K j æ r e b e b o e r!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K j æ r e b e b o e r!"

Transkript

1 K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns k a p f o r V i ø n s k e r d e g v e l k o m m e n t i l g e n e r a l f o r s a m l i n g M a n d a g 3 1. m a i k i l S 1 9 k. ø y 0 e 0 n K i r k e D e t t e e r m u l i g h e t e n d u h a r t i l å d e l t a i d i s k us j o n e n o g v e l g e d et s t y r e t s om s k al forvalte ditt bomiljø i det kommende året. S t y r e t h a r l a g t m y e a r b e i d p l et i t o g å g j ø r f o r s t å e l i g s om m u l i g. V å r t ø n s k e er d e r f o r a t d u l es e r n ø y e i g j e n n om h e f t e t o g v i s e r d i n i n t e r e s s e f o r b o r e t t s l a g e t v e d å m ø t e o p p p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n. H v e m k a n d e l t a p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n? A l l e a n d e l s e i e r e h a r r e t t t i l å v æ r e m e d i a g l e f n e o r r s a m l i n g e n m e d -, f t o - r a l s e a g o g s t em m e r et t. Det er kun èn stemme pr. andel A n d e l s e i e r e ns ek t ef e l l e, s am b o e r e l l e r e t a n n et m e dl em a v a n d e l s e i e r e n s h u s s t a n d h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e de o g t i l å u t t al e s e g. Styremedlemmer, forretningsfører og leier a v b o l i g i b o r e t t s l a g e t h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e d e i g e n e r a l f o rs am l i n g en o g t i l å u t t al e s e g. E n a n d e l s e i e r k a n m ø t e m e d f u l l m e k t i g. I n g e n k a n v æ r e f u l l m e k t i g f or m e r e n n é n a n d e l s e i e r, m e n d e r f l e r e ei e r en a n d e l s am m e n, k a n d e h a s am m e f u l l m e n k f t u l l i m a g k. t k a n E t r e k k e s t i l b ak e n å r s om h e l s t. E n a n d e l s e i e r k a n t a m e d e n r å d g i v e r t i l g e n e r a l f o rs am l i n g e n. R å d g i v e r e n h a r bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. H E R F Å R D U T A K I : S t y r e t L e g g e t b r e v i p o s t i g k e l a n s d s e v e n i 3 8 i, e l l G e r u k s o m t i a n v n o m V i t r e f f t i d e n s o m e r h v e r t r e d j e m a n d a g i t i d e n D a t o e n e opplyses i rundskriv. V a k t m e s t e r Treffes hverdager mellom kl og T e l e f o n : , E-p o s t : v a k t m e s t e c a s i n e t t o. n o Før du ringer: Har du sjekket om dette heftet gir svar på

2 S i d e C a s i n e t t o B o r e t t s l a g I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i C a s i n e t t o B o r e t t s l a g a v h o l d M a n d a g 3 1. m a i k l i S k ø y e n K i r k e TIL BEHANDLING FORELIGGER : 1. K O N S T I T U E R I N G A ) V a l g ø t e l a e d v e r m B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g t o a n d e l s e i e r e t i l å u n d e r s k r i v e p r o t D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r B ) S t y r e t f o r e s l å r o v e r f ø r i n g a v å r e t s r e s u l t a t til egenkapital 3. G O D TG J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r C ) Andre godtgjørelser 4. F O R S L A G A ) Etablering av internettside med info om borettslaget B ) U t r e d n i n g o m i n n g l a s s i n g a v t r a p p e t å r n C ) E n d r i n g a v H u s o r d e n s r e g l e n e D ) Endring av barnehagens vedtekter E ) Oppretting av ny andel F o r s l e a n g e e r t a t t i n n b a k e rs t i h ef t e t 5. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v l e d e r f o r 1 å r B ) V a l g a v 2 s t y r e m e d l e m m e r f o r 2 å r C ) V a l g a v 2 v a r a m e d l e m m e r f o r 1 å r D ) V a l g a v v a l g k o m i t é f o r 1 å r E ) V a l g a v 1 d e l e g e r t m e d v a r a t i l O B O S g å e r n e r a l f o r s a m l i n g O s l o, S t y r e t i C a s i n e t t o B o r e t t s l a g T om H o v / s / Dag Roll-H a n s e n / s / A n n e L a n d g r a f f / s / T y V a n D a n g / s / T h o m a s B e r g ea n d e r s e n / s /

3 S i d e C a s i n e t t o B o r e t t s l a g Å R S B E R E T N I N G F O R T I L L I T S V A L G T E Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært : S T Y R E T L e d e r T o m H o v P r i n s e s s e a l l e e n 1 3 Nestleder Dag Roll-Hansen Gustav Vigelands Vei 40 S t y r e m e d l Anne e m Landgraff Gustav Vigelands Vei 30 S t y r e m e d l T y e m V a n D a n g G u s t a v V i g e l a n d s V e i 5 4 S t y r e m e d l T h e o m a s B e r g e A n d e r s e n G u s t a v V i g e l a n d s V e i 4 2 V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e mk j e r s t i G r a n G u s m t a v V i g e l a n d s V e i 4 4 V a r a m e d l e mi n g e. r G l S e n d r a n g e P r i n s e s s e a l l e e n 1 3 D E L E G E R T T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G E N I O B O S D e l e g e r t T o m H o v P r i n s e s s e a l l e e n 1 3 V a r a d e l e g e r t T h o m a s B e r g e A n d e r s e n G u s t a v V i g e l a n d s V e i 4 2 V A L G K O M I T E E N V a l g k o m i t e E r i k H a n k ø G u s t a v V i g e l a n d s V e i 3 2 V a l g k o m i t e E l l e n H a u g G u s t a v V i g e l a n d s V e i 3 2 V a l g k o m i t e L i s b e t h M e y e r N æ s s G u s t a v V i g e l a n d s V e i 4 0 V a l g k o m i t e L i s a K r i s t i n S t r i n d b G e r u s g t a v V i g e l a n d s V e i 4 6 F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt. A u t o r ert i s regnskapsfører (oppdragsansvarlig ) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS.

4 S i d e C a s i n e t t o B o r e t t s l a g G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M B O R E T T S L A G E T D E T T E E R C A S I N E T T O B O R E T T S L A G Borettslaget er registrert i e For t a k s r e g i s t e r e t i B r ø n n ø y s u n d m e d o r -g a n i s a s j o n s n u m m e r , l i g g e r i b y d e l 6 U l l e r n i Os l o k om m u n e o g h a r ad r e s s e : G u s t a v V i g e l a n d s -5 V 4 e i 2 6 P r i n s e s s e a l l e -2 e n Borettslaget består av nesten 800 beboere fordelt på 299 leiligheter i g, totalt 1 p l a s s e r t m e l l o m h ø y e t r æ r ø s t f o r S k ø y e n H o v e d g å r d o g D e n e n g e l s k e p a r k. B o l i g o m r å d e t b e s t å r a v t r e t u n : N e d r e t u n ( s y d ) m e d a d r e s s e P r i n s -2 e 3 s, s e a 0 l 2 7 l 6 e e O n s l 1 3 o M i d t r e t u n m e d a d r e s s e G u s t a v V i -4 g 0 e, l a 0 n 2 d 7 s 4 v O e i s l o 2 6 Ø v r e t u n ( n o r d ) m e d s e a d G r u e s t a v V i g e l a n d s -54 v, e 0 i O 2 s l o L e i l i g h e t e n e e r f o r s k j e l l i g e b å d e a v s t ø r r e l s e o g -ro u t m s e e n d e ; h e r l e i l i g h e t e r o v e r e t t e l l e r t o p l a n. I G V 5 4, h v o r d e t e r i n s t a l l e r t h e i s, e r 1 0 a v l e i l i g h e t e n e b y g g e t f o r b e v e g e l s k e a s l h e n m e m e t d i e l. C L a o s i n e t - t o g a l d e r s s y k e h j e m, G V 5 2, s o m o g s å o m f a t t e r 7 o m s o r g s b o l i g e r,e r e n a n d e l s o m t i l h ø r e r O s l o k o m m u n e. T o m t e n, k j ø p t 2 i o g h 1 a r 9 f 8 ø l 6 g, e n d e - e o g g å r b d r uk s s p n um å m e 4 r : m , Fø r s t e i n nf l y t t i n g s k j e d d e i B o r e t t s l a g e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b es t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. S e l s k a p e t d r i v e r i k k e m e d - f o g r s ut k v n i k l n i n g g s s ak t i v i t e t e r. A v b o r e t t s l a g e t s 5 s t y r e m e d l e m m e r e r d e t 1 k v i n n e o g 4 m e n n. B o re t t s l a g e t e r p o s i t i v t i l l i k es t i l l i n g o g t a r s i k t e p å at d et i k k e f o r ek om m e r f o rs k j el l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v kjønn ved valg og ansettelser.

5 S i d e C a s i n e t t o B o r e t t s l a g KO R T H I S T O R I K K D a b l o k k o m r å d e t s k u l l e u t f o r m e s b l e d e t l a g t s t o r v e k t p å å b e v a r e v e g e t a s j o n e n. V å r t o m t v a r d e n g a n g e n d e l a v D e n e n g e l s k e p a r k, s o m i g j e n v a r e n d e l a v S k ø y e n H o v e d g å r d s h a - g o e g p a r k a n l e g g. N a v n e t p å p a r k e n k o m m e r a v e t p r i n s i p p f o r p a r ku t f o r m i n g d e r d e t g j e l d e r å l a p a r k e n s e m e s t m u l i g n a t u r l i g u t, i m o t s e t n i n g t i l den franske parktradisjonen med symmetri og rette linjer. A r k i t e k t k o n t o r -T e t o r p-a T e a l s e j n e g a o m r å d e t d e t s a r k i t e k t o n i s k e u t t r y k k, s o m f o r m a n g e v a r f r e m m e d a r t e t d a d e f ø r s t e b e b o e r n e f l y t t e t i n n i M e n h u s e n e s u t f o r m i n g o g o p p b y g g i n g r u n d t t u n h a r o g s å b i d r a t t t i l å s k a p e m ø t e p l a s s e r o g e t godt bilfritt miljø. F r a O B O S s i d e t r e k k e s o f t e C a s i n e t t o f r a m s o m e t v e l l y k k e t b o l i g o m r å d e, o g a r k i t e k t e r o g e r o a g s r å h k i t i f o r t å s e h k v o t r d a s n e t g u o d t b e o l n i g t o m e r å d r e k o m k a n s k a p e s. C a s i n e t t o h a r o g s å v æ r t p o p u l æ r t s - o m g k u l i s s e r t i l t v f i l m p r o d u k s j o n e r. F R A M T I D S U T S I K T E R N a v n e t C a s i n e t t o h a r b o r e t t s l a g e t f å t t a v d e t l i l l e, r ø d e h u s e t s o m n å l i g g e r o m g i t t a v b l o k k e r, m e o n m t s i d l i g e r e l å m i d t i p a r k e n. H u s e t b l e k a l t C a s i n e t t o, s o m r e t t o g s l e t t b e t y r " l i t e h u s " p å i t a l i e n s k. V å r e n b l e h u s e t o g t o m t a s o l g t t i l L i n s t o w e i e n d o m s om ø n s k e r å o p p f ø r e e n b l ok k d er. S t y r e t h a r p å v e g n e a v b o r e t t s l ag e t p r o t es t e r t m ot p l a n e n e o g f øl g e r p r o s es s e n n ø y e. S t y r e t i n f o rm e r e r b e b o e r n e h v e r g a n g d e t s k j e r n o e n y t t i s a k e n. A D K O M S T O G K O M M U N I K A S J O N F r a P r i ns e s s e a l l e e n o g G us t a v V i g e l a n d s v e i g å r d et g a n g v e i e r i n n t i l b o l i g e n e. E l l e r s g å r d e t g a n g v e i e r t i l o g g j e n n o m b o r l e n i d g e o l m a r v å e d t e s t ø r r e s o g m a n g e v e i n e t t i o m r å d e t S k ø y e n / S i l k es t r å. A l l e g an g v e i e n e e r å p n e f o r a l l m e n n h e t en, o g b i l k j ø r i n g e r bare tillatt i forbindelse med nødsituasjoner og vedlikehold. D e t e r g o d e f o r b i n d e l s e r m e d b us s o g t r i k k f r a T h u n e ( D r am m e n s v e i e n ), b u s s o g t r i k k f r a F r o g n e r p l a s s s a m t l o k f a r l a t S k o ø g y e o n g. f l y t o g N Æ R M I L J Ø Skoler og barnehager B a r n f r a C as i n e t t o g å r s t o r t s e t t p å S k ø y e n s k o l e ( k l a s s e ). D e m i n d r e b a r n a k a n f å p l as s i C as i n e t t o B o r e t t s l a g b a r n e h a g e. D e n h a r p l as s t i l 1 6 b a r n, o g d e t e r a l d e r s g r u p p e n o v e r 3 å r s om e r p r i o r i t e r t.b a r n e h a g e n e r f u l l t a l l i g. S t y r e r i b a r n e h a g e n e r f ø r s k o l e l æ r e r H i l d e A r n es e n. B a r n e h a g e n h a r d e s s u t e n e t s t y r e hv o r b o r e t t s l a g et e r r e p r e s e n t e r t v e d A n n e L a n d g r a f f. B a r n e h a g e n s u t g i f t e r b l i r d ek k et av f o r e l d r e b e t a l i n g o g o f f e nt l i g s t ø t t e. D e t e r o p p t a k en g a n g i å r e t e l l e r et te r b e h o v. O pp t a k k o o r d i n e r e s g j en n o m k om m u n e n. I k r y s s et G u s t a v V i g e l a n d s v e i / J o n s r u d v e i e n l i g g e r e n k om m u n a l b a r n e h a g e, s om t i l f o r v i r r i n g h e t e r C a s i n e t t o b a r n e h a g e. I t i l l e g g ek s i s t e r e r d e t v a n l i g v i s f l e r e p r i v a t o r a g r a n e i h a s g e r t p å e C f a s a i m n et i t l o. i e b B a r n e h a g e l o k a l e n e k a n l e i es t i l p r i v a t e a r r a n g e m e nt e r. H e n v e n d e l s e s k j e r t i l b a r n e h a g e n s s am a r b e i ds u t v a l g. B u t i k k e r o g p o s t k o n t o r D e n æ r m e s t e d a g l i g v a r e b u t i k k e n e l i g g e r p å Ø v r e S i l k e s t r å, H o f f o g i K a r e n s l y s t a l l è (S j ø l y s t ). B e b o e r i G. V. s o k n e r t i l p o s t k o n t o r e t i K a r e n s l y s t a l l è. B e b o e r e i P. A. m å hente postpakker i Rimibutikken i Hoffsveien 10.

6 S i d e C a s i n e t t o B o r e t t s l a g F Y R I N G O G V E N T I L A S J O N F y r i n g B o r e t t s l a g e n e C a s i n e t t o, H o f f - s o g r N e n d r e a, S i l k Ø e v s t r å e o g S k ø y e n V e s t S am eie har fj ernvarm ef ors yni n g. V a r m e s e n t r a l e n e r p l a s s e r t v e d g a r a s j e a n l e g g e t p å Nedre Silkestrå, og fyringssesongen avhenger av utetemperaturen. S l i k b r u k e r d u t e r m o s t a t-r a t t e t p å r a d i a t o r e n e : G r a d e r i n g e n e " b l å - I l l - I I I - I I I I - rø d" på radiat orenes i nnst ill ingsratt vi rk er ik k e s o m b r y t e r e n p å e n e l e k t r i s k o v n. D e er termostatinnstillinger : B L Å s t e n g e r e l l e r å p n e r + v e d 5 C I C I I C I I I C I I I I C R Ø D C V V S -k o n s u l e n t e r a n b e f a l e r e n i n n e t e m p e r C a t, d u e r t v i p l å s i c a t a r. a t t e 2 t 2 b ø r s t i l l e s l i t t o v e r s t i l l i n g " I I I I ". Ø n s k e r d u l a v e r e t e m p e r a t u r, s t i l l e r d u i n n p å e t l a v e r e t a l l. D a r m s o k s a t l a t e n t s e ø r g e f o r a t d u f å r j e v n, ø n s k e t t e m p e r a t u r i r o m m e t. T e r m o s t a t e n s t e n g e r v a r m e n n å r t e m p e r a t u r e n v e d r a t t e t e r h ø y e r e e n n ø n s k e t, o g å p n e r f o r v a r m e n n å r t e m p e r a t u r e n v e d r a t t e t e r l a v e r e e n n ø n s k e t. R a t t e t b ø r d e r f o r i k k e d e k k e s t i l, s i d e n d e td a v i l b l i v a n s k e l i g å r e g i s t r e r e r i k t i g t e m p e r a t u r i r o m m e t. D e t e r o g s å v i k t i g å l u f t e r a d i a t o r e n e n å r f y r i n g s s e s o n g e n b e g y n n e r f o r a t d e s k a l virke godt. Spesialnøkkel for radiatorer skal følge med nøkkelsettet til leiligheten. F r o s t s i k r i n g : F o r å i n f d o r r e h i s s p r e n g n i n g a v r a d i a t o r e n, e r t e r m o s t a t e n u t s t y r t m e d f r o s t s i k r i n g. M a n g e å p n e r v i n d u e t p å s o v e r o m m e t o m n a t t e n m e d r a t t e t i s t i l l i n g " b l å " ( d e f l e s t e t r o r d e t b e t y r " s t e n g t " ). E r d e t d a v i n t e r s t i d, v i l t e r m o s t a t e n å p n e f o r f u l l v e n t i l g j e n n o m g a r n å g h i f n d o r e a t v a n n e t i r a d i a t o r e n f r y s e r. D e t e r d e r f o r g u n s t i g e r e å s e t t e r a t t e t i s t i l l i n g I e l l e r I I. V e n t i l a s j o n V e n t i l a s j o n s s y s t e m e t f u n g e r e r v e d a t l u f t s u g e s u t a v l e i l i g h e t e n g j e n n o m v e n t i l e r som drives av vifteanlegg på loftet. O B S : K j ø k k e n v t e i n l a t o r m e d m o t o r d r e v e t v i f t D e t s km a l å v æ r e derfor ikke koples direkte til avtrekksventilen over komfyren. Det vil forstyrre hele ventilasjonssystemet. Avtrekksrøret skal da avsluttes før ventilen ( se tegning). E n a v t r e k k s h e t t e u t e n m o t o r i s e r t v i f t e k a n m o n t e r e s di r e k t e t i l a v t r e k k e t. R ø r e n e t i l a v t r e k k s v i f t e n e r e n g j ø r e s h v e r t f e m t e å r. B e b o e r n e m å s ø r g e f o r t i l k o m s t t i l s e r v i c e p e r s o n e l l s o m r e n g j ø r r ø r e n e. å p n i n g m e l l o m k j ø k k e n v i f t e o g a v t r e k k s v e n t i l. V i f t e R e n g j ø r i n g a v v e n t i l e i r b n e n b t o a e k r s e n a e n s v a r, o g m å g j ø r e s j e v n l i g f o r a t d e i k k e s k a l t e t t e s t v i e d l å. t a L t a ø k s n i e y t t e r r i n g e n, o g t r e k k u t. V a s k m e d v a r m t s å p e v a n n og skyll. Brett ut stålfjærene og smett ventilen på plass igjen.

7 S i d e C a s i n e t t o B o r e t t s l a g K j ø k k e n o g b a d O p p v a s k - o g v a s k e m a s k må i n alltid kobles til kaldtvann. K r a n e r m å v æ r e m y k t s t e n g e n d e. P å g r u n n i m a e v n s j l o n i p t å e v n a n n r l ø e r d n d i n g e n e k a n m o n t e r i n g a v h u r t i g s t e n g e n d e k r a n e - r o g, v a o s p k p e v m a s a k s k i n e r f o r å r s a k e t r y k k s t ø t o g s m e l l i v a n n r ø r e n e. V æ r o p p m e r k s o m p å d e t t e v e d s k i f t e a v blandebatterier og maskiner. F u k t s k a d e r k a n o p p s t å p å b a d e t, s æ r l i g g. v N e o d e n o l m e i b l y i g h g e i t e n r h a r dusj /badekar på vindusvegg, noe som har forårsaket råteproblemer. D e t t e e r s k a d e r s o m i k k e d e k k e s a v b o r e t t s l a g e t s f o r s i k r i n g, o g s o m d e n e n k e l t e b e b o e r m å t a a n s v a r e t f o r å f o r h i n d r e. E n d e l a v f u k t s k a d e n e s k y l d e s m a n g h l o e l d n d a e v s l v u e k d e l t. i M k e e d j e v n e m e l l o m r o m m å s l u k r i s t e n d e m o n t e r e s, s l u k p l u g g s k r u s u t, s l u k e t s t a k e s m e d s t a k e f j æ r, s l u k p l u g g r e m o n t e r e s, s l u k g j ø r e s r e n t i n n v e n d i g o g t ø m m e s f o r g r u s, l o, hår o.a. Til sist remonteres slukrist. F E L L E S A N L E G G R e n o v a s j o n S ø p p e l su g e t S k ø y e n V e s t v a r d e t f ø r s t e i s i t t s l a g i O s l o. D e t b e t j e n e s o g d r i v e s a v de samme borettslagene som driver fjernvarmeforsyningen ( i alt 1042 leiligheter). N å r s u g e a n l e g g e t s e t t e s i g a n g, f a r e r g j e n n o m s ø p p e l r ø r e t t i l s a m l e s t a s j o n e n v e d t r i k k e s l ø y å f S e k n ø y e p n. D e t t a r e t t m i n u t t f r a ø v e r s t i C a s i n e t t o t i l S k ø y e n, o g e t d a t a a n l e g g d i r i g e r e r d e t h e l e. U n d e r v e i s b l i r s ø p p e l e t s l å t t i s t y k k e r m o t b e t o n g r ø r e n e s o m e r s t å l f o r s t e r k e t i s v i n g e n e. D e t s i e r s e g s e l v a t e n g j e n s t a n d s o m s t e n g e r r ø t l a r n g e o g t k o m p l r i m a e r t g p r o e p p r. S l i k e p n r o p p e r s e r v t i d æ k r e v e n d e o g k o s t b a r e å f å l ø s t o p p. D e t e r d e r f o r m e g e t v i k t i g a t s t o r e e l l e r l a n g e ( o v e r 3 0 c m ) g j e n s t a n d e r, g l a s s o g a v i s e r s o m e r b u n t e t e l l e r l a g t i p o s e r i k k e b l i r k a s t e t i s u g e t. G l a s s c o n t a i n e r. B o r et t s l a g e t h a r e g e n c o n t a i n e r f o r g l a s s o g h e r m e t i k k b o k s e r p å kildesorteringsplassen på øvre tun. El -ar t i k l e r. Borettsl aget har 2 stk. El -b u r p å k i l d e s o r t e r i n g s p l a s s e n p å ø v r e t u n o g 2 stk. El -. b u r i n n e r s t p å b i l o p p s t i l l i n g s p l a s s e n p å n e d r e t u n. H e s r k a l al l e e l e k t r i s k e a r t i k l e r f r a f. e k s. k o m f y r e r, h e l t n e d t i l l e d n i n g s s t u m p e r o s v. k a s t e s. D e r s o m d e n s l a g s b l i r k a s t e t f, e k s. i d e g u l e c o n t a i n e r n e, m e d f ø r e r d e t t e b e t y d e l i g e t i l l e g g s g e b y r f o r b o r e t t s l a g e t. C o n t a i n e r : S t ø r r e g j e n s t a n d e r k a n k a s t r n e s s o i m s c t å o r n p t å a i n e k i l d e s o r t e r i n g s p l a s s e n o g p å b i l o p p s t i l l i n g s p l a s s e n p å n e d r e t u n. P å k i l d e s o r t e r i n g s p l a s s e n e r d e t o g s å s a t t o p p e n c o n t a i n e r f o r g l a s s o g m e t a l l e m b a l a s j e. P a p i r : P a p i r k a s t e s i p a p i r c o n t a i n e r n e s o m s t å r p å k i l d e s o r t e r i n g s p l a s s e n o g i o p p k j ø r s e l e n t i l b i l o p p s t i l l i n g s p l a s s e n p å n e d r e t u n. S t r ø s a n d : V e d g a n g v e i e n m e l l o m G. V. 4 8 o g G. V 5 0, p å g a n g v e i e n v e d b a r n e h a g e n G. V 3 6 o g i o p p k j ø r s e l e n t i l b i l o p p s t i l l i n g s p l a s s e n p å n e d r e t u n s t å r d e t g u l e k a s s e r

8 S i d e C a s i n e t t o B o r e t t s l a g h v o r a l l e k a n h e n t e s t r ø s a n d v e d b e h o v. D e r s o m d i s s e s k u l l e v æ r e l å s t p a s s e r s a m m e n ø k k e l s o m t i l c o n t a i n e r. Nøkkel som passer begge containere følger med leilighetens nøkkelsett. V a s k e r i H v e r t t u n h a r e t f e l l e s v a s k e r i m e d t o v a s k e m a s k i n e r, s e n t r i f u g e, r u l l e, s k y l l e k u m o g t ø r k e r o m. V a s k e t i d r e s e r v e r e s v e d å h e n g e o p p h e n g e l å s m e d l e i l i g h e t s n u m m e r (følger leilighetens nøkkelsett ) på en tavle. P o l e t t e r t i l v a s k e r i e n e k o s t e r k r 2 0,- p r s t y k k o g k j ø p e s p å s t y r e r o m m e t i G u s t a v V i g e l a n d s v e i 3 8 f ø r h v e r t s t y r e m ø t e. K u n n g j ø r i n g o m d e t t e f o r o p p s l a g s t a v l e r i t r a p p e h u s e n e.f e l l e s v a s k e r i e t p å m i d t r e t u n n e d l e g g e s i K a b e l -t v C a n a l D i g i t a l e r l e v e r - a o n g d ø b r e d a b v å n d t s v t j e n e s t e r. H a r d u s pø r s m å l v e d r ø r e n d e ditt kabel-t v-abonnem ent, digital-tv eller bredbånd, kan du ringe tlf Åpnin gs t i d e r h o s k u n d e s e r v i c e e r m a n d a g - f r ed a g , l ø r d a g S ø n d a g e r e r s t e n gt. O p p s t å r f ei l p å k a b e l a n l e g g e t p å s ø n d a g e r, k a n d et t e r a p p o r t e r e s v i a t e l e f o n o g s å s ø n d a g e r m e l l o m o g For ytterligere informasjon visesdet til www. canaldigital. no Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget som å skru av dekselet - på antenne k o n t a k t e n - el l e o r g t i l k o b f l i n g o e r. S e l i k t e i n a n g r e o p v m i l k u n n e f o r å r s a k e f o rs t y r r e l s e r p å s i g n a l e n e t i l a n d r e b e b o e r e o g i v e r s t e f a l l f o r å r s ak e ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. F E L L E S A R E A L E R B a l l p l a s s P å N o r d j o r d e t f i n n e s d e t e n b a n e f o r f o t b a l l. I t i l l e g g e r d e t o p p a r b e i d e t e n m i d l e r t i di g fotballbane nederst i Den Engelske Park. Privatisering av områder V e d t r a p p e n e s o m e r s a t t o n p g p t i l f e r l l a es a b r a e a l k, o s k a l d et i k k e l a g e s t i l p r i v a t i s e r t e om r å d e r. Dugnader T r a d i s j o n e n t r o a r r a n g e r e r v i d u g n a d v å r o g h ø s t, o g k j e l l e r r y d d i n g hv e r v å r. J o f l e r e som deltar, jo hyggeligere blir det. F A S A D E N F a r g e r D i s s e f a r g e n e s k a l b e n y t t e s v e d m a l i n go g v e d l i k e h o l d u t e n d ø rs : B a l k o n - g og ytterdører : Nordsjø olje dekkbeis, Rød by Veranda- og karnappvegger : Maling nr : NCS -Y, 0502 g l a n s g r a d : h a l v b l a n k V i n d u e r : M a l i n g n r : H v i t, g l a n s g r a d : h a l v b l a n k Det skal bare brukes oljebasert maling og beis.

9 S i d e C a s i n e t t o B o r e t t s l a g Markiser og utvendige persienner U t v e n d i g e p e r s i e n n e r o g m a r k i s e r s om e r g o d k j e nt f o r b r u k p å C as i ne t t o k a n l e v e r e s av Lady persienneindustri. Opplysning om priser m.m. på telefon Markiser ( navn TEMPOTEST ) T i l g u l f as a d e k a n v e l g e s i : b e i g e nr 5. 2 o g h v i t / g u l s t r i p e t n r. 3 7 T i l r ø d f a s a d e : b e i g e n r. 5 2 o g g u l n r. 1 2 NB! På karnapper og svalganger skal det ikke monteres markiser. P e r s i e n n e r : M e t a l e t t 5 0 m m, H v i t -k 6 a 1 s 0 s, e h v i t d e k k F E L L E S P L I K T E R V i m i n n e r o m h u s o r d e n s r e g l e n e s o m k e r s t i t å r a s t b e t r e t n m i e n d g e n b. a D e n s t o r e f e s t e n : V e d s t ø r r e a r r a n g e m e n t e r i l e i l i g h e t e n, e r d e t g o d s k i k k å varsle naboene noen dager i forveien. S n e k r i n g - b o r i n g - b a n k i n g : S t ø y f o r p l a n t e r s e g v e l d i g l e t t- o g l a n g t - g j e n n o m b e t o n g e n. D e r f o r s k a l a l t a r b e i ds o m m e d f ø r e r s t ø y b a r e s k j e m e l l o m k l o g p å h v e r d a g e r o g m e l l o m k l o g p å l ø r d a g e r. S ø n d a g o g h ø y t i d s d a g e r s k a l d e t v æ r e r o. D y r e h o l : D d e t e r t i l l a t t å h a d y r i b o r e t t s l a g e t. D y r e n e s k a l r e g i s t r e r e s v e d i n n f l y t t i n g, o g b e b o e r e r a n s v a r l i g f o r a t d y r e n e i k k e e r t i l s j e n a n s e f o r n a b o e r. S e o g s å h e f t e t m e d h u s o r d e n s r e g l e n e. H a r d u d e t i k k e, f å r d u e t n y t t a v s t y r e t. Dugnader - se side 9 F E L L E S G L E D E R S o m m e r f e s t Dersom ildsjeler tar initiativ, blir det sommerfest for store og små n. t I e r e s s e r t e k o n t a k t e r s t y r e t. J u l e a r r a n g e m e n t e r H v e r f ø r s t e s ø n d a g i a d v e n t h a r v i h ø y t i d e l i g t e n n i n g a v j u l e g r a n p å h v e r t t u n, m e d m u s i k k o r p s, g l ø g g o g p e p p e r k a k e r. F o r b a r n a e r d e t j u l e t r e f e s t i j a n u a r, m e d u n d e r h o l d n i n g o g l e k e r. J u l e k a k e r d e a s v s t e t n i e n g f h e å r! r g o B a d s t u Badstuen er avviklet og innarbeidet i barnehagens inneareal. H V E M B E S T E M M E R I B O R E T T S L A G E T? D e t g j ø r v i a l l e. B o r e t t s l a g e t s t y r e s a v r e t n i n g s l i n j e r s o m v e d t a s a v b e b o e r n e p å generalforsamling og av Lov om borettslag. G e n e r a l f o r s a m l i n g D e n å r l i g e g e n e r a l f o r s a m l i n g e n h o l d e s i m a i / j u n i i S k ø y e n k i r k e. G e n e r a l f o r s a m l i n g e n e r C a s i n e t t o s ø v e r s t e m y n d i g h e t. T r e f r a m m ø t t e e r n o k t i l a t g e n e r a l f o r s a m l i n g e n e r b e s l u t n i n g s d y k t i g, d e r f o r e r d e t v i k t i g å m ø t e o p p d e r s o m e n

10 S i d e C a s i n e t t o B o r e t t s l a g v i l b r u k e s i n r d a e t i m s k o e k r e t t t i l i n n f l y t e l s e. H v i s m i n s t t i p r o s e n t a v a n d e l s h a v e r n e k r e v e r d e t, s k a l d e t i n n k a l l e s t i l e k s t r a o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g. N å r s p e s i e l l e grunner tilsier det, kan styret innkalle til beboermøte. S t y r e t S t y r e t v e l g e s p å g e n e r a l f o r s a m l i n g e n o gb e s t å r a v l e d e r, n e s t l e d e r, t r e s t y r e m e d l e m m e r o g t o v a r a m e d l e m m e r. S t y r e t h a r a n s v a r e t f o r d e n d a g l i g e d r i f t a v b o r e t t s l a g e t. T r e f f t i d f o r s t y r e t : H a r d u n o e d u v i l t a o p p m e d s t y r e t, k a n d u l e g g e e t b r e v i p o s t k a s s e n i G. V. 3 8, e l l e r d u e r v e l k o m m e n p ås t y r e r o m m e t i t r e f f t i d e n. D a t o e n e opplyses i rundskriv. H V E M H O L D E R O R D E N? T r a p p e h u s o g g a l l e r i e r D e å p n e t r a p p e h u s e n e o g a d k o m s t g a l l e r i e n e g j ø r r o t o g u o r d e n s y n l i g f o r a l l e. D e t e r d e r f o r a l l e s a n s v a r å h o l d e o r d e n. T r a p p e h u s k o n t a k t e n h a r a n s v a r f o r ås e t t e o p p t u r n u s l i s t e r f o r f e i i n g a v t r a p p a. D e t e r h e l l e r i n g e n p r i v a t s a k h v o r t o m f l a s k e r, p a p i r o. l. p l a s s e r e s - h a r d u i k k e t i d t i l å g å i c o n t a i n e r e n m e d d e t, s å s e t t d e t i n n e f o r d i n e g e n d ø r s å l e n g e, i k k e u t e n f o r. M e d s t a s j o n æ r e c o n r t e a o i g n n e e r d e r e b å d e p å ø v tun, er det unødvendig å forsøple adkomstgalleriene. K j e l l e r o g f e l l e s r o m F e l l e s r o m i k j e l l e r e n s k a l i k k e b r u k e s s o m u n ø d v e n d i g l a g e r p l a s s m e n f o r t r i n n s v i s v æ r e o p p b e v a r i n g s p l a s s f o r h a g e m ø b l e r, s y k l e r, l e k e r, k j e l k e r o. l. G j e n s t a n d e n e m e r k e s m e d n a v n, l e i l i g h e t s n u m m e r o g d a t o. I k k e m e r k e d e g j e n s t a n d e r k a n k a s t e s v e d k j e l l e r r y d d i n g. D e r s o m s t y r e t p å l e g g e r a n d e l s e i e r å f j e r n e g j e n s t a n d e r s o m e t t e r s t y r e t s s k j ø n n u r e t t m e s s i g o p p t a r p l a s s, k a n s t y r e t f j e r n e d e t t e f o r a n d e l s e i e r s r e g n i n g d e r s o m e l s a e n i d e r s e l v i k k e h a r f j e r n e t d e t t e i n n e n 1 4 d a g e r e t t e r s k r i f t l i g varsel, jf. Husordensreglene pkt 6. V a k t m e s t e r T r u d v a n g o g B r a n d s b o r g A S e r p. t. i n n l e i d s om f u n g e r e n d e v a k t m e s t e r e. D e t e r h o v e d s a k e l i g P å l B r a n d s b o r g m o b i l , -p os t l f , e som står for den daglige driften. Jan Trudvang har m o bi l D e r s om d u t r e n g e r h j e l p a v f u n g e r e n d e v a k t m es t e r t i l p r i v a t e tjenester, må pris avtales dere imellom. S M Å, V I K T I G E T I N G P o s t k a s s e s k i l t A l l e s o m i k k e h a r s p k i o l s t, t m k å a s k s a e f f e d e t. S k i l t e t m å l e r 7, 6 x 3, 1 c m o g t y k k e l s e n e r 0, 7 m m. N B! I P. A. 1 5 e r m å l e n e 9, 4 c m x 5, 8 c m o g t y k k e l s e n e r 0, 5 m m. N ø k l e r N ø k k e l s e t t e t s o m f ø l g e r m e d l e i l i g h e t e n s k a l i n n e h o l d e : Nøkkel til ytterdør Kj el lernøkkel N ø k k e l t -r i l o m E 1 ( h o dsikring v e og måler for hver leilighet er i kjelleren) V askeri nøkkel

11 S i d e C a s i n e t t o B o r e t t s l a g H e n g e l å s m e d l e i l i g h e t s n r. f o r v a s Vrider til søppelnedkast Containernøkkel (går til både søppel- og papircontainer på begge tun) Radi at ornøkk el G a r a s j e n ø k k e l t i l l e i l i a g r h e a t s j e r e s o m h a r g P ostkass enøkk el T r e n g e r d u e n n y n øk k el, b es t i l l e r d u d e n v e d å l e g g e e n l a p p m e d hv i l k e n n øk k e l d u trenger, navn og adresse og kr 100, - i en konvolutt istyrets postkasse, i s å G f å.v r. 38 du nøkkelen levert i din egen postkasse.dette gjelder e nø k ikk l e r t i l d i n i n n g a n g s d ø r, p o s t k a s s e o g b o d. D e rs om d u s k u l l e f å p r o b l em m e d p os t k a s s e n k a n f i rm a et L ås o g Nøkkel Majorstua, tlf , kontaktes. F j e r n k o n t r o l l f o r g a r as j e p o r t e n p å ø v r e o g n e d r e t u n b es t i l l es h os : A n d e r s o n s E l ek t r o, S t r ø m s t a n g v n e 8 i B e, S n a r ø y a. T e l e f o n : / e l l e r h o s s t y r e t. F j e r n k o n t r o l l e n b l i r s e n d t i p o s t e n. O p p s t å r d e t p r o b l e m e r m e d k o d e n, k o n t a k t e s s t y r e t. R E T N I N G S L I N J E R F O R R B S E T I D Y R E A S t y r e t h a r v e d t a t t r e t n i n gs l i n j e r f o r s t y r e a r b e i d i b o r e t t s l a g e t. F o rm ål et m e d d i s s e e r å k l a r g j ø r e d e k r a v s om s t i l l es t i l d e t i l l i t s v a l g t e. R e t n i n gs l i n j e n e om h a nd l e r s t y r e a n s v a r f o r f o r v a l t n i n g a v d e øk o n om i s k e ve r d i e r,h a b i l i t et, t a us h e t s p l i k t, h o no r e r i n g, attestasjon og anvisning av utbetalinger. TE L E F O N I B o r e t t s l a g e t e r t i l s l u t t e t s am a r b e i ds a v t a l e n m e l l om T e l e n o r o g O B OS, s om g j e l d e r t i l og som gir beboere med telefonabonnement i Telenor gode rabatter. D e t g i s o p p t i l 2 5 % r a b a t t p å b r u k e n a v t e l e -a f b o n e n e m ( e g nt j e n l e d ) e p r å B a s i s f a s t t e l ef o n o g b r e d b å n d s t e l e f o n de r s om s am t a l ek o s t n a d e n o v e r s t i ge r ,-. F r i b r u k a v f as t t e l e f o n h v e r l ø r d a g ( k u n s t a r t p r i s p å 8 9 ø r e p r. s am t a l e u a n s e t t v a r i g h e t ) p å ler s a til m t andre a fasttelefoner i Norge. D e n e n k e l t e b e b o e r f å r f r i et a b l e r i n g a v A D S L B r e d b å n d v e d b es t i l l i n g v i a i n t e r n e t t o g 1 0 % r a b a t t p å a b o n n em e nt s t y p e n e A D S L M e d i um o g 1 5 % p å A DS L P r em i um. ( R a b a t t y t e s i k k e p å n y b e s t i l t e a b o n n e L m T e u n r b t o ). p å A D S L B a s i s o D e t g i s 3 0 m i n u t t e r ek s t r a f r i r i n g e t i d p å a l l e m o b i l a b o n n em e nt f r a T e l e n o r o g D j u i c e ( i k k e k o nt a n t k o r t o g D j u i c e C o n t r o l o g s u rf p r a t a b o n n em e nt ). E k s t r a ri n g e m i n u t t e r g i s u a v h e n g i g a v o m k u n d e n e r i e n b i n d i n g s p e r i o d e, o g d e a n k t s e i l v i s e r e s v e s e n d e r e n S M S f r a s i n e g e n m o b i l t e l e f o n t i l n r m e d t ek s t b : e s t i l l o b o s B e s t i l l i n g a v t e l ef o n i o g i n t e r n e t t j en e s t e r g j ø r e s p å

12 S i d e C a s i n e t t o B o r e t t s l a g F E L L E S M Å L I N G O G F E L L E S I N N S K TR J Ø P M A V B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e m e d I s t a d K r a f t A S om f e l l es m å l i n g a v s t r øm. V e d s a l g a v l e i l i g h e t e n e l l e r e i e r s k i f t m e å e i e r s k i f t e s k j em a / f l y t t es k j em a f y l l es ut (S k j em a f å s v e d h e n v e n d e l s e t i l I s t a d K r a f t 21 A S 35 p 00 å eller t e l internettwww e f o n 7 1. hjemkraft ).. no Spørsmål utover dette rettes direkte til Istad Kraft AS. F J E R N V AR M E Borettslaget får levert fjernvarme fra Hafslund Fjernvarme AS. A l l e b o r e t t s l a g m e d b l ok k b e b y g g e l s e h a r f r a e n V B 2 t a r i f fs om e r s am m e ns a t t a v k r a f t p r i s m e d p å s l a g, n e t t l e i e t i l h u s h o l d n i n gs k u n d e r s am t f o r b r u k s a v g i f t t i l s t a t e n. H a f s l u n d F j e r n v a r m e A S h a r e n p r i s g a r a n t i s l i k at f j e r n v a r m e p r i s e n a l l t i d e r d e t bi l l i gs t e a v a l t e r n a t i v e n e e l e k t r i s k s t r øm o g f y r i n g s o l j e. F o r b u d j s et t å r e t e r k r a f t p r i s en f o r v e n t e t å l i g g e c a 4 ø r e/ kw h hø y e r e e n n i å r Samtidig øker nettleien med 4,61 øre /kwh grunnet utbedringer av nettet. F o r v e n t e t g j e n n om s n i t t p r i s f o r b u ds j e t t å r e t e r c a 7 6 ø r e/ kw h. I b l e tilsvarende gjennomsnit t p r i s p å c a 6 6 ø r e / kw h. A l l e p r i s e r e r o p p g i t t i n k l us i v e m e r v e r d i a v g i f t. P r i s e n p å f j e r n v a r m e v a r i e r e r g j e n n o m å r e t. F o r u t s a t t l i k t f o r b r u k i s om i , r e g n e r H a f s l u n d Fj e r n v a r m e A S m e d e n øk n i n g i f j e r n v a rm ek o s t n a d e n i å r p å c a 15 %. Dette vil i m i d l e r t i d a v h e n g e a v u t v i k l i n g e n i p r i s p å e l e k t r i s k k ra f t o g o l j e. E N E R G I R E G N S K A P Hva er et energiregnskap : E t e n e r g i r e g n s k a p m i n n e r m y e om e t t r a d i s j o n e l t ø k o n om i s k r e g n s k ap f o r et b o l i g s e l s k a p, m e n m a n d o k um e n t e r e r e n e r g i f o r b r u k i kw h i s t e d et f or ø k o n om i s k f o r b r u k i k r. Hvordan brukes et energiregnskap : E n e r g i r e g n s k a p et g i r v e r d i f ul l i nf o rm as j o n om h v a s om b e n y t t es a v en e r g i, o g h v a e n e r g i e n b r u k e s t i l. V e d å s am m en l i g n e e g e t f o r b r u k m e d f o r b r u k e t i a n d r e boligselskap får man inform asjon om hvorvid t f o r b r uk e t e r r i m e l i g, e l l e r om d e t b ø r iverksettes tiltak for å redusere forbruket. Energiforbruk i 2009 : T o t a l t e n e r g i f o r b r u k i : k W h / m ² Forbruket er fordelt på følgende formål : - F j e r n v a r m e t i l o p p v a rm i n g : 9 7 kw h / m ² - F j e r n v a r m e t i l v a rm t v a n n : 3 8 kw h / m ² - S t r øm t i l h u s h o l d n i n gs f o r b r u k : 6 1 kw h / m ² - S t r øm t i l g å r d s a n l e g g : 7 kw h / m ² - S t r øm t i l g a r a s j e a n l e g g : 1 kw h / m ² - Strøm til sykehjem : 4 kwh /m²

13 S i d e C a s i n e t t o B o r e t t s l a g F o r b r u k s u t v i k l i n g : B o r e t t s l a g e t h a r f o r b r u k -2 s 0 t 0 a 9 l i l e n e f r g i r a e g n 2 s 0 k 0 a 2 p e t. G j e nn o m d e n n e perioden har totalfor bruket holdt seg forholdsvis stabilt. F o r b r u k e t t i l o p p v a r m i n g e r k o r r i g e r t f o r ul i k u t et em p e r a t u r f r a å r t i l å r, s l i k at f o r b r u k e t s k a l v æ r e d i r e k t e s am m e nl i g n b a r t. Fra og m ed blir det obligatorisk med en energiattest for alle boliger som skal s e l g e s e l l e r l e i e s u t. N o r g - e o s g V e a n s e s r g d i r d a i r g e s k t o r a t ( N V E ) h ar a n s v a r e t f o r i m p l em e nt e r i n g e n a v o r d n i n g e n. P å w w w. e n e r g i m e r k i n g. n o k a n a n de l s e i e r e n u t a r b e i d e e n e n e r g i a t t es t f o r s i n bo l i g. OB OS v i l i l ø p e t a v t a i nn o p p l y s n i n g e r i e n e r g i r e g k n a s p e t s om v i l væ r e t i l h j e l p v e d u t a r b e i d e l s e a v e n e r g i m e r k e t. I N D I V I D U E LL N E D BE T AL I N G AV FE L LE S G J E L D B o r e t t s l a g e t h a r l a g t t i l r e t k a t n e i n n f b o e r t a l e a t s i n a n d de l a s v e f i e l e l es r e g j e l d e n ( I -o r N d n i n g ). D e t t e g i r i u t g a n g s p un k t e t a n d e l s e i e r e n e n m ul i g h e t t i l å i n n b e t a l e s i n andel av fellesgjelden. B o r e t t s l a g e t h a r i m i d l e r t i d i n n g å t t f a s t r e n t e a v t a l e m e d H u s b a n k e n p å b e g g e l å n e n e t i l h e n h o l d s v i s g 2, 1 3 o r, e n t 1. e A % v t a l e n g j e l d e r i p e r i o d e n f r a t i l I denne perioden vil det ikke være mulig å innbetale individuell andel fellesgjeld. AV T AL E O M G AR AN TE R T B E T AL I N G AV F E L L E S K OS TN AD E R B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e m e d O B O S o m g a g v a r f e a l n l es t e k o r s t n a d b e r t. a O l B i OS n g a r a n t e r e r f o r o v e r f ø r s e l t i l b o r e t t s l a g e t h v e r m å n e d o g o v e r t a r d e r e t t e r a l t a ns v a r o g r i s i k o f o r e v e n t u e l l m a n g l e n d e i n nb e t a l i n g a v f e l l e s k os t n a d e r. BRUKSOVERLATING ( FRAMLEIE ) D e t e r i k k e t i l l a t t å o v e r l a t i t l e a n d b r e u ut k e n s t a y r v e t s b s o a l m i t y g k e k n e o g g o d k j e n n e l s e a v b r u k e r. U l o v l i g o ve r l a t i n g a v b r u k k a n f ø r e t i l s a l g s på l e g g a v l e i l i g h e t e n. S ø k n a ds s k j em a f o r b r u k s o v e r l a t i n g f ås v e d h e n v e n d e l s e t i l OB O S p å t e l e f o n Det er registrert 6 bruksoverlatinger i b o r e t t s l a g et p r F O R K J Ø P S R E T T F o r k j ø ps r e t t e n e r e n v i k t i g m e d l em s f o r d e l i O B OS. V e d s pø r s m å l om f o rk j ø ps r e t t e n k a n d u h e n v e n d e d e g t i l O B OS p å t e l e f o n F o r h v e r e n k e l t b o l i g b l i r d e t v e d s a l g f a s t s a r t u k t a v e n e g e n f r i s t forkjøpsretten (meldefrist ). Medlemmer som vil benytte forkjøpsretten t, a r k o nt a k t m e d O B O S f o r å f å o p p g i t t f a k s n u m m e r -p o e s l t a l d e r es r s e v s om e n t k u a e n l b l e n y t e t es. Meldingen må være mottatt av OBOS innen den fastsatte frist. Meldefristen e vil vær n o r m a l t 5 v i r k e d a g e r e t t e r a -a t n n o b n s o e l i A i f t g e n e p n o s t e n r k u n n g j o o g / e l l e r p å ww w. o b o s. n o. H v i s OB O S m ot t a r d i n m e l di n g om f o rk j øp e t t e r a t f r i s t e n e r g å t t ut, k a n d u i k k e k r e v e å f å o v e r t a b o l i g e n p å g r u n n l a g a v f o rk j ø ps r e t t e n.

14 S i d e C a s i n e t t o B o r e t t s l a g G j ø r d u b r uk a v f o r k j ø p s r e t t e n, t r e r d u i n n i e n a l l e r e d e i n n g å t t a v t a l e o g k j ø p e r b o l i g e n t i l d e n a v t a l t e p r i s p å a v t a l t e v i l k å r. F i n a n s i e r i n g e n m å v æ r e i o r d e n, o g d e n m å i s i n h e l h e t d o k um e n t e r e s s k r i f t l i g. E r d e t f l e r e m e d l e m m e r s o m v i l b n e, n f y å t r d t e e n m f e o d r l e k n j g ø s t p a s ns r e i e t n t n i e t e t f o r t r i n n s r e t t. A n d e l s e i e r e i d e t b o r e t t s l a g e t b o l i g e n t i l h ø r e r g å r f o r a n øv r i g e m e dl em m e r i O B O S. D e r s om f l e r e i b o r e t t s l a ge t v i l b e n y t t e f o r k j ø p s r e t t e n, b l i r n or m a l t b ot i d e n i b o r e t t s l a g et a v g j ø r e n d e. F O R S I K R I N G E R B o r e t t s l a g e t s e i e n d o m m e r e r f o r s i m k e d r a e v t a l e n i r. N E M I F O R F o rs i k r i n g e n d e k k e r b y gn i n g e n e, f e l l e s a r e a l o g b o l i g e r, m ed v e g g f a s t u t s t y r. D e n d e k k e r o g s å b y g n i n g s m es s i ge t i l l e g g i n n r et n i n g e r o g f o r b e d r i n g e r i b o l i g e n bekostet av andelseier. O p p s t å r d et s k a d e i l e i l i g h e t e n, s ør g f o r å b e g r e n s e s k a d e om f a n g e t m es t m ul i g o g p r ø v å k a r t l e g g e å r s ak e n t i l s k a d en. E r f l e r e l e i l i g h e t e r b e r ø r t, n o t e r h v o r d a n b e r ø r t e andelseiere kan kontaktes og opplys om dette når skaden m eldes til f o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S 86 p 55 å 00 t e, l e faks f o n e l l e r e-post obos. no F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n m e l d e r s k ad e n t i l f o r s i k r i n gs s e l s k a p e t, b es t i l l e r om ø ns k e l i g h å n d v e r k e r f o r r e n p o a g r s a ø s r j g e o r f o r a t k os t n a d e r k n y t t e t t i l s k a d en b l i r r e f u n d e r t e l l e r b e t a l t a v f o r s i k r i n g s s e l s k a p et. V e d s k a d e r s o m d e k k e s a v b o r e t t s l a g e t s b y g n i n g s f o r s i k r i n g, - k r e v e r f o r s i s e l s k a p e t e n e g e n a n d e l p å k r ,-. Selv om borettslagets forsikring u k br e s, k a n a n d e l s e i e r b e l as t es h e l e e l l e r d e l e r a v egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiernes ansvar. I N N B O F O R S I K R I N G D e n e n k e l t e a n d e l s e i e r m å h a e g en h j em f o rs i k r i n g s om d e k k e r i n n b o o g l øs ø r e ( d et v i l s i u t s t y r / i n n r e d n i n g s o r m l i g å d e t a t m e d r s e n g a n t å u r e n f l y t t e r ). D e t v i l væ r e g u n s t i g å k o n t ak t e O B OS F o r s i k r i n g f o r å f å t i l b u d p å i n n b o f o rs i k r i n g. D e n n e f o r s i k r i n g e n h a r l a v p r i s o g t i l p a s s e d e v i l k å r. OB OS F o rs i k r i n g h a r og s å g o d e t i l b u d p å ø v r i g e f o r s i k r i n g s p r o d u k t e r n d d e e l s n e i e r n k a e n l h t a e b e h a o v f o r. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I f ø l g e f o r s k r i f t om b r a n n f o r e b y g g e n d e t i l t a k o g b r a n n t i l s y n s k a l a l l e bo l i g e r h a m i ns t én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i f o rm a v e nt e n p u l v e r a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e. D e t e r b o r e t t s l ag e t s a ns v a r å a ns k a f f e o g m o n t e re u t s t y r e t, m e ns d e t e r a n d e l s e i e r s a n s v a r å k o n t r o l l e r e a t ut s t y r e t e r i o r d e n. D e r s om u t s t y r e t e r d e f ek t, meldes dette skriftlig til styret.

15 S i d e C a s i n e t t o B o r e t t s l a g H M S - I N T E R N TR K O L L F o r s k r i f t o m s y s t e m -, a t i m s - i k o l g h s j e i l k ø k s e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e r ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f as t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s em b e r m e d v i r k n i n g f r a 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systemat i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t em m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. V i k t i g e l o v e r i h e n h o l d t i l d e t t e e r : Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr L o v o m b r - a n n o g e k s p l o s j o n s v e r n L o v o m f o r u r e n s n i n g L o v o m a r b e i d s m i l j ø I n t e rn k o nt r o l l i n n e bæ r e r a t b o r e t t s l a g e t e r p å l a g t å p l a n l e g g e, o r g a n i s e r e, ut f ø r e, v e d l i k e h o l d e o g d o k u m e n t e r e a l t s o m -, h a m r - i o m l g e s j d i k ø k h er e h l e s t e å g j ø r e i borettslagets regi. Internkontrollsystemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives. S t y r t i e v a r e t a r i n t e r nk o n t r o l l e n m ed h e n s y n t i l b l a nt a n n e t b r a n n v e r n, f e l l es e l ek t r i s k a n l e g g o g l e k e p l as s u t s t y r. H a r b o re t t s l a g e t a n s a t t e m å d et o gs å o p p f y l l e k r a v e n e i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. B e b o e r n e/ a n d el s e i e r n e h a r p l i k t t i l å f o r et a e g e n k o nt r o l l p å d e t el e k t r i s k e a n l e g g e t i l e i l i g h e t e n e. R E H AB I L I TE R I N G O G S TØ R R E V E D LI K E H O L D M a l i n g a v k a r n a p p, v e r a n d a p l a t e r, v i n d u o g k a r n a p p / v e r a n d a d ø r e r o g t a k ut s t i k k p å n e d r e t u n. D e t e r s k i f t e e r t e / n j d u e s l y t t e r d ø re r / v e r a n d a d ø r e r. D e t e r s k i f t et 2 s t k. a v t r e k k s v i f t e r i g a r a s j e a n l e g g e t p å ø v r e t u n., s am t 1 s t k. a v t r ek k s v i f t e i g a r a s j e n e d r e t u n. D et e r s k i f t e t 3 s t k a v t r e k k s v i f t e r p å l of t. S t ø r r e e l ek t r i s k e a r b e i d e r : M o n t e r i n g a v u t e l a t m r a p e p r eh u p s å. U t s k i f t i n g a v k u rs s i k r i n g e r i h o v e d t a v l e r t i l j o r d f e i l a u t om a t e r. S k i f t e/ i n n k j ø p a v s i rk u l as j o n s p um pe r i v a rm e s e nt r a l e r. O p p a r b e i d e l s e a v l uf t es p a l t e r p å l o f t i GV 4 0, d a d et t e i k k e v a r u t f ø r t i henhold til de opprinnelige tegningene da boret t s l a g e t b l e o p p f ø r t B e t y d e l i g d r e n e r i n g s a r b e i d i ø v r e g a r a s j e a n l e g g m e d b l a n t a n n et i n s t a l l e r i n g a v e n i ns p ek s j o ns k um o g e n a v l ø p s k um m e d p um p e. G r u n n e n t i l d et t e a r b e i d e t v a r at g ru n n v a n n e t b e g y n t e å s p r e n g e ut g u l v o g v a r t i l n f i n a g r e n e f or f o ø v r i g b, y p g a at d r e n e r i n g s r ø r v a r t e t t e o g m å t t e s k i f t es. E t r e l at i v t d y r t a r b e i d p g a 2 m et e r s t a k hø y d e i n n e i g a r a s j e n, s om f o r å rs a k et a t a l t m as k i n e r i s om b l e b r uk t v a r a v m i ni s t ø r r e l s e.

16 S i d e C a s i n e t t o B o r e t t s l a g Malerarbeid karnappsiden på hele midtre tun ble malt. V a k t m es t e r l e i l i g h e t e n b l e o p p g r a d e r t i s i n h e l h e t. D e t b l e ut a r b e i d e t e n n y b i l o p p s t i l i n gs p l a s s o g 2 M C p l a s s e r i g a r as j e n p å ø v r e t u n. 2 s t k. ut l u f t n i n g s v i f t e r / b r a n n v i f t e r s k i f t e t u t i Ø v r e g a r as j e a n l e g g p g a s l i t a s j e. V a n n l e k k a s j e i G V 3 6, h v o r 6l e i l i gh e t e r v a r i n v o l v e r t, o g h v o r d e t b l e l a g t n e d e t b e t y d e l i g s t y r e a r b e i d, h v o r s t y r e l e d e r b l. a. d e l t o k i c a 2 0 b y g g e m øt e r. B o r e t t s l a g e t h a r b y t t et s t r øm l e v e r an d ø r f r a I s t a d K r a f t t i l L OS, d e t e r Hjem Kraft som fakturerer slik som før. B a l l b a n e o p t t p e r t p e å N o r d j o r d e t. D e n E n g e l s k e p a rk h a r o p p g r a d e r t g a n g v e i e r m. m. V a k t m es t e rs øk n a d. S t y r e t h a r l a g t n e d b e t y d e l i g a r b e i d i f o r b i n d e l s e m e d a n s et t e l s e a v n y v a k t m e s t e r. E t t e r d e k r a v s t y r e t s e t t e r h a r ingen søkere vært kvalifisert M a l i n g a v a l l e b l ok k e n e p å ø v r e t un ( i k k e i n n g a n gs s i d e n ) k a r n a p p, u t v e n d i g e v e r a n d a p l a t e r, u t s t i k k f r a t ak o g a l l e v i n d u e r. S k i f e r h e l l e r m / v a rm ek a b l e r i t r a p p v e d P. A. 2 1 o g G. V S k i f t et d i v. y t t e r d ø r e r i l e i l., g a r a s j e o g v en t i l r om. F j e r n et e n d e l t ræ v / r G. V. 4 2 o g s yk e h j em m e t N y t a k p a p p o g t ak r e n n e r p å a l l e b l o k k e r p å Ø v r e t u n, s am t n y e t a k r e n n e r p å n e d r e t u n. D e t e r o gs å s k i f t e t 1 0 s t k. o g j us t e r t 1 2 s t k. y t t e r-v e r a n d a - k j e l l e r d ø r e r i b o r e t t s l a g e t i å r D e t e r m o n t e r t e n d e l h i g s m p l at i e n r i g a r a s j e n e p g a. f uk t i g h e t / s a l t e r. L i k e l e d es e r d e t m o nt e r t v a rm ek a b l e r i s k i f e r t r ap p m e l l om G. V. 2 3 o g G. V N y e t a k l uk e r, o g s t i g e r m e d r e k k v e r k, e r m o n t e rt p å 5 e t. b l ok k e n e a v s i k k e r h e t s m es s i g e g r u n n e r. H e l e k l o ak k s y s t em et i C a s i n e t t o B o r e t t s l a g e r g j e n n om g å t t a v G r a vc o A S m e d bl. a. k am e r a i ns p e k s j o n. D e t bl e f u n n e t n o e n f å u r e g e l m es s i g h e t e r, m e n d e v a r a v e n s l i k a r t a t G r a v c o A S i k k e a n b e f a l t e å g j ø r e n o e n i n n g r e p f o r e l ø p i g Ny takpapp og takrenner på alle blokker t u n. D et e r på o gs midtre å skiftet 12 stk. ytter -v e r a n d a d ø r e r i b o r e t t s l a g et i å r D e t e r m o nt e r t e n d e l h i m l i n gs p l a t e r i g a ra s j e n e p g a. f uk t i g h e t / s a l t e r. K i l d e s o rt e r i n g s p l as s p å ø v r e t u n er f e r d i g o p p a r b e i d e t o g i t i l l e g g t i l d e a n d r e c o n t a i n e r n e e r d e t s at t o p p c o n t a i n e r f o r g l as s o g m et a l l em b a l l a s j e. A l l e o p p r i n n e l i ge s y k k e l s t at i v e r e rs t at t et m e d n y e a v t y p e n S i n us s am t at d et e r s a t t o p p a t s k i l l i g f l e r e s t at i v e n n t i d l i g e r e.

17 S i d e C a s i n e t t o B o r e t t s l a g S k i f t et t a k p a p p p å t ak o g t r a p p e h us p å n e d r e t u n. I n nk j ø p a v i n n g a n gs d ø r e r s a m t s k i f t e a v 8 s t -/ k. v e i r n a n g -/ d a n g a s r a s - j e d ø r e r. Skiftet 3 felles el-s k a p p å g r u n n a v r u s t M o n t e r t h i m l i n gs p l at e r i g a r as j e a n l e g g, g a r a s j e a r b e i d e r i f o r b i n d e l s e m e d v a n n i n n s i g v e d a n l e g g, di v e r s e a r b e i d e r i v a rm e s e n t r a l e n, s a t m o p p u s s i n g a v t r a p p e h u s i G. V Installert galvanisk korrosjonsbeskyttelse i nedre garasjeanlegg. Omfattende arbeid med varmevekslere m.m. i sentralvarmeanlegg. Vesentlig opprustning av grøntanlegg R e p a r a s j o n a v k j e l l e r b o d e rp å g r un n a v h e v i n g a v g u l v, s t a rt e t u t b e d r i n g s a r b e i d e t i g a r a s j e a n l e g g o g f o r e t at t v e s e n t l i g o p p r u s t i n g a v g r ø n t a n l e g g. V å r e n f i k k a l l e a n d e l s e i e r e ny e b r a n n s l u k n i n gs a p p a r a t o g n y e r ø y k v a r s l e r e Fullføring av balkonger og karnapper p e h u s m a l t i, n n v trap e n d i g, m a l i n g a v i n n g - a o n g b s a l k o n g d ør e r p å d u g n a d O p p s t a r t a v o p p u s s i n g a v b a l k o n ge r o g k a r n a p p e r. A r b e i d e t e r i k k e a v s l u t t et M a l i n g a v t r a p p e g a n g e r, f e l l es v a s k e r i, u t s t i k k p å s y k e hj em o g r e p a r a s j o n l e k k a s j g a e r as a v j e a n l e g g O p p r u s t i n g a v g r ø n t a n l e g g e t, ut s k i f t i n g a v l e k e a p p a r a t e r, n y as f a l t o g j u s t e r i n g a v k um m e r F o t b a l l b a n e n v e d s y k e h j em m e t e r p l a n e r t o g t i l s å d d. Ut s k i f t i n g a v lekeapparater og utbedring av trappene. Bygget levegg til s ø p p e l s k u r v e d s yk e h j em m et. D e t e r f o r e t a t t n y p l a n t i n g. V i d e r e e r h o v e d v a n n r ø r v e d G. V. 5 4 o g G. V. 4 0 s k i f t e t u t B a l l p l as s e n p å N o r d j o r d e t b l e p l a ne r t m e d n y t t g r u s d e k k e. D e t b l e m o n t e r t n y e b a s k e t b a l l m å l o g b e n k e r. D e t n a b v l e u t f ø r t g a r a s j e t a k p å ø v r e t u n p. g. a. i n ns i g a v v a n n. D e t b l e ut f ø rt s e r v i c e p å v e n t i l a s j o n s a n l e g g e t v å r t v e d at v i f t e r p å l o f t o g a v t r ek k s v e n t i l e r i l e i l i g h e t e n e b l e r e n g j o r t. D e t bl e m o n t e r t n y e s y k k e l s t a t i v a v m e rk e t S i n u s S am e i e t S k ø y e n V es t S ø p p e l s u g b l e d a n n e t. D e t b l e o v e r t a t t f r a O s l o K om m u n e o g ei e s n å a v C as i n e t t o B r l, Ø v r e S i l k e s t r å B r l, N e d r e S i l k e s t r å B r l, H of f s g r e n d a B r l o g S k ø y e n T e r r a s s e B o l i g s am e i e Alle borettslagets vinduer ble malt. I tillegg l t bl u t v e n d i g Maling av inngangs- og balkongdører på dugnad

18 S i d e C a s i n e t t o B o r e t t s l a g O M S A T T E L E I L I G H E T E R I roms leiligheter :6 leiligheter omsatt Areal K j ø p e s u m K j ø p e s u m + f e l l e s g j e l d 5 0, , , , , , G j e n n om s n i t t roms leiligheter :3 leiligheter omsatt Areal K j ø p e s u m K j ø p e s u m + f e l l e s g j e l d 9 3, , , G j e n n om s n i t t roms leiligheter : 5 leiligheter omsatt Areal K j ø p e s u m K j ø p e s u m + f e l l e s g j e l d 9 6, , , , , G j e n n om s n i t t S T Y R E T S A R B E I D i M ø t e r : I l ø p et a v å r e r d e t a v h o l d t 1 8 s t y r em ø t e r h v o r s ak er e r b e h a n d l e t. Generalforsamling ble avholdt I n f o r m a s j o n D e t e r s e n d t ut 4 8 r u n d s k r i v. Ba r n e h a g e n D e t e r a l d e r s g r u p p e n o v e r 3 å r s om e r p r i o r i t e rt i C a s i n e t t o B o r e t t s l ag s b a r n e h a g e. B a r n e h a g e n e r f u l l t a l l i g. S t y r e t i b ar n e h a g e n e r f ø r s k o l e l æ r e r H i l d e A r n e s e n.

19 S i d e C a s i n e t t o B o r e t t s l a g B a r n e h a g e n h a r d e s s u t e n et s t y r e t h v o r b o r e t t s l a g e t e r r e p r e s e n t e r t v e d A n n e L a n d g r a f f. B a r n e h a g e n s ut g i f t e r b l i r d e k k et a v f o r e l d r e b e t a l i n g o g o f f e n t l i g s t ø t t e. H u s l e i e I 2009 økte husleia med 3 % eks. kapitalutgifter. D ø r e r T r u d v a n g & B r a n ds b o r g A S ut b e d r e r d e u t g a n g s dø r e r / v e r a n d a d ø r e r s om f u n g e r e r d å r l i g. S t y r e t m å k o n t s k a e k t om e s u t b v e d r i n g ø. n D u g n a d e r / J u l e t r e f e s t V å r, h øs t o g k j e l l e r d u g n a d s am t t en n i n g a v j u l e t r e o g j u l e t r ef e s t b l e av v i k l e t s om n o r m a l t m. m. D a b o r e t t s l a g et v a r 2 5 å r, v a r d e t n o e n i l ds j e l e r p å m i dt r e t u n s om v i l l e m a r k e r e d e t t e. I f o r b i n d e l s e t m b l e d d e d t e k t j ø t p e t i n j n u et b i s t o l r t e t e l t i t i l f e l l e d å r l i g v æ r, s am t l a n g b o r d b l e o p pg r a d e r t. D e r s om n o e n ø ns k e r å v i d e r e f ø r e l i g n e n d e tiltak, er det mulig å få adgang til nevnte telt og bord ved henvendelse til styreleder. Loft I b l e d e t f e r d i g s t i l t 2 n y el o f t. T o t a l t e r d e t u t b y g d 4 4 l o f t. Reparasjon og vedlikehold ( større arbeider ) M a l i n g a v k a r n a p p, v e r a n d a p l a t e r, v i n d u o g k a r n a p p / v e r a n d a d ø r e r o g t a k ut s t i k k p å n e d r e t u n. D e t e r s k i f t e t / j u s t e r t e n d e l y t t e r d ø r e r / v e r a n d a d k ø k s r v e i f r t e. r i D e t e r g a r a s j e a n l e g g e t p å ø v r e t u n., s am t 1 s t k. a v t r ek k s v i f t e i g a r a s j e n e d r e t u n. D e t e r s k i f t et 3 s t k a v t r ek k s v i f t e r p å l of t. S t ø r r e e l ek t r i s k e a r b e i d e r : M o n t e r i n g a v u t e l am p e r p å t r a p p e h u s. Ut s k i f t i n g a v k u r s s i k r i n g e r i h o v e d t a v l t e om r a t e r. i l j o r d f e i l a u S k i f t e/ i n n k j ø p a v s i rk u l as j o n s p um pe r i v a rm e s e nt r a l e r. O p p a r b e i d e l s e a v l uf t es p a l t e r p å l o f t i GV 4 0, d a d et t e i k k e v a r u t f ø r t i h e n h o l d t i l d e opprinnelige tegningene da borettslaget ble oppført. B o r e t t s l a g e t s g r ø n t a n l e g g B o r e t t s l a g e t h a r k o n tr a k t m e d g a r t n e r f i rm a e t H a g ef o rm A S v e d r ø r e n d e v e d l i k e h o l d a v grøntanlegget ( ikke plenklipping ). V e n t i l a s j o n s a n l e g g e t D e t e r f i rm a e t V e nt i l as j o n o g K u l de s om u t f ø r e r s e r v i c e p å v e n t i l as j on s a n l e g g e t v å r t. Hele anlegget blir kontrollert 2 ganger i året. H e i s e n i G. V. 5 4 C a s i n e t t o b o r e t t s l a g h a r v e d l i k e h o l d s a v t a l e m e d K O N E A S. D e r s om d e t o p p s t å r teknisk svikt ring D 0 et e r o p p s l a g p å d e t t e n um m e r i h ei s e n. H M S S t y r e t h a r i j o b b e t s y s t em at i s k m e d H M S a r b e i d e t. D et h a r væ r t g j e n n om f ø r t v e r n e r n u d e r o g u r e g e l m e s s i g h e t e r h a r b l i t t a v d ek k et. D i s s e e r i f e r d m e d å b l i utbedret. HMS arbeidet er en kontinuerlig prosess som vil pågå i årene fremover.

20 S i d e C a s i n e t t o B o r e t t s l a g C A N A L D I G I T A L P l u s s I n n g å t t k o l l e k t i v t i l l e g g s a v t a l e m e d C a n a l D i g i t a a l o g P l u s s v e d r u t v i d e t g r u n n p a k k e. B y t t e a v s t r ø m l e v e r a n d ø r B o r e t t s l a g e t s s t r øm l e v e r a n d ø r e r I s t a d K r a f t. D e t e r H j em k r a f t s om f a k t u r e r e r h v e r e n k e l t b e b o e r. D e n e n g e l s k e p a r k D e n e n g e l s k e p a r k o p p g r a d e r e r b r o e r, g a n g v e i e r m. m. V i i n n g å r i i n t e r e s s e g r u p p e n f o r oppgradering av parken, hvor Eivind Bødtker er leder for Skøyen Vel. D i v e r s e S t y r e t h a r s o l gt d e n s åk a l t e v a k t m e s t e r l e i l i g h e t e n, j am f ø r v e d t ak p å generalforsamlingen Dette er en 3 roms leilighet. Salgssum kr , I e n t i l s t a n ds r a p p o r t u t f ø rt a v OB OS P r o s j ek t A S e r d et p å p ek t e n r e k k e s v a k h e t e r / s l i t as j e p å d e t el e k t r i s k e f e l l es a n l e g g e t. D e t t e a r b e i d e t e r ut f ø rt p å v i s s e o m r å d e r i , o g v i l f o r t s e t t e o gs å i I n n t e k t e n a v s a l g e t a v v a k t m es t e r l e i l i g h e t e n v i l i s i n h e l h e t bl i p r i o r i t er t v e d l i k e h o l d s a r b e i d e r i b o r e t t s l a g e t, f o r d e l t f r am t om , d a H u s b an k l å n e t e r i n n f r i d d i sin helhet. S t y r e t v i s e r o gs å t i l v e d t ak p å g e ne r a l f o r s am l i n g v e d r ø r e n d e s a l g a v v a k t m e s t e r v e r k s t e d / k o n t o r. S t y r e t h a r n å m o t t a t - t o g r a m m e t i l l a t e By g n i n g s e t at e n, h v o r d et f r em g å r a t d e t t e l ok a l e t n å e r g o dk j e n t t i l ut b y g g i n g a v l e i l i g h e t. F r e m t i d i g p l a n f o r v e d l i k e h o l d - Oppgradering av trappehus, inkludert nye postkasseanlegg. - Diverse oppgraderinger av vårt elektriske fellesanlegg. - M a l i n g tunsider a v på alle tun. - Delvis ombygging av varmesentraler. - O p p g r a d e r i n g a v r a d i a t o r a n l e g g f or å g i e n j e v n e r e v a r m e, r e d us e r e k o r r o s j o n o g s t a ns e ul y d i r ø r. - Utskifting av avtrekksvifter. - Oppgradering av fellesvaskeriet på øvre tun.

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i 2

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R i n g g a t en T e r r a s s e S am e i e, a v h o l d e s 2 4. m a rs 2 0 1 0, kl. 18 :00 i Lilleborg Kirke. T I L B E HA

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Ø v r e L j a n B o l i gs am e i e I I I, a v h o l d e s t o rs d a g 3 0. a p r i l 2 0 0 9, kl. 1800 i Nordstrand Eldresenter,

Detaljer

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s /

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i P r o f es s o r D a h l s gt 3 9 A S, a v h o l d es t i r s da g 2. j

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i Solbakken Velforening, a v h o l d e s t o r s d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 2 0. 1 5 p å Ok s t a d S k o l e. T I L B E HA N D L I N G F O R

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Kjære beboer! HER FÅR DU TAK I: Styret

Kjære beboer! HER FÅR DU TAK I: Styret Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Ta vare på den den erstatter den tidligere beboerpermen. Styret

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2004 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG

VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling, 15. februar 2006. Sist endret i ordinær generalforsamling 30. april 2010 1. Navn, lagsform, formål og forretningskontor Blusuvold

Detaljer

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr.

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr. n a 7 4 7, Ro 7, n lko 6 6 6 7 6 7 Ro, 3 6 7,3 lk Inn 4 on 6 3 lk 7 on Ro, B B 4 7 4 He is lk B 4 ta 7,3 a le on D 3,7 rri Ko k. jø /K e tu, rri Ko,3 7,3 3, /s ile Hv Ro, 4 ør e yv Gla e ssv ro M,4 s B

Detaljer

Viktig informasjon angående bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Revidert 15.5.2014

Viktig informasjon angående bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Revidert 15.5.2014 Viktig informasjon angående bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Revidert 15.5.2014 Skifte av radiatorer Tøyenhus BRL Andelseierne i Tøyenhus borettslag vedtok på generalforsamlingen 2013 at samtlige radiatorer

Detaljer

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013.

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. Husordensregler Etterstad Øst Borettslag vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Husordensreglene er vedtatt

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2005 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL

Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Skifte av radiatorer Tøyenhus BRL Andelseierne i Tøyenhus borettslag vedtok på generalforsamlingen 2013 at samtlige radiatorer skal skiftes

Detaljer

Åpent referat styremøte 8/12 2014 - kl 18:00 på styrerommet

Åpent referat styremøte 8/12 2014 - kl 18:00 på styrerommet Åpent referat styremøte 8/12 2014 - kl 18:00 på styrerommet Møtt: Knut Erik, Øystein, Stian, Aase, Terje, Anne (vara), Fritz (vara), Orienteringssaker Godkjenning av referat for styremøte 10.11.2014 og

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 Vedtatt i ordinært sameiermøte den 22.03.2007 Endret i sameiermøte 22.04.2010 Endret i sameiermøte 20.03.2012 Generelt Disse husordensregler er en veiledning

Detaljer

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall. H U S O R D E N S R E G L E R F O R J E R P E S K O G E N B O R E T T S L A G MED ENDRINGER AV 30.5.1995, 14.05.2003 og 31.03.2009. INNLEDNING. Jerpeskogen borettslag er et andelslag tilsluttet OBOS. Borettslaget

Detaljer

kl 19.00 i styrerommet

kl 19.00 i styrerommet Innkalt: Eivind, Elin, Nina, Efrem, Kai, Anjan, Svetlana, Katrine, Margrete Meldt forfall: Svetlana, Kai Referent: Nina I.Eslami Møte avsluttet: kl 21.15 Saksoversikt: 43/12 Konstituerende styremøte. 44/12

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Casinetto Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Casinetto Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i asinetto Borettslag Møtedato 28.05.08 Møtetidspunkt 19:00 Møtested Skøyen kirke Tilstede var Og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet ble åpnet av 61 andelseiere

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2014

ÅRSBERETNING FOR 2014 3 Strinda Velforening ÅRSBERETNING FOR 2014 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære årsmøte har velforeningens tillitsvalgte vært: Styret Leder Bjørn Snåsøy Kinnvegen 1 B Styremedlem Unni Hjellupvik Kinnvegen

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Adamstuen Borettslag Dato 06.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Søsterhjemmet OUS-U.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Adamstuen Borettslag Dato 06.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Søsterhjemmet OUS-U. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Adamstuen Borettslag Dato 06.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Søsterhjemmet OUS-U. Tilstede var 20 andelseiere og 1 med fullmakt til sammen21 stemmeberettigede.

Detaljer

Et telemarked i endring Fire viktige tel etren d er V en tel o + B a n et el e + B red b ån d a l l ia n s en Hva vi j o b b er m es t m ed Jan Morten Ruud, BaneTele Høy ere krav til dekning o g tj enes

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Pen 2 roms med sydvendt balkong, delikat kjøkken fra 2008 Adresse: Heggesnaret 5, 2 etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 47/47/50 m² F.kostnader: Kr. 2 384,- Fellesgjeld: Kr. 6 848,-

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275)

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Vedtekter for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Sist endret i generalforsamlingen 26. mai 2011. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Stavanger Boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG vedtatt på ordinær generalforsamling 19. april 2006, med senere endringer vedtatt på ordinær generalforsamling 14. mai 2009. Disse ordensregler skal bidra

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005 Lagets formann, Tor Magne Gausdal, ønsket alle fremmøtte velkommen til generalforsamlingen 2005, Tor Magne Gausdal var møteleder.

Detaljer

Borettslaget Harry Borthens vei 13

Borettslaget Harry Borthens vei 13 Harry Borthens vei 13 Møtereferat, styremøte mandag 27.04.09 Tilstede: Birger Jensen, Anne Marie Schei og Kåre Magnus Busch Sak 1: Orientering om diverse feil og avvik etter plan- og bygningsloven, heis

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag Dato 28. mai 2013 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter kirke. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede.

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Nordre Åsen Kv II A Borettslag ble avholdt 3. mai 2006 kl. 18.00 på Sandaker Videregående skole.

Ordinær generalforsamling i Nordre Åsen Kv II A Borettslag ble avholdt 3. mai 2006 kl. 18.00 på Sandaker Videregående skole. 6079 ÅRSMøteProtokoll 6079 Ordinær generalforsamling i ble avholdt 3. mai 2006 kl. 18.00 på Sandaker Videregående skole. Tilstede var 31 andelseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt 3 med fullmakt.

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2010

ÅRSBERETNING FOR 2010 ÅRSBERETNING FOR 2010 TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: STYRET Leder Ketil Heyerdahl Rosenborggaten 15 C Styremedlem Stine Ørbeck Rosenborggaten

Detaljer

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009 Borettslaget 4 Blocks BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 29 Ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks avholdes tirsdag 21. april 29 kl. 12: hos BN-megler, Bygdøy Allé 34. TIL

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN HERØY VGS Eksisterande Plan 0

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN HERØY VGS Eksisterande Plan 0 Kjøkkenlager Kjøkken Kantine D1 A: 1,7 D1 A:, D1 A: 104,7 Kjøkkenlager D1 A: 1,0 A:,8 A: 3,4 A: 8,9 A: 46,6 A: 7, Renhold A: 1,0 A: 7,6 Grupperom A: 5,0 F.A aud A: 4,7 Heismaskin Tele/data A: 1,0 A: 5,

Detaljer

Vedtekter. for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275)

Vedtekter. for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275) Vedtekter for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275) Sist endret i ordinær generalforsamling 22. mai 2014. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Bate boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til hovedformål

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Kolåsbakken Borettslag den 12.05.2011 kl. 19:00. Møtested : Tonsenhagen.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Kolåsbakken Borettslag den 12.05.2011 kl. 19:00. Møtested : Tonsenhagen. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Kolåsbakken Borettslag den 12.05.2011 kl. 19:00. Møtested : Tonsenhagen. Tilstede var 49 andelseiere og 17 med fullmakt til sammen 66 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 2 roms andelsleilighet med solrik balkong Adresse: Conradis vei 14 D, 3 etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 48/48/52 m² F.kostnader: Kr. 2 028,- Fellesgjeld: Kr. 67 946,- Visning: tir

Detaljer