K j æ r e b e b o e r!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K j æ r e b e b o e r!"

Transkript

1 K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns k a p f o r V i ø n s k e r d e g v e l k o m m e n t i l g e n e r a l f o r s a m l i n g M a n d a g 3 1. m a i k i l S 1 9 k. ø y 0 e 0 n K i r k e D e t t e e r m u l i g h e t e n d u h a r t i l å d e l t a i d i s k us j o n e n o g v e l g e d et s t y r e t s om s k al forvalte ditt bomiljø i det kommende året. S t y r e t h a r l a g t m y e a r b e i d p l et i t o g å g j ø r f o r s t å e l i g s om m u l i g. V å r t ø n s k e er d e r f o r a t d u l es e r n ø y e i g j e n n om h e f t e t o g v i s e r d i n i n t e r e s s e f o r b o r e t t s l a g e t v e d å m ø t e o p p p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n. H v e m k a n d e l t a p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n? A l l e a n d e l s e i e r e h a r r e t t t i l å v æ r e m e d i a g l e f n e o r r s a m l i n g e n m e d -, f t o - r a l s e a g o g s t em m e r et t. Det er kun èn stemme pr. andel A n d e l s e i e r e ns ek t ef e l l e, s am b o e r e l l e r e t a n n et m e dl em a v a n d e l s e i e r e n s h u s s t a n d h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e de o g t i l å u t t al e s e g. Styremedlemmer, forretningsfører og leier a v b o l i g i b o r e t t s l a g e t h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e d e i g e n e r a l f o rs am l i n g en o g t i l å u t t al e s e g. E n a n d e l s e i e r k a n m ø t e m e d f u l l m e k t i g. I n g e n k a n v æ r e f u l l m e k t i g f or m e r e n n é n a n d e l s e i e r, m e n d e r f l e r e ei e r en a n d e l s am m e n, k a n d e h a s am m e f u l l m e n k f t u l l i m a g k. t k a n E t r e k k e s t i l b ak e n å r s om h e l s t. E n a n d e l s e i e r k a n t a m e d e n r å d g i v e r t i l g e n e r a l f o rs am l i n g e n. R å d g i v e r e n h a r bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. H E R F Å R D U T A K I : S t y r e t L e g g e t b r e v i p o s t i g k e l a n s d s e v e n i 3 8 i, e l l G e r u k s o m t i a n v n o m V i t r e f f t i d e n s o m e r h v e r t r e d j e m a n d a g i t i d e n D a t o e n e opplyses i rundskriv. V a k t m e s t e r Treffes hverdager mellom kl og T e l e f o n : , E-p o s t : v a k t m e s t e c a s i n e t t o. n o Før du ringer: Har du sjekket om dette heftet gir svar på

2 S i d e C a s i n e t t o B o r e t t s l a g I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i C a s i n e t t o B o r e t t s l a g a v h o l d M a n d a g 3 1. m a i k l i S k ø y e n K i r k e TIL BEHANDLING FORELIGGER : 1. K O N S T I T U E R I N G A ) V a l g ø t e l a e d v e r m B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g t o a n d e l s e i e r e t i l å u n d e r s k r i v e p r o t D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r B ) S t y r e t f o r e s l å r o v e r f ø r i n g a v å r e t s r e s u l t a t til egenkapital 3. G O D TG J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r C ) Andre godtgjørelser 4. F O R S L A G A ) Etablering av internettside med info om borettslaget B ) U t r e d n i n g o m i n n g l a s s i n g a v t r a p p e t å r n C ) E n d r i n g a v H u s o r d e n s r e g l e n e D ) Endring av barnehagens vedtekter E ) Oppretting av ny andel F o r s l e a n g e e r t a t t i n n b a k e rs t i h ef t e t 5. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v l e d e r f o r 1 å r B ) V a l g a v 2 s t y r e m e d l e m m e r f o r 2 å r C ) V a l g a v 2 v a r a m e d l e m m e r f o r 1 å r D ) V a l g a v v a l g k o m i t é f o r 1 å r E ) V a l g a v 1 d e l e g e r t m e d v a r a t i l O B O S g å e r n e r a l f o r s a m l i n g O s l o, S t y r e t i C a s i n e t t o B o r e t t s l a g T om H o v / s / Dag Roll-H a n s e n / s / A n n e L a n d g r a f f / s / T y V a n D a n g / s / T h o m a s B e r g ea n d e r s e n / s /

3 S i d e C a s i n e t t o B o r e t t s l a g Å R S B E R E T N I N G F O R T I L L I T S V A L G T E Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært : S T Y R E T L e d e r T o m H o v P r i n s e s s e a l l e e n 1 3 Nestleder Dag Roll-Hansen Gustav Vigelands Vei 40 S t y r e m e d l Anne e m Landgraff Gustav Vigelands Vei 30 S t y r e m e d l T y e m V a n D a n g G u s t a v V i g e l a n d s V e i 5 4 S t y r e m e d l T h e o m a s B e r g e A n d e r s e n G u s t a v V i g e l a n d s V e i 4 2 V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e mk j e r s t i G r a n G u s m t a v V i g e l a n d s V e i 4 4 V a r a m e d l e mi n g e. r G l S e n d r a n g e P r i n s e s s e a l l e e n 1 3 D E L E G E R T T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G E N I O B O S D e l e g e r t T o m H o v P r i n s e s s e a l l e e n 1 3 V a r a d e l e g e r t T h o m a s B e r g e A n d e r s e n G u s t a v V i g e l a n d s V e i 4 2 V A L G K O M I T E E N V a l g k o m i t e E r i k H a n k ø G u s t a v V i g e l a n d s V e i 3 2 V a l g k o m i t e E l l e n H a u g G u s t a v V i g e l a n d s V e i 3 2 V a l g k o m i t e L i s b e t h M e y e r N æ s s G u s t a v V i g e l a n d s V e i 4 0 V a l g k o m i t e L i s a K r i s t i n S t r i n d b G e r u s g t a v V i g e l a n d s V e i 4 6 F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt. A u t o r ert i s regnskapsfører (oppdragsansvarlig ) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS.

4 S i d e C a s i n e t t o B o r e t t s l a g G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M B O R E T T S L A G E T D E T T E E R C A S I N E T T O B O R E T T S L A G Borettslaget er registrert i e For t a k s r e g i s t e r e t i B r ø n n ø y s u n d m e d o r -g a n i s a s j o n s n u m m e r , l i g g e r i b y d e l 6 U l l e r n i Os l o k om m u n e o g h a r ad r e s s e : G u s t a v V i g e l a n d s -5 V 4 e i 2 6 P r i n s e s s e a l l e -2 e n Borettslaget består av nesten 800 beboere fordelt på 299 leiligheter i g, totalt 1 p l a s s e r t m e l l o m h ø y e t r æ r ø s t f o r S k ø y e n H o v e d g å r d o g D e n e n g e l s k e p a r k. B o l i g o m r å d e t b e s t å r a v t r e t u n : N e d r e t u n ( s y d ) m e d a d r e s s e P r i n s -2 e 3 s, s e a 0 l 2 7 l 6 e e O n s l 1 3 o M i d t r e t u n m e d a d r e s s e G u s t a v V i -4 g 0 e, l a 0 n 2 d 7 s 4 v O e i s l o 2 6 Ø v r e t u n ( n o r d ) m e d s e a d G r u e s t a v V i g e l a n d s -54 v, e 0 i O 2 s l o L e i l i g h e t e n e e r f o r s k j e l l i g e b å d e a v s t ø r r e l s e o g -ro u t m s e e n d e ; h e r l e i l i g h e t e r o v e r e t t e l l e r t o p l a n. I G V 5 4, h v o r d e t e r i n s t a l l e r t h e i s, e r 1 0 a v l e i l i g h e t e n e b y g g e t f o r b e v e g e l s k e a s l h e n m e m e t d i e l. C L a o s i n e t - t o g a l d e r s s y k e h j e m, G V 5 2, s o m o g s å o m f a t t e r 7 o m s o r g s b o l i g e r,e r e n a n d e l s o m t i l h ø r e r O s l o k o m m u n e. T o m t e n, k j ø p t 2 i o g h 1 a r 9 f 8 ø l 6 g, e n d e - e o g g å r b d r uk s s p n um å m e 4 r : m , Fø r s t e i n nf l y t t i n g s k j e d d e i B o r e t t s l a g e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b es t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. S e l s k a p e t d r i v e r i k k e m e d - f o g r s ut k v n i k l n i n g g s s ak t i v i t e t e r. A v b o r e t t s l a g e t s 5 s t y r e m e d l e m m e r e r d e t 1 k v i n n e o g 4 m e n n. B o re t t s l a g e t e r p o s i t i v t i l l i k es t i l l i n g o g t a r s i k t e p å at d et i k k e f o r ek om m e r f o rs k j el l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v kjønn ved valg og ansettelser.

5 S i d e C a s i n e t t o B o r e t t s l a g KO R T H I S T O R I K K D a b l o k k o m r å d e t s k u l l e u t f o r m e s b l e d e t l a g t s t o r v e k t p å å b e v a r e v e g e t a s j o n e n. V å r t o m t v a r d e n g a n g e n d e l a v D e n e n g e l s k e p a r k, s o m i g j e n v a r e n d e l a v S k ø y e n H o v e d g å r d s h a - g o e g p a r k a n l e g g. N a v n e t p å p a r k e n k o m m e r a v e t p r i n s i p p f o r p a r ku t f o r m i n g d e r d e t g j e l d e r å l a p a r k e n s e m e s t m u l i g n a t u r l i g u t, i m o t s e t n i n g t i l den franske parktradisjonen med symmetri og rette linjer. A r k i t e k t k o n t o r -T e t o r p-a T e a l s e j n e g a o m r å d e t d e t s a r k i t e k t o n i s k e u t t r y k k, s o m f o r m a n g e v a r f r e m m e d a r t e t d a d e f ø r s t e b e b o e r n e f l y t t e t i n n i M e n h u s e n e s u t f o r m i n g o g o p p b y g g i n g r u n d t t u n h a r o g s å b i d r a t t t i l å s k a p e m ø t e p l a s s e r o g e t godt bilfritt miljø. F r a O B O S s i d e t r e k k e s o f t e C a s i n e t t o f r a m s o m e t v e l l y k k e t b o l i g o m r å d e, o g a r k i t e k t e r o g e r o a g s r å h k i t i f o r t å s e h k v o t r d a s n e t g u o d t b e o l n i g t o m e r å d r e k o m k a n s k a p e s. C a s i n e t t o h a r o g s å v æ r t p o p u l æ r t s - o m g k u l i s s e r t i l t v f i l m p r o d u k s j o n e r. F R A M T I D S U T S I K T E R N a v n e t C a s i n e t t o h a r b o r e t t s l a g e t f å t t a v d e t l i l l e, r ø d e h u s e t s o m n å l i g g e r o m g i t t a v b l o k k e r, m e o n m t s i d l i g e r e l å m i d t i p a r k e n. H u s e t b l e k a l t C a s i n e t t o, s o m r e t t o g s l e t t b e t y r " l i t e h u s " p å i t a l i e n s k. V å r e n b l e h u s e t o g t o m t a s o l g t t i l L i n s t o w e i e n d o m s om ø n s k e r å o p p f ø r e e n b l ok k d er. S t y r e t h a r p å v e g n e a v b o r e t t s l ag e t p r o t es t e r t m ot p l a n e n e o g f øl g e r p r o s es s e n n ø y e. S t y r e t i n f o rm e r e r b e b o e r n e h v e r g a n g d e t s k j e r n o e n y t t i s a k e n. A D K O M S T O G K O M M U N I K A S J O N F r a P r i ns e s s e a l l e e n o g G us t a v V i g e l a n d s v e i g å r d et g a n g v e i e r i n n t i l b o l i g e n e. E l l e r s g å r d e t g a n g v e i e r t i l o g g j e n n o m b o r l e n i d g e o l m a r v å e d t e s t ø r r e s o g m a n g e v e i n e t t i o m r å d e t S k ø y e n / S i l k es t r å. A l l e g an g v e i e n e e r å p n e f o r a l l m e n n h e t en, o g b i l k j ø r i n g e r bare tillatt i forbindelse med nødsituasjoner og vedlikehold. D e t e r g o d e f o r b i n d e l s e r m e d b us s o g t r i k k f r a T h u n e ( D r am m e n s v e i e n ), b u s s o g t r i k k f r a F r o g n e r p l a s s s a m t l o k f a r l a t S k o ø g y e o n g. f l y t o g N Æ R M I L J Ø Skoler og barnehager B a r n f r a C as i n e t t o g å r s t o r t s e t t p å S k ø y e n s k o l e ( k l a s s e ). D e m i n d r e b a r n a k a n f å p l as s i C as i n e t t o B o r e t t s l a g b a r n e h a g e. D e n h a r p l as s t i l 1 6 b a r n, o g d e t e r a l d e r s g r u p p e n o v e r 3 å r s om e r p r i o r i t e r t.b a r n e h a g e n e r f u l l t a l l i g. S t y r e r i b a r n e h a g e n e r f ø r s k o l e l æ r e r H i l d e A r n es e n. B a r n e h a g e n h a r d e s s u t e n e t s t y r e hv o r b o r e t t s l a g et e r r e p r e s e n t e r t v e d A n n e L a n d g r a f f. B a r n e h a g e n s u t g i f t e r b l i r d ek k et av f o r e l d r e b e t a l i n g o g o f f e nt l i g s t ø t t e. D e t e r o p p t a k en g a n g i å r e t e l l e r et te r b e h o v. O pp t a k k o o r d i n e r e s g j en n o m k om m u n e n. I k r y s s et G u s t a v V i g e l a n d s v e i / J o n s r u d v e i e n l i g g e r e n k om m u n a l b a r n e h a g e, s om t i l f o r v i r r i n g h e t e r C a s i n e t t o b a r n e h a g e. I t i l l e g g ek s i s t e r e r d e t v a n l i g v i s f l e r e p r i v a t o r a g r a n e i h a s g e r t p å e C f a s a i m n et i t l o. i e b B a r n e h a g e l o k a l e n e k a n l e i es t i l p r i v a t e a r r a n g e m e nt e r. H e n v e n d e l s e s k j e r t i l b a r n e h a g e n s s am a r b e i ds u t v a l g. B u t i k k e r o g p o s t k o n t o r D e n æ r m e s t e d a g l i g v a r e b u t i k k e n e l i g g e r p å Ø v r e S i l k e s t r å, H o f f o g i K a r e n s l y s t a l l è (S j ø l y s t ). B e b o e r i G. V. s o k n e r t i l p o s t k o n t o r e t i K a r e n s l y s t a l l è. B e b o e r e i P. A. m å hente postpakker i Rimibutikken i Hoffsveien 10.

6 S i d e C a s i n e t t o B o r e t t s l a g F Y R I N G O G V E N T I L A S J O N F y r i n g B o r e t t s l a g e n e C a s i n e t t o, H o f f - s o g r N e n d r e a, S i l k Ø e v s t r å e o g S k ø y e n V e s t S am eie har fj ernvarm ef ors yni n g. V a r m e s e n t r a l e n e r p l a s s e r t v e d g a r a s j e a n l e g g e t p å Nedre Silkestrå, og fyringssesongen avhenger av utetemperaturen. S l i k b r u k e r d u t e r m o s t a t-r a t t e t p å r a d i a t o r e n e : G r a d e r i n g e n e " b l å - I l l - I I I - I I I I - rø d" på radiat orenes i nnst ill ingsratt vi rk er ik k e s o m b r y t e r e n p å e n e l e k t r i s k o v n. D e er termostatinnstillinger : B L Å s t e n g e r e l l e r å p n e r + v e d 5 C I C I I C I I I C I I I I C R Ø D C V V S -k o n s u l e n t e r a n b e f a l e r e n i n n e t e m p e r C a t, d u e r t v i p l å s i c a t a r. a t t e 2 t 2 b ø r s t i l l e s l i t t o v e r s t i l l i n g " I I I I ". Ø n s k e r d u l a v e r e t e m p e r a t u r, s t i l l e r d u i n n p å e t l a v e r e t a l l. D a r m s o k s a t l a t e n t s e ø r g e f o r a t d u f å r j e v n, ø n s k e t t e m p e r a t u r i r o m m e t. T e r m o s t a t e n s t e n g e r v a r m e n n å r t e m p e r a t u r e n v e d r a t t e t e r h ø y e r e e n n ø n s k e t, o g å p n e r f o r v a r m e n n å r t e m p e r a t u r e n v e d r a t t e t e r l a v e r e e n n ø n s k e t. R a t t e t b ø r d e r f o r i k k e d e k k e s t i l, s i d e n d e td a v i l b l i v a n s k e l i g å r e g i s t r e r e r i k t i g t e m p e r a t u r i r o m m e t. D e t e r o g s å v i k t i g å l u f t e r a d i a t o r e n e n å r f y r i n g s s e s o n g e n b e g y n n e r f o r a t d e s k a l virke godt. Spesialnøkkel for radiatorer skal følge med nøkkelsettet til leiligheten. F r o s t s i k r i n g : F o r å i n f d o r r e h i s s p r e n g n i n g a v r a d i a t o r e n, e r t e r m o s t a t e n u t s t y r t m e d f r o s t s i k r i n g. M a n g e å p n e r v i n d u e t p å s o v e r o m m e t o m n a t t e n m e d r a t t e t i s t i l l i n g " b l å " ( d e f l e s t e t r o r d e t b e t y r " s t e n g t " ). E r d e t d a v i n t e r s t i d, v i l t e r m o s t a t e n å p n e f o r f u l l v e n t i l g j e n n o m g a r n å g h i f n d o r e a t v a n n e t i r a d i a t o r e n f r y s e r. D e t e r d e r f o r g u n s t i g e r e å s e t t e r a t t e t i s t i l l i n g I e l l e r I I. V e n t i l a s j o n V e n t i l a s j o n s s y s t e m e t f u n g e r e r v e d a t l u f t s u g e s u t a v l e i l i g h e t e n g j e n n o m v e n t i l e r som drives av vifteanlegg på loftet. O B S : K j ø k k e n v t e i n l a t o r m e d m o t o r d r e v e t v i f t D e t s km a l å v æ r e derfor ikke koples direkte til avtrekksventilen over komfyren. Det vil forstyrre hele ventilasjonssystemet. Avtrekksrøret skal da avsluttes før ventilen ( se tegning). E n a v t r e k k s h e t t e u t e n m o t o r i s e r t v i f t e k a n m o n t e r e s di r e k t e t i l a v t r e k k e t. R ø r e n e t i l a v t r e k k s v i f t e n e r e n g j ø r e s h v e r t f e m t e å r. B e b o e r n e m å s ø r g e f o r t i l k o m s t t i l s e r v i c e p e r s o n e l l s o m r e n g j ø r r ø r e n e. å p n i n g m e l l o m k j ø k k e n v i f t e o g a v t r e k k s v e n t i l. V i f t e R e n g j ø r i n g a v v e n t i l e i r b n e n b t o a e k r s e n a e n s v a r, o g m å g j ø r e s j e v n l i g f o r a t d e i k k e s k a l t e t t e s t v i e d l å. t a L t a ø k s n i e y t t e r r i n g e n, o g t r e k k u t. V a s k m e d v a r m t s å p e v a n n og skyll. Brett ut stålfjærene og smett ventilen på plass igjen.

7 S i d e C a s i n e t t o B o r e t t s l a g K j ø k k e n o g b a d O p p v a s k - o g v a s k e m a s k må i n alltid kobles til kaldtvann. K r a n e r m å v æ r e m y k t s t e n g e n d e. P å g r u n n i m a e v n s j l o n i p t å e v n a n n r l ø e r d n d i n g e n e k a n m o n t e r i n g a v h u r t i g s t e n g e n d e k r a n e - r o g, v a o s p k p e v m a s a k s k i n e r f o r å r s a k e t r y k k s t ø t o g s m e l l i v a n n r ø r e n e. V æ r o p p m e r k s o m p å d e t t e v e d s k i f t e a v blandebatterier og maskiner. F u k t s k a d e r k a n o p p s t å p å b a d e t, s æ r l i g g. v N e o d e n o l m e i b l y i g h g e i t e n r h a r dusj /badekar på vindusvegg, noe som har forårsaket råteproblemer. D e t t e e r s k a d e r s o m i k k e d e k k e s a v b o r e t t s l a g e t s f o r s i k r i n g, o g s o m d e n e n k e l t e b e b o e r m å t a a n s v a r e t f o r å f o r h i n d r e. E n d e l a v f u k t s k a d e n e s k y l d e s m a n g h l o e l d n d a e v s l v u e k d e l t. i M k e e d j e v n e m e l l o m r o m m å s l u k r i s t e n d e m o n t e r e s, s l u k p l u g g s k r u s u t, s l u k e t s t a k e s m e d s t a k e f j æ r, s l u k p l u g g r e m o n t e r e s, s l u k g j ø r e s r e n t i n n v e n d i g o g t ø m m e s f o r g r u s, l o, hår o.a. Til sist remonteres slukrist. F E L L E S A N L E G G R e n o v a s j o n S ø p p e l su g e t S k ø y e n V e s t v a r d e t f ø r s t e i s i t t s l a g i O s l o. D e t b e t j e n e s o g d r i v e s a v de samme borettslagene som driver fjernvarmeforsyningen ( i alt 1042 leiligheter). N å r s u g e a n l e g g e t s e t t e s i g a n g, f a r e r g j e n n o m s ø p p e l r ø r e t t i l s a m l e s t a s j o n e n v e d t r i k k e s l ø y å f S e k n ø y e p n. D e t t a r e t t m i n u t t f r a ø v e r s t i C a s i n e t t o t i l S k ø y e n, o g e t d a t a a n l e g g d i r i g e r e r d e t h e l e. U n d e r v e i s b l i r s ø p p e l e t s l å t t i s t y k k e r m o t b e t o n g r ø r e n e s o m e r s t å l f o r s t e r k e t i s v i n g e n e. D e t s i e r s e g s e l v a t e n g j e n s t a n d s o m s t e n g e r r ø t l a r n g e o g t k o m p l r i m a e r t g p r o e p p r. S l i k e p n r o p p e r s e r v t i d æ k r e v e n d e o g k o s t b a r e å f å l ø s t o p p. D e t e r d e r f o r m e g e t v i k t i g a t s t o r e e l l e r l a n g e ( o v e r 3 0 c m ) g j e n s t a n d e r, g l a s s o g a v i s e r s o m e r b u n t e t e l l e r l a g t i p o s e r i k k e b l i r k a s t e t i s u g e t. G l a s s c o n t a i n e r. B o r et t s l a g e t h a r e g e n c o n t a i n e r f o r g l a s s o g h e r m e t i k k b o k s e r p å kildesorteringsplassen på øvre tun. El -ar t i k l e r. Borettsl aget har 2 stk. El -b u r p å k i l d e s o r t e r i n g s p l a s s e n p å ø v r e t u n o g 2 stk. El -. b u r i n n e r s t p å b i l o p p s t i l l i n g s p l a s s e n p å n e d r e t u n. H e s r k a l al l e e l e k t r i s k e a r t i k l e r f r a f. e k s. k o m f y r e r, h e l t n e d t i l l e d n i n g s s t u m p e r o s v. k a s t e s. D e r s o m d e n s l a g s b l i r k a s t e t f, e k s. i d e g u l e c o n t a i n e r n e, m e d f ø r e r d e t t e b e t y d e l i g e t i l l e g g s g e b y r f o r b o r e t t s l a g e t. C o n t a i n e r : S t ø r r e g j e n s t a n d e r k a n k a s t r n e s s o i m s c t å o r n p t å a i n e k i l d e s o r t e r i n g s p l a s s e n o g p å b i l o p p s t i l l i n g s p l a s s e n p å n e d r e t u n. P å k i l d e s o r t e r i n g s p l a s s e n e r d e t o g s å s a t t o p p e n c o n t a i n e r f o r g l a s s o g m e t a l l e m b a l a s j e. P a p i r : P a p i r k a s t e s i p a p i r c o n t a i n e r n e s o m s t å r p å k i l d e s o r t e r i n g s p l a s s e n o g i o p p k j ø r s e l e n t i l b i l o p p s t i l l i n g s p l a s s e n p å n e d r e t u n. S t r ø s a n d : V e d g a n g v e i e n m e l l o m G. V. 4 8 o g G. V 5 0, p å g a n g v e i e n v e d b a r n e h a g e n G. V 3 6 o g i o p p k j ø r s e l e n t i l b i l o p p s t i l l i n g s p l a s s e n p å n e d r e t u n s t å r d e t g u l e k a s s e r

8 S i d e C a s i n e t t o B o r e t t s l a g h v o r a l l e k a n h e n t e s t r ø s a n d v e d b e h o v. D e r s o m d i s s e s k u l l e v æ r e l å s t p a s s e r s a m m e n ø k k e l s o m t i l c o n t a i n e r. Nøkkel som passer begge containere følger med leilighetens nøkkelsett. V a s k e r i H v e r t t u n h a r e t f e l l e s v a s k e r i m e d t o v a s k e m a s k i n e r, s e n t r i f u g e, r u l l e, s k y l l e k u m o g t ø r k e r o m. V a s k e t i d r e s e r v e r e s v e d å h e n g e o p p h e n g e l å s m e d l e i l i g h e t s n u m m e r (følger leilighetens nøkkelsett ) på en tavle. P o l e t t e r t i l v a s k e r i e n e k o s t e r k r 2 0,- p r s t y k k o g k j ø p e s p å s t y r e r o m m e t i G u s t a v V i g e l a n d s v e i 3 8 f ø r h v e r t s t y r e m ø t e. K u n n g j ø r i n g o m d e t t e f o r o p p s l a g s t a v l e r i t r a p p e h u s e n e.f e l l e s v a s k e r i e t p å m i d t r e t u n n e d l e g g e s i K a b e l -t v C a n a l D i g i t a l e r l e v e r - a o n g d ø b r e d a b v å n d t s v t j e n e s t e r. H a r d u s pø r s m å l v e d r ø r e n d e ditt kabel-t v-abonnem ent, digital-tv eller bredbånd, kan du ringe tlf Åpnin gs t i d e r h o s k u n d e s e r v i c e e r m a n d a g - f r ed a g , l ø r d a g S ø n d a g e r e r s t e n gt. O p p s t å r f ei l p å k a b e l a n l e g g e t p å s ø n d a g e r, k a n d et t e r a p p o r t e r e s v i a t e l e f o n o g s å s ø n d a g e r m e l l o m o g For ytterligere informasjon visesdet til www. canaldigital. no Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget som å skru av dekselet - på antenne k o n t a k t e n - el l e o r g t i l k o b f l i n g o e r. S e l i k t e i n a n g r e o p v m i l k u n n e f o r å r s a k e f o rs t y r r e l s e r p å s i g n a l e n e t i l a n d r e b e b o e r e o g i v e r s t e f a l l f o r å r s ak e ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. F E L L E S A R E A L E R B a l l p l a s s P å N o r d j o r d e t f i n n e s d e t e n b a n e f o r f o t b a l l. I t i l l e g g e r d e t o p p a r b e i d e t e n m i d l e r t i di g fotballbane nederst i Den Engelske Park. Privatisering av områder V e d t r a p p e n e s o m e r s a t t o n p g p t i l f e r l l a es a b r a e a l k, o s k a l d et i k k e l a g e s t i l p r i v a t i s e r t e om r å d e r. Dugnader T r a d i s j o n e n t r o a r r a n g e r e r v i d u g n a d v å r o g h ø s t, o g k j e l l e r r y d d i n g hv e r v å r. J o f l e r e som deltar, jo hyggeligere blir det. F A S A D E N F a r g e r D i s s e f a r g e n e s k a l b e n y t t e s v e d m a l i n go g v e d l i k e h o l d u t e n d ø rs : B a l k o n - g og ytterdører : Nordsjø olje dekkbeis, Rød by Veranda- og karnappvegger : Maling nr : NCS -Y, 0502 g l a n s g r a d : h a l v b l a n k V i n d u e r : M a l i n g n r : H v i t, g l a n s g r a d : h a l v b l a n k Det skal bare brukes oljebasert maling og beis.

9 S i d e C a s i n e t t o B o r e t t s l a g Markiser og utvendige persienner U t v e n d i g e p e r s i e n n e r o g m a r k i s e r s om e r g o d k j e nt f o r b r u k p å C as i ne t t o k a n l e v e r e s av Lady persienneindustri. Opplysning om priser m.m. på telefon Markiser ( navn TEMPOTEST ) T i l g u l f as a d e k a n v e l g e s i : b e i g e nr 5. 2 o g h v i t / g u l s t r i p e t n r. 3 7 T i l r ø d f a s a d e : b e i g e n r. 5 2 o g g u l n r. 1 2 NB! På karnapper og svalganger skal det ikke monteres markiser. P e r s i e n n e r : M e t a l e t t 5 0 m m, H v i t -k 6 a 1 s 0 s, e h v i t d e k k F E L L E S P L I K T E R V i m i n n e r o m h u s o r d e n s r e g l e n e s o m k e r s t i t å r a s t b e t r e t n m i e n d g e n b. a D e n s t o r e f e s t e n : V e d s t ø r r e a r r a n g e m e n t e r i l e i l i g h e t e n, e r d e t g o d s k i k k å varsle naboene noen dager i forveien. S n e k r i n g - b o r i n g - b a n k i n g : S t ø y f o r p l a n t e r s e g v e l d i g l e t t- o g l a n g t - g j e n n o m b e t o n g e n. D e r f o r s k a l a l t a r b e i ds o m m e d f ø r e r s t ø y b a r e s k j e m e l l o m k l o g p å h v e r d a g e r o g m e l l o m k l o g p å l ø r d a g e r. S ø n d a g o g h ø y t i d s d a g e r s k a l d e t v æ r e r o. D y r e h o l : D d e t e r t i l l a t t å h a d y r i b o r e t t s l a g e t. D y r e n e s k a l r e g i s t r e r e s v e d i n n f l y t t i n g, o g b e b o e r e r a n s v a r l i g f o r a t d y r e n e i k k e e r t i l s j e n a n s e f o r n a b o e r. S e o g s å h e f t e t m e d h u s o r d e n s r e g l e n e. H a r d u d e t i k k e, f å r d u e t n y t t a v s t y r e t. Dugnader - se side 9 F E L L E S G L E D E R S o m m e r f e s t Dersom ildsjeler tar initiativ, blir det sommerfest for store og små n. t I e r e s s e r t e k o n t a k t e r s t y r e t. J u l e a r r a n g e m e n t e r H v e r f ø r s t e s ø n d a g i a d v e n t h a r v i h ø y t i d e l i g t e n n i n g a v j u l e g r a n p å h v e r t t u n, m e d m u s i k k o r p s, g l ø g g o g p e p p e r k a k e r. F o r b a r n a e r d e t j u l e t r e f e s t i j a n u a r, m e d u n d e r h o l d n i n g o g l e k e r. J u l e k a k e r d e a s v s t e t n i e n g f h e å r! r g o B a d s t u Badstuen er avviklet og innarbeidet i barnehagens inneareal. H V E M B E S T E M M E R I B O R E T T S L A G E T? D e t g j ø r v i a l l e. B o r e t t s l a g e t s t y r e s a v r e t n i n g s l i n j e r s o m v e d t a s a v b e b o e r n e p å generalforsamling og av Lov om borettslag. G e n e r a l f o r s a m l i n g D e n å r l i g e g e n e r a l f o r s a m l i n g e n h o l d e s i m a i / j u n i i S k ø y e n k i r k e. G e n e r a l f o r s a m l i n g e n e r C a s i n e t t o s ø v e r s t e m y n d i g h e t. T r e f r a m m ø t t e e r n o k t i l a t g e n e r a l f o r s a m l i n g e n e r b e s l u t n i n g s d y k t i g, d e r f o r e r d e t v i k t i g å m ø t e o p p d e r s o m e n

10 S i d e C a s i n e t t o B o r e t t s l a g v i l b r u k e s i n r d a e t i m s k o e k r e t t t i l i n n f l y t e l s e. H v i s m i n s t t i p r o s e n t a v a n d e l s h a v e r n e k r e v e r d e t, s k a l d e t i n n k a l l e s t i l e k s t r a o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g. N å r s p e s i e l l e grunner tilsier det, kan styret innkalle til beboermøte. S t y r e t S t y r e t v e l g e s p å g e n e r a l f o r s a m l i n g e n o gb e s t å r a v l e d e r, n e s t l e d e r, t r e s t y r e m e d l e m m e r o g t o v a r a m e d l e m m e r. S t y r e t h a r a n s v a r e t f o r d e n d a g l i g e d r i f t a v b o r e t t s l a g e t. T r e f f t i d f o r s t y r e t : H a r d u n o e d u v i l t a o p p m e d s t y r e t, k a n d u l e g g e e t b r e v i p o s t k a s s e n i G. V. 3 8, e l l e r d u e r v e l k o m m e n p ås t y r e r o m m e t i t r e f f t i d e n. D a t o e n e opplyses i rundskriv. H V E M H O L D E R O R D E N? T r a p p e h u s o g g a l l e r i e r D e å p n e t r a p p e h u s e n e o g a d k o m s t g a l l e r i e n e g j ø r r o t o g u o r d e n s y n l i g f o r a l l e. D e t e r d e r f o r a l l e s a n s v a r å h o l d e o r d e n. T r a p p e h u s k o n t a k t e n h a r a n s v a r f o r ås e t t e o p p t u r n u s l i s t e r f o r f e i i n g a v t r a p p a. D e t e r h e l l e r i n g e n p r i v a t s a k h v o r t o m f l a s k e r, p a p i r o. l. p l a s s e r e s - h a r d u i k k e t i d t i l å g å i c o n t a i n e r e n m e d d e t, s å s e t t d e t i n n e f o r d i n e g e n d ø r s å l e n g e, i k k e u t e n f o r. M e d s t a s j o n æ r e c o n r t e a o i g n n e e r d e r e b å d e p å ø v tun, er det unødvendig å forsøple adkomstgalleriene. K j e l l e r o g f e l l e s r o m F e l l e s r o m i k j e l l e r e n s k a l i k k e b r u k e s s o m u n ø d v e n d i g l a g e r p l a s s m e n f o r t r i n n s v i s v æ r e o p p b e v a r i n g s p l a s s f o r h a g e m ø b l e r, s y k l e r, l e k e r, k j e l k e r o. l. G j e n s t a n d e n e m e r k e s m e d n a v n, l e i l i g h e t s n u m m e r o g d a t o. I k k e m e r k e d e g j e n s t a n d e r k a n k a s t e s v e d k j e l l e r r y d d i n g. D e r s o m s t y r e t p å l e g g e r a n d e l s e i e r å f j e r n e g j e n s t a n d e r s o m e t t e r s t y r e t s s k j ø n n u r e t t m e s s i g o p p t a r p l a s s, k a n s t y r e t f j e r n e d e t t e f o r a n d e l s e i e r s r e g n i n g d e r s o m e l s a e n i d e r s e l v i k k e h a r f j e r n e t d e t t e i n n e n 1 4 d a g e r e t t e r s k r i f t l i g varsel, jf. Husordensreglene pkt 6. V a k t m e s t e r T r u d v a n g o g B r a n d s b o r g A S e r p. t. i n n l e i d s om f u n g e r e n d e v a k t m e s t e r e. D e t e r h o v e d s a k e l i g P å l B r a n d s b o r g m o b i l , -p os t l f , e som står for den daglige driften. Jan Trudvang har m o bi l D e r s om d u t r e n g e r h j e l p a v f u n g e r e n d e v a k t m es t e r t i l p r i v a t e tjenester, må pris avtales dere imellom. S M Å, V I K T I G E T I N G P o s t k a s s e s k i l t A l l e s o m i k k e h a r s p k i o l s t, t m k å a s k s a e f f e d e t. S k i l t e t m å l e r 7, 6 x 3, 1 c m o g t y k k e l s e n e r 0, 7 m m. N B! I P. A. 1 5 e r m å l e n e 9, 4 c m x 5, 8 c m o g t y k k e l s e n e r 0, 5 m m. N ø k l e r N ø k k e l s e t t e t s o m f ø l g e r m e d l e i l i g h e t e n s k a l i n n e h o l d e : Nøkkel til ytterdør Kj el lernøkkel N ø k k e l t -r i l o m E 1 ( h o dsikring v e og måler for hver leilighet er i kjelleren) V askeri nøkkel

11 S i d e C a s i n e t t o B o r e t t s l a g H e n g e l å s m e d l e i l i g h e t s n r. f o r v a s Vrider til søppelnedkast Containernøkkel (går til både søppel- og papircontainer på begge tun) Radi at ornøkk el G a r a s j e n ø k k e l t i l l e i l i a g r h e a t s j e r e s o m h a r g P ostkass enøkk el T r e n g e r d u e n n y n øk k el, b es t i l l e r d u d e n v e d å l e g g e e n l a p p m e d hv i l k e n n øk k e l d u trenger, navn og adresse og kr 100, - i en konvolutt istyrets postkasse, i s å G f å.v r. 38 du nøkkelen levert i din egen postkasse.dette gjelder e nø k ikk l e r t i l d i n i n n g a n g s d ø r, p o s t k a s s e o g b o d. D e rs om d u s k u l l e f å p r o b l em m e d p os t k a s s e n k a n f i rm a et L ås o g Nøkkel Majorstua, tlf , kontaktes. F j e r n k o n t r o l l f o r g a r as j e p o r t e n p å ø v r e o g n e d r e t u n b es t i l l es h os : A n d e r s o n s E l ek t r o, S t r ø m s t a n g v n e 8 i B e, S n a r ø y a. T e l e f o n : / e l l e r h o s s t y r e t. F j e r n k o n t r o l l e n b l i r s e n d t i p o s t e n. O p p s t å r d e t p r o b l e m e r m e d k o d e n, k o n t a k t e s s t y r e t. R E T N I N G S L I N J E R F O R R B S E T I D Y R E A S t y r e t h a r v e d t a t t r e t n i n gs l i n j e r f o r s t y r e a r b e i d i b o r e t t s l a g e t. F o rm ål et m e d d i s s e e r å k l a r g j ø r e d e k r a v s om s t i l l es t i l d e t i l l i t s v a l g t e. R e t n i n gs l i n j e n e om h a nd l e r s t y r e a n s v a r f o r f o r v a l t n i n g a v d e øk o n om i s k e ve r d i e r,h a b i l i t et, t a us h e t s p l i k t, h o no r e r i n g, attestasjon og anvisning av utbetalinger. TE L E F O N I B o r e t t s l a g e t e r t i l s l u t t e t s am a r b e i ds a v t a l e n m e l l om T e l e n o r o g O B OS, s om g j e l d e r t i l og som gir beboere med telefonabonnement i Telenor gode rabatter. D e t g i s o p p t i l 2 5 % r a b a t t p å b r u k e n a v t e l e -a f b o n e n e m ( e g nt j e n l e d ) e p r å B a s i s f a s t t e l ef o n o g b r e d b å n d s t e l e f o n de r s om s am t a l ek o s t n a d e n o v e r s t i ge r ,-. F r i b r u k a v f as t t e l e f o n h v e r l ø r d a g ( k u n s t a r t p r i s p å 8 9 ø r e p r. s am t a l e u a n s e t t v a r i g h e t ) p å ler s a til m t andre a fasttelefoner i Norge. D e n e n k e l t e b e b o e r f å r f r i et a b l e r i n g a v A D S L B r e d b å n d v e d b es t i l l i n g v i a i n t e r n e t t o g 1 0 % r a b a t t p å a b o n n em e nt s t y p e n e A D S L M e d i um o g 1 5 % p å A DS L P r em i um. ( R a b a t t y t e s i k k e p å n y b e s t i l t e a b o n n e L m T e u n r b t o ). p å A D S L B a s i s o D e t g i s 3 0 m i n u t t e r ek s t r a f r i r i n g e t i d p å a l l e m o b i l a b o n n em e nt f r a T e l e n o r o g D j u i c e ( i k k e k o nt a n t k o r t o g D j u i c e C o n t r o l o g s u rf p r a t a b o n n em e nt ). E k s t r a ri n g e m i n u t t e r g i s u a v h e n g i g a v o m k u n d e n e r i e n b i n d i n g s p e r i o d e, o g d e a n k t s e i l v i s e r e s v e s e n d e r e n S M S f r a s i n e g e n m o b i l t e l e f o n t i l n r m e d t ek s t b : e s t i l l o b o s B e s t i l l i n g a v t e l ef o n i o g i n t e r n e t t j en e s t e r g j ø r e s p å

12 S i d e C a s i n e t t o B o r e t t s l a g F E L L E S M Å L I N G O G F E L L E S I N N S K TR J Ø P M A V B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e m e d I s t a d K r a f t A S om f e l l es m å l i n g a v s t r øm. V e d s a l g a v l e i l i g h e t e n e l l e r e i e r s k i f t m e å e i e r s k i f t e s k j em a / f l y t t es k j em a f y l l es ut (S k j em a f å s v e d h e n v e n d e l s e t i l I s t a d K r a f t 21 A S 35 p 00 å eller t e l internettwww e f o n 7 1. hjemkraft ).. no Spørsmål utover dette rettes direkte til Istad Kraft AS. F J E R N V AR M E Borettslaget får levert fjernvarme fra Hafslund Fjernvarme AS. A l l e b o r e t t s l a g m e d b l ok k b e b y g g e l s e h a r f r a e n V B 2 t a r i f fs om e r s am m e ns a t t a v k r a f t p r i s m e d p å s l a g, n e t t l e i e t i l h u s h o l d n i n gs k u n d e r s am t f o r b r u k s a v g i f t t i l s t a t e n. H a f s l u n d F j e r n v a r m e A S h a r e n p r i s g a r a n t i s l i k at f j e r n v a r m e p r i s e n a l l t i d e r d e t bi l l i gs t e a v a l t e r n a t i v e n e e l e k t r i s k s t r øm o g f y r i n g s o l j e. F o r b u d j s et t å r e t e r k r a f t p r i s en f o r v e n t e t å l i g g e c a 4 ø r e/ kw h hø y e r e e n n i å r Samtidig øker nettleien med 4,61 øre /kwh grunnet utbedringer av nettet. F o r v e n t e t g j e n n om s n i t t p r i s f o r b u ds j e t t å r e t e r c a 7 6 ø r e/ kw h. I b l e tilsvarende gjennomsnit t p r i s p å c a 6 6 ø r e / kw h. A l l e p r i s e r e r o p p g i t t i n k l us i v e m e r v e r d i a v g i f t. P r i s e n p å f j e r n v a r m e v a r i e r e r g j e n n o m å r e t. F o r u t s a t t l i k t f o r b r u k i s om i , r e g n e r H a f s l u n d Fj e r n v a r m e A S m e d e n øk n i n g i f j e r n v a rm ek o s t n a d e n i å r p å c a 15 %. Dette vil i m i d l e r t i d a v h e n g e a v u t v i k l i n g e n i p r i s p å e l e k t r i s k k ra f t o g o l j e. E N E R G I R E G N S K A P Hva er et energiregnskap : E t e n e r g i r e g n s k a p m i n n e r m y e om e t t r a d i s j o n e l t ø k o n om i s k r e g n s k ap f o r et b o l i g s e l s k a p, m e n m a n d o k um e n t e r e r e n e r g i f o r b r u k i kw h i s t e d et f or ø k o n om i s k f o r b r u k i k r. Hvordan brukes et energiregnskap : E n e r g i r e g n s k a p et g i r v e r d i f ul l i nf o rm as j o n om h v a s om b e n y t t es a v en e r g i, o g h v a e n e r g i e n b r u k e s t i l. V e d å s am m en l i g n e e g e t f o r b r u k m e d f o r b r u k e t i a n d r e boligselskap får man inform asjon om hvorvid t f o r b r uk e t e r r i m e l i g, e l l e r om d e t b ø r iverksettes tiltak for å redusere forbruket. Energiforbruk i 2009 : T o t a l t e n e r g i f o r b r u k i : k W h / m ² Forbruket er fordelt på følgende formål : - F j e r n v a r m e t i l o p p v a rm i n g : 9 7 kw h / m ² - F j e r n v a r m e t i l v a rm t v a n n : 3 8 kw h / m ² - S t r øm t i l h u s h o l d n i n gs f o r b r u k : 6 1 kw h / m ² - S t r øm t i l g å r d s a n l e g g : 7 kw h / m ² - S t r øm t i l g a r a s j e a n l e g g : 1 kw h / m ² - Strøm til sykehjem : 4 kwh /m²

13 S i d e C a s i n e t t o B o r e t t s l a g F o r b r u k s u t v i k l i n g : B o r e t t s l a g e t h a r f o r b r u k -2 s 0 t 0 a 9 l i l e n e f r g i r a e g n 2 s 0 k 0 a 2 p e t. G j e nn o m d e n n e perioden har totalfor bruket holdt seg forholdsvis stabilt. F o r b r u k e t t i l o p p v a r m i n g e r k o r r i g e r t f o r ul i k u t et em p e r a t u r f r a å r t i l å r, s l i k at f o r b r u k e t s k a l v æ r e d i r e k t e s am m e nl i g n b a r t. Fra og m ed blir det obligatorisk med en energiattest for alle boliger som skal s e l g e s e l l e r l e i e s u t. N o r g - e o s g V e a n s e s r g d i r d a i r g e s k t o r a t ( N V E ) h ar a n s v a r e t f o r i m p l em e nt e r i n g e n a v o r d n i n g e n. P å w w w. e n e r g i m e r k i n g. n o k a n a n de l s e i e r e n u t a r b e i d e e n e n e r g i a t t es t f o r s i n bo l i g. OB OS v i l i l ø p e t a v t a i nn o p p l y s n i n g e r i e n e r g i r e g k n a s p e t s om v i l væ r e t i l h j e l p v e d u t a r b e i d e l s e a v e n e r g i m e r k e t. I N D I V I D U E LL N E D BE T AL I N G AV FE L LE S G J E L D B o r e t t s l a g e t h a r l a g t t i l r e t k a t n e i n n f b o e r t a l e a t s i n a n d de l a s v e f i e l e l es r e g j e l d e n ( I -o r N d n i n g ). D e t t e g i r i u t g a n g s p un k t e t a n d e l s e i e r e n e n m ul i g h e t t i l å i n n b e t a l e s i n andel av fellesgjelden. B o r e t t s l a g e t h a r i m i d l e r t i d i n n g å t t f a s t r e n t e a v t a l e m e d H u s b a n k e n p å b e g g e l å n e n e t i l h e n h o l d s v i s g 2, 1 3 o r, e n t 1. e A % v t a l e n g j e l d e r i p e r i o d e n f r a t i l I denne perioden vil det ikke være mulig å innbetale individuell andel fellesgjeld. AV T AL E O M G AR AN TE R T B E T AL I N G AV F E L L E S K OS TN AD E R B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e m e d O B O S o m g a g v a r f e a l n l es t e k o r s t n a d b e r t. a O l B i OS n g a r a n t e r e r f o r o v e r f ø r s e l t i l b o r e t t s l a g e t h v e r m å n e d o g o v e r t a r d e r e t t e r a l t a ns v a r o g r i s i k o f o r e v e n t u e l l m a n g l e n d e i n nb e t a l i n g a v f e l l e s k os t n a d e r. BRUKSOVERLATING ( FRAMLEIE ) D e t e r i k k e t i l l a t t å o v e r l a t i t l e a n d b r e u ut k e n s t a y r v e t s b s o a l m i t y g k e k n e o g g o d k j e n n e l s e a v b r u k e r. U l o v l i g o ve r l a t i n g a v b r u k k a n f ø r e t i l s a l g s på l e g g a v l e i l i g h e t e n. S ø k n a ds s k j em a f o r b r u k s o v e r l a t i n g f ås v e d h e n v e n d e l s e t i l OB O S p å t e l e f o n Det er registrert 6 bruksoverlatinger i b o r e t t s l a g et p r F O R K J Ø P S R E T T F o r k j ø ps r e t t e n e r e n v i k t i g m e d l em s f o r d e l i O B OS. V e d s pø r s m å l om f o rk j ø ps r e t t e n k a n d u h e n v e n d e d e g t i l O B OS p å t e l e f o n F o r h v e r e n k e l t b o l i g b l i r d e t v e d s a l g f a s t s a r t u k t a v e n e g e n f r i s t forkjøpsretten (meldefrist ). Medlemmer som vil benytte forkjøpsretten t, a r k o nt a k t m e d O B O S f o r å f å o p p g i t t f a k s n u m m e r -p o e s l t a l d e r es r s e v s om e n t k u a e n l b l e n y t e t es. Meldingen må være mottatt av OBOS innen den fastsatte frist. Meldefristen e vil vær n o r m a l t 5 v i r k e d a g e r e t t e r a -a t n n o b n s o e l i A i f t g e n e p n o s t e n r k u n n g j o o g / e l l e r p å ww w. o b o s. n o. H v i s OB O S m ot t a r d i n m e l di n g om f o rk j øp e t t e r a t f r i s t e n e r g å t t ut, k a n d u i k k e k r e v e å f å o v e r t a b o l i g e n p å g r u n n l a g a v f o rk j ø ps r e t t e n.

14 S i d e C a s i n e t t o B o r e t t s l a g G j ø r d u b r uk a v f o r k j ø p s r e t t e n, t r e r d u i n n i e n a l l e r e d e i n n g å t t a v t a l e o g k j ø p e r b o l i g e n t i l d e n a v t a l t e p r i s p å a v t a l t e v i l k å r. F i n a n s i e r i n g e n m å v æ r e i o r d e n, o g d e n m å i s i n h e l h e t d o k um e n t e r e s s k r i f t l i g. E r d e t f l e r e m e d l e m m e r s o m v i l b n e, n f y å t r d t e e n m f e o d r l e k n j g ø s t p a s ns r e i e t n t n i e t e t f o r t r i n n s r e t t. A n d e l s e i e r e i d e t b o r e t t s l a g e t b o l i g e n t i l h ø r e r g å r f o r a n øv r i g e m e dl em m e r i O B O S. D e r s om f l e r e i b o r e t t s l a ge t v i l b e n y t t e f o r k j ø p s r e t t e n, b l i r n or m a l t b ot i d e n i b o r e t t s l a g et a v g j ø r e n d e. F O R S I K R I N G E R B o r e t t s l a g e t s e i e n d o m m e r e r f o r s i m k e d r a e v t a l e n i r. N E M I F O R F o rs i k r i n g e n d e k k e r b y gn i n g e n e, f e l l e s a r e a l o g b o l i g e r, m ed v e g g f a s t u t s t y r. D e n d e k k e r o g s å b y g n i n g s m es s i ge t i l l e g g i n n r et n i n g e r o g f o r b e d r i n g e r i b o l i g e n bekostet av andelseier. O p p s t å r d et s k a d e i l e i l i g h e t e n, s ør g f o r å b e g r e n s e s k a d e om f a n g e t m es t m ul i g o g p r ø v å k a r t l e g g e å r s ak e n t i l s k a d en. E r f l e r e l e i l i g h e t e r b e r ø r t, n o t e r h v o r d a n b e r ø r t e andelseiere kan kontaktes og opplys om dette når skaden m eldes til f o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S 86 p 55 å 00 t e, l e faks f o n e l l e r e-post obos. no F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n m e l d e r s k ad e n t i l f o r s i k r i n gs s e l s k a p e t, b es t i l l e r om ø ns k e l i g h å n d v e r k e r f o r r e n p o a g r s a ø s r j g e o r f o r a t k os t n a d e r k n y t t e t t i l s k a d en b l i r r e f u n d e r t e l l e r b e t a l t a v f o r s i k r i n g s s e l s k a p et. V e d s k a d e r s o m d e k k e s a v b o r e t t s l a g e t s b y g n i n g s f o r s i k r i n g, - k r e v e r f o r s i s e l s k a p e t e n e g e n a n d e l p å k r ,-. Selv om borettslagets forsikring u k br e s, k a n a n d e l s e i e r b e l as t es h e l e e l l e r d e l e r a v egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiernes ansvar. I N N B O F O R S I K R I N G D e n e n k e l t e a n d e l s e i e r m å h a e g en h j em f o rs i k r i n g s om d e k k e r i n n b o o g l øs ø r e ( d et v i l s i u t s t y r / i n n r e d n i n g s o r m l i g å d e t a t m e d r s e n g a n t å u r e n f l y t t e r ). D e t v i l væ r e g u n s t i g å k o n t ak t e O B OS F o r s i k r i n g f o r å f å t i l b u d p å i n n b o f o rs i k r i n g. D e n n e f o r s i k r i n g e n h a r l a v p r i s o g t i l p a s s e d e v i l k å r. OB OS F o rs i k r i n g h a r og s å g o d e t i l b u d p å ø v r i g e f o r s i k r i n g s p r o d u k t e r n d d e e l s n e i e r n k a e n l h t a e b e h a o v f o r. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I f ø l g e f o r s k r i f t om b r a n n f o r e b y g g e n d e t i l t a k o g b r a n n t i l s y n s k a l a l l e bo l i g e r h a m i ns t én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i f o rm a v e nt e n p u l v e r a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e. D e t e r b o r e t t s l ag e t s a ns v a r å a ns k a f f e o g m o n t e re u t s t y r e t, m e ns d e t e r a n d e l s e i e r s a n s v a r å k o n t r o l l e r e a t ut s t y r e t e r i o r d e n. D e r s om u t s t y r e t e r d e f ek t, meldes dette skriftlig til styret.

15 S i d e C a s i n e t t o B o r e t t s l a g H M S - I N T E R N TR K O L L F o r s k r i f t o m s y s t e m -, a t i m s - i k o l g h s j e i l k ø k s e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e r ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f as t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s em b e r m e d v i r k n i n g f r a 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systemat i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t em m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. V i k t i g e l o v e r i h e n h o l d t i l d e t t e e r : Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr L o v o m b r - a n n o g e k s p l o s j o n s v e r n L o v o m f o r u r e n s n i n g L o v o m a r b e i d s m i l j ø I n t e rn k o nt r o l l i n n e bæ r e r a t b o r e t t s l a g e t e r p å l a g t å p l a n l e g g e, o r g a n i s e r e, ut f ø r e, v e d l i k e h o l d e o g d o k u m e n t e r e a l t s o m -, h a m r - i o m l g e s j d i k ø k h er e h l e s t e å g j ø r e i borettslagets regi. Internkontrollsystemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives. S t y r t i e v a r e t a r i n t e r nk o n t r o l l e n m ed h e n s y n t i l b l a nt a n n e t b r a n n v e r n, f e l l es e l ek t r i s k a n l e g g o g l e k e p l as s u t s t y r. H a r b o re t t s l a g e t a n s a t t e m å d et o gs å o p p f y l l e k r a v e n e i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. B e b o e r n e/ a n d el s e i e r n e h a r p l i k t t i l å f o r et a e g e n k o nt r o l l p å d e t el e k t r i s k e a n l e g g e t i l e i l i g h e t e n e. R E H AB I L I TE R I N G O G S TØ R R E V E D LI K E H O L D M a l i n g a v k a r n a p p, v e r a n d a p l a t e r, v i n d u o g k a r n a p p / v e r a n d a d ø r e r o g t a k ut s t i k k p å n e d r e t u n. D e t e r s k i f t e e r t e / n j d u e s l y t t e r d ø re r / v e r a n d a d ø r e r. D e t e r s k i f t et 2 s t k. a v t r e k k s v i f t e r i g a r a s j e a n l e g g e t p å ø v r e t u n., s am t 1 s t k. a v t r ek k s v i f t e i g a r a s j e n e d r e t u n. D et e r s k i f t e t 3 s t k a v t r e k k s v i f t e r p å l of t. S t ø r r e e l ek t r i s k e a r b e i d e r : M o n t e r i n g a v u t e l a t m r a p e p r eh u p s å. U t s k i f t i n g a v k u rs s i k r i n g e r i h o v e d t a v l e r t i l j o r d f e i l a u t om a t e r. S k i f t e/ i n n k j ø p a v s i rk u l as j o n s p um pe r i v a rm e s e nt r a l e r. O p p a r b e i d e l s e a v l uf t es p a l t e r p å l o f t i GV 4 0, d a d et t e i k k e v a r u t f ø r t i henhold til de opprinnelige tegningene da boret t s l a g e t b l e o p p f ø r t B e t y d e l i g d r e n e r i n g s a r b e i d i ø v r e g a r a s j e a n l e g g m e d b l a n t a n n et i n s t a l l e r i n g a v e n i ns p ek s j o ns k um o g e n a v l ø p s k um m e d p um p e. G r u n n e n t i l d et t e a r b e i d e t v a r at g ru n n v a n n e t b e g y n t e å s p r e n g e ut g u l v o g v a r t i l n f i n a g r e n e f or f o ø v r i g b, y p g a at d r e n e r i n g s r ø r v a r t e t t e o g m å t t e s k i f t es. E t r e l at i v t d y r t a r b e i d p g a 2 m et e r s t a k hø y d e i n n e i g a r a s j e n, s om f o r å rs a k et a t a l t m as k i n e r i s om b l e b r uk t v a r a v m i ni s t ø r r e l s e.

16 S i d e C a s i n e t t o B o r e t t s l a g Malerarbeid karnappsiden på hele midtre tun ble malt. V a k t m es t e r l e i l i g h e t e n b l e o p p g r a d e r t i s i n h e l h e t. D e t b l e ut a r b e i d e t e n n y b i l o p p s t i l i n gs p l a s s o g 2 M C p l a s s e r i g a r as j e n p å ø v r e t u n. 2 s t k. ut l u f t n i n g s v i f t e r / b r a n n v i f t e r s k i f t e t u t i Ø v r e g a r as j e a n l e g g p g a s l i t a s j e. V a n n l e k k a s j e i G V 3 6, h v o r 6l e i l i gh e t e r v a r i n v o l v e r t, o g h v o r d e t b l e l a g t n e d e t b e t y d e l i g s t y r e a r b e i d, h v o r s t y r e l e d e r b l. a. d e l t o k i c a 2 0 b y g g e m øt e r. B o r e t t s l a g e t h a r b y t t et s t r øm l e v e r an d ø r f r a I s t a d K r a f t t i l L OS, d e t e r Hjem Kraft som fakturerer slik som før. B a l l b a n e o p t t p e r t p e å N o r d j o r d e t. D e n E n g e l s k e p a rk h a r o p p g r a d e r t g a n g v e i e r m. m. V a k t m es t e rs øk n a d. S t y r e t h a r l a g t n e d b e t y d e l i g a r b e i d i f o r b i n d e l s e m e d a n s et t e l s e a v n y v a k t m e s t e r. E t t e r d e k r a v s t y r e t s e t t e r h a r ingen søkere vært kvalifisert M a l i n g a v a l l e b l ok k e n e p å ø v r e t un ( i k k e i n n g a n gs s i d e n ) k a r n a p p, u t v e n d i g e v e r a n d a p l a t e r, u t s t i k k f r a t ak o g a l l e v i n d u e r. S k i f e r h e l l e r m / v a rm ek a b l e r i t r a p p v e d P. A. 2 1 o g G. V S k i f t et d i v. y t t e r d ø r e r i l e i l., g a r a s j e o g v en t i l r om. F j e r n et e n d e l t ræ v / r G. V. 4 2 o g s yk e h j em m e t N y t a k p a p p o g t ak r e n n e r p å a l l e b l o k k e r p å Ø v r e t u n, s am t n y e t a k r e n n e r p å n e d r e t u n. D e t e r o gs å s k i f t e t 1 0 s t k. o g j us t e r t 1 2 s t k. y t t e r-v e r a n d a - k j e l l e r d ø r e r i b o r e t t s l a g e t i å r D e t e r m o n t e r t e n d e l h i g s m p l at i e n r i g a r a s j e n e p g a. f uk t i g h e t / s a l t e r. L i k e l e d es e r d e t m o nt e r t v a rm ek a b l e r i s k i f e r t r ap p m e l l om G. V. 2 3 o g G. V N y e t a k l uk e r, o g s t i g e r m e d r e k k v e r k, e r m o n t e rt p å 5 e t. b l ok k e n e a v s i k k e r h e t s m es s i g e g r u n n e r. H e l e k l o ak k s y s t em et i C a s i n e t t o B o r e t t s l a g e r g j e n n om g å t t a v G r a vc o A S m e d bl. a. k am e r a i ns p e k s j o n. D e t bl e f u n n e t n o e n f å u r e g e l m es s i g h e t e r, m e n d e v a r a v e n s l i k a r t a t G r a v c o A S i k k e a n b e f a l t e å g j ø r e n o e n i n n g r e p f o r e l ø p i g Ny takpapp og takrenner på alle blokker t u n. D et e r på o gs midtre å skiftet 12 stk. ytter -v e r a n d a d ø r e r i b o r e t t s l a g et i å r D e t e r m o nt e r t e n d e l h i m l i n gs p l a t e r i g a ra s j e n e p g a. f uk t i g h e t / s a l t e r. K i l d e s o rt e r i n g s p l as s p å ø v r e t u n er f e r d i g o p p a r b e i d e t o g i t i l l e g g t i l d e a n d r e c o n t a i n e r n e e r d e t s at t o p p c o n t a i n e r f o r g l as s o g m et a l l em b a l l a s j e. A l l e o p p r i n n e l i ge s y k k e l s t at i v e r e rs t at t et m e d n y e a v t y p e n S i n us s am t at d et e r s a t t o p p a t s k i l l i g f l e r e s t at i v e n n t i d l i g e r e.

17 S i d e C a s i n e t t o B o r e t t s l a g S k i f t et t a k p a p p p å t ak o g t r a p p e h us p å n e d r e t u n. I n nk j ø p a v i n n g a n gs d ø r e r s a m t s k i f t e a v 8 s t -/ k. v e i r n a n g -/ d a n g a s r a s - j e d ø r e r. Skiftet 3 felles el-s k a p p å g r u n n a v r u s t M o n t e r t h i m l i n gs p l at e r i g a r as j e a n l e g g, g a r a s j e a r b e i d e r i f o r b i n d e l s e m e d v a n n i n n s i g v e d a n l e g g, di v e r s e a r b e i d e r i v a rm e s e n t r a l e n, s a t m o p p u s s i n g a v t r a p p e h u s i G. V Installert galvanisk korrosjonsbeskyttelse i nedre garasjeanlegg. Omfattende arbeid med varmevekslere m.m. i sentralvarmeanlegg. Vesentlig opprustning av grøntanlegg R e p a r a s j o n a v k j e l l e r b o d e rp å g r un n a v h e v i n g a v g u l v, s t a rt e t u t b e d r i n g s a r b e i d e t i g a r a s j e a n l e g g o g f o r e t at t v e s e n t l i g o p p r u s t i n g a v g r ø n t a n l e g g. V å r e n f i k k a l l e a n d e l s e i e r e ny e b r a n n s l u k n i n gs a p p a r a t o g n y e r ø y k v a r s l e r e Fullføring av balkonger og karnapper p e h u s m a l t i, n n v trap e n d i g, m a l i n g a v i n n g - a o n g b s a l k o n g d ør e r p å d u g n a d O p p s t a r t a v o p p u s s i n g a v b a l k o n ge r o g k a r n a p p e r. A r b e i d e t e r i k k e a v s l u t t et M a l i n g a v t r a p p e g a n g e r, f e l l es v a s k e r i, u t s t i k k p å s y k e hj em o g r e p a r a s j o n l e k k a s j g a e r as a v j e a n l e g g O p p r u s t i n g a v g r ø n t a n l e g g e t, ut s k i f t i n g a v l e k e a p p a r a t e r, n y as f a l t o g j u s t e r i n g a v k um m e r F o t b a l l b a n e n v e d s y k e h j em m e t e r p l a n e r t o g t i l s å d d. Ut s k i f t i n g a v lekeapparater og utbedring av trappene. Bygget levegg til s ø p p e l s k u r v e d s yk e h j em m et. D e t e r f o r e t a t t n y p l a n t i n g. V i d e r e e r h o v e d v a n n r ø r v e d G. V. 5 4 o g G. V. 4 0 s k i f t e t u t B a l l p l as s e n p å N o r d j o r d e t b l e p l a ne r t m e d n y t t g r u s d e k k e. D e t b l e m o n t e r t n y e b a s k e t b a l l m å l o g b e n k e r. D e t n a b v l e u t f ø r t g a r a s j e t a k p å ø v r e t u n p. g. a. i n ns i g a v v a n n. D e t b l e ut f ø rt s e r v i c e p å v e n t i l a s j o n s a n l e g g e t v å r t v e d at v i f t e r p å l o f t o g a v t r ek k s v e n t i l e r i l e i l i g h e t e n e b l e r e n g j o r t. D e t bl e m o n t e r t n y e s y k k e l s t a t i v a v m e rk e t S i n u s S am e i e t S k ø y e n V es t S ø p p e l s u g b l e d a n n e t. D e t b l e o v e r t a t t f r a O s l o K om m u n e o g ei e s n å a v C as i n e t t o B r l, Ø v r e S i l k e s t r å B r l, N e d r e S i l k e s t r å B r l, H of f s g r e n d a B r l o g S k ø y e n T e r r a s s e B o l i g s am e i e Alle borettslagets vinduer ble malt. I tillegg l t bl u t v e n d i g Maling av inngangs- og balkongdører på dugnad

18 S i d e C a s i n e t t o B o r e t t s l a g O M S A T T E L E I L I G H E T E R I roms leiligheter :6 leiligheter omsatt Areal K j ø p e s u m K j ø p e s u m + f e l l e s g j e l d 5 0, , , , , , G j e n n om s n i t t roms leiligheter :3 leiligheter omsatt Areal K j ø p e s u m K j ø p e s u m + f e l l e s g j e l d 9 3, , , G j e n n om s n i t t roms leiligheter : 5 leiligheter omsatt Areal K j ø p e s u m K j ø p e s u m + f e l l e s g j e l d 9 6, , , , , G j e n n om s n i t t S T Y R E T S A R B E I D i M ø t e r : I l ø p et a v å r e r d e t a v h o l d t 1 8 s t y r em ø t e r h v o r s ak er e r b e h a n d l e t. Generalforsamling ble avholdt I n f o r m a s j o n D e t e r s e n d t ut 4 8 r u n d s k r i v. Ba r n e h a g e n D e t e r a l d e r s g r u p p e n o v e r 3 å r s om e r p r i o r i t e rt i C a s i n e t t o B o r e t t s l ag s b a r n e h a g e. B a r n e h a g e n e r f u l l t a l l i g. S t y r e t i b ar n e h a g e n e r f ø r s k o l e l æ r e r H i l d e A r n e s e n.

19 S i d e C a s i n e t t o B o r e t t s l a g B a r n e h a g e n h a r d e s s u t e n et s t y r e t h v o r b o r e t t s l a g e t e r r e p r e s e n t e r t v e d A n n e L a n d g r a f f. B a r n e h a g e n s ut g i f t e r b l i r d e k k et a v f o r e l d r e b e t a l i n g o g o f f e n t l i g s t ø t t e. H u s l e i e I 2009 økte husleia med 3 % eks. kapitalutgifter. D ø r e r T r u d v a n g & B r a n ds b o r g A S ut b e d r e r d e u t g a n g s dø r e r / v e r a n d a d ø r e r s om f u n g e r e r d å r l i g. S t y r e t m å k o n t s k a e k t om e s u t b v e d r i n g ø. n D u g n a d e r / J u l e t r e f e s t V å r, h øs t o g k j e l l e r d u g n a d s am t t en n i n g a v j u l e t r e o g j u l e t r ef e s t b l e av v i k l e t s om n o r m a l t m. m. D a b o r e t t s l a g et v a r 2 5 å r, v a r d e t n o e n i l ds j e l e r p å m i dt r e t u n s om v i l l e m a r k e r e d e t t e. I f o r b i n d e l s e t m b l e d d e d t e k t j ø t p e t i n j n u et b i s t o l r t e t e l t i t i l f e l l e d å r l i g v æ r, s am t l a n g b o r d b l e o p pg r a d e r t. D e r s om n o e n ø ns k e r å v i d e r e f ø r e l i g n e n d e tiltak, er det mulig å få adgang til nevnte telt og bord ved henvendelse til styreleder. Loft I b l e d e t f e r d i g s t i l t 2 n y el o f t. T o t a l t e r d e t u t b y g d 4 4 l o f t. Reparasjon og vedlikehold ( større arbeider ) M a l i n g a v k a r n a p p, v e r a n d a p l a t e r, v i n d u o g k a r n a p p / v e r a n d a d ø r e r o g t a k ut s t i k k p å n e d r e t u n. D e t e r s k i f t e t / j u s t e r t e n d e l y t t e r d ø r e r / v e r a n d a d k ø k s r v e i f r t e. r i D e t e r g a r a s j e a n l e g g e t p å ø v r e t u n., s am t 1 s t k. a v t r ek k s v i f t e i g a r a s j e n e d r e t u n. D e t e r s k i f t et 3 s t k a v t r ek k s v i f t e r p å l of t. S t ø r r e e l ek t r i s k e a r b e i d e r : M o n t e r i n g a v u t e l am p e r p å t r a p p e h u s. Ut s k i f t i n g a v k u r s s i k r i n g e r i h o v e d t a v l t e om r a t e r. i l j o r d f e i l a u S k i f t e/ i n n k j ø p a v s i rk u l as j o n s p um pe r i v a rm e s e nt r a l e r. O p p a r b e i d e l s e a v l uf t es p a l t e r p å l o f t i GV 4 0, d a d et t e i k k e v a r u t f ø r t i h e n h o l d t i l d e opprinnelige tegningene da borettslaget ble oppført. B o r e t t s l a g e t s g r ø n t a n l e g g B o r e t t s l a g e t h a r k o n tr a k t m e d g a r t n e r f i rm a e t H a g ef o rm A S v e d r ø r e n d e v e d l i k e h o l d a v grøntanlegget ( ikke plenklipping ). V e n t i l a s j o n s a n l e g g e t D e t e r f i rm a e t V e nt i l as j o n o g K u l de s om u t f ø r e r s e r v i c e p å v e n t i l as j on s a n l e g g e t v å r t. Hele anlegget blir kontrollert 2 ganger i året. H e i s e n i G. V. 5 4 C a s i n e t t o b o r e t t s l a g h a r v e d l i k e h o l d s a v t a l e m e d K O N E A S. D e r s om d e t o p p s t å r teknisk svikt ring D 0 et e r o p p s l a g p å d e t t e n um m e r i h ei s e n. H M S S t y r e t h a r i j o b b e t s y s t em at i s k m e d H M S a r b e i d e t. D et h a r væ r t g j e n n om f ø r t v e r n e r n u d e r o g u r e g e l m e s s i g h e t e r h a r b l i t t a v d ek k et. D i s s e e r i f e r d m e d å b l i utbedret. HMS arbeidet er en kontinuerlig prosess som vil pågå i årene fremover.

20 S i d e C a s i n e t t o B o r e t t s l a g C A N A L D I G I T A L P l u s s I n n g å t t k o l l e k t i v t i l l e g g s a v t a l e m e d C a n a l D i g i t a a l o g P l u s s v e d r u t v i d e t g r u n n p a k k e. B y t t e a v s t r ø m l e v e r a n d ø r B o r e t t s l a g e t s s t r øm l e v e r a n d ø r e r I s t a d K r a f t. D e t e r H j em k r a f t s om f a k t u r e r e r h v e r e n k e l t b e b o e r. D e n e n g e l s k e p a r k D e n e n g e l s k e p a r k o p p g r a d e r e r b r o e r, g a n g v e i e r m. m. V i i n n g å r i i n t e r e s s e g r u p p e n f o r oppgradering av parken, hvor Eivind Bødtker er leder for Skøyen Vel. D i v e r s e S t y r e t h a r s o l gt d e n s åk a l t e v a k t m e s t e r l e i l i g h e t e n, j am f ø r v e d t ak p å generalforsamlingen Dette er en 3 roms leilighet. Salgssum kr , I e n t i l s t a n ds r a p p o r t u t f ø rt a v OB OS P r o s j ek t A S e r d et p å p ek t e n r e k k e s v a k h e t e r / s l i t as j e p å d e t el e k t r i s k e f e l l es a n l e g g e t. D e t t e a r b e i d e t e r ut f ø rt p å v i s s e o m r å d e r i , o g v i l f o r t s e t t e o gs å i I n n t e k t e n a v s a l g e t a v v a k t m es t e r l e i l i g h e t e n v i l i s i n h e l h e t bl i p r i o r i t er t v e d l i k e h o l d s a r b e i d e r i b o r e t t s l a g e t, f o r d e l t f r am t om , d a H u s b an k l å n e t e r i n n f r i d d i sin helhet. S t y r e t v i s e r o gs å t i l v e d t ak p å g e ne r a l f o r s am l i n g v e d r ø r e n d e s a l g a v v a k t m e s t e r v e r k s t e d / k o n t o r. S t y r e t h a r n å m o t t a t - t o g r a m m e t i l l a t e By g n i n g s e t at e n, h v o r d et f r em g å r a t d e t t e l ok a l e t n å e r g o dk j e n t t i l ut b y g g i n g a v l e i l i g h e t. F r e m t i d i g p l a n f o r v e d l i k e h o l d - Oppgradering av trappehus, inkludert nye postkasseanlegg. - Diverse oppgraderinger av vårt elektriske fellesanlegg. - M a l i n g tunsider a v på alle tun. - Delvis ombygging av varmesentraler. - O p p g r a d e r i n g a v r a d i a t o r a n l e g g f or å g i e n j e v n e r e v a r m e, r e d us e r e k o r r o s j o n o g s t a ns e ul y d i r ø r. - Utskifting av avtrekksvifter. - Oppgradering av fellesvaskeriet på øvre tun.

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Akersbakken Bo r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i 2

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Øs t e r l i B o l i g s e

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S a g a d am m e n, a v h o l d e s t o r s d a g 15. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 9. 0 0 i S am l i n g s s a l

Detaljer

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s /

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i F j e l l hu s h a u g e n B o l i g s e l s k a p A / S a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R i n g g a t en T e r r a s s e S am e i e, a v h o l d e s 2 4. m a rs 2 0 1 0, kl. 18 :00 i Lilleborg Kirke. T I L B E HA

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 F j e l l h u s h a u g e n B o l i g s. A / S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i F j e l l h u s h a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Ø v r e L j a n B o l i gs am e i e I I I, a v h o l d e s t o rs d a g 3 0. a p r i l 2 0 0 9, kl. 1800 i Nordstrand Eldresenter,

Detaljer

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s /

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i P r o f es s o r D a h l s gt 3 9 A S, a v h o l d es t i r s da g 2. j

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

L a r s A as b ø / s / A n d e r s H om m e r s t a d / s /

L a r s A as b ø / s / A n d e r s H om m e r s t a d / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 7. j u n i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å I l

Detaljer

Kjære beboer! HER FÅR DU TAK I: Styret

Kjære beboer! HER FÅR DU TAK I: Styret Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Ta vare på den den erstatter den tidligere beboerpermen. Styret

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i Solbakken Velforening, a v h o l d e s t o r s d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 2 0. 1 5 p å Ok s t a d S k o l e. T I L B E HA N D L I N G F O R

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2004 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2004

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2004 http://home.no.net/slettabo Bankkonto: 7560 05 26596 e-post: slettaelva_borettslag@yahoo.no STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2004 I. Generelle opplysninger Slettaelva Borettslag er lokalisert på Slettaelva

Detaljer

VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG

VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling, 15. februar 2006. Sist endret i ordinær generalforsamling 30. april 2010 1. Navn, lagsform, formål og forretningskontor Blusuvold

Detaljer