m e i e S a g a d a m m e n O S L O V E D B R A N N T L F : V A R S L E 2. R E D D E 3. S L O K K E 1. O p p d a g e s b r a n n e l l e r r ø y k s k a l b r a n n v e s e n e t v a r s l e s u t e n o p p h o l d. S l å a l a r m o g f o r s ø k å v a r s l e b e b o e r n e. 2. E v ak u e r e b yg n i n g e n. B e n y t t ik k e t r a p p e r o m t i l e v a k u e r i n g h v i s d e t t e e r r ø yk f yl t. B a r n o g e l d r e / u f ø r e h j e l p e s u t. 3. V e d m i n d r e b r a n n t i l l ø p f o r s ø k å s l ok k e b r a n n e n m e d t i l g j e n g e l i g s l o k k e u t s t yr. L u k k d ø r e r o g v i n d u e r. H v i s b r a n n e n i k k e s l ok k e s s t r ak s e r d e t s æ r l i g v i k t i g a t d ø r e r t i l d e t r o m h v o r d e t b r e n n e r, s a m t k o r r i d o r s k i l l e r o g t r a p p e r o m s d ø r e r h o l d e s l u k k e t f o r å h i n d r e s p r e d n i n g. H e i s e r m å i k k e b r uk e s v e d b r a n n / b r a n n a l a r m! G j ø r d e g k j e n t m e d : - r ø m n i n g s v e i e r o g n ø d u t g a n g e r - h v o r s l o k k e u t s t yr e r p l a s s e r t S ø r g f o r a t r ø m n i n g s v e i e r o g n ø d u t g a n g e r a l l t i d e r f r i e. G j ø r d e g k j e n t m e d h v o r d a n s l o k k e u t s t yr e t s k a l b r uk e s. O p p m ø t e s t e d v e d b r a n n : P a r k e r i n g s p l a s s e n n o r d f o r h o v e d h u s e t.

28 28 S a m e i e t S a g a d a m m e n Sagad a m m e n S a m e i e S a g a d a m m e n O S L O N a v n : S k j e m a i n t e r n k o n t r o l l ( b o e n h e t e n e ) Oppgang: A d r e s s e : L e i l i g h e t s n u m m e r : K o n t r o l l p u n k t e r E r b o e n h e t e n d i n u t s t y r t m e d r ø y k v a r s l e r? E r r ø y k v a r s l e r e n d i n e l d r e e n 1 0 å r? H e n g e r r ø y k v a r s l e r e n d i n i t a k e t? S k i f t e s b a t t e r i p å r ø y k v a r s l e r r e g e l m e s s i g? T r e n g e r d u h j e l p t i l å s k i f t e b a t t e r i? E r bo e n h e t e n d i n u t s t yr t m e d p u l v e r a p p a r a t? E r d e t f o r e t a t t s e r v i c e p å p ul v e ra p p a r a t e t d i t t d e s e n e s t e 1 0 å r? E r bo e n h e t e n d i n u t s t yr t m e d husbrannslange? E r h u s b r a n n sl a n g en di n f o r m s ta b i l o g f a s t m o n t e r t? H a r b o e n h e t e n d i n i l d s t e d? E r i l d s t e d e t d i t t k o n t r o l l e r t / g o d k j e n t? E r d e t s yn l i g e f e i l / m a ng l e r p å s k o r s t e i n / i l d s t e d e t d i t t? O p p b e v a r e r d u b r a n n f a r l i g v a r e ( p r o p a n ) i boenheten din? V e d e v e n t u el t b r an n, t r e n g e r d u a s s i s t a n s e f o r å r ø m m e? E r d u k j e n t m e d o p p m ø t e s t e d v e d b r a n n? E r d e t s yn l i g e f e i l / m a ng l e r v e d di t t e l e k t r i s k e a n l e g g? J a N e i M e r k n a d K o m m e n t a r e r : S i g n e r t s j e k k l i s t e l e v e r e s S t y r e t v / s t y r e t s l e d e r s e n e s t 1. m a i h v e r t å r D a t o f o r e g e n k o n t r o l l :. S i g n a t u r :.

29 29 S a m e i e t S a g a d a m m e n S J E K K L I S T E F O R E G E N K O N T R O L L A V D E T E L E K T R I S K E A N L E G G E T I B O E N H E T ( D E T A N B E F A L E S A T D E T G J E N N O M F Ø R E S J E V N L I G E KO NT R O L L E R, M I N I M U M E N G A N G P R. Å R ) 1. S j e k k p u n k t e r o Er låsen på sikringsskapet i orden og nøkkelen på plass? Sørg for at uvedkommende ting ikke oppbevares i skapet, og at kurser/brytere er merket og lett å lokalisere. o Trekker du ut støpselet på forbruksapparatene dine etter bruk? Eks. kaffetrakter, brødrister, hårføner etc. o Skrur du av TV-apparatet med av/på knappen hver kveld? Det oppstår ofte feil i slike apparater pga svikt i loddinger/kretskort, som kan føre til brann. Antenne/strømledninger bør dras ut når du reiser på ferie. (pga tordenvær). o Elektriske ledningsopplegg bør etterses med jevne mellomrom. Gjør du det? S e / k j e nn etter om noe er unormalt varmt (varmegang), slitte brytere og stikkontakter (slappe "fjærer"), tørre og sprø ledninger, og om ledningene til forbruksapparatene er i orden. Ved feil på den faste installasjonen, kontakt autorisert elektro-i n s t a l l a t ø r. o Er noen av dine panelovner/gjennomstrømningsovner tildekket? Dette er en av de største årsakene til brann. Sjekk dette jevnlig. Fjern alt som tildekker ovnene. Tørk AL D R I klær på ovnen. o Har det hendt at du har glemt å slå av platen på komfyren? Det finnes utstyr (komfyrvakt) på markedet for å koble ut komfyren h v i s du skulle glemme det. o Bruker du vifteovner som permanent varmekilde? En vifteovn skal bare brukes under tilsyn. Når den brukes, skal den stå stødig og må ikke plasseres for nær brennbare ting. Filteret må renses regelmessig for støv. o Bruker du sterkere lyspærer i lampen enn det den er beregnet for? Se etter brunsvidde skjermer. En 100W lyspære kan ha en overflate temperatur på over 200 o C! o Bruker du skjøteledning til annet enn lamper? (F.eks. varmeovner) Dette bør du ikke gjøre. Skjøteledninger tåler i de fleste tilfeller mindre strøm enn kablene i den faste installasjonen. En skjøteledning skal kun brukes i de rom de er tilkoblet i og er å betrakte som midlertidig installasjon. B r u k e r d u s k jø t e l e d n i n g s o m "fast installasjon" kontakt autorisert elektroinstallatør for å få montert flere faste s t i k k o n t a k t e r. o Renser du jevnlig lofilteret i tørketrommelen din? Filteret bør renses ofte, helst etter hver gang den brukes. Tett filter kan forårsake brann i tørketrommelen. Dette gjelder også filteret i kjøkkenventilatoren. J a N e i

30 30 S a m e i e t S a g a d a m m e n 7 B ) T E R R A S S E R D e t r e f e r e r e s t i l å r s m ø t et f o r , s ak 6 A ) H o v e d h u s et u t b e d r i n g a v t e r r a s s e r. D e n s p e s i f i s e r t e u t b e d r i n g e n b l e g j e n n o m f ø r t h ø s t e n f o r e n p r øv e t e r r a s s e ( l e i l i g h e t i n n m ot at r i e t ). Fø l g en d e a r b e i d b l e u t f ø r t : T r e m m e n e b l e f j e r n et, o g d e l t o p p i h å n d t e r b a r e e n h e t e r ( d e l t i 2 s e k s j o n e r ). D e t b l e r e n g j o r t u n d e r t r em m e n e. B e s k y t t el s es m em b r a n e n b l e f j e r n e t, o g h o v e dm em b r a n e n i ns p i s e r t. I n g e n s k a d e r bl e r e g i s t r e r t. M em b r a n l e g g e r a n s l o g j e n væ r e n d e l e v e t i d f o r m em b r a n e n t i l m i n s t 1 0 å r. S l u k b l e r e ns e t o g i ns p i s e rt. I n g e n s k a d e b l e r e g i s t r e r t. K v a l i t e t e n p å t r e v e r k e t p å t r em m en e b l e s j e k k e t. T r em m e n e b l e d e re t t e r b y g d o p p c a 2 5 m m, o g s l i k a t l a b a nk e n e i k k e d em m et o p p f o r v a n n a v r e n n i n g e n m o t s l u k. I n s p ek s j o ns l uk e b l e a n o r d n e t o v e r s l uk. B e s k y t t el s es m em b r a n e n b l e l a gt t i l b a k e p å pl a s s. B u l k e r s om t i d l i g e r e d e m m e t o p p v a n n b l e s l et t et u t. T r e m m e n e b l e l a g t t i l b a k e p å p l as s. E t t e r u t b e d r i n g e n l å t r em m e n e s t øt t o g g o d t, o g d et v a r i k k e s j e n e r e n d e v a n n u n d e r t r em m e n e. P r ø v e t e r r a s s e n h a r n å l i g g e t o v e r v i n t e r e n. S å s n a rt s n ø e n g å r, v i l de t b l i s j e k k e t om t i l s t a n d e n e r l i k e g o d s om l i k e et t er u t b e d r i n g e n. D es s ut e n v i l t r e v e r k e t b l i b e h a n d l e t m e d e t s p es i a l p r e p a r a t f o r å b l i t i l f r e d s s t i l l e n d e r e nt v i s u e l t. U t b e d r i n g e n a v p r ø v e t e r r a s s e n k os t et k r , -. U t b e d r i n g a v d e ø v r i g e t e r r a s s e r e t t e r s am m e p r i ns i p p e r t i l b u d t f o r k r , -. D e t a n f ø r e s at f o r p r o s j e k t e t t i l O B O S a n g i r k o s t n a d s e s t i m a t p å k r , - f o r r i m e l i gs t e u t b e d r i n g s a l t e r n a t i v. I h e n h o l d t i l v e d t a k et f r a å r s m ø t et i f j o r v i l S t y r e t i n nk a l l e t i l ek s t r a o r d i n æ r t s am ei em øt e f o r å f a t t e v e d t a k om g j e n n om f ø r i ng o g f i n a ns i e r i n g. Å rs m ø t e t i f j o r f or u t s a t t e finansiering ved en elle r f l e r e s æ r s k i l t e i n n b e t a l i n g e r. F o r ut f o r d e t e k s t r a o r d i n æ r e s am e i em ø t et v i l d e t b l i a r r a n g e r t be f a r i n g p å p r ø v e t e r r a s s e n.

31 31 S a m e i e t S a g a d a m m e n V AL G K O M I T E E N I N N S T I L L E R F Ø L G E N D E P E R S O N E R : S T Y R E T L e d e r I n g e r J o h a n n e E i k e l a n d S a g a d a m m e n 2 6 L e i l , O s l o B. S t yr e m e d l e m m e r s o m i k k e e r p å v a l g : N a v n : O d d v a r J e n s e n A d r e s s e : S a g d am m e n 2 6, l S o m s t yr e m e d l e m m e r f o r e s l å s : Navn: Riitta Pelli-N i l s e n.. A d r e s s e : S a g a d a m m e n 9 ( 1 å r ) N a v n : J a n -P et t e r V a n n e b o. A d r e s s e : S a g a d am m e n 2 3. N a v n. : C h r i s t i a n V o g e l s a n g... A d r e s s e : S a g a d a m m e n 2 6, l C. S o m v a r a m e d l e m m e r f o r e s l å s : N a v n : S t i a n L i n d b l a d.. A d r e s s e : S a g a d am m e n 2 6, l N a v n : B å r d S a u r.. A d r e s s e : S a g a d a m m e n 1 9 D. S o m v a l g k o m i t é f o r e s l å s : N a v n : A r e B j ø r n P e d e r s e n.. A d r e s s e : S a g a d a m m e n 2 6 N a v n : H a n s C h r i s t i a n H o l t e.. A d r e s s e : S a g a d a m m e n 1 7 D a t o I v a l g k om i t e e n f o r S am e i et S a g a da m m e n A s l e R ø y e r t / s / o g J a n T o r e B e r g h / s /

Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag

Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag www.vhbrl.no Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag Alle virksomheter, herunder alle boligselskap, er underlagt Forskrift om Internkontroll av 1.1.1997. Her

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

Tangen V Borettslag Nesodden. Rundskriv 21. desember 2013

Tangen V Borettslag Nesodden. Rundskriv 21. desember 2013 Tangen V Borettslag Nesodden Rundskriv 21. desember 2013 Styret ønsker alle beboere en riktig God Jul og Godt Nyttår! Vi benytter anledningen til å informere om følgende: 1. Styrets sammensetning Etter

Detaljer

Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS)

Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet () I Brannfjellveien Brl ønsker vi å skape et trivelig og sikkert bomiljø for alle beboere. Vi skal ta vare på boligselskapets bygninger og materiell,

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Hva kan du gjøre for at boligselskapet skal bli et tryggere og bedre sted å bo?

Hva kan du gjøre for at boligselskapet skal bli et tryggere og bedre sted å bo? Informasjon om internkontrollarbeidet på Rundvannet I Rundvannet borettslag ønsker vi å skape et trivelig og sikkert arbeids- og bomiljø for alle ansatte og beboere. Vi skal ta vare på boligselskapets

Detaljer

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger.

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Internkontroll er et begrep som de fleste har hørt om. Det er sikkert mange som har spurt seg selv:

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker.

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker. BRANNSIKKERHET 3 E Seksjonseiers ansvar Hver leilighet skal i henhold til 2-5 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn ha minst én godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på alle

Detaljer

Til andelseiere/beboere i 5628 Sjølystpromenaden Boligsameie (A5)

Til andelseiere/beboere i 5628 Sjølystpromenaden Boligsameie (A5) Til andelseiere/beboere i 5628 Sjølystpromenaden Boligsameie (A5) Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i boligselskapet. I Sjølystpromenaden Boligsameie (A5) ønsker vi å skape et trivelig

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

2013 Internkontroll. Styret. Skogen Sør Velforening

2013 Internkontroll. Styret. Skogen Sør Velforening 2013 Internkontroll Skogen Sør Velforening 11/1/2013 0 Innhold 0 Innhold... 2 1 Revisjon... 3 2 Bakgrunn... 3 2.1 Hvem har ansvaret?... 4 3 Om Skogen Sør Velforening... 4 4 Plan for internkontroll... 4

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-.

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2012. 643 18.09.2012 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2012. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne.

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne. HMS. HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. Kommunal- og Regionaldepartementet har nå avklart at borettslag, sameier og velforeninger er å anse som "virksomheter", og som sådan vil være omfattet

Detaljer

Plan for internkontroll

Plan for internkontroll Plan for internkontroll Sameiet Søndre Nes Innhold Innhold... 2 1 Bakgrunn... 3 1.1 Hvem har ansvaret?... 3 2 Om Sameiet Søndre Nes... 4 3 Plan for internkontroll... 5 3.1 De sentrale HMS-handlingene...

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

Trygg hyttekos. unngå brann på hytta

Trygg hyttekos. unngå brann på hytta Trygg hyttekos unngå brann på hytta Eksplosiv hyttevekst Antall hytter i Norge har økt dramatisk de siste årene. Hyttene blir større og bostandarden høyere. For mange er hytta blitt en ekstra bolig. Vi

Detaljer

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet.

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.05.2011. Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 30.05.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold

Detaljer

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011.

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R i n g g a t en T e r r a s s e S am e i e, a v h o l d e s 2 4. m a rs 2 0 1 0, kl. 18 :00 i Lilleborg Kirke. T I L B E HA

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere.

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. BRANNINSTRUKS FOR S59 63: 1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. 2. REDDE Evakuer bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

VÅR ADRESSE: OSPELIA 9-11, 1481 HAGAN

VÅR ADRESSE: OSPELIA 9-11, 1481 HAGAN BRANNVERNPLAN SKILLEBEKKEN BORETTSLAG NØDTELEFON BRANNVESENET 110 VÅR ADRESSE: OSPELIA 9-11, 1481 HAGAN Gjør deg kjent med: Hvor brannmeldere og slukkeutstyr er, og hvordan dette brukes. Hvor utganger

Detaljer

HMS. (helse-, miljø- og sikkerhet) Beboerinformasjon og ansvar

HMS. (helse-, miljø- og sikkerhet) Beboerinformasjon og ansvar HMS (helse-, miljø- og sikkerhet) Beboerinformasjon og ansvar 1 Borettslagets hovedmål for HMS: Borettslaget skal ikke oppleve skader på personer eller natur som følge av sin aktivitet. Dette skal oppnås

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37)

HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37) HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37) Side 2 av 13 Til beboere i Seljeveien 35 og 37 Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i boligselskapet. Vi i seljeveien

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s /

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i P r o f es s o r D a h l s gt 3 9 A S, a v h o l d es t i r s da g 2. j

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Ø v r e L j a n B o l i gs am e i e I I I, a v h o l d e s t o rs d a g 3 0. a p r i l 2 0 0 9, kl. 1800 i Nordstrand Eldresenter,

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie 1 Solsiden 1 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

HMS-PLAN. for Hollendergården borettslag

HMS-PLAN. for Hollendergården borettslag HMS-PLAN for Hollendergården borettslag Utarbeidet av Styret vår 2013 Innholdsfortegnelse Forord...3 BEREDSKAPSLISTE FOR...5 BORETTSLAGET HOLLENDERGÅRDEN...5 A. ARBEIDSRUTINER...6 B. INFORMASJON...6 C.

Detaljer

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten. " kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten.  kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS o Arsregnskap Beboerforeningen Bassengtomten 2014 " kjeldsberg Eiendomsforvaltninq AS Beboerforeningen ------------------~~ ResultatregnskaQ Bassengtomten Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk BRANNSIKKER BOLIG Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann Norsk Boligbranner i Norge Hvert år omkommer rundt 60 mennesker i branner i Norge de fleste i sine egne hjem. Brannvesenet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie 1 Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Resultatregnskap Note 2012 2011 Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Lønnskostnader m.m. 2 91 280 34 230 Annen driftskostnad 2 618 533 178 140 Driftsresultat -35

Detaljer

De aller viktigste brannvernrådene! LES MER PÅ WWW.NRBR.NO

De aller viktigste brannvernrådene! LES MER PÅ WWW.NRBR.NO De aller viktigste brannvernrådene! LES MER PÅ WWW.NRBR.NO Røykvarslere Det er påbudt med fungerende røykvarslere som kan høres på alle soverom med lukket dør. Røykvarsleren skal befinne seg i taket og

Detaljer

Personsikkerhet Anleggsikkerhet. Ansvar: Eier/bruker

Personsikkerhet Anleggsikkerhet. Ansvar: Eier/bruker Personsikkerhet Anleggsikkerhet Ansvar: Eier/bruker Boligeiers ansvar Skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold Er ansvarlig for at anlegget til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene

Detaljer

RUNDSKRIV DESEMBER 2008

RUNDSKRIV DESEMBER 2008 RUNDSKRIV DESEMBER 2008 Vi har nå tilbakelagt enda et år med små og store vedlikeholdsoppgaver. Det var bra oppmøte på informasjonsmøtet i november, en kort oppsummering her: de planlagte, store vedlikeholdsoppgavene

Detaljer

Din sikkerhet, ditt ansvar

Din sikkerhet, ditt ansvar Juni 2010 Din sikkerhet, ditt ansvar Bruk strøm riktig! Det lokale elektrisitetstilsyn arbeider for å redusere ulykker forårsaket av elektrisk strøm Norges vanligste brannårsak Hvert år brenner mellom

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Informasjon til beboere i Sameiet Sarabråtveien 2 8 Ajourført: 25.09.2014

Informasjon til beboere i Sameiet Sarabråtveien 2 8 Ajourført: 25.09.2014 Informasjon til beboere i Sameiet Sarabråtveien 2 8 Ajourført: 25.09.2014 Denne informasjonen omfatter: 1. En oversikt (tabell) over hvilke oppgaver som den enkelte beboer bør sikre utført og hvilke oppgaver

Detaljer

HMS Boligsameiet Persaunet Ekstra 2 (PE2) Info om HMS arbeidet. Info om HMS arbeidet. Branninstruks. Brannsentraler og brannmeldere

HMS Boligsameiet Persaunet Ekstra 2 (PE2) Info om HMS arbeidet. Info om HMS arbeidet. Branninstruks. Brannsentraler og brannmeldere HMS Boligsameiet Persaunet Ekstra 2 (PE2) Info om HMS arbeidet Branninstruks Brannsentraler og brannmeldere Elektrisk anlegg og utstyr beboers ansvar Gass og propan beboers ansvar Forebygging av lekkasjer

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

HMS-håndbok for Solskrenten bs

HMS-håndbok for Solskrenten bs 2016 HMS-håndbok for Solskrenten bs Solskrenten boligsameie, 1. utgave 20.01.2016 Innhold Hva menes med systematisk HMS-arbeid... 2 Hva kan DU gjøre for å bedre sikkerheten i Solskrenten boligsameie?...

Detaljer

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie 1 Eilif Boligsameie Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie 1 St. Halvardsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Røykvarsleren. Slukkeutstyret. Elektriske ting. Sett et kryss i ruta når du er ferdig med å sjekke. Lykke til! Greit å vite for voksne

Røykvarsleren. Slukkeutstyret. Elektriske ting. Sett et kryss i ruta når du er ferdig med å sjekke. Lykke til! Greit å vite for voksne FLAMMBÆRT HJELPER TIL MED SIKKERHETEN! Kjære foresatte! Flammbært er brannvesenets gode hjelper. Bamsen skal hjelpe med å bedre brannsikkerheten i barnehagen, og bidra til at barna blir bevisste på og

Detaljer

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 1 AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

KORREKT ADRESSE: BENTSEGATA 15-19 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: UTENFOR STERKSTRØM

KORREKT ADRESSE: BENTSEGATA 15-19 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: UTENFOR STERKSTRØM BRANNVERNPLAN BENTSEBAKKEN BORETTSLAG NØDNUMMER BRANNVESENET: 110 KORREKT ADRESSE: BENTSEGATA 15-19 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: UTENFOR STERKSTRØM Gjør deg kjent med: Hvor brannvarslere og slukkeutstyr

Detaljer