K j æ r e b e b o e r!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K j æ r e b e b o e r!"

Transkript

1 K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a p f o r F o r d r i f t s å r e t f o r e l å d e t pl a n e r o m o p p u s s i n g a v o p p g a n g e n e no e s o m s i s t bl e gjennomført i 1990/91. De siste års rehabili t e r i n g s p r os j e k t e r h a d d e s a m m e n m e d g e n e r e l l s l i t a s j e s a t t s i t t p r e g p å op p g a n g e n e v å r e. O p p us s i n g e r n å i g a n g o g v i l b l i a v s l ut t et v å r e n V å r t b o r e t t s l a g s k a l v æ r e e t t r y gt og g o d t s t e d å b o. T i l t r o s s f o r d e t t e h a r d e t v æ r t tilfeller av innbrudd i l e i l i g h et e r. D et t e e r u r o v ek k e n d e o g e n s t o r p åk j e n n i n g f o r d e s o m b l i r r a m m e t. V i m å a l l e e n g a s j e r e o s s i å s i k r e v å r e h j e m. S ø r g f o r a t y t t e r d ø r t i l e n h v e r t i d e r l ås t, s l i p p i k k e i n n n oe n s o m i k k e s k a l t i l d e g. S n ak k m ed n a b o e n, g i b e s k j e d d e r s o m i d s e u r b r o e r t. Fø l g m e d o g r e a g e r p å u r e g e l m e s s i g t r a f i k k o g b e v e g e l s e r r u n d t h u s et. V i s a t d u b r y r d e g, u b u d n e g j es t e r l i k e r i k k e a t n o e n observerer dem. Reager på uvante lyder. Et sterkt fellesskap er vår beste forsikring! E n g s l e t t a h a r s o m s t ø r i s f - t o e g s a e d i m e i n r i s t r d a s j o n s a ns v a r et f o r K a l b a k k e n Fy r h u s S a m e i e. F a r e t r u e n d e s p r e k k e r i f y r h u s p i p a k r ev d e r as k h a n d l i n g o g v i f i k k n o k e n g a n g bekreftet viktigheten av å ha et ansvarsfullt driftspersonell på plass. V i h a r av v i k l e t j u l e t r ef e s t f o r d e m i n s t e i s a m a r b e i d m e d t r e b o r e t t s l ag i næ r m i l j ø e t. J u l e t r e t e n n i n g o g f a k k e l t o g s a m m e n m e d n a b o b o r e t t s l a g et f i k k e k s t ra s t o r o p p s l ut n i n g d e t t e å r e t. S a m a r b e i d e t m e d v å r e n a b o e r s k a p e r et g o dt f el l e s s k a p og e r t r i v e l i g f o r s t o r e o g s m å. S t y r e t v i l o g s å e n i s t o å r r t ak k r t e i l t v t å r e a ns a t t e s o m a l l t i d s t i l l e r op p o g g j ø r e n u v u r d e r l i g j o b b f o r E n gs l et t a. S a m m e n m e d e n g a s j e r t e b e b o e r e h å p e r v i f e l l es i n n s at s f o r t s at t v i l b i d r a t i l e t g o d t b o m i l j ø o g t r y g g e h j e m. D e t e r l a g t m y e a r b e i d i å r s b e r n e h t o n l i d e n r g v e i n k t, i g i h nf e o f rm t a e s t j o n i o n m d i n s t ø rs t e i nv e s t e r i n g b o l i g e n. D et k a n k o m m e t i l ny t t e o gs å et t e r at generalforsamlingen er avsluttet. Ta derfor vare på heftet. J e g ø ns k e r d e g v e l k o m m e n t i l å r e t s g e n e r a l f o rs a m l i n g m i a nd a g 2 7. a p r i l k l. 1 ro 9 r. u d 0 S am 0 f u i n n sh u G s. D e t t e e r m u l i g h e t e n d u h a r t i l å d el t a i d i s k us j o n e n og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. J e g r e t t e r o g s å e n s t o r t ak k t i l b e bo e r e, s t y r et o g v a l gk o m i t e e n s o m h a r b i d r a t t t i l d e t g o d e s a m a r b e i d e t 8. i M e d v e n n l i g h i l s e n L a i l a L y s a k e r m o e n l e d e r

2 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g H v e m k a n d e l t a p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n? A l l e a n d e l s e i e r e h a r r e t t t i l å v æ r e m e d i g e n -, e r a t l - a f l o e r s a m l o g s t em m e r et t. A n d e l s e i e r e n s e k t e f e l l e, s a m b o e r e l l e r e t a n n e t e i e m r e n d s l e m a v a n d e l s h u s s t a n d h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e de o g t i l å u t t al e s e g. S t y r em e d l em m e r, f o r r e t n i n gs f ø r e r o g l e i e r a v b o l i g i b o r e t t s l a g e t h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e d e i g e n e r a l f o rs am l i n g en o g t i l å u t t al e s e g. E n a n d e l s e i e r k a n m ø t e m e d f u l l m n e v k æ t r e i f u g. l l m e I k n t i g e f n or m k a e r e n n é n a n d e l s e i e r, m e n d e r f l e r e ei e r en a n d e l s am m e n, k a n d e h a s am m e f u l l m ek t i g. E n f u l l m a k t k a n t r e k k e s t i l b ak e n å r s om h e l s t. E n a n d e l s e i e r k a n t a m e d e n r å d g i v e r t i l g e n e r a l f o rs am l i n g e n. R å d g i v e r e n h a r b a r e r e t t til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. Kaffe serveres fra kl !

3 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g! " # # $ " " % & " # # " ' & " # # " ( %)&*+ ) ", "! " - ", & " # # $ " $ " # # $ ",+ ' #. ' # + ' ( # * %)&+! / " # # $ % *+! / " # # $ #

4 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g - 0 $ # $ 1 + ) 2!! $ " 30 / $ '

5 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i E n g s l e t t a B o r e t t s l a g a v h o l d m a n d a g 2 7. a p r i l k l i G r o. r u d S a m f u n n s h u s TIL BEHANDLING FORELIGGER : 1. K O N S T I T U E R I N G A ) Valg av møteleder B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g t o a n d e l s e i e r e t i l å u n d e r s k r i v e p r o t D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r p e g f n o s r k a B ) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. G O D TG J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r C ) Andre godtgjørelser 4. F O R S L A G A ) F o r s l a g f r a S v e r r e M y r s e t h, K a l b a k k v e i F o r s l a g e r t a t t i n n b a k e rs t i h ef t et 5. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v 2 s t y r e m e d l e m m e r f o r 2 å r B ) V a l g a v 4 v a r a m e d l e m m e r f o r 1 å r C ) V a l g a v v a l g k o m i t é f o r 1 å r D ) V a l g a v 1 d e l e g e r t m e d v a r a t i l O B O S g å e r n e r a l f o r s a m l i n g O s l o, S t y r e t i E n g s l e t t a B o r e t t s l a g L a i l a L y s ak e rm o e n / s / M o r t e n K a p p e / s / S i s s e l B a as l a n d / s / B j ø r n H a l v o r s e n / s /

6 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g Å R S B E R E T N I N G F O R T I L L I T S V A L G T E Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært : S T Y R E T L e d e r L a i l a L y s a k e r m o e n K a l b a k k v e i e n 5 A N e s t l e d e r M o r t e n K a p p e A k e r l i a 2 4 S t y r e m e d l S i e s s m e l B a a s l a n d K a l b a k k v e i e n 5 A S t y r e m e d l B j e ø m r n H a l v o r s e n N e d r e K a l b a k k v e i 6 V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e K m j e r s t i G a m r e C h r f. H e l l u m s v e i 2 3 V a r a m e d l e S m o l e L i p p e s t a d C h r f. H e l l u m s v e i 2 1 V a r a m e d l e E m i v i n d G i s k e K a l b a k k v e i e n 1 B V a r a m e d l e mr u b e n o S t o r m A k e r l i a 2 6 D E L E G E R T T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G E N I O B O S D e l e g e r t O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n gl a i l a L y s a k e r m o e nk a l b a k k v 5 A V a r a d e l e g e r t O B O S g e n e r a l f o r s a m M l o i r n t g e n K a p p e A k e r l i a 2 4 V A L G K O M I T E E N V a l g k o m i t e G i n a E d l a n d C h r f. H e l l u m s v e i 1 9 Valgkomite Kolbjørn Johan Vogt Chrf. Hellums vei 14 V a l g k o m i t e R e i d a r A h l s e n C h r f. H e l l u m s v e i 1 7 F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r u t f ø r t a v OB O S i h e n h o l d t i l k o n t r a k t. B o r et t s l a g e t h a r o r d i n æ r f o r r e t n i n g s f ø r e r k o n t r a k t s o m i n k l u d r e r e r t e n r i n g s v f å ø r rs e l a f n o d r e K l a l b a ak v k e f n o F y r h u s S am e i e o g K a l b ak k e n V as k e r i S am e i e. A u t o r i s e r t r e g ns k a ps f ø r e r ( o p p d r a g s a n s v a r l i g ) e r r e g n s k a p s s j e f E g i l H a v r e, OB OS. B o r e t t s l a ge t s r e v i s o r e r P r i c e wa t e r h o u s e C o o p e r s A S.

7 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M B O R E T T S L A G E T Borettsla g e t e r r e g i s t r e r t i F o r e t a k s r e g i s t e r e t i B r ø n n ø y s u - n d m e d o r g a n i nummer , ligger i bydel 10 Grorud i Oslo kommune og har adresse: A k e r l i a 2 0, 2 2, 2 4, 2 6, 2 8 o g 3 3, 3 5, 3 7 C h r f. H e l l u m -1 s 9 v o e g i 2 1, 6 2 3, 2 5, 2 7, 2 9, 3 1 Kalbakkstubben 1, 3, 5, 7, 9 og 13, 15, 17, 19 K a l b a k k v n 1, 3, 5 N e d r e K a l b a k k v e i 6, 8, 1 0, 1 2, 1 4 B o r e t t s l a g e t b e s t å r a v a n d e l s l e i l i b y g h n e i t n g e e r,. f o r d e l t p å 1 7 T o m t e n, k j ø p t o i g h a r 1 g å 9 r d s 8 n um 6 m e e r 9 r 1, b r u k p s n å u m m 4 e r m 5 2 o g 5 3. Første innflytting skjedde i B o r e t t s l a g e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b es t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. S e l s k a p e t d r i v e r i k k e m e d - f o g r s ut k v n i k l n i n g g s s ak t i v i t e t e r. A v b o r e t t s l a g e t s 4 s t y r em e d l em m e r e r d e t 2 k v i n n e r o g 2 m e n n. B o re t t s l a g e t e r p o s i t i v t i l l i k es t i l l i n g o g t a r s i k t e p å at d et i k k e f o r ek om m e r f o rs k j el l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v kjønn ved valg og ansettelser. R E TN I N G S L I N JE R F O R S TY R E AR B E I D S t y r e t h a r v e d t a t t r e t n i n gs l i n j e r f o r s t y r e a r b e i d i b o r e t t s l a g e t. F o rm ål et m e d d i s s e e r å k l a r g j ø r e d e k r a v s om s t i l l es t i l d e t i l l i t s v a l g t e. R e t n i n gs l i n j e n e om h a nd l e r s t y r e a n s v a r f o r f o r v a l t n i n g a v d e øk o n om i s k e ve r d i e r, h a b i l i t et, t a us h e t s p l i k t, h o no r e r i n g, attestasjon og anvisning av utbetalinger. D R I F T S K O N T O R E T A d r e s s e : K a l b a k k s t u b b e n 1 1, O s l o T e l e f o n : ( telefonsvarer når ubetjent ) F a x: M o b i l : E-p o s t : e n g s l b o n l i n e. n o Kontortid: Mandag / onsdag / torsdag: Tirsdag :

8 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g I N F O R M A S J O N S K A N A L P l a s s e r t a n p a å l o g t n e t t ( i k k e v i a de k o d e r ) U H F k a n a l , 2 5 MH z. N å r a n a l o g t bakkenett slukkes vil kanalen bare kunne sees i vinduet på driftskontoret. Det arbeides for tiden med etablering av hjemmeside for borettslaget. A N S A T T E D r i f t s l e d e r S o l f n r h i a r d a ns B e v a r n f t o r s d e a g l i g d r i f t i h e n h o l d t i l s t i l l i n g s b e s k r i v e l s e o g b e s v a r e r s p ø rs m å l k n y t t et t i l b of o r h o l d e t. D r i f t s l e d e r t r e f f es p å d r i f t s k o n t o r e t e l l e r t l f D e t b l e i f e b r u a r a n s a t t n y v a k t m e s t e r, R o g e r S k o g s e t h. H a n e r 3 4 å r, s a m b o e r o g b o r p å S k e ds m ok o r s e t. E t t e r et t å r s a n s et t e l s e e r h a n k om m et g od t i n n i r u t i n e n e o g h a r f u n n e t s e g g o d t t i l r e t t e h e r i E n gs l e t t a. V å r e t o v a k t m e s t e r e u t f ø r e r s i t t a r b e i d e i h e n h o l d t i l s t i l l i n g s b es k r i v e l s e. D e t t e om f a t t e r o g s å b e r e d s k a p ( s n ø r y d d i t r n ø g i n / g s ) i v i n t e r s es o n g e n. V ak t m e s t e r en s a r b e i d s o p p g a v e r o m f a t t e r b o r e t t s l a g e t s f e l l es om r å d e r, u t e a n l e g g o g t i l s y n m e d b y g n i n g e n e. V a k t m es t e r k a n k o nt a k t es d a g l i g : R o n n y O l s e n R o g e r S k o g s e t h Den enkelte andelseier er s e l v a n s v a r l i g f o r v e d l i k e h o l di n n ei l e i l i g h e t e n s l i k d e t f r em g å r a v v e d t ek t e r o g h u s o r d e ns r e g l e r. V a k t m es t e r h a r i k k e p l i k t t i l å u t f ø r e o p p g a v e r i n n e i l e i l i g h et e n e. D e rs o m a n d e l s ei e r a v t a l e r s l i k bi s t a n d m e d v a k t m es t e r, s å a ns e s d e t t e å væ r e a v p r i v a t k ar a k t e r o g b o r et t s l a g e t u v e d k om m en d e. V a k t m es t e r h a r g j e n n om g å t t k u r s i s i k k e r h e t p å l e k e p l as s e n s om b l. a. i n n e bæ r e r a t d e f o r e t a r å r l i g k o n t r o l l m e d l ek e a p p a r a t e r o g l ek e p l a s s e n s u t f o rm i n g i f o r h o l d t i l r e g e l v e r k e t. O b l i g a t o r i s k t j e n es t e p e ns j o n ( O TP )e r i n n f ø rt f o r b o r e t t s l a g e t s a n s at t e. OB O S er gitt fullmakt til å besørge ajourhold av ordningen for alle ansatte. S N Ø R Y D D I N G / S T R Ø I N G D e t f o r e l i g g e r e g e n b e r e d s k a ps a v t a l e m e d v ak t m e s t e r n e s om om f at t e r s n ø r y d d i n g o g s t r ø i n g u t e n o m o r d i v t n æ a l r e n a l r ø b p e r i d å s r t l i g d. i t - i 3 A 1 d. s 0 r 3. o m m e t Arbeidet utføres med følgende prioritering : 1. Inngangspartier og stikkveier 2. F o r t a u 3. Parkeringsplasser (dersom kjøretøyet er fjernet ) og foran garasjer D e t p r e s i s e r e s a t s n ø r y d d i n g i g a t e / v e i b a n e e r k om m u n e ns a ns v a r o g u t f ø r e s a v d em. Borettslaget råder ikke over utstyr som er anvendelig for denne type oppgaver.

9 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g U T L E I E L O K A L E R Borettslaget har følgende utleielokaler : L o k a l e , K a l b a k k s t u b b e n 1 1 K a l b a k k e n H u d o g f o t p l e i e L o k a l e , K a l b a k e k n s t 1 u 1 b b D r i f t s k o n t o r L o k a l e , K a l b a k k s t u b b e n 1 1 Se Kalbakken Vaskeri L o k a l e , K a l b a k k v e i e n 3 C K a r i s hm a R a i s K l i n i k k s o n e t e r a p i /ø r e a k u p u n k t u r L o k a l e , N e d r e K a l b a k k v e i 1 4 Lager kjeller L o k a l e , A k e r l i a 2 2 Lager kjeller L o k a l e , K a l b a k k v e i e n 5 A Lager kjeller K A B E L -TV C a n a l D i g i t a l e r l e v e r - a o n g d ø b r e d a b v å n d t s v t j e n e s t e r. H a r d u s pø r s m å l v e d r ø r e n d e ditt kabel-t v-abonnem ent, digital-t v e l l e r b r e d b å n d, k a n d u r i n g e t l f Å p n i n gs t i d e r h o s k u n d e s e r v i c e e r m a n d a g - f r ed a g , l ø r d a g S ø n d a g e r e r s t e n gt. O p p s t å r f ei l p å k a b e l a n l e g g e t p å s ø n d a g e r, k a n d et t e r a p p o r t e r e s v i a t e l e f o n o g s å s ø n d a g e r m el l om o g For ytterligere informasjon vises det til www. canaldigital. no. I n g e n m gjøre å inngrep i kabel-tv-anlegget som å skru av dekselet - på antenne k o n t a k t e n - el l e o r g t i l k o b f l i n g o e r. S e l i k t e i n a n g r e o p v m i l k u n n e f o r å r s a k e f o rs t y r r e l s e r på signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. B o r e t t s l a g e t h a r i n n g å t t a v t a -de l e k o d e o r s m am t l e v e r i n g m o d em f o r i nt e r n e t t e r l e v e r t a l l e hu s s t a n d e r, ut s t y r e t t i l h ø r e r C a n a l D i g i t a l o g s k a l f ø l g e l e i l i g h e t e n. A n d e l s e i e r e r a n s v a r l i g f o r a t u t s t y r e e r t i d. f i n n e s i A v t a l e n s i k r e r a l l e t i l g a n g t i -k l a n a l u e t r s v am i t a d e g t a n g g r u n n p a t i l i n t e r n e t t v i a k a b e l. K os t n a d e r f or b u n d e t m e d d et t e f r em k om m e r i r e s u l t at r e g n s k a p e t u n d e r p o s t e n -a n l K e g a g b. e l / T V

10 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g P A R K E R I N G S ø k n a d om p a r k e r i n g s pl a s s e l l e r g a r a s j e s e n d e s d r i f t s k o n t o r e t. S øk n a d s s k j em a f i n n es b a k i h e f t e t el l e r k a n f ås v e d h e n ve n d e l s e t i l d r i f t s k o n t o r e t. B o r e t t s l a g e t h a r o p pm e rk e d e p a r k e r i n g s p l as s e r. D e t v a r i n g e n l e d i g e p l a s s e r v e d å r s s k i f t e t. P r i m o f e b r u a r e r d e t r e g i s t r e r t2 4 s ø k e r e h v o r a v 8 øn s k e r pl a s s m e d motorvarmer. I tillegg foreligger det 18 søknader til plass nr. 2. L e d i g e p a r k e r i n g s p l as s e r o g g a r a s j e r k u n n g j ø r es i k k e. P a rk e r i n g s p l as s e r t i l d e l es fortløpende etter søknadsdato. Leiere som ønsker å bytte plass har t r i n for n s r e t t t i l l e d i g e p l a s s e r f r em f o r n y e s ø k e r e. Ø n s k e om b y t t e a v p l as s m å m e dd e l e s d r i f t s k o nt o r e t s k r i f t l i g. D e t e r e t k r av a t s øk e r b o r i b o r e t t s l a g e t o g e i er e l l e r d i s p o n e r e r bil til daglig. De oppmerkede plassene kan ikke benyttes som besøksplasser. D e t d i s p o n e r e s 2 0 g a r as j e p l as s e r h v o r e i e r a v s e l v e g a r a s j e n l e i e r t om t e g r u n n a v b o r e t t s l a g e t. D e t v a r i n g e n l e d i g e g a r a s j e r v e d å r s s k i f t e t. D e søknader til garasje. Garasjer tildeles etter ansiennitet i borettslaget. Styret fastsetter tildelingsregler og tar stilling til eventuelle unntak fra disse. O s l o P a r k e r i n gs s e r v i c e ( b y t t e r n a v n f r a E u r o g u a r d i l ø p et a v v å r e n ) er e n g a s j e r t t i l å p a t r u l j e r e b o r e t t s l a g e t s ei e n d om og b ø t e l e g g e r / f j e r n e r k j ø r e t ø y s om p a r k e r e s i s t r i d m e d s k i l t i n g t p. å s t e d e D e n e n k e l t e l e i e r a v p a rk e r i n g s p l as s e l l e r g a r as j e k a n i t i l l e g g r ek v i r e r e b o r t t a u i n g f r a e g e n p l a s s e l l e r f o r a n e g e n g a r as j e. B o r t t a u i n g u t f ø r es a v Os l o P a rk e r i n g s s e r v i c e s om h a r v a k t t e l e f o n B R E N S E L ( S E N T R A L V A R -KONTO M E ) A REGULERING FRA A-k o n t o i n n b e t a l i n g a v b r e n s e l b l e s i s t r e g u l e r t o g h a d d e d a v æ r t u e n d r e t i n e s t e n 2 0 å r. S i d e n h a r k os t n a d e r f o r b u n d e t m e d e n e r g i f o rt s at t å øk e. S am t i d i g h a r d e t væ r t g j e n n o m f ø r t e n e r g i øk o n om i s e r e n d e t i l t a k i v a r m es e n t r a l e n.p å t r os s a v d e t t e h a r b r e n s e l s u t g i f t e n e ø k -k t o nt s o l s i d e k n s a i s t e a r e g u l e r i n g i k k e h a r de k k et d e f ak t i s k e k o s t n a d e n e. U n d e r s k u d d e t v a r i p å 1 6, 5% o g i p å 1 9 %. M e d u t g a n g s p u n k t i d e b e s k r e v n e f o r h o l d e r d -k e on t t o b b e r s e l n s u e t l t m e t d å ø k e a 2 0 % f r a o g u n d e r f r em k om m e r ek s em p l e r p å h v o r d a n ø k n i n g e n s l å r ut f o r d e forskjellige leilighetstyper. 1 r o m s a-k o n t o k r , - ø k n i n g k r. 6 9,- 2 r o m s a-k o n t o k r , - ø k n i n g k r. 8 0,- 3 r o m s a-k o n t o k r , - ø k n i n g k r. 8 5,- 4 r o m s a-k o n t o k r , - ø k n i n g k r. 9 4,-

11 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g S K I L T T I L P O S T K A S S E O G R I N G E A N L E G G / N Ø K L E R T I L Y T T E B a r e g r a v e r t e, e n h e t l i g e s k i l t e r k an b e n y t t e s. K o n t ak t d r i f t s k o n t o r et d e r s om d u t r e n g e r n y e s k i l t e l l e r n ø k l e r t i l y t t e r d ø r. A l l a li n n fjernet e n m. e r k i n g e r i k N ø k l e r t i l p o s t k as s e n : D e rs om nø k l e r m i s t es m å d et b y t t e s l å s. S ø r g d e r f o r f o r å h a m i n s t t o n øk l e r t i l p o s t k as s e n. D e t v i l a l l t i d v æ r e b i l l i g e r e å f i l e n øk k e l e n n å b y t t e l ås. R E N H O L D O d i n R e n h o l d A S ut f ø r e r r e n h o l d a v f e l l e s r om. O p p g a n g e n e v a s k e s h v e r u k e m e d u n n t a k a v l o f t s t r a p p s om t a s m å n ed l i g. V a s k a v v i n d u e r i o p p g a n g e n o g k j e l l e r g u l v utføres hver vår og høst mens loftsgulv rengjøres hver vår. A n d e l s e i e a r a n h s v a r f o r å f j e r n e d ø r m at t e n p å v a s k e d a g e n s l i k at de t k a n r e n g j ø r e s u t e n f o r e n t r e d ø r e n. L i g g e r m at t e n d e r b l i r d e t v a s k e t r u n d t o g a n d e l s e i e r m å f u l l f ø r e r e n h o l d e t s e l v. V as k e d a g e r e r : T i r s d a g : N e d r e K a l b a k k v e i 6, 8, 1 0, 1 2, 1 4, Ch r f. H e l l um s v e i 6, 8, 1 0,1 2, 1 4, 1 6, 1 8. K a l b a k k s t u b b e n 1 3, 1 5, 1 7, 1 9. O n s d a g : K a l b a k k v e i e n 1, 3, 5. T o r s d a g : C h r f. H e l l um s v e i 7, 9, 1 1, 1 3, 1 5, 1, 19, 2 1, 2 3, 2 5, 2 7, 2 9, 3 1. Kalbakkstubben 1,3,5,7,9, Akerlia 20,22,24,26,28,33,35,37. BRUKSOVERLATING ( FRAMLEIE ) D e t e r i k k e t i l l a r t u k t e n å a v o b v o e l i r g e l n a t i l e a n d b r e ut e n s t y r e t s s a m t y k k e o g g o d k j e n n e l s e a v b r u k e r. U l o v l i g o ve r l a t i n g a v b r u k k a n f ø r e t i l s a l g s på l e g g a v l e i l i g h e t e n. S ø k n a ds s k j em a f o r b r u k s o v e r l a t i n g f ås v e d h e n v e n d e l s e t i l OB O S p å t e l e f o n D e t e r r e g i s t r k s e o r v t e r l a 7 t i n ge b r u i b o r e t t s l a g et p e r D e t f o r e l i g g e r i tillegg 13 bruksoverlatinger hvor Oslo Kommune er juridisk andelseier. D Y R E H O L D D e t e r v e d t a t t b es t em t e r e g l e r v e d r ø r e n d e d y r e h o l d. S øk n a d s e n d e s s t y r e t p å b es t em t s k j e m a s o m f å e s v e d d e h l e s n e v t e i l n d r i f t s k o n t o r et. D et h e ns t i l l e s t i l e i e r å t r ek k e b o r t f r a p l e n e r v e d l u f t i n g. L i k e l e d e s e r d e t e n s e l v f øl g e a t d y r e t s e t t e r l a t en s k a p e r f j e r n e s u m i d d e l b a r t. D e t e r r e g i s t r e r t t i l s m us s i n g a v v eg g e r i o p p g a n g e n s om t r o l i g s k y l de s a t d y r e t r i s t e r seg på vei til /fra leiligheten. Vi ber eier være oppmerksom på dette.

12 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g 11 beboere har pr fått tillatelse til å holde hund. U T S T Y R M O N T E R T F O R B E B O E R E M E D N E D S A T T F U N K S J O N S E V N E D e t t e b e h a n d l e s a v b y d e l e n s o m p å v e g n e a v b e b o e r e t om s ø k e e t a r b l e b r i o n r g e t t s l a g a v k o n k r e t e h j e l p em i d l e r. S t y r e t be h a n d l e r o g t a r s t i l l i n g t i l s ø k n a d en. D e t p r e s i s e r e s a t u t s t y r e t e i es a v NA V s om o gs å h a r d r i f t s a n s v a r e t f o r d et t e. E v e n t ue l l e f e i l s om i k k e e n k e l t o g k o s t n a d s f r i t t k a n r e t t e s a v v a k t m e s t N e r A V. m å u t b e d r e s a v TE L E F O N I B o r e t t s l a g e t e r t i l s l u t t e t s am a r b e i ds a v t a l e n m e l l om T e l e n o r o g O B OS, s om g j e l d e r t i l o g s om g i r b e b o e r e m e d t e l e f o n a b o n n em e nt i T e l e n o r be t y d e l i g e r a b a t t e r. D e t g i s o p p t i l 2 5 % r a b a t t p å b r u k e n a v t e l e -a f b o n e n e m ( e g nt j e n l e d ) e p r å B a s i s f a s t t e l ef o n o g b r e d b å n d s t e l e f o n : * F r i b r u k a v f as t t e l e f o n h v e r l ø r da g ( k u n s t a rt p r i s p å 8 9 ø r e p r s am t a l e u a n s e t t varighet ) på samtaler til andre fasttelefoner i Norge. * D e n e n k e l t e b e b o e r f å r d e s s u t e n f r A i D S e L t B a r b e l d b e å r n i d n o g 1 a 5 v % r a b a t t p å a b o n n e m e nt s t y p e n e A DS L M ed i um o g A D S L P r em i um. ( R a b a t t yt e s i k k e p å n y b e s t i l t e a b o n n em e n t p å A D S L B a s i s o g A D S L T u r b o ). F o r k u n d e r s om h a d d e ADSL -abonnement fra før fortsetter priser og rabatter som tidligere. * D e t g i s 3 0 m i n u t t e r e k s t r a f r i r i ng e t i d p å a l l e m o bi l a b o n n em e n t f r a T e l e n o r o g D j u i c e ( i k k e k o nt a n t k o r t o g D j u i c e C o n t r o l ). E k s t r a r i n g em i n u t t e r g i s u a v h e n g i g a v om k u n d e n e r i e n b i n d i n gs p e r i o d e, o g a k t i v i s e r es v e d at k u n d e n s el v s en d e r e n S M S f r a s i n e g e n m o b i l t e l ef o n t i l n r m e d t e k s t OB O S. Med tre typer Telenor -a b o n n em e nt g i s e n t o t al k u n d e r a b a t t p å 5% i t i l l e g g t i l d e ø v r i g e r a b a t t e n e. B e s t i l l i n g a v t e l ef o n i o g i n t e r n e t t j en e s t e r g j ø r e s p w å w w. o b o s., n e o l l e r v e d å s e n d e e n S M S t i l m e d k o d e o r d OB O S. F E L LE S M ÅL I N G O G FE L LE S I NN K J Ø P AV S TR Ø M B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e m e d I s t a d K r a f t A S om f e l l es m å l i n g a v s t r øm. O p p g j ø r f i n n e r s t e d i a p r i l o g d e n e n k e l t e a n d e l s e i e r f å r t i l s e n d t å rs op p g a v e. T i l g o d e/ s k y l ig d beløp fremkommer på husleiegiro for juli måned. V e d s a l g a v l e i l i g h e t e n el l e r e i e rs k i f t m e å e i e r s k i f t e s k j em a / f l y t t es k j em a f y l l es u t ( f ås v e d h e n v e n d e l s e t i l I s t a d K r a f t 2 1 A 3 S 5 0 p 0 å e l t l e r l i n e t e f r ne o n t t 7 1 w w w. h j e m k r a f ). t S. k j n em o a e t f i n ne s o gs å b ak i h e f t e t el l e r i l e i l i g h et e n s s i k r i n g s s k a p. Spørsmål utover dette rettes direkte til Istad Kraft AS.

13 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g I N D I V I D U E LL N E D BE T AL I N G AV FE L LE S G J E L D B o r e t t s l a g e t h a r l a g t t i l r e t t e f o r a t a n de d e l l a v s f e i l l e es r g e j e l k d a e n i n n b e t a ( I -o r N d n i n g ). D e t t e g i r a n d e l s e i e r a d g a n g t i l å i nn b e t a l e s i n a n d e l a v f e l l es g j e l d e n. I n n b e t a l i n g f o r u t s e t t e r a t a n d e l s e i er h a r e n e g e n a v t a l e m e d b o r e t t s l ag e t. V e d e t a b l e r i n g a v a v t a l e n p å l ø p e r e t e n g a n g s g e b y r s r o m f 0 o, -. r V t e d i d e n e r k f o r e s p ø rs e l t i l O B OS f o r v a l t n i n gs av d e l i n g v i l a n d e l s e i e r f å t i l s e n d t a v t a l e o g g i r o s om s k a l b e n y t t es v e d i n n b e t a l i n g. I n n be t a l i n g k a n f o r e t a s t o g a n g e r p r. å r v e d t e rm i nf o r f a l l o g p å b o r e t t s l a g e t s f e l l e s l å n. t ak t A m n d e d l OB s e O i S e r m å t a k o m i n i m um e n m å n e d f ø r t e rm i n f o rf al l f o r o p p r e t t e l s e a v a v t al e. B e l ø p et m å væ r e k r e d i t e r t O B O S k l i d e ag n e t r k f o ø n r t e o rm i 1 n 0 f o rf a l l. D e r s om d e n ne f r i s t e n i k k e o v e r h o l d e s v i l i n n b e t a l i n g e n b l i r e f u n d e r t a n d e l s e i n e r o g i n n b e t a foretas. Minimumsbeløpet for innbetaling 6 er 0 0 kr 0 0, - p e r g a n g. V ed i n n b e t a l i n g v i l a n d e l s e i e r e n f å r e d u s e r t s i n e k a pi t a l u t g i f t e r ( a n d e l r e n t e r o g a v d r a g ) s om k r e v e s i n n s am m e n m e d f e l l es k o s t n a d e n e. B o r e t t s l a g e t h a r 2 l å n i H u s b a n k e s n om, b l e h t h at v t. o p p l i å f n o r b n i r n d. e l s 1 e m e d totalrehabiliteringen av blokkene samt lån nr. 2 som vedrører våtromsrehabiliteringen. B e g g e l å n e n e h a r f a s t r e n t e o g d et v i l i k k e væ r e a n l e d n i n g t i l å f o r e t a n e d b e t a l i n g p å lånet i fastrenteperioden. L å n n r. 1 i k H e n u s e b r a b n u n d e t m e d f as t r e n t e 3, 7 % o g a v t a l e p e r i o d e n l ø p e r f r a t i l L å n n r. 2 i H us b a n k e n e r b u n d e t m e d f as t r e n t e 4, 7 %, o g a v t a l e p e r i o d e n l ø p e r f r a D e t v i s es f o r ø v r i g t i l e g e t a v s n i t t om l å n o g i n ns k u d d. AV T AL E O M G AR AN TE R T B E T AL I N G AV F E L L E S K OS TN AD E R ( TE O R E TI S K L E I E ) B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e m e d OB OS om g a r a n t e r t b e t a l i n g a v f e l l es k o s t n a d e r. O B OS g a r a n t e r e r f o r o v e r f ø r s e l t i l b o r e t t s l a g e t h v e r m å n e d o g o v e r t a r d e r e t t e r a l t a ns v a r o g risiko for eventuell m a n g l e n d e i n nb e t a l i n g a v f e l l e s k os t n a d e r. F O R K J Ø P S R E T T F o r k j ø ps r e t t e n e r e n v i k t i g m e d l em s f o r d e l i O B OS. V e d s pø r s m å l om f o rk j ø ps r e t t e n k a n d u h e n v e n d e d e g t i l O B OS p å t e l e f o n For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen fris t f o r å m e l de b r u k a v f o r k j ø ps r e t t e n (m e l d ef r i s t ). M e d l e m m e r s om v i l b e n y t t e f o r k j ø ps r e t t en, t a r k o nt a k t m e d O B O S f o r å f å o p p g i t t f a k s n u m m e r -p o e s l t a l d e r es r s e v s om e n t k u a e n l b l e n y t e t es. M e l d i n g e n m å v æ r e m o t t a t t a v O B O S i n n e n d e n e f r f i s a t e s n t v s i a l t v æ t r e f r i s t.

14 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g n o r m a l t 5 v i r k e d a g e r e t t e r a -a t n n o b n s o e l i A i f t g e n e p n o s t e n r k u n n g j o o g / e l l e r p å ww w. o b o s. n o. H v i s OB O S m ot t a r d i n m e l di n g om f o rk j øp e t t e r a t f r i s t e n e r g å t t u t, k a n d u i k k e k r e v e å f å o v e r t a b o l i g e n t t e n p. å g r u n n l a g a v f G j ø r d u b r uk a v f o r k j ø p s r e t t e n, t r e r d u i n n i e n a l l e r e d e i n n g å t t a v t a l e o g k j ø p e r b o l i g e n t i l d e n a v t a l t e p r i s p å a v t a l t e v i l k å r. F i n a n s i e r i n g e n m å v æ r e i o r d e n, o g d e n m å i s i n h e l h e t d o k um e n t e r e s s k r i f t l i g. E r d e t f l e r e m e d l em m e r s om v i l b en y t e f o rk j ø ps r e t t e n, f å r d e n m e d l e n g s t a ns i e n n i t e t f o r t r i n n s r e t t. A n d e l s e i e r e i d e t b o r e t t s l a g e t b o l i g e n t i l h ø r e r g å r f o r a n øv r i g e m e dl em m e r i O B O S. D e r s om f l e r e i b o r e t t s l a ge t v i l b e n y t t e f o r k j ø p s r e t t e n, b l i r n or m a l t b ot i d e n i b o r e t t s l a g et a v g j ø r e n d e. FOR S I K R I N G E R B o r e t t s l a g e t s e i e n d o m e r f o r s i k r m e t d p o l i s e n H um a m m e r e r s b o r g F o r s i k r i n g e n d ek k e r b y g n i n g e n e, f e l l es a r e a l o g l ei l i g h e t e r m e d v e g g f as t u t s t y r. D e n d ek k e r o g s å b y g n i n g s m es s i g e t i l l e g g i n n r e t ni n g e o r g f o r be d r i n g e r i leiligheten bekostet av andelseier. D e n e n k e l t e an d e l s ei e r m å i m i dl e r t i d h a e g e n h j e m f o r s i k r i n g s o m d e k k e r i n n b o ( d e o t g v i l l s i ø u s t ø s r t y e r / i n n r ed n i n g s om d e t e r n a t u r l i g å t a m e d s e g n å r e n f l y t t e r). O p p s t å r d et s k a d e i l e i l i g h e t e n, s ør g f o r å b e g r e n s e s k a d e om f a n g e t m es t m ul i g o g p r ø v å k a r t l e g g e å r s ak e n t i l s k a d en. E r f l e r e l e i l i g h e t e r b e r ø r t, n o t e r h v o r d a n b e r ø r t e a n d e l s e i e r e k a n k o n t a k t es o g o p p l y s om d e t t e n å r s k a d e n m e l d es t i l f o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S 8 6 p 5 å 5 0 t 0 e, l f e a f k s o n e l l e r e-post obos. no F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n m e l d e r s k ad e n t i l f o r s i k r i n gs s e l s k a p e t, b es t i l l e r om ø ns k e l i g håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden e f blir u n d e r t e l l e r b e t a l t a v f o r s i k r i n g s s e l s k a p et. V e d s k a d e r s o m d e k k e s a v b o r e t t s l a g e t s b y g n i n g s f o r s i k r i n g - k r e v e r f o r s i k r s e l s k a p e t e n e g e n a n d e l p å k r ,-. S e l v om b o r e t t s l a g et s f o rs i k r i ng b r u k e s, v i l a n d e l s e i e r b e l a s t e s h e l e e g e n a n d e l r h e o n l d e d t e l r i g s g o e m r i n f n e o nf o r a n d e l s e i e r n es a n s v a r. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I f ø l g e f o r s k r i f t om b r a n n f o r e b y g g e n d e t i l t a k o g b r a n n t i l s y n s k a l a l l e bo l i g e r h a m i ns t é n g o d k j e n t r ø y k v a r s l e r, e l t s a l m o k t k i n gs m a u n t s u t y r s om i E n gs l e t t a i n n e b æ r e r b r a n n s l a n g e m o n t e rt i k j øk k e n b e nk. D e t e r b o r e t t s l a g et s a n s v a r å an s k af f e o g m o nt e r e u t s t y r e t, m e n s d e t e r a n de l s e i e r s a n s v a r å k o nt r o l l e r e a t u t s t y r e t e r i o r d e n. D e r s om ut s t y r e t e r d ef e k t, m e l d es d e t t e s k r i ft l i g t i l s t y r e t. N y t t b a t t e r i t i l r øk v a r s e l utleveres hver enkelt leilighet årlig, sist i desember 2008.

15 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g H M S - I N TE R N K O N TR O L L F o r s k r i f t o m s y s t e m -, a t i m s - i k o l g h s j e i l k ø k s e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e r (Internkontrollforskriften ) ble fastsatt ved e kgl s. 6.r d e s em b e r m e d v i r k n i n g f r a 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l at d e n e nk e l t e v i r k s om h et s k a l s ys t em at i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t em m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. V i k t i g e l o v e r i h e n h o l d t i l d e t t e e r : Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr L o v o m b r - a n n o g e k s p l o s j o n s v e r n L o v o m f o r u r e n s n i n g L o v o m a r b e i d s m i l j ø I n t e r n k o nt r o l l i n n e bæ r e r a t b o r e t t s l a g e t e r p å l a g t å p l a n l e g g e, o r g a n i s e r e, ut f ø r e, v e d l i k e h o l d e o g d o k u m e n t e r e a l t s o m -, mil h a r j - o m ø g e s d i k k h er e h l e s t e å g j ø r e i borettslagets regi. Internkontrollsystemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives. S t y r e t i v a r e t a r i n t e r nk o n t r o l l e n m ed h e n s y n t i l b l a nt a n n e t b r a n n v e r n, f e l l es e l ek t r i s k a n l e g g o g l e k e p l as s u t s t y r. H a r b o re t t s l a g e t a n s a t te m å d et o gs å o p p f y l l e k r a v e n e i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. B e b o e r n e / a n d e l s e i e r n e h a r p l i k t t i l å f o r et a e g e n k o nt r o l l p å d e t el e k t r i s k e a n l e g g e t i l e i l i g h e t e n e. S e e g e t s k j e m a f o r d e t t. e b r u k b a k e r s t i h e f t e D e a n s a t t e e r t i l m e l d t b e d r i f t s h e l s e t -a j r b e n i d e. s t e n s o Det gjennomføres regelmessig helsekontroll og arbeidsmiljøoppfølging. R E H AB I L I TE R I N G O G S TØ R R E V E D LI K E H O L D År s t a l l T i l t a k O p p u s s i n g o p p g a n g e r p å b e g y n t, 20 o p p g a n g e r f u l l f ø r t. A l l e y t t e r d ø r er renset og beiset. Etablering av 17 nye kjellerboder i fellesareal. A k e r l i a 3 3 s e nk i n g a v k a n t s t ei n m ot s t i k k v e i. G j e nm u r i n g a v g r u n n m u r s l u k e r o g f j e r n i n g a v t r i l l e v e i e r / t i l b a k e s t i l m e l l o m plass l e k e og Kalbakkstubben : etablert 3 dreneringsledninger k o b l e t o p p m ot s e p a r a t k um f o r b un d e t m e d e k s i s t e r e n d e k um. Kontrollert tak og renset takrenner, utbedring av nedløp. S k i f t e t u t g j e r d e u t e n f o r N e -8 d r o e g K b a l k s b i a d k e k v K e a i l - b 6 a k k v e i e n. 1 A F e r d i g s t i l t v å t r om s r e h a b i l i t e r i n g i re s t e r e n d e l ei l i g h e t e r. D e t t e i n n e b æ r e r k om p l e t t ut s k i f t n i n g a v s l u k o g a l l e r ø r f o r v a n n i n n l e g g o g a v l ø p s r ø r f r a k j e l l e r t i l ø v e r s t e b e bo d d e e t a s j e. V a rm t v a n n s b e r e d e r e b y t t e t o g b r a n n s l a n g e m o n t i l i e g r h e t e r. i U t s a k l i f l t n e i n g l a e v r a d i a t o r v e n t i l e r o g i n n r e g u l e r i n g av v a r m e a n l e g g. S t o p p e k r a n m o n t er t innenfor egen luke i badetak. Utskiftning av røykvarsel i alle leiligheter. I n n f ø r i n g a v K om pl e t t s om i n n e b æ r e r d i g i t a l d ek o d e r, m o d em o g u t v i d e t p r o g r a m t i l b u d ti l a l l e l e i l i g h e t e r. E t a b l e r i n g a v s t o l p e b e l y s n i n g i N e d re K a l b a k k v e i s am t f r a C h r f. H e l l um s v e i 1 1 f o r b i l e k e p l as s i A k e r l i a o g m ot Chrf. Hellumsvei 31.

16 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g V å t r om s r e h a b i l i t e r i n g- f e r d i gs t i l t 23 0 l e i l i g h e t e r. F l yt t i n g a v d r i f t s k o n t o r i K a l b a k k s t u b b e n o g 1 1 o p p u s s i n g a v d e t n y e l ok a l e t. V e r k s t e d C h r f. H e l l um s v e i 8 : Ut v i d e t t i l å i nk l u d e r e h e l e b om b e r om m et. E t a b l er t verksted i kjeller Kalbakkveien 3C D ø r p u m p e r h o v e d i n n g a n g s d ø r e r s k i f t e t. V å t r om s r e h a b i l i t e r i n g - f e r d i g s t i l t l e i l i g h e t e r. e s y U k t k e v l e r om n d i - g o p p us s i n g d ø r e r Byttet ut alle papirkurver. Trappeneser i oppganger, utbedret sår. P a r k e r i n g s pl a s s e r m e rk e t o p p p å n y. H o v e d t a v l e r, e t a b l e rt s t i k k o n t ak t e r og isolering av gulv. Pusset opp garasje / og verksted. H o v e d i n n g a n g s d ø r e r : mper D ø r p flyttet u til innside dør F o r n y e t b r a n n s i k r i n g s u t s t y r i l ei l i gh e t e n e, d v s. n y t t r ø yk v a r s e l o g b r a n n s l o k k i n g s a p p a r a t. Ut e a n l e g g e t : O p p r y d d i n g / f e l l i n g o g n y p l a n t n i n g a v t r æ r. L e k e p l as s e r : O p p r u s t n i n g a v p l a s s e n e, f o r n y e l s e a v l e k e a p p a r a t e r. Ut s k i f tn i n g a v g j e r de t i K a l b ak k v e i e n 5 C m o t s k o l e/ i d r e t t s f e l t M o d e r n i s e r i n g a v e l e k t r i s k a n l e g g i a l l e l e i l i g h e t e r, k j e l l e r o g b e l y s n i ng a v o p p g a n g e r. U t s k i f t n i n g a v g j e r d e t m ot i d r e t t s f e l t e t f r a N e d r e K a l b ak k v e i 10 til Chrf. Hellumsvei N y e b e sl a g p å b a l k o n g e n e - v a n na v v i s n i n g r u n d t n e d e r s t e g l as s r e k k e. P å b e g y n t m o d e r n i s e r i n g a v e l ek t r i s k a n l e g g i a l l e l e i l i g h e t e r s am t k j el l e r o g b e l y s n i n g o p p g a n g e r. O p p g a n g e r, s k i f t et p l as t l i s t e r p å h å n d l ø p e r e. M o d e r n i s e r i -a n g l e g a g v e t T t V i l b r e d b å r n d. s s t a n d a R e h a b i l i t e r i n g a v t o r g u t e n f o r f o r r et n i n g s d e l e n a v K a l b ak k e n F y r h u s. A r b e i d e t e r ut f ø r t s am t i d i g m e d d re n e r i n g a v g r u n n m u r o g e t a b l e r i n g a v ny støttemur. Etablering av utegrill på lekeplass i Akerlia O p p u s s i n g a v d r i f t s k o n t o r e t. n I y e n n k k o j nt ø o p rm a ø v b l e r o g P C. Innkjøp av nye lekeapparater til lekeplassene i Akerlia og Kalbakkveien. Om l e g g i n g a v r e n o v a s j o ns r u t i n e r- s t e n g i n g a v s j a k t e r i o p p g a n g e n e o g etablering av utvendige avfallshus N y e g j e r d e r s o m a v g r e n s n i n g m o t v r e a i l e r. N y o e g p a g p a i n r k g ur a v e r o g s ø p p e l d u nk e r R e h a b i l i t e r i n g a v u t e a n l e g g et - m on t e r i n g a v k a nt s t e i n, n y a s f a l t e r i n g, o p p m e rk i n g a v p a rk e r i n g s p l as s e r. E t a b l e r i n g a v m ot o r v a r m e r e. Nyplantning og opprustning av uteplasser ihht. myndighetenes i forskr t e r. P e rm a n e n t f o t f o r j u l e t ræ r. S e p a r at e h e l l e l a gt e s i t t e p l a s s e r t i l k n y t t et oppgangene /blokkene. Nye tørkestativer /bankestativer U t s k i f t n i n g a v e nt r e d ø r e r, 3 4 s t k Innglassing av balkonger, det ble benyttet Cover -i n n g l a s s i n g. B, l o k k , 3 2 B, 4 2, 4 0, 3 8, 3 7 o g 3 4 b l e f e r d i g s t i l t i Ø v r i g e b l ok k e r e r ferdigstilt i U t e n d ø r s p os t k as s e a n l e g g e r s t at t e t m e d n y e s om e r m o n t e rt i n n e i o p p g a n g Totalrehabilitering. Omfatter samtlige blokker m u r. Etab i L e c a s om e r s l em m et, i s o l as j o n av g r u n n m u r m o t 1. et g., i s o l a s j o n og k l e d n i n g a v f a s a d e r / g a v l e r, m o nt e r i n g a v n y e b a l k o n g e r, v e g g f e l t i b a l k o n g e r i s o l e r t, p a n e l t o g b e i s et, s t u e r s om i k k e t i dl i g e r e h a d d e v en t i l h a r n å f å t t d et t e. E t t s o v e r om i h ve r l e i l i g h e t i b l ok k 4 4 e r u t s t y r t m ed l y d v e n t i l, d e t s am m e e r t i l f el l e f o r b a r n e r o m m e n e i b l ok k 4 6. I s ol a s j o n a v l o f t s g u l v. L a gt om t a k, n y p a p p / s l øy f e r / l e k t e r / t ak s t e i n. F o r b l o k k 3 1, 32 o g 32B er det benyttet dobbelt-falsede, lakkerte stålplater n ne r o g. Nye ta n e d l ø p, n y e a v l ø p t i l o v e r v a n n. P i p e r, o m m u r i n g o g - r e p a r a s j

17 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g o g s o i l h at t e r, n y e b e s l a g. N y e i n n g a n g s p a r t i e r. N y u t e n d ø r s b e l y s n i ng. R e p a r e r t u t v e n d i g e t r a p p e r, e rs t at t e t ø d e l a gt e h e l l e r. V V S, ut v e n d i g e stikkontakter (uttrekk ) rehabiliter t i l k om m u n a l t i l k n y t n i n g. Gj e l d e r a l l e b l o k k e r u n n t a t t b l ok k 4 0 s om v a r ut f ø rt i N y e ut v e n d i g e stoppekraner på vanninnlegg m / teleskop varerør K j e l l e r- o p p u s s i n g a v f e l l es r om. S p a r k l e t o g m a l t v e g g e r, t ak, v i n d u s r am m e r, d ø r e r, g u l v o g r ø r L e k e p l a s s K a l b ak k v e i e n- p l a s s e n o p p r u s t e t, n y e l ek e a p p a r a t e r m o nt e r t, s a n d a v g r e n s n i n g s at t o p p P a r k e r i n g s pl a s s e r ; al l e p l as s e r m er k e t o p p p å n y. S t o p p e k r a n e r k a l d t v a n n b y t t e t t i l n y e, t i l g j e n g e l i g e s t o p p e k r a n e r f o r h v e r t o p p l e g g t i l leilighetene. Stengekraner til hagevann skiftet N y e b r a n n f o r s k r i f t e r - i n n k j ø p a v rø y k v a r s l e r e o g brannslukkingsapparater til alle leiligheter og utleielokaler U t e a n l e g g e t, r e h a b i l i t e r i n g / k a nt s t i k k i n g, g j ø d s l i n g o g u g r as b e k j em pe l s e. B a r k l e g g i n g o g n y p l a n t i n g. Om l e gg a v p l e n i f o r h a g e r u t e nf o r b l ok k 4 6, 4 7, 4 8, s am t g a v l a r e a l v e d b l o k k 4 6. A s f a l t e r i n g. O p p a r b e i d e t s i t t e p l as s v e d b l o k k 2 4. Gj e r d e r o g t ø r k e b å s e r i s t a n d s at t. L ek e p l as s e r o p p us s e t, n y e l e k e a p p a r a t e r m o nt e r t o g n y s a n d i k a s s e n e. N y e p a p i r k u r v e r o g s ø p p e l k a s s e r s a t t ut / m o nt e r t. U t s k i f t n i n g a v e n t r e d ø r e r- 3 0 s t k O p p g a n g e r - r e p a r a s j o n a v v e g g f l a t e r o g t r a p p e r, m a l i n g. O p p us s i ng a v p o s t k a s s e r, o g s å u t v e n d i g e. N y e op p s l a g s t a v l e r m o nt e r t i a l l e o p p g a n g e r R e n o v a s l e j g g o i n g n a, v s y s t em o m. D em o nt e r i n g a v g am m e l t u t s t y r i s ø p p e l r om m e n e, i n s t a l l as j o n a v au t om a t i s k e s e k k ek a r u s e l l e r. U t s k i f t n i n g a v u t v e n d i g e s ø p p e l r o m s d ø r e -d r ø r t e r i l t e a k T. o I n t s e t a n l l as j o n a v vanntilførsel og sluk i kjellersjakter samt el. kraft i alle rom O p. p u s s i ng a v r o m m e n e. I ns t a l l as j o n a v t r a n s p o r t l u k e r i g r u n nm u r m e d t i l h ø r e n d e t r a n s p o r t b å n d i k j e l l e r. O p p a r b e i d e l s e a v t r i l l e v e i e r (k j e l l e rs j a k t e r ) o g i n n k j ø p a v c o nt a i n e r e m e d g a f f e l v o g n. O p p f ø r i n g a v v i n t e r i s o l e r t driftsgarasje i Kalbakkstubben U t s k i f t n i n g a v e nt r e d ø r e r s t k. U t s k i f t n i n g s t i g e l e d n i n g e r / g å r d s l ys i a l l e b l o k k e r. N y i n nm at i a l l e a p p a r a t t a v l e r o g l ei l i g h e t e n e. Utskiftning /montering av alle hovedtavler. Nye armaturer i søppelrom. Y t t e r d ø r e r u t s k i f -d t ø e t r e r t i l t e T a t o t k t. l å e s n s N y s t em. D e t t e om f at t e r o g s å s ø p p e l r om s d ø r e r i b l o k k 3 1, 3 2, 3 2 B. P o r t t el e f o n, i ns t a l l as j o n og o m t r e k k i a l l e o p p g a n g e r. C h r f. H el l um s v e i 1 5 o g A k e r l i a 3 3 h a d d e installert tidligere. Det er benyttet Siedle system B o m b e r o m s s l u k e r r e p a r e r r t. N o y g e h s å m n d u t ak p ås a t t. D r i f t s k o n t o r opprettet i Kalbakkstubben 11 ( fyrhusbygningen ) K j ø p a v f es t e t om t. Ut s k i f t i n g a v e nt r e d ø r e r s t k. O p p us s i n g a v f a s a d e r s om e r b e l a g t m e d s t r i e og m a l t, b a l k o n g e r o g g r u n n m u r e r m u r r e p a r e r t o g m a us l r t am. m e V r i b e n i d s e t Installasjon av kabel-t v a n l e g g t i l s a m t l i g e l e i l i g h et e r. Ut s k i f t n i n g a v v i n d u e r o g v e r a n d a d ø r e r, g j e l d e r a l l e l e i l i g h et e r s am t o p p g a n g s v i n d ue r, 3-l a g s g l a s s i l e i -l a i g s h g e l t a s e s r i o o p g p g a 2 n g e r. D e t e r b e h o l d t 6 s t k. S t r mmen ø heve /skyvedører i hhv. blokk 40 og blokk 31/32 /32B Isolasjon / kledning av øvrige gavler i blokk 24, 27, 34, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 4 6, 4 7, G a v l v e g g e r : I s o l as j o n/ k l e d n i n g a v h e l g a v l e r i b l o k k 2 5, 2 7, 2 8, 4 0, 4 2 o g 34 ( mot fyrhus )

18 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g E N E R G I R N E S G K A P Hva er et energiregnskap : E t e n e r g i r e g n s k a p m i n n e r m y e om e t t r a d i s j o n e l t ø k o n om i s k r e g n s k ap f o r et b o l i g s e l s k a p, m e n m a n d o k um e n t e r e r e n e r g i f o r b r u k i kw h i s t e d et f or ø k o n om i s k f o r b r u k i k r. Hvordan brukes et energiregnskap : E n e r g i r e g n s k a p e t e g r d i r f ul l v i nf o rm as j o n om h v a s om b e n y t t es a v en e r g i, o g h v a e n e r g i e n b r u k e s t i l. V e d å s am m en l i g n e e g e t f o r b r u k m e d f o r b r u k e t i a n d r e b o l i g s e l s k a p f å r m a n v e r d i f u l l i nf o r m as j o n om h v o r v i d t f o r b r u k et e r r i m el i g, e l l e r om d e t b ø r i v e r k s e t t e s t i l s t e re a k f o r f b r o u r k e t å. r e d u Energiforbruk i 2008 : G j e n n om s n i t t s f o r b r uk i E n gs l e t t t a b r l : kw h / m ² Hva brukes energien til : F j e r n v a r m e t i l o p p v a r m i n g : 8 6 kw h / m ² S t r øm t i l g å r ds a n l e g g : 5 k W h / m ² S t r øm t i l h us h o l d n i n g o g v a rm t v a nn : 9 3 k W h / m ² F o r b r u k s u t v i k l i n g : E n g s l et t a b o r e t t s l a g h a r h at t e n e r g i r e g n s k a p i 8 å r. F o r b r u k e t a v v a r m e e r g r a d v i s r e d u s e r t i l ø p e t a v d i s s e å r e n e m ed u n n t a k a v d a d et v a r e n l i t en ø k n i n g. I e n e r g i r e g n s k a p e t e r d e t k o r r i g e r t f o r a t ut e t em p e r a t u r e n v a r i e r e r f r a å rt i l å r, s l i k at d i s s e t a l l e n e e r d i r ek t e s am m e n l i gn b a r e. A l l e t a l l e r r ef e r e r t t i l et n o rm al t k a l dt å r ( statistisk normalår ). Nedgangen i varmeforbruket fra 2001 til 2008 kan ha flere årsaker : - v a r m e a n l e g g e t i E n g s l e t t a v a r i l ø p e t lert a v og 2 det var f installert e r d i g i n n r e g u t e r m o s t a t i s k e r a d i a t o r v e n t i l e r i d e f l e s t e l e i l i g h e t e n e - det sentrale varmeanlegget styres mer aktivt enn tidligere. - i f o r b i n d e l s e m e d v å t r om s r e h a b i l i t e r i n g e n e r v a rm e r ø r p å b a d f j e r n et i e n s t o r d e l a v leilighetene og stattet er med elektriske varmekabler i baderomsgulvene. F o r b r u k e t a v s t r ø m i b o r e t t s l a g e t h -2 a r ø. k D e t t e j ha e v r n t r t o l i g f r a s am m e n h e n g m e d at r e h a b i l i t e r i ng e n a v v å t r om m e n e e r f e r d i g i m an g e l e i l i g h e t e r o g d e e l e k t r i s k e v a r m e k a b l e n e i l v e b n a e d e r t a o t m t i s b g r u k. Øk n i n ge n e r i m i dl e r t i d n o e s t ø r r e e n n n e d g a n g e n i f j e r n va r m ef o r b r u k e t. D e t t e t y d e r p å a t de t i t i l l e g g h a r v æ rt en generell økning i strømforbruket i leilighetene. S am m e n l i k n et m e d b o l i gs e l s k a p e r s om h a r t i l s v a r e n d e b y g n i n g s m as s e e r e n e r g i f o r b r u k e t t i l o p p v a rm i n g l a v t, m e n s f o r b r uk t i l v a rm t v a n n o g h us h o l d n i n g e r n o e h ø y t. D e s am m e n l i k n b a r e b o l i gs e l s k a p e n e h a r e t g j e n n om s ni t t s f o r b r u k p å kw h / m ².

19 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g S T Y R E T S A R B E I D L a i l a L y s a k e r m o e n e r s t y r e l e d e r o g h a r d e t o r v b e o r e o t t r s l d a n g e et d e s a n s v a r f o a n l i g g e n d e r. D e t h a r v æ rt a v v i k l et 1 0 s t y r em ø t er i l ø p et a v å r e t h v o r 9 0 s a k e r h a r b l i t t b e h a n d l e t. Det har i tillegg vært holdt regelmessige driftsmøter med de ansatte. Oppussing oppganger O B O S P r o s j e k t A S e r p r o s j e k t a n s v t a r b l e i d e g t. b e s D k e r i t v e l s b e l s e om u d a n n e t g r u n n l a g f o r a n b u d s i n n h e n t i n g h vo r A l l i e r o A S l e v e r t e d et g u ns t i gs t e t i l b u d et. A r b e i d e t b l e i g a n g s at t i C h r f. H e l l um s v e i 2 1 i s e p t em b e r/ o k t o b e r o g s k a l i f ø l ge f r em d r i f t s p l a n e n ferdigstilles i Akerlia 37 ultimo april. A l l ev e g g- o g t a k f l at e r s k a l m a l es, u t g a n g s d ø r e r b e i s e s o g g u l v e n e re n s e s / b o n e s el l e r m al e s. O gs å r ek k v e r k b e h a n d l e s. A l l e g r ø n n e p o s t k as s e r s k i f t es ut t i l n y e, l ys e k a s s e r m e d s t ø r r e v o l um. Streng kulde har resultert i spesielle utfordringer, men har blitt løst tilfredsstillende. Ak e r l i a 3 3 s e n k i n g a v k a n t s t e i n / t i l r e t t e l e g gi n g a v g a ng a r e a l K a n t s t e i n e n m o t g a t e n v a r s a t t v e l d i g h ø y t o g s k a p t e e n u n ø d i g h i n dr i n g f o r u t r y k n i n g s k j ø r et ø y, g å e n d e, r u l l at o r e r o g b a r n e v o g n e r. D e t t e e r ut b ed r e t v e d å s e n k e s e l v e n k t s a t e i n e n s am t i d i g s om g an g a r e a l e t m o t k r y s s et i K al b a k k s t ub b e n b l e u t b e d r e t. K o s t n a d e r f o r b u n d e t m e d t i l t a k et va r k r ,- A v d et t e h a r v i m ot t a t t t i l s k u d d f r a H u s b a n k e n p å k r , - o g t i l s k u d d f r a OB O S, F o n d e t f o r M i l j ø o g U t v i k l i n g p å k r , -. V i t a k k e r f o r t i l s k u d d en e s om h a r v æ rt a v g j ø r e n d e f o r g j e n n o m f ø r i n g e n o g s om h a r b i d r a t t t i l ø k et b ok v a l i t et f o r d e s om b o r i A k e r l i a 3 3. Rehabilitering av utomhusområder D e t b l e i f o r b i n d e l s e m e d t i d l i g e r e r e n o v a s j o n s o m r d u n r e i n n e g i e t a b l e r t e n k e l t e b l o k k e r. D i s s e e r n å s v e i s e t i g j e n o g g r u n nm u r e n e r t e t t e t o g p u s s e t. Trilleveiene utenfor er fjernet og plenarbeidet vil bli komplettert våren P l e n om r å d e t p å b a k s i d e n a v K a l ba k k s t u b b e n 1 h a r i l a n g t i d væ r t et s p e s i el t f uk t i g o m r å de p g a e n g am m e l, o p p r i n n e l i g v a n n v e i. D e t h a r d e r f o r v æ rt v an s k e l i g å v e d l i k e h o l d e p l e n e n. D e t t e e r n å l ø s t v e d å l e g g e n e d d r e n s r ø r f o r bu n d e t m e d e g e n k um s om e r k o b l e t t i l ek s i s t e r e n d e a v l ø p. V i h å p e r m e d d et t e t i l t ak e t å h a l øs t f u k t p r o b l em e t i om r å d e t. D e t e r b y t t e t t o g j e r d e l e n g d e r, n æ rm e r e b e s t em t d e t s om a v g r e n s e r e i e n d o m m e n i N e d r e K a l b a k k v e i o g K a l b ak k v e i en m o t K a l b ak k e n S e n t e r. B ak g r u n n e n f o r d e t t e v a r h h v e n s k a d e p å f ø r t d et e n e gj e r d e t o g ø d e l a g t p o rt i d e t a n d r e. I samarbeid med gartneransvar l i g, D i n H a g e, e r d e t f o r e t at t f e l l i n g a v t r æ r, p l a nt i n g a v n y e o g r e h a b i l i t e r i n g a v e nk e l t e a re a l e r. D e t e r v i k t i g å v e d l i k e h o l d e b e p l a n t i n g e n o g sørge for at tilveksten bidrar til trivsel og ikke skaper utrygge områder.

20 S i d e E n g s l e t t a B o r e t t s l a g Våtromsrehabilitering 2. garan t i å r D e t v i l i l ø p et a v v å r e n b l i s e n d t ut e t k o n t r o l l s k j em a t i l a l l e b e b o e r e hv o r f e i l s om h a r o p p s t å t t s i d e n s k a l r a p p o r t e r e s. D e s k j em a e r v i m o t t a r i r e t u r v i l s å b l i o v e r s e n d t Multibygg AS for oppfølging/ utbedring. B e b o e r n e b e s v e r k æ s om r e p å k r a s n e p r / k e l o s et i t e r e s om l be t g y n n o e r p å p r e m n n e, h v i l k e t i n n e b æ r e r at k r a n e n i k k e ho l d e r t e t t n å r d e n s t e n g e s. D e t t e f o r å r s a k e r k o n d e n s p å r ø r s y s t em et s om i g j e n k a n r es ul t e r e i f uk t s k a d e r. S ø r g f o r å u t b e dr e a l l e feil/mangler uten opphold for å unngå følg es k a d e r. E n g s l e t t a 5 0 å r B o r e t t s l a g e t b l e k o n s t i t u e r t 5. n o v e m b e r å o r s g j u k b a i l n e um s å i l e d e s f e i D e t t e t i l t r o s s f o r a t d e f ø r s t e f l y t t e t i n n a l l e r e d e i S t y r e t a r b e i d e r i s k r i v e n d e s t u n d m e d p l a n e s k r e r i f o r m a r k e r f o r b i n d e l s e m e d d et t e i n n s p i l l o g en g a s j em e n t f r a b e b o e r n e. T a k o nt a k t m e d d r i f t s k o nt o r e t d e rs om d u v i l d e l t a i p l a n l e g g i n g e n e l l e r k a n b i d r a p å an d r e m å t e r. K a n s k j e d u h a r b i l d e r e l l e r g o d e h i s t o r i e r f r a å r e n e s o m h a r g å V e l f e r d s t i l t a k Dagstur for pensjonister D e t t e e r e n å r e l a n g t r a d i s j o n s om b l i r s at t p r i s p å o g d e n n e s om m e re n d e l t o k 3 1 b e b o e r e p å t u r e n t i l R ak k e s t a d o g M y s e n. D e t b l e b es øk p å L a n n e m K e r am i k k o g F a l k e n b o r g M u s e u m f ø r m i d d a g b l e i n n t a t t p å B a k k e n G j e s t e g å r d. A r r a n d e t t e å r e t P e e r G y n t T o u r s. J u l e t r e t e n n i n g D e n n e f ø r s t e s ø n d a g e n i a d v e n t va r d e t e t b ø l g e n d e h a v a v f ak l e r s o m r e s u l t e r t e i b y e n s l e n g s t e j u l e g r a n t e n n i n g. M an g e b i d r o t i l s t em ni n g e n o g f i k k e n g o d j u l e f ø l e l s e n å r N o r d t v e t S k o l e s M u s i k k o r p m s l e s j p u i l e l s a t n g e n d e s am g a t i d i g s om j u l et r æ r n e g l ø d e t i m ø r k et. S o l b æ rt o d d y o g p e p p e r k a k e r s m ak t e g o d t s om a v s l u t n i n g p å a r r a n g e m e n t e t. J u l e t r e f es t D e n n e t r a d i s j o n e n h a r v æ r t h o l d t v e d l i k e i n es t e n a l l e d e å r e n e b o r e t t s l a g e t h a r e k s i s t e r t. I m i d l e r t n g i e d m e h nt a e d t d b e t y a d r e r l i g a s t ø r r e t i l s l u t n i n g i g am l e d a g e r e n n n å. M e n v i v i l i k k e g i s l i p p e n nå j u l et r e f e s t e n f o r d e m i n s t e h a r f u n n e t s i n f o rm i våre dager selv om det bare deltar et fåtall fra Engsletta. V i g å r s a m m e n m e d n a b o b o r e t t s l a g e n e n o 8 g 9 b t a r i n l h a d s de a m d e m t e m o r s om t d i s s e s ø n d a g s t i m e n e. D e n n e g a ng h a d d e G r o r u d U n g d om s k o r p s an s v a r e t f o r u n d e r h o l d n i n g o g a r r a n g e m e n t. P ø l s e r o g b r u s o g g o d t, m e n h ø y d ep u n k t e t v a r p o s e n f r a n i s s e n o gs å i å r! S k a d e d y r b e k j e m p e l s e V i h a r e t g o d t s a m a r b e i S d k a d m e d e y d r k o A n l t r f o l a l s om g j e n n om f ø re r r e g e l m es s i g e kontroller på eiendommen. Vi må også denne gang minne om følgende : * D e t e r i k k e t i l l a t t å m a t e d y r p å e i e n d o m m e n. L e g g i k k e m at p å b ak k e n, v i n d us b r e t t e n e e l l e r b a l k o n g e n e. M a t t i l t r ek k e a r l l s u e l t n e d y r, i k k e b a r e f u g l e r.

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t K i r k e v e i e n 1 1 0, a v h o l d e s m a n d a g 2 0. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 0 0 i V es t r e A k e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i H e l g es e n s g at e 8 2 / 8 4 A S a v h o l d e s m a nd a g 2 6. a

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Akersbakken Bo r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Øs t e r l i B o l i g s e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer