K j æ r e b e b o e r!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K j æ r e b e b o e r!"

Transkript

1 K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns k a p f o r V i ø ns k e r d e g v e l k om m e n t i l g e n er a l f o r s am l i n g On s d a g 1 5. a p r i l k l o k k a i s t y r e r o m m e t i n r 7. D e t t e e r m u l i g h e t e n d u h a r t i l å d e l t a i d i s k us j o n e n o g v e l g e d et s t y r e t s om s k al f o r v a l t e d i t t b om i l j ø i d e t k om m e n de å r e t. S t y r e t h a r l a g t m y e a r b e i d i å g j ø r e å r s b e r e t n i n g e n o g r e g n s k a p e t s å k om p l et t o g f o r s t å e l i g s om m u l i g. V å r t ø n s k e er d e r f o r a t d u l es e r n ø y e i g j e n n om h e f t e t o g v i s e r d i n i n t e r e s s e f o r b o r e t t s l a g e t v e d å m ø t e o p p p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n. H v e m k a n d e l t a p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n? A l l e a n d e l s e i e r e h a r r e t t t i l å v æ r e m e d i g e n e r a l f o r s a m l i n g e n m e d f o r s l a g -, t a l e - o g s t em m e r et t. A n d e l s e i e r e ns ek t ef e l l e, s am b o e r e l l e r e t a n n et m e dl em a v a n d e l s e i e r e n s h u s s t a n d h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e de o g t i l å u t t al e s e g. S t y r em e d l em m e r, f o r r e t n i n gs f ø r e r o g l e i e r a v b o l i g i b o r e t t s l a g e t h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e d e i g e n e r a l f o rs am l i n g en o g t i l å u t t al e s e g. E n a n d e l s e i e r k a n m ø t e m e d f u l l m e k t i g. I n g e n k a n v æ r e f u l l m e k t i g f or m e r e n n é n a n d e l s e i e r, m e n d e r f l e r e ei e r en a n d e l s am m e n, k a n d e h a s am m e f u l l m e k t i g. E n f u l l m a k t k a n t r e k k e s t i l b ak e n å r s om h e l s t. E n a n d e l s e i e r k a n t a m e d e n r å d g i v e r t i l g e n e r a l f o rs am l i n g e n. R å d g i v e r e n h a r b a r e r e t t t i l å u t t a l e s e g d e rs om g e n e r a l f o r s a m l i n g e n t i l l a t e r d e t.

2 S i d e B r e k k e B o r e t t s l a g I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i B r e k k e B o r e t t s l a g a v h o l d e s O n s d a g 1 5. a p r i l k l i s t yr e r o m m e t i n r. 7 B. T I L B E H AN D L I N G F O R E L I G G E R : 1. K O N S T I T U E R I N G A ) V a l g a v m ø t e l e d e r B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g t o a n d e l s e i e r e t i l å u n d e r s k r i v e p r o t o k o l l e n D ) Spørsmål om møtet er lovlig kalt i n n 2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r B ) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. G O D TG J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r 4. F O R S L A G R e h a b i l i t e r i n g a v b a d e r om. H e l e f o r s l a g e t e r t a t t i n n b a k e rs t i h e f t et. 5. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v 3 s t y r e m e d l e m m e r f o r 2 å r B ) V a l g a v 3 v a r a m e d l e m m e r f o r 1 å r C ) V a l g a v v a l g k o m i t é f o r 1 å r D ) V a l g a v 1 d e l e g e r t ( e ) m e d v a r a t i l O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n g f o r 1 å r O s l o, S t y r e t i B r e k k e B o r e t t s l a g H e g e B l om / s / K a r i n J o h a n s e n / s / E i n a r N e r l a n d / s / T r o n V i l l y M y r é n / s / J a n M a r i u s Rø n n e s et e r / s /

3 S i d e B r e k k e B o r e t t s l a g Å R S B E R E T N I N G F O R T I L L I T S V A L G T E S i d e n f o r r i g e o r d i n æ r e g e n e r a l f o rs a m l i n g h a r b o r e t t s l a g e t s t i l l i t s v a l gt e v æ r t : S T Y R E T L e d e r H e g e B l o m F r y s j a v n 2 1 B N e s t l e d e r Ka r i n J o h a n s e n F r y s j a v n 7 A S t y r e m e d l e m E i n a r N e r l a n d F r y s j a v n 1 3 A S t y r e m e d l e m T r o n V i l l y M y r é n D a n v i k g a t a 3 6 S t y r e m e d l e m J a n M a r i u s R ø n n e s e t e r F r y s j a v n 1 7 A V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e m R u n e S k a a n e s L a r s e n F r y s j a v n 1 9 A V a r a m e d l e m O l a v V æ h l e H a u g e F r y s j a v n 1 9 B V a r a m e d l e m B i r g i t S t o k k e F r y s j a v n 2 1 B D E L E G E R T T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G E N I O B O S D e l e g e r t O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n g H e g e B l o m F r y s j a v n 2 1 B V a r a d e l e g e r t O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n g K a r i n J o h a n s e n F r y s j a v n 7 A V A L G K O M I T E E N V a l g k o m i t e G r o S t e f f e r u d F r y s j a v n 9 A V a l g k o m i t e H a n n e K r i s t i n e A x e l s e n F r y s j a v n 2 1 A V a l g k o m i t e M o r t e n B e r g e F r y s j a v n 1 9 B G A R A S J E K O M I T E E N E l l e n H i l l b o m A b r a h a m s e n Abdelm agid Al-Araki Ø y v i n d T o r v a l d s e n V E L D F E R D S K O M I T E E N G r o D r o t n i n g h a u g A n n e K j e r s t i T a n g e n J a c o b I n g i m u n d a r s o n S t e i n A p e l a n d T R A F I K K O M I T E E N E l i s a b e t h G a b r i e l s e n R o g e r K n a p p e r T om V i n j o r G r e t h e H ø g h a u g T o r h i l d E i n s a b l a n d E r i k D æ h l i n F r y s j a v n 1 1 A F r y s j a v n 1 3 B F r y s j a v n 1 3 B F r y s j a v n 1 9 B F r y s j a v n 1 7 C F r y s j a v n 1 3 A F r y s j a v n 1 1 A F r y s j a v n 9 B F r y s j a v n 7 A F r y s j a v n 1 7 C F r y s j a v n 1 3 B F r y s j a v n 9 B F r y s j a v n 2 1 A

4 S i d e B r e k k e B o r e t t s l a g F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r u t f ø r t a v OB O S i h e n h o l d t i l k o n t r a k t. B o r e t t s l a g e t h a r o r d i n æ r f o r r e t n i n gs f ø r e rk o n t r a k t. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er regnskapssje f E g i l H a v r e, O B OS. B o r e t t s l a g e t s r e v i s o r e r P r i c e wa t e r h o u s e C o o p e r s A S. G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M B O R E T T S L A G E T Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjons - n u m m e r , l i g g e r i b y d e l 8 N o r d r e A k e r i O s l o k o m m u n e og h a r a d r e s s e: F r y s j a v n B o r e t t s l a g e t b e s t å r a v a n d e l s l e i l i g h e t e r, f o r d e l t p å 8 b y g n i n g e r. I t i l l e g g k om m e r 1 t j e n es t e l e i l i g h e t. T o m t e n, k j ø p t i e r p å m 2 o g h a r f ø l g e n d e g å r d s - o g b r u k s n um m e r : , F ø r s t e i n n f l y t t i n g s k j e d d e i B o r e t t s l a g e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b es t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d a t d e t y t r e m i l j ø f o r u r e n s e s i v e s e n t l i g g r a d. S e l s k a p e t d r i v e r i k k e m e d f o r s k n i n g s - o g ut v i k l i n g s ak t i v i t e t e r. A v b o r e t t s l a g e t s 5 s t y r em e d l em m e r e r d e t 2 k v i n n e r o g 3 m e n n. B o r e t t s l a g e t e r p os i t i v t i l l i k es t i l l i n g o g t a r s i k t e p å at d et i k k e f o r ek om m e r forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg o g a ns e t t e l s e r. V AK TM E S TE R TJ E N E S TE B o r e t t s l a g e t h a r e n v ak t m es t e r p å h e l t i d. H a n b o r i t j e n es t e l e i l i g h e t e n i 1. e t as j e i F r y s j a v e i e n 1 5 A. V a k t m es t e r s p i l l er e n s e nt r a l r o l l e i b o r e t t s l a g e t. T i l d a g l i g s t å r h a n a n s v a r l i g o v e r f o r s t y r e t v e d s t y r e t s l e d e r. V a k t m es t e r P a u l A r n e L e i r b ak k e n i v a r e t a r d e n d a g l i g e d r i f t o g d e t l øp e n d e v e d l i k e h o l d e t i b o r e t t s l a g et i h e n ho l d t i l s t i l l i n g s b es k r i v e l s e. V a k t m es t e r h a r b l a n t a n n et t i l o p pg a v e å k l i p p e g r e s s ; f o r e t a n o e b ep l a n t n i n g, om v i n t e r e n s t r ø / b r ø y t e s t i k k v e i e r, i n ng a n g s p a r t i e r o g p a rk e r i n g s p l as s e r/ g a r a s j e om r å d e r ; k j ø r e b o rt a v f a l l o g t øm m e p a p i rk ur v e r ; h a t i l s y n m e d s ø p p e l k a s s e r, f e l l e s v a s k e r i e r, f e l l e s r om, o p p g a n g e r s am t b o r e t t s l a g e t s u t em ø b l e r o g s y k k e l s t at i v e r ; s k i f t e l y s pæ r e r i trapperom og fellesrom; til k a l l e h ån d v e r k e r e f o r n ø d v e n d i g v e d l i k e h o l d ; h o l d e l a g e t s u t s t y r i o r d e n o g h a g e n e r e l t t i l s y n m e d l a g e t s ei e n d om. D e s s u t e n s k a l h a n v æ r e t i l g j e n g e l i g f o r b e b o e r n e m e d r å d o g v e i l e d n i n g. V a k t m es t e r h a r t o g a r a s j e r t i l d i s p o s i s j o n f o r t r a k t o r o g a n n et u t s t y r.

5 S i d e B r e k k e B o r e t t s l a g V a k t m e s t e r k a n o g s å k o n t a k t e s p å t e l e f o n e l l e r e -p o s t : p a u l. l e i r b a k k e g e t. n o. U n n g å å r i n g e u t e n om o r d i næ r a r b e i ds t i d. I f e r i e r o g s y k d o m b e n y t t e r v i s o m v i k a r : R o g e r K n a p p e r ( 7 A ) B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e m e d A r n t M y r v o l l o m s n ø r y d d i n g a v h o v e d v e i e n i n n e p å o m r å d e t. H a n k a n o gs å t i l k a l l es e t t e r b e h o v, f. ek s. i h e l g e n e. S TY R E T S t y r e t h a r m øt e r e n g a n g i m å n e d e n, i f o r k a nt a v s t y r em ø t e n e h a r v i å p e n h a l v t i m e h v o r b e b o e r n e k a n k om m e m e d he n v e n d e l s e r t i l s t y r e t om s a k e r d e v i l t a o p p. E n g a n g å r e t h a r v i s t y r es em i n a r. D a t a r v i o s s t i d t i l å g å l i t t g r u n d i g e r e i n n p å e n k e l t e p r i o r i t e r t e s a k e r. B o r e t t s l a g e t h a r e n e g e n hj em m es i d e : h t t p : / / w w w. b o r e t t s l a g. n e t / b r e k k e b o r e t t s l a g He r k a n b e b o e r e t i l e n h v e r t i d f i n ne n y t t i g i n f o rm as j o n om d et å b o i l a g e t, n y h e t e r, g i t i l b a k em e l d i n g e r o g k om m e n t a r e r t i l n y h e t e r, l es e b o r e t t s l a g e t s v e d t e k t e r, f å i n f o rm a s j o n om h v o r d a n d e s k a l gå f r em i f o r h o l d t i l r e h a b i l i t e r i n g a v b a d o g i f o r s i k r i n g s s ak e r, s k j em a f o r h us d y r h o l d, s am t l es e om l a g e t s hi s t o r i e. R E TN I N G S L I N JE R F O R S TY R E AR B E I D S t y r e t h a r v e d t a t t r e t n i n gs l i n j e r f o r s t y r e a r b e i d i b o r e t t s l a g e t. F o rm ål et m e d d i s s e e r å k l a r g j ø r e d e k r a v s om s t i l l es t i l d e t i l l i t s v a l g t e. R e t n i n gs l i n j e n e om h a nd l e r s t y r e a n s v a r f o r f o r v a l t n i n g a v d e øk o n om i s k e ve r d i e r, h a b i l i t et, t a us h e t s p l i k t, h o no r e r i n g, a t t e s t as j o n o g a n v i s n i n g a v ut b e t a l i n g e r. V E D T E K T E R B o r e t t s l a g e t h a r e g n e v e d t ek t e r, ve d t a t t p å g e n e r a l f o rs am l i n g i D e f o r k l a r e r o g u t d y p e r b l a n t a n n e t h v i l k et a ns v a r b o r e t t s l a g et h a r o g h v i l k et a ns v a r d e n e n k e l t e b e b o e r h a r f o r å v e d l i k e h o l d k n y t t et t i l l ei l i g h e t e n. V e d t e k t e n e f i n n e r d u p å v å r e h j em m es i d e r. G E N E R A L F O R S A M L I N G E N G e n e r a l f o r s am l i n g h o l d e s e n g a n g i å r e t, v a n l i g v i s p å v å r e n. H e r b e ha n d l e s å r s b e r e t n i n g, r e g n s k a p o g e v e n t u e l l e f o r s l a g f r a a n d e l s e i e r n e, o g n yt t s t y r e v e l g e s. H o v e d r e g e l e n e r a t d e t b a r e k a n f a t t e s v e d t ak i s ak e r s om e r s e n d t u t p å f o r h å n d o g s om e r n e v n t i i n nk a l l i n g e n. Ø ns k er d u å t a o p p e n s ak p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n, m å d u d e r f o r k o n t a k t e s t y r e t i t i d e s l i k a t s a k e n k o m m e r m e d p å s a k s l i s t e n. P å g e n e r a l f o r s am l i n g e n k a n b e g g e e k t e f e l l e r / s am b o e r e m øt e, m e n b a r e d e n e n e h a r s t em m e r e t t. F r em l e i e r h a r r e t t t i l å m ø t e, m e n u t e n s t em m e r e t t. I n n k al l i n g t i l generalforsamlingen blir sendt beboerne sammen med årsberetning

6 S i d e B r e k k e B o r e t t s l a g D U G N A D B e b o e r n e u t f ø r e r i f e l l es s k a p d u g na d p å g r ø n t a n l e g g e t. A r b e i d e t g å r u t p å r ak i n g a v p l e n e r r u n d t b l o k k e n o g v e d l i k e h o l d a v b e p l a n t n i n g e n l a n gs v e g g e n e. D u g n a d e n f o r e g å r g j e r n e i a p r i l / m a i. V a k t m es t e r s ø r g e r f o r i n nk a l l i n g t i l d u g n a d, g j e r n e v e d o p p s l a g i o p p g a n g e n e. H v e r b l o k k f å r v a n l i g v i s b e v i l g e t e t m i n d r e b e l ø p t i l n y e p l a nt e r o s v. D et e r o gs å a n l e d n i n g t i l å h yg g e s e g m e d n a b o e r p å d e n n e d ag e n. O f t e k j ø p e r v i i n n p i z z a e l. l. p å v å r d u g n a d e n. P A R K E R I N G B o r e t t s l a g e t h a r é n p a rk e r i n g s p l as s el l e r é n g a r a s j e p l as s t i l h v e r l ei l i g h e t. P a r k e r i n g i h o v e d v e i e n e r k u n t i l l a t t f o r g j e s t e r i b o r e t t s l a g e t. G a r a s j e p l a s s e n e t i l d e l es / f o rm i d l es a v g a r a s j ek om i t e e n t i l a n d e l s e i e rn e i h t. e n o p ps a t t l i s t e o g a ns i e n n i t et. D e t h e n s t i l l es t i l a l l e s om i k k e h a r b i l om å k o n t ak t e v a k t m e s t e r s l i k at h a n k a n f o rm i d l e l e i e a v p a r k e r i n g s p l as s e n t i l b e bo e r e s om h a r f l e r e b i l e r. D e t e r i k k e t i l l at t å h e ns e t t e u r e g i s t r e r t e k j ø r e t ø y p å n o e n a v p a r k e r i n g s p l a s s e n e u t e n s æ r s k i l t av t a l e m e d s t y r e t. F o r s p ø rs m å l v e d r. g a r a s j e n e, k o nt a k t g a r a s j ek om i t e e n. F o r s p ø rs m å l v e d r. p a rk e r i n g s p l as s e n e, k o n t ak t v a k t m es t e r. B o r e t t s l a g e t h a r s i d e n m ai ha t t e n a v t a l e m e d S m a r t S ec u r i t y o m k o n t r o l l a v p a r k e r i n g e n, e t t e r v e d t a k p å g e n e ra l f o r s am l i n g e n 1 3. j u n i H e r f i n n e r d u g j e l d e n d e p a r k e r i n g s b e s t e m m e l s e r s o m t r d t e i kr a f t 2. m a i S m a r t S e c u r i t y f o r e t a r p a r k e r i n g s k o n t r o l l e t t e r g j e l d e n d e r e g l e r : P a r k e r i n g s b e s t e m m e l s e r B r e k k e B o r e t t s l a g 1. R e s e r v e r t e p a r k e r i n g s p l a s s e r : R e s e r v e r t e p a r k e r i n g s p l as s e r g j e l d e r f o r b e b o e r n e. P a r k e r i n g s pl a s s e n e e r s k i l t et r es e r v e r t p a r k e r i n g. Al l e s o m p a r k e r e r si t t k j ø r e t ø y p å r e s e r v e r t e p a r k e r i ng s p l a s s e r m å b en yt t e p a r k e r i n g s b e vi s / ob l a t e r so m f es t e s i n n v e nd i g o g p å v e n s t r e s i d e a v bile n s f r o n t r u t e. K o n t a k t v a k t m e s t e r f o r u t d e l i n g a v p -o bl a t. R e s e r v e r t e p a r k e r i n g s p l as s e r f o r be b o e r e b l i r i k k e k o n t r o l l e r t a v p a r k e r i n g s s el s k a p e t. V e d f e i l p a r k er i n g p å d i s s e p a r k e r i n g s p l as s e n e m å s t y r e t e l l e r h v e r e n k e l t l e i et a k e r a v p a r k er i n g s p l a s s e n, p å e g e t i n i t i a t i v, r e k vi r e r e p a r k e r i n g s s el s k a p e t f o r e n e v e n t ue l l b o r t t a u i n g o g i l e g g e l s e a v k o nt r o l l a v g i f t. E i e r s k a p t i l p a rk e r i n g s p l as s e n m å k u n n e d o k um e n t e r e s. 2. G j e s t e p a r k e r i n g : P a r k e r i n g s p l a s s e r s o m e r s k i l t e t f o r g j e s t e r e r k u n t i l l a t t b e n y t t e t f o r b e s øk e n d e

7 S i d e B r e k k e B o r e t t s l a g t i l B r e k k e B o r e t t s l a g. V æ r o pp m e r k so m p å a t d e t e r i kk e e r a nl e d n i n g f o r b eb o e r e i b or e t t s l a g e t å b e n yt t e g j e s t e p l a s s e r. B e s øk e n d e s k a l b r uk e g y l d i g o g s y n l i g p a r k e r i n g s b e v i s s om u t d e l es f r a b o r e t t s l a g et s b e b o e r e. G y l d i g o g s y n l i g p a r k e r i n g s b e vi s m å v æ r e p å p l a s s i k j ø r e t ø ye t i n n e n 1 0 m i n u t t e r e t t e r p a r k e r i n g G j e s t e r k a n k u n b e n y t t e gj e s t e p l a s s e n i m ak s 3 dø g n, u a v h e n g i g om k j ø r e t ø y e t h a r v æ r t f l y t t e t / b e n y t t e t. Ut o v e r d e t t e m å d et i n n h e n t es e n p a r k e r i ng s t i l l a t e l s e f r a s t y r e t i f o r k a n t a v p a r k e r i n g e n. D e n n e t i l l at e l s e n m å l i g g e g o d t s y n l i g i bi l e n s f r o n t r u t e f o r k o n t r o l l. E n u t v i d et p a r k e r i n gs t i l l a t e l s e k a n f ek s g j e l d e h å n d v e r k e r e. V i h e n s t i l l e r a l l e b e b o e r e o m å i nf o rm e r e s i n e g j es t e r om b o r e t t s l a g e t s p a r k e r i n gs r e g l e m e nt. 3. D e t e r f o r b u d m o t å p a r k e r e p å b o r e t t s l a g e t s g a n g - / s ti k k v e i er o g f o r a n bygningene: D e t e r t i l l a t t å s t a n s e f o r n ø d v e n d i g a v -/ p å l e s s i n g, f o r u t s at t s y n l i g a k t i v i t e t v e d k j ø r e t ø y e t. M a k s 3 0 m i nu t t e r. F o r l a t t e k j ø r e t ø y v i l b l i i l a g t k o n t r o l l a v g i f t o g b o r t t a u i n g k a n s k j e u t e n v a r s e l. V e d b e h o v f o r s t a n s o v e r 3 0 m i n u t t e r, f o r e k s. v e d i n n - / ut f l yt t i n g m å d e t i n n h e n t e s p a rk e r i n g s t i l l at e l s e a v på f o r h å n d. D e n n e f å r d u v e d å h e nv e n d e d e g t i l s t y r e t. P a r k e r i n g s b e v i s e t s k a l l i g g e s y n l i g i b i l e n s f r o n t r u t e f o r k o n t r o l l. H us k a t s t a ns m e d e t t e l l e r f l e r e h j u l p å g r ø n t a n l e g g e r i k k e t i l l at t u a n s e t t å rs a k t i l p a r k e r i n g e n. 4. Al l s t a n s f o r b u d t : P a r k e r i n g ut e n f o r a n v i s t e pl a s s e r, s om f o r ek s. d o b b e l p a rk e r i n g, p å g r ø n t a r e a l e r, os v. e r i k k e t i l l at t. P ar k e r i n g s k a l k u n s k j e p å d e a n v i s t e p l a s s e n e. D e t t e f o r å s i k r e f r em k om m e l i g k j ør e v e i f o r u t t r y k n i n g s k j ø r e t ø y. F o r å u n ng å m i s f o r s t å e l s e r e l l e r u n ød v e n di g e u tg i f t e r i f o rm a v k o n t r o l l a v g i f t e r, b e r v i al l e om å s e t t e s e g i nn i p a r k e ri n g s b e s t em m el s e n e. O m r å d e t e r k o n t r o l l e r t o g s k i l t e t e t t e r p r i v a t r e t t s l i g e r e gl e r. B r u d d p å p a r k e r i n gs r e g l em e n t k a n m e d f ø r e k o nt r o l l a v g i f t k r 7 0 0, - o g / e l l e r b o r t t a u i n g a v k j ø r e t ø y e t. P a r k e r i ng s r e g l em e n t et g j e l d e r h el e d ø g n e t. K o n t r o l l e n e ut f ø r es s om s t i k k - p r øv e r t i l s p o r a d i s k e o p pm ø t et i d e r. 5. V e d r e k v i r e ri n g a v p a r k e ri n g sv a k t e l l e r k r an b i l : R i n g e l l e r h e l e d ø gn e t. 6. U r e g i s t e r t e k j ø r e t ø y:

8 S i d e B r e k k e B o r e t t s l a g D e t e r i k k e t i l l a t t å s et t e u r e g i s t r e r t e / a vs k i l t e d e k j ø r e t ø y e r p å b o r e t t s l a g e t s o m r å d e r u t e n a v t a l e m e d s t y r e t. P a r k e r i n g a v u r e g i s t r e r t e / a v s k i l t e de k j ø r e t ø y b l i r om g å e n d e f j e r n e t f o r e i e r s r e gn i n g. K l a g e r e l l e r s p ø rs m å l v e d r ø r e n d e k o n t r o l l a v g i f t e r e l l e r p a r k e r i n g s r e gu l e r i n g e n s k a l i k k e r e t t e s t i l v a k t m e s t e r, s t y r e l e d e r e l l e r s t y r em e d l em m e r, m e n t i l S m a r t S e c u ri t y AS T l f. : K l a g e r p å i l a g t k o n t r o l l a v g i f t m å s en d e s s k r i f t l i g t i l : p o s o s l o c r e d i t s e r v i c e. n o e l l e r S m a r t S ec u r i t y A S c / o O s l o C r e d i t s e r v i c e A S, P o s t b o k s E t t e r s t a d, O s l o G A R A S J E R B o r e t t s l a g h a r g a r a s j e r s om f o rm i dl e s g j e n n om s t y r e t. R e t n i n gs l i n j e r f i n n e r d u p å h j em m es i d e n v å r. D u k a n s et t e d eg p å e n v e n t e l i s t e. T i l d e l i n g s k j e r e t t e r a ns i e n n i t et. R E N O V A S J O N H u s h o l d n i n g s a v f a l l s k a l p a k k es i nn ( k n y t t i g j e n b æ r e p os e n ) f ø r d e t k a s t es i c o n t a i n e r n e. 1. P a p i r o g r e n g j o r t m e l k e k a rt o n g e r k as t es i e g n e c o n t a i n e r e m e r k e t f o r p a p i r. 2. P a p p ( o g p a p i r ) k a s t e s i d e n s t or e p a p i r c o n t a i n e r e n v / g a r as j e n. 3. G l a s s o g b l i k k b ok s e r s k a l k as t es i g l as s c o n t a i n e r. 4. S t ø r r e g j e ns t a n d e r k as t es i d e n s t o r e c o n t a i n e r e n s om s t å r p l as s e r t p å p a r k e r i n gs p l a s s e n. S p e s i a l a v f al l (m al i n g s r es t e r, b i l b at t e r i e r, k j em i k a l i e r, m. m. ) s k a l b r i n ge s t i l næ rm es t e m i l j øs t as j o n, s om e r på Shell-s t as j o n e n i K j e l s ås v e i e n E. E - a v f al l (k j ø l es k a p, k om f y r e r, da t am a s k i n e r, t v/ r a d i o a p p a r a t e r, e t c. ) s k a l l e v e r e s t i l f o r h a n d l e r a v s l i k t ut s t y r. D e r s om d u h a r s t ø r r e m e n g d e r a vf a l l s om d u ø ns k e r å b l i k v i t t ( f. e k s i f o r b i n d e l s e m e d flyttin g ), t a k o n t ak t m e d v ak t m e s t er e n f o r a v t a l e om h v o r d a n d e t t e k an o r d n e s. LOFT- O G K J E L L E R B O D E R D e t t i l h ø r e r l o f t - o g k j el l e r b o d e r t i l a l l e l e i l i g h et e r. I t i l l e g g f i n n es d et k j e l l e r l o k a l e r d e r d e t e t t e r a v t a l e m e d v a k t m e s t e r f o r k o r t e r e p e r i o d e r k a n o p p b e v a r e m ø b l e r o g s t ø r r e g j e n s t a n d e r s om i k k e f å r p l as s i bo d e n e. N B! I f ø l g e b r a n n f o r s k r i f t e n e e r d e t i k k e t i l l at t å p l as s e r e m ø b l e r e l l e r a n d r e g j e n s t a n d e r u t e n f o r k j e l l e r - o g l o f t s b o d e n e. N Ø K L E R / S K I L T N ø k l e r / r e k v i s i s j o n k a n k j ø p e s / b e s t i l l e s v e d h e n v e n d e l s e t i l v ak t m e s t e r, o g k o s t e r k r , - p r. n ø k k e l. B e t a l e s i n n p å b o r e t t s l a g e t s k o n t o N B! I n n b e t a l i n g e n m å m e r k es m ed s e l s k a p B r e k k e B o r e t t s l a g o g n ø k k e l. S k i l t t i l r i n g e k l o k k e o g p o s t k a s s e b e s t i l l e s h o s v a k t m es t e r.

9 S i d e B r e k k e B o r e t t s l a g V A S K E R I E R B o r e t t s l a g e t h a r t r e f e l l es v a s k e r i e r. D i s s e l i g g e r i F r y s j a v e i e n 1 1, 1 5 og 1 9. V a s k e r i e n e e r ut s t y r t m e d v a s k em a s k i n e r, t ø r k et r om m el s am t t ø r k e ro m. B r u k a v m as k i n e n e b e l a s t e s f e l l e ut g i f t e n e o g d et e r i n g e n e g e n a n d e l v e d b r u k. N øk k e l t i l ut g a n g s d ø r e n p as s e r o g s å t i l v as k e r i o p p g a n g e n o g v as k e r i et, o g en l i t e n h e n g e l å s m e d l e i l i g h e t s n um m e r t i l t a v l e s k a l f ø l g e l e i l i g h et e n. V ak t m e s t e r k o n t a k t es v e d e v e n t u e l l e f e i l v e d m a s k i n e n e m. v. B e b o e r n e s k a l s e l v g j ø r e r e n t e t t e r s e g i v a s k e r i e t.. Om b r u k a v p r i v a t e v as k em a s k i n er, s e h u s o r d e ns r e g l e n e. V a s k em as k i n e n e e r u t s t y r t m e d t i ds l ås s om g j ø r a t d e i k k e k an b e n y t t e s u t e n om v a s k e t i d e n e s om e r m e l l om k l. 0 8: 0 0 o g 2 0: 0 0 p å h v e r d a g e r o g m e l l om k l. 0 9 : 0 0 o g 1 8 : 0 0 p å l ø r da g e r. S ø n d a g e r f e l l es v a s k e r i e n e s t e n g t. R E N H O L D B o r e t t s l a g e t b e n y t t e r t j e n es t e n e t i l T & J R e n h o l d. N o rm a l t b l i r o p p g a n g e n e v a s k e t h v e r f r e d a g, m e n d a g e n e k a n v a r i e r e n o e i f o r h o l d t i l b e v e g e l i g e h e l l i g d a g e r. I t i l l e g g t i l t r a p p e o p p g a n g e n e r e n g j ø r e s t r a pp e v i n d u e r t o g a n g e r i å r e t. E v e n t ue l l e k l a g e r p å t r a p p e v a s k r et t es t i l s t y r e t, s om f o r m i d l e r b es k j e d v i d e r e t i l b y r å e t. N B! B e b o e r e s om k om m e r t i l å s k i t n e t i l t r a p p e o p p g a n g e n e, i t i l f e l l e h å n d v e r k s a r b e i d e i l e i l i g h e t e n e l l e r v e d h u n d e h o l d, p l i k t e r å u t f ø r e r e n g j ø r i n g s el v. D I G I T A L -TV O G I N TE R N E TT Get er leverandør av bredbåndtjenester til borettslaget, internett og digital-t v. G e t s s e r v i c e t e l ef o n e r b e t j e n t m an d a g - f r e d a g m el l om k l o g o g l ø r d a g - s ø n d a g m e l l o m k l o g F e i l m el d i n g o g s u p p o r t k a n o g s å m el d e s p å w w w. g e t. n o. G e t s k u n d e - o g s e r v i c em o t t ak e r l o k a l i s e r t i M a r i d a l s v e i e n i t i l k ny t n i n g t i l h o v e d k o n t o r e t. H e r k a n m a n bl a n t a n n e t h e n t e e l l e r b y t t e d e k o d e r, i nt e r n e t t m o d em o g " g j ø r d e t s e l v -p a k k e r " f o r t e l ef o n i. P å G et s h j em m e s i d e ww w. g e t. n o f i n n e r d u o v e r s i k t o v e r a k t u e l l e f o r h a n d l e r e i l o k a l om r å d e t, s am t p r o d u k t i n f o rm as j o n o g b e s t i l l i n g s m u l i g h e t e r. OBOS og Get har inngått avtale for beboere i boligselskaper forvaltet av OBOS - k o n s e r n e t o m k o l l e k t i v a v t a l e p å Di g i t a l T V, i nt e r n e t t o g t e l e f o n t j e n e s t e r. K o n t ak t k u n d e t j e n es t e n f o r m e r i n f o rm as j on. Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv -anlegget som å skru av dekselet på antenne - k o n t a k t e n o g f o r e t a o m - el l e r t i l k o b l i n g e r. S l i k e i n n g r e p v i l k u n n e f o r å r s a k e f o rs t y r r e l s e r på signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. TE L E F O N I B o r e t t s l a g e t e r t i l s l u t t e t s am a r b e i ds a v t a l e n m e l l om T e l e n o r o g O B OS, s om g j e l d e r t i l o g s o m g i r b e b o e r e m e d t e l e f o n a b o n n em e nt i T e l e n o r r ab a t t e r.

10 S i d e B r e k k e B o r e t t s l a g D e t g i s o p p t i l 2 5 % r a b a t t p å b r u k e n a v t e l e f o n e n ( g j e l d e r B a s i s -a b o n n e m e nt e n e ) p å f a s t t e l ef o n o g b r e d b å n d s t e l e f o n : * F r i b r u k a v f as t t e l e f o n h v e r l ø r da g ( k u n s t a rt p r i s p å 8 9 ø r e p r s am t a l e u a n s e t t v a r i g h e t ) p å s am t a l e r t i l a n d r e f as t t e l e f o n e r i N o r g e. * D e n e nk e l t e b e b o e r f å r d es s u t e n f r i et a b l e r i n g a v A D S L B r e d b å n d o g 1 5 % r a b a t t p å a b o n n e m e nt s t y p e n e A DS L M ed i um o g A D S L P r em i um. ( R a b a t t yt e s i k k e p å n y b e s t i l t e a b o n n e m e n t p å A D S L B a s i s o g A D S L T u r b o ). F o r k u n d e r s om h a d d e A D S L -a b o n n em e n t f r a f ø r f o r t s e t t e r p r i s e r o g r a b a t t e r s om t i d l i g e r e. * D e t g i s 3 0 m i n u t t e r e k s t r a f r i r i ng e t i d p å a l l e m o bi l a b o n n em e n t f r a T e l e n o r o g D j u i c e ( i k k e k o n t a n t k o r t o g D j u i c e C o n t r o l ). E k s t r a r i n g e m i n u t t e r g i s u a v h e n g i g a v om k u n d e n e r i e n b i n d i n gs p e r i o d e, o g a k t i v i s e r es v e d at k u n d e n s el v s en d e r e n S M S f r a s i n e g e n m o b i l t e l ef o n t i l n r m e d t e k s t OB O S. M e d t r e t y p e r T e l e n o r -a b o n n em e nt g i s e n t o t al k u n d e r a b a t t p å 5% i t i l l e g g t i l d e ø v r i g e r a b a t t e n e. B e s t i l l i n g a v t e l ef o n i o g i n t e r n e t t j en e s t e r g j ø r e s p å w w w. o b o s. n o, e l l e r v e d å s e n d e e n S M S t i l m e d k o d e o r d OB O S. L E K E P L A S S E R Store lekeplass har flere lekeapparater og basketball-s t a t i v s am t s i t t e g r u p p e r m e d e n utedørsgrill. L e k e a p p a r a t e n e s j e k k e s v e d h v e r H M S -r u n d e ( s i s t e v a r i ) o g s k a l t i l e n h v e r t i d v æ r e i f o r s k r i f t s m e s s i g s t a n d. M e l d f r a t i l v a k t m es t e r o g s t y r e t om d u o p p d a g e r n o e s om e r g a l t. B e b o e r e d e l t a r i R u s k e n -a k s j o n e n o m v å r e n. V E LF E R D S R OM M E T ( k j e l l e r r om i F R Y S J AV E I E N 7 ) B l i r b e n y t t e t t i l b a r n e b u r s d a g e r, b eb o e r m øt e r, j u l e t r e f es t m. m. K a n b e n y t t e s t i l m a n g e u l i k e t i l t a k : K a f e, p e n s j o n i s t t r e f f, s m å b a r n -b a r s e l t r e f f, b a r n e b u r s d a g, f o r e d r a g / l y s b i l d e f r em v i s n i n g, j u l et r e f e s t / L uc i af e s t, a k t i v i t e t s k v e l d e r, u t s t i l l i n g/ g a l l e r i, l o p p em a rk e d / b r u k t m a r k e d/ b y t t em a r k e d f o r å n e v n e n o e. S t y r e t t a r g j e r n e i m o t f o rs l a g t i l b r u k f r a b e b o e r n e, o g v i l i s am a r b e i d m e d v e l f e r d s g r u p p a o p p f o r d r e t i l å t a i n i t i a t i v t i l u l i k e f e l l es a k t i v i t et e r s om k a n s t y r k e b o m i l j ø et. U t l e i e a v v e l f e r d s r o m m e t : M å a v t a l e s h e l s t i g o d t i d p å f o r h å n d m e d v a k t m es t e r, i h a n s f r a v æ r e n f r a s t y r e t e l l e r v e l f e r d e n. N øk k e l k a n l å n es a v v ak t m e s t e r, i h a ns f r a væ r a v e n f r a s t y r e t e l l e r ve l f e r d e n. R e g l e r f o r b r u k a v v e l f e r d s r o m m e t : 1. E n v ok s e n h a r h o v e d a n s v a r v e d u t l å n ( o g s k a l væ r e t i l s t e d e n å r b a r n / u n g d o m b r u k e r r om m e t ). 2. R om m e t f o r l a t es f e r d i g r y d d e t, t øm t f o r s ø p p e l, b o r d o g g u l v v a s k e t.

11 S i d e B r e k k e B o r e t t s l a g 3. Det m å tas hensyn til at det bor folk i l e i l i g h e t e n e o v e r 4. A k t i v i t e t e r m å v æ r e a v s l u t t e t i n n e n k l o k k e n N øk k el l e v e r e s t i l b ak e s am m e k v e l d e l l e r s e n es t d a g e n e t t e r 6. R o m m e t s k a l i k k e b e n y t t e s t i l o v e r n a t t i n g B R U K S O V E R L AT I N G ( F R AM L E I E ) D e t e r i k k e t i l l a t t å o v e r l a t e b r u k e n a v b o l i g e n t i l a n d r e ut e n s t y r e t s s a m t y k k e o g g o d k j e n n e l s e a v b r u k e r. U l o v l i g o ve r l a t i n g a v b r u k k a n f ø r e t i l s a l g s på l e g g a v l e i l i g h e t e n. S ø k n a ds s k j em a f o r b r u k s o v e r l a t i n g f ås v e d h e n v e n d e l s e t i l OB O S p å t e l e f o n AV T AL E O M G AR AN TE R T B E T AL I N G AV F E L L E S K OS TN AD E R ( T E O R E T I S K L E I E ) B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e m e d OB OS om g a r a n t e r t b e t a l i n g a v f e l l es k o s t n a d e r. O B OS garanterer for overførsel til borettslaget hver m åned og overtar deretter alt a ns v a r o g r i s i k o f o r e v e n t u e l l m a n g l e n d e i n nb e t a l i n g a v f e l l e s k os t n a d e r. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I f ø l g e f o r s k r i f t om b r a n n f o r e b y g g e n d e t i l t a k o g b r a n n t i l s y n s k a l a l l e bo l i g e r h a m i ns t é n g o d k j e n t r ø y k v a r s l e r, s am t m a nu e l t s l o k k i n gs u t s t y r i f o rm a v e nt e n p u l v e r a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e. D e t e r b o r e t t s l ag e t s a ns v a r å a ns k a f f e o g m o n t e re u t s t y r e t, m e ns d e t e r a n d e l s e i e r s a n s v a r å k o n t r o l l e r e a t ut s t y r e t e r i o r d e n. D e r s om u t s t y r e t e r d e f ek t, m el d e s d e t t e s k r i f t l i g t i l s t y r e t. I N D R E V E D L I K E H O L D O G F O R A N D R I N G E R A V L E I L I G H E T E N V e d l i k e h o l d a v l e i l i g h e t e n e r b e b oe r e n s a n s v a r o g k a n g j ø r e s e t t e r eg e t b e h o v o g ø n s k e. B yg n i n g s m e s s i g e e nd r i ng e r m å d e t s ø k e s ti l l a t e l s e om h o s s t yr e t. D e t t e g j e l d e r h v i s du f o r e k s e m p e l vi l r i v e e l l e r f l yt t e v e g g e r. Y T R E V E D L I K E H O L D B o r e t t s l a g e t e r a ns v a r l i g f o r al t yt r e v e d l i k e h o l d. S e n æ rm e r e i n f o rm a s j o n i v å r e v e d t e k t e r. V E N T I L A S J O N S t y r e t o p pf o r d r e r b e b o e r e t i l å h a å p n e l u f t e l uk e r o g l i t t v a rm e p å d ag t i d i s o v e r o m m e n e om v i n t e r e n, f o r å f o r h i n d r e f u k t - o g s o p p s k a d e r! M a n g e h a r t e t t e t l u f t e l uk e n e. D e m å v æ r e å p n e! D e t f i n n es s åk a l t e s t ø y d em p e n d e v e n t i l e r f o r d em s om h a r b e h o v f o r d e t. T a k o nt a k t m e d v a k t m es t e r f o r i nf o r m as j o n. D e t k a n v æ r e s æ r l i g ak t u e l t f o r d e l e i l i g h e t e n e s om e r u t s a t t f o r s t ø y f r a F r y s j a v e i e n.

12 S i d e B r e k k e B o r e t t s l a g D e t e r v e n t i l as j o ns k a n a l e r m e d n at u r l i g a v t r e k k ( i k k e v i f t e r ) f r a k j øk k e n o g b a d s om g å r u t o v e r t ak. L uf t e n s l i p p es i n n g j en n o m v e n t i l l uk e r i v e g g e n e i s t u e, s o v e r o m o g kjøkken. For å unngå kondens/fuktproblem er er det viktig at ventil-l uk e n e a l l t i d e r å p n e. D e t e r v i k t i g at v e n t i l å p n i n g e n e b l i r r e n g j o r t r e g e l m e s s i g. B r u k s t ø vs u g e r s å l a n g t i n n i k a n a l e n d u r ek k e r! N B! D e t e r i k k e t i l l a t t å m o n t e r e v i f t e r i v e n t i l e r e l l e r l u f t e k a n a l e r. ( K u l l f i l t e r ut e n t i l k n yt t i n g t i l k a n a l an b e f a l e s ). B A D E R O M S R E H A B I L I T E R I N G S t y r e t h a r i n g e n um i d d e l b a r e p l a ne r om f e l l e s r e h a b i l i t e r i n g a v b a d e r o m m e n e. M a n g e h a r p u s s et o p p b a d e n e i n d i v i d u e l t o g m å f ø l g e k r a v s p es i f i k as j o n e n e s om g j e l d e r. An d e l s e i e r i n i ti e r t r e h a bi l i t e r i ng / m o d e rn i s e r i n g a v v å t r om P å o p p d r a g f r a s t y r e t i B r e k k e b o r e t t s l a g h a r OB O S P r os j e k t A S u t a r b e i d e t e n k r a v s p e s i f i k a s j o n f o r r e h a b i l i t e r i n g / m o d e r n i s e r i n g a v b a d. D e t t e e r k r a v o g a n b e f a l i n g e r s om d e n e n k e l t e a n d e l s ei e r m å f øl g e, f o r a t b o l i g s e l s k a p et / a n d e l s e i e r e v e n t u e l t s k a l s l i p p e å r e h a b i l i t e r e b a d e t he l t p å n y t t v e d e n f r em t i d i g f e l l e s u t s k i f t i n g a v r ø r a n l e g g i b o l i gs e l s k a p et. A n d e l s e i e r e m e d n y r e h a b i l i t e r t e ba d v i l u a n s e t t b l i n o e b e r ø rt b y g n i n g s m es s i g v e d e n f e l l e s r e h a b i l i t e r i n g. D e t k a n o g s å, v e d e n f e l l e s r e h a b i l i t e r i n g a v v å t r om m e n e, væ r e ø n s k e l i g å e n d r e r ø r f ø r i n g e ns p l as s e r i n g. H v i s et s l i k t v e d t ak b l i r f at t e t, v i l d et t e o gs å k u n n e b e r ø r e a l l e r e d e n y r e h a b i l i t e r t e b a d s om b e s k r e v e t u n d e r. E n f r em t i d i g u t s k i f t i n g a v r ø r a n l e g g e t v i l o m f a t t e a l l e v e r t i k a l f ø r t e s t a m m e r f o r v a n n o g avløp fra kjeller til o g m e d t i l k n y t n i n g e r i ø v e r s t e et a s j e, i nk l u d e r t a l l e h o r i s o n t a l f ø r t e g r e n r ø r f o r a v l ø p f r em t i l k l o s et t, o g s l uk ( i n k l. s e l v e s l u k et ) o g a l l e v a n n r ø r f r e m t i l a r m at u r / u t s t y r i a l l e l e i l i g h e t e r. E t s l i k t p r o s j e k t v i l, s om d e f l es t e v e l f o r s t å r, m e d f ø r e to t a l s a n e r i n g a v b a d e r o m m e n e. D e r s om m a n s om a n d e l s e i e r s k a l u n n g å s l i k s a n e r i n g, m å m a n s e l v h a g j o rt n ød v e n d i g e u t s k i f t n i n g e r i f o rk a n t. D e t e r d e r f o r s v æ rt v i k t i g a t a l l e a n d e l s e i e r e s om h a r p l a n e r o m å m o d e r n i s e r e / r e h a b i l i t e r e b a d / v å t r o m, s e t t e r s e g i n n i h v a s om k r e v e s f ø r m a n i g a n g s e t t e r a r b e i d i d i s s e r om m e ne. S t y r e t s k a l v a r s l e s a v a n d e l s e i e r f ø r a r b e i d e t i g a n gs e t t e s. V a r s e l e t s k a l i n n e h o l d e : t i d s p u n k t f o r o p p s t a r t o g a n t a t t f e r d i g s t i l l e l s e o p p g a v e o v e r v a l g t e n t r e p r e n ø r b e s k r i v e l s e a v a r b e i d e t s o m f a n g b e k r e f t e l s e p å a t n a b o u n d e r e r i nf o r m e r t a l l e n a b o e r s om bl i r b e r ø r t a v ev e n t u e l l v a n n a v s t e n g n i n g e t c. s k a l v a r s l e s s k r i f t l i g m e d o v e r s i k t o v e r h v i l k e t i d s r o m d e t t e g j e l d e r F o r n æ r m e r e b e s k r i v e l s e a v h v i l k e k r a v s o m g j e l d e r v e d e n b a d e r o m s -r e h a b i l i t e r i n g, s e v å r h j em m es i d e : h t t p : / / w w w. b o r e t t s l a g. n e t / b r e k k e b o r e t t s l a g

13 S i d e B r e k k e B o r e t t s l a g R E F U S J O N F O R U T S K I F T I N G A V S L U K P Å B A D E T : B o r e t t s l a g e t g i r r e f us j o n f o r ut s k i f t i n g a v s l uk m e d k r , -, b r e v m e d d o k um e nt a s j o n f r a r ø r l e g g e r o g k v i t t e r i n g m å v e d l e g g e s o g s e n d e s s t y r e t. B A L K O N G E R B e b o e r e h a r s e l v a n s v a r f o r å v e d l i k e h o l d e o g r e n g j ø r e b a l k o n g e n e i n n v e n d i g, s am t å m al e o g v e d l i k e h o l d e t r e v e g g e n. I N N G L A S S I N G A V B A L K O N G E R I n n g l a s s i n g a v b a l k o n g e r e r g o dk j e n t a v P l a n o g b y g n i n g s et a t e n o g b o r e t t s l a g et b e n y t t e t t i d l i g e r e A S B al k o n gs y s t e m e r. N y ak t ø r e r f r a L um o n N o r g e. A n d e l s e i e r e s om ø ns k e r i n n g l as s i n g k a n t a k o n t ak t m e d L um o n N o rg e, t l f : T i l s o l a v s k j e r m i n g t i l l a t e s r u l l e g a r d i n e l l e r p e r s i e n n e r i h v i t t e l l e r s ø l v. H M S - I N TE R N K O N TR O L L F o r s k r i f t o m s y s t e m a t i s k h e l s e -, m i l j ø - o g s i k k e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e r ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f as t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s em b e r m e d v i r k n i n g f r a 1. januar Forskriften stiller krav til a t d e n e nk e l t e v i r k s om h e t s k a l s y s t em a t i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t em m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. V i k t i g e l o v e r i h e n h o l d t i l d e t t e e r : L o v o m e l e k t r i s k e a n l e g g o g e l e k t r i s k u t s t y r L o v o m b r a n n - o g e k s p l o s j o n s v e r n L o v o m f o r u r e n s n i n g L o v o m a r b e i d s m i l j ø I n t e r n k o nt r o l l i n n e bæ r e r a t b o r e t t s l a g e t e r p å l a g t å p l a n l e g g e, o r g a n i s e r e, ut f ø r e, v e d l i k e h o l d e o g d o k u m e n t e r e a l t s o m h a r m e d h e l s e -, m i l j ø - o g s i k k er h e t å g j ø r e i b o r e t t s l a g e t s r e g i. I n t e r n k o n t r o l l s y s t e m e t b e s k r i v e r h v o r d a n d e t t e a rb e i d e t s k a l d r i v e s. S t y r e t i v a r e t a r i n t e r nk o n t r o l l e n m ed h e n s y n t i l b l a nt a n n e t b r a n n v e r n, f e l l es e l ek t r i s k a n l e g g o g l e k e p l as s u t s t y r. H a r b o re t t s l a g e t a n s a t t e m å d et o gs å o p p f y l l e k r a v e n e i a r b e i d s m i l j ø l o v e n i f o r h o l d t i l v e r n a v a r b e i d s t a k e r n e s h e l s e o g s i k k er h e t. E l e k t r i k e rt j e n e s t e n f o r e t a r i nt e r n k on t r o l l p å d et e l ek t r i s k e a n l e g g e t i f e l l e s om r å d e n e. B e b o e r n e / a n d e l s e i e r n e h a r a ns v a r f o r k o n t r o l l a v d e t e l e k t r i s k e a n l e gg e t i l e i l i g h e t e n e.

14 S i d e B r e k k e B o r e t t s l a g H U S O R D E N S R E G L E R V i s k a l i k k e u t f ø r e s t ø ye n d e a r b e i d : P å h v e r d a g e r m e l l om k l o k k a 2 0: 00 o g 0 8 : 0 0 P å l ø r d a g e r et t e r k l P å s ø n d a g e r P å o f f i s i e l l e h ø y t i d s d a g e r V i v i l h a r o i b o r e t t s l a g et m e l l om k l o g D e t b e t y r b l a nt an n e t a t v i i k k e s k a l s p i l l e s j e n e r e n d e h ø y m u s i k k e l l e r h a s j e n e r e n d e f es t i n g. V e d s p e s i e l l e a n l e d n i n g e r d e r v i v e t at f e s t e n a vs l u t t e s s e n e r e, s n a k k m e d n a b o e ne e l l e r g i b e s k j e d p å f o r h å n d. V i s k a l t a s æ r l i g h e ns y n h v i s v i v e t a t n a b o e r e r s yk e. V i s k a l i k k e h e n g e t ø y t i l t ø rk i n g / l uf t i n g ut f r a b a l k o n g e r. V i s k a l a v h e ns y n t i l b r a n n f a r e n i k k e g r i l l e m at p å b a l k o n g e n e. T a a n s v a r f o r f e l l e s s k a p e t g j e n n o m å s ø r g e f o r A t t r a p p e r o m, k j e l l e r - o g l of t s g a n ge r h o l d e s f r i e o g r y d d i g e. D e r s om v i h a r s k i t n e t t r a p p e n t i l un o r m a l t m y e, f. e k s v e d f l y t t i n g, oppussing i leili g h e t e n e l l e r e t t e r b a r n e s e l s k a p, v i l v i v a s k e tr a p p e n et t e r o s s s el v. Å t a g o d t v a r e p å g r ø n t a n l e g g o g l e k e p l a s s e r. Å t a g o d t v a r e p å v e l f e r d s r om m et, v a s k e r i e n e o g a n d r e f e l l es a r e a l e r. Å r e s p e k t e r e r e g l e n e f o r d y r e h o l d i b o r e t t s l a g e t Å d e l t a i d u g n a d s a r b e i d. Å l es e i nf o rm as j o n f r a s t y r e t o g f øl g e h e n v i s n i n g e r s om gi s. Å v a r s l e s t y r e t e l l e r v a k t m es t e r n år v i o p p d a g e r f e i l e l l e r m a n g l e r. T O L K N I N G A V H U S O R D E N S R E G L E N E V e d t v i l a v g j ø r e s s ak e n a v d et t i l en h v e r t i d s i t t e n d e s t y r e t. E N D R I N G A V H U S O R D E N S R E G L E N E K a n b a r e f o r et a s a v G e n e r a l f o r s am l i n g e n. I h u s l e i e k o nt r a k t e n f i n n e r d u b e b oe r s o g b o r e t t s l a g e t s p l i k t e r n æ rm er e b e s k r e v e t. V e d t a t t a v G e n e r a l f o r s a m l i n g e n i B r e k k e B o r e t t s l a g 2 6. m a i ( r e v i d e r t )

15 S i d e B r e k k e B o r e t t s l a g D Y R E H O L D I B R E K K E B O R E T T S L A G G e n e r a l f o r s a m l i n g e n v e d t o k 7. m ai å t i l l at e d y r e h o l d. H us o r d e n s r e g l e n e b l e e n d r e t t i l : Å r es p e k t e r e r e t n i n gs l i nj e n e f o r d y r e h o l d. F o r å k u n n e h o l d e d y r m å b å d e e ge n e r k l æ r i n g o g r e g i s t r e r i n g u n d e r t e g n e s o g s e n d e s s t y r e t. E G E N E R K L Æ R I N G : 1. Jeg er klar over at dyrehold i borettslag krever særlig hensyn til andre beboere. 2. Hunder må holdes i bånd innenfor borettslagets område. 3. Jeg forplikter meg til straks å fjerne ekskrementer som mitt dyr måtte etterlate på trapper, veier, plener, i bed og lignende. 4. Hvis min hund/katt skulle påføre skade på person eller eiendom, erklærer meg ansvarlig og eventuelt erstatningspliktig for skadene. 5. Jeg kjenner til at det ikke er lov å drive oppdrett av dyr i leiligheten. 6. Jeg er inneforstått med at dersom det kommer berettigede klager på dyreholdet, kan styret kreve at dyret må fjernes. Styret avgjør, etter forhandling med partene, hvorvidt en klage er berettiget eller ikke. 8. Jeg erklærer meg villig til å godta de endringer i bestemmelsene som styret eller generalforsamlingen fatter når det gjelder reglene for dyrehold. Oslo, den / underskrift av dyreeieren: Oslo, den / underskrift av styrets leder: R E G I S T R E R I N G Registrerer herved dyrehold i leilighet nr. Art, rase... Undertegnede... Adr:.

16 S i d e B r e k k e B o r e t t s l a g K R A F T L E V E R A N S E T I L B O R E T T S L A G E T S F E L L E S A N L E G G B o r e t t s l a g e t h a r a v g i t t f u l l m ak t t i l O B O S t i l å k j ø p e e l ek t r i s k k r a f t, o g e r t i l s l u t t e t a v t a l e m e d E n e r g i p a r t n e r A S o g L OS (A g d e r E n e r g i A S ). E n e r g i p a r t n e r A S s t å r f o r r å d g i v n i n g o g k r a f t f o r v a l t n i n g, o g LO S s t å r f o r k r a f t l e v e r a n s e r o g f a k t u r a a dm i n i s t r a s j o n. O p p r i n n e l i g a v t a l e m e d E n e r g i p a r t n e r / L O S ut l ø p d e n OB O S h a r f o r l e n g e t a v t a l e n f r a m e d d e s am m e f o r d e l e n e s om i f o r r i g e p e r i o d e. K r a f t f o r v a l t n i n g s a v t al e n g i r f ø l g e nd e f o r d e l e r f o r b o r e t t s l a g e t : E t t a v m a rk e d e t s l a v e s t e a dm i n i s t ra t i v e p å s l a g: 0, 9 5 ø r e p r kw h. E l e k t r i s k k r a f t t i l s p o t p r i s k o m b i n e r t m e d f o r v a l t n i n g s om g i r g u n s t i g e s t r øm p r i s e r. P r o f e s j o n e l l f o r v a l t n i n g f r a E n e r g i pa r t n e r A S. B o r e t t s l a g e t v / s t y r e t f å r t i l g a n g t i l s i n e a n l e g g p å ww w. s t y r e r o m m et. ne t b l. a. f o r f o r b r u k s - o g f ak t u r e r i n gs d a t a. R a b a t t e r t k r a f t v i a k j ø p f r a e n e r g i g j e n v i n n i n g s a n l e g g h o s E l k em A S A o g T i n f os A S. R e s u l t a t et a v k r a f t f o r v a l t n i n gs a v t a l e n h a r g i t t b es p a r e l s e r o gs å i D et h a r væ r t s t o r e om r å d em e s s i g e v a r i a s j o n e r i N o r g e i , m e n m å l t m o t gj e n n o n s n i t t l i g s p o t p r i s s e r b e s p a r e l s e n e ut t i l å b l i c a 1 1 %. A V T A L E O M O L J E L E V E R A N S E O B O S h a r f r em f o r h a n d l e t e n n y av t a l e m e d S t a t o i l N o r g e A S om l e ve r i n g a v o l j e, g a s s, p e l l et s, el e k t r i s k s t r øm t i l e l ek t r ok j e l e r o g a n d r e f y r i n g s r e l a t e rt e p r o d u k t e r. R a b a t t e n g i s p å S t a t o i l s t i l e n h v e r t i d g j e l d e n d e l i s t e p r i s. V e d u t g a n g e n a v v a r r a b a t t en p å 1 6 8, 5 ø r e p e r l i t e r ek s m v a. V e d b e s t i l l i n g a v o l j e f r a S t a t o i l v i a i n t e r n e t t g i s d et e n y t t e r l i g e r e r a ba t t p å 3 ø r e p e r l i t e r. Ø k n i n g e n i o l j e p r i s e n e i l ø p e t a v f ø r s t e h a l v å r g j o r d e d et m e r a t t r a k t i v t å f y r e m e d e l ek t r i s i t et k o n t r a ol j e. F o r a nn e t h a l v å r h a r o l j e i s t ø r r e g ra d b l i t t b e n y t t e t t i l f y r i n g e n. B o r et t s l a g e t h a r t i l t r å d t de n n e a v t a l e n. E N E R G I R E G N S K A P F O R B R E K K E B O R E T T S L A G H v a e r e t e n e r g i r e g n s k a p : E t e n e r g i r e g n s k a p m i n n e r m y e o m e t t r a d i s j o n e l t ø k o n o m i s k r e g n s k a p f o r et b o l i g s e l s k a p, m e n m a n d o k um e n t e r e r e n e r g i f o r b r u k i kw h i s t e d et f or i k r. H v o r d a n b r u k e s e t e n e r g i r e g n s k a p : E n e r g i r e g n s k a p et g i r v e r d i f ul l i nf o rm as j o n om h v a s om b e n y t t es a v en e r g i, o g h v a e n e r g i e n b r u k e s t i l. V e d å s a m m e n l i g n e e g e t f o r b r u k m e d f o r b r u k e t i a n d r e b o l i g s e l s k a p f å r m a n v e r d i f u l l i nf o r m as j o n om h v o r v i d t f o r b r u k et e r r i m el i g, e l l e r om d e t b ø r i v e r k s et t es t i l t a k f o r å r e d u s e re f o r b r u k e t. E n e r g i f o r b r u k i : G j e n n om s n i t t s f o r b r uk i B r ek k e b r l : kw h / m ²

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i H e l g es e n s g at e 8 2 / 8 4 A S a v h o l d e s m a nd a g 2 6. a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t K i r k e v e i e n 1 1 0, a v h o l d e s m a n d a g 2 0. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 0 0 i V es t r e A k e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Akersbakken Bo r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Øs t e r l i B o l i g s e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S a g a d am m e n, a v h o l d e s t o r s d a g 15. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 9. 0 0 i S am l i n g s s a l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s /

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i F j e l l hu s h a u g e n B o l i g s e l s k a p A / S a v h o l d e

Detaljer