B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3."

Transkript

1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l , k l. 1 8 : 0 0 p å B j ø r n s l et t a S k o l e, Å s j o r d e t 3, O s l o. O p p m ø t e f o r r eg i s t r e r i n g f r ak l. 17 : 3 0. Til behandling foreligger : 1. K O N S T I T U E R I N G A ) Valg av møteleder B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) Valg av referent og en seksjonseiertil å underskrive protokollen D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n E ) G o d k j e n n i n g a v d a g s o r d e n 2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R S t y r e t f o r e s ring l å av r årets o v e resultat r f ø til egenkapital 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 5. B U D S J E T T I N N K O M N E F O R S L A G A ) F o r s l a g f r a s t y r e t o m l å n e o p p t a k f o r l e g g i n g a v n y e t a k B ) F o r s l a g f r a s t y r e t t i l e n d r i n g e r i o r d e n s r e g l e n e C ) Forslag fra Niels Christian Fog endring a v p k t. 6 i ordensregle n e o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. 4 D ) F o r s l a g f r a F r i d t j o f B ø e av v pkt e d. r 8. i ordensreglene e n d r i n g E ) 2 f o r s l a g f r a J. E. O l s e n v e d r. s a m e i e t s r e t t t i l å b e g r e n s e b r u k f o r u t e n f o r s t å e n d e a v s a m e i e t s g r ø n t / f e l l e s a r g e a l v e r, o g o v e r l e v e r d o k u m e n t a s j o n i f o r b. m. r e e t a b l e r i n g a v l e k e p l a s s F) Forslag fra blokkansvarlige (blokk 10, 12, 13 og 14 ) vedr. åpning av sø p p e l s j a k t e n e I n n k om n e f o rs l a g e r t a t t i n n s om eg n e v e d l e g g.s a m e i e t s v e d t e k t e r( v e d l e g g 5) o g f o r s l a g t i l n y eo r d e n s r e g l e r ( v ed l e g g 2) e r t at t i n n s om e g n e v e d l e g g. 1

2 2 7. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v 1 s t y r e m e d l e m f o r 2 å r B ) V a l g a v 2 v a r a m e d l e m m e r f o r 2 å r C ) V a l g a v v a l g k o m i t é O s l o, 3 0. m a r 2 s Styret i Generallunden Boligsameie Tor Hageberg / s / Knut. F j C e r d i stad n g / s / Turid Wulfsberg / s / T e r j e E. E n e r s e n / s / A n n e G r o S c h a a t h u n J åt o g / s / I m ø t et h a r s am e i e r n e s t em m e r et t m e d e n s t em m e f o r h v e r s e k s j o n de e i e r. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. R e g i s t r e r i n g s b l a n k e t t e n l e v e r t a e n s d i v e d u i t n f n g y l a n t g e s n. 2

3 3 S a k 2 Å R S B E R E T N I N G F O R T I L L I T S V A L G T E Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende : S T Y R E T L e d e r T o r H a g e b e r g G e n e r a l l u n d e n 2 1 S t y r e m e d l e K n m u t. F j C e r d i n g s t a d U l l e r n A l l e 5 5 S t y r e m e d l e T u m r i d l W f u s b e r g U l l e r n A l l e 5 5 S t y r e m e d l e Terje m E. Enersen Ullern Alle 47 S t y r e m e d l e A n m n e G r o S c h a a t h u n J å t o gullern Alle 4 9 V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e mk j e l l F i r e U l l e r n A l l e 6 9 V a r a m e d l e mm a r y T ø v i k R e k l e v U l l e r n A l l e 7 5 V A L G K O M I T E E N Valgkomité BjørnOlaf Næss Generallunden 27 V a l g k o m i t é B r i t t E n g e s e t h U l l e r n A l l e 7 3 V a l g k o m i t é N i e l s C. F o g U l l e r n A l l e 6 7 B L O K K T I L L I T S V AL G T E (u t n e v n e sa v s t y r e t ) Tollef Bredal Blokk 10 Cecilie Brewer Blokk 11 L i v e R o s t a d B l o k k 1 2 T o r L a n d s v e r k B l o k k 1 3 K r i s t i a n L ø v e n s k B i l o l o k d k 1 4 L a s s e H a u g B l o k k 1 5 B j ø r n H a se n s n B l o k k 1 6 B j ø r -O n l a f N æ s s B l o k k 1 7 G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M S A M E I E T T I L L I T S V A L G T E O G A N S A T T E A v s a m e i e t s 5 s t y r e m e d l e m m e r e i n r n e d r e o t g 3 2 m k e v n n. S am e i e t e r p os i t i v t i l l i k es t i l l i n g o g t a r s i k t e p å at d et i k k e f o r e k om m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a ns e t t e l s e r. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. S a m e i e t h a r s e a n t t v a ak n t m es t e r. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig ) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Sameiets revisor er Ernst & Young. AS E I EN D O M M E N S a m e i e t b e s t å r 3 s a ek v s j 2 o 2 n e r. S am e i e t e r r e g i s t r e r t i F o r e t a k s r e gi s t e r e t i B r ø n n ø ys u n d m e d 3

4 4 o r g a n i s a s j o ns n um m e r Sameiet ligger ioslo kommune og harfølgende gårds - o g b r u k s n um m e r : M e d e i e r s e k s j o n f o r s t å s s a m b e y i g e d a e n i d e n l d om i m e b d e t i l k n y t t e t e n e r e t t t i l b r uk a v bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. S e l s k a p e t d r i v e r i k k e m e d - f og o r s utviklingsaktiviteter k n i n g s. V A K T M E S T E R T J E N E S T E V a k t m es t e r F r a n k M os s i n g i v a r e t ar d e n d a g l i g e d r i f t o g d e t l ø p e n d e v e d l i k e h o l d e t i s a m e i e t n i h o l d h e t i l s t i l l i n gs b e s k r i v e l s e. N y v ak t m e s t e r e r a ns a t t f r a 1. j u n i S e p u n k t e t V a k t m e s t e r u n d e r s S i t d y e r e. 6 t s a r b e i d F O R S I K R I N G S a m e i e t s e i e n d o m m e r e r d i f o u r s l i k l r e v t i I f S k a d ef o r s i k r i n g m e d po l i s e n um m e r F u l l v e r d i f o r s i k r i n g v i l s i a t f o rs i k r i n g s s e l s k a p et h a r a ns v a r e t f o r at s am e i et t i l e n h v e r t i d h a r d e r i k t i g e f o rs i k r i n g s s um m e r. E n f o r u t s et n i n g f o r d e t t e e r a t f o r s i k r i n g s s e v l e s e s nt k l i g a e v p e r e d i t øk n i n g f e r p å r b y gn i m n g e r l, f. e d k s i. v e n d g o m r e h a b i l i t e r i n g e l l e r p å b y g g i n g. V e d t o t a l s k a d e s k al e r s t a t n i n gs b e l ø p et d e k k e o p p f ø r i n g a v n y b y g n i n g a v s am m e s t a n d a r d o g s t ø r r e l s e. F o r s i k r i n g e n o m f a t t e r o g s å b y g n i n g s m e s s i g e f o r a n d r s i ek n g s j e o r n s e s i o e m r d e n e n k e gjør inne i boligen. D e n e n k e l t e s e k s j o n s e i e r m å s e l v s ø r g e f or å h a h j em f o r s i k ri n g s o m d e k k e r i n n bo og l ø s ø r e. H v i s s am e i e t s f o rs i k r i n g s k a l b e n y t t e s, m å b e b o e r n e s t r a k s m e l d e s k a d e n t i l F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S t l f f ak s E-p o s t f o r s i k r i n o b o s. n o. O p p f ø l g i n g a v f o ssaker r s i k blir r i n gjort g av Forsikringsavdelingen i OBOS. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I h e n h o l d t i l f o r s k r i f t e n e s k a l d et væ r e i ns t a l l e r t r ø yk v a r s l e r o g b r a n ns l o k ni n g s a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e i ei e a r l s e l k s e j o n e r. Eier/beboer har ansvaret for at utstyret er til s t e d e o g f u n g e r e r. H M S F o r s k r i f t o m s y s t e m -, a t i m s - i k o l g h s j e i l k ø k s e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e n ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f as t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s em b e r m e d v i r k n i n g f r a 1 n. u a r j 1 a F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l at d e n e nk e l t e v i r k s om he t s k a l s y s t em a t i s e r e arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. B o l i g s e l s k a p e r d e f i n e r t s o m v i r k s o m h e t o g s k a l d e r f o r h a i n t e r n k o m f a t t e r b l a n t a n n e t k o nt r o l l s ys t em o g o p pf ø l g i n g a v b r a n n v e r n, b y g g h e r r e f o r s k r i f t e r v e d b y g g e - o g a n l e g g s a r b e i d, l ek e p l as s e r o g e l ek t r i s k a n l e g g o g e l ek t r i s k u t s t y r h v o r f o r d e l i n g a v a n s v a r e t e r g i t t e n s l i k t o l k n i n g : S a m e i e t e r t r i a s n k s e v a n r l e g i g e t f o g o r a t d e t u t s t y r e t i f e l l es a r e a l e t t i l e n h v e r t i d e r i o r d e n. I f o r h o l d t i l a n l e g g o g ut s t y r i d e n e n k e l t e b o e n h e t e r d e t s t y r e t s p l i k t å g j ø r e e i e r o g / e l l e r b r u k e r a v d e n e n k e l t e s e k s j o n 4

5 o p p m e r k s o m p å d e t a n s v a r s o m d e h a r f o r å t s t y h r o i l or d e n e l t t e k r t g j r e l i d e s n k d e u l o v o g f o r s k r i f t. 5 T E L E N O R S am e i e t e r t i l s l u t t e t s am a r b e i d s a v t a l e n m e l l om T el e n o r o g OB O S E i e n d o m s f o r v a l t ni n g om r a b a t t o r d n i n g p å b r u k a v f as t t e l e f on o g b r e d b å n d s t e l ef o n f o r b e b o e r e m e d a b o n n em e nt i T e l e n o r. D e n e n k e l t e b r e f b å o r e o gs å r a b a t t v e d b es t i l l i n g a v A D S L b r e d b å n d o g b r u k a v m obiltelefon. Bestilling av mobiltelefoni- o g i nt e r n e t t j e n es t e r k a n g j ø re s p å w w w. o b o s. n o / t e l e n o r K A B E L -TV C a n a l D i g i t a l e r l e v e r - a o n g d ø r b r e a d v b å d t n s v t j e n e s t e r. H a r d u s pø r s m å l v e d r ø r e n d e d i t t kabel-t v-abonnem ent, digital-t v e l l e r b r e d b å n d, k a n d u r i n g e t l f Å p n i n gs t i d e r h o s k u n d e s e r v i c e e r m a n d a g - fr e d a g k l , l ø r d a g k l S ø n d a g e r e r s t e n g t. O p p s t å r d e t f e i l a nl p e å g g e k t a u b t e n om n o rm a l å p n i n g s t i d, k a n d e t t e r a p p o r t e r e s v i a t e l e f o n l ø r d a g e r k l o g s ø n d a g e r k l F o r y t t e r l i g e r e i n f o r m a s j o n v i s e s d e t t i l w w w. c a n a l d i g i t a l. n o Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget som å skru k s e l av e t de p å a n -k t o e n t n ak e t e n o g f o - r e l l e r t i l k a o b l i n g o e r m. S l i k e i n n g r e p v i l k u n n e f o r å rs a k e f o r s t y r r e l s e r p å s i g n a l e n e til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. A V T A L E O M L E V E R A N S E A V E L E K T R I S K K R A F T O B O S h a r f r em f orhandlet avtale m ed LOS for leveranse av el-k r a f t. K r a f t f o r v a l t n i n g s a v t al e n u t l ø p e r d en S am e i e t h a r t i l t r å d t d e n n e a v t a l e n. D e t t e g j e l d e r k u n s t r ø m t i o g l i k k f e e p l r i v l a e t a s b o m n r n em å d e nt f o r d e n e n k el t e e i e r s e k s. j o n E N E R G I M E R K I N G F r a o gm e d b l e d et o b l i ga t o r i s k m e d e n e n e r g i a t t es t f o r a l l e b o l i g e r s om s k a l s e l g e s e l l e r l e i e s u t. N o r g - e o s g V e a n s e s r g d i r d a i r g e s k t o r a t ( N V E ) h ar a n s v a r e t f o r i m p l em e nt e r i n g e n a v o r d n i n g e n. P å w w w. e n e r g i m e r k i n g. n o k a n s e k s j o n s e i e r e n u t a r b e i d e e n e ne r g i a t t es t f o r s i n b ol i g. H Æ R V E R K O G S K A D E V E R K V i h a r a v o g t i l b es øk a v u b u d n e g j e s t e r s om u t f ø r e r hæ r v e r k p å s am e i e t s i n s t a l l as j o n e r. V i b e r b e b o e r n e å v æ r e å r v å k n e, n o t e r e s e g u r e g e l m e s s i g h e t e r, b i l nu m m e r et c., s å k a n s k j e v i k a n o p p n å m i n d r v e f r em o m t f i d a i g n g hæ a r v e r k. S T Y R E T S G e n e r e l t A R B E I D S t y r e t h a r i p e r i o d e n væ r t o p pt a t t a v å s et t e m å l o g g j e n n om f ø r e t i l t a k f o r å n å m å l e n e : H o v e d v i s j o n e n e r a t G e n e r a l l u n d e n B o l i gs am e i e s k a l v æ r e et at t r a k t i v t s t e d å b o. D e t t e o m f a t t e r b y g n i n g e n e, ut e a r e a l e n e, m i l j ø e t, o g a t al l e s om b o r h e r e t t e r b e s t e e v n e s k a l medvirke til å styrke trivselen gjennom felles innsats. 5

6 6 M ål e t e r å o p p f y l l e v i s j o n e n g j e n no m e t f o rs v a r l i g v e d l i k e h o l d o g s k r i t t v i s f o r b e d r i n g a v v å r t potensial til en hver tid. S t r a t e g b i e e s t n å r i o pti m al u t n yt t el s e a v d e t i l g j e n g e l i g e øk o n om i s k e r e s s u r s e r o g f e l l es i n n s a t. s S t y r e t s m ø t e r S t y r e t h a r i p e r i o d e n j a n u a r f r a m t i 3 l o rd 1 i 4 n. æ r e a s p t y r i em l øt e 2 r 0 o 1 g 1 a v h o l d t 2 m ø t e r m e d b l o k k a n s v a r l i g e. D e s s u t e n e r d e t a v h o l d s d j t et t m r ø e t e, g n s k a p s m ø t e protokoll fra disse møtene foreligger ikke. V a k t m e s t e r F r a n k M o s s i n g h a r i v a r e t a t t d e t d ag l i g e t i l s y n o g a r b e i d m e d s am e i e t s e i e n d om p å e n a l l t i d u f o r l i g n e l i g m å t e. H a ns p os i t i v e ho l d n i n g e r e t u v u r d e r l i g a k t i v um f o r s am ei e t. F r a n k Mossing fratrer vaktmesterfunksjonen 31. mai 2011 med pensjon etter 20 års virksomhet. T om A n d r é O v e s e n e r t i l s at t s om n y v a k t m es t e r f r a 1. j u n i m e d f ø rs t e a r b e i d s d a g 6. j u n i. G e n e r a l s t a b e n T r æ r s o m b l i r f e l t, s a g e s o p p, k l ø y v e s, p a t ør k k e s. i A l l e 6 i 0 s am l e i e t e r s s e k k e k a n k j ø p e d e n n e v e d e n f o r k r p r. s ek k. D e t t e e r bl. a. a r b e i d s om G e n e r a l s t a b e n g j ø r p å d u g n a d f o r v å r t f e l l es s k a p. F o rt j e n e s t e n a v s a l g e t g å r i n n i s am e i e t s d r i f t s r e g n s k a p. G e n e r a l s t a b e n s s o s i a l g r u p p e l e d e s a v rs I e n t g i e l b s j t o r ø g r l g ed e T h f o r m a n g e a v d e eldre beboerne i vårt sameie. R u n d s k r i v D e t e r s e n d t ut t i r u n ds k r i v g j e n n o m å r e t o g e t t r u n ds k r i v t i l s p es i f i kt ob l ok k e r. H e ns i k t e n m e d r u n d s k r i v e n e e r å h o l d e b e b o e r n e o p p d a t e r t o m h v a s o m s k j e r i s a m e i e interesse, samt gi nødvendig informasjon. Diverse forbedringer i løpet av året D e t e r f el t f l e r e f o r v o k s t e o g d e l v i s s y k e t ræ r p å om r å d e t. N y p l a n t i n ge r e r f o r e t a t t o g v i l b l i v u r d e r t f o r t l ø p e n d e. N y l e k e p l a s s e r e t a b l e r t i h e n h o l d t i l v e d t a k i å r s m ø t et S t y r e t hå p e r a t l ek e p l a s s e n b l i r t i l g l e d e f o r s m å o g s t o r e i s am e i e t. V e d l i k e h o l d s p l a n e n V e d l i k e h o l ds p l a n e n b l i r r e g e l m es s i g o p p d a t e r t.d e n n e f ø l g e r v e d l a g t. V e d l e g g 3. Oppussing av oppgangene (hovedinngang med trappehus ) er fullført. 6

7 7 Forprosjekt omlegging av tak Anbudsinnbydelse er sendt tilfire f i r m a e r. F i rm a f o r a r b e i d et v i l b l i va l g t f ø r å r s m øt e t, m e d a r b e i d s o p p s t a rt 2. h a l v å r o g v i d e r e f ø r t o g s å f r em t å r s m øt e t g i r t i l s a g n til låneopptak i restaureringsperioden. F e l l e s k t n o a d e r F e l l e s k o s t n a d e n e b l e b e s l ut t et øk t m e d 3, 5 % f r a R e d eg j ø r i n g f o r ø k ni n g e n b l e s e n d t u t i s k r i v a v f r a O B OS p å v e g n e a v s t y r e t. H å n d v e r k e r e s o m f o r e t a r o p p u s s i n g / r e h a b i l i t e r i n g S t y r e t v i l s p e s i e l t g j ø r e o p p m e f r o k r h s o l d m : p å f ø l g e n d - S am e i e t s o r d e n s r e g l e r e r r e t t i g h e t e r s å v e l s om f o r p l i k t e l s e r v i m å f o r h o l d e o s s t i l i h v e r d a g e n a v h e n s y n t i l h v e r a n d r e. E t g o d t n a b o f o r h o l d k a n f o r t ø d e l e g g e s v e d a t f o r e k s em p e l i n n l ei d e h å n d v e r k e r e i k k e t a r n ø d v e n d i g h e ns y n e l l e r o p pt r e r s i t r i d m e d o r d e n s r e g l e n e. - S e k s j o ns e i e r e r a ns v a r l i g f o r s k a de r s om m åt t e o p p s t å s om f ø l g e a v a t v å t r om s n o rm e n o g / e l l e r b e s t em m e l s e r i l o v o g f o r s k r i f t e r m. v. i k k e b l i r f ul g t. S ek s j o ns e i e r e r n å p å l a g t å b r u k e f o r e t a k m e d a n s v a r s r e t t bå d e t i l p r o s j ek t e r i n go g u t f ø r e l s e. A l t a r b e i d m e d v å t r o m o g b a d s k a l v æ r e i h t. B y g g e s a k s d e l e n, - o g k a b p y i g n t i n t g e s l o v a 2 v 0 i n y P 2 7. j u n i n r. 7 1, s om t r å d t e i k r a f t 1. j u l i S e k s j o ns e i e r e r o gs å a ns v a r l i g f o r a t h å n d v e r k e r e b l i r gj o r t k j e n t m e d r e g l e n e f o r bil k j ø r i n g o g p a r k e r i n g p å g a n g v e i e n e ( o r d e n s r e g l e n e s pk t. 4 ) o g m ed a t h e i s e n e k u n er personheis og ikke vareheis (ordensreglenes pkt. 13 ). Er man i tvil om noe, skal vaktmester kontaktes på tlf Vannrør og lekkasjer D e t v i s e s t i l v e d 4 t o e g k o t rd e n e s r e g l e n e s pk t. 6. U t b y g g i n g s p l a n e n e i S i l u r v e i e n n e d e n f o r b l o k k 1 5 H e l e b y g g e p r o s j e k t e t p 0 å 0 0 c k a v m. k 3 o 0 n t o r- o g næ r i n g s l ok a l e r s o m b l e s a t t i g a n g a v S e l v a a g E i e n d om A S, b l e i s o m t i d l i g e r e m e d d e l t, o v e r d r a t t t i l e n a n n e n u t b y g g e r. Et t e r d e t t e h a r v i s om n a b o i k k e hø r t n o e om h v a s om e v e n t u e l t v i l k o m m e t i l å s k j e o g n å r. U t b yg g i n g s p l a n e r i H o f f s j e f L ø ve n s k i o l d s v e i 7 c og d m e d a d k om s t v i a G e n e r a l l u n d e n. D i s s e t o t om t e n e m e d b n r o g g r e n s e r m ot øs t t i l v å r t s am e i e s g j e s t e p a rk e r i n gs p l as s o g ut g j ø r t i l s am m e n k vm. I f o r b i n d e l s e m e d d e l i n g e n a v b n r , H o f f s j ef L ø v e ns k i o l d s v e i 7, t i l i a l t f i r e t om t e r, b l e d e t i t i n gl y s t b r uk s r e t t t i l G e n e r a l l u n d e n f o r d i s s e t o s om h ar g r e n s e r m ot v å r t s am ei e. 7

8 T i l t a k e t e r h u e s t b e r s t e å k e k n e d e a v f i r e b o e n h e t e r p å t r e et a s j e r m ed f l a t t t ak. D a b e b y g g e l s e n l i g g e r i s k r å n e n d e t e rr e n g m o t v es t, b l i r b a r e t o e t as j e r l i g g e n d e o v e r t e r r e n g m ot ø s t o g s y n l i g f r a v å r s i d e. 8 U t b y g g e r h a r p å b e r o p t s e g b r u k a v G e n e r a l l u n d e n b i å i d b e y g g s e o p m e r i o a d n e l n e g g s v e o g s e n e r e s om a d k om s t v e i t i l d e f i r e b o l i g e n e. D e t t e h a r v å r t s am e i e o g G e n e r a l l u n d e n V e g l a g p r o t es t e r t m ot, o g s å l a n gt o p p n å d d a t d e t s k a l o p p a r b e i d e s an l e g g s v e i u t i H of f s j e f L ø v e n s k i o l d s v e i. N e s t e s k r i t t b l i å r d e å u t b f y g å g er d, e n e i e a r n a n v e b n r. p 3 a 4 r 9 t o, g b P l a n- o g b y g n i n g s et a t e n t i l å g å m e d p å a t a n l e g g s v e i e n g j ø r e s p e rm a n e nt s om adkomstvei for de fire nye boligene. H j e m m e s i d e G e n e r a l l u n d e n B o l i gs am e i e h a r t rå d t i n n i d a t a a l d e r e n o g v i l a ns e r e r n å v å r e n y e n e t t s i d e r, w w w. g e n e r a l l u n d e. n S. i n d o e n e e r i e n s t a rt f as e, o g i f ø rs t e om g a n g v i l d u k u n n e f i n n e o p p l y s n i n g e r om p r ak t i s k e f o r h o l d, s am ei e t s g j e l d e n d e o r d e n s r e g l e r o g v e d t e k t e r, d e s i s t e årenes årsberetninger / regnskap / årsmøtepr o t ok o l l e r o. l., s am t u l i k e t yp e r k o n t ak t i nf o rm as j o n. S i d e n e v i l bl i u t v i d e t m e d y t t e r l i g e r e i n n h o l d et t er h v e r t, o g v i t a r g j e r n e i m o t t i l b a k em el d i n g e r / f o rs l ag f r a b o l i g e i e r e/ b e b o e r e i d e n n e f or b i n d e l s e. S l i k e h e n v e n d e l s e r, s a m t e v t. s p ø r s m å ne l, bes o m sendt n e t på t s epost i d e til w e b m a s t e g e n e r a l l u n d e n. n o. R ø y k v a r s l e r o g b r a n n s l u k n i n g s u t s t y r E t t e r s e r v i c e g j e n n om g a n g a v r ø yk v a r s l e r e o g b r a n n s l uk n i n g s a p p a r a t e r i s am e i e t h øs t e n , v i s t e t i l b a k em e l d i n g e n f r a No r s k B r a n n v e r n a t b r a n ns i k r i n g e n i k k e e r tilf r e ds s t i l l e n d e. N y s e r v i c e g j e n n o m g a n g v i l b l i g j e n n om f ø r t i l ø p e t av V i m i n n e r om r u n d s k r i v d a t e rt 1 4. j a n u a r hv o r d e t p r e s i s e r e s a tr ø yk v a r s l e r o g b r a n n s l u k n i n g s u t s t y r e rp å b u d t i a l l e h j e m. B E M E R K N I N G E R T I L Å R S R E G N S K A P E T S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s e l s k a p e t s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om s am ei e t s f o r v e n t e d e øk o n om i s k e u t v i k l i n g e r omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Å r s r e g n s p k e a t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. ÅRS R E S U L T AT Å r e t s r e s u l t a t m e d e t u n d e r s k u d d p å k r ,- s om f r em k om m er i r e s u l t a t r e g ns k a p et f o r e s l ås o v e r f ø r t f ra e g e n k a p i t a l. I N N T E K T E R I n n t e k t e n e i v a r t i l s a m m e n 7 k 834 r 834,- m o t b u d s j et t e r t m e d k r ,-. A n d r e i n n b e t a l i n g e r b es t å r a v v i d e r e f a k t u r e r i n g f o r m al i n g a v d ø r e r, o g a n d r e i n n t e k t e r v i s e r t i l n o t e 3. 8

9 K O S T N A D E R D r i f t s k os t n a d e n e i v a r p å k r ,- m o t b u d s j et t e r t m e d k r ,-. K o n t o p e r s o n a l k o s t a n d e r h a r e t a v 1 v 1 i 0, k - s om p å s k y r l d e 1 s 5 f 7 or h ø y t b u ds j e t t e r t e k o s t n a d e r f o r o v e r t i d v a k t m es t e r. D r i f t o g v e d l i k e h o l db l e b u ds j e t t e r t m e d k r ,-, m e n s r e g n s k ap e t v i s e r k r ,-. Å rs a k e n t i l a v v i k et v a r a t u t g i f t e n e t i l o p p u s s i n g a v f e l l e s a r e a l e n e o g vedlikehold av bygninger ble lavere enn budsjettert. R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å re t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p o g f o r m u e s f o r v a l t n i n g. R h e o v n i o r s a j r e o t n f s r em k om m e r s om e g e n p o s t i r e s u l t at r e g n s k a p e t. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e nk e l t e t a l l e ne i d r i f t s o v e r s i k t e n o g t i l b a l a ns e n, s am t d e etterfølgende regnskapsnotene ( se bakerst i årsberetningen ). S t y r e t e r i k k e k j e n t m e d h e n d e l s e r e t t om e r p å 3 v 1 i r. k 1 e 2 r. r e 2 gn 0 1 s 0 k a p s et i v e s e n t l i g g r a d. 9 K O S T N A D S U T V I K L I N G R E N T E R Rentesatsene i OBOS Eiendomsforvaltning AS pr. den : R e n t e r p å d r i f t s k o n t o : 0, 1 0% Renter på sparekonto : 3, 00% under kr ,0 5% f r a k r t i l k r 2 m i l l. 3, 1 0% ov e r kr 2 mill V i h a r p l a s s e r t o v e r s k u d d s k a p i t a l i D r a n g e d a l o g T ø r d a l S p a r e b a n k 3, 3 0 % o v e r k r 1 m i l l 3, 5 0% o v e r k r 2 m i l l. F O R S I K R I N G B y g n i n g s f o rs i k r i n g e n øk e r f r a t i l m e d c a.6 %. D e n n e ø k ni n g e n i n k l u d e r e r 0,9% økning i byggeindeksen og som reflekterer prisoppgangen på håndverkstjenester. D e n n e i n d e k s ø k n i n g e n e r l i k f o r a l l e f o r s i k r i n gs s e l s k a p e r. Ut o v e r d e t t e f o r et a r f o r s i k r i n g s s e l s k a p e n e i n d i v i d u e l l pr i s j u s t e r i n g m e d b ak g r u n n i s am e i e t s e g e n s k a d es i t u as j o n. KO M M U N A L E A V G I F T E R R e n o v a s j o n s a v g i f t e n ø k e r %. m I n e g d e n 3 øk 8 n i n g a v d e ø v r i g e a v gi f t e n e. Ø V R I G E K O S T N A D E R N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e i b u d s j e t t e t h a r s t y r e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s s t i g n i n g. 9

10 I N N T E K T - S OG K O S T N A D S O V E R S L A G F O R (B jett) u d s 1 0 T i l o r i e n t e r i n g f o r s am ei e rm øt e t h ar s t y r e t s at t o p p e n o v e r s i k t o v e r be r e g n e d e d r i f t i n n t ek t e r o g d r i f t k o s t n a d e r i T a l l e n e e r v i s t s om e g e n k o l o nn e l e n g s t t i l hø y r e f o r r e s u l t a t o p ps t i l l i n g e n. O v e r s i k t e n e r b a 3 s, 5 e r % t økning p å a v f e l l s e t n s a k d o e r f r a 1. j a n u a r I p o s t e n d r i f t o g v e d l i k e h o l d e 2 r 5 0 d 0 e 0 t 0, - b ti e l r s t e ø g r n r e t ve d l k i r k e h 2 o l d s om o m f a t t e r r e h a b i l i t e r i n g a v t aks om v i l p å g å i p e r i o d e n o g h a e n kostnadsramme på ca. kr 8 mill. A r b e i d e n e f i n a n s i e r e s rte a v midlerog o p p s p a lån. B u d s j e t t e t v i s e r e t f o r v e n t e t n e g a t i v 4 3 t 6 7 d 7 r 2 i, - f og t e s t r f o e r s v e u n l t e t a t p å k r 1 å r s r e s u l t a t 4 p 0 å 6 k 7 r 7 2,-. 1 I o v e r s i k t e n e r d e t t at t h e n s y n t i l de f o r h o l d s om e r n e v n t f o r a n. Forøvrig vises til de enkelte tallene i oversikt e n. O s l o, 3 0. ma rs I s t y r e t f o r G e n e r a l l u n d e n B o l i g s a m e i e Tor Hageberg / s / Knut. Fjerdingstad C /s / Turid Wulfsberg /s / T e r j e E. E n e r s e n / s / A n n e G r o S c h a at h u n J å t o g / s / 1 0

11 1 1 S t a t s a u t o r i s e r t e r e v i s o r e r E r n s t & Y o u n g A S D r o n n i n g E u f e -0 m 1 i 9 1 a O s l o g a t e 6, O s l o A t r i u m, P 1. O s. l o B o x 2 0, F o r e t a k s r e g i s t e r e t : N O T l f.: F ax : w w w. e y. n o Medlemmer av Den norske Revisorforening T i l å r sm ø te i G e n e r a l l u n d e n B o l i g s a m e i e R E V I S O R S BE R E T N I N G Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Generallunden Boligsameie, o b e s t å r a v b a l a n s e p e r 3 1. desember 2010, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per o denne g e n b e datoen s k r i v e ls e a v v e s e n t l i g e a n v e n d t skapsprinsipper e r e g n og andre noteopplysninger. S t y r e t s a n s v a r f o r å r s r e g n s k a p e t Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at i m s det a s va r m gir e d et re regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik int e r n k o n t r o l l s o m s t y r e t f i n n e r nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feil - informasjon, verken som følge av misligheter eller e i f l. Revisors oppgaver og plikter V å r o p p g a ve e r å g i u t t r y k k f o r e n m e n i n g o m d e t t e å r s r e g ns k a p e t p å b a k g r u n n a v vå r r e v i s j o n. Vi h a r g j e n n o m f ø r t r e v i s j o n e n i s a m s v a r m e d l o v, f o r s k r i f t, h e o r g u n d g e o r d r e v i s j o n s s k International Standards on Auditing. R e v i s j o n s s t a n e d n a e r k d r e v e r a t v i e t t e r l e ve r e t i s k e k r a v o g p l a n l e g g e r o g g j e n n o m f ø r e r r e vi s j o n e n f o r å o p p n å b e t r y g g e n d e s i k k e r h e t f o r a t å r s r e g n s k a p e t i k k e i n n e h o l d e r v e s e n t l i g f e i. l i n f o r m a s j o n E n r e vi s j o n i n n e b æ r e r u t f ø r e l s e a v h a n d l i n g e r f o r å i n n h e n t e r e vi sj o n s b e vi s f o r b e l øp e n e o g o p p l ys n i n g e n e i å r s r e g n s k a p e t. D e v a l g t e h a n d l i n g e n e a vh e n g e r a v r e v i s o r s s k j øn n, h e r u n d e r v u r d e r i n g e n a v r i s i k o e n e f o r a t å r s r e g n s k a p e t i n n e h o l d e r ve s e n t l ig f e il i n f o r ma s j o n, e n t e n d e t s k yl d e s m i s l i g h e t e r e l l e r f e i l.v e d e n s l i k r i s i k o v u r d e r i n g t a r r e v i s o r h e n l l s e y n n s o m t i e r l d e n i n relevant for sameie t s u t a rb e i d e l s e a v e t å r s r e g n s k a p s o m g i r e t r e t t v i s e n d e b il d e. F o rm å l e t e r å u t f o r m e r e v i s j o n s h a n d l i n g e r s o m e r h e n s i k t s m e s s i g e e t t ik e k e r f o o r m å s g i t u e t n t r d y i k k g h e t e n e f o r e n i m n e g n o m e f f e k t i v i t e t e n a i v n t e s r a n m e e k i o n e tr t o s l l. E n r e v i s j o n o m f a t t e r o g s å e n vu r d e r i n g a v o m d e a n ve n d t e r e g n s k a p s p r i n s i p p e n e e r h e n s i k t sm e s s i g e o g o m r e g n s k a p s e s t i m a t e n e u ta r b e i d e t a v ledelsen er rimelige, samt en dering vur av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. E t t e r v å r o p p f a t n i n g e r i n n h e n t e t r e v i s j o n s b e v i s t i l s t r e k k e l i g o g h e n s i k ts m e ss i g s o m g ru n n l a g f o r v å r k o n k l u s j o n. 1 1

12 1 2 K o n k l u s j o n E t t e r v å r m e n i n g e r å r s r e g n sk a p e t f o r G e n e r a ll u n d e n B o l i g s a m ei e a v gi t t i s a m s v a r m e d lo v o g f o r s k r i f t i e r e o t g g r e t t v i s e n d e b i l d e a v s a m e i e p t e r s 3 1 f. d i e n se a n m s b i e r e l 2 0 l 1 0 e o g s t a v i d l e t l s i n g r e s u l t a t e r f sk o a r p s å r re e t g s n o m b l e a v s l u t t e t p e r d e n n e d a t o e n i s a m s va r m e d r e g n s k a ps lo v e n s regler og god regnskapsskikk i Norge. A n d r e f o r h o ld Uten at det har betydning for konklusjonen i avsnittet over, vil vi presis e r e a t b u d s j e t t a ll e n e i resultatregnskapet ikke er underlagt revisjon. U t t a l e l s e o m ø vr i g e f o r h o ld K o n k l u s j o n o m å r s b e r e t n i n g e n B a se r t p å v å r r e vi s j o n a v å r s r e g n s k a p e t s o m b e s k r e v e t o v e n f o r, m e n e r vi a t o p p l y s n i n g e n e i å r s b e r e t n i n g e n o m å r s r e g n r s u k t s a e p t e n t i n, g e n f o m f o r t s a t t d r i f t o g f o r s l a g e t t i l d i sp o n e r i n g a v resultatet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter. K o n k l u s j o n o m r e g i s t r e r i n g o g d o k u m e n t a s j o n B a s e r t p å v å r r e v i s j o n a v å r s r e g n s k a p e t s o m b e s n k t r o ll e ha v e n t d l i o n v g e r n f vi o h r a, r f un o n g e t k o n ø d v e n d i g i h e nh o l d t i l i n te r n a s j o na l s t an d a r d f o r a t te s t a s j o n s o p p d r a g ( I S A E ) «A t t e s t a s j o n s o p p d r a g s o m i k k e e r r e v i s j o n e l l e r b e g r e n s e t r e v i s j o n, a v h i mener vi at styret har opp fylt sin plikt til å sørge for ordentlig g og o g oversiktlig r d o k u m e n t a s j o n a v s a m e r i e g t n s k a p so p p l ys ni n g e r i s a m s v a r m e d l o v o g g o d b o k f ø ri n g ss k i k k i N o r g e. O s l o,. m 3 1 a r s ER N S T & YO U N G A S K j e ti la n d e r s e n statsautorisert revisor s i g n. 1 2

13 S a k 3, 4 o g G E N E R A L L U N D E N B O L I G S A M E I E R E S U L T A T R E G N S K A P Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e D R I F T S I N N T E K T E R : Innkrevde felleskostnader Innbetalinger S a l g a n l e g g s m i d l e r Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar A v s k r i v n i n g e r Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Kommunale avgifter Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N A D E R D R I F T S R E L S T U A T F I N AN S I N N T E K T E R / -K O S T N A D E R : Finansinntekter Finanskostnader R E S. F I N AN S I N N T. / -K O S T N A D E R Å R S R E S U L T A T O v e r f ø r i n g e r : Overført fra heisfond Fra opptjent egenkapital Overført til fri egenkapital

14 G E N E R A L L U N D E N B O L I G S A M E I E B A L A N S E E I E N D E L E R N o t e A N L E G G S M I D L E R Leiligheter/ lokaler Varige driftsmidler S U M A N L E G G S M I D L E R O M L Ø P S M I D L E R Restanser felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer D r i f t s k o n t o i O B O S Innestående bank Sparekonto i OBOS S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M EI E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Opptjent egenkapital S U M E G E N K A P I T A L G J E L D K O R T S I K T I G G J E L D Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Annen kortsiktig gjeld S U M K O R T S I K T I G G J E L D S U M E G E N K A P I T A L O G G J E L D P a n t s t i l l e l s e 0 0 Garantiansvar

15 Oslo / S T Y R E T F O R G E N E R A L L U N D E N B O L I G S A M E I E T O R H A G E B /s/ E R G K N U T C F J E R D I N /s/ G S T A U D R I D W U L F /s/ S B E R G T E R J E E N E R S /s/ E N A N N E G R O S C H A A T J H U Å N T O /s/ G 1 5

16 N O T E : 1 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NOR som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. Boligselskapet har endret regnskapsprinsipp for kostnadsføring av styrehonorar. Tidligere har kostnadsført styrehonorar vært basert på en avsetning. I fremtiden vil man kostnadsføre styrehonoraret som blir vedtatt på årsmøtet det enkelte år. Virkningen i overgangsåret er at styrehonorar i 2010 fremgår med kr. 0 selv om honorar er utbetalt. Dette skyldes tilbakeføring av tidligere avsetning. N O T E : 2 I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R Felleskostnader P a r k e r i n g s l e i e Ekstra kjeller bod Inntekter vaktmesterleilighet Innbetalt heis S U M I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R N O T E : 3 A N D R E I N N T E K T E R U l l e r p a r k e n B o l i g s a m e i e U l l e r n s k o g e n B o l i g s a m e i e Maxbo Dugnad Garasjeport Opprydning reskontro Salg av ved S U M A N D R E I N N T E K T E R N O T E : 4 P E R S O N A L K O S T N A D E R Ordinær lønn, fast ansatte O v e r t i d Påløpne feriepenger A r b e i d s g i v e r a v g i f t Pensjonskostnader Y r k e s s k a d e f o r s i k r i n g

17 S U M P E R S O N A L K O S T N A D E R Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 1 årsverk i selskapet. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov. N O T E : 5 S T Y R E H O N O R A R Det er ikke kostnadsført styrehonorar i regnskapet i Honorar til styret er utbetalt med kr , jfr. note 1. N O T E : 6 R E V I S J O N S H O N O R A R Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr ,-. N O T E : 7 K O N S U L E N T H O N O R A R O B O S E i e n d o m s f o r v a l t n i n g A S S U M K O N S U L E N T H O N O R A R N O T E : 8 D R I F T O G V E D L I K E H O L D Hovedentreprenør S U M S T Ø R R E B Y G N I N G S M E S S I G E V E D L I K E H O L D Drift/vedlikehold bygninger D r i f t / v e d l i k e h o l d V V S Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold fellesanlegg Drift/vedlikehold heisanlegg D r i f t / v e d l i k e h o l d b r a n n s i k r i n g Drift/vedlikehold garasjeanlegg Kostnader leiligheter, lokaler Egenandel forsikring Kostnader dugnader S U M D R I F T O G V E D L I K E H O L D N O T E : 9 K O M M U N A L E A V G I F T E R Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift S U M K O M M U N A L E A V G I F T E R

18 N O T E : 1 0 E N E R G I / F Y R I N G Elektrisk energi Strøm oljefyr el.bereder S U M E N E R G I / F Y R I N G N O T E : 1 1 A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R L o k a l l e i e Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Verktøy og redskaper (kreditnota fra AK Maskiner er større enn kostnad) Driftsmateriell L y s p æ r e r o g s i k r i n g e r Renhold ved firmaer Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Kopieringsmateriell -321 T r y k k s a k e r Aviser, tidsskrifter, faglitteratur -750 Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Telefon/bredbånd Porto Drivstoff biler, maskiner osv V e d l i k e h o l d b i l e r / m a s k i n e r o s v F o r s i k r i n g e r, a v g i f t e r b i l e r -395 B i l g o d t g j ø r e l s e -865 Reisekostnader -156 Gaver Bank- og kortgebyr Velferdskostnader S U M A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R N O T E : 1 2 F I N A N S I N N T E K T E R Renter av driftskonto i OBOS 820 Renter av sparekonto i OBOS Renter bank Renter av for sent innbetalte felleskostnader S U M F I N A N S I N N T E K T E R

19 N O T E : 1 3 L E I L I G H E T E R Leiligheter S U M L E I L I G H E T E R Tjenesteleilighet hvor innskudd ikke er beregnet: Nr.42. Leiligheten er ikke avskrevet fordi boligbygg ikke anses å ha begrenset levetid, og derfor ikke s k a l av s k r i v es. N O T E : 1 4 V A R I G E D R I F T S M I D L E R Traktor Kostpris A v s k r e v e t t i d l i g e r e A v s k r e v e t i å r Utstyr til traktor Kostpris A v s k r e v e t i å r S U M V A R I G E D R I F T S M I D L E R S U M Å R E T S A V S K R I V N I N G E R N O T E : 1 5 K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Fordringer/håndkasse for ansatte/tillitsvalgte S U M K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R N O T E : 1 6 E G E N K A P I T A L Bundet kapital vaktm.leilighet Heisfond F r i egenkapital S u m egenkapital Pr Årets resultat Pr N O T E : 1 7 S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R F o r s k u d d s t r e k k S k yl d i g a r b e i d s g i v e r a v g i f t S U M S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R

20 N O T E : 1 8 A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D Feriepenger Refusjon oppussing P u r r e g e b y r 57 S U M A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D

21 S a k 6 A. S t yr e t s f o r s l a g t i l l ån e o p p t a k f o r l e g gi ng a v n ye t a k p å bl o k k e n e. Å r s m ø t e t g i r s t y r e t f u l l m a k t t i l å o p p -2013, t a l begrenset å n i b y oppad g g e p e r til i o d e n k r , - k r o n e r m f m e i l l i o n e - r m e d e n n e d b e t a l i n gs t i d p å i n nt i l 1 0 å r o g m e d p a n t i sameiets vaktmesterbolig,seksjon 42, for å legge nye tak på alle 8 blokkene. Forslag til vedtak : S t y r e t f å r f u l l m a k t t i l å o p p t a l å n f o r o p p t i l k r 5 m i l l i o n e r B. Styrets forslag til endr i n g e r/ t i l i l ordensreglene e g g. V e dl e g g 2. I s a m e i e t s o r d e n s r e g l e rb ak e r s t he r i S am e i e rm øt e e r d et t a t t i n n f l e r e n ø d v e n d i g e e n d r i n g e r / t i l f ø y e l s e r. D i s s e e r m a rk e r t m e d k u r s i, v o g e r f o r e t at t f o r å s am o r d n e o r d e n s r e g l e n e m e d n y e b e s t e m m e l s e r i e r k, l f o r v s v k ri f t e r o g a n b e f a l i n g e r. S t y r e t b e r b o l i g e i e r n e o g b e b o e r n e g å n ø y e g j e n n o m d e t s om e r n y t t / e n d r e t i or d e n s r e g l e n e f ø r å rs m ø t e t. P å m øt e t b l i r d et s å a n l e d n i n g t i l nærm ere avklaring, dersom det skulle dukke opp spørsm ål før vedtak blir gjort. I til l e g g e r d e t g j o rt n o e n s p r å k r e t t e l s e r o g f o r e n k l i n g er u t e n f o rm e l l b e t y d n i n g. F o r s l a g t i l v e d t a k: O r d e n s r e g l e n e g o d k j e n u n e d s e r e t t. V e d l e g g

22 C. F o r s l a g f r a N i e l s C h r i s t i a n F o g 2 2

23 S t y r e t s k o m m e n t a r 1 vedr. ordensreglenes p k t. 6 J e g v i l f o r e s l å a t r e g e l e n f å r e n t i l f ø y e l s e : i k k e f r ys e s r, a m t at d e ø v r i g e beboelsesrom holdes oppvarmet til 10 grader eller mer. S t y r e t s k om m e n t a r : Det står allerede i ordensreglene A : l l e r o m i m b å o h o l i d es g e o n pp v a r m e t p å e n s l i k m å t e ( u t h e v e t h e r ). D e r s om d e t s k a l t i l f ø y e s n o e om gr a d e n e, e r d e t t i l s t r ek k e l i g m e d e n l i t e n t i l f ø y e l s e s å ordlyden blir endret til p å e n s l i k m å t e : A l l e r om i b o l i g e n m å h o l d e s o p p v a r m et t i l m i n s t 1 0 g r a d p e å r e n o s g l i k m å t e s l i k s t y r e t h a r f o r e s l åt i p u n k t 6. Forslag til vedtak fra Niels Christian Fog : T i l f ø y e l s e a v pk t. 6.. i k k e f r y s e r, s am t a t d e ø v r i g e b e b o e l s es r om ho l d e s oppvarmet til 10 grader eller mer 2 - vedr. vedtektenes 3, 4. setning J e g e r m ot s t a n d e r a v å h a b l i t t f r at a t t r e t t e n ti l å v æ r e m e d å f as t s e t t e f e l l es u t g i f t e n e h v e r t å r. P å s i s t e å rs m ø t e bl e d e t o g s å s a g t at s am ei e r n e g o d t k u n ne k om m e m e d s p ø r s m å l om b u ds j e t t p o s t e n e, m en i k k e k u n n e e n d r e d i s s e. Å rs m øt e t e r n å næ rm es t et informasjonsmøte fra styrets side.j e g v i l f o t r v e s dt l e k å t e n a e s 3, 4. s et n i n g endres således at ordet Styret endres til Årsmøtet. S t y r e t s k om m e n t a r : N i e l s C h r i s t i a n F o g e r i k k e f r a t at t no e h a n i k k e h a r h a t t, m e n f o r s l a g et om e n d r i n g i s am e i et s v e d t e k t e r, f r a t a r s t y r e t de t s n å v æ r e n d e r e t t t i l å f as ts e t t e á k o n t o b e l ø p o g s e t t e o p p å rs b u d s j et t o v e r f o r v e n t e d e i n n t e k t e r o g ut g i f t e r. B u ds j e t t et e r et a v s t y r e t s v i k t i gs t e v e r k t ø y f o r å k u n n e s t y r e s am e i et s øk o n om i p å e n f o r s v a r l i g m å t e. D et e r t i l o g m e d a d g a n g t i l å s e t t e á k o n t o b e l ø p e t e s r å s k h r i ø d y e t r m a e t d k l d a e r t m a o r v g i n d e t m a n r e g n e r m e d v i l p å l ø p e. De t e r v a n l i g at o v e r s k u d d i k k e t i l b ak e b e t a l es m e n o v e r f ø r e s i n y r e g n i n g. J f. l i k n i n g s o p p g a v e n o v e r s e k s j o n s e i e rs a n de l a v b o l i gs am e i e t s ligningsmessige poster. D e t e r h e l t a n d r e e n n s t y r t e s e t, t e r s t o m r e d f e a l s e r a v f e l l es u t g i f t e n e, b l. a. k om m u n al e a v g i f t e r, f o r s i k r i n g a v e i e n d o m o g ut s t y r, f e l l es s t r øm, p ål a g t e l l e r nødvendig vedlikehold og renhold, bare for å nevne noe. Eierseksjonslovens 40 bestemmer styrets oppgaver og plikter S t y : r e t a l s k s ø r g e f o r v e d l i k e h o l d o g d r i f t a v e i e n d o m m e n o g e l l e r s s ø r g e f o r f o rv a l t n i n g e n a v s a m e i e t s a n l i g g e n d e r i s a ms v a r m e d l ov, v ed t e k t e r o g v e d t ak i s a m e i e r m ø t e t. S t y r e t h a r h e r u n d e r i s a m s v a r m e d 3 1 å t r ef f e a l l e b es t e m m e l s e r s o m i k k e i l ov e n e l l e r vedtektene er lagt til andre organer. H v i s å r s m øt e t (s am e i e rm ø t et ) f r a t a r s t y r e t d e t s r e t t t i l å f a s t s et t e å r e t s á k o n t o i n n b e t a l i n g e r, r i v e r d e t n e d f u n d a m e nt e t f o r b u ds j e t t e t s om s t yr i n g s v e r k t ø y, o g d e t e t g o d t s t y k k e u t i r e g n s k a p s å r e t. u n I n e s f å ø r e f t a i l at l s t v y i r e l t i k d k e t k a k n f o r t s et t e å u t ø v e s i n e f u n k s j o n e r, at s t y r e t k a n r es e r v e r e s e g m h t. s i t t a n s v a r o g i e n alvorlig situasjon trekke seg fra sine verv. 2 3

24 S t y r e t m i n n e r om a t b u d s j e t t et k u n e r s t y r e t s v e r k t ø y. Å r s r e g ns k a p et d e r i m ot e r d et ø k o n o m i s k e r es u l t at a v d e t a r b e i d s t y r e t h a r u t ø v e t i l ø p e t a v å r e t, o g r e g n s k a p et s k a l godkjennes eller forkastes av årsmøtet. Vedtektsendring krever minst 2/ 3 flertall. Å r s m ø t e t s a m ( e s i e r m ø t e ) t tillit s til styret er vesentlig. Grunnlaget for denne tillit er å r s m ø t e t s v a l g a v d l s t e m y m r e m r e o g d e t s k j ø n n e v n a l o g k å o r s m i øt t e e t u t ø v e r v e d v a l g e t. N i e l s C h r i s t i a n F o g f r em m e t f o r s l a g om t i l s v a r e n d e e n d r i n g p å å r s m ø t e t i f j o r. F o r s l a g e t f a l t m o t é n s t em m e. E t l i g n e n d e f o r s l a g bl e f r em m et a v F og p å å r s m ø t et i F o r s l a g e t f a l t m ot åt t e s t em m e r. Forslag til vedtak fra Niels Christian Fog : J e g v i l f o r e s l å a t v e d t e k t e n e s 3, 4. s e t n i n g e n d r es s å l e d e s a t o r d e t S t y r e t e n d r e s t i l Å rs m ø t e t. 2 4

25 D. S t y r e t s k om m e n t a r : S t y r e t e m r e f o n rs l a g e t f r a B ø e g å r u t o v e r d et m a n k a n p å l e g g e b e bo e r n e i e t s am e i e, o g e r a v d e n o p p f at n i n g a t s t y r e t s f o r s l a g t i l t i l l e g g i p k t. 8 i t i l s t r e k k e l i g g r a d g i r u t t r y k k for enhver beboers ansvar overfor sine naboer : S t ø y f r a m - u o s g i i k n k s t r u m e n t e r m å d e m p e s s å m e g e t a t d e t i k k e e r t i l s j e n a n s e f o r n a b o e r. J f. p k t. 1, 2. l e d d o g p k t. 9 Forslag til vedtak fra Fridtjof Bøe : M u s i k k- o g s a n g u n d e r v i s n i n g s a m t a l l b r u k a v nt e m r s u o s m i k f o k r i n s t r u m e eksempel tromm er, piano, trompet, klarinett osv er ikke till a t t ut e n t i l l a t e l s e f r a styret og de berørte parer 2 5

26 E. 2 6

27 G e n e r a l l u n d e n B o l i g s a m e i e

28 G e n e r a l l u n d e n B o l i g s a m e i e

29 1 - V e d r. e n g a s j e r i n g a v e n v el re n o m m e r t a d vo k a t S t y r e t s k om m e n t a r : J. E. O l s e n f o r e s l å r n o e s om s t y r e t a l l e r e d e g j e n n om f l e r e å r h a r a r b e i d e t m e d å k l a r l e g g e. R e t t i g h e t e r r e o g ( o g b t r i l u s k t ø t e a n v d e v ) å a r e a l e r e r n e df e l t i Os l o k o m m u n e s r e g u l e r i n g s b e s t e m m e l s e rd a t e r t i t i l k n y t n i n g t i l r e g u l e r i n g s p l a n f o r g n r. 1 0, b n r. 2 6 m. f l. o g g n r. 2 8, b n r. 1, 5 m. f l., ( f e l t e n e A, B, C, D, E o g Q ) s am t v e i s y s t e m Ø v r e U l l e r n. r før A byggestart l t s å f i av r e våre å blokker. D e t t e e r n o e 2 9

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i H e l g es e n s g at e 8 2 / 8 4 A S a v h o l d e s m a nd a g 2 6. a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i Solbakken Velforening, a v h o l d e s t o r s d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 2 0. 1 5 p å Ok s t a d S k o l e. T I L B E HA N D L I N G F O R

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Akersbakken Bo r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t K i r k e v e i e n 1 1 0, a v h o l d e s m a n d a g 2 0. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 0 0 i V es t r e A k e

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011.

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Ordinært årsmøte i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger avholdes fredag 29. mai 2015 kl. 13:00 i Kyrre Greppsgt. 11. Til behandling foreligger: 1. ÅRSBERETNING FOR 2014 2. ÅRSREGNSKAP

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet.

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.05.2011. Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 30.05.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S a g a d am m e n, a v h o l d e s t o r s d a g 15. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 9. 0 0 i S am l i n g s s a l

Detaljer

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR DISPONIBLE MIDLER PR. 30.4.2017 For å måle selskapets betalingsevne på kort sikt, beregner vi størrelsen på disponible midler, også kalt arbeidskapital. Størrelsen på disponible midler kan bl.a brukes

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i 2

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R i n g g a t en T e r r a s s e S am e i e, a v h o l d e s 2 4. m a rs 2 0 1 0, kl. 18 :00 i Lilleborg Kirke. T I L B E HA

Detaljer

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer