K j æ r e b e b o e r!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K j æ r e b e b o e r!"

Transkript

1 1 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns k a p f o r V i ø n s k e r d e g v e l k o m m e n t i l g e n e r a l f o r s a m l i n g Mandag 30. mai 2011 kl i Skøyen kirke D e t t e e r m u l i g h e t e n d u h a r t i l å d e l t a i d i s k us j o n e n o g v e l g e d et s t y r e t s om s k al forvalte ditt bomiljø i det kommende året. S t y r e t h a r l a g t m y e a r b e i d i å g j ø r e å r s b e r e t n i n g e n o g r e g n s k a p e t s å k om p l et t o g forståelig som mulig. Vårt ønske d e er r f o r a t d u l es e r n ø y e i g j e n n om h e f t e t o g v i s e r d i n i n t e r e s s e f o r b o r e t t s l a g e t v e d å m ø t e o p p p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n. H v e m k a n d e l t a p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n? A l l e a n d e l s e i e r e h a r r e t t t i l å v æ r e m e d i g e n -, e r a t l - a f l o e r s a m l o g s t e m m r et e t. Det er kun èn stemme pr. andel A n d e l s e i e r e ns ek t ef e l l e, s am b o e r e l l e r e t a n n et m e dl em a v a n d e l s e i e r e n s h u s s t a n d h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e de o g t i l å u t t al e s e g. S t y r em e d l em m e r, f o r r e t n i n gs f ø r e r o g l e i e r a v b o l i g i b o r e t t s l a g e t h a r r e t t t i l å v æ r et i l s t e d e i g e n e r a l f o rs am l i n g en o g t i l å u t t al e s e g. E n a n d e l s e i e r k a n m ø t e m e d f u l l m e k t i g. I n g e n k a n v æ r e f u l l m e k t i g f or m e r e n n é n a n d e l s e i e r, m e n d e r f l e r e ei e r en a n d e l s am m e n, k a n d e h a s am m e fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. E n a n d e l s e i e r k a n t a m e d e n r å d g i v e r t i l g e n e r a l f o rs am l i n g e n. R å d g i v e r e n h a r bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. H E R F Å R D U T A K I : S t y r e t L e g g e t b r e v i p o s t k a s s e n i G u s t a v V i g e l a n d s v e i 3 8, e l l e r k o m i n n o m i t r e f f t s i o m d e n r h v e r t r e d j e m a n d a g i t i d e n D a t o e n e opplyses i rundskriv. V a k t m e s t e r T r e f f e s h v e r d a g e r m e l l o m k l o g 1 3 T e l e f o n : E-p o s t : v a k t m e s t e c a s i n e t t o. n o h t t p : / / c a s i n e t t o. n o Før du ringer : Har du sjekket om dette heftet gir svar på det du lurer

2 S i d e 2 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l g e n e r a l f o r s a m l i O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i C a s i n e t t o B o r e t t s l a g a v h o l d M a n d a g 3 0. m a i k l i S k ø y e n k i r k e TIL BEHANDLING FORELIGGER : 1. K O N S T I T U E R I N G A ) Valg av møteleder B ) O p p t a k a v n a v n e f n o e r l t s e g C ) V a l g a v r e f e r e n t o g t o a n d e l s e i e r e t i l å u n d e r s k r i v e p r o t o D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r B ) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. G O D T G J Ø R E L SE R A ) S t y r e t 4. I N N K O M N E F O R S L A G A ) Forslag om felling av tre lerketrær Forslaget er tatt inn som eget vedlegg. B ) F o rs l a g f r a s t y r e t t i l g e n e r a l f o r s a m l i n g e n v e d r. p r i s j us t e r i n g p å k j ø p a v r å l o f t, s am t øk n i n g a v l of t s f o n d. 5. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) Va l g a v l e d e r f o r 1 å r B ) V a l g a v 2 s t y r e m e d l e m m e r f o r 2 å r C ) V a l g a v 2 v a r a m e d l e m m e r f o r 1 å r D ) V a l g a v v a l g k o m i t é f o r 1 å r E ) V a l g a v 1 d e l e g e r t m e d v a r a t i l O B O S g å e r n e r a l f o r s a m l i n g O s l o, S t y r e t i C a s i n e t t o B o r e t t s l a g T om H o v / s / Dag Roll-H a n s e n / s / T y V a n D a n g / s / T h om a s B e r g e A n d e r s e n / s / C h r i s t i n A r n e s e n / s /

3 S i d e 3 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g Å R S B E R E T N I N G F O R T I L L I T S V A L G T E Siden forrige ordinær generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært : S T Y R E T L e d e r T o m H o v P r i n s e s s e a l l e e n 1 3 Nestleder Dag Roll-Hansen Gustav Vigelands Vei 40 S t y r e m e d l T y e m V a n D a n g G u s t a v V i g e l a n d s V e i 5 4 S t y r e m e d l T h e o m a s B e r g e A n d e r s e n G u s t a v V i g e l a n d s V e i 4 2 S t y r e m e d l C h e r m i s t i n A r n e s e n P r i n s e s s e a l l e e n 1 7 V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e I m n g e r S G l e n d r a n g e P r i n s es s e a l l e e n1 3 V a r a m e d l e mk j e r s t i G r a n G u s m t a v V i g e l a n d s V e i 4 4 D E L E G E R T T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G E N I O B O S D e l e g e r t T o m H o v P r i n s e s s e a l l e e n 1 3 V a r a d e l e g e r t T h o m a s B e r g e A n d e r s e n G u s t a v V i g e l a n d s V e i 4 2 V A L G K O M I T E E N Valgkomite Anne Hval Gustav Vigelands Vei 36 V a l gk o m i t e Å s e L u n d e k v a m P r i n s e s s e a l l e e n 1 9 V a l g k o m i t e T o r b j ø r n F u r u s e t h G u s t a v V i g e l a n d s V e i 4 6 V a l g k o m i t e A l e x a n d r a B e v e r f j o r d G u s t a v V i g e l a n d s V e i 3 2 F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r u t f ø r t a v O B O S i h e n h o l t d h a r t o i r d l i n æ k r o n t r a k t. f o r r e t n i n g s f ø r e r k o n t r ak t. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig ) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS.

4 S i d e 4 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M B O R E T T S L A G E T D E T T E E R C A S I N E T T O B O R E T T S L A G B o r e t t s l a g e t e r r e g i s t r e r t i F o r e t a k s r e g i s t e r e t i B r ø n n -ø y s u n d m e d o r g n u m m e r , l i g g e r i b y d e l 6 U l l e r n i Os l o k om m u n e o g h a r ad r e s s e : G u s t a v V i g e l a n d s -5 V 4 e i 2 6 P r i n s e s s e a l l e -2 e n B o r e t t s l a g e t b e s t å r a v n e s t e n b e b o e r e f o r d e l t p å l e i l i g h e t e r ( s a m t 1 t j e n e s t e l e i l i g h e t h v o r i n n s k u d d i k k e e r b e r e g n e t ) i t o t a l t 1 3 b y g g, p l a s s e r t m e l l o m h ø y e t r æ r ø s t f o r S k ø y e n H o v e d g å r d o g D e n e n g e l s k e p a r k. B o l i g o m r å d e t b e s t å r a v t r e t u n : Nedre tun (syd) med adresse Prinsessealleen , O s l o M i d t r e t u n m e d a d r e s s e G u s t a v V i -4 g 0 e, l a 0 n 2 d 7 s 4 v O e i s l o 2 6 Ø v r e t u n ( n o r d ) m e d a d r e s s e G u s t a v V -54 i g, e 0 l 2 7 a 4 n d O s l o v e i 4 2 L e i l i g h e t e n e e r f o r s k j e l l i g e b å d e a v s t ø r r e l s e o g -ro u t m s e e n d e ; h e r l e i l i g h e t e r o v e r e t te l l e r t o p l a n. I G V 5 4, h v o r d e t e r i n s t a l l e r t h e i s, e r 1 0 a v l e i l i g h e t e n e b y g g e t f o r b e v e g e l s e s h e m m e d e. L o k a l e n e t i l C a - s o i g n s e y t k e t h o j e m a l, G d e V r 5 s 2, som også omfatter 7 omsorgsboliger, eies av Casinetto borettslag. T o m t e n, k j ø p t i e r 2 o p m g å h 4 a 2 r 5 g 8 å r - d o s g b r u k s n um m e r , Første innflytting skjedde i B o r e t t s l a g e r e t s am v i rk e f o r e t ak s o m h a r t i l f o rm å l å g i a n d e l s e i e r n e b r u k s r e t t t i l e g e n b o l i g i f o r e t a k e t s e i e n d o m ( b o r e t t ) o g å d r i v e v i r k s o m d h e t s o m d e t t e. B o r e t t s l a g e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b e s t em m el s e r o g t i l s t r e be r e t g o d t a r b e i d s m i l j ø. S t y r e t e r i k k e k j e n t m e d a t d et y t r e m i l j ø f o r u r e n s e s i v es e n t l i g g r a d. B o r e t t s l a g e t d r i v e r i k k e m e d - o g f o ut r v s i k l n i n g n s g ak s t i v i t e t e r. A v b o r e t t s l a g e t s 5 s t y r em e d l em m e r e r d e t 1 k v i n n e o g 4 m e n n. B o re t t s l a g e t t a r s i k t e p å a t d et i k k e f o r ek om m e r f o rs k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a n s e t t el s e r.

5 S i d e 5 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g K O R T H I S T O R I K K Da bl o k k o m r å d e t s k u l l e u t f o r m e s b l e d e t l a g t s t o r v e k t p å å b e v a r e v e g e t a s j o n e n. V å r t o m t v a r d e n g a n g e n d e l a v D e n e n g e l s k e p a r k, s o m i g j e n v a r e n d e l a v S k ø y e n H o v e d g å r d s h a - g o e g p a r k a n l e g g. N a v n e t p å p a r k e n k o m m e r a v e t p r i n s i p p f o r p a r k u t f o r m i n g d j e r l d e d r e å t l a g p a r k e n s e m e s t m u l i g n a t u r l i g u t, i m o t s e t n i n g t i l den franske parktradisjonen med symmetri og rette linjer. A r k i t e k t k o n t o r -T e t o r p-a T e a l s e j n e g a o m r å d e t d e t s a r k i t e k t o n i s k e u t t r y k k, s o m f o r m a n g e v a r f r e m m e d a r t e t d a d e f ø r s t e b e b o e r n e f l y t t e t i n n i M e n h u s e n e s u t f o r m i n g o g o p p b y g g i n g r u n d t t u n h a r o g s å b i d r a t t t i l å s k a p e m ø t e p l a s s e r o g e t godt bilfritt miljø. F r a O B O S s i d e t r e k k e s o f t e C a s i n e t t o f r a m s o m e t v e l l y k k e t b o l i g o m r å d e, o g a r k i t e k t e r o g a r k i t e k t s t u d e n t e r k o m s e m h e v r o r d o a g n s e å t g h o i d t b o l f i g o r m r å d e k a n s k a p e s. C a s i n e t t o h a r o g s å v æ r t p o p u l æ r t s - o m g k u l i s s e r t i l t v f i l m p r o d u k s j o n e r. F R A M T I D S U T S I K T E R N a v n e t C a s i n e t t o h a r b o r e t t s l a g e t f å t t a v d e t l i l l e, r ø d e h u s e t s o m n å l i g g e r o m g i t t a v b l o k k e r, m e n i d t i s p a o r k m e n. H t u s e i t b d l e k a l i t C g a s i n e r t t o e, s o m l r e t å t o g s m l e t t b e t y r " l i t e h u s " p å i t a l i e n s k. V å r e n b l e h u s e t o g t o m t a s o l g t t i l L i n s t o w e i e n d o m s om ø n s k e r å o p p f ø r e e n b l ok k d er. S t y r e t h a r p å v e g n e a v b o r e t t s l ag e t p r o t es t e r t m ot p l a n e n e o g f ø l g e r p e r n o n s ø e y s e s. S t y r e t i n f o rm e r e r b e b o e r n e h v e r g a n g d e t s k j e r n o e n y t t i s a k e n. A D K O M S T O G K O M M U N I K A S J O N F r a P r i ns e s s e a l l e e n o g G us t a v V i g e l a n d s v e i g å r d et g a n g v e i e r i n n t i l b o l i g e n e. E l l e r s g å r d e t g a n g v e i e r t i l o g g j e n n o m b o l i g o r m r e r g å a d n g e v t e i n e s t t o i m e r e n o m r å d e t S k ø y e n / S i l k es t r å. A l l e g an g v e i e n e e r å p n e f o r a l l m e n n h e t en, o g b i l k j ø r i n g e r bare tillatt i forbindelse med nødsituasjoner og vedlikehold. D e t e r g o d e f o r b i n d e l s e r m e d b us s o g t r i k k f r a T h u n e ( D r am m e n s v e i e n ), b u s s o g t r i k k fra Frogner plass samt lokaltog og flytog fra Skøyen. N Æ R M I L J Ø Skoler og barnehager B a r n f r a C as i n e t t o g å r s t o r t s e t t p å S k ø y e n s k o l e ( k l a s s e ). D e m i n d r e b a r n a k a n f å p l as s i C as i n e t t o B o r e t t s l a g b a r n e h a g e. D e n h a r p l as s t i l 1 6 b a r n, o g d e t e r a l d e r s g ru p p e n o v e r 3 å r s om e r p r i o r i t e r t. B a r n e h a g e n e r f u l l t a l l i g. S t y r e r i b a r n e h a g e n e r f ø r s k o l e l æ r e r H i l d e A r n es e n. B a r n e h a g e n h a r d e s s u t e n e t s t y r e hv o r b o r e t t s l a g et e r r e p r e s e n t e r t v e d C h r i s t i n A r n es e n. B a r n e h a g e n s ut g i f t e r b l i r d e k k e t av f o r e l d r e b e t a l i n g og o f f e nt l i g s t ø t t e. D e t e r o p p t a k en g a n g i å r e t e l l e r et t e r b e h o v. O pp t a k k o o r d i n e r e s g e j n n o m k om m u n e n. I k r y s s et G u s t a v V i g e l a n d s v e i / J o n s r u d v e i e n l i g g e r e n k om m u n a l b a r n e h a g e, s om t i l f o r v i r r i n g h e t e r C a s i n e t t o b a r n e h a g e. I t i l l e g g ek s i s t e r e r d e t v a n l vis g flere privat organiserte familiebarnehager på Casinetto. B a r n e h a g e l o k a l e n e k a n l e i es t i l p r i v a t e a r r a n g e m e nt e r. H e n v e n d e l s e s k j e r t i l b a r n e h a g e n s s am a r b e i ds u t v a l g.

6 S i d e 6 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g B u t i k k e r o g p o s t k o n t o r D e n æ r m e s t e d a g l i g v a r e b u t i k k e n e l i g g e r p å Ø v r e S i l k e s t r å, H o f o f g i K a r e n s l y s t a l l e ( S j ø l y s t ). B e b o e r e i G. V. s o k n e r t i l p o s t k o n t o r e t i K a r e n s l y s t a l l e. B e b o e r e i P. A. m å hente postpakker i Rimibutikken i Hoffsveien 10. F Y R I N G O G V E N T I L A S J O N F y r i n g B o r e t t s l a g e n e C a s i n e t t o, H o f f - s o g r N e n e d a r, e S Ø i v l r k e s t r å ø y o e g n V S e k s t S a m e i e h a r f j e r n v a r m e f o r s y n i n g. V a r m e s e n t r a l e n e r p l a s s e r t v e d g a r a s j e a n l e g g e t p å Nedre Silkestrå, og fyringssesongen avhenger av utetemperaturen. S l i k b r u k e r d u t e r m o s t a t-r a t t e t p å r a d i a t o r e n e : G r a d e r i n g e n e " b l å - I l l - I I I - II I I - r ø d " p å r a d i a t o r e n e s i n n s t i l l i n g s r a t t v i r k e r i k k e s o m b r y t e r e n p å e n e l e k t r i s k o v n. D e er termostatinnstillinger : B L Å s t e n g e r e l l e r å p n e r + v e d C 5 I C I I C I I I C I I I I C R Ø D C V V S -k o n s u l e n t e r a n b e f a l e r e n i n n e t e m p e r C a t, d u e r t v i p l å s i c a t a r. a t t e 2 t 2 b ø r s t i l l e s l i t t o v e r s t i l l i n g " I I I I ". r Ø d n u s k i n e n r p å d e u t l a l v a e v r e r e t e m p e r tall. Da skal termostaten sørge for at du får jevn, ønsket temperatur i rommet. T e r m o s t a t e n s t e n g e r v a r m e n n å r t e m p e r a t u r e n v e d r a t t e t e r h ø y e r e e n n ø n s k e t, o g å p n e r f o r v a r m e n n å r t e m p e r a t u r e n v e d r a t t e t e r l a v e r e e n n ø n s k e t. R a t t e t b ø r d e r f o r i k k e d e k k e s t i l, s i d e n d e t d a v i l b l i v a n s k e l i g å r e g i s t r e r e r i k t i g t e m p e r a t u r i r o m m e t. D e t e r o g s å v i k t i g å l u f t e r a d i a t o r e n e n å r f y r i n g s s e s o n g e n b e g y n n e r f o r a t d e s k a l v i r k e g o d t. S p e s i a l n ø k k e l f o r r a d i a t o r e r s k a l f ø l g e m e d n ø k k e l s e t t e t t l i e l i l i g h e t e n. F r o s t s i k r i n g : F o r å f o r h i n d r e i s s p r e n g n i n g a v r a d i a t o r e n, e r t e r m o s t a t e n u t s t y r t m e d f r o s t s i k r i n g. M a n g e å p n e r v i n d u e t p å s o v e r o m m e t o m n a t t e n m e d r a t t e t i s t i l l i n g " b l å " ( d e f l e s t e t r o r d e t b e t y r " s t e n g t " ). E r d t e n t å p d n a e f o v r i f u n l t l e r s t i d, v v e n t i l g j e n n o m g a n g f o r å h i n d r e a t v a n n e t i r a d i a t o r e n f r y s e r. D e t e r d e r f o r g u n s t i g e r e å s e t t e r a t t e t i s t i l l i n g I e l l e r I I. V e n t i l a s j o n V e n t i l a s j o n s s y s t e m e t f u n g e r e r v e d a t l u f t s u g e s u t a v l e i l i g h e t e n g j e n n o m v e n t i l e r s om dri ves av vif t e a n l e g g p å l o f t e t. O B S : K j ø k k e n v e n t i l a t o r m e d m o t o r d r e v e t v i f D e t se k a l vm æ rå e derfor ikke koples direkte til avtrekksventilen over komfyren. Det vil forstyrre hele ventilasjonssystemet. Avtrekksrøret skal da avsluttes før ventilen ( se tegning). E n a v t r e k k s h e t e t n e m u o t o r i s e r t v i f t e k a n m o n t e r e s d i r e k t e t i l a v t r e k k e t. R ø r e n e t i l a v t r e k k s v i f t e n e r e n g j ø r e s h v e r t f e m t e å r. B e b o e r n e m å s ø r g e f o r t i l k o m s t t i l s e r v i c e p e r s o n e l l s o m r e n g j ø r r ø r e n e. å p n i n g m e l l o m k j ø k k e n v i f t e o g a v t r e k k s v e n t i l. V i f t e

7 S i d e 7 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g R e n g j ø r i n g a v v e n t i l e i r n n b t e a b k o e n r e s a n s v a r, o g m å g j f ø o r a e t s d e j i k e k v e n l i g s k a l t e t t e s t i l. L ø s n e v e d å t a t a k i y t t e r r i n g e n, o g t r e k k u t. V a s k m e d v a r m t s å p e v a n n og skyll. Brett ut stålfjærene og smett ventilen på plass igjen. K j ø k k e n o g b a d O p p v a s k - o g v a s k e m a s k må i n alltid kobles til kaldtvann. K r a n e r m å v æ r em y k t s t e n g e n d e. P å g r u n n a v l i t e n r ø r d i m e n s j o n p å v a n n l e d n i n g e n e k a n m o n t e r i n g a v h u r t i g s t e n g e n d e k r a n e - r o g, v a o s p k p e v m a s a k s k i n e r f o r å r s a k e t r y k k s t ø t o g s m e l l i v a n n r ø r e n e. V æ r o p p m e r k s o m p å d e t t e v e d s k i f t e a v blandebatterier og maskiner. F u k t s k a d e r k a n o p p s t å p å b a d e t, s æ r l i g v e d o m b y g g i n g. N o e n l e i l i g h e t e r h a r dusj /badekar på vindusvegg, noe som har forårsaket råteproblemer. D e t t e e r s k a d e r s o m i k k e d e k k e s a v b o r e t t s l a g e t s f o r s i k r i n g, o g s o m d e n e n k e l t e b e b o e r m å t a a n s v a r e t f o r å f o r h i n d r e. E n d e l v f u a k t s k a d e n e s k y l d e s m a n g l e n d e v e d l i k e h o l d a v s l u k e t. M e d j e v n e m e l l o m r o m m å s l u k r i s t e n d e m o n t e r e s, s l u k p l u g g s k r u s u t, s l u k e t s t a k e s m e d s t a k e f j æ r, s l u k p l u g g r e m o n t e r e s, s l u k g j ø r e s r e n t i n n v e n d i g o g t ø m m e s f o r g r u s, l o, h å r o. a. T i l s i s t r e m o r i n s t. e r e s s l u k F E L L E S A N L E G G R e n o v a s j o n S ø p p e l s u g e t S k ø y e n V e s t v a r d e t f ø r s t e i s i t t s l a g i O s l o. D e t b e t j e n e s o g d r i v e s a v de samme borettslagene som driver fjernvarmeforsyningen ( i alt 1042 leiligheter). N å r s u g e a n l e g g e t s e t t e s i g a n g, f a r e r g j e n n o m s ø p p e l r ø r e tt i l s a m l e s t a s j o n e n v e d t r i k k e s l ø y f e n p å S k ø y e n. D e t t a r e t t m i n u t t f r a ø v e r s t i C a s i n e t t o t i l S k ø y e n, o g e t d a t a a n l e g g d i r i g e r e r d e t h e l e. U n d e r v e i s b l i r s ø p p e l e t s l å t t i s t y k k e r m o t b e t o n g r ø r e n e s o m e r s t å l f o r s t e r k e t i s v i n g e n e. j e D n e s t a n d s s i o e m r s e g s e s t e n g e r r ø r e t l a g e r e n s v æ r t l a n g o g k o m p r i m e r t p r o p p. S l i k e p r o p p e r e r t i d k r e v e n d e o g k o s t b a r e å f å l ø s t o p p. D e t e r d e r f o r m e g e t v i k t i g a t s t o r e e l l e r l a n g e ( o v e r 3 0 c m ) g j e n s t a n d e r, g l a s s o g aviser s om er bunt et ell er l agt i pos er ikke bl ir k a s t e t i s u g e t. C o n t a i n e r : S t ø r r e g j e n s t a n d e r k a n k a s t e s i c o n t a i n e r n e s o m s t å r p å k i l d e s o r t e r i n g s p l a s s e n o g p å b i l o p p s t i l l i n g s p l a s s e n p å n e d r e t u n. P å k i l d e s o r t e r i n g s p l a s s e n e r d e t o g s å s a t t o p p e n c o n t a i n e r f o r g l a s s o g m e t a l l e m ll a b s a j e. P a p i r : P a p i r k a s t e s i p a p i r c o n t a i n e r n e s o m s t å r p å k i l d e s o r t e r i n g s p l a s s e n o g i o p p k j ø r s e l e n t i l b i l o p p s t i l l i n g s p l a s s e n p å n e d r e t u n. S t r ø s a n d : V e d g a n g v e i e n m e l l o m G. V. 4 8 o g G. V 5 0, p å g a n g v e i e n v e d b a r n e h a g e n G. V 3 6 o g i o p p k j ø r s e l e n t i l b i l å o n p e p d s r t e i t u l n l s t å i r n d g e s t p g u l a e s k s a e s n s e r p h v o r a l l e k a n h e n t e s t r ø s a n d v e d b e h o v. D e r s o m d i s s e s k u l l e v æ r e l å s t p a s s e r s a m m e n ø k k e l s o m t i l c o n t a i n e r.

8 S i d e 8 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g Nøkkel som passer begge containere følger med leilighetens nøkkelsett. V a s k e r i Nedre og øvre tun har fellesvask e r i m e d t o v a s k e m a s k i n e r, s e n t r i f u g e, r u l l e, s k y l l e k u m o g t ø r k e r o m. V a s k e t i d r e s e r v e r e s v e d å h e n g e o p p h e n g e l å s m e d leilighetsnummer (følger leilighetens nøkkelsett ) på en tavle. P o l e t t e r t i l v a s k e r i e n e k o s t e r k r 2 0,- p r s t y k k o g k j ø p e s p å s t y r e r o m m e t i G u s t a v V i g e l a n d s v e i 3 8 f ø r h v e r t s t y r e m ø t e. K u n n g j ø r i n g o m d e t t e f o r m i d l e s p å oppslagstavler i trappehusene. K a b e l -t v C a n a l D i g i t a l e r l e v e r - a o n g d ø b r e d a b v å n d t s v t j e n e s t e r. H a r d u s pø r s m å l v e d r ø r e n d e ditt kabel-tv-abonnement, digital-tv eller bredbån d, k a n d u r i n g e t e l ef o n Å p n i n g s t i d e r h o s k u n d e s e r v i c e e r m a n d a g- fr e d a g k l , l ø r d a g k l S ø n d a g e r e r s t e n gt. O p p s t å r d e t f e i l p å k a b e l a n l e g g et u t e n om n o rm a l åpningstid, kan dette rapporteres via telefon lørdager kl o g s ø n d a g e r k l F o r y t t e r l i g e r e i n f o r m a s j o n v i s e s d e t t i l w w w. c a n a l d i g i t a l. n Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget som å skru av dekselet - på antenne k o n t a k t e n - eller o g tilkoblinger f o r. Slike e t inngrep a o krever m aut o r i s e r t i n s t a l l at ø r o g v i l k u n n e f o r å r s ak e f o r s t y r r e l s e r p å s i g n a l e n e t i l a n d r e b e b o e r e o g i v e r s t e f a l l forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. F E L L E S A R E A L E R B a l l p l a s s På Nordjordet finnes det en bane for fotball. I tillegg er det opparbeidet en mid l e r t i di g fotballbane nederst i Den Engelske Park. Privatisering av områder V e d t r a p p e n e s om e r s a t t o p p f r a b a l k o n g t i l f e l l es a r e a l, s k a l d et i k k e l a g e s t i l p r i v a t i s e r t e om r å d e r. Dugnader Tradisjonen tro arrangerer vi dugnad vår og høst, og kjellerryddin g hv e r v å r. J o f l e r e som deltar, jo hyggeligere blir det. F A S A D E N F a r g e r D i s s e f a r g e n e s k a l b e n y t t e s v e d m a l i n g o g v e d l i k e h o l d u t e n d ø rs : B a l k o n - g og ytterdører : Nordsjø olje dekkbeis, Rød by Veranda- og karnappvegger : Maling nr : NCS -Y, g 0502 l a n s g ra d : h a l v b l a n k V i n d u e r : M a l i n g n r : H v i t, g l a n s g r a d : h a l v b l a n k Det skal bare brukes oljebasert maling og beis.

9 S i d e 9 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g Markiser og utvendige persienner U t v e n d i g e p e r s i e n n e r o g m a r k i s e r s om e r g o d k j e nt f o r b r u k p å C as i ne t t o k a n l e v e r e s av Lady persienneindustri. Opplysning om priser m.m. på telefon Markiser ( navn TEMPOTEST ) T i l g u l f a s a d e k a n v e l g e s i : b e i g e n r. 5 2 o g h v i t / g u l s t r i p e t T i l r ø d f a s a d e : b e i g e n r. 5 2 o g g u l n r. 1 2 NB! På karnapper og svalganger skal det ikke monteres markiser. P e r s i e n n e r : M e t a l e t t 5 0 m m, H v i t -k 6 1 a 0 s, s e h v i t d e k k F E L L E S P L I K T E R Vi minner om husordensreglene som er tatt med bakerst i årsberetningen. D e n s t o r e f e s t e n : V e d s t ø r r e a r r a n g e m e n t e r i l e i l i g h e t e n, e r d e t g o d s k i k k å varsle naboene noen dager i forveien. S n e k r i n g - b o r i n g - b a n k i n g : S t ø y f o r p l a n t e r s e g v e l d i g l e t t- o g l a n g t - g j e n n o m b e t o n g e n. D e r f o r s k a l a l t a r b e i d s o m m e d f ø r e r s t ø y b a r e s k j e m e l l o m k l o g p å h v e r d a g e r o g m e l l o m k l o g p å l ø r d a g e r. S ø n d a g o g h ø y t i d s d a g e r s k a l d e t v æ r e r o. D y r e h o l : D d e t e r t i l l a t t å h a d y r i b o r e t t s l a g e t. D y r e n e s k a l r e g i s t r e r e s v e d i n n f l y t t i n g, o g b e b o e r e r a n s v a r l i g f o r a t d y r e n e i k k e e r t i l s j e n a n s e f o r n a b o e r. S e o g s å h e f t e t m e d h u s o r d e n s r e g l e n e. H a r d u d e t i k k e, f å r d u e t n y t t a v s t y r e t. Dugnader - se side 9 F E L L E S G L E D E R S o m m e r f e s t D e r s o m i l d s j e l e r t a r i n i t i a t i v, b l i r d e t s o m m e r f e s t f o r s t o r e o g s m å. I n t e r e s s e r t e k o n t a k t e r s t y r e t. J u l e a r r a n g e m e n t e r H v e r f ø r s t e s ø n d a g i a d v e n t h a r v i h ø y t i d e l i g t e n n i n g a v j u l e g r a n p å h v e r t t u n, m e d m u s i k k o rp s, g l ø g g o g p e p p e r k a k e r. F o r b a r n a e r d e t j u l e t r e f e s t i j a n u a r, m e d underholdning og leker. Julekakerestene får god avsetning her!.

10 S i d e 1 0 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g H V E M B E S T E M M E R I B O R E T T S L A G E T? D e t g j ø r v i a l l e. B o r e t t s l a g e t s t y r e s a v r e t n i n g s l i n j e r s o m v e d t a s a v b e b o e r n e p å generalforsamling og av Lov om borettslag. G e n e r a l f o r s a m l i n g D e n å r l i g e g e n e r a l f o r s a m l i n g e n h o l d e s i m a i / j u n i i S k ø y e n k i r k e. G e n e r a l f o r s a m l i n g e n e r C a s i n e t t o s ø v e r s t e m y n d i g h e t. T r e f r a m m ø t t e e r n o k t i l a t g e n e r a l f o r s a m l i n g e n e r b e s l u t n i n g s d y k t t v i k t i g, å m d ø e t r e f o o p r p d e r s o m d e n v i l b r u k e s i n d e m o k r a t i s k e r e t t t i l i n n f l y t e l s e. H v i s m i n s t t i p r o s e n t a v a n d e l s h a v e r n e k r e v e r d e t, s k a l d e t i n n k a l l e s t i l e k s t r a o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g. N å r s p e s i e l l e grunner tilsier det, kan styret innkalle til beboermøte. S t y r e t S t y r e t v e l g e s p å g e n e r a l f o r s a m l i n g e n o g b e s t å r a v l e d e r, n e s t l e d e r, t r e s t y r e m e d l e m m e r o g t o v a r a m e d l e m m e r. S t y r e t h a r a n s v a r e t f o r d e n d a g l i g e d r i f t a v b o r e t t s l a g e t. T r e f f t i d f o r s t y r e t : H a r d u n o e d u v i l t a o p p m e d s t y r e t, k a n d u l e g g e e t b r e vi p o s t k a s s e n i G. V. 3 8, e l l e r d u e r v e l k o m m e n p å s t y r e r o m m e t i t r e f f t i d e n. D a t o e n e opplyses i rundskriv. H V E M H O L D E R O R D E N? T r a p p e h u s o g g a l l e r i e r D e å p n e t r a p p e h u s e n e o g a d k o m s t g a l l e r i e n e g j ø r r o t o g u o r d e n s y n l i g f o r a l l e. D e t e r d e r f o r a l l e s a n s v a r å h o l d e o r d e n. T r a p p e h u s k o n t a k t e n h a r a n s v a r f o r å s e t t e o p p t u r n u s l i s t e r f o r f e i i n g a v t r a p p a. D e t e r h e l l e r i n g e n p r i v a t s a k h v o r t o m f l a s k e r, p a p i r o. l. p l a s s e r e s - h a r d u i k k e t i d t i l å g å i c o n t a i n e r e n m e d d e t, s å s e t t d e t i n n e f o r d i n egen dø r s å l enge, ik k e u t e n f o r. M e d s t a s j o n æ r e c o n t a i n e r e b å d e p å ø v r e o g n e d r e tun, er det unødvendig å forsøple adkomstgalleriene. K j e l l e r o g f e l l e s r o m F e l l e s r o m i k j e l l e r e n s k a l i k k e b r u k e s s o m u n ø d v e n d i g l a g e r p l a s s m e n f o r t r i n n s v i s v æ r e o p p b e v a r i n g s p l a s s f o r h a g e m ø b l e r,s y k l e r, l e k e r, k j e l k e r o. l. G j e n s t a n d e n e m e r k e s m e d n a v n, l e i l i g h e t s n u m m e r o g d a t o. I k k e m e r k e d e g j e n s t a n d e r k a n k a s t e s v e d k j e l l e r r y d d i n g. D e r s o m s t y r e t p å l e g g e r a n d e l s e i e r å f j e r n e g j e n s t a n d e r s o m e t t e r s t y r e t s s k j ø n n u r e t t m e s s i g o p p t a r t f j e p r l n e a s d s e t, t e f o k r a a n n d s e t l s y e r i e r s r e g n i n g d e r s o m a n d e l s e i e r s e l v i k k e h a r f j e r n e t d e t t e i n n e n 1 4 d a g e r e t t e r s k r i f t l i g varsel, jf. Husordensreglene pkt 6. V a k t m e s t e r T r u d v a n g o g B r a n d s b o r g A S e r p. t. i n n l e i d s om f u n g e r e n d e v a k t m e s t e r e. D e t e r h o v e d s a k e l i g l P å B r a n d s b m o r o bi g l , e-p os t v ak t m e s t e a s i n e t t o. n o s om står for den daglige driften. Jan Trudvang m har o b i l D e r s o m d u t r e n g e r hjelp av fungerende vaktmester til private tjenester, må pris avtales dere imellom. D e t e r i k k e r e g i er s t eller r e r ulykker t s k a d i borettslaget i

11 S i d e 1 1 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g S M Å, V I K T I G E T I N G P o s t k a s s e s k i l t A l l e s o m i k k e h a r p o s t k a s s e s k i l t, m å s k a f f e d e t. S k i l t e t m å l e r 7, 6 x 3, 1 c m o g t y k k e l s e n e r 0, 7 m m. N B! I P A1 5, G V 4 2 og GV 4 4 e r m ål e n e 9, 4 c m x 5, 8 c m o g t yk k e l s e n e r 0, 5 m m. N ø k l e r N ø k k e l s e t t e t s o m f ø l g e r m e d l e i l i g h e t e n s k a l i n n e h o l d e : Nøkkel til ytterdør Kj el lernøkkel N ø k k e l t -rom i l ( E hovedsikring 1 og måler for hver leilighet er i kjelleren) V askeri nøkkel H e n g e l å s m e d l e i l i g h e t s n r. f o r v a s Vrider til søppelnedkast C o n t a i ernøkkel n (går til både søppel- og papircontainer på begge tun) Radi at ornøkk el G a r a s j e n ø k k e l t i l l e i l i g h e t e r s o m h a r g a r a s j e T r e n g e r d u e n n y n øk k el, b es t i l l e r d u d e n v e d å l e g g e e n l a p p m e d hv i l k e n n øk k e l d u t r e n g e r, n a v n o g a d r e s s e o g k r 1 00, - ( k r 1 5 0, - fo r k j e l l -, e r vaskeri-, og k j e l l e r n ø k k e l ) i e n k o n v o l u t t i v a k t m es t e r e n s p o s t k a s s e, s å f å r d u n øk k e l e n l e v e r t i di n e g e n p o s t k a s s e. F j e r nk o n t r o l l f o r g a r as j e p o r t e n p å ø v r e o g n e d r e t u n b es t i l l e s h os : A n d e r s o n s E l e k t r o, S k u i v e i e n 4 1, T 9 e l V e ø f y : o e n e 6 n 7 g 1 a / e l l e r h o s s t y r e t. F j e r n k o n t r o l l e n b l i r s e n d t i p o s t e n. O p p s t å r d e t p r o b l e m e r m e d k o d e n, k o n t a k t e s s t y r e t. R E TN I N G S L I N JE R F O R S TY R E AR B E I D S t y r e t h a r v e d t a t t r e t n i n gs l i n j e r f o r s t y r e a r b e i d i b o r e t t s l a g e t. F o rm ål et m e d d i s s e e r å k l a r g j ø r e d e k r a v s om s t i l l es t i l d e t i l l i t s v a l g t e. R e t n i n gs l i n j e n e om h a nd l e r s t y r e a n s v a r f o r f o r v a l t n i n g a v d e ø k o n o m i s k e v e r d i e r, h no a b r i e r l i n i g, t e t, t a u s h e t s p l attestasjon og anvisning av utbetalinger. TE L E F O N I B o r e t t s l a g e t e r t i l s l u t t e t s am a r b e i ds a v t a l e n m e l l om T e l e n o r o g O B OS, s om g j e l d e r t i l og som gir beboere med telefonabonnement i Telenor gode rabatter. Det gis opp til 25 % rabatt påbruken av telefonen (gjelder -a b o n n Basis e m e nt e n e ) p å f a s t t e l ef o n o g b r e d b å n d s t e l e f o n de r s om s am t a l ek o s t n a d e n o v e r s t i ge r ,-. F r i b r u k a v f as t t e l e f o n h v e r l ø r d a g ( k u n s t a r t p r i s p å 8 9 ø r e p r. s am t a l e u a n s e t t v a r i g h e t ) p å s am t a l e r t i l a n d r e f as t t e l e f o n e r i N o r g e. D e n e n k e l t e b e b o e r f å r f r i et a b l e r i n g a v A D S L B r e d b å n d v e d b es t i l l i n g v i a i n t e r n e t t o g 1 0 % r a b a t t p å a b o n n em e n t s t y p e ne A D S L M e d i um o g 1 5 % p å A D S L P r em i um. ( Rabatt ytes ikke på nybestilte abonnement på ADSL Basis og ADSL Turbo ). D e t g i s 3 0 m i n u t t e r ek s t r a f r i r i n g e t i d p å a l l e m o b i l a b o n n em e nt f r a T e l e n o r o g D j u i c e ( i k k e k o nt a n t k o r t o g D j u i c e C o n t r o l o g s u rf p r a t a b o n n em e nt ). E k s t r a ri n g e m i n u t t e r g i s

12 S i d e 1 2 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g u a v h e n g i g a v o m k u n d e n e r i e n b i n d i n g s p e r i o d e, o g a k t i v i s e r es v e d a t k u n d e n s e l v s e n d e r e n S M S s i f n r e g a e n m o b i l t e l e f o n t i l n r m e d t ek s t b : e s t i l l o b o s B e s t i l l i n g a v t e l ef o n i o g i n t e r n e t t j en e s t e r g j ø r e s p w å w w. o b o s. n o / t e l e n o r F E L LE S M ÅL I N G O G FE L LE S I NN K J Ø P AV S TR Ø M Borettslaget har avtale med Istad Kraft AS om fellesmåling av strøm. V e d s a l g a v l e i l i g h e t e n el l e r e i e rs k i f t m e å e i e r s k i f t e s k j em a / f l y t t es k j em a f y l l es u t ( S k j e m a f å s v e d h e n v e n d e l s e t i l I s t a d K 2 r 1 a f 3 5 t 00 A e S l l e r p i å nt e t r n e l t t e f o n 7 1 w w w. h j e m k r a f ). t Spørsmål. n o utover dette rettes direkte til Istad Kraft AS. F J E R N V AR M E Borettslaget får fjernvarme fra Hafslund Fjernvarme AS. A l l e b o r e t t s l a g m e d b l ok k b e b y g g e l s e h a r e n V B 2 t a r i f f s om e r s am m e n s a t t a v k r a f t p r i s m e d p å s l a g, n e t t l e i e t i l h e u r s h am o l t f d o n r i b r n u g k s a k v u g n i d f t t i l s t a t e n. H af s l u n d F j e r n v a r m e A S h a r e n p r i s g a r a n t i s l i k at f j e r n v a r m e p r i s e n a l l t i d e r d et b i l l i g s t e a v a l t e r n a t i v e n e e l ek t r i s k s t r øm o g f y r i n g s o l j e. F o r b u ds j e t t å r e t e r k r a f t p r i s e n f o r v e n t e t å l i g g e n o e l a v e r e e n n i år ,m e n p r o g n o s e n e e r s v æ rt u s i k r e. D e t f o r v e n t e s i n g e n v e s e n t l i g øk n i n g a v n e t t l e i e n e l l e r f o r b r u k s a v g i f t e n. F o r v e n t e t g j e n n om s n i t t p r i s f o r b u ds j e t t å r e t e r c a 8 5 ø r e/ kw h. I b l e t i l s v a r e n d e g j e n n o m s n i t t p r i s p å c a 9 0 ø r e / kw h g r u n n e t s v æ r t h ø y e k r a f tp r i s e r i b å d e starten og slutten av året. Alle priser er oppgitt inklusive merverdiavgift. P r i s e n p å f j e r n v a r m e v a r i e r e r g j e n n o m å r e t. F o r u t s a t t l i k t f o r b r u k i å r s om i å r , r e g n e r H a f s l u n d F j e r n v a r m e A S m e d e n r e d u k s j o n i r f j e r n v a r m p å c a 5 %. D e t t e v i l i m i d l e rt i d a v h e n g e a v u t v i k l i n g e n i p r i s p å e l e k t r i s k k r a f t o g o l j e. E N E R G I R E G N S K A P F o r m ål e t m e d et e n e r g i r e g n s k a p er å g i s t y r e t e n o v e r s i k t o v e r b o r e t t s l a g e t s e n e r g i f o r b r u k, f o r d e l t p å r o m o p p v a r m i n g, b e r e d n i a n g n, a b v e l y v s a n r i m n g, t t a p p e v g å r d s l y s, f e l l e s v a s k e r i, e t c. E n e r g i r e g n s k a p et g i r b o r e t t s l a g e t e n m u l i g h e t t i l å f øl g e f o r b r u k s ut v i k l i n g e n o v e r t i d, n o e s om g j ø r d e t m u l i g å s am m e nl i g n e f o r b r u k e t i b o r e t t s l a g e t m e d t i l s v a r e n d e b o l i g s e l s k a p e r. D e t t e g i r s l t ut y n r i n e gs t g r u e n t n l a g o v d e t d v b u e r d e r i n g a v t i l t a k s om kan føre til økonomiske besparelser på sikt. F r a o g m e d b l e d et o b l i ga t o r i s k m e d e n e n e r g i a t t es t f o r a l l e b o l i g e r s om s k a l s e l g e s e l l e r l e i e s u t. N o r g - e og s V energidirektorat a s s d r a g s (NVE ) har ansvar e t f o r i m p l em e nt e r i n g e n a v o r d n i n g e n. P å w w w. e n e r g i m e r k i n g. n o k a n a n de l s e i e r e n u t a r b e i d e e n e n e r g i a t t es t f o r s i n bo l i g. Hva er et energiregnskap : E t e n e r g i r e g n s k a p m i n n e r m y e om e t t r a d i s j o n e l t ø k o n om i s k r e g n s k ap f o r et b o l i g s e l s k a p, m e n k um m a e n t e d r o e r e n e r g i f o r b r u k i kw h i s t e d et f or ø k o n om i s k f o r b r u k i k r.

13 S i d e 1 3 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g Hvordan brukes et energiregnskap : E n e r g i r e g n s k a p et g i r v e r d i f ul l i nf o rm as j o n om h v a s om b e n y t t es a v en e r g i, o g h v a energien brukes til. Ved å sammenligne eget forbruk med forbruket e i andr b o l i g s e l s k a p f å r m a n i nf o rm as j o n o m h v o r v i d t f o r b r uk e t e r r i m e l i g, e l l e r om d e t b ø r iverksettes tiltak for å redusere forbruket. Energiforbruk i 2010 : C a s i n e t t o b o r e t t s l a g h a r f j e r n v a rm e t i l o p p v a r m i n g o g v a rm t v a n n o g s t r øm t i l ø v r i g f e l l e s f o r b r u s k h o l o d g n i n h g. u T o t a l t e n e r g i f o r b r u k i : k W h / m ² Forbruket er fordelt på følgende formål : - F j e r n v a r m e t i l o p p v a rm i n g : 6 6 k W h / m ² - F j e r n v a r m e t i l v a rm t v a n n : 3 0 k W h / m ² - S t r øm t i l h u s h o l d n i n gs f o r b r u k : 6 1 k W h / m ² - Strøm til g å r d s a n l e g g : 1 2 k W h / m ² - S t r øm t i l s yk e h j em : 1 k W h / m ² G j e n n om s n i t t s f o r b r uk e t i a n n e n s am m e n l i k n b a r b e b y g g e l s e m e d f j e rn v a r m e e r k W h 2 /. m C a s i n e t t o b o r e t t s l a g h a r i r e g i s t r e r t e t l a v t f o r b r u k s am m e n l i k n e t m e d d et t e. S t r ø m f o r b et r u t i k l g å r ds a n l e g g o g h u s h o l d n i n g s f o r b r u k e r n o rm al t s am m e n l i k n e t m e d t i d l i g e r e å r. F j e r n v a rm e f o r b r u k et t i l o p p v a r m i n g o g v a rm t v a n n o g s t r øm f o r b r u k e t t i l s y k e h j em m e t e r i m i d l e r t i d b e t y d e l i g l a v e r e e n n t i d l i g e r e å r. Å r s ak e n t i l f o r b r u k s r e d u k s j o n e n e r u k j e n t. F e i l a v l e s n i n g e l l e r f e i l s t i p u l e r i n g a v f or b r u k e t k a n v æ r e e n å r s a k. F o r b r u k s u t v i k l i n g : B o r e t t s l a g e t h a r f o r b r u k -2 s 0 t 1 a 0 l i l e n e f r g i r a e g n 2 s 0 k 0 a 1 p e t. G j e nn o m d e n n e p e r i o d e n h a r t o t a l f o r b r u k e t h o l d t s e g f o r h o l d s v i s s t a b i l t i n n t B o r e t t s l a g e t bø r v æ r e f o r b e r e d t p å at d e n n e r e d u k s j o n e n k a n s k y l d e s f e i l avregning av fjernvarmeforbruket, som blir rettet opp og fakturert senere. F o r b r u k e t t i l o p p v a r m i n g e r k o r r i g e r t f o r ul i k u t et em p e r a t u r f r a å r t i l å r, s l i k at f o r b r u k e t skal være direkte sammenlignbart. I N D I V I D U E LL N E D BE T AL I N G AV FE L LE S G J E L D B o r e t t s l a g e t h a r l a g t t i l r e t t e f o r a t a n d e l s e i e r e k a n i n n b e t a l e s i n a n de l a v f e l l es g j e l d e n ( I -o r N d n i n g ). B o r e t t s l a g e t h a r i m i d l e r t i d i n n g å t t f a s t r e n t e a v t a n l e e n e m t i l e d H u s b a n h e n h o l d s v i s 2, 1 o g 3,. 1 Avtalen % r e gjelder n t e i perioden fra til I denne perioden vil det ikke være mulig å innbetale individuell andel fellesgjeld.

14 S i d e 1 4 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g AV T AL E O M G AR AN TE R T B E T AL I N G AV F E L L E S K OS TN AD E R ( TE O R E TI S K L E I E ) B o r e t t s e l t h a g r a v t a l e m e d OB OS om g a r a n t e r t b e t a l i n g a v f e l l es k o s t n a d e r. O B OS g a r a n t e r e r f o r o v e r f ø r s e l t i l b o r e t t s l a g e t h v e r m å n e d o g o v e r t a r d e r e t t e r a l t a ns v a r o g r i s i k o f o r e v e n t u e l l m a n g l e n d e i n nb e t a l i n g a v f e l l e s k os t n a d e r. BRUKSOVERLATING ( FREMLEIE ) D e t e r i k k e t i l l a t t å o v e r l a t e b r u k e n a v b o l i g e n t i l a n d r e ut e n s t y r e t s s a m t y k k e o g g o d k j e n n e l s e a v b r u k e r. U l o v l i g o ve r l a t i n g a v b r u k k a n f ø r e t i l s a l g s på l e g g a v l e i l i g h e t e n. S ø k n a ds s k j em a f o r b r u k s o v e r l a t i n g f ås v e d h e n v e n d e l s e t i l OB O S p å t e l e f o n Det er registrert 6 bruksoverlatinger i borettslaget pr F O R K J Ø P S R E T T F o r k j ø ps r e t t e n e r e n v i k t i g m e d l em s f o r d e l i O B OS. V e d s pø r s m å l om f o rk j ø ps r e t t e n k a n d u h e n v e n d e d e g t i l O B OS p å t e l e f o n F o r h v e r e n k e l t b o l i g b l i r d et v e d s a l g f as t s a t t e n e g e n f r i s t f o r å m e l de b r u k a v forkjøpsretten (meldefrist ). Medlemmer som vil benytte forkjøpsretten t, a r k o nt a k t m e d O B O S f o r å f å o p p g i t t f a k s n u m m e r -p o e s l t a l d e r es r s e v s om e n t k u a e n l b l e n y t e t es. Meldingen må være mottatt av OBOS innenden fastsatte frist. Meldefristen n o r m a l t 5 v i r k e d a g e r e t t e r a -a t n n o b n s o e l i A i f t g e n e p n o s t e n r k u n n g j o og / eller på www. obos. no H v i s OB O S m o t t a r d i n m e l d i n g om f o r k j ø p e t t e r at f r i s t e n e r g å t t u t, i k a k n e k d r e u v e å f å o v e r t a b o l i g e n p å g r u n n l a g a v f o rk j ø ps r e t t e n. G j ø r d u b r uk a v f o r k j ø p s r e t t e n, t r e r d u i n n i e n a l l e r e d e i n n g å t t a v t a l e o g k j ø p e r b o l i g e n t i l d e n a v t a l t e p r i s p å a v t a l t e v i l k å r. F i n a n s i e r i n g e n m å v æ r e i o r d e n, o g d e n m å i s i n h e l h e e n t e r e d s s o k r k i f t l u i g. m E r d e t f l e r e m e d l em m e r s om v i l b en y t t e f o rk j ø ps r e t t e n, f å r d e n m e d l e n g s t a ns i e n n i t e t f o r t r i n n s r e t t. A n d e l s e i e r e i d e t b o r e t t s l a g e t b o l i g e n t i l h ø r e r g å r f o r a n øv r i g e m e dl em m e r i OBOS. Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsret t e n, b l i r n or m a l t b ot i d e n i b o r e t t s l a g et a v g j ø r e n d e. F O R S I K R I N G E R B o r e t t s l a g e t s e i e n d o m m e r e r f o r s i m k e d r a e v t a l e n i r. N E M I F O R F o rs i k r i n g e n d e k k e r b y gn i n g e n e, f e l l e s a r e a l o g b o l i g e r, m ed v e g g f a s t u t s t y r. D e n d e k k e r g s å o b y g n i n g s m es s i ge t i l l e g g i n n r et n i n g e r o g f o r b e d r i n g e r i b o l i g e n bekostet av andelseier. O p p s t å r d et s k a d e i l e i l i g h e t e n, s ør g f o r å b e g r e n s e s k a d e om f a n g e t m es t m ul i g o g prøv å kartlegge årsaken til skaden. Er flere leiligheter berørt, noter hvordan ø r t e ber a n d e l s e i e r e k a n k o n t a k t es o g o p p l y s om d e t t e n å r s k a d e n m e l d es t i C l r a wf o r d & C o m p a n y A S p å t l f 2 2 ( døgnbemannet alarmtelefon. ) V e d s k a d e r s om d e k k es a v b o r e t t s l a g e t s b y g n i n g s f o rs i k r i n g, k r e v e r f o r s i k r i n g s s e l s k a p et e n e g e n a n d e l p å k r ,-. S e l v om b o r e t t s l a g e t s f o r s i k r i n g b r u k e s, k a n a n d e l s e i e r b e l as t es h e l e e l l e r d e l e r a v egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiernes ansvar.

15 S i d e 1 5 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g I N N B O F O R S I K R I N G Den enkelte andelseier m å ha egen hjem forsikring som dekker innbo og løsøre (det vil s i ut s t y r / i n n r e d n i n g s om d e t e r n a t u r l i g å t a m e d s e g n å r e n f l y t t e r ). D e t v i l væ r e g u n s t i g å k o n t ak t e O B OS S k a d e f or s i k r i n g A S f o r å f å t i l b u d p å i n n b o f o r s i k r i n g. D e n n e f o r s i k r i n g e n h a r l a v p r i s o g t i l p a s s e d e v i l k å r. O B O S S k a d e f o r s i k r i n g h a r o g s å g o d e tilbud på øvrige forsikringsprodukter den enkelte andelseier kan ha behov for. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I f ø l g e f o r s k r i f t om b r a n n f o r e b y g g e n d e t i l t a k o g b r a n n t i l s y n s k a l a l l e bo l i g e r h a m i ns t é n g o dk j e n t r ø y k v a r s l e r, s am t m a nu e l t s l o k k i n gs u t s t y r i f o rm a v e nt e n p u l v e r a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e. D e t e r b o r e t t s l ag e t s a ns v a r å a ns k a f f e o g m o n t e re u t s t y r e t, m e ns d e t e r a n d e l s e i e r s a n s v a r å k o n t r o l l e r e a t ut s t y r e t e r i o r d e n. D e r s om u t s t y r e t e r d e f ek t, meldes dette skriftlig til styret. H M S - I N TE R N K O N TR O L L F o r s k r i f t o m s y s t e m -, a t i m s - i k o l g h s j e i l k ø k s e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e r ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f as t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s em b e r m e d v i r k n i n g f r a 1. j a n u a r F o r s k r i f t v e t n i l a s t t d e i n l e l nk e r l t e k v i r k a s om h e t s k a l s y s t em a t i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t em m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. V i k t i g e l o v e r i h e n h o l d t i l d e t t e e r : Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr L o v o m b r - a n o n g e k s p l o s j o n s v e r n Lo v o m f o r u r e n s n i n g L o v o m a r b e i d s m i l j ø I n t e r n k o nt r o l l i n n e bæ r e r a t b o r e t t s l a g e t e r p å l a g t å p l a n l e g g e, o r g a n i s e r e, ut f ø r e, v e d l i k e h o l d e o g d o k u m e n t e r e a l t s o m -, h a m r - i o m l g e s j d i k ø k h er e h l e s t e å g j ø r e i b o r e t t s l a g e t s r e g i. I n t e r n k o n t r o l l er s y s hvordan t e m e t dette b e s k arbeidet i v skal drives. S t y r e t i v a r e t a r i n t e r nk o n t r o l l e n m ed h e n s y n t i l b l a nt a n n e t b r a n n v e r n, f e l l es e l ek t r i s k a n l e g g o g l e k e p l as s u t s t y r. H a r b o re t t s l a g e t a n s a t t e m å d et o gs å o p p f y l l e k r a v e n e i arbeidsm iljøloven i forhold til vern av arbeid s t ak e r n e s h e l s e o g s i k k er h e t. B e b o e r n e/ a n d e l s e i e r n e h a r p l i k t t i l å f o r et a e g e n k o nt r o l l p å d e t el e k t r i s k e a n l e g g e t i l e i l i g h e t e n e.

16 S i d e 1 6 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g R E H AB I L I TE R I N G O G S TØ R R E V E D LI K E H O L D T o t a l o p p g r a d e r i n g a v t r a p p e h us i G V 4 2 o g GV 4 4 m e d n y e p o s t k a s s e r. B y t t et o v e r b e l a s t n i n g s v e r n f r a a l l e h o v e d t a v l e r t i l a l l e l e i l i g h e t e r. I n s t a l l e r t h o v e d j o r d i n g i h e l e b o r et t s l a g e t. O p p g r a d e r t a l l e l am p e r i t r a p p e h u s, i n k l. s e ns o r e r s om t e n n e r l am p e n e i s am s v a r m e d d e t n a t u r l i g e l y s e t. D e t e r s k i f t e n t b / e j t y u d s e t l i g e r de t l y t e t e r d ø r e r / v e r a n d a d ø r e r. D e t e r s k i f t et 2 s t k. a v t r e k k s v i f t e r i g a r a s j e a n l e g g e t p å ø v r e t u n, s am t 1 s t k. a v t r e k k s v i f t e i G V 4 6. F l y t t et v a k t m es t e rk o n t o r f r a P A 2 3 t i l GV 3 6. Oppgradert areal i PA 23 (tidligere vaktmesterkontor) til l e i l i g h e t s om d e r e t t e r b l e s o l g t f o r 2, 2 m i l l M a l i n g a v k a r n a p p, v e r a n d a p l a t e r, v i n d u o g k a r n a p p / v e r a n d a d ø r e r o g t a k u t s t i k k p å n e d r e t u n. D e t e r s k i f t et / j u s t e r t e n d e l y t t e r d ø re r / v e r a n d a d ø r e r. D e t e r s k i f t e t 2 s t k. r a v s t j e r a e n k l e k g s g v e i t p f å t ø e v r e t u i n, s g am a t 1 s t k. a v t r e k k s v i f t e i g a r a s j e n e d r e t u n. D e t e r s k i f t et 3 s t k a v t r e k k s v i f t e r p å l o f t. S t ø r r e e l ek t r i s k e a r b e i d e r : M o n t e r i n g a v u t e l am p e r p å t r a p p eh u s. U t s k i f t i n g a v k u rs s i k r i n g e r i h o v e d t a v l e r t i l j o r d f e i l a u t om a t e r. S k i f t e/ i n n k j ø p a v s i rk u l as j o n s p um pe r i v a rm e s e nt r a l e r. O p p a r b e i d e l s e a v l uf t es p a l t e r p å l o f t i GV 4 0, d a d et t e i k k e v a r u t f ø r t i henhold til de opprinnelige tegningene da borettslaget ble oppført Betydelig dreneringsarbeid i a n l e øvre g g m e d garasje b l a n t a n n et i n s t a l l e r i n g a v e n i ns p ek s j o ns k um o g e n a v l ø p s k um m e d p um p e. G r u n n e n t i l d et t e a r b e i d e t v a r at g ru n n v a n n e t b e g y n t e å s p r e n g e ut g u l v o g v a r t i l f a r e f o r b y g n i n g e n f or ø v r i g, p g a at d r e n e r i n g s r ø r v a r t e t t e o g m å t t e s k i f t e t s d. y r t E a t r b e r i e d l p a g t a i 2 v m et e r s t a k hø y d e i n n e i g a r a s j e n, s om f o r å rs a k et a t a l t m as k i n e r i s om b l e b r uk t v a r a v m i ni s t ø r r e l s e. M a l e r a r b e i d k a r n a p p s i d e n p å h e l e m i dt r e t u n b l e m a l t. V a k t m es t e r l e i l i g h e t e n b l e o p p g r a d e r t i s i n h e l h e t. D e t b l e ut a r b e i d e t e n ny b i l o p p s t i l i n g s pl a s s o g 2 M C p l as s e r i g a r a s j e n p å ø v r e t u n.

17 S i d e 1 7 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g 2 s t k. ut l u f t n i n g s v i f t e r / b r a n n v i f t e r s k i f t e t u t i Ø v r e g a r as j e a n l e g g p g a s l i t a s j e. V a n n l e k k a s j e i G V 3 6, h v o r 6 l e i l i gh e t e r v a r i n v o l v e r t, o g h v o r d e t b l e l a g t n e d e t b e t y d e l i g, hv s o t r y s r t y e r e a l r e b d e i r b d l. a. d e l t o k i c a 2 0 b y g g e m øt e r. B o r e t t s l a g e t h a r b y t t et s t r øm l e v e r an d ø r f r a I s t a d K r a f t t i l L OS, d e t e r Hjem Kraft som fakturerer slik som før. Ballbane opprettet på Nordjordet. D e n E n g e l s k e p a rk h a r o p p g r a d e r t g a n g v e i e r m. m. Va k t m es t e rs øk n a d. S t y r e t h a r l a g t n e d b e t y d e l i g a r b e i d i f o r b i n d e l s e m e d a n s et t e l s e a v n y v a k t m e s t e r. E t t e r d e k r a v s t y r e t s e t t e r h a r i n g en s øk e r e v æ r t k v a l i f i s e r t M a l i n g a v a l l e b l ok k e n e p å ø v r e t un ( i k k e i n n g a n gs s i d e n ) k a r n a p p, u t v e n d i g e v e r a n d a p l a t e r, u t s t i k k f ra t a k o g a l l e v i n d u e r. S k i f e r h e l l e r m / v a rm e k a b l e r i t r a p p v e d P. A. 21 o g G. V S k i f t e t di v. y t t e r d ø r er i l e i l., g a r as j e o g v e n t i l r om. Fj e r n e t e n d e l t ræ r v / G. V. 4 2 o g s y k e h j em m e t Ny takpapp og takrenner b l o på k k e r alle p å Ø v r e t u n, s am t n y e t a k r e n n e r p å n e d r e t u n. D e t e r o gs å s k i f t e t 1 0 s t k. o g j us t e r t 1 2 s t k. y t t e r-v e r a n d a - k j e l l e r d ø r e r i b o r e t t s l a g e t i å r D e t e r m o n t e r t e n d e l h i m l i n g s p l at e r i g a r as j e n e p g a. f uk t i g h et / s a l t e r. L i k e l e d e s e r d e t m o n t e r t r m v ek a a b l e r i s k i f e r t r a p p m el l om G. V. 2 3 o g G. V N y e t a k l uk e r, o g s t i g e r m e d r e k k v e r k, e r m o n t e r t p å 5 et. b l ok k e n e a v s i k k e r h e t s m es s i g e g r u n n e r. H e l e k l o a k k s y s t em et i C a s i n e t t o B o r e t t s l a g e r g j e n n om g å t t a v G r a vc o A S m e d bl. a. k am e r a i n s p ek s j on. Det ble f u n n e t n o e n f å u r e g e l m e s s i g h e t e r, m e n d e v a r a v e n s l i k a r t a t G r a v c o A S i k k e a n b e f a l t e å g j ø r e n o e n i n n g r e p f o r e l ø p i g N y t a k p a p p o g t ak r e n n e r p å a l l e b l o k k e r p å m i dt r e t u n. D et e r o gs å skiftet 12 stk. ytter - v e r a n d a d ø r e r i b o r e t t s l a g e t iå r D e t e r m o nt e r t e n d e l h i m l i n gs p l a t e r i g a ra s j e n e p g a. f uk t i g h e t / s a l t e r. K i l d e s o rt e r i n g s p l as s p å ø v r e t u n er f e r d i g o p p a r b e i d e t o g i t i l l e g g t i l de a n d r e c o n t a i n e r n e e r d et s a t t o p p c o n t a i n e r f o r g l as s o g m e t a l l e m b a l l a s j e. A l l e o p p r i n t at n e i v l e i r g e rs t s at y k t et k e m l e s d n y e a v t y p e n S i n us s am t at d e t e r s a t t o pp a t s k i l l i g f l e r e s t at i v e n n t i d l i g e r e S k i f t et t a k p a p p p å t ak o g t r a p p e h us p å n e d r e t u n. I n nk j ø p a v i n n g a n g s d ø r e r s a m t s k i f t e a v 8 s t -/ k v. e r i a n -/ d g a g n a g r s a s - j d ø e re r. S k i f t t 3 e felles el-s k a p p å g r u n n a v r u s t M o n t e r t h i m l i n gs p l at e r i g a r as j e a n l e g g, g a r a s j e a r b e i d e r i f o r b i n d e l s e m e d v a n n i n n s i g v e d a n l e g g, di v e r s e a r b e i d e r i v a rm e s e n t r a l e n, s am t o p p u s s i n g a v t r a p p e h u s i G. V. 5 4.

18 S i d e 1 8 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g Installert galvanisk orrosjonsbeskyttelse k i nedre garasjeanlegg. Omfattende arbeid med varmevekslere m.m. i sentralvarmeanlegg. Vesentlig opprustning av grøntanlegg R e p a r a s j o n a v k j e l l e r b o d e r p å g r un n a v h e v i n g a v g u l v, s t a rt e t u t b e d r i n g s a r b e i d e t i g a r a s j e a n l e g go g f o r e t at t v e s e n t l i g o p p r u s t i n g a v g r ø n t a n l e g g. V å r e n f i k k a l l e a n d e l s e i e r e ny e b r a n n s l u k n i n gs a p p a r a t o g n y e r ø y k v a r s l e r e F u l l f ø r i n g a v b a l k o n g e r o g k a r n a p p e r, t r a p p e h u s m a l t i n n v e n d i g, m a l i n g a v i n n g - a o n g b s a l k o n g d ør e r p å d u g n a d O p p s t a r t a v o p p u s s i n g a v b a l k o n ge r o g k a r n a p p e r. A r b e i d e t e r i k k e a v s l u t t et M a l i n g a v t r a p p e g a n g e r, f e l l es v a s k e r i, u t s t i k k p å s y k e hj em o g reparasjon lekkasje av garasjeanlegg O p p r u s t i n g a v g r ø n t a n l e g g e t O p p r u s t i n v g r ø a n t a n l e g g e t, ut s k i f t i n g a v l e k e a p p a r a t e r, n y as f a l t o g j u s t e r i n g a v k um m e r F o t b a l l b a n e n v e d s y k e h j em m e t e r p l a n e r t o g t i l s å d d. Ut s k i f t i n g a v l e k e a p p a r a t e r o g ut b e d r i n g a v t r a pp e n e. B y g g e t l e v e g g t i l s ø p p e l s k u r v e d s y k e h j e m m e t. D e t a t t e ny r p l a f n o t i r n g e. V i d e r e e r h o v e d v a n n r ø r v e d G. V. 5 4 o g G. V. 4 0 s k i f t e t u t B a l l p l as s e n p å N o r d j o r d e t b l e p l a ne r t m e d n y t t g r u s d e k k e. D e t b l e m o nt e r t n y e b a s k e t b a l l m å l o g b e nk e r. D et b l e u t f ø r t r e p a r a s j o n a v g a r a s j e t a k p å ø v r e t u n p a. v g v. a n a n. D i e t n b n l s e i ut g f ø rt s e r v i c e på v e n t i l a s j o ns a n l e g g e t v å r t v e d a t v i f t e r p å l of t o g a v t r e k k s v e n t i l e r i l e i l i g h e t e n e b l e r e n g j o r t. D e t bl e m o n t e r t n y e s y k k e l s t a t i v a v m e rk e t S i n u s S am e i e t S k ø y e n V es t S ø p p e l s u g b l e d a n n e t. D e t b l e o v e r t a t t fr a Os l o K om m u n e o g e i es n å a v C a s i n et t o B r l, Ø v r e S i l k e s t r å B r l, N e d r e Silkestrå Brl, Hoffsgrenda Brl og Skøyen Terrasse Boligsameie A l l e b o r e t t s l a g e t s v i n d u e r b l e m a l t. I t i l l e g g b l e a l l e t r a p p e h us m al t u t v e n d i g Maling av ngs innga - og balkongdører på dugnad

19 S i d e 1 9 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g O M S A T T E L E I L I G H E T E R I roms leiligheter :6 leiligheter omsatt Areal K j ø p e s u m K j ø p e s u m + f e l l e s g j e l d 50, , , , , 5+loft , Gjennomsnitt roms leiligheter :2 leiligheter omsatt Areal K j ø p e s u m K j ø p e s u m + f e l l e s g j e l d 93, , G j e n n om s n i t t roms leiligheter : 12 leiligheter omsatt Areal K j ø p e s u m K j ø p e s u m + f e l l e s g j e l d 93, , 2 9 6, , , , 0 9 6, 0 9 6, 0 9 6, 0 9 6, 0 9 6, 0 9 6, 0 + l o ft Gjennomsnitt

20 S i d e 2 0 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g S T Y R E T S A R B E I D M ø t e r : I l ø p e t a v å r e r d e t a v h o l d t r s ak s t er y e r e b m e ø h t a n e d r l e t h. v o Ge n e r a ling f ble o avholdt r s a 31 m I n f o r m a s j o n D e t e r s e n d t ut 3 2 r u n d s k r i v. B a r n e h a g e n D e t e r a l d e r s g r u p p e n o v e r 3 å r s om e r p r i o r i t e rt i C a s i n e t t o B o r e t t s l ag s b a r n e h a g e. B a r n e h a g e n e r f u l l t a l l i g. S t r s k y o r l e l æ t r e r i H i l d b e a A r n e s h e a n g. e n e r f ø B a r n e h a g e n h a r d e s s u t e n et s t y r e h v o r b o r e t t s l a g e t e r r e p r e s e nt e r t ve d C h r i s t i n A r n e s e n. B a r n e h a g e n s u t g i f t e r b l i r d e k k e t a v f o r e l d r e b e t a l i n g o g o f f en t l i g s t ø t t e. H u s l e i e I 2010 økte husleia med 5 % eks. kapitalutgifter. D ø r er T r u d v a n g & B r a n ds b o r g A S ut b e d r e r d e u t g a n g s dø r e r / v e r a n d a d ø r e r s om f u n g e r e r dårlig. Styret må kontaktes ved ønske om utbedring. D u g n a d e r / J u l e t r e f e s t V å r, h øs t o g k j e l l e r d u g n a d s am t t en n i n g a v j u l e t r e o g j u l e t r ef e s t b l e av v i k l e t s om n o r m a l t m. m. D a b o r e tt s l a g et v a r 2 5 å r i , v a r d e t n o e n i l ds j e l e r p å m i d t r e t u n s om v i l l e m a rk e r e d e t t e. I f o r b i n d e l s e m e d d e t t e j u b i l e e t b l e d et k j ø pt i n n et s t o r t t e l t i t i l f el l e d å r l i g v æ r, s am t l a n g b o r d b l e o p pg r a d e r t. D e r s om n o e n ø ns k e r å v i d e r e f ø r e l i g n e n d e t i l t r a d k e, t m ul e i g å f å a d g a n g t i l ne v n t e t e l t o g b o r d v e d h e n v e n d e l s e t i l s t y r e l e d e r. Loft D e t b l e i k k e f e r d i g s t i l t n o e n n y e l of t i T o t a l t e r d et ut b y g d 4 4 l o f t. Reparasjon og vedlikehold ( større arbeider ) T o t a l o p p g r a d e r i n g a v t r a p p e h u s i G m V e d 4 n 2 y e o p g os t k G a V s s e 4 r 4. B y t t et o v e r b e l a s t n i n g s v e r n f r a a l l e h o v e d t a v l e r t i l a l l e l e i l i g h e t e r. Installert hovedjording i hele borettslaget. O p p g r a d e r t a l l e l am p e r i t r a p p e h u s, i n k l. s e ns o r e r s om t e n n e r l am p en e i s am s v a r m e d d e t n a t u r l i g e l y s et. D e t e r s t / k justert i f t e en betydelig del ytterdører / verandadører. D e t e r s k i f t et 2 s t k. a v t r e k k s v i f t e r i g a r a s j e a n l e g g e t p å ø v r e t u n, s am t 1 s t k. a v t r e k k s v i f t e i G V 4 6. Flyttet vaktmesterkontor fra PA 23 til GV 36. O p p g r a d e r t a r e a l i P A 2 3 ( t i d l i g e r e v a k t m e s t e r k o nt o r ) t i l l e i l i g h e t s om d e r e t t e r b l e s ol g t f o r 2, 2 m i l l. B o r e t t s l a g e t s g r ø n t a n l e g g B o r e t t s l a g e t h a r k o n t r a k t m e d g a r t n e r f i rm a e t H a g ef o rm A S v e d r ø r e n d e v e d l i k e h o l d a v grøntanlegget ( også plenklipping ). V e n t i l a s j o n s a n l e g g e t D e t e r f i r m a e t V e n t i l a s m j o u n t f ø r o e g r s e K r u v l i c d e p å s v o e n t i l as j on s a n l e g g e t v å r t. Hele anlegget blir kontrollert 2 ganger i året.

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011.

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet.

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.05.2011. Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 30.05.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Akersbakken Bo r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t

Detaljer

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-.

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2012. 643 18.09.2012 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2012. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i H e l g es e n s g at e 8 2 / 8 4 A S a v h o l d e s m a nd a g 2 6. a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR DISPONIBLE MIDLER PR. 30.4.2017 For å måle selskapets betalingsevne på kort sikt, beregner vi størrelsen på disponible midler, også kalt arbeidskapital. Størrelsen på disponible midler kan bl.a brukes

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

Postene Innkrevde felleskostnader, Drift og vedlikehold og Andre driftskostnader er spesifisert i vedlagte noter.

Postene Innkrevde felleskostnader, Drift og vedlikehold og Andre driftskostnader er spesifisert i vedlagte noter. Til styret i Stenbråtlia Borettslag 682 09.09.2015 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.05.2015 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.05.2015. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Innkrevde felleskostnader,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Ordinært årsmøte i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger avholdes fredag 29. mai 2015 kl. 13:00 i Kyrre Greppsgt. 11. Til behandling foreligger: 1. ÅRSBERETNING FOR 2014 2. ÅRSREGNSKAP

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i 2

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i Solbakken Velforening, a v h o l d e s t o r s d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 2 0. 1 5 p å Ok s t a d S k o l e. T I L B E HA N D L I N G F O R

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer