K j æ r e b e b o e r!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K j æ r e b e b o e r!"

Transkript

1 K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i n g o g r e g ns k a p f o r V i ø ns k e r d e g v e l k om m e n t i l g e n er a l f o r s am l i n g t o r s d a g 3 0. a p r i l k l 1 9 : 0 0 i u n d e r e t. a s j e n i R. S c h D e t t e e r m u l i g h e t e n d u h a r t i l å d e l t a i d i s k u s j o n e n al o g v e l g e d e t s t forvalte ditt bomiljø i det kommende året. S t y r e t h a r l a g t m y e a r b e i d i å g j ø r e å r s b e r e t n i n g e n o g r e g n s k a p e t s å k om p l et t o g f o r s t å e l i g s om m u l i g. V å r t ø n s k e er d e r f o r a t d u l es e r n ø y e i g j e n n om h e f t e t o g v i s e r d i n i n t e r e s s e f o r b o r e t t s l a g e t p p p v å e g d e n å e r a m l f ø o t r s e am l o i n g e n. H v e m k a n d e l t a p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n? A l l e a n d e l s e i e r e h a r r e t t t i l å v æ r e m e d i g e n -, e r a t l - a f l o e r s a m l o g s t em m e r et t. A n d e l s e i e r e ns ek t ef e l l e, s am b o e r e l l e r e t a n n et m e dl em a v a n d e l s e i e r e n s h u s s t a n d a r h r e t t t i l å v æ r e t i l s t e de o g t i l å u t t al e s e g. S t y r em e d l em m e r, f o r r e t n i n gs f ø r e r o g l e i e r a v b o l i g i b o r e t t s l a g e t h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e d e i g e n e r a l f o rs am l i n g en o g t i l å u t t al e s e g. E n a n d e l s e i e r k a n m ø t e m e d f u l l m e k t i g. I n g e n t i g k a f or n m v æ e r r e n n f u l l m e k é n a n d e l s e i e r, m e n d e r f l e r e ei e r en a n d e l s am m e n, k a n d e h a s am m e f u l l m ek t i g. E n f u l l m a k t k a n t r e k k e s t i l b ak e n å r s om h e l s t. E n a n d e l s e i e r k a n t a m e d e n r å d g i v e r t i l g e n e r a l f o rs am l i n g e n. R å d g i v e r e n h a r b a r e r e t t t i l uttale å seg dersom generalforsamlingen tillater det.

2 S i d e V e s t l i s k o g e n B o r e t t s l a g I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i V e s t l i s k o g e n B o r e t t s l a g a v h o l t o r s d a g 3 0. a p ri l k l. 1 9: 0 0 i R. S ch i bb ye s v e i 4 0 ( u nd e r e t a s j e n ). TIL BEHANDLING FORELIGGER : 1. K O N S T I T U E R I N G A ) Valg av møteleder B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g t o a n d e l s e i e r e t i l å u n d e r s k r i v e p r o t D ) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r B ) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. G O D TG J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r C ) Oppgangstillitsvalgte og komiteer D ) B y g g e l e d e l s e 4. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v 2 s t y r e m e d l e m m e r f o r 2 å r B ) V a l g a v 4 v a r a m e d l e m m e r f o r 1 å r C ) V a l g a v v a l g k o m i t é f o r 1 å r D ) V a l g a v 1 d e l e g e r t m e d v a r a t i l O B O S g å e r n e r a l f o r s a m l i n g E ) V a l g a v M i l j ø u t v a l g f o r 1 å r O s l o, S t y r e s t l i s k V o g e n B o r e t t s l a g P e r I v a r L i s m o e n / s / J a n -E r i k F os s / s / K r i s t i n e R ø n ås / s / -B r i t t F o s s / s / T o r i l A B n a n r s e t a d / s /

3 S i d e V e s t l i s k o g e n B o r e t t s l a g Å R S B E R E T N I N G F O R T I L L I T S V A L G T E Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært : S T Y R E T L e d e r P e r I v a r L i s m o e n R a g n h i l d S c h i b b y e s V e i 2 2 N e s t l e d e r J a n -E r i k F o s s R a g n h i l d S c h i b b y e s V e i 2 2 S e k r e t æ r K r i s t i n e R ø n å s R a g n h i l d S c h i b b y e s V e i 1 2 S t y r e m e d l A n n e m -Brit t F o s s R a g n h i l d S c h i b b y e s V e i 2 6 S t y r e m e d l T o e r m i l B a r s t a d R a g n h i l d S c h i b b y e s V e i 6 M a n i n d e r B a n s a l b l e v a l g t i l s t y r em e dl em i , f l yt t e t e t t e r k o r t t i d o g g i k k d a u t a v styret. Kristine Rønås rykket samtidig opp fra varam edlem til styrem edlem og ble v a l g t t i l s t y r e t s s ek r e t æ r. V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T E l s e T h y g e s e n R a g n h i l d S c h i b b y e s V e i 1 6 I n g e C h r i s t i a n s e n R a g n h i l d S c h i b b y e s V e i 2 6 R o y E g i l K r i s t o f f e r s e n R a g n h i l d S c h i b b y e s V e i 2 0 D E L E G E R T T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G E N I O B O S D e l e g e r t O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n g P e r I v a r L i s m o e n V a r a d e l e g e r t O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n g J a n -E r i k F o s s V A L G K O M I T E E N R u n e G u l l i k s e n R a g n h i l d S c h i b b y e s V e i 2 4 M o r t e n A n d r é K n e s t a n g R a g n h i l d S c h i b b y e s V e i 1 6 T o r e B a k k e n R a g n h i l d S c h i b b y e s V e i 2 4 M I L J Ø U T A V L G E T L e i l a W a g e n i u s A n n K a t r i n E n g e b r e t s e n J u n e E r i k s e n Ragnhil d S c h i b b y e s V e i 8 F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig ) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M B O R E T T S L A G E T B o r e t t s l a g e t e r r e g i s t r e r t i F o r e t a k s r e g i s t e r e t i B r ø n n ø y s u n d m e d o r g - nummer , ligger i bydel 11 Stovner i Oslo kommune og har adresse:

4 S i d e V e s t l i s k o g e n B o r e t t s l a g R a g n h i l d S c h i b b y e s -8, V e i O s l o R a g n h i l d S c h i b b y e s -3 V 4 e, i O s l o B o r e t t s l a g e t b e s t å r a v a n d e l s l e i l b i y g n h i e n t g e r (, t e r r a f s o s r e b d l e o l k k t e r ). p å 6 I t i l l e g g k om m e r 1 t j e n es t e l e i l i g h e t. T o m t e n, k j ø p t 2 i o g h a r 1 f ø 9 l 8 g e 5 n d, e g å - r e o d g s b r uk s p n um å m e 2 r : m , 112, 114 Første innflytting skjedde i B o r e t t s l a g e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b es t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. S e l s k a e p t d r i v e r i k k e m e d f - o r g s k ut n v i k n l g i n s g s ak t i v i t e t e r. Av borettslagets 5 styremedlemmer er det 3 kvinner og 2 menn. B o r e t t s l a g e t e r p o s i t i v t i l l å i at k e d s et t i k k l e l f o i r ek n g om o m g e r t a r s i k t e p forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. S TY R E T S t y r e t h a r k o nt o r i u n d e r e t as j e n i R. S c h i b b y e s v e i 4 0. M e l d i n g e r t i l s t y r e t k a n l e g g e s i hvit postkasse utenfor inngangen til R. Schibbyes vei 18. R E TN I N G S L I N JE R F O R S TY R E AR B E I D S t y r e t h a r v e d t a t t r e t n i n gs l i n j e r f o r s t y r e a r b e i d i b o r e t t s l a g e t. F o rm ål et m e d d i s s e e r å k l a r g j ø r e d e k r a v s o m t i l s d t e t i l l i l t s e v s a l g t e. R e t n i n gs l i n j e n e om h a nd l e r s t y r e a n s v a r f o r f o r v a l t n i n g a v d e øk o n om i s k e ve r d i e r, h a b i l i t et, t a us h e t s p l i k t, h o no r e r i n g, attestasjon og anvisning av utbetalinger. V AK TM E S TE R TJ E N E S TE Vaktmester Morten Hvalsengen ivaretar daglig driftog løpende vedlikehold - i boretts l a g e t i h e n h o l d t i l s t i l l i n g s b e s k r i v e l s e. V a k t m e s t e r k a n k o n t a m el l om k l 9 : 0 0 o g 1 4 : 0 0 p å h v e r d a g e r.u n n g å å r i n g e ut e n om o r d i n æ r a r b e i d s t i d. D e t e r i k k e r e g i s t r e r t s k a d e r e l g l e e t r i 2 0 u 0 l 8. y k k e r i b o r e t t s l a R E N H O L D Borettslaget har avtale med firma TT Renhold om vask av oppgangene. K A B E L -TV Get er leverandør av kabel-t v t j e ne s t e r t i l b o r e t t s l a g e t, i t i l l e g g t i l b r e d b å n d, t e l ef o n i o g digital-t v. G e t s s t e l r e f v o i n c 0 e e r b e t j e n t m a n d a g - f r e d a g m e l l om k l o g o g l ø r d a g - s ø n d a g m el l om k l o g F e i l m e l d i n g o g s u p p o r t k a n o gs å m el d e s p å ww w. g e t. n o.

5 S i d e V e s t l i s k o g e n B o r e t t s l a g G e t s k u n - d o e g s e r v i c em o t t ak e r l o k a l i s e r t i M a r i d a l s v e i e n i t i l k ny t n i n g t i l h o v e d k o n t o r e t. H e r k a n m a n bl a n t a n n e t h e n t e e l l e r b y t t e d e k o d e r, i nt e r n e t t m o d em o g " g j ø r d e t -p s a e k l k e v r " f o r t e l ef o n i. P å G et s h j em m e s i d e ww w. g e t. n o f i n n e r d u o v e r s i k t o v e r a k t u e l l e f o r h a n d l e r e i l o k a l om r å d e t, s am t p r o d u k t i n f o rm as j o n o g b e s t i l l i n g s m u l i g h e t e r. O B O S o g G e t h a r i n n g å t t a v t a l e f o r b e b o e - r e i b o l k o n s e r n e t om k o l l e k t i v a v t a l e p å Di g i t a l T V, i nt e r n e t t o g t e l e f o n t j e n e s t e r. K o n t ak t kundetjenesten for mer informasjon. Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget som å v skru d e k s a e l e t p å a -n t e n n e k o n t a k t e n - el l e o r g t i l k o b f l i n g o e r. S e l i k t e i n a n g r e o p v m i l k u n n e f o r å r s a k e f o rs t y r r e l s e r på signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. TE L E F O N I B o r e t t s l a g e t e r t i l s l s u a v t a l e t n m s e a l l m om a r T b e l i e n d o r o g O B OS, s om g j e l d e r t i l o g s om g i r b e b o e r e m e d t e l e f o n a b o n n em e nt i T e l e n o r be t y d e l i g e r a b a t t e r. D e t g i s o p p t i l 2 5 % r a b a t t p å b r u k e n a v t e l e -a f b o n e n e m ( e g nt j e n l e d ) e p r å B a s i s f a s t t e l ef o n o g b r e d b å n d s t e l e f o n : * F r i b r u k a v f as t t e l e f o n h v e r l ø r da g ( k u n s t a rt p r i s p å 8 9 ø r e p r s am t a l e u a n s e t t varighet ) på samtaler til andre fasttelefoner i Norge. * D e n e nk e l t e b e b o e r f å r d es s u t e n f r i et a b l e r i n g a v A D S L B r e d b å n d o g 1 5 % r a b a t t p å a b o n n e m e n t s t y p e n e A M D ed S L i um o g A D S L P r em i um. ( R a b a t t yt e s i k k e p å n y b e s t i l t e a b o n n em e n t p å A D S L B a s i s o g A D S L T u r b o ). F o r k u n d e r s om h a d d e ADSL -abonnement fra før fortsetter priser og rabatter som tidligere. * Det gis 30 minutter ekstra fri ringetid på alle m obil a b o n n em e n t f r a T e l e n o r o g D j u i c e ( i k k e k o nt a n t k o r t o g D j u i c e C o n t r o l ). E k s t r a r i n g em i n u t t e r g i s u a v h e n g i g a v om k u n d e n e r i e n b i n d i n gs p e r i o d e, o g a k t i v i s e r es v e d at k u n d e n s el v s en d e r e n S M S f r a s i n e g e n m o b i l t e l ef o n t i l n r m e d t e k s t OB O S. M e d t r e t y p e r T e l e n o r-a b o n n em e nt g i s e n t o t al k u n d e r a b a t t p å 5% i t i l l e g g t i l d e ø v r i g e r a b a t t e n e. B e s t i l l i n g a v t e l ef o n i o g i n t e r n e t t j en e s t e r g j ø r e s p w å w w. o b o s., n e o l l e r v e d å s e n d e e n S M S t i l m e d k o d e o r d OB O S. K R A F T L E V ER A N S E T I L B O R E T T S L A G E T S F E L L E S A N L E G G Borettslaget har avgitt fullmakt til OBOS til å kjøpe elektrisk kraft, og er tilsluttet a v t a l e m e d E n e r g i p a r t n e r A S o g L OS (A g d e r E n e r g i A S ). E n e r g i p a r t n e r A S s t å r f o r r å d g i v n i n g o g k r a f t f o r v a l t n i n g, o g r a f L t l O e v S e r a s n t s å e r o f g o r k f a k t u r a a dm i n i s t r a s j o n. O p p r i n n e l i g a v t a l e m e d E n e r g i p a r t n e r / L O S ut l ø p d e n OB O S h a r f o r l e n g e t avtalen fra med de samme fordelene som i forrige periode.

6 S i d e V e s t l i s k o g e n B o r e t t s l a g K r a f t f o r v a l t n i n g s lgende a v t a fordeler l e n g for i borettslaget r f ø : E t t a v m a rk e d e t s l a v e s t e a dm i n i s t ra t i v e p å s l a g: 0, 9 5 ø r e p r kw h. E l e k t r i s k k r af t t i l s p ot p r i s k om b i n e rt m e d f o r v a l t n i n g s om g i r g u n s t i g e s t r øm p r i s e r. Profesjonell forvaltning fra Energipartner AS. B o r e t t s l a g / e s t y r e v t f å r t i l g a n g t i l s i n e a n l e g g p å ww w. s t y r e r o m m et. ne t b l. a. f o r f o r b r u - k o s g f ak t u r e r i n gs d a t a. R a b a t t e r t k r a f t v i a k j ø p f r a e n e r g i g j e n v i n n i n g s a n l e g g h o s E l k em A S A o g T i n f os A S. R e s u l t a t e t a v k r a f t f o r v a l t n i n g s a v t a l e n h a r 0 08 g i. t D t et h b a e r s væ p a r t e l s e r o g s s t o r e om r å d em e s s i g e v a r i a s j o n e r i N o r g e i , m e n m å l t m o t gj e n n o m s n i t t l i g s p o t p r i s s e r b es p a r e l s e n e ut t i l å bl i c a 1 1%. E n e r g i r e g n s k a p f o r V e s t l i s k o g e n B o r e t t s l a g Hva er et energiregnskap : E t e n e r g i r e g n s k a p m i n n e r m y e o n m e l t ø e t k o n om t r i a s k d e i r s e j g n o s k a p f o r e t b o l i g s e l s k a p, m e n m a n d o k um e n t e r e r e n e r g i f o r b r u k i kw h i s t e d et f or ø k o n om i s k f o r b r u k i k r o n e r o g ø r e r. Hvordan brukes et energiregnskap : E n e r g i r e g n s k a p et g i r v e r d i f ul l i nf o rm as j o n om h v a s om b e n y t t es a v en e r g i, o g h v a e n e r g i e n b r u k e s t i l. V e d å s am m en l i g n e e g e t f o r b r u k m e d f o r b r u k e t i a n d r e b o l i g s e l s k a p f å r m a n v e r d i f u l l i nf o r m as j o n om h v o r v i d t f o r b r u k et e r r i m el i g, e l l e r om d e t bør iverksettes tiltak for å redusere forbruket. Energiforbruk i 2008 : G j e n n o m s n i t t l i g r b e r u n k e r i V g es i f t l i o s k o g e n b o r e t t s l a g: kw h / m ² Hva brukes energien til : Fordelingen av forbruket mellom de ulike bygningene er som følger : R a g n h i l d S c h i b b y e s -1 v 4 e : i kw h / m ² R a g n h i l d S c h i b b y e s -2 v 0 e : i kw h / m ² R a g n h i l d S c h i b b y e s -2 v 4 e : i k W h / m ² R a g n h i l d S c h i b b y e s -2 v 8 e : i k W h / m ² R a g n h i l d S c h i b b y e s -3 v 4 e : i k W h / m ² R a g n h i l d S c h i b b y e s -8 : v e i k W h / m ² A v d e t t e b r u -2 k e 0 s 8 k 2 W t i h l gå / r d m s a n l e g g i d e u l i k e b l ok k e n e. B o r e t t s l t h a g r e 2 b e r e d e r r om s om f o rs y n e r l e i l i g h et e n e m e d v a rm t v a n n. R e g i s t r e rt energiforbruk til varmtvann i disse berederrommene er : R a g n h i l d S c h i b b y e s -8 v o e g i : 1 8 k W h / m ² R a g n h i l d S c h i b b y e s -3 v 4 e : i k W h / m ² Å r s a k e n t i l d e n s t l o r l e n f i o r s e k n j e r e g i f o r b r u k i t d e i t l o be v r a e r d e m r r t o m v a m n e n e er usikker. Sammenliknet med boligselskaper med tilsvarende bebyggelse er varmt - v a n n s f o r b r u k e t h ø y t m e n s d e t t ot al e e n e r g i f o r b r u k e t e r l i t t o v e r n o rm a l t i V es t l i s k o g e n. F o r b r u k s u t v i k l i n g : V e s t l i ogen s k borettslag har forbrukstall for 5 år i energiregnskapet P å d i s s e å r e n e h a r forbruket holdt seg stabilt, med unntak av gårdsanlegget der forbruket har variert noe.

7 S i d e V e s t l i s k o g e n B o r e t t s l a g AV T AL E O M G AR AN TE R T B E T AL I N G AV F E L L E S K OS TN AD E R ( TEORETISK LEIE ) B o r e t t s l a g e t h t a l r e m a e v d OB OS om g a r a n t e r t b e t a l i n g a v f e l l es k o s t n a d e r. O B OS g a r a n t e r e r f o r o v e r f ø r s e l t i l b o r e t t s l a g e t h v e r m å n e d o g o v e r t a r d e r e t t e r a l t a ns v a r o g r i s i k o f o r e v e n t u e l l m a n g l e n d e i n nb e t a l i n g a v f e l l e s k os t n a d e r. BRUKSOVERLATING ( FRAMLEIE ) D e t e r i k k e t i l l a t t å o v e r l a t e b r u k e n a v b o l i g e n t i l a n d r e ut e n s t y r e t s s a m t y k k e o g g o d k j e n n e l s e a v b r u k e r. U l o v l i g o ve r l a t i n g a v b r u k k a n f ø r e t i l s a l g s på l e g g a v l e i l i g h e t e n. S ø k n a ds s k j em a f o r b r u k s o v e r l a t i n g f ås v e d h e n v e n d e l s e t i l OB O S p å t e l e f o n Det er registrert 7 bruksoverlatinger i borettslaget per av disse gjelder leiligheter eid av Oslo kommune. F O R K J Ø P S R E T T F o r k j ø ps r e t t e n e r e n v i k t i g m e d l em s f o r d e l i O B OS. V e d s pø r s m å l om f o rk j ø ps r e t t e n k a n d u h e n v e n d e d e g t i l å t e O l B e f O o n S 2 2 p F o r h v e r e n k e l t b o l i g b l i r d et v e d s a l g f as t s a t t e n e g e n f r i s t f o r å m e l de b r u k a v forkjøpsretten (meldefrist ). Medlemmer som vil benytte forkjøpsretten t, a r k o nt a k t m e d O B O S f o r å f å o p p g i t t f a k s n u m m e r -p o e s l t l a e d r e s e v s om e n t k u a e n l b l e n y t e t es. M e l d i n g e n m å v æ r e m o t t a t t a v O B O S i n n e n d e n f a s t s a t t e f r i s t. n o r m a l t 5 v i r k e d a g e r e t t e r a -a t n n o b n s o e l i A i f t g e n e p n o s t e n r k u n n g j o o g / e l l e r p å ww w. o b o s. n o. H v i s OB O S m ot t a r d i n m e l di n g om f o rk j øp e t t e r a tf r i s t e n e r g å t t ut, k a n d u i k k e k r e v e å f å o v e r t a b o l i g e n p å g r u n n l a g a v f o rk j ø ps r e t t e n. G j ø r d u b r uk a v f o r k j ø p s r e t t e n, t r e r d u i n n i e n a l l e r e d e i n n g å t t a v t a l e o g k j ø p e r b o l i g e n t i l d e n a v t a l t e p r i s p å a v t a l t e v i l k å r. F i n g a n d s e n i m e r å i s n i g n e n m å v æ r h e l h e t d o k um e n t e r e s s k r i f t l i g. E r d e t f l e r e m e d l em m e r s om v i l b en y t t e f o rk j ø ps r e t t e n, f å r d e n m e d l e n g s t a ns i e n n i t e t f o r t r i n n s r e t t. A n d e l s e i e r e i d e t b o r e t t s l a g e t b o l i g e n t i l h ø r e r g å r f o r a n øv r i g e m e dl em m e r i O B O S. D e r s o m f l e r e ge t v i l b o e r n y e t t e t f o s r k l j ø a p s r e t t e n, b l i r n or m a l t b ot i d e n i b o r e t t s l a g et a v g j ø r e n d e. F O R S I K R I N G E R B o r e t t s l a g e t s e i e n d o m m e r e r f o r s i k r e t m e i d p o I l i f s en S u k m a m d e r f o r s i k r i n g F o r s i k r i n g e n d ek k e r b y g n i n g e n e, f e l l e s a r e a l o g b o l i g e r, m ed v e g g f a s t u t s t y r. D e n d e k k e r o g s å b y g n i n g s m es s i ge t i l l e g g i n n r et n i n g e r o g f o r b e d r i n g e r i b o l i g e n bekostet av andelseier. D e n e n k e l t e a n d e l s e i e r m å i m i dl e r t i d h a eg e n h j e m f r o s i k r i n g s o m d e k k e r i n n b o ( o d g e t v i l ø s i ø u r t s e t y r / i n n r ed n i n g s om d e t e r n a t u r l i g å t a m e d s e g n å r e n f l y t t e r).

8 S i d e V e s t l i s k o g e n B o r e t t s l a g O p p s t å r d et s k a d e i l e i l i g h e t e n, s ør g f o r å b e g r e n s e s k a d e om f a n g e t m es t m ul i g o g p r ø v å k a r t l e g g e å r s a k e n t i l s k a d e n. r b e E r ø r t, n f o l t e r r h v e o r d l a e n i b l e r i ø r g t e h e t e a n d e l s e i e r e k a n k o n t a k t es o g o p p l y s om d e t t e n å r s k a d e n m e l d es t i l f o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S 86 p 55 å 00 t e, l e faks f o n e l l e r e-post obos. no F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n m e l d e r s k ad e n t i l f o r s i k r i n gs s e l s k a p e t, b es t i l l e r om ø ns k e l i g h å n d v e r k e r f o r r e p a r a s j o n o g s ø r g e r f o r a t k os t n a d e r k n y t t e t t i l s k a d en b l i r r e f u n d e r t e l l e r b e t a l t a v f o r s i k r i n g s s e l s k a p et. V e d s k a d e r s o m d e k k e s a v b o r e t t s l g s a f g o e r t s i k b r y i g n g i n k r e v e r, f - o r s i k r i n g s s e l s k a p e t e n e g e n a n d e l p å k r ,-. S e l v om b o r e t t s l a g e t s f o r s i k r i n g b r u k e s, k a n a n d e l s e i e r b e l as t es h e l e e l l e r d e l e r a v egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiernes ansvar. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I f ø l g e f o r s k r i f t om b r a n n f o r e b y g g e n d e t i l t a k o g b r a n n t i l s y n s k a l a l l e bo l i g e r h a m i ns t é n g o d k j e n t r ø y k v a r s l e r, s am t m a nu e l t s l o k k i n gs u t s t y r i f o rm a v e nt e n p u l v e r a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e. r e D t t e s t l ag e t r s a ns b o v a r å a ns k a f f e o g m o n t e re u t s t y r e t, m e ns d e t e r a n d e l s e i e r s a n s v a r å k o n t r o l l e r e a t ut s t y r e t e r i o r d e n. D e r s om u t s t y r e t e r d e f ek t, meldes dette skriftlig til styret. H M S - I N TE R N K O N TR O L L F o r s k r i f t o m s y s t e m -, a t i m s - i k l o h g j e l ø s i e k k t e s a r h b e i d i v i rk s om he t e r ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f as t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s em b e r m e d v i r k n i n g f r a 1. j a n u a r F o rs k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l a t d e n e nk e l t e v i r k s om h e t s k a l s y s t em a t i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t e m m e l s e n e k r i f t e l r o g v i e t t r a v o d g e t f o f o f e r n s t l i g e. V i k t i g e l o v e r i h e n h o l d t i l d e t t e e r : Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr L o v o m b r - a n n o g e k s p l o s j o n s v e r n L o v o m f o r u r e n s n i n g L o v o m a r b e i d s m i l j ø I n t e r n k o n t r o l l i n n e b æ r e r a t b o r e t p l t a s n l e g a g e, e t o r g e a r n i s p e å r e l, a ut g f t ø r e, å v e d l i k e h o l d e o g d o k u m e n t e r e a l t s o m -, h a m r - i o m l g e s j d i k ø k h er e h l e s t e å g j ø r e i borettslagets regi. Internkontrollsystemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives. S t y r e t i v a r e t a r i n t e r nk o n t r o l l e n m ed h e n s y n t i l b l a nta n n e t b r a n n v e r n, f e l l es e l ek t r i s k a n l e g g o g l e k e p l as s u t s t y r. H a r b o re t t s l a g e t a n s a t t e m å d et o gs å o p p f y l l e k r a v e n e i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. B e b o e r n e/ a n d e l s e i e r n e h a r p l i k t t i l å f o e r t el e t e k a t r i s e k g e n a k n o l e n g t g r e t o i l l p å d l e i l i g h e t e n e. R E H AB I L I TE R I N G O G S TØ R R E V E D LI K E H O L D : /10 Utskiftning av vinduer og balkongdører Nytt asfaltdekke / etablering av nytt sluk / nr /08 Malt alle gjerder og sittegrupper Malt gjesteparkering, betong- og trefasader under nr

9 S i d e V e s t l i s k o g e n B o r e t t s l a g Ombygging / etablering av ny lekeplass / nr /09 Malt alle rekkverk på broer / oljebehandling av brodekke Rehabilitering av eksisterende lekeapparater /10 Oppskuring / boning av gulvbelegg i alle oppganger Rehabilitering av fasade. Utskifting av trepanel og plater i nr Skiftet ut alle sirkulasjonspumper i begge VVS rom /12 Utskiftning av inngangsdører til alle leiligheter /12 Utskiftning av fotlister i alle oppganger Pusset opp styrerommet / etablering av kontor til Vaktmester /03 Montert videoovervåking i alle garasjeanlegg Nye infotavler i alle oppganger Utskifting av varmekilder i alle oppganger GET-avtale om digitale dekodere V a r m e k a b l e r t i l -2 g a 8 r a s j e i n r N y e g a r a s j e p o r t e r i n r 8 & U t b e d r i n g a v v e n t i l a s j o n s a n l e g g 2006 Montert nye tilbakeslagsventiler 2005 Renovering av stigeledninger 2004 Ny asfaltering av alle gangveier 2004 Montert diverse varmekabler 2004 Kontroll brannslukkere / nye røykvarslere i alle leiligheter N y t t g a r - a s o j g e t r a p p e l y s Nye stop p e k r a n e r i l e i l i g h e t e n e Omtekking av takene i alle blokker O p p g r a d e r i n g a v l e k e p l a s s e n e Montert 15 nye varmtvannsberedere Om f at t e n d e b y g n i n g s m e s s i g v a s k / m al i n g ; V a s nel k, a maling v a l l av e betongflater b e t o n g f l a t e r o g p a (panel /dører /vinduer ) samt nye beslag på terrassekasser og veggskiver N y e h o v e d s t o p p e k r a n e r Reparasjon dører / vinduer / tetningslister 1995 Nye oppgangsdører & porttelefoner Rehabilitering & maling av fasadene S T Y R E T S A R B E I D A. Ø k o n o m i s k e o g a d m i n i s t r a t i v e f o r h o l d E t t e r f o r r i g e g e n e r a l f o rs am l i n g h a r s t y r e t a v h o l d t 2 4 m ø t e r o g b e h a n d l e t s ak e r. D e t e r o g s å a v h o l d t 2 3 b y g g em ø t er i. f. m. ut s k i f t i n g a v v i n d u e r / b a l k o ng d ø r e r, s am t i n n g a n g s d ø r e r t i l s am t l i g e l ei l i g h e t e r. I t i l l e g g h a r s t y r e t s m e d l em m e r d e l t a t t i e n r ek k e andre gjøremål, foretatt befaringer etc. D e t e r u t g i t t b o r e t t s l a gs a v i s s om er om d e l t t i l d e e nk e l t e a n d e l s ei e r e. F r a 3 0. a p r i l i å r v i l o g s å gen b o r nettside e t t s l : www a g e t.vestliskogen f å s n e.no hvor man til en hver tid vil finne den siste, viktige informasjon om borettslaget. B o r e t t s l a g e t h a d d e a v t a l e om v ak t m es t e r t j e n e s t e r m e d B o r et t s l a g s s e r v i c e f r em t i l v i a n s a t t e v å re g e n v a k t m es t e r, M o r t e n H v a l s e n g e n, d e n 1. ok t o b e r I m ai i n n g i k k m a n e n a v t a l e m e d S m a rt S e c u r i t y f o r o v e r v å k i n g a v g ar a s j e a n l e g g, gangstier og parkering for å få ryddet opp i parkeringskaos og ulovlig parkering.

10 S i d e V e s t l i s k o g e n B o r e t t s l a g D a b o r e t t s l a g e t h a r v æ r t m p a l n g a e g e b t i l i n a n v b r u d d o g d e k k t y v e r i e r f r a b e b o e r g a r a s j e n e, s am t b i l i n n b r u dd i g j es t e g a r a s j e n b es l u t t e t s t y r e t å m o n t e r e videoovervåking i alle garasjeanlegg. B. R e h a b i l i t e r i n g o g v e d l i k e h o l d Å r e t h a r v æ r t e t å r m e d m y e o p p u s s i n g g-t o g e am r e h R a om b i e l r i k e t e r i n g. s t o f o r ut s k i f t n i n g a v s am t l i g e v i n du e r o g b a l k o n g d ø r e r, s am t i n n g a ng s d ø r e r t i l a l l e l e i l i g h e t e r. I f o r b i n d e l s e m e d v i n d u s u t s k i f t i n g e n b l e d et o gs å f o r e t a t t u t s k i f t i n g a v t r e p a n e l o g f a s a d e p l a t -1 e 8 r -20. i Ellers n r har 1 6 det vært utskiftnin g a v f o t l i s t e r i al l e o p p g a n g e r, s am t o p ps k u r i n g/ b o n i n g a v g u l v b e l e g g. A l l e v a rm ek i l d e r i o p p g a n g e n e e r o g s å s k i f t et ut. V å r e n b l e d e t l a g t n y t t a s f a l t d e k k e, s a m t e t -1 a 6 b. l e r i n g a v n y I s o m m e r h y r t e s t y r e t t o a v b o n r i s e t e r t s om l a t o g k e t p å s s eg p e n o s p j p d o r a g e t m e d å m a l e al l e s i t t e g r u p p e r, g j e r d e r og r e k k v e rk p å b r o e r, s am t o l j e b e ha n d l e t a l l e b r o d e k k e r. D e h a r o g s å m - a l o t g t b e r t e o f n a g s a d e r i g j e s t e p a r k e r -1 i 4. n g u n d e r n S e o g s å d e n d e t al j e r t e o v e r s i k t e n f o r o g t i ln å p å f o r r i g e s i d e. C. Utemiljø sosialt samvær I r e g i a v s t y r e t g j e n n om f ø r t e b o r e t t s l a g e t d u g n a d v å r e n D e t t e gj a l d t fellesarealene generelt. D e t e r f o r e t a t t o m b y g g i n g o g e t a b l e r i n g -2 a v 8, s n a y m t l r e h k a e b p i l i t e a r s i n s g i n r 2 6 a v e k s i s t e r e n d e l e k e a p p a r a t e r. J u l e g r a n t e n n i n g f ø r s t e s ø n d a g i ad v e n t t i l t r a k k s e g m a n g e b a r n o g vo k s n e. D e t t e s e r f r em d e l e s u t t i l å væ r e e t p o p u l æ r t t i l t a k. S t y r t t e a k k e r f o r s am a r b e i d e t i B E M E R K N I N G E R T I L Å R S R E G N S K A P E T F O R R E G N S K A P F O R B O R E T T S L A G S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s e l s k a p e t s e i e n d e l e r o g g j e l d, finansielle stilling og result a t. I nf o rm as j o n om b o r et t s l a g e t s f o r v e n t e d e ø k o n om i s k e utvikling er omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es h e r v e d a t f o r u t s e om t n fortsatt i n g e n drift er til stede. S t y r e t m e n e r a t d e t g j e n n om f ø r t e v e d l i k e h o l d e t e r t i l s t r e k k e l i g f o r å o p p v e i e v e r d i f o r r i n g e l s e a v b y g n i n g e n e o g a t v i r k e l i g v e r d i a v b y g n i n g e n e e r h ø y e r e e n n d e n b o k f ø rt e v e r d i e n s om s t å r o p p f ø rt i r e g n s k a p et.

11 S i d e V e s t l i s k o g e n B o r e t t s l a g R E S U L T AT År e t s r e s u l t a t, s om v i s e r e r u n d e r s k u d d p å k r ,- s om f r em k om m e r i resultatregnskapet, foreslås dekket ved overføring fra konto for egenkapital i balansen. D I S P O N I B L E M I D L E R Borettslagets disponible midler per utgjør kr , -. I N N T E K T E R Driftsinntektene i 2008 var totalt 6 4 kr , - m ot b u ds j e t t e r t k r ,-. D et t e e r k r , - h ø y e r e e n n b u ds j e t t e r t o g s k y l d e s i h o v e d s ak t i l s k u d d f ra H u s b a n k e n o g u t l e i e a v t j e n e s t e l e i l i g h et e n. A n d r e i n n t e k t e r b e u s b t a n k å -t r i l s k u i d d e t. h o v e d s a k a v H K O S T N A D E R Driftskostnadene i 2008 var totalt 1 7 kr , - m o t b u ds j et t e r t k r ,-. D e t t e e r k r , - h ø y e r e e n n b u ds j et t e r t o g s k y l d es i h o v e d s ak u t v i d e l s e a v r e h a b i l i t e r i n g e n e m e d n y e l e i l i g h e t s d ø r e r, f r a i s a n d g e r i e h -18 a n b r -20 i l 1 og i 6 t nye e fotlister i oppgangene. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e nk e l t e t a l l e ne i r e s ul t a t et o g t i l b a l a ns e n, s am t d e e t t e r f ø l g e n d e r e g n s k a p s n o t e n (s e b a k e rs t i å r s r e g n s k a p e t ). S t y r e t e r i k k e k j e n t m e d h e n d e l s e r e t t e r s o m p å v i r k e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d.

12 S i d e V e s t l i s k o g e n B o r e t t s l a g K O S T N A D S U T V I K L I N G F O R K O M M U N AL E AV G I F TE R V a n n o g a v l ø ps a v g i f t e n øk e r m e d 3, 5 %. R e n o v a s j o n s a v g i f t e n øk e r m e d 4, 6 %. F e i e r a v g i f t e n øk e r m e d 5, 5 %. L ÅN B o r e t t s l a g e t l å n h a i r H u s 2 b a n k e n t i l e n f a s t r e n t e p å h e n h o l d s v i s 3, 60 o g 3, 7 0%. Fastrenteperioden løper fra til for det ene lånet og. fra til for det andre lånet. B o r e t t s l a g e t h a r 1 l å n i O B O S t i l e n f l y t 6. e 0 n 1 d. 2 e 0 0 r 9. e n t e s a t s 5, 3 0 Gjenværende løpetid på lånet er 29. F o r o p p l y s n i n g e r om o p p r i n n e l i g l ån e b e l ø p o g ak t u e l l r e s t s a l d o p å b or e t t s l a g e t s l å n henvises det til note i regnskapet. R E N T E R P Å B O R E T T S L A G E T S I N N S K U D D R e n t e r p å d r i f t s k o n t o i O B O S v a r 0,. 3 5 % p e r R e n t e r p å s p a r ek o n t o i OB O S v a r p e r : 4, 6 0 % u n d e r 0, 5 m i l l i o n e r 4, 7 0 % m e l l om 0, 5 m i l l i o n e r o g 2 m i l l i o n e r 5, 0 0 % o v e r 2 m i l l i o n e r F O R R E T N I N G S F Ø R E R H O N O R A R E T Forretningsførerhonoraret for 2009 øker med 5 % til 1 4 kr , -. M E D L E M S K O N T I N G E N T E N Medlemskontingenten til OBOS er fortsatt kr 200,- per andelsleilighet for R E V I S J O N S H O N O R A R E T R e v i s j o n s h o n o ker r a r tilsvarende e t ø konsumprisindeksen. F O R S I K R I N G B y g n i n g s f o rs i k r i n g e n øk e r f r a t i l m e d c a. 9, 3 %. D et s k y l de s a t i n d ek s e n s o m f o r p r i s o p p g a n g e n p å h å n d v e r k s t j e n e s t e r h a r ø k t t i l s v a -r e n d e. D e n n e ø k n i n g e n e r l i k f o r a l l e f o r s i k r i n gs s e l s k a p e U r. t o v e r d e t t e f o r et a r f o rs i k r i n g s s e l s k a p e t individuell prisjustering med bakgrunn i boligselskapets egen skadesituasjon. Forsikringspremien for vårt borettslag gikk opp med 8, 8 %.

13 S i d e V e s t l i s k o g e n B o r e t t s l a g S T R Ø M P R I S E N E S t r ø m p r i s e n i N o r g e v a r i e r e r m e d å r s t i d n e n i e v. i n t N e h r o a r l v m å r a e l t o t g s t i g e r d e r e d u s e r e s i s om m e r h a l v å r e t. D e t t e o g a n d r e f ak t o r e r s om p å v i r k e r k ra f t p r i s e n e g j ø r det vanskelig å spå utviklingen i strømprisene. Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter : K r a f t p r s i om s d ek k e r k os t n a d e n e v e d å p r o d u s e r e o g s e l g e d e n el e k t r i s k e kraften utgjør ca. 44% av total strømpris (betales til kraftleverandør ). N e t t l e f o i r e t r a n s p o r t a v d e n e l ek t ri s k e k r a f t e n ut g j ø r c a. 2 2 % a v t ot a l s t r øm p r i s ( betales til nettselskapet ). S t a t l i g e a v g i f t e r, d e t v i l s i f o r b r u k s a v g i f t, a v g i f t t i l E n e r g i f o n d e t o g m e r v e r d i a v g i f t, utgjør ca. 34 % av total strømpris. B U D S J E T T T i l o r i e n t e r i n g f o r g e n e r a l f o rs am l i ng e n h a r s t y r e t s a t t o p p e n o v e r s i k t o v e r b e r e g n e d e d r i f t s i n n t e k t e r o g d r i f t k o s t n e n a e d r e v r i s t i s om 2 e 0 g 0 e 9 n. k o T l on a l n l e l e n g s t t i l h ø y r e i r e s u l t a t o p ps t i l l i n g e n. B u ds j e t t e t v i s e r e t f o r v e n t e t d r i f t s r e s ul t at p å m i n us kr ,- og en forventet årsresultat på minus kr ,-. N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e, e r nerell d e t prisøkning r e g n e t m på e d ca e. n g e 2, 5 % i I p o s t e n d r i f t o g v e d l i k e h o l d e r d e t b e r e g n e 6 t 7 k 2 r , - t i l s t ø r r e ve d l i k e h o l d s om o m f a t t e r a v s l ut t e n d e k os t n a d e r p å d ø r p r o s j ek t et, r e h a b i l i t e r i n g a v g av l f a s a d e r, o m f a t t e n d e m a l e a r b e i d e r o g a n s k a f f e l s n e i n g a s v ut o s t v y e r r i v g å a k r a s j e n e (s e o g s å p u n k t e t S t y r e t s b e r e t n i n g ). S t y r e t v i l p å e k s t r a o r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i m a rs f o r e s l å yt t e r l i g e r e ut v i d e l s e a v n ø dv e n d i g e r e h a b i l i t e r i n g e r o g øk n i n g a v l å n e o p p t a k f r a 6 m i l l i o n e r t i l i n n t i l 9, sjettet 5 m i vil l l i så i o fall n e r bli k revidert r o n e r. for dette. B u d I f ø l g e b u d s j et t et v i l n å v æ r e n d e f el l e s k os t n a d e r p å t r os s a v l å n e o p p t ak e t r e d u s e r e borettslagets disponible midler, men styret mener det er forsvarlig i D r i f t e n i f o r u t k s n e i t n t g e a r v f e n e l l a n e s k l o å s t n t a d -1 e ø 5 n e % p f r å a o g l å n e o p p t ak p å m i n i m um 6 m i l l i o n e r, m ak s i m um 9, 5 m i l l i o n e r k r o n e r f o r å d e k k e d e d e l s v e d t a t t e o g d e l s f o r e s l å t - t og e vedlikeholdsoppgavene r e h a b i l i t e r i n g s. Styrets leder har hatt byggeledelsen fra e bor t t s l a g et s s i d e i / ( n y e v i n d u e r o g d ø r e r m e d m e r ). S t y r e t f o r es l å r e t h o n o r a r f o r a r b e i d e t p å k r ,-. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e nk e l t e t a l l e ne i b u ds j e t t e t, s om e r u t a r b e i d e t u t f r a d e p l a n e r f o r 2009 som foreligger og de endringer neste som år er omtalt tidligere i årsberetningen. O s l o, I s t y r e t f o r V e s t l i s k o g e n B o r e t t s l a g P e r I v a r L i s m o e n / s / J a n -E r i k F os s / s / K r i s t i n e R ø n ås / s / -B r i t t F o s s / s / T o r i l A B n a n r s e t a d / s /

14 P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s P o s t b o k s N O O s l o T e l e f o n T e l e f a k s A S Til generalforsamlingen ivestliskogen Borettslag R e v i s j o n s b e r e t n i n g f o r Vi har revidert årsregnskapet for Vestliskogen Borettslag ka for p s år regns e t , s o m v i s e r et u n d e r s k ud d p å kr Vi h ar o g så r ev i d er t o p p lys n i n g e n e i å r s be r et ni n g e n o m år s r eg n s k a p et o g f o r u t s e t n i n g e n o m f o r t s a t t d r i f t. Å r s r e g n s k a p e t b e n s s t e å, r o p p a st v i lli r n e g s o u v l e r t a t r e g n s k a p, d i s p o ni b le m i d le r o g n o t eo p p lys n i n g e r. R e g n s k a p s lo v e ns r e g le r, f or s k r i f t om år sr eg n s k a p o g år s b er e t n i n g f o r b o r e t t s la g o g n or s k g o d r e gn s k a ps s ki k k er a nv e n dt v ed ut a r be i d e ls e n av r e g n sk a p e t. År s r e g n s k a pe t o g å r s b e r e t n i n g e n e r v b a o v r et g i t s t la t g e t s a s t yr e. V år op p g av e e r å u t t a le o s s o m å r sr e g n sk a p et o g ø v r i g e f o r h o ld i h en h o ld t i l r ev i s or lo v e n s kr av. V i h ar u t f ø r t r ev i sj o n e n i s am sv a r m e d lo v, f o r s k r i f t o g g o d r ev i sj o n s sk i kk i N or g e, he r u n d er r e v i s j o n s s t a n d a r d e t r t av v D e d n t n a or s ke R ev i s o r f or e n i n g. R ev i sj o n s st a n d ar d e n e k r ev e r a t v i p la n le g g e r o g u t f ør e r r ev i sj o n en f o r å o p p n å b e t r yg g e n d e si k k er h et f o r at år sr e g n s ka p e t i k k e i n n e h o ld e r v e s e nt li g f e i l i n f o r m a s j o n. R e v i s j o n o m f a t t e r k o n t r o l l t a s v om u t n v d a er l b g yg t g e r d i nf e l o r e m r a sj a o v n e n m a t e r i a i år sr e g n s k ap e t, v u r d er i n g av d e b e n yt t e de r e g ns k a p sp r i n si p p e r o g v e s en t li g e r e g ns k a p s e st i m at e r, s am t v ur d er i n g av i n n h o ld e t i o g pr e s e nt a sj o n en av å r sr e g n sk a p et. I d e n g r ad d et f ø lg e r a v g o d r ev i s j o ns s ki k k, o m f a t t e r r n e v o i g s å j o e n g j e n n o m g å e l s e a v b o r e t t s l a g e t s f o r m u e s f o r v a l t - n o i g n i n g t er o n g r e g n s k a p s kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. V i m e n e r a t årsregnskapet er av gitt i samsv ar med lo v o g f or s kr i f t e r o g g i r et r et t v i se n d e b i ld e a v b or e t t s la g e t s ø k o n o m i s ke st i l li n g 3 1. d e s em b er og av r e su lt a t e t i r eg n s k a ps å r et i ov er e n s st e m m e ls e m e d n o r s k g o d r e g n s k a p s s k i k k le d e ls e n h a r o p pf ylt s i n p li k tt i l å s ø r g e f o r o r d e nt li g o g ov er si k t li g r e gi st r er i n g o g d ok u m e nt a sj o n av r e g n s k a p s o p p l y s n i n g e r i s a m s v a r m e d n o r s k l o v o g g o d b o k f ø r i n g s s k i k k o p p l y s n i n g e n e i å r s b e r e t n i r s r n eg g e n s k a o p m et o å g om f o r u t s et ni n g e n om f o r t s at t d r i f t e r k o n s i s t e nt e m ed år s r e g n s k a pe t o g e r i s am sv ar m e d lo v o g f o r s k r i f t er. U t e n a t d e t h a r b e t y d n i n g f o r k o nk l u s j o n e n i a v s n i t t e t o v e r, v i l v i p r e s i s e r e a t i n g e n a v b u d s j e t t a e l s l om e n f r em k om m e r i re g n s k a p e t e r r e v i d e r t. O s l o, 2 7. f e b r u a r P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s A S C a t o G r ø n n e r n / s / Statsautorisert revisor K o n t o re r : A re nd a l B e r ge n D ra m m en F r ed r ik s t a d F ø r de H am a r K ri s t i an s a n d M o i R an a M ol de M å l ø y N a r v ik O s l o St a va n ge r S t r y n Tr o m s ø Tr on d he im T ø n s b e r g Å l e s u n d P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s n a v n e t r e f e r e r e r t i l i n d i v i d u e l l e m e d l e m s f i r m nd a e r P ri c t ew i at l e k r n h y ou t s t e e C t o op d e r s n v e r d e n s o m s p e n n e o r g a n i s a s j o n e n M e d l e m m e r a v D e n n o r s k e R e v i s o r f o r e n i n g F o r e t a k s r e g i s t e r e t : N O w w w. p w c. n o

15 S i d e V e s t l i s k o g e n B o r e t t s l a g I N F O R M A S J O N O M Å R S R E G N S K A P E T Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven, forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag, samt god regnskapsskikk. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det er også informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonom i s k e fo r h o l d s o m p åv i r k e r borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. N o t e R e g n s k a p R e g n s k a p B u d s j e t t B u d s j e t t A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER : Årets resultat (se res.regnskap) T i l b a k e f ø r i n g a v a v s k r i v n 16 i n g Fradrag kjøpesum anl.midler Tillegg for nye langsiktige lån Fradrag for avdrag på langs. lån Red. langsiktig fordring B. Å R E T S E N D R. I D I S P. -2 M 587 I D 402 L E R C. DISP. MIDLER PR S P E S I F I K A S J O N A V D I S P O N I B L E M I D L E R O m l ø p s m i d l e r K o r t s i k t i g g j e l d C. D I S P O N I B L E M I D L E R P R

16 S i d e V e s t l i s k o g e n B o r e t t s l a g R E S U L T A T R E G N S K A P N o t e R e g n s k a p R e g n s k a p B u d s j e t t B u d s j e t t D R I F T S I N N T E K T E R : Innkrevde felleskostnader Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar A v s k r i v n i n g e r Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Kommunale avgifter Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N D R I F T S R E S U L T A T : F I N A N S I N N T E K T / K O S T N A D : Finansinntekter Finanskostnader R E S. F I N AN S I N N T / K O S T N Å R S R E S U L T A T O v e r f ø r i n g e r : Til opptjent egenkapital Fra opptjent egenkapital

17 S i d e V e s t l i s k o g e n B o r e t t s l a g B A L A N S E N o t e E I E N D E L E R A N L E G G S M I D L E R Bygninger T o m t Leiligheter/ lokaler Varige driftsmidler Langsiktige fordringer S U M A N L E G G S M I D L E R O M L Ø P S M I D L E R Kortsiktige fordringer D r i f t s k o n t o i O B O S Sparekonto i OBOS S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M E I E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Innskutt egenkapital 228 * Opptjent egenkapital S U M E G E N K A P I T A L G J E L D L A N G S I K T I G G J E L D Pant- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd Annen langsiktig gjeld S U M L A N G S I K T I G G J E L D K O R T S I K T I G G J E L D Skyldig kunde Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Påløpne renter Påløpne avdrag Annen kortsiktig gjeld S U M K O R T S I K T I G G J E L D S U M E G E N K A P I T A L O G G J E L D

18 S i d e V e s t l i s k o g e n B o r e t t s l a g P a n t s t i l l e l s e Garantiansvar 0 0 OSLO, S T Y R E T F O R V E S T L I S K O G E N B O R E T T S L A G P E R IV A R L IS M O E N / s / JAN-E R IK F O S S / s / A N N E -B R IT T F O S S / s / K R IS T IN E R Ø N Å S / s / T O R IL B A R S T A D / s /

19 S i d e V e s t l i s k o g e n B o r e t t s l a g N O T E : 1 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god regnskapsskikk. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. N O T E : 2 I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R Felleskostnader P a r k e r i n g s l e i e G a r a s j e l e i e F r a m l e i e t i l l e g g S U M I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R R E D U K S J O N G R U N N E T T O M M E L E I E F O R H O L D P a r k e r i n g s l ei e S U M I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R N O T E : 3 A N D R E I N N T E K T E R G a r a s j e l e i e Fjernkontroll T i l s k u d d H u s b a n k e n Innbetaling Magnetbrikke 750 N ø k l e r 800 S U M A N D R E I N N T E K T E R N O T E : 4 P E R S O N A L K O S T N A D E R Ordinær lønn, fast ansatte O v e r t i d A n nen lønn, ikke feriepenger Påløpne feriepenger A r b e i d s g i v e r a v g i f t Pensjonskostnader A F P - pensjon 45 Y r k e s s k a d e f o r s i k r i n g Annonser stillinger S U M P E R S O N A L K O S T N A D E R Det har gjennomsnittlig vært ansatt 1 årsverk i selskapet. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov.

20 S i d e V e s t l i s k o g e n B o r e t t s l a g N O T E : 5 S T Y R E H O N O R A R Honorar til styret gjelder for perioden 2007/2008, og er på kr ,-. I tillegg har styret fått dekket mat og drikke for kr jfr. note 11. Det er videre betalt ut kr i honorar til oppgangstillitsvalgte og komitemedlemmer. N O T E : 6 R E V I S J O N S H O N O R A R Revisjonshonoraret er på kr 6 739,- og er i sin helhet knyttet til revisjon. N O T E : 7 K O N S U L E N T H O N O R A R O B O S O B O S P r o s j e k t A S S U M K O N S U L E N T H O N O R A R N O T E : 8 D R I F T O G V E D L I K E H O L D Byggteam Romerike AS Sentrum Asfalt AS S U M S T Ø R R E B Y G N M E S S I G E V E D L I K E H O L D Drift/vedlikehold bygninger D r i f t / v e d l i k e h o l d V V S Drift/vedlikehold elektro Drift /vedlikehold utvendig anl Drift/vedlikehold garasjeanlegg Kostnader leiligheter, lokaler -590 Kostnader dugnader S U M D R I F T O G V E D L I K E H O L D Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. N O T E : 9 K O M M U N A L E A V G I F T E R Vann- og avløpsavgift Feieavgift -154 R e novasjonsavgift S U M K O M M U N A L E A V G I F T E R N O T E : 1 0 E N E R G I / F Y R I N G Elektrisk energi Strøm oljefyr el.bereder S U M E N E R G I / F Y R I N G

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 25.05.10 kl 1830

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling torsdag 23.april

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Øvre Veitvet Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag, avholdes onsdag 11. mai 2011, kl. 18:00 i Stedet Vårt, (Veitvet Eldresenenter,

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 06.05.2009

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 21. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 20. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer