K j æ r e b e b o e r!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K j æ r e b e b o e r!"

Transkript

1 K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a p f o r F o r d r i f t s å r e t f o r e l å d e t pl a n e r o m o p p u s s i n g a v o p p g a n g e n e no e s o m s i s t bl e gjennomført i 1990/91. De siste års rehabili t e r i n g s p r os j e k t e r h a d d e s a m m e n m e d g e n e r e l l s l i t a s j e s a t t s i t t p r e g p å op p g a n g e n e v å r e. O p p us s i n g e r n å i g a n g o g v i l b l i a v s l ut t et v å r e n V å r t b o r e t t s l a g s k a l v æ r e e t t r y gt og g o d t s t e d å b o. T i l t r o s s f o r d e t t e h a r d e t v æ r t tilfeller av innbrudd i l e i l i g h et e r. D et t e e r u r o v ek k e n d e o g e n s t o r p åk j e n n i n g f o r d e s o m b l i r r a m m e t. V i m å a l l e e n g a s j e r e o s s i å s i k r e v å r e h j e m. S ø r g f o r a t y t t e r d ø r t i l e n h v e r t i d e r l ås t, s l i p p i k k e i n n n oe n s o m i k k e s k a l t i l d e g. S n ak k m ed n a b o e n, g i b e s k j e d d e r s o m i d s e u r b r o e r t. Fø l g m e d o g r e a g e r p å u r e g e l m e s s i g t r a f i k k o g b e v e g e l s e r r u n d t h u s et. V i s a t d u b r y r d e g, u b u d n e g j es t e r l i k e r i k k e a t n o e n observerer dem. Reager på uvante lyder. Et sterkt fellesskap er vår beste forsikring! E n g s l e t t a h a r s o m s t ø r i s f - t o e g s a e d i m e i n r i s t r d a s j o n s a ns v a r et f o r K a l b a k k e n Fy r h u s S a m e i e. F a r e t r u e n d e s p r e k k e r i f y r h u s p i p a k r ev d e r as k h a n d l i n g o g v i f i k k n o k e n g a n g bekreftet viktigheten av å ha et ansvarsfullt driftspersonell på plass. V i h a r av v i k l e t j u l e t r ef e s t f o r d e m i n s t e i s a m a r b e i d m e d t r e b o r e t t s l ag i næ r m i l j ø e t. J u l e t r e t e n n i n g o g f a k k e l t o g s a m m e n m e d n a b o b o r e t t s l a g et f i k k e k s t ra s t o r o p p s l ut n i n g d e t t e å r e t. S a m a r b e i d e t m e d v å r e n a b o e r s k a p e r et g o dt f el l e s s k a p og e r t r i v e l i g f o r s t o r e o g s m å. S t y r e t v i l o g s å e n i s t o å r r t ak k r t e i l t v t å r e a ns a t t e s o m a l l t i d s t i l l e r op p o g g j ø r e n u v u r d e r l i g j o b b f o r E n gs l et t a. S a m m e n m e d e n g a s j e r t e b e b o e r e h å p e r v i f e l l es i n n s at s f o r t s at t v i l b i d r a t i l e t g o d t b o m i l j ø o g t r y g g e h j e m. D e t e r l a g t m y e a r b e i d i å r s b e r n e h t o n l i d e n r g v e i n k t, i g i h nf e o f rm t a e s t j o n i o n m d i n s t ø rs t e i nv e s t e r i n g b o l i g e n. D et k a n k o m m e t i l ny t t e o gs å et t e r at generalforsamlingen er avsluttet. Ta derfor vare på heftet. J e g ø ns k e r d e g v e l k o m m e n t i l å r e t s g e n e r a l f o rs a m l i n g m i a nd a g 2 7. a p r i l k l. 1 ro 9 r. u d 0 S am 0 f u i n n sh u G s. D e t t e e r m u l i g h e t e n d u h a r t i l å d el t a i d i s k us j o n e n og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. J e g r e t t e r o g s å e n s t o r t ak k t i l b e bo e r e, s t y r et o g v a l gk o m i t e e n s o m h a r b i d r a t t t i l d e t g o d e s a m a r b e i d e t 8. i M e d v e n n l i g h i l s e n L a i l a L y s a k e r m o e n l e d e r

2 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g H v e m k a n d e l t a p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n? A l l e a n d e l s e i e r e h a r r e t t t i l å v æ r e m e d i g e n -, e r a t l - a f l o e r s a m l o g s t em m e r et t. A n d e l s e i e r e n s e k t e f e l l e, s a m b o e r e l l e r e t a n n e t e i e m r e n d s l e m a v a n d e l s h u s s t a n d h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e de o g t i l å u t t al e s e g. S t y r em e d l em m e r, f o r r e t n i n gs f ø r e r o g l e i e r a v b o l i g i b o r e t t s l a g e t h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e d e i g e n e r a l f o rs am l i n g en o g t i l å u t t al e s e g. E n a n d e l s e i e r k a n m ø t e m e d f u l l m n e v k æ t r e i f u g. l l m e I k n t i g e f n or m k a e r e n n é n a n d e l s e i e r, m e n d e r f l e r e ei e r en a n d e l s am m e n, k a n d e h a s am m e f u l l m ek t i g. E n f u l l m a k t k a n t r e k k e s t i l b ak e n å r s om h e l s t. E n a n d e l s e i e r k a n t a m e d e n r å d g i v e r t i l g e n e r a l f o rs am l i n g e n. R å d g i v e r e n h a r b a r e r e t t til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. Kaffe serveres fra kl !

3 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g! " # # $ " " % & " # # " ' & " # # " ( %)&*+ ) ", "! " - ", & " # # $ " $ " # # $ ",+ ' #. ' # + ' ( # * %)&+! / " # # $ % *+! / " # # $ #

4 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g - 0 $ # $ 1 + ) 2!! $ " 30 / $ '

5 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i E n g s l e t t a B o r e t t s l a g a v h o l d m a n d a g 2 7. a p r i l k l i G r o. r u d S a m f u n n s h u s TIL BEHANDLING FORELIGGER : 1. K O N S T I T U E R I N G A ) Valg av møteleder B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g t o a n d e l s e i e r e t i l å u n d e r s k r i v e p r o t D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r p e g f n o s r k a B ) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. G O D TG J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r C ) Andre godtgjørelser 4. F O R S L A G A ) F o r s l a g f r a S v e r r e M y r s e t h, K a l b a k k v e i F o r s l a g e r t a t t i n n b a k e rs t i h ef t et 5. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v 2 s t y r e m e d l e m m e r f o r 2 å r B ) V a l g a v 4 v a r a m e d l e m m e r f o r 1 å r C ) V a l g a v v a l g k o m i t é f o r 1 å r D ) V a l g a v 1 d e l e g e r t m e d v a r a t i l O B O S g å e r n e r a l f o r s a m l i n g O s l o, S t y r e t i E n g s l e t t a B o r e t t s l a g L a i l a L y s ak e rm o e n / s / M o r t e n K a p p e / s / S i s s e l B a as l a n d / s / B j ø r n H a l v o r s e n / s /

6 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g Å R S B E R E T N I N G F O R T I L L I T S V A L G T E Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært : S T Y R E T L e d e r L a i l a L y s a k e r m o e n K a l b a k k v e i e n 5 A N e s t l e d e r M o r t e n K a p p e A k e r l i a 2 4 S t y r e m e d l S i e s s m e l B a a s l a n d K a l b a k k v e i e n 5 A S t y r e m e d l B j e ø m r n H a l v o r s e n N e d r e K a l b a k k v e i 6 V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e K m j e r s t i G a m r e C h r f. H e l l u m s v e i 2 3 V a r a m e d l e S m o l e L i p p e s t a d C h r f. H e l l u m s v e i 2 1 V a r a m e d l e E m i v i n d G i s k e K a l b a k k v e i e n 1 B V a r a m e d l e mr u b e n o S t o r m A k e r l i a 2 6 D E L E G E R T T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G E N I O B O S D e l e g e r t O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n gl a i l a L y s a k e r m o e nk a l b a k k v 5 A V a r a d e l e g e r t O B O S g e n e r a l f o r s a m M l o i r n t g e n K a p p e A k e r l i a 2 4 V A L G K O M I T E E N V a l g k o m i t e G i n a E d l a n d C h r f. H e l l u m s v e i 1 9 Valgkomite Kolbjørn Johan Vogt Chrf. Hellums vei 14 V a l g k o m i t e R e i d a r A h l s e n C h r f. H e l l u m s v e i 1 7 F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r u t f ø r t a v OB O S i h e n h o l d t i l k o n t r a k t. B o r et t s l a g e t h a r o r d i n æ r f o r r e t n i n g s f ø r e r k o n t r a k t s o m i n k l u d r e r e r t e n r i n g s v f å ø r rs e l a f n o d r e K l a l b a ak v k e f n o F y r h u s S am e i e o g K a l b ak k e n V as k e r i S am e i e. A u t o r i s e r t r e g ns k a ps f ø r e r ( o p p d r a g s a n s v a r l i g ) e r r e g n s k a p s s j e f E g i l H a v r e, OB OS. B o r e t t s l a ge t s r e v i s o r e r P r i c e wa t e r h o u s e C o o p e r s A S.

7 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M B O R E T T S L A G E T Borettsla g e t e r r e g i s t r e r t i F o r e t a k s r e g i s t e r e t i B r ø n n ø y s u - n d m e d o r g a n i nummer , ligger i bydel 10 Grorud i Oslo kommune og har adresse: A k e r l i a 2 0, 2 2, 2 4, 2 6, 2 8 o g 3 3, 3 5, 3 7 C h r f. H e l l u m -1 s 9 v o e g i 2 1, 6 2 3, 2 5, 2 7, 2 9, 3 1 Kalbakkstubben 1, 3, 5, 7, 9 og 13, 15, 17, 19 K a l b a k k v n 1, 3, 5 N e d r e K a l b a k k v e i 6, 8, 1 0, 1 2, 1 4 B o r e t t s l a g e t b e s t å r a v a n d e l s l e i l i b y g h n e i t n g e e r,. f o r d e l t p å 1 7 T o m t e n, k j ø p t o i g h a r 1 g å 9 r d s 8 n um 6 m e e r 9 r 1, b r u k p s n å u m m 4 e r m 5 2 o g 5 3. Første innflytting skjedde i B o r e t t s l a g e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b es t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. S e l s k a p e t d r i v e r i k k e m e d - f o g r s ut k v n i k l n i n g g s s ak t i v i t e t e r. A v b o r e t t s l a g e t s 4 s t y r em e d l em m e r e r d e t 2 k v i n n e r o g 2 m e n n. B o re t t s l a g e t e r p o s i t i v t i l l i k es t i l l i n g o g t a r s i k t e p å at d et i k k e f o r ek om m e r f o rs k j el l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v kjønn ved valg og ansettelser. R E TN I N G S L I N JE R F O R S TY R E AR B E I D S t y r e t h a r v e d t a t t r e t n i n gs l i n j e r f o r s t y r e a r b e i d i b o r e t t s l a g e t. F o rm ål et m e d d i s s e e r å k l a r g j ø r e d e k r a v s om s t i l l es t i l d e t i l l i t s v a l g t e. R e t n i n gs l i n j e n e om h a nd l e r s t y r e a n s v a r f o r f o r v a l t n i n g a v d e øk o n om i s k e ve r d i e r, h a b i l i t et, t a us h e t s p l i k t, h o no r e r i n g, attestasjon og anvisning av utbetalinger. D R I F T S K O N T O R E T A d r e s s e : K a l b a k k s t u b b e n 1 1, O s l o T e l e f o n : ( telefonsvarer når ubetjent ) F a x: M o b i l : E-p o s t : e n g s l b o n l i n e. n o Kontortid: Mandag / onsdag / torsdag: Tirsdag :

8 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g I N F O R M A S J O N S K A N A L P l a s s e r t a n p a å l o g t n e t t ( i k k e v i a de k o d e r ) U H F k a n a l , 2 5 MH z. N å r a n a l o g t bakkenett slukkes vil kanalen bare kunne sees i vinduet på driftskontoret. Det arbeides for tiden med etablering av hjemmeside for borettslaget. A N S A T T E D r i f t s l e d e r S o l f n r h i a r d a ns B e v a r n f t o r s d e a g l i g d r i f t i h e n h o l d t i l s t i l l i n g s b e s k r i v e l s e o g b e s v a r e r s p ø rs m å l k n y t t et t i l b of o r h o l d e t. D r i f t s l e d e r t r e f f es p å d r i f t s k o n t o r e t e l l e r t l f D e t b l e i f e b r u a r a n s a t t n y v a k t m e s t e r, R o g e r S k o g s e t h. H a n e r 3 4 å r, s a m b o e r o g b o r p å S k e ds m ok o r s e t. E t t e r et t å r s a n s et t e l s e e r h a n k om m et g od t i n n i r u t i n e n e o g h a r f u n n e t s e g g o d t t i l r e t t e h e r i E n gs l e t t a. V å r e t o v a k t m e s t e r e u t f ø r e r s i t t a r b e i d e i h e n h o l d t i l s t i l l i n g s b es k r i v e l s e. D e t t e om f a t t e r o g s å b e r e d s k a p ( s n ø r y d d i t r n ø g i n / g s ) i v i n t e r s es o n g e n. V ak t m e s t e r en s a r b e i d s o p p g a v e r o m f a t t e r b o r e t t s l a g e t s f e l l es om r å d e r, u t e a n l e g g o g t i l s y n m e d b y g n i n g e n e. V a k t m es t e r k a n k o nt a k t es d a g l i g : R o n n y O l s e n R o g e r S k o g s e t h Den enkelte andelseier er s e l v a n s v a r l i g f o r v e d l i k e h o l di n n ei l e i l i g h e t e n s l i k d e t f r em g å r a v v e d t ek t e r o g h u s o r d e ns r e g l e r. V a k t m es t e r h a r i k k e p l i k t t i l å u t f ø r e o p p g a v e r i n n e i l e i l i g h et e n e. D e rs o m a n d e l s ei e r a v t a l e r s l i k bi s t a n d m e d v a k t m es t e r, s å a ns e s d e t t e å væ r e a v p r i v a t k ar a k t e r o g b o r et t s l a g e t u v e d k om m en d e. V a k t m es t e r h a r g j e n n om g å t t k u r s i s i k k e r h e t p å l e k e p l as s e n s om b l. a. i n n e bæ r e r a t d e f o r e t a r å r l i g k o n t r o l l m e d l ek e a p p a r a t e r o g l ek e p l a s s e n s u t f o rm i n g i f o r h o l d t i l r e g e l v e r k e t. O b l i g a t o r i s k t j e n es t e p e ns j o n ( O TP )e r i n n f ø rt f o r b o r e t t s l a g e t s a n s at t e. OB O S er gitt fullmakt til å besørge ajourhold av ordningen for alle ansatte. S N Ø R Y D D I N G / S T R Ø I N G D e t f o r e l i g g e r e g e n b e r e d s k a ps a v t a l e m e d v ak t m e s t e r n e s om om f at t e r s n ø r y d d i n g o g s t r ø i n g u t e n o m o r d i v t n æ a l r e n a l r ø b p e r i d å s r t l i g d. i t - i 3 A 1 d. s 0 r 3. o m m e t Arbeidet utføres med følgende prioritering : 1. Inngangspartier og stikkveier 2. F o r t a u 3. Parkeringsplasser (dersom kjøretøyet er fjernet ) og foran garasjer D e t p r e s i s e r e s a t s n ø r y d d i n g i g a t e / v e i b a n e e r k om m u n e ns a ns v a r o g u t f ø r e s a v d em. Borettslaget råder ikke over utstyr som er anvendelig for denne type oppgaver.

9 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g U T L E I E L O K A L E R Borettslaget har følgende utleielokaler : L o k a l e , K a l b a k k s t u b b e n 1 1 K a l b a k k e n H u d o g f o t p l e i e L o k a l e , K a l b a k e k n s t 1 u 1 b b D r i f t s k o n t o r L o k a l e , K a l b a k k s t u b b e n 1 1 Se Kalbakken Vaskeri L o k a l e , K a l b a k k v e i e n 3 C K a r i s hm a R a i s K l i n i k k s o n e t e r a p i /ø r e a k u p u n k t u r L o k a l e , N e d r e K a l b a k k v e i 1 4 Lager kjeller L o k a l e , A k e r l i a 2 2 Lager kjeller L o k a l e , K a l b a k k v e i e n 5 A Lager kjeller K A B E L -TV C a n a l D i g i t a l e r l e v e r - a o n g d ø b r e d a b v å n d t s v t j e n e s t e r. H a r d u s pø r s m å l v e d r ø r e n d e ditt kabel-t v-abonnem ent, digital-t v e l l e r b r e d b å n d, k a n d u r i n g e t l f Å p n i n gs t i d e r h o s k u n d e s e r v i c e e r m a n d a g - f r ed a g , l ø r d a g S ø n d a g e r e r s t e n gt. O p p s t å r f ei l p å k a b e l a n l e g g e t p å s ø n d a g e r, k a n d et t e r a p p o r t e r e s v i a t e l e f o n o g s å s ø n d a g e r m el l om o g For ytterligere informasjon vises det til www. canaldigital. no. I n g e n m gjøre å inngrep i kabel-tv-anlegget som å skru av dekselet - på antenne k o n t a k t e n - el l e o r g t i l k o b f l i n g o e r. S e l i k t e i n a n g r e o p v m i l k u n n e f o r å r s a k e f o rs t y r r e l s e r på signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. B o r e t t s l a g e t h a r i n n g å t t a v t a -de l e k o d e o r s m am t l e v e r i n g m o d em f o r i nt e r n e t t e r l e v e r t a l l e hu s s t a n d e r, ut s t y r e t t i l h ø r e r C a n a l D i g i t a l o g s k a l f ø l g e l e i l i g h e t e n. A n d e l s e i e r e r a n s v a r l i g f o r a t u t s t y r e e r t i d. f i n n e s i A v t a l e n s i k r e r a l l e t i l g a n g t i -k l a n a l u e t r s v am i t a d e g t a n g g r u n n p a t i l i n t e r n e t t v i a k a b e l. K os t n a d e r f or b u n d e t m e d d et t e f r em k om m e r i r e s u l t at r e g n s k a p e t u n d e r p o s t e n -a n l K e g a g b. e l / T V

10 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g P A R K E R I N G S ø k n a d om p a r k e r i n g s pl a s s e l l e r g a r a s j e s e n d e s d r i f t s k o n t o r e t. S øk n a d s s k j em a f i n n es b a k i h e f t e t el l e r k a n f ås v e d h e n ve n d e l s e t i l d r i f t s k o n t o r e t. B o r e t t s l a g e t h a r o p pm e rk e d e p a r k e r i n g s p l as s e r. D e t v a r i n g e n l e d i g e p l a s s e r v e d å r s s k i f t e t. P r i m o f e b r u a r e r d e t r e g i s t r e r t2 4 s ø k e r e h v o r a v 8 øn s k e r pl a s s m e d motorvarmer. I tillegg foreligger det 18 søknader til plass nr. 2. L e d i g e p a r k e r i n g s p l as s e r o g g a r a s j e r k u n n g j ø r es i k k e. P a rk e r i n g s p l as s e r t i l d e l es fortløpende etter søknadsdato. Leiere som ønsker å bytte plass har t r i n for n s r e t t t i l l e d i g e p l a s s e r f r em f o r n y e s ø k e r e. Ø n s k e om b y t t e a v p l as s m å m e dd e l e s d r i f t s k o nt o r e t s k r i f t l i g. D e t e r e t k r av a t s øk e r b o r i b o r e t t s l a g e t o g e i er e l l e r d i s p o n e r e r bil til daglig. De oppmerkede plassene kan ikke benyttes som besøksplasser. D e t d i s p o n e r e s 2 0 g a r as j e p l as s e r h v o r e i e r a v s e l v e g a r a s j e n l e i e r t om t e g r u n n a v b o r e t t s l a g e t. D e t v a r i n g e n l e d i g e g a r a s j e r v e d å r s s k i f t e t. D e søknader til garasje. Garasjer tildeles etter ansiennitet i borettslaget. Styret fastsetter tildelingsregler og tar stilling til eventuelle unntak fra disse. O s l o P a r k e r i n gs s e r v i c e ( b y t t e r n a v n f r a E u r o g u a r d i l ø p et a v v å r e n ) er e n g a s j e r t t i l å p a t r u l j e r e b o r e t t s l a g e t s ei e n d om og b ø t e l e g g e r / f j e r n e r k j ø r e t ø y s om p a r k e r e s i s t r i d m e d s k i l t i n g t p. å s t e d e D e n e n k e l t e l e i e r a v p a rk e r i n g s p l as s e l l e r g a r as j e k a n i t i l l e g g r ek v i r e r e b o r t t a u i n g f r a e g e n p l a s s e l l e r f o r a n e g e n g a r as j e. B o r t t a u i n g u t f ø r es a v Os l o P a rk e r i n g s s e r v i c e s om h a r v a k t t e l e f o n B R E N S E L ( S E N T R A L V A R -KONTO M E ) A REGULERING FRA A-k o n t o i n n b e t a l i n g a v b r e n s e l b l e s i s t r e g u l e r t o g h a d d e d a v æ r t u e n d r e t i n e s t e n 2 0 å r. S i d e n h a r k os t n a d e r f o r b u n d e t m e d e n e r g i f o rt s at t å øk e. S am t i d i g h a r d e t væ r t g j e n n o m f ø r t e n e r g i øk o n om i s e r e n d e t i l t a k i v a r m es e n t r a l e n.p å t r os s a v d e t t e h a r b r e n s e l s u t g i f t e n e ø k -k t o nt s o l s i d e k n s a i s t e a r e g u l e r i n g i k k e h a r de k k et d e f ak t i s k e k o s t n a d e n e. U n d e r s k u d d e t v a r i p å 1 6, 5% o g i p å 1 9 %. M e d u t g a n g s p u n k t i d e b e s k r e v n e f o r h o l d e r d -k e on t t o b b e r s e l n s u e t l t m e t d å ø k e a 2 0 % f r a o g u n d e r f r em k om m e r ek s em p l e r p å h v o r d a n ø k n i n g e n s l å r ut f o r d e forskjellige leilighetstyper. 1 r o m s a-k o n t o k r , - ø k n i n g k r. 6 9,- 2 r o m s a-k o n t o k r , - ø k n i n g k r. 8 0,- 3 r o m s a-k o n t o k r , - ø k n i n g k r. 8 5,- 4 r o m s a-k o n t o k r , - ø k n i n g k r. 9 4,-

11 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g S K I L T T I L P O S T K A S S E O G R I N G E A N L E G G / N Ø K L E R T I L Y T T E B a r e g r a v e r t e, e n h e t l i g e s k i l t e r k an b e n y t t e s. K o n t ak t d r i f t s k o n t o r et d e r s om d u t r e n g e r n y e s k i l t e l l e r n ø k l e r t i l y t t e r d ø r. A l l a li n n fjernet e n m. e r k i n g e r i k N ø k l e r t i l p o s t k as s e n : D e rs om nø k l e r m i s t es m å d et b y t t e s l å s. S ø r g d e r f o r f o r å h a m i n s t t o n øk l e r t i l p o s t k as s e n. D e t v i l a l l t i d v æ r e b i l l i g e r e å f i l e n øk k e l e n n å b y t t e l ås. R E N H O L D O d i n R e n h o l d A S ut f ø r e r r e n h o l d a v f e l l e s r om. O p p g a n g e n e v a s k e s h v e r u k e m e d u n n t a k a v l o f t s t r a p p s om t a s m å n ed l i g. V a s k a v v i n d u e r i o p p g a n g e n o g k j e l l e r g u l v utføres hver vår og høst mens loftsgulv rengjøres hver vår. A n d e l s e i e a r a n h s v a r f o r å f j e r n e d ø r m at t e n p å v a s k e d a g e n s l i k at de t k a n r e n g j ø r e s u t e n f o r e n t r e d ø r e n. L i g g e r m at t e n d e r b l i r d e t v a s k e t r u n d t o g a n d e l s e i e r m å f u l l f ø r e r e n h o l d e t s e l v. V as k e d a g e r e r : T i r s d a g : N e d r e K a l b a k k v e i 6, 8, 1 0, 1 2, 1 4, Ch r f. H e l l um s v e i 6, 8, 1 0,1 2, 1 4, 1 6, 1 8. K a l b a k k s t u b b e n 1 3, 1 5, 1 7, 1 9. O n s d a g : K a l b a k k v e i e n 1, 3, 5. T o r s d a g : C h r f. H e l l um s v e i 7, 9, 1 1, 1 3, 1 5, 1, 19, 2 1, 2 3, 2 5, 2 7, 2 9, 3 1. Kalbakkstubben 1,3,5,7,9, Akerlia 20,22,24,26,28,33,35,37. BRUKSOVERLATING ( FRAMLEIE ) D e t e r i k k e t i l l a r t u k t e n å a v o b v o e l i r g e l n a t i l e a n d b r e ut e n s t y r e t s s a m t y k k e o g g o d k j e n n e l s e a v b r u k e r. U l o v l i g o ve r l a t i n g a v b r u k k a n f ø r e t i l s a l g s på l e g g a v l e i l i g h e t e n. S ø k n a ds s k j em a f o r b r u k s o v e r l a t i n g f ås v e d h e n v e n d e l s e t i l OB O S p å t e l e f o n D e t e r r e g i s t r k s e o r v t e r l a 7 t i n ge b r u i b o r e t t s l a g et p e r D e t f o r e l i g g e r i tillegg 13 bruksoverlatinger hvor Oslo Kommune er juridisk andelseier. D Y R E H O L D D e t e r v e d t a t t b es t em t e r e g l e r v e d r ø r e n d e d y r e h o l d. S øk n a d s e n d e s s t y r e t p å b es t em t s k j e m a s o m f å e s v e d d e h l e s n e v t e i l n d r i f t s k o n t o r et. D et h e ns t i l l e s t i l e i e r å t r ek k e b o r t f r a p l e n e r v e d l u f t i n g. L i k e l e d e s e r d e t e n s e l v f øl g e a t d y r e t s e t t e r l a t en s k a p e r f j e r n e s u m i d d e l b a r t. D e t e r r e g i s t r e r t t i l s m us s i n g a v v eg g e r i o p p g a n g e n s om t r o l i g s k y l de s a t d y r e t r i s t e r seg på vei til /fra leiligheten. Vi ber eier være oppmerksom på dette.

12 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g 11 beboere har pr fått tillatelse til å holde hund. U T S T Y R M O N T E R T F O R B E B O E R E M E D N E D S A T T F U N K S J O N S E V N E D e t t e b e h a n d l e s a v b y d e l e n s o m p å v e g n e a v b e b o e r e t om s ø k e e t a r b l e b r i o n r g e t t s l a g a v k o n k r e t e h j e l p em i d l e r. S t y r e t be h a n d l e r o g t a r s t i l l i n g t i l s ø k n a d en. D e t p r e s i s e r e s a t u t s t y r e t e i es a v NA V s om o gs å h a r d r i f t s a n s v a r e t f o r d et t e. E v e n t ue l l e f e i l s om i k k e e n k e l t o g k o s t n a d s f r i t t k a n r e t t e s a v v a k t m e s t N e r A V. m å u t b e d r e s a v TE L E F O N I B o r e t t s l a g e t e r t i l s l u t t e t s am a r b e i ds a v t a l e n m e l l om T e l e n o r o g O B OS, s om g j e l d e r t i l o g s om g i r b e b o e r e m e d t e l e f o n a b o n n em e nt i T e l e n o r be t y d e l i g e r a b a t t e r. D e t g i s o p p t i l 2 5 % r a b a t t p å b r u k e n a v t e l e -a f b o n e n e m ( e g nt j e n l e d ) e p r å B a s i s f a s t t e l ef o n o g b r e d b å n d s t e l e f o n : * F r i b r u k a v f as t t e l e f o n h v e r l ø r da g ( k u n s t a rt p r i s p å 8 9 ø r e p r s am t a l e u a n s e t t varighet ) på samtaler til andre fasttelefoner i Norge. * D e n e n k e l t e b e b o e r f å r d e s s u t e n f r A i D S e L t B a r b e l d b e å r n i d n o g 1 a 5 v % r a b a t t p å a b o n n e m e nt s t y p e n e A DS L M ed i um o g A D S L P r em i um. ( R a b a t t yt e s i k k e p å n y b e s t i l t e a b o n n em e n t p å A D S L B a s i s o g A D S L T u r b o ). F o r k u n d e r s om h a d d e ADSL -abonnement fra før fortsetter priser og rabatter som tidligere. * D e t g i s 3 0 m i n u t t e r e k s t r a f r i r i ng e t i d p å a l l e m o bi l a b o n n em e n t f r a T e l e n o r o g D j u i c e ( i k k e k o nt a n t k o r t o g D j u i c e C o n t r o l ). E k s t r a r i n g em i n u t t e r g i s u a v h e n g i g a v om k u n d e n e r i e n b i n d i n gs p e r i o d e, o g a k t i v i s e r es v e d at k u n d e n s el v s en d e r e n S M S f r a s i n e g e n m o b i l t e l ef o n t i l n r m e d t e k s t OB O S. Med tre typer Telenor -a b o n n em e nt g i s e n t o t al k u n d e r a b a t t p å 5% i t i l l e g g t i l d e ø v r i g e r a b a t t e n e. B e s t i l l i n g a v t e l ef o n i o g i n t e r n e t t j en e s t e r g j ø r e s p w å w w. o b o s., n e o l l e r v e d å s e n d e e n S M S t i l m e d k o d e o r d OB O S. F E L LE S M ÅL I N G O G FE L LE S I NN K J Ø P AV S TR Ø M B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e m e d I s t a d K r a f t A S om f e l l es m å l i n g a v s t r øm. O p p g j ø r f i n n e r s t e d i a p r i l o g d e n e n k e l t e a n d e l s e i e r f å r t i l s e n d t å rs op p g a v e. T i l g o d e/ s k y l ig d beløp fremkommer på husleiegiro for juli måned. V e d s a l g a v l e i l i g h e t e n el l e r e i e rs k i f t m e å e i e r s k i f t e s k j em a / f l y t t es k j em a f y l l es u t ( f ås v e d h e n v e n d e l s e t i l I s t a d K r a f t 2 1 A 3 S 5 0 p 0 å e l t l e r l i n e t e f r ne o n t t 7 1 w w w. h j e m k r a f ). t S. k j n em o a e t f i n ne s o gs å b ak i h e f t e t el l e r i l e i l i g h et e n s s i k r i n g s s k a p. Spørsmål utover dette rettes direkte til Istad Kraft AS.

13 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g I N D I V I D U E LL N E D BE T AL I N G AV FE L LE S G J E L D B o r e t t s l a g e t h a r l a g t t i l r e t t e f o r a t a n de d e l l a v s f e i l l e es r g e j e l k d a e n i n n b e t a ( I -o r N d n i n g ). D e t t e g i r a n d e l s e i e r a d g a n g t i l å i nn b e t a l e s i n a n d e l a v f e l l es g j e l d e n. I n n b e t a l i n g f o r u t s e t t e r a t a n d e l s e i er h a r e n e g e n a v t a l e m e d b o r e t t s l ag e t. V e d e t a b l e r i n g a v a v t a l e n p å l ø p e r e t e n g a n g s g e b y r s r o m f 0 o, -. r V t e d i d e n e r k f o r e s p ø rs e l t i l O B OS f o r v a l t n i n gs av d e l i n g v i l a n d e l s e i e r f å t i l s e n d t a v t a l e o g g i r o s om s k a l b e n y t t es v e d i n n b e t a l i n g. I n n be t a l i n g k a n f o r e t a s t o g a n g e r p r. å r v e d t e rm i nf o r f a l l o g p å b o r e t t s l a g e t s f e l l e s l å n. t ak t A m n d e d l OB s e O i S e r m å t a k o m i n i m um e n m å n e d f ø r t e rm i n f o rf al l f o r o p p r e t t e l s e a v a v t al e. B e l ø p et m å væ r e k r e d i t e r t O B O S k l i d e ag n e t r k f o ø n r t e o rm i 1 n 0 f o rf a l l. D e r s om d e n ne f r i s t e n i k k e o v e r h o l d e s v i l i n n b e t a l i n g e n b l i r e f u n d e r t a n d e l s e i n e r o g i n n b e t a foretas. Minimumsbeløpet for innbetaling 6 er 0 0 kr 0 0, - p e r g a n g. V ed i n n b e t a l i n g v i l a n d e l s e i e r e n f å r e d u s e r t s i n e k a pi t a l u t g i f t e r ( a n d e l r e n t e r o g a v d r a g ) s om k r e v e s i n n s am m e n m e d f e l l es k o s t n a d e n e. B o r e t t s l a g e t h a r 2 l å n i H u s b a n k e s n om, b l e h t h at v t. o p p l i å f n o r b n i r n d. e l s 1 e m e d totalrehabiliteringen av blokkene samt lån nr. 2 som vedrører våtromsrehabiliteringen. B e g g e l å n e n e h a r f a s t r e n t e o g d et v i l i k k e væ r e a n l e d n i n g t i l å f o r e t a n e d b e t a l i n g p å lånet i fastrenteperioden. L å n n r. 1 i k H e n u s e b r a b n u n d e t m e d f as t r e n t e 3, 7 % o g a v t a l e p e r i o d e n l ø p e r f r a t i l L å n n r. 2 i H us b a n k e n e r b u n d e t m e d f as t r e n t e 4, 7 %, o g a v t a l e p e r i o d e n l ø p e r f r a D e t v i s es f o r ø v r i g t i l e g e t a v s n i t t om l å n o g i n ns k u d d. AV T AL E O M G AR AN TE R T B E T AL I N G AV F E L L E S K OS TN AD E R ( TE O R E TI S K L E I E ) B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e m e d OB OS om g a r a n t e r t b e t a l i n g a v f e l l es k o s t n a d e r. O B OS g a r a n t e r e r f o r o v e r f ø r s e l t i l b o r e t t s l a g e t h v e r m å n e d o g o v e r t a r d e r e t t e r a l t a ns v a r o g risiko for eventuell m a n g l e n d e i n nb e t a l i n g a v f e l l e s k os t n a d e r. F O R K J Ø P S R E T T F o r k j ø ps r e t t e n e r e n v i k t i g m e d l em s f o r d e l i O B OS. V e d s pø r s m å l om f o rk j ø ps r e t t e n k a n d u h e n v e n d e d e g t i l O B OS p å t e l e f o n For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen fris t f o r å m e l de b r u k a v f o r k j ø ps r e t t e n (m e l d ef r i s t ). M e d l e m m e r s om v i l b e n y t t e f o r k j ø ps r e t t en, t a r k o nt a k t m e d O B O S f o r å f å o p p g i t t f a k s n u m m e r -p o e s l t a l d e r es r s e v s om e n t k u a e n l b l e n y t e t es. M e l d i n g e n m å v æ r e m o t t a t t a v O B O S i n n e n d e n e f r f i s a t e s n t v s i a l t v æ t r e f r i s t.

14 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g n o r m a l t 5 v i r k e d a g e r e t t e r a -a t n n o b n s o e l i A i f t g e n e p n o s t e n r k u n n g j o o g / e l l e r p å ww w. o b o s. n o. H v i s OB O S m ot t a r d i n m e l di n g om f o rk j øp e t t e r a t f r i s t e n e r g å t t u t, k a n d u i k k e k r e v e å f å o v e r t a b o l i g e n t t e n p. å g r u n n l a g a v f G j ø r d u b r uk a v f o r k j ø p s r e t t e n, t r e r d u i n n i e n a l l e r e d e i n n g å t t a v t a l e o g k j ø p e r b o l i g e n t i l d e n a v t a l t e p r i s p å a v t a l t e v i l k å r. F i n a n s i e r i n g e n m å v æ r e i o r d e n, o g d e n m å i s i n h e l h e t d o k um e n t e r e s s k r i f t l i g. E r d e t f l e r e m e d l em m e r s om v i l b en y t e f o rk j ø ps r e t t e n, f å r d e n m e d l e n g s t a ns i e n n i t e t f o r t r i n n s r e t t. A n d e l s e i e r e i d e t b o r e t t s l a g e t b o l i g e n t i l h ø r e r g å r f o r a n øv r i g e m e dl em m e r i O B O S. D e r s om f l e r e i b o r e t t s l a ge t v i l b e n y t t e f o r k j ø p s r e t t e n, b l i r n or m a l t b ot i d e n i b o r e t t s l a g et a v g j ø r e n d e. FOR S I K R I N G E R B o r e t t s l a g e t s e i e n d o m e r f o r s i k r m e t d p o l i s e n H um a m m e r e r s b o r g F o r s i k r i n g e n d ek k e r b y g n i n g e n e, f e l l es a r e a l o g l ei l i g h e t e r m e d v e g g f as t u t s t y r. D e n d ek k e r o g s å b y g n i n g s m es s i g e t i l l e g g i n n r e t ni n g e o r g f o r be d r i n g e r i leiligheten bekostet av andelseier. D e n e n k e l t e an d e l s ei e r m å i m i dl e r t i d h a e g e n h j e m f o r s i k r i n g s o m d e k k e r i n n b o ( d e o t g v i l l s i ø u s t ø s r t y e r / i n n r ed n i n g s om d e t e r n a t u r l i g å t a m e d s e g n å r e n f l y t t e r). O p p s t å r d et s k a d e i l e i l i g h e t e n, s ør g f o r å b e g r e n s e s k a d e om f a n g e t m es t m ul i g o g p r ø v å k a r t l e g g e å r s ak e n t i l s k a d en. E r f l e r e l e i l i g h e t e r b e r ø r t, n o t e r h v o r d a n b e r ø r t e a n d e l s e i e r e k a n k o n t a k t es o g o p p l y s om d e t t e n å r s k a d e n m e l d es t i l f o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S 8 6 p 5 å 5 0 t 0 e, l f e a f k s o n e l l e r e-post obos. no F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n m e l d e r s k ad e n t i l f o r s i k r i n gs s e l s k a p e t, b es t i l l e r om ø ns k e l i g håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden e f blir u n d e r t e l l e r b e t a l t a v f o r s i k r i n g s s e l s k a p et. V e d s k a d e r s o m d e k k e s a v b o r e t t s l a g e t s b y g n i n g s f o r s i k r i n g - k r e v e r f o r s i k r s e l s k a p e t e n e g e n a n d e l p å k r ,-. S e l v om b o r e t t s l a g et s f o rs i k r i ng b r u k e s, v i l a n d e l s e i e r b e l a s t e s h e l e e g e n a n d e l r h e o n l d e d t e l r i g s g o e m r i n f n e o nf o r a n d e l s e i e r n es a n s v a r. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I f ø l g e f o r s k r i f t om b r a n n f o r e b y g g e n d e t i l t a k o g b r a n n t i l s y n s k a l a l l e bo l i g e r h a m i ns t é n g o d k j e n t r ø y k v a r s l e r, e l t s a l m o k t k i n gs m a u n t s u t y r s om i E n gs l e t t a i n n e b æ r e r b r a n n s l a n g e m o n t e rt i k j øk k e n b e nk. D e t e r b o r e t t s l a g et s a n s v a r å an s k af f e o g m o nt e r e u t s t y r e t, m e n s d e t e r a n de l s e i e r s a n s v a r å k o nt r o l l e r e a t u t s t y r e t e r i o r d e n. D e r s om ut s t y r e t e r d ef e k t, m e l d es d e t t e s k r i ft l i g t i l s t y r e t. N y t t b a t t e r i t i l r øk v a r s e l utleveres hver enkelt leilighet årlig, sist i desember 2008.

15 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g H M S - I N TE R N K O N TR O L L F o r s k r i f t o m s y s t e m -, a t i m s - i k o l g h s j e i l k ø k s e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e r (Internkontrollforskriften ) ble fastsatt ved e kgl s. 6.r d e s em b e r m e d v i r k n i n g f r a 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l at d e n e nk e l t e v i r k s om h et s k a l s ys t em at i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t em m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. V i k t i g e l o v e r i h e n h o l d t i l d e t t e e r : Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr L o v o m b r - a n n o g e k s p l o s j o n s v e r n L o v o m f o r u r e n s n i n g L o v o m a r b e i d s m i l j ø I n t e r n k o nt r o l l i n n e bæ r e r a t b o r e t t s l a g e t e r p å l a g t å p l a n l e g g e, o r g a n i s e r e, ut f ø r e, v e d l i k e h o l d e o g d o k u m e n t e r e a l t s o m -, mil h a r j - o m ø g e s d i k k h er e h l e s t e å g j ø r e i borettslagets regi. Internkontrollsystemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives. S t y r e t i v a r e t a r i n t e r nk o n t r o l l e n m ed h e n s y n t i l b l a nt a n n e t b r a n n v e r n, f e l l es e l ek t r i s k a n l e g g o g l e k e p l as s u t s t y r. H a r b o re t t s l a g e t a n s a t te m å d et o gs å o p p f y l l e k r a v e n e i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. B e b o e r n e / a n d e l s e i e r n e h a r p l i k t t i l å f o r et a e g e n k o nt r o l l p å d e t el e k t r i s k e a n l e g g e t i l e i l i g h e t e n e. S e e g e t s k j e m a f o r d e t t. e b r u k b a k e r s t i h e f t e D e a n s a t t e e r t i l m e l d t b e d r i f t s h e l s e t -a j r b e n i d e. s t e n s o Det gjennomføres regelmessig helsekontroll og arbeidsmiljøoppfølging. R E H AB I L I TE R I N G O G S TØ R R E V E D LI K E H O L D År s t a l l T i l t a k O p p u s s i n g o p p g a n g e r p å b e g y n t, 20 o p p g a n g e r f u l l f ø r t. A l l e y t t e r d ø r er renset og beiset. Etablering av 17 nye kjellerboder i fellesareal. A k e r l i a 3 3 s e nk i n g a v k a n t s t ei n m ot s t i k k v e i. G j e nm u r i n g a v g r u n n m u r s l u k e r o g f j e r n i n g a v t r i l l e v e i e r / t i l b a k e s t i l m e l l o m plass l e k e og Kalbakkstubben : etablert 3 dreneringsledninger k o b l e t o p p m ot s e p a r a t k um f o r b un d e t m e d e k s i s t e r e n d e k um. Kontrollert tak og renset takrenner, utbedring av nedløp. S k i f t e t u t g j e r d e u t e n f o r N e -8 d r o e g K b a l k s b i a d k e k v K e a i l - b 6 a k k v e i e n. 1 A F e r d i g s t i l t v å t r om s r e h a b i l i t e r i n g i re s t e r e n d e l ei l i g h e t e r. D e t t e i n n e b æ r e r k om p l e t t ut s k i f t n i n g a v s l u k o g a l l e r ø r f o r v a n n i n n l e g g o g a v l ø p s r ø r f r a k j e l l e r t i l ø v e r s t e b e bo d d e e t a s j e. V a rm t v a n n s b e r e d e r e b y t t e t o g b r a n n s l a n g e m o n t i l i e g r h e t e r. i U t s a k l i f l t n e i n g l a e v r a d i a t o r v e n t i l e r o g i n n r e g u l e r i n g av v a r m e a n l e g g. S t o p p e k r a n m o n t er t innenfor egen luke i badetak. Utskiftning av røykvarsel i alle leiligheter. I n n f ø r i n g a v K om pl e t t s om i n n e b æ r e r d i g i t a l d ek o d e r, m o d em o g u t v i d e t p r o g r a m t i l b u d ti l a l l e l e i l i g h e t e r. E t a b l e r i n g a v s t o l p e b e l y s n i n g i N e d re K a l b a k k v e i s am t f r a C h r f. H e l l um s v e i 1 1 f o r b i l e k e p l as s i A k e r l i a o g m ot Chrf. Hellumsvei 31.

16 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g V å t r om s r e h a b i l i t e r i n g- f e r d i gs t i l t 23 0 l e i l i g h e t e r. F l yt t i n g a v d r i f t s k o n t o r i K a l b a k k s t u b b e n o g 1 1 o p p u s s i n g a v d e t n y e l ok a l e t. V e r k s t e d C h r f. H e l l um s v e i 8 : Ut v i d e t t i l å i nk l u d e r e h e l e b om b e r om m et. E t a b l er t verksted i kjeller Kalbakkveien 3C D ø r p u m p e r h o v e d i n n g a n g s d ø r e r s k i f t e t. V å t r om s r e h a b i l i t e r i n g - f e r d i g s t i l t l e i l i g h e t e r. e s y U k t k e v l e r om n d i - g o p p us s i n g d ø r e r Byttet ut alle papirkurver. Trappeneser i oppganger, utbedret sår. P a r k e r i n g s pl a s s e r m e rk e t o p p p å n y. H o v e d t a v l e r, e t a b l e rt s t i k k o n t ak t e r og isolering av gulv. Pusset opp garasje / og verksted. H o v e d i n n g a n g s d ø r e r : mper D ø r p flyttet u til innside dør F o r n y e t b r a n n s i k r i n g s u t s t y r i l ei l i gh e t e n e, d v s. n y t t r ø yk v a r s e l o g b r a n n s l o k k i n g s a p p a r a t. Ut e a n l e g g e t : O p p r y d d i n g / f e l l i n g o g n y p l a n t n i n g a v t r æ r. L e k e p l as s e r : O p p r u s t n i n g a v p l a s s e n e, f o r n y e l s e a v l e k e a p p a r a t e r. Ut s k i f tn i n g a v g j e r de t i K a l b ak k v e i e n 5 C m o t s k o l e/ i d r e t t s f e l t M o d e r n i s e r i n g a v e l e k t r i s k a n l e g g i a l l e l e i l i g h e t e r, k j e l l e r o g b e l y s n i ng a v o p p g a n g e r. U t s k i f t n i n g a v g j e r d e t m ot i d r e t t s f e l t e t f r a N e d r e K a l b ak k v e i 10 til Chrf. Hellumsvei N y e b e sl a g p å b a l k o n g e n e - v a n na v v i s n i n g r u n d t n e d e r s t e g l as s r e k k e. P å b e g y n t m o d e r n i s e r i n g a v e l ek t r i s k a n l e g g i a l l e l e i l i g h e t e r s am t k j el l e r o g b e l y s n i n g o p p g a n g e r. O p p g a n g e r, s k i f t et p l as t l i s t e r p å h å n d l ø p e r e. M o d e r n i s e r i -a n g l e g a g v e t T t V i l b r e d b å r n d. s s t a n d a R e h a b i l i t e r i n g a v t o r g u t e n f o r f o r r et n i n g s d e l e n a v K a l b ak k e n F y r h u s. A r b e i d e t e r ut f ø r t s am t i d i g m e d d re n e r i n g a v g r u n n m u r o g e t a b l e r i n g a v ny støttemur. Etablering av utegrill på lekeplass i Akerlia O p p u s s i n g a v d r i f t s k o n t o r e t. n I y e n n k k o j nt ø o p rm a ø v b l e r o g P C. Innkjøp av nye lekeapparater til lekeplassene i Akerlia og Kalbakkveien. Om l e g g i n g a v r e n o v a s j o ns r u t i n e r- s t e n g i n g a v s j a k t e r i o p p g a n g e n e o g etablering av utvendige avfallshus N y e g j e r d e r s o m a v g r e n s n i n g m o t v r e a i l e r. N y o e g p a g p a i n r k g ur a v e r o g s ø p p e l d u nk e r R e h a b i l i t e r i n g a v u t e a n l e g g et - m on t e r i n g a v k a nt s t e i n, n y a s f a l t e r i n g, o p p m e rk i n g a v p a rk e r i n g s p l as s e r. E t a b l e r i n g a v m ot o r v a r m e r e. Nyplantning og opprustning av uteplasser ihht. myndighetenes i forskr t e r. P e rm a n e n t f o t f o r j u l e t ræ r. S e p a r at e h e l l e l a gt e s i t t e p l a s s e r t i l k n y t t et oppgangene /blokkene. Nye tørkestativer /bankestativer U t s k i f t n i n g a v e nt r e d ø r e r, 3 4 s t k Innglassing av balkonger, det ble benyttet Cover -i n n g l a s s i n g. B, l o k k , 3 2 B, 4 2, 4 0, 3 8, 3 7 o g 3 4 b l e f e r d i g s t i l t i Ø v r i g e b l ok k e r e r ferdigstilt i U t e n d ø r s p os t k as s e a n l e g g e r s t at t e t m e d n y e s om e r m o n t e rt i n n e i o p p g a n g Totalrehabilitering. Omfatter samtlige blokker m u r. Etab i L e c a s om e r s l em m et, i s o l as j o n av g r u n n m u r m o t 1. et g., i s o l a s j o n og k l e d n i n g a v f a s a d e r / g a v l e r, m o nt e r i n g a v n y e b a l k o n g e r, v e g g f e l t i b a l k o n g e r i s o l e r t, p a n e l t o g b e i s et, s t u e r s om i k k e t i dl i g e r e h a d d e v en t i l h a r n å f å t t d et t e. E t t s o v e r om i h ve r l e i l i g h e t i b l ok k 4 4 e r u t s t y r t m ed l y d v e n t i l, d e t s am m e e r t i l f el l e f o r b a r n e r o m m e n e i b l ok k 4 6. I s ol a s j o n a v l o f t s g u l v. L a gt om t a k, n y p a p p / s l øy f e r / l e k t e r / t ak s t e i n. F o r b l o k k 3 1, 32 o g 32B er det benyttet dobbelt-falsede, lakkerte stålplater n ne r o g. Nye ta n e d l ø p, n y e a v l ø p t i l o v e r v a n n. P i p e r, o m m u r i n g o g - r e p a r a s j

17 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g o g s o i l h at t e r, n y e b e s l a g. N y e i n n g a n g s p a r t i e r. N y u t e n d ø r s b e l y s n i ng. R e p a r e r t u t v e n d i g e t r a p p e r, e rs t at t e t ø d e l a gt e h e l l e r. V V S, ut v e n d i g e stikkontakter (uttrekk ) rehabiliter t i l k om m u n a l t i l k n y t n i n g. Gj e l d e r a l l e b l o k k e r u n n t a t t b l ok k 4 0 s om v a r ut f ø rt i N y e ut v e n d i g e stoppekraner på vanninnlegg m / teleskop varerør K j e l l e r- o p p u s s i n g a v f e l l es r om. S p a r k l e t o g m a l t v e g g e r, t ak, v i n d u s r am m e r, d ø r e r, g u l v o g r ø r L e k e p l a s s K a l b ak k v e i e n- p l a s s e n o p p r u s t e t, n y e l ek e a p p a r a t e r m o nt e r t, s a n d a v g r e n s n i n g s at t o p p P a r k e r i n g s pl a s s e r ; al l e p l as s e r m er k e t o p p p å n y. S t o p p e k r a n e r k a l d t v a n n b y t t e t t i l n y e, t i l g j e n g e l i g e s t o p p e k r a n e r f o r h v e r t o p p l e g g t i l leilighetene. Stengekraner til hagevann skiftet N y e b r a n n f o r s k r i f t e r - i n n k j ø p a v rø y k v a r s l e r e o g brannslukkingsapparater til alle leiligheter og utleielokaler U t e a n l e g g e t, r e h a b i l i t e r i n g / k a nt s t i k k i n g, g j ø d s l i n g o g u g r as b e k j em pe l s e. B a r k l e g g i n g o g n y p l a n t i n g. Om l e gg a v p l e n i f o r h a g e r u t e nf o r b l ok k 4 6, 4 7, 4 8, s am t g a v l a r e a l v e d b l o k k 4 6. A s f a l t e r i n g. O p p a r b e i d e t s i t t e p l as s v e d b l o k k 2 4. Gj e r d e r o g t ø r k e b å s e r i s t a n d s at t. L ek e p l as s e r o p p us s e t, n y e l e k e a p p a r a t e r m o nt e r t o g n y s a n d i k a s s e n e. N y e p a p i r k u r v e r o g s ø p p e l k a s s e r s a t t ut / m o nt e r t. U t s k i f t n i n g a v e n t r e d ø r e r- 3 0 s t k O p p g a n g e r - r e p a r a s j o n a v v e g g f l a t e r o g t r a p p e r, m a l i n g. O p p us s i ng a v p o s t k a s s e r, o g s å u t v e n d i g e. N y e op p s l a g s t a v l e r m o nt e r t i a l l e o p p g a n g e r R e n o v a s l e j g g o i n g n a, v s y s t em o m. D em o nt e r i n g a v g am m e l t u t s t y r i s ø p p e l r om m e n e, i n s t a l l as j o n a v au t om a t i s k e s e k k ek a r u s e l l e r. U t s k i f t n i n g a v u t v e n d i g e s ø p p e l r o m s d ø r e -d r ø r t e r i l t e a k T. o I n t s e t a n l l as j o n a v vanntilførsel og sluk i kjellersjakter samt el. kraft i alle rom O p. p u s s i ng a v r o m m e n e. I ns t a l l as j o n a v t r a n s p o r t l u k e r i g r u n nm u r m e d t i l h ø r e n d e t r a n s p o r t b å n d i k j e l l e r. O p p a r b e i d e l s e a v t r i l l e v e i e r (k j e l l e rs j a k t e r ) o g i n n k j ø p a v c o nt a i n e r e m e d g a f f e l v o g n. O p p f ø r i n g a v v i n t e r i s o l e r t driftsgarasje i Kalbakkstubben U t s k i f t n i n g a v e nt r e d ø r e r s t k. U t s k i f t n i n g s t i g e l e d n i n g e r / g å r d s l ys i a l l e b l o k k e r. N y i n nm at i a l l e a p p a r a t t a v l e r o g l ei l i g h e t e n e. Utskiftning /montering av alle hovedtavler. Nye armaturer i søppelrom. Y t t e r d ø r e r u t s k i f -d t ø e t r e r t i l t e T a t o t k t. l å e s n s N y s t em. D e t t e om f at t e r o g s å s ø p p e l r om s d ø r e r i b l o k k 3 1, 3 2, 3 2 B. P o r t t el e f o n, i ns t a l l as j o n og o m t r e k k i a l l e o p p g a n g e r. C h r f. H el l um s v e i 1 5 o g A k e r l i a 3 3 h a d d e installert tidligere. Det er benyttet Siedle system B o m b e r o m s s l u k e r r e p a r e r r t. N o y g e h s å m n d u t ak p ås a t t. D r i f t s k o n t o r opprettet i Kalbakkstubben 11 ( fyrhusbygningen ) K j ø p a v f es t e t om t. Ut s k i f t i n g a v e nt r e d ø r e r s t k. O p p us s i n g a v f a s a d e r s om e r b e l a g t m e d s t r i e og m a l t, b a l k o n g e r o g g r u n n m u r e r m u r r e p a r e r t o g m a us l r t am. m e V r i b e n i d s e t Installasjon av kabel-t v a n l e g g t i l s a m t l i g e l e i l i g h et e r. Ut s k i f t n i n g a v v i n d u e r o g v e r a n d a d ø r e r, g j e l d e r a l l e l e i l i g h et e r s am t o p p g a n g s v i n d ue r, 3-l a g s g l a s s i l e i -l a i g s h g e l t a s e s r i o o p g p g a 2 n g e r. D e t e r b e h o l d t 6 s t k. S t r mmen ø heve /skyvedører i hhv. blokk 40 og blokk 31/32 /32B Isolasjon / kledning av øvrige gavler i blokk 24, 27, 34, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 4 6, 4 7, G a v l v e g g e r : I s o l as j o n/ k l e d n i n g a v h e l g a v l e r i b l o k k 2 5, 2 7, 2 8, 4 0, 4 2 o g 34 ( mot fyrhus )

18 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g E N E R G I R N E S G K A P Hva er et energiregnskap : E t e n e r g i r e g n s k a p m i n n e r m y e om e t t r a d i s j o n e l t ø k o n om i s k r e g n s k ap f o r et b o l i g s e l s k a p, m e n m a n d o k um e n t e r e r e n e r g i f o r b r u k i kw h i s t e d et f or ø k o n om i s k f o r b r u k i k r. Hvordan brukes et energiregnskap : E n e r g i r e g n s k a p e t e g r d i r f ul l v i nf o rm as j o n om h v a s om b e n y t t es a v en e r g i, o g h v a e n e r g i e n b r u k e s t i l. V e d å s am m en l i g n e e g e t f o r b r u k m e d f o r b r u k e t i a n d r e b o l i g s e l s k a p f å r m a n v e r d i f u l l i nf o r m as j o n om h v o r v i d t f o r b r u k et e r r i m el i g, e l l e r om d e t b ø r i v e r k s e t t e s t i l s t e re a k f o r f b r o u r k e t å. r e d u Energiforbruk i 2008 : G j e n n om s n i t t s f o r b r uk i E n gs l e t t t a b r l : kw h / m ² Hva brukes energien til : F j e r n v a r m e t i l o p p v a r m i n g : 8 6 kw h / m ² S t r øm t i l g å r ds a n l e g g : 5 k W h / m ² S t r øm t i l h us h o l d n i n g o g v a rm t v a nn : 9 3 k W h / m ² F o r b r u k s u t v i k l i n g : E n g s l et t a b o r e t t s l a g h a r h at t e n e r g i r e g n s k a p i 8 å r. F o r b r u k e t a v v a r m e e r g r a d v i s r e d u s e r t i l ø p e t a v d i s s e å r e n e m ed u n n t a k a v d a d et v a r e n l i t en ø k n i n g. I e n e r g i r e g n s k a p e t e r d e t k o r r i g e r t f o r a t ut e t em p e r a t u r e n v a r i e r e r f r a å rt i l å r, s l i k at d i s s e t a l l e n e e r d i r ek t e s am m e n l i gn b a r e. A l l e t a l l e r r ef e r e r t t i l et n o rm al t k a l dt å r ( statistisk normalår ). Nedgangen i varmeforbruket fra 2001 til 2008 kan ha flere årsaker : - v a r m e a n l e g g e t i E n g s l e t t a v a r i l ø p e t lert a v og 2 det var f installert e r d i g i n n r e g u t e r m o s t a t i s k e r a d i a t o r v e n t i l e r i d e f l e s t e l e i l i g h e t e n e - det sentrale varmeanlegget styres mer aktivt enn tidligere. - i f o r b i n d e l s e m e d v å t r om s r e h a b i l i t e r i n g e n e r v a rm e r ø r p å b a d f j e r n et i e n s t o r d e l a v leilighetene og stattet er med elektriske varmekabler i baderomsgulvene. F o r b r u k e t a v s t r ø m i b o r e t t s l a g e t h -2 a r ø. k D e t t e j ha e v r n t r t o l i g f r a s am m e n h e n g m e d at r e h a b i l i t e r i ng e n a v v å t r om m e n e e r f e r d i g i m an g e l e i l i g h e t e r o g d e e l e k t r i s k e v a r m e k a b l e n e i l v e b n a e d e r t a o t m t i s b g r u k. Øk n i n ge n e r i m i dl e r t i d n o e s t ø r r e e n n n e d g a n g e n i f j e r n va r m ef o r b r u k e t. D e t t e t y d e r p å a t de t i t i l l e g g h a r v æ rt en generell økning i strømforbruket i leilighetene. S am m e n l i k n et m e d b o l i gs e l s k a p e r s om h a r t i l s v a r e n d e b y g n i n g s m as s e e r e n e r g i f o r b r u k e t t i l o p p v a rm i n g l a v t, m e n s f o r b r uk t i l v a rm t v a n n o g h us h o l d n i n g e r n o e h ø y t. D e s am m e n l i k n b a r e b o l i gs e l s k a p e n e h a r e t g j e n n om s ni t t s f o r b r u k p å kw h / m ².

19 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g S T Y R E T S A R B E I D L a i l a L y s a k e r m o e n e r s t y r e l e d e r o g h a r d e t o r v b e o r e o t t r s l d a n g e et d e s a n s v a r f o a n l i g g e n d e r. D e t h a r v æ rt a v v i k l et 1 0 s t y r em ø t er i l ø p et a v å r e t h v o r 9 0 s a k e r h a r b l i t t b e h a n d l e t. Det har i tillegg vært holdt regelmessige driftsmøter med de ansatte. Oppussing oppganger O B O S P r o s j e k t A S e r p r o s j e k t a n s v t a r b l e i d e g t. b e s D k e r i t v e l s b e l s e om u d a n n e t g r u n n l a g f o r a n b u d s i n n h e n t i n g h vo r A l l i e r o A S l e v e r t e d et g u ns t i gs t e t i l b u d et. A r b e i d e t b l e i g a n g s at t i C h r f. H e l l um s v e i 2 1 i s e p t em b e r/ o k t o b e r o g s k a l i f ø l ge f r em d r i f t s p l a n e n ferdigstilles i Akerlia 37 ultimo april. A l l ev e g g- o g t a k f l at e r s k a l m a l es, u t g a n g s d ø r e r b e i s e s o g g u l v e n e re n s e s / b o n e s el l e r m al e s. O gs å r ek k v e r k b e h a n d l e s. A l l e g r ø n n e p o s t k as s e r s k i f t es ut t i l n y e, l ys e k a s s e r m e d s t ø r r e v o l um. Streng kulde har resultert i spesielle utfordringer, men har blitt løst tilfredsstillende. Ak e r l i a 3 3 s e n k i n g a v k a n t s t e i n / t i l r e t t e l e g gi n g a v g a ng a r e a l K a n t s t e i n e n m o t g a t e n v a r s a t t v e l d i g h ø y t o g s k a p t e e n u n ø d i g h i n dr i n g f o r u t r y k n i n g s k j ø r et ø y, g å e n d e, r u l l at o r e r o g b a r n e v o g n e r. D e t t e e r ut b ed r e t v e d å s e n k e s e l v e n k t s a t e i n e n s am t i d i g s om g an g a r e a l e t m o t k r y s s et i K al b a k k s t ub b e n b l e u t b e d r e t. K o s t n a d e r f o r b u n d e t m e d t i l t a k et va r k r ,- A v d et t e h a r v i m ot t a t t t i l s k u d d f r a H u s b a n k e n p å k r , - o g t i l s k u d d f r a OB O S, F o n d e t f o r M i l j ø o g U t v i k l i n g p å k r , -. V i t a k k e r f o r t i l s k u d d en e s om h a r v æ rt a v g j ø r e n d e f o r g j e n n o m f ø r i n g e n o g s om h a r b i d r a t t t i l ø k et b ok v a l i t et f o r d e s om b o r i A k e r l i a 3 3. Rehabilitering av utomhusområder D e t b l e i f o r b i n d e l s e m e d t i d l i g e r e r e n o v a s j o n s o m r d u n r e i n n e g i e t a b l e r t e n k e l t e b l o k k e r. D i s s e e r n å s v e i s e t i g j e n o g g r u n nm u r e n e r t e t t e t o g p u s s e t. Trilleveiene utenfor er fjernet og plenarbeidet vil bli komplettert våren P l e n om r å d e t p å b a k s i d e n a v K a l ba k k s t u b b e n 1 h a r i l a n g t i d væ r t et s p e s i el t f uk t i g o m r å de p g a e n g am m e l, o p p r i n n e l i g v a n n v e i. D e t h a r d e r f o r v æ rt v an s k e l i g å v e d l i k e h o l d e p l e n e n. D e t t e e r n å l ø s t v e d å l e g g e n e d d r e n s r ø r f o r bu n d e t m e d e g e n k um s om e r k o b l e t t i l ek s i s t e r e n d e a v l ø p. V i h å p e r m e d d et t e t i l t ak e t å h a l øs t f u k t p r o b l em e t i om r å d e t. D e t e r b y t t e t t o g j e r d e l e n g d e r, n æ rm e r e b e s t em t d e t s om a v g r e n s e r e i e n d o m m e n i N e d r e K a l b a k k v e i o g K a l b ak k v e i en m o t K a l b ak k e n S e n t e r. B ak g r u n n e n f o r d e t t e v a r h h v e n s k a d e p å f ø r t d et e n e gj e r d e t o g ø d e l a g t p o rt i d e t a n d r e. I samarbeid med gartneransvar l i g, D i n H a g e, e r d e t f o r e t at t f e l l i n g a v t r æ r, p l a nt i n g a v n y e o g r e h a b i l i t e r i n g a v e nk e l t e a re a l e r. D e t e r v i k t i g å v e d l i k e h o l d e b e p l a n t i n g e n o g sørge for at tilveksten bidrar til trivsel og ikke skaper utrygge områder.

20 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g Våtromsrehabilitering 2. garan t i å r D e t v i l i l ø p et a v v å r e n b l i s e n d t ut e t k o n t r o l l s k j em a t i l a l l e b e b o e r e hv o r f e i l s om h a r o p p s t å t t s i d e n s k a l r a p p o r t e r e s. D e s k j em a e r v i m o t t a r i r e t u r v i l s å b l i o v e r s e n d t Multibygg AS for oppfølging/ utbedring. B e b o e r n e b e s v e r k æ s om r e p å k r a s n e p r / k e l o s et i t e r e s om l be t g y n n o e r p å p r e m n n e, h v i l k e t i n n e b æ r e r at k r a n e n i k k e ho l d e r t e t t n å r d e n s t e n g e s. D e t t e f o r å r s a k e r k o n d e n s p å r ø r s y s t em et s om i g j e n k a n r es ul t e r e i f uk t s k a d e r. S ø r g f o r å u t b e dr e a l l e feil/mangler uten opphold for å unngå følg es k a d e r. E n g s l e t t a 5 0 å r B o r e t t s l a g e t b l e k o n s t i t u e r t 5. n o v e m b e r å o r s g j u k b a i l n e um s å i l e d e s f e i D e t t e t i l t r o s s f o r a t d e f ø r s t e f l y t t e t i n n a l l e r e d e i S t y r e t a r b e i d e r i s k r i v e n d e s t u n d m e d p l a n e s k r e r i f o r m a r k e r f o r b i n d e l s e m e d d et t e i n n s p i l l o g en g a s j em e n t f r a b e b o e r n e. T a k o nt a k t m e d d r i f t s k o nt o r e t d e rs om d u v i l d e l t a i p l a n l e g g i n g e n e l l e r k a n b i d r a p å an d r e m å t e r. K a n s k j e d u h a r b i l d e r e l l e r g o d e h i s t o r i e r f r a å r e n e s o m h a r g å V e l f e r d s t i l t a k Dagstur for pensjonister D e t t e e r e n å r e l a n g t r a d i s j o n s om b l i r s at t p r i s p å o g d e n n e s om m e re n d e l t o k 3 1 b e b o e r e p å t u r e n t i l R ak k e s t a d o g M y s e n. D e t b l e b es øk p å L a n n e m K e r am i k k o g F a l k e n b o r g M u s e u m f ø r m i d d a g b l e i n n t a t t p å B a k k e n G j e s t e g å r d. A r r a n d e t t e å r e t P e e r G y n t T o u r s. J u l e t r e t e n n i n g D e n n e f ø r s t e s ø n d a g e n i a d v e n t va r d e t e t b ø l g e n d e h a v a v f ak l e r s o m r e s u l t e r t e i b y e n s l e n g s t e j u l e g r a n t e n n i n g. M an g e b i d r o t i l s t em ni n g e n o g f i k k e n g o d j u l e f ø l e l s e n å r N o r d t v e t S k o l e s M u s i k k o r p m s l e s j p u i l e l s a t n g e n d e s am g a t i d i g s om j u l et r æ r n e g l ø d e t i m ø r k et. S o l b æ rt o d d y o g p e p p e r k a k e r s m ak t e g o d t s om a v s l u t n i n g p å a r r a n g e m e n t e t. J u l e t r e f es t D e n n e t r a d i s j o n e n h a r v æ r t h o l d t v e d l i k e i n es t e n a l l e d e å r e n e b o r e t t s l a g e t h a r e k s i s t e r t. I m i d l e r t n g i e d m e h nt a e d t d b e t y a d r e r l i g a s t ø r r e t i l s l u t n i n g i g am l e d a g e r e n n n å. M e n v i v i l i k k e g i s l i p p e n nå j u l et r e f e s t e n f o r d e m i n s t e h a r f u n n e t s i n f o rm i våre dager selv om det bare deltar et fåtall fra Engsletta. V i g å r s a m m e n m e d n a b o b o r e t t s l a g e n e n o 8 g 9 b t a r i n l h a d s de a m d e m t e m o r s om t d i s s e s ø n d a g s t i m e n e. D e n n e g a ng h a d d e G r o r u d U n g d om s k o r p s an s v a r e t f o r u n d e r h o l d n i n g o g a r r a n g e m e n t. P ø l s e r o g b r u s o g g o d t, m e n h ø y d ep u n k t e t v a r p o s e n f r a n i s s e n o gs å i å r! S k a d e d y r b e k j e m p e l s e V i h a r e t g o d t s a m a r b e i S d k a d m e d e y d r k o A n l t r f o l a l s om g j e n n om f ø re r r e g e l m es s i g e kontroller på eiendommen. Vi må også denne gang minne om følgende : * D e t e r i k k e t i l l a t t å m a t e d y r p å e i e n d o m m e n. L e g g i k k e m at p å b ak k e n, v i n d us b r e t t e n e e l l e r b a l k o n g e n e. M a t t i l t r ek k e a r l l s u e l t n e d y r, i k k e b a r e f u g l e r.

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Akersbakken Bo r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Øs t e r l i B o l i g s e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s /

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i F j e l l hu s h a u g e n B o l i g s e l s k a p A / S a v h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i F o r n e b u k o l l e n B o l i g s am ei e, a v h o l d e s t o r s da g 2 3. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 : 0 0 p å S A

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i 2

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S a g a d am m e n, a v h o l d e s t o r s d a g 15. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 9. 0 0 i S am l i n g s s a l

Detaljer

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s /

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i P r o f es s o r D a h l s gt 3 9 A S, a v h o l d es t i r s da g 2. j

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R i n g g a t en T e r r a s s e S am e i e, a v h o l d e s 2 4. m a rs 2 0 1 0, kl. 18 :00 i Lilleborg Kirke. T I L B E HA

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 F j e l l h u s h a u g e n B o l i g s. A / S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i F j e l l h u s h a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Ø v r e L j a n B o l i gs am e i e I I I, a v h o l d e s t o rs d a g 3 0. a p r i l 2 0 0 9, kl. 1800 i Nordstrand Eldresenter,

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

L a r s A as b ø / s / A n d e r s H om m e r s t a d / s /

L a r s A as b ø / s / A n d e r s H om m e r s t a d / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 7. j u n i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å I l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

Det vil i forkant av generalforsamlingen bli avholdt et beboermøte som starter kl. 17.00 og kombineres med enkel bevertning.

Det vil i forkant av generalforsamlingen bli avholdt et beboermøte som starter kl. 17.00 og kombineres med enkel bevertning. 1 Engsletta Borettslag Til deg som bor i Engsletta Borettslag! Dette er innkallingen som inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

Dette er innkallingen til årets generalforsamling. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Dette er innkallingen til årets generalforsamling. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Dette er innkallingen til årets generalforsamling. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi vil i forkant av generalforsamlingen avholde beboermøte. Dette starter

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i Solbakken Velforening, a v h o l d e s t o r s d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 2 0. 1 5 p å Ok s t a d S k o l e. T I L B E HA N D L I N G F O R

Detaljer

Oslo, 1.juli 2014 Styret for Skogssletta Borettslag. Monica Grefsrud Tommie Rudi Svein Tore Severinsen

Oslo, 1.juli 2014 Styret for Skogssletta Borettslag. Monica Grefsrud Tommie Rudi Svein Tore Severinsen 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag avholdes tirsdag 8.juli 2014 kl. 18 på lekeplassen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer