I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G"

Transkript

1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l , k l i 1. e t g., H a m m e r s b o r g T o r g 3, O s l o. R e g i s t r e r i n g f r a k l T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G A ) V a l g a v m ø t e l e d e r B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v s e k r e t æ r o g e n p e r s o n t i l å u n d e r s k r i v e p r o t o k o l l e n D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R B e h a n d l i n g a v r e g n s k a p f o r o g d i s p o n e r i n g a v å rs r e s u l t a t e t 4. B U D S J E T T F O R G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r 6. I N N K O M N E F O R S L A G A ) F o r s l a g f r a s t y r e t : U t b y g g i n g a v b a l k o n g e r B ) Forslag fra styret: Salg av loftsareal C ) F o r s l a g f r a s t y r e t : P a r k e r i n g D ) F o r s l a g f r a s t y r e t : O p p u s s i n g a v o p p g a n g e r E ) M a j a B a u g e : L e k k a s j e s k a d e r F) C h r i s t i n e B o n g a r d : T v i s t e r, h u s o r d e n s r e g l e r, i n t e r n -k o n t r o l l f o r s k r i f t e r o g b r a n n v e r n G ) Kerstin Hemgren : Energisparing i trappeoppganger, og ønske om flere TV - a p p a r a t e r k n y t t et t i l s e nt r a l a n t e n ne n H ) B j ø r n S t e n v i k : O p p r e t t e l s e a v G å r d s - o g d u g n a d s k o m i t é o g a v s k a f f e l s e a v v a l g k o m i t é I ) K a r i H e n g e b o l : K j ø p a v a r e a l o v e r h e n n e s l e i l i g h e t i 5. e t g. o p p g a n g 6 a J ) N i n a M o r t e n s e n : Ut s k i f t i n g a v a l l e d ø r e n e i n n t i l d e e nk e l t e l e i l i g h e t en e, g j e n n o m g a n g a v a l l e d ø r l å s e n e / d ø r k v a l i t e t e n, s a m t g r e s s p l e n i s t e d e t f o r g r u s i b a k g å r d e n. I n n k om n e f o rs l a g e r t a t t i n n s om eg n e v e d l e g g. B o l i g s e l s k a p e t s v e d t e k t e r e r o g s å t at t m e d s om e g n e v e d l e g g. 7. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v s t y r e l e d e r f o r 2 å r B ) V a l g a v 2 v a r a m e d l e m m e r f o r 1 å r C ) V a l g a v 2 m e d l e m m e r t i l v a l g k o m i t é O s l o, 3 0. m a r s S t y r e t i N y b y g g A S C h r i s t i a n M ø l l e r / s / A n n e U l s e t S a n d e / s / O l a S t e n d e b a k k e n / s / C at h r i n e G r a f f / s / I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle ell e r e v e n t u e l l s am b o e n d e m ø t e, m e n b a r e e n h a r s t em m e r et t. A k s j e e i e r k a n m ø t e v e d f u l l m ek t i g. F r am l e i e t ak e r h a r r e t t t i l å m øt e, m e n u t e n s t em m e r e t t. R e g i s t r e r i n gs b l an k e t t e n l e v e r e s i ut f y l t s t a n d v e d i nn g a n g e n.

2 2 N y b y g g A S T I L L I T S V A L G T E Å R S B E R E T N I N G F O R S i d e n d e n ek s t r a o r d i n æ r e g e n e r a l f o r s am l i n g e n 1 6. j u n i h a r s el s k a p et s t i l l i t s v a l g t e v æ r t f ø l g e n d e : S T Y R E T L e d e r C h r i s t i a n M ø l l e r N e u b e r g g t 6 A S t y r e m e d l e m A n n e U l s e t S a n d e N e u b e r g g a t a 6 D S t y r e m e d l e m O l a S t e n d e b a k k e n N e u b e r g g t 6 B S t y r e m e d l e m C a t h r i n e G r a f f N e u b e r g g t 6 F V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e m G r o J a n i c k e R y g g N e u b e r g g t 6 D V a r a m e d l e m T o m J ø r g e n G u n d e r s e n -L i n d h o l m N e u b e r g g t 6 A V A L G K O M I T E E N H A R B E S T Å T T A V B j ø r n S t e n v i k o g H e l l e Ø v e r a a s e n G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M B O L I G A K S J E S E L S K A P E T T I L L I T S V A L G T E O G A N S A T T E A v b o l i g a k s j es e l s k a p et 4 s t y r em e d l em m e r e r d et 2 k v i n n e r o g 2 m e nn. B o l i g a k s j es e l s k a p et e r p os i t i v t i l l i k e s t i l l i n g o g t a r s i k t e p å a t d e t i k k e f o r e k om m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a ns e t t e l s e r. B o l i g a k s j es e l s k a p et f ø l g e r a r b e i ds m i l j øl o v e n s b es t em m e l s e r o g t i l s t re b e r e t g o d t a r b e i d s m i l j ø. B o l i g a k s j es e l s k a p et h a r i n g e n a n s a t t e. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r i h e n h o l d t i l k o n t r ak t u t f ø r t a v OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S. A u t o r i s e r t r e g ns k a ps f ø r e r ( o p p d r ag s a n s v a r l i g ) e r r e g ns k a ps s j e f E g i l H a v r e, O B OS. B o l i g a k s j es e l s k a p et s r e v i s o r e r L a r H. B r i n c h m a n n. E I E N D O M M E N B o l i g a k s j es e l s k a p et b es t å r a v 4 0 a k s j el e i l i g h e t e r o g 1 næ r i n g s l o k a l e. S e l s k a p e t e r r e g i s t r e r t i F o r et a k s r eg i s t e r e t i B r ø n n ø ys u n d m e d o r g a n i s a s j o ns n um m e r B o l i g a k s j es e l s k a p et l i g g e r i O s l o k o m m u n e o g h a r f ø l g e n d e g å r d s - og b r u k s n um m e r : B o l i g a k s j es e l s k a p et s h o v e d f o rm å l e r å g i ak s j o n æ r e n e b o r e t t t i l e g e n b o l i g i s el s k a p e t. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d a t d e t y t r e m i l j ø f o r u r e n s e s i v e s e n t l i g g r a d. S e l s k a p e t d r i v e r i k k e m e d f o r s k n i n g s - o g ut v i k l i n g s ak t i v i t e t e r.

3 3 N y b y g g A S V A K T M E S T E R T J E N E S T E F r o g n e r V a k t m e s t e r t j e n e s t e i v a r e t a r d e n d a g l i g e d r i f t o g d e t l ø p e n d e v e d l i k e h o l d e t i s e l s k a p e t i h e n h o l d t i l s t i l l i n gs b e s k r i v e l s e. V a k t m es t e r k o n t o r e t h a r a dr e s s e H o l m b o e s g a t e 7 A, O s l o. V ak t m e s t e r k a n o gs å k o n t ak t es p å t e l ef o n U n n g å å r i n g e u t e n om o r d i n æ r a r b e i d s t i d. F O R S I K R I N G Boligselskapets eiendommer er fullv e r d i f o r s i k r et i H am m e rs b o r g F o rs i k r i n g A S m e d p o l i s e n um m e r F ul l v e r d i f o r s i k r i n g v i l s i a t f o rs i k r i n g s s e l s k a p e t h a r a n s v a r e t f o r a t b o l i gs e l s k a p e t t i l e n h v e r t i d h a r d e r i k t i g e f o rs i k r i n g s s um m e r. E n f o r u t s e t n i n g f o r d et t e e r a t f o r s i k r i n g s s e l s k a p et f å r m e l d i n g om v es e n t l i g e v e r d i ø k n i n g e r p å by g n i n g e r, f. ek s. v e d r e h a b i l i t e r i n g e l l e r p å b y g g i n g. V e d t o t a l s k a d e s k al e r s t a t n i n gs b e l ø p et d e k k e o p p f ø r i n g a v n y b y g n i n g a v s am m e s t a n d a r d o g s t ø r r e l s e. Forsikringen omfatter også bygningsm essige forandrin g e r d e n e nk e l t e a k s j o n æ r g j ø r i n n e i b o l i g e n. D e n e n k e l t e a k s j o næ r m å s e l v sø r g e f o r å h a h j e m f o r si k r i n g s om d e k k e r i n n bo og l ø s ø r e. H v i s b o l i gs e l s k a p e t s f o r s i k r i n g s k al b e n y t t es, m å b e b o e r n e s t r ak s m el d e s k a d e n t i l F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S t l f f a k s e -p o s t : f o r s i k r i n o b o s. n o. O p p f ø l g i n g a v f o r s i k r i n gs a k e r b l i r g j o r t a v F o rs i k r i n gs a v d e l i n g e n i OB O S. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I h e n h o l d t i l f o r s k r i f t e n e s k a l d e t v æ r e i n s t a l l e r t r ø yk v a r s l e r o g b r a n ns l o k ni n g s a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e i a l l e l e i l i g h e t e n e. A k s j e e i e r / b e b o e r h a r a ns v a r e t f o r a t u t s t y r e t e r t i l s t e d e o g f u n g e r e r. H M S F o r s k r i f t o m s y s t e m a t i s k h e l s e -, m i l j ø - o g s i k k e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e n (Internkontrollforskriften) ble f as t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s em b e r m e d v i r k n i n g f r a 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l at d e n e nk e l t e v i r k s om he t s k a l s y s t em a t i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t em m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. Boligselskap er defin e r t s om v i rk s o m h et o g s k a l d e r f o r h a i nt e r n k o n t r o l l s y s t em. D e t t e o m f a t t e r b l a n t a n n e t k o nt r o l l s ys t em o g o p pf ø l g i n g a v b r a n n v e r n, b y g g h e r r e f o r s k r i f t e r v e d b y g g e - o g a n l e g g s a r b e i d, l ek e p l as s e r o g e l ek t r i s k a n l e g g o g e l ek t r i s k u t s t y r h v o r f o r d e l i n g a v a n s v a r e t e r g i t t e n s l i k t o l k ni n g : B o l i g s el s k a p e t e r a n s v a r l i g f o r at de t e l ek t r i s k e a n l e g g e t o g u t s t y r e t i f el l e s a r e a l et t i l e n h v e r t i d e r i o r d e n. I f o r h o l d t i l a n l e g g og u t s t y r i d e n e n k el t e b o e n h e t e r d e t s t y r e t s p l i k t å g j ø r e e i e r o g / e l l e r b r u k e r a v d e n e n k e l t e l e i l i g h e t o p pm e rk s om p å d e t a ns v a r s om d e h a r f o r å h o l d e e l e k t r i s k ut s t y r i o r d e n e t t e r g j e l d e n d e l o v o g f o rs k r i f t.

4 4 N y b y g g A S S E L S K A P E T S L Å N B o l i g a k s j es e l s k a p et h a r l å n i O B O S F i n a n s. S e b a l a ns e n s am t n ot e i r e g n s k a p e t. E I E N D E LE R O G G J E L D - O M S E T N I N G O G T A K S T E R A k s j e e i e r n e f å r t i l s e n dt s k j em a m ed o p p s t i l l i n g o v e r d e n e n k e l t e s a nd e l a v b o l i g s el s k a p e t s i n n t e k t e r, ut g i f t e r, gj e l d o g ei e n d e l e r s am t l i g n i n g s v e r d i. Om s et n i n g a v s e l s k a p et s l e i l i g h et e r s k j e r t i l m a r k e ds p r i s. D et f i n n e s i k k e t ak s t e r f o r l e i l i g h e t e n e v e r k e n h o s s t y r e t e l l e r f o r r e t n i n gs f ø r e r. S å l a n gt f o r r e t n i n g s f ø r e r e n f å r o p p g i t t o m s e t ni n g s p r i s e r, bl i r d i s s e r e g i s t re r t. F o r r e t ni n g s f ø r e r k a n, p å b a k g ru n n a v d i s s e o p p l y s n i n g e n e, g i a n t y d n i n g om p ri s n i v å e t f o r l e i l i g h e t e n e. T E L E N O R B o l i g s e l s k a p e t e r t i l s l u t t et s am a r be i d s a v t a l e n m e l l om T e l e n o r o g O B O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g o m r a b a t t o r d n i n g f o r b e b o e r e m e d t e l e f o n a b o n n em e nt i T e l e n o r. D e t g i s r a b a t t p å : - T e l l e r s k r i t t / t r a f i k k f r a f a s t t e l e f o n - F r i b r u k a v f as t t e l ef o n h v e r l ø r d ag ( k u n s t a rt p r i s p å 8 9 ø r e p r s am t al e u a n s e t t v a r i g h e t ). D e n e n k e l t e b e b o e r f å r o gs å r a b a t t v e d b es t i l l i n g a v : - ADSL, oppringt internett og m obiltelefoni - B r e d b å n d s t e l ef o n i - M e d 3 t y p e r T e l e n o r -a b o n n em e nt g i s e n t o t al k u n d e r a b a t t i t i l l e g g t i l d e ø v r i g e r a b a t t e n e. K A B E L -TV GET er leverandør av kabel-tv t j en e s t e r t i l b o l i g s el s k a p e t, i t i l l e g g t i l b r e d b å n d, t e l e f o n i o g digital-t V. G e t s s e r v i c e t el e f o n e r b e t j e n t m a n d a g - f r e d a g m e l l o m k l o g o g l ø r d a g - søndag mellom kl og Feil m e l d i n g o g s u p p or t k a n o g s å m e l d es p å w w w. g e t. n o. G e t s k u n d e - o g s e r v i c em o t t ak e r l o k a l i s e r t i M a r i d a l s v e i e n i t i l k ny t n i n g t i l h o v e d k o n t o r e t. H e r k a n m a n b l a n t a n n e t h e n t e e l l e r b y t t e d ek o d e r, i nt e r n e t t m o d em o g " g j ø r d et s e l v p a k k e r " f o r t e l e f o ni. P å G e t s h j em m es i d e w w w. g e t. n o f i n n e r d u o v e r s i k t o v e r ak t u e l l e f o r h a n d l e r e i l ok a l om r å d e t, s am t pr o d u k t i n f o rm as j o n o g b es t i l l i n g s m u l i g h e t e r. O B O S o g G e t h a r i n n g å t t a v t a l e f o r b e b o e r e i b o l i g s e l s k a p e r f o r v a l t e t a v O B O S -k o ns e r n e t o m k o l l e k t i v a v t a l e p å D i g i t a l T V, i n t e r n e t t o g t e l ef o n t j e n es t e r. K o nt ak t k u n d et j e n e s t e n f o r m e r i n f o rm as j o n. Ingen m å gjøre inngrep i kabel-t v a n l e g g e t s o m å s k r u a v d e k s e l e t p å a n t e n n e k o n t ak t e n o g f o r e t a o m - e l l e r t i l k o b l i n g e r. S l i k e i n n g r e p v i l k u n n e f o r å r s a k e f o r s t y r r e l s e r p å s i g n a l e n e t i l andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. A V T A L E O M L E V E R A N S E A V E L E K T R I S K K R A F T OBOS har fremforhandlet avtale m ed LOS for leveranse av el-k r a f t. O p p r i n n e l i g a v t a l e m e d L OS ut l ø p d e n OB O S h a r f o r l e n g e t a v t a l e n f r a m e d d e s am m e f o r d e l e n e s om i f o r r i g e p e ri o d e. V å r t b o l i gs e l s k a p h a r t i l t r å dt d e n ne a v t a l e n.

5 5 N y b y g g A S R e s u l t a t et a v k r a f t f o r v a l t n i n gs a v t a l e n h a r g i t t b es p a r e l s e r o gs å i D et h a r væ r t s t o r e o m r å d e m e s s i g e v a r i a s j o n e r i N o r ge i , m e n m å l t m o t gj e n n om s ni t t l i g s p o t p r i s s e r b e s p a r e l s e n e u t t i l å b l i c a 1 1 %. R E H AB I L I TE R I N G S T Ø R R E V E D L I K E H O L D O v e r g a n g t i l f j e r n v a r m e f r a h ø s t e n R e p a r a s j o n a v b a l k o n g e r m o t N e u b e r g g t. F u l l f ø r t e t t e r s y n o g re p a r a s j o n a v t ak r e n n e r o g b e s l a g, h e r u n d e r u t b e d r e t e n de l h u l l i t ak r e n n e r s om k u n n e m e d f ø r e f uk t p r o b l em e r. U t f ø r t s l am s u g i n g a v a v l ø ps k um m e n e i f r em r e o g b ak r e g å r d. D e t e r g j o r t u t b e d r i n g e r p å V V S -a n l e g g e t f o r å f å s t ø r r e k a p a s i t e t p å v a r m t v a n n e t U t b e d r i n g a v f y r e n T a k r e h a b i l i t e r i n g b l e s l ut t f ø r t S T Y R E T S AR B E I D I P E R I O D E N M AI A P R I L S i d e n f o r r i g e o r d i n æ r e g e n e r a l f o r s a m l i n g d e n h a r s t y r e t a v h o l d t 7 s t y r e m ø t e r, 1 e k s t r a o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g o g b e h a n d l e t 4 0 s ak er, h v o r a v 3 2 e r n y o p p r e t t e t e s a k e r. I t i l l e g g e r de t a v h o l d t et a nt a l l a r b e i ds m ø t e r, b y g n i n g s m e s s i g e b e f a r i n g e r, t i l b u d s - o g k o n t r ak t s m ø t e r m e d f i rm a e r. S t yr e t s m e d l e m m e r - o p p g a v e f o r d e l i n g S t y r e t h a r f o r d e l t o p p g a v e n e s e g i m e l l o m e t t e r h o v e d a n s v a r s o m r å d e r ( øk o n om i, b e b o e r - o g b o l i g s a k e r, d r i f t o g v e d l i k e h o l d e t c. ), m e n m e d t i l p a s n i n g e r o g f o r d e l i n g a l t et t e r s ak s m e n g d e o g a r b e i d s s i t u as j o n. I n f o r m a s j o n t i l / f r a b e b o e r n e S t y r e t ø n s k e r e n g o d k o m m u n i k a s j o n m e d b e b o e r n e. I nf o rm a s j o n f r a s t y r e t t i l a l l e b e b o e r n e s k j e r g j e n n om i n f o rm as j o n s s k r i v. D e d e l e s u t i b e b o e r n e s p o s t k a s s e r e l l e r s om o p ps l a g i o p p g a n g e n. S i s t e d r i f t s å r e r d e t g åt t 2 i nf o rm a s j on s s k r i v i p o s t e n o g 3 i nf o rm as j o n s s k r i v i o pp g a n g e n. U n d e r u t v a l g N e d e n f o r f ø l g e r å rs r a p p o r t e r f r a k o m i t e e n e. D u g n a d o g c o n t a i n e r e D e t b l e i å r i k k e av h o l d t d u g n a d. Du g n a d e r p l a n l a g t f o r v å r e n D a t o e r i k k e f a s t s at t. D e t s e t t es ut c o n t ai n e r e f o r d u g n a d s a r b e i d e t. K u r s B j ø r n S t e n v i k i v a l g k om i t e e n h a r v æ r t p å k u r s f o r s i t t v e r v.

6 6 N y b y g g A S B o m i l j ø A l l e t i l t a k s om e r g j e n n om f ø r t e r m e n t å v i rk e t i l d et b es t e f o r b om i l j øe t. F o r h o l d e t m e l l o m b e b o e r n e e r s t o r t s e t t b r a, b o r t s e t t f r a e n k e l t s t å e n d e t i l f e l l e r m e d b l a n t a n n e t n a t t e b r åk o g b a n k i n g o g b o ri n g t i l t i d e r h v o r s l i k t i k k e e r t i l l at t. D e t s t o r e f l e r t a l l v i s e r h e ns y n o g f ø l g e r h us or d e n s r e g l e n e. V e d g j e n t a g e l s e ø n s k e r s t y r e t å f å s k r i f t l i g m el d i n g om d e t t e. B o l i g s e l s k a p e t s ø k o n o m i / f e l l e s k o s t n a d e n e F e l l e s k o s t n a d e n e i e t b o r e t t s l a g s k a l n o rm al t d ek k e t o om r å d e r ; o r d i n æ r e d r i f t s k os t n a d e r o g k a p i t a l k o s t n a d e r. S t y r e t h a r v a l g t å h o l d e f el l e s k os t na d e n e u e n d r e t, m e n h å p e r å k u n ne s e t t e di s s e n e d p g a a v o v e r g a n g t i l f j e r n v a r m e. F e l l e s k o s t n a d e n e v i l bl i r e v u r d e r t t i l s om m e r e n n å r e n e r g i b r u k e n f r a f j e r n v a r m e s ys t em et v i l g i e n i n d i k a s j o n p å n e s t e å r s e n e r g i f o r b r u k. I d a g ut g j ø r v a rm e e n s t o r d e l a v d e t o t al e u t g i f t e ne. D e t e r i t i l l e g g p l a n l a g t i n s t a l l a s j o n a v i n d i v i d u e l l e v a r m e m å l e r e s o m b e t y r a t h v e r e n k e l t b e b o e r b e t a l e r f o r s i t t e g e t f o r b r u k. N å r d e t t e s ys t em e t e r p å p l as s v i l f e l l e s k os t n a d e n e r e d u s e r es y t t e r l i g e r e f o r d i h v e r b e b o e r n å d e k k e r s i t t e g e t f o r b r u k. G e n e r e l t e r øk o n om i e n t i l N y b y g g A S g o d. F j e r n v a r m e I l ø p et a v hø s t e n b l e d e t i n s t a l l e r t f j e r n v a r m e o g t e rm o s t a t s t y r t e v e n t i l e r h os b e b o e r n e. D e t v a r e n k o r t e r e p e r i od e m y e p r o b l em e r m e d å s ø r g e f or k o n t i n u e r l i g t i l f ø r s e l a v v a rm t v a n n o g s t y r e t a r be i d e t s v æ r t m y e m e d å s ø r g e f o r va r m t v a n n t i l b e b o e r e. E t t e r a t s y s t em om s i d e r v a r p å p l a s s o g m i n d r e f e i l r et t et op p, h a r s y s t em e t f u n g e r t b r a. S t y r e t h a r i k k e m ot t at t k l a g e r p å v a rm e p å l a ng t i d o g a n s e r p r o s j e k t e t s om v e l l y k k e t. D et g j e ns t å r å f å i n s t a l l e r t i n d i v i d u e l l e v a rm e m ål e r e p å hver enkelt radiator hos hver enkelt beboer. Dette vil b l i g j e n n om f ø r t i V e d l i k e h o l d I h ø s t b a s t y r e t o m e n o v e r s i k t f r a e t b y g g - o g m al i n g s f i rm a o v e r n ø dv e n d i g v e d l i k e h o l d s a r b e i d i g å r d e n, o g i l ø p e t a v h øs t e n o g v i nt e r e n h a r d e t t e f i rm a e t g j o r t a l t s o m v a r p r e k æ r t. B l a n t a n n e t v a r g r u n n m u r e n ø d e l a g t f l e r e s t e d e r, o g d e t t e b l e r e p a r e r t. G r u n nm u r e n e r e l l e r s r e ns e t m e d s o p p h em m e n d e m i d d e l. G u l v e t i p o r t r om m et i i n d r e g å r d ha r i l e n g r e t i d væ r t r åt t e n t, b j el k e ne u n d e r v a r o g s å r å t n e. N y e b j e l k e r o g g u l v e r l a g t, o g m e d n y m em b r a n. H i m l i n ge n i p o r t r o m m e t v a r u t e n t e t t i n g o g v a r s v æ r t b r a n n f a r l i g, o g d et t e bl e o r dn e t. F l e r e k j e l l e r v i n d u e r v a r r å t n e o g e r b l i t t b y t t e t. F l e r e n e d l ø p s rø r e r s j ek k et og r e p a r e r t, o g i k k e m i ns t e r e n r e k k e l e k k as j e r b l i t t r e p a r e r t. I t i l l e g g e r f a r l i g e i s t ap p e r o g s n ø m e n g d e r p å t ak e t f j e r n e t a v e t p r o f e s j o n e l t f i rm a m e d l i f t t o g a n g e r i v i n t e r. B a l k o n g P å g e n e r a l f o r s am l i n g b l e d et l a g t f r em f o rs l a g om b y g g i n g a v ba l k o n g e r m ot b ak g å r d. G e n e r a l f o r s am l i n g en v i s t e s t o r i nt e r e s s e f o r b a l k o n g e r o g s t y r e t h a r

7 7 N y b y g g A S d e r f o r j o b b e t v i d e r e m e d s a k e n o g f å t t i n n i f l e r e a n b u d. S t y r e t h a r v al g t B a l k o n g T e am s om ø ns k et l e v e r a n d ø r a v ba l k o n g e r. O p ps e t t i n g a v b al k o n g e r e r e n a v s a k e n e t i l b e h a n d l i n g p å g e n e r a l f or s am l i n g o g m e r i n f o rm a s j o n f i n n es p å s t y r e t s f o r s l a g t i l g e n e r a l f o r s a m l i n g o m b y g g i n g a v b a l k o n g. D e r s om s ak e n b l i r g o d k j e n t v i l b a l k o n g e r s t å k l a r e i l øp e t a v h øs t e n B o d e r D e t f i n n es p e r i d a g i n g e n g o d o v er s i k t o v e r h v em s om b es i t t e r d e f o rs k j e l l i g e b o d e n e. S t y r e t h a r b e g y n t å k a rt l eg g e b o d e n e, m e n d e t t e h a r v i s t s eg å v æ r e n o e v a n s k e l i g e r e e n n v e n t e t d a f l er e e i e r e h a r b o d e r i a n d r e o p p g a ng e r e n n d e r h v o r d e b o r. N å s om f j e r n v a rm e p ro s j e k t e t e r g j e n n om f ø r t e r d e t b l i t t l e d i g a r e a l s om e r t i l t e nk t t i l n y e b o d e r. S t y r e t h a r s om m å l å f å o r d e n p å s i t u as j o n e n i l ø p et a v S k r i v b l i r s e n dt ut om m er k i n g a v b o d e r. T v i s t o m f e l l e s a r e a l e r D e t e r o p p s t å t t e n t v i s t m e d e n a v s e k s j o ns e i e r n e k n y t t et t i l f e l l es a r e a l e n e. E n k e l t e f e l l es a r e a l e r e r b l i t t i n n l em m et i d e n ak t u e l l e s e k s j o n e n. S el v e i n n l e m m e l s e n e r s k j e d d f o r e n g o d s t u n d s i d e n, m e n f o r h o l d e t e r f ø rs t b l i t t o p p d a g e t i d e n s e n e r e t i d. S t y r e t h a r k r e v d a t l o k a l et t i l b ak e f ø r es t i l o p p r i n n e l i g s t a n d o g o v e r g i s t i l f e l l e s s k a p et. P a r t e n e h a r o g s å f o r s ø k t å k om m e t i l e n m i n n e l i g l ø s n i n g s o m i n n e b æ r e r s a l g e l l e r l e i e a v l ok a l e t, m e n f o r e l øp i g h a r m a n i k k e l y k t es m e d å k om m e t i l e n i g h e t. S t y r e t v i l a r b e i d e v i d e r e m e d s a k e n i n e s t e p e r i o d e. P a r k e r i n g s p l a s s e r S t y r e t h a r i i n n e væ r e n d e p e r i o d e a r b e i d e t m e d å f å a v k l a r t h v o r v i d t d e t e r m u l i g h e t e r f o r å a n l e g g e p a r k e r i n gs p l a s s e r p å f o r t a u et m ot E l s t e rs ga t e. S a k e n i n v o l v e r e r g o d k j e n n i n g f r a f l e r e o f f e n t l i g e e t at e r, o g e r f o r t i d e n t i l b eh a n d l i n g h o s P l a n - o g b y g n i n g s et a t e n. H v o r v i d t m a n k a n f å e t a b l e r t s l i k e p a r k e r i n gs p l a s s e r, o g i t i l f e l l e h v o r m a n g e, e r u s i k k e r t. D e t a n t a s a t d e t k a n d r e i e s e g o m 2-7 p a r k e r i n g s p l as s e r. S t y r e t j o b b e r p ri m æ rt f o r å f å f l e s t m u l i g p a r k e r i n gs p l a s s e r, m e n s l i k a t m a n o g s å i v a r e t a r h e ns y n e t t i l t i l k om s t o g b r uk a v f o r t a ue t s am t e s t e t i s k e h e ns y n. S m å s a k e r B y g n i n g e n i N e u b e r g g a t a 6 i n n h o l d e r 4 0 l e i l i g h e t e r s å d e t s i e r s e g s e l v a t d et o p p s t å r m a n g e m i n d r e s ak e r. S t y r e t h a r f o r s øk t, et t e r b es t e e v n e, o g b e h a n d l e l ø p e n d e s m å s ak e r s om h a r k om m e t i n n i l ø p e t a v å r et. A r b e i ds m e n gd e n t i l s t y r e t h a r t i l t i d e r v æ r t s t o r o g e n k e l t e h en v e n d e l s e r f r a b e b o e r e h a r n ø d v en d i g v i s b l i t t n e d p r i o r i t e r t t i l f o r d e l f o r m e r ak u t t e s ak e r. A n d e l s e i e r s e g e t a n s v a r S om d et f r em g å r a v r e g n s k a p e t, no t e r o g å r s b e r e t ni n g e r s t y r e t a n s va r l i g f o r o g o r g a n i s e r e r e t g a n s k e o m f a t t e n d e v e d l i k e h o l d a v b o r e t t s l a g et s f e l l e s b y g n i n g s m a s s e o g t ek n i s k e i n s t a l l a s j o n e r. D et p å h v i l e r i m i d l e r t i d o g s å h v e r

8 8 N y b y g g A S e n k e l t a n d e l s e i e r i b o r e t t s l a g e t et s t o r t a n s v a r f o r å h o l d e e g e n l e i l i gh e t o g v å r f e l l e s e i e n d om i g o d s t a n d. I n n v e n d i g m å e n h v e r b e b o e r r e g e l m es s i g s ø r g e f o r å r e n s e s l uk p å ba d. P å f y l l i n gs s l a n g e r o g a v l ø ps l a n g e r t i l o p p v a s k m as k i n e r o g v as k em a s k i n e r m å k o n t r o l l e r e s o g e v e n t u e l t s k i f t e s. De f l es t e l e v e r a n d ø r e r a n b e f a l e r å s k i f t e p å f y l l i n g s o g a v l ø ps l a n g e r e t t e r 1 0 å r, d e rs om s l a n g e n e e r a v g um m i. B E M E R K N I N G E R T I L Å R S R E G N S K A P E T B o l i g s el s k a p e t h a r n e g a t i v e g e n k a p i t a l s om i h o v e d s ak s k y l d e s t i dl i g e r e s t ø r r e v e d l i k e h o l d s o p p g a v e r f i n a ns i e r t v e d l å n e o p p t a k. F r am t i di g e d r i f t s o v er s k u d d v i l r e d u s e r e d e n n e g a t i v e e g e n k a p i t a l e n. S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s e l s k a p e t s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om s e l s k a p e t s f o r v e n t e d e ø k o n om i s k e ut v i k l i n g e r o m t a l t i å r s b e r e t n i n g e ns p u nk t e r om k o s t n a d s ut v i k l i n g o g b u ds j e t t f o r Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es h e r v e d a t f o r ut s et n i n g e n om f o r t s at t d r i f t er t i l s t e d e. S t y r e t m e n e r a t d e t g j e n n om f ø r t e v e d l i k e h o l d e t e r t i l s t r e k k e l i g f o r å o p p v e i e v e r d i f o r r i n g e l s e a v b y g n i n g e n e o g a t v i r k e l i g v e r d i a v b y g n i n g e n e e r h ø y e r e e n n d e n b o k f ø rt e v e r d i e n s om s t å r o p pf ø r t i r e g ns k a p et. Å r e t s n e g a t i v e r es u l t at p å k r , - s om f r em k om m e r i r es u l t at r e g n s k a p et f o r e s l ås o v e r f ø r t t i l e g e nk a p i t a l. I N N T E K T E R I n n t e k t e n e i v a r t i l s a m m e n k r , - m o t b u d s j e t t e rt m e d k r , -. Å r s ak e n t i l a v v i k et e r a t A n d r e i n nt e k t e r v i s e r k r , - s om d e t i k k e v a r b u d s j e t t e r t m e d. S e n o t e 3. K O S T N A D E R D r i f t s k o s t n a d e n e i v a r p å k r , - m o t b u d s j et t e r t m e d k r , -. Vesentli g a v v i k i f o r h o l d t i l b u d s j et t e t s k y l d es i h o v e d s a k : D r i f t o g v e d l i k e h o l d b l e b u ds j e t t e r t m e d k r , -, m e ns r e g ns k a p et v i s e r k r , -. H o v e d å r s ak e n t i l a v v i k et v a r ut g i f t e r t i l i n s t a l l as j o n a v f j e r n v a r m e o g m a l e r a r b e i d e r s o m d e t i k k e v a r b u d s j et t e r t m e d. E n e r g i / f y r i n g b l e b u d s j et t e rt m e d k r , -, m e ns r e g n s k a p e t v i s er k r , -. H o v e d å r s ak e n t i l a v vi k e t v a r m y e l a v e r e o l j ef o r b r u k e n n i D e t e r i k k e s t o r t a v v i k p å f o r b r u k et a v s t røm.

9 9 N y b y g g A S R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å re t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p o g f o rm u e s f o r v a l t n i n g. R e v i s j o ns h o n o r a r e t f r em k om m e r s om e g e n p o s t i r e s u l t at r e g n s k a p e t. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i r e g n s k a p e t o g d e n r e g ns k a ps m e s s i g e o v e r s i k t s om f r em k om m e r u n d e r n ot e r t i l r e g ns k a p e t. St y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d. K O S T N A D S U T V I K L I N G R e n t e s a t s e n e i OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S p r. d e n : R e n t e r p å d r i f t s k o n t o : 0, 1 0 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 4, 6 0 % u n d e r 0, 5 m i l l i o n e r 4, 7 0 % m e l l om 0, 5 m i l l i o n e r o g 2 m i l l i o n e r % o v e r 2 m i l l i o n e r S T R Ø M P R I S E N E D e n t o t a l e s t r øm p r i s e n t i l e n f o r b ru k e r b e s t å r a v t r e k om p o n e n t e r : K r a f t p r i s s om d ek k e r k os t n a d e n e v e d å p r o d u s e r e o g s e l g e d e n el e k t r i s k e k r a f t e n u t g j ø r c a. 4 4 % a v t ot a l s t r øm p r i s ( b e t a l es t i l k r a f t l e v e r a n d ø r ). N e t t l e i e f o r t r a n s p o r t a v d e n e l ek t ri s k e k r a f t e n u t g j ø r c a. 2 2 % a v t ot a l s t røm p r i s (b e t a l e s t i l n e t t s e l s k a p e t ). S t a t l i g e a v g i f t e r dvs. forbrukeravgift, avgift til Energifondet og merverdia v g i f t u t g j ø r c a. 3 4 % a v t ot a l s t røm p r i s. S t r ø m p r i s e n i N o r g e v a r i e r e r m e d å r s t i d e n e. N o r m a l t s t i g e r d e n i v i n t e r h a l v å r e t o g r e d u s e r e s i s om m e r h a l v å r e t. D e t t e o g a n d r e f ak t o r e r s om p å v i r k e r k ra f t p r i s e n e g j ø r d et vanskelig å spå utviklingen i strømpris e n e F O R S I K R I N G B y g n i n g s f o rs i k r i n g e n øk e r f r a t i l m e d c a. 9, 3 %. D et t e s k yl d e s at i n d ek s e n s om r e f l e k t e r e r p r i s o p p g a n g e n p å h å n dv e r k s t j e n es t e r h a r øk t t i l s v a r e n d e. D e n n e i n d e k s ø k n i n g e n e r l i k f o r a l l e f o rs i k r i n g s s e l s k a p e r. Ut o v e r d e t t e f o r e t a r fo r s i k r i n g s s e l s k a p e n e i n d i v i d u e l l pr i s j u s t e r i n g m e d b ak g r u n n i v å r t b o l i g a k s j e s e l s k a p s e g e n s k a d e s i t u a s j o n. K O M M U N A L E A V G I F T E R V a n n - o g a v l ø ps a v g i f t e n øk e r m e d 3, 5% o g r e n o v a s j o ns a v g i f t e n øk er m e d 4, 6 %. Ø V R I G E K O S T N A D E R N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e i b u d s j e t t e t h a r s t y r e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s s t i g n i n g.

10 1 0 N y b y g g A S I N N T E K T S - O G K O S T N A D S O V E R S L AG F O R ( B u d s j e t t ) S t y r e t h a r s at t o p p e n o v e r s i k t o v er f o r v e n t e d e i n n t ek t e r o g k o s t n a d e r i T a l l e n e e r v i s t s o m e g e n k o l o n n e v e d s i d e n a v r e s u l t a t r e g n s k a p e t. ( B u d s j e t t ) O v e r s i k t e n e r b as e r t p å u e n d r e d e f e l l e s k os t n a d e r f o r å r e t O v e r s i k t e n g i r et f o r v e n t e t å rs r e s u l t a t p å k r , -. I o v e r s i k t e n e r d e t t at t h e n s y n t i l de f o r h o l d s om e r n e v n t f o r a n. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i o v e r s i k t e n. O s l o, 3 0. m a r s I s t y r e t f o r N y b y g g A S C h r i s t i a n M ø l l e r / s / A n n e U l s e t S a n d e / s / O l a S t e n d e b a k k e n / s / C a t h r i n e G r a f f / s /

11 1 1 N y b y g g A S

12 1 2 N y b y g g A S N Y B Y G G A S R E S U L T A T R E G N S K A P N o t e R e g n s k a p R e g n s k a p B u d s j e t t B u d s j e t t D R I F T S I N N T E K T E R : Innkrevde felleskostnader Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Kommunale avgifter Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N D R I F T S R E S U L T A T : F I N A N S I N N T E K T / K O S T N A D : Finansinntekter Finanskostnader R E S. F I N AN S I N N T / K O S T N Å R S R E S U L T A T O v e r f ø r i n g e r : T i l o p p t je n t e g e n k a p i t a l F r a o p p t je n t e g e n k a p i t a l

13 1 3 N yb yg g A S, B A L A N S E N o t e E I E N D E L E R A N L E G G S M I D L E R Bygninger S U M A N L E G G S M I D L E R O M L Ø P S M I D L E R Restanser felleskostnader Kortsiktige fordringer D r i f t s k o n t o i O B O S Sparekonto i OBOS S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M E I E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Aksjekapital Opptjent egenkapital S U M E G E N K A P I T A L G J E L D L A N G S I K T I G G J E L D Pant- og gjeldsbrevlån S U M L A N G S I K T I G G J E L D K O R T S I K T I G G J E L D Forskudd felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Annen kortsiktig gjeld S U M K O R T S I K T I G G J E L D S U M E G E N K A P I T A L O G G J E L D P a n t s t i l l e l s e Garantiansvar O S L O, / S T Y R E T F O R N Y B Y G G A S C H R IS T IA N M Ø L L E R / s / A N N E U L S E T S A N D E / s / OL A S T E N D E B A K K E N /s / C A T H R IN E G R A F F / s /

14 1 4 N yb yg g A S, N O T E : 1 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. N O T E : 2 I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R Felleskostnader T V S U M I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R N O T E : 3 A N D R E I N N T E K T E R Ref. forsikring Inntekter fryseboks 999 S U M A N D R E I N N T E K T E R N O T E : 4 P E R S O N A L K O S T N A D E R A r b e i d s g i v e r a v g i f t S U M P E R S O N A L K O S T N A D E R Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året. N O T E : 5 S T Y R E H O N O R A R Honorar til styret gjelder for perioden 2008/2009, og er på kr N O T E : 6 R E V I S J O N S H O N O R A R Revisjonshonoraret er på kr og er i sin helhet knyttet til revisjon. N O T E : 7 K O N S U L E N T H O N O R A R J u r i d i s k b i s t a n d Andre konsulenthonorarer S U M K O N S U L E N T H O N O R A R

15 1 5 N yb yg g A S, N O T E : 8 D R I F T O G V E D L I K E H O L D O b o s P r o s j e k t Bygg og Malermestertjenesten I v a r L æ r u m S U M S T Ø R R E B Y G N M E S S I G E V E D L I K E H O L D Drift/vedlikehold bygninger D r i f t / v e d l i k e h o l d V V S Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold fyringsanlegg Kostnader dugnader -408 S U M D R I F T O G V E D L I K E H O L D Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. N O T E : 9 K O M M U N A L E A V G I F T E R Vann- og avløpavgift Feieavgift Renovasjonsavgift S U M K O M M U N A L E A V G I F T E R N O T E : 10 E N E R G I / F Y R I N G Elektrisk energi O l j e S t r ø m oljefyr el.bereder S U M E N E R G I / F Y R I N G N O T E : 11 A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R Driftsmateriell -15 Vaktmestertjenester Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita -649 Kopieringsmateriell T r y k k s a k e r -359 Møter, kurs, oppdateringer mv -990 Andre kontorkostnader -886 Porto Gaver -500 Bank og kortgebyr S U M A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R

16 1 6 N yb yg g A S, N O T E : 1 2 F I N A N S I N N T E K T E R Renter av driftskonto i OBOS Renter bank Renter av for sent innbetalte felleskostnader S U M F I N A N S I N N T E K T E R N O T E : 13 F I N A N S K O S T N A D E R OBOS pantegjeldsrenter O B O S -360 Renter leverandørgjeld -458 S U M F I N A N S K O S T N A D E R N O T E : 14 B Y G N I N G E R Saldo S U M B Y G N I N G E R Gnr.215/bnr.241 Bygningene er ikke avskrevet, styret har i stedet vurdert om tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jfr. note om drift og vedlikehold. N O T E : 15 K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Til gode forsikring Til gode LOS Andre forskudd S U M K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Posten "Andre forskudd" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2009, med motpost i leverandørgjeld. Kostnadsføring og utbetaling vil skje i N O T E : 1 6 A K S J E K A P I T A L Aksjekapitalen er på kr fordelt på aksjer à kr 50. Styremedlemmer som også er leieboere eier aksjer på lik linje med øvrige beboere.

17 1 7 N yb yg g A S, N O T E : 17 P A N T - O G G J E L D S B R E V L Å N O B O S Renter : 6,95%, løpetid 30 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år S U M P A N T - O G G J E L D S B R E V L Å N N O T E : 18 S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R S k yl d i g a r b e i d s g i v e r a v g i f t S U M S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R N O T E : 1 9 A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D Avsatt styrehonorar S U M A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D N O T E : 20 P A N T S T I L L E L S E Av anleggets bokførte gjeld er kr sikret ved pant i eiendommen gnr 215 bnr. 241 i O s l o k o m m u n e Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr en bokført verdi på kr ,-. Tinglyst pant er kr ,-

18 1 8 N yb yg g A S,

19 1 9 N yb yg g A S,

20 2 0 N yb yg g A S,

21 2 1 N yb yg g A S,

22 2 2 N yb yg g A S,

23 2 3 N yb yg g A S,

24 2 4 N yb yg g A S,

25 2 5 N yb yg g A S,

26 2 6 N yb yg g A S, F o r s l a g t i l v e d t a k s a l g a v l o f t s a r e a l N e u b e r g g t 6 d S t y r e t h a r m o t t a t t b r e v f r a e i e r n e av l e i l i g h e t n r 3 1, 5 e t g. N e u b e r g g t 6 d, A n n e o g L a r s K r i s t i a n U l s e t S a n d e, m e d f o r es p ør s e l om k j ø p a v t i l s t ø t e n d e l o f t a r e a l. L o f t a r e a l e t e r i d a g å p e n t l of t s r om o g b o d e r f o r b eb o e r e i o p p g a n g 6 d, s am t t r a p p e a d k om s t t i l b a k t r a p p. S t y r e t h a r s t i l t s e g p o s i t i v t i l f o r e s p ø r s e l e n, s i d e n e t s al g a v l of t s a r e a l e t v i l k u n n e f o r b e d r e ø k o n om i e n t i l N y b y g g A S v e d ø k t t i l f ø rs e l a v e g e nk a p i t a l o g i n n b e t a l i n g a v f e l l e s k os t n a d e r. U n d e r f o r u t s et n i n g a v at k j ø p e r k om m e r t i l e n o r d n i n g m e d b e b o e r n e i o p p g a n g D om e r s t a t n i n g s b o d e l l e r a n n e n k o m p e n s a s j o n f o r t a p e t a v b o d, f o r e s l å r s t y r e t a t s t y r e t f å r f u l l m ak t t i l å g j e n n om f ø r e s a l g a v l o f t s a r e a l e t i 5. e t g, v e n s t r e s i d e i N e u b e r g g t 6 d t i l e i e r n e a v l e i l i g h e t n r 3 1 f o r e n s a l gs p r i s l i k m a r k e ds v e r d i ( d o k um e nt er t v e d u a v h e n g i g t a k s t e l l e r l i g n e n d e v e r d i v u r d e r i n g ). S a l g e t gj e n n om f ø r e s s om e n a k s j ek a p i t a l f o r h ø y e l s e ( em i s j o n ) re t t e t m ot e i e r n e a v ei e r n e a v l e i l i gh e t n r 3 1, m e d i n n b e t a l i n g a v k j ø p es um m e n s om i n n s k u d d. S t y r e t f o r e s l å r a t g e n e r a l f o r s am l i ng e n f a t t e r f ø l g e n d e v e d t ak : 1. Styret gis fullmakt til å i n n g å a v t a l e om o g g j e n n om f ø r e s a l g a v l of t s a r e a l i N e u b e r g g t 6 d, 5. e t g, v e n s t r e s i d e, t i l e i e r n e a v l e i l i g h e t n r 3 1 ( 5. e t g, h ø y r e s i d e ) t i l m a r k e ds v e r d i. M a r k e ds v e r d i s k a l d o k um e nt e r e s v e d u a v h e n g i g t ak s t e l l e r l i g n e n d e v e r d i v u r d e r i n g. G j e n n o m f ø r i n g a v s a l g et e r b et i n g e t a v a t d et k om m e r t i l e n o r d n i n g m e d d e ø v r i g e b e b o e r n e i N e u b e r g g t 6 d om e r s t a t n i n gs b o d e l l e r a n n e n k om p en s a s j o n f o r t a p a v b o d. 2. G j e n n om f ø r i n g a v s al g e t a v l o f t s a re a l e t s k j e r v e d e n ak s j e k a p i t a l f o r hø y e l s e r e t t e t m o t k j ø p e r a v l o f t s a r e a l e t. S t y r e t g i s d e rm e d f ø l g e n d e f u l l m ak t t i l å f o r h ø y e a k s j ek a p i t a l e n i N y b y g g A S f o r å g j e n n om f ø r e s a l g et a v l of t s a r e a l e t s om a n g i t t i p k t 1: a. S t y r e t g i s f u l l m a k t t i l å f o r h ø y e a k s j e k a p i t a l e n m e d i n n t i l k r , v ed u t s t e d e l s e a v i n n t i l 7 5 ak s j e r, h v e r p å l y d e n d e k r 5 0. b. F u l l m ak t e n gj e l d e r f r em d e t t i d l i g s t e t i ds p u n k t e t a v ( i ) 3 0. j u n i og ( i i ) n e s t e g e n e r a l f o r s am l i n g i N y b y g g A S. c. A k s j e e i e r n e s f o r t r i n n s r e t t t i l d e n y e a k s j e n e e t t e r a k s j e l o v e n s s k a l k u n n e f r a v i k e s. d. F u l l m ak t e n om f at t e r i k k e i n n s k u d d i a n d r e e i e n d e l e r e n n p e n g e r e l l e r r e t t t i l å p å d r a s el s k a p e t s æ r l i g e p l i k t er. e. F u l l m a k t e n o m f a t t e r i k k e b e s l u t n i n g o m f u s j o n e t t e r a k s j e l o v e n s

27 2 7 N yb yg g A S, Forslag til generalforsamlingen : P a r k e r i n g S t y r e t h a r i i n n e væ r e n d e p e r i o d e a r b e i d e t m e d å f å a v k l a r t h v o r v i d t d e t e r m ul i g h e t e r f o r å a n l e g g e p a rk e r i n g s p l as s e r på f o r t a u e t m ot E l s t e rs g a t e. S a k e n i n v o l v e r e r godkjenning fra flere offentlige etater, og er for tid e n t i l b e h a n d l i n g h o s P l a n - o g b y g n i n g s e t a t e n. H v o r v i d t m a n k a n f å et a b l e r t s l i k e p a r k e r i n g s pl a s s e r, o g i t i l f e l l e h v o r mange, er usikkert. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak : S t y r e t a r b e i d e r v i d e r e m e d å f å a vk l a r t h v o r v i d t d e t e r m u l i g å f å a n l eg g e p a r k e r i n g s p l as s e r p å f o r t a u et m o t E l s t e r s g a t e. S t y r e t gi s f u l l m ak t t i l å b e s l ut t e om o g i t i l f e l l e h v o r m a n g e p a r k e r i n g s p l as s e r s om s k a l a n l e g g e s, s am t f u l l m ak t t i l å ut a r b e i d e k r i t e r i e r f o r t i l d e l i n g a v p a r k e r i n g s pl a s s e r o g å f as t s e t t e l e i e. Oppussing av oppganger. S t y r e t m e n e r at o p p g a n g e n e e r ne d s l i t t e o g l i t e t i l t a l e n d e, o g t r e n g e r e n o p p g r a d e r i n g. V i h a r i n n h e n t e t f em a n b u d f r a u l i k e m a l e r f i rm a e r p å o p p us s i n g a v op p g a n g e n e, o g h a r n å e n " s h o r t l i s t " m e d t o f i rm a er s om h a r g i t t d e b e s t e t i l b u d e n e. V i ø ns k e r å e n d r e f a r g e n t i l h v i t e l l e r l ys g r å p å v e g g e n e, s om e r m e r t i d l øs t e n n d e n nå v æ r e n d e g u l f a r g e n. Oppussingen vil innebære : - Sparkling og maling av vegger, tak og gulv /trapper (to strøk ) - Maling av vinduene i oppgangene - M a l i n g a v r e k k v e r k o g l a k k p å h å n d l ø p e r B u d s j et t et f o r o p p u s s i n g e n v i l v æ re p å om l a g k r o n e r, i nk l. m om s. S t y r e t h a r e n n å i k k e t a t t e n e n d e l i g a v g j ø r e l s e p å p r o s j ek t et, m e n b e r l i k e v e l om f ul l m ak t f r a g e n e r a l f o r s a m l i n g e n o m i g a n g s e t t i n g. O p p u s s i n g e n k a n s t a r t e s i l ø pe t a v k o r t t i d n å f ø r s om m e r e n. S t y r e t v i l k u n g j e n no m f ø r e p r os j ek t e t d e r s om øk o n om i e n t i l l a t e r d et. D e t v i l s i a t s e l v om g e n e r a l f o rs am l i n g e n s k u l l e s t em m e f o r f o rs l a g e t e r d e t l i k e v e l mulig at styret velger å ikke gjennomføre prosjektet.

28 2 8 N yb yg g A S, T i l : S t y r e t v e d N y b y g g A S F r a : M a j a B a u g e, N e u b e r g g a t e n 6 B, 2 e t g D a t o : 1 7. f e b r u a r S a k : L e k k a s j e s k a d e r Ti l b e h a nd l i n g p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n N y b y g g A S h a r s t o r e p r o b l em e r m e d l e k k a s j e s k a d e r. D et t a r l a n g t i d f ø r t i l t ak bl i r i v e r k s a t t o g h u s et s k o ns t r uk s j o n e r k a n bl i s v e k k e t. D et e r f a r e f o r s op p o g m u g g d a n n e l s e r o g r e p a r a s j o n e n e b l i r u n ø d v e n d i g om f a t t e n d e o g k o s t b a r e. S t y r e t bø r g i h ø y e s t e p r i o r i t et t i l d e t t e o g l a he l l e r n y e i n s t a l l as j o n e r o g a n d r e r ep a r a s j o n e r v e n t e. S om ek s em p e l r a p p o r t e r t e v i d e n t i l s t y r e t om t o s ak e r : - 1 ) E n l ek k a s j e i t ak e t m e l l om 2. o g 3. et a s j e i 6 B. P r d at o h a r i n g e n g j o r t n o e, l e k k as j e n u t v i d e r s e g o g h e l e h i m l i n g e n m å s a n n s y n l i g v i s s k i f t e s o g b j e l k e l a g e t k a n b l i s k a d e t. E t s t y r em e d l em h a r v æ r t p å b e f a r i n g, m e n d e r s t å r s ak e n. - 2 ) E t a v l ø p s r ø r g å r g j e n n om v å r k j e l l e r b o d o g d e r b l e e n s t o r l ek k as j e f o r c a 3 å r s i d e n. R ø r e t b l e r e p a r e r t m e d t a p e s o m i b e s t e f a l l k u n n e h o l d e i t o år. D e n r øk e t t e r et å r o g n y t a p e b l e s a t t p å. D e t h a r n å g åt t t o å r o g s t y r e t l o v e t u t s k i f t i n g a v r ø r e t f o r e t å r s i d e n. N å v æ r e n de s t y r e e r p u r r e t. T a p e n h o l d e r f o r e l ø p i g. E n h v e r k a n t e n k e s e g k o n s e k v e n s e n a v d i s s e t o e k s e m p l e n e. F o r s l a g t i l v e d t a k : S t y r e t gi r h ø y e s t e p r i o r i t et t i l u t b e dr i n g a v l e k k a s j e r. S t y r e t ut a r b e i d e r f as t e r u t i n e r f o r hå n d t e r i n g a v l e k k as j e r o g ut a r b e i de r r e t n i n g s l i n j e r f o r b e b o e r n e, s om s k a l b i d r a b e s t m u l i g f o r å b e g r e n s e s k a d e n e. D e t m å f o r e t as e n b e f a r i n g a v a l l e l e k k as j e r i n n e n f o r e n uk e, v e d v a k t m es t e r/ s t y r em e d l em / t ak s t m a nn. D e t t as hø y d e f o r at a l l e l ek k as j es k a d e r s k a l v æ r e ut b e d r e t i n n e n 3 m å n e d e r. A l l e l e k k a s j e r r a p p o r t e r e s s y s t em at i s k p å e t s k j em a f o r å f å e t b e d r e b e s l u t n i n gs g r u n n l a g f o r e n e v t. s am l e t o p p g r a d e r i n g a v r ø r s y s t em e ne. M V H M a j a B a u g e

29 2 9 N yb yg g A S,

30 3 0 N yb yg g A S,

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i H e l g es e n s g at e 8 2 / 8 4 A S a v h o l d e s m a nd a g 2 6. a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t K i r k e v e i e n 1 1 0, a v h o l d e s m a n d a g 2 0. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 0 0 i V es t r e A k e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Akersbakken Bo r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i F o r n e b u k o l l e n B o l i g s am ei e, a v h o l d e s t o r s da g 2 3. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 : 0 0 p å S A

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i Solbakken Velforening, a v h o l d e s t o r s d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 2 0. 1 5 p å Ok s t a d S k o l e. T I L B E HA N D L I N G F O R

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S a g a d am m e n, a v h o l d e s t o r s d a g 15. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 9. 0 0 i S am l i n g s s a l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i 2

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s /

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i P r o f es s o r D a h l s gt 3 9 A S, a v h o l d es t i r s da g 2. j

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Øs t e r l i B o l i g s e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R i n g g a t en T e r r a s s e S am e i e, a v h o l d e s 2 4. m a rs 2 0 1 0, kl. 18 :00 i Lilleborg Kirke. T I L B E HA

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer