K j æ r e b e b o e r!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K j æ r e b e b o e r!"

Transkript

1 K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns k a p f o r V i ø ns k e r d e g v e l k om m e n t i l g e n er a l f o r s am l i n g ti r s d a g 1 9. m a i k l i m en i gh e t s s a l e n, H au g e r u d k i r k e. D e t t e e r m u l i g h e t e n d u h a r t i l å d e l t a i d i s k us j o n e n o g v e l g e d et s t y r e t s om s k al forvalte ditt bomiljø i det kommende året. S t y r e t h a r l a g t m y e a r b e i d i å g j ø r e å r s b e r e t n i n g e n o g r e g n s k a p e t s å k om p l et t o g f o r s t å e l i g s om m u l i g. V å r t ø n s k e er d e r f o r a t d u l es e r n ø y e i g j e n n om h e f t e t o g v i s e r d i n i n t e r e s s e f o r b o r e t t s l a g e t v e d å m ø t e o p p p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n. H v e m k a n d e l t a p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n? A l l e a n d e l s e i e r e h a r v æ r e t t m e d t i l g å e n e r a l f o r s a m l i n g -, e n t m - a e l d e f o r s o g s t em m e r et t. A n d e l s e i e r e ns ek t ef e l l e, s am b o e r e l l e r e t a n n et m e dl em a v a n d e l s e i e r e n s h u s s t a n d h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e de o g t i l å u t t al e s e g. S t y r e m e d l e m m e r, f o r r e t n i n g s f ø r e r o g r e t t s l e a i g e t r h a r a r v e t t b t i o l l å i g i b o v æ r e t i l s t e d e i g e n e r a l f o rs am l i n g en o g t i l å u t t al e s e g. E n a n d e l s e i e r k a n m ø t e m e d f u l l m e k t i g. I n g e n k a n v æ r e f u l l m e k t i g f or m e r e n n é n a n d e l s e i e r, m e n d e r f l e r e ei e r en a n d e l s am m e n, k a n d e h a s am m e f u l l m e k t i g. E n f t u r e l k l k e m s a t i k l b t ak e k a n å r s om h e l s t. E n a n d e l s e i e r k a n t a m e d e n r å d g i v e r t i l g e n e r a l f o rs am l i n g e n. R å d g i v e r e n h a r b a r e r e t t til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det.

2 S i d e F a g e r h o l t B o r e t t s l a g I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Ordinær generalforsamling i Fagerholt Borettslag avholdes t i r s d a g 1 9. m ai kl i m e n i g h e t s s a l e n, H au g e r u d k i r k e. D ø r e n e å p n e s k l m ed k a f fe s e r v e r i n g f r em ti l k l TIL BEHANDLING FORELIGGER : 1. K O N S T I T U E R I N G A ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e B ) Valg av referent og to andelseiere til å underskrive protokollen C ) G o d k j e n n i n g a v f o r r e t n i n g s o r d e n D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n E ) Valg av møteleder 2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r B ) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. G O D TG J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) V a r a m e d l e m m e r C ) R e v i s o r 4. F O R S L A G A ) Å p n i n g s t i d e r i f e l l e s v a s k e r i e n e i h ø y b l o k k e n e B ) S a k e r m o t t a t t f r a a nd e l s e i e r I n g e r S a n n e s, l ei l. n r , D D B e b o e r m ø t e r 2. Detaljert budsjett 3. V a l g 4. S t e i n e r - E-t u n et 5. Håndsender til bom F o r s l a g e r t a t t i n n b a k e rs t i h ef t et 5. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v l e d e r f o r 1 å r B ) V a l g a v 2 s t y r e m e d l e m m e r f o r 2 å r C ) V a l g a v 3 v a r a m e d l e m m e r f o r 1 å r D ) V a l g a v v a l g k o m i t é f o r 1 å r E ) V a l g a v 2 d e l e g e r t (e ) m e d v a r a t i l O B O S å g r e n e r a l f o r s a m l i F) Va l g a v t u n u t v a l g 1 å r O s l o, S t y r e t i F a g e r h o l t B o r e t t s l a g Halvard Opstad / s / May Lill Larsen / s / Else -M a r i e L u n d / s / J o h n H a r r y J e n ac k / s / K a r i G r ø n v o l d / s /

3 S i d e F a g e r h o l t B o r e t t s l a g F O R R E T N I N G S O R D E N 1. G e n e r a l f o r s a m l i n g e n g j e n n o m f ø r e s i h e n h o l d t i l g og L o v o m b o r e t t b o r e t t s l a g e t s v e d t e k t e r. 2. I h e nh ol d ti l b o r e t t s l a g e t s v ed t e k t e r l e d e s g e n e r a l f o r s am l i n g en a v s t yr e t s l e d e r el l e r a v e n m ø t e l e d e r v al g t a v g e n e r al f o r s a m l i n g e n. 3. M ø t e l e d e r e n s k a l p å s e a t s a k e ne f å r e n f or s v a r l i g b eh a n dl i ng i h e n h ol d ti l l o v o g v e d t e k r t. e M e d u t g a ng s p u n kt i d a g s o r d en og f o r r e t ni n g so r de n f o r g e n e r a l f o r s am l i n g e n l eg g e r m ø te l e d e r f r em e n pl a n f o r g j e n n om f ø r i n g e n. 4. P r o t o k ol l e n f ø r e s a v d e n v a l g t e s e k r e t æ r. I p r o t o k ol l e n f ø r e s al l e v a l g o g v e d t a k s a m t e v e n t u e l l e p r o t o k o l l t i l f ø l r f o s r l s e a r m l i ng s o e m n f g a t e t n e e r r a v e d t a k o m s k a l t a s i nn. 5. Al l e f o r s l a g s k a l, s å l a n g t d e t e r m u l i g, l e v e r e s s k r i f t l i g t i l m ø t e l ed e r e n m e d f o r s l a g s s t i l l e r e n s n a v n o g l e i l i gh e t s n u m m e r. 6. I n g e n h a r r e t t t i l o r d e t m e r e n n 3 g a n g e r i s a m m e s a k. I n nl e d ni ng s f o r e d r a g m å i k k v e r s o t i g e 1 0 m i n. Ø v r i ge i n nl e g g s k a l i k k e o v e r s t i g e h en h o l d s v i s 5 m i n. fo r f ø r s t e i n nl e g g o g 2 m i n. f o r d e ø v ri g e. M ø t el e d e r h a r r e t t t i l å l a s t yr e t s r e p r e s e n t a n t e r f å u t v i d e t t a l e t i d f o r å s v a r e p å s p ø r sm å l s o m e r s t i l t. 7. O r d e t t i l f e o d r e n r t al e t i d t p å n h i ø ys n t 2 g m s i n o u t t e r. d e n g i s m 8. F o r s l a g k a n i k k e f r em m e s e t t e r a t s t r e k e r s a t t, o g f r em s a t t e f o rs l a g k a n i k k e t r e k k e s h v i s no e n m o t s e t t e r s e g d e t t e. 9. H v i s e t f o r s l a g e l l e r e n s a k f o r e s l å s a v v i s t e l l e r u t s a t t, s k f o r a t f o r s l ag e t om d e t t e b l i r s a t t u n d e r v o t e r i n g f ø r e n f o r t s e t t e r d e b a t t e n.

4 S i d e F a g e r h o l t B o r e t t s l a g Å R S B E R E T N I N G F O R T I L L I T S V A L G T E Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært : S T Y R E T L e d e r H a l v a r d O p s t a d D r. D e d i c h e n s v e i 3 2 N e s t l e d e r M a y L i l l L a r s e n D r. D e d i c h e n s v e i S e k r e t æ r E l s -M e a r i e L u n d D r. D e d i c h e n s v e i S t y r e m e d l J o e h n m H a r r y J e n a c k D r. D e d i c h e n s v e i S t y r e m e d l K a e r m i G r ø n v o l d D r. D e d i c h e n s v e i 9 2 V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e Afërdita m Istrefi Cimili Dr. Ded i c h e n s v e i 4 4 V a r a m e d l e P m e r E r l i n g P r e s t m o D r. D e d i c h e n s v e i 7 6 V a r a m e d l e Roger m Sarajärvi Dr. Dedichens vei 114 D E L E G E R T T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G E N I O B O S D e l e g e r t O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n gh a l v a r d O p s t a d D e l e g e r t O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n gm a y L i l l L a r s e n V a r a d e l e g e r t O B O S g e n e r a l f o r s a m E l i n g s a b e t H a u g a n V a r a d e l e g e r t O B O S g e n e r a l f o r s a m Afërdita l i n g Istrefi Cimili V A L G K O M I T E E N V a l g k o m i t e S v e i n J o h a n s e n D r. D e d i c h e n s v e i 7 4 V a l g k o m i t e B e r n t R a g n a r H o l ø i e n D r. D e d i c h e n s v e i 3 2 V a l g k o m i t e W i l l y N o l e s d v D r. D e d i c h e n s v e i T U N U T V A L G -T U N G E T T e r j e S v a D r. D B e r n t H o l ø i e n C a m i l l a B e n d i x e n D r. D e d i c h e n s v e i 4 0 A n n e M a r i e E n d r e s e n A n n e M a N y h u s D r. D T U N U T V A L G F-TU N E T M a r i t S o l e m 2 D r. I n g r i d L a n g a a s B e r i t N a r t e n D r. M a r i a n n e J o h a n s e n D r.

5 S i d e F a g e r h o l t B o r e t t s l a g T U N U T V A L G -T U D N E T Solfrid B e r n t s e n T o r d i s S t r ø m A n n e Ø v e r b y D r M u s t a q A h m d e T U N U T V A L G -T E U N E T W i l l y N e s v o l d J o a n K r i s t e n s e n n s v e i G u n v o r K r i s t o f f e r s e n J o h a n n e S t r a y 2. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s S e i l henhold e n til e kontrakt r u. t f ø r t a v O B O Borettslaget har forenklet forretningsførerkontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig ) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. 3. G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M B O R E T T S L A G E T B o r e t t s l a g e t e r r e g i s t r e r t i F o r e t a k s r e g i s t e r e t i B r ø n n -ø y s u n d m e d o r g n u m m e r , l i g g e r i b y d e l 1 2 A l n a i O s l o k om m u n e o g h a r ad r e s s e : D o k t o r D e d i c h e n s -1 v e 3 i Borettslaget består av 663 andelsleiligheter og er et av landets størst e b o r e t t s l a g. T o t a l t b e s t å r b o r e t t s b l y g a n g i n e g t e r, a s v om 1 e 7 r f o r d e l t p å 4 mindre enheter tun. Hvert av tunene består av høyblokk på 13 e t a s j e p l a n o g 3 e l l e r 4 l -5 a e v t b a l s j e o k r. k e r p å 4 2 T o m t e n, k j ø p t i o g h a 1 r 9 f 8 ø 6 l g e r n d s- e r o g å b r u p k s å n um m 7 e 5 r : m Oppføringen av bebyggelsen foregikk i årene-71 til -73. Innflyttingen startet i februar- 7 2 o g b l e a v s l u t t e t v å r e n T u n e n e e r : G-tunet - (Griff) som omfatter: Dr. Dedichens vei F-tunet - (Fønix ) som fatter: om Dr. Dedichens vei D-tunet - (Drage ) som omfatter: Dr. Dedichens vei E-tunet - (Enhjørning ) som omfatter: Dr. Dedichens vei

6 S i d e F a g e r h o l t B o r e t t s l a g G-t u n e t e r d e t -t s u n y e d t d l e t i n o g r d s l t i gs e t e. o g E Til sammen er det 48 oppganger ilavblokkene og 55 etasjeplan i høyblokkene. I D r. D e d i c h e ns v e i 4 8 o g 7 6 e r d e t t i l s am m e n 2 7 l e i l i g h e t e r s p es i e l t b e r e g n e t f o r b e v e g e l s e s h em m e d e. B o r e t t s l a g e t h a r 2 g a r as j e h u s h ve r p å 3 e t as j e r, s am t g a r a s j e a n l e gg u n d e r E- o g -t u F n e t. B o r e t t s l a g e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b es t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. S e l s k a p e t d r i v e r i k k e m e d - f o g r s ut k v n i k l n i n g g s s ak t i v i t e t e r. Av borettslagets 5 styremedlemmer er det 3 kvinner og 2 menn. B o r e t t s l a g e t e r p os i t i v t i l l i k es t i l l i n g o g t a r s i k t e p å at d et i k k e f o r ek om m e r forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. S TY R E T Styret har kontor i Dr. Dedichensvei 132 med kontortid tirsdager mellom kl o g k l S t y r e r om m e t h a r t e l e f o n S t y r e t s e - p o s t a d r es s e: f a g e r h b r g e t m a i l. n o. R E TN I N G S L I N JE R F O R S TY R E AR B E I D S t y r e t h a t r a t t v r e t d n i n gs l i n j e r f o r s t y r e a r b e i d i b o r e t t s l a g e t. F o rm ål et m e d d i s s e e r å k l a r g j ø r e d e k r a v s om s t i l l es t i l d e t i l l i t s v a l g t e. R e t n i n gs l i n j e n e om h a nd l e r s t y r e a n s v a r f o r f o r v a l t n i n g a v d e øk o n om i s k e ve r d i e r, h a b i l i t et, t a us h e t s p l i k t, h o no r e r i n g, a t t e s t a n s og j o anvisning av utbetalinger. V AK TM E S TE R TJ E N E S TE V a k t m es t e r n e i v a r e t a r d e n d a g l i g e d r i f t o g d et l ø p e n d e v e d l i k e h o l d et i b o r e t t s l a g e t. V a k t m es t e rk o n t o r e t h a r a d r e s s e Dr. D e d i c h e ns v e i 7 8 o g e r å p e nt a l l e v i r k e d a g e r mellom kl og kl V a k t m es t e r k a n o gs å k o n t ak t es p å t e l e f o n V E K T E R T J E N E S T E B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e m e d S e c u r i t a s A S om v a k t h o l d. D e r s om a n d el s e i e r h a r b e h o v f o r a s s i s t a n s e, t a k o n t a 2 k 2 t 9 7 p 1 å 0 7 t 0. e l e f o n B o m i l j ø v e k t e r e n s o p p g a v e e r g å h e s t k f o a r p d e n t e r n k y el g t e b e b oe r, o g s i k k e r h e t f o r d e n e n k e l t es o g f e l l e s s k a p e t s v e r d i e r. F o r å f å m ak s i m a l t ut b y t t e a v bo m i l j øt j e n e s t e n k a n d e n e nk e l t e b e b o e r k o nt a k t e ve k t e r e n v e d o p p l e v e l s e a v u t r y g g he t o g v es e n t l i g e a v v i k f r a n o r m a l s i t u a s j o n e n m, p e s l o uø m n s f k e o t r o p p e h k o s l e d o g f e r d s e l a v uvedkommende i eller ved eiendommen, uvanlige lyder, støy, bråk og lignende.

7 S i d e F a g e r h o l t B o r e t t s l a g B om i l j ø v e k t e r e n k a n o g s å a s s i s t e re d e g v e d a k ut t e b e h o v f o r h å n d ve r k e r i h e l g e r o g p å n a t t. V æ r o p p m e r k s o m p e s å a t s e r a p å t d i s s e h t i å d e n r d v e r a v d ø g n e t. P A R K E R I N G A l l e 3 -r o om g s 4 l e i l i g h e t e r h a r bi l o p p s t i l l i n g s p l as s k n y t t et t i l d e r e s l e i l i g h e t. T i l b o r e t t s l a g e t s g j e s t e r e teparkeringsplasser r d e t g j e s fordelt over tre områder P å f l e r e m ø t e r h a r b e b o e r n e t a t t op p p r o b l em e t m e d at d e t i k k e v a r p l a s s p å g j e s t e p a r k e r i n g e n t i l d e r e s g j e s t e r. Å r s ak e n v a r at b e b o e r n e o p p t ok gj e s t e p l as s e n e i s t e d e nf o r å b e n y t t e g a r a s j e p l as s en s i n. I t i l l e g g h a r d e t et t e r h v e r t b l i t t f l e r e b i l e r p e r h u s s t a n d. S i d e n h a r b o r e t t s l a g e t h a t t pa r k e r i n g s k o n t r o l l a v e t v ak t s e l s k a p. S k i l t i n g e r s at t o p p p å b o r e t t s l a g e t s om r å d e. N y e a n d e l s e i e r e f å r b e s t em m el s e n e n år d e k j ø p e r l e i l i g h e t ( h u s o r d e n s r e g l e r d ) g, e n e s r a e m l l m i n e f n o rm m as e j o n om bo r e t t s l a g et. Reglene for parkering skal derfor være kjent for alle som bor i Fagerholt Borettslag. S å d u k k e r p r o b l em et o p p: B e b o e r n e s k a f f e r s e g e n b i l t i l, u t e n om d en d e a l l e r e d e h a r e n g a r a s j e p l a s s t i l. D e t m a k n t g p e å e i r hvor k k e d h e a n r s k a t l e p n ar k e r e s. S t y r e t f å r u t a l l i g e h e n v e n d e l s e r v e d r ø r e n d e d e t t e f o r h o l d e t, o g d e t k a n o p p f at t e s s om om f l e r e e r o v e r r a s k e t o v e r at d e t i k k e e r e n p l a s s l e d i g h v o r d e k a n p a r k e r e. S t y r e t m e n e r d et h a r g j o r t f l e r e f o r s ø k m e d v å æ r i e n b f e h o j r e m l p e r l i g e m o e g d å f i n n e l øs n i n g e r. B l a n t a n n e t k a n d e s om h a r e n g a r a s j e p l a s s d e v i l l e i e u t, e l l e r d e s om ø n s k e r å l ei e e n g a r a s j e p l a s s g i b e s k j e d t i l s t y r e t. D e n n e i n f o rm a s j o n v i l b l i l a g t p å bo r e t t s l a g et s hjemm eside. Videre har styret forsøkt å vis e t i l b e b o e r e s om k a n h a e n g a r a s j e p l a s s d e v i l l e i e u t. A n s v a r e t e r i m i d l e r t i d k l a rt : A ns k af f e r d u s om b e b o e r i F a g e r h o l t B o r e t t s l a g b i l, m å d u s ø r g e f o r å h a e n p l as s t i l d e n p å f o r h å n d. B o r e t t s l a g e t d i s p o n e r e r e n d e l p l a s s e r b å d e g i ut e. g D a i r s a s e s j e a n l e g g e n e o plassene administreres av OBOS, Tveita. TRAFIKK PÅ INNERTUN LASTBEGRENSNINGER P å i n n e r t u n e n e E, F o g G e r d e t l as t b e g r e n s n i n g e r p å a k s e l t r y k k 4 t on n o g t ot a l l a s t 7 t o n n. Å r s a k e n e r a t b e t o n g k o n s t r u k s j o n e n u n d e r t u n e n e h a r n b e. g D r e t n s e t b æ r e r d e r f o r m e g e t v i k t i g at l as t b e g r e n s n i n g e n e r e s p ek t e r es. N Ø K L E R / S K I L T N ø k l e r k a n k j ø p es v e d h e n v e n d e l s e t i l b o r e t t s l a g e t s v a k t m e s t e r k o nt or. S k i l t t i l r i n g e k l o k k e o g p o s t k a s s e m b a e. s t i l l e s p å e g e t s k j e D e t t e f å s v e d h e n v e n d e l s e t i l s t y r e t e l l e r v ak t m e s t e r n e.

8 S i d e F a g e r h o l t B o r e t t s l a g V AS K E R I D e t e r f el l e s v as k e r i e r i a l l e h ø y b l ok k e n e. D e t e r o p p n e v n t e n v a s k e r i a n s v a r l i g f o r h v e r høyblokk. For tilgang, reservasjon og bruk av vaskeriet må vaskerikort benyttes. V a s k e r i k o t r t o e p p r e t t e s a v s t y r e t i k o n t o r t i d e n R E N H O L D Borettslaget har avtale med ISS om vask av trappeoppganger / fellesarealer. I h ø y b l o k k e n e s k a l a l l e e t a s j e p l a n o g n g j i ø n r es n g a é n g ga s p n a g r i t uk i a e. r F o r e l a v b l o k k e n e s k a l al l e t r a p p e r, i n n ga n g s p a r t i o g r e p o s v as k es é n g a ng i uk a. S am t i d i g s k a l f l e k k e r f j e r n e s p å g l as s, p os t k a s s e r, i n n g a n g s dø r, l y s b r y t e r e o g v e g g. I t i l l e g g s k a l s t ø v t ø r k e s a v r e k k å n v e d e n r p å k l a v b i l o k k e n t e. r a p p o g G J E N V I N N I N G D e t e r s a t t u t p a p i r c o nt a i n e r e f o r r e t u r p a p i r p å a l l e f i r e t u n. D e t e r o g s å s a t t ut g l a s s i g l o e r -t p u å n e t 3, e t n u f n - e : l o l g - e s t n D u f n o p e r å t F o G g - t u n e n t. p å E Vi henstiller til beboere at pappemballasjen bret t es g o d t s am m e n f ø r d e n k as t e s i p a p i r c o n t a i n e r e n. H U S G E R Å D B o r t k j ø r i n g a v h us g e r å d f o r e t as f l er e g a n g e r i å r e t. E g et o p ps l a g s e t t e s o p p i oppslagstavlene før bortkjøringstidspunkt. B e b o e r e s o m s k a l f j e -/fryseskap, n e j ø l TV, e datautstyr, m aling og bilb a t t e r i e r m å selv ordne bortkjøring av slikt spesialavfall. T I L H E N G E R E B o r e t t s l a g e t h a r 2 p e rs o n b i l t i l h e n g e r e. D i s s e k a n l e i e s a v b e b o e r e e t t e r f o r h å n d s a v t a l e m e d v a k t m es t e r. Prisen er : kr. 100, - pr kveld k r 3 5 0, - p r h e l g k r , - p r u k e K A B E L -TV Get er leverandør av kabel-t v t j e ne s t e r t i l b o r e t t s l a g e t, i t i l l e g g t i l b r e d b å n d, t e l ef o n i o g digital-t v. G e t s s e r v i c et e l e f o n e r b e t j e n t m a n d a g- f r e d a g m e l l om k l o g og lørdag - søndag mellom kl og p Feilmelding o r t k a n o gs å og s m el d e s p å ww w. g e t. n o.

9 S i d e F a g e r h o l t B o r e t t s l a g G e t s k u n - d o e g s e r v i c em o t t ak e r l o k a l i s e r t i M a r i d a l s v e i e n i t i l k ny t n i n g t i l h o v e d k o n t o r e t. H e r k a n m a n bl a n t a n n e t h e n t e e l l e r b y t t e d e k o d e r, i nt e r n e t t m o d em o g " g j ø r d e t -pakker" s e l v for telefoni. På Gets hjemmesid e ww w. g e t. n o f i n n e r d u o v e r s i k t o v e r a k t u e l l e f o r h a n d l e r e i l o k a l om r å d e t, s am t p r o d u k t i n f o rm as j o n o g b e s t i l l i n g s m u l i g h e t e r. O B O S o g G et h a r i n n g å t t a v t a l e f or b e b o e r e i b o l i gs e l s k a p e r f o r v a l t e t a v O B O S -k o n s e r n e t o m k o l l e k t i v a v t a l e p å e t t D o i g g t el i e t f on a l t j e n T e V s, t e r. i n t e r n Kontakt kundetjenesten for mer informasjon. Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget som å skru av dekselet - på antenne k o n t a k t e n - el l e o r g t i l k o b f l i n g o e r. S e l i k t e i n a n g r e o p v m i l k u n n e f o r å r s a k e f o rs t y r r e l s e r p å s i g n a l e n e t i landre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. H J E M M E S I D E R / I N T E R N E T T Fagerholt borettslag har egne hjemmesider. R e d a k t ø r f o r v å r e h j em m e s i d e r e r E l i s a b e t h S. J e n ac k. Gå inn på : Reservasjon av vaskeriene i høyblokkene kan gjøres via borettslagets hjemmeside. Bruker ID og passord fås samtidig med vaskerikort. I T V O V E R V Å K I N G I g a r a s j e a n l e g - g e o n g e - t u F n u e n t e d r e d e r t m o E nt e r t i nt e r n TV - o v e r v å k i n g ( I TV ). V e d t y v e r i, h æ r v e r k o g l i g n e n d e i d i s s e g a r a s j e a n l e g g e n e m å m e l d i n g g i s t i l vaktmesterkontoret (Dr. Dedichens vei 78 ) tlf snarest. Navn, leilighetsnummer samt aktuell dato og tidspunkt må oppgis. F o r h o l d e t m å a v d e n b e r ø r t e a n d e l s e i e r / b e b o e rm e l d e s p o l i t i e t. I a nm el d e l s e n m å d e t o p p g i s a t d e t e r I T V i g a r as j e a n l e gg e t. O p pt a k u t l e v e r e sk u n t i l p o l i t i e t v e d h e n v e n d e l s e. D e s s ut e n e r d e t i ns t a l l e r t I T V i i n ng a n g s p a r t i e n e i D D D e t t e g r u n n e t h æ r v e r k o v e r l e n g r e t i d. TE L E F O N I B o r e t t s l a r g t e i l t s l u e t t e t s am a r b e i ds a v t a l e n m e l l om T e l e n o r o g O B OS, s om g j e l d e r t i l o g s om g i r b e b o e r e m e d t e l e f o n a b o n n em e nt i T e l e n o r be t y d e l i g e r a b a t t e r. D e t g i s o p p t i l 2 5 % r a b a t t p å b r u k e n a v t e l e -a f b o n e n e m ( e g nt j e n l e d ) e p r å B a s i s fasttelefon og e br d b å n d s t e l e f o n : * F r i b r u k a v f as t t e l e f o n h v e r l ø r da g ( k u n s t a rt p r i s p å 8 9 ø r e p r s am t a l e u a n s e t t varighet ) på samtaler til andre fasttelefoner i Norge.

10 S i d e F a g e r h o l t B o r e t t s l a g * D e n e nk e l t e b e b o e r f å r d es s u t e n f r i et a b l e r i n g a v A D S L B r e d b å n d o g 1 5 % r a b a t t p å a b o n n e m e nt s t y p e n e A DS L M ed i um o g A D S L P r em i um. ( R a b a t t yt e s i k k e p å n y b e s t i l t e a b o n n em e n t p å A D S L B a s i s o g A D S L T u r b o ). F o r k u n d e r s om h a d d e ADSL -abonnement fra før fortsetter priser og rabatter som tidligere. * Det gis 30 minutter ekstra fri r i ng e t i d p å a l l e m o bi l a b o n n em e n t f r a T e l e n o r o g D j u i c e ( i k k e k o nt a n t k o r t o g D j u i c e C o n t r o l ). E k s t r a r i n g em i n u t t e r g i s u a v h e n g i g a v om k u n d e n e r i e n b i n d i n gs p e r i o d e, o g a k t i v i s e r es v e d at k u n d e n s el v s en d e r e n S M S f r a s i n e g e n m o b i l t e l e f o n t t e k i s t l OB n O r S m e d Med tre typer Telenor -a b o n n em e nt g i s e n t o t al k u n d e r a b a t t p å 5% i t i l l e g g t i l d e ø v r i g e r a b a t t e n e. B e s t i l l i n g a v t e l ef o n i o g i n t e r n e t t j en e s t e r g j ø r e s p w å w w. o b o s., n e o l l e r v e d å s e n d e e n S M S t i l o m d e d o r d k OB O S. K R A F T L E V E R A N S E T I L B O R E T T S L A G E T S F E L L E S A N L E G G Borettslaget har avgitt fullmakt til OBOS til å kjøpe elektrisk kraft, og er tilsluttet a v t a l e m e d E n e r g i p a r t n e r A S o g L OS (A g d e r E n e r g i A S ). E n e r g i p a r t n e r A S s t å r f o r rådgivning og kraftforvalt n i n g, o g LO S s t å r f o r k r a f t l e v e r a n s e r o g f a k t u r a a dm i n i s t r a s j o n. O p p r i n n e l i g a v t a l e m e d E n e r g i p a r t n e r / L O S ut l ø p d e n OB O S h a r f o r l e n g e t avtalen fra med de samme fordelene som i forrige periode. K r a f t f o r v a l t n i n gir g s a følgende v t a l e fordeler for borettslaget : E t t a v m a rk e d e t s l a v e s t e a dm i n i s t ra t i v e p å s l a g: 0, 9 5 ø r e p r kw h. E l e k t r i s k k r af t t i l s p ot p r i s k om b i n e rt m e d f o r v a l t n i n g s om g i r g u n s t i g e s t r øm p r i s e r. Profesjonell forvaltning fra Energipartner AS. B o r e t t s l a g e t v / s t y r e t f å r t i l g a n g t i l s i n e a n l e g g p å ww w. s t y r e r o m m et. ne t b l. a. f o r f o r b r u - k o s g f ak t u r e r i n gs d a t a. R a b a t t e r t k r a f t v i a k j ø p f r a e n e r g i g j e n v i n n i n g s a n l e g g h o s E l k em A S A o g T i n f os A S. R e s u l t a t e t a v k r a f t f o r v a l t n i n g s a v t a l e n h a r 08 g i. t D t et h b a e r s væ p a r t e l s e r o g s s t o r e om r å d em e s s i g e v a r i a s j o n e r i N o r g e i , m e n m å l t m o t gj e n n o m s n i t t l i g s p o t p r i s s e r b es p a r e l s e n e ut t i l å bl i c a 1 1%. AV T AL E O M G AR AN TE R T B E T AL I N G AV F E L L E S K OS TN AD E R ( TE O R E TI S K L E I E ) B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e m e d OB OS om g a r a n t e r t b e t a l i n g a v f e l l es k o s t n a d e r. O B OS g a r a n t e r e r f o r o v e r f ø r s e l t i l b o r e t t s l a g e t h v e r m å n e d o g o v e r t a r d e r e t t e r a l t a ns v a r o g r i s i k o f o r e v e n t u e l l m a n g l e n d e i n nb e t a l i n g a v f e l l e s k os t n a d e r..

11 S i d e F a g e r h o l t B o r e t t s l a g F O R K J Ø P S R E T T F o r k j ø ps r e t t e n e r e n v i k t i g m e d l em s f o r d e l i O B OS V. e d s pø r s m å l om f o rk j ø ps r e t t e n k a n d u h e n v e n d e d e g t i l O B OS p å t e l e f o n F o r h v e r e n k e l t b o l i g b l i r d et v e d s a l g f as t s a t t e n e g e n f r i s t f o r å m e l de b r u k a v forkjøpsretten (meldefrist ). Medlemmer som vil benytte forkjøpsretten t, a r k o nt a k t m e d OB O S f o r å f å o p p g i t t f a k s n u m m e r -p o e s l t a l d e r es r s e v s om e n t k u a e n l b l e n y t e t es. M e l d i n g e n m å v æ r e m o t t a t t a v O B O S i n n e n d e n f a s t s a t t e f r i s t. n o r m a l t 5 v i r k e d a g e r e t t e r a -a t n n o b n s o e l i A i f t g e n e p n o s t e n r k u n n g j o o g / e l l e r p å ww w. o b o s. n o. H v i s OB O S m ot t a r d i n m e l di n g om f o rk j øp e t t e r a t f r i s t e n e r g å t t ut, k a n d u i k k e k r e v e å f å o v e r t a b o l i g e n p å g r u n n l a g a v f o rk j ø ps r e t t e n. G j ø r d u b r uk a v f o r k j ø p s r e t t e n, t r e r d u i n n i e n a l l e r e d e i n n g å t t a v t a l e o g k j ø p e r b o l i g e n t i l d e n l t e a p v r t i s a p å a v t a l t e v i l k å r. F i n a n s i e r i n g e n m å v æ r e i o r d e n, o g d e n m å i s i n h e l h e t d o k um e n t e r e s s k r i f t l i g. E r d e t f l e r e m e d l em m e r s om v i l b en y t t e f o rk j ø ps r e t t e n, f å r d e n m e d l e n g s t a ns i e n n i t e t f o r t r i n n s r e t t. A n d e l s e i e r e i d e t b o r e g t å r t f o s r l a n a g øv e t r i g e b o m l e dl i em g e n m e t r i l h ø r e i O B O S. D e r s om f l e r e i b o r e t t s l a ge t v i l b e n y t t e f o r k j ø p s r e t t e n, b l i r n or m a l t b ot i d e n i b o r e t t s l a g et a v g j ø r e n d e. G j e n n o m s n i t t s p r i s e r p å o m s a t t e l e i l i g h e t e r i r om s e r , -. 2 r om s e r , -. 3 r om s e r , -. 4 r om s e r , -. Prisene er eksklusiv fellesgjeld. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I f ø l g e f o r s k r i f t om b r a n n f o r e b y g g e n d e t i l t a k o g b r a n n t i l s y n s k a l a l l e bo l i g e r h a m i ns t é n g o d k j e n t k r v a ø r y s l e r, s am t m a nu e l t s l o k k i n gs u t s t y r i f o rm a v e nt e n p u l v e r a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e. T r o n d D i l l i n g i D i r e k t o r a t e t f o r s am f u n ns s i k k e r h e t o g b e r e d s k a p har opplyst at vår løsning med vannslanger sentralt er å foretrekke. D e t e r b o r e t t s l a g e t s s a k a n f s f e v a o r g m å o n t a e n r e u t s t y r e t, m e ns d et e r a n d e l s e i e rs a n s v a r å k o nt r o l l e r e at u t s t y r e t e r i o r d e n. D e r s om ut s t y r e t e r d ef e k t, m el d e s d e t t e skriftlig til styret. H M S - I N TE R N K O N TR O L L F o r s k r i f t o m s y s t e m -, a t i m s - i k l o h g j e l ø s i e k k e r h e t s a r b e i d i r v i r k s o m h e t e ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f as t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s em b e r m e d v i r k n i n g f r a 1. j a n u a r F o rs k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l a t d e n e nk e l t e v i r k s om h e t s k a l s y s t em a t i s e r e arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det of f e n t l i g e. V i k t i g e l o v e r i h e n h o l d t i l d e t t e e r :

12 S i d e F a g e r h o l t B o r e t t s l a g Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr L o v o m b r - a n n o g e k s p l o s j o n s v e r n L o v o m f o r u r e n s n i n g L o v o m a r b e i d s m i l j ø I n t e r n k o nt r o l l i n n e bæ r e r a t b o r e t t s l a g e t e r p å l a g t å p l a n l e g g e, o r g a n i s e r e, ut f ø r e, v e d l i k e h o l d e o g d o k u m e n t e r e a l t s o m -, h a r m - i o m l g e s j d i k ø k h er e l h e s t e å g j ø r e i borettslagets regi. Internkontrollsystemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives. S t y r e t i v a r e t a r i n t e r n k o n t r o l l e n m e d h e n s y n t i l b l a n t a n n e t b r a n n v e r n a n l e g g o g l e k e p l as s u t s t y r. H a r b o re t t s l a g e t a n s a t t e, m å d e t o g s å o p pf y l l e k r a v e n e i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. B e b o e r n e/ a n d e l s e i e r n e h a r p l i k t t i l å f o r et a e g e n k o nt r o l l p å d e t el e k t r i s k e a n l e g g e t i l e i l e t i e n g e h. V E L F E R D S R O M Vi har følgende velferdsrom i borettslaget : S n e k k e r r o m I D r. D e d i c h e ns v e i 9 8 f i n n es d et et s n e k k e r r om. I n t e r e s s e r t e k a n h e n v e n d e s e g p å v a k t m e s t e r k o nt o r e t. V e l f e r d s r o m D e t f i n n e s e t f l o t t v e l f e r d s r o m i D r. b o e D r n e d i k a c n h m e n ø s t es v t e i l i e n 4 8 h v o r b kaffekopp eller liknende. D e t f i n n es et t i l s v a r e n d e r om i D r. D e d i c h e n s v e i s om b e b o e r n e k a n l e i e t i l b e g r e n s e d e a r r a n g e m e n t e r. S t o r s t u a Det finnes en storstue i borettslaget som vi er m eget stolte av. Denne brukes til b e b o e r m ter ø og møter i borettslagets regi. Vår egen pensjonistforening benytter s e g o gs å a v s t o rs t u a. S t o r s t u a k a n o gs å l ei e s t i l b e g r e n s e d e a r r a n g e m e n t e r s om f. ek s. b a rn e d å p, komfirmasjon og minnestund. T r i m r o m Trimrommene i Dr. Dedichens vei o g h a e r i o i d e n p v æ r t s t en g t g r u n n e t m i s b r u k o g h æ r v e r k R E H AB I L I TE R I N G O G S TØ R R E V E D LI K E H O L D 2008 Vaskeriene i høyblokkene (Dr. Dedichens vei 48, 76, 100 og 128 ) O p p g r a d e r i n g a v v a s k e m a s k i n e r o g t ø r k e t r o m l e r, s a m - t o g n y r t e t s e r b v e a t s a j -l o i n s n g s s y s t e m

13 S i d e F a g e r h o l t B o r e t t s l a g G ar a s j e v e d l i k e h o l - d o g u -t n d u E n e r F G a r a s j e v e d l i k e h o l d a v g a r a s j e a n l eg g e n e b l e g j e n n om f ø r t U t e o m r å d e -t u n et p. å E s t ø r r e o p p g r a d e r i n g a -t u v n e t u t e o m r å d e t p å E G a r a s j e v e d l i k h o l d Vedlikehold av begge garasjehusene avsluttet 2007 Hovedavløpsrør Utbedring av 3 hovedavløpsrør (Dr. Dedichens vei 78, 100 og 128 ) 2006 Hovedavløpsrør U t b e d r i n g a v 3 h o v e d a v l ø p s r ø r i Dr. D e d i c h e ns v e i 7 6, U t b e d r i n g a v 1 h o v e d a v l ø p s r ø r i D r. D e d i c h e n s v e i 7 4, 9 8 o g U t b e d r i n g a v 2 t a k n e d l ø p i D r. D e d 6 i c h e n s v e i 6 4 o g U t e o m r å d e t -t u p n e å t. F s t ø r r e o p p g r a d e r i n g a v -t u u t n e t o m r å d e t p å F O p p s t a r t a v g a r a s j e v e d l i k e h o l d R ø y k v a r s l e r e s k i f t e a v r ø y k v a r s l e r e i l e i l i g h e t e n e U t v i d e l s e a v s t y r e k o n t o r e t ble styrekontoret i Dr. Dedichens vei 132 utvidet I n n g a n g s p a r t i e r b l e o p p u s s i n g o g o p p g r a d e r i n g i i nn g a n g s p a r t i e t i D r. D e d i c h e ns v e i u t f ø r t V å t r om s b e f a r i n g ble våtromsbefaring i alle leiligheter avsluttet. b l e o p p u s s i n g o g o p p g r a d e r i n g a v i n n g a n g s p a r t i e t i Dr. Dedichens vei 76 utfør t F l a g g p l a s s b l e f l a g g p l a s - s o g -t e u F n e t a b l e r t m e l l o m G 2000 Lekeplasser og heiser ble leke/sitteplass ved Dr. Dedichens vei 46 etablert b l e o p p g r a d e r i n g a v h e i s a n l e g g e ne i h ø y b l ok k e n e (Dr. Dedichens vei 48, 76, 100 og 128 ) avsluttet. H e i s s t o e l med e n nytt interiør og alarmtelefon med toveis kommunikasjon installert Radonmåling b l e r a d o nm å l i n g f o r e t a t t p å 9 1 s t ed e r i b o r e t t s l a g e t ( l ok a l e r o g l ei l i g he t e r i e t g / s o k k e l e t g. M i d l e r e v e r d i v a r 1 8 B q / m 3, m e n s m i d r l e r e v e r d i i 7 5 B q / m 3

14 S i d e F a g e r h o l t B o r e t t s l a g L e k e p l a s s e r b l e a l l e l ek e p l as s e n e o p p g r a d e r t t i l å t i l f r e ds s t i l l e d e n y e f o r s k r i f t e n e g j e l d e n e f r a Kabel-TV og garasjer ble kabel-tv n et t et o p p g r a d e r t t i l s t j e r n e n e t t m e d r et u r f o r s t e r k e r e. O p p u s s i n g a v g a r a s j e a n l e g g e r n e - E u o n g d -t u F n e t b l e f o r e t a t t 1997 Utgangsdører til oppgangene skiftet Oppføring av traktorgarasje ble egen traktorgarasje oppført ved Dr. Dedichens vei S t ø r r e r e h a b i l i t e r i n g. R e h a b i l i t e r i n g e n om f a t t e t ut s k i f t i n g a v v i n d u e i r a l l e l e i l i g h e t e n e, t i l l e g g s i s ol e r i n g m e d p l a t - og e teglkledning på fasadene. Alle verandaer ble malt. 4. F O R S I K R I N G E R B o r e t t s l a g e t s e i e n d o m m e r e r f o r s i k m r e d t i H a m m e r s b p o l i s e n u m m e r F o r s i k r e i r n b g y e g n i n d g e k n k e, f e l l es a r e a l o g b o l i g e r, m e d v e g g f a s t ut s t y r. D e n d e k k e r og s å b y g n i n g s m e s s i g e t i l l e g g i n n r e t n i n g e r o g forbedringer i boligen bekostet av andelseier. D e n e n k el t e a n d el s e i e r m å i m i d l e r t i d h a e g e n h j e m f o r s i k r i n g s o m d e k k e r i n n (det b o vil o g l si ø s ø utstyr r e / innredning s om d e t e r n a t u r l i g å t a m e d s e g nå r e n f l y t t e r ). O p p s t å r d et s k a d e i l e i l i g h e t e n, s ør g f o r å b e g r e n s e s k a d e om f a n g e t m es t m ul i g o g p r ø v å k a r t l e g g e å r s ak e n t i l s k a d en. E r f l e r e l e i l i g h e t e r b e r ø r t, n o t e r h v o r d a n b e r ø r t e a n d e l s e i e r e k a n k o n t a k t es o g o p p l y s om d e t t e n å r s k a d e n m e l d es t i l f o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S 86 p 55 å 00 t e, l e faks f o n e l l e r e-post obos. no Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringssels k a p e t, b es t i l l e r om ø ns k e l i g h å n d v e r k e r f o r r e p a r a s j o n o g s ø r g e r f o r a t k os t n a d e r k n y t t e t t i l s k a d en b l i r r e f u n d e r t e l l e r b e t a l t a v f o r s i k r i n g s s e l s k a p et. V e d s k a d e r s o m d e k k e s a v b o r e t t s l a g e t s b y g n i n g s f o r s i k r i n g - k r e v e r, f o r s i s e l s k a p e t e n e g e n l a p n å d k r ,-. S e l v om b o r e t t s l a g e t s f o r s i k r i n g b r u k e s, k a n a n d e l s e i e r b e l as t es h e l e e l l e r d e l e r a v egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiernes ansvar. 5. BRUKSOVERLATING (FRAMLEIE ) Det er ikke tillatt å overlate bruken av boligen til a n d r e ut e n s t y r e t s s a m t y k k e o g g o d k j e n n e l s e a v b r u k e r. U l o v l i g o ve r l a t i n g a v b r u k k a n f ø r e t i l s a l g s på l e g g a v l e i l i g h e t e n. S ø k n a ds s k j em a f o r b r u k s o v e r l a t i n g f ås v e d h e n v e n d e l s e t i l OB O S p å t e l e f o n

15 S i d e F a g e r h o l t B o r e t t s l a g D e t e r r e g i s t r e r t 2 3 b r u k s rettslaget o v e r l a t per i n 01 g e r i b, o derav 16 juridiske. 6. S T Y R E T S A R B E I D A. Møter og befaringer S i d e n f o r r i g e o r d i n æ r e g e n e r a l f o rs a m l i n g i b o r e t t s l a g e t, 6. m a i , h a r s t y r e t a v h o l d t 2 4 s t y r e m ø t e r o g 1 9 a r b e i d s m ø t e r. T o t a l t h a r s t y 6 r s e ak t e r i. p e r i o d e n S t y r e r e p r e s e n t a n t e r h a r a v h o l d t 20 m øt e r m e d v a k t m es t e r e, m øt e r m e d t u n ut v a l g e n e o g b e b o e r m ø t e r i f o r b i n d e l s e m e d g a r - a s o j g e -t v u n E e d t l.. I t i k l l e g h g o l d e t u n h a r r e p r e s e n t a n t e r f r a s t y r e t d e -, l t o a p t p t g a n p g å - s b o l g o k k e t a s j e p l t y r a e n t m ø t e r. har avholdt seminarer i forbindelse med regnskap og budsjett. S t y r e t h a r f o r e t at t b e f a r i n g e r i k j el l e r l o k a l e r, f e l l es r om o g a l l e et a s j e pl a n. V e d b e f a r i n g e n e h a r s t y r e t l a gt v e k t p å b r a n n s i k r i n g o g at r øm n i n g s v e i e r e r å p n e. D e t t e g j e l d e r s p e s i e t l r a t p p e b r a k i hø y b l o k k e n e. I f o r b i n d e l s e m e d d i v e r s e r e k l am as j o n e r f r a a n d e l s e i e r e h a r s t y r e t a v h o l d t 6 m ø t e r m e d b o r e t t s l a g e t s b y g g e t e k n i s k e k o ns u l e n t P ål B e r g l i e o g f l e r e l e v e r a n d ø r e r. P å di s s e m ø t e n e e r u l i k e t y p e r r e k l am as j o n e r o g t i l t a k g j e n n o m g åt t. I e r p i o d e n h a r 4 r e p r e s e n t a n t e r f r a s t y r e t d e l t a t t p å t em ak v e l d h v o r s p e s i e l l e em n e r e r blitt behandlet. Temakvelden ble arrangert av borettslagets forretningsfører OBOS. I t i l l e g g t i l d e t f a g l i g e u t b y t t e h a r s t y r e t l a g t s t o r v e k t p å d e n v e r d i f u l l e k o n t ak t e o n g meningsutveksling som oppnås med tillitsvalgte fra andre borettslag på temakvelder. V a r am e d l em m e n e t i l s t y r e t h a r i p e r i o d e n v i s t s t o r i nt e r e s s e f o r b o r e t t s l a g e t g j e n n om f r am m øt e p å s t y r em ø t e r o g d e l t a k e l s e p å a n n e n a k t i v i t et, s am t d e l t at t p å s t y r e t s ko n t o r t i d. K o n t a k t e n m e l l om s t y r e l e d e r o g f or r e t n i n g s f ø r e r v e d b o r et t s l a g e t s n ye forvaltningskonsulent (fra ) Annette S. Johnsen har vært meget god. S am a r b e i d e t m e d a n d r e f u n k s j o n er h o s f o r r e t n i n g s f ø r e r e r o gs å g o d. I t i l l e g g t i l f o r v a l t n i n g s u k l o n e s n t e n v i l v i f r e m h e v e k o n t a k t e -, n m j e u d r i - f d o i g n s k a n s f o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n. I v å r e h u s o r d e n s r e g l e r s t å r d e t a t k l a g e r s k a l l e v e r e ss k r i f t l i g.h v i s no e n p å g r u n n a v språk eller andre årsaker, trenger hjelp til å fremsette skriftlig klage, kan styret v æ r e b e h j e l p e l i g e m e d d et t e. B. A v l ø p s r ø r Styret har også i denne perioden arbeidet videre med utbedring av avløpsrør. B a k g r u n n e n f o r d e t t e e r a t a v l øp s r ø r e n e i F a g e r h o l t B o r e t t s l a g e r l a g e t a v i k k e a l d r i n g s b e s t a n d i g p l a s t o g l i g g e r i e n es s t ø bæ p t r e n i d e k b o l n o s k t r k u k s j o n e r. E r f a r i n g v i s e r a t p l a s t m at e r i a l e t i rø r e n e s l i t e s, bl i r p o r øs t o g s p r e k k er o v e r t i d. T r a d i s j o n e l l u t b e d r i n g a v d e n n e t yp e s k a d e r h a r m e df ø r t a t r ø r e n e ha r b l i t t p i g g e t u t a v v e g g e r o g g u l v. D e t t e h a r m e d f ø r t e o n m i f d a e t b t e r e ø n r d t e l e i l i n g n h g e r t e i r p m e d s t ø y e n d e a r b e i d e r o g s k a d e d e o ve r f l a t e r.

16 S i d e F a g e r h o l t B o r e t t s l a g E n n y t y p e t i l gj e n g e l i g u t b e d r i n g a v s k a d e d e r ø r e r b e n y t t e t. M e t o d en i n n e b æ r e r, i korte trekk, at man etablerer et nytt rør inne i det allerede eksisterende skadede røret. I f o r e b l i s e n m d e d s k a d e p å b u n n l ed n i n g i D D 7 6 v a l g t e s t y r e t å ut b e d r e g j e n s t å e n d e g r e n r ø r s am t i d i g. D e t t e g r u n n e t o rg a n i s e r i n g m e d m i dl e r t i d i g f r a f l y t t i n g. B e r ø r t e b e b o e r e v a r u t e n v a n n o g a v l ø p i a r b e i ds p e r i o d e n, s om t ok 12 d a g e r. D a d et t e b e r ø r t e s p e s i a e l t e l n e i f o l r b i e g ve h g e l s e s h em m e d e b l e i n g e n n y e p ro v i s o r i s k e toaletter og dusjmuligheter etablert. I r i m el i g t i d f ø r a r b e i d e t s t a r t et a v ho l d t s t y r e t i n f o rm as j o ns m øt e m e d d e b e r ø r t e h v o r o g s å e n t r e p r e n ø r O l i n e r R ø r f o r n y i n g v a r t i l s t e d e r e, s a m t b o r e t t s h u s r ø r l e g g e r E d d y L a r s e n, s om e r b e n y t t e t s om b y g g e l e d e r u n d e r de t t e p r os j e k t e t. Boligbygg Oslo KF og Bydel Alna deltok også. S t y r e t gj e n n om f ø rt e e n dø r t i l dø r a k s j o n um i d d e l b a r t f ø r o p p s t a r t. D e t t e s om e n påminnelse og oppfølging. G j e n n o m f ø r i n g e r n e t t e h r a s t y r e t s o p p f a t n i n g g å t t m e g e t b r a. T i l b a k em el d i n g f r a e n t r e p r e n ø r e n h a r v æ r t p os i t i v m ed h e n s y n t i l b e b o e r n e s i n n s t i l l i n g og s t y r e t s t i l r e t t e l e g g i n g. U t b e d r i n g e n a v b u n n l e d n i n g e n e r e n f o r s i k r i n gs s ak, m e ns ut b e d r i n g e n a v g r e n r ø r e n e m å b e t a l e s o r a e v t t s l b a g e t. K o s t na d e r f o r d e t t e v e d l i k e h o l d e t v i l f ø r s t b e l as t es r e g n s k a p e t i C. G a r a s j e v e d l i k e ho l d G a r a s j e v e d l i k e h o l d s p r o s j e k t e t b l e s t a r t e t - o p o p g - t i u E n g j e n m e d h ø s t e n e t t e r -t u a n e t d v e a r k k u e t b e d r p e å e t. e E r b A as r e b r e t i p å d t i l s t a n d s r a p p o r t s om f i rm a Ø d e g å r d o g L u n d A S u t a r b e i d e t i A rm e r i n gs k o r r o s j o n ( r u s t ) i d e f l e s t e s ø y l e r b l e p å v i s t. H o v e d å r s a k e n t i l d e t t e e r s a l t s om h a r b l i t t d r a t t i n n i g a r a s j e n e m e d b i l e n e v i n t e r s t i d. A r m e r i n g s o m r u s r e t r e t r t er h m v e r d t f r e ø d u s e r t b æ r e e v n e i s ø y l e ne. T i l t ak b l e d e r f o r i v e r k s at t f o r å h i n d r e a t a rm e r i n g e n v i l l e f o r t s et t e å r u s t e. F i rm a e t P r ot e c t o r A S f o r e t o k r e p a r a s j o n e r o g p r e v e n t i v e t i l t a k v e d h j e l p a v k at o d i s k b e s k y t t e l s e (K B ) a v a r m e r i n g e n. D e t t e å å g å p r å f ør u e t s p e p n n i n g m e l l om a rm e r i n g e n og e n a n o d e p å b e t o n g o v e r f l a t e n. Ar b e i d e t s o m f a n g. P r o t e c t o r A S s i t t s y s t em f o r k a t o d i s k b e s k y t t e l s e k a l l e s ZE B RA. E n s v æ r t v i k t i g d e l a v e t K B s ys t em e r a n o d e n. A n o de n t i l P r o t ec t o r A S e r e n t y n n e l ek t r i s k l e d e n d e mi n e r a l s k m a l i n g m e d t y k k e l s e u nd e r 0, 5 m m. D e n n e l e g g es p å o v er f l a t e n a v b e t o n g e n. I m i d t e n a v a n o d e n l i g ge r e t p l at i n a b e l a g t t i t a n b å n d m e d k o b b e r k j e r n e s om l e d e r s t r øm m e n ut i a n o d e n. A n o d e n b e s k y t t e s a v e t s em e n t b as e r t s k r a p e l a g s om r et t e r a v o v e r f l a t e n o g e n m em b r a n m e d f l e r e m m t yk k e l s e. I t o p p e n a v m em b r a n e n b l i r d e t i s t r ø d d s l i t es a n d m e d h ø y h å r d h e t s om h a r s t ø r r e s l i t e s t y r k e e n n s t å l. O v e r f l a t e n p å f ø re s t i l s l ut t e n e p o xy b a s e r t t o p p l a k k. A n l e g g e t s t y r e s o g o v e r v å k e s e l e k t r o n i s k, o g d e t t ø pt e r m a n g e i n n s r e f e r a n s e e l e k t r o d e r i a n l e g g e n e. D r i f t s p e n n i n g e n e r i om r å d e t 1, 5 2 V. N y e f a s a d e p l a t e r e r m o n t e r t i n o r d - o g s y d v e g g e n e. D es s ut e n e r v e gg e r o g s ø y l e r i n n v e n d i g m a l t i e n l y s f a r g e o g p l a s s n r. e r m a l t p å v e g g e n e.

17 S i d e F a g e r h o l t B o r e t t s l a g S a m t i d i g m e d a r b e i d e t i e g n a e r e a r s o j gs e h å u p s o r t e n e o v e r h a l t. D e s s ut e n b l e d et e l ek t r i s k e a n l e g ge t i g a r a s j e n e o p p g r a d e r t s am t n ye l y s p u n k t e r m o nt e r t M i d l e r t i d i g p a r k e r i n g S om v e d v e d l i k e h o l d e t a v d e 2 g a r a s j e h u s e n e b l e d e n m i d l e r t i d i g e p a r k e r i n g s p l as s e n n o r d f o r b o r e t t s l a g e t b e n y t t et.d e n n e b l e i et a b l e r t i s am a r b e i d m e d L u t v a n n S am e i e. F a g e r h o l t B o r et t s l a g p åk o s t e t l y s. U n d e r h e l e p e r i o d e n h a r v i h a t t e n v a k t o r d n i ng p å s t e d e t. F o r å p a r k e r e p å d e n n e p a r k e r i n gs p l a s s e n m å t t e h v e r t e nk e l t k j ø r e t ø y h a e n o b l at g o d t s y n l i g i. f r o n t r u t a F o r å u n n g å u ø ns k e t i n n / u t k j ø r i n g b l e d e t o g s å m o n t e rt e n b om t i l p a r k e r i n g s p l as s e n K o s t n a d e r I h e n h o l d t i l r e g n s k a p et f o r er d e t p å l ø pt t o t a l t k r , B u d s j e t t e t f o r g a r a s j e a n l e g g e n e - u o n g d -t e u r n E v a F r s a t t t i l k r ,- ' D e t p å r e g n e s o gs å at k o s t n a d e r på l ø p e r i : D e t t e g j e l d e r s l ut t f a k t u r a f r a e n t r ep r e n ø r s am t t i l b ak e f ø r i n g a v d e n m i d l e r t i d i g e p a r k e r i n g s p l as s e n t i l s i n o p p r i n n el i g e s t a n d. T o t a l t e r di s s e k os t n a de n e b u d s j e t t e r t t i l k r , d e r a v k r ,- t i l ti l b ak e f ø r i n g a v d e n m i d l e r t i d i g e p a r k e r i n g s p l as s e n. F o r å f i n a n s i e r e d et t e h a r b o r e t t s l ag e t t at t o p p e t n y t t l å n p å k r ,- m e d 1 0 års nedbetalingstid. Kostnader til egne ansatte og finanskostnader er ikke medregnet. Under hele prosjektet var Bjø r n L un d, Ø d e g å r d o g L u n d A S e n g a s j e r t s om betongteknisk konsulent, og Pål Berglie, RIBA AS som byggeleder. G a r a s j e g r u p p a b e s t o a v 5 b e b o e re o g 2 s t y r em e d l em m e r. D e n n e g r u p p a v a r e n v e r d i f u l l r e s s u r s, m e d s i n e i n n s p i l l t i l p r os j ek t e t. D e s s u t e n h a r gruppa bidratt med muntlig informasjon samt utdeling av oblater. S t y r e t v i l o g s å b e r øm m e d e b e r ø r t e b e b o e r n e f o r e n p os i t i v h o l d n i n g u n d e r vedlikeholdsarbeidet som dessverre tok lenger tid enn planlagt. D. F el l e s v a s k e r i S t y r e t h a r i p e r i o d e n a r b g e r i a d e r t i n g m a v e d v a s o k p e p r i e n e i h ø yb l o k k e n e. D e t t e h a r m e d f ø rt e n v i s s u t s k i f t i n g a v b å d e v a s k em a s k i n e r o g t ø rk e t r om l er. D e s s u t e n e r n y t t r e s e r v a s j o n s s y s t em i n n f ø rt. R e s e r v a s j o n a v m a s k i n e r k a n s k j e på i n t e r n e t t, i v a s k e r i e n e e l l e r as d k i n. r e k t e p å d e n a k t P å s t y r e k o n t o r e t o p p r e t t es v a s k e ri k o r t o g d u k a n s e t t e p e n g e r i n n på v a s k ek o n t o. S t y r e t a r b e i d e r m e d å f å t i l n e t t b a n k o r d n i n g. A r b e i d e t m e d å b e d r e v e n t i l a s j o n i t ø rk e r om o g t ø rk e t r om l e r h a r s t a r t e t m e d v a s k e r i e t i D D D e t t e i n n e b æ. e r ge e r t a v b t r l e k. k f r a t ø r k e r om m e t.

18 S i d e F a g e r h o l t B o r e t t s l a g E. P a r k e r i n g / k j ø r i n g p å t u n e n e F a g e r h o l t B o r et t s l a g h a r e n " k om pa k t " b y g n i n g s m as s e f o r d e l t o v e r 4 t u n. D et t e i n n e b æ r e r a t l e k e p l as s f o r b a r n o g f e r d s e l t i l o p p g a n g e n e e r r e l at i v t k o r t. V å r e h u s o r d e n s r e g l e r m e d b e g r e n s e t k j ø r i n g p å t u n e n e e r d e t d e s s v e r r e m a n g e s om i k k e o v e r h o l d e r. E t t e r p å t r y k k f r a f l e r e b e b o e r e h a r s t y r e t i s a t t o p p s k i l t m e d " B a r n l e k e r " v e d a l l e i n nk j ø r i n g e r. V i h å pe r a t d i s s e s k i l t e n e bl i r r e s p ek t e rt b å d e a v b e b o e r e o g a n d r e. F. F o r s i k r i n e g r s / s a k a d e r S t y r e t h a r i h at t m a n g e s k a de r s om s k y l d es g am l e v a rm t v a n n s b e r e d e r e. D i s s e s k a d e n e m e d f ø r e r o f t e v a n n s k a d e r i f l e r e e t as j e r o g b e r ø r e r d e r v e d m a n g e h u s s t a n d e r. V i o p p f o r d r e r d e r f o r d e n e n k e l t e an d e l s e i e r om å s j ek k e a l d e r e n p å v a r m t v a n n s b e re d e r e n o g s ø r g e f or b y t t e d e n n e f ø r d e n e r e l d r e e n n 1 5 å r. G. T i l b u d S t y r e t h a r o g s å i d e n n e p e r i o d e n ha t t t i l b u d p å e n t r é d ø r, i n n g l as s i n g, varmtvannsberedere og sikringsskap med automatsikringer. O p p s l u t n i n g e n o m k j ø p a v s i k r i n r g r e s k e n a n p a n b t at l t. e b e t y d e l i g s t ø C a 5 0 % a v a nt a l l b o l i g e r h a r t i l n å b e n y t t e t s e g a v t i l b u d e t om s i k r i n gs s k a p m e d a u t om a t s i k r i n g e r. S t y r e t pl a n l e g g e r m e d å g j e n t a t i l b u d e n e i H. U t o m h u s D e k k e p -t u å n e t E v a r d et s t ø r s t e ar b e i d e t u t om h us i P å g r u n n a v g a r a sj e v e d l i k e h o l -t d u n e t v a r u d n e t d n e ø r d v e n E d i g m e d n y m em br a n. I f o r b i n d e l s e m e d d e t t e b l e d e k k e t o p p e p å g a ra s j e n o p p g r a d e r t. M e l l om o p p g a ng e n e i b l ok k E 4 ( D r. D e d i c h e n s v e i t i l ) e r d e t l a g t h e l l e r m e d s y k k e l s t a t i v o g b l om s t e r k as s e r. E n d e l a v k k e d t e r a v g r e n s e t m ed k a n t s t e i n o g rø d as f a l t. H e r e r de t l a g e t p l a t t i n g e r m e d b e n k e r o g b l om s t e r k as s e r. Og s å p å e n d e l a v d ek k e t m o t n o r d e r d e t l a gt h e l l e r. A l t d e t t e e r g j o r t -t u f n o e t r et p e å n e r g e i ut r y k u k t o g e b a eg r e n a s l e d e t s t o r p e å E o m r å d e t m e d s v a r t a s f a l t. D et e r og s å l a g e t e n s t o r g r a n i t t k as s e r u n d t d e n e n e p l a t t i n g e n p å t u n e t. H e r h a r d e t væ r t f o r s ø k t p l a nt e t f o rs k j el l i g o p p i g j e n n o m, m e n d e s t o r e b j ø r k e n e p å t u n et t a r a l l næ r i n g o g v a n n f r a a n d r e p l a nt e r. M e d m as s e n æ r i n g s r i k j o r e d k as i s e n d e h n åp n e r v i p å e t b e d r e r e s u l t a t. N å g j e ns t å r b a r e plantingen i nye kasser som blir gjort våren S a n d k a s s e -t u n et v a p r i d å r l i G g s t a n d o g d i s s e b l e r e p a r e r t. S am t i d i g b l e s a n d e n i d i s s e k a s s e n e b y t t e t u t. E l l e r s h a r d e t k o m m e t e s t p n å y -t t u F n t. l e k e h u V i h a r e n t r e å r s a vt a l e m e d a n l e gg s g a r t n e r s om s ø r g e r f o r k l i p p i n g a v h e k k e r, t ræ r o g plantefelt og innplanting av nytt der dette er nødvendig blant annet.

19 S i d e F a g e r h o l t B o r e t t s l a g I. D y r e h o l d Det har nå vært tillatt m ed hund/katt her i Fagerholt Borettslag i ni å r. B o r t s et t f r a i h a r d e t t e v æ r t u p r o b l em a t i s k m e d s v æ rt l i t e k o n f l i k t e r. D e t å r et h a d d e v i f l e r e e p i s o d e r o g k o n f l i k t e r. V å r t h å p om a t d y r e h o l d e t i g j e n s k u l l e b l i p r o b l em f r i t t o g t i l g l e d e f o r a l l e s o m b o r h e r h a r i s t o r i s t g r e r a e d r f re s m l d å e t l es t e n t k i e l t e, m e n v i l ø s e h u n d e r. D e t t e e r t i l s t o r p l a g e f o r a n d r e o g v i m i n n e r om a t h u n de r s k a l f ø r e s i b å n d p å b o r e t t s l a g e t s om r å d e. D et t e g j el d e r o g s å s m å h u n d e r. S t y r e t i n nk a l t e i d y r e e i e r e t i l m ø t e o m h v a s o m k u n n e g j ø o l r d e s n e. f D o e r t k om å f b r am e d r e n f o r h d e l g o d e i n n s pi l l p å d e t t e m ø t et o g b l a n t a n n et b l e f o rs l a g om h u n d e k l u b b f o r h e l e T r o s t e r u d om r å d et d i s k u t e r t. D et bl e v a l g t et i nt e r i m s s t y r e s om s k u l l e a r b e i d e v i d e r e m e d d e t t e. D e t v a r v e l d i g s t o r t f r a m m ø t e o a g t d y e r t e h t o e l d f e r o r s væ t e l r t l e r o s s v i k t i g f o r m a n g e. H v i s a l l e k a n f øl g e d e r e g l e n e s om e r b e s t em t a v v å r e g e n g e n e r a l f o rs am l i n g o g nedfelt i våre husordensregler, vil dette igjen bli uproblematisk for alle. H. O pp r yd d i n g k j e l l e r e / f el l e s r om. S t y r e t h a r i r d i o e d n e n e f o p r t e s a t t s i t t a r b e i d e m e d å h o l d e k j e l l e r g an g e r o g f e l l es r om f r i f o r s k r o t. D e t e r e n s t a d i g t i l b a k e v e n d e n d e u t f o r d r i n g. D e t s e n d es r u n d s k r i v t i l al l e m ul i g e e i e r e i f o r b i n d e l s e m e d b o r t k j ø r i n g a v h u s g e r å d. B e b o e r n e e r l i t e f l i nk e t i l å f ø l g e o p p t t e. d D e et e r i k k e s t y r e t s om s k a l r y d d e e t t e r b e b o e r n e. D e t e r e n s e l v f ø l g e a t d e s om l a g r e r t i n g i k j el l e r / f el l e s r o m s e l v h o l d e r d i s s e r y d d i g. D e t vi l g j ø r e f r am k om m e l i g h e t e n b e d r e, o g r e du s e r e b r a n n f a r e n. A l l e g j e ns t a n d e r s om o p p b e v a r e s i f e l l es r om s k a m l e r k es m e d n a v n o g l e i l i g h e t s n um m e r.. I. V e l f e r d K a l e n d e r e K a l e n d e r e f o r bl e d e l t u t t i l a l l e h u s s t a n d e r, s om t i d l i g e r e å r. N y e a n d e l s e i e r e k a n f å k a l e n d e r en v e d h e n v e n d e l s e p å s t y r e k o nt o re t i k o nt o r t i d e n s å l a n g t o p p l a g e t r e k k e r. P å n k e a s l d e n t d n e y r t t e i g n i nf f o i rm n a s j o n f o r b e b o e r n e. Kalenderen er delvis sponset av håndverkere som borettslaget benytter. R u s k e n Å r e t s d e l t ak e l s e p å R u s k e n v a r g od. D e t b l e o gs å i å r s am l et s am m en m a s s e s ø p p e l o g s k r o t. P e n s j o n i s t f o r e n i n g e n s t o f o r s a l g av p ø l s e r t i l m a n g e s u l t n e a r b e i d e r e. P å t r a d i s j o n e l t v i s b l e h u s l e i el o t t e r i et a v h o l d t o g 4 l y k k e l i g e h us s t a n d e r s l a p p å b e t a l e h u s l e i e f o r j u n i I år (2008 ) var oppslutningen pr. tun som følger : D-t u n e t 3 3 h u s s t a n d e r E-t u n e t n d e r 2 5 h u s s t a G-t u n e t 3 3 h u s s t a n d e r F-t u n e t 3 2 h u s s t a n d e r T o t a l t a v h u s s t a n d e r. D e t t e e r e n n e d g a n g p å 3 f r a

20 S i d e F a g e r h o l t B o r e t t s l a g T a k k t i l s t o r e o g s m å s om d e l t o k på R u s k e n. P å e t a r r a n g e m e n t i O s l o R å d h u s a r r a n g e r t a v a b i O a n s l o k o m m u Stang ble borettslaget tildelt æresdiplom for sitt mangeårige innsats for nærmiljøet. I h å p e r v i p å e n h y g g e l i g ø k ni n g p å a n t a l l h us s t a n d e r s om s t i l l er! J. T u n u t v a l g e n e T u n u t v a l g e n e s o m f i n n e s p å a l l e f i r e t u n t e r h s a am r m d e n e l t a t t p m e d s t y r e t. D e k om m e r m e d ø ns k e r o g i n n s p i l l i f o r b i n d e l s e m e d ut o m h us om r å d e n e o g g j ø r e n f l o t t i n n s at s f o r b om i l j ø et v å r t m e d b e p l a n t ni n g o g s t el l a v b l om s t e r. P å e n k e l t e t u n a r r a n g e r e r t u n u t v a l g e t s o s i a l e a r r a n g e m k e k n t e r s l i k t i l t u n u t v a l g e n e n ok et å r f o r d e r e s b i d r a g t i l e t t r i v e l i g b om i l j ø. T u n u t v a l g e n e h a r i m a n g e å r s t åt t f o r e n h y g g e l i g m a r k e r i n g i f o r b i n d e l s e m e d j u l e g r a n t e n n i n g e n i b o r e t t s l a g e t. I b l e d e t t e a r r a n g em e n t e t a v l y s t. D e t h a r e t t e r v æ r t n es b l k e r i t u t n ut f v a å l g e m n e n o g d e s om e r i g j en f ø l e r a t ut e n h j e l p a v f l e r e v o k s n e b l i r d et t e u h å n d t e r l i g. S å n å o p p f o r d r e s v ok s n e m e n n es k e r m e d b a r n o g / e l l e r u n g d om h e r i b o r e t t s l a g e t t i l å t a k o n t ak t m e d t u n ut v a l g e n e p å s i n e t u n. Med flere voksnes medvirkningkan denne hyggelige tradisjonen tas opp igjen. K. H u s g e r å d O r d n i n g f r a m e d k om p r i m at or b i l h a r f o r t s at t i o g f u n g e r t m e g e t b r a. D et s p a r e r v a k t m e s t e r n e f o r m y e t i d, s a m t os s f o r u t g i f t e r. V i o p p f o r d r e r d e n e n k e l t e t i l å f å / o h p u p s g a e n r g å e d n. S u e t o p a p v s l a b g l i o k k a forkant av bortkjøring hvor husgeråd kan plasseres. Bruk miljøstasjoner til farlig avfall (maling, dekk, batterier og el. artikler ). L. V a k t m e s t e r t j e n e s t e I p e r i o d e n h a r s t y r e t a n s a t t e n n y v a k t m e s t e r O v e m B r a a t h e n. H a n v a k t m es t e r h o s o s s f r a 1. d e s em be r B o r et t s l a g e t h a r n å 3 f as t e a n s a t t e v a k t m es t e r e. Å rs ak e n t i l a ns e t t e l s e n v a r p r o b l e m e r m e d f e r i e a v v i k l i ng o g t j e n es t e n v e d s y k d om. B r u k e n a v v i k a r e r g j en n o m å r e t e r b l i t t a v v i k l e t. M. P a r a b o l / P l e x i g l a s s S t y r e t h a r o g s å i d e n n e p e r i o d e n gj e n n o m f ø r t b e f a r i n g e r i f o r b i n d e l s e m e d p a r a b o l a n t e n n e r o g p l e xi g l a s s i v i n d u e r. D e s s v e r r e e r n o e n a n t e n n er o g p l e xi g l a s s m o nt e r t i s t r i d m e d r e g l e n e. I d i s s e t i l f e l l e n e e r v e d k om m e n d e a n d e l s e i e r t i l s k r e v e t o g a n m o d e t o m å r o p e p t f t o r e h o l d e t. D e f l es t e t i l f e l l e n e e r d e t t e b l i t t l øs t u t e n y t t e r l i g e r e sanksjoner, men dessverre er det enkelte tilfeller hvor dette tar tid å få ordnet opp i.

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Akersbakken Bo r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i H e l g es e n s g at e 8 2 / 8 4 A S a v h o l d e s m a nd a g 2 6. a

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t K i r k e v e i e n 1 1 0, a v h o l d e s m a n d a g 2 0. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 0 0 i V es t r e A k e

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i 2

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer