K j æ r e b e b o e r!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K j æ r e b e b o e r!"

Transkript

1 K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns k a p f o r V i ø ns k e r d e g v e l k om m e n t i l g e n er a l f o r s am l i n g On s d a g 1 5. a p r i l k l o k k a i s t y r e r o m m e t i n r 7. D e t t e e r m u l i g h e t e n d u h a r t i l å d e l t a i d i s k us j o n e n o g v e l g e d et s t y r e t s om s k al f o r v a l t e d i t t b om i l j ø i d e t k om m e n de å r e t. S t y r e t h a r l a g t m y e a r b e i d i å g j ø r e å r s b e r e t n i n g e n o g r e g n s k a p e t s å k om p l et t o g f o r s t å e l i g s om m u l i g. V å r t ø n s k e er d e r f o r a t d u l es e r n ø y e i g j e n n om h e f t e t o g v i s e r d i n i n t e r e s s e f o r b o r e t t s l a g e t v e d å m ø t e o p p p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n. H v e m k a n d e l t a p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n? A l l e a n d e l s e i e r e h a r r e t t t i l å v æ r e m e d i g e n e r a l f o r s a m l i n g e n m e d f o r s l a g -, t a l e - o g s t em m e r et t. A n d e l s e i e r e ns ek t ef e l l e, s am b o e r e l l e r e t a n n et m e dl em a v a n d e l s e i e r e n s h u s s t a n d h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e de o g t i l å u t t al e s e g. S t y r em e d l em m e r, f o r r e t n i n gs f ø r e r o g l e i e r a v b o l i g i b o r e t t s l a g e t h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e d e i g e n e r a l f o rs am l i n g en o g t i l å u t t al e s e g. E n a n d e l s e i e r k a n m ø t e m e d f u l l m e k t i g. I n g e n k a n v æ r e f u l l m e k t i g f or m e r e n n é n a n d e l s e i e r, m e n d e r f l e r e ei e r en a n d e l s am m e n, k a n d e h a s am m e f u l l m e k t i g. E n f u l l m a k t k a n t r e k k e s t i l b ak e n å r s om h e l s t. E n a n d e l s e i e r k a n t a m e d e n r å d g i v e r t i l g e n e r a l f o rs am l i n g e n. R å d g i v e r e n h a r b a r e r e t t t i l å u t t a l e s e g d e rs om g e n e r a l f o r s a m l i n g e n t i l l a t e r d e t.

2 S i d e B r e k k e B o r e t t s l a g I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i B r e k k e B o r e t t s l a g a v h o l d e s O n s d a g 1 5. a p r i l k l i s t yr e r o m m e t i n r. 7 B. T I L B E H AN D L I N G F O R E L I G G E R : 1. K O N S T I T U E R I N G A ) V a l g a v m ø t e l e d e r B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g t o a n d e l s e i e r e t i l å u n d e r s k r i v e p r o t o k o l l e n D ) Spørsmål om møtet er lovlig kalt i n n 2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r B ) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. G O D TG J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r 4. F O R S L A G R e h a b i l i t e r i n g a v b a d e r om. H e l e f o r s l a g e t e r t a t t i n n b a k e rs t i h e f t et. 5. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v 3 s t y r e m e d l e m m e r f o r 2 å r B ) V a l g a v 3 v a r a m e d l e m m e r f o r 1 å r C ) V a l g a v v a l g k o m i t é f o r 1 å r D ) V a l g a v 1 d e l e g e r t ( e ) m e d v a r a t i l O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n g f o r 1 å r O s l o, S t y r e t i B r e k k e B o r e t t s l a g H e g e B l om / s / K a r i n J o h a n s e n / s / E i n a r N e r l a n d / s / T r o n V i l l y M y r é n / s / J a n M a r i u s Rø n n e s et e r / s /

3 S i d e B r e k k e B o r e t t s l a g Å R S B E R E T N I N G F O R T I L L I T S V A L G T E S i d e n f o r r i g e o r d i n æ r e g e n e r a l f o rs a m l i n g h a r b o r e t t s l a g e t s t i l l i t s v a l gt e v æ r t : S T Y R E T L e d e r H e g e B l o m F r y s j a v n 2 1 B N e s t l e d e r Ka r i n J o h a n s e n F r y s j a v n 7 A S t y r e m e d l e m E i n a r N e r l a n d F r y s j a v n 1 3 A S t y r e m e d l e m T r o n V i l l y M y r é n D a n v i k g a t a 3 6 S t y r e m e d l e m J a n M a r i u s R ø n n e s e t e r F r y s j a v n 1 7 A V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e m R u n e S k a a n e s L a r s e n F r y s j a v n 1 9 A V a r a m e d l e m O l a v V æ h l e H a u g e F r y s j a v n 1 9 B V a r a m e d l e m B i r g i t S t o k k e F r y s j a v n 2 1 B D E L E G E R T T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G E N I O B O S D e l e g e r t O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n g H e g e B l o m F r y s j a v n 2 1 B V a r a d e l e g e r t O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n g K a r i n J o h a n s e n F r y s j a v n 7 A V A L G K O M I T E E N V a l g k o m i t e G r o S t e f f e r u d F r y s j a v n 9 A V a l g k o m i t e H a n n e K r i s t i n e A x e l s e n F r y s j a v n 2 1 A V a l g k o m i t e M o r t e n B e r g e F r y s j a v n 1 9 B G A R A S J E K O M I T E E N E l l e n H i l l b o m A b r a h a m s e n Abdelm agid Al-Araki Ø y v i n d T o r v a l d s e n V E L D F E R D S K O M I T E E N G r o D r o t n i n g h a u g A n n e K j e r s t i T a n g e n J a c o b I n g i m u n d a r s o n S t e i n A p e l a n d T R A F I K K O M I T E E N E l i s a b e t h G a b r i e l s e n R o g e r K n a p p e r T om V i n j o r G r e t h e H ø g h a u g T o r h i l d E i n s a b l a n d E r i k D æ h l i n F r y s j a v n 1 1 A F r y s j a v n 1 3 B F r y s j a v n 1 3 B F r y s j a v n 1 9 B F r y s j a v n 1 7 C F r y s j a v n 1 3 A F r y s j a v n 1 1 A F r y s j a v n 9 B F r y s j a v n 7 A F r y s j a v n 1 7 C F r y s j a v n 1 3 B F r y s j a v n 9 B F r y s j a v n 2 1 A

4 S i d e B r e k k e B o r e t t s l a g F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r u t f ø r t a v OB O S i h e n h o l d t i l k o n t r a k t. B o r e t t s l a g e t h a r o r d i n æ r f o r r e t n i n gs f ø r e rk o n t r a k t. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er regnskapssje f E g i l H a v r e, O B OS. B o r e t t s l a g e t s r e v i s o r e r P r i c e wa t e r h o u s e C o o p e r s A S. G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M B O R E T T S L A G E T Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjons - n u m m e r , l i g g e r i b y d e l 8 N o r d r e A k e r i O s l o k o m m u n e og h a r a d r e s s e: F r y s j a v n B o r e t t s l a g e t b e s t å r a v a n d e l s l e i l i g h e t e r, f o r d e l t p å 8 b y g n i n g e r. I t i l l e g g k om m e r 1 t j e n es t e l e i l i g h e t. T o m t e n, k j ø p t i e r p å m 2 o g h a r f ø l g e n d e g å r d s - o g b r u k s n um m e r : , F ø r s t e i n n f l y t t i n g s k j e d d e i B o r e t t s l a g e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b es t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d a t d e t y t r e m i l j ø f o r u r e n s e s i v e s e n t l i g g r a d. S e l s k a p e t d r i v e r i k k e m e d f o r s k n i n g s - o g ut v i k l i n g s ak t i v i t e t e r. A v b o r e t t s l a g e t s 5 s t y r em e d l em m e r e r d e t 2 k v i n n e r o g 3 m e n n. B o r e t t s l a g e t e r p os i t i v t i l l i k es t i l l i n g o g t a r s i k t e p å at d et i k k e f o r ek om m e r forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg o g a ns e t t e l s e r. V AK TM E S TE R TJ E N E S TE B o r e t t s l a g e t h a r e n v ak t m es t e r p å h e l t i d. H a n b o r i t j e n es t e l e i l i g h e t e n i 1. e t as j e i F r y s j a v e i e n 1 5 A. V a k t m es t e r s p i l l er e n s e nt r a l r o l l e i b o r e t t s l a g e t. T i l d a g l i g s t å r h a n a n s v a r l i g o v e r f o r s t y r e t v e d s t y r e t s l e d e r. V a k t m es t e r P a u l A r n e L e i r b ak k e n i v a r e t a r d e n d a g l i g e d r i f t o g d e t l øp e n d e v e d l i k e h o l d e t i b o r e t t s l a g et i h e n ho l d t i l s t i l l i n g s b es k r i v e l s e. V a k t m es t e r h a r b l a n t a n n et t i l o p pg a v e å k l i p p e g r e s s ; f o r e t a n o e b ep l a n t n i n g, om v i n t e r e n s t r ø / b r ø y t e s t i k k v e i e r, i n ng a n g s p a r t i e r o g p a rk e r i n g s p l as s e r/ g a r a s j e om r å d e r ; k j ø r e b o rt a v f a l l o g t øm m e p a p i rk ur v e r ; h a t i l s y n m e d s ø p p e l k a s s e r, f e l l e s v a s k e r i e r, f e l l e s r om, o p p g a n g e r s am t b o r e t t s l a g e t s u t em ø b l e r o g s y k k e l s t at i v e r ; s k i f t e l y s pæ r e r i trapperom og fellesrom; til k a l l e h ån d v e r k e r e f o r n ø d v e n d i g v e d l i k e h o l d ; h o l d e l a g e t s u t s t y r i o r d e n o g h a g e n e r e l t t i l s y n m e d l a g e t s ei e n d om. D e s s u t e n s k a l h a n v æ r e t i l g j e n g e l i g f o r b e b o e r n e m e d r å d o g v e i l e d n i n g. V a k t m es t e r h a r t o g a r a s j e r t i l d i s p o s i s j o n f o r t r a k t o r o g a n n et u t s t y r.

5 S i d e B r e k k e B o r e t t s l a g V a k t m e s t e r k a n o g s å k o n t a k t e s p å t e l e f o n e l l e r e -p o s t : p a u l. l e i r b a k k e g e t. n o. U n n g å å r i n g e u t e n om o r d i næ r a r b e i ds t i d. I f e r i e r o g s y k d o m b e n y t t e r v i s o m v i k a r : R o g e r K n a p p e r ( 7 A ) B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e m e d A r n t M y r v o l l o m s n ø r y d d i n g a v h o v e d v e i e n i n n e p å o m r å d e t. H a n k a n o gs å t i l k a l l es e t t e r b e h o v, f. ek s. i h e l g e n e. S TY R E T S t y r e t h a r m øt e r e n g a n g i m å n e d e n, i f o r k a nt a v s t y r em ø t e n e h a r v i å p e n h a l v t i m e h v o r b e b o e r n e k a n k om m e m e d he n v e n d e l s e r t i l s t y r e t om s a k e r d e v i l t a o p p. E n g a n g å r e t h a r v i s t y r es em i n a r. D a t a r v i o s s t i d t i l å g å l i t t g r u n d i g e r e i n n p å e n k e l t e p r i o r i t e r t e s a k e r. B o r e t t s l a g e t h a r e n e g e n hj em m es i d e : h t t p : / / w w w. b o r e t t s l a g. n e t / b r e k k e b o r e t t s l a g He r k a n b e b o e r e t i l e n h v e r t i d f i n ne n y t t i g i n f o rm as j o n om d et å b o i l a g e t, n y h e t e r, g i t i l b a k em e l d i n g e r o g k om m e n t a r e r t i l n y h e t e r, l es e b o r e t t s l a g e t s v e d t e k t e r, f å i n f o rm a s j o n om h v o r d a n d e s k a l gå f r em i f o r h o l d t i l r e h a b i l i t e r i n g a v b a d o g i f o r s i k r i n g s s ak e r, s k j em a f o r h us d y r h o l d, s am t l es e om l a g e t s hi s t o r i e. R E TN I N G S L I N JE R F O R S TY R E AR B E I D S t y r e t h a r v e d t a t t r e t n i n gs l i n j e r f o r s t y r e a r b e i d i b o r e t t s l a g e t. F o rm ål et m e d d i s s e e r å k l a r g j ø r e d e k r a v s om s t i l l es t i l d e t i l l i t s v a l g t e. R e t n i n gs l i n j e n e om h a nd l e r s t y r e a n s v a r f o r f o r v a l t n i n g a v d e øk o n om i s k e ve r d i e r, h a b i l i t et, t a us h e t s p l i k t, h o no r e r i n g, a t t e s t as j o n o g a n v i s n i n g a v ut b e t a l i n g e r. V E D T E K T E R B o r e t t s l a g e t h a r e g n e v e d t ek t e r, ve d t a t t p å g e n e r a l f o rs am l i n g i D e f o r k l a r e r o g u t d y p e r b l a n t a n n e t h v i l k et a ns v a r b o r e t t s l a g et h a r o g h v i l k et a ns v a r d e n e n k e l t e b e b o e r h a r f o r å v e d l i k e h o l d k n y t t et t i l l ei l i g h e t e n. V e d t e k t e n e f i n n e r d u p å v å r e h j em m es i d e r. G E N E R A L F O R S A M L I N G E N G e n e r a l f o r s am l i n g h o l d e s e n g a n g i å r e t, v a n l i g v i s p å v å r e n. H e r b e ha n d l e s å r s b e r e t n i n g, r e g n s k a p o g e v e n t u e l l e f o r s l a g f r a a n d e l s e i e r n e, o g n yt t s t y r e v e l g e s. H o v e d r e g e l e n e r a t d e t b a r e k a n f a t t e s v e d t ak i s ak e r s om e r s e n d t u t p å f o r h å n d o g s om e r n e v n t i i n nk a l l i n g e n. Ø ns k er d u å t a o p p e n s ak p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n, m å d u d e r f o r k o n t a k t e s t y r e t i t i d e s l i k a t s a k e n k o m m e r m e d p å s a k s l i s t e n. P å g e n e r a l f o r s am l i n g e n k a n b e g g e e k t e f e l l e r / s am b o e r e m øt e, m e n b a r e d e n e n e h a r s t em m e r e t t. F r em l e i e r h a r r e t t t i l å m ø t e, m e n u t e n s t em m e r e t t. I n n k al l i n g t i l generalforsamlingen blir sendt beboerne sammen med årsberetning

6 S i d e B r e k k e B o r e t t s l a g D U G N A D B e b o e r n e u t f ø r e r i f e l l es s k a p d u g na d p å g r ø n t a n l e g g e t. A r b e i d e t g å r u t p å r ak i n g a v p l e n e r r u n d t b l o k k e n o g v e d l i k e h o l d a v b e p l a n t n i n g e n l a n gs v e g g e n e. D u g n a d e n f o r e g å r g j e r n e i a p r i l / m a i. V a k t m es t e r s ø r g e r f o r i n nk a l l i n g t i l d u g n a d, g j e r n e v e d o p p s l a g i o p p g a n g e n e. H v e r b l o k k f å r v a n l i g v i s b e v i l g e t e t m i n d r e b e l ø p t i l n y e p l a nt e r o s v. D et e r o gs å a n l e d n i n g t i l å h yg g e s e g m e d n a b o e r p å d e n n e d ag e n. O f t e k j ø p e r v i i n n p i z z a e l. l. p å v å r d u g n a d e n. P A R K E R I N G B o r e t t s l a g e t h a r é n p a rk e r i n g s p l as s el l e r é n g a r a s j e p l as s t i l h v e r l ei l i g h e t. P a r k e r i n g i h o v e d v e i e n e r k u n t i l l a t t f o r g j e s t e r i b o r e t t s l a g e t. G a r a s j e p l a s s e n e t i l d e l es / f o rm i d l es a v g a r a s j ek om i t e e n t i l a n d e l s e i e rn e i h t. e n o p ps a t t l i s t e o g a ns i e n n i t et. D e t h e n s t i l l es t i l a l l e s om i k k e h a r b i l om å k o n t ak t e v a k t m e s t e r s l i k at h a n k a n f o rm i d l e l e i e a v p a r k e r i n g s p l as s e n t i l b e bo e r e s om h a r f l e r e b i l e r. D e t e r i k k e t i l l at t å h e ns e t t e u r e g i s t r e r t e k j ø r e t ø y p å n o e n a v p a r k e r i n g s p l a s s e n e u t e n s æ r s k i l t av t a l e m e d s t y r e t. F o r s p ø rs m å l v e d r. g a r a s j e n e, k o nt a k t g a r a s j ek om i t e e n. F o r s p ø rs m å l v e d r. p a rk e r i n g s p l as s e n e, k o n t ak t v a k t m es t e r. B o r e t t s l a g e t h a r s i d e n m ai ha t t e n a v t a l e m e d S m a r t S ec u r i t y o m k o n t r o l l a v p a r k e r i n g e n, e t t e r v e d t a k p å g e n e ra l f o r s am l i n g e n 1 3. j u n i H e r f i n n e r d u g j e l d e n d e p a r k e r i n g s b e s t e m m e l s e r s o m t r d t e i kr a f t 2. m a i S m a r t S e c u r i t y f o r e t a r p a r k e r i n g s k o n t r o l l e t t e r g j e l d e n d e r e g l e r : P a r k e r i n g s b e s t e m m e l s e r B r e k k e B o r e t t s l a g 1. R e s e r v e r t e p a r k e r i n g s p l a s s e r : R e s e r v e r t e p a r k e r i n g s p l as s e r g j e l d e r f o r b e b o e r n e. P a r k e r i n g s pl a s s e n e e r s k i l t et r es e r v e r t p a r k e r i n g. Al l e s o m p a r k e r e r si t t k j ø r e t ø y p å r e s e r v e r t e p a r k e r i ng s p l a s s e r m å b en yt t e p a r k e r i n g s b e vi s / ob l a t e r so m f es t e s i n n v e nd i g o g p å v e n s t r e s i d e a v bile n s f r o n t r u t e. K o n t a k t v a k t m e s t e r f o r u t d e l i n g a v p -o bl a t. R e s e r v e r t e p a r k e r i n g s p l as s e r f o r be b o e r e b l i r i k k e k o n t r o l l e r t a v p a r k e r i n g s s el s k a p e t. V e d f e i l p a r k er i n g p å d i s s e p a r k e r i n g s p l as s e n e m å s t y r e t e l l e r h v e r e n k e l t l e i et a k e r a v p a r k er i n g s p l a s s e n, p å e g e t i n i t i a t i v, r e k vi r e r e p a r k e r i n g s s el s k a p e t f o r e n e v e n t ue l l b o r t t a u i n g o g i l e g g e l s e a v k o nt r o l l a v g i f t. E i e r s k a p t i l p a rk e r i n g s p l as s e n m å k u n n e d o k um e n t e r e s. 2. G j e s t e p a r k e r i n g : P a r k e r i n g s p l a s s e r s o m e r s k i l t e t f o r g j e s t e r e r k u n t i l l a t t b e n y t t e t f o r b e s øk e n d e

7 S i d e B r e k k e B o r e t t s l a g t i l B r e k k e B o r e t t s l a g. V æ r o pp m e r k so m p å a t d e t e r i kk e e r a nl e d n i n g f o r b eb o e r e i b or e t t s l a g e t å b e n yt t e g j e s t e p l a s s e r. B e s øk e n d e s k a l b r uk e g y l d i g o g s y n l i g p a r k e r i n g s b e v i s s om u t d e l es f r a b o r e t t s l a g et s b e b o e r e. G y l d i g o g s y n l i g p a r k e r i n g s b e vi s m å v æ r e p å p l a s s i k j ø r e t ø ye t i n n e n 1 0 m i n u t t e r e t t e r p a r k e r i n g G j e s t e r k a n k u n b e n y t t e gj e s t e p l a s s e n i m ak s 3 dø g n, u a v h e n g i g om k j ø r e t ø y e t h a r v æ r t f l y t t e t / b e n y t t e t. Ut o v e r d e t t e m å d et i n n h e n t es e n p a r k e r i ng s t i l l a t e l s e f r a s t y r e t i f o r k a n t a v p a r k e r i n g e n. D e n n e t i l l at e l s e n m å l i g g e g o d t s y n l i g i bi l e n s f r o n t r u t e f o r k o n t r o l l. E n u t v i d et p a r k e r i n gs t i l l a t e l s e k a n f ek s g j e l d e h å n d v e r k e r e. V i h e n s t i l l e r a l l e b e b o e r e o m å i nf o rm e r e s i n e g j es t e r om b o r e t t s l a g e t s p a r k e r i n gs r e g l e m e nt. 3. D e t e r f o r b u d m o t å p a r k e r e p å b o r e t t s l a g e t s g a n g - / s ti k k v e i er o g f o r a n bygningene: D e t e r t i l l a t t å s t a n s e f o r n ø d v e n d i g a v -/ p å l e s s i n g, f o r u t s at t s y n l i g a k t i v i t e t v e d k j ø r e t ø y e t. M a k s 3 0 m i nu t t e r. F o r l a t t e k j ø r e t ø y v i l b l i i l a g t k o n t r o l l a v g i f t o g b o r t t a u i n g k a n s k j e u t e n v a r s e l. V e d b e h o v f o r s t a n s o v e r 3 0 m i n u t t e r, f o r e k s. v e d i n n - / ut f l yt t i n g m å d e t i n n h e n t e s p a rk e r i n g s t i l l at e l s e a v på f o r h å n d. D e n n e f å r d u v e d å h e nv e n d e d e g t i l s t y r e t. P a r k e r i n g s b e v i s e t s k a l l i g g e s y n l i g i b i l e n s f r o n t r u t e f o r k o n t r o l l. H us k a t s t a ns m e d e t t e l l e r f l e r e h j u l p å g r ø n t a n l e g g e r i k k e t i l l at t u a n s e t t å rs a k t i l p a r k e r i n g e n. 4. Al l s t a n s f o r b u d t : P a r k e r i n g ut e n f o r a n v i s t e pl a s s e r, s om f o r ek s. d o b b e l p a rk e r i n g, p å g r ø n t a r e a l e r, os v. e r i k k e t i l l at t. P ar k e r i n g s k a l k u n s k j e p å d e a n v i s t e p l a s s e n e. D e t t e f o r å s i k r e f r em k om m e l i g k j ør e v e i f o r u t t r y k n i n g s k j ø r e t ø y. F o r å u n ng å m i s f o r s t å e l s e r e l l e r u n ød v e n di g e u tg i f t e r i f o rm a v k o n t r o l l a v g i f t e r, b e r v i al l e om å s e t t e s e g i nn i p a r k e ri n g s b e s t em m el s e n e. O m r å d e t e r k o n t r o l l e r t o g s k i l t e t e t t e r p r i v a t r e t t s l i g e r e gl e r. B r u d d p å p a r k e r i n gs r e g l em e n t k a n m e d f ø r e k o nt r o l l a v g i f t k r 7 0 0, - o g / e l l e r b o r t t a u i n g a v k j ø r e t ø y e t. P a r k e r i ng s r e g l em e n t et g j e l d e r h el e d ø g n e t. K o n t r o l l e n e ut f ø r es s om s t i k k - p r øv e r t i l s p o r a d i s k e o p pm ø t et i d e r. 5. V e d r e k v i r e ri n g a v p a r k e ri n g sv a k t e l l e r k r an b i l : R i n g e l l e r h e l e d ø gn e t. 6. U r e g i s t e r t e k j ø r e t ø y:

8 S i d e B r e k k e B o r e t t s l a g D e t e r i k k e t i l l a t t å s et t e u r e g i s t r e r t e / a vs k i l t e d e k j ø r e t ø y e r p å b o r e t t s l a g e t s o m r å d e r u t e n a v t a l e m e d s t y r e t. P a r k e r i n g a v u r e g i s t r e r t e / a v s k i l t e de k j ø r e t ø y b l i r om g å e n d e f j e r n e t f o r e i e r s r e gn i n g. K l a g e r e l l e r s p ø rs m å l v e d r ø r e n d e k o n t r o l l a v g i f t e r e l l e r p a r k e r i n g s r e gu l e r i n g e n s k a l i k k e r e t t e s t i l v a k t m e s t e r, s t y r e l e d e r e l l e r s t y r em e d l em m e r, m e n t i l S m a r t S e c u ri t y AS T l f. : K l a g e r p å i l a g t k o n t r o l l a v g i f t m å s en d e s s k r i f t l i g t i l : p o s o s l o c r e d i t s e r v i c e. n o e l l e r S m a r t S ec u r i t y A S c / o O s l o C r e d i t s e r v i c e A S, P o s t b o k s E t t e r s t a d, O s l o G A R A S J E R B o r e t t s l a g h a r g a r a s j e r s om f o rm i dl e s g j e n n om s t y r e t. R e t n i n gs l i n j e r f i n n e r d u p å h j em m es i d e n v å r. D u k a n s et t e d eg p å e n v e n t e l i s t e. T i l d e l i n g s k j e r e t t e r a ns i e n n i t et. R E N O V A S J O N H u s h o l d n i n g s a v f a l l s k a l p a k k es i nn ( k n y t t i g j e n b æ r e p os e n ) f ø r d e t k a s t es i c o n t a i n e r n e. 1. P a p i r o g r e n g j o r t m e l k e k a rt o n g e r k as t es i e g n e c o n t a i n e r e m e r k e t f o r p a p i r. 2. P a p p ( o g p a p i r ) k a s t e s i d e n s t or e p a p i r c o n t a i n e r e n v / g a r as j e n. 3. G l a s s o g b l i k k b ok s e r s k a l k as t es i g l as s c o n t a i n e r. 4. S t ø r r e g j e ns t a n d e r k as t es i d e n s t o r e c o n t a i n e r e n s om s t å r p l as s e r t p å p a r k e r i n gs p l a s s e n. S p e s i a l a v f al l (m al i n g s r es t e r, b i l b at t e r i e r, k j em i k a l i e r, m. m. ) s k a l b r i n ge s t i l næ rm es t e m i l j øs t as j o n, s om e r på Shell-s t as j o n e n i K j e l s ås v e i e n E. E - a v f al l (k j ø l es k a p, k om f y r e r, da t am a s k i n e r, t v/ r a d i o a p p a r a t e r, e t c. ) s k a l l e v e r e s t i l f o r h a n d l e r a v s l i k t ut s t y r. D e r s om d u h a r s t ø r r e m e n g d e r a vf a l l s om d u ø ns k e r å b l i k v i t t ( f. e k s i f o r b i n d e l s e m e d flyttin g ), t a k o n t ak t m e d v ak t m e s t er e n f o r a v t a l e om h v o r d a n d e t t e k an o r d n e s. LOFT- O G K J E L L E R B O D E R D e t t i l h ø r e r l o f t - o g k j el l e r b o d e r t i l a l l e l e i l i g h et e r. I t i l l e g g f i n n es d et k j e l l e r l o k a l e r d e r d e t e t t e r a v t a l e m e d v a k t m e s t e r f o r k o r t e r e p e r i o d e r k a n o p p b e v a r e m ø b l e r o g s t ø r r e g j e n s t a n d e r s om i k k e f å r p l as s i bo d e n e. N B! I f ø l g e b r a n n f o r s k r i f t e n e e r d e t i k k e t i l l at t å p l as s e r e m ø b l e r e l l e r a n d r e g j e n s t a n d e r u t e n f o r k j e l l e r - o g l o f t s b o d e n e. N Ø K L E R / S K I L T N ø k l e r / r e k v i s i s j o n k a n k j ø p e s / b e s t i l l e s v e d h e n v e n d e l s e t i l v ak t m e s t e r, o g k o s t e r k r , - p r. n ø k k e l. B e t a l e s i n n p å b o r e t t s l a g e t s k o n t o N B! I n n b e t a l i n g e n m å m e r k es m ed s e l s k a p B r e k k e B o r e t t s l a g o g n ø k k e l. S k i l t t i l r i n g e k l o k k e o g p o s t k a s s e b e s t i l l e s h o s v a k t m es t e r.

9 S i d e B r e k k e B o r e t t s l a g V A S K E R I E R B o r e t t s l a g e t h a r t r e f e l l es v a s k e r i e r. D i s s e l i g g e r i F r y s j a v e i e n 1 1, 1 5 og 1 9. V a s k e r i e n e e r ut s t y r t m e d v a s k em a s k i n e r, t ø r k et r om m el s am t t ø r k e ro m. B r u k a v m as k i n e n e b e l a s t e s f e l l e ut g i f t e n e o g d et e r i n g e n e g e n a n d e l v e d b r u k. N øk k e l t i l ut g a n g s d ø r e n p as s e r o g s å t i l v as k e r i o p p g a n g e n o g v as k e r i et, o g en l i t e n h e n g e l å s m e d l e i l i g h e t s n um m e r t i l t a v l e s k a l f ø l g e l e i l i g h et e n. V ak t m e s t e r k o n t a k t es v e d e v e n t u e l l e f e i l v e d m a s k i n e n e m. v. B e b o e r n e s k a l s e l v g j ø r e r e n t e t t e r s e g i v a s k e r i e t.. Om b r u k a v p r i v a t e v as k em a s k i n er, s e h u s o r d e ns r e g l e n e. V a s k em as k i n e n e e r u t s t y r t m e d t i ds l ås s om g j ø r a t d e i k k e k an b e n y t t e s u t e n om v a s k e t i d e n e s om e r m e l l om k l. 0 8: 0 0 o g 2 0: 0 0 p å h v e r d a g e r o g m e l l om k l. 0 9 : 0 0 o g 1 8 : 0 0 p å l ø r da g e r. S ø n d a g e r f e l l es v a s k e r i e n e s t e n g t. R E N H O L D B o r e t t s l a g e t b e n y t t e r t j e n es t e n e t i l T & J R e n h o l d. N o rm a l t b l i r o p p g a n g e n e v a s k e t h v e r f r e d a g, m e n d a g e n e k a n v a r i e r e n o e i f o r h o l d t i l b e v e g e l i g e h e l l i g d a g e r. I t i l l e g g t i l t r a p p e o p p g a n g e n e r e n g j ø r e s t r a pp e v i n d u e r t o g a n g e r i å r e t. E v e n t ue l l e k l a g e r p å t r a p p e v a s k r et t es t i l s t y r e t, s om f o r m i d l e r b es k j e d v i d e r e t i l b y r å e t. N B! B e b o e r e s om k om m e r t i l å s k i t n e t i l t r a p p e o p p g a n g e n e, i t i l f e l l e h å n d v e r k s a r b e i d e i l e i l i g h e t e n e l l e r v e d h u n d e h o l d, p l i k t e r å u t f ø r e r e n g j ø r i n g s el v. D I G I T A L -TV O G I N TE R N E TT Get er leverandør av bredbåndtjenester til borettslaget, internett og digital-t v. G e t s s e r v i c e t e l ef o n e r b e t j e n t m an d a g - f r e d a g m el l om k l o g o g l ø r d a g - s ø n d a g m e l l o m k l o g F e i l m el d i n g o g s u p p o r t k a n o g s å m el d e s p å w w w. g e t. n o. G e t s k u n d e - o g s e r v i c em o t t ak e r l o k a l i s e r t i M a r i d a l s v e i e n i t i l k ny t n i n g t i l h o v e d k o n t o r e t. H e r k a n m a n bl a n t a n n e t h e n t e e l l e r b y t t e d e k o d e r, i nt e r n e t t m o d em o g " g j ø r d e t s e l v -p a k k e r " f o r t e l ef o n i. P å G et s h j em m e s i d e ww w. g e t. n o f i n n e r d u o v e r s i k t o v e r a k t u e l l e f o r h a n d l e r e i l o k a l om r å d e t, s am t p r o d u k t i n f o rm as j o n o g b e s t i l l i n g s m u l i g h e t e r. OBOS og Get har inngått avtale for beboere i boligselskaper forvaltet av OBOS - k o n s e r n e t o m k o l l e k t i v a v t a l e p å Di g i t a l T V, i nt e r n e t t o g t e l e f o n t j e n e s t e r. K o n t ak t k u n d e t j e n es t e n f o r m e r i n f o rm as j on. Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv -anlegget som å skru av dekselet på antenne - k o n t a k t e n o g f o r e t a o m - el l e r t i l k o b l i n g e r. S l i k e i n n g r e p v i l k u n n e f o r å r s a k e f o rs t y r r e l s e r på signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. TE L E F O N I B o r e t t s l a g e t e r t i l s l u t t e t s am a r b e i ds a v t a l e n m e l l om T e l e n o r o g O B OS, s om g j e l d e r t i l o g s o m g i r b e b o e r e m e d t e l e f o n a b o n n em e nt i T e l e n o r r ab a t t e r.

10 S i d e B r e k k e B o r e t t s l a g D e t g i s o p p t i l 2 5 % r a b a t t p å b r u k e n a v t e l e f o n e n ( g j e l d e r B a s i s -a b o n n e m e nt e n e ) p å f a s t t e l ef o n o g b r e d b å n d s t e l e f o n : * F r i b r u k a v f as t t e l e f o n h v e r l ø r da g ( k u n s t a rt p r i s p å 8 9 ø r e p r s am t a l e u a n s e t t v a r i g h e t ) p å s am t a l e r t i l a n d r e f as t t e l e f o n e r i N o r g e. * D e n e nk e l t e b e b o e r f å r d es s u t e n f r i et a b l e r i n g a v A D S L B r e d b å n d o g 1 5 % r a b a t t p å a b o n n e m e nt s t y p e n e A DS L M ed i um o g A D S L P r em i um. ( R a b a t t yt e s i k k e p å n y b e s t i l t e a b o n n e m e n t p å A D S L B a s i s o g A D S L T u r b o ). F o r k u n d e r s om h a d d e A D S L -a b o n n em e n t f r a f ø r f o r t s e t t e r p r i s e r o g r a b a t t e r s om t i d l i g e r e. * D e t g i s 3 0 m i n u t t e r e k s t r a f r i r i ng e t i d p å a l l e m o bi l a b o n n em e n t f r a T e l e n o r o g D j u i c e ( i k k e k o n t a n t k o r t o g D j u i c e C o n t r o l ). E k s t r a r i n g e m i n u t t e r g i s u a v h e n g i g a v om k u n d e n e r i e n b i n d i n gs p e r i o d e, o g a k t i v i s e r es v e d at k u n d e n s el v s en d e r e n S M S f r a s i n e g e n m o b i l t e l ef o n t i l n r m e d t e k s t OB O S. M e d t r e t y p e r T e l e n o r -a b o n n em e nt g i s e n t o t al k u n d e r a b a t t p å 5% i t i l l e g g t i l d e ø v r i g e r a b a t t e n e. B e s t i l l i n g a v t e l ef o n i o g i n t e r n e t t j en e s t e r g j ø r e s p å w w w. o b o s. n o, e l l e r v e d å s e n d e e n S M S t i l m e d k o d e o r d OB O S. L E K E P L A S S E R Store lekeplass har flere lekeapparater og basketball-s t a t i v s am t s i t t e g r u p p e r m e d e n utedørsgrill. L e k e a p p a r a t e n e s j e k k e s v e d h v e r H M S -r u n d e ( s i s t e v a r i ) o g s k a l t i l e n h v e r t i d v æ r e i f o r s k r i f t s m e s s i g s t a n d. M e l d f r a t i l v a k t m es t e r o g s t y r e t om d u o p p d a g e r n o e s om e r g a l t. B e b o e r e d e l t a r i R u s k e n -a k s j o n e n o m v å r e n. V E LF E R D S R OM M E T ( k j e l l e r r om i F R Y S J AV E I E N 7 ) B l i r b e n y t t e t t i l b a r n e b u r s d a g e r, b eb o e r m øt e r, j u l e t r e f es t m. m. K a n b e n y t t e s t i l m a n g e u l i k e t i l t a k : K a f e, p e n s j o n i s t t r e f f, s m å b a r n -b a r s e l t r e f f, b a r n e b u r s d a g, f o r e d r a g / l y s b i l d e f r em v i s n i n g, j u l et r e f e s t / L uc i af e s t, a k t i v i t e t s k v e l d e r, u t s t i l l i n g/ g a l l e r i, l o p p em a rk e d / b r u k t m a r k e d/ b y t t em a r k e d f o r å n e v n e n o e. S t y r e t t a r g j e r n e i m o t f o rs l a g t i l b r u k f r a b e b o e r n e, o g v i l i s am a r b e i d m e d v e l f e r d s g r u p p a o p p f o r d r e t i l å t a i n i t i a t i v t i l u l i k e f e l l es a k t i v i t et e r s om k a n s t y r k e b o m i l j ø et. U t l e i e a v v e l f e r d s r o m m e t : M å a v t a l e s h e l s t i g o d t i d p å f o r h å n d m e d v a k t m es t e r, i h a n s f r a v æ r e n f r a s t y r e t e l l e r v e l f e r d e n. N øk k e l k a n l å n es a v v ak t m e s t e r, i h a ns f r a væ r a v e n f r a s t y r e t e l l e r ve l f e r d e n. R e g l e r f o r b r u k a v v e l f e r d s r o m m e t : 1. E n v ok s e n h a r h o v e d a n s v a r v e d u t l å n ( o g s k a l væ r e t i l s t e d e n å r b a r n / u n g d o m b r u k e r r om m e t ). 2. R om m e t f o r l a t es f e r d i g r y d d e t, t øm t f o r s ø p p e l, b o r d o g g u l v v a s k e t.

11 S i d e B r e k k e B o r e t t s l a g 3. Det m å tas hensyn til at det bor folk i l e i l i g h e t e n e o v e r 4. A k t i v i t e t e r m å v æ r e a v s l u t t e t i n n e n k l o k k e n N øk k el l e v e r e s t i l b ak e s am m e k v e l d e l l e r s e n es t d a g e n e t t e r 6. R o m m e t s k a l i k k e b e n y t t e s t i l o v e r n a t t i n g B R U K S O V E R L AT I N G ( F R AM L E I E ) D e t e r i k k e t i l l a t t å o v e r l a t e b r u k e n a v b o l i g e n t i l a n d r e ut e n s t y r e t s s a m t y k k e o g g o d k j e n n e l s e a v b r u k e r. U l o v l i g o ve r l a t i n g a v b r u k k a n f ø r e t i l s a l g s på l e g g a v l e i l i g h e t e n. S ø k n a ds s k j em a f o r b r u k s o v e r l a t i n g f ås v e d h e n v e n d e l s e t i l OB O S p å t e l e f o n AV T AL E O M G AR AN TE R T B E T AL I N G AV F E L L E S K OS TN AD E R ( T E O R E T I S K L E I E ) B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e m e d OB OS om g a r a n t e r t b e t a l i n g a v f e l l es k o s t n a d e r. O B OS garanterer for overførsel til borettslaget hver m åned og overtar deretter alt a ns v a r o g r i s i k o f o r e v e n t u e l l m a n g l e n d e i n nb e t a l i n g a v f e l l e s k os t n a d e r. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I f ø l g e f o r s k r i f t om b r a n n f o r e b y g g e n d e t i l t a k o g b r a n n t i l s y n s k a l a l l e bo l i g e r h a m i ns t é n g o d k j e n t r ø y k v a r s l e r, s am t m a nu e l t s l o k k i n gs u t s t y r i f o rm a v e nt e n p u l v e r a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e. D e t e r b o r e t t s l ag e t s a ns v a r å a ns k a f f e o g m o n t e re u t s t y r e t, m e ns d e t e r a n d e l s e i e r s a n s v a r å k o n t r o l l e r e a t ut s t y r e t e r i o r d e n. D e r s om u t s t y r e t e r d e f ek t, m el d e s d e t t e s k r i f t l i g t i l s t y r e t. I N D R E V E D L I K E H O L D O G F O R A N D R I N G E R A V L E I L I G H E T E N V e d l i k e h o l d a v l e i l i g h e t e n e r b e b oe r e n s a n s v a r o g k a n g j ø r e s e t t e r eg e t b e h o v o g ø n s k e. B yg n i n g s m e s s i g e e nd r i ng e r m å d e t s ø k e s ti l l a t e l s e om h o s s t yr e t. D e t t e g j e l d e r h v i s du f o r e k s e m p e l vi l r i v e e l l e r f l yt t e v e g g e r. Y T R E V E D L I K E H O L D B o r e t t s l a g e t e r a ns v a r l i g f o r al t yt r e v e d l i k e h o l d. S e n æ rm e r e i n f o rm a s j o n i v å r e v e d t e k t e r. V E N T I L A S J O N S t y r e t o p pf o r d r e r b e b o e r e t i l å h a å p n e l u f t e l uk e r o g l i t t v a rm e p å d ag t i d i s o v e r o m m e n e om v i n t e r e n, f o r å f o r h i n d r e f u k t - o g s o p p s k a d e r! M a n g e h a r t e t t e t l u f t e l uk e n e. D e m å v æ r e å p n e! D e t f i n n es s åk a l t e s t ø y d em p e n d e v e n t i l e r f o r d em s om h a r b e h o v f o r d e t. T a k o nt a k t m e d v a k t m es t e r f o r i nf o r m as j o n. D e t k a n v æ r e s æ r l i g ak t u e l t f o r d e l e i l i g h e t e n e s om e r u t s a t t f o r s t ø y f r a F r y s j a v e i e n.

12 S i d e B r e k k e B o r e t t s l a g D e t e r v e n t i l as j o ns k a n a l e r m e d n at u r l i g a v t r e k k ( i k k e v i f t e r ) f r a k j øk k e n o g b a d s om g å r u t o v e r t ak. L uf t e n s l i p p es i n n g j en n o m v e n t i l l uk e r i v e g g e n e i s t u e, s o v e r o m o g kjøkken. For å unngå kondens/fuktproblem er er det viktig at ventil-l uk e n e a l l t i d e r å p n e. D e t e r v i k t i g at v e n t i l å p n i n g e n e b l i r r e n g j o r t r e g e l m e s s i g. B r u k s t ø vs u g e r s å l a n g t i n n i k a n a l e n d u r ek k e r! N B! D e t e r i k k e t i l l a t t å m o n t e r e v i f t e r i v e n t i l e r e l l e r l u f t e k a n a l e r. ( K u l l f i l t e r ut e n t i l k n yt t i n g t i l k a n a l an b e f a l e s ). B A D E R O M S R E H A B I L I T E R I N G S t y r e t h a r i n g e n um i d d e l b a r e p l a ne r om f e l l e s r e h a b i l i t e r i n g a v b a d e r o m m e n e. M a n g e h a r p u s s et o p p b a d e n e i n d i v i d u e l t o g m å f ø l g e k r a v s p es i f i k as j o n e n e s om g j e l d e r. An d e l s e i e r i n i ti e r t r e h a bi l i t e r i ng / m o d e rn i s e r i n g a v v å t r om P å o p p d r a g f r a s t y r e t i B r e k k e b o r e t t s l a g h a r OB O S P r os j e k t A S u t a r b e i d e t e n k r a v s p e s i f i k a s j o n f o r r e h a b i l i t e r i n g / m o d e r n i s e r i n g a v b a d. D e t t e e r k r a v o g a n b e f a l i n g e r s om d e n e n k e l t e a n d e l s ei e r m å f øl g e, f o r a t b o l i g s e l s k a p et / a n d e l s e i e r e v e n t u e l t s k a l s l i p p e å r e h a b i l i t e r e b a d e t he l t p å n y t t v e d e n f r em t i d i g f e l l e s u t s k i f t i n g a v r ø r a n l e g g i b o l i gs e l s k a p et. A n d e l s e i e r e m e d n y r e h a b i l i t e r t e ba d v i l u a n s e t t b l i n o e b e r ø rt b y g n i n g s m es s i g v e d e n f e l l e s r e h a b i l i t e r i n g. D e t k a n o g s å, v e d e n f e l l e s r e h a b i l i t e r i n g a v v å t r om m e n e, væ r e ø n s k e l i g å e n d r e r ø r f ø r i n g e ns p l as s e r i n g. H v i s et s l i k t v e d t ak b l i r f at t e t, v i l d et t e o gs å k u n n e b e r ø r e a l l e r e d e n y r e h a b i l i t e r t e b a d s om b e s k r e v e t u n d e r. E n f r em t i d i g u t s k i f t i n g a v r ø r a n l e g g e t v i l o m f a t t e a l l e v e r t i k a l f ø r t e s t a m m e r f o r v a n n o g avløp fra kjeller til o g m e d t i l k n y t n i n g e r i ø v e r s t e et a s j e, i nk l u d e r t a l l e h o r i s o n t a l f ø r t e g r e n r ø r f o r a v l ø p f r em t i l k l o s et t, o g s l uk ( i n k l. s e l v e s l u k et ) o g a l l e v a n n r ø r f r e m t i l a r m at u r / u t s t y r i a l l e l e i l i g h e t e r. E t s l i k t p r o s j e k t v i l, s om d e f l es t e v e l f o r s t å r, m e d f ø r e to t a l s a n e r i n g a v b a d e r o m m e n e. D e r s om m a n s om a n d e l s e i e r s k a l u n n g å s l i k s a n e r i n g, m å m a n s e l v h a g j o rt n ød v e n d i g e u t s k i f t n i n g e r i f o rk a n t. D e t e r d e r f o r s v æ rt v i k t i g a t a l l e a n d e l s e i e r e s om h a r p l a n e r o m å m o d e r n i s e r e / r e h a b i l i t e r e b a d / v å t r o m, s e t t e r s e g i n n i h v a s om k r e v e s f ø r m a n i g a n g s e t t e r a r b e i d i d i s s e r om m e ne. S t y r e t s k a l v a r s l e s a v a n d e l s e i e r f ø r a r b e i d e t i g a n gs e t t e s. V a r s e l e t s k a l i n n e h o l d e : t i d s p u n k t f o r o p p s t a r t o g a n t a t t f e r d i g s t i l l e l s e o p p g a v e o v e r v a l g t e n t r e p r e n ø r b e s k r i v e l s e a v a r b e i d e t s o m f a n g b e k r e f t e l s e p å a t n a b o u n d e r e r i nf o r m e r t a l l e n a b o e r s om bl i r b e r ø r t a v ev e n t u e l l v a n n a v s t e n g n i n g e t c. s k a l v a r s l e s s k r i f t l i g m e d o v e r s i k t o v e r h v i l k e t i d s r o m d e t t e g j e l d e r F o r n æ r m e r e b e s k r i v e l s e a v h v i l k e k r a v s o m g j e l d e r v e d e n b a d e r o m s -r e h a b i l i t e r i n g, s e v å r h j em m es i d e : h t t p : / / w w w. b o r e t t s l a g. n e t / b r e k k e b o r e t t s l a g

13 S i d e B r e k k e B o r e t t s l a g R E F U S J O N F O R U T S K I F T I N G A V S L U K P Å B A D E T : B o r e t t s l a g e t g i r r e f us j o n f o r ut s k i f t i n g a v s l uk m e d k r , -, b r e v m e d d o k um e nt a s j o n f r a r ø r l e g g e r o g k v i t t e r i n g m å v e d l e g g e s o g s e n d e s s t y r e t. B A L K O N G E R B e b o e r e h a r s e l v a n s v a r f o r å v e d l i k e h o l d e o g r e n g j ø r e b a l k o n g e n e i n n v e n d i g, s am t å m al e o g v e d l i k e h o l d e t r e v e g g e n. I N N G L A S S I N G A V B A L K O N G E R I n n g l a s s i n g a v b a l k o n g e r e r g o dk j e n t a v P l a n o g b y g n i n g s et a t e n o g b o r e t t s l a g et b e n y t t e t t i d l i g e r e A S B al k o n gs y s t e m e r. N y ak t ø r e r f r a L um o n N o r g e. A n d e l s e i e r e s om ø ns k e r i n n g l as s i n g k a n t a k o n t ak t m e d L um o n N o rg e, t l f : T i l s o l a v s k j e r m i n g t i l l a t e s r u l l e g a r d i n e l l e r p e r s i e n n e r i h v i t t e l l e r s ø l v. H M S - I N TE R N K O N TR O L L F o r s k r i f t o m s y s t e m a t i s k h e l s e -, m i l j ø - o g s i k k e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e r ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f as t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s em b e r m e d v i r k n i n g f r a 1. januar Forskriften stiller krav til a t d e n e nk e l t e v i r k s om h e t s k a l s y s t em a t i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t em m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. V i k t i g e l o v e r i h e n h o l d t i l d e t t e e r : L o v o m e l e k t r i s k e a n l e g g o g e l e k t r i s k u t s t y r L o v o m b r a n n - o g e k s p l o s j o n s v e r n L o v o m f o r u r e n s n i n g L o v o m a r b e i d s m i l j ø I n t e r n k o nt r o l l i n n e bæ r e r a t b o r e t t s l a g e t e r p å l a g t å p l a n l e g g e, o r g a n i s e r e, ut f ø r e, v e d l i k e h o l d e o g d o k u m e n t e r e a l t s o m h a r m e d h e l s e -, m i l j ø - o g s i k k er h e t å g j ø r e i b o r e t t s l a g e t s r e g i. I n t e r n k o n t r o l l s y s t e m e t b e s k r i v e r h v o r d a n d e t t e a rb e i d e t s k a l d r i v e s. S t y r e t i v a r e t a r i n t e r nk o n t r o l l e n m ed h e n s y n t i l b l a nt a n n e t b r a n n v e r n, f e l l es e l ek t r i s k a n l e g g o g l e k e p l as s u t s t y r. H a r b o re t t s l a g e t a n s a t t e m å d et o gs å o p p f y l l e k r a v e n e i a r b e i d s m i l j ø l o v e n i f o r h o l d t i l v e r n a v a r b e i d s t a k e r n e s h e l s e o g s i k k er h e t. E l e k t r i k e rt j e n e s t e n f o r e t a r i nt e r n k on t r o l l p å d et e l ek t r i s k e a n l e g g e t i f e l l e s om r å d e n e. B e b o e r n e / a n d e l s e i e r n e h a r a ns v a r f o r k o n t r o l l a v d e t e l e k t r i s k e a n l e gg e t i l e i l i g h e t e n e.

14 S i d e B r e k k e B o r e t t s l a g H U S O R D E N S R E G L E R V i s k a l i k k e u t f ø r e s t ø ye n d e a r b e i d : P å h v e r d a g e r m e l l om k l o k k a 2 0: 00 o g 0 8 : 0 0 P å l ø r d a g e r et t e r k l P å s ø n d a g e r P å o f f i s i e l l e h ø y t i d s d a g e r V i v i l h a r o i b o r e t t s l a g et m e l l om k l o g D e t b e t y r b l a nt an n e t a t v i i k k e s k a l s p i l l e s j e n e r e n d e h ø y m u s i k k e l l e r h a s j e n e r e n d e f es t i n g. V e d s p e s i e l l e a n l e d n i n g e r d e r v i v e t at f e s t e n a vs l u t t e s s e n e r e, s n a k k m e d n a b o e ne e l l e r g i b e s k j e d p å f o r h å n d. V i s k a l t a s æ r l i g h e ns y n h v i s v i v e t a t n a b o e r e r s yk e. V i s k a l i k k e h e n g e t ø y t i l t ø rk i n g / l uf t i n g ut f r a b a l k o n g e r. V i s k a l a v h e ns y n t i l b r a n n f a r e n i k k e g r i l l e m at p å b a l k o n g e n e. T a a n s v a r f o r f e l l e s s k a p e t g j e n n o m å s ø r g e f o r A t t r a p p e r o m, k j e l l e r - o g l of t s g a n ge r h o l d e s f r i e o g r y d d i g e. D e r s om v i h a r s k i t n e t t r a p p e n t i l un o r m a l t m y e, f. e k s v e d f l y t t i n g, oppussing i leili g h e t e n e l l e r e t t e r b a r n e s e l s k a p, v i l v i v a s k e tr a p p e n et t e r o s s s el v. Å t a g o d t v a r e p å g r ø n t a n l e g g o g l e k e p l a s s e r. Å t a g o d t v a r e p å v e l f e r d s r om m et, v a s k e r i e n e o g a n d r e f e l l es a r e a l e r. Å r e s p e k t e r e r e g l e n e f o r d y r e h o l d i b o r e t t s l a g e t Å d e l t a i d u g n a d s a r b e i d. Å l es e i nf o rm as j o n f r a s t y r e t o g f øl g e h e n v i s n i n g e r s om gi s. Å v a r s l e s t y r e t e l l e r v a k t m es t e r n år v i o p p d a g e r f e i l e l l e r m a n g l e r. T O L K N I N G A V H U S O R D E N S R E G L E N E V e d t v i l a v g j ø r e s s ak e n a v d et t i l en h v e r t i d s i t t e n d e s t y r e t. E N D R I N G A V H U S O R D E N S R E G L E N E K a n b a r e f o r et a s a v G e n e r a l f o r s am l i n g e n. I h u s l e i e k o nt r a k t e n f i n n e r d u b e b oe r s o g b o r e t t s l a g e t s p l i k t e r n æ rm er e b e s k r e v e t. V e d t a t t a v G e n e r a l f o r s a m l i n g e n i B r e k k e B o r e t t s l a g 2 6. m a i ( r e v i d e r t )

15 S i d e B r e k k e B o r e t t s l a g D Y R E H O L D I B R E K K E B O R E T T S L A G G e n e r a l f o r s a m l i n g e n v e d t o k 7. m ai å t i l l at e d y r e h o l d. H us o r d e n s r e g l e n e b l e e n d r e t t i l : Å r es p e k t e r e r e t n i n gs l i nj e n e f o r d y r e h o l d. F o r å k u n n e h o l d e d y r m å b å d e e ge n e r k l æ r i n g o g r e g i s t r e r i n g u n d e r t e g n e s o g s e n d e s s t y r e t. E G E N E R K L Æ R I N G : 1. Jeg er klar over at dyrehold i borettslag krever særlig hensyn til andre beboere. 2. Hunder må holdes i bånd innenfor borettslagets område. 3. Jeg forplikter meg til straks å fjerne ekskrementer som mitt dyr måtte etterlate på trapper, veier, plener, i bed og lignende. 4. Hvis min hund/katt skulle påføre skade på person eller eiendom, erklærer meg ansvarlig og eventuelt erstatningspliktig for skadene. 5. Jeg kjenner til at det ikke er lov å drive oppdrett av dyr i leiligheten. 6. Jeg er inneforstått med at dersom det kommer berettigede klager på dyreholdet, kan styret kreve at dyret må fjernes. Styret avgjør, etter forhandling med partene, hvorvidt en klage er berettiget eller ikke. 8. Jeg erklærer meg villig til å godta de endringer i bestemmelsene som styret eller generalforsamlingen fatter når det gjelder reglene for dyrehold. Oslo, den / underskrift av dyreeieren: Oslo, den / underskrift av styrets leder: R E G I S T R E R I N G Registrerer herved dyrehold i leilighet nr. Art, rase... Undertegnede... Adr:.

16 S i d e B r e k k e B o r e t t s l a g K R A F T L E V E R A N S E T I L B O R E T T S L A G E T S F E L L E S A N L E G G B o r e t t s l a g e t h a r a v g i t t f u l l m ak t t i l O B O S t i l å k j ø p e e l ek t r i s k k r a f t, o g e r t i l s l u t t e t a v t a l e m e d E n e r g i p a r t n e r A S o g L OS (A g d e r E n e r g i A S ). E n e r g i p a r t n e r A S s t å r f o r r å d g i v n i n g o g k r a f t f o r v a l t n i n g, o g LO S s t å r f o r k r a f t l e v e r a n s e r o g f a k t u r a a dm i n i s t r a s j o n. O p p r i n n e l i g a v t a l e m e d E n e r g i p a r t n e r / L O S ut l ø p d e n OB O S h a r f o r l e n g e t a v t a l e n f r a m e d d e s am m e f o r d e l e n e s om i f o r r i g e p e r i o d e. K r a f t f o r v a l t n i n g s a v t al e n g i r f ø l g e nd e f o r d e l e r f o r b o r e t t s l a g e t : E t t a v m a rk e d e t s l a v e s t e a dm i n i s t ra t i v e p å s l a g: 0, 9 5 ø r e p r kw h. E l e k t r i s k k r a f t t i l s p o t p r i s k o m b i n e r t m e d f o r v a l t n i n g s om g i r g u n s t i g e s t r øm p r i s e r. P r o f e s j o n e l l f o r v a l t n i n g f r a E n e r g i pa r t n e r A S. B o r e t t s l a g e t v / s t y r e t f å r t i l g a n g t i l s i n e a n l e g g p å ww w. s t y r e r o m m et. ne t b l. a. f o r f o r b r u k s - o g f ak t u r e r i n gs d a t a. R a b a t t e r t k r a f t v i a k j ø p f r a e n e r g i g j e n v i n n i n g s a n l e g g h o s E l k em A S A o g T i n f os A S. R e s u l t a t et a v k r a f t f o r v a l t n i n gs a v t a l e n h a r g i t t b es p a r e l s e r o gs å i D et h a r væ r t s t o r e om r å d em e s s i g e v a r i a s j o n e r i N o r g e i , m e n m å l t m o t gj e n n o n s n i t t l i g s p o t p r i s s e r b e s p a r e l s e n e ut t i l å b l i c a 1 1 %. A V T A L E O M O L J E L E V E R A N S E O B O S h a r f r em f o r h a n d l e t e n n y av t a l e m e d S t a t o i l N o r g e A S om l e ve r i n g a v o l j e, g a s s, p e l l et s, el e k t r i s k s t r øm t i l e l ek t r ok j e l e r o g a n d r e f y r i n g s r e l a t e rt e p r o d u k t e r. R a b a t t e n g i s p å S t a t o i l s t i l e n h v e r t i d g j e l d e n d e l i s t e p r i s. V e d u t g a n g e n a v v a r r a b a t t en p å 1 6 8, 5 ø r e p e r l i t e r ek s m v a. V e d b e s t i l l i n g a v o l j e f r a S t a t o i l v i a i n t e r n e t t g i s d et e n y t t e r l i g e r e r a ba t t p å 3 ø r e p e r l i t e r. Ø k n i n g e n i o l j e p r i s e n e i l ø p e t a v f ø r s t e h a l v å r g j o r d e d et m e r a t t r a k t i v t å f y r e m e d e l ek t r i s i t et k o n t r a ol j e. F o r a nn e t h a l v å r h a r o l j e i s t ø r r e g ra d b l i t t b e n y t t e t t i l f y r i n g e n. B o r et t s l a g e t h a r t i l t r å d t de n n e a v t a l e n. E N E R G I R E G N S K A P F O R B R E K K E B O R E T T S L A G H v a e r e t e n e r g i r e g n s k a p : E t e n e r g i r e g n s k a p m i n n e r m y e o m e t t r a d i s j o n e l t ø k o n o m i s k r e g n s k a p f o r et b o l i g s e l s k a p, m e n m a n d o k um e n t e r e r e n e r g i f o r b r u k i kw h i s t e d et f or i k r. H v o r d a n b r u k e s e t e n e r g i r e g n s k a p : E n e r g i r e g n s k a p et g i r v e r d i f ul l i nf o rm as j o n om h v a s om b e n y t t es a v en e r g i, o g h v a e n e r g i e n b r u k e s t i l. V e d å s a m m e n l i g n e e g e t f o r b r u k m e d f o r b r u k e t i a n d r e b o l i g s e l s k a p f å r m a n v e r d i f u l l i nf o r m as j o n om h v o r v i d t f o r b r u k et e r r i m el i g, e l l e r om d e t b ø r i v e r k s et t es t i l t a k f o r å r e d u s e re f o r b r u k e t. E n e r g i f o r b r u k i : G j e n n om s n i t t s f o r b r uk i B r ek k e b r l : kw h / m ²

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i 2

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R i n g g a t en T e r r a s s e S am e i e, a v h o l d e s 2 4. m a rs 2 0 1 0, kl. 18 :00 i Lilleborg Kirke. T I L B E HA

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Ø v r e L j a n B o l i gs am e i e I I I, a v h o l d e s t o rs d a g 3 0. a p r i l 2 0 0 9, kl. 1800 i Nordstrand Eldresenter,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag

HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag vedtatt 24.05.84 med endring den 30.05.85, 06.05.04,09.05.05 og 14.05.2008. 1. INNLEDNING Hallagerbakken Borettslag har 3 grunnverdier: Trivsel Trygghet Ansvar.

Detaljer

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s /

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i P r o f es s o r D a h l s gt 3 9 A S, a v h o l d es t i r s da g 2. j

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i Solbakken Velforening, a v h o l d e s t o r s d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 2 0. 1 5 p å Ok s t a d S k o l e. T I L B E HA N D L I N G F O R

Detaljer

4.1 Det er ikke tillatt å holde dyr. Dette gjelder allikevel ikke dersom det ikke er til ulempe for andre brukere av eiendommen.

4.1 Det er ikke tillatt å holde dyr. Dette gjelder allikevel ikke dersom det ikke er til ulempe for andre brukere av eiendommen. 4. DYREHOLD 4.1 Det er ikke tillatt å holde dyr. Dette gjelder allikevel ikke dersom det ikke er til ulempe for andre brukere av eiendommen. 4.2 Andelseier må søke styret om tillatelse til dyrehold. Før

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

ORDENSREGLER for beboerne i Kapitelberget 28.03.03

ORDENSREGLER for beboerne i Kapitelberget 28.03.03 ORDENSREGLER for beboerne i Kapitelberget 28.03.03 Borettslaget eies av andelseierne i felleskap. Vi som bor i borettslag må ta hensyn. Vi trenger regler som kan sikre et godt bomiljø for alle. Ingen regler

Detaljer

funktioner der er tilvalg er mærkede med **

funktioner der er tilvalg er mærkede med ** Dokumentet er inddelt som følgende: tavler er placerede bag låger for til- og fraluft generel beskrivelse - kredsskema 0 - tavle layout - grafiske lister reservedelsliste 0 - klemmematrice 0 - kabel plan

Detaljer

Et telemarked i endring Fire viktige tel etren d er V en tel o + B a n et el e + B red b ån d a l l ia n s en Hva vi j o b b er m es t m ed Jan Morten Ruud, BaneTele Høy ere krav til dekning o g tj enes

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag den 04.04.2011 kl. 18:00. Møtested : Manglerud kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag den 04.04.2011 kl. 18:00. Møtested : Manglerud kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag den 04.04.2011 kl. 18:00. Møtested : Manglerud kirke. Tilstede var 39 andelseiere og 4 med fullmakt til sammen 43 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr.

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr. n a 7 4 7, Ro 7, n lko 6 6 6 7 6 7 Ro, 3 6 7,3 lk Inn 4 on 6 3 lk 7 on Ro, B B 4 7 4 He is lk B 4 ta 7,3 a le on D 3,7 rri Ko k. jø /K e tu, rri Ko,3 7,3 3, /s ile Hv Ro, 4 ør e yv Gla e ssv ro M,4 s B

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG vedtatt på ordinær generalforsamling 19. april 2006, med senere endringer vedtatt på ordinær generalforsamling 14. mai 2009. Disse ordensregler skal bidra

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

1 Storfjellet Borettslag

1 Storfjellet Borettslag 1 Storfjellet Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Storfjellet Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Biejjien vuelie solkvad

Biejjien vuelie solkvad Kornoter Frode Fjellheim Biejjien vuelie solkvad Preludium Kyrie Heevehtimmie/Gloria Frå fjell tekst: Håvamål Elden Smerten tekst: Den ældre Edda, Solarljod Beaivvás - Lova lova line (en gammel soljoik

Detaljer

HUSORDENSREGLER. Vannkraner som lekker eller forårsaker støy, må snarest mulig besørges pakket om.

HUSORDENSREGLER. Vannkraner som lekker eller forårsaker støy, må snarest mulig besørges pakket om. BORETTSLAGET TORSHOV KVARTAL XI HUSORDENSREGLER 1. FORMÅL Husordensreglene har til hensikt å skape gode forhold innen eiendommen og mellom naboer, samt å verne om eiendommen, anlegg og fellesutstyr. 2.

Detaljer

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør TYPE PLAN KOMMUNEDELPLAN Tekniske tegninger E6 Gardermoen-Biri Parsell Moelv - Biri Ringsaker og Gjøvik kommuner Tegningshefte. Nytt alternativ sør Region øst Hamar kontorsted Dato: 19.desember 14 A 3

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I I B ol i g s am e i e, a v h o l d e s m a n d a g 2 0. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0, L a

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR HØGÅSEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR HØGÅSEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR HØGÅSEN BORETTSLAG VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLING 29.01.04 MED ENDRINGER VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLING 15.04.10 ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 22.05.13 Et borettslag utgjør et fellesskap

Detaljer

TROLLERUDMOEN knutepunkt.

TROLLERUDMOEN knutepunkt. KONGSBERG SENTRUM Draen / Oslo E34 Larvik / Vestfold TROLLERUDMOEN Notodden / Haugesund E34 Unik næringseiendo på Kongsberg, ved nye E 34: Bensinstasjon / Vegservicnlegg Matservering Varehandel Pendlerparkering

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR NORDRE ÅSGÅRDEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR NORDRE ÅSGÅRDEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR NORDRE ÅSGÅRDEN BORETTSLAG vedtatt 18.05.06. Endret 03.05.07 og 25.05.09. 1. ALMINNELIGE HUSORDENSREGLER 1.1 Ingen må sette fra seg barnevogner, ski, kjelker, sykler eller annet i felles

Detaljer

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL TIMESTILBUD T Ny kk T S E F S G N I ÅPN 3- TILBUD S p på kn k F p jø k F h Tknn v k T f v D ønn å væ T Fkjøp Fk nv åpnnf A k fø k på åpnnn, knnn v f v * Un nn v Tknnn jnnfø c k V V V - 36 STIHL MS 8 6555-

Detaljer

TIL HUSORDENSREGLER FOR BORETTSLAGET NARDO SØNDRE VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 15.05.08.

TIL HUSORDENSREGLER FOR BORETTSLAGET NARDO SØNDRE VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 15.05.08. TIL HUSORDENSREGLER FOR BORETTSLAGET NARDO SØNDRE VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 15.05.08. Et borettslag utgjør et fellesskap som beboerne hver for seg og sammen har ansvaret for. Et godt forhold mellom

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR FLAEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR FLAEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR FLAEN BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamling den 02.05.2012 Et borettslag utgjør et fellesskap som beboerne hver for seg og sammen har ansvaret for. Et godt forhold mellom beboerne

Detaljer

Utviklingsplan Målestokk. dato 04.05.2015

Utviklingsplan Målestokk. dato 04.05.2015 MOLDE IDRETTSPARK Målestokk Planområdet D159 D157 D158 D107 D108 D109 b. o v n * D112 7x21M* D116 8x21M D115 D113 D114 8x21M D117 ri s t 20 0 x 9 0 c m D110 D119 D118 D120 14x21M D140 14x21M ri s t 15

Detaljer

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 137

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 137 137 Anne G olden N orsk u n d erv i sn in ijen fo r u te n la n d s k e s t u d e n te r U n i v e r s i t e t e t i O slo PRESENTASJON AV PROSJEKTET LÆREBOKSPRM N å r d e f r e n u nedspråkliye e l e

Detaljer

REGLER FOR RO OG ORDEN I BROMSTADENGA BORETTSLAG

REGLER FOR RO OG ORDEN I BROMSTADENGA BORETTSLAG REGLER FOR RO OG ORDEN I BROMSTADENGA BORETTSLAG VELKOMMEN! Et godt bomiljø avhenger i første rekke av beboernes egen evne til å omgås medmennesker og til å vise hensyn og omtanke under forskjellige forhold.

Detaljer