K j æ r e b e b o e r!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K j æ r e b e b o e r!"

Transkript

1 1 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns k a p f o r V i ø n s k e r d e g v e l k o m m e n t i l g e n e r a l f o r s a m l i n g Mandag 30. mai 2011 kl i Skøyen kirke D e t t e e r m u l i g h e t e n d u h a r t i l å d e l t a i d i s k us j o n e n o g v e l g e d et s t y r e t s om s k al forvalte ditt bomiljø i det kommende året. S t y r e t h a r l a g t m y e a r b e i d i å g j ø r e å r s b e r e t n i n g e n o g r e g n s k a p e t s å k om p l et t o g forståelig som mulig. Vårt ønske d e er r f o r a t d u l es e r n ø y e i g j e n n om h e f t e t o g v i s e r d i n i n t e r e s s e f o r b o r e t t s l a g e t v e d å m ø t e o p p p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n. H v e m k a n d e l t a p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n? A l l e a n d e l s e i e r e h a r r e t t t i l å v æ r e m e d i g e n -, e r a t l - a f l o e r s a m l o g s t e m m r et e t. Det er kun èn stemme pr. andel A n d e l s e i e r e ns ek t ef e l l e, s am b o e r e l l e r e t a n n et m e dl em a v a n d e l s e i e r e n s h u s s t a n d h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e de o g t i l å u t t al e s e g. S t y r em e d l em m e r, f o r r e t n i n gs f ø r e r o g l e i e r a v b o l i g i b o r e t t s l a g e t h a r r e t t t i l å v æ r et i l s t e d e i g e n e r a l f o rs am l i n g en o g t i l å u t t al e s e g. E n a n d e l s e i e r k a n m ø t e m e d f u l l m e k t i g. I n g e n k a n v æ r e f u l l m e k t i g f or m e r e n n é n a n d e l s e i e r, m e n d e r f l e r e ei e r en a n d e l s am m e n, k a n d e h a s am m e fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. E n a n d e l s e i e r k a n t a m e d e n r å d g i v e r t i l g e n e r a l f o rs am l i n g e n. R å d g i v e r e n h a r bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. H E R F Å R D U T A K I : S t y r e t L e g g e t b r e v i p o s t k a s s e n i G u s t a v V i g e l a n d s v e i 3 8, e l l e r k o m i n n o m i t r e f f t s i o m d e n r h v e r t r e d j e m a n d a g i t i d e n D a t o e n e opplyses i rundskriv. V a k t m e s t e r T r e f f e s h v e r d a g e r m e l l o m k l o g 1 3 T e l e f o n : E-p o s t : v a k t m e s t e c a s i n e t t o. n o h t t p : / / c a s i n e t t o. n o Før du ringer : Har du sjekket om dette heftet gir svar på det du lurer

2 S i d e 2 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l g e n e r a l f o r s a m l i O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i C a s i n e t t o B o r e t t s l a g a v h o l d M a n d a g 3 0. m a i k l i S k ø y e n k i r k e TIL BEHANDLING FORELIGGER : 1. K O N S T I T U E R I N G A ) Valg av møteleder B ) O p p t a k a v n a v n e f n o e r l t s e g C ) V a l g a v r e f e r e n t o g t o a n d e l s e i e r e t i l å u n d e r s k r i v e p r o t o D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r B ) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. G O D T G J Ø R E L SE R A ) S t y r e t 4. I N N K O M N E F O R S L A G A ) Forslag om felling av tre lerketrær Forslaget er tatt inn som eget vedlegg. B ) F o rs l a g f r a s t y r e t t i l g e n e r a l f o r s a m l i n g e n v e d r. p r i s j us t e r i n g p å k j ø p a v r å l o f t, s am t øk n i n g a v l of t s f o n d. 5. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) Va l g a v l e d e r f o r 1 å r B ) V a l g a v 2 s t y r e m e d l e m m e r f o r 2 å r C ) V a l g a v 2 v a r a m e d l e m m e r f o r 1 å r D ) V a l g a v v a l g k o m i t é f o r 1 å r E ) V a l g a v 1 d e l e g e r t m e d v a r a t i l O B O S g å e r n e r a l f o r s a m l i n g O s l o, S t y r e t i C a s i n e t t o B o r e t t s l a g T om H o v / s / Dag Roll-H a n s e n / s / T y V a n D a n g / s / T h om a s B e r g e A n d e r s e n / s / C h r i s t i n A r n e s e n / s /

3 S i d e 3 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g Å R S B E R E T N I N G F O R T I L L I T S V A L G T E Siden forrige ordinær generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært : S T Y R E T L e d e r T o m H o v P r i n s e s s e a l l e e n 1 3 Nestleder Dag Roll-Hansen Gustav Vigelands Vei 40 S t y r e m e d l T y e m V a n D a n g G u s t a v V i g e l a n d s V e i 5 4 S t y r e m e d l T h e o m a s B e r g e A n d e r s e n G u s t a v V i g e l a n d s V e i 4 2 S t y r e m e d l C h e r m i s t i n A r n e s e n P r i n s e s s e a l l e e n 1 7 V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e I m n g e r S G l e n d r a n g e P r i n s es s e a l l e e n1 3 V a r a m e d l e mk j e r s t i G r a n G u s m t a v V i g e l a n d s V e i 4 4 D E L E G E R T T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G E N I O B O S D e l e g e r t T o m H o v P r i n s e s s e a l l e e n 1 3 V a r a d e l e g e r t T h o m a s B e r g e A n d e r s e n G u s t a v V i g e l a n d s V e i 4 2 V A L G K O M I T E E N Valgkomite Anne Hval Gustav Vigelands Vei 36 V a l gk o m i t e Å s e L u n d e k v a m P r i n s e s s e a l l e e n 1 9 V a l g k o m i t e T o r b j ø r n F u r u s e t h G u s t a v V i g e l a n d s V e i 4 6 V a l g k o m i t e A l e x a n d r a B e v e r f j o r d G u s t a v V i g e l a n d s V e i 3 2 F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r u t f ø r t a v O B O S i h e n h o l t d h a r t o i r d l i n æ k r o n t r a k t. f o r r e t n i n g s f ø r e r k o n t r ak t. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig ) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS.

4 S i d e 4 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M B O R E T T S L A G E T D E T T E E R C A S I N E T T O B O R E T T S L A G B o r e t t s l a g e t e r r e g i s t r e r t i F o r e t a k s r e g i s t e r e t i B r ø n n -ø y s u n d m e d o r g n u m m e r , l i g g e r i b y d e l 6 U l l e r n i Os l o k om m u n e o g h a r ad r e s s e : G u s t a v V i g e l a n d s -5 V 4 e i 2 6 P r i n s e s s e a l l e -2 e n B o r e t t s l a g e t b e s t å r a v n e s t e n b e b o e r e f o r d e l t p å l e i l i g h e t e r ( s a m t 1 t j e n e s t e l e i l i g h e t h v o r i n n s k u d d i k k e e r b e r e g n e t ) i t o t a l t 1 3 b y g g, p l a s s e r t m e l l o m h ø y e t r æ r ø s t f o r S k ø y e n H o v e d g å r d o g D e n e n g e l s k e p a r k. B o l i g o m r å d e t b e s t å r a v t r e t u n : Nedre tun (syd) med adresse Prinsessealleen , O s l o M i d t r e t u n m e d a d r e s s e G u s t a v V i -4 g 0 e, l a 0 n 2 d 7 s 4 v O e i s l o 2 6 Ø v r e t u n ( n o r d ) m e d a d r e s s e G u s t a v V -54 i g, e 0 l 2 7 a 4 n d O s l o v e i 4 2 L e i l i g h e t e n e e r f o r s k j e l l i g e b å d e a v s t ø r r e l s e o g -ro u t m s e e n d e ; h e r l e i l i g h e t e r o v e r e t te l l e r t o p l a n. I G V 5 4, h v o r d e t e r i n s t a l l e r t h e i s, e r 1 0 a v l e i l i g h e t e n e b y g g e t f o r b e v e g e l s e s h e m m e d e. L o k a l e n e t i l C a - s o i g n s e y t k e t h o j e m a l, G d e V r 5 s 2, som også omfatter 7 omsorgsboliger, eies av Casinetto borettslag. T o m t e n, k j ø p t i e r 2 o p m g å h 4 a 2 r 5 g 8 å r - d o s g b r u k s n um m e r , Første innflytting skjedde i B o r e t t s l a g e r e t s am v i rk e f o r e t ak s o m h a r t i l f o rm å l å g i a n d e l s e i e r n e b r u k s r e t t t i l e g e n b o l i g i f o r e t a k e t s e i e n d o m ( b o r e t t ) o g å d r i v e v i r k s o m d h e t s o m d e t t e. B o r e t t s l a g e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b e s t em m el s e r o g t i l s t r e be r e t g o d t a r b e i d s m i l j ø. S t y r e t e r i k k e k j e n t m e d a t d et y t r e m i l j ø f o r u r e n s e s i v es e n t l i g g r a d. B o r e t t s l a g e t d r i v e r i k k e m e d - o g f o ut r v s i k l n i n g n s g ak s t i v i t e t e r. A v b o r e t t s l a g e t s 5 s t y r em e d l em m e r e r d e t 1 k v i n n e o g 4 m e n n. B o re t t s l a g e t t a r s i k t e p å a t d et i k k e f o r ek om m e r f o rs k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a n s e t t el s e r.

5 S i d e 5 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g K O R T H I S T O R I K K Da bl o k k o m r å d e t s k u l l e u t f o r m e s b l e d e t l a g t s t o r v e k t p å å b e v a r e v e g e t a s j o n e n. V å r t o m t v a r d e n g a n g e n d e l a v D e n e n g e l s k e p a r k, s o m i g j e n v a r e n d e l a v S k ø y e n H o v e d g å r d s h a - g o e g p a r k a n l e g g. N a v n e t p å p a r k e n k o m m e r a v e t p r i n s i p p f o r p a r k u t f o r m i n g d j e r l d e d r e å t l a g p a r k e n s e m e s t m u l i g n a t u r l i g u t, i m o t s e t n i n g t i l den franske parktradisjonen med symmetri og rette linjer. A r k i t e k t k o n t o r -T e t o r p-a T e a l s e j n e g a o m r å d e t d e t s a r k i t e k t o n i s k e u t t r y k k, s o m f o r m a n g e v a r f r e m m e d a r t e t d a d e f ø r s t e b e b o e r n e f l y t t e t i n n i M e n h u s e n e s u t f o r m i n g o g o p p b y g g i n g r u n d t t u n h a r o g s å b i d r a t t t i l å s k a p e m ø t e p l a s s e r o g e t godt bilfritt miljø. F r a O B O S s i d e t r e k k e s o f t e C a s i n e t t o f r a m s o m e t v e l l y k k e t b o l i g o m r å d e, o g a r k i t e k t e r o g a r k i t e k t s t u d e n t e r k o m s e m h e v r o r d o a g n s e å t g h o i d t b o l f i g o r m r å d e k a n s k a p e s. C a s i n e t t o h a r o g s å v æ r t p o p u l æ r t s - o m g k u l i s s e r t i l t v f i l m p r o d u k s j o n e r. F R A M T I D S U T S I K T E R N a v n e t C a s i n e t t o h a r b o r e t t s l a g e t f å t t a v d e t l i l l e, r ø d e h u s e t s o m n å l i g g e r o m g i t t a v b l o k k e r, m e n i d t i s p a o r k m e n. H t u s e i t b d l e k a l i t C g a s i n e r t t o e, s o m l r e t å t o g s m l e t t b e t y r " l i t e h u s " p å i t a l i e n s k. V å r e n b l e h u s e t o g t o m t a s o l g t t i l L i n s t o w e i e n d o m s om ø n s k e r å o p p f ø r e e n b l ok k d er. S t y r e t h a r p å v e g n e a v b o r e t t s l ag e t p r o t es t e r t m ot p l a n e n e o g f ø l g e r p e r n o n s ø e y s e s. S t y r e t i n f o rm e r e r b e b o e r n e h v e r g a n g d e t s k j e r n o e n y t t i s a k e n. A D K O M S T O G K O M M U N I K A S J O N F r a P r i ns e s s e a l l e e n o g G us t a v V i g e l a n d s v e i g å r d et g a n g v e i e r i n n t i l b o l i g e n e. E l l e r s g å r d e t g a n g v e i e r t i l o g g j e n n o m b o l i g o r m r e r g å a d n g e v t e i n e s t t o i m e r e n o m r å d e t S k ø y e n / S i l k es t r å. A l l e g an g v e i e n e e r å p n e f o r a l l m e n n h e t en, o g b i l k j ø r i n g e r bare tillatt i forbindelse med nødsituasjoner og vedlikehold. D e t e r g o d e f o r b i n d e l s e r m e d b us s o g t r i k k f r a T h u n e ( D r am m e n s v e i e n ), b u s s o g t r i k k fra Frogner plass samt lokaltog og flytog fra Skøyen. N Æ R M I L J Ø Skoler og barnehager B a r n f r a C as i n e t t o g å r s t o r t s e t t p å S k ø y e n s k o l e ( k l a s s e ). D e m i n d r e b a r n a k a n f å p l as s i C as i n e t t o B o r e t t s l a g b a r n e h a g e. D e n h a r p l as s t i l 1 6 b a r n, o g d e t e r a l d e r s g ru p p e n o v e r 3 å r s om e r p r i o r i t e r t. B a r n e h a g e n e r f u l l t a l l i g. S t y r e r i b a r n e h a g e n e r f ø r s k o l e l æ r e r H i l d e A r n es e n. B a r n e h a g e n h a r d e s s u t e n e t s t y r e hv o r b o r e t t s l a g et e r r e p r e s e n t e r t v e d C h r i s t i n A r n es e n. B a r n e h a g e n s ut g i f t e r b l i r d e k k e t av f o r e l d r e b e t a l i n g og o f f e nt l i g s t ø t t e. D e t e r o p p t a k en g a n g i å r e t e l l e r et t e r b e h o v. O pp t a k k o o r d i n e r e s g e j n n o m k om m u n e n. I k r y s s et G u s t a v V i g e l a n d s v e i / J o n s r u d v e i e n l i g g e r e n k om m u n a l b a r n e h a g e, s om t i l f o r v i r r i n g h e t e r C a s i n e t t o b a r n e h a g e. I t i l l e g g ek s i s t e r e r d e t v a n l vis g flere privat organiserte familiebarnehager på Casinetto. B a r n e h a g e l o k a l e n e k a n l e i es t i l p r i v a t e a r r a n g e m e nt e r. H e n v e n d e l s e s k j e r t i l b a r n e h a g e n s s am a r b e i ds u t v a l g.

6 S i d e 6 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g B u t i k k e r o g p o s t k o n t o r D e n æ r m e s t e d a g l i g v a r e b u t i k k e n e l i g g e r p å Ø v r e S i l k e s t r å, H o f o f g i K a r e n s l y s t a l l e ( S j ø l y s t ). B e b o e r e i G. V. s o k n e r t i l p o s t k o n t o r e t i K a r e n s l y s t a l l e. B e b o e r e i P. A. m å hente postpakker i Rimibutikken i Hoffsveien 10. F Y R I N G O G V E N T I L A S J O N F y r i n g B o r e t t s l a g e n e C a s i n e t t o, H o f f - s o g r N e n e d a r, e S Ø i v l r k e s t r å ø y o e g n V S e k s t S a m e i e h a r f j e r n v a r m e f o r s y n i n g. V a r m e s e n t r a l e n e r p l a s s e r t v e d g a r a s j e a n l e g g e t p å Nedre Silkestrå, og fyringssesongen avhenger av utetemperaturen. S l i k b r u k e r d u t e r m o s t a t-r a t t e t p å r a d i a t o r e n e : G r a d e r i n g e n e " b l å - I l l - I I I - II I I - r ø d " p å r a d i a t o r e n e s i n n s t i l l i n g s r a t t v i r k e r i k k e s o m b r y t e r e n p å e n e l e k t r i s k o v n. D e er termostatinnstillinger : B L Å s t e n g e r e l l e r å p n e r + v e d C 5 I C I I C I I I C I I I I C R Ø D C V V S -k o n s u l e n t e r a n b e f a l e r e n i n n e t e m p e r C a t, d u e r t v i p l å s i c a t a r. a t t e 2 t 2 b ø r s t i l l e s l i t t o v e r s t i l l i n g " I I I I ". r Ø d n u s k i n e n r p å d e u t l a l v a e v r e r e t e m p e r tall. Da skal termostaten sørge for at du får jevn, ønsket temperatur i rommet. T e r m o s t a t e n s t e n g e r v a r m e n n å r t e m p e r a t u r e n v e d r a t t e t e r h ø y e r e e n n ø n s k e t, o g å p n e r f o r v a r m e n n å r t e m p e r a t u r e n v e d r a t t e t e r l a v e r e e n n ø n s k e t. R a t t e t b ø r d e r f o r i k k e d e k k e s t i l, s i d e n d e t d a v i l b l i v a n s k e l i g å r e g i s t r e r e r i k t i g t e m p e r a t u r i r o m m e t. D e t e r o g s å v i k t i g å l u f t e r a d i a t o r e n e n å r f y r i n g s s e s o n g e n b e g y n n e r f o r a t d e s k a l v i r k e g o d t. S p e s i a l n ø k k e l f o r r a d i a t o r e r s k a l f ø l g e m e d n ø k k e l s e t t e t t l i e l i l i g h e t e n. F r o s t s i k r i n g : F o r å f o r h i n d r e i s s p r e n g n i n g a v r a d i a t o r e n, e r t e r m o s t a t e n u t s t y r t m e d f r o s t s i k r i n g. M a n g e å p n e r v i n d u e t p å s o v e r o m m e t o m n a t t e n m e d r a t t e t i s t i l l i n g " b l å " ( d e f l e s t e t r o r d e t b e t y r " s t e n g t " ). E r d t e n t å p d n a e f o v r i f u n l t l e r s t i d, v v e n t i l g j e n n o m g a n g f o r å h i n d r e a t v a n n e t i r a d i a t o r e n f r y s e r. D e t e r d e r f o r g u n s t i g e r e å s e t t e r a t t e t i s t i l l i n g I e l l e r I I. V e n t i l a s j o n V e n t i l a s j o n s s y s t e m e t f u n g e r e r v e d a t l u f t s u g e s u t a v l e i l i g h e t e n g j e n n o m v e n t i l e r s om dri ves av vif t e a n l e g g p å l o f t e t. O B S : K j ø k k e n v e n t i l a t o r m e d m o t o r d r e v e t v i f D e t se k a l vm æ rå e derfor ikke koples direkte til avtrekksventilen over komfyren. Det vil forstyrre hele ventilasjonssystemet. Avtrekksrøret skal da avsluttes før ventilen ( se tegning). E n a v t r e k k s h e t e t n e m u o t o r i s e r t v i f t e k a n m o n t e r e s d i r e k t e t i l a v t r e k k e t. R ø r e n e t i l a v t r e k k s v i f t e n e r e n g j ø r e s h v e r t f e m t e å r. B e b o e r n e m å s ø r g e f o r t i l k o m s t t i l s e r v i c e p e r s o n e l l s o m r e n g j ø r r ø r e n e. å p n i n g m e l l o m k j ø k k e n v i f t e o g a v t r e k k s v e n t i l. V i f t e

7 S i d e 7 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g R e n g j ø r i n g a v v e n t i l e i r n n b t e a b k o e n r e s a n s v a r, o g m å g j f ø o r a e t s d e j i k e k v e n l i g s k a l t e t t e s t i l. L ø s n e v e d å t a t a k i y t t e r r i n g e n, o g t r e k k u t. V a s k m e d v a r m t s å p e v a n n og skyll. Brett ut stålfjærene og smett ventilen på plass igjen. K j ø k k e n o g b a d O p p v a s k - o g v a s k e m a s k må i n alltid kobles til kaldtvann. K r a n e r m å v æ r em y k t s t e n g e n d e. P å g r u n n a v l i t e n r ø r d i m e n s j o n p å v a n n l e d n i n g e n e k a n m o n t e r i n g a v h u r t i g s t e n g e n d e k r a n e - r o g, v a o s p k p e v m a s a k s k i n e r f o r å r s a k e t r y k k s t ø t o g s m e l l i v a n n r ø r e n e. V æ r o p p m e r k s o m p å d e t t e v e d s k i f t e a v blandebatterier og maskiner. F u k t s k a d e r k a n o p p s t å p å b a d e t, s æ r l i g v e d o m b y g g i n g. N o e n l e i l i g h e t e r h a r dusj /badekar på vindusvegg, noe som har forårsaket råteproblemer. D e t t e e r s k a d e r s o m i k k e d e k k e s a v b o r e t t s l a g e t s f o r s i k r i n g, o g s o m d e n e n k e l t e b e b o e r m å t a a n s v a r e t f o r å f o r h i n d r e. E n d e l v f u a k t s k a d e n e s k y l d e s m a n g l e n d e v e d l i k e h o l d a v s l u k e t. M e d j e v n e m e l l o m r o m m å s l u k r i s t e n d e m o n t e r e s, s l u k p l u g g s k r u s u t, s l u k e t s t a k e s m e d s t a k e f j æ r, s l u k p l u g g r e m o n t e r e s, s l u k g j ø r e s r e n t i n n v e n d i g o g t ø m m e s f o r g r u s, l o, h å r o. a. T i l s i s t r e m o r i n s t. e r e s s l u k F E L L E S A N L E G G R e n o v a s j o n S ø p p e l s u g e t S k ø y e n V e s t v a r d e t f ø r s t e i s i t t s l a g i O s l o. D e t b e t j e n e s o g d r i v e s a v de samme borettslagene som driver fjernvarmeforsyningen ( i alt 1042 leiligheter). N å r s u g e a n l e g g e t s e t t e s i g a n g, f a r e r g j e n n o m s ø p p e l r ø r e tt i l s a m l e s t a s j o n e n v e d t r i k k e s l ø y f e n p å S k ø y e n. D e t t a r e t t m i n u t t f r a ø v e r s t i C a s i n e t t o t i l S k ø y e n, o g e t d a t a a n l e g g d i r i g e r e r d e t h e l e. U n d e r v e i s b l i r s ø p p e l e t s l å t t i s t y k k e r m o t b e t o n g r ø r e n e s o m e r s t å l f o r s t e r k e t i s v i n g e n e. j e D n e s t a n d s s i o e m r s e g s e s t e n g e r r ø r e t l a g e r e n s v æ r t l a n g o g k o m p r i m e r t p r o p p. S l i k e p r o p p e r e r t i d k r e v e n d e o g k o s t b a r e å f å l ø s t o p p. D e t e r d e r f o r m e g e t v i k t i g a t s t o r e e l l e r l a n g e ( o v e r 3 0 c m ) g j e n s t a n d e r, g l a s s o g aviser s om er bunt et ell er l agt i pos er ikke bl ir k a s t e t i s u g e t. C o n t a i n e r : S t ø r r e g j e n s t a n d e r k a n k a s t e s i c o n t a i n e r n e s o m s t å r p å k i l d e s o r t e r i n g s p l a s s e n o g p å b i l o p p s t i l l i n g s p l a s s e n p å n e d r e t u n. P å k i l d e s o r t e r i n g s p l a s s e n e r d e t o g s å s a t t o p p e n c o n t a i n e r f o r g l a s s o g m e t a l l e m ll a b s a j e. P a p i r : P a p i r k a s t e s i p a p i r c o n t a i n e r n e s o m s t å r p å k i l d e s o r t e r i n g s p l a s s e n o g i o p p k j ø r s e l e n t i l b i l o p p s t i l l i n g s p l a s s e n p å n e d r e t u n. S t r ø s a n d : V e d g a n g v e i e n m e l l o m G. V. 4 8 o g G. V 5 0, p å g a n g v e i e n v e d b a r n e h a g e n G. V 3 6 o g i o p p k j ø r s e l e n t i l b i l å o n p e p d s r t e i t u l n l s t å i r n d g e s t p g u l a e s k s a e s n s e r p h v o r a l l e k a n h e n t e s t r ø s a n d v e d b e h o v. D e r s o m d i s s e s k u l l e v æ r e l å s t p a s s e r s a m m e n ø k k e l s o m t i l c o n t a i n e r.

8 S i d e 8 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g Nøkkel som passer begge containere følger med leilighetens nøkkelsett. V a s k e r i Nedre og øvre tun har fellesvask e r i m e d t o v a s k e m a s k i n e r, s e n t r i f u g e, r u l l e, s k y l l e k u m o g t ø r k e r o m. V a s k e t i d r e s e r v e r e s v e d å h e n g e o p p h e n g e l å s m e d leilighetsnummer (følger leilighetens nøkkelsett ) på en tavle. P o l e t t e r t i l v a s k e r i e n e k o s t e r k r 2 0,- p r s t y k k o g k j ø p e s p å s t y r e r o m m e t i G u s t a v V i g e l a n d s v e i 3 8 f ø r h v e r t s t y r e m ø t e. K u n n g j ø r i n g o m d e t t e f o r m i d l e s p å oppslagstavler i trappehusene. K a b e l -t v C a n a l D i g i t a l e r l e v e r - a o n g d ø b r e d a b v å n d t s v t j e n e s t e r. H a r d u s pø r s m å l v e d r ø r e n d e ditt kabel-tv-abonnement, digital-tv eller bredbån d, k a n d u r i n g e t e l ef o n Å p n i n g s t i d e r h o s k u n d e s e r v i c e e r m a n d a g- fr e d a g k l , l ø r d a g k l S ø n d a g e r e r s t e n gt. O p p s t å r d e t f e i l p å k a b e l a n l e g g et u t e n om n o rm a l åpningstid, kan dette rapporteres via telefon lørdager kl o g s ø n d a g e r k l F o r y t t e r l i g e r e i n f o r m a s j o n v i s e s d e t t i l w w w. c a n a l d i g i t a l. n Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget som å skru av dekselet - på antenne k o n t a k t e n - eller o g tilkoblinger f o r. Slike e t inngrep a o krever m aut o r i s e r t i n s t a l l at ø r o g v i l k u n n e f o r å r s ak e f o r s t y r r e l s e r p å s i g n a l e n e t i l a n d r e b e b o e r e o g i v e r s t e f a l l forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. F E L L E S A R E A L E R B a l l p l a s s På Nordjordet finnes det en bane for fotball. I tillegg er det opparbeidet en mid l e r t i di g fotballbane nederst i Den Engelske Park. Privatisering av områder V e d t r a p p e n e s om e r s a t t o p p f r a b a l k o n g t i l f e l l es a r e a l, s k a l d et i k k e l a g e s t i l p r i v a t i s e r t e om r å d e r. Dugnader Tradisjonen tro arrangerer vi dugnad vår og høst, og kjellerryddin g hv e r v å r. J o f l e r e som deltar, jo hyggeligere blir det. F A S A D E N F a r g e r D i s s e f a r g e n e s k a l b e n y t t e s v e d m a l i n g o g v e d l i k e h o l d u t e n d ø rs : B a l k o n - g og ytterdører : Nordsjø olje dekkbeis, Rød by Veranda- og karnappvegger : Maling nr : NCS -Y, g 0502 l a n s g ra d : h a l v b l a n k V i n d u e r : M a l i n g n r : H v i t, g l a n s g r a d : h a l v b l a n k Det skal bare brukes oljebasert maling og beis.

9 S i d e 9 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g Markiser og utvendige persienner U t v e n d i g e p e r s i e n n e r o g m a r k i s e r s om e r g o d k j e nt f o r b r u k p å C as i ne t t o k a n l e v e r e s av Lady persienneindustri. Opplysning om priser m.m. på telefon Markiser ( navn TEMPOTEST ) T i l g u l f a s a d e k a n v e l g e s i : b e i g e n r. 5 2 o g h v i t / g u l s t r i p e t T i l r ø d f a s a d e : b e i g e n r. 5 2 o g g u l n r. 1 2 NB! På karnapper og svalganger skal det ikke monteres markiser. P e r s i e n n e r : M e t a l e t t 5 0 m m, H v i t -k 6 1 a 0 s, s e h v i t d e k k F E L L E S P L I K T E R Vi minner om husordensreglene som er tatt med bakerst i årsberetningen. D e n s t o r e f e s t e n : V e d s t ø r r e a r r a n g e m e n t e r i l e i l i g h e t e n, e r d e t g o d s k i k k å varsle naboene noen dager i forveien. S n e k r i n g - b o r i n g - b a n k i n g : S t ø y f o r p l a n t e r s e g v e l d i g l e t t- o g l a n g t - g j e n n o m b e t o n g e n. D e r f o r s k a l a l t a r b e i d s o m m e d f ø r e r s t ø y b a r e s k j e m e l l o m k l o g p å h v e r d a g e r o g m e l l o m k l o g p å l ø r d a g e r. S ø n d a g o g h ø y t i d s d a g e r s k a l d e t v æ r e r o. D y r e h o l : D d e t e r t i l l a t t å h a d y r i b o r e t t s l a g e t. D y r e n e s k a l r e g i s t r e r e s v e d i n n f l y t t i n g, o g b e b o e r e r a n s v a r l i g f o r a t d y r e n e i k k e e r t i l s j e n a n s e f o r n a b o e r. S e o g s å h e f t e t m e d h u s o r d e n s r e g l e n e. H a r d u d e t i k k e, f å r d u e t n y t t a v s t y r e t. Dugnader - se side 9 F E L L E S G L E D E R S o m m e r f e s t D e r s o m i l d s j e l e r t a r i n i t i a t i v, b l i r d e t s o m m e r f e s t f o r s t o r e o g s m å. I n t e r e s s e r t e k o n t a k t e r s t y r e t. J u l e a r r a n g e m e n t e r H v e r f ø r s t e s ø n d a g i a d v e n t h a r v i h ø y t i d e l i g t e n n i n g a v j u l e g r a n p å h v e r t t u n, m e d m u s i k k o rp s, g l ø g g o g p e p p e r k a k e r. F o r b a r n a e r d e t j u l e t r e f e s t i j a n u a r, m e d underholdning og leker. Julekakerestene får god avsetning her!.

10 S i d e 1 0 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g H V E M B E S T E M M E R I B O R E T T S L A G E T? D e t g j ø r v i a l l e. B o r e t t s l a g e t s t y r e s a v r e t n i n g s l i n j e r s o m v e d t a s a v b e b o e r n e p å generalforsamling og av Lov om borettslag. G e n e r a l f o r s a m l i n g D e n å r l i g e g e n e r a l f o r s a m l i n g e n h o l d e s i m a i / j u n i i S k ø y e n k i r k e. G e n e r a l f o r s a m l i n g e n e r C a s i n e t t o s ø v e r s t e m y n d i g h e t. T r e f r a m m ø t t e e r n o k t i l a t g e n e r a l f o r s a m l i n g e n e r b e s l u t n i n g s d y k t t v i k t i g, å m d ø e t r e f o o p r p d e r s o m d e n v i l b r u k e s i n d e m o k r a t i s k e r e t t t i l i n n f l y t e l s e. H v i s m i n s t t i p r o s e n t a v a n d e l s h a v e r n e k r e v e r d e t, s k a l d e t i n n k a l l e s t i l e k s t r a o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g. N å r s p e s i e l l e grunner tilsier det, kan styret innkalle til beboermøte. S t y r e t S t y r e t v e l g e s p å g e n e r a l f o r s a m l i n g e n o g b e s t å r a v l e d e r, n e s t l e d e r, t r e s t y r e m e d l e m m e r o g t o v a r a m e d l e m m e r. S t y r e t h a r a n s v a r e t f o r d e n d a g l i g e d r i f t a v b o r e t t s l a g e t. T r e f f t i d f o r s t y r e t : H a r d u n o e d u v i l t a o p p m e d s t y r e t, k a n d u l e g g e e t b r e vi p o s t k a s s e n i G. V. 3 8, e l l e r d u e r v e l k o m m e n p å s t y r e r o m m e t i t r e f f t i d e n. D a t o e n e opplyses i rundskriv. H V E M H O L D E R O R D E N? T r a p p e h u s o g g a l l e r i e r D e å p n e t r a p p e h u s e n e o g a d k o m s t g a l l e r i e n e g j ø r r o t o g u o r d e n s y n l i g f o r a l l e. D e t e r d e r f o r a l l e s a n s v a r å h o l d e o r d e n. T r a p p e h u s k o n t a k t e n h a r a n s v a r f o r å s e t t e o p p t u r n u s l i s t e r f o r f e i i n g a v t r a p p a. D e t e r h e l l e r i n g e n p r i v a t s a k h v o r t o m f l a s k e r, p a p i r o. l. p l a s s e r e s - h a r d u i k k e t i d t i l å g å i c o n t a i n e r e n m e d d e t, s å s e t t d e t i n n e f o r d i n egen dø r s å l enge, ik k e u t e n f o r. M e d s t a s j o n æ r e c o n t a i n e r e b å d e p å ø v r e o g n e d r e tun, er det unødvendig å forsøple adkomstgalleriene. K j e l l e r o g f e l l e s r o m F e l l e s r o m i k j e l l e r e n s k a l i k k e b r u k e s s o m u n ø d v e n d i g l a g e r p l a s s m e n f o r t r i n n s v i s v æ r e o p p b e v a r i n g s p l a s s f o r h a g e m ø b l e r,s y k l e r, l e k e r, k j e l k e r o. l. G j e n s t a n d e n e m e r k e s m e d n a v n, l e i l i g h e t s n u m m e r o g d a t o. I k k e m e r k e d e g j e n s t a n d e r k a n k a s t e s v e d k j e l l e r r y d d i n g. D e r s o m s t y r e t p å l e g g e r a n d e l s e i e r å f j e r n e g j e n s t a n d e r s o m e t t e r s t y r e t s s k j ø n n u r e t t m e s s i g o p p t a r t f j e p r l n e a s d s e t, t e f o k r a a n n d s e t l s y e r i e r s r e g n i n g d e r s o m a n d e l s e i e r s e l v i k k e h a r f j e r n e t d e t t e i n n e n 1 4 d a g e r e t t e r s k r i f t l i g varsel, jf. Husordensreglene pkt 6. V a k t m e s t e r T r u d v a n g o g B r a n d s b o r g A S e r p. t. i n n l e i d s om f u n g e r e n d e v a k t m e s t e r e. D e t e r h o v e d s a k e l i g l P å B r a n d s b m o r o bi g l , e-p os t v ak t m e s t e a s i n e t t o. n o s om står for den daglige driften. Jan Trudvang m har o b i l D e r s o m d u t r e n g e r hjelp av fungerende vaktmester til private tjenester, må pris avtales dere imellom. D e t e r i k k e r e g i er s t eller r e r ulykker t s k a d i borettslaget i

11 S i d e 1 1 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g S M Å, V I K T I G E T I N G P o s t k a s s e s k i l t A l l e s o m i k k e h a r p o s t k a s s e s k i l t, m å s k a f f e d e t. S k i l t e t m å l e r 7, 6 x 3, 1 c m o g t y k k e l s e n e r 0, 7 m m. N B! I P A1 5, G V 4 2 og GV 4 4 e r m ål e n e 9, 4 c m x 5, 8 c m o g t yk k e l s e n e r 0, 5 m m. N ø k l e r N ø k k e l s e t t e t s o m f ø l g e r m e d l e i l i g h e t e n s k a l i n n e h o l d e : Nøkkel til ytterdør Kj el lernøkkel N ø k k e l t -rom i l ( E hovedsikring 1 og måler for hver leilighet er i kjelleren) V askeri nøkkel H e n g e l å s m e d l e i l i g h e t s n r. f o r v a s Vrider til søppelnedkast C o n t a i ernøkkel n (går til både søppel- og papircontainer på begge tun) Radi at ornøkk el G a r a s j e n ø k k e l t i l l e i l i g h e t e r s o m h a r g a r a s j e T r e n g e r d u e n n y n øk k el, b es t i l l e r d u d e n v e d å l e g g e e n l a p p m e d hv i l k e n n øk k e l d u t r e n g e r, n a v n o g a d r e s s e o g k r 1 00, - ( k r 1 5 0, - fo r k j e l l -, e r vaskeri-, og k j e l l e r n ø k k e l ) i e n k o n v o l u t t i v a k t m es t e r e n s p o s t k a s s e, s å f å r d u n øk k e l e n l e v e r t i di n e g e n p o s t k a s s e. F j e r nk o n t r o l l f o r g a r as j e p o r t e n p å ø v r e o g n e d r e t u n b es t i l l e s h os : A n d e r s o n s E l e k t r o, S k u i v e i e n 4 1, T 9 e l V e ø f y : o e n e 6 n 7 g 1 a / e l l e r h o s s t y r e t. F j e r n k o n t r o l l e n b l i r s e n d t i p o s t e n. O p p s t å r d e t p r o b l e m e r m e d k o d e n, k o n t a k t e s s t y r e t. R E TN I N G S L I N JE R F O R S TY R E AR B E I D S t y r e t h a r v e d t a t t r e t n i n gs l i n j e r f o r s t y r e a r b e i d i b o r e t t s l a g e t. F o rm ål et m e d d i s s e e r å k l a r g j ø r e d e k r a v s om s t i l l es t i l d e t i l l i t s v a l g t e. R e t n i n gs l i n j e n e om h a nd l e r s t y r e a n s v a r f o r f o r v a l t n i n g a v d e ø k o n o m i s k e v e r d i e r, h no a b r i e r l i n i g, t e t, t a u s h e t s p l attestasjon og anvisning av utbetalinger. TE L E F O N I B o r e t t s l a g e t e r t i l s l u t t e t s am a r b e i ds a v t a l e n m e l l om T e l e n o r o g O B OS, s om g j e l d e r t i l og som gir beboere med telefonabonnement i Telenor gode rabatter. Det gis opp til 25 % rabatt påbruken av telefonen (gjelder -a b o n n Basis e m e nt e n e ) p å f a s t t e l ef o n o g b r e d b å n d s t e l e f o n de r s om s am t a l ek o s t n a d e n o v e r s t i ge r ,-. F r i b r u k a v f as t t e l e f o n h v e r l ø r d a g ( k u n s t a r t p r i s p å 8 9 ø r e p r. s am t a l e u a n s e t t v a r i g h e t ) p å s am t a l e r t i l a n d r e f as t t e l e f o n e r i N o r g e. D e n e n k e l t e b e b o e r f å r f r i et a b l e r i n g a v A D S L B r e d b å n d v e d b es t i l l i n g v i a i n t e r n e t t o g 1 0 % r a b a t t p å a b o n n em e n t s t y p e ne A D S L M e d i um o g 1 5 % p å A D S L P r em i um. ( Rabatt ytes ikke på nybestilte abonnement på ADSL Basis og ADSL Turbo ). D e t g i s 3 0 m i n u t t e r ek s t r a f r i r i n g e t i d p å a l l e m o b i l a b o n n em e nt f r a T e l e n o r o g D j u i c e ( i k k e k o nt a n t k o r t o g D j u i c e C o n t r o l o g s u rf p r a t a b o n n em e nt ). E k s t r a ri n g e m i n u t t e r g i s

12 S i d e 1 2 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g u a v h e n g i g a v o m k u n d e n e r i e n b i n d i n g s p e r i o d e, o g a k t i v i s e r es v e d a t k u n d e n s e l v s e n d e r e n S M S s i f n r e g a e n m o b i l t e l e f o n t i l n r m e d t ek s t b : e s t i l l o b o s B e s t i l l i n g a v t e l ef o n i o g i n t e r n e t t j en e s t e r g j ø r e s p w å w w. o b o s. n o / t e l e n o r F E L LE S M ÅL I N G O G FE L LE S I NN K J Ø P AV S TR Ø M Borettslaget har avtale med Istad Kraft AS om fellesmåling av strøm. V e d s a l g a v l e i l i g h e t e n el l e r e i e rs k i f t m e å e i e r s k i f t e s k j em a / f l y t t es k j em a f y l l es u t ( S k j e m a f å s v e d h e n v e n d e l s e t i l I s t a d K 2 r 1 a f 3 5 t 00 A e S l l e r p i å nt e t r n e l t t e f o n 7 1 w w w. h j e m k r a f ). t Spørsmål. n o utover dette rettes direkte til Istad Kraft AS. F J E R N V AR M E Borettslaget får fjernvarme fra Hafslund Fjernvarme AS. A l l e b o r e t t s l a g m e d b l ok k b e b y g g e l s e h a r e n V B 2 t a r i f f s om e r s am m e n s a t t a v k r a f t p r i s m e d p å s l a g, n e t t l e i e t i l h e u r s h am o l t f d o n r i b r n u g k s a k v u g n i d f t t i l s t a t e n. H af s l u n d F j e r n v a r m e A S h a r e n p r i s g a r a n t i s l i k at f j e r n v a r m e p r i s e n a l l t i d e r d et b i l l i g s t e a v a l t e r n a t i v e n e e l ek t r i s k s t r øm o g f y r i n g s o l j e. F o r b u ds j e t t å r e t e r k r a f t p r i s e n f o r v e n t e t å l i g g e n o e l a v e r e e n n i år ,m e n p r o g n o s e n e e r s v æ rt u s i k r e. D e t f o r v e n t e s i n g e n v e s e n t l i g øk n i n g a v n e t t l e i e n e l l e r f o r b r u k s a v g i f t e n. F o r v e n t e t g j e n n om s n i t t p r i s f o r b u ds j e t t å r e t e r c a 8 5 ø r e/ kw h. I b l e t i l s v a r e n d e g j e n n o m s n i t t p r i s p å c a 9 0 ø r e / kw h g r u n n e t s v æ r t h ø y e k r a f tp r i s e r i b å d e starten og slutten av året. Alle priser er oppgitt inklusive merverdiavgift. P r i s e n p å f j e r n v a r m e v a r i e r e r g j e n n o m å r e t. F o r u t s a t t l i k t f o r b r u k i å r s om i å r , r e g n e r H a f s l u n d F j e r n v a r m e A S m e d e n r e d u k s j o n i r f j e r n v a r m p å c a 5 %. D e t t e v i l i m i d l e rt i d a v h e n g e a v u t v i k l i n g e n i p r i s p å e l e k t r i s k k r a f t o g o l j e. E N E R G I R E G N S K A P F o r m ål e t m e d et e n e r g i r e g n s k a p er å g i s t y r e t e n o v e r s i k t o v e r b o r e t t s l a g e t s e n e r g i f o r b r u k, f o r d e l t p å r o m o p p v a r m i n g, b e r e d n i a n g n, a b v e l y v s a n r i m n g, t t a p p e v g å r d s l y s, f e l l e s v a s k e r i, e t c. E n e r g i r e g n s k a p et g i r b o r e t t s l a g e t e n m u l i g h e t t i l å f øl g e f o r b r u k s ut v i k l i n g e n o v e r t i d, n o e s om g j ø r d e t m u l i g å s am m e nl i g n e f o r b r u k e t i b o r e t t s l a g e t m e d t i l s v a r e n d e b o l i g s e l s k a p e r. D e t t e g i r s l t ut y n r i n e gs t g r u e n t n l a g o v d e t d v b u e r d e r i n g a v t i l t a k s om kan føre til økonomiske besparelser på sikt. F r a o g m e d b l e d et o b l i ga t o r i s k m e d e n e n e r g i a t t es t f o r a l l e b o l i g e r s om s k a l s e l g e s e l l e r l e i e s u t. N o r g - e og s V energidirektorat a s s d r a g s (NVE ) har ansvar e t f o r i m p l em e nt e r i n g e n a v o r d n i n g e n. P å w w w. e n e r g i m e r k i n g. n o k a n a n de l s e i e r e n u t a r b e i d e e n e n e r g i a t t es t f o r s i n bo l i g. Hva er et energiregnskap : E t e n e r g i r e g n s k a p m i n n e r m y e om e t t r a d i s j o n e l t ø k o n om i s k r e g n s k ap f o r et b o l i g s e l s k a p, m e n k um m a e n t e d r o e r e n e r g i f o r b r u k i kw h i s t e d et f or ø k o n om i s k f o r b r u k i k r.

13 S i d e 1 3 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g Hvordan brukes et energiregnskap : E n e r g i r e g n s k a p et g i r v e r d i f ul l i nf o rm as j o n om h v a s om b e n y t t es a v en e r g i, o g h v a energien brukes til. Ved å sammenligne eget forbruk med forbruket e i andr b o l i g s e l s k a p f å r m a n i nf o rm as j o n o m h v o r v i d t f o r b r uk e t e r r i m e l i g, e l l e r om d e t b ø r iverksettes tiltak for å redusere forbruket. Energiforbruk i 2010 : C a s i n e t t o b o r e t t s l a g h a r f j e r n v a rm e t i l o p p v a r m i n g o g v a rm t v a n n o g s t r øm t i l ø v r i g f e l l e s f o r b r u s k h o l o d g n i n h g. u T o t a l t e n e r g i f o r b r u k i : k W h / m ² Forbruket er fordelt på følgende formål : - F j e r n v a r m e t i l o p p v a rm i n g : 6 6 k W h / m ² - F j e r n v a r m e t i l v a rm t v a n n : 3 0 k W h / m ² - S t r øm t i l h u s h o l d n i n gs f o r b r u k : 6 1 k W h / m ² - Strøm til g å r d s a n l e g g : 1 2 k W h / m ² - S t r øm t i l s yk e h j em : 1 k W h / m ² G j e n n om s n i t t s f o r b r uk e t i a n n e n s am m e n l i k n b a r b e b y g g e l s e m e d f j e rn v a r m e e r k W h 2 /. m C a s i n e t t o b o r e t t s l a g h a r i r e g i s t r e r t e t l a v t f o r b r u k s am m e n l i k n e t m e d d et t e. S t r ø m f o r b et r u t i k l g å r ds a n l e g g o g h u s h o l d n i n g s f o r b r u k e r n o rm al t s am m e n l i k n e t m e d t i d l i g e r e å r. F j e r n v a rm e f o r b r u k et t i l o p p v a r m i n g o g v a rm t v a n n o g s t r øm f o r b r u k e t t i l s y k e h j em m e t e r i m i d l e r t i d b e t y d e l i g l a v e r e e n n t i d l i g e r e å r. Å r s ak e n t i l f o r b r u k s r e d u k s j o n e n e r u k j e n t. F e i l a v l e s n i n g e l l e r f e i l s t i p u l e r i n g a v f or b r u k e t k a n v æ r e e n å r s a k. F o r b r u k s u t v i k l i n g : B o r e t t s l a g e t h a r f o r b r u k -2 s 0 t 1 a 0 l i l e n e f r g i r a e g n 2 s 0 k 0 a 1 p e t. G j e nn o m d e n n e p e r i o d e n h a r t o t a l f o r b r u k e t h o l d t s e g f o r h o l d s v i s s t a b i l t i n n t B o r e t t s l a g e t bø r v æ r e f o r b e r e d t p å at d e n n e r e d u k s j o n e n k a n s k y l d e s f e i l avregning av fjernvarmeforbruket, som blir rettet opp og fakturert senere. F o r b r u k e t t i l o p p v a r m i n g e r k o r r i g e r t f o r ul i k u t et em p e r a t u r f r a å r t i l å r, s l i k at f o r b r u k e t skal være direkte sammenlignbart. I N D I V I D U E LL N E D BE T AL I N G AV FE L LE S G J E L D B o r e t t s l a g e t h a r l a g t t i l r e t t e f o r a t a n d e l s e i e r e k a n i n n b e t a l e s i n a n de l a v f e l l es g j e l d e n ( I -o r N d n i n g ). B o r e t t s l a g e t h a r i m i d l e r t i d i n n g å t t f a s t r e n t e a v t a n l e e n e m t i l e d H u s b a n h e n h o l d s v i s 2, 1 o g 3,. 1 Avtalen % r e gjelder n t e i perioden fra til I denne perioden vil det ikke være mulig å innbetale individuell andel fellesgjeld.

14 S i d e 1 4 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g AV T AL E O M G AR AN TE R T B E T AL I N G AV F E L L E S K OS TN AD E R ( TE O R E TI S K L E I E ) B o r e t t s e l t h a g r a v t a l e m e d OB OS om g a r a n t e r t b e t a l i n g a v f e l l es k o s t n a d e r. O B OS g a r a n t e r e r f o r o v e r f ø r s e l t i l b o r e t t s l a g e t h v e r m å n e d o g o v e r t a r d e r e t t e r a l t a ns v a r o g r i s i k o f o r e v e n t u e l l m a n g l e n d e i n nb e t a l i n g a v f e l l e s k os t n a d e r. BRUKSOVERLATING ( FREMLEIE ) D e t e r i k k e t i l l a t t å o v e r l a t e b r u k e n a v b o l i g e n t i l a n d r e ut e n s t y r e t s s a m t y k k e o g g o d k j e n n e l s e a v b r u k e r. U l o v l i g o ve r l a t i n g a v b r u k k a n f ø r e t i l s a l g s på l e g g a v l e i l i g h e t e n. S ø k n a ds s k j em a f o r b r u k s o v e r l a t i n g f ås v e d h e n v e n d e l s e t i l OB O S p å t e l e f o n Det er registrert 6 bruksoverlatinger i borettslaget pr F O R K J Ø P S R E T T F o r k j ø ps r e t t e n e r e n v i k t i g m e d l em s f o r d e l i O B OS. V e d s pø r s m å l om f o rk j ø ps r e t t e n k a n d u h e n v e n d e d e g t i l O B OS p å t e l e f o n F o r h v e r e n k e l t b o l i g b l i r d et v e d s a l g f as t s a t t e n e g e n f r i s t f o r å m e l de b r u k a v forkjøpsretten (meldefrist ). Medlemmer som vil benytte forkjøpsretten t, a r k o nt a k t m e d O B O S f o r å f å o p p g i t t f a k s n u m m e r -p o e s l t a l d e r es r s e v s om e n t k u a e n l b l e n y t e t es. Meldingen må være mottatt av OBOS innenden fastsatte frist. Meldefristen n o r m a l t 5 v i r k e d a g e r e t t e r a -a t n n o b n s o e l i A i f t g e n e p n o s t e n r k u n n g j o og / eller på www. obos. no H v i s OB O S m o t t a r d i n m e l d i n g om f o r k j ø p e t t e r at f r i s t e n e r g å t t u t, i k a k n e k d r e u v e å f å o v e r t a b o l i g e n p å g r u n n l a g a v f o rk j ø ps r e t t e n. G j ø r d u b r uk a v f o r k j ø p s r e t t e n, t r e r d u i n n i e n a l l e r e d e i n n g å t t a v t a l e o g k j ø p e r b o l i g e n t i l d e n a v t a l t e p r i s p å a v t a l t e v i l k å r. F i n a n s i e r i n g e n m å v æ r e i o r d e n, o g d e n m å i s i n h e l h e e n t e r e d s s o k r k i f t l u i g. m E r d e t f l e r e m e d l em m e r s om v i l b en y t t e f o rk j ø ps r e t t e n, f å r d e n m e d l e n g s t a ns i e n n i t e t f o r t r i n n s r e t t. A n d e l s e i e r e i d e t b o r e t t s l a g e t b o l i g e n t i l h ø r e r g å r f o r a n øv r i g e m e dl em m e r i OBOS. Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsret t e n, b l i r n or m a l t b ot i d e n i b o r e t t s l a g et a v g j ø r e n d e. F O R S I K R I N G E R B o r e t t s l a g e t s e i e n d o m m e r e r f o r s i m k e d r a e v t a l e n i r. N E M I F O R F o rs i k r i n g e n d e k k e r b y gn i n g e n e, f e l l e s a r e a l o g b o l i g e r, m ed v e g g f a s t u t s t y r. D e n d e k k e r g s å o b y g n i n g s m es s i ge t i l l e g g i n n r et n i n g e r o g f o r b e d r i n g e r i b o l i g e n bekostet av andelseier. O p p s t å r d et s k a d e i l e i l i g h e t e n, s ør g f o r å b e g r e n s e s k a d e om f a n g e t m es t m ul i g o g prøv å kartlegge årsaken til skaden. Er flere leiligheter berørt, noter hvordan ø r t e ber a n d e l s e i e r e k a n k o n t a k t es o g o p p l y s om d e t t e n å r s k a d e n m e l d es t i C l r a wf o r d & C o m p a n y A S p å t l f 2 2 ( døgnbemannet alarmtelefon. ) V e d s k a d e r s om d e k k es a v b o r e t t s l a g e t s b y g n i n g s f o rs i k r i n g, k r e v e r f o r s i k r i n g s s e l s k a p et e n e g e n a n d e l p å k r ,-. S e l v om b o r e t t s l a g e t s f o r s i k r i n g b r u k e s, k a n a n d e l s e i e r b e l as t es h e l e e l l e r d e l e r a v egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiernes ansvar.

15 S i d e 1 5 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g I N N B O F O R S I K R I N G Den enkelte andelseier m å ha egen hjem forsikring som dekker innbo og løsøre (det vil s i ut s t y r / i n n r e d n i n g s om d e t e r n a t u r l i g å t a m e d s e g n å r e n f l y t t e r ). D e t v i l væ r e g u n s t i g å k o n t ak t e O B OS S k a d e f or s i k r i n g A S f o r å f å t i l b u d p å i n n b o f o r s i k r i n g. D e n n e f o r s i k r i n g e n h a r l a v p r i s o g t i l p a s s e d e v i l k å r. O B O S S k a d e f o r s i k r i n g h a r o g s å g o d e tilbud på øvrige forsikringsprodukter den enkelte andelseier kan ha behov for. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I f ø l g e f o r s k r i f t om b r a n n f o r e b y g g e n d e t i l t a k o g b r a n n t i l s y n s k a l a l l e bo l i g e r h a m i ns t é n g o dk j e n t r ø y k v a r s l e r, s am t m a nu e l t s l o k k i n gs u t s t y r i f o rm a v e nt e n p u l v e r a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e. D e t e r b o r e t t s l ag e t s a ns v a r å a ns k a f f e o g m o n t e re u t s t y r e t, m e ns d e t e r a n d e l s e i e r s a n s v a r å k o n t r o l l e r e a t ut s t y r e t e r i o r d e n. D e r s om u t s t y r e t e r d e f ek t, meldes dette skriftlig til styret. H M S - I N TE R N K O N TR O L L F o r s k r i f t o m s y s t e m -, a t i m s - i k o l g h s j e i l k ø k s e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e r ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f as t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s em b e r m e d v i r k n i n g f r a 1. j a n u a r F o r s k r i f t v e t n i l a s t t d e i n l e l nk e r l t e k v i r k a s om h e t s k a l s y s t em a t i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t em m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. V i k t i g e l o v e r i h e n h o l d t i l d e t t e e r : Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr L o v o m b r - a n o n g e k s p l o s j o n s v e r n Lo v o m f o r u r e n s n i n g L o v o m a r b e i d s m i l j ø I n t e r n k o nt r o l l i n n e bæ r e r a t b o r e t t s l a g e t e r p å l a g t å p l a n l e g g e, o r g a n i s e r e, ut f ø r e, v e d l i k e h o l d e o g d o k u m e n t e r e a l t s o m -, h a m r - i o m l g e s j d i k ø k h er e h l e s t e å g j ø r e i b o r e t t s l a g e t s r e g i. I n t e r n k o n t r o l l er s y s hvordan t e m e t dette b e s k arbeidet i v skal drives. S t y r e t i v a r e t a r i n t e r nk o n t r o l l e n m ed h e n s y n t i l b l a nt a n n e t b r a n n v e r n, f e l l es e l ek t r i s k a n l e g g o g l e k e p l as s u t s t y r. H a r b o re t t s l a g e t a n s a t t e m å d et o gs å o p p f y l l e k r a v e n e i arbeidsm iljøloven i forhold til vern av arbeid s t ak e r n e s h e l s e o g s i k k er h e t. B e b o e r n e/ a n d e l s e i e r n e h a r p l i k t t i l å f o r et a e g e n k o nt r o l l p å d e t el e k t r i s k e a n l e g g e t i l e i l i g h e t e n e.

16 S i d e 1 6 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g R E H AB I L I TE R I N G O G S TØ R R E V E D LI K E H O L D T o t a l o p p g r a d e r i n g a v t r a p p e h us i G V 4 2 o g GV 4 4 m e d n y e p o s t k a s s e r. B y t t et o v e r b e l a s t n i n g s v e r n f r a a l l e h o v e d t a v l e r t i l a l l e l e i l i g h e t e r. I n s t a l l e r t h o v e d j o r d i n g i h e l e b o r et t s l a g e t. O p p g r a d e r t a l l e l am p e r i t r a p p e h u s, i n k l. s e ns o r e r s om t e n n e r l am p e n e i s am s v a r m e d d e t n a t u r l i g e l y s e t. D e t e r s k i f t e n t b / e j t y u d s e t l i g e r de t l y t e t e r d ø r e r / v e r a n d a d ø r e r. D e t e r s k i f t et 2 s t k. a v t r e k k s v i f t e r i g a r a s j e a n l e g g e t p å ø v r e t u n, s am t 1 s t k. a v t r e k k s v i f t e i G V 4 6. F l y t t et v a k t m es t e rk o n t o r f r a P A 2 3 t i l GV 3 6. Oppgradert areal i PA 23 (tidligere vaktmesterkontor) til l e i l i g h e t s om d e r e t t e r b l e s o l g t f o r 2, 2 m i l l M a l i n g a v k a r n a p p, v e r a n d a p l a t e r, v i n d u o g k a r n a p p / v e r a n d a d ø r e r o g t a k u t s t i k k p å n e d r e t u n. D e t e r s k i f t et / j u s t e r t e n d e l y t t e r d ø re r / v e r a n d a d ø r e r. D e t e r s k i f t e t 2 s t k. r a v s t j e r a e n k l e k g s g v e i t p f å t ø e v r e t u i n, s g am a t 1 s t k. a v t r e k k s v i f t e i g a r a s j e n e d r e t u n. D e t e r s k i f t et 3 s t k a v t r e k k s v i f t e r p å l o f t. S t ø r r e e l ek t r i s k e a r b e i d e r : M o n t e r i n g a v u t e l am p e r p å t r a p p eh u s. U t s k i f t i n g a v k u rs s i k r i n g e r i h o v e d t a v l e r t i l j o r d f e i l a u t om a t e r. S k i f t e/ i n n k j ø p a v s i rk u l as j o n s p um pe r i v a rm e s e nt r a l e r. O p p a r b e i d e l s e a v l uf t es p a l t e r p å l o f t i GV 4 0, d a d et t e i k k e v a r u t f ø r t i henhold til de opprinnelige tegningene da borettslaget ble oppført Betydelig dreneringsarbeid i a n l e øvre g g m e d garasje b l a n t a n n et i n s t a l l e r i n g a v e n i ns p ek s j o ns k um o g e n a v l ø p s k um m e d p um p e. G r u n n e n t i l d et t e a r b e i d e t v a r at g ru n n v a n n e t b e g y n t e å s p r e n g e ut g u l v o g v a r t i l f a r e f o r b y g n i n g e n f or ø v r i g, p g a at d r e n e r i n g s r ø r v a r t e t t e o g m å t t e s k i f t e t s d. y r t E a t r b e r i e d l p a g t a i 2 v m et e r s t a k hø y d e i n n e i g a r a s j e n, s om f o r å rs a k et a t a l t m as k i n e r i s om b l e b r uk t v a r a v m i ni s t ø r r e l s e. M a l e r a r b e i d k a r n a p p s i d e n p å h e l e m i dt r e t u n b l e m a l t. V a k t m es t e r l e i l i g h e t e n b l e o p p g r a d e r t i s i n h e l h e t. D e t b l e ut a r b e i d e t e n ny b i l o p p s t i l i n g s pl a s s o g 2 M C p l as s e r i g a r a s j e n p å ø v r e t u n.

17 S i d e 1 7 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g 2 s t k. ut l u f t n i n g s v i f t e r / b r a n n v i f t e r s k i f t e t u t i Ø v r e g a r as j e a n l e g g p g a s l i t a s j e. V a n n l e k k a s j e i G V 3 6, h v o r 6 l e i l i gh e t e r v a r i n v o l v e r t, o g h v o r d e t b l e l a g t n e d e t b e t y d e l i g, hv s o t r y s r t y e r e a l r e b d e i r b d l. a. d e l t o k i c a 2 0 b y g g e m øt e r. B o r e t t s l a g e t h a r b y t t et s t r øm l e v e r an d ø r f r a I s t a d K r a f t t i l L OS, d e t e r Hjem Kraft som fakturerer slik som før. Ballbane opprettet på Nordjordet. D e n E n g e l s k e p a rk h a r o p p g r a d e r t g a n g v e i e r m. m. Va k t m es t e rs øk n a d. S t y r e t h a r l a g t n e d b e t y d e l i g a r b e i d i f o r b i n d e l s e m e d a n s et t e l s e a v n y v a k t m e s t e r. E t t e r d e k r a v s t y r e t s e t t e r h a r i n g en s øk e r e v æ r t k v a l i f i s e r t M a l i n g a v a l l e b l ok k e n e p å ø v r e t un ( i k k e i n n g a n gs s i d e n ) k a r n a p p, u t v e n d i g e v e r a n d a p l a t e r, u t s t i k k f ra t a k o g a l l e v i n d u e r. S k i f e r h e l l e r m / v a rm e k a b l e r i t r a p p v e d P. A. 21 o g G. V S k i f t e t di v. y t t e r d ø r er i l e i l., g a r as j e o g v e n t i l r om. Fj e r n e t e n d e l t ræ r v / G. V. 4 2 o g s y k e h j em m e t Ny takpapp og takrenner b l o på k k e r alle p å Ø v r e t u n, s am t n y e t a k r e n n e r p å n e d r e t u n. D e t e r o gs å s k i f t e t 1 0 s t k. o g j us t e r t 1 2 s t k. y t t e r-v e r a n d a - k j e l l e r d ø r e r i b o r e t t s l a g e t i å r D e t e r m o n t e r t e n d e l h i m l i n g s p l at e r i g a r as j e n e p g a. f uk t i g h et / s a l t e r. L i k e l e d e s e r d e t m o n t e r t r m v ek a a b l e r i s k i f e r t r a p p m el l om G. V. 2 3 o g G. V N y e t a k l uk e r, o g s t i g e r m e d r e k k v e r k, e r m o n t e r t p å 5 et. b l ok k e n e a v s i k k e r h e t s m es s i g e g r u n n e r. H e l e k l o a k k s y s t em et i C a s i n e t t o B o r e t t s l a g e r g j e n n om g å t t a v G r a vc o A S m e d bl. a. k am e r a i n s p ek s j on. Det ble f u n n e t n o e n f å u r e g e l m e s s i g h e t e r, m e n d e v a r a v e n s l i k a r t a t G r a v c o A S i k k e a n b e f a l t e å g j ø r e n o e n i n n g r e p f o r e l ø p i g N y t a k p a p p o g t ak r e n n e r p å a l l e b l o k k e r p å m i dt r e t u n. D et e r o gs å skiftet 12 stk. ytter - v e r a n d a d ø r e r i b o r e t t s l a g e t iå r D e t e r m o nt e r t e n d e l h i m l i n gs p l a t e r i g a ra s j e n e p g a. f uk t i g h e t / s a l t e r. K i l d e s o rt e r i n g s p l as s p å ø v r e t u n er f e r d i g o p p a r b e i d e t o g i t i l l e g g t i l de a n d r e c o n t a i n e r n e e r d et s a t t o p p c o n t a i n e r f o r g l as s o g m e t a l l e m b a l l a s j e. A l l e o p p r i n t at n e i v l e i r g e rs t s at y k t et k e m l e s d n y e a v t y p e n S i n us s am t at d e t e r s a t t o pp a t s k i l l i g f l e r e s t at i v e n n t i d l i g e r e S k i f t et t a k p a p p p å t ak o g t r a p p e h us p å n e d r e t u n. I n nk j ø p a v i n n g a n g s d ø r e r s a m t s k i f t e a v 8 s t -/ k v. e r i a n -/ d g a g n a g r s a s - j d ø e re r. S k i f t t 3 e felles el-s k a p p å g r u n n a v r u s t M o n t e r t h i m l i n gs p l at e r i g a r as j e a n l e g g, g a r a s j e a r b e i d e r i f o r b i n d e l s e m e d v a n n i n n s i g v e d a n l e g g, di v e r s e a r b e i d e r i v a rm e s e n t r a l e n, s am t o p p u s s i n g a v t r a p p e h u s i G. V. 5 4.

18 S i d e 1 8 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g Installert galvanisk orrosjonsbeskyttelse k i nedre garasjeanlegg. Omfattende arbeid med varmevekslere m.m. i sentralvarmeanlegg. Vesentlig opprustning av grøntanlegg R e p a r a s j o n a v k j e l l e r b o d e r p å g r un n a v h e v i n g a v g u l v, s t a rt e t u t b e d r i n g s a r b e i d e t i g a r a s j e a n l e g go g f o r e t at t v e s e n t l i g o p p r u s t i n g a v g r ø n t a n l e g g. V å r e n f i k k a l l e a n d e l s e i e r e ny e b r a n n s l u k n i n gs a p p a r a t o g n y e r ø y k v a r s l e r e F u l l f ø r i n g a v b a l k o n g e r o g k a r n a p p e r, t r a p p e h u s m a l t i n n v e n d i g, m a l i n g a v i n n g - a o n g b s a l k o n g d ør e r p å d u g n a d O p p s t a r t a v o p p u s s i n g a v b a l k o n ge r o g k a r n a p p e r. A r b e i d e t e r i k k e a v s l u t t et M a l i n g a v t r a p p e g a n g e r, f e l l es v a s k e r i, u t s t i k k p å s y k e hj em o g reparasjon lekkasje av garasjeanlegg O p p r u s t i n g a v g r ø n t a n l e g g e t O p p r u s t i n v g r ø a n t a n l e g g e t, ut s k i f t i n g a v l e k e a p p a r a t e r, n y as f a l t o g j u s t e r i n g a v k um m e r F o t b a l l b a n e n v e d s y k e h j em m e t e r p l a n e r t o g t i l s å d d. Ut s k i f t i n g a v l e k e a p p a r a t e r o g ut b e d r i n g a v t r a pp e n e. B y g g e t l e v e g g t i l s ø p p e l s k u r v e d s y k e h j e m m e t. D e t a t t e ny r p l a f n o t i r n g e. V i d e r e e r h o v e d v a n n r ø r v e d G. V. 5 4 o g G. V. 4 0 s k i f t e t u t B a l l p l as s e n p å N o r d j o r d e t b l e p l a ne r t m e d n y t t g r u s d e k k e. D e t b l e m o nt e r t n y e b a s k e t b a l l m å l o g b e nk e r. D et b l e u t f ø r t r e p a r a s j o n a v g a r a s j e t a k p å ø v r e t u n p a. v g v. a n a n. D i e t n b n l s e i ut g f ø rt s e r v i c e på v e n t i l a s j o ns a n l e g g e t v å r t v e d a t v i f t e r p å l of t o g a v t r e k k s v e n t i l e r i l e i l i g h e t e n e b l e r e n g j o r t. D e t bl e m o n t e r t n y e s y k k e l s t a t i v a v m e rk e t S i n u s S am e i e t S k ø y e n V es t S ø p p e l s u g b l e d a n n e t. D e t b l e o v e r t a t t fr a Os l o K om m u n e o g e i es n å a v C a s i n et t o B r l, Ø v r e S i l k e s t r å B r l, N e d r e Silkestrå Brl, Hoffsgrenda Brl og Skøyen Terrasse Boligsameie A l l e b o r e t t s l a g e t s v i n d u e r b l e m a l t. I t i l l e g g b l e a l l e t r a p p e h us m al t u t v e n d i g Maling av ngs innga - og balkongdører på dugnad

19 S i d e 1 9 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g O M S A T T E L E I L I G H E T E R I roms leiligheter :6 leiligheter omsatt Areal K j ø p e s u m K j ø p e s u m + f e l l e s g j e l d 50, , , , , 5+loft , Gjennomsnitt roms leiligheter :2 leiligheter omsatt Areal K j ø p e s u m K j ø p e s u m + f e l l e s g j e l d 93, , G j e n n om s n i t t roms leiligheter : 12 leiligheter omsatt Areal K j ø p e s u m K j ø p e s u m + f e l l e s g j e l d 93, , 2 9 6, , , , 0 9 6, 0 9 6, 0 9 6, 0 9 6, 0 9 6, 0 9 6, 0 + l o ft Gjennomsnitt

20 S i d e 2 0 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g S T Y R E T S A R B E I D M ø t e r : I l ø p e t a v å r e r d e t a v h o l d t r s ak s t er y e r e b m e ø h t a n e d r l e t h. v o Ge n e r a ling f ble o avholdt r s a 31 m I n f o r m a s j o n D e t e r s e n d t ut 3 2 r u n d s k r i v. B a r n e h a g e n D e t e r a l d e r s g r u p p e n o v e r 3 å r s om e r p r i o r i t e rt i C a s i n e t t o B o r e t t s l ag s b a r n e h a g e. B a r n e h a g e n e r f u l l t a l l i g. S t r s k y o r l e l æ t r e r i H i l d b e a A r n e s h e a n g. e n e r f ø B a r n e h a g e n h a r d e s s u t e n et s t y r e h v o r b o r e t t s l a g e t e r r e p r e s e nt e r t ve d C h r i s t i n A r n e s e n. B a r n e h a g e n s u t g i f t e r b l i r d e k k e t a v f o r e l d r e b e t a l i n g o g o f f en t l i g s t ø t t e. H u s l e i e I 2010 økte husleia med 5 % eks. kapitalutgifter. D ø r er T r u d v a n g & B r a n ds b o r g A S ut b e d r e r d e u t g a n g s dø r e r / v e r a n d a d ø r e r s om f u n g e r e r dårlig. Styret må kontaktes ved ønske om utbedring. D u g n a d e r / J u l e t r e f e s t V å r, h øs t o g k j e l l e r d u g n a d s am t t en n i n g a v j u l e t r e o g j u l e t r ef e s t b l e av v i k l e t s om n o r m a l t m. m. D a b o r e tt s l a g et v a r 2 5 å r i , v a r d e t n o e n i l ds j e l e r p å m i d t r e t u n s om v i l l e m a rk e r e d e t t e. I f o r b i n d e l s e m e d d e t t e j u b i l e e t b l e d et k j ø pt i n n et s t o r t t e l t i t i l f el l e d å r l i g v æ r, s am t l a n g b o r d b l e o p pg r a d e r t. D e r s om n o e n ø ns k e r å v i d e r e f ø r e l i g n e n d e t i l t r a d k e, t m ul e i g å f å a d g a n g t i l ne v n t e t e l t o g b o r d v e d h e n v e n d e l s e t i l s t y r e l e d e r. Loft D e t b l e i k k e f e r d i g s t i l t n o e n n y e l of t i T o t a l t e r d et ut b y g d 4 4 l o f t. Reparasjon og vedlikehold ( større arbeider ) T o t a l o p p g r a d e r i n g a v t r a p p e h u s i G m V e d 4 n 2 y e o p g os t k G a V s s e 4 r 4. B y t t et o v e r b e l a s t n i n g s v e r n f r a a l l e h o v e d t a v l e r t i l a l l e l e i l i g h e t e r. Installert hovedjording i hele borettslaget. O p p g r a d e r t a l l e l am p e r i t r a p p e h u s, i n k l. s e ns o r e r s om t e n n e r l am p en e i s am s v a r m e d d e t n a t u r l i g e l y s et. D e t e r s t / k justert i f t e en betydelig del ytterdører / verandadører. D e t e r s k i f t et 2 s t k. a v t r e k k s v i f t e r i g a r a s j e a n l e g g e t p å ø v r e t u n, s am t 1 s t k. a v t r e k k s v i f t e i G V 4 6. Flyttet vaktmesterkontor fra PA 23 til GV 36. O p p g r a d e r t a r e a l i P A 2 3 ( t i d l i g e r e v a k t m e s t e r k o nt o r ) t i l l e i l i g h e t s om d e r e t t e r b l e s ol g t f o r 2, 2 m i l l. B o r e t t s l a g e t s g r ø n t a n l e g g B o r e t t s l a g e t h a r k o n t r a k t m e d g a r t n e r f i rm a e t H a g ef o rm A S v e d r ø r e n d e v e d l i k e h o l d a v grøntanlegget ( også plenklipping ). V e n t i l a s j o n s a n l e g g e t D e t e r f i r m a e t V e n t i l a s m j o u n t f ø r o e g r s e K r u v l i c d e p å s v o e n t i l as j on s a n l e g g e t v å r t. Hele anlegget blir kontrollert 2 ganger i året.

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011.

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet.

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.05.2011. Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 30.05.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-.

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2012. 643 18.09.2012 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2012. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i 2

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i Solbakken Velforening, a v h o l d e s t o r s d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 2 0. 1 5 p å Ok s t a d S k o l e. T I L B E HA N D L I N G F O R

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Solvang Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Solvang Borettslag avholdes onsdag 4. mars 2015 kl. 1700 på La Perla, Storhamarsenteret. Etter generalforsamlingen vil

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag 1 Mølletoppen Borettslag Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 Ordinær generalforsamling i, avholdes mandag 11. mai 2009, kl. 18.30 i Lørenskog kultursenter, Snippen og Mølla. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012 0233 Smiberget Borettslag Årsregnskap 2012 Resultat Regnskap 2012 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Note Driftsinntekter: Innkrevde felleskostnader 2 18 152 522 17 507 609 18 118 000 19 059 000

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Løren Torg Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Løren Torg Borettslag avholdes mandag 23. mai 2011 kl. 18.00 i kantina til Selvaag. Til behandling foreligger:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 213 - Resultat Note Regnskap 213 Regnskap 212 Budsjett 213 Budsjett 214 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 78 144 692 112 78 14 714 497 Felleskostnader, spesifiserte 2 51 144 3 96 85

Detaljer

DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015

DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE Årsmøtet i Driftssameiet De nye Grønlandskvartalene Fjernvarme I avholdes tirsdag 24. mars kl. 19:00 på Kafé Asylet, 2.etg. adresse Grønland 28 TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten. " kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten.  kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS o Arsregnskap Beboerforeningen Bassengtomten 2014 " kjeldsberg Eiendomsforvaltninq AS Beboerforeningen ------------------~~ ResultatregnskaQ Bassengtomten Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader

Detaljer

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 1 AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Skolegata 4 Abc Borettslag

Til andelseierne i Skolegata 4 Abc Borettslag 1 Skolegata 4 Abc Borettslag Til andelseierne i Skolegata 4 Abc Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 24.april 2008, kl. 1800 i Vahl vg.skole, Herslebsgate 26, 0561 Oslo. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 89 6 53 796 98 983 57 Felleskostnader, spesifiserte 8 5 883 6 799 5 799 5 Sum felleskostnader

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R i n g g a t en T e r r a s s e S am e i e, a v h o l d e s 2 4. m a rs 2 0 1 0, kl. 18 :00 i Lilleborg Kirke. T I L B E HA

Detaljer

Årsregnskap 2012 - Resultat

Årsregnskap 2012 - Resultat Årsregnskap 212 - Resultat Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 692 112 692 112 692 14 78 14 Felleskostnader, spesifiserte 2 3 96 3 96 31

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Årsregnskap - Resultat 157 Borettslaget Jacob Aallsgt

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

Til andelseierne i Løren Torg Borettslag

Til andelseierne i Løren Torg Borettslag 1 Løren Torg Borettslag Til andelseierne i Løren Torg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s /

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i P r o f es s o r D a h l s gt 3 9 A S, a v h o l d es t i r s da g 2. j

Detaljer

Til beboerne i Vikinggrenda Borettslag

Til beboerne i Vikinggrenda Borettslag 1 Vikinggrenda Borettslag Til beboerne i Vikinggrenda Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag 1 Østre Sandeåsen Borettslag Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Til andelseierne i Hammergården Borettslag

Til andelseierne i Hammergården Borettslag 1 Hammergården Borettslag Til andelseierne i Hammergården Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett 4 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 983 75 3 8 878 965 49 98 6 Felleskostnader, spesifiserte 74 735 84 59 685 685 Sum felleskostnader

Detaljer

463 Jardin Foya Blanca BA

463 Jardin Foya Blanca BA 463 Jardin Foya Blanca BA Årsregn skap 463 Jardin Foya Blanca BA Inntekter Note Budsjett 2012 Innbetalt fellesutgifter 3 545 950 4 539 569 3 807 400 Tillegg fellesutgifter 462 461 529 700 540 000 Innbetalt

Detaljer

Til beboerne i Løren Torg Borettslag

Til beboerne i Løren Torg Borettslag 1 Løren Torg Borettslag Til beboerne i Løren Torg Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009 Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 29 Note 29-12 28-12 29 21 Inntekter Felleskostnader 1 Annen driftsinntekt 2 2 6 412 12 6 2 476 56 7 75 2 6 482 2 6 482 driftsinntekter 2 613 12 2 483 635 2 6

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Ø v r e L j a n B o l i gs am e i e I I I, a v h o l d e s t o rs d a g 3 0. a p r i l 2 0 0 9, kl. 1800 i Nordstrand Eldresenter,

Detaljer