K j æ r e b e b o e r!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K j æ r e b e b o e r!"

Transkript

1 K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns k a p f o r V i ø n s k e r d e g v e l k o m m e n t i l g e n e r a l f o r s a m l i n g M a n d a g 3 1. m a i k i l S 1 9 k. ø y 0 e 0 n K i r k e D e t t e e r m u l i g h e t e n d u h a r t i l å d e l t a i d i s k us j o n e n o g v e l g e d et s t y r e t s om s k al forvalte ditt bomiljø i det kommende året. S t y r e t h a r l a g t m y e a r b e i d p l et i t o g å g j ø r f o r s t å e l i g s om m u l i g. V å r t ø n s k e er d e r f o r a t d u l es e r n ø y e i g j e n n om h e f t e t o g v i s e r d i n i n t e r e s s e f o r b o r e t t s l a g e t v e d å m ø t e o p p p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n. H v e m k a n d e l t a p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n? A l l e a n d e l s e i e r e h a r r e t t t i l å v æ r e m e d i a g l e f n e o r r s a m l i n g e n m e d -, f t o - r a l s e a g o g s t em m e r et t. Det er kun èn stemme pr. andel A n d e l s e i e r e ns ek t ef e l l e, s am b o e r e l l e r e t a n n et m e dl em a v a n d e l s e i e r e n s h u s s t a n d h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e de o g t i l å u t t al e s e g. Styremedlemmer, forretningsfører og leier a v b o l i g i b o r e t t s l a g e t h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e d e i g e n e r a l f o rs am l i n g en o g t i l å u t t al e s e g. E n a n d e l s e i e r k a n m ø t e m e d f u l l m e k t i g. I n g e n k a n v æ r e f u l l m e k t i g f or m e r e n n é n a n d e l s e i e r, m e n d e r f l e r e ei e r en a n d e l s am m e n, k a n d e h a s am m e f u l l m e n k f t u l l i m a g k. t k a n E t r e k k e s t i l b ak e n å r s om h e l s t. E n a n d e l s e i e r k a n t a m e d e n r å d g i v e r t i l g e n e r a l f o rs am l i n g e n. R å d g i v e r e n h a r bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. H E R F Å R D U T A K I : S t y r e t L e g g e t b r e v i p o s t i g k e l a n s d s e v e n i 3 8 i, e l l G e r u k s o m t i a n v n o m V i t r e f f t i d e n s o m e r h v e r t r e d j e m a n d a g i t i d e n D a t o e n e opplyses i rundskriv. V a k t m e s t e r Treffes hverdager mellom kl og T e l e f o n : , E-p o s t : v a k t m e s t e c a s i n e t t o. n o Før du ringer: Har du sjekket om dette heftet gir svar på

2 S i d e C a s i n e t t o B o r e t t s l a g I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i C a s i n e t t o B o r e t t s l a g a v h o l d M a n d a g 3 1. m a i k l i S k ø y e n K i r k e TIL BEHANDLING FORELIGGER : 1. K O N S T I T U E R I N G A ) V a l g ø t e l a e d v e r m B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g t o a n d e l s e i e r e t i l å u n d e r s k r i v e p r o t D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r B ) S t y r e t f o r e s l å r o v e r f ø r i n g a v å r e t s r e s u l t a t til egenkapital 3. G O D TG J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r C ) Andre godtgjørelser 4. F O R S L A G A ) Etablering av internettside med info om borettslaget B ) U t r e d n i n g o m i n n g l a s s i n g a v t r a p p e t å r n C ) E n d r i n g a v H u s o r d e n s r e g l e n e D ) Endring av barnehagens vedtekter E ) Oppretting av ny andel F o r s l e a n g e e r t a t t i n n b a k e rs t i h ef t e t 5. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v l e d e r f o r 1 å r B ) V a l g a v 2 s t y r e m e d l e m m e r f o r 2 å r C ) V a l g a v 2 v a r a m e d l e m m e r f o r 1 å r D ) V a l g a v v a l g k o m i t é f o r 1 å r E ) V a l g a v 1 d e l e g e r t m e d v a r a t i l O B O S g å e r n e r a l f o r s a m l i n g O s l o, S t y r e t i C a s i n e t t o B o r e t t s l a g T om H o v / s / Dag Roll-H a n s e n / s / A n n e L a n d g r a f f / s / T y V a n D a n g / s / T h o m a s B e r g ea n d e r s e n / s /

3 S i d e C a s i n e t t o B o r e t t s l a g Å R S B E R E T N I N G F O R T I L L I T S V A L G T E Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært : S T Y R E T L e d e r T o m H o v P r i n s e s s e a l l e e n 1 3 Nestleder Dag Roll-Hansen Gustav Vigelands Vei 40 S t y r e m e d l Anne e m Landgraff Gustav Vigelands Vei 30 S t y r e m e d l T y e m V a n D a n g G u s t a v V i g e l a n d s V e i 5 4 S t y r e m e d l T h e o m a s B e r g e A n d e r s e n G u s t a v V i g e l a n d s V e i 4 2 V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e mk j e r s t i G r a n G u s m t a v V i g e l a n d s V e i 4 4 V a r a m e d l e mi n g e. r G l S e n d r a n g e P r i n s e s s e a l l e e n 1 3 D E L E G E R T T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G E N I O B O S D e l e g e r t T o m H o v P r i n s e s s e a l l e e n 1 3 V a r a d e l e g e r t T h o m a s B e r g e A n d e r s e n G u s t a v V i g e l a n d s V e i 4 2 V A L G K O M I T E E N V a l g k o m i t e E r i k H a n k ø G u s t a v V i g e l a n d s V e i 3 2 V a l g k o m i t e E l l e n H a u g G u s t a v V i g e l a n d s V e i 3 2 V a l g k o m i t e L i s b e t h M e y e r N æ s s G u s t a v V i g e l a n d s V e i 4 0 V a l g k o m i t e L i s a K r i s t i n S t r i n d b G e r u s g t a v V i g e l a n d s V e i 4 6 F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt. A u t o r ert i s regnskapsfører (oppdragsansvarlig ) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS.

4 S i d e C a s i n e t t o B o r e t t s l a g G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M B O R E T T S L A G E T D E T T E E R C A S I N E T T O B O R E T T S L A G Borettslaget er registrert i e For t a k s r e g i s t e r e t i B r ø n n ø y s u n d m e d o r -g a n i s a s j o n s n u m m e r , l i g g e r i b y d e l 6 U l l e r n i Os l o k om m u n e o g h a r ad r e s s e : G u s t a v V i g e l a n d s -5 V 4 e i 2 6 P r i n s e s s e a l l e -2 e n Borettslaget består av nesten 800 beboere fordelt på 299 leiligheter i g, totalt 1 p l a s s e r t m e l l o m h ø y e t r æ r ø s t f o r S k ø y e n H o v e d g å r d o g D e n e n g e l s k e p a r k. B o l i g o m r å d e t b e s t å r a v t r e t u n : N e d r e t u n ( s y d ) m e d a d r e s s e P r i n s -2 e 3 s, s e a 0 l 2 7 l 6 e e O n s l 1 3 o M i d t r e t u n m e d a d r e s s e G u s t a v V i -4 g 0 e, l a 0 n 2 d 7 s 4 v O e i s l o 2 6 Ø v r e t u n ( n o r d ) m e d s e a d G r u e s t a v V i g e l a n d s -54 v, e 0 i O 2 s l o L e i l i g h e t e n e e r f o r s k j e l l i g e b å d e a v s t ø r r e l s e o g -ro u t m s e e n d e ; h e r l e i l i g h e t e r o v e r e t t e l l e r t o p l a n. I G V 5 4, h v o r d e t e r i n s t a l l e r t h e i s, e r 1 0 a v l e i l i g h e t e n e b y g g e t f o r b e v e g e l s k e a s l h e n m e m e t d i e l. C L a o s i n e t - t o g a l d e r s s y k e h j e m, G V 5 2, s o m o g s å o m f a t t e r 7 o m s o r g s b o l i g e r,e r e n a n d e l s o m t i l h ø r e r O s l o k o m m u n e. T o m t e n, k j ø p t 2 i o g h 1 a r 9 f 8 ø l 6 g, e n d e - e o g g å r b d r uk s s p n um å m e 4 r : m , Fø r s t e i n nf l y t t i n g s k j e d d e i B o r e t t s l a g e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b es t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. S e l s k a p e t d r i v e r i k k e m e d - f o g r s ut k v n i k l n i n g g s s ak t i v i t e t e r. A v b o r e t t s l a g e t s 5 s t y r e m e d l e m m e r e r d e t 1 k v i n n e o g 4 m e n n. B o re t t s l a g e t e r p o s i t i v t i l l i k es t i l l i n g o g t a r s i k t e p å at d et i k k e f o r ek om m e r f o rs k j el l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v kjønn ved valg og ansettelser.

5 S i d e C a s i n e t t o B o r e t t s l a g KO R T H I S T O R I K K D a b l o k k o m r å d e t s k u l l e u t f o r m e s b l e d e t l a g t s t o r v e k t p å å b e v a r e v e g e t a s j o n e n. V å r t o m t v a r d e n g a n g e n d e l a v D e n e n g e l s k e p a r k, s o m i g j e n v a r e n d e l a v S k ø y e n H o v e d g å r d s h a - g o e g p a r k a n l e g g. N a v n e t p å p a r k e n k o m m e r a v e t p r i n s i p p f o r p a r ku t f o r m i n g d e r d e t g j e l d e r å l a p a r k e n s e m e s t m u l i g n a t u r l i g u t, i m o t s e t n i n g t i l den franske parktradisjonen med symmetri og rette linjer. A r k i t e k t k o n t o r -T e t o r p-a T e a l s e j n e g a o m r å d e t d e t s a r k i t e k t o n i s k e u t t r y k k, s o m f o r m a n g e v a r f r e m m e d a r t e t d a d e f ø r s t e b e b o e r n e f l y t t e t i n n i M e n h u s e n e s u t f o r m i n g o g o p p b y g g i n g r u n d t t u n h a r o g s å b i d r a t t t i l å s k a p e m ø t e p l a s s e r o g e t godt bilfritt miljø. F r a O B O S s i d e t r e k k e s o f t e C a s i n e t t o f r a m s o m e t v e l l y k k e t b o l i g o m r å d e, o g a r k i t e k t e r o g e r o a g s r å h k i t i f o r t å s e h k v o t r d a s n e t g u o d t b e o l n i g t o m e r å d r e k o m k a n s k a p e s. C a s i n e t t o h a r o g s å v æ r t p o p u l æ r t s - o m g k u l i s s e r t i l t v f i l m p r o d u k s j o n e r. F R A M T I D S U T S I K T E R N a v n e t C a s i n e t t o h a r b o r e t t s l a g e t f å t t a v d e t l i l l e, r ø d e h u s e t s o m n å l i g g e r o m g i t t a v b l o k k e r, m e o n m t s i d l i g e r e l å m i d t i p a r k e n. H u s e t b l e k a l t C a s i n e t t o, s o m r e t t o g s l e t t b e t y r " l i t e h u s " p å i t a l i e n s k. V å r e n b l e h u s e t o g t o m t a s o l g t t i l L i n s t o w e i e n d o m s om ø n s k e r å o p p f ø r e e n b l ok k d er. S t y r e t h a r p å v e g n e a v b o r e t t s l ag e t p r o t es t e r t m ot p l a n e n e o g f øl g e r p r o s es s e n n ø y e. S t y r e t i n f o rm e r e r b e b o e r n e h v e r g a n g d e t s k j e r n o e n y t t i s a k e n. A D K O M S T O G K O M M U N I K A S J O N F r a P r i ns e s s e a l l e e n o g G us t a v V i g e l a n d s v e i g å r d et g a n g v e i e r i n n t i l b o l i g e n e. E l l e r s g å r d e t g a n g v e i e r t i l o g g j e n n o m b o r l e n i d g e o l m a r v å e d t e s t ø r r e s o g m a n g e v e i n e t t i o m r å d e t S k ø y e n / S i l k es t r å. A l l e g an g v e i e n e e r å p n e f o r a l l m e n n h e t en, o g b i l k j ø r i n g e r bare tillatt i forbindelse med nødsituasjoner og vedlikehold. D e t e r g o d e f o r b i n d e l s e r m e d b us s o g t r i k k f r a T h u n e ( D r am m e n s v e i e n ), b u s s o g t r i k k f r a F r o g n e r p l a s s s a m t l o k f a r l a t S k o ø g y e o n g. f l y t o g N Æ R M I L J Ø Skoler og barnehager B a r n f r a C as i n e t t o g å r s t o r t s e t t p å S k ø y e n s k o l e ( k l a s s e ). D e m i n d r e b a r n a k a n f å p l as s i C as i n e t t o B o r e t t s l a g b a r n e h a g e. D e n h a r p l as s t i l 1 6 b a r n, o g d e t e r a l d e r s g r u p p e n o v e r 3 å r s om e r p r i o r i t e r t.b a r n e h a g e n e r f u l l t a l l i g. S t y r e r i b a r n e h a g e n e r f ø r s k o l e l æ r e r H i l d e A r n es e n. B a r n e h a g e n h a r d e s s u t e n e t s t y r e hv o r b o r e t t s l a g et e r r e p r e s e n t e r t v e d A n n e L a n d g r a f f. B a r n e h a g e n s u t g i f t e r b l i r d ek k et av f o r e l d r e b e t a l i n g o g o f f e nt l i g s t ø t t e. D e t e r o p p t a k en g a n g i å r e t e l l e r et te r b e h o v. O pp t a k k o o r d i n e r e s g j en n o m k om m u n e n. I k r y s s et G u s t a v V i g e l a n d s v e i / J o n s r u d v e i e n l i g g e r e n k om m u n a l b a r n e h a g e, s om t i l f o r v i r r i n g h e t e r C a s i n e t t o b a r n e h a g e. I t i l l e g g ek s i s t e r e r d e t v a n l i g v i s f l e r e p r i v a t o r a g r a n e i h a s g e r t p å e C f a s a i m n et i t l o. i e b B a r n e h a g e l o k a l e n e k a n l e i es t i l p r i v a t e a r r a n g e m e nt e r. H e n v e n d e l s e s k j e r t i l b a r n e h a g e n s s am a r b e i ds u t v a l g. B u t i k k e r o g p o s t k o n t o r D e n æ r m e s t e d a g l i g v a r e b u t i k k e n e l i g g e r p å Ø v r e S i l k e s t r å, H o f f o g i K a r e n s l y s t a l l è (S j ø l y s t ). B e b o e r i G. V. s o k n e r t i l p o s t k o n t o r e t i K a r e n s l y s t a l l è. B e b o e r e i P. A. m å hente postpakker i Rimibutikken i Hoffsveien 10.

6 S i d e C a s i n e t t o B o r e t t s l a g F Y R I N G O G V E N T I L A S J O N F y r i n g B o r e t t s l a g e n e C a s i n e t t o, H o f f - s o g r N e n d r e a, S i l k Ø e v s t r å e o g S k ø y e n V e s t S am eie har fj ernvarm ef ors yni n g. V a r m e s e n t r a l e n e r p l a s s e r t v e d g a r a s j e a n l e g g e t p å Nedre Silkestrå, og fyringssesongen avhenger av utetemperaturen. S l i k b r u k e r d u t e r m o s t a t-r a t t e t p å r a d i a t o r e n e : G r a d e r i n g e n e " b l å - I l l - I I I - I I I I - rø d" på radiat orenes i nnst ill ingsratt vi rk er ik k e s o m b r y t e r e n p å e n e l e k t r i s k o v n. D e er termostatinnstillinger : B L Å s t e n g e r e l l e r å p n e r + v e d 5 C I C I I C I I I C I I I I C R Ø D C V V S -k o n s u l e n t e r a n b e f a l e r e n i n n e t e m p e r C a t, d u e r t v i p l å s i c a t a r. a t t e 2 t 2 b ø r s t i l l e s l i t t o v e r s t i l l i n g " I I I I ". Ø n s k e r d u l a v e r e t e m p e r a t u r, s t i l l e r d u i n n p å e t l a v e r e t a l l. D a r m s o k s a t l a t e n t s e ø r g e f o r a t d u f å r j e v n, ø n s k e t t e m p e r a t u r i r o m m e t. T e r m o s t a t e n s t e n g e r v a r m e n n å r t e m p e r a t u r e n v e d r a t t e t e r h ø y e r e e n n ø n s k e t, o g å p n e r f o r v a r m e n n å r t e m p e r a t u r e n v e d r a t t e t e r l a v e r e e n n ø n s k e t. R a t t e t b ø r d e r f o r i k k e d e k k e s t i l, s i d e n d e td a v i l b l i v a n s k e l i g å r e g i s t r e r e r i k t i g t e m p e r a t u r i r o m m e t. D e t e r o g s å v i k t i g å l u f t e r a d i a t o r e n e n å r f y r i n g s s e s o n g e n b e g y n n e r f o r a t d e s k a l virke godt. Spesialnøkkel for radiatorer skal følge med nøkkelsettet til leiligheten. F r o s t s i k r i n g : F o r å i n f d o r r e h i s s p r e n g n i n g a v r a d i a t o r e n, e r t e r m o s t a t e n u t s t y r t m e d f r o s t s i k r i n g. M a n g e å p n e r v i n d u e t p å s o v e r o m m e t o m n a t t e n m e d r a t t e t i s t i l l i n g " b l å " ( d e f l e s t e t r o r d e t b e t y r " s t e n g t " ). E r d e t d a v i n t e r s t i d, v i l t e r m o s t a t e n å p n e f o r f u l l v e n t i l g j e n n o m g a r n å g h i f n d o r e a t v a n n e t i r a d i a t o r e n f r y s e r. D e t e r d e r f o r g u n s t i g e r e å s e t t e r a t t e t i s t i l l i n g I e l l e r I I. V e n t i l a s j o n V e n t i l a s j o n s s y s t e m e t f u n g e r e r v e d a t l u f t s u g e s u t a v l e i l i g h e t e n g j e n n o m v e n t i l e r som drives av vifteanlegg på loftet. O B S : K j ø k k e n v t e i n l a t o r m e d m o t o r d r e v e t v i f t D e t s km a l å v æ r e derfor ikke koples direkte til avtrekksventilen over komfyren. Det vil forstyrre hele ventilasjonssystemet. Avtrekksrøret skal da avsluttes før ventilen ( se tegning). E n a v t r e k k s h e t t e u t e n m o t o r i s e r t v i f t e k a n m o n t e r e s di r e k t e t i l a v t r e k k e t. R ø r e n e t i l a v t r e k k s v i f t e n e r e n g j ø r e s h v e r t f e m t e å r. B e b o e r n e m å s ø r g e f o r t i l k o m s t t i l s e r v i c e p e r s o n e l l s o m r e n g j ø r r ø r e n e. å p n i n g m e l l o m k j ø k k e n v i f t e o g a v t r e k k s v e n t i l. V i f t e R e n g j ø r i n g a v v e n t i l e i r b n e n b t o a e k r s e n a e n s v a r, o g m å g j ø r e s j e v n l i g f o r a t d e i k k e s k a l t e t t e s t v i e d l å. t a L t a ø k s n i e y t t e r r i n g e n, o g t r e k k u t. V a s k m e d v a r m t s å p e v a n n og skyll. Brett ut stålfjærene og smett ventilen på plass igjen.

7 S i d e C a s i n e t t o B o r e t t s l a g K j ø k k e n o g b a d O p p v a s k - o g v a s k e m a s k må i n alltid kobles til kaldtvann. K r a n e r m å v æ r e m y k t s t e n g e n d e. P å g r u n n i m a e v n s j l o n i p t å e v n a n n r l ø e r d n d i n g e n e k a n m o n t e r i n g a v h u r t i g s t e n g e n d e k r a n e - r o g, v a o s p k p e v m a s a k s k i n e r f o r å r s a k e t r y k k s t ø t o g s m e l l i v a n n r ø r e n e. V æ r o p p m e r k s o m p å d e t t e v e d s k i f t e a v blandebatterier og maskiner. F u k t s k a d e r k a n o p p s t å p å b a d e t, s æ r l i g g. v N e o d e n o l m e i b l y i g h g e i t e n r h a r dusj /badekar på vindusvegg, noe som har forårsaket råteproblemer. D e t t e e r s k a d e r s o m i k k e d e k k e s a v b o r e t t s l a g e t s f o r s i k r i n g, o g s o m d e n e n k e l t e b e b o e r m å t a a n s v a r e t f o r å f o r h i n d r e. E n d e l a v f u k t s k a d e n e s k y l d e s m a n g h l o e l d n d a e v s l v u e k d e l t. i M k e e d j e v n e m e l l o m r o m m å s l u k r i s t e n d e m o n t e r e s, s l u k p l u g g s k r u s u t, s l u k e t s t a k e s m e d s t a k e f j æ r, s l u k p l u g g r e m o n t e r e s, s l u k g j ø r e s r e n t i n n v e n d i g o g t ø m m e s f o r g r u s, l o, hår o.a. Til sist remonteres slukrist. F E L L E S A N L E G G R e n o v a s j o n S ø p p e l su g e t S k ø y e n V e s t v a r d e t f ø r s t e i s i t t s l a g i O s l o. D e t b e t j e n e s o g d r i v e s a v de samme borettslagene som driver fjernvarmeforsyningen ( i alt 1042 leiligheter). N å r s u g e a n l e g g e t s e t t e s i g a n g, f a r e r g j e n n o m s ø p p e l r ø r e t t i l s a m l e s t a s j o n e n v e d t r i k k e s l ø y å f S e k n ø y e p n. D e t t a r e t t m i n u t t f r a ø v e r s t i C a s i n e t t o t i l S k ø y e n, o g e t d a t a a n l e g g d i r i g e r e r d e t h e l e. U n d e r v e i s b l i r s ø p p e l e t s l å t t i s t y k k e r m o t b e t o n g r ø r e n e s o m e r s t å l f o r s t e r k e t i s v i n g e n e. D e t s i e r s e g s e l v a t e n g j e n s t a n d s o m s t e n g e r r ø t l a r n g e o g t k o m p l r i m a e r t g p r o e p p r. S l i k e p n r o p p e r s e r v t i d æ k r e v e n d e o g k o s t b a r e å f å l ø s t o p p. D e t e r d e r f o r m e g e t v i k t i g a t s t o r e e l l e r l a n g e ( o v e r 3 0 c m ) g j e n s t a n d e r, g l a s s o g a v i s e r s o m e r b u n t e t e l l e r l a g t i p o s e r i k k e b l i r k a s t e t i s u g e t. G l a s s c o n t a i n e r. B o r et t s l a g e t h a r e g e n c o n t a i n e r f o r g l a s s o g h e r m e t i k k b o k s e r p å kildesorteringsplassen på øvre tun. El -ar t i k l e r. Borettsl aget har 2 stk. El -b u r p å k i l d e s o r t e r i n g s p l a s s e n p å ø v r e t u n o g 2 stk. El -. b u r i n n e r s t p å b i l o p p s t i l l i n g s p l a s s e n p å n e d r e t u n. H e s r k a l al l e e l e k t r i s k e a r t i k l e r f r a f. e k s. k o m f y r e r, h e l t n e d t i l l e d n i n g s s t u m p e r o s v. k a s t e s. D e r s o m d e n s l a g s b l i r k a s t e t f, e k s. i d e g u l e c o n t a i n e r n e, m e d f ø r e r d e t t e b e t y d e l i g e t i l l e g g s g e b y r f o r b o r e t t s l a g e t. C o n t a i n e r : S t ø r r e g j e n s t a n d e r k a n k a s t r n e s s o i m s c t å o r n p t å a i n e k i l d e s o r t e r i n g s p l a s s e n o g p å b i l o p p s t i l l i n g s p l a s s e n p å n e d r e t u n. P å k i l d e s o r t e r i n g s p l a s s e n e r d e t o g s å s a t t o p p e n c o n t a i n e r f o r g l a s s o g m e t a l l e m b a l a s j e. P a p i r : P a p i r k a s t e s i p a p i r c o n t a i n e r n e s o m s t å r p å k i l d e s o r t e r i n g s p l a s s e n o g i o p p k j ø r s e l e n t i l b i l o p p s t i l l i n g s p l a s s e n p å n e d r e t u n. S t r ø s a n d : V e d g a n g v e i e n m e l l o m G. V. 4 8 o g G. V 5 0, p å g a n g v e i e n v e d b a r n e h a g e n G. V 3 6 o g i o p p k j ø r s e l e n t i l b i l o p p s t i l l i n g s p l a s s e n p å n e d r e t u n s t å r d e t g u l e k a s s e r

8 S i d e C a s i n e t t o B o r e t t s l a g h v o r a l l e k a n h e n t e s t r ø s a n d v e d b e h o v. D e r s o m d i s s e s k u l l e v æ r e l å s t p a s s e r s a m m e n ø k k e l s o m t i l c o n t a i n e r. Nøkkel som passer begge containere følger med leilighetens nøkkelsett. V a s k e r i H v e r t t u n h a r e t f e l l e s v a s k e r i m e d t o v a s k e m a s k i n e r, s e n t r i f u g e, r u l l e, s k y l l e k u m o g t ø r k e r o m. V a s k e t i d r e s e r v e r e s v e d å h e n g e o p p h e n g e l å s m e d l e i l i g h e t s n u m m e r (følger leilighetens nøkkelsett ) på en tavle. P o l e t t e r t i l v a s k e r i e n e k o s t e r k r 2 0,- p r s t y k k o g k j ø p e s p å s t y r e r o m m e t i G u s t a v V i g e l a n d s v e i 3 8 f ø r h v e r t s t y r e m ø t e. K u n n g j ø r i n g o m d e t t e f o r o p p s l a g s t a v l e r i t r a p p e h u s e n e.f e l l e s v a s k e r i e t p å m i d t r e t u n n e d l e g g e s i K a b e l -t v C a n a l D i g i t a l e r l e v e r - a o n g d ø b r e d a b v å n d t s v t j e n e s t e r. H a r d u s pø r s m å l v e d r ø r e n d e ditt kabel-t v-abonnem ent, digital-tv eller bredbånd, kan du ringe tlf Åpnin gs t i d e r h o s k u n d e s e r v i c e e r m a n d a g - f r ed a g , l ø r d a g S ø n d a g e r e r s t e n gt. O p p s t å r f ei l p å k a b e l a n l e g g e t p å s ø n d a g e r, k a n d et t e r a p p o r t e r e s v i a t e l e f o n o g s å s ø n d a g e r m e l l o m o g For ytterligere informasjon visesdet til www. canaldigital. no Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget som å skru av dekselet - på antenne k o n t a k t e n - el l e o r g t i l k o b f l i n g o e r. S e l i k t e i n a n g r e o p v m i l k u n n e f o r å r s a k e f o rs t y r r e l s e r p å s i g n a l e n e t i l a n d r e b e b o e r e o g i v e r s t e f a l l f o r å r s ak e ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. F E L L E S A R E A L E R B a l l p l a s s P å N o r d j o r d e t f i n n e s d e t e n b a n e f o r f o t b a l l. I t i l l e g g e r d e t o p p a r b e i d e t e n m i d l e r t i di g fotballbane nederst i Den Engelske Park. Privatisering av områder V e d t r a p p e n e s o m e r s a t t o n p g p t i l f e r l l a es a b r a e a l k, o s k a l d et i k k e l a g e s t i l p r i v a t i s e r t e om r å d e r. Dugnader T r a d i s j o n e n t r o a r r a n g e r e r v i d u g n a d v å r o g h ø s t, o g k j e l l e r r y d d i n g hv e r v å r. J o f l e r e som deltar, jo hyggeligere blir det. F A S A D E N F a r g e r D i s s e f a r g e n e s k a l b e n y t t e s v e d m a l i n go g v e d l i k e h o l d u t e n d ø rs : B a l k o n - g og ytterdører : Nordsjø olje dekkbeis, Rød by Veranda- og karnappvegger : Maling nr : NCS -Y, 0502 g l a n s g r a d : h a l v b l a n k V i n d u e r : M a l i n g n r : H v i t, g l a n s g r a d : h a l v b l a n k Det skal bare brukes oljebasert maling og beis.

9 S i d e C a s i n e t t o B o r e t t s l a g Markiser og utvendige persienner U t v e n d i g e p e r s i e n n e r o g m a r k i s e r s om e r g o d k j e nt f o r b r u k p å C as i ne t t o k a n l e v e r e s av Lady persienneindustri. Opplysning om priser m.m. på telefon Markiser ( navn TEMPOTEST ) T i l g u l f as a d e k a n v e l g e s i : b e i g e nr 5. 2 o g h v i t / g u l s t r i p e t n r. 3 7 T i l r ø d f a s a d e : b e i g e n r. 5 2 o g g u l n r. 1 2 NB! På karnapper og svalganger skal det ikke monteres markiser. P e r s i e n n e r : M e t a l e t t 5 0 m m, H v i t -k 6 a 1 s 0 s, e h v i t d e k k F E L L E S P L I K T E R V i m i n n e r o m h u s o r d e n s r e g l e n e s o m k e r s t i t å r a s t b e t r e t n m i e n d g e n b. a D e n s t o r e f e s t e n : V e d s t ø r r e a r r a n g e m e n t e r i l e i l i g h e t e n, e r d e t g o d s k i k k å varsle naboene noen dager i forveien. S n e k r i n g - b o r i n g - b a n k i n g : S t ø y f o r p l a n t e r s e g v e l d i g l e t t- o g l a n g t - g j e n n o m b e t o n g e n. D e r f o r s k a l a l t a r b e i ds o m m e d f ø r e r s t ø y b a r e s k j e m e l l o m k l o g p å h v e r d a g e r o g m e l l o m k l o g p å l ø r d a g e r. S ø n d a g o g h ø y t i d s d a g e r s k a l d e t v æ r e r o. D y r e h o l : D d e t e r t i l l a t t å h a d y r i b o r e t t s l a g e t. D y r e n e s k a l r e g i s t r e r e s v e d i n n f l y t t i n g, o g b e b o e r e r a n s v a r l i g f o r a t d y r e n e i k k e e r t i l s j e n a n s e f o r n a b o e r. S e o g s å h e f t e t m e d h u s o r d e n s r e g l e n e. H a r d u d e t i k k e, f å r d u e t n y t t a v s t y r e t. Dugnader - se side 9 F E L L E S G L E D E R S o m m e r f e s t Dersom ildsjeler tar initiativ, blir det sommerfest for store og små n. t I e r e s s e r t e k o n t a k t e r s t y r e t. J u l e a r r a n g e m e n t e r H v e r f ø r s t e s ø n d a g i a d v e n t h a r v i h ø y t i d e l i g t e n n i n g a v j u l e g r a n p å h v e r t t u n, m e d m u s i k k o r p s, g l ø g g o g p e p p e r k a k e r. F o r b a r n a e r d e t j u l e t r e f e s t i j a n u a r, m e d u n d e r h o l d n i n g o g l e k e r. J u l e k a k e r d e a s v s t e t n i e n g f h e å r! r g o B a d s t u Badstuen er avviklet og innarbeidet i barnehagens inneareal. H V E M B E S T E M M E R I B O R E T T S L A G E T? D e t g j ø r v i a l l e. B o r e t t s l a g e t s t y r e s a v r e t n i n g s l i n j e r s o m v e d t a s a v b e b o e r n e p å generalforsamling og av Lov om borettslag. G e n e r a l f o r s a m l i n g D e n å r l i g e g e n e r a l f o r s a m l i n g e n h o l d e s i m a i / j u n i i S k ø y e n k i r k e. G e n e r a l f o r s a m l i n g e n e r C a s i n e t t o s ø v e r s t e m y n d i g h e t. T r e f r a m m ø t t e e r n o k t i l a t g e n e r a l f o r s a m l i n g e n e r b e s l u t n i n g s d y k t i g, d e r f o r e r d e t v i k t i g å m ø t e o p p d e r s o m e n

10 S i d e C a s i n e t t o B o r e t t s l a g v i l b r u k e s i n r d a e t i m s k o e k r e t t t i l i n n f l y t e l s e. H v i s m i n s t t i p r o s e n t a v a n d e l s h a v e r n e k r e v e r d e t, s k a l d e t i n n k a l l e s t i l e k s t r a o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g. N å r s p e s i e l l e grunner tilsier det, kan styret innkalle til beboermøte. S t y r e t S t y r e t v e l g e s p å g e n e r a l f o r s a m l i n g e n o gb e s t å r a v l e d e r, n e s t l e d e r, t r e s t y r e m e d l e m m e r o g t o v a r a m e d l e m m e r. S t y r e t h a r a n s v a r e t f o r d e n d a g l i g e d r i f t a v b o r e t t s l a g e t. T r e f f t i d f o r s t y r e t : H a r d u n o e d u v i l t a o p p m e d s t y r e t, k a n d u l e g g e e t b r e v i p o s t k a s s e n i G. V. 3 8, e l l e r d u e r v e l k o m m e n p ås t y r e r o m m e t i t r e f f t i d e n. D a t o e n e opplyses i rundskriv. H V E M H O L D E R O R D E N? T r a p p e h u s o g g a l l e r i e r D e å p n e t r a p p e h u s e n e o g a d k o m s t g a l l e r i e n e g j ø r r o t o g u o r d e n s y n l i g f o r a l l e. D e t e r d e r f o r a l l e s a n s v a r å h o l d e o r d e n. T r a p p e h u s k o n t a k t e n h a r a n s v a r f o r ås e t t e o p p t u r n u s l i s t e r f o r f e i i n g a v t r a p p a. D e t e r h e l l e r i n g e n p r i v a t s a k h v o r t o m f l a s k e r, p a p i r o. l. p l a s s e r e s - h a r d u i k k e t i d t i l å g å i c o n t a i n e r e n m e d d e t, s å s e t t d e t i n n e f o r d i n e g e n d ø r s å l e n g e, i k k e u t e n f o r. M e d s t a s j o n æ r e c o n r t e a o i g n n e e r d e r e b å d e p å ø v tun, er det unødvendig å forsøple adkomstgalleriene. K j e l l e r o g f e l l e s r o m F e l l e s r o m i k j e l l e r e n s k a l i k k e b r u k e s s o m u n ø d v e n d i g l a g e r p l a s s m e n f o r t r i n n s v i s v æ r e o p p b e v a r i n g s p l a s s f o r h a g e m ø b l e r, s y k l e r, l e k e r, k j e l k e r o. l. G j e n s t a n d e n e m e r k e s m e d n a v n, l e i l i g h e t s n u m m e r o g d a t o. I k k e m e r k e d e g j e n s t a n d e r k a n k a s t e s v e d k j e l l e r r y d d i n g. D e r s o m s t y r e t p å l e g g e r a n d e l s e i e r å f j e r n e g j e n s t a n d e r s o m e t t e r s t y r e t s s k j ø n n u r e t t m e s s i g o p p t a r p l a s s, k a n s t y r e t f j e r n e d e t t e f o r a n d e l s e i e r s r e g n i n g d e r s o m e l s a e n i d e r s e l v i k k e h a r f j e r n e t d e t t e i n n e n 1 4 d a g e r e t t e r s k r i f t l i g varsel, jf. Husordensreglene pkt 6. V a k t m e s t e r T r u d v a n g o g B r a n d s b o r g A S e r p. t. i n n l e i d s om f u n g e r e n d e v a k t m e s t e r e. D e t e r h o v e d s a k e l i g P å l B r a n d s b o r g m o b i l , -p os t l f , e som står for den daglige driften. Jan Trudvang har m o bi l D e r s om d u t r e n g e r h j e l p a v f u n g e r e n d e v a k t m es t e r t i l p r i v a t e tjenester, må pris avtales dere imellom. S M Å, V I K T I G E T I N G P o s t k a s s e s k i l t A l l e s o m i k k e h a r s p k i o l s t, t m k å a s k s a e f f e d e t. S k i l t e t m å l e r 7, 6 x 3, 1 c m o g t y k k e l s e n e r 0, 7 m m. N B! I P. A. 1 5 e r m å l e n e 9, 4 c m x 5, 8 c m o g t y k k e l s e n e r 0, 5 m m. N ø k l e r N ø k k e l s e t t e t s o m f ø l g e r m e d l e i l i g h e t e n s k a l i n n e h o l d e : Nøkkel til ytterdør Kj el lernøkkel N ø k k e l t -r i l o m E 1 ( h o dsikring v e og måler for hver leilighet er i kjelleren) V askeri nøkkel

11 S i d e C a s i n e t t o B o r e t t s l a g H e n g e l å s m e d l e i l i g h e t s n r. f o r v a s Vrider til søppelnedkast Containernøkkel (går til både søppel- og papircontainer på begge tun) Radi at ornøkk el G a r a s j e n ø k k e l t i l l e i l i a g r h e a t s j e r e s o m h a r g P ostkass enøkk el T r e n g e r d u e n n y n øk k el, b es t i l l e r d u d e n v e d å l e g g e e n l a p p m e d hv i l k e n n øk k e l d u trenger, navn og adresse og kr 100, - i en konvolutt istyrets postkasse, i s å G f å.v r. 38 du nøkkelen levert i din egen postkasse.dette gjelder e nø k ikk l e r t i l d i n i n n g a n g s d ø r, p o s t k a s s e o g b o d. D e rs om d u s k u l l e f å p r o b l em m e d p os t k a s s e n k a n f i rm a et L ås o g Nøkkel Majorstua, tlf , kontaktes. F j e r n k o n t r o l l f o r g a r as j e p o r t e n p å ø v r e o g n e d r e t u n b es t i l l es h os : A n d e r s o n s E l ek t r o, S t r ø m s t a n g v n e 8 i B e, S n a r ø y a. T e l e f o n : / e l l e r h o s s t y r e t. F j e r n k o n t r o l l e n b l i r s e n d t i p o s t e n. O p p s t å r d e t p r o b l e m e r m e d k o d e n, k o n t a k t e s s t y r e t. R E T N I N G S L I N J E R F O R R B S E T I D Y R E A S t y r e t h a r v e d t a t t r e t n i n gs l i n j e r f o r s t y r e a r b e i d i b o r e t t s l a g e t. F o rm ål et m e d d i s s e e r å k l a r g j ø r e d e k r a v s om s t i l l es t i l d e t i l l i t s v a l g t e. R e t n i n gs l i n j e n e om h a nd l e r s t y r e a n s v a r f o r f o r v a l t n i n g a v d e øk o n om i s k e ve r d i e r,h a b i l i t et, t a us h e t s p l i k t, h o no r e r i n g, attestasjon og anvisning av utbetalinger. TE L E F O N I B o r e t t s l a g e t e r t i l s l u t t e t s am a r b e i ds a v t a l e n m e l l om T e l e n o r o g O B OS, s om g j e l d e r t i l og som gir beboere med telefonabonnement i Telenor gode rabatter. D e t g i s o p p t i l 2 5 % r a b a t t p å b r u k e n a v t e l e -a f b o n e n e m ( e g nt j e n l e d ) e p r å B a s i s f a s t t e l ef o n o g b r e d b å n d s t e l e f o n de r s om s am t a l ek o s t n a d e n o v e r s t i ge r ,-. F r i b r u k a v f as t t e l e f o n h v e r l ø r d a g ( k u n s t a r t p r i s p å 8 9 ø r e p r. s am t a l e u a n s e t t v a r i g h e t ) p å ler s a til m t andre a fasttelefoner i Norge. D e n e n k e l t e b e b o e r f å r f r i et a b l e r i n g a v A D S L B r e d b å n d v e d b es t i l l i n g v i a i n t e r n e t t o g 1 0 % r a b a t t p å a b o n n em e nt s t y p e n e A D S L M e d i um o g 1 5 % p å A DS L P r em i um. ( R a b a t t y t e s i k k e p å n y b e s t i l t e a b o n n e L m T e u n r b t o ). p å A D S L B a s i s o D e t g i s 3 0 m i n u t t e r ek s t r a f r i r i n g e t i d p å a l l e m o b i l a b o n n em e nt f r a T e l e n o r o g D j u i c e ( i k k e k o nt a n t k o r t o g D j u i c e C o n t r o l o g s u rf p r a t a b o n n em e nt ). E k s t r a ri n g e m i n u t t e r g i s u a v h e n g i g a v o m k u n d e n e r i e n b i n d i n g s p e r i o d e, o g d e a n k t s e i l v i s e r e s v e s e n d e r e n S M S f r a s i n e g e n m o b i l t e l e f o n t i l n r m e d t ek s t b : e s t i l l o b o s B e s t i l l i n g a v t e l ef o n i o g i n t e r n e t t j en e s t e r g j ø r e s p å

12 S i d e C a s i n e t t o B o r e t t s l a g F E L L E S M Å L I N G O G F E L L E S I N N S K TR J Ø P M A V B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e m e d I s t a d K r a f t A S om f e l l es m å l i n g a v s t r øm. V e d s a l g a v l e i l i g h e t e n e l l e r e i e r s k i f t m e å e i e r s k i f t e s k j em a / f l y t t es k j em a f y l l es ut (S k j em a f å s v e d h e n v e n d e l s e t i l I s t a d K r a f t 21 A S 35 p 00 å eller t e l internettwww e f o n 7 1. hjemkraft ).. no Spørsmål utover dette rettes direkte til Istad Kraft AS. F J E R N V AR M E Borettslaget får levert fjernvarme fra Hafslund Fjernvarme AS. A l l e b o r e t t s l a g m e d b l ok k b e b y g g e l s e h a r f r a e n V B 2 t a r i f fs om e r s am m e ns a t t a v k r a f t p r i s m e d p å s l a g, n e t t l e i e t i l h u s h o l d n i n gs k u n d e r s am t f o r b r u k s a v g i f t t i l s t a t e n. H a f s l u n d F j e r n v a r m e A S h a r e n p r i s g a r a n t i s l i k at f j e r n v a r m e p r i s e n a l l t i d e r d e t bi l l i gs t e a v a l t e r n a t i v e n e e l e k t r i s k s t r øm o g f y r i n g s o l j e. F o r b u d j s et t å r e t e r k r a f t p r i s en f o r v e n t e t å l i g g e c a 4 ø r e/ kw h hø y e r e e n n i å r Samtidig øker nettleien med 4,61 øre /kwh grunnet utbedringer av nettet. F o r v e n t e t g j e n n om s n i t t p r i s f o r b u ds j e t t å r e t e r c a 7 6 ø r e/ kw h. I b l e tilsvarende gjennomsnit t p r i s p å c a 6 6 ø r e / kw h. A l l e p r i s e r e r o p p g i t t i n k l us i v e m e r v e r d i a v g i f t. P r i s e n p å f j e r n v a r m e v a r i e r e r g j e n n o m å r e t. F o r u t s a t t l i k t f o r b r u k i s om i , r e g n e r H a f s l u n d Fj e r n v a r m e A S m e d e n øk n i n g i f j e r n v a rm ek o s t n a d e n i å r p å c a 15 %. Dette vil i m i d l e r t i d a v h e n g e a v u t v i k l i n g e n i p r i s p å e l e k t r i s k k ra f t o g o l j e. E N E R G I R E G N S K A P Hva er et energiregnskap : E t e n e r g i r e g n s k a p m i n n e r m y e om e t t r a d i s j o n e l t ø k o n om i s k r e g n s k ap f o r et b o l i g s e l s k a p, m e n m a n d o k um e n t e r e r e n e r g i f o r b r u k i kw h i s t e d et f or ø k o n om i s k f o r b r u k i k r. Hvordan brukes et energiregnskap : E n e r g i r e g n s k a p et g i r v e r d i f ul l i nf o rm as j o n om h v a s om b e n y t t es a v en e r g i, o g h v a e n e r g i e n b r u k e s t i l. V e d å s am m en l i g n e e g e t f o r b r u k m e d f o r b r u k e t i a n d r e boligselskap får man inform asjon om hvorvid t f o r b r uk e t e r r i m e l i g, e l l e r om d e t b ø r iverksettes tiltak for å redusere forbruket. Energiforbruk i 2009 : T o t a l t e n e r g i f o r b r u k i : k W h / m ² Forbruket er fordelt på følgende formål : - F j e r n v a r m e t i l o p p v a rm i n g : 9 7 kw h / m ² - F j e r n v a r m e t i l v a rm t v a n n : 3 8 kw h / m ² - S t r øm t i l h u s h o l d n i n gs f o r b r u k : 6 1 kw h / m ² - S t r øm t i l g å r d s a n l e g g : 7 kw h / m ² - S t r øm t i l g a r a s j e a n l e g g : 1 kw h / m ² - Strøm til sykehjem : 4 kwh /m²

13 S i d e C a s i n e t t o B o r e t t s l a g F o r b r u k s u t v i k l i n g : B o r e t t s l a g e t h a r f o r b r u k -2 s 0 t 0 a 9 l i l e n e f r g i r a e g n 2 s 0 k 0 a 2 p e t. G j e nn o m d e n n e perioden har totalfor bruket holdt seg forholdsvis stabilt. F o r b r u k e t t i l o p p v a r m i n g e r k o r r i g e r t f o r ul i k u t et em p e r a t u r f r a å r t i l å r, s l i k at f o r b r u k e t s k a l v æ r e d i r e k t e s am m e nl i g n b a r t. Fra og m ed blir det obligatorisk med en energiattest for alle boliger som skal s e l g e s e l l e r l e i e s u t. N o r g - e o s g V e a n s e s r g d i r d a i r g e s k t o r a t ( N V E ) h ar a n s v a r e t f o r i m p l em e nt e r i n g e n a v o r d n i n g e n. P å w w w. e n e r g i m e r k i n g. n o k a n a n de l s e i e r e n u t a r b e i d e e n e n e r g i a t t es t f o r s i n bo l i g. OB OS v i l i l ø p e t a v t a i nn o p p l y s n i n g e r i e n e r g i r e g k n a s p e t s om v i l væ r e t i l h j e l p v e d u t a r b e i d e l s e a v e n e r g i m e r k e t. I N D I V I D U E LL N E D BE T AL I N G AV FE L LE S G J E L D B o r e t t s l a g e t h a r l a g t t i l r e t k a t n e i n n f b o e r t a l e a t s i n a n d de l a s v e f i e l e l es r e g j e l d e n ( I -o r N d n i n g ). D e t t e g i r i u t g a n g s p un k t e t a n d e l s e i e r e n e n m ul i g h e t t i l å i n n b e t a l e s i n andel av fellesgjelden. B o r e t t s l a g e t h a r i m i d l e r t i d i n n g å t t f a s t r e n t e a v t a l e m e d H u s b a n k e n p å b e g g e l å n e n e t i l h e n h o l d s v i s g 2, 1 3 o r, e n t 1. e A % v t a l e n g j e l d e r i p e r i o d e n f r a t i l I denne perioden vil det ikke være mulig å innbetale individuell andel fellesgjeld. AV T AL E O M G AR AN TE R T B E T AL I N G AV F E L L E S K OS TN AD E R B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e m e d O B O S o m g a g v a r f e a l n l es t e k o r s t n a d b e r t. a O l B i OS n g a r a n t e r e r f o r o v e r f ø r s e l t i l b o r e t t s l a g e t h v e r m å n e d o g o v e r t a r d e r e t t e r a l t a ns v a r o g r i s i k o f o r e v e n t u e l l m a n g l e n d e i n nb e t a l i n g a v f e l l e s k os t n a d e r. BRUKSOVERLATING ( FRAMLEIE ) D e t e r i k k e t i l l a t t å o v e r l a t i t l e a n d b r e u ut k e n s t a y r v e t s b s o a l m i t y g k e k n e o g g o d k j e n n e l s e a v b r u k e r. U l o v l i g o ve r l a t i n g a v b r u k k a n f ø r e t i l s a l g s på l e g g a v l e i l i g h e t e n. S ø k n a ds s k j em a f o r b r u k s o v e r l a t i n g f ås v e d h e n v e n d e l s e t i l OB O S p å t e l e f o n Det er registrert 6 bruksoverlatinger i b o r e t t s l a g et p r F O R K J Ø P S R E T T F o r k j ø ps r e t t e n e r e n v i k t i g m e d l em s f o r d e l i O B OS. V e d s pø r s m å l om f o rk j ø ps r e t t e n k a n d u h e n v e n d e d e g t i l O B OS p å t e l e f o n F o r h v e r e n k e l t b o l i g b l i r d e t v e d s a l g f a s t s a r t u k t a v e n e g e n f r i s t forkjøpsretten (meldefrist ). Medlemmer som vil benytte forkjøpsretten t, a r k o nt a k t m e d O B O S f o r å f å o p p g i t t f a k s n u m m e r -p o e s l t a l d e r es r s e v s om e n t k u a e n l b l e n y t e t es. Meldingen må være mottatt av OBOS innen den fastsatte frist. Meldefristen e vil vær n o r m a l t 5 v i r k e d a g e r e t t e r a -a t n n o b n s o e l i A i f t g e n e p n o s t e n r k u n n g j o o g / e l l e r p å ww w. o b o s. n o. H v i s OB O S m ot t a r d i n m e l di n g om f o rk j øp e t t e r a t f r i s t e n e r g å t t ut, k a n d u i k k e k r e v e å f å o v e r t a b o l i g e n p å g r u n n l a g a v f o rk j ø ps r e t t e n.

14 S i d e C a s i n e t t o B o r e t t s l a g G j ø r d u b r uk a v f o r k j ø p s r e t t e n, t r e r d u i n n i e n a l l e r e d e i n n g å t t a v t a l e o g k j ø p e r b o l i g e n t i l d e n a v t a l t e p r i s p å a v t a l t e v i l k å r. F i n a n s i e r i n g e n m å v æ r e i o r d e n, o g d e n m å i s i n h e l h e t d o k um e n t e r e s s k r i f t l i g. E r d e t f l e r e m e d l e m m e r s o m v i l b n e, n f y å t r d t e e n m f e o d r l e k n j g ø s t p a s ns r e i e t n t n i e t e t f o r t r i n n s r e t t. A n d e l s e i e r e i d e t b o r e t t s l a g e t b o l i g e n t i l h ø r e r g å r f o r a n øv r i g e m e dl em m e r i O B O S. D e r s om f l e r e i b o r e t t s l a ge t v i l b e n y t t e f o r k j ø p s r e t t e n, b l i r n or m a l t b ot i d e n i b o r e t t s l a g et a v g j ø r e n d e. F O R S I K R I N G E R B o r e t t s l a g e t s e i e n d o m m e r e r f o r s i m k e d r a e v t a l e n i r. N E M I F O R F o rs i k r i n g e n d e k k e r b y gn i n g e n e, f e l l e s a r e a l o g b o l i g e r, m ed v e g g f a s t u t s t y r. D e n d e k k e r o g s å b y g n i n g s m es s i ge t i l l e g g i n n r et n i n g e r o g f o r b e d r i n g e r i b o l i g e n bekostet av andelseier. O p p s t å r d et s k a d e i l e i l i g h e t e n, s ør g f o r å b e g r e n s e s k a d e om f a n g e t m es t m ul i g o g p r ø v å k a r t l e g g e å r s ak e n t i l s k a d en. E r f l e r e l e i l i g h e t e r b e r ø r t, n o t e r h v o r d a n b e r ø r t e andelseiere kan kontaktes og opplys om dette når skaden m eldes til f o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S 86 p 55 å 00 t e, l e faks f o n e l l e r e-post obos. no F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n m e l d e r s k ad e n t i l f o r s i k r i n gs s e l s k a p e t, b es t i l l e r om ø ns k e l i g h å n d v e r k e r f o r r e n p o a g r s a ø s r j g e o r f o r a t k os t n a d e r k n y t t e t t i l s k a d en b l i r r e f u n d e r t e l l e r b e t a l t a v f o r s i k r i n g s s e l s k a p et. V e d s k a d e r s o m d e k k e s a v b o r e t t s l a g e t s b y g n i n g s f o r s i k r i n g, - k r e v e r f o r s i s e l s k a p e t e n e g e n a n d e l p å k r ,-. Selv om borettslagets forsikring u k br e s, k a n a n d e l s e i e r b e l as t es h e l e e l l e r d e l e r a v egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiernes ansvar. I N N B O F O R S I K R I N G D e n e n k e l t e a n d e l s e i e r m å h a e g en h j em f o rs i k r i n g s om d e k k e r i n n b o o g l øs ø r e ( d et v i l s i u t s t y r / i n n r e d n i n g s o r m l i g å d e t a t m e d r s e n g a n t å u r e n f l y t t e r ). D e t v i l væ r e g u n s t i g å k o n t ak t e O B OS F o r s i k r i n g f o r å f å t i l b u d p å i n n b o f o rs i k r i n g. D e n n e f o r s i k r i n g e n h a r l a v p r i s o g t i l p a s s e d e v i l k å r. OB OS F o rs i k r i n g h a r og s å g o d e t i l b u d p å ø v r i g e f o r s i k r i n g s p r o d u k t e r n d d e e l s n e i e r n k a e n l h t a e b e h a o v f o r. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I f ø l g e f o r s k r i f t om b r a n n f o r e b y g g e n d e t i l t a k o g b r a n n t i l s y n s k a l a l l e bo l i g e r h a m i ns t én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i f o rm a v e nt e n p u l v e r a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e. D e t e r b o r e t t s l ag e t s a ns v a r å a ns k a f f e o g m o n t e re u t s t y r e t, m e ns d e t e r a n d e l s e i e r s a n s v a r å k o n t r o l l e r e a t ut s t y r e t e r i o r d e n. D e r s om u t s t y r e t e r d e f ek t, meldes dette skriftlig til styret.

15 S i d e C a s i n e t t o B o r e t t s l a g H M S - I N T E R N TR K O L L F o r s k r i f t o m s y s t e m -, a t i m s - i k o l g h s j e i l k ø k s e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e r ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f as t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s em b e r m e d v i r k n i n g f r a 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systemat i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t em m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. V i k t i g e l o v e r i h e n h o l d t i l d e t t e e r : Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr L o v o m b r - a n n o g e k s p l o s j o n s v e r n L o v o m f o r u r e n s n i n g L o v o m a r b e i d s m i l j ø I n t e rn k o nt r o l l i n n e bæ r e r a t b o r e t t s l a g e t e r p å l a g t å p l a n l e g g e, o r g a n i s e r e, ut f ø r e, v e d l i k e h o l d e o g d o k u m e n t e r e a l t s o m -, h a m r - i o m l g e s j d i k ø k h er e h l e s t e å g j ø r e i borettslagets regi. Internkontrollsystemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives. S t y r t i e v a r e t a r i n t e r nk o n t r o l l e n m ed h e n s y n t i l b l a nt a n n e t b r a n n v e r n, f e l l es e l ek t r i s k a n l e g g o g l e k e p l as s u t s t y r. H a r b o re t t s l a g e t a n s a t t e m å d et o gs å o p p f y l l e k r a v e n e i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. B e b o e r n e/ a n d el s e i e r n e h a r p l i k t t i l å f o r et a e g e n k o nt r o l l p å d e t el e k t r i s k e a n l e g g e t i l e i l i g h e t e n e. R E H AB I L I TE R I N G O G S TØ R R E V E D LI K E H O L D M a l i n g a v k a r n a p p, v e r a n d a p l a t e r, v i n d u o g k a r n a p p / v e r a n d a d ø r e r o g t a k ut s t i k k p å n e d r e t u n. D e t e r s k i f t e e r t e / n j d u e s l y t t e r d ø re r / v e r a n d a d ø r e r. D e t e r s k i f t et 2 s t k. a v t r e k k s v i f t e r i g a r a s j e a n l e g g e t p å ø v r e t u n., s am t 1 s t k. a v t r ek k s v i f t e i g a r a s j e n e d r e t u n. D et e r s k i f t e t 3 s t k a v t r e k k s v i f t e r p å l of t. S t ø r r e e l ek t r i s k e a r b e i d e r : M o n t e r i n g a v u t e l a t m r a p e p r eh u p s å. U t s k i f t i n g a v k u rs s i k r i n g e r i h o v e d t a v l e r t i l j o r d f e i l a u t om a t e r. S k i f t e/ i n n k j ø p a v s i rk u l as j o n s p um pe r i v a rm e s e nt r a l e r. O p p a r b e i d e l s e a v l uf t es p a l t e r p å l o f t i GV 4 0, d a d et t e i k k e v a r u t f ø r t i henhold til de opprinnelige tegningene da boret t s l a g e t b l e o p p f ø r t B e t y d e l i g d r e n e r i n g s a r b e i d i ø v r e g a r a s j e a n l e g g m e d b l a n t a n n et i n s t a l l e r i n g a v e n i ns p ek s j o ns k um o g e n a v l ø p s k um m e d p um p e. G r u n n e n t i l d et t e a r b e i d e t v a r at g ru n n v a n n e t b e g y n t e å s p r e n g e ut g u l v o g v a r t i l n f i n a g r e n e f or f o ø v r i g b, y p g a at d r e n e r i n g s r ø r v a r t e t t e o g m å t t e s k i f t es. E t r e l at i v t d y r t a r b e i d p g a 2 m et e r s t a k hø y d e i n n e i g a r a s j e n, s om f o r å rs a k et a t a l t m as k i n e r i s om b l e b r uk t v a r a v m i ni s t ø r r e l s e.

16 S i d e C a s i n e t t o B o r e t t s l a g Malerarbeid karnappsiden på hele midtre tun ble malt. V a k t m es t e r l e i l i g h e t e n b l e o p p g r a d e r t i s i n h e l h e t. D e t b l e ut a r b e i d e t e n n y b i l o p p s t i l i n gs p l a s s o g 2 M C p l a s s e r i g a r as j e n p å ø v r e t u n. 2 s t k. ut l u f t n i n g s v i f t e r / b r a n n v i f t e r s k i f t e t u t i Ø v r e g a r as j e a n l e g g p g a s l i t a s j e. V a n n l e k k a s j e i G V 3 6, h v o r 6l e i l i gh e t e r v a r i n v o l v e r t, o g h v o r d e t b l e l a g t n e d e t b e t y d e l i g s t y r e a r b e i d, h v o r s t y r e l e d e r b l. a. d e l t o k i c a 2 0 b y g g e m øt e r. B o r e t t s l a g e t h a r b y t t et s t r øm l e v e r an d ø r f r a I s t a d K r a f t t i l L OS, d e t e r Hjem Kraft som fakturerer slik som før. B a l l b a n e o p t t p e r t p e å N o r d j o r d e t. D e n E n g e l s k e p a rk h a r o p p g r a d e r t g a n g v e i e r m. m. V a k t m es t e rs øk n a d. S t y r e t h a r l a g t n e d b e t y d e l i g a r b e i d i f o r b i n d e l s e m e d a n s et t e l s e a v n y v a k t m e s t e r. E t t e r d e k r a v s t y r e t s e t t e r h a r ingen søkere vært kvalifisert M a l i n g a v a l l e b l ok k e n e p å ø v r e t un ( i k k e i n n g a n gs s i d e n ) k a r n a p p, u t v e n d i g e v e r a n d a p l a t e r, u t s t i k k f r a t ak o g a l l e v i n d u e r. S k i f e r h e l l e r m / v a rm ek a b l e r i t r a p p v e d P. A. 2 1 o g G. V S k i f t et d i v. y t t e r d ø r e r i l e i l., g a r a s j e o g v en t i l r om. F j e r n et e n d e l t ræ v / r G. V. 4 2 o g s yk e h j em m e t N y t a k p a p p o g t ak r e n n e r p å a l l e b l o k k e r p å Ø v r e t u n, s am t n y e t a k r e n n e r p å n e d r e t u n. D e t e r o gs å s k i f t e t 1 0 s t k. o g j us t e r t 1 2 s t k. y t t e r-v e r a n d a - k j e l l e r d ø r e r i b o r e t t s l a g e t i å r D e t e r m o n t e r t e n d e l h i g s m p l at i e n r i g a r a s j e n e p g a. f uk t i g h e t / s a l t e r. L i k e l e d es e r d e t m o nt e r t v a rm ek a b l e r i s k i f e r t r ap p m e l l om G. V. 2 3 o g G. V N y e t a k l uk e r, o g s t i g e r m e d r e k k v e r k, e r m o n t e rt p å 5 e t. b l ok k e n e a v s i k k e r h e t s m es s i g e g r u n n e r. H e l e k l o ak k s y s t em et i C a s i n e t t o B o r e t t s l a g e r g j e n n om g å t t a v G r a vc o A S m e d bl. a. k am e r a i ns p e k s j o n. D e t bl e f u n n e t n o e n f å u r e g e l m es s i g h e t e r, m e n d e v a r a v e n s l i k a r t a t G r a v c o A S i k k e a n b e f a l t e å g j ø r e n o e n i n n g r e p f o r e l ø p i g Ny takpapp og takrenner på alle blokker t u n. D et e r på o gs midtre å skiftet 12 stk. ytter -v e r a n d a d ø r e r i b o r e t t s l a g et i å r D e t e r m o nt e r t e n d e l h i m l i n gs p l a t e r i g a ra s j e n e p g a. f uk t i g h e t / s a l t e r. K i l d e s o rt e r i n g s p l as s p å ø v r e t u n er f e r d i g o p p a r b e i d e t o g i t i l l e g g t i l d e a n d r e c o n t a i n e r n e e r d e t s at t o p p c o n t a i n e r f o r g l as s o g m et a l l em b a l l a s j e. A l l e o p p r i n n e l i ge s y k k e l s t at i v e r e rs t at t et m e d n y e a v t y p e n S i n us s am t at d et e r s a t t o p p a t s k i l l i g f l e r e s t at i v e n n t i d l i g e r e.

17 S i d e C a s i n e t t o B o r e t t s l a g S k i f t et t a k p a p p p å t ak o g t r a p p e h us p å n e d r e t u n. I n nk j ø p a v i n n g a n gs d ø r e r s a m t s k i f t e a v 8 s t -/ k. v e i r n a n g -/ d a n g a s r a s - j e d ø r e r. Skiftet 3 felles el-s k a p p å g r u n n a v r u s t M o n t e r t h i m l i n gs p l at e r i g a r as j e a n l e g g, g a r a s j e a r b e i d e r i f o r b i n d e l s e m e d v a n n i n n s i g v e d a n l e g g, di v e r s e a r b e i d e r i v a rm e s e n t r a l e n, s a t m o p p u s s i n g a v t r a p p e h u s i G. V Installert galvanisk korrosjonsbeskyttelse i nedre garasjeanlegg. Omfattende arbeid med varmevekslere m.m. i sentralvarmeanlegg. Vesentlig opprustning av grøntanlegg R e p a r a s j o n a v k j e l l e r b o d e rp å g r un n a v h e v i n g a v g u l v, s t a rt e t u t b e d r i n g s a r b e i d e t i g a r a s j e a n l e g g o g f o r e t at t v e s e n t l i g o p p r u s t i n g a v g r ø n t a n l e g g. V å r e n f i k k a l l e a n d e l s e i e r e ny e b r a n n s l u k n i n gs a p p a r a t o g n y e r ø y k v a r s l e r e Fullføring av balkonger og karnapper p e h u s m a l t i, n n v trap e n d i g, m a l i n g a v i n n g - a o n g b s a l k o n g d ør e r p å d u g n a d O p p s t a r t a v o p p u s s i n g a v b a l k o n ge r o g k a r n a p p e r. A r b e i d e t e r i k k e a v s l u t t et M a l i n g a v t r a p p e g a n g e r, f e l l es v a s k e r i, u t s t i k k p å s y k e hj em o g r e p a r a s j o n l e k k a s j g a e r as a v j e a n l e g g O p p r u s t i n g a v g r ø n t a n l e g g e t, ut s k i f t i n g a v l e k e a p p a r a t e r, n y as f a l t o g j u s t e r i n g a v k um m e r F o t b a l l b a n e n v e d s y k e h j em m e t e r p l a n e r t o g t i l s å d d. Ut s k i f t i n g a v lekeapparater og utbedring av trappene. Bygget levegg til s ø p p e l s k u r v e d s yk e h j em m et. D e t e r f o r e t a t t n y p l a n t i n g. V i d e r e e r h o v e d v a n n r ø r v e d G. V. 5 4 o g G. V. 4 0 s k i f t e t u t B a l l p l as s e n p å N o r d j o r d e t b l e p l a ne r t m e d n y t t g r u s d e k k e. D e t b l e m o n t e r t n y e b a s k e t b a l l m å l o g b e n k e r. D e t n a b v l e u t f ø r t g a r a s j e t a k p å ø v r e t u n p. g. a. i n ns i g a v v a n n. D e t b l e ut f ø rt s e r v i c e p å v e n t i l a s j o n s a n l e g g e t v å r t v e d at v i f t e r p å l o f t o g a v t r ek k s v e n t i l e r i l e i l i g h e t e n e b l e r e n g j o r t. D e t bl e m o n t e r t n y e s y k k e l s t a t i v a v m e rk e t S i n u s S am e i e t S k ø y e n V es t S ø p p e l s u g b l e d a n n e t. D e t b l e o v e r t a t t f r a O s l o K om m u n e o g ei e s n å a v C as i n e t t o B r l, Ø v r e S i l k e s t r å B r l, N e d r e S i l k e s t r å B r l, H of f s g r e n d a B r l o g S k ø y e n T e r r a s s e B o l i g s am e i e Alle borettslagets vinduer ble malt. I tillegg l t bl u t v e n d i g Maling av inngangs- og balkongdører på dugnad

18 S i d e C a s i n e t t o B o r e t t s l a g O M S A T T E L E I L I G H E T E R I roms leiligheter :6 leiligheter omsatt Areal K j ø p e s u m K j ø p e s u m + f e l l e s g j e l d 5 0, , , , , , G j e n n om s n i t t roms leiligheter :3 leiligheter omsatt Areal K j ø p e s u m K j ø p e s u m + f e l l e s g j e l d 9 3, , , G j e n n om s n i t t roms leiligheter : 5 leiligheter omsatt Areal K j ø p e s u m K j ø p e s u m + f e l l e s g j e l d 9 6, , , , , G j e n n om s n i t t S T Y R E T S A R B E I D i M ø t e r : I l ø p et a v å r e r d e t a v h o l d t 1 8 s t y r em ø t e r h v o r s ak er e r b e h a n d l e t. Generalforsamling ble avholdt I n f o r m a s j o n D e t e r s e n d t ut 4 8 r u n d s k r i v. Ba r n e h a g e n D e t e r a l d e r s g r u p p e n o v e r 3 å r s om e r p r i o r i t e rt i C a s i n e t t o B o r e t t s l ag s b a r n e h a g e. B a r n e h a g e n e r f u l l t a l l i g. S t y r e t i b ar n e h a g e n e r f ø r s k o l e l æ r e r H i l d e A r n e s e n.

19 S i d e C a s i n e t t o B o r e t t s l a g B a r n e h a g e n h a r d e s s u t e n et s t y r e t h v o r b o r e t t s l a g e t e r r e p r e s e n t e r t v e d A n n e L a n d g r a f f. B a r n e h a g e n s ut g i f t e r b l i r d e k k et a v f o r e l d r e b e t a l i n g o g o f f e n t l i g s t ø t t e. H u s l e i e I 2009 økte husleia med 3 % eks. kapitalutgifter. D ø r e r T r u d v a n g & B r a n ds b o r g A S ut b e d r e r d e u t g a n g s dø r e r / v e r a n d a d ø r e r s om f u n g e r e r d å r l i g. S t y r e t m å k o n t s k a e k t om e s u t b v e d r i n g ø. n D u g n a d e r / J u l e t r e f e s t V å r, h øs t o g k j e l l e r d u g n a d s am t t en n i n g a v j u l e t r e o g j u l e t r ef e s t b l e av v i k l e t s om n o r m a l t m. m. D a b o r e t t s l a g et v a r 2 5 å r, v a r d e t n o e n i l ds j e l e r p å m i dt r e t u n s om v i l l e m a r k e r e d e t t e. I f o r b i n d e l s e t m b l e d d e d t e k t j ø t p e t i n j n u et b i s t o l r t e t e l t i t i l f e l l e d å r l i g v æ r, s am t l a n g b o r d b l e o p pg r a d e r t. D e r s om n o e n ø ns k e r å v i d e r e f ø r e l i g n e n d e tiltak, er det mulig å få adgang til nevnte telt og bord ved henvendelse til styreleder. Loft I b l e d e t f e r d i g s t i l t 2 n y el o f t. T o t a l t e r d e t u t b y g d 4 4 l o f t. Reparasjon og vedlikehold ( større arbeider ) M a l i n g a v k a r n a p p, v e r a n d a p l a t e r, v i n d u o g k a r n a p p / v e r a n d a d ø r e r o g t a k ut s t i k k p å n e d r e t u n. D e t e r s k i f t e t / j u s t e r t e n d e l y t t e r d ø r e r / v e r a n d a d k ø k s r v e i f r t e. r i D e t e r g a r a s j e a n l e g g e t p å ø v r e t u n., s am t 1 s t k. a v t r ek k s v i f t e i g a r a s j e n e d r e t u n. D e t e r s k i f t et 3 s t k a v t r ek k s v i f t e r p å l of t. S t ø r r e e l ek t r i s k e a r b e i d e r : M o n t e r i n g a v u t e l am p e r p å t r a p p e h u s. Ut s k i f t i n g a v k u r s s i k r i n g e r i h o v e d t a v l t e om r a t e r. i l j o r d f e i l a u S k i f t e/ i n n k j ø p a v s i rk u l as j o n s p um pe r i v a rm e s e nt r a l e r. O p p a r b e i d e l s e a v l uf t es p a l t e r p å l o f t i GV 4 0, d a d et t e i k k e v a r u t f ø r t i h e n h o l d t i l d e opprinnelige tegningene da borettslaget ble oppført. B o r e t t s l a g e t s g r ø n t a n l e g g B o r e t t s l a g e t h a r k o n tr a k t m e d g a r t n e r f i rm a e t H a g ef o rm A S v e d r ø r e n d e v e d l i k e h o l d a v grøntanlegget ( ikke plenklipping ). V e n t i l a s j o n s a n l e g g e t D e t e r f i rm a e t V e nt i l as j o n o g K u l de s om u t f ø r e r s e r v i c e p å v e n t i l as j on s a n l e g g e t v å r t. Hele anlegget blir kontrollert 2 ganger i året. H e i s e n i G. V. 5 4 C a s i n e t t o b o r e t t s l a g h a r v e d l i k e h o l d s a v t a l e m e d K O N E A S. D e r s om d e t o p p s t å r teknisk svikt ring D 0 et e r o p p s l a g p å d e t t e n um m e r i h ei s e n. H M S S t y r e t h a r i j o b b e t s y s t em at i s k m e d H M S a r b e i d e t. D et h a r væ r t g j e n n om f ø r t v e r n e r n u d e r o g u r e g e l m e s s i g h e t e r h a r b l i t t a v d ek k et. D i s s e e r i f e r d m e d å b l i utbedret. HMS arbeidet er en kontinuerlig prosess som vil pågå i årene fremover.

20 S i d e C a s i n e t t o B o r e t t s l a g C A N A L D I G I T A L P l u s s I n n g å t t k o l l e k t i v t i l l e g g s a v t a l e m e d C a n a l D i g i t a a l o g P l u s s v e d r u t v i d e t g r u n n p a k k e. B y t t e a v s t r ø m l e v e r a n d ø r B o r e t t s l a g e t s s t r øm l e v e r a n d ø r e r I s t a d K r a f t. D e t e r H j em k r a f t s om f a k t u r e r e r h v e r e n k e l t b e b o e r. D e n e n g e l s k e p a r k D e n e n g e l s k e p a r k o p p g r a d e r e r b r o e r, g a n g v e i e r m. m. V i i n n g å r i i n t e r e s s e g r u p p e n f o r oppgradering av parken, hvor Eivind Bødtker er leder for Skøyen Vel. D i v e r s e S t y r e t h a r s o l gt d e n s åk a l t e v a k t m e s t e r l e i l i g h e t e n, j am f ø r v e d t ak p å generalforsamlingen Dette er en 3 roms leilighet. Salgssum kr , I e n t i l s t a n ds r a p p o r t u t f ø rt a v OB OS P r o s j ek t A S e r d et p å p ek t e n r e k k e s v a k h e t e r / s l i t as j e p å d e t el e k t r i s k e f e l l es a n l e g g e t. D e t t e a r b e i d e t e r ut f ø rt p å v i s s e o m r å d e r i , o g v i l f o r t s e t t e o gs å i I n n t e k t e n a v s a l g e t a v v a k t m es t e r l e i l i g h e t e n v i l i s i n h e l h e t bl i p r i o r i t er t v e d l i k e h o l d s a r b e i d e r i b o r e t t s l a g e t, f o r d e l t f r am t om , d a H u s b an k l å n e t e r i n n f r i d d i sin helhet. S t y r e t v i s e r o gs å t i l v e d t ak p å g e ne r a l f o r s am l i n g v e d r ø r e n d e s a l g a v v a k t m e s t e r v e r k s t e d / k o n t o r. S t y r e t h a r n å m o t t a t - t o g r a m m e t i l l a t e By g n i n g s e t at e n, h v o r d et f r em g å r a t d e t t e l ok a l e t n å e r g o dk j e n t t i l ut b y g g i n g a v l e i l i g h e t. F r e m t i d i g p l a n f o r v e d l i k e h o l d - Oppgradering av trappehus, inkludert nye postkasseanlegg. - Diverse oppgraderinger av vårt elektriske fellesanlegg. - M a l i n g tunsider a v på alle tun. - Delvis ombygging av varmesentraler. - O p p g r a d e r i n g a v r a d i a t o r a n l e g g f or å g i e n j e v n e r e v a r m e, r e d us e r e k o r r o s j o n o g s t a ns e ul y d i r ø r. - Utskifting av avtrekksvifter. - Oppgradering av fellesvaskeriet på øvre tun.

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i H e l g es e n s g at e 8 2 / 8 4 A S a v h o l d e s m a nd a g 2 6. a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t K i r k e v e i e n 1 1 0, a v h o l d e s m a n d a g 2 0. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 0 0 i V es t r e A k e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Akersbakken Bo r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i 2

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer