2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9"

Transkript

1 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i , k l. 1 8 : 0 0 i S t e d e t V å rt, ( V e i t v e t E l dr e s e n t e r V ei t v e t S e nt e r ). T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G A ) V a l g a v m ø t e r e l e d B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g e n e l l e r t o a n d e l s e i e r e t i l å u n d e r s k D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r B ) S t y r e t f o r e s l å r o v e r f ø r i n g t til a v egenkapital å r e t s r e s u l t a 3. G O D TG J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r 4. I N N K O M N E F O R S L A G A ) G a r a s j e n e, f o r s l a g o m å l a g e s t ø r r e g a r a s j e p l a s s e r. B ) Parkering, forslag om å lage flere parkeringsplasser. Se vedlegg C ) S i k k e r h e ts l å s e r i i n n g a n g s d ø r e n e, f o r s l a g o m u t b y t t i n g. 5. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v s t y r e l e d e r f o r 1 å r B ) V a l g a v 2 s t y r e m e d l e m m e r f o r 2 å r C ) V a l g a v 3 v a r a m e d l e m m e r f o r 1 å r D ) V a l g a v v a l g k o m i t é E ) Valg av andre utvalg /komiteer O s l o, S t y r e t i U n n i N i e l s e n / s / E r i k S t e n r u d / s / T o v e A n d r e s e n / s / K n u t A r v i d A n d e r s e n / s / A m e r C e r i c / s / A l l e a n d e l s e i e r e h a r r e t t t i l å v æ r e m e d i g e n s-, e r a l t - f a o l o g r e s a m l i n g s t em m e r e t t. A n d e l s e i e r e n s e k t e f e l l e, s am b o e r e l l e r e t a n n et m e d l em a v a n d e l s e i e r e n s h u s s t a n d o g l ei e t a g e r h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e d e o g t i l å u t t a l e s e g. E n a n d e l s e i e r k a n t a m e d e n r å d g i v e r t i l g e n e r a l f o rs am l i n g e n. R å d g i v e r e n h a r b a r e r e t t til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. D e r s om D e i k k e k a n m øt e p å g e ne r a l f o r s am l i n g e n k a n D e i h e n h o l d t i l l o v om b o r e t t s l a g 7-3 møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier. R e g i s t r e r i n g s b l a n k e t t e n i utfylt l e v e r stand e s ved inngangen.

2 2 T I L L I T S V A L G T E B o r e t t s l a g e t s s t y r e e r s om f ø l g e r : Å R S B E R E T N I N G F O R S T Y R E T L e d e r U n n i N i e l s e n V e i t v e t s t u b b e n 2 A S t y r e m e d l e E r m i k S t e n r u d V e i t v e t s t u b b e n 6 B S t y r e m e d l e T o m v e A n d r e s e n V e i t v e t v e i e n 7 B S t y r e m e d l e K n m u t A r v i d A n d e r s e n V e i t v e t s t u b b e n 6 C S t y r e m e d l e A m e r C e r i c V e i t v e t s t u b b e n 4 C V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e ma u d M a r i t K j ø n n i n g s b e r V g e i t v e t s t u b b e n 6 A V a r a m e d l e ma m e r C e r i c V e i t v e t s t u b b e n 4 C V a r a m e d l e mp a u l P e r s e n S t o r s v e e n V e i t v e t s t u b b e n 3 A V A L G KO M I T E E N V a l g k o m i t e V a l g k o m i t e V a l g k o m i t e B e r i V e t i B t r v a e n d t s e s t h u b b e n 1 0 B M a r V i e a n i n e t H v o e f t f m s a t n n u b b e n 4 C H a n s V e G i r o t v e v n e t s t u b b e n 4 C S o l v e i g B e r g I v e r s e n v a r s t y r e t s l 2 0 e 0 d 9, e r h u n f ø r n e s m k et t å i f r a l t r e 3 f r 1 a j a n u a r P å e n ek s t r a o r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g 2 0. j a n u a r i å r b l e U n n i N i e l s e n v a l gt s om n y s t y r e l e d e r f o r b o r e t t s l a g e t. V e d at U n n i N i e l s e n b l e v a l gt t i l ny s t y r e l e d e r b l e A m e r C e r i c v a l g t i n n s om n y t t s t y re m e d l em f r a s am m e d a t o. G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M B O R E T T S L A G E T T I L L I T S V A L G T E O G A N S A T T E Av borettslagets 5 styremedlemmer er det 2 kvinner og 3 menn. B o r e t t s l a g e t e r p os i t i v t i l l i k es t i l l i n g o g t a r s i k t e p å at d et i k k e f o r ek om m e r forskjellsbehandling på grunnav kjønn ved valg og ansettelser. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. B o r e t t s l a g e t h a r 1 a ns a t t e. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r i h e n h o l d t i l k o n t r a k t u l t f n i ø n r g t A S. a v O B O S E i Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig ) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. B o r e t t s l a g e t s r e v i s o r e r P W C A S.

3 3 E I E N D O M M E N B o r e t t s l a g e t b e s t å r a v a n d e l e r. B o r e t t s l a g e t e r r e g i s t r e r t i F o r et a k s r e g i s t e r e t i B r ø n n ø y s u n d m e d o r g a n i s a s j o um n s m n e r Borettslaget ligger ioslo kommune og har følgende gårds - o g b r u k s n u m m e r : Borettslagets hovedformål er å gi andelseierne borett til egen bolig i borettslaget. S t y r e t e r i k k e k j e n t m e d a t d e t y t r e m i l j ø f o r u r e n s e s i v e s e a n d t. l i g g r S e l s k a p e t d r i v e r i k k e m e d - f og o r s utviklingsaktiviteter k n i n g s. V AK TM E S TE R TJ E N E S TE V a k t m es t e r G e i r O l l e M e y e r h a r i v a r e t a t d e n d a g l i g e d r i f t o g d e t l ø p en d e v e d l i k e h o l d e t i b o r e t t s l a g et i ht. s t i l l i n g s b es k r i v e l s e. G e i r O l l e M e y e r g å r a v m e d p e ns j o m n a i i I å p e n t H u s b l e a l t e r n a t i v e v a k t m es t e r t j e n e s t e r d i s k ut e r t. S t y r e t h a r vu r d e r t f l e r e l ø s n i n g e r o g h a r b e s l ut t et å k j ø p e v a k t m es t er t j e n e s t e r f r a ek s t e r n t s e l s k a p. D e t t e s om e n p r ø v e o r d n i n g. F O R S I K R I N G B o r e t t s l a g e t s e i e n d o m m e r e r f u r l e t l i v G e j r e d n s i f d o i g r e s i F o k r si k r i n g m e d p ol i s e n um m e r F u l l v e r d i f o r s i k r i n g v i l s i a t f o rs i k r i n g s s e l s k a p et h a r a ns v a r e t f o r a t b o r et t s l a g e t t i l e n h v e r t i d h a r d e r i k t i g e f o rs i k r i n g s s um m e r. E n f o r u t s et n i n g f o r d e t t e e r a t f o r s i k r i n g s s e l s k a p et f å r m e l di n g om v e s e nt l i g e v e r d i øk n i n g e r p å b y gn i n g e r, f. e k s. v e d r e h a b i l i t e r i n g e l l e r p å b y g g i n g. V e d t o t a l s k a d e s k al e r s t a t n i n gs b e l ø p et d e k k e o p p f ø r i n g a v n y b y g n i n g a v s am m e s t a n d a r d o g s t ø r r e l s e. F o r s i k r i n g e n o m f a t t e r o g s å b y g n i n g s m e s s i g e f o r a n d r a i n d g e l s r e i e s r o gj m ø r d e n e n k inne i boligen. D e n e n k e l t e an d e l s ei e r m å s el v s ø r g e f o r å h a h j e m f o r si k r i ng s om d e k k e r i n n bo og l ø s ø r e. H v i s b o r e t t s l a g et s f o rs i k r i n g s k a l be n y t t e s, m å b e b o e r n e s t r a k s m e l de s k a d e n t i l F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S t l f f a k s E-m a i l f o r s i k r i n o b o s. n o. Oppfølging av forsikringsaker blir gjort av Forsikringsavdelingen i OBOS. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I h e n h o l d t i l f o r s k r i f t e n e s k a l d et væ r e i ns t a l l e r t r ø yk v a r s l e r o g b r a n ns l o k ni n g s a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e i le i l a i l g h l e t e n e. E i er / b e b o e r h a r a n s v a r e t f o r a t u t s t y re t e r t i l s t e d e o g fungerer. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret.

4 4 H M S F o r s k r i f t o m s y s t e m -, a t i m s - i k o l g h s j e i l k ø k s e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e n ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k s r t s i a t f t v t e d e n k ) g l. r b e l s. e 6. d f e a s em b e r m e d v i r k n i n g f r a 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l at d e n e nk e l t e v i r k s om he t s k a l s y s t em a t i s e r e arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. B o l i g s el s k a p e r d ef i n e r ts om v i rk s o m h et o g s k a l d e r f o r h a i nt e r n k o n t r o l l s y s t em. D e t t e o m f a t t e r b l a n t a n n e t k o nt r o l l s ys t em o g o p pf ø l g i n g a v b r a n n v e r n, b y g g h e r r e f o r s k r i f t e r v e d b y g g e - o g a n l e g g s a r b e i d, l ek e p l as s e r o g e l ek t r i s k a n l e g g o g e l ek t r i s k u t s t y r h v o r f o r d e l i n g a v a n s v a r e r t g i t t e n s l i k t o l k ni n g : B o r e t t s l a g e t e r a ns v a r l i g f o r at d et e l e k t r i s k e a n l e g g e t o g u t s t y r e t i f e l l es a r e a l e t t i l e n h v e r t i d e r i o r d e n. I f o r h o l d t i l a n l e g g o g ut s t y r i d e n e n k e l t e boenhet er det styrets plikt å gjøre eier og/eller bruker av den enkelte le i l i g h e t o p pm e rk s om p å d e t a ns v a r s om d e h a r f o r å h o l d e e l e k t r i s k ut s t y r i o r d e n e t t e r g j e l d e n d e l o v o g f o rs k r i f t. B O R E T T S L A G E T S L Å N B o r e t t s l a g e t h a r l å n i H u s b a n k e n. o S g e b B a N l a n B s a e n k s am t n o t e i r e g n s k a p e t. EIENDELER OG GJELD OMSETNING OG TAKS T E R A n d e l s e i e r n e f å r t i l s e n d t s k j em a m e d o p p s t i l l i n g o v e r d e n e nk e l t e s an d e l a v b o r e t t s l a g e t s inntekter, utgifter, gjeld og eiendeler samt ligningsverdi. Om s et n i n g a v s e l s k a p et s l e i l i g h et e r s k j e r t i l m a r k e ds p r i s. D et f i n n e s i k k e t ak s t e r f o r l e i l i g h e t r e k n e e n h v o s e s t y r e t e l l e r f o r r e t n i n gs f ø r e r. S å l a n gt f o r r e t n i n g s f ø r e r e n f å r o p p g i t t o m s e t ni n g s p r i s e r, bl i r d i s s e r e g i s t re r t. F o r r e t ni n g s f ø r e r k a n, p å b a k g ru n n a v d i s s e opplysningene, gi antydning om prisnivået for leilighetene. T E L E N O R B o r e t t s l a g e t t t e r t s am t i a r l b e s i l ds u a v t a l e n m e l l om T e l e n o r o g O B OS E i e n d om s f o r v a l t n i n g o m r a b a t t o r d n i n g p å b r u k a v f as t t el e f o n o g b r e d b å n d s t e l e f o n f o r b e bo e r e m e d a b o n n e m e n t i T e l e n o r. D e n e n k e l t e b e b o e r f å r o gs å r a b a t t v e d b es t i l l i n g a v A D S L b r e d b å n d o g b r u k a v m o b i l t e n. l Bestilling e f o av mobiltelefoni- og internettjenester kan gjøres påwww.obos.no. K A B E L -TV Get er leverandør av kabel-t v t j e ne s t e r t i l b o r e t t s l a g e t, i t i l l e g g t i l b r e d b å n d, t e l ef o n i o g digital-t v. G e t s s e r v i c e t 2 e 3 l e r f b e o t n j e n 0 t 2 m 1 a n d a g - f r e d a g m e l l om k l o g o g l ø r d a g - s ø n d a g m e l l om k l o g F e i l m e l d i n g o g s u p p or t k a n o g s å m e l d es p å w w w. g e t. n o. G e t s k u n - d o e g s e r v i c em o t t ak e r l o k a l i s e r t i M a r i d a l s v e i e n i t i l k ny t n i n g t i l h o v e d k o n t o r e t. He r k a n m a n b l a n t a n n e t h e n t e e l l e r b y t t e d e k o d e r, i n t e r n e t -t m o d e m o g " p a k k e r " f o r t e l e f o ni. P å G e t s h j em m es i d e w w w. g e t. n o f i n n e r d u o v e r s i k t o v e r ak t u e l l e forhandlere i lokalområdet, samt produktinformasjon og bestillingsmuligheter. O B O S o e g t G h a r i n n g å t t a v t a l e f o r b e b o e r e -k o i ns e r n b e o t l i g s e o m k o l l e k t i v a v t a l e p å D i g i t a l T V, i n t e r n e t t o g t e l ef o n t j e n es t e r. K o nt ak t k u n d et j e n e s t e n f o r m e r i n f o rm as j o n.

5 5 Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget som å skru av dekselet på antenne k o n t ak t e n o g f o r - e t l l e a r t i l k o b l m i n g e r. S l i k e i n n g r e p v i l k u n n e f o r å r s ak e f o rs t y r re l s e r p å s i g n a l e n e t i l andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. A V T A L E O M L E V E R A N S E A V E L E K T R I S K K R A F T OBOS har fremforhandlet avtale m ed LOS for leveranse av el-k r a f t. K r a f t f o r v a l t n i n g s a v t al e n u t l ø p e r d en B o r e t t s l a g e t h a r t i l t rå d t d e n n e a v t a l e n. D e t t e g j e l d e r k u n s t r øm t i l f e l l e s om r å d e o g i k k e p r i v a t a b o n n em e n t f o r d e n e n k e l t e l e i l i g h e t. S T Ø R R E V E D L I K E H O L D O G R E H A B I L I T E R I N G F a s a d e, T ak o g B a l k o n g r e h a b i l i t e r i n g D e f a s a d e r s om i k k e b l e o p p us s e t / i s o l e r t i b l e n å r e h a b i l i t e r t. A l l e takene ble reabilitert. Det ble satt opp nye balkonge.l F a s a d e o g i n n g a ns p a r t i e r r e h a b i l i t e r t K j ø k k e n f a s a d e n r e h a b i l i t e r t m e d i s o l a s j o n o g f o r b l e n d i b l e i n n g a n n g a n g s p a r t i e t f o r n y e t o g a l l e o p p g a n

6 6 S T Y R E T S A R B E I D A n t a l l s t y r em øt e r i p e r i o d e n : 2 2 A n t a l l s æ rm ø t e r / b e f a r i n g e r : 1 5 Antall budsjettmøter : 2 B l o k k r e p r e s e n t a n t e r V e i t v e t s t u b b 1 e n I n g e n V e i t v e t s t u b b 2 e n I n g e n V e i t v e t s t u b b 3 e / n 5 I n g e n V e i t v e t s t u b b 4 e n V i o l e t L a n d e l l o g G r e t a P e t t e r s e n V e i t v e t s t u b b 6 e n E v a J a h n s V e i t v e t s t u b b 8 e n I n g e n V e i t v e t s t u b b 1 e 0 n I n g e n V e i t v e t v e i e n 7 Tove A n d r e s e n V E D L I K E H O L D V i m i n n e r om a t d e t f o r t s a t t e r e nk e l t e s om i k k e h a r u t f ø r t b e i s i n g a v v i n d u e n e p å k j øk k e ns i d e n. B e i s u t l e v e r e s h o s v a k t m es t e r. D et t em å u t f ø r e s a v d en e n k e l t e a n d e l s e i e r i l ø p e t a v v å r e n / s om m e r e n S i k k e r h e t s u t b e d r i n g p l as a v s e r l e r k u e t f ø r t o g g o d k j e nt. Flere løse balkongglass er limt på nytt. H U S K! V e d l i k e h o l d a v k u l e l a g e r / t ri n s e r p å b a l k o n g v i n d u e n e. A n b ef a l e s å s m ø r e d e h v e r t å r. Det har vært byttet vinduer på kjøkkensiden i fire leiligheter. I Veitvetstubben 8b / c var d e t r ø r b r u d d s om m e df ø r t e s t o r e s k a d e r. Anskaffet ny vaskemaskin i Veitvetstubben 2. A n s k a f f e t s n øf r e s e r i b o r e t t s l a g g e t. D e t e r as f a l t e r t o g r e t t et o p p k a nt s t e i n e n e f o r a n V e i t v et s t u b b e n 1 o g g a n g v e i e n m ot V e i t v e t v e i e n 7. D e t h a r b l i t t p l a n e t d e u t e p h l a e s k s k f o v r a n 3/ 5. Vi har en avtale med ISS Landscaping om skadedyrskontroll. P O L L E T T S A L G S t y r e r o v e r t o k p o l l e t t s al g e t n o v em b e r S T O R TA K K t i l S y n n ø ve H a n s e n s om h a r s o l g t p o l l e t t e r i f l e r e å r. F r a 1. a p r i l f o r e g å r s a l g e t i s t y r e r o m m e t ( V e i t v e t s t u b b e n 5 ) : t o r s d a g e r k l. : 1 8: : 0 0. H e l l i g d a g e r u n n t a t t. P r i s p r p o l l et t e r k r 5,-.

7 7 G E N E R E L T 1 ) A n t a l l o v e r d r a g e l s e r a v l e i l i g h et e r i p e r i o d e n ( s i d e n f o r r i g e g e n e r a l f o rs am l i n g ) h a r væ r t 1 4 s t k, s am t a t p e r d d e r 2 s t k l e i l i g h et e r s o l g tm e d o v e r d r a g e l s e i a p r i l. 2 ) Antall godkjente fremleier i perioden 0. Oslo Kommune Boligbygg eier 4 leiligheter. Vaktservice (tidl. Hafslund Sikkerhet ) har vakthold i borettslaget. Vi har hatt søppelbil seks ganger, som har fungert til dels tilfredsst i l l en d e. Dersom ordningen skal fortsette, MÅ alle selv kaste sitt eget søppel på bilen. M i n n e r o m a t s ø p p e l o g s å k a n k a s t e s p å B r o b ek k g j e n b r u k s t as j o n, s a m t at a l l e el-forretninger er pliktige å ta imot defekte el-artikler. Det ble kastet e 12 l i tonn me P o r t t e l ef o n e n e i b o r e t t s l a g e t e r i m e g e t d å r l i g f o r f a t n i n g. D e b l e a ns k a f f e t i D e t h a r v æ r t f o r e t a t t e n g o d d e l s m å ut be d r i n g e r o g d e t h a r m e d f ø rt s t o r e k o s t n a d e r. Styret har innhentet flere tilbud og valgt å kjøpe nye porttelefoner r a f D a t a C a l l. I v a l g e t h a r s t y r e t l a g t v e k t p å p r i s, k v a l i t e t o g r e f e r a n s e r. P o r t t el e f o n e n e b l i r m on t e r t i l ø p et a v m a r s o g a p r i l Det er satt opp flere skilt som opplyser om at parkeringsplasser er private. Jf forrige årsmøte - Som et ledd i m f ø gjenno r i n g a v b e b o r e n e s ø ns k e r om b e d r e kommunikasjon har vi gjennomført to åpne hus i styreperioden. Dette vil vi fortsette med. F e l l e s k o s t n a d e r : M å n e d l i g e f e l l e s k o s t n a d e n e 7 8 e 1, r - ( p t ø k n k i r n g 2 f -2 r 0 a m / ed 1 3 % ). Garasjeleier er 150,- og parkeringsp l a s s e r 7 5,-. Forslag til kostnadsbudsjett for 2010 : Styret har følgende kommentarer til budsjettet for 2010 : Porttelefon ( Montert i mars / april 2010 ) T a k r e n n e r Beskjæring av trær V a s k i n g o g e v t o p p us s i n g a v o p p ga n g e r A s f a l t e r i n g K j ø p a v V a k t m e s t e r t ( j prøveordning e n s t e 6 mnd ) ( Personalbudsjettet reduseres ) Montere røykvarslere i oppgangene og kjellere.

8 8 B E M E R K N I N G E R T I L Å R S R E G N S K A P E T S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s e l s k a p e t s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l u l i t a n t. g I nf o g rm r as e j s o n om b o r et t s l a g e t s f o r v e n t e d e ø k o n om i s k e u t v i k l i n g er omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es h e r v e d a t f o r u t g s e n t om n i n f o r t s at t d r i f t er t i l s t e d e. S t y r e t m e n e r a t d e t g j e n n om f ø r t e v e d l i k e h o l d e t e r t i l s t r e k k e l i g f o r å o p p v e i e v e r d i f o r r i n g e l s e a v b y g n i n g e n e o g a t v i r k el i g v e r d i a v b y g n i n g e n e e r h ø y e r e e n n d e n b o k f ø rt e v e r d i e n s om s t å r o p pf ø r t i r e g ns k a p et. R E S U L T A T Å r e t s r e s u l t a t p å k r ,- s om f r em k om m e r i r e s ul t a t r e g ns k a pe t f o r es l å s overført til egenkapital. D I S P O N I B L E M I D L E R Borettslagets disponible midler per utgjør kr 4 0 2, -. I N N T E K T E R I n n t e k t e n e i v a r t i l s a m m e n 7 k 5 r , - m o t b u d s j e t t e rt m e d k r ,-. K O S T N A D E R Driftskostnadene i 2009 var på 4 kr , - m o t b u d s j et t e r t m e d k r ,-. Vesentlige avvik i forhold til budsjettet skyldes i hovedsak Høyere : kostnader innen kabel- T V e n n b u d s j et t e r t. D r i f t o g v e d b l i e k b e u h ds o l j e d t t e r t m e d k r ,-, m e ns r e g n s k a pe t v i s e r k r ,-. R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å re t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p o g f o r m u e s f o r v a l t n i n g. R e v i s j o n s h o n o r a r e t f r e m k o m m s u e l r t at r e s g o n m s k a e p g e t n. p o s t i F o r ø v r i g v i s es t i l d e e nk e l t e t a l l e ne i d r i f t s o v e r s i k t e n o g t i l b a l a ns e n, s am t d e et t e r f ø l g e n d e r e g n s k a p s n ot e n e (s e b a k e rs t i å r s b e r e t n i n g e n ). S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l d i. g g r a

9 9 K O S T N A D S U T V I K L I N G R E N T E R Rentesatsene i OBOS Eiendomsforvaltning AS pr. den : Renter på driftskonto : 0, 10 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 2, 7 5 % u n d e r k r , 8 5 % o v e r k r S T R Ø M P R I S E N E D e n t o t a l e s t r ø m p r i s e n t i l r e a n v t f r e o k r om b r p u o k n e r n t e r b : e s t å K r a f t p r s i om s d ek k e r k os t n a d e n e v e d å p r o d u s e r e o g s e l g e d e n el e k t r i s k e k r a f t e n u t g j ø r ca. 43 % av total strømpris (betales til kraftleverandør ). N e t t l e f o i r e t r a n s p o r t a v d e n e l ek t ri s k e k r a f t e n u t g j ø r c a. 2 4 % a v t o t a l les s t til r ø nettselskapet m p r i s ( b ) e. t a Statlige avgifter dvs. forbrukeravgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift utgjør ca. 33 % av total strømpris. Strømprisen i Norge varierer med årstidene. Normalt stiger den i h a vinter l v å r e t o g r e d u s e r e s i s om m e r h a l v å r e t. D e t e o g a n d r e f ak t o r e r s om p å v i r k e r k ra f t p r i s e n e g j ø r d et v a n s k e l i g å s p å u t v i k l i n g e n i s t r ø m p r i s e n e E N E R G I M E R K I N G A V I B O G L F r a o g m e d b l i r d et o b l i ga t o r i s k m e d e n e n e r g i a t t es t f o r a l l e b o l i g e r s om s k a l s e l g e s e l l e r l e i e s u t. N o r g - e s o g V a n s e s r g d i r d a i r g e s k t o r a t ( N V E ) h ar a n s v a r e t f o r i m p l em e nt e r i n g e n a v o r d n i n g e n. P å w w w. e n e r g i m e r k i n g. n o k a n a n de l s e i e r s e l v u t a r b e i d e e n e n e r g i a t t es t f o r s i n b ol i g. F O R S I K R I N G B y g n i n g s f o rs i k r i n g e n øk e r f r a t i l D e n n e ø k ni n g e n i nk l u de r e r 2, 8 % ø k ni n g i byggeindeksen som reflekterer prisoppgangen på håndverkstjenester. I n d e k s øk n i n g e n e r l i k f o r a l l e f o r s i k r i n g s s e l s k a p e r. U t o v e r d e t t e f o r et a r f o r s i k r i n g s s e l s k a p e n e i n d i v i d u e l l pr i s j u s t e r i n g m e d b ak g r u n n i b o r e t t s l a g e t s e g e n s k a d es i t u as j o n. K O M M U N A L E A V G I F T E R Renovasjonsavgiften øker med 10%. Ingen økning av de øvrige avgiftene. Ø V R I G E K O S T N A D E R N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e i b u d s j e t t e t h a r s t y r e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s s t i g n i n g.

10 1 0 I N N T E K T - S OG KOSTNADSOVERSLAG FOR 2010 (Budsjett) Til orienterin g f o r g e n e r a l f o rs am l i ng e n h a r s t y r e t s a t t o p p e n o v e r s i k t o v e r b e r e g n e d e d r i f t i n n t ek t e r o g d r i f t k o s t n a d e r i T a l l e n e e r v i s t s om e g e n k o l o nn e l e n g s t t i l hø y r e f o r r e s u l t a t o p ps t i l l i n g e n. B u d s j et t et v i s e r e t f o r v e n t e t d r i f t s re s u l t at p å k r ,- o g e t f o r ve n t e t å rs r e s u l t a t p å k r , -. O v e r s i k t e n e r b a 3 s % e r t ø k n p i å n a g v f e l l es k o s t n a d e r f r a 1. j a n u a r. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr ,- til utskifting av callinganlegg. Samt at kr , - er s av a t t i b u d s j e t t e t t i l i n nk j ø p a v n y tr ak t o r. I o v e r s i k t e n e r d e t t at t h e n s y n t i l de f o r h o l d s om e r n e v n t f o r a n. Forøvrig vises til de enkelte tallene i oversikten. O s l o, I s t y r e t f o r Unni Nielsen / s / Erik Stenrud / s / Tove Andresen / s / K n u t A r v i d A n d e r s e n / s / A m e r C e r i c / s /

11 1 1 T i l g e n e r a l f o r s a m l i n g e n i R e v i s j o n s b e r e t n i n g f o r V i h a r r e v i d e r t å r s r e g n s k a p e t f o r Ø v r e V e i t v e t r e t B 2 o 0 r 0 9 e, t s t om s l a g f o r v i s e r e t o v e r s k u d d p å k r V i h a r o gs å r e v i d e r t o p p l ys n i n ge n e i å r s b e r e t n i n g e n om å r s r e g n s k a p e t o g f o r u t s e t n i n g e n om f o r t s a t t d r i f t. Å r s r e g n s k a p e t b e s t å r a v r es u l t at r e g n s k a p, b al a n s e, o p p s t i l l i n g o v e r d i s p o n i b l e m i d l er o g n o t e o p p l n y s i n g e r. R e g ns k a ps l o v en s r e g l e r, f o rs k r i f t om å r s r e g n s k a p o g å r s b e r e t n i n g f o r b o r e t t s l a g o g n o r s k g o d r e g n s k a p s s k i k k e r a n v e n d t v e d u t a r b e i d e l s en a v r e g n s k a p et. Å r s r e g n s k a p e t o g å r s b e r et n i n g e n e r a v g i t t a v b o r et t s l a g e t s s t y r e. V år o p p g a v e e r å u t t a l å e r s r e g o ns s k a p s et o g o ø v m r i g e f o r h o l d i h e n h o l d t i l r e v i s o r l o v e n s k r a v. V i h a r ut f ø r t r e v i s j o n e n i s am s v a r m e d l o v, f o r s k r i f t o g g o d r e v i s j o n s s k i k k i N o r g e, h e r u n d e r r e v i s j o n s s t a n d a r d e r v e d t a t t a v D e n n o r s k e R e v i s o rf o r e n i n g. R e v i s j o n s s t a n d a r d e n e k r e v e r a t v ip l a n l e g g e r o g u t f ø r e r r e v i s j o n e n f or å o p p n å b e t r y g g e n d e s i k k e r h e t f o r at å rs r e g n s k a p e t i k k e i n n e h o l d e r v e s e nt l i g f e i l i nf o rm as j o n. R e v i s j o n om f a t t e r k o n t r o l l a v u t v a l g t e d e l e r a v m a t e r i a l et s om u n d e r b y g g e r i n f o r m a s j o n e n i å r s r e g n s k a p e t, v u r y d t t e r d i e r n e g ns a k v a ps d e p r i n b s e i n p p e r o g v e s e n t l i g e r e g ns k a ps e s t i m at e r, s am t v u r d e r i n g a v i n n h o l d et i o g p r e s e n t a s j o n e n a v å r s r e g n s k a p et. I d e n g r a d d e t f øl ge r a v g o d r e v i s j o ns s k i k k, om f at t e r r e v i s j o n o g s å e n g j e n n o m g å e l s e a v b o r e t t s l a g e t s f o r m u e s f o r v a l k t a p n s i - n og g i o n g t e r n r e g n s kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. V i m e n er at å r s r eg n s k a p et e r av gi t t i s am sv ar m e d lo v o g f or s kr i f t e r o g g i r et r et t v i se n d e b i ld e a v b or e t t s la g e t s ø k o n o m i s k e s t i l l i n g d e og s e av m b r e r su lt 2 a t e t i r eg n s k a ps å r et i ov er e n s st e m m e ls e m e d n o r s k g o d r e g n s k a p s s k i k k le d e ls e n h a r o p pf ylt s i n p li k t t i l å s ø r g e f o r o r d e nt li g o g ov er si k t li g r e gi st r er i n g o g d ok u m e nt a sj o n av r e g n s k a p s o p p l y s n i n g e r i s a m s v a r m e d n o r s k l o v o g g k o i d k k b o k f ø r i n g s s o p p l ys n i n g e n e i å r s be r et ni n g e n o m år s r eg n s k a p et o g om f o r u t s et ni n g e n om f o r t s at t d r i f t e r k o n s i s t e nt e m ed år s r e g n s k a pe t o g e r i s am sv ar m e d lo v o g f o r s k r i f t er. U t e n a t d e t h a r b e t y d n i n g f o r k o nk l u s j o n e n i a v s n i t t e t o v e r, v i l v i p r e s i s e r e a t i n g e a n v b u d s j e t t a l l e n e s om f r em k om m e r i re g n s k a p e t e r r e v i d e r t. V i d e r e v i l v i p r e s i s e r e at borettslaget har negativ egenkapital pr 31.desember Det vises til omtale i note 15. O s l o, 2 3. m a r s P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s A S C a t o G r ø n n e r n / s / S t a t s a u t o rt r i revisor s e

12 1 2 I N F O R M A S J O N O M Å R S R E G N S K A P E T Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god r e g n s k a p s s k i k k for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. R e g n s k a p s l o v e n s t i l l e rstrenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Å r s r e g n s k a p e t g i r i m i dl e r id t ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER : Årets resultat (se res.regnskap) Fradrag for avdrag på langs. lån Varige driftsmidler B. Å R E T S E N D R. I D I S P. 86 M 082 I D L -224 E R C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER : O m l ø p s m i d l e r K o r t s i k t i g g j e l d C. D I S P O N I B L E M I D L E R P R

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Øvre Veitvet Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag, avholdes onsdag 11. mai 2011, kl. 18:00 i Stedet Vårt, (Veitvet Eldresenenter,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Ordinær generalforsamling i, avholdes tirsdag 04.05. 2010, kl. 18.00 i sal 1 hos OBOS, Hammersborg Torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

1 Øvre Veitvet Borettslag

1 Øvre Veitvet Borettslag 1 Øvre Veitvet Borettslag Til andelseiere i Øvre Veitvet Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Side 1 Schøningsgt 34 BL Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Schøningsgt 34 BL, avholdes torsdag 19. mai 2011, kl. 18 i OBOS sine lokaler, Hammersborg Torg 1, 1. etg.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Nordre Åsen Kv. I I A Borettslag, avholdes Tirsdag 12. april 2011, kl. 18:00 på Sandaker videregående skole, Hans Nielsen Hauges

Detaljer

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2009 Behandling av regnskap for 2009 og disponering av årsresultatet. Oslo, 12.04. 2010 Styret i Professor Dahlsgt 39 AS

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2009 Behandling av regnskap for 2009 og disponering av årsresultatet. Oslo, 12.04. 2010 Styret i Professor Dahlsgt 39 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Ordinær generalforsamling i Professor Dahlsgt 39 AS, avholdes onsdag 19.05. 2010, kl. 18.00 i Tidemannsstuen, Tidemannsgate 4. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1.

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Solvang Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Solvang Borettslag avholdes onsdag 4. mars 2015 kl. 1700 på La Perla, Storhamarsenteret. Etter generalforsamlingen vil

Detaljer

Til andelseierne i Øvre Veitvet Borettslag

Til andelseierne i Øvre Veitvet Borettslag 1 Øvre Veitvet Borettslag Til andelseierne i Øvre Veitvet Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer